Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів

ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ІНДИВІДУАЛІЗОВАНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ КОНСТРУЮВАННЮ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

.1 Аналіз навчальної програми дисципліни «Конструювання швейних виробів» як моделі професійної діяльності фахівця

1.2 Аналіз існуючих методичних систем навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів

1.3 Стан та проблема індивідуалізації навчання в існуючих методичних системах навчання майбутніх вчителів технологій

Висновки до 1 розділу

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ КОНСТРУЮВАННЮ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ

2.1 Модель методики індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів

2.2 Цілі та зміст індивідуалізованого навчання дисципліни «Конструювання швейних виробів»

2.3 Методи, форми та засоби індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій дисципліни «Конструювання швейних виробів»

Висновки до 2 розділу

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ КОНСТРУЮВАННЮ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ

3.1 Загальні питання організації і проведення педагогічного експерименту

3.2 Зміст, критерії та показники експериментального педагогічного дослідження

3.3 Експериментальне визначення ефективності традиційної методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів

.4 Експериментальне визначення ефективності розробленої методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань

Висновки до 3 розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ВСТУП


Актуальність дослідження. Соціально-економічна ситуація, що склалась в Україні, вимагає сьогодні наукового переосмислення проблеми підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів для середньої ланки освіти, потребує перегляду підходів їх навчання технічним дисциплінам для роботи у сучасній загальноосвітній школі.

Завдання підготовки фахівця нового типу, у свою чергу, потребує цілеспрямованого формування заданих інтелектуальних і особистісних якостей, мотивації пізнавальної активності під час навчання у ВНЗ.

Стратегічним напрямом педагогічної освіти на сьогодні виступає установка на розвиток і самовдосконалення фахівця, за умови реалізації якої він зможе вільно орієнтуватися в складних соціокультурних ситуаціях, науково обґрунтовано впливати на навчання, виховання і розвиток іншої людини. Утвердження особистісної і професійної індивідуальності вчителя повинно стати умовою його повноцінного функціонування й підвищення продуктивності професійної діяльності. Особливо актуальним дане питання виявилось у звязку із запровадженням проектно-технологічної системи трудового навчання, в якій процес конструювання є невідємною складовою загального процесу проектування предметного середовища. Очевидно, що вчитель технологій, який покликаний забезпечити на практиці реалізацію завдань визначеної освітньої галузі, повинен мати відповідні знання та володіти практичними уміннями у сфері як проектування, так і конструювання тощо.

Разом з тим, у процесі навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів залишаються невирішеними певні проблеми. В першу чергу, вони повязані з різним вихідним рівнем технічних, технологічних, графічних та художньо-естетичних знань і вмінь випускників шкіл, які вступають до ВНЗ на навчання. Школи чи ліцеї технологічного профілю, де є відповідна матеріально-технічна база для занять з трудового навчання, де учні додатково у гуртках можуть займатися народними художніми промислами, різними видами декоративно-ужиткової чи технічної творчості, забезпечують своїм випускникам, порівняно з іншими, кращі базові умови для навчання технічних дисциплін у ВНЗ. Тому педагогічні ВНЗ повинні впроваджувати такі технології, форми і методи навчання, які дозволять виправляти ситуацію, забезпечать можливість студентам опанувати відповідні знання, уміння та навички. Це обумовлює актуальність індивідуалізації та диференціації навчання майбутніх вчителів технологій технічним дисциплінам.

Потреба в індивідуалізації зумовлена також розвитком індивідуальної траєкторії навчання, яку вища школа України активно впроваджує останні декілька років; індивідуалізація фахової підготовки вчителів стає актуальною також і в звязку з вимогами Болонської конвенції. Саме тому проблема індивідуалізації навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів постає на першому плані як пріоритетна задача удосконалення фахової підготовки в цілому, так і у контексті навчання студентів конструюванню швейних виробів, зокрема.

Фундаментальні питання професійної підготовки та навчання вчителя технологій розкриті у працях учених-педагогів Р.С. Гуревича, В.І. Гусєва, Й.М. Гушулея, О.М. Коберника, М.С. Корця, В.В. Кузьменка, Є.В. Кулика, Г.Є. Левченка, В.М. Мадзігона, Є.М. Павлютенкова, В.К. Сидоренка, Г.В. Терещука, Д.О. Тхоржевського та ін.

Процеси формування загальнотрудових політехнічних знань і вмінь, конструкторських здібностей учнів, розвитку їх технічного мислення і пізнавальних інтересів вивчалися М.А. Галагузовою, В.І. Гусєвим, В.І. Качнєвим, Є.А. Климовим, О.М. Коберником, В.П. Курок, Т.В. Кудрявцевим, Б.О. Мурієм, О.М. Пєхотою, К.К. Платоновим, В.А. Поляковим, В.Г. Риндак та ін.

Предметом спеціальних досліджень виступають окремі аспекти фахового становлення вчителя технологій (Т.М. Васенок, Л.І. Денисенко, О.П. Гнеденко, В.І. Жигірь, Н.П. Знамеровська, Г.М. Мамус, Т.А. Сиротенко, Л.М. Хоменко, В.М. Чайка, Л.М. Шпак).

Питанням формування конструкторських, техніко-конструкторських і художньо-конструкторських знань, умінь та навичок присвячені роботи Н.В. Божко, І.Т. Волкотруб, Н.П. Знамеровської, Ю.Г. Коваленка, Г.Є. Левченка, А.Я. Матвійчука, А.А. Мізраха, Л.З. Тархан та ін.

Конструкторсько-технологічна підготовка (КТП) як складова фахової підготовки вчителів трудового навчання розглядалася у працях О.Г. Дорошенка, В.І. Качнєва, Г.М. Мамус, П.С. Самородського, І.В. Сартакова, В.Д. Симоненка. Формуванню системи конструкторсько-технологічних знань і вмінь студентів загальнотехнічних факультетів педвузів присвячено дослідження Б.В. Сіменача.

Разом з тим, у процесі навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів залишаються невирішеними певні проблеми. В першу чергу, вони повязані, з різним вихідним рівнем технічних, технологічних, графічних та художньо-естетичних знань і вмінь випускників шкіл, які вступають до університету на навчання. Школи чи ліцеї технологічного профілю, де є відповідна матеріально-технічна база для занять з трудового навчання, де учні додатково у гуртках можуть займатися народними художніми промислами, різними видами декоративно-ужиткової чи технічної творчості, забезпечують своїм випускникам, порівняно з іншими, кращі базові умови для конструкторсько-технологічної діяльності у ВНЗ.

Тому педагогічні ВНЗ повинні впроваджувати такі технології, форми і методи навчання, які дозволять виправляти ситуацію, забезпечуючи можливість студентам опанування відповідними знаннями, уміннями та навичками. Це обумовлює актуальність індивідуалізації та диференціації навчання технічним дисциплінам на факультетах підготовки вчителів технологій.

Потреба в індивідуалізації зумовлена також розвитком індивідуальної траєкторії навчання, яку вища школа України активно впроваджує останні декілька років; індивідуалізація фахової підготовки вчителів стає актуальною також і у звязку з вимогами Болонської конвенції.

Саме тому проблема індивідуалізація навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів постає на першому плані як пріоритетна тенденція удосконалення фахової підготовки в цілому, так і у контексті навчання вчителя технологій конструюванню швейних віробів, зокрема.

Проблема індивідуалізації навчання значною мірою відображена в психолого-педагогічних дослідженнях, у тому числі на основі діяльнісного підходу (Г.О. Балл, П.Я. Гальперін, Т.В. Кудрявцев, Я.О. Пономарьов), розвивального навчання та активізації пізнавальної діяльності (Д.Б. Богоявленська, Л.С. Виготський, О.Н. Кабанова-Меллєр, Н.Ф. Тализіна). Індивідуальним відмінностям особистості присвятили свої праці психологи Б.Г. Ананьєв, Л.С. Виготський, З.М. Калмикова, В.О. Крутецький, Н.О. Менчинська, К.К. Платонов, Б.М. Теплов, С.Л. Рубінштейн. Загальні педагогічні основи індивідуального підходу до навчання та виховання учнів розкриті А.А. Бударним, А.О. Кірсановим, Є.С. Рабунським, І.Е. Унт.

Створенню дидактичної системи індивідуалізованого трудового навчання учнів загальноосвітніх шкіл присвячене фундаментальне дослідження Г.В. Терещука. Науковцями обґрунтовані методичні аспекти: індивідуального підходу в трудовому навчанні засобами нових інформаційних технологій (І.М. Цідило), індивідуалізації навчання школярів кресленню (Г.Р. Гаврищак), врахування індивідуальних особливостей, технічних здібностей у процесі підготовки майбутніх учителів технологій (Г.М. Мамус).

Проблеми індивідуалізації та диференціації процесу навчання досліджували також Ю.З. Гільбух, С.У. Гончаренко, П.М. Гусак, В.М. Володько, І.А. Зязюн, С.В. Король, Ю.М. Кулюткін, В.О. Сластьонін та ін.

Дослідження проблеми індивідуалізації підготовки вчителя знайшли відображення у філософських і психолого-педагогічних працях. Зокрема, цьому присвячене дослідження О.М. Пєхоти [170]. Автор стверджує, що професійна придатність, компетентність, а потім педагогічна майстерність і новаторство можливі лише на індивідуально-творчому рівні самореалізації особистості.

Проте проведений аналіз психолого-педагогічних досліджень показав, що незважаючи на значну кількість наукових праць, проблема індивідуалізації навчання майбутніх вчителів технологій в процесі навчання технічних дисциплін не вивчена, а методика здійснення конструкторсько-технологічної діяльності студентів залишається традиційною.

Крім того, врахування індивідуальних особливостей студентів, їх репрезентативних систем сприйняття інформації при організації творчо-перетворювальної діяльності в умовах індивідуалізації навчального процесу, функціонування такої форми діяльності з метою підвищення ефективності навчання майбутніх учителів технологій не виступали предметом спеціального наукового дослідження.

Зясування ж сучасного стану навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів дозволило охарактеризувати його таким, що не в повному обсязі відповідає вимогам їх майбутньої професійної діяльності.

Результати проведеної роботи дозволили визначити існуючі протиріччя між: необхідністю засвоєння студентами ЗНУ з дисципліни «Конструювання швейних виробів» і відсутністю змістовних одиниць, методів та форм, що могли б дозволити врахувати різний рівень підготовленості студентів в процесі їх навчання; необхідністю формування практичного мислення у студентів та відсутністю методів і завдань в її практичній частині, що могли б забезпечити цей процес індивідуалізовано; різним вхідним рівнем ЗНУ студентів перед вивченням дисципліни та відсутністю можливості у викладача спиратися на дані педагогічної діагностики і самодіагностики студентів, на їх основний тип репрезентативної системи сприйняття, на особливості та можливості парної роботи студентів у діаді при конструюванні швейних виробів.

Це дозволило сформулювати проблему дослідження: підвищення якості навчання студентів конструюванню швейних виробів на продуктивно-синтетичному рівні формування знань, формування вмінь та навичок розвязання індивідуалізованих пізнавальних завдань на продуктивному рівні.

Все це обумовило вибір теми дисертаційного дослідження: «Методика навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів».

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи є частиною комплексної теми Зміст і науково-методичне забезпечення підготовки вчителя трудового навчання кафедри професійної педагогіки і методики трудового навчання Бердянського державного педагогічного університету.

Тему дисертації затверджено вченою радою Бердянського державного педагогічного університету (протокол №2 від 13.11.2001 р.) та узгоджена в Раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол №1 від 29.01.2002 р.).

Мета і завдання дослідження.

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати, практично розробити та експериментально перевірити методику навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань.

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання дослідження:

1. Провести аналіз існуючих методичних систем навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів, визначити проблему дослідження.

2. Теоретично обґрунтувати та розробити методику навчання (цілі, зміст, методи, засоби, форми та технологію) майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань.

. Експериментально перевірити ефективність розробленої методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань.

. Розробити методичні рекомендації щодо індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів.

Обєктом дослідження є процес навчання майбутніх учителів технологій конструюванню швейних виробів.

Предмет дослідження - методика навчання майбутніх учителів технологій конструюванню швейних виробів на основі реалізації індивідуалізованих пізнавальних завдань.

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що якість формування знань та умінь з конструювання швейних виробів у майбутніх вчителів технологій підвищиться за умов реалізації методики їх навчання конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань, що будуть побудовані з урахуванням їх індивідуально-особистісних особливостей та показників успішності у навчанні, забезпечать диференційоване їх навчання під час практикуму з конструювання швейних виробів та більш високі показники індивідуальних траєкторій навчання.

Методи дослідження:

теоретичні (критичний аналіз психолого-педагогічної літератури, дисертаційних досліджень; класифікація, систематизація й узагальнення отриманої інформації, моделювання) для: обґрунтування теоретичних основ дослідження, моделювання методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів, обґрунтування понятійного апарату та формулювання висновків і рекомендацій;

емпіричні (анкетування, бесіди, спостереження, методи контролю якості знань і умінь, методики вивчення особистісних якостей); педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, рефлексивно-оцінний); статистичні методи (кількісний та якісний аналіз експериментальних даних) для вивчення та аналізу процесу навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів в практиці роботи вищих навчальних закладів та її динаміки в умовах індивідуалізації навчального процесу, обґрунтування достовірності отриманих результатів;

- методи математичної і статистичної обробки даних (перевірка статистичних гіпотез, дисперсійний критерій Стьюдента, Фішера, Кохрена) для аналізу результатів експериментальної роботи.

Методологічну та теоретичну основу дослідження становлять досягнення педагогіки, психології, висновки сучасних міждисциплінарних праць (філософських і психолого-педагогічних) про особистість як субєкта навчання, закономірності наукового пізнання; теорія структури діяльності (А.М Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн); теорія систем, концепція моделювання складних педагогічних обєктів та процесів; діяльнісна теорія навчання, діяльнісний підхід до виховання особистості студента як активного творчого субєкта пізнавальної діяльності; індивідуальний характер пізнавальної діяльності студентів, основні принципи гуманізації освіти; , положення сучасної психолого-педагогічної науки про системний та субєктно-діяльнісний підходи до аналізу педагогічних явищ (В. П. Беспалько, Г. К. Селевко та ін.); філософські засади моделювання системи освіти у XXI столітті (В. П. Андрущенко, В. Г. Кремень та ін.); особистісно орієнтовану освіту як провідний чинник гармонізації суспільства (С. У. Гончаренко, Н.Г. Ничкало, В.В. Ягупов та ін.); зміст, методи та форми професійної підготовки фахівців (О.Е. Коваленко, М.І. Лазарєв, О.Г. Романовський та ін.); теоретичні положення про основи оптимізації навчально-виховного процесу (Ю.К. Чабанський, М.М. Поташник); теорія поетапного формування знань та умінь (А.Н. Леонтьєв, П.Я. Гальперін); дидактичні основи технологічної освіти (П.Р. Атутов, Н.О. Брюханова, В.А. Поляков, М.Л. Рябчиков, Д.О. Тхоржевський); методологічні підходи в обґрунтуванні системи проектно-технологічної підготовки (О.Коберник), теорії індивідуалізації трудового навчання (Г.Терещук); особистість як активного суб'єкта діяльності й розвитку (І. А. Зязюн, В. Г. Кремень та ін.), підходи до організації професійної підготовки, оцінювання ефективності та якості підготовки фахівців (С. І. Архангельський, Ю. К. Бабанський та ін.); теоретичні й методичні засади навчання майбутніх фахівців (Г.Є Гребенюк, Р.М. Макаров, В.Г. Хоменко та ін.); положення державної освітньої нормативно-правової бази: Закон України Про освіту, Закон України Про вищу освіту, Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в Європейський освітній простір, Комплексна цільова програма Вчитель, Концепція педагогічної освіти в Україні, Стандарт вищої освіти, Державний стандарт базової і повної середньої освіти (освітня галузь Технологія); положення і висновки теорії та практики педагогіки вищої школи щодо організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося з 2001 по 2012 рік на базі Бердянського державного педагогічного університету та Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Науково-дослідною роботою було охоплено 548 студентів та 32 викладачі.

Відповідно до поставлених завдань дослідження проводилося з 2001 по 2012 рік у три етапи (пошуково-теоретичний, дослідно-експериментальний, підсумково-узагальнюючий).

На першому (пошуково-теоретичному) етапі (2001- 2007 рр.) з метою вивчення стану проблеми було проаналізовано праці психологів, педагогів, філософів та дисертаційні роботи, близькі до теми дослідження; обґрунтовано актуальність теми, визначено обєкт, предмет, мету й завдання дослідження, сформульовано робочу гіпотезу, проведено констатувальний експеримент.

Другий (дослідно-експериментальний) етап (2007 - 2010 рр.) полягав у розробці концептуальних підходів щодо теоретичного обґрунтування та розробки методики навчання (цілі, зміст, методи, засоби, форми та технологію) майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань; проводився аналіз результатів констатувального експерименту, розроблялися модель, програма і методика формувального експерименту; проводилася дослідно-експериментальна робота щодо перевірки ефективності моделі методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів.

На третьому (підсумково-узагальнюючому) етапі (2010 - 2012 рр.) аналізувалися результати дослідно-експериментальної роботи, проводилося їх узагальнення та апробація; розроблялися методичні рекомендації щодо індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів, сформульовано висновки та рекомендації; здійснювалось літературне оформлення дисертації.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:

вперше теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено:

- методику навчання (цілі, зміст, методи, засоби, форми та технологію) майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань, які представлені на трьох рівнях (звичайний, підвищеної складності, складний), що враховують особливості репрезентативної системи сприйняття студентів; виокремлено критерії оцінювання такої методики: критерії сформованості фахових знань, критерії сформованості професійних умінь, критерії сформованості професійно важливих якостей при виконанні індивідуалізованих пізнавальних завдань;

- метод варіативних індивідуальних матриць, що дозволяє забезпечити науково обґрунтовану та ефективну індивідуальну траєкторію навчання студента конструюванню швейних виробів, що складається з наступних кроків: проектування блоків-варіантів матриці для подачі змісту з конструювання швейних виробів; визначення змісту досліджуваного матеріалу (в залежності від психологічних, особистих параметрів та рівня навчальних досягнень студентів); співпраця викладача та студента у виборі модулів з варіативної частини та розяснення змісту та етапів обовязкової; індивідуальне вирішення завдань, у парі або під керівництвом викладача; рефлексія та самоаналіз виконаних завдань, перевірка їх вирішення викладачем; складання індивідуальної траєкторії подальшого вивчення матеріалу з конструювання швейних виробів на основі рефлексії та реперних точок (в залежності від психологічних, особистих параметрів та рівня навчальних досягнень студентів);

- удосконалено парну форму навчальної діяльності студентів на основі спеціально сконструйованих пізнавальних завдань, реалізація яких дозволяє їм при наявності різних репрезентативних систем сприйняття інформації, за рахунок взаємодії та взаємодоповнення навчальної діяльності один одного, досягати запланованого викладачем результату при навчанні конструюванню швейних виробів;

- набули подальшого розвитку засоби навчання, який полягає у створенні та використанні компютерної системи навчання студентів «Конструювання» для індивідуалізації їх навчання конструюванню швейних виробів, що дозволяє поєднати множину алгоритмів навчання за такими напрямками як послідовне вивчення змісту модулів при реалізації відповідних компонентів методики, підвищення складності навчального матеріалу відповідно до рівня сформованості умінь з конструювання швейних виробів, врахування провідного типу сприйняття репрезентативної системи студента.

Практичне значення одержаних результатів полягає у впровадженні у навчальний процес методики навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів на основі індивідуалізованих пізнавальних завдань, в розробленні методичних рекомендацій щодо індивідуалізованого навчання студентів конструюванню швейних виробів; удосконалені методики проведення лабораторно-практичних занять на початковому етапі вивчення в рамках дисципліни Конструювання швейних виробів, розроблені та впровадженні у навчальний процес компютерної системи навчання «Конструювання».

Розроблено та впроваджено систему завдань та дидактичні матеріали, що забезпечують студентам можливість індивідуалізації навчання з базових модулів дисципліни Конструювання швейних виробів.

Вірогідність та обґрунтованість результатів дослідження забезпечено застосуванням комплексу методів, адекватних обєкту, предмету, меті, і завданням дослідження; практичним аналізом стану досліджуваної проблеми; кількісною обробкою та якісним аналізом результатів експериментальної роботи; апробацією й впровадженням результатів дослідження в практику роботи навчальних закладів.

Упровадження результатів дослідження. Результати дослідження упроваджено в навчально-виховний процес Бердянського державного педагогічного університету (довідка № 55-08/2570 від 19.09.2013 р.), Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка (довідка № 1038-33/03 від 29.08.2013 р.), Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова (довідка № 07-10/ 2126 від 20.09.2013). Вони також можуть бути використані для подальшого вдосконалення процесу професійної підготовки студентів технічних ВНЗ.

Особистий внесок здобувача. У спільних працях здобувачеві належать (відповідно до списку наукових праць): [56] - визначення та характеристика складових підготовки майбутніх вчителів обслуговуючої праці; [58] - визначення сучасних проблем індивідуалізації навчання студентів при конструюванні швейних виробів; [34] - розробка компонентів методики викладання професійно-орієнтованих дисциплін; [22] - розробка компонентів методики викладання креслення.

Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки та результати дослідження викладено в доповідях на всеукраїнських науково-практичних конференціях:

- «Трудова підготовка учнівської молоді: стан та перспективи» (Тернопіль, 1999 р.); «Стан і перспективи професійної орієнтації, трудового профільного навчання та професійної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (Бориспіль, 2002 р. ); «Зміст і технології шкільної освіти» (Київ, 2005 р.); «Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації» (Київ, 2009 р.); Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інженерно-педагогічної освіти» (м. Артемівськ, 2012 р.).

Публікації. Основні результати дослідження відображено в 15-ти наукових публікаціях і науково-методичних працях: 8 статей - у наукових фахових виданнях; 5 - у матеріалах наукових конференцій; 2 - навчально-методичних посібника.


Розділ 1. ІНДИВІДУАЛІЗОВАНЕ Навчання МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ КОНСТРУЮВАННЮ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ як педагогічна проблема


1.1 Аналіз навчальної програми дисципліни «Конструювання швейних виробів» як моделі професійної діяльності фахівця


Освіта в сучасних умовах набуває особливого значення, вона - один з найважливіших факторів, які забезпечують економічне зростання та соціальну стабільність у суспільстві.

Актуальною проблемою для сучасних національних інтересів України є підвищення якості освіти. Вирішення цієї проблеми повязано з оптимізацією засобів та технологій організації освітнього процесу, переосмислення мети та результату навчання студентів у вищій школі [67].

На сьогодняшній день вища освіта України спрямована на задоволення освітніх потреб особистості, відновлення національних освітніх традицій і примноження досвіду, вихід вітчизняної науки, техніки і культури на світовий рівень, забезпечення ринку праці висококваліфікованими фахівцями [87, 124, 136].

В Україні основні вимоги до майбутніх фахівців, що здобувають вищу освіту, наведені у нормативних документах вищої освіти: в державній національній програмі "Освіта. Україна ХХІ століття" [44], у законі України "Про вищу освіту" [56], у системі стандартів вищої освіти [77], в освітньо-кваліфікаційних характеристиках, освітньо-професійних програмах [142-145].

Державні стандарти вищої освіти мають загальне завдання - це підвищення рівня якості навчання студентів у ВНЗ, та складаються з державної компоненти, галузевої компоненти та компоненти вищих навчальних закладів.

Державна компонента визначає перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється навчання студентів у вищих навчальних закладах; перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та вимог до кожного освітнього рівня. Галузеві стандарти вищої освіти є системою нормативних і навчально-методичних документів за певними напрямами підготовки та спеціальностям і включають освітньо-кваліфікаційні характеристики випускників вищих навчальних закладів, освітньо-професійні програми підготовки та засоби діагностики якості вищої освіти.

До складу компоненти вищих навчальних закладів входить перелік спеціалізацій, варіативні освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми, навчальні плани та програми всіх дисциплін вищого навчального закладу, науково-методичне забезпечення за всіма організаційними формами навчання.

Основним положенням стандартизації вищої освіти визнано таке, що "...формування змісту і технологія розробки нормативної та навчально-методичної документації нового покоління базується на суб'єктно-діяльнісному підході" [75]. Тому для дотримання та реалізації цього підходу нормативні документи системи державних стандартів вищої освіти повинні враховувати наступне [77]:

головною метою навчання майбутніх фахівців є їхня підготовка до професійної діяльності, отже основним нормативним документом, який відображає цілі професійної підготовки студентів, має бути освітньо-кваліфікаційна характеристика;

професійна діяльність має бути визначена як вид практичної діяльності з розв'язання різноманітних професійних задач; результатом професійної діяльності є певний продукт, створений своїми особливими методами та засобами;

освітньо-кваліфікаційна характеристика має базуватися на системі типових професійних та соціально-виробничих задач;

стандарт якості професійного навчання в освітньо-кваліфікаційній характеристиці має визначатися за допомогою системи типових задач професійної діяльності та показників якості їхнього розв'язання;

освітньо-кваліфікаційна характеристика на основі аналізу майбутньої професійної діяльності фахівця має забезпечувати прогнозування, планування, проектування та організацію діяльності системи вищої освіти.

Важливим поняттям у стандартах вищої освіти є професійні уміння. Також там визначено рівні сформованості професійних умінь та рівні засвоєння знань, що визначають глибину розуміння певних явищ, понять, речей, здатності до професійної діяльності та ін.

Зробимо порівняння рівнів засвоєння навчальної інформації, що визначені стандартами вищої освіти та сучасною педагогічною наукою.

Сьогодні часто для визначення рівня засвоєння навчальної інформації педагоги використовуть систему В. П. Беспалька [8]:

² ð³âåíü - âï³çíàâàííÿ: ³äåíòèô³êàö³ÿ îá'ºêò³â ñåðåä ïîä³áíèõ, êëàñèô³êàö³ÿ;

²² ð³âåíü - ðîçóì³ííÿ (ðåïðîäóêòèâíèé ð³âåíü): ðåïðîäóêö³ÿ ³íôîðìàö³¿ ïî-ïàì'ÿò³, îáãîâîðåííÿ, ñï³ââ³äíîøåííÿ, àíàë³ç;

²²² ð³âåíü - óì³ííÿ (êîíñòðóêòèâíèé ð³âåíü): óì³ííÿ çàñòîñîâóâàòè çàñâîºíó ðàí³øå ³íôîðìàö³þ â íîâ³é äëÿ ñóá'ºêòà ñèòóàö³¿ òà îäåðæàííÿ íîâî¿ ³íôîðìàö³¿ íà îñíîâ³ âèêîðèñòàííÿ çàñâîºíèõ ïðîãðàì ä³ÿëüíîñò³;

²V рівень - трансформації чи творчості (творчий рівень): використання засвоєної інформації з широким переносом на новий клас об'єктів та явищ, тобто здатність суб'єкта виробляти нові програми діяльності.

Державні стандарти вищої освіти наводять таку систему засвоєння професійних знань, яка складається з таких рівнів [45, 77, 143, 145]:

ознайомчо-орієнтовний рівень - студент повинен відтворювати навчальну інформацію, виділяти характерні ознаки навчальних елементів, принципів їх дії;

понятійно-аналітичний рівень - студент повинен здійснювати смислові операції з класифікації, аналізу та перенесення раніше засвоєних знань на типові ситуації;

продуктивно-синтетичний рівень - студент повинен здійснювати смислові операції з синтезу та перенесення раніше засвоєних знань на нестандартні ситуації.

Що стосується професійних умінь, то державні стандарти вищої освіти містять такі рівні їх сформованості:

уміння виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації щодо неї;

уміння виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль майже без допомоги матеріальних носіїв інформації;

уміння виконувати дію автоматично, на рівні навички, які повністю відповідають загальноприйнятним рівням з традиційної педагогіки.

Таким чином, можна наголосити про потребу визначення при проектуванні методики викладання навчальної дисципліни рівнів засвоєння професійних знань та рівнів сформованості професійних умінь.

Згідно з галузевим стандартом вищої освіти для фахівця з кваліфікацією «вчитель трудового навчання» навчальна дисципліна «Конструювання швейних виробів» належить до циклу дисциплін за спеціалізацією «Конструювання та моделювання одягу», що підтверджує наявність професійної складової. Професійні уміння майбутніх вчителів за данною спеціалізацією, що наведені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці та освітньо-професійній програмі, є комплексними, для повного формування яких студентові необхідний цілий комплекс навчальних дисциплін.

Òîìó â÷èòåë³ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ ïîâèíí³ áóòè êðåàòèâíèìè îñîáèñòîñòÿìè, ìàòè ´ðóíòîâíó êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íó ï³äãîòîâêó (ÊÒÏ) ³ âì³òè çä³éñíþâàòè êåð³âíèöòâî ð³çíèìè âèäàìè ïðåäìåòíî-ïåðåòâîðþâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³.

Íà âàæëèâ³ñòü ÊÒÏ ó ôàõîâîìó ñòàíîâëåíí³ â÷èòåëÿ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ âêàçóâàëè À.Ã. Äîðîøåíêî [74], Â.². Æèã³ðü [78], Ã.Ì. Ìàìóñ [134], Ï.Ñ. Ñàìîðîäñüêèé [197], Á.Â. ѳìåíà÷ [205], Ë.Ì. Õîìåíêî [237]

Óìîâè ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ äî ðîçâèòêó õóäîæíüî-êîíñòðóêòîðñüêèõ çä³áíîñòåé ó÷í³â âèâ÷àëè Í.Ï. Çíàìåðîâñüêà [83], Â. Òðîô³ì÷óê [227] òà ³í.

ÊÒÏ øêîëÿð³â ó ïðîöåñ³ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ äîñë³äæóâàëè Â.². Êà÷íºâ [94; 95], À.ß. Ìàòâ³é÷óê [137], À.À. ̳çðàõ [146], Ë.Ì. Øïàê [260].

Äîö³ëüíî çàçíà÷èòè, ùî â íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ íåìຠîäíîçíà÷íîãî ï³äõîäó äî òðàêòóâàííÿ òåðì³íó êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íà ï³äãîòîâêà, ÿê ³ íåìຠºäíîñò³ ó âèçíà÷åíí³ ¿¿ ñòðóêòóðè òà çì³ñòó. Íàé÷àñò³øå äîñë³äíèêè îïåðóþòü ïîíÿòòÿìè òåõí³êî-êîíñòðóêòîðñüêà ï³äãîòîâêà, òåõí³êî-êîíñòðóêòîðñüê³ çíàííÿ ³ âì³ííÿ òîùî.

Çîêðåìà, À.ß. Ìàòâ³é÷óê òåõí³êî-êîíñòðóêòîðñüê³ çíàííÿ ³ âì³ííÿ çâîäèòü äî òàêèõ ñåìè ãðóï: ãðàô³÷í³, ìàøèíîçíàâ÷³, òåõíîëîã³÷í³, îðãàí³çàö³éí³, ³íôîðìàö³éí³, êîìóí³êàòèâí³, êîíòðîëüíî-îö³íþâàëüí³ [137].

Äî ãðàô³÷íèõ íàëåæàòü óì³ííÿ âèêîíóâàòè åñê³çè, êðåñëåííÿ äåòàëåé âèðîá³â ð³çíî¿ ñêëàäíîñò³. Ñêëàäí³ñòü ãðàô³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ çàëåæèòü â³ä ð³âíÿ ãðàô³÷íî¿ ï³äãîòîâêè ó÷í³â.

Ìàøèíîçíàâ÷³ çíàííÿ ³ âì³ííÿ âêëþ÷àþòü îñíîâí³ òåõí³÷í³ ïîíÿòòÿ - ìàøèíà, ìåõàí³çì, âóçîë, äåòàëü, ïåðåäà÷à; íàçâè îêðåìèõ äåòàëåé, âóçë³â, ìåõàí³çì³â; â³äîìîñò³ ïðî çíàðÿääÿ ïðàö³, ³íñòðóìåíòè, ïðèñòîñóâàííÿ, âåðñòàòè òà âì³ííÿ íà íèõ ïðàöþâàòè.

Âì³ííÿ ïëàíóâàòè ïîñë³äîâí³ñòü òåõíîëîã³÷íèõ îïåðàö³é, âèáèðàòè íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè ³ çàãîòîâêè, îáðîáëÿòè ð³çíèìè ñïîñîáàìè ð³çíîìàí³òí³ âèäè ìàòåð³àë³â ó ïðîöåñ³ êîíñòðóþâàííÿ òà âèãîòîâëåííÿ âèðîá³â â³äíîñÿòüñÿ äî òåõíîëîã³÷íèõ.

Îðãàí³çàö³éí³ âì³ííÿ âêëþ÷àþòü îðãàí³çàö³þ ðîáî÷îãî ì³ñöÿ, âì³ííÿ êîðèñòóâàòèñÿ ñó÷àñíèìè ìåòîäèêàìè ðîçâÿçóâàííÿ òåõí³÷íèõ çàäà÷, ïðèíöèïè ³ åòàïè êîíñòðóþâàííÿ, óì³ííÿ îðãàí³çîâóâàòè âèïóñê ñåð³éíî¿ ïðîäóêö³¿ çàâäÿêè ñòâîðåííþ äåê³ëüêîõ ðîáî÷èõ ì³ñöü äëÿ ãðóïè.

²íôîðìàö³éí³ âì³ííÿ ïîëÿãàþòü ó òîìó, ùî ó÷í³ ïîâèíí³ âì³òè êîðèñòóâàòèñÿ íàóêîâî-òåõí³÷íîþ, íàóêîâî-ïîïóëÿðíîþ òà íàâ÷àëüíîþ ë³òåðàòóðîþ, äîâ³äíèêàìè, êàòàëîãàìè, ïàòåíòíèì ôîíäîì òîùî; âèêîðèñòîâóâàòè íàáóò³ çíàííÿ ç ô³çèêè, êðåñëåííÿ, ìàòåìàòèêè ó ïðîöåñ³ òåõí³êî-êîíñòðóêòîðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Êîìóí³êàòèâí³ âì³ííÿ äîïîìàãàþòü ó÷íÿì íàëàãîäæóâàòè êîíòàêò ç ó÷èòåëåì, ñâî¿ìè òîâàðèøàìè ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ êîíñòðóêòîðñüêèõ çàâäàíü, â³äñòîþâàòè ñâîþ òî÷êó çîðó â áåñ³ä³, ïðè ðîçâÿçóâàíí³ çàäà÷ - àêòèâí³ñòü âèñóíóòèõ ïðîïîçèö³é, âì³ííÿ îáì³íþâàòèñÿ íàÿâíèìè íåîáõ³äíèìè çíàííÿìè, ìàòåð³àëàìè, ³íñòðóìåíòàìè òîùî.

Êîíòðîëüíî-îö³íþâàëüí³ âì³ííÿ äîçâîëÿþòü ó÷íåâ³ îö³íþâàòè ÿê³ñòü ñâ ä³ÿëüíîñò³ íà âñ³õ åòàïàõ âèêîíàííÿ êîíñòðóêòîðñüêîãî çàâäàííÿ [137].

Ó äîñë³äæåííÿõ Â.². Êà÷íºâà [95] â çì³ñò³ ÊÒÏ âèä³ëÿþòüñÿ òàê³ òåõí³êî-êîíñòðóêòîðñüê³ çíàííÿ ³ âì³ííÿ ÿê:

. Òåõí³êî-êîíñòðóêòîðñüê³ çíàííÿ.

.1. Òåõí³÷í³ (îñíîâí³ òåõí³÷í³ ïîíÿòòÿ - âèð³á, âóçîë, äåòàëü, ìåõàí³çì, ïåðåäà÷à, ìàøèíà òîùî; òèïîâ³ äåòàë³ ìàøèí òà ñïîñîáè ¿õ çºäíàííÿ).

.2. Êîíñòðóêòîðñüê³ (êîíñòðóêòèâí³ åëåìåíòè äåòàëåé òà ¿õ ôîðìè; îñíîâí³ ïðàâèëà òà ïðèíöèïè êîíñòðóþâàííÿ; ïðîòîòèïè òà ñïîñîáè êîíñòðóêòîðñüêèõ âèð³øåíü, ïåðåâàãè ¿õ êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíò³â òà ôîðì).

.3. Òåõíîëîã³÷í³ (ìàòåð³àëè òà ¿õ âëàñòèâîñò³; òåõíîëîã³÷íå ïëàíóâàííÿ, ðîçì³÷àííÿ; ñïîñîáè òà ïðèéîìè îáðîáêè ìàòåð³àë³â (çàãîòîâîê); âèêîíàííÿ ñêëàäàëüíèõ îïåðàö³é ³ êîíòðîëü âèðîáó).

.4. Ãðàô³÷í³ (êðåñëåííÿ, åñê³ç, òåõí³÷íèé ðèñóíîê; ðîëü ãðàô³÷íèõ çîáðàæåíü ó ïðîåêòóâàíí³ ³ âèãîòîâëåíí³ âèðîá³â).

. Òåõí³êî-êîíñòðóêòîðñüê³ âì³ííÿ.

.1. Çíàõîäèòè êîíñòðóêòèâí³ âèð³øåííÿ çàâäàíü íà çì³íó, óäîñêîíàëåííÿ êîíñòðóêö³é äåòàëåé, çì³íó ñïîñîá³â çºäíàííÿ, êîíñòðóþâàííÿ äåòàëåé, âóçë³â òà âèðîáó â ö³ëîìó.

.2. ×èòàòè êðåñëåííÿ âèðîá³â, ê³íåìàòè÷í³ òà ïðèíöèïîâ³ ñõåìè; âèêîíóâàòè òà âèêîðèñòîâóâàòè â êîíñòðóêòîðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ ãðàô³÷í³ çîáðàæåííÿ (åñê³çè, òåõí³÷í³ ðèñóíêè, êðåñëåííÿ ³ òåõíîëîã³÷í³ êàðòêè).

.3. ϳäáèðàòè ìàòåð³àëè òà çàãîòîâêè.

.4. Âèáèðàòè ñïîñîáè îáðîáêè òà âèãîòîâëåííÿ âèðîá³â.

.5. Çàñòîñîâóâàòè â ïðîöåñ³ âèãîòîâëåííÿ âèðîá³â çíàííÿ, ïðèíöèïè ³ ïðàâèëà êîíñòðóþâàííÿ, ïðèêëàäè êîíñòðóêö³é òîùî.

².Î. Ïåòðèöèí [168] òåõí³êî-êîíñòðóêòîðñüê³ çíàííÿ ³ âì³ííÿ çâîäèòü äî íàñòóïíèõ ñåìè ãðóï:

²íôîðìàö³éíî-ïîøóêîâ³ âêëþ÷àþòü âèá³ð äæåðåë ³ â³äá³ð çì³ñòó òåõí³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, àíàë³ç ³ çàñâîºííÿ ¿¿; ñèñòåìàòèçàö³þ ³ êëàñèô³êàö³þ, àíàë³ç ³ ñèíòåç. Çäàòí³ñòü êîðèñòóâàòèñÿ ïàòåíòíèì ôîíäîì, äîñòóïíîþ íàóêîâî-òåõí³÷íîþ ë³òåðàòóðîþ, äîâ³äíèêàìè, êàòàëîãàìè òîùî. Ðåàë³çóâàòè ñâîþ ïîøóêîâó ä³ÿëüí³ñòü ó ïðîöåñ³ ðîçâÿçàííÿ òåõí³÷íèõ çàäà÷ ³ç çàñòîñóâàííÿì ñó÷àñíèõ ìåòîä³â, äîòðèìóþ÷èñü ïðèíöèï³â, ïðàâèë òà åòàï³â êîíñòðóþâàííÿ.

Ðîçðàõóíêîâî-âèì³ðí³ - öå âì³ííÿ êîðèñòóâàòèñÿ îá÷èñëþâàëüíîþ òåõí³êîþ, âèì³ðþâàëüíèìè ³íñòðóìåíòàìè òà ïðîâîäèòè ðîçðàõóíêè åëåìåíò³â êîíñòðóêö³¿.

Ïðîåêòíî-ãðàô³÷í³ - öå íàÿâí³ñòü ó ñòàðøîêëàñíèê³â åëåìåíò³â ãðàô³÷íî¿ ãðàìîòè òà âì³ííÿ ðîçðîáëÿòè êîíñòðóêòîðñüêó äîêóìåíòàö³þ íà òåõí³÷íèé îáºêò. Ãðàô³÷íà ðîçðîáêà òåõí³÷íîãî çàâäàííÿ, ÿêà çä³éñíþºòüñÿ ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ ïðèíöèïîâèõ ³ ê³íåìàòè÷íèõ ñõåì, åñê³ç³â òà ðîáî÷èõ êðåñëåíü ï³ä ÷àñ âèãîòîâëåííÿ òåõí³÷íîãî ïðîåêòó.

̳æïðåäìåòí³ - öå âì³ëå çàñòîñóâàííÿ åëåìåíò³â çíàíü ç òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ òà îñíîâ íàóê ó ïðîöåñ³ òåõí³êî-êîíñòðóêòîðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà âñ³õ ¿¿ åòàïàõ, ïî÷èíàþ÷è ç ôîðìóâàííÿ òåõí³÷íîãî çàâäàííÿ ³ çàâåðøóþ÷è âèãîòîâëåííÿì, âèïðîáóâàííÿì, âíåñåííÿì êîðåêòèâ ó òåõí³÷í³ îáºêòè òà òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ.

Òåõíîëîã³÷íî-ïëàíóâàëüí³ - âêëþ÷àþòü: îñíîâí³ òåõí³÷í³ ïîíÿòòÿ - äåòàëü, âóçîë, ìåõàí³çì, ñõåìà; áóäîâó ³ ïðèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ åëåêòðîâèì³ðþâàëüíèõ ïðèëàä³â; â³äîìîñò³ ïðî çíàðÿääÿ ïðàö³ (³íñòðóìåíòè, ïðèñòîñóâàííÿ, âåðñòàòè), ïðèçíà÷åííÿ, çàñòîñóâàííÿ òà âì³íí³ íèìè ïðàöþâàòè. Ïëàíóâàòè òåõíîëîã³÷íó ïîñë³äîâí³ñòü âèãîòîâëåííÿ âèðîáó. Âèáèðàòè íåîáõ³äí³ ³íñòðóìåíòè, îáëàäíàííÿ òà êîíñòðóêòèâí³ ìàòåð³àëè äëÿ âèãîòîâëåííÿ îêðåìèõ äåòàëåé ³ çíàòè ñïîñîáè ¿õ îáðîáêè, ïëàíóâàòè ³ âèêîíóâàòè ìîíòàæíî-íàëàãîäæóâàëüí³ ðîáîòè, ðîçðîáëÿòè òåõíîëîã³÷í³ òà ³íñòðóêö³éí³ êàðòè.

Êîìóí³êàòèâíî-îðãàí³çàö³éí³ - öå âì³ííÿ ñòàðøîêëàñíèêà íàëàãîäæóâàòè êîíòàêò ç â÷èòåëåì, ñâî¿ìè òîâàðèøàìè ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ êîíñòðóêòîðñüêèõ çàâäàíü; îáì³í ³íôîðìàö³ºþ ïðè ñï³ëêóâàíí³ ç òîâàðèøàìè, â÷èòåëÿìè, ³íøèìè ëþäüìè; âì³ííÿ äèñêóòóâàòè, â³äñòîþâàòè ñâîþ ïîçèö³þ ïðè âèð³øåíí³ òåõí³÷íèõ çàäà÷, çàâäàíü àáî ïðîáëåì. Îðãàí³çîâóâàòè ðîáî÷å àáî äåê³ëüêà ðîáî÷èõ ì³ñöü (òåõíîëîã³÷íó ë³í³þ) ïðè ï³äãîòîâö³ äî ñòâîðåííÿ âèðîáó íà åòàï³ éîãî âèãîòîâëåííÿ. Ïðàâèëüíî ï³äáèðàòè ³ âì³ëî ðîçòàøîâóâàòè îáëàäíàííÿ, ³íñòðóìåíòè, ïðèñòîñóâàííÿ ³ ìàòåð³àëè íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ (ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ); äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë òåõí³êè áåçïåêè.

Îö³íþâàëüíî-êîíòðîëüí³ - öå êîíòðîëü çà ïðîöåñîì òà àíàë³ç ðåçóëüòàò³â ïðàö³, êðèòè÷íà ñàìîîö³íêà âèêîíàíîãî òåõí³÷íîãî çàâäàííÿ, ÿê³ çä³éñíþþòüñÿ íà ïðîì³æíèõ åòàïàõ ïðè âèêîíàíí³ çàâäàííÿ òà ïðè äîñÿãíåíí³ ê³íöåâî¿ ìåòè. Îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ òåõí³êî-êîíñòðóêòîðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà âñ³õ åòàïàõ âèêîíàííÿ êîíñòðóêòîðñüêîãî çàâäàííÿ.

Êð³ì òîãî, âèçíà÷åí³ çãàäóâàíèìè äîñë³äíèêàìè òàê³ âì³ííÿ, ÿê îðãàí³çàö³éí³, ³íôîðìàö³éí³, êîìóí³êàòèâí³, êîíòðîëüíî-îö³íþâàëüí³, ì³æïðåäìåòí³ íå ìîæóòü, íà íàø ïîãëÿä, íàëåæàòè ñóòî äî êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íèõ, îñê³ëüêè âîíè âëàñòèâ³ áóäü-ÿêîìó âèäó íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ , òîáòî âîíè º çàãàëüíîäèäàêòè÷íèìè.

Ïðîâåäåìî óòî÷íåííÿ õàðàêòåðèñòèêè êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Áåçïîñåðåäíüî êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íà ä³ÿëüí³ñòü (ÊÒÄ), íà íàø ïîãëÿä, ïîâèííà ì³ñòèòè òàê³ îñíîâí³ ñêëàäîâ³: êîíñòðóêòîðñüêó, òåõíîëîã³÷íó, õóäîæíüî-åñòåòè÷íó, ãðàô³÷íó, ïðàêòè÷íó.

Êîíñòðóêòîðñüêà ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç êîíñòðóþâàííÿ.

Äëÿ òîãî, ùîá â³ðíî çðîçóì³òè ñóòí³ñòü ìåòè äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» çðîáèìî ç'ÿñóâàííÿ çì³ñòó öüîãî ïîíÿòòÿ - «êîíñòðóþâàííÿ».

Êîíñòðóþâàííÿ - ñêëàäàííÿ, ïîáóäîâà; â³ä êîíñòðóþâàòè - áóäóâàòè, ñïîðóäæóâàòè, ñòâîðþâàòè ïëàí ÷îãî-íåáóäü. Êîíñòðóþâàòè òàêîæ îçíà÷ຠñòâîðþâàòè êîíñòðóêö³þ ÷îãî-íåáóäü, áóäóâàòè (ìàøèíó); ñòâîðþâàòè ó ïåâíîìó ñêëàä³ … [180]. Êîíñòðóþâàííÿ - öå íàéâàæëèâ³øà ÷àñòèíà ñòâîðåííÿ âèðîá³â, ñêëàäíèé òâîð÷èé ïðîöåñ, ùî ïîºäíóº ðîçâÿçóâàííÿ õóäîæí³õ, êîíñòðóêòîðñüêèõ ³ òåõí³÷íèõ çàäà÷.

Âëàñíå ï³ä êîíñòðóþâàííÿì ðîçóì³þòü ïðîöåñ ðîçðîáêè êîíñòðóêö³¿ òåõí³÷íî¿ ñèñòåìè ³ç âèêîðèñòàííÿì ïåâíèì ÷èíîì ïîâÿçàíèõ ñòàíäàðòíèõ ³ âèíàéäåíèõ åëåìåíò³â. Ðåçóëüòàò êîíñòðóêòîðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàòåð³àë³çóºòüñÿ ó âèãëÿä³ äîñë³äíîãî çðàçêà.

Áëèçüêèì çà çíà÷åííÿì äî êîíñòðóþâàííÿ çíàõîäèòüñÿ ïîíÿòòÿ ïðîåêòóâàííÿ. Ïðîåêòóâàííÿ - ïðîöåñ ñòâîðåííÿ ïðîòîòèïó, ïðîîáðàçó ïåðåäáà÷óâàíîãî àáî ìîæëèâîãî îáºêòó [120].

Ïîíÿòòÿ ïðîåêòóâàííÿ ÿê ³ ïðîåêò º ïîë³òåõí³÷íèìè. Ïðîåêò (ç ëàò. îçíà÷ຠ- êèíóòèé âïåðåä) - ñóêóïí³ñòü êîíñòðóêòîðñüêèõ äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü ïðèíöèïîâå (åñê³çíèé ïðîåêò) àáî îñòàòî÷íå ð³øåííÿ (òåõí³÷íèé ïðîåêò), ùî äຠíåîáõ³äíå óÿâëåííÿ ïðî ïðèñòð³é ñòâîðþâàíîãî âèðîáó ³ ïî÷àòêîâ³ äàí³ äëÿ ïîäàëüøî¿ ðîçðîáêè ðîáî÷î¿ äîêóìåíòàö³¿ [180].

Ïðîåêò ÿê ³äåàëüíå îñìèñëåííÿ ïðèïóñêຠêîíöåïòóàë³çàö³þ ò³º¿ ñïðàâè, ÿêó çáèðàºòüñÿ çðîáèòè ñóáºêò ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ïåâíîìó ñîö³îêóëüòóðíîìó ïðîñòîð³ [99].

Ïðîåêòóâàííÿ - ðîçðîáêà êîìïëåêñíî¿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ (ïðîåêòó), ùî ì³ñòèòü òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ îá´ðóíòóâàííÿ, ðîçðàõóíêè, êîøòîðèñè, êðåñëåííÿ, ìàêåòè ³ ³íø³ ìàòåð³àëè, íåîáõ³äí³ äëÿ âèðîáíèöòâà óñòàòêóâàííÿ, âèðîá³â òà ³í. [180].

Âîíî ïåðåäáà÷ຠíàóêîâî-òåõí³÷í³ ðîçðàõóíêè íà êðåñëåíí³ îñíîâíèõ ïàðàìåòð³â ìàéáóòíüî¿ òåõí³÷íî¿ ñèñòåìè, ¿¿ ïîïåðåäíº äîñë³äæåííÿ. Ïðîäóêò ïðîåêòóâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèðàæàºòüñÿ â îñîáëèâ³é çíàêîâ³é ôîðì³: òåêñò, êðåñëåííÿ, ãðàô³ê, ðîçðàõóíîê, êîìïþòåðíà ìîäåëü.

Ñïîð³äíåíèì äî ïîíÿòòÿ ïðîåêòóâàííÿ â ïîë³òåõí³÷íîìó ñåíñ³ ââàæàºòüñÿ ìîäåëþâàííÿ.

Ó ïîë³òåõí³÷íîìó ñëîâíèêó ìîäåëþâàííÿ òðàêòóºòüñÿ áàãàòîàñïåêòíèì:

) ìåòîä äîñë³äæåííÿ ñêëàäíèõ îáºêò³â, ÿâèù àáî ïðîöåñ³â íà ¿õ ìîäåëÿõ àáî íà ðåàëüíèõ óñòàíîâêàõ ³ç çàñòîñóâàííÿì ìåòîä³â ïîä³áíîñò³ òåî𳿠ïðè ïîñòàíîâö³ åêñïåðèìåíòó; 2) âèãîòîâëåííÿ ìîäåëåé íîâîñòâîðþâàíèõ âèðîá³â äëÿ â³äðîá³òêó ¿õ îïòèìàëüíî¿ êîíñòðóêö³¿ ³ ôîðìè; 3) âèãîòîâëåííÿ ìîäåëåé ë³òàê³â, ñóäåí òîùî â äîñë³äíèöüêèõ àáî ï³çíàâàëüíèõ ö³ëÿõ [180].

Ó íàóêîâîìó ïåäàãîã³÷íîìó ñåðåäîâèù³ äîïóñêàþòüñÿ ñüîãîäí³ ð³çí³ ïîÿñíåííÿ ³ âèçíà÷åííÿ, ùî ñòîñóþòüñÿ êîíñòðóþâàííÿ, ïðîåêòóâàííÿ ³ ìîäåëþâàííÿ. Ïðîàíàë³çóâàâøè ¿õ, ìè ïðèéøëè äî âèñíîâêó, ùî âñ³ âîíè îçíà÷àþòü ð³çí³ ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüí³ âèäè êîíñòðóêòîðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. À òîìó â íàøîìó äèñåðòàö³éíîìó äîñë³äæåíí³ ìè áóäåìî ¿õ ââàæàòè òîòîæíèìè.

Êîíñòðóêòîðñüêà ä³ÿëüí³ñòü ðåàë³çóºòüñÿ ÷åðåç â³äïîâ³äí³ çíàííÿ ³ âì³ííÿ, çîêðåìà: àíàë³ç êîíñòðóêö³¿ âèðîáó, âèçíà÷åííÿ êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíò³â äåòàëåé òà ¿õ ôîðì; áóäîâà ìàøèí, ìåõàí³çì³â, ³íñòðóìåíò³â ³ ïðèñòîñóâàíü, õàðàêòåðèñòèêà óìîâ òà ïðèíöèï³â ðîáîòè; ïðàâèëà êîíñòðóþâàííÿ, ìîäåëþâàííÿ òà ïðîåêòóâàííÿ òîùî.

Íà îñíîâ³ äîñë³äæåííÿ ª.Á. Êîáëÿêîâà, Ã.Ñ. ²âëºâà, Â.ª. Ðîìàíêîâà [106] òà ³í. íàìè áóëè âèçíà÷åí³ òàê³ óçàãàëüíåí³ ñòà䳿 êîíñòðóêòîðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³:

. Ðîçðîáêà òåõí³÷íîãî çàâäàííÿ (ÒÇ). Äî çì³ñòó îñíîâíèõ ðîá³ò íà ö³é ñòà䳿 âõîäÿòü: àíàë³ç óìîâ êîíñòðóþâàííÿ âèðîá³â, âèçíà÷åííÿ âèìîã äî êîíñòðóêö³¿ âèðîáó; âèâ÷åííÿ íàóêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà äîêóìåíòàö³¿ òîùî; çàãàëüíèé àíàë³ç ìîäåëåé-àíàëîã³â; âèçíà÷åííÿ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ âèìîã ³ ïîêàçíèê³â ÿêîñò³ êîíñòðóéîâàíîãî âèðîáó; âèçíà÷åííÿ çì³ñòó íàñòóïíèõ ñòàä³é ðîçðîáêè âèðîáó, ñêëàäó êîíñòðóêòîðñüêî¿ äîêóìåíòàö³¿.

. Ðîçðîáêà òåõí³÷íî¿ ïðîïîçèö³¿ (ÒÏ). Îñíîâí³ ðîáîòè ïåðåäáà÷àþòü: âèá³ðêîâèé àíàë³ç ìîäåëåé-àíàëîã³â, ðîçðîáêà âàð³àíò³â ïîáóäîâè êîíñòðóêö³¿ âèðîáó â ö³ëîìó àáî éîãî îêðåìèõ êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíò³â; êîíñòðóêö³éíå îïðàöþâàííÿ ³ âèãîòîâëåííÿ ìàêåò³â îêðåìèõ åëåìåíò³â; ïîð³âíÿëüíà îö³íêà ³ âèá³ð îïòèìàëüíîãî âàð³àíòó êîíñòðóêö³éíî¿ ïîáóäîâè ìàéáóòíüîãî âèðîáó.

. Ðîçðîáêà åñê³çó êîíñòðóêö³¿ (ÅÊ), ùî ïåðåäáà÷àº: êîìïîçèö³éíå ³ êîíñòðóêö³éíå îïðàöþâàííÿ âàð³àíòó âèðîáó ç âèãîòîâëåííÿì ìàêåòó àáî çðàçêà ìîäåë³; âèïðîáóâàííÿ ìàêåòó âèðîáó äëÿ óòî÷íåííÿ ïðèíöèï³â éîãî ôóíêö³îíóâàííÿ; ï³äòâåðäæåííÿ àáî óòî÷íåííÿ òåõí³êî-òåõíîëîã³÷íèõ ³ ñïîæèâ÷èõ ïîêàçíèê³â ÿêîñò³ ñòâîðþâàíîãî âèðîáó.

. Ðîçðîáêà òåõí³÷íîãî çðàçêà (ÇÒ). Íà ö³é ñòà䳿 âèêîíóþòü: òåõí³÷í³ ðîçðàõóíêè ³ êîíñòðóêòèâíî-òåõíîëîã³÷íå îïðàöþâàííÿ âèðîáó ç âèãîòîâëåííÿì ìàêåò³â; äîñë³äæåííÿ ìàêåòó âèðîáó; îñòàòî÷íå âèçíà÷åííÿ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â ³ ïîêàçíèê³â ÿêîñò³; îö³íêó òåõí³÷íîãî ð³âíÿ ³ ÿêîñò³ âèðîáó.

. Ðîçðîáêà òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ (ÒÄ). Íà ñòà䳿 ðîçðîáêè ðîáî÷î¿ äîêóìåíòàö³¿ âèêîíóºòüñÿ òåõí³÷íèé îïèñ ³ ðîçðîáëÿºòüñÿ êîìïëåêò øàáëîí³â îñíîâíèõ òà äîïîì³æíèõ äåòàëåé, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ âèãîòîâëåííÿ âèðîáó.

Àíàë³ç äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â (îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíî¿ õàðàêòåðèñòèêè, îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíî¿ ïðîãðàìè) ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é ïîêàçàâ, ùî äèñöèïë³íîþ, ÿêà ³íòåãðóº ¿õ âì³ííÿ ç êîíñòðóþâàííÿ ³ ìîäåëþâàííÿ äåòàëåé øâåéíèõ âèðîá³â º äèñöèïë³íà «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â». Çã³äíî äî îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíî¿ ïðîãðàìè â ìåæàõ ö³º¿ òåõí³÷íî¿ äèñöèïë³íè ïåðåäáà÷åíî ñèíòåç ïîïåðåäíüî âèâ÷åíèõ çíàíü äëÿ âèð³øåííÿ âàæëèâèõ ïðîôåñ³éíèõ çàäà÷, îáóìîâëåíèõ âèðîáíè÷èìè ôóíêö³ÿìè öèõ ôàõ³âö³â.

Çàãàëüíà æ ìåòà âèâ÷åííÿ êîæíî¿ ç òåì ïðîãðàìè äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» - äàòè ñòóäåíòàì íàóêîâî îá´ðóíòîâàí³ çíàííÿ òà âì³ííÿ ç êîíñòðóþâàííÿ ³ ìîäåëþâàííÿ äåòàëåé øâåéíèõ âèðîá³â, ïðàâèë çíÿòòÿ òà çàïèñó âèì³ðþâàíü, êîíñòðóêòèâíèõ ïîÿñ³â ô³ãóðè ëþäèíè. Çì³ñò ïðîãðàìè íàâåäåíî ó Äîäàòêó À.

ʳëüê³ñòü àóäèòîðíèõ ãîäèí, ÿêó â³äâåäåíî íà âèâ÷åííÿ äèñöèïë³íè ñêëàäຠ108 ãîäèí, íà ëàáîðàòîðí³ ðîáîòè â³äâîäèòüñÿ 48, íà ñàìîñò³éíå îïðàöþâàíÿ 60 ãîäèí.  öüîìó êóðñ³ âèâ÷àþòüñÿ ìàòåð³àëè ç êîíñòðóþâàííÿ òà ìîäåëþâàííÿ ïîÿñíèõ òà ïëå÷îâèõ âèðîá³â, à òàêîæ ïîáóäîâà êîì³ð³â, ðóêàâ³â, îçäîáëþâàëüíèõ åëåìåíò³â, òîùî. Çíà÷íèé ÷àñ ïðèä³ëÿºòüñÿ òåðì³íîëî㳿, ³ñòî𳿠îäÿãó òà øâåéíîãî âèðîáíèöòâà.

Á³ëüø³ñòü ïèòàíü ëåêö³éíîãî êóðñó âèêëàäàºòüñÿ äîêëàäíî, òàêèì ÷èíîì, ùîá âñå íàéá³ëüø ñóòòºâå òà âàæëèâå íå çàëèøàëîñü ïîçà óâàãîþ ñòóäåíòà. Àëå çíà÷íó ÷àñòèíó ïèòàíü çàïëàíîâàíî íà ñàìîñò³éíå âèâ÷åííÿ òà çàñâîºííÿ ¿õ â ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò. Ëåêö³¿ ñóïðîâîäæóþòüñÿ äåìîíñòðàö³ÿìè êðåñëåíü òà çðàçê³â âèðîá³â, ùî âèâ÷àþòüñÿ.

Îäíàê, îïèòóâàííÿ âèêëàäà÷³â (32 ÷îë.), ïðîâåäåíå íàìè ó ÁÄÏÓ âèÿâèëî òå, ùî íà ¿õ äóìêó, íà óñï³øí³ñòü îïàíóâàííÿ ñòóäåíòàìè ìàòåð³àëîì ñóòòºâî âïëèâຠð³çíèöÿ ì³æ âèõ³äíèì ð³âíåì òåõí³÷íèõ, òåõíîëîã³÷íèõ, ãðàô³÷íèõ òà õóäîæíüî-åñòåòè÷íèõ çíàíü ³ âì³íü âèïóñêíèê³â øê³ë, ÿê³ âñòóïàþòü äî óí³âåðñèòåòó íà íàâ÷àííÿ. Øêîëè ÷è ë³öå¿ òåõíîëîã³÷íîãî ïðîô³ëþ, äå º â³äïîâ³äíà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà áàçà äëÿ çàíÿòü ç òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ, äå ó÷í³ äîäàòêîâî ó ãóðòêàõ ìîæóòü çàéìàòèñÿ íàðîäíèìè õóäîæí³ìè ïðîìèñëàìè, ð³çíèìè âèäàìè äåêîðàòèâíî-óæèòêîâî¿ ÷è òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³, çàáåçïå÷óþòü ñâî¿ì âèïóñêíèêàì, ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè, êðàù³ áàçîâ³ óìîâè äëÿ êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ÂÍÇ. À öå äóæå â³ä÷óâàºòüñÿ ï³ä ÷àñ âèâ÷åííÿ òåõí³÷íèõ äèñöèïë³í.

Òàêîæ âèêëàäà÷³ âêàçàëè íà ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ñòóäåíò³â, çîêðåìà âëàñòèâîñò³ ìèñëåííÿ, ÿê³ ïîòð³áíî âðàõóâàòè ïðè âèêëàäàíí³ ñòóäåíòàì òàêî¿ ñêëàäíî¿ äèñöèïë³íè ÿê "Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â", îñîáëèâî ïðè ïðîâåäåí³ ¿¿ ïðàêòè÷íî¿ ÷àñòèíè. Îäíàê àíàë³ç çì³ñòó ïðîãðàìè äèñöèïë³íè "Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â" ïîêàçàâ, ùî âîíà ðîçðîáëåíà îäíàêîâî äëÿ óñ³õ ñòóäåíò³â òà íå ìîæå âðàõóâàòè öèõ àñïåêò³â.

Àíàë³ç ÎÏÏ ïîêàçàâ, ùî âïåðøå ñòóäåíòè ó ÂÍÇ çíàéîìëÿòüñÿ ç ïîíÿòòÿì êîíñòðóþâàííÿ òà éîãî ö³ëÿìè íà 2 êóðñ³ â ìåæàõ äèñöèïë³íè «Îðãàí³çàö³ÿ ³ ìåòîäèêà òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³», äå ôîðìóþòüñÿ çíàííÿ, óì³ííÿ òà íàâè÷êè, ùî íåîáõ³äí³ â÷èòåëþ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ äëÿ îðãàí³çàö³¿ òâîð÷î¿ ðîáîòè ó÷í³â íà óðîêàõ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ òà â ãóðòêàõ òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³. Ïîò³ì âèâ÷àþòüñÿ äèñöèïë³íè «Òåõí³÷íà ìåõàí³êà», «Òåõí³÷íà òâîð÷³ñòü ó÷í³â» òà «Îñíîâè íàóêîâèõ äîñë³äæåíü». Ðàçîì ç òèì äèñöèïë³íè, ÿêó áóëî á ñïðÿìîâàíî íà ôîðìóâàííÿ óì³íü êîíñòðóþâàííÿ ÿê ö³ë³ñíîãî ïðîöåñó, íàìè âèÿâëåíî íå áóëî, íå çâàæàþ÷è íà íåîáõ³äí³ñòü âîëîä³ííÿ òàêèìè óì³ííÿìè ìàéáóòí³ìè â÷èòåëÿìè òåõíîëîã³é çã³äíî ç ¿õíüîþ îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ çà êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì - áàêàëàâð.

Îïèòóâàííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é ÁÄÏÓ (124 ÷îë.) ïîêàçàëî, ùî öå îáóìîâëþº â³äñóòí³ñòü ö³ë³ñíîãî óÿâëåííÿ ó ñòóäåíò³â ïðî îñíîâè ðåàë³çàö³¿ ïðîöåñó êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â, óíåìîæëèâëþº îäíàêîâèé âèñîêèé âõ³äíèé ð³âåíü ÇÍÓ ñòóäåíò³â ïåðåä âè÷åííÿì äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â». Òàêèì ÷èíîì, ³ñíóþ÷ó ñèñòåìó íàâ÷àííÿ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é ðåàë³çîâàíî ôðàãìåíòàðíî, íà ð³çíèõ êóðñàõ, áåç óðàõóâàííÿ ïðèíöèïó ö³ë³ñíîñò³, ñèñòåìíîãî ï³äõîäó äî íàâ÷àííÿ, ùî º âèçíà÷àëüíèìè ó ñó÷àñí³é ïåäàãîã³ö³.

Àíàë³ç ðîáî÷î¿ ïðîãðàìè äàííî¿ äèñöèïë³íè, ÿêà ïîâèííà çàáåçïå÷óâàòè ó öüîìó íàïðÿìêó ï³äãîòîâêó ñòóäåíò³â, âèÿâèâ òàêîæ íåäîñêîíàë³ñòü òà íåîá´ðóíòîâàí³ñòü íåîáõ³äíèõ äèäàêòè÷íèõ óìîâ äëÿ ðåàë³çàö³¿ çàäà÷ êîíñòðóþâàííÿ: ñó÷àñíîãî ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, êîìïþòåðíèõ òåõíîëîã³é äëÿ òåîðåòè÷íî¿ ³ ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ÿê áàçè äëÿ âèð³øåííÿ òàêèõ çàäà÷.

Ùîá ï³äòâåðäèòè öþ òåçó, ó 2004-2005 í.ð. ìè ïðîâåëè äîñë³äæåííÿ ñòàíó íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â ïðè íàâ÷àí³ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» ó ÁÄÏÓ.

Äî äîñë³äæåííÿ áóëî çàëó÷åíî 172 ñòóäåíòè 2 òà 3 êóðñ³â.

Äëÿ ïåðåâ³ðêè ðîçóì³ííÿ ñòóäåíòàìè ñóòíîñò³ ÊÒÏ, âîëîä³ííÿ íèìè êîíñòðóêòîðñüêîþ ³ òåõíîëîã³÷íîþ ³íôîðìàö³ºþ; ð³âíÿ ¿õíüîãî îïåðóâàííÿ òåõí³÷íèìè ïîíÿòòÿìè; ¿õíüî¿ ãîòîâíîñò³ äî ÊÒÄ òà ìîæëèâèìè óìîâàìè ¿¿ çä³éñíåííÿ íàìè áóëî ï³äãîòîâëåíî ³ ïðîâåäåíî îïèòóâàííÿ (ïèñüìîâå òà óñíå) òà òåñòîâ³ çàâäàííÿ. Ç ö³ºþ ìåòîþ áóâ ðîçðîáëåíèé êîìïëåêñ ìàòåð³àë³â, ÿêèé âêëþ÷àâ êîíòðîëüí³ çàâäàííÿ ³ àíêåòè.

Ó éîãî õîä³ âèçíà÷àëèñÿ:

çíàííÿ òà âì³ííÿ ç êîíñòðóþâàííÿ ³ ìîäåëþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â (çà ïðîãðàìîþ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè);

ñòàí ïî÷àòêîâî¿ ãîòîâíîñò³ ñòóäåíò³â äî ïðîÿâó òåõí³÷íèõ çä³áíîñòåé ó ïðîöåñ³ êîíñòðóþâàííÿ òà ìîäåëþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â;

ñòàâëåííÿ ñòóäåíò³â äî âèâ÷åííÿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â»;

òèïè ìèñëåííÿ ñòóäåíò³â òà ¿õ ð³âåíü êðåàòèâíîñò³ (çà îïèòóâàëüíèêîì Ä. Áðóíåðà);

îñíîâí³ ñåíñîðí³ ñèñòåìè ñòóäåíò³â (êàíàëè ñïðèéíÿòòÿ).

Àíàë³ç îòðèìàíèõ â³äïîâ³äåé ïîêàçàâ, ùî íà âñ³ ïîñòàâëåí³ çàïèòàííÿ ïðîâåäåíîãî îïèòóâàííÿ çà ïðîãðàìîþ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè â³äïîâ³ëè âñüîãî 75% ñòóäåíò³â.

Á³ëüøå ïîëîâèíè (57%) îïèòàíèõ ñòóäåíò³â íà ïèòàííÿ ïðî òå, ÷è áðàëè âîíè â øêîë³ ó÷àñòü ó ìîäåëþâàíí³ òà êîíñòðóþâàíí³ îäÿãó, ó ðîçâÿçóâàíí³ êîíñòðóêòîðñüêèõ ³ òåõíîëîã³÷íèõ çàäà÷ â³äïîâ³ëè íåãàòèâíî; 44% ñòóäåíò³â 2-ãî êóðñó íå óÿâëÿþòü ñóòíîñò³ ³ çì³ñòó ïîíÿòòÿ êîíñòðóþâàííÿ òà ìîäåëþâàííÿ; 30% âçàãàë³ â³äìîâèëèñÿ â³äïîâ³äàòè íà çàïðîïîíîâàíå çàïèòàííÿ. Ç òèõ, ùî çàëèøèëèñÿ ùå 28% íå çìîãëè â³äïîâ³ñòè íà ïèòàííÿ: ßê³ âèäè êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ Âè çä³éñíþâàëè â øêîë³?

% îïèòàíèõ (3-é êóðñ) ââàæàþòü, ùî ¿õ êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íà ï³äãîòîâêà â³äáóâàºòüñÿ íàéåôåêòèâí³øå íà çàíÿòòÿõ ïðè ðîçâÿçóâàíí³ òåõí³êî-òåõíîëîã³÷íèõ çàäà÷ òà ïðè âèêîíàíí³ ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷íèõ ðîá³ò; 32% ñòóäåíò³â ââàæàþòü, ùî íàéåôåêòèâí³øå çàñâîþþòü òåõí³êî-òåõíîëîã³÷íó ³íôîðìàö³þ ó ïðîöåñ³ ïîÿñíåííÿ âèêëàäà÷åì íîâîãî ìàòåð³àëó; 37% ñòóäåíò³â âèä³ëÿþòü ì³æïðåäìåòí³ çâÿçêè, óêàçóþòü íà äåÿê³ øëÿõè, ïðèéîìè ¿õ çä³éñíåííÿ. Ëèøå 25% âêàçóþòü íà âèêîðèñòàííÿ ó ïðîöåñ³ êîíñòðóþâàííÿ òà âèãîòîâëåííÿ îäÿãó íåòðàäèö³éíèõ, íåøàáëîííèõ ï³äõîä³â.

Íà çàíÿòòÿõ ïðàêòèêóìó ç êðîþ òà øèòòÿ ñòóäåíòàì 2-ãî êóðñó áóëà çàïðîïîíîâàíà êîíòðîëüíà ðîáîòà. Ïåðø³ òðè çàâäàííÿ â êîíòðîëüí³é ðîáîò³ ñïðÿìîâàíî íà âèÿâëåííÿ êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íèõ çíàíü, ÿê³ ñòóäåíòè ìîãëè íàáóòè ÿê íà çàíÿòòÿõ, òàê ³ ïðè ñàìîñò³éíîìó ÷èòàíí³ íàóêîâî-ïîïóëÿðíî¿ òà ôàõîâî¿ ë³òåðàòóðè.

×åòâåðòå çàâäàííÿ áóëî íà ïåðåâ³ðêó âì³ííÿ ðîçï³çíàâàòè âèâ÷åí³ ô³çè÷í³ (õ³ì³÷í³) ÿâèùà ³ çàêîíîì³ðíîñò³ â ïåâíîìó òåõíîëîã³÷íîìó ïðîöåñ³.

Ïÿòå çàâäàííÿ - òâîð÷îãî õàðàêòåðó (íàïðèêëàä, ðîçðàõóéòå ê³ëüê³ñòü òêàíèíè äëÿ ïîøèòòÿ áëóçè ç ñóö³ëüíî êðîºíèìè äîâãèìè ðóêàâàìè).

Êð³ì òîãî, ñòóäåíòàì äàâàëàñü ìîæëèâ³ñòü, âèõîäÿ÷è ç ¿õ ï³çíàâàëüíèõ ³íòåðåñ³â, çä³áíîñòåé, äîñÿãíóòèõ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ ³ ïðîôåñ³éíèõ íàì³ð³â, ÷åðåç àíêåòó âèçíà÷èòè ñâîº ñòàâëåííÿ äî äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â», ¿¿ ðîë³ ó ôàõîâîìó ñòàíîâëåíí³ òà çàãàëüíîìó ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³.

Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â êîíòðîëüíèõ ðîá³ò ïîêàçàâ, ùî çíà÷íà ÷àñòèíà ñòóäåíò³â ñïðàâèëàñÿ ëèøå ³ç çàâäàííÿì ñåðåäíüîãî ð³âíÿ ñêëàäíîñò³ (78 %).

Êð³ì òîãî, ìè ðîçáèëè ñòóäåíò³â íà 2 ãðóïè: ò³, ùî ìàëè ïîïåðåäíþ ï³äãîòîâêó (øêîëè ÷è ë³öå¿ òåõíîëîã³÷íîãî ïðîô³ëþ, äå º â³äïîâ³äíà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà áàçà äëÿ çàíÿòü ç òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ, äå ó÷í³ äîäàòêîâî ó ãóðòêàõ ìîæóòü çàéìàòèñÿ íàðîäíèìè õóäîæí³ìè ïðîìèñëàìè, ð³çíèìè âèäàìè äåêîðàòèâíî-óæèòêîâî¿ ÷è òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³, ìàëè áàçîâ³ óìîâè äëÿ êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³) òà ò³ ñòóäåíòè, õòî òàêî¿ ï³äãîòîâêè íå ìàâ. Ðåçóëüòàòè ïîêàçàëè ñóòòºâó ïåðåâàãó 1 ãðóïè (òàáë. 1.1, òàáë. 1.2 )


Òàáëèöÿ 1.1. Óçàãàëüíåí³ äàí³ ð³âíÿ çíàíü ñòóäåíò³â ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â

¹Ð³âí³ çíàíü ʳëüê³ñòü ñòóäåíò³â, ó %1 ãð.2 ãð.1.îçíàéîì÷î-îð³ºíòîâíèé ð³âåíü10282.ïîíÿò³éíî-àíàë³òè÷íèé ð³âåíü49423.ïðîäóêòèâíî-ñèíòåòè÷íèé ð³âåíü4130

Òàáëèöÿ 1.2. Óçàãàëüíåí³ äàí³ ð³âíÿ óì³íü ñòóäåíò³â ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â

¹Ð³âí³ óì³íü ʳëüê³ñòü ñòóäåíò³â, ó %1 ãð.2 ãð.1.óì³ííÿ âèêîíóâàòè ä³þ, ñïèðàþ÷èñü íà ìàòåð³àëüí³ íîñ³¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî íå¿1572.óì³ííÿ âèêîíóâàòè ä³þ, ñïèðàþ÷èñü íà ïîñò³éíèé ðîçóìîâèé êîíòðîëü ìàéæå áåç äîïîìîãè ìàòåð³àëüíèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿;35303.óì³ííÿ âèêîíóâàòè ä³þ àâòîìàòè÷íî, íà ð³âí³ íàâè÷êè, ÿê³ ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàþòü çàãàëüíîïðèéíÿòíèì ð³âíÿì ç òðàäèö³éíî¿ ïåäàãîã³êè. 3638

Ðåçóëüòàòè àíêåòóâàííÿ ç âèÿâëåííÿ ìîòèâ³â òàêîæ äîçâîëèëè âèçíà÷èòè òàê³ ñïîíóêè äî âèâ÷åííÿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» (òàáëèöÿ 1.3).


Òàáëèöÿ 1.3 Ðåçóëüòàòè âèÿâëåííÿ ìîòèâ³â âèâ÷åííÿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» ó ñòóäåíò³â 3-ãî êóðñó

Îñíîâí³ ìîòèâè âèâ÷åííÿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â»Â³äïîâ³ä³1. Íàâ÷àííÿ ç ïîòðåáè (çà äîáð³ îö³íêè)28%2. ²íòåðåñ äî ïðåäìåòó 32%3. ϳäâèùåíèé ï³çíàâàëüíèé ³íòåðåñ äî ïðåäìåòó â ïðàêòè÷í³é ïëîùèí³10%4. Ñèòóàòèâíèé ³íòåðåñ (÷åðåç ñòèïåíä³þ)30%

Ìè ïîÿñíþºìî òàê³ ðåçóëüòàòè âèêîðèñòàííÿì ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ òðàäèö³éíèõ ìåòîä³â ³ ôîðì. Àëå ³ç âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é íàâ÷àííÿ, â òîìó ÷èñë³ é ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî, ÿê ìè ïåðåäáà÷óºìî, ñèòóàö³ÿ ìîæå çì³íèòèñÿ, áî öå áóäå ñòâîðþâàòè óìîâè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ çä³áíîñòåé ñòóäåíò³â, ñòóäåíòè çìîæóòü â³ä÷óòè ñóòòºâ³ çðóøåííÿ ó ôîðìóâàíí³ âëàñíèõ ÇÍÓ ç êîíñòðóþâàííÿ îäÿãó, çì³ñòèòè àêöåíòè ó ôîðìàõ ¿õ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ òà ìîòèâàö³¿. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ðåçóëüòàòè àíêåòóâàííÿ ñòóäåíò³â 3-ãî êóðñó, òà ñïîñòåðåæåííÿ çà ¿õ ä³ÿëüí³ñòþ (òàáëèöÿ 1.4).

Ïðàêòè÷íå ìèñëåííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é ìè âèð³øèëè äîñë³äèòè, îñê³ëüêè âîíî ìຠïðÿìå â³äíîøåííÿ äî êîíñòðóþâàííÿ òà ó ñêëàäíèõ, íàñàìïåðåä, ³íòåëåêòóàëüíèõ âèäàõ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ - êîíñòðóêòîð³â, ³íæåíåð³â, þðèñò³â, ìåäèê³â, ïåäàãîã³â, ïñèõîëîã³â òà ³í. - ìຠòâîð÷èé õàðàêòåð, ³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ òàêèìè ðèñàìè:

- ³íäèâ³äóàëüí³ñòþ (çàëåæí³ñòü óñï³øíîñò³ âèð³øåííÿ ïðàêòè÷íèõ - êîíñòðóêòîðñüêèõ, ³íæåíåðíèõ, ïåäàãîã³÷íèõ, ïñèõîëîã³÷íèõ òà ³íøèõ - çàâäàíü â³ä ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ, ïðîôåñ³éíèõ òà îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé ëþäèíè òà ³íäèâ³äóàëüíîãî ñòèëþ ¿¿ ìèñëåííºâî¿ ä³ÿëüíîñò³);

òâîð÷³ñòþ (ïîøóê íîâèõ, îðèã³íàëüíèõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ ï³äõîä³â äî ð³øåííÿ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü, çäàòí³ñòü çàñòîñóâàòè íåòèïîâ³, íåòðàäèö³éí³ ìåòîäè, ìåòîäèêè, òåõíîëî㳿 òà çàñîáè äëÿ âèð³øåííÿ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü);

ãíó÷ê³ñòþ (øâèäê³ñòü ïåðåõîäó ìèñëåííºâèõ ïðîöåñ³â â³ä îäíîãî êëàñó ÿâèù äî ³íøîãî, ³íîä³, äàëåêèõ çà çì³ñòîì, çäàòí³ñòü çàñòîñóâàòè ð³çíîìàí³òí³ ìåòîäè, ìåòîäèêè, òåõíîëî㳿 òà çàñîáè äëÿ âèð³øåííÿ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü);

øèðîòîþ (ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ òåîðåòè÷íèõ ³ ïðàêòè÷íèõ çíàíü ³ òåõíîëîã³é ç ð³çíèõ ãàëóçåé çíàíü äëÿ âèð³øåííÿ êîíêðåòíèõ ïðàêòè÷íèõ ïðîáëåì ³ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é ³ çàâäàíü);

êðèòè÷í³ñòþ (çäàòí³ñòü êðèòè÷íî îö³íþâàòè ïðàêòè÷íó ïðîáëåìó (ïðîáëåìíó ñèòóàö³þ) ³ ðåçóëüòàòè âëàñíî¿ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ùîäî ¿¿ ðîçâÿçàííÿ);

ñòåðåîòèïí³ñòþ (ñòóïåíü ñòåðåîòèï³çàö³¿ øàáëîííèõ ìåòîä³â, ìåòîäèê, òåõíîëîã³é ³ çàñîá³â äëÿ âèð³øåííÿ òèïîâèõ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü);

íåçàëåæí³ñòþ òà ñàìîñò³éí³ñòþ (çäàòí³ñòü îðèã³íàëüíî òà ñàìîñò³éíî ôîðìóëþâàòè ³ âèð³øóâàòè òâîð÷³ çàâäàííÿ, à òàêîæ â³äñòîþâàòè ñâî¿ ïåâí³ îðèã³íàëüí³ ïîçèö³¿, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ïðàêòè÷íèõ ä³é);

ðåâåðñèâí³ñòþ (áàãàòîãðàíí³ñòü ïðîÿâó ìèñëåííºâèõ ïðîöåñ³â) [ß].

 îïèòóâàëüíèêó Ä. Áðóíåðà äëÿ âèçíà÷åííÿ òèï³â ìèñëåííÿ òà ð³âíÿ êðåàòèâíîñò³ (äîäàòîê Á) ïðîïîíóºòüñÿ îö³íêà òàêèõ áàçîâèõ òèï³â ìèñëåííÿ, ÿê ïðåäìåòíå, ñèìâîëüíå, çíàêîâå, îáðàçíå òà êðåàòèâí³ñòü, áåç ÿêèõ óÿâèòè ìèñëåííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é íåìîæëèâå, îñê³ëüêè âîíè ïîñò³éíî ñóïðîâîäæóþòü ¿õ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü.

Ïðåäìåòí³ñòü ìèñëåííÿ íåðîçðèâíî ïîâÿçàíà ç ïðåäìåòîì ó ïðîñòîð³ ³ ÷àñ³. Ïåðåòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿ òóò â³äáóâàºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ïðåäìåòíèõ ä³é, ³ñíóº ô³çè÷íà îáìåæåí³ñòü íà ïåðåòâîðåííÿ, òîìó îïåðàö³ÿ âèêîíóºòüñÿ ëèøå ïîñë³äîâíî. Ðåçóëüòàòîì öüîãî º äóìêà, ÿêà ðåàë³çóºòüñÿ ó íîâ³é êîíñòðóêö³¿.

Îáðàçíå ìèñëåííÿ â³ääàëåíî â³ä ïðåäìåòó ó ïðîñòîð³ òà ÷àñ³. Ïåðåòâîðåííÿ ïðåäìåòó çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ä³é ç îáðàçàìè, íåìຠô³çè÷íèõ îáìåæåíü íà ïåðåòâîðåííÿ. Îïåðàö³¿ ìîæíà çä³éñíþâàòè ïîñë³äîâíî ³ îäíî÷àñíî, ðåçóëüòàòîì ÷îãî âèñòóïຠäóìêà, ðåàë³çîâàíà â íîâîìó îáðàç³. Öèì ìèñëåííÿì âîëîä³þòü ëþäè ç õóäîæí³ì ñêëàäîì ðîçóìó.


Òàáëèöÿ 1.4 Ðåçóëüòàòè àíêåòóâàííÿ ñòóäåíò³â 3-ãî êóðñó

Ïàðàìåòðè ðîçâèòêó ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³âÕàðàêòåðèñòèêàÐåçóëüòàò, ó %1. Ñòàâëåííÿ äî íàâ÷àííÿ Ïåðåæèâàííÿ óñï³õ³â ³ íåâäà÷, ïðàãíåííÿ íàâ÷àòèñü êðàùå ³ âèêîíóâàòè âñ³ âèìîãè ³ ðåêîìåíäàö³¿ âèêëàäà÷³â 732. Ïðîâ³äí³ ³íòåðåñè ³ ñõèëüíîñò³ Çàõîïëåí³ñòü ñòóäåíòà ïåâíèì âèäîì ä³ÿëüíîñò³, òâîð÷î¿ ïîçàóðî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ 773. Òåõí³êî-òåõíîëîã³÷íèé êðóãîç³ð Íà÷èòàí³ñòü ñòóäåíòà, øèðîòà éîãî ³íòåðåñ³â â îáëàñò³ òåõíîëî㳿 øâåéíîãî âèðîáíèöòâà, äèçàéíó434. Óì³ííÿ âèä³ëÿòè ãîëîâíå â íàâ÷àëüíîìó ìàòåð³àë³ Ïðàãíåííÿ ñòóäåíòà âèä³ëÿòè ³ âèñëîâëþâàòè ³ñòîòí³ äóìêè ç ïèòàíü êîíñòðóþâàííÿ ³ ìîäåëþâàííÿ, ðîáèòè óçàãàëüíåííÿ, âèñíîâêè, ðåçþìå 545. Óì³ííÿ ïëàíóâàòè íàâ÷àëüíó ðîáîòóÍàÿâí³ñòü ó ñòóäåíòà íàâè÷îê ðîçðîáêè òåõíîëî㳿 âèãîòîâëåííÿ òà îçäîáëåííÿ âèðîáó, ðîçâÿçêó êîíñòðóêòîðñüêèõ ³ òåõíîëîã³÷íèõ çàäà÷ òà ³í. 426. Óì³ííÿ çä³éñíþâàòè ñàìîêîíòðîëü ó íàâ÷àíí³ Ñàìîñò³éíî ïåðåâ³ðÿº ñòóï³íü çàñâîºííÿ ïðî÷èòàíîãî øëÿõîì â³äòâîðåííÿ, ïðàöþº ç êîíòðîëüíèìè çàïèòàííÿìè â ï³äðó÷íèêó, ñêëàäຠçàïèòàííÿ ïî òåêñòó, ïåðåâ³ðÿº ïðàâèëüí³ñòü îá÷èñëåíü, ðîçâÿçêó çàäà÷ òîùî 287. Íàïîëåãëèâ³ñòü ó íàâ÷àíí³ Äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè, ç³áðàí³ñòü, îðãàí³çîâàí³ñòü òà ³í. 62

Ó çíàêîâîìó ìèñëåíí³ ïåðåòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿ çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ óìîâèâîä³â. Çíàêè îáºäíóþòüñÿ â á³ëüø êðóïí³ îäèíèö³ çà ïðàâèëàìè ºäèíî¿ ãðàìàòèêè, ðåçóëüòàòîì ÷îãî ÿâëÿºòüñÿ äóìêà ó ôîðì³ ïðèéíÿòòÿ àáî âèñëîâëþâàííÿ, ùî ô³êñóº ñóòòºâ³ â³äíîñèíè ì³æ ïðåäìåòàìè, ÿê³ ïîçíà÷àþòüñÿ.

Ñèìâîë³÷íå ìèñëåííÿ. Ó íüîìó ïåðåòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿ çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ïðàâèë âèâîäó (àëãåáðà¿÷íèõ ïðàâèë òà àðèôìåòè÷íèõ îïåðàö³é ³ çíàê³â). Ðåçóëüòàòîì º äóìêà, êîòðà âèðàæåíà ó âèãëÿä³ ñòðóêòóð ³ ôîðìóë, êîòð³ ô³êñóþòü ñóòòºâ³ â³äíîñèíè ì³æ ñèìâîëàìè.

 îñíîâó ³íòåðïðåòàö³¿ ðåçóëüòàò³â ö³º¿ ìåòîäèêè ïîêëàäåíà ³äåÿ ïðî òå, ùî ìèñëåííÿ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ïåðåõ³ä ç îäí³º¿ ìîâè íà ³íøó. ²ñíóº 6 âàð³àíò³â òàêîãî ïåðåõîäó: 1) ïðåäìåòíî-îáðàçíèé (ïðàêòè÷íèé); 2) ïðåäìåòíî-çíàêîâèé (ãóìàí³òàðíèé); 3) ïðåäìåòíî-ñèìâîë³÷íèé (îïåðàòîðíèé); 4) îáðàçíî-çíàêîâèé (õóäîæí³é); 5) îáðàçíî-ñèìâîë³÷íèé (òåõí³÷íèé); 6) çíàêîâî-ñèìâîë³÷íèé (òåîðåòè÷íèé).

³äïîâ³äíî, ëþäè ç ïðàêòè÷íèì ìèñëåííÿì ïîâèíí³ ìàòè äîáðå ðîçâèíåíèé ïðåäìåòíèé, îáðàçíèé ³ ñèìâîë³÷íèé ïðîô³ë³ ìèñëåííÿ. Ìåòîäèêà ñêëàäàºòüñÿ ³ç 75 òâåðäæåíü, íà ÿê³ ïîòð³áíî äàòè â³äïîâ³äü òàê ÷è í³. Íà îñíîâ³ öüîãî ïîò³ì ï³äðàõîâóþòüñÿ áàëè äî êîæíîãî ³ç òèï³â ìèñëåííÿ, âèçíà÷àºòüñÿ ñòóï³íü ïðîÿâó â ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè, ³ òàêèì ÷èíîì âèçíà÷àºòüñÿ òîé, ùî ïåðåâàæàº. Òîáòî, çà êîæíèì ³ç òèï³â äîñë³äæóâàíèé ìîæå îòðèìàòè â³ä 0 äî 15 áàë³â.

Ðåçóëüòàòè çà îïèòóâàëüíèêîì Ä. Áðóíåðà ïîêàçàëè, ùî ñòóäåíòè 1 ãðóïè (ò³, ùî ìàëè ïîïåðåäíþ ï³äãîòîâêó (øêîëè ÷è ë³öå¿ òåõíîëîã³÷íîãî ïðîô³ëþ)), ìàëè ïåðåâàæíî òàêèé âàð³àíò ïåðåõîäó ç îäí³º¿ ìîâè íà ³íøó ÿê ïðåäìåòíî-îáðàçíèé (ïðàêòè÷íèé) òà îáðàçíî-ñèìâîë³÷íèé (òåõí³÷íèé), à ñòóäåíòè 2 ãðóïè â îñíîâíîìó - ïðåäìåòíî-çíàêîâèé (ãóìàí³òàðíèé) òà çíàêîâî-ñèìâîë³÷íèé (òåîðåòè÷íèé).

Ó 1982 ðîö³ àìåðèêàíñüêèé ïñ³õîíåéðîõ³ðóðã Ð. Ñïåðð³ îòðèìàâ Íîáåë³âñüêó ïðåì³þ çà ôóíäàìåíòàëüíå â³äêðèòòÿ â îáëàñò³ â³äì³ííîñòåé ó ïñèõ³÷í³é ä³ÿëüíîñò³ ïðàâî¿ ³ ë³âî¿ ï³âêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó. Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ Ð. Ñïåðð³ [89] ïîêàçàëè, ùî ë³âà ï³âêóëÿ - öå àíàë³ç, äåäóêö³ÿ, êîíâåðãåíòíå ìèñëåííÿ, ôàêòè, äàí³, öèôðè, ñòðóêòóðà, ëîã³êà, ìàòåìàòè÷í³ ìîäåë³, äîö³ëüí³ñòü, ïîñë³äîâíå âèð³øåííÿ çàâäàíü, âåðáàëüíà ìîâà, ïëàíóâàííÿ, ñàìîêîíòðîëü, äîâ³ëüíà óâàãà, ëþáîâ ³ àëüòðó¿çì, âîëÿ ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ ò.ä. Ïðàâà ï³âêóëÿ - öå îáðàç ò³ëà, ³äå¿ òà ïî÷óòòÿ, ³íäóêö³ÿ, äèâåðãåíòíîå ìèñëåííÿ; ïðîöåñ, à íå ðåçóëüòàò; âèêîðèñòàííÿ äîñâ³äó; íàâ÷àííÿ ÷åðåç îáðàçè; ³íòó¿ö³ÿ, ìåäèòàö³ÿ, ì³ñòèêà; çàïàì'ÿòîâóâàííÿ îñ³á, ñïîíòàíí³ñòü, ôàíòà糿; ïðîñòîðîâ³ óÿâëåííÿ; ñïðèéíÿòòÿ çâóê³â ³ øóì³â; òâîð÷³ñòü ³ ò.ä. Îäíà ç ï³âêóëü ëþäèíè ìîæå äîì³íóâàòè, òîáòî âíîñèòè á³ëüøèé âíåñîê ó éîãî ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³, ÿê³, êð³ì òîãî, ôîðìóþòüñÿ çàëåæíî â³ä ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ óìîâ ñóñï³ëüñòâà.

Çà á³ëüø í³æ äâà äåñÿòèë³òòÿ ï³ñëÿ ôóíäàìåíòàëüíîãî â³äêðèòòÿ Ð. Ñïåðð³ â îáëàñò³ â³äì³ííîñòåé ó ïñèõ³÷í³é ä³ÿëüíîñò³ ïðàâî¿ ³ ë³âî¿ ï³âêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó ïðîâåäåíî áåçë³÷ äîñë³äæåíü â îáëàñò³ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ ëþäåé ç ð³çíîþ ëàòåðàëüíî¿ îðãàí³çàö³ºþ ìîçêó, çàõèùåí³ äåñÿòêè äèñåðòàö³é, íàïèñàí³ íàóêîâ³ ñòàòò³ òà ìîíîãðàô³¿. Àëå é äî öèõ ï³ð ïñèõîô³ç³îëîã³ÿ òà ïåäàãîã³êà ³ñíóþòü ³çîëüîâàíî îäèí â³ä îäíîãî. Ó 80-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ Ò.Ï. Õð³çìàí çðîáèëà ñïðîáó ñòâîðåííÿ íîâîãî íàïðÿìêó â íàóö³ - íåéðîïåäàãîã³ê³, ÿêå íåîáõ³äíî ðîçâèâàòè ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ïñèõîëîã³â ³ ïåäàãîã³â, ïðàêòèê³â ³ òåîðåòèê³â, äèäàêòîâ òà ìåòîäèñò³â [76].

Âèêëàäà÷ó ó ïðîöåñ³ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íåîáõ³äíî âì³òè îïåðóâàòè äàíèìè íå ò³ëüêè ïðî ì³æï³âêóëüíó àñèìåòð³þ, àëå ³ ïðî îñîáëèâîñò³ ñåíñîðíîãî ñïðèéíÿòòÿ êîæíîãî ñòóäåíòà [76]. ³äîìî, ùî ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ñïðèéíÿòà ó÷íÿìè àáî ñòóäåíòàìè â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ, íàäõîäèòü äî íèõ ó âèãëÿä³ îáðàç³â, çâóê³â ³ â³ä÷óòò³â (íþõ, äîòèê, ñìàê). Íàçèâàþòü ö³ êàíàëè ñïðèéíÿòòÿ - ñåíñîðí³ ñèñòåìè àáî ìîäàëüíîñò³ ñïðèéíÿòòÿ. Çà îçíàêîþ ìîäàëüíîñò³ ïðàâîï³âêóëüíèõ ñòóäåíò³â ìîæíà ðîçä³ëèòè íà â³çóàë³â (çîðîâå ñïðèéíÿòòÿ) ³ ê³íåñòåòèê³â (ñìàêîâå, íþõîâå, äîòèêîâå, ì'ÿçîâå ñïðèéíÿòòÿ), à ë³âîï³âêóëåâèõ - íà àóä³àë³â (ñëóõîâå ñïðèéíÿòòÿ).

Äëÿ âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ ñåíñîðíèõ ñèñòåì ñòóäåíò³â ìè ïðîâåëè àíêåòóâàííÿ ñòóäåíò³â 3-õ ãðóï (äèâ. ï³äð. 1.3) çà ìåòîäèêîþ, ùî íàâåäåíà ó Äîäàòêó Â, òà âèçíà÷èëè ê³ëüê³ñòü â³çóàë³â, ê³íåñòåòèê³â, àóä³àë³â òà ñòóäåíò³â ç³ çì³øàíèì òèïîì ìîäàëüíîñò³ ñïðèéíÿòòÿ (äèñêðåò³â).

Ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíî¿ ðîáîòè äîçâîëèëè âèçíà÷èòè ³ñíóþ÷³ ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ: íåîáõ³äí³ñòþ çàñâîºííÿ ñòóäåíòàìè ÇÍÓ ç äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» ³ â³äñóòí³ñòþ çì³ñòîâíèõ îäèíèöü, ùî âðàõóâàëè á ð³çíèé ð³âåíü ï³äãîòîâëåíîñò³ ñòóäåíò³â â ïðîöåñ³ ¿õ íàâ÷àííÿ; íåîáõ³äí³ñòþ ôîðìóâàííÿ ïðàêòè÷íîãî ìèñëåííÿ ó ñòóäåíò³â òà â³äñóòí³ñòþ ìåòîä³â ³ çàâäàíü â ¿¿ ïðàêòè÷í³é ÷àñòèí³, ùî ìîãëè á çàáåçïå÷èòè öåé ïðîöåñ; ð³çíèì âõ³äíèì ð³âíåì ÇÍÓ ñòóäåíò³â ïåðåä âèâ÷åííÿì äèñöèïë³íè òà â³äñóòí³ñòþ ìîæëèâîñò³ ó âèêëàäà÷à ñïèðàòèñÿ íà äàí³ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³àãíîñòèêè ³ ñàìîä³àãíîñòèêè ñòóäåíò³â; íåîáõ³äí³ñòþ äëÿ ïåäàãîã³â ñïèðàòèñÿ íà îñíîâí³ êàíàëè ñåíñîðíîãî ñïðèéíÿòòÿ ñòóäåíò³â òà â³äñóòí³ñòþ â íèõ òàêèõ çíàíü ïðî ìåòîäè òà çàñîáè íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â ç ð³çíèìè âåäó÷èìè êàíàëàìè ñïðèéíÿòòÿ òà ³í.

Òîìó ïåäàãîã³÷í³ óí³âåðñèòåòè ïîâèíí³ ðîçðîáëÿòè òà âïðîâàäæóâàòè òàê³ òåõíîëî㳿, ìåòîäè, ôîðìè ³ çàñîáè íàâ÷àííÿ, ÿê³ äîçâîëÿòü âèïðàâëÿòè ñèòóàö³þ, òà çàáåçïå÷àòü îïàíóâàííÿ â³äïîâ³äíèì ð³âíåì ÇÍÓ ç òåõí³÷íèõ äèñöèïë³í êîæíîìó ñòóäåíòó. Öå ìîæå îáóìîâëþâàòè àêòóàëüí³ñòü ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ òà äèôåðåíö³àö³¿ íàâ÷àííÿ íà ôàêóëüòåòàõ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â òåõíîëîã³é.


1.2 Àíàë³ç ³ñíóþ÷èõ ìåòîäè÷íèõ ñèñòåì íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â


Âèçíà÷àëüíèì åòàïîì ó ïðîöåñ³ ñòâîðåííÿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ º ðîçðîáêà ¿¿ òåîðåòè÷íèõ ïîëîæåíü. ³ä ñòóïåíÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ðîçðîáêè òåîðåòè÷íèõ ïîëîæåíü ìåòîäè÷íî¿ ñèñòåìè çàëåæèòü ¿¿ ïîäàëüøå ïðàêòè÷íå âò³ëåííÿ òà åôåêòèâí³ñòü íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â [68, 98].

Íà äóìêó Â.Â. ßãóïîâà [205] ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ìåòîäèêè îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ïåäàãîãà º: âèçíà÷àòè ö³ë³ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â; âèçíà÷àòè çì³ñò íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, ùî ï³äëÿãຠîïðàöþâàííþ ³ çàñâîºííþ ñòóäåíòàìè; âèáèðàòè ìåòîäè, ôîðìè ³ çàñîáè ïðîâåäåííÿ çàíÿòü; ïëàíóâàòè é îðãàí³çîâóâàòè íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíó ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíò³â (òîáòî ðîçðîáëÿòè òåõíîëîã³þ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó).

Íà äóìêó Í. Â. Êóçüì³íî¿ [91], îñíîâíèìè ñòðóêòóðíèìè êîìïîíåíòàìè ìåòîäè÷íî¿ ñèñòåìè º ìåòà íàâ÷àííÿ, íàâ÷àëüíà ³íôîðìàö³ÿ (ÿêà â³äîáðàæຠçì³ñò íàâ÷àííÿ) òà çàñîáè ïåäàãîã³÷íî¿ êîìóí³êàö³¿.

Òîáòî, îñíîâíèìè ñòðóêòóðíèìè êîìïîíåíòè ñó÷àñíî¿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ º íàñòóïí³: äèäàêòè÷í³ ï³äõîäè, ö³ë³, çì³ñò, ìåòîäè, çàñîáè, ôîðìè òà òåõíîëîã³ÿ íàâ÷àííÿ.

Ïðîàíàë³çóºìî ³ñíóþ÷³ ìåòîäè÷í³ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â. Ñüîãîäí³ ³ñíóº äåê³ëüêà ìåòîäè÷íèõ ñèñòåì íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â. Êîæíà ìåòîäè÷íà ñèñòåìà íàâ÷àííÿ çàáåçïå÷óºòüñÿ ïåâíèìè íàâ÷àëüíèìè òà ìåòîäè÷íèìè âèäàííÿìè. Òîìó, äëÿ àíàë³çó òàêî¿ ìåòîäèêè ðîçãëÿíåìî ö³ íàâ÷àëüí³ òà ìåòîäè÷í³ âèäàííÿ íà â³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â âèùî¿ îñâ³òè ùîäî ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â. Ç ö³ºþ ìåòîþ ïðîàíàë³çóºìî åëåìåíòè ìåòîäèêè, â³äîáðàæåí³ ó íàâåäåíèõ âèäàííÿõ.

Âèùå ìè âèçíà÷èëè îñíîâí³ ñòðóêòóðí³ åëåìåíòè ìåòîäèêè: äèäàêòè÷íèé ï³äõ³ä, ö³ë³, çì³ñò, ìåòîäè, çàñîáè, ôîðìè òà òåõíîëîã³ÿ íàâ÷àííÿ.

Äèäàêòè÷íèé ï³äõ³ä º ïåðøèì åëåìåíòîì ìåòîäèêè. Îñê³ëüêè ñó÷àñíà ñèñòåìà äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â âèùî¿ îñâ³òè ïîáóäîâàíà íà çàñàäàõ ñóá'ºêòíî-ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó [45, 77], òî ñòóï³íü éîãî ðåàë³çàö³¿ â ìåòîäè÷í³é ñèñòåì³ áóäåìî âèçíà÷àòè çà òàêèìè êðèòåð³ÿìè (òàáë. 1.1):

à) íàÿâí³ñòü çàäà÷ ð³çíèõ ð³âí³â ñêëàäíîñò³ (çà äåðæàâíèì ñòàíäàðòîì âèùî¿ îñâ³òè âîíè - ñòåðåîòèïí³, ä³àãíîñòè÷í³ òà åâðèñòè÷í³);

á) çàáåçïå÷åííÿ ïîòð³áíèõ ð³âí³â çàñâîºííÿ çíàíü (ó äåðæàâíèõ ñòàíäàðòàõ âèùî¿ îñâ³òè - òðèð³âíåâà ñèñòåìà: îçíàéîì÷î-îð³ºíòîâíèé, ïîíÿò³éíî-àíàë³òè÷íèé òà ïðîäóêòèâíî-ñèíòåòè÷íèé ð³âí³);

â) çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíèõ ð³âí³â ôîðìóâàííÿ óì³íü (â äåðæàâíèõ ñòàíäàðòàõ âèùî¿ îñâ³òè âèçíà÷åíî òðè ð³âí³ ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü: óì³ííÿ âèêîíóâàòè ä³þ, ñïèðàþ÷èñü íà ìàòåð³àëüí³ íîñ³¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî íå¿; óì³ííÿ âèêîíóâàòè ä³þ, ñïèðàþ÷èñü íà ïîñò³éíèé ðîçóìîâèé êîíòðîëü ìàéæå áåç äîïîìîãè ìàòåð³àëüíèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿; óì³ííÿ âèêîíóâàòè ä³þ àâòîìàòè÷íî, íà ð³âí³ íàâè÷êè).

Àíàë³ç ïîêàçàâ, ùî ñòåðåîòèïí³ çàäà÷³ ïðèòàìàíí³ óñ³ì íàâ÷àëüíèì òà ìåòîäè÷íèì âèäàííÿì, ùî çàáåçïå÷óþòü íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â. Äëÿ çðó÷íîñò³ àíàë³çó, íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷í³ âèäàííÿ ðîçïîä³ëèìî çà ãðóïàìè ïðîôåñ³éíèõ óì³íü, ùî âèçíà÷åí³ ðîáî÷îþ ïðîãðàìîþ ç äèñöèïë³íè (òàáë. 1.5.)

Ñòåðåîòèïí³ íàâ÷àëüí³ çàäà÷³ íå ìîæóòü çàáåçïå÷èòè âèìîãè äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â âèùî¿ îñâ³òè äî ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ. Òîìó âèäàííÿ, ùî íàâåäåí³ ó òàáëèö³ 1.1. çà ð³âíåì ñêëàäíîñò³ íàâ÷àëüíèõ çàäà÷ íå ðåàë³çóþòü ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèìîãè ñóá'ºêòíî-ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó.

Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷í³ âèäàííÿ [35, 82, 93, 110, 135, 147, 149, 161], ÿê³ ìàþòü ó ñâîºìó ñêëàä³ íå ëèøå ñòåðåîòèïí³, à ³ ä³àãíîñòè÷í³ íàâ÷àëüí³ çàäà÷³, çà ð³âíåì ñêëàäíîñò³ íàâ÷àëüíèõ çàäà÷ çã³äíî äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â âèùî¿ îñâ³òè íàáëèæàþòüñÿ äî âèìîã ñóá'ºêòíî-ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó ùîäî ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ.

Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷í³ âèäàííÿ [62, 66, 81, 86, 115, 116, 119, 175], ó çì³ñò³ ÿêèõ ïðèñóòí³ ä³àãíîñòè÷í³ íàâ÷àëüí³ çàäà÷³, á³ëüøå â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ñóá'ºêòíî-ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó.

Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷í³ âèäàííÿ [43, 123, 138, 174, 182, 194], çì³ñò ÿêèõ ñêëàäàºòüñÿ ÿê ³ç ñòåðåîòèïíèõ, òàê ³ ç ä³àãíîñòè÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàäà÷, â á³ëüø ïîâí³é ì³ð³ çàäîâîëüíÿþòü âèìîãàì äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â âèùî¿ îñâ³òè ùîäî ð³âíÿ ñêëàäíîñò³ íàâ÷àëüíèõ çàäà÷.

Íàâ÷àëüíèìè çàäà÷àìè, ùî ìàþòü íàéâèùèé ð³âåíü ñêëàäíîñò³, ÿê ïåðåäáà÷åíî äåðæàâíèìè ñòàíäàðòàìè âèùî¿ îñâ³òè, - º åâðèñòè÷í³ íàâ÷àëüí³ çàäà÷³. Îñíîâíà ¿õ îçíàêà - öå íåîáõ³äí³ñòü ñàìîñò³éíîãî ïîøóêó ñòóäåíòîì íåîáõ³äíèõ åëåìåíò³â òà îïåðàö³é äëÿ êîíñòðóþâàííÿ ñêëàäíîãî àëãîðèòìó ðîçâ'ÿçóâàííÿ çàäà÷.

Òàáëèöÿ 1.5 Åëåìåíòè ñóá'ºêòíî-ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó â íàâ÷àëüíèõ òà ìåòîäè÷íèõ âèäàííÿõ

Åëåìåíòè Âèäàííÿгâí³ Ð³âí³ Ð³âí³ Ïðîôåñ³éí³ óì³ííÿñêëàäíîñò³ çàäà÷çàñâîºííÿ çíàíüñôîðìîâàíîñò³ óì³íüâèêîíóâàòè ïîáóäîâó êðåñëåíü ÎÊ ïîÿñíèõ âèðîá³ââèêîíóâàòè ïîáóäîâó êðåñëåíü ÎÊ ïëå÷îâèõ âèðîá³ââèãîòîâëÿòè ìàêåòè êîíñòðóêö³é îäÿãóâèêîíóâàòè ìîäåëþâàííÿ ÷àñòèí îäÿãóâñòàíîâëþâàòè ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ ³ ñïîñîáè óñóíåííÿ îñíîâíèõ êîíñòðóêòèâíèõ äåôåêò³â123456ñòåðåîòèïí³îçíàéîì÷î-îð³ºíòîâíèé ð³âåíü² ð³âåíüÁîðåöüêà Å.Ä., Ìàëþòà Ï.Ì. [114])Áºëîêóðîâà Ë.Ñ. [89])Áëàíê À.Ô., Ôîëèíà Ç.Ì. [89]²² ð³âåíüÄîð÷èíñêàÿ Ò.È. [165])Òðóêÿíîâà Ë.Ì. [163]²²² ð³âåíüÊëèìóê Ë.Â. [123]Ìåëüíèêîâà Ë.Â. [12]Êëèìóê Ë.Â.234567ä³àãíîñòè÷í³ïîíÿò³éíî-àíàë³òè÷íèé ð³âåíü² ð³âåíüÃîëîâí³íà Ì.Â., Ìèõàéëåöü Â.Ì.²² ð³âåíüØåðøíåâà Ë.Ï.ßí÷åâñêàÿ Å.À.²²² ð³âåíüÊëèìóê Ë.Â.Æàê Ë.åâðèñòè÷í³ïðîäóêòèâíî-ñèíòåòè÷íèé ð³âåíü² ð³âåíüÆàê Ë.²² ð³âåíü²²² ð³âåíü

Ïðèì³òêè:

.² ð³âåíü - óì³ííÿ âèêîíóâàòè ä³þ, ñïèðàþ÷èñü íà ìàòåð³àëüí³ íîñ³¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî íå¿;

.²² ð³âåíü - óì³ííÿ âèêîíóâàòè ä³þ, ñïèðàþ÷èñü íà ïîñò³éíèé ðîçóìîâèé êîíòðîëü ìàéæå áåç äîïîìîãè ìàòåð³àëüíèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿;

.²²² ð³âåíü - óì³ííÿ âèêîíóâàòè ä³þ àâòîìàòè÷íî, íà ð³âí³ íàâè÷êè.

 ðåçóëüòàò³ àíàë³çó íàâ÷àëüíèõ çàäà÷ ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ¿õíüîãî ð³âíÿ ñêëàäíîñò³ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ò³ëüêè íàâ÷àëüíå âèäàííÿ ç ïåðøî¿ ãðóïè ïðîôåñ³éíèõ óì³íü ìຠó ñâîºìó ñêëàä³ åâðèñòè÷í³ íàâ÷àëüí³ çàäà÷³ [125].

Îòæå, ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ð³âíÿ ñêëàäíîñò³ íàâ÷àëüíèõ çàäà÷ íåîáõ³äíî ïðîàíàë³çóâàòè íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷í³ âèäàííÿ ùîäî ð³âíÿ çàñâîºííÿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿.

Äëÿ âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ çàñâîºííÿ çíàíü íåîáõ³äíî âðàõóâàòè, ùî: "îçíàéîìëþâàëüíî-îð³ºíòîâíèé (ÎÎ) ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ çíàíü âèìàãຠçàñâîºííÿ çì³ñòó íàâ÷àëüíèõ åëåìåíò³â íà ãëèáèíó, ùî çàáåçïå÷óº ñòåðåîòèïíó ä³ÿëüí³ñòü. Ïîíÿò³éíî-àíàë³òè÷íèé (ÏÀ) ð³âåíü ìຠçàáåçïå÷óâàòè ä³àãíîñòè÷íó ä³ÿëüí³ñòü. Ïðîäóêòèâíî-ñèíòåòè÷íèé (ÏÑ) - åâðèñòè÷íó" [176, ñ. 78]. Òîáòî, ìîæåìî ñòâåðäæóâàòè:

äëÿ çàñâîºííÿ ñòóäåíòàìè íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ íà îçíàéîì÷î-îð³ºíòîâíîìó ð³âí³ íåîáõ³äíî, ùîá ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ìàëà çà ð³âíåì ñêëàäíîñò³ «ñòåðåîòèïí³» íàâ÷àëüí³ çàäà÷³;

äëÿ çäîáóòòÿ ñòóäåíòàìè ïîíÿò³éíî-àíàë³òè÷íîãî ð³âíÿ çàñâîºííÿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ òðåáà, ùîá ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ìàëà òàêîæ çà ð³âíåì ñêëàäíîñò³ «ä³àãíîñòè÷í³» íàâ÷àëüí³ çàäà÷³;

äëÿ äîñÿãíåííÿ ïðîäóêòèâíî-ñèíòåòè÷íîãî ð³âíÿ çíàíü íåîáõ³äíî, ùîá ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ, â ïåðùó ÷åðãó, âêëþ÷àëà «åâðèñòè÷í³» íàâ÷àëüí³ çàäà÷³.

Îòæå, ïðîâåäåíèé àíàë³ç íàâ÷àëüíèõ òà ìåòîäè÷íèõ âèäàíü ñâ³ä÷èòü ïðî íåäîñòàòíüî âèñîêèé ð³âåíü çàáåçïå÷åííÿ âèìîã äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â âèùî¿ îñâ³òè äî ìåòîäèê íàâ÷àííÿ òà íåäîñòàòíþ ðåàë³çàö³þ ñóá'ºêòíî-ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó. Âèÿâëåíî òàê³ îñíîâí³ òà âàæëèâ³ íåäîë³êè:

íåäîñòàòíÿ íàÿâí³ñòü åâðèñòè÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàäà÷ ó çì³ñò³ ïðîàíàë³çîâàíèõ íàâ÷àëüíèõ òà ìåòîäè÷íèõ âèäàíü, ùî ðîáèòü íåìîæëèâèì ïîâíå çàáåçïå÷åííÿ ïðîäóêòèâíî-ñèíòåòè÷íîãî ð³âíÿ çàñâîºííÿ íàâ÷àëüíèõ çíàíü ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â;

ëèøå òðåòèíà íàâ÷àëüíèõ òà ìåòîäè÷íèõ âèäàíü çàáåçïå÷óþòü ôîðìóâàííÿ ó ñòóäåíò³â óì³íü âèêîíóâàòè 䳿 àâòîìàòè÷íî, íà ð³âí³ íàâè÷êè.

Ö³ë³ òà çì³ñò íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè. Ö³ë³ òà çì³ñò ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè âèìîãàì äî ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â, ùî ñôîðìóëüîâàí³ ó êîìïëåêñ³ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â âèùî¿ îñâ³òè [4, 5]. Îñíîâí³ çíàííÿ, ùî ïîâèíí³ áóòè ñôîðìîâàí³ ó íèõ íàâåäåí³ ó ðîáî÷³é ïðîãðàì³ äèñöèïë³íè (Äîäàòîê À). Îñê³ëüêè ö³ë³ òà çì³ñò íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó âèçíà÷åí³ ó íîðìàòèâíèõ äîêóìåíòàõ ÷åðåç ñèñòåìó ïðîôåñ³éíèõ óì³íü, ïåðåâ³ðèìî â³äïîâ³äí³ñòü ö³ëåé òà çì³ñòó íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ âèäàíü ïðîôåñ³éíèì óì³ííÿì, ÿê³ íàâåäåí³ ó òàáë. 1.1:

1. âèêîíóâàòè ïîáóäîâó êðåñëåíü ÎÊ ïîÿñíèõ âèðîá³â;

2. âèêîíóâàòè ïîáóäîâó êðåñëåíü ÎÊ ïëå÷îâèõ âèðîá³â;

. âèãîòîâëÿòè ìàêåòè êîíñòðóêö³é îäÿãó;

. âèêîíóâàòè ìîäåëþâàííÿ ÷àñòèí îäÿãó;

. âñòàíîâëþâàòè ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ ³ ñïîñîáè óñóíåííÿ îñíîâíèõ êîíñòðóêòèâíèõ äåôåêò³â.

Îñê³ëüêè ïðîôåñ³éí³ óì³ííÿ áóëî ïîä³ëåíî íà ãðóïè (äèâ. òàáë. 1.5), ñêîðèñòàºìîñÿ öèì ïîä³ëîì äëÿ àíàë³çó.

Ïåðøà ãðóïà ïðîôåñ³éíèõ óì³íü ïîâ'ÿçàíà ³ç ïîáóäîâîþ êðåñëåíü ÎÊ ïîÿñíèõ âèðîá³â. Âèçíà÷èìî, ÿê³ ñàìå íàâ÷àëüí³ òà ìåòîäè÷í³ âèäàííÿ íàéïîâí³øå â³äîáðàæàþòü ö³ ïðîôåñ³éí³ óì³ííÿ ïåðøî¿ ãðóïè. Íàâ÷àëüí³ çàäà÷³, ñïðÿìîâàí³ íà ïîáóäîâó êðåñëåííÿ ÎÊ ïîÿñíèõ âèðîá³â íàâåäåí³ ó âèäàííÿõ [145, 147, 148, 156, 165, 163]. Ïðèêëàäè ¿õíüîãî ðîçâ'ÿçàííÿ íàÿâí³ ó âèäàííÿõ [149, 158, 163, 165].

Äðóãà ãðóïà ïðîôåñ³éíèõ óì³íü â³äîáðàæåíà ó âèäàííÿõ [144, 146, 151, 152, 162, 171, 172, 173].

Òðåòÿ ãðóïà ïðîôåñ³éíèõ óì³íü - âèãîòîâëÿòè ìàêåòè êîíñòðóêö³é îäÿãó. Íàâ÷àëüí³ çàäà÷³ ç òàêîãî âèãîòîâëåííÿ íàâåäåí³ ó âèäàííÿõ [153, 160, 161, 167, 168, 169].

×åòâåðòà ãðóïà ïðîôåñ³éíèõ óì³íü ïîâ'ÿçàíà ³ç âèêîíàííÿì ìîäåëþâàííÿ ÷àñòèí îäÿãó. Íàâ÷àëüí³ çàäà÷³, ïðèñâÿ÷åí³ ö³é ãðóï³ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ òåõíîëîã³é íàâåäåí³ ó âèäàííÿõ [150, 154, 155, 159, 174].

Ïÿòà ãðóïà ïðîôåñ³éíèõ óì³íü ïîâ'ÿçàíà ³ç âñòàíîâëåííÿì ïðè÷èí âèíèêíåííÿ ³ ñïîñîá³â óñóíåííÿ îñíîâíèõ êîíñòðóêòèâíèõ äåôåêò³â ìîäåëþâàííÿì îäÿãó.

Íàâ÷àëüí³ çàäà÷³, ïðèñâÿ÷åí³ ö³é ãðóï³ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ òåõíîëîã³é íàâåäåí³ ó âèäàííÿõ [155, 159, 174].

Ïðîâåäåíèé àíàë³ç íàâ÷àëüíèõ òà ìåòîäè÷íèõ âèäàíü äîçâîëÿº çðîáèòè âèñíîâîê ïðî ÷àñòêîâó â³äïîâ³äí³ñòü çì³ñòó íàâ÷àëüíèõ çàäà÷ ïðîôåñ³éíèì óì³ííÿì ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â, ùî âèìàãຠðîçðîáêè òàêèõ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ âèäàíü, ÿê³ á ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàëè óñ³ì ãðóïàì ïðîôåñ³éíèõ óì³íü.

Äèäàêòè÷í³ ìåòîäè. Ïðîàíàë³çóºìî òàêèé åëåìåíò ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ÿê äèäàêòè÷í³ ìåòîäè. Íàéá³ëüø ïîâíî â³äïîâ³äຠâèìîãàì äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â âèùî¿ îñâ³òè ñèñòåìà ìåòîä³â íàâ÷àííÿ, ùî ðîçðîáëåí³ ².ß.Ëåðíåðîì ³ Ì.Ì.Ñêàòê³íèì.

Äëÿ âèçíà÷åííÿ äèäàêòè÷íîãî ìåòîäó, íà îñíîâ³ ÿêîãî ïîáóäîâàíå íàâ÷àëüíå òà ìåòîäè÷íå âèäàííÿ, âñòàíîâèìî â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ äèäàêòè÷íèìè ìåòîäàìè òà ð³âíÿìè ñêëàäíîñò³ íàâ÷àëüíèõ çàäà÷. Ç ö³ºþ ìåòîþ ïîð³âíÿºìî ñóòòºâ³ îçíàêè äèäàêòè÷íèõ ìåòîä³â ³ç ñèñòåìè ².ß.Ëåðíåðà ³ Ì.Ì.Ñêàòê³íà òà ð³âí³â ñêëàäíîñò³ íàâ÷àëüíèõ çàäà÷ çà äåðæàâíèìè ñòàíäàðòàìè âèùî¿ îñâ³òè.

Ïîÿñíþâàëüíî-³ëþñòðàòèâíèé òà ðåïðîäóêòèâíèé ìåòîäè õàðàêòåðèçóþòüñÿ íàäàííÿì íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ ó ãîòîâîìó äëÿ ñïðèéíÿòòÿ, óñâ³äîìëåííÿ òà çàïàì'ÿòîâóâàííÿ âèãëÿä³; ïðîâ³äíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñòóäåíò³â º áàãàòîêðàòíå âèêîíàííÿ ä³é çà íàâåäåíèì âç³ðöåì [52]. Ö³ ñóòòºâ³ îçíàêè ìåòîä³â íàâ÷àííÿ çàáåçïå÷óþòü ìîæëèâ³ñòü äîñÿãíåííÿ ñòóäåíòàìè îçíàéîì÷î-îð³ºíòîâíîãî ð³âíÿ çàñâîºííÿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿. Çã³äíî äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â âèùî¿ îñâ³òè ïðîâ³äíîþ ðèñîþ ñòåðåîòèïíèõ çàäà÷ ä³ÿëüíîñò³ º íàÿâí³ñòü "ãîòîâîãî øàáëîíó" äëÿ ðîçâ'ÿçóâàííÿ çàäà÷³, à òàêîæ âñ³õ íåîáõ³äíèõ åëåìåíò³â òà îïåðàö³é ó íàâ÷àëüíîìó ìàòåð³àë³. Òàêå ïîð³âíÿííÿ äîçâîëÿº ç³ñòàâèòè ñòåðåîòèïí³ íàâ÷àëüí³ çàäà÷³ ïîÿñíþâàëüíî-³ëþñòðàòèâíîìó òà ðåïðîäóêòèâíîìó ìåòîäàì íàâ÷àííÿ.

Ìåòîä ïðîáëåìíîãî íàâ÷àííÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàäàííÿì ìàòåð³àëó ÷åðåç íèçêó ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é. Ñòðóêòóðà ìåòîäó ïðîáëåìíîãî âèâ÷åííÿ ìàòåð³àëó âêëþ÷ຠâ ñåáå òàê³ åòàïè: ñòâîðåííÿ ïðîáëåìíî¿ ñèòóàö³¿; ôîðìóëþâàííÿ ïðîáëåìè; âèñóíåííÿ ã³ïîòåç; ïåðåâ³ðêà âèñóíóòèõ ã³ïîòåç; àíàë³ç ðåçóëüòàò³â ïåðåâ³ðêè ã³ïîòåç; âèñíîâîê ³ óçàãàëüíåííÿ; ïîâåðíåííÿ äî ïðîáëåìíî¿ ñèòóàö³¿.

Õàðàêòåðí³ ðèñè ìåòîäó ïðîáëåìíîãî íàâ÷àííÿ çàáåçïå÷óþòü ðåàë³çàö³þ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó íà ïðîäóêòèâíîìó ð³âí³ òà ìîæëèâ³ñòü äîñÿãíåííÿ ïîíÿò³éíî-àíàë³òè÷íîãî ð³âíÿ çàñâîºííÿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ ñòóäåíòàìè. ijÿëüí³ñòü ñòóäåíò³â çîñåðåäæóºòüñÿ íà ïîøóêó â³ðíî¿ ïîñë³äîâíîñò³ ðîçâ'ÿçóâàííÿ çàäà÷³, à òàêîæ íåîáõ³äíèõ åëåìåíò³â òà îïåðàö³é, ùî º íàâ÷àëüíîìó ìàòåð³àë³. Îòæå, öå äîçâîëÿº ç³ñòàâèòè ä³àãíîñòè÷í³ íàâ÷àëüí³ çàäà÷³ ç ìîæëèâ³ñòþ ¿õ âèð³øåííÿ øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ ìåòîäó ïðîáëåìíîãî íàâ÷àííÿ.

Îñíîâíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ÷àñòêîâî-ïîøóêîâîãî òà äîñë³äíèöüêîãî ìåòîä³â º ¿õ ïðèçíà÷åííÿ òà íàÿâí³ñòü òàêèõ åòàï³â ÿê ïîñòàíîâêà çàäà÷³, ã³ïîòåçà, ïåðåâ³ðêà ã³ïîòåçè ï³ä ÷àñ äîñë³äó àáî òåîðåòè÷íîãî àíàë³çó, ðîçâ'ÿçàííÿ çàäà÷³, ô³êñàö³ÿ ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ, àíàë³ç íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ç ìåòîþ ñàìîñò³éíîãî âèÿâëåííÿ ïðîáëåìíèõ çàäà÷ òà çíàõîäæåííÿ øëÿõ³â ¿õíüîãî ðîçâ'ÿçàííÿ. Ñòóäåíòè çàéìàþòüñÿ ïîøóêîâîþ òâîð÷îþ ä³ÿëüí³ñòþ ç ðîçâ'ÿçàííÿ íîâèõ äëÿ íèõ ïðîáëåìíèõ çàäà÷ [50, 51]. Óñå öå çàáåçïå÷óº ðåàë³çàö³þ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó íà òâîð÷îìó ð³âí³ òà äîçâîëÿº äîñÿãíóòè ïðîäóêòèâíî-ñèíòåòè÷íîãî ð³âíÿ çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó ñòóäåíòàìè. Îñê³ëüêè ö³ ìåòîäè îáóìîâëþþòü íåîáõ³äí³ñòü ñàìîñò³éíîãî ïîøóêó, òî öå îçíà÷àº, ùî åâðèñòè÷íèì çàäà÷àì âëàñòèâ³ îçíàêè íàóêîâî¿ òâîð÷îñò³. Ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, äîçâîëÿº ç³ñòàâèòè åâðèñòè÷í³ íàâ÷àëüí³ çàäà÷³ ÷àñòêîâî-ïîøóêîâîìó òà äîñë³äíèöüêîìó ìåòîäàì íàâ÷àííÿ.

Âèçíà÷åíà â³äïîâ³äí³ñòü îçíàê äèäàêòè÷íèõ ìåòîä³â ð³âíÿì ñêëàäíîñò³ íàâ÷àëüíèõ çàäà÷ äîçâîëÿº ñôîðìóëþâàòè, ÿê³ ñàìå äèäàêòè÷í³ ìåòîäè áóëè ï³ä´ðóíòÿì ó ðîçðîáö³ íàâ÷àëüíèõ òà ìåòîäè÷íèõ âèäàíü äëÿ óñ³õ ãðóï ïðîôåñ³éíèõ óì³íü ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é.

Çàñîáè íàâ÷àííÿ. Äèäàêòè÷í³ çàñîáè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó íàâ÷àëüíèõ òà ìåòîäè÷íèõ âèäàííÿõ ïîâèíí³ âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ÿê çàñîáè ïðåäñòàâëåííÿ äåêëàðàòèâíî¿, òàê ³ ïðîöåäóðíî¿ ³íôîðìàö³¿.

Çì³ñò íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè „Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â ïîâ'ÿçàíèé ³ç òèì, ùîá äàòè ñòóäåíòàì íàóêîâî îá´ðóíòîâàí³ çíàííÿ òà âì³ííÿ ç êîíñòðóþâàííÿ ³ ìîäåëþâàííÿ äåòàëåé øâåéíèõ âèðîá³â, ïðàâèë çíÿòòÿ òà çàïèñó âèì³ðþâàíü, êîíñòðóêòèâíèõ ïîÿñ³â ô³ãóðè ëþäèíè.

Îñíîâíîþ îçíàêîþ ïðîöåäóðíèõ äèäàêòè÷íèõ çàñîá³â º íàÿâí³ñòü äåòàëüíî¿ àáî óçàãàëüíåíî¿ ñõåìè ä³é äëÿ ðîçâ'ÿçàííÿ çàäà÷³ àáî ïîñë³äîâíîñò³ ä³é (ñòðóêòóðóâàííÿ òåêñòó ó âèãëÿä³ ñïèñêó àáî òàáëèö³). Òîìó ñòðóêòóðîâàíèé òåêñò íàëåæèòü äî ãðóïè ïðîöåäóðíèõ äèäàêòè÷íèõ çàñîá³â. Äî ö³º¿ æ ãðóïè íàëåæàòü ñõåìè ÎÎÄ.

Ïðîâåäåíèé àíàë³ç çàñîá³â íàâ÷àííÿ, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ ç äèñöèïë³íè „Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â, ïîêàçóº â³äñóòí³ñòü ó íàâ÷àëüíèõ òà ìåòîäè÷íèõ âèäàííÿõ ñõåì ÎÎÄ äëÿ ïîäàííÿ ïðîöåäóðíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ãðàô³÷íèõ ñõåì äëÿ äåêëàðàòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿, ùî çàñâ³ä÷óº ïðî íåäîë³êè â óïðàâë³íí³ íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñòóäåíò³â, ÿê³ ïðîÿâëÿþòüñÿ ó âñòàíîâëåíí³ çâ'ÿçê³â ì³æ ÷àñòèíàìè äåêëàðàòèâíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿.

Ôîðìè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ. Íàñòóïíèì åëåìåíòîì ìåòîäèêè º ôîðìè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â.

Äëÿ âèçíà÷åííÿ ôîðìè íàâ÷àííÿ çà ê³ëüê³ñòþ ñòóäåíò³â, äëÿ ÿêî¿ ïðèçíà÷åíå íàâ÷àëüíå òà ìåòîäè÷íå âèäàííÿ, ñêîðèñòàºìîñÿ òàêèìè ì³ðêóâàííÿìè:

íàâ÷àëüí³ òà ìåòîäè÷í³ âèäàííÿ, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ò³ëüêè 1-é ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ óì³íü (áî íå ìàþòü ó çì³ñò³ ïðàêòè÷íèõ âïðàâ òà çàäà÷ íà çàêð³ïëåííÿ óì³íü), ñïðÿìîâàí³ íà çàñâîºííÿ íîâîãî òåîðåòè÷íîãî ìàòåð³àëó òà, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ãðóïîâî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ [51, 52];

íàâ÷àëüí³ òà ìåòîäè÷í³ âèäàííÿ, ÿê³ ïðèçíà÷åí³ äëÿ ôîðìóâàííÿ 2-ãî òà 3-ãî ð³âí³â ñôîðìîâàíîñò³ óì³íü, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ.

Ñàìîñò³éíà ôîðìà íàâ÷àííÿ ïîâèííà áóòè ï³äêð³ïëåíà ðåòåëüíî ðîçðîáëåíèìè äèäàêòè÷íèìè çàñîáàìè òà ìàòè ³íñòðóêö³¿ ïðî íàâ÷àëüí³ ä³¿, ùî íåîáõ³äíî âèêîíàòè. Òóò âàæëèâå çíà÷åííÿ ìຠ÷³òê³ñòü äåòàë³çàö³¿ ïðî âèêîðèñòàííÿ äèäàêòè÷íèõ çàñîá³â òà çðîçóì³ë³ñòü ïîÿñíåííü ó íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ âèäàííÿõ.

Îòæå, â íàâ÷àëüíèõ òà ìåòîäè÷íèõ ïðàöÿõ ìîæíà âèçíà÷èòè òðè ôîðìè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó: ³íäèâ³äóàëüíî-àóäèòîðíó, ³íäèâ³äóàëüíî-ñàìîñò³éíó òà ãðóïîâó.

Ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíîãî àíàë³çó íàâ÷àëüíî¿ òà ìåòîäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè ñâ³ä÷àòü ïðî:

íåäîñòàòí³é ð³âåíü â³äîáðàæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ ñóá'ºêòíî-ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó ïðè íàâ÷àíí³ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â;

íåäîñòàòí³é ð³âåíü âèêîðèñòàííÿ ìåòîä³â ïðîáëåìíîãî íàâ÷àííÿ (ïîëîâèíà ïðîàíàë³çîâàíèõ âèäàíü);

íåìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷åííÿ ïðîäóêòèâíî-ñèíòåòè÷íîãî ð³âíÿ çàñâîºííÿ ñòóäåíòàìè íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, îñê³ëüêè â³äñóòí³ åâðèñòè÷í³ íàâ÷àëüí³ çàäà÷³;

íåäîñòàòí³é ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü ÷åðåç òå, ùî ò³ëüêè òðåòèíà íàâ÷àëüíèõ òà ìåòîäè÷íèõ âèäàíü çàáåçïå÷óº äîñÿãíåííÿ ð³âíÿ íàâè÷êè;

÷àñòêîâó â³äïîâ³äí³ñòü çì³ñòó íàâ÷àëüíèõ çàäà÷ êîìïëåêñíèì ïðîôåñ³éíèì óì³ííÿì ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é;

íåäîñòàòí³é ð³âåíü ïðîåêòóâàííÿ (ùîäî çì³ñòó) òà âèêîðèñòàííÿ äèäàêòè÷íèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ.

Âèçíà÷åí³ â ðåçóëüòàò³ àíàë³çó ìåòîäè÷íèõ ñèñòåì íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» íåäîë³êè, ïðèçâîäÿòü äî çíèæåííÿ ÿêîñò³ ¿õ íàâ÷àííÿ ó ÂÍÇ.

Òàêèì ÷èíîì, ïðîáëåìó äîñë³äæåííÿ ìîæíà âèçíà÷èòè òàê: äëÿ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é äèñöèïë³í³ «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» íåîáõ³äíî ðîçðîáèòè òàêó ìåòîäèêó íàâ÷àííÿ â ÿê³é:

ð³âåíü â³äîáðàæåíÿ òà ðåàë³çàö³¿ ñóá'ºêòíî-ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó ïðè íàâ÷àíí³ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â áóâ áè äîñòàòíüî âèñîêèì;

ö³ë³ òà çì³ñò çàáåçïå÷óâàëè á ôîðìóâàííÿ ó ñòóäåí³â çíàíü òà ïðîôåñ³éíèõ óì³íü, âèçíà÷åíèõ â îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éí³é õàðàêòåðèñòèö³ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é;

äèäàêòè÷í³ ìåòîäè çàáåçïå÷óâàëè á íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é ÿê íà ðåïðîäóêòèâíîìó, òàê ³ íà ïðîäóêòèâíîìó ð³âíÿõ òà âðàõîâóâàëè âèõ³äíèé ð³âåíü íàâ÷àííÿ ñòóäåíòà, îñîáëèâîñò³ ìèñëåííÿ îñîáèñòîñò³, ð³âåíü ðîçâèòêó çíàíü òà óì³íü íà ïåâíîìó åòàï³ íàâ÷àííÿ, îñíîâíèé ðåïðåçåíòàòèâíèé êàíàë ñïðèéíÿòòÿ;

äèäàêòè÷í³ çàñîáè äîçâîëÿëè á çàáåçïå÷óâàòè îïåðàòèâíå óïðàâë³ííÿ íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é òà ïðåäñòàâëÿòè îäíî÷àñíî ÿê äåêëàðàòèâíó, òàê ³ ïðîöåäóðíó ³íôîðìàö³þ; âðàõîâóâàëè á îñîáëèâîñò³ îñíîâíîãî êàíàëó ñïðèéíÿòòÿ ñòóäåíòà;

òåõíîëîã³ÿ íàâ÷àííÿ áóëà á ñïðÿìîâàíà íà ðîçâ'ÿçóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â äëÿ í³âåëþâàííÿ ð³çíîãî ð³âíÿ ¿õ íàâ÷åíîñò³.

Íà îñíîâ³ àíàë³çó äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â âèùî¿ îñâ³òè, íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» òà ïðîôåñ³éíèõ óì³íü â÷èòåë³â òåõíîëîã³é ìîæíà çðîáèòè òàê³ âèñíîâêè:

. Ïðîôåñ³éí³ óì³ííÿ, ÿê³ âèçíà÷åí³ ó äåðæàâíèõ ñòàíäàðòàõ âèùî¿ îñâ³òè, º îñíîâîþ äëÿ ôîðìóâàííÿ çì³ñòó íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â». Îòæå, çì³ñò íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â" ïîâèíåí áóòè ñôîðìîâàíèé òàêèì ÷èíîì, ùîá çàáåçïå÷èòè îâîëîä³ííÿ ìàéáóòí³ìè ôàõ³âöÿìè ïîâíèì êîìïëåêñîì çíàíü òà ïðîôåñ³éíèõ óì³íü, ¿õ ÏÂß íà â³äïîâ³äíî âèñîêîìó ð³âí³.

.  ðåçóëüòàò³ àíàë³çó âèÿâëåíî òàê³ íåäîë³êè: ñèñòåìà ïðîôåñ³éíèõ óì³íü äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» íå â ïîâí³é ì³ð³ â³äïîâ³äຠçì³ñòó äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â âèùî¿ îñâ³òè ç ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é; âèçíà÷åí³ â ðåçóëüòàò³ àíàë³çó ïðîôåñ³éí³ óì³ííÿ ç³ ñêëàäîâîþ êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â ñèñòåìàòèçîâàí³ ç ïîãëÿäó ðåàëüíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ôàõ³âöÿ, àëå íå ñòðóêòóðîâàí³ ñàìå äëÿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» òà íå âðàõîâóþòü ¿¿ îñîáëèâîñò³ òà âàæëèâ³ñòü äëÿ ¿õ ìàéáóòíüî¿ ÊÒÄ.

. ª ïîòðåáà âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ òåîðåòè÷íèõ ïîëîæåíü ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» çã³äíî äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â âèùî¿ îñâ³òè.

. Åôåêòèâíèì íàïðÿìêîì ðîçðîáêè ìåòîäèêè êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â º óäîñêîíàëåííÿ çì³ñòó òà éîãî ìîäóëüíî¿ ñòðóêòóðè, ùî áóäå ñïðèÿòè äîñÿãíåííþ ìåòè íàâ÷àííÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ñóñï³ëüñòâà òà âèðîáíèöòâà, ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ñòóäåíò³â.

5. Óäîñêîíàëåííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó äèñöèïë³í òà ïîñèëåííÿ ïðàêòè÷íî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» ïîòðåáóº âïðîâàäæåííÿ ³íøèõ ôîðì, çàñîá³â òà ìåòîä³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè ïîáóäîâàí³ íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ ¿õ íàâ÷àííÿ êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â.

6. Îñíîâíîþ ìåòîþ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» ïîâèííî áóòè ÿê ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ôàõîâèõ çíàíü, òàê é ñèñòåìè ïðîôåñ³éíèõ óì³íü, ÏÂß ñòóäåíò³â.

Ïðîâåäåíèé àíàë³ç ñòàíó ðîçðîáëåíîñò³ ïðîáëåìè íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» âêàçóº íà íåäîñòàòíþ äîñë³äæåí³ñòü ö³º¿ ïðîáëåìè. Òàê, ó ïåäàãîã³÷íèõ ðîáîòàõ ³ñíóº ðÿä ï³äõîä³â òà ïðîïîçèö³é äî ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â. Îäíàê ïðàêòè÷íî âñ³ âîíè ´ðóíòóþòüñÿ íà ìåòîäèêàõ, ùî íå âðàõîâóþòü ñó÷àñíèé ñòàí òà âèìîãè çàìîâíèê³â äî ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é.


.3 Ñòàí òà ïðîáëåìà ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ â ³ñíóþ÷èõ ìåòîäè÷íèõ ñèñòåìàõ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é


Ðîçãëÿíåìî ïðîáëåìó òà ñòàí ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ â ³ñíóþ÷èõ ìåòîäè÷íèõ ñèñòåìàõ ³ ñôîðìóëþºìî êîíöåïö³þ ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â».

Ðîçãëÿäàþ÷è ïèòàííÿ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ, âàæëèâîãî çíà÷åííÿ ìè ïðèä³ëÿºìî äåô³í³ö³¿ òàêèõ ïîíÿòü ÿê îñîáèñò³ñòü, ³íäèâ³ä, ³íäèâ³äóàëüí³ñòü, ³íäèâ³äóàë³çì, ³íäèâ³äóàë³çîâàíèé ï³äõ³ä, äèôåðåíö³àö³ÿ òîùî.

ßê ïîêàçóþòü íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ [10; 45; 90; 107; 124; 178; 192] ³ ï³äòâåðäæóº æèòòºâèé äîñâ³ä, ñòàíîâëåííÿ ëþäñüêîãî ³íäèâ³äà çä³éñíþºòüñÿ ïîåòàïíî: ëþäèíà ? îñîáèñò³ñòü ? ³íäèâ³äóàëüí³ñòü.

Ïîíÿòòÿ ëþäèíà - íàéøèðøå äëÿ ïîçíà÷åííÿ ñóáºêòà ä³ÿëüíîñò³, ï³çíàííÿ ³ ñï³ëêóâàííÿ. Äëÿ âèçíà÷åííÿ îêðåìî¿ ëþäèíè âæèâàþòü ïîíÿòòÿ ³íäèâ³ä.

²íäèâ³ä (ëàò. individuum) - íåä³ëèìèé. Ç ïîçèö³¿ ô³ëîñîô³¿ - öå îäèíè÷íà îñîáà, ÿêà íå ìîæå áóòè ðîçä³ëåíà áåç âòðàòè ¿¿ ñàìîáóòíîñò³, ¿¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ òà ¿¿ âëàñíîãî áóòòÿ, ùî ´ðóíòóºòüñÿ ò³ëüêè íà ¿¿ ö³ë³ñíîñò³ [233].

Ö³ëêîì çðîçóì³ëî, ùî îñîáèñò³ñòþ âèñòóïຠëþäèíà ÿê ñóáºêò ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí, ÿêèé º íîñ³ºì ñâ³äîìîñò³ òà ñèñòåìè ñóñï³ëüíî çíà÷óùèõ ÿêîñòåé, çóìîâëåíèõ ³ñòîðè÷íèìè óìîâàìè æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà. Îñîáèñò³ñòü òðàêòóþòü ÿê ñóñï³ëüíó, ñîö³àëüíó ³ñòîòó, ÿêà âîëî䳺 àêòèâí³ñòþ, ùî âèðàæàºòüñÿ â ¿¿ ä³ÿõ [116, ñ. 58].

².Ñ. Êîí, çîêðåìà, ñôîðìóëþâàâ öå ïîíÿòòÿ òàêèì ÷èíîì: Îñîáèñò³ñòü îçíà÷ຠñóêóïí³ñòü âëàñòèâèõ ³íäèâ³äó ñîö³àëüíî-çíà÷óùèõ ðèñ, ùî óòâîðèëèñÿ â ïðîöåñ³ ñîö³àëüíî¿ âçàºìî䳿 ³íäèâ³äà ç ³íøèìè ëþäüìè [105, ñ. 4].

Ç ïîãëÿäó ïñèõîëî㳿 Ê.Ê. Ïëàòîíîâ âèçíà÷èâ, ùî îñîáèñò³ñòü - öå ëþäèíà ÿê íîñ³é ñâ³äîìîñò³ [177, ñ. 11].

Ñ.Ë. Ðóá³íøòåéí ðîçãëÿäàâ îñîáèñò³ñòü ÿê âçàºìîïîâÿçàíó ñóêóïí³ñòü âíóòð³øí³õ óìîâ, ÷åðåç ÿê³ ïðîõîäÿòü âñ³ çîâí³øí³ ä³¿ [192]. Ïñèõîëîã äîñë³äæóâàâ ïñèõ³÷í³ ñòàíè, ïåðåæèâàííÿ, ³íòåðåñè, ñõèëüíîñò³, óñòàíîâêè, ìîòèâàö³þ, ñïðÿìîâàí³ñòü îñîáèñòîñò³.

²íäèâ³äóàëüí³ñòü - öå ñóêóïí³ñòü ÿêîñòåé, îñîáëèâîñòåé, ùî âëàñòèâ³ îêðåìîìó ³íäèâ³äó, öå ñïåöèô³÷íå, íåïîâòîðíå, îñîáëèâå â ³íäèâ³ä³. Ó Íîâîìó òëóìà÷íîìó ñëîâíèêó óêðà¿íñüêî¿ ìîâè öå ïîíÿòòÿ âèçíà÷åíî ÿê … ñóêóïí³ñòü ïñèõ³÷íèõ âëàñòèâîñòåé, õàðàêòåðíèõ ðèñ ³ äîñâ³äó êîæíî¿ îñîáèñòîñò³, ùî â³äð³çíÿþòü ¿¿ â³ä ³íøèõ ³íäèâ³ä³â; ëþäèíà ÿê íîñ³é ³íäèâ³äóàëüíèõ âëàñòèâîñòåé, ïåâíèõ õàðàêòåðíèõ îçíàê ³ ðèñ; îñîáèñò³ñòü [157, 188].

².². Ðåçâèöüêèé ðîçãëÿäຠ³íäèâ³äóàëüí³ñòü ÿê îñîáëèâó ôîðìó ëþäñüêîãî æèòòÿ ó ñóñï³ëüñòâ³, â ðàìêàõ ÿêîãî âîíà æèâå ³ 䳺 ÿê àâòîíîìíà ³ íåïîâòîðíà ñèñòåìà, çáåð³ãàþ÷è ñâîþ ö³ë³ñí³ñòü ³ òîòîæí³ñòü ñàìîìó ñîá³ â óìîâàõ áåçïåðåðâíèõ âíóòð³øí³õ ³ çîâí³øí³õ çì³í [188].

Ñàìå ïîíÿòòÿ ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ - ñêëàäíå ³ áàãàòîãðàííå ïåäàãîã³÷íå ÿâèùå. Îñîáëèâî¿ àêòóàëüíîñò³ íàáóâຠâ óìîâàõ ïåðåõîäó íà ïàðàäèãìó îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ ³ çàñòîñóâàííÿ àêòèâíèõ òà ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ íà âñ³õ ð³âíÿõ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ç ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ òî÷êè çîðó ³íäèâ³äóàë³çàö³þ ðîçãëÿäàþòü ÿê ñóêóïí³ñòü åëåìåíò³â, ïðîöåñ³â, òåíäåíö³é, ÿê³ óòâîðþþòü îñîáëèâó ôîðìó ³ñíóâàííÿ ÿâèù îáºêòèâíîãî ñâ³òó, îñîáëèâèé ð³âåíü éîãî áóòòÿ [98; 100; 170; 223; 231].

Çîêðåìà, â Óêðà¿íñüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó ñëîâíèêó ïîíÿòòÿ ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ òðàêòóºòüñÿ ÿê îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, ïðè ÿê³é âèá³ð ñïîñîá³â, ïðèéîì³â, òåìïó íàâ÷àííÿ âðàõîâóº ³íäèâ³äóàëüí³ â³äì³ííîñò³ ó÷í³â, ð³âåíü ðîçâèòêó ¿õ çä³áíîñòåé äî íàâ÷àííÿ [55, ñ. 142]

Ó ñó÷àñí³é íàóö³ äîñë³äíèêè âèä³ëÿþòü ð³çíîìàí³òí³ àñïåêòè ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ. гçíîá³÷í³ñòü ï³äõîä³â ³ òðàêòóâàíü öüîãî ïîíÿòòÿ îáóìîâëþºòüñÿ ö³ëÿìè, çàñîáàìè òà ñïîñîáàìè éîãî çàñòîñóâàííÿ â êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó.

Àíàë³ç ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë äîçâîëèâ ñèñòåìàòèçóâàòè òà çãðóïóâàòè ïîíÿòòÿ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ íà òåïåð³øí³é ÷àñ:

. ²íäèâ³äóàë³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ - ÿê îðãàí³çàö³ÿ äèäàêòè÷íîãî ïðîöåñó, ïðè ÿê³é â÷èòåëü âèáèðຠñïîñîáè, ïðèéîìè, òåìï íàâ÷àííÿ, âðàõîâóþ÷è ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ó÷í³â, ñòóï³íü ¿õ çä³áíîñòåé äî îâîëîä³ííÿ çíàííÿìè (À.À. Áóäàðíèé [27], ².Ä. Áóòóçîâ [28], Î. ʳðñàíîâ [97], Î.Ê. Êîðñàêîâà [109], Î.Ñ. Îáóõ [162], ª.Ñ. Ðàáóíñüêèé [187], Ã.Â. Òåðåùóê [225], Ê. Õàëàñ [236] òà ³í.).

. ²íäèâ³äóàë³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ - ÿê ðîçóì³ííÿ ñèëüíèõ ³ ñëàáêèõ ñòîð³í îñîáèñòîñò³, âðàõóâàííÿ îñîáëèâîñòåé êîæíîãî ³ ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ¿õ ðîçâèòêó (Â.Í. Âîëîäüêî [40], Ã.Ä. Ãëåéçåð [53], Þ.Ì. Êóëþòê³í [117], Ç.Îíèøê³â [163], ². Å. Óíò [231] òà ³í.).

. ²íäèâ³äóàë³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ - ÿê ³íäèâ³äóàëüíà àáî ñàìîñò³éíà ðîáîòà ó÷í³â ÷è ñòóäåíò³â (Î.À. Àáäóë³íà [1], Ï.ß. Ãàëüïåð³í [46], Ë.Ñ. Äåðêà÷ [70], À. Í. Ëåîíòüºâ [124], Ë. Ñ. Ëèíäà [127], Â.Ì. ×àéêà [242] òà ³í.).

. ²íäèâ³äóàë³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ - ÿê îðãàí³çîâàíà ï³çíàâàëüíà ä³ÿëüí³ñòü ³íäèâ³äà, çä³éñíþâàíà ó â³äíîñí³é íåçàëåæíîñò³ â³ä ïåäàãîã³÷íèõ ä³é; ñïîíóêóâàíà ìîòèâàìè, ö³ëÿìè, çàâäàííÿìè ³ çì³ñòîì íàâ÷àííÿ, ÿê³ çì³íþþòüñÿ çàëåæíî â³ä äîñÿãíóòîãî ð³âíÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ äî çàçíà÷åíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (Ò.Á.Ãðåáåíþê [58], À.Ì. Íîâèêîâ [159], Ï.². ѳêîðñüêèé [204], Ä.Î. Òõîðæåâñüêèé, Â.Ã. Ãåòòà [228], À.Â. Ôóðìàí Ð.Ã. [235], Ùóê³íà [265] òà ³í.).

Äëÿ êðàùîãî ðîçóì³ííÿ ïèòàííÿ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ, ñïðîáóºìî ðîçãëÿíóòè éîãî â ³ñòîðè÷íîìó àñïåêò³.

Ïðîáëåìà çàáåçïå÷åííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó äî ó÷í³â (ñòóäåíò³â) ó ïðîöåñ³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè âèíèêëà äóæå äàâíî. Ùå Ïëàòîí, Àðèñòîòåëü òà ³íø³ ô³ëîñîôè âêàçóâàëè íà íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ íåîäíàêîâèõ ïðèéîì³â ó ðîáîò³ ç ó÷íÿìè ð³çíîãî â³êó, ð³âíÿ çíàíü ³ óì³íü [36].

Ó ô³ëîñîôñüêèõ ïðàöÿõ ².Êàíòà, Ã.Ãåãåëÿ, Ã.Ãåðäåðà ïðîáëåìà ³íäèâ³äóàëüíîñò³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê òåîðåòè÷íà çàäà÷à, ÿêà çíàõîäèòü ïðîäîâæåííÿ ó òâîðàõ Ñï³íîçè, Ê.Ëåéáí³öà, Ë.Ôåéºðáàõà. Ôðàíöóçüêèé ô³ëîñîô ̳øåëü Ìîíòåíü íå ìèñëèâ ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ áåç ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ³ çàêëèêàâ âèõîâóâàòè ëþäèíó áåç íàñèëüñòâà òà ïðèìóñó. Çà÷³ïàâ ïðîáëåìó ³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àííÿ ³ Êëîä Ãåëüâåö³é, ÿêèé çàçíà÷àâ, ùî äëÿ òîãî, ùîá äâà ³íäèâ³äè îòðèìàëè äîñòîòó îäíàêîâó îñâ³òó, ¿ì ïîòð³áí³ äëÿ öüîãî ð³çí³ óìîâè [47].

ß.À. Êîìåíñüêèé ïèñàâ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ââîäèòè â ä³þ âñþ ñóêóïí³ñòü çàêëàäåíèõ ïðèðîäîþ â ëþäèí³ çàäàòê³â. Âåëèêèé ïåäàãîã âèñóâàâ íà ïåðøèé ïëàí çàãàëüíèé ðîçâèòîê øêîëÿð³â, óêàçóþ÷è íà ìîæëèâ³ñòü âñåñòîðîííüî óøëÿõåòíèòè ëþäèíó, ðîçâèâàòè ¿¿ ó âñüîìó.

Çíà÷íèé âíåñîê äî ðîçðîáêè ïðîáëåìè ðîçâèâàþ÷îãî ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ âíåñëè Æ.Æ. Ðóññî, ².Ã. Ïåñòàëîöö³, À. ijñòåðâåã. Ó â³ò÷èçíÿí³é ïåäàãîã³ö³ ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ â³äîì³ ïðàö³ Ê.Ä. Óøèíñüêîãî, Ñ.Ò. Øàöüêîãî, Ï.Ï. Áëîíñüêîãî òà ³í.

Ó XVIII - XIX ñò. ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ ÿê ôîðìà íàâ÷àííÿ ðåàëüíî âò³ëþâàëàñÿ â æèòòÿ ÷åðåç ïåâí³ ¿¿ ð³çíîâèäè. ²íäèâ³äóàë³çîâàí³ ôîðìè (ñèñòåìè) íàâ÷àííÿ ïðèïóñêàëè ðîáîòó â÷èòåëÿ (âèêëàäà÷à) ç îêðåìèì ó÷íåì (ñòóäåíòîì) ³íäèâ³äóàëüíî, ÿê íà çàíÿòòÿõ, òàê ³ â ïîçàóðî÷í³é ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ âäîìà [159].

ßê ïðàâèëî, âîíè ä³ëèëèñÿ íà ³íäèâ³äóàëüíî-ãðóïîâ³ ³ âëàñíå ³íäèâ³äóàë³çîâàí³ ñèñòåìè (ôîðìè) íàâ÷àííÿ.

²íäèâ³äóàëüíî-ãðóïîâ³ ôîðìè. Ó÷í³ îäíîãî êëàñó (ñòóäåíòè ãðóïè) ïåâíîãî ð³âíÿ ï³äãîòîâëåíîñò³ çàéìàëèñÿ ðàçîì ³ îäèí ïåäàãîã ïðàöþâàâ ç êîæíèì ³ç ïðèñóòí³õ çà ãíó÷êèì ãðàô³êîì, âèäàþ÷è îêðåì³ (äèôåðåíö³éîâàí³) çàâäàííÿ, òà çä³éñíþþ÷è êîíòðîëü çà ¿õ âèêîíàííÿì. ²íäèâ³äóàëüíî-ãðóïîâà ôîðìà ñòàëà ïðîîáðàçîì òèõ çàíÿòü, ÿê³ ñüîãîäí³ º îñíîâíèìè â ñ³ëüñüêèõ ìàëîêîìïëåêòíèõ øêîëàõ. Âîíà ðåàë³çóºòüñÿ òàêîæ ó êîëåäæàõ ³ ÂÍÇ ïðè âèêîíàíí³ ñòóäåíòàìè ³íäèâ³äóàëüíèõ ïðîåêò³â, êóðñîâèõ òà äèïëîìíèõ ðîá³ò òîùî.

Âëàñíå ³íäèâ³äóàë³çîâàí³ ñèñòåìè (ôîðìè) íàâ÷àííÿ - äîñèòü øèðîêèé êëàñ ñèñòåì, ÿê³ ïî÷àëè ñêëàäàòèñÿ ç ïî÷àòêó XVIII ñò. Íà ¿õ îñíîâ³ çä³éñíþâàëîñÿ ³íäèâ³äóàëüíå ïðîñóâàííÿ ó íàâ÷àíí³ çà çàãàëüíîþ äëÿ ïåâíîãî êîíòèíãåíòó ó÷í³â (ñòóäåíò³â) ïðîãðàìîþ. Âîíè õàðàêòåðèçóâàëèñÿ çíà÷íîþ â³äîñîáëåí³ñòþ â ðîáîò³. Íàé÷àñò³øå öå ïðàêòèêóâàëîñÿ â ñ³ìåéíîìó âèõîâàíí³ ñåðåä çàìîæíèõ øàð³â ñóñï³ëüñòâà ó âèãëÿä³ ãóâåðíåðñòâà, ÿêå ÷àñòêîâî â³äðîäæóºòüñÿ ³ ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³.

Ó Õ²Õ ñòîë³òò³ ïèòàííÿ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ñòàëî íîñèòè íå ëèøå ïðàêòè÷íèé õàðàêòåð. Ïî÷àëîñÿ òåîðåòè÷íå òà åêñïåðèìåíòàëüíå äîñë³äæåííÿ îñíîâ ðîçâèòêó ³íäèâ³äóàëüíîñò³ (Í.À.Áåðíøòåéí [20], ².Ì.Ѻ÷åíîâ [203] òà ³í.).

Çîêðåìà, Í.À. Áåðíøòåéí, àíàë³çóþ÷è îñíîâè ô³ç³îëî㳿 àêòèâíîñò³, ðîçãëÿäàâ æèâèé îðãàí³çì ÿê ñòâîðåíó åâîëþö³ºþ àêòèâíó ö³ëåñïðÿìîâàíó ñèñòåìó, ùî ìຠïîòðåáè, ö³ë³, ìîäåëü íåîáõ³äíîãî ìàéáóòíüîãî ³ çì³íþº ñåðåäîâèùå çã³äíî ç öèìè ïîòðåáàìè, ö³ëÿìè, îáðàçàìè. Ö³ë³ æèâîãî îðãàí³çìó ìîæóòü âèíèêàòè ÿê ïðîÿâ íàáóòèõ ÷è âðîäæåíèõ ïîòðåá ³ ðîçâèâàòèñÿ ÿê íà áàç³ âèäîâîãî, òàê ³ ³íäèâ³äóàëüíîãî äîñâ³äó, ç ïîáóäîâîþ ó êîæíîìó âèïàäêó ìîäåë³ ìàéáóòíüîãî [20].

Âèâ÷åííÿ ïðîáëåì ðîçâèòêó ³íäèâ³äóàëüíîñò³ òà óìîâ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ïðîäîâæóþòüñÿ ³ â ÕÕ ñòîë³òò³. Äîñë³äæåííÿ â³êîâèõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé äèòèíè ïðîâîäÿòüñÿ òàêèìè â³äîìèìè â÷åíèìè, ÿê Á.Ã. Àíàíüºâ [10], Ë.Â. Çàíêîâ [81], Ä.Á. Åëüêîí³í [266], Ã.Ñ. Êîñòþê [107] òà ³í. Ó ïåäàãîã³ö³ óòâåðäæóºòüñÿ äóìêà ïðî ºäí³ñòü á³îëîã³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî â ³íäèâ³äóàëüíîìó ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ çà óìîâè ïð³îðèòåòíîñò³ ñîö³àëüíîãî. Çîêðåìà, Á.Ã. Àíàíüºâ çàçíà÷àâ, ùî ³íäèâ³äóàëüí³ñòü âèáóäîâóºòüñÿ íà îñíîâ³ âçàºìîçâÿçêó îñîáëèâîñòåé ëþäèíè ÿê îñîáèñòîñò³ ³ ÿê ñóáºêòà ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ çóìîâëåí³ ïðèðîäíèìè âëàñòèâîñòÿìè ëþäèíè ÿê ³íäèâ³äà. ³í âèä³ëèâ ³ºðàðõ³÷íî ï³äïîðÿäêîâàí³ ð³âí³ îðãàí³çàö³¿ ëþäèíè: ³íäèâ³ä, îñîáèñò³ñòü, ³íäèâ³äóàëüí³ñòü, ââàæàþ÷è, ùî ³íäèâ³äóàëüí³ñòü ôîðìóºòüñÿ íà îñíîâ³ âçàºìîçâÿçêó îñîáëèâîñòåé ëþäèíè ÿê îñîáèñòîñò³ ³ ÿê ñóáºêòà ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ çóìîâëåí³ ïðèðîäíèìè âëàñòèâîñòÿìè ëþäèíè ÿê ³íäèâ³äà [10].

Ó ðàäÿíñüê³é ñèñòåì³ îñâ³òè ç ñàìîãî ïî÷àòêó ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ áóëà çàäåêëàðîâàíà â Îñíîâíèõ ïðèíöèïàõ ºäèíî¿ òðóäîâî¿ øêîëè (æîâòåíü 1918). Çîêðåìà, â öüîìó äîêóìåíò³ ï³äêðåñëþºòüñÿ, ùî íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì ïðèíöèïîì îíîâëåííÿ øêîëè ñòàíå ò³ëüêè ïîâíà ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ. Ï³ä ³íäèâ³äóàë³çàö³ºþ ïîòð³áíî ðîçóì³òè àíàë³ç ç áîêó âèêëàäà÷³â íàõèë³â ³ îñîáëèâîñòåé õàðàêòåðó êîæíîãî ñòóäåíòà ³ ÿêíàéïîâí³øå ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî éîãî îñîáèñòèõ ïîòðåá òîãî, ùî äຠéîìó ³ ùî âèìàãຠâ³ä íüîãî øêîëà ...

… ìè çàêëèêàºìî ÷³òêî ðîçð³çíÿòè ³íäèâ³äóàë³çàö³þ ó âèêëàäàíí³ ³ äóõ ³íäèâ³äóàë³çìó [154].

Óïðîäîâæ ÕÕ ñòîë³òòÿ óâàãà äî ïðîáëåìè ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ òà äèôåðåíö³àö³¿ íàâ÷àííÿ ó â³ò÷èçíÿí³é ïåäàãîã³ö³ çðîñòàëà â ïåð³îäè çíà÷íèõ çì³í ó æèòò³ ñóñï³ëüñòâà - ó 20-30-³, 50-60-³, 80-90-³ ðîêè.

Çîêðåìà, â 20-30-³ ðîêè ÕÕ ñòîë³òòÿ Ï.Ï. Áëîíñüêèì [23], Ñ.Ò. Øàöüêèì [256] òà ³íøèìè ðàäÿíñüêèìè ïåäàãîãàìè áóëè ðîçðîáëåí³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî çä³éñíåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó â óìîâàõ êîëåêòèâíî¿ ðîáîòè êëàñó. Äîñèòü âàãîìèé âïëèâ íà äîñë³äæåííÿ ïðîáëåì ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ó öåé ÷àñ çðîáèëà ïåäîëîã³ÿ ÿê ñèíòåç ìåäèöèíè, ïñèõîëî㳿, ô³ç³îëî㳿, ïåä³àòð³¿, ñîö³îëî㳿, åòíîãðàô³¿ ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ºäèíî¿ ôóíäàìåíòàëüíî¿ íàóêè - îñíîâè íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó íà ð³çíèõ â³êîâèõ åòàïàõ. Îñíîâíå êðåäî ïåäîëî㳿 âèðàæàëîñÿ â òîìó, ùî íå äèòèíà ïîâèííà áóëà ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî ñèñòåìè íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ, à íàâïàêè, âèá³ð çàñîá³â ïåäàãîã³÷íîãî âïëèâó âèçíà÷àâñÿ ³íäèâ³äóàëüí³ñòþ äèòèíè.

Ãîëîâíîþ ìåòîþ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ ñòàâèëîñÿ, ç îäíîãî áîêó, óíèêíóòè çàòðèìêè ó ðîçâèòêó îñîáëèâî îáäàðîâàíèõ ä³òåé, à ç äðóãîãî - ìàêñèìàëüíî çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü â³äñòàþ÷èõ.

Ó öüîìó êîíòåêñò³ Ï.Ï. Áëîíñüêèé ââàæàâ çà äîö³ëüíå ïîºäíóâàòè ïðîôîð³ºíòàö³þ ç ³íäèâ³äóàë³çàö³ºþ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ³íòåðåñàìè ñòóäåíò³â [23].

Ñ.Ò. Øàöüêèé ïðîïîíóâàâ îðãàí³çóâàòè ðîáîòó ñòóäåíò³â øê³ë ²² ñòóïåíÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèìè ïëàíàìè. Ïðè öüîìó âèâ÷åííÿ çíà÷íî¿ ÷àñòèíè íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ïåðåäáà÷àëîñÿ îäíàêîâî âñ³ìà ñòóäåíòàìè [256].

Ðåàë³çàö³ÿ ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ â ðàäÿíñüê³é øêîë³ ó 20-30-³ çä³éñíþâàëàñÿ â ð³çíèõ ìîäèô³êàö³ÿõ. Íàéðàäèêàëüí³øîþ ñïðîáîþ ðåàë³çàö³¿ ïðèíöèïó ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ñòàâ äàëüòîí-ïëàí (ïî÷àòîê XX ñò. - 30-³ ðð. XX ñò.) [34]. Éîãî àâòîðîì áóëà àìåðèêàíñüêèé ïåäàãîã Å. Ïàðõåðñò, ÿêà ââàæàëà, ùî óñï³õ áóäü-ÿêî¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàëåæèòü â³ä ïðèñòîñóâàííÿ òåìïó ðîáîòè â øêîë³ äî ìîæëèâîñòåé êîæíîãî ó÷íÿ.

 îñíîâ³ ìåõàí³çìó ðåàë³çàö³¿ ìåòîäó ëåæàëè: ñàìîñò³éíèé ðîçïîä³ë ó÷íÿìè ÷àñó ³ ïîðÿäêó íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè ïðè êîíñóëüòàö³éí³é äîïîìîç³ â÷èòåëÿ, ãíó÷êà ñèñòåìà îðãàí³çàö³¿ òà îáë³êó ³íäèâ³äóàëüíîãî ïðîñóâàííÿ ó÷íÿ â ì³ðó âèêîíàííÿ çàâäàíü. Ïîºäíàííÿ ðåæèìó ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ ³ çì³ñòó íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè ç ä³ÿëüí³ñòþ ó÷í³â â ìàëèõ, çì³ííèõ çà ñêëàäîì íàâ÷àëüíèõ ãðóïàõ, ñóïðîâîäæóâàëîñÿ çàì³íîþ æîðñòêî ãîðèçîíòàëüíîãî (îäíîâ³êîâîãî) óãðóïóâàííÿ ä³òåé íà âåðòèêàëüíå (ð³çíîâ³êîâå). ³äìîâà â³ä òðàäèö³éíî¿ (êëàñíî-óðî÷íî¿) ñèñòåìè ìຠòàê³ ïåðåâàãè: òåìï íàâ÷àííÿ áóâ ïðèñòîñîâàíèé äî ìîæëèâîñòåé êîæíîãî ó÷íÿ; øêîëÿð³ ïðèâ÷àëèñÿ äî ñàìîñò³éíîñò³; â÷èòåë³ ñïîíóêàëè ó÷í³â äî ³í³ö³àòèâè, ðîçâèâàëè â³ä÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ÿê³ñòü íàâ÷àííÿ. Äàëüòîí-ïëàí ñïîíóêàâ ³ â÷èòåë³â, ³ ó÷í³â äî ïîøóêó ðàö³îíàëüíèõ ìåòîä³â ðîáîòè.

Ó âèù³é øêîë³ çà äàëüòîí-ïëàíîì ðîáîòà ñòóäåíò³â áóëà ÷³òêî ñòðóêòóðîâàíà, ìàëà ïåâíèé îáñÿã ³ äîçóâàííÿ ó ÷àñ³. Êîæíèé ñòóäåíò îòðèìóâàâ â³ä âèêëàäà÷à ³íäèâ³äóàëüíå çàâäàííÿ òà ³íñòðóêö³¿ ùîäî éîãî âèêîíàííÿ. ßê³ñòü âèêîíàííÿ çàâäàíü ïåðåâ³ðÿëàñÿ çà äîïîìîãîþ ñêëàäíî¿ ñèñòåìè êàðòîê. Çà ö³º¿ ôîðìè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îñíîâíà óâàãà çâåðòàëàñÿ íà ôîðìóâàííÿ ó ñòóäåíò³â óì³ííÿ ñàìîñò³éíî ïðàöþâàòè, ðîçâèòîê ¿õí³õ ³íòåðåñ³â, íàõèë³â òà çä³áíîñòåé.

Áðèãàäíî-ëàáîðàòîðíèé ìåòîä, çàñòîñîâóâàâñÿ â ÑÐÑÐ ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ, à òàêîæ ó ÂÍÇ ³ òåõí³êóìàõ â 20-õ - ïî÷. 30-õ ðð. XX ñò. ³í ñêëàâñÿ ï³ä âïëèâîì äàëüòîí-ïëàíó.  îñíîâó îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ áóëè ïîêëàäåí³ áðèãàäè, ùî ñòâîðþâàëèñÿ ç ó÷í³â íà ÷îë³ ç áðèãàäèðîì. Øêîëÿð³ ïðàöþâàëè çà çàâäàííÿìè, ðîçðàõîâàíèìè íà òåðì³í â³ä äâîõ òèæí³â äî 1 ì³ñÿöÿ.

Áðèãàäíî-ëàáîðàòîðíèé ìåòîä ïîºäíóâàâ çàãàëüíó ðîáîòó êëàñó, ãðóïè, êîëåêòèâíó ðîáîòó áðèãàäè, ³íäèâ³äóàëüíó ðîáîòó êîæíîãî ó÷íÿ. Ó çàãàëüíó ðîáîòó êëàñó àáî ãðóïè âõîäèëè ïëàíóâàííÿ ðîáîòè, îáãîâîðåííÿ çàâäàíü, ï³äãîòîâêà äî çàãàëüíèõ åêñêóðñ³é, ðîçÿñíåííÿ òðóäíîù³â, çàãàëüíèõ äëÿ ê³ëüêîõ áðèãàä. ϳñëÿ âèêîíàííÿ âñ³õ çàâäàíü ïðîâîäèëèñÿ çàâåðøàëüí³ çàíÿòòÿ, íà ÿêèõ çâ³òóâàëè áðèãàäè; îö³íþâàëàñÿ ¿õ ðîáîòà â ö³ëîìó. ²íäèâ³äóàëüíèé îáë³ê ïðàö³ êîæíîãî ó÷íÿ áóâ â³äñóòí³é, â ðåçóëüòàò³ â áðèãàäàõ ïðàöþâàëè, â îñíîâíîìó, ò³ëüêè àêòèâí³, ñèëüí³ ó÷í³, ñòóäåíòè.

Áàòàâ³ÿ-ïëàí (Batavia Plan), øèðîêîãî ïîøèðåííÿ íàáóâ íà ïî÷àòêó XX ñò. Ó ðàìêàõ Áàòàâ³ÿ-ïëàíó ç êëàñîì àáî ãðóïîþ çá³ëüøåíî¿ ÷èñåëüíîñò³ ïðàöþâàëè 2 ïåäàãîãè. Îñíîâíèé â÷èòåëü â³â ôðîíòàëüíó ðîáîòó ç êëàñîì íà óðîö³, àñèñòåíò - ³íäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ ç îêðåìèìè ó÷íÿìè ï³ñëÿ óðîê³â. Òàêå ïîºäíàííÿ êîëåêòèâíîãî íàâ÷àííÿ ç ³íäèâ³äóàëüíèì ÿê â ïî÷àòêîâ³é, òàê ³ â ñåðåäí³é øêîë³ äîçâîëÿþòü çàáåçïå÷èòè âñ³ì ó÷íÿì íåîáõ³äíó äîïîìîãó â ïðîñóâàíí³ çà âèâ÷åííþ ìàòåð³àëó.

²äåÿ äèôåðåíö³éîâàíîãî íàâ÷àííÿ ó öåé ÷àñ çíàõîäèëà òàêîæ ñâ³é âèÿâ ó òàê çâàíèõ ïðîôóõèëàõ. Âîíè ââîäèëèñÿ ç ìåòîþ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà ó ìàñîâ³é ï³äãîòîâö³ êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â. Ïîðÿä ç îáîâÿçêîâîþ çàãàëüíîîñâ³òíüîþ ï³äãîòîâêîþ çä³éñíþâàëàñÿ é ñïåö³àëüíà ï³äãîòîâêà çà îáðàíèì óõèëîì - ç ïåäàãîã³êè, ìåäèöèíè, òåõí³êè, êîíñòðóêòîðñüêî¿ ñïðàâè òîùî [166].

Àëå â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äíîãî íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî òà êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ, ñëàáêà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà áàçà çàêëàä³â îñâ³òè ñóòòºâî çàâàæàëè é ïðàêòè÷íî çðîáèëè íåìîæëèâèì óïðîâàäæåííÿ äèôåðåíö³éîâàíîãî íàâ÷àííÿ ³ ïðîôóõèë³â â ïðàêòèêó ðîáîòè ìàñîâî¿ ðàäÿíñüêî¿ øêîëè.

Ïî÷èíàþ÷è ç ñåðåäèíè 30-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ, ³äåÿ ïðî ïð³îðèòåòí³ñòü ³íäèâ³äóàëüíîñò³ ó÷íÿ (ñòóäåíòà) íàä çàãàëüíîþ êîëåêòèâ³çàö³ºþ íàâ÷àííÿ ³ çð³âíÿë³âêîþ áóëà ïîâí³ñòþ â³äêèíóòà.

Ïîñòàíîâîþ ÖÊ ÂÊÏ (á) â³ä 4 ëèïíÿ 1936 ðîêó Ïðî ïåäîëîã³÷í³ çáî÷åííÿ â ñèñòåì³ íàðêîìîñ³â ôîðìàëüíî ³ ïðàêòè÷íî áóëî ïîêëàäåíî êðàé ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ. ϳñëÿ ïðèéíÿòòÿ ö³º¿ ïîñòàíîâè îñîáèñò³ñòü ñòóäåíòà áóëà ðîçìèòà êîëåêòèâ³ñòñüêèì ï³äõîäîì äî íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ, ÿêèé çàéíÿâ ïðîâ³äíå ì³ñöå â ìåòîäîëî㳿 ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè [166].

Ç 1937 ðîêó ³ äî ñåðåäèíè 50-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ ³ äèôåðåíö³àö³ÿ íàâ÷àííÿ, â òîìó ÷èñë³ ³ òðóäîâîãî, çä³éñíþâàëèñÿ ñòèõ³éíî ³ ôðàãìåíòàðíî, ôàêòè÷íî áóâ âòðà÷åíèé ó÷åíü (ñòóäåíò) ÿê ³íäèâ³äóàëüí³ñòü. Äîñë³äæåííÿ ç ö³º¿ ïðîáëåìè â ðàäÿíñüê³é íàóö³ íå ðîçðîáëÿëèñÿ.

Ç ñåðåäèíè 50-õ ðîê³â ïðîáëåìà ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ òà äèôåðåíö³àö³¿ íàâ÷àííÿ ñòຠîäíèì ³ç îñíîâíèõ íàïðÿì³â äîñë³äíî-åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ðîáîòè â÷åíèõ - ïåäàãîã³â ³ ïñèõîëîã³â. Äèôåðåíö³éîâàíå íàâ÷àííÿ, ï³äïîðÿäêîâàíå ³íäèâ³äóàë³çàö³¿, ïîâÿçóâàëîñÿ â öåé ÷àñ ç íåîáõ³äí³ñòþ çì³öíåííÿ çâÿçêó øêîëè ç æèòòÿì, ïîºäíàííÿ íàâ÷àííÿ ç ïðîäóêòèâíîþ ïðàöåþ [166].

Ó 50-60-ò³ ðîêè ÕÕ ñòîë³òòÿ çÿâëÿþòüñÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ ç ïðîáëåìè ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ: óð³çíîìàí³òíþþòüñÿ ìåòîäèêè äîñë³äæåíü, íà îñíîâ³ åêñïåðèìåíòàëüíèõ äàíèõ óçàãàëüíþþòüñÿ âèñíîâêè. Âèâ÷àþòüñÿ: ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³ â÷èòåëÿ, ïðîáëåìè ðîçâèòêó é óäîñêîíàëåííÿ éîãî ïåäàãîã³÷íèõ çä³áíîñòåé òà ìàéñòåðíîñò³, ìîòèâè ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, øëÿõè ôîðìóâàííÿ çàö³êàâëåíîñò³ íåþ, ìåõàí³çì ³ ïîñë³äîâí³ñòü ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ ÿêîñòåé ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ. Çðîçóì³ëî, ùî ³ñíóþ÷à íà òîé ÷àñ êîìàíäíî-àäì³í³ñòðàòèâíà ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ ãàëüìóâàëà ðîçâèòîê ïåäàãîã³÷íî¿ òâîð÷îñò³, îáìåæóâàëà ³í³ö³àòèâó â÷èòåë³â [154].

Ó 60-70-ò³ ðîêè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ðàäÿíñüêà ïåäàãîã³÷íà òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà çíàõîäèëèñÿ íà ð³âí³ ëèøå óñâ³äîìëåííÿ íàãàëüíî¿ íåîáõ³äíîñò³ ïîáóäîâè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ç óðàõóâàííÿì ³íäèâ³äóàëüíèõ, â³êîâèõ òà òèïîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé òèõ ó÷í³â (ñòóäåíò³â).

Îäíèì ³ç ïðèíöèïîâèõ ï³äõîä³â äî ïîáóäîâè çì³ñòó îñâ³òè ó çàçíà÷åíèé ïåð³îä ñòຠâðàõóâàííÿ ³íòåðåñ³â ³ íàõèë³â ó÷í³â. Ó öüîìó íàïðÿì³ ïðîâîäÿòü äîñë³äæåííÿ Ì. Âîëüòåð [41], Ì.Ê. Ãîí÷àðîâ [56] Î.². Ìàðêóøåâè÷ [135], ².². Ðåçâèöüêèé [188], Á.Ì. Òåïëîâ [222] òà ³í. Î.². Ìàðêóøåâè÷ íàãîëîøóâàâ ùîá âåñü ïðîöåñ íàâ÷àííÿ áóâ âèñîêî ïðîäóêòèâíèì ³ ä³éñíî ôîðìóâàâ ðîçóìîâèé òà ìîðàëüíèé îáë³ê ëþäèíè, â³í ïîâèíåí ïîºäíóâàòè ³ çàãàëüí³ íà÷àëà, îäíàêîâ³ äëÿ âñ³õ ÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà, ³ ³íäèâ³äóàëüí³, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü çàïèòàì, ³íòåðåñàì ³ íàõèëàì ö³º¿, à íå ³íøî¿ äèòèíè [135].

Ó 70-õ ðîêàõ ïîëüñüêèé ïåäàãîã Ô. ßíóøêåâè÷ âèñëîâèâ äóìêó, ùî ïîøóê øëÿõ³â äî íàéá³ëüø åôåêòèâíî¿, ñïðÿìîâàíî¿ â ìàéáóòíº ñèñòåìè îñâ³òè ïîâÿçàíèé ç ³íäèâ³äóàë³çàö³ºþ ïðîöåñó ï³äãîòîâêè ôàõ³âöÿ. Ïðàâäó êàæó÷è, ïîâí³ñòþ ³íäèâ³äóàë³çîâàíå íàâ÷àííÿ - ñïðàâà äîñèòü â³ääàëåíîãî ìàéáóòíüîãî. Ïðîòå ñàì ïî ñîá³ öåé ïðîöåñ íåçâîðîòí³é. Ìîæëèâî, ñàìå â³í â³äêðèº ïîòð³áíèé äëÿ âèùî¿ îñâ³òè øëÿõ äî çì³í, ÿê³ í³áè îñëàáëÿòü íàäì³ðíî çàôîðìàë³çîâàíó ñèñòåìó íàâ÷àííÿ [270].

Ó çàðóá³æí³é øêîë³ çä³éñíþºòüñÿ ïîñò³éíèé ïîøóê ìîæëèâèõ âàð³àíò³â ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ ïðîöåñó ï³çíàííÿ. Çîêðåìà, øèðîêî ðîçïîâñþäæóºòüñÿ äîñâ³ä â³äêðèòîãî íàâ÷àííÿ, ÿêèé ââàæàºòüñÿ îñíîâíèì øëÿõîì ôîðìóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ ó÷í³â ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ. ϳä â³äêðèòèì ðîçóì³þòü òàêå íàâ÷àííÿ, ïðè ÿêîìó ñòèëü ðîáîòè â÷èòåëÿ, çì³ñò îñâ³òè, îðãàí³çàö³ÿ äèäàêòè÷íîãî ïðîöåñó äîïîâíþºòüñÿ ³ ìîäèô³êóºòüñÿ çã³äíî ç âèìîãàìè øêîëè òà ç óðàõóâàííÿì ïîáàæàíü ó÷í³â. Ó çàêëàäàõ â³äêðèòîãî íàâ÷àííÿ êëàñíî-óðî÷íà ñèñòåìà ë³êâ³äîâàíà; â³äñóòí³é îáîâÿçêîâèé íàâ÷àëüíèé ïëàí, ïðîãðàìà; ó÷í³ ñàì³ âñòàíîâëþþòü çì³ñò îñâ³òè, âèäè âëàñíî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåìï çàñâîºííÿ ³ éîãî òåðì³íè; â÷èòåëü º ëèøå ïîì³÷íèêîì ó÷í³â. ×åðåç íåñèñòåìí³ñòü òà ïîâåðõîâ³ñòü çíàíü ³ âì³íü ó÷í³â òàêà ñèñòåìà çàçíàëà íåâäà÷³, çîêðåìà â ÑØÀ [99].

 1968 ðîö³ çà ðóáåæåì âïðîâàäæóºòüñÿ ïåðñîíàë³çîâàíà ñèñòåìà íàâ÷àííÿ - Êåëëåð-ïëàí, ðîçðîáëåíà àìåðèêàíñüêèì ïñèõîëîãîì ³ ïåäàãîãîì Ô.Ñ. Êåëëåðîì, â óçàãàëüíåíîìó âèãëÿä³ ÿê çàãàëüíà äèäàêòè÷íà ñèñòåìà íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè ó âèù³é øêîë³ [99].

Êåëëåð-ïëàí îð³ºíòóº íà ³íäèâ³äóàëüíó ðîáîòó ñòóäåíò³â ó âëàñíîìó òåìï³; âèêîðèñòàííÿ ëåêö³é ëèøå ç ìåòîþ ìîòèâàö³¿ ³ çàãàëüíî¿ ¿õ îð³ºíòàö³¿, ïîòî÷íó îö³íêó çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó çà ðîçä³ëàìè êóðñó ïðîêòîðàìè - àñèñòåíòàìè âèêëàäà÷à ç ÷èñëà àñï³ðàíò³â àáî ñòóäåíò³â, ùî â³äì³ííî çàñâî¿ëè êóðñ. ×èñëî ëåêö³é íåâåëèêå (ÿê ïðàâèëî, áëèçüêî 6 çà ñåìåñòð), ¿õ â³äâ³äóâàííÿ - íåîáîâÿçêîâå.

Íàéá³ëüøîãî ïîøèðåííÿ Êåëëåð-ïëàí íàáóâ ó ÂÍÇ ÑØÀ. Åêñïåðèìåíòàëüí³ ïåðåâ³ðêè, ïðîâåäåí³ â 70-õ, - ñåðåäèí³ 80-õ ðð. XX ñò., ï³äòâåðäèëè âèùó åôåêòèâí³ñòü Êåëëåð-ïëàíó ïîð³âíÿíî ç òðàäèö³éíèì íàâ÷àííÿì.

Ó Í³ìå÷÷èí³, ÿê îäèí ³ç ñïîñîá³â ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ âïðîâàäæóºòüñÿ ìåòîä, ùî íîñèòü íàçâó ïëàíó Òðàìïà. Éîãî îñîáëèâîñòÿìè º òå, ùî ÷àñòèíà íàâ÷àëüíîãî ÷àñó â³äâåäåíî íà òåîðåòè÷íèé êóðñ, ÿêèé ïîäàºòüñÿ ó âèãëÿä³ ëåêö³é îäíî÷àñíî äëÿ ê³ëüêîõ êëàñ³â. Ðåøòó ÷àñó ïðèïàäຠíà ñåì³íàðñüê³ çàíÿòòÿ â ìàëèõ ãðóïàõ (ïî 10-15 îñ³á) òà íà ³íäèâ³äóàëüí³ çàâäàííÿ. Òîáòî íàâ÷àííÿ âåäåòüñÿ ïîïåðåì³ííî ó âåëèêèõ ³ ìàëèõ ãðóïàõ, à òàêîæ ³íäèâ³äóàëüíî.

Ó 80-õ ðð. XX ñò. â ÑØÀ ðîçðîáëåíà ñèñòåìà áðèãàäíî-³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àííÿ. ²íäèâ³äóàëüíå íàâ÷àííÿ ïîºäíóºòüñÿ â í³é ç îðãàí³çàö³ºþ ðîáîòè ó÷í³â (ñòóäåíò³â) ó ìàëèõ ãðóïàõ - áðèãàäàõ (ïî 4 - 6 ÷îëîâ³ê). Íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë ðîçáèâàºòüñÿ íà ïðîãðàìîâàí³ ïîðö³¿ - ðîçä³ëè. Êîæåí ó÷åíü, ñòóäåíò îïðàöüîâóº ìàòåð³àë ó âëàñíîìó òåìï³. ×ëåíè áðèãàäè ïðàöþþòü ïàðàìè, îáì³íþþ÷èñü êîíòðîëüíèìè àðêóøàìè; âîíè ïåðåâ³ðÿþòü îäèí â îäíîãî âèêîíàííÿ êîíòðîëüíèõ çàâäàíü. ßêùî ó÷åíü äîñÿãຠíåîáõ³äíîãî ðåçóëüòàòó â ðåæèì³ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ³ âçàºìîïåðåâ³ðêè, â³í äîïóñêàºòüñÿ äî çàâåðøàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè, ÿêó ïðîâîäèòü ïðèçíà÷åíèé â÷èòåëåì äîáðå âñòèãàþ÷èé ó÷åíü. Â÷èòåëü çà öåé ÷àñ ìຠìîæëèâ³ñòü ïðèä³ëèòè óâàãó ðîáîò³ ç îêðåìèìè â³äñòàþ÷èìè ó÷íÿìè.  ê³íö³ êîæíîãî òèæíÿ ï³äâîäÿòüñÿ ï³äñóìêè ðîáîòè áðèãàä, âèõîäÿ÷è ç ðåçóëüòàò³â îñòàíí³õ ïåðåâ³ðî÷íèõ ðîá³ò.

Ñèñòåìà áðèãàäíî-³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àííÿ ðîçðîáëÿëàñÿ äëÿ òèõ âèïàäê³â, êîëè ðîçñ³þâàííÿ óñï³øíîñò³ â êëàñ³ (ãðóï³) áóëî äóæå âåëèêå ³ çíà÷íå ÷èñëî â³äñòàþ÷èõ ó÷í³â (ñòóäåíò³â) íå äîçâîëÿëà âèêëàäà÷åâ³ âåñòè âèâ÷åííÿ ìàòåð³àëó îäíî÷àñíî [161].

Ó ê³íö³ 80-õ - íà ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ïîñèëþºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî ôîðìóâàííÿ ö³ë³ñíî¿ êîíöåïö³¿ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ òà äèôåðåíö³àö³¿ îñâ³òè. Áàãàòî çàðóá³æíèõ ïåäàãîã³â áà÷èëè ³äåàëîì îñâ³òè ïîâí³ñòþ ³íäèâ³äóàë³çîâàíå íàâ÷àííÿ.

Öå ìîæíà ñêàçàòè ³ ïðî â³ò÷èçíÿíèõ íàóêîâö³â. Çîêðåìà, Â.Î. Ñóõîìëèíñüêèé â îñíîâó ñâ ãóìàí³ñòè÷íî¿ ñèñòåìè âèõîâàííÿ òà íàâ÷àííÿ ïîêëàâ ïðèíöèï ³íäèâ³äóàëüíîñò³ [217]. Ïåäàãîãè-íîâàòîðè ïåðåíåñëè àêöåíò ó çì³ñò³ é îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó íà ³íäèâ³äóàë³çàö³þ, îñîáèñò³ñòü é ³íäèâ³äóàëüí³ñòü øêîëÿðà ÷è ñòóäåíòà òà áåðåæëèâå ñòàâëåííÿ äî éîãî âíóòð³øíüîãî ñâ³òó [231].

Ïèòàííÿ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ çíàéøëè â³äîáðàæåííÿ ó ö³ëîìó ðÿä³ ðîá³ò, çîêðåìà Ò.Â. Âàñèëüºâî¿ [31], Â.². Ãóñºâà [65], Â.Â. Êóçüìåíêà [115], Ã.ª. Ëåâ÷åíêà [122], Â.Ì. Ìàäç³ãîíà [129], ².Â. Ñàðòàêîâà [198], Ò.À. Ñèðîòåíêî [207], Ã.Â. Òåðåùóêà [223], ïðèñâÿ÷åíèõ ïðîáëåìàì òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â òà ï³äãîòîâêè âèêëàäà÷³â òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ. Òàê, ó äîñë³äæåíí³ Ã.Â. Òåðåùóêà ïðîàíàë³çîâàíî äèäàêòè÷í³ àñïåêòè ïðîáëåìè ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ ó â³ò÷èçíÿí³é ïåäàãîã³÷í³é íàóö³ é âóç³âñüê³é ïðàêòèö³ ÕÕ ñòîë³òòÿ [223]. Îñîáëèâîñò³ ìîòèâàö³¿ ³ íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â çà óìîâ çàñòîñóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî-äèôåðåíö³éîâàíîãî ï³äõîäó ó âèù³é øêîë³ ðîçãëÿäàþòüñÿ â ðîáîòàõ Ë.Ã. Àáðàìîâî¿ [3], Ë.Ñ. Äåðêà÷ [70].

Äîñë³äæåííÿ Ë.Ñ. Äåðêà÷ [70] òîðêàºòüñÿ òàêîæ ïðîáëåì çàñòîñóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó â ñàìîñò³éí³é ðîáîò³ ñòóäåíò³â. Ó ðîáîòàõ Ã.Á. Ñêîê [209] ïðåäñòàâëåíî àëãîðèòì³çàö³þ êîíòðîëþ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â ó ïðîöåñ³ çàñòîñóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó äî íàâ÷àííÿ. Çàñòîñóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó â ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ òâîð÷î¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ ìàéáóòí³õ ñïåö³àë³ñò³â ðîçêðèòî â äîñë³äæåííÿõ Ñ.À. ʳëåíå [96], Â.Ñ. Ïî÷åêàºíêîâà [183] òà ³í.

Àíàë³çóþ÷è íàóêîâî-ìåòîäè÷íó ë³òåðàòóðó, ÿêà ðîçêðèâຠ³ñòîðèêî-ô³ëîñîôñüê³ òà ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ ïîãëÿäè íà ïðîáëåìó ³íäèâ³äóàë³çàö³¿, ìè çàóâàæèëè, ùî â í³é ÷àñòî çóñòð³÷àþòüñÿ ïîíÿòòÿ ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ òà ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî íàâ÷àííÿ. Íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî ïîçèö³¿ íàóêîâö³â ùîäî ¿õ òðàêòóâàííÿ º íåîäíîçíà÷íèìè. Íàïðèêëàä, Ë.Á. Ñîñíîâñüêà [211] òà Â.². Òâàðäîâñüêà [221] íà îñíîâ³ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â â îäíàêîâîìó çíà÷åíí³ ãîâîðÿòü ÿê ïðî ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä, òàê ³ ïðî ³íäèâ³äóàë³çàö³þ íàâ÷àííÿ.

Ó äåÿêèõ àâòîð³â ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä âèñòóïຠíå ëèøå ÿê ô³ëîñîôñüêî-ìåòîäîëîã³÷íå ï³ä´ðóíòÿ äëÿ ðîçóì³ííÿ ñóò³ äèäàêòè÷íîãî ïðîöåñó, àëå é âêëþ÷ຠñåáå ìåòîäè÷í³ ïåðåäóìîâè éîãî îðãàí³çàö³¿. Õàðàêòåðíèì òóò º ðîçóì³ííÿ ïðèíöèïó ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ ÿê ö³ë³ñíî¿ ñèñòåìè ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ [97].

Íà â³äì³íó â³ä íèõ, Ã.². Ùóê³íà ðîçìåæîâóº ö³ ïîíÿòòÿ ³ òðàêòóº ³íäèâ³äóàë³çàö³þ íàâ÷àííÿ ÿê ñàìîîðãàí³çóþ÷ó íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü ³íäèâ³äà, ÿêà ðåàë³çîâóºòüñÿ ó â³äíîñí³é íåçàëåæíîñò³ â³ä ïåäàãîã³÷íîãî âïëèâó [263].

À.À. ʳðñàíîâ, ñï³ââ³äíîñÿ÷è ïîíÿòòÿ, âêàçóº, ùî ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ º øèðøèì çà ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä, îñê³ëüêè âêëþ÷ຠâ ñåáå íå ëèøå ï³çíàâàëüíó ä³ÿëüí³ñòü òèõ, õòî íàâ÷àºòüñÿ, à é ïåäàãîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü òèõ, õòî íàâ÷ຠ[97].  éîãî ïîãëÿäàõ ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä ñï³ââ³äíîñèòüñÿ ç îñîáëèâîñòÿìè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³íäèâ³äà ³ ñêëàäàº: îêðåìèé àñïåêò ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ.

׳òêå ðîçìåæóâàííÿ â ïîíÿò³éíîìó àïàðàò³ ïðîâîäèòü ª.Ñ. Ðàáóíñüêèé, âèçíà÷àþ÷è ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä ÿê ïðèíöèï íàâ÷àííÿ, à ³íäèâ³äóàë³çàö³þ íàâ÷àííÿ ÿê ñïîñ³á ðåàë³çàö³¿ äàíîãî ïðèíöèïó ó ôîðìàõ òà ìåòîäàõ [187].

Ñóòí³ñòü ïîíÿòòÿ ³íäèâ³äóàëüíèé ñòèëü ðîçêðèâàºòüñÿ â ðîáîòàõ Å.À. Êëèìîâà [100] ³ Â.Ñ. Ìåðë³íà [145]. Äî îñîáëèâîñòåé ³íäèâ³äóàëüíîãî ñòèëþ âîíè â³äíîñÿòü ëèøå ò³ â³äì³ííîñò³ â ä³ÿëüíîñò³, â³ä ÿêèõ çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü óñï³øí³ñòü ¿¿ ðåçóëüòàò³â. Íåîáõ³äíî ï³äêðåñëèòè, ùî â ñìèñëîâîìó àñïåêò³ ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ ò³ñíî ïîâÿçàíà ç äèôåðåíö³àö³ºþ.

ßê ³ â ïîïåðåäíüîìó âèïàäêó, ïîãëÿäè íàóêîâö³â íà ö³ äâ³ êàòåãî𳿠º íåîäíîçíà÷í³. Òàê, Ï.². ѳêîðñüêèé, ïîð³âíþþ÷è äåô³í³ö³¿ ïîíÿòü ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ ³ äèôåðåíö³àö³¿ çàçíà÷ຠ¿õ ñï³ëüí³ òà â³äì³íí³ ðèñè. Àâòîð âèä³ëÿº äâà ð³çí³ âèäè ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ ó íàâ÷àíí³: ³íäèâ³äóàëüíî-ãðóïîâå (îñÿãíåííÿ ºäèíèõ ïðîãðàì êîæíèì ó÷íåì ³íäèâ³äóàëüíî â ñêëàä³ êëàñó) òà ³íäèâ³äóàë³çîâàíå (îñÿãíåííÿ êîæíèì ó÷íåì ³íäèâ³äóàëüíî, àëå ð³çíèõ ïðîãðàì, àäàïòîâàíèõ äî ¿õ ïðèðîäíèõ ìîæëèâîñòåé). À òèïîëîã³÷íå ãðóïóâàííÿ ó÷í³â â³í õàðàêòåðèçóº ÿê îñíîâó äèôåðåíö³éîâàíîãî íàâ÷àííÿ; ôîðìè äèôåðåíö³àö³¿ â îñâ³ò³ [204].

Ó äîñë³äæåíí³ Ì. Âîëüòåðà ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ðåàë³çàö³ÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó äî ñòóäåíò³â ó ð³çíîìàí³òíèõ ôîðìàõ â óìîâàõ ºäèíîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó ³ ºäèíèõ ïðîãðàì, à äèôåðåíö³àö³ÿ ïîâÿçóºòüñÿ ç³ çì³ñòîì îñâ³òè [41]. Àíàëîã³÷íî ó Ì.Ê. Ãîí÷àðîâà äèôåðåíö³àö³ÿ ñï³ââ³äíîñèòüñÿ ç îñâ³òîþ, à ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ - ³ç íàâ÷àííÿì [56].

Ã.Ä. Ãëåéçåð õàðàêòåðèçóº ³íäèâ³äóàë³çàö³þ ÿê âèîêðåìëåííÿ êîíêðåòíîãî ³íäèâ³äóóìà â êîíêðåòí³é ãðóï³, à äèôåðåíö³àö³þ - ÿê âèä³ëåííÿ ãðóï ñòóäåíò³â ç ¿õ òèïîâèìè îñîáëèâîñòÿìè [53]. Î.Ê. Êîðñàêîâà ââàæàº, ùî äèôåðåíö³àö³ÿ º âò³ëåííÿì ³íäèâ³äóàë³çàö³¿, ÿêà çàâåðøóº äèôåðåíö³àö³þ ³ îçíà÷ຠïåðåõ³ä äèòèíè íà âëàñí³ ïëàí, ïðîãðàìó, íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè [109]. Â.À. Êðóòåöüêèé [112], ².Ì. ×åðåäîâà [244] õàðàêòåðèçóþòü äèôåðåíö³àö³þ ÿê îäèí ³ç ïðîÿâ³â ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íà ð³âí³ ðîçð³çíåííÿ îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì íàâ÷àííÿ.

Ó ðîáîòàõ À.À. Áóäàðíîãî [27], ª.Ñ. Ðàáóíñüêîãî [186], äèôåðåíö³éîâàíèé ï³äõ³ä âèñòóïຠíåîáõ³äíîþ óìîâîþ óñï³øíî¿ ðåàë³çàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó.

Íàéïîâí³øå, íà íàø ïîãëÿä, ö³ ïîíÿòòÿ îõàðàêòåðèçóâàëà ².Å. Óíò, ÿêà ââàæàº, ùî ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ ³ äèôåðåíö³àö³ÿ - öå ðåàë³çàö³ÿ ïðèíöèïó ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó, âðàõóâàííÿ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé â óñ³õ ôîðìàõ ³ çàñîáàõ íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÿê³ îñîáëèâîñò³ ³ ÿêîþ ì³ðîþ âðàõîâóþòüñÿ [231]. Âîíà òàêîæ âèçíà÷ຠ³íäèâ³äóàë³çàö³þ ÿê óðàõóâàííÿ â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ñòóäåíò³â ó âñ³õ éîãî ôîðìàõ ³ ìåòîäàõ, à äèôåðåíö³àö³þ - ÿê íàâ÷àííÿ çà ê³ëüêîìà ð³çíèìè íàâ÷àëüíèìè ïëàíàìè ³ ïðîãðàìàìè íà îñíîâ³ ãðóïóâàííÿ ñòóäåíò³â çà ïåâíèìè îñîáëèâîñòÿìè.

Íà îñíîâ³ àíàë³çó, ñèñòåìàòèçàö³¿ òà óçàãàëüíåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ï³äõîä³â ùîäî õàðàêòåðèñòèêè ïîíÿòü ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ òà äèôåðåíö³àö³ÿ, äîö³ëüíî çàçíà÷èòè íàñòóïíå:

äèôåðåíö³àö³ÿ òà ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ - äâ³ ñòîðîíè îäíîãî ³ òîãî æ ïðîöåñó ðåàë³çàö³¿ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíî¿ ïàðàäèãìè îñâ³òè;

îáèäâà ïðîöåñè âðàõîâóþòü ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ñòóäåíò³â ³ â³äïîâ³äíèì ÷èíîì ñòðóêòóðóþòüñÿ;

äèôåðåíö³àö³þ íàâ÷àííÿ ìîæíà òðàêòóâàòè ÿê åôåêòèâíèé ñïîñ³á éîãî ³íäèâ³äóàë³çàö³¿.

Ó ñâîºìó ìîíîãðàô³÷íîìó äîñë³äæåíí³ Ï.Ì. Ãóñàê äåòàëüíî ðîçêðèâຠóìîâè ñìèñëîâîãî ïåðåòâîðåííÿ ïîíÿòü ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ òà äèôåðåíö³àö³¿:

1. 60-³ ðîêè - îñîáèñò³ñíèé ï³äõ³ä. Ñìèñë - ïîøóê øëÿõ³â âðàõóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ñòóäåíò³â ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ ÂÍÇ.

. 70-³ ðîêè - ³íäèâ³äóàëüíèé òà äèôåðåíö³éîâàíèé ï³äõîäè äî íàâ÷àííÿ. Ñìèñëîâå íàïîâíåííÿ - ñïîñîáè òà õàðàêòåð ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â íà îñíîâ³ ¿õ ãðóïóâàííÿ çà îêðåìèìè ÿêîñòÿìè.

. 80-³ ðîêè - ïðèíöèïè ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ òà äèôåðåíö³àö³¿ íàâ÷àííÿ. Ñìèñë: ðîçðîáêà äèäàêòè÷íèõ âèìîã äî îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó íà îñíîâ³ âðàõóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî-òèïîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ñòóäåíò³â.

. ʳíåöü 80-õ - ïî÷àòîê 90-õ: êîíöåïö³¿ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ òà äèôåðåíö³àö³¿ íàâ÷àííÿ. Ñìèñë: ðîçêðèòòÿ îñîáëèâîñòåé ö³ë³ñíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³ ïðèíöèï³â ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ òà äèôåðåíö³àö³¿ íàâ÷àííÿ.

. 90-³ ðîêè - íåîáõ³äí³ñòü ñòâîðåííÿ òåõíîëîã³é ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî òà äèôåðåíö³éîâàíîãî íàâ÷àííÿ. Ñìèñë: ñòâîðåííÿ ìîäåëåé äèôåðåíö³àö³¿ òà ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ç òåõíîëîã³÷íèõ ïîçèö³é. Ïîâíå ðîçìåæóâàííÿ òåõíîëîã³é ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ òà äèôåðåíö³àö³¿ íàâ÷àííÿ.

. Ïåðñïåêòèâà - ïîºäíàííÿ òåõíîëî㳿 ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî òà äèôåðåíö³éîâàíîãî íàâ÷àííÿ â ïåäàãîã³÷í³é ñèñòåì³ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â. Ñìèñëîâå íàïîâíåííÿ: ðîçðîáêà ïåäàãîã³÷íèõ îñíîâ îïòèìàëüíîãî ïîºäíàííÿ äèôåðåíö³éîâàíîãî òà ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ â ö³ë³ñí³é êîíöåïö³¿ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ [63].

Òðàíñôîðìàö³ÿ ïîíÿòü ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ òà äèôåðåíö³àö³¿ â êîíòåêñò³ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíîãî ï³äõîäó äî íàâ÷àííÿ ïîêàçàíà íà ðèñ. 1.1.

Íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàëüíîãî òà äèôåðåíö³éîâàíîãî ï³äõîä³â ôîðìóþòüñÿ ö³ë³ñí³ âèìîãè äî ïðîöåñó íàâ÷àííÿ. Öå çíàéøëî â³äîáðàæåííÿ, ó ïîíÿòòÿõ ïðèíöèï ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ³ ïðèíöèï äèôåðåíö³àö³¿ íàâ÷àííÿ. Çíà÷íèé âíåñîê ó ¿õ ðîçðîáêó çä³éñíèëè Ò.Â. Âàñèëüºâà [31], Ò.Á. Ãðåáåíþê [58], Ñ.À. ʳëåíå [96], Î.Î. ʳðñàíîâ [98], ².Å. Óíò [231], Ð.Ã. Ùóê³íà [265] òà ³í.

²íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä ÿê ïðèíöèï çä³éñíþºòüñÿ ïåâíîþ ì³ðîþ ó âñ³õ ³ñíóþ÷èõ òåõíîëîã³ÿõ, òîìó ³íäèâ³äóàë³çàö³þ íàâ÷àííÿ ìîæíà òàêîæ ââàæàòè ïðîíèêàþ÷îþ òåõíîëî㳺þ. Íà íàø ïîãëÿä, òåõíîëîã³ÿ ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ - òàêà îðãàí³çàö³ÿ äèäàêòè÷íîãî ïðîöåñó, ïðè ÿê³é ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä òà ³íäèâ³äóàëüíà ôîðìà íàâ÷àííÿ º ïð³îðèòåòíèìè.

Íà äóìêó Î.Î. ʳðñàíîâà, ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ ÿê ö³ë³ñíà ñèñòåìà äèäàêòè÷íîãî âïëèâó ìîæëèâà ò³ëüêè ïðè îð³ºíòàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó íà ö³ë³ñíó îñîáèñò³ñòü ó÷íÿ ³ ö³ë³ñíó íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü [98]. Òîáòî, â ê³íöåâîìó ðåçóëüòàò³, ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ ç îêðåìèõ ôðàãìåíò³â òåïåð ïåðåòâîðþºòüñÿ ó ö³ë³ñíó ñèñòåìó, ÿêà º êîìïëåêñíîþ ôîðìîþ âïëèâó íà ó÷í³â.


Ðèñ. 1.1. Òðàíñôîðìàö³ÿ ïîíÿòü ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ òà äèôåðåíö³àö³ÿ


Ñõåìó çä³éñíåííÿ ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ ÿê ïåäàãîã³÷íî¿ òåõíîëî㳿 ìè ïîäàºìî íà ðèñ.1.2.

Òåõíîëî㳿 ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ º äèíàì³÷íèìè ñèñòåìàìè, ÿê³ îõîïëþþòü óñ³ ëàíêè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ö³ë³, çì³ñò, ìåòîäè ³ çàñîáè.

ßê çàçíà÷ຠÃ.Ê. Ñåëåâêî, ó òàêèõ òåõíîëîã³ÿõ àêöåíò ö³ëåé ïåðåíîñèòüñÿ íà:

çáåðåæåííÿ ³ ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ³íäèâ³äóàëüíîñò³ ñòóäåíòà, éîãî ïîòåíö³éíèõ ìîæëèâîñòåé (çä³áíîñòåé);

ñïðèÿííÿ çàñîáàìè ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ âèêîíàííþ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì êîæíèì ñòóäåíòîì, ïîïåðåäæåííÿ íåóñï³øíîñò³ ñòóäåíò³â;

ôîðìóâàííÿ çàãàëüíîâæèâàíèõ óì³íü ³ íàâè÷îê ïðè îïîð³ íà çîíó íàéáëèæ÷îãî ðîçâèòêó êîæíîãî ó÷íÿ;

ïîêðàùåííÿ íàâ÷àëüíî¿ ìîòèâàö³¿ ³ ðîçâèòîê ï³çíàâàëüíèõ ³íòåðåñ³â;

ôîðìóâàííÿ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé, ñàìîñò³éíîñò³, ïðàöåëþáíîñò³, òâîð÷îñò³ [202].

Âðàõîâóþ÷è çàçíà÷åíå, ó ñâîºìó äîñë³äæåíí³ ìè âèõîäèìî ³ç òîãî, ùî ï³ä ³íäèâ³äóàë³çàö³ºþ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â òåõíîëîã³é íåîáõ³äíî ðîçãëÿäàòè îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíèé äèäàêòè÷íèé ïðîöåñ, äå â ëîã³÷íó ñèñòåìó ïîºäíóþòüñÿ â³äïîâ³äí³ åëåìåíòè, ùî ì³ñòÿòü â ñîá³ ñòðóêòóðè ö³ëåé, ¿¿ çì³ñò, ïðîåêòóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ³ ïðîãðàì, îêðåì³ ö³ë³ óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ñòóäåíò³â, ìîäåë³ ¿õ ãðóïóâàííÿ, ìåòîäè êîíòðîëþ òà çâ³òí³ñòü, ñïîñîáè îö³íêè ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â äèñöèïë³í³ «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â», ùî ñïðÿìîâàí³ íà ôîðìóâàííÿ â÷èòåëÿ ÿê ³íäèâ³äóàëüíîñò³.

Ñüîãîäí³ ïðè íàâ÷àíí³ ñòóäåíò³â äèñöèïë³íè «ÊØ» âèêîðèñòîâóºòüñÿ òåõíîëîã³ÿ ìîäóëüíîãî íàâ÷àííÿ ÿê îäèí ³ç íàïðÿìê³â ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ, ùî äîçâîëÿº çä³éñíþâàòè ñàìîíàâ÷àííÿ, ðåãóëþâàòè íå ëèøå òåìï ðîáîòè, àëå é çì³ñò íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó.


Ðèñ. 1.2. Òåõíîëîã³çàö³ÿ ïðîöåñó ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ ÊÒÏ


Ñàì ìîäóëü ïðåäñòàâëÿº çì³ñò êóðñó íà òðüîõ ð³âíÿõ: ïîâíîìó, ñêîðî÷åíîìó òà ïîãëèáëåíîìó. Ïðîãðàìíèé ìàòåð³àë ïîäàºòüñÿ âñ³ìà ìîæëèâèìè ñïîñîáàìè: ñëîâåñíèì, ãðàô³÷íèì, ÷èñëîâèì ³ ñèìâîë³÷íèì.

Îäíàê, ïðè ìîäóëüíîìó íàâ÷àíí³ ñòóäåíò³â äèñöèïë³íè «ÊØ» íàìè âèçíà÷åí³ òàê³ òðóäíîù³ òà ïðîòèð³÷÷ÿ:

ñòóäåíòè ìàþòü çìîãó ñàìîñò³éíî ïðàöþâàòè ç³ çì³ñòîì ïðîãðàìè äèñöèïë³íè, ùî ïðåäñòàâëåíà ó âèãëÿä³ ìîäóë³â, îäíàê ç ïðè÷èí íåäîñòàòíüî¿ ìîòèâàö³¿ âîíè íå ïðàöþþòü ç íåþ;

çì³ñò ³ ïðîöåñ çàñâîºííÿ ìîäóë³â íå â ïîâí³é ì³ð³ àäàïòóºòüñÿ äî ³íäèâ³äóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé ñòóäåíò³â;

êåðóâàííÿ ïðîöåñîì íàâ÷àííÿ ó ðåæèì³ çâîðîòíîãî çâÿçêó ³ç âñòàíîâëåííÿì âèõ³äíèõ, ïðîì³æíèõ òà ê³íöåâèõ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ñòóäåíòà äëÿ îð³ºíòóâàííÿ éîãî íà äîñÿãíåííÿ ö³ëåé íàâ÷àííÿ çä³éñíþºòüñÿ íåäîñòàòíüî ïîâíî;

âçàºìîä³ÿ ì³æ âèêëàäà÷åì ³ ñòóäåíòàìè â³äáóâàºòüñÿ ÷àñòî íåö³ëåñïðÿìîâàíî òà áóäóºòüñÿ íå íà ïàðèòåòí³é îñíîâ³.

Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü [2; 12; 17; 70; 92; 172; 208; 218; 242] òà ïðàêòèêà âèêëàäàííÿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» äîçâîëÿþòü íàì âèä³ëèòè ÷îòèðè ð³âí³ ñàìîñò³éíî¿ ÊÒÄ ñòóäåíò³â, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ¿õ íàâ÷àëüíèì ìîæëèâîñòÿì:

. Ïîâòîðþâàëüí³ ä³¿ ñòóäåíò³â çà çàäàíèì çðàçêîì. ²äåíòèô³êàö³ÿ îáºêò³â êîíñòðóþâàííÿ òà ìîäåëþâàííÿ, ¿õ ï³çíàííÿ øëÿõîì ïîð³âíÿííÿ ç â³äîìèìè çðàçêàìè. Íà öüîìó ð³âí³ â³äáóâàºòüñÿ ï³äãîòîâêà ñòóäåíò³â äî ñàìîñò³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç êîíñòðóþâàííÿ òà ìîäåëþâàííÿ îäÿãó, âèêîíàííÿ êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íèõ çàâäàíü ³ çàäà÷.

. Ðåïðîäóêòèâíà ä³ÿëüí³ñòü íà â³äòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî òåõíîëîã³þ øâåéíîãî âèðîáíèöòâà, ñó÷àñíå éîãî îáëàäíàííÿ; ð³çí³ âèäè, êîíñòðóêö³¿ òà ìîäåë³ îäÿãó, ¿õ âëàñòèâîñò³; â îñíîâíîìó öå íå âèõîäèòü çà ìåæ³ ð³âíÿ ïàìÿò³. Ïðîòå íà öüîìó ð³âí³ âæå ïî÷èíàºòüñÿ óçàãàëüíåííÿ ïðèéîì³â ³ ìåòîä³â òâîð÷î-ïåðåòâîðþâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ¿õ ïåðåíåñåííÿ íà ðîçâÿçàííÿ ñêëàäí³øèõ, àëå òèïîâ³øèõ ÊÒÇÄ.

. Ïðîäóêòèâíà ä³ÿëüí³ñòü ñàìîñò³éíîãî çàñòîñóâàííÿ íàáóòèõ ÊÒÇ äëÿ ðîçâÿçàííÿ êîíñòðóêòîðñüêèõ, òåõíîëîã³÷íèõ ³ äèçàéíåðñüêèõ çàâäàíü, ùî âèõîäÿòü çà ìåæ³ â³äîìèõ çðàçê³â îäÿãó; öå ïîòðåáóº çä³áíîñò³ äî ³íäóêòèâíèõ òà äåäóêòèâíèõ âèñíîâê³â.

. Ñàìîñò³éíà ä³ÿëüí³ñòü ç ïåðåíåñåííÿ ÊÒÇ ïðè ðîçâÿçóâàíí³ êîíñòðóêòîðñüêèõ, òåõíîëîã³÷íèõ ³ äèçàéíåðñüêèõ çàâäàíü ³ çàäà÷ â àáñîëþòíî íîâèõ ñèòóàö³ÿõ, óìîâàõ; âèðîáëåííÿ ã³ïîòåòè÷íîãî àíàëîãîâîãî ìèñëåííÿ.

Äîñë³äæåííÿ, ïðîâåäåí³ Î.À. Àáäóë³íîþ, ïîêàçàëè, ùî íàâ³òü ÷àñòèíà ñòóäåíò³â 5-ãî êóðñó ñëàáî âîëîä³þòü óì³ííÿìè ö³ëåïîêëàäàííÿ òà ïëàíóâàííÿ ñâ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè; äëÿ áàãàòüîõ ïðîáëåìàìè º âèä³ëåííÿ ãîëîâíîãî, ñóòòºâîãî â ìàòåð³àë³, ïîøóê òà ðåöåíçóâàííÿ ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë òîùî (áëèçüêî 30%).

Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè, ÿê³ óñêëàäíþþòü ÿê³ñíå âèêîíàííÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè (çã³äíî îïèòóâàííÿ âèêëàäà÷³â), º ÿê âíóòð³øí³ ÷èííèêè, ùî çàëåæàòü â³ä ñòóäåíò³â (ñëàáêèé ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ óì³íü ³ íàâè÷îê ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè â âèù³é øêîë³ (64%), íåäîñòàòí³é ð³âåíü çíàíü, ïîòð³áíèõ äëÿ ÿê³ñíîãî âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü (62%), ñëàáêà ñàìîîðãàí³çàö³ÿ (52%)), òàê ³ çîâí³øí³, ÿê³ çàëåæàòü â³ä óìîâ íàâ÷àííÿ ó ÂÍÇ (íåäîë³êè â ïëàíóâàíí³ íàâ÷àëüíîãî íàâàíòàæåííÿ ñòóäåíò³â (54%), íåð³âíîì³ðí³ñòü ïëàíóâàííÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè (48%), ñëàáêèé êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ âèêîíàííÿ òîùî (44%)) [2].

Çà ôîðìàìè îðãàí³çàö³¿ ñàìîñò³éíó ðîáîòó ç³ ñòóäåíòàìè ïðîâîäÿòü ñüîãîäí³ ÿê: ôðîíòàëüíó - ñòóäåíòè ðîçâÿçóþòü îäíå ³ òå æ ÊÒÇ (âèêîíóþòü åñê³çè àáî ³íø³ ãðàô³÷í³ çîáðàæåííÿ áàçîâèõ çðàçê³â); ãðóïîâó - äëÿ âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü ¿õ ä³ëÿòü íà ãðóïè (ïî 3-4 ñòóäåíòè); ïàðíó - äëÿ ïðîâåäåííÿ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò (âèâ÷åííÿ ï³ä ì³êðîñêîïîì áóäîâè òêàíèíè, âèä³â ïåðåïëåòåíü òîùî), ³íäèâ³äóàëüíó - êîæíèé ñòóäåíò âèêîíóº îêðåìå çàâäàííÿ (ï³äãîòîâêà ðåôåðàòó, íàïèñàííÿ êóðñîâî¿ àáî äèïëîìíî¿ ðîáîòè).

Ñàìîñò³éíà ðîáîòà òàêîæ çä³éñíþºòüñÿ â àóäèòî𳿠(ëàáîðàòîð³¿, íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷³é ìàéñòåðí³ òîùî), ïðè ïðîâåäåíí³ ïîçààóäèòîðíèõ çàõîä³â (åêñêóðñ³ÿ íà âèðîáíèöòâî), âäîìà (íà êâàðòèð³, â ãóðòîæèòêó).

Ó ïðîöåñ³ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ çàíÿòü ç³ ñòóäåíòàìè çàñòîñîâóþòü òàê³ âèäè ñàìîñò³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³:

ðîáîòà ç ï³äðó÷íèêàìè, äîâ³äêîâîþ òà íàóêîâî-ïîïóëÿðíîþ ë³òåðàòóðîþ ç ôàõó;

ðîçâÿçàííÿ äèôåðåíö³éîâàíèõ ÊÒÇ, âèêîíàííÿ âïðàâ íà ôîðìóâàííÿ ÊÒÓ;

ïðîâåäåííÿ ñïîñòåðåæåíü òà âèêîíàííÿ çàì³ð³â;

ëàáîðàòîðí³ äîñë³äæåííÿ;

êîíñòðóþâàííÿ òà ìîäåëþâàííÿ îäÿãó òîùî.

Íàìè áóëî âèçíà÷åíî, ùî íàÿâíà ñèñòåìà ñàìîñò³éíèõ ðîá³ò ç äèñöèïë³íè «ÊØ»:

íå çîâñ³ì ñïðèÿº íàáóâàííþ ñòóäåíòàìè ãëèáîêèõ ³ ì³öíèõ ÊÒÇ, ôîðìóâàííþ óì³íü çä³éñíþâàòè öå ñàìîñò³éíî; ðîçâèòêó ó íèõ ï³çíàâàëüíèõ çä³áíîñòåé òîùî;

íå ïîâí³ñòþ ñïðèÿº ðåàë³çàö³¿ îñíîâíèõ ïðèíöèï³â äèäàêòèêè: íàóêîâîñò³; çâÿçêó òåî𳿠ç ïðàêòèêîþ; äîñòóïíîñò³ òà ïîñèëüíîñò³; âðàõóâàííÿ â³êîâèõ é ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé; ñâ³äîìîñò³ ³ òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³ òà ³í.

Òàêîæ çàçíà÷èìî, ùî çíàííÿ ç êîíñòðóþâàííÿ ³ ìîäåëþâàííÿ, ÿê³ âõîäÿòü ó ñèñòåìó ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè äèñöèïë³íè «ÊØ», íå ìàþòü äîñòàòíüî¿ ð³çíîìàí³òíîñò³, ñëàáêî äèôåðåíö³þþòüñÿ çà çì³ñòîì ³ íàâ÷àëüíèìè ö³ëÿìè. À ïîñë³äîâí³ñòü ðåàë³çàö³¿ ñàìîñò³éíèõ ðîá³ò íå çàâæäè ïîáóäîâàíî òàê, ùîá âèêîíàííÿ îäíèõ çàâäàíü ëîã³÷íî âèïëèâàëî ç ïîïåðåäí³õ ³ ãîòóâàëî ´ðóíò äëÿ íàñòóïíèõ. À öå ìîæå ñóòòºâî ïîã³ðøèòè óñï³øí³ñòü íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â ç ³íäèâ³äóàëüíèìè â³äì³ííîñòÿìè ó ìèñëåíí³, ð³çíèìè çä³áíîñòÿìè, îñîáëèâîñòÿìè ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿, ð³âíåì ìîòèâàö³¿ òà ðîçâèòêîì âîëüîâèõ ÿêîñòåé.

Á.Ã. Àíàí'ºâ ðîçðîáèâ òèïîëîã³þ ñó÷àñíîãî ñòóäåíòñòâà, â îñíîâó ÿêîãî áóëè ïîêëàäåí³ òàê³ êðèòåð³¿: ñòàâëåííÿ äî íàâ÷àííÿ, íàóêîâà ³ ãðîìàäñüêà àêòèâí³ñòü, çàãàëüíà êóëüòóðà ³ ïî÷óòòÿ êîëåêòèâ³çìó.

Òèï 1. Ñòóäåíò, ùî â³äì³ííî íàâ÷àºòüñÿ ç ïðîô³ëþþ÷èõ, çàãàëüíî-òåîðåòè÷íèõ, ñóñï³ëüíèõ äèñöèïë³í. Çàéìàºòüñÿ íàóêîâî-äîñë³äíèöüêîþ ðîáîòîþ. Ìàñ âèñîêó êóëüòóðó. Áåðå àêòèâíó ó÷àñòü â ãðîìàäñüê³é ðîáîò³. Ç êîëåêòèâîì ïîâ'ÿçàíèé ð³çíîá³÷íèìè ³íòåðåñàìè. Öå - ³äåàë ñó÷àñíîãî ñòóäåíòà.

Òèï 2. Ñòóäåíò äîáðå íàâ÷àºòüñÿ. Ââàæຠîòðèìàííÿ ñïåö³àëüíîñò³ ºäèíîþ ìåòîþ íàâ÷àííÿ ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ <#"justify">¹Òèï êàíàëóÃðóïà 132Ãðóïà 133Ãðóïà 1341. Àóäèàëüíèé êàíàë14%21%10%2. ʳíåñòåòè÷íèé21%23%19%3.³çóàëüíèé55% 45%62%4.Çì³øàíèé òèï10%11%9%

ϳä ÷àñ àíàë³çó ñòàíó ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ â ³ñíóþ÷èõ ìåòîäè÷íèõ ñèñòåìàõ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é íàìè áóëè âèÿâëåí³ íàñòóïí³ íåäîë³êè:

1. ³äñóòíº âèâàæåíå ïîºäíàííÿ ñàìîñò³éíî¿ íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåí³â (ÿê ³íäèâ³äóàë³çîâàíî¿, òàê ³ òèïîâî¿) ç ³íäèâ³äóàë³çîâàíèì íàâ÷àííÿì òà ï³ä êåð³âíèöòâîì âèêëàäà÷à.

. ³äñóòí³ îïòèìàëüíî ï³ä³áðàí³ óìîâè äëÿ çäîáóòòÿ ñòóäåíòàìè ÇÍÓ ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ¿õ îñîáèñòèì ïîòðåáàì, ìîæëèâîñòÿì òà çä³áíîñòÿì, ùî íå ñïðèÿº ôîðìóâàííþ òà ðîçâèòêó â íèõ ðåôëåêñ³¿, â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ñàìîêîíòðîëþ.

3. Ïðè íàâ÷àíí³ ñòóäåíò³â êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â ïðàêòè÷íî â³äñóòíÿ âàð³àòèâí³ñòü çà âèäàìè ³ çì³ñòîì ìàòåð³àëó, à ñòóäåíòè íå çàâæäè ìàþòü çìîãó â³ëüíî êîðèñòóâàòèñÿ ²íòåðíåòîì òà êîìïþòåðíèìè ñèñòåìàìè íàâ÷àííÿ, íåîáõ³äíîþ íàóêîâîþ òà íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîþ ë³òåðàòóðîþ.

4. Ïðè íàâ÷àíí³ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» íå çàâæäè âðàõîâóþòüñÿ âèêëàäà÷àìè: âàæëèâ³ñòü ñïðèÿòëèâîãî ì³êðîêë³ìàòó â ñèñòåì³ «ñòóäåíò-âèêëàäà÷», íåîáõ³äí³ñòü ñòâîðåííÿ ñèñòåìè ð³çíîð³âíåâèõ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü, âðàõóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñòèëþ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòà òà éîãî çä³áíîñòåé; ð³çíîð³äí³ çàñîáè íàâ÷àííÿ, ùî íàéá³ëüøå á ñïðèÿëè ¿õ ðåïðåçåíòàòèâí³é ñèñòåì³ ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿; íåîáõ³äí³ñòü ñòâîðåííÿ, ðåàë³çàö³¿ òà çàáåçïå÷åííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ òðàºêòî𳿠íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â (ñèñòåìà ö³ëåïîêëàäàííÿ, íàâ÷àëüíèé ïëàí; ñèñòåìà êîíñóëüòàö³é, ãðàô³êè óñï³øíîñò³, ñõåìè òà àëãîðèòìè, ñèñòåìà ä³àãíîñòèêè ³ êîðåêö³¿).

5. Âèêëàäà÷è ïðàêòè÷íî íå çä³éñíþþòü ïîáóäîâó ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â ³ íå ñòèìóëþþòü ôîðìóâàííÿ òàêèõ óì³íü ÿê: çä³éñíþâàòè ö³ëåïîêëàäàííÿ; âèçíà÷àòè ïîñë³äîâí³ñòü âèêîíàííÿ çàâäàíü, à òàêîæ îêðåìèõ éîãî ïðèéîì³â òà ä³é; îðãàí³çîâóâàòè ñâîþ ðîáîòó; êîðèãóâàòè é óòî÷íþâàòè ñâî¿ ä³¿, îö³íþâàòè ðåçóëüòàòè âëàñíî¿ ðîáîòè, âèçíà÷àòè ïåðñïåêòèâè; íàëàãîäæóâàòè ñï³âïðàöþ ç âèêëàäà÷åì äëÿ ïîäàííÿ ñâî¿õ ðåçóëüòàò³â òà îòðèìàííÿ êîíñóëüòàö³é.

6. Çì³ñò ³ ïîñë³äîâí³ñòü á³ëüøîñò³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü ç äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» íå ñïðÿìîâàí³ íà ï³äòðèìàííÿ ïîñò³éíîãî ³íòåðåñó ñòóäåíò³â, íå ñïðèÿþòü ³íòåëåêòóàëüíîìó ðîçâèòêó òà òâîð÷îñò³ ñòóäåíò³â, íåäîñòàòíüî ñòèìóëþþòü ¿õ ìèñëåííÿ.

7. Íåñòà÷à íåîáõ³äíèõ ñó÷àñíèõ ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â, çàñîá³â íàâ÷àííÿ íà îñíîâ³ êîìïþòåðíèõ òåõíîëîã³é ïðè âèð³øåíí³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü.

Îòæå, íà îñíîâ³ âñüîãî âèùåñêàçàíîãî, ìîæíà ñòèñëî ñôîðìóëþâàòè êîíöåïö³þ ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â»:

1. ²íäèâ³äóàë³çîâàíå íàâ÷àííÿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» ñë³ä ðîçãëÿäàòè ÿê ñêëàäíó äèíàì³÷íó ñèñòåìó, ôóíêö³îíóâàííÿ ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ âèâàæåíîãî ïîºäíàííÿ: ñàìîñò³éíî¿ íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåí³â (ÿê ³íäèâ³äóàë³çîâàíî¿, òàê ³ òèïîâî¿) ç ³íäèâ³äóàë³çîâàíèì íàâ÷àííÿì òà ï³ä êåð³âíèöòâîì âèêëàäà÷à.

. Ìåòîþ ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» ìຠáóòè ñòâîðåííÿ îïòèìàëüíèõ óìîâ äëÿ çäîáóòòÿ ñòóäåíòàìè ÇÍÓ ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ¿õ îñîáèñòèì ïîòðåáàì, ìîæëèâîñòÿì òà çä³áíîñòÿì, îñíîâíîìó êàíàëó ñïðèéíÿòòÿ. Òàêèé âèä íàâ÷àííÿ äàñòü ñòóäåíòàì ìîæëèâ³ñòü óñâ³äîìèòè ñâî¿ âëàñí³ ïåðåâàãè ³ íåäîë³êè, ñïðèÿòèìå ôîðìóâàííþ òà ðîçâèòêó ó íèõ ðåôëåêñ³¿, â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ñàìîêîíòðîëþ.

3. ²íäèâ³äóàë³çîâàíå íàâ÷àííÿ êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â áóäå åôåêòèâíèì, ÿêùî âîíî äèôåðåíö³þºòüñÿ çà âèäàìè ³ çì³ñòîì, à ñòóäåíòè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè êîíñóëüòàö³¿ â³ä âèêëàäà÷³â òà íàóêîâö³â, à òàêîæ â³ëüíî êîðèñòóâàòèñÿ ²íòåðíåòîì òà êîìïþòåðíèìè ñèñòåìàìè íàâ÷àííÿ ³ íåîáõ³äíîþ íàóêîâîþ òà íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîþ ë³òåðàòóðîþ.

4. Îñíîâîþ îðãàí³çàö³¿ ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» ìàþòü ñòàòè: ñïðèÿòëèâèé ì³êðîêë³ìàò â ñèñòåì³ «ñòóäåíò-âèêëàäà÷», âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì âèêëàäà÷à; ñòâîðåííÿ ñèñòåìè ð³çíîð³âíåâèõ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü, âðàõóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñòèëþ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòà òà éîãî çä³áíîñòåé; ð³çíîð³äí³ çàñîáè íàâ÷àííÿ, ùî ñòâîðåí³ ç âðàõóâàííÿì îñíîâíî¿ ðåïðåçåíòàòèâíî¿ ñèñòåìè ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ñòóäåíòàìè; ñòâîðåííÿ ³ ðåàë³çàö³ÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ òðàºêòî𳿠íàâ÷àííÿ (ñèñòåìà ö³ëåïîêëàäàííÿ, íàâ÷àëüíèé ïëàí; ñèñòåìà êîíñóëüòàö³é, ñèñòåìà ä³àãíîñòèêè ³ êîðåêö³¿), ùî çàáåçïå÷èòü é äèôåðåíö³àö³þ.

5. Äëÿ ðîçâèòêó àêòèâíîñò³ ó ñòóäåíò³â íåîáõ³äíî äîïîìîãòè ¿ì ïîáóäóâàòè òà çàáåçïå÷èòè ³íäèâ³äóàëüíó òðàºêòîð³þ íàâ÷àííÿ êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â ³ ñòèìóëþâàòè ôîðìóâàííÿ òàêèõ óì³íü: çä³éñíþâàòè ö³ëåïîêëàäàííÿ; âèçíà÷àòè ïîñë³äîâí³ñòü âèêîíàííÿ çàâäàíü, à òàêîæ îêðåìèõ éîãî ïðèéîì³â òà ä³é; îðãàí³çîâóâàòè ñâîþ ðîáîòó; êîðèãóâàòè é óòî÷íþâàòè ñâî¿ ä³¿, îö³íþâàòè òà îôîðìëþâàòè ðåçóëüòàòè âëàñíî¿ ðîáîòè, âèçíà÷àòè ïåðñïåêòèâè; íàëàãîäæóâàòè ñï³âïðàöþ ç âèêëàäà÷åì òà ³íøèìè ñòóäåíòàìè.

6. Çì³ñò ³ ïîñë³äîâí³ñòü ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü ç äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» ìàþòü áóòè òàêèìè, ùîá ï³äòðèìóâàòè ïîñò³éíèé ³íòåðåñ ñòóäåíò³â, ï³äâèùóâàòè åôåêòèâí³ñòü íàâ÷àííÿ, ñïðèÿòè ³íòåëåêòóàëüíîìó ðîçâèòêó òà òâîð÷îñò³ ñòóäåíò³â, ñòèìóëþâàòè ¿õ òåõí³÷íå ìèñëåííÿ.

7. ²íäèâ³äóàë³çîâàí³ ï³çíàâàëüí³ çàâäàííÿ äàäóòü î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè çà óìîâè çàáåçïå÷åííÿ ñòóäåíò³â íåîáõ³äíèìè ìåòîäè÷íèìè ìàòåð³àëàìè, ó òîìó ÷èñë³ çàñîáàìè íàâ÷àííÿ íà îñíîâ³ êîìïþòåðíèõ òåõíîëîã³é.

Íà îñíîâ³ ïðîâåäåíîãî àíàë³çó, ñôîðìóëþºìî íàóêîâó çàäà÷ó ðîçðîáêè ìåòîäèêè êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â: ñïèðàþ÷èñü íà â³äîì³ ï³äõîäè äî ðîçðîáêè ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ òåõí³÷íèõ äèñöèïë³í, ùî âèçíà÷åíî â íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³é ë³òåðàòóð³, àíàë³ç³ ñòàíó ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ çíàíü òà âì³íü ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â, ðîçâÿçàòè çàäà÷ó ðîçðîáêè ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ.

Äëÿ ðîçâÿçàííÿ íàóêîâî¿ çàäà÷³, êð³ì çä³éñíåííÿ àíàë³çó ñòàíó ðîçðîáëåíîñò³ ïðîáëåìè ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â, íåîáõ³äíî ðîçâÿçàòè íàñòóïí³ çàâäàííÿ äîñë³äæåííÿ:

- ïðîàíàë³çóâàòè ñòàí ïðîáëåìè ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ â ³ñíóþ÷èõ ìåòîäè÷íèõ ñèñòåìàõ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é;

- òåîðåòè÷íî îá´ðóíòóâàòè òà ðîçðîáèòè ìåòîäèêó íàâ÷àííÿ (ö³ë³, çì³ñò, ìåòîäè, çàñîáè, ôîðìè òà òåõíîëîã³þ) ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü;

- åêñïåðèìåíòàëüíî ïåðåâ³ðèòè åôåêòèâí³ñòü ðîçðîáëåíî¿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü;

- ðîçðîáèòè ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â.

Ðîçâÿçàííÿ çàâäàíü äîñë³äæåííÿ, ó ñâîþ ÷åðãó, ðîçä³ëÿºòüñÿ íà ðîçâÿçàííÿ ðÿäó îêðåìèõ çàâäàíü:

1) ïðîâåñòè àíàë³ç ³ñíóþ÷èõ ìåòîäè÷íèõ ñèñòåì íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â, âèçíà÷èòè ïðîáëåìó äîñë³äæåííÿ;

2) îá´ðóíòóâàòè òà ðîçðîáèòè ñòðóêòóðíó ìîäåëü êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ òåõíîëîã³é;

3) òåîðåòè÷íî îá´ðóíòóâàòè òà ðîçðîáèòè ìåòîäèêó íàâ÷àííÿ (ö³ë³, çì³ñò, ìåòîäè, çàñîáè, ôîðìè òà òåõíîëîã³þ) ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü;

) åêñïåðèìåíòàëüíî ïåðåâ³ðèòè åôåêòèâí³ñòü ðîçðîáëåíî¿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü;

5) ðîçðîáèòè òà âïðîâàäèòè ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â.

Çàãàëüíà ñõåìà ðîçâÿçóâàííÿ çàâäàíü äèñåðòàö³éíîãî äîñë³äæåííÿ çîáðàæåíà íà ðèñ. 1.4.

ßê âèäíî ç ðèñ. 1.4, ðîçâÿçàííÿ îêðåìîãî çàâäàííÿ 1 çàáåçïå÷óº ðîçâÿçàííÿ ïåðøîãî çàâäàííÿ äîñë³äæåííÿ - ïðîâåñòè àíàë³ç ³ñíóþ÷èõ ìåòîäè÷íèõ ñèñòåì íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â, âèçíà÷èòè ïðîáëåìó äîñë³äæåííÿ.

Ðîçâÿçàííÿ çàâäàíü 2 òà 3 çàáåçïå÷óº ðîçâÿçàííÿ äðóãîãî çàâäàííÿ äîñë³äæåííÿ - òåîðåòè÷íî îá´ðóíòóâàòè òà ðîçðîáèòè ìåòîäèêó íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü.

Ðîçâÿçàííÿ îêðåìîãî çàâäàííÿ 4 çàáåçïå÷óº ðîçâÿçàííÿ òðåòüîãî çàâäàííÿ äîñë³äæåííÿ - åêñïåðèìåíòàëüíî ïåðåâ³ðèòè åôåêòèâí³ñòü ðîçðîáëåíî¿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü;

Ðîçâÿçàííÿ îêðåìèõ çàâäàíü 4 òà 5 çàáåçïå÷óº ðîçâÿçàííÿ ÷åòâåðòîãî çàâäàííÿ äîñë³äæåííÿ - ðîçðîáèòè ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â.

Ðèñ. 1.4. Ëîã³÷íà ñõåìà ðîçâÿçàííÿ çàâäàíü äèñåðòàö³éíîãî äîñë³äæåííÿ

Òàêèì ÷èíîì, ðîçâÿçàííÿ âèùåâêàçàíèõ çàâäàíü çàáåçïå÷óº äîñÿãíåííÿ ö³ëåé äîñë³äæåííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ òà äîçâîëÿº ðîçâÿçàòè ïðîáëåìó ðîçðîáêè òà òåîðåòè÷íîãî îá´ðóíòóâàííÿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ (ö³ë³, çì³ñò, ìåòîäè, çàñîáè, ôîðìè òà òåõíîëîã³þ) ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü.


Âèñíîâêè äî 1 ðîçä³ëó


. Çÿñîâàíî, ùî ñòðàòåã³÷íèì íàïðÿìîì ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè íà òåïåð³øí³é ÷àñ âèñòóïຠóñòàíîâêà íà ðîçâèòîê ³ ñàìîâäîñêîíàëåííÿ â÷èòåëÿ, çà óìîâè ðåàë³çàö³¿ ÿêî¿ â³í çìîæå â³ëüíî îð³ºíòóâàòèñÿ â ñêëàäíèõ ñîö³îêóëüòóðíèõ ñèòóàö³ÿõ, íàóêîâî îá´ðóíòîâàíî âïëèâàòè íà íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ ³ ðîçâèòîê ³íøî¿ ëþäèíè. Óòâåðäæåííÿ îñîáèñò³ñíî¿ ³ ïðîôåñ³éíî¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ â÷èòåëÿ ïîâèííî ñòàòè óìîâîþ éîãî ïîâíîö³ííîãî ôóíêö³îíóâàííÿ é ï³äâèùåííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îñîáëèâî àêòóàëüíèì äàíå ïèòàííÿ âèÿâèëîñü ó çâÿçêó ³ç çàïðîâàäæåííÿì ïðîåêòíî-òåõíîëîã³÷íî¿ ñèñòåìè òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ, â ÿê³é ïðîöåñ êîíñòðóþâàííÿ º íåâ³äºìíîþ ñêëàäîâîþ çàãàëüíîãî ïðîöåñó ïðîåêòóâàííÿ ïðåäìåòíîãî ñåðåäîâèùà. Î÷åâèäíî, ùî â÷èòåëü òåõíîëîã³é, ÿêèé ïîêëèêàíèé çàáåçïå÷èòè íà ïðàêòèö³ ðåàë³çàö³þ çàâäàíü âèçíà÷åíî¿ îñâ³òíüî¿ ãàëóç³, ïîâèíåí ìàòè â³äïîâ³äí³ çíàííÿ òà âîëîä³òè ïðàêòè÷íèìè âì³ííÿìè ó ñôåð³ ÿê ïðîåêòóâàííÿ, òàê ³ êîíñòðóþâàííÿ òîùî.

 îñâ³ò³ â³äáóâàºòüñÿ çì³ùåííÿ àêöåíò³â â³ä çíàííºâî îð³ºíòîâàíî¿ äî îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíî¿ ïàðàäèãìè.

2. Âèçíà÷åíî, ùî îñíîâíèì íàïðÿìîì çàáåçïå÷åííÿ â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ÿêîñò³ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â º ðîçðîáëåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» íà îñíîâ³ âèìîã äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â âèùî¿ îñâ³òè. Êîíöåïòóàëüíèì ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â çã³äíî âèìîã äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â âèùî¿ îñâ³òè îáðàíî ñóá'ºêòíî-ä³ÿëüí³ñíèé ï³äõ³ä, ÿêèé ïîºäíóº îñîáèñò³ñíî-îð³ºíòîâàíèé òà òåõíîëîã³÷íèé ï³äõîäè. Ñàìå öå ìîæå çàáåçïå÷èòè ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ ôîðìóâàííÿ ó ñòóäåíò³â çíàíü òà óì³íü ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â.

3. Ïðîâåäåíèé àíàë³ç íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» ïîêàçàâ, ùî çàãàëüíà ¿¿ ìåòà - äàòè ñòóäåíòàì íàóêîâî îá´ðóíòîâàí³ çíàííÿ òà âì³ííÿ ç êîíñòðóþâàííÿ ³ ìîäåëþâàííÿ äåòàëåé øâåéíèõ âèðîá³â, ïðàâèë çíÿòòÿ òà çàïèñó âèì³ðþâàíü, êîíñòðóêòèâíèõ ïîÿñ³â ô³ãóðè ëþäèíè. Îäíàê, çì³ñò íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè äèñöèïë³íè íå ìîæå í³âåëþâàòè ð³çíèöþ ì³æ âõ³äíèì ð³âíåì òåõí³÷íèõ, òåõíîëîã³÷íèõ, ãðàô³÷íèõ òà õóäîæíüî-åñòåòè÷íèõ çíàíü ³ âì³íü âèïóñêíèê³â øê³ë, ÿê³ âñòóïàþòü äî óí³âåðñèòåòó íà íàâ÷àííÿ; íå äîñòàòíüî âðàõîâóº ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ñòóäåíò³â, çîêðåìà ¿õ âëàñòèâîñò³ ìèñëåííÿ; íå çàáåçïå÷óº ö³ë³ñíîãî òà ñèñòåìíîãî óÿâëåííÿ ó ñòóäåíò³â ïðî îñíîâè ðåàë³çàö³¿ ïðîöåñó êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â; íå â³äîáðàæຠòà íå ñòâîðþº íåîáõ³äí³ äèäàêòè÷í³ óìîâè äëÿ ðåàë³çàö³¿ çàäà÷ êîíñòðóþâàííÿ: ñó÷àñíå ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ, êîìïþòåðí³ òåõíîëî㳿 òà ³í.

4.Âèçíà÷åíî, ùî æîäåí ç äèäàêòè÷íèõ ìåòîä³â íå çäàòåí çàáåçïå÷èòè çàñâîºííÿ ñòóäåíòàìè çíàíü íà îð³ºíòîâíî-îçíàéîì÷îìó, ïîíÿò³éíî-àíàë³òè÷íîìó òà ïðîäóêòèâíî-ñèíòåòè÷íîìó ð³âíÿõ ñêëàäíîñò³. Çÿñîâàíî, ùî ìåòîäè ïðîáëåìíîãî òà ïðîãðàìîâàíîãî íàâ÷àííÿ ìîæóòü çàáåçïå÷èòè ðåàë³çàö³þ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â íà ðåïðîäóêòèâíîìó òà ïðîäóêòèâíîìó ð³âíÿõ, òîìó ìîæóòü áóòè ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ðîçðîáëåííÿ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â».

. Ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíîãî àíàë³çó íàâ÷àëüíî¿ òà ìåòîäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè ñâ³ä÷àòü ïðî:

íåäîñòàòí³é ð³âåíü â³äîáðàæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ ñóá'ºêòíî-ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó ïðè íàâ÷àíí³ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â;

íåäîñòàòí³é ð³âåíü âèêîðèñòàííÿ ìåòîä³â ïðîáëåìíîãî íàâ÷àííÿ (ïîëîâèíà ïðîàíàë³çîâàíèõ âèäàíü);

íåìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷åííÿ ïðîäóêòèâíî-ñèíòåòè÷íîãî ð³âíÿ çàñâîºííÿ ñòóäåíòàìè íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, îñê³ëüêè â³äñóòí³ åâðèñòè÷í³ íàâ÷àëüí³ çàäà÷³;

íåäîñòàòí³é ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü ÷åðåç òå, ùî ò³ëüêè òðåòèíà íàâ÷àëüíèõ òà ìåòîäè÷íèõ âèäàíü çàáåçïå÷óº äîñÿãíåííÿ ð³âíÿ íàâè÷êè;

íåäîñòàòí³é ð³âåíü âèêîðèñòàííÿ äèäàêòè÷íèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ òà ¿õ íèçüêà åôåêòèâí³ñòü ó íàâ÷àíí³ ñòóäåíò³â ç ð³çíèìè êàíàëàìè ñïðèéíÿòòÿ;

- íåäîñòàòíº âðàõóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ñòóäåíò³â, îñîáëèâîñòåé ¿õ ìèñëåííÿ;

íåìîæëèâ³ñòü ñòâîðåííÿ îïòèìàëüíèõ óìîâ äëÿ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â.

Âèçíà÷åí³ â ðåçóëüòàò³ àíàë³çó ìåòîäè÷íèõ ñèñòåì íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» íåäîë³êè ïðèçâîäÿòü äî çíèæåííÿ ÿêîñò³ ¿õ íàâ÷àííÿ ó ÂÍÇ.

6. Âèçíà÷åíî, ùî ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ âðàõóâàííÿ ³ ðîçâèòêó ³íäèâ³äóàëüíèõ ÿêîñòåé ñòóäåíòà, éîãî âíóòð³øíüîãî ïîòåíö³àëó, ñòâîðþº ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ïåâí³é äèñöèïë³í³.

Ï³ä ³íäèâ³äóàë³çàö³ºþ ðîçó쳺òüñÿ òàêà îðãàí³çàö³ÿ ïðîöåñó ïîâ³äîìëåííÿ ñòóäåíòàì â³äïîâ³äíèõ ñïåö³àëüíèõ çíàíü ³ ôîðìóâàííÿ óì³íü ç óðàõóâàííÿì ¿õ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé, ùî ñòâîðþº îïòèìàëüí³ óìîâè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïîòåíö³éíèõ ìîæëèâîñòåé êîæíîãî ñòóäåíòà.

Çÿñîâàíî, ùî ï³ä ³íäèâ³äóàë³çàö³ºþ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â òåõíîëîã³é íåîáõ³äíî ðîçãëÿäàòè îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíèé äèäàêòè÷íèé ïðîöåñ, äå â ëîã³÷íó ñèñòåìó ïîºäíóþòüñÿ â³äïîâ³äí³ åëåìåíòè, ùî ì³ñòÿòü â ñîá³ ñòðóêòóðè ö³ëåé, ¿¿ çì³ñò, ïðîåêòóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ³ ïðîãðàì, îêðåì³ ö³ë³ óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ñòóäåíò³â, ìîäåë³ ¿õ ãðóïóâàííÿ, ôîðìè, ìåòîäè íàâ÷àííÿ òà êîíòðîëþ, ñïîñîáè îö³íêè ïðîöåñó íàâ÷àííÿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â».

Ãîëîâíèìè ö³ëÿìè, ðåçóëüòàòàìè ³ êðèòåð³ÿìè ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ ïðè âèâ÷åíí³ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» º:

ñòâîðåííÿ ìåòîäèêè, ùî çàáåçïå÷óº êîæíîìó ìàêñèìàëüíèé ðîçâèòîê éîãî ìîæëèâîñòåé, âðàõîâóº éîãî îñîáèñò³ñí³ îñîáëèâîñò³;

- ë³êâ³äàö³ÿ îäíîìàí³òíîñò³ â íàâ÷àíí³, íàäàííÿ ñòóäåíòàì ñâîáîäè âèáîðó åëåìåíò³â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó;

- ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, àäåêâàòíèõ ¿õ ðåïðåçåíòàòèâí³é ñèñòåìè ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ³ îïòèìàëüíèõ äëÿ ðîçâèòêó ìèñëåííÿ ñòóäåíò³â íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü;

ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü;

ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòîê ³íäèâ³äóàëüíîñò³, ïðàêòè÷íîãî ìèñëåííÿ, ñàìîñò³éíîñò³ ³ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó îñîáèñòîñò³ ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ òåõíîëîã³é.

7. Äîñë³äæåííÿ ñòàíó íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» ïîêàçàëî éîãî íåäîñòàòíþ åôåêòèâí³ñòü çä³éñíåííÿ çà òðàäèö³éíîþ ìåòîäèêîþ.

Îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ðîçä³ëó äèñåðòàö³éíîãî äîñë³äæåííÿ îïóáë³êîâàí³ â òàêèõ ïðàöÿõ [134], [245], [248], [250] òà âèñâ³òëåí³ â ìàòåð³àëàõ êîíôåðåíö³é [244], [251].


Ðîçä³ë 2. Òåîðåòè÷í³ òà ìåòîäè÷í³ çàñàäè ÍÀÂ×ÀÍÍß ÌÀÉÁÓÒÍ²Õ Â×ÈÒÅ˲ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É ÊÎÍÑÒÐÓÞÂÀÍÍÞ ØÂÅÉÍÈÕ ÂÈÐÎÁ²Â


Ñòðóêòóðà ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» âèìàãຠðîçðîáëåííÿ òàêèõ ñêëàäíèê³â, ÿê: ö³ë³, çì³ñò, ìåòîäè, çàñîáè, ôîðìè ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â òåõíîëîã³é. Òîìó äëÿ âèð³øåíÿ ïðîáëåìè íàøîãî äîñë³äæåííÿ ðîçâÿæåìî 2-å çàâäàííÿ, ùî óêàçàíå ó íàêîâîìó àïàðàò³ äèñåðòàö³¿.


2.1 Ìîäåëü ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â


Ðåôîðìóâàííÿ âñ³õ ëàíîê îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè çã³äíî Áîëîíñüêî¿ äåêëàðàö³¿, ïðèïóñêຠçì³íó ö³ëåé, çì³ñòó ³ òåõíîëîã³é ðåàë³çàö³¿ âèùî¿ îñâ³òè, ùî ïîâèííî ïðèâåñòè äî ñòàíîâëåííÿ íîâîãî òèïó ôàõ³âöÿ ç ÿê³ñíî íîâèì ð³âíåì ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè òà ìèñëåííÿ.

Ó öüîìó êîíòåêñò³ ôóíäàìåíòàëüíà çàãàëüíîòåõí³÷íà, òåõíîëîã³÷íà ³ ïðèêëàäíà ï³äãîòîâêà ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â òåõíîëîã³é â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ òåõí³÷íèõ äèñöèïë³í ðîçãëÿäàºòüñÿ íàìè ÿê îäíà ç ï³äñèñòåì çàãàëüíî¿ ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè, íåîáõ³äí³ñòü ÿêî¿ çóìîâëåíà ï³äâèùåíèìè âèìîãàìè äî ïåäàãîãà ÇÎØ.

Êîæåí ç ðîçãëÿíóòèõ âèä³â íàâ÷àííÿ ìຠïðàâî íà ³ñíóâàííÿ ³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ â ò³é ÷è ³íø³é ì³ð³ ï³ä ÷àñ îïàíóâàííÿ ñòóäåíòàìè ïåâíèõ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í.

Ñòîñîâíî äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â», òî òóò, íà íàøó äóìêó íàéá³ëüø óæèâàíèìè âèäàìè ³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àííÿ ïîâèíí³ ñòàòè ñàìîñò³éíà íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíà ä³ÿëüí³ñòü (ÿê òèïîâà, òàê ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíà) òà ³íäèâ³äóàë³çîâàíå íàâ÷àííÿ ç âèêëàäà÷åì.

Ï³ä ³íäèâ³äóàë³çàö³ºþ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â òåõíîëîã³é íàìè ðîçãëÿäàºòüñÿ ïðîöåñ, â ÿêîìó â ëîã³÷íó ñèñòåìó ïîºäíóþòüñÿ â³äïîâ³äí³ åëåìåíòè, ùî ì³ñòÿòü â ñîá³ ñòðóêòóðè ö³ëåé êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè, ¿¿ çì³ñò, ïðîåêòóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ³ ïðîãðàì, îêðåì³ ö³ë³ óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ñòóäåíò³â, ìîäåë³ ãðóïóâàííÿ ñòóäåíò³â, ìåòîäè êîíòðîëþ òà çâ³òí³ñòü, ñïîñîáè îö³íêè ïðîöåñó êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè, ùî ñïðÿìîâàí³ íà ôîðìóâàííÿ â÷èòåëÿ ÿê ³íäèâ³äóàëüíîñò³.

Öå âèçíà÷åííÿ ïîêëàäåíî â îñíîâó êîíöåïö³¿ ïîáóäîâè ìîäåë³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â, ÿêà çä³éñíþâàëàñÿ íàìè ó òàê³é ïîñë³äîâíîñò³: ïåäàãîã³÷íå ìîäåëþâàííÿ - ðîçðîáêà ö³ëåé ñòâîðåííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ñèñòåìè; ïåäàãîã³÷íå ïðîåêòóâàííÿ - ïîäàëüøà ðîçðîáêà ìîäåë³ ³ äîâåäåííÿ ¿¿ äî ð³âíÿ ïðàêòè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ; ïåäàãîã³÷íå êîíñòðóþâàííÿ - ïîäàëüøà äåòàë³çàö³ÿ ïðîåêòó, ÿêà íàáëèæàºòüñÿ äî âèêîðèñòàííÿ ó êîíêðåòíèõ óìîâàõ.

Çà âèõ³äíó íàì äîö³ëüíî âçÿòè òàêó ìîäåëü ñòðóêòóðè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ÿêà ì³ñòèòü òàê³ êîìïîíåíòè ÿê: ö³ë³, ïåäàãîã³÷í³ çàâäàííÿ, ñóáºêòè ³ îáºêòè íàâ÷àííÿ, çì³ñò íàâ÷àííÿ íà ð³âí³ íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòó ³ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó (ï³äðó÷íèêè), ìåòîäè íàâ÷àííÿ, çàñîáè òà îðãàí³çàö³éí³ ôîðìè íàâ÷àííÿ, êðèòå𳿠åôåêòèâíîñò³ òà ðåçóëüòàòè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ùîá â ðàìêàõ òåõíîëîã³é íàâ÷àííÿ ðîçðîáèòè ³ ðåàë³çóâàòè íà ïðàêòèö³ íàéá³ëüø åêîíîìí³ òà åôåêòèâí³, ìàêñèìàëüíî ³íäèâ³äóàë³çîâàí³ äèäàêòè÷í³ ïðîöåñè, ÿê³ á íàéêîðîòøèì øëÿõîì âåëè äî äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ìåòè, ïîòð³áíî ìàòè ÷³òêó ìîäåëü ôàõ³âöÿ [3].

Çã³äíî çàãàëüíîïðèéíÿòîãî âèçíà÷åííÿ, ï³ä ìîäåëëþ â ö³ëîìó, ðîçóì³þòü ìàòåð³àëüíó àáî òåîðåòè÷íó ñèñòåìó, ÿêà â³äòâîðþº â ³íøîìó ìàñøòàá³, ñòðóêòóðó (åëåìåíòè ³ çâÿçêè ì³æ íèìè) ³íøî¿ ñèñòåìè, ÿêó ïðîïîíóºòüñÿ âèâ÷èòè [215]. Ó ñâîþ ÷åðãó, Â.Ï. Áåñïàëüêî ï³ä ïåäàãîã³÷íîþ ìîäåëëþ ðîçó쳺 ïðîåêò íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, ÿêèé çãîäîì áóäå ðåàë³çîâàíèé íà ïðàêòèö³ ³ ñòâîðåííÿ ÿêîãî äîçâîëèòü âèáðàòè íàéá³ëüø åôåêòèâí³ øëÿõè äîñÿãíåííÿ ìåòè ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â [21].

Âèçíà÷åííþ ñóòíîñò³ ìîäåë³ ïðèñâÿ÷åíî ö³ëèé ðÿä äîñë³äæåíü, à ñàìå: ó ô³ëîñîô³¿ Â. Øòîô [258, 259]; À.². Óºìîâ [229]; ó ïñèõîëî㳿 Ã.Â. Ñóõîäîëüñüêèé [216]; ó ïåäàãîã³ö³ Þ.Ê. Áàáàíñüêèé [15]; ó ïðîôåñ³éí³é ïåäàãîã³ö³ Î.Ò. Ðîñòóïîâ [191].

Â.Î. Øòîôô ñòâåðäæóº, ùî ìîäåëëþ ïîòð³áíî ââàæàòè óÿâíî íàâåäåíó àáî ìàòåð³àëüíî ðåàë³çîâàíó ñèñòåìó, ÿêà, â³äîáðàæàþ÷è àáî â³äòâîðþþ÷è îáºêò äîñë³äæåííÿ, çäàòíà çàì³íèòè éîãî òàê, ùî ¿¿ âèâ÷åííÿ äຠíàì íîâó ³íôîðìàö³þ ïðî îáºêò [258; ñ. 19]. À.². Óºìîâ ï³ä ìîäåëëþ ðîçó쳺 ñèñòåìó, ÿêà ñëóæèòü çàñîáîì äëÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ³íøó ñèñòåìó [229].

Õàðàêòåðèñòèêó ìîäåëåé ³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àííÿ çä³éñíèëè ª. Àëåêñàíäðîâà, Ì. Àëüîøèíà [5]. À.Ò. Àøåðîâ, Â.Ã. Ëîãâ³íåíêî çàéìàëèñÿ ðîçðîáêîþ ìåòîä³â ³ ìîäåëåé îö³íêè ïåäàãîã³÷íîãî âïëèâó íà ðîçâèòîê ï³çíàâàëüíî¿ ñàìîñò³éíîñò³ ñòóäåíò³â [15].

Ìîäåëþâàííÿ - öå çàãàëüíîíàóêîâèé ìåòîä ï³çíàííÿ. ².Á. Íîâ³ê [158] çàçíà÷àº: Ìîäåëþâàííÿ â íàéçàãàëüí³ø³é ôîðì³ ìîæå áóòè îõàðàêòåðèçîâàíå ÿê îïîñåðåäêîâàíå ïðàêòè÷íå àáî òåîðåòè÷íå äîñë³äæåííÿ îáºêòó, ïðè ÿêîìó áåçïîñåðåäíüî âèâ÷àºòüñÿ íå ñàì îáºêò, ùî ö³êàâèòü íàñ, à äåÿêà äîïîì³æíà øòó÷íà àáî ïðèðîäíà ñèñòåìà: (à) ùî çíàõîäèòüñÿ â äåÿê³é îáºêòèâí³é â³äïîâ³äíîñò³ ç ï³çíàâàíèì îáºêòîì, (á) çäàòíà çàì³ùàòè éîãî â ïåâíèõ â³äíîñèíàõ ³ (â) ùî äຠïðè éîãî äîñë³äæåíí³, ê³íåöü ê³íöåì, ³íôîðìàö³þ ïðî ñàìèé ìîäåëüîâàíèé îáºêò. Ïîòð³áíå ëèøå óòî÷íåííÿ, çðîáëåíå Â.À. Øòîôôîì [259.], ùî ìîäåëü äຠíàì íîâó ³íôîðìàö³þ ïðî öåé îáºêò ².À. Êî÷åðã³í [110] ï³äêðåñëþº, ùî â ìîäåë³ â³äòâîðþþòüñÿ íå ïðîöåñè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â æèâèõ îðãàí³çìàõ, à ëèøå ôîðìà ïðîò³êàííÿ öèõ ïðîöåñ³â, çàêîíîì³ðíîñòåé.

Ã.Â. Ñóõîäîëüñüêèé òðàêòóº ìîäåëþâàííÿ … ÿê ïðîöåñ ñòâîðåííÿ ³ºðàðõ³¿ ìîäåëåé, â ÿêèõ ïåâíà ðåàëüíî ³ñíóþ÷à ñèñòåìà ìîäåëþºòüñÿ â ð³çíèõ àñïåêòàõ ³ ð³çíèìè çàñîáàìè [216, ñ. 20].

Ïèòàííÿ ìàòåìàòè÷íîãî ìîäåëþâàííÿ ïåäàãîã³÷íèõ ÿâèù äîñèòü ïîâíî ðîçãëÿíóò³ â ìîíîãðàô³ÿõ Ð.À. óëüìàíîâà [51], Ë.Á. ²òåëüñîíà [88], ó íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîìó ïîñ³áíèêó Ñ.². Àðõàíãåëüñüêîãî [12], ó ïðàöÿõ Í.Ô. Òàëèç³íî¿ [218] òà ³í.

ßê çàçíà÷ຠÍ.Â. Êóçüì³íà, äî ìîäåëþâàííÿ â ïåäàãîã³ö³ ïîâèíí³ áóòè âèñóíóò³ ïåâí³ âèìîãè: Ïåäàãîã³÷íèé ð³âåíü ìîäåëþâàííÿ âèìàãຠñòâîðåííÿ ìîäåë³ ïåäàãîã³÷íîãî âèíàõîäó, ðîçðàõîâàíîãî íà ³íòåíñèô³êàö³þ ïåäàãîã³÷íèõ ïðîöåñ³â ³ ïîâÿçàíîãî ç ôîðìóâàííÿì øóêàíèõ âëàñòèâîñòåé ó êåð³âíèê³â, ïåäàãîã³â ³ ó÷í³â [144]. Òàêèì ï³äõîäîì ìè ³ êåðóâàëèñÿ.

̳ñöå ³ ðîëü ìîäåëþâàííÿ â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ çàçíà÷åíå Â.Â. Äàâèäîâèì; ...òàì, äå çì³ñòîì íàâ÷àííÿ âèñòóïàþòü çîâí³øí³ âëàñòèâîñò³ ðå÷åé, ïðèíöèï íàî÷íîñò³ ñåáå âèïðàâäîâóº. Àëå òàì, äå çì³ñòîì íàâ÷àííÿ ñòàþòü çâÿçêè ³ â³äíîñèíè ïðåäìåò³â, - òàì íàî÷íîñò³ äàëåêî íå äîñòàòíüî. Òóò... âñòóïຠâ ñèëó ïðèíöèï ìîäåëþâàííÿ [66].

 ö³ëîìó ìîäåëþâàííÿ ÿê ñïîñ³á íàóêîâîãî ï³çíàííÿ äຠëþäèí³ ìîæëèâ³ñòü ñâ³äîìî¿ îïòèì³çàö³¿ ñâ ä³ÿëüíîñò³. Îäíèì ç ìåòîä³â ìîäåëþâàííÿ º ôîðìàë³çàö³ÿ íà îñíîâ³ çì³ñòîâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðèðîäó ³ ñòðóêòóðó äîñë³äæóâàíîãî ÿâèùà ç ïîäàëüøîþ ïîáóäîâîþ ìàòåìàòè÷íîãî îïèñó âèÿâëåíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé. ³äîìî, ùî ñàìå ìàòåìàòè÷í³ ìåòîäè âèÿâëÿþòüñÿ îäíèì ³ç ñïîñîá³â ðåàë³çàö³¿ ºäíîñò³ àáñòðàêòíîãî ³ êîíêðåòíîãî â ðîçâèòêó íàóêîâî¿ òåîð³¿.

ßê áà÷èìî, ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ ðîçðîáêè ïåäàãîã³÷íî¿ ìîäåë³ íå º íîâîþ äëÿ ñó÷àñíèõ ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåíü. Ïðîòå íåäîñòàòíº âèñâ³òëåííÿ îêðåìèõ êîìïîíåíò³â ïðîöåñó íàâ÷àííÿ â ³ñíóþ÷èõ ìîäåëÿõ äîçâîëèëè íàì ùå ðàç ïîâåðíóòèñÿ äî ö³º¿ ïðîáëåìè. Ïî-ïåðøå, íà ôàêóëüòåòàõ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â òåõíîëîã³é ïîä³áíèì äîñë³äæåííÿì íå ïðèä³ëÿëîñÿ äîñòàòíüî¿ óâàãè, à ïåðåíåñåííÿ ÿêî¿ á òî íå áóëî ìîäåë³ ççîâí³, íå ìîæå çàáåçïå÷èòè ïîòðåáè ï³äãîòîâêè â³äïîâ³äíîãî ôàõ³âöÿ, õî÷à ³ ìîæå ñëóãóâàòè îð³ºíòèðîì äëÿ ñòâîðåííÿ âëàñíî¿ ìîäåë³. Ïî-äðóãå, â ïåäàãîã³÷íèõ ìîäåëÿõ, îð³ºíòîâàíèõ íà ðîçâèòîê ³ ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ ñòóäåíò³â ïîñòàâëåíà ìåòà, ÿêà, íà íàø ïîãëÿä, íåäîñòàòíüî ðåãëàìåíòîâàíà ³ êîíêðåòèçîâàíà.

Àíàë³ç ë³òåðàòóðè äîçâîëÿº çðîáèòè âèñíîâîê, ùî â ïåäàãîã³ö³ ãîëîâíèìè îáºêòàìè ìîäåëþâàííÿ º:

) ïðîöåñ ï³äãîòîâêè ôàõ³âöÿ;

) íàâ÷àëüíà ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíòà;

) ìàéáóòíÿ ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü ôàõ³âöÿ [15].

Ö³ îáºêòè âèçíà÷àþòü íàñòóïíó êëàñèô³êàö³þ ïåäàãîã³÷íèõ ìîäåëåé (ðèñ. 2.1).


Ðèñ. 2.1. Êëàñèô³êàö³ÿ ïåäàãîã³÷íèõ ìîäåëåé


Íà îñíîâ³ àíàë³çó íàóêîâèõ äæåðåë ìè ïðèéøëè äî âèñíîâêó, ùî â íàóö³ ï³ä ìîäåëëþ ðîçóì³þòü øòó÷íî ñòâîðåíèé îáºêò ó âèãëÿä³ ñõåìè, êðåñëåííÿ, ëîã³÷íî-ìàòåìàòè÷íèõ ôîðìóë, êîíñòðóêö³¿ òîùî, ÿêèé, âèñòóïàþ÷è òîòîæíèì äî äîñë³äæóâàíîãî îáºêòà, â³äîáðàæຠòà â³äòâîðþº ó á³ëüø ïðîñòîìó, çìåíøåíîìó âèãëÿä³ ñòðóêòóðó, âëàñòèâîñò³, âçàºìîçâÿçîê òà âçàºìîâ³äíîñèíè ì³æ éîãî åëåìåíòàìè. Ñèñòåìíå ïðåäñòàâëåííÿ îáºêòó º éîãî îáðàç, éîãî ìîäåëü.

Ïðàêòè÷íà ö³íí³ñòü ìîäåë³ ó áóäü-ÿêîìó ïåäàãîã³÷íîìó äîñë³äæåíí³ âèçíà÷àºòüñÿ ¿¿ àäåêâàòí³ñòþ âèì³ðþâàíèì ñòîðîíàì îáºêòó, à òàêîæ òèì, íàñê³ëüêè ïðàâèëüíî âðàõîâàí³ íà åòàïàõ ïîáóäîâè ìîäåë³ îñíîâí³ ïðèíöèïè ìîäåëþâàííÿ (íàî÷í³ñòü, âèçíà÷åí³ñòü, îáºêòèâí³ñòü), ÿê³ ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ âèçíà÷àþòü ÿê ìîæëèâîñò³ ³ òèï ìîäåë³, òàê ³ ¿¿ ôóíêö³¿ ó ïåäàãîã³÷íîìó äîñë³äæåíí³ [148, ñ. 20].

Ìîäåëü ìຠäåê³ëüêà çàñòîñóâàíü:

ïî-ïåðøå, âîíà ÷³òêî âèçíà÷ຠêîìïîíåíòè, ÿê³ ñêëàäàþòü ñèñòåìó;

ïî-äðóãå, äîñòàòíüî ñõåìàòè÷íî òà òî÷íî ïîäຠçâÿçîê ì³æ êîìïîíåíòàìè, ïðè öüîìó çâÿçîê â ñåðåäèí³ ìîäåëüîâàíîãî îáºêòà ìîæíà ïîð³âíÿòè ³ç çâÿçêàìè âñåðåäèí³ ìîäåë³;

ïî-òðåòº, ìîäåëü ãåíåðóº, ïîðîäæóº ïèòàííÿ, ³, íàðåøò³ âîíà ñòຠ³íñòðóìåíòîì äëÿ ïîð³âíÿëüíîãî âèâ÷åííÿ ð³çíèõ ãàëóçåé ÿâèùà, ïðîöåñó [167].

Ãîëîâíîþ ÿê³ñòþ ìîäåë³ º ¿¿ â³äïîâ³äí³ñòü ñèñòåì³-îðèã³íàëó, àëå ïðî ¿¿ òîòîæí³ñòü íå ñë³ä ³ ãîâîðèòè. Ïîâíà ïîä³áí³ñòü (³çîìîðô³çì) îçíà÷ຠíàêëàäàííÿ îñíîâíèõ ïàðàìåòð³â ñèñòåì-îðèã³íàëó ³ ìîäåë³. ϳçíàâàëüíå çíà÷åííÿ òàêî¿ ìîäåë³ íåâåëèêå, òóò äîö³ëüí³øå ñêàçàòè, ùî â³äáóâàëîñÿ òèðàæóâàííÿ çàäàíî¿ ñèñòåìè-îðèã³íàëó. Òîìó ó äîñë³äíèêà âèêëèêàþòü îñîáëèâèé ³íòåðåñ ò³ ìîäåë³, ÿê³ â³äîáðàæàþòü íåïîâíó ÷è ïðèáëèçíó ïîä³áí³ñòü. Îáîâÿçêîâîþ âèìîãîþ äî ìîäåë³ º ¿¿ ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü, òîáòî ïîâÿçóâàííÿ ¿¿ ïàðàìåòð³â ç ïîñòàâëåíîþ ìåòîþ ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè-îðèã³íàëó. Ìîäåëü ïîâèííà áóòè äîñòàòíüî ãíó÷êîþ, çäàòíîþ äî ïåðåòâîðåííÿ â³äïîâ³äíî äî ñèòóàö³¿, ì³ñòèòü ÿêîìîãà á³ëüøó ê³ëüê³ñòü àëüòåðíàòèâ [191].

²ñíóº òàêîæ ìàòåìàòè÷íà, ê³áåðíåòè÷íà (ôîðìàëüíî-ëîã³÷íà) ïîä³áí³ñòü, ÿêà ìຠñòðóêòóðíèé õàðàêòåð. Ñòðóêòóðíà ïîä³áí³ñòü âèðàæຠñõîæ³ñòü ìîäåë³ ³ îðèã³íàëó â ñòàòèö³, ó ôîðìàõ âçàºìîçâÿçêó, ôóíêö³îíàëüíà ïîä³áí³ñòü - öå ïîä³áí³ñòü, ñõîæ³ñòü ìîäåë³ ³ ðåàëüíî¿ ñèñòåìè-îðèã³íàëó â äèíàì³ö³, àêòèâíîñò³, ðåçóëüòàò³. Ìຠì³ñöå òàêîæ ñèñòåìíî-êîìóí³êàö³éíà ïîä³áí³ñòü, êîëè âçàºìîä³ÿ ñèñòåìè-îðèã³íàëó ç ñåðåäîâèùåì â³äîáðàæàºòüñÿ ó çîâí³øí³õ ïðîÿâàõ ìîäåë³.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî, ïî-ïåðøå, ïåäàãîã³÷í³ ìîäåë³ ãîìîìîðôí³; ÿêùî ì³æ ñèñòåìàìè, ùî ïîð³âíþþòüñÿ, ³ñíóº ëèøå ÷àñòêîâà ïîä³áí³ñòü (â îêðåìèõ êîìïîíåíòàõ ñòðóêòóðè), òî âîíà íîñèòü íàçâó ãîìîìîðô³çìó.

Ïî-äðóãå, âîíè ïåðåâàæíî ñòðóêòóðí³.

Áóäó÷è ñïðîùåíèì â³äòâîðåííÿì ö³ë³ñíîãî îðèã³íàëó, ìîäåëü ó òîé æå ÷àñ ³ ñàìà ïîâèííà ïðåäñòàâëÿòè ùîñü ºäèíå, ö³ë³ñíå. Âîíà ïîâèííà áóòè ïðîñòîþ ³ çðó÷íîþ ó âèêîðèñòàíí³. ²ñíóþòü ïåâí³ âèìîãè äî ðîçðîáêè ìîäåë³:

ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü, òîáòî óçãîäæåííÿ ïàðàìåòð³â ìîäåë³ ç ïîñòàâëåíîþ ìåòîþ ÿê îð³ºíòèðîì íà î÷³êóâàíèé ðåçóëüòàò;

â³äïîâ³äí³ñòü, ïîä³áí³ñòü ëþäåé ñèñòåì³-îðèã³íàëó;

ïåâíà íåéòðàëüí³ñòü, òîáòî ìîäåëü ïîâèííà áóòè â³ëüíîþ â³ä ñóáºêòèâíèõ âïëèâ³â [35; 51; 66; 88].

Âàæëèâèì çàâäàííÿì ìîäåëþâàííÿ, íà äóìêó Â.Â. Äðóæèí³íà ³ Ä.Ñ. Êîíòîðîâà, º ³íòåãðàö³ÿ, îáºäíàííÿ ôóíêö³îíàëüíî¿, ³íôîðìàö³éíî¿ ³ ìîðôîëîã³÷íî¿ ï³äìîäåëåé øëÿõîì óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ ïðîòèð³÷, êëàñèô³êàö³é ï³äìîäåëåé, ïðîâåäåííÿ ïîïåðåäíüîãî ìîäåëþâàííÿ ³, íà ê³íåöü, ïîâíî¿ ìîäåë³ [75].

Äî ìîäåëþâàííÿ çâåðòàþòüñÿ òîä³, êîëè íåìîæëèâî îäðàçó ïðèñòóïèòè äî ï³çíàííÿ ñóòíîñò³ çàö³êàâëåíîãî îáºêòà ³ íåìຠóìîâ äëÿ áåçïîñåðåäíüîãî îâîëîä³ííÿ íèì. Ïåäàãîã³÷íèé çì³ñò ìîäåë³ âèÿâëÿºòüñÿ â òîìó, ùî âîíà äîçâîëÿº âèä³ëèòè àêòóàëüí³ òà ïåðñïåêòèâí³ çàâäàííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, âèÿâèòè, âèâ÷èòè òà íàóêîâî îá´ðóíòóâàòè óìîâè ìîæëèâîãî çáëèæåííÿ ì³æ â³ðîã³äíèìè, î÷³êóâàíèìè òà áàæàíèìè çì³íàìè îáºêòà, ùî âèâ÷àºòüñÿ [176].

³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü, ðîçðîáëåíèõ Â.Ñ. ϳêåëüíîþ ìîäåëþâàííÿ ìîæå âèçíà÷àòèñÿ ÿê:

ìåòîä íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ;

îñíîâà ðîçðîáêè íîâî¿ òåîð³¿;

ìåõàí³çì âèçíà÷åííÿ ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó [173].

Ó äèñåðòàö³éíîìó äîñë³äæåíí³ âîíà ïðîïîíóº òàêó êëàñèô³êàö³þ ôóíêö³é ìîäåëåé:

íîðìàòèâíà ôóíêö³ÿ, ùî äîçâîëÿº ç³ñòàâèòè ÿâèùå (ïðîöåñ) ç ³íøèì, á³ëüø äîñë³äæåíèì;

ñèñòåìàòèçóþ÷à ôóíêö³ÿ äîçâîëÿº ðîçãëÿäàòè ä³éñí³ñòü ó ñóêóïíîñò³;

êîíêðåòèçóþ÷à ôóíêö³ÿ äîçâîëÿº ðîçðîáèòè ³ îá´ðóíòóâàòè òåîð³þ;

ï³çíàâàëüíà ôóíêö³ÿ ñïðÿìîâàíà íà ðîçãëÿä íàóêîâèõ òà ïðèêëàäíèõ çàâäàíü [173].

Ï.Ñ. Ëåðíåð ââàæàº, ùî âèõ³äíèìè ïîëîæåííÿìè ñòâîðåííÿ ìîäåë³ º íàñòóïí³: ïî-ïåðøå, ìîäåëü íå òîòîæíà ïàñïîðòó, ñòàíäàðòó ëþäèíè, ÿê³ çàçâè÷àé îïèñóþòü, ó ïåðøó ÷åðãó, äåÿêèé íàá³ð çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê; ïàðàìåòðè ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó, à ïåðåäáà÷ຠäåÿêèé ïåðåë³ê ³ ÷åðãîâ³ñòü ïîä³é, ùî â³äáóâàþòüñÿ â îñâ³òíüîìó ñåðåäîâèù³ òà ñóïðîâîäæóþòü ó÷í³â 9-õ êëàñ³â íà åòàï³ âèáîðó íàñòóïíèõ îñâ³òí³õ òðàºêòîð³é.

Ïî-äðóãå, ìîäåëü º â³ðîã³äí³ñíî-ñòàòèñòè÷íîþ, òîìó ùî ¿¿ ïîáóäîâà áàçóºòüñÿ íà óí³êàëüí³é ³íäèâ³äóàëüíîñò³, ÿêà ôîðìóº çàïèòè ï³äòðèìêè ³ äîïîìîãè ç áîêó îñâ³òí³õ ñèñòåì òà ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó.

Ïî-òðåòº, ìîäåëü - íå ïðîåêòíå çàâäàííÿ äëÿ âèêîíàííÿ ïðîôåñ³îíàëàìè îñâ³òè, à ñêîð³øå êîíâåíö³éíèé äîêóìåíò äëÿ ïîºäíàííÿ çóñèëü ó÷í³â òà â÷èòåë³â ó çàãàëüí³é ñïðàâ³.

Ïî-÷åòâåðòå, ìîäåëü áóäóºòüñÿ ó ïðèïóùåíí³ â³äõîäó â³ä îñâ³òè âèêëàäàííÿì äî îñâ³òè âèâ÷åííÿì.

Ïî-ïÿòå, ìîäåëü îð³ºíòîâàíà íà òóðáóëåíòí³ñòü æèòòÿ òà ³íäèâ³äóàëüíîãî áóòòÿ, íà ¿õ íåâèçíà÷åí³ñòü òà íåïåðåäáà÷óâàí³ñòü, êîëè ïðîöåñ îòîòîæíþºòüñÿ ç ïîñë³äîâíèì íàáëèæåííÿì äî âèáóäîâóâàííÿ âåðñ³é æèòòºâèõ ïëàí³â, âèìàãàþ÷è âèá³ð ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿ [125].

Ó ïåäàãîã³÷í³é òà ïñèõîëîã³÷í³é íàóêàõ ìîäåëü:

âèêîíóº ôóíêö³¿ êîìïàêòíî¿ îðãàí³çàö³¿ ôàêò³â, âèçíà÷àþ÷è ¿õ âçàºìîä³þ òà ñòðóêòóðó â ïîáóäîâ³ ìîäåë³, ñïðèÿº çíàõîäæåííþ ïîòð³áíèõ ôàêò³â;

ìຠâåëèêå ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ äëÿ ïëàíóâàííÿ ïîäàëüøîãî åêñïåðèìåíòó;

äîçâîëÿº âèçíà÷èòè êîíêðåòíó ôîðìó çàñòîñóâàííÿ ìîäåëüîâàíî¿ ñèñòåìè;

ñëóæèòü áàçèñîì äëÿ ê³ëüê³ñíèõ ðîçðàõóíê³â ³ ðàçîì ç òèì ÿê³ñíèõ çì³í.

Àíàë³ç ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë äîçâîëèâ íàì âèÿâèòè ïÿòü îñíîâíèõ îñâ³òí³õ ìîäåëåé, ÿê³ ä³þòü íà ñüîãîäí³øí³é äåíü â îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³ [60; 61; 104.]. Ïðîàíàë³çóºìî ¿õ ç òî÷êè çîðó ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ òà äèôåðåíö³àö³¿ íàâ÷àííÿ.

Ó ñåëåêòèâíî-ïîòî÷í³é ìîäåë³ íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ çä³éñíþºòüñÿ â ïîòîêàõ ð³çíîãî ð³âíÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ñòóäåíò³â. Ïîòîêè ìîæóòü ìàòè ó ñâî¿é ñòðóêòóð³ ê³ëüêà ãðóï. Äëÿ ðîçïîä³ëó ñòóäåíò³â íà ïîòîêè ïåðåä ïî÷àòêîì íàâ÷àííÿ çä³éñíþºòüñÿ ä³àãíîñòè÷íå òåñòóâàííÿ. Çà éîãî ðåçóëüòàòàìè ñòóäåíòè ðîçïîä³ëÿþòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, íà òðè ïîòîêè: âèñîêîãî ð³âíÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü, ñåðåäíüîãî ³ íèçüêîãî. Ïåðåãðóïóâàííÿ ñòóäåíò³â ì³æ ïîòîêàìè çä³éñíþºòüñÿ ð³äêî. Íàé÷àñò³øå çà óìîâè íåâèêîíàííÿ ñòóäåíòàìè ïðîãðàìè éîãî ïåðåâîäÿòü íà ïîò³ê íèæ÷îãî ð³âíÿ. ×àñ âèâ÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ³ éîãî îáñÿã äëÿ êîæíîãî ïîòîêó æîðñòêî ðåãëàìåíòîâàíèé. Óñ³ ñòóäåíòè ïîòîêó íàâ÷àþòüñÿ çà ºäèíèìè âèìîãàìè. ªäèíèì º ³ ñïîñ³á íàâ÷àííÿ. ²íäèâ³äóàëüíà ðîáîòà ç³ ñòóäåíòàìè ïðîâîäèòüñÿ íàäçâè÷àéíî ð³äêî, êîëè âèíèêàþòü ïðîáëåìè ç íàâ÷àííÿì. Ñòóäåíòè îäíîãî ïîòîêó íåçàëåæíî â³ä ¿õ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé, ð³âíÿ ðîçâèòêó çä³áíîñòåé ðóõàþòüñÿ çà ºäèíîþ íàì³÷åíîþ òðàºêòîð³ºþ. Äóæå íåçíà÷í³ ìîæëèâîñò³ äëÿ çàäîâîëåííÿ ¿õ ï³çíàâàëüíèõ ³íòåðåñ³â ³ ïîòðåá.

Ñåëåêòèâíî-ãðóïîâà ìîäåëü íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷ຠïîä³ë ãðóï íà ð³âíåâ³ ï³äãðóïè. Ñêëàä ñòóäåíò³â çàëèøàºòüñÿ â îñíîâíîìó ïîñò³éíèì íà óâåñü ïåð³îä íàâ÷àííÿ, à ñêëàä ï³äãðóï çì³íþºòüñÿ. Ñòóäåíò ìîæå îáèðàòè ïåâíèé ð³âåíü íàâ÷àííÿ ç êîæíîãî ïðåäìåòó. Çà ðåçóëüòàòàìè òåñòóâàííÿ ê³ëüêà ðàç³â íà ð³ê çä³éñíþºòüñÿ ïåðåãðóïóâàííÿ ñòóäåíò³â. Ñòóäåíò ìîæå çàëèøàòèñÿ íà òîìó æ ð³âí³ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, ùî ³ äî òåñòóâàííÿ, îáèðàòè ñîá³ ñïðîùåíèé âàð³àíò íàâ÷àííÿ, ÷è ïðåòåíäóâàòè íà á³ëüø âèñîêèé ð³âåíü. Âàð³àòèâí³ñòü çì³ñòó âñåðåäèí³ ð³âíåâèõ ï³äãðóï ç êîæíîãî ïðåäìåòó íåïåðåäáà÷åíà, ñòóäåíò ìຠìîæëèâ³ñòü îáèðàòè ïåâí³ ïðåäìåòè, àëå äîëÿ ¿õ ó çàãàëüíîìó îáñÿç³ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó íåâåëèêà.

Ñïîñ³á íàâ÷àííÿ, îáñÿã íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ³ ÷àñ äëÿ éîãî îïàíóâàííÿ º ºäèíèì äëÿ îêðåìî¿ ð³âíåâî¿ ï³äãðóïè.

Òðàäèö³éíî ó íàâ÷àíí³ ñåðåä ñòóäåíò³â ïðîâîäèòüñÿ ïåâíà ðîáîòà ç âèáîðó íèìè ð³âíÿ íàâ÷àííÿ, çä³éñíþºòüñÿ ôîðìóâàííÿ çàãàëüíîíàâ÷àëüíèõ óì³íü ³ íàâè÷îê. Ïðîòå, ³íäèâ³äóàëüíà ðîáîòà ç ñòóäåíòàìè ïðîâîäèòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, ëèøå ó «ïðîáëåìíèõ» âèïàäêàõ.

Òðåòüîþ ìîäåëëþ íàâ÷àííÿ º ìîäåëü, ó ÿê³é ñòóäåíòè ôîðìóþòüñÿ ó ãðóïè çì³øàíèõ çä³áíîñòåé. Òàê³ ãðóïè º çà ñâî¿ì ãåòåðîãåííèì ñêëàäîì â³äíîñíî ïîñò³éí³, àëå âñåðåäèí³ ¿õ ÷àñòî óòâîðþþòüñÿ êîðîòêîòåðì³íîâ³ ãðóïè. Ó öèõ ï³äãðóïàõ, ÿê³, ÿê ïðàâèëî, íå ÷èñåëüí³ çà ñêëàäîì, ïåðåâàæíî ³ çä³éñíþºòüñÿ íàâ÷àííÿ. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ âèâ÷åííÿ ïåâíî¿ íàâ÷àëüíî¿ îäèíèö³ ïðîâîäèòüñÿ òåñòóâàííÿ, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ ïåðåãðóïóâàííÿ ñòóäåíò³â.

Ñòóäåíòè ìîæóòü îáèðàòè äëÿ íàâ÷àííÿ ïåâí³ ïðåäìåòè, ïðîòå ìîæëèâîñò³ âèáîðó îêðåìèìè ñòóäåíòàìè çì³ñòó íàâ÷àííÿ ç ð³çíèõ ïðåäìåò³â äóæå îáìåæåí³. Êîæíó íàâ÷àëüíó îäèíèöþ ñòóäåíò ìîæå âèâ÷àòè íà ñïðîùåíîìó, ñåðåäíüîìó ³ ï³äâèùåíîìó ð³âí³. Âèìîãè äî çíàíü íà óñ³õ òðüîõ ð³âíÿõ ÷³òêî ô³êñîâàí³. Ïåâí³ ìîæëèâîñò³ º ó âàð³þâàíí³ ÷àñó íàâ÷àííÿ. Òàê, íàïðèêëàä, ÿêùî ñòóäåíò íå çàñâî¿â ïåâíèé ìàòåð³àë â³í ïîòðàïëÿº ó ãðóïó «âèð³âíþâàííÿ» ³ ìຠìîæëèâîñò³ äëÿ äîäàòêîâîãî îïàíóâàííÿ íàâ÷àëüíèì ìàòåð³àëîì îáðàíîãî íèì ð³âíÿ. Êîëè âñÿ ãðóïà ñòóäåíò³â çàñâî¿òü çì³ñò íàâ÷àííÿ íà äîñòàòíüîìó ð³âí³, âîíà ïåðåõîäèòü íà âèâ÷åííÿ íàñòóïíî¿ çì³ñòîâî¿ îäèíèö³. Ãîëîâíà óâàãà òóò, ÿê ³ ó ïîïåðåäí³õ ìîäåëÿõ, ïðèä³ëÿºòüñÿ êîãí³òèâíîìó íàâ÷àííþ.

ϳä ÷àñ ä³àãíîñòóâàííÿ äîñÿãíåííÿ ñòóäåíò³â íàé÷àñò³øå ïîð³âíþþòüñÿ ç ðåçóëüòàòàìè ³íøèõ ñòóäåíò³â, ³ ò³ëüêè ïîò³ì ïðèéìàºòüñÿ ð³øåííÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü ïåðåõîäó ö³º¿ ãðóïè íà âèâ÷åííÿ íàñòóïíî¿ îäèíèö³ íàâ÷àííÿ.

Öÿ ìîäåëü íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷àº: ïåâíó äîïîìîãó ñòóäåíòàì ó âèáîð³ ð³âíÿ íàâ÷àííÿ, ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòêó íàâ÷àëüíèõ óì³íü; çàáåçïå÷åííÿ óñï³øíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ñòóäåíòñüêèõ ãðóï; íåòðèâàëó ³íäèâ³äóàëüíó ðîáîòó, íàé÷àñò³øå ïðè âèíèêíåíí³ ïåâíèõ ïðîáëåì ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³.

Çã³äíî ³íòåãðàòèâíî¿ ìîäåë³ íàâ÷àííÿ ñòóäåíòè ïîä³ëÿþòüñÿ íà ãðóïè, ãåòåðîãåííèé ñêëàä ÿêèõ â³äíîñíî ïîñò³éíèé, àëå âñåðåäèí³ éîãî ÷àñòî âèä³ëÿþòüñÿ ïåâí³ ï³äãðóïè. Ö³ ï³äãðóïè ãåòåðîãåíí³ çà áàãàòüìà ïîêàçíèêàìè. Ïåðåãðóïóâàííÿ çä³éñíþþòü ëèøå ó òîìó âèïàäêó, êîëè çì³íþþòüñÿ ³íòåðåñè ñòóäåíò³â àáî ç ìåòîþ ðîçâèòêó ñòóäåíòà éîãî äîö³ëüíî ââåñòè äî ñêëàäó ³íøî¿ ï³äãðóïè.

 óìîâàõ ö³º¿ ìîäåë³ ñòóäåíòè ìàþòü øèðø³ ìîæëèâîñò³ âèáîðó ïðåäìåò³â äëÿ íàâ÷àííÿ. Ó çì³ñò³ íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷åíî íå ëèøå êîãí³òèâí³ çíàííÿ, à é òàê³, ùî çàáåçïå÷óþòü çàãàëüíèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³.

Ó íàâ÷àëüíîìó ïëàí³ º ïåâíå ÿäðî, ùî âêëþ÷ຠíå ëèøå êîãí³òèâí³ ïðåäìåòè. Ïðåäìåòè ìîæóòü äîñòàòíüî âàð³þâàòèñÿ. Ó íàâ÷àíí³ ïðèä³ëÿºòüñÿ âåëèêà óâàãà âèêîíàííþ ñòóäåíòàìè ïðîåêò³â, âèâ÷åíèõ êîìïëåêñíèõ ì³æïðåäìåòíèõ òåì.

Ó ñòóäåíò³â º äîñòàòíüî ìîæëèâîñòåé äëÿ äèôåðåíö³àö³¿ íàâ÷àííÿ çà ³íòåðåñàìè. Çì³ñò, îáñÿã, ôîðìè íàâ÷àííÿ çíà÷íîþ ì³ðîþ âèçíà÷àþòüñÿ ³íòåðåñàìè, ìîæëèâîñòÿìè, áàæàííÿìè ó÷í³â. Äî ñòóäåíò³â âèñóâàþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüí³ âèìîãè. Ó ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ ïåâíîãî ïðåäìåòó ñòóäåíòè ìîæóòü çíà÷íî ïîãëèáëþâàòè ñâî¿ çíàííÿ.

Âåëèêó óâàãó òóò ïðèä³ëÿþòü ä³àãíîñòèö³ ó íàâ÷àíí³. ijàãíîñòóºòüñÿ ð³âåíü íå ëèøå íàâ÷àëüíèõ, àëå ³ îñîáèñò³ñíèõ äîñÿãíåíü ñòóäåíò³â. Ãîëîâíà óâàãà ñïðÿìîâàíà íå íà ïîð³âíÿííÿ îäíîãî ñòóäåíòà ç ³íøèìè, à íà ïîð³âíÿíí³ äîñÿãíåíü ñòóäåíòà ç éîãî ïîïåðåäí³ìè ðåçóëüòàòàìè. Ïðîñòåæóºòüñÿ äèíàì³êà ðîñòó çà áàãàòüìà ïîêàçíèêàìè.

Ãîëîâíà â³äì³íí³ñòü íàñòóïíî¿ ìîäåë³ íàâ÷àííÿ - ³ííîâàö³éíî¿ â³ä ïîïåðåäíüî¿ â òîìó, ùî ïðèä³ëÿºòüñÿ âåëèêà óâàãà íå ëèøå ðîçâèòêó êîæíî¿ ³íäèâ³äóàëüíîñò³, àëå ³ çàáåçïå÷åííþ âçàºìî䳿 êîæíî¿ îñîáèñòîñò³ ç íàâ÷àëüíîþ ãðóïîþ ³ ñóñï³ëüñòâîì â ö³ëîìó.

Ó çì³ñò³ íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷åíî âèâ÷åííÿ ãðóïîâèõ ³ ñîö³àëüíèõ ïðîöåñ³â. Áàãàòî óâàãè ïðèä³ëÿºòüñÿ íàâ÷àëüíîìó ñï³âðîá³òíèöòâó ³ âçàºìî䳿 â ãðóï³.

Çì³ñò, îáñÿã, òåðì³íè íàâ÷àííÿ çíà÷íîþ ì³ðîþ àäàïòîâàí³ äî ñòóäåíò³â - ¿õ áàæàíü, ³íòåðåñ³â, ìîæëèâîñòåé. ßê ³ â ïîïåðåäí³é ìîäåë³, ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèêîíàííÿ ïðîåêò³â òà çàâäàíü ì³æïðåäìåòíîãî õàðàêòåðó.

ijàãíîñòèêà ó íàâ÷àíí³ ñïðÿìîâàíà íà âèÿâëåííÿ íàâ÷àëüíèõ îñîáèñò³ñíèõ äîñÿãíåíü ñòóäåíò³â, à òàêîæ ¿õ ñîö³àëüíèé ðîçâèòîê.

Ìîäåëþâàííÿ ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó ïåðåäáà÷ຠïîáóäîâó ñèñòåìè, ÿêà ìîæå ôóíêö³îíóâàòè àíàëîã³÷íî äî äîñë³äæóâàíîãî ïðîöåñó.

Âèõîäÿ÷è ³ç ïðèíöèï³â íàâ÷àííÿ, âèá³ð îïòèìàëüíî¿ ñòðóêòóðè ïðîöåñó íàâ÷àííÿ, íà äóìêó Þ.Ê. Áàáàíñüêîãî òà ³íøèõ äîñë³äíèê³â, ïîâèíåí õàðàêòåðèçóâàòèñÿ ö³ë³ñí³ñòþ ³ ñèñòåìíèì ï³äõîäîì äî ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ³, ïðè öüîìó, îõîïëþâàòè âñ³ îñíîâí³ êîìïîíåíòè ïðîöåñó íàâ÷àííÿ, òîáòî ö³ë³, çì³ñò, çàñîáè, î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ, çîâí³øí³ óìîâè [17]. Ïðî ïðèíöèïîâó íåîáõ³äí³ñòü êîìïëåêñíîãî ï³äõîäó äî íàóêîâîãî îá´ðóíòóâàííÿ âñ³õ âçàºìîçâÿçàíèõ êîìïîíåíò³â ñèñòåìè ñâ³ä÷èòü òàêîæ Á.Ñ. Ãåðøóíñüêèé, ÿêèé â³äçíà÷ຠñêëàäíèé õàðàêòåð ôóíêö³îíóâàííÿ ö³ë³ñíèõ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ ñèñòåì ³ ï³äïîðÿäêóâàííÿ îáºêò³â ïðîãíîñòè÷íèõ äîñë³äæåíü [48].

Äëÿ áåçïîñåðåäíüî¿ ïîáóäîâè ìîäåëåé ïåäàãîã³÷íèõ ÿâèù âèçíà÷àëüíèì º ñèñòåìíèé ï³äõ³ä [144]. Íà ö³é îñíîâ³ Í.Â. Êóçüìèíà ïðè ñòâîðåíí³ ïåäàãîã³÷íî¿ ìîäåë³ âèä³ëÿº íàñòóïí³ ïÿòü åòàï³â:

) âèçíà÷åííÿ îáºêòó äîñë³äæåííÿ;

) àêòèâ³çàö³ÿ íàêîïè÷åíèõ çíàíü ïðî îðèã³íàëè;

) îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ çàñòîñóâàííÿ ìåòîäó ìîäåëþâàííÿ;

) âèá³ð ³ñòîòíèõ çì³ííèõ ³ ïîñòóëàò³â;

) â³äá³ð ç ÷èñëà îáºêò³â òèõ, ÿê³ íàéëåãøå ï³ääàþòüñÿ âèâ÷åííþ [144].

Ç óðàõóâàííÿì çàçíà÷åíîãî, íàøå äîñë³äæåííÿ íàö³ëåíå íà ïîøóê øëÿõ³â ï³äâèùåííÿ ðîçâèâàþ÷îãî ³ âèõîâíîãî åôåêòó íàâ÷àííÿ, éîãî îñîáèñò³ñíó îð³ºíòàö³þ. Íà ö³é îñíîâ³ íàìè çàïðîïîíîâàíà ìîäåëü ïåäàãîã³÷íî¿ ñèñòåìè ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñòà, ÿê îñíîâà äëÿ ïîáóäîâè ìîäåë³ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â (ðèñ.2.2).


Ðèñ.2.2. Ìîäåëü ïåäàãîã³÷íî¿ ñèñòåìè ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é


Âèêîðèñòàíèé íàìè ïðîåêò ïåäàãîã³÷íî¿ ñèñòåìè ïåðåäáà÷ຠìîæëèâ³ñòü âàð³àòèâíîñò³ â ïîáóäîâ³ ìîäåëåé çàãàëüíîãî ³ îäèíè÷íîãî ð³âí³â, îñê³ëüêè âïëèâ çîâí³øí³õ ä³é çì³íþº ïîâåä³íêà åëåìåíò³â ñèñòåìè. Âàð³àòèâí³ ìîäåë³ åëåìåíò³â ïåäàãîã³÷íî¿ ñèñòåìè ðåàë³çóþòü ìàëó ôóíêö³þ êîæíîãî åëåìåíòó ïåäàãîã³÷íî¿ ñèñòåìè ³ òèì ñàìèì çàáåçïå÷óþòü îòðèìàííÿ ïåðåäáà÷óâàíîãî ðåçóëüòàòó.

Ïðè âèáîð³ îñíîâíîãî åëåìåíòó â ïîáóäîâ³ ìîäåë³ ìè âðàõîâóâàëè äóìêó ².ß. Ëåðíåðà, ïðî òå, ùî «äëÿ àíàë³çó çì³ñòó... ÿê ñóêóïíîñò³ ä³ÿëüíîñòåé ïðèðîäíî îáðàòè ÿê îäèíèöþ îêðåìèé àêò ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çä³éñíþâàíî¿ îñîáèñò³ñòþ» [125].

Ç íàâåäåíèõ âèùå âèñíîâê³â â³äîìèõ äîñë³äíèê³â ìîæíà ñôîðìóëþâàòè îñíîâí³ ïðèíöèïîâ³ âèìîãè äî ìîäåë³ ïåäàãîã³÷íîãî ÿâèùà:

 1. îáºêò ìîäåëþâàííÿ ìຠáóòè ïåäàãîã³÷íîþ ðåàëüí³ñòþ;
 2. ìîäåëþâàííÿ ïîâèííî áóòè àêòóàëüíèì äëÿ ïåäàãîã³êè;
 3. ìîäåëü ïîâèííà äàâàòè ïðèíöèïîâó íîâó ³íôîðìàö³þ;
 4. äî ìîäåë³ ïîòð³áíî â³äáèðàòè ëèøå íàéá³ëüø ³ñòîòí³ õàðàêòåðèñòèêè äîñë³äæóâàíîãî ÿâèùà, ùî âïëèâຠíà âèá³ð îäèíèöü âèì³ðþâàííÿ;
 5. ïðèíöèïè êîíñòðóþâàííÿ ìîäåë³ ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè äîñòîâ³ðíî âñòàíîâëåíèì íàóêîâèì ôàêòàì;
 6. ìîäåëü ïîâèííà äîçâîëÿòè îäíîçíà÷íå âèì³ðþâàííÿ äîñë³äæóâàíî¿ ÿêîñò³ ÿâèùà;
 7. îòðèìóâàíà âèì³ðþâàííÿì ì³ðà ïîâèííà áóòè àäèòèâíîþ;
 8. ìîäåëü ïîâèííà äîïóñêàòè äîñë³äíó, åêñïåðèìåíòàëüíó ïåðåâ³ðêó … [51, ñ. 116-117].

Ñòðóêòóðí³ ìîäåë³ ïðîåêòóâàííÿ º ÷àñòèíîþ çàãàëüíîãî ïðîåêòó ïåäàãîã³÷íî¿ ñèñòåìè, âõîäÿòü ó çì³ñò ïðîåêòó îñîáëèâîãî ð³âíÿ ³ ñêëàäàþòü ñèñòåìó, ÿêà â³äïîâ³äຠçàãàëüí³é ñèñòåì³ ìîäåëåé ñêëàäîâèõ öüîãî ïðîåêòó. Òàêèì ÷èíîì, ñèñòåìó ñòðóêòóðíèõ ìîäåëåé ñêëàäàþòü:

ñòðóêòóðíà ìîäåëü îñâ³òíüî¿ ïîòðåáè (ìîòèâó);

ñòðóêòóðíà ìîäåëü ìåòè îñâ³òè;

ñòðóêòóðí³ ìîäåë³, ùî îïèñóþòü çì³ñò ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó, êîìïëåêñ ôîðì ³ ìåòîä³â éîãî îðãàí³çàö³¿, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ð³øåííÿ îêðåìèõ âëàñíå ïåäàãîã³÷íèõ çàäà÷;

ñòðóêòóðí³ ìîäåë³ îêðåìèõ ôîðì ³ ìåòîä³â ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó.

Ðîçðîáëåíà íàìè ñòðóêòóðíà ìîäåëü êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ òåõíîëîã³é º äèíàì³÷íîþ, ãíó÷êîþ ñòðóêòóðîþ, çäàòíîþ â õîä³ ¿¿ ðåàë³çàö³¿ äî çì³í, ïåðåáóäîâè, óñêëàäíåííÿ àáî ñïðîùåííÿ (ðèñ. 2.3). Ïàðàìåòðè ïîäàíî¿ ìîäåë³ íà öüîìó åòàï³ íîñÿòü ³äåàë³çîâàíèé õàðàêòåð, ³ ÿê áóäü-ÿê³ ìîäåë³ ì³ñòÿòü ëèøå íàéá³ëüø ³ñòîòí³ õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëüîâàíèõ îáºêò³â, ÿê³ ïåðåâ³ðÿþòüñÿ ³ óòî÷íþþòüñÿ â õîä³ äîñë³äíî-åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ðîáîòè.

Ìîäåë³, ÿê³ îïèñóþòü ð³çí³ ñòîðîíè ôóíêö³îíóâàííÿ ïðîåêòîâàíîãî îáºêòó íà îäíîìó ð³âí³ ñï³ëüíîñò³ ³ âçàºìíî äîïîâíþþòü îäèí îäíîãî ÷åðåç êîîðäèíàö³éí³ çâÿçêè, ìîæíà ïðåäñòàâèòè ÿê ö³ë³ñíèé ïðîåêò ïåäàãîã³÷íî¿ ñèñòåìè îäíîãî ç ð³âí³â éîãî îïèñó.

Ó íàø³é ìîäåë³ ïåðåäáà÷åíèé ìåõàí³çì ñïðèéíÿòòÿ ³ ïåðåðîáêè ïîñò³éíèõ çîâí³øí³õ ä³é íà åëåìåíòè ñèñòåìè ç ìåòîþ ö³ëåñïðÿìîâàíîãî âêëþ÷åííÿ öèõ ä³é â ïðîöåñ ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè òà â ìåõàí³çì ïîñò³éíîãî â³äñòåæåííÿ çì³í åëåìåíò³â ñèñòåìè â ïðîöåñ³ ¿¿ ôóíêö³îíóâàííÿ.

Ìåòîä ìîäåëþâàííÿ º ³íòåãðàëüíèì, â³í äîçâîëÿº îáºäíàòè åìï³ðè÷íå òà òåîðåòè÷íå â ïåäàãîã³÷íîìó äîñë³äæåíí³, òîáòî ïîºäíóâàòè ó ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ ïåäàãîã³÷íîãî îáºêòà åêñïåðèìåíò ³ç ïîáóäîâîþ ëîã³÷íèõ êîíñòðóêö³é òà íàóêîâèõ àáñòðàêö³é [138].

Ïðîåêòóâàëüíà ä³ÿëüí³ñòü â ïåäàãîã³ö³ ñïðÿìîâàíà íà ñòâîðåííÿ ïðîåêò³â ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó, â ÿêèõ ö³ëåñïðÿìîâàíà ïåäàãîã³÷íà ä³ÿëüí³ñòü º ñèñòåìîóòâîðþþ÷îþ ëàíêîþ [88], òîáòî - îäíèì ³ç ïðîåêòîâàíèõ êîìïîíåíò³â ñèñòåìè. Çà ö³ºþ õàðàêòåðèñòèêîþ ïåäàãîã³÷íèé ïðîöåñ ìîæíà â³äíåñòè äî ñêëàäíèõ ñèñòåì, äèíàì³êà ÿêèõ áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü â³ä ëþäèíè òà ¿¿ ð³øåíü [51].

Ìîäåëü ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê îäíà ³ç ôîðì ïåäàãîã³÷íîãî ïðîåêòóâàííÿ, áóäó÷è ïîáóäîâàíîþ íà ïåâí³é êîíöåïö³¿, äîçâîëÿº âèêëàñòè îñíîâíó òî÷êó çîðó, ùî ÷åðåç çàäóì ðåàë³çîâóº òåîðåòè÷í³ ïî÷àòêîâ³ ïðèíöèïè ïîáóäîâè ïåäàãîã³÷íèõ ñèñòåì àáî ïðîöåñ³â.

Áóäü-ÿêà íàóêà, ó òîìó ÷èñë³ ³ ïåäàãîã³êà, ïðèõîäèòü äî íåìèíó÷îñò³ óçàãàëüíåííÿ, âïîðÿäêîâóâàííÿ ³ ñèñòåìàòèçàö³¿ íàêîïè÷åíîãî ìàòåð³àëó òàê, ùîá îòðèìàòè ñòðóíêó òåîðåòè÷íó ìîäåëü äîñë³äæóâàíîãî ÿâèùà. Òàêà ìîäåëü íå ò³ëüêè äîïóñêຠïðîâåäåííÿ óÿâíèõ åêñïåðèìåíò³â, àëå òàêîæ â³äêðèâຠìîæëèâ³ñòü âäîñêîíàëåííÿ òåî𳿠³ ïðàêòè÷íî¿ ä³¿ íà îáºêò, òîáòî óïðàâë³ííÿ.


Ðèñ. 2.3. Ñòðóêòóðíà ìîäåëü êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ òåõíîëîã³é

Íåîáõ³äí³ñòü ñèñòåìíîãî ï³äõîäó äëÿ îïèñó ïåäàãîã³÷íèõ ÿâèù íà òåïåð³øí³é ÷àñ â³ä÷óâàºòüñÿ äóæå âèðàçíî. Öå ïðèïóñêຠä³àëåêòè÷íå îñìèñëåííÿ ³ îáðîáêó íàêîïè÷åíîãî ìàòåð³àëó, ³íòåãðàö³þ ð³çíèõ äàíèõ ïðî ïðåäìåò äîñë³äæåííÿ ç ð³çíèõ íàóê [12] çà äîïîìîãîþ íîâîãî ïîíÿò³éíîãî ³ ìåòîäîëîã³÷íîãî àïàðàòó, ³ç çàëó÷åííÿì êîìïëåêñíîãî ï³äõîäó íà áàç³ ñòðóêòóðíîãî ìîäåëþâàííÿ ñï³ëüíî ³ç çàñîáàìè ê³áåðíåòè÷íîãî ³ ìàòåìàòè÷íîãî àíàë³ç³â. Íà öüîìó øëÿõó ç îïîðîþ íà îñíîâí³ ôóíäàìåíòàëüí³ çàêîíè ïðèðîäè ç ïîäîëàííÿì ïåðåïîí, ùî òðàäèö³éíî ñêëàëèñÿ, ì³æ ô³ëîñîô³ºþ, ïñèõîëî㳺þ, ïåäàãîã³êîþ, íåéðîô³ç³îëî㳺þ, íåéðîïåäàãîã³êîþ, ìåòîäîì ñõîäæåííÿ â³ä àáñòðàêòíîãî äî êîíêðåòíîãî ïðè íåîäì³íí³é ïåðåâ³ðö³ ïðàêòèêîþ ìîæíà îòðèìàòè íîâ³, êîíñòðóêòèâí³ ³ åôåêòèâí³ ðåçóëüòàòè.

Ñïðîãíîçóâàòè ïåäàãîã³÷íèé ïðîöåñ, ùî çàáåçïå÷óº â³äïîâ³äíó ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â, äîçâîëÿº ìîäåëü ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîãà ³ç ñòóäåíòàìè.

Êîíöåïòóàëüíà îñíîâà ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â ´ðóíòóºòüñÿ íà òåõíîëî㳿 îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ òà áàçóºòüñÿ íà òåîðåòè÷íèõ ïîëîæåííÿõ ïðî ñòðóêòóðó îñîáèñòîñò³ Ê.Ê. Ïëàòîíîâà [178] ³ ñòðóêòóðó ³íòåëåêòó Äæ. óëôîðäà [52], ïðî ãàðìîí³éíèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ Ë.Â. Çàíêîâà [81], Á.Ì. Íåìåíñüêîãî [156], ïðî ðîçâèòîê òâîð÷èõ çä³áíîñòåé Ä.Á. Áîãîÿâëåíñüêî¿ [24.], ².Ñ. ßêèìàíñüêî¿ [268], Â.Ä. Øàäðèêîâà [254], Â.Í. Äðóæèíèíà [75], ïðî øëÿõè ôîðìóâàííÿ òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³ ².Ï. Âîëêîâà [38], À.². Êàðíàóõîâà, Ä.ß. Ïàòðàøêó [93], ïðî ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ìîçêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ âèùèõ ïñèõ³÷íèõ ôóíêö³é ëþäèíè Ð.Ñïåðð³ [38] òà ³õ óðàõóâàííÿ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ, òà ³í.

Óñ³ êîìïîíåíòè ìåòîäèêè âçàºìîïîâÿçàí³ ì³æ ñîáîþ ³ ôóíêö³îíóþòü òàêèì ÷èíîì: âèêëàäà÷³, ùî ÷³òêî çíàþòü ö³ë³, çàâäàííÿ òà çì³ñò äèñöèïë³íè «ÊØ», âèêîðèñòîâóþ÷è â³äïîâ³äíó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó áàçó, âèçíà÷àþòü çì³ñò, ôîðìè, çàñîáè òà ìåòîäè íàâ÷àííÿ çàëåæíî â³ä ð³âíÿ ï³äãîòîâëåíîñò³ ñòóäåíò³â. Ïðîòÿãîì ïåâíîãî ÷àñó âèâ÷àþòüñÿ äîñÿãíóò³ ðåçóëüòàòè ñóáºêòàìè íàâ÷àííÿ. Øëÿõîì ïîð³âíÿííÿ îäåðæàíèõ ðåçóëüòàò³â ³ç çàãàëüíèìè ö³ëÿìè ³ çàâäàííÿìè äèñöèïë³í «ÊØ» âíîñÿòüñÿ êîðåêòèâè äî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó òà çä³éñíþºòüñÿ íîâèé åòàï âçàºìî䳿 åëåìåíò³â.

Ïðîâåäåíèé íàìè àíàë³ç ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ôàõ³âöÿ øâåéíîãî âèðîáíèöòâà íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ïîêàçàâ, ùî âîíà îõîïëþº îñíîâí³ àñïåêòè ôàõîâîãî ñòàíîâëåííÿ ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ òåõíîëîã³é ³, âèñòóïàþ÷è ÿê ïåâíà ö³ë³ñí³ñòü, º ï³äñòàâîþ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ çì³ñòó äàííî¿ äèñöèïë³íè. Ôàêòè÷íî, ìîäåëü ä³ÿëüíîñò³ º çàìîâëåííÿì äëÿ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, íà îñíîâ³ ÿêî¿ ðîçðîáëÿþòüñÿ âèìîãè äëÿ ôîðìóâàííÿ ôàõ³âöÿ [215]. Âîíà ïîêàçóº ìîæëèâ³ñòü âàð³àòèâíîñò³ â ïîáóäîâ³ ìîäåëåé çàãàëüíîãî ³ îäèíè÷íîãî ð³âí³â: ìîäåëü ä³ÿëüíîñò³ ? ìîäåëü â÷èòåëÿ ? ìîäåëü ÊÒÏ â÷èòåëÿ òåõíîëîã³é ? ìîäåëü ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ.

Ìîäåëü ÊÒÏ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â òåõíîëîã³é öå ëîã³÷íà ñèñòåìà â³äïîâ³äíèõ åëåìåíò³â, ùî ì³ñòèòü â ñîá³ ñòðóêòóðè ö³ëåé êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè, ¿¿ çàâäàííÿ ³ çì³ñò, óìîâè çä³éñíåííÿ ÊÒÄ, òåõíîëî㳿 îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíî¿ îñâ³òè, ôîðìè ³ ìåòîäè ÊÒÄ, ìîäåë³ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â, ìåòîäè ³ çàñîáè êîíòðîëþ òà ñàìîêîíòðîëþ.

Ó ïðîöåñ³ îá´ðóíòóâàííÿ ìîäåë³ ÊÒÏ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â òåõíîëîã³é ìè âðàõîâóâàëè òàêîæ çàñîáè ÊÒÄ, ñïîñîáè îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â ïðîöåñó ÊÒÏ òà ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ êîðåêö³¿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ óìîâ ÊÒÄ.

Ñòðóêòóðíà ìîäåëü êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ òåõíîëîã³é äîçâîëèëà íàì ï³ä³éòè äî îá´ðóíòóâàííÿ òà ðîçðîáêè á³ëüø ñêëàäíî¿ ìîäåë³, ùî ìຠïðÿìå â³äíîøåííÿ äî ïðåäìåòà íàøîãî äîñë³äæåííÿ - ìîäåë³ ìåòîäèêè ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â.

Ìè ïðîàíàë³çóâàëè â³äïîâ³äí³ ìåòîäè÷í³ ìîäåë³, ùî áàçóþòüñÿ íà ðîçðîáêàõ çàêîðäîííèõ ³ â³ò÷èçíÿíèõ â÷åíèõ, ñèëüí³ ñòîðîíè ÿêèõ ìè âðàõóâàëè ïðè ðîçðîáö³ ìîäåë³ íàøî¿ ìåòîäèêè [24,66].

Ðîçâèâàþ÷à ìîäåëü ñïðÿìîâàíà íà ïîáóäîâó íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ òåîðåòè÷íîãî ìèñëåííÿ ó÷íÿ àáî ñòóäåíòà, ðåôëåêñ³¿, ñàìîñò³éíîñò³ â âèð³øåíí³ ð³çíèõ íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü. Ó÷íþ ïðîïîíóþòü íîâ³ òåîðåòè÷í³ çíàííÿ, íîâ³ çàñîáè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ãîëîâíèé ïñèõîëîã³÷íèé åëåìåíò òóò - ñïîñîáè ä³ÿëüíîñò³ (Â.Â. Äàâèäîâ, Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî).

³ëüíà ìîäåëü ïîáóäîâàíà òàê, ùî ó÷åíü àáî ñòóäåíò çà äîïîìîãîþ â÷èòåëÿ âèçíà÷ຠ³íòåíñèâí³ñòü ³ òðèâàë³ñòü ó ÷àñ³ íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü, â³ëüíî ïëàíóº ÷àñ, ñàìîñò³éíî îáèðຠçàñîáè, ìåòîäè, ïðèéîìè ³ ôîðìè íàâ÷àííÿ. ׳òêà ñèñòåìà ïåäàãîã³÷íèõ âïëèâ³â â³äñóòíÿ, äîáîð çì³ñòó ³ ñïîñîá³â íàâ÷àííÿ â³äáóâàºòüñÿ ñèòóàòèâíî. Öåíòðàëüíèì ïñèõîëîã³÷íèì êîìïîíåíòîì ìîäåë³ º âîëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî âèáîðó (Ì. Øòàéíåð, Ô. Êóìáñ, Â. Á³áëåð).

 êîíòåêñò³ îñîáèñò³ñíî¿ ìîäåë³ íàâ÷àííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà âèñîêîìó ð³âí³ ñêëàäíîñò³, â àòìîñôåð³ äîâ³ðè; òàêîæ çä³éñíþºòüñÿ âàð³àòèâí³ñòü íàâ÷àííÿ ç óðàõóâàííÿì ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé îñîáèñòîñò³. Îñíîâíèé ïñèõîëîã³÷íèé åëåìåíò - ö³ë³ñíèé îñîáèñò³ñíèé ðîçâèòîê ó÷íÿ.

Óêðà¿íñüê³ äîñë³äíèêè ².À. Çÿçþí ³ Ã.Ì. Ñàãà÷ âèçíà÷èëè òàê³ âèìîãè äî ìîäåëþâàííÿ äèäàêòè÷íèõ ìîäåëåé:

îáºêòèâí³ñòü (â³äîáðàæàòè ñóùå);

ñóáºêòèâí³ñòü (â³äîáðàæàòè îáºêò ç óðàõóâàííÿì òåçàóðóñó ðåöèﳺíòà);

íîðìàòèâí³ñòü (â³äîáðàæàòè áàæàíå);

³íòåðàêòèâí³ñòü (ïåðåäáà÷àòè ä³àëîã);

àäàïòèâí³ñòü (ïðèñòîñîâóâàòèñü äî ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ëþäèíè, ïåðåäóñ³ì äî ð³âíÿ ð³çíîâèä³â ¿¿ äîñâ³äó);

â³äêðèò³ñòü (ïåðåäáà÷àòè ïðîåêòèâíî-òåõíîëîã³÷íó íîðìîòâîð÷³ñòü ä³ÿëüíîñò³ ðåöèﳺíòà) [112 ñ. 67-69].

Îòæå, ìåòîäîëîã³÷íà äîö³ëüí³ñòü, ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü íàóêîâö³â òà ïåäàãîã³÷íà ïðàêòèêà âèìàãàëè ïîáóäóâàòè ìåòîäèêó íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â ç òàêèõ êîìïîíåíò³â: âèìîãè ñîö³àëüíîãî çàìîâëåííÿ, âèìîãè íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â, îñíîâí³ áëîêè ö³º¿ ñèñòåìè: òåîðåòè÷íèé, çì³ñòîâèé, ïðîöåñóàëüíèé, áëîê ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é íàâ÷àííÿ, ðåçóëüòàòèâíèé áëîê òà â³äïîâ³äí³ âçàºìîçâÿçêè ì³æ íèìè.

Êîíöåïòóàëüíîþ îñíîâîþ ñòàëè ñèñòåìíèé, ñóáºêòíî-ä³ÿëüí³ñíèé òà îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíèé ï³äõîäè, ïîëîæåííÿ íåéðîïåäàãîã³êè ïðî ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ìîçêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ âèùèõ ïñèõ³÷íèõ ôóíêö³é ëþäèíè òà ³õ óðàõóâàííÿ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ. Ñòèñëî ðîçãëÿíåìî ¿õ çíà÷åííÿ äëÿ ìîäåë³ ìåòîäèêè ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â.

Ñóòí³ñòü ñèñòåìíîãî ï³äõîäó ùîäî ïîáóäîâè ìîäåë³ ìåòîäèêè ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â ïîëÿãຠâ òîìó, ùî â³äíîñíî ñàìîñò³éí³ ¿¿ êîìïîíåíòè ðîçãëÿäàþòüñÿ íå ³çîëüîâàíî, à â ¿õ âçàºìîçâ'ÿçêó, ó ðîçâèòêó ³ ðóñ³. ³í äîçâîëèâ âèÿâèòè ³íòåãðàòèâí³ ñèñòåìí³ âëàñòèâîñò³ ³ ÿê³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè óñ³õ êîìïîíåíò³â. Ïðåäìåòíèé, ôóíêö³îíàëüíèé òà ³ñòîðè÷íèé àñïåêòè ñèñòåìíîãî ï³äõîäó äîçâîëèâ ðåàë³çóâàòè â ºäíîñò³ òàê³ ïðèíöèïè äîñë³äæåííÿ, ÿê ³ñòîðèçì, êîíêðåòí³ñòü, îáë³ê âñåá³÷íèõ çâ'ÿçê³â òà ðîçâèòêó ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïðåäìåòó äèñåðòàö³éíîãî äîñë³äæåííÿ.

Çàñòîñóâàííÿ äàíîãî ï³äõîäó ó íàøîìó äîñë³äæåíí³ äîçâîëèëî äîñë³äèòè âèçíà÷åíó ïåäàãîã³÷íó ñèñòåìó ç óñ³ìà ¿¿ õàðàêòåðèñòèêàìè: ö³ë³ñí³ñòü, çâ'ÿçîê, ñòðóêòóðà ³ îðãàí³çàö³ÿ, ð³âí³ ñèñòåìè ³ ¿õ ³ºðàðõ³ÿ, óïðàâë³ííÿ, ìåòà ³ äîö³ëüíà ïîâåä³íêà ñèñòåìè, ¿¿ ñàìîîðãàí³çàö³ÿ, ¿¿ ôóíêö³îíóâàííÿ ³ ðîçâèòîê.

Ñóáºêòíî-ä³ÿëüí³ñíèé ï³äõ³ä äîçâîëÿº íàïðàâèòè íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ íà îñîáèñò³ñòü ñòóäåíòà ÿê ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ òåõíîëîã³é, ôîðìóâàííÿ çäàòíîñòåé äî àêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, äî ïðàö³ ó âñ³õ ¿¿ ôîðìàõ, ñòâîðèòè îñîáëèâî ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ³ ðîçêðèòòþ éîãî çä³áíîñòåé ïðè êîíñòðóþâàíí³ øâåéíèõ âèðîá³â, ç âðàõóâàííÿì ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé.

³í ðåàë³çóâàâñÿ íàìè øëÿõîì ïîñë³äîâíî¿ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ óñ³õ êîìïîíåíò³â ìåòîäèêè (ìåòè, çì³ñòó, ìåòîä³â, ôîðì, çàñîá³â íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ìåòîä³â êîíòðîëþ ¿õ óñï³øíîñò³), âðàõóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé îñîáèñòîñò³ ñòóäåíò³â.

Íàéâàæëèâ³øèìè ùîäî ðîçðîáêè ìîäåë³ íàøî¿ ìåòîäèêè ìè ââàæàºìî òàêîæ ïîëîæåííÿ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíîãî ï³äõîäó, à ñàìå (çã³äíî äîñë³äæåíü ².Ñ. ßêèìàíñüêî¿) [387]:

ñïðÿìîâàí³ñòü âèêëàäà÷à íà íàâ÷àëüí³ ìîæëèâîñò³ êîæíîãî ñòóäåíòà, ñêëàäàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ êàðòè éîãî îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó, ³íäèâ³äóàëüíî¿ êîðåêö³éíî¿ ïðîãðàìè íàâ÷àííÿ, ñïèðàþ÷èñü, ïåðåäóñ³ì, íà óñï³õ ó äîñÿãíåíí³ ïîçèòèâíèõ íàâ÷àëüíèõ ðåçóëüòàò³â;

ïîáóäîâà çàíÿòü ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â òàêèì ÷èíîì, ùîá ñòâîðèòè óìîâè äëÿ ñàìîðåàë³çàö³¿, ñàìîñò³éíîñò³ êîæíîãî ñòóäåíòà, ðîçêðèòè ³ çàáåçïå÷èòè ìàêñèìàëüíå âèêîðèñòàííÿ éîãî ñóáúºêòíîãî äîñâ³äó äëÿ âèêîðèñòàííÿ ð³çíèõ ñïîñîá³â âèêîíàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü áåç ñòðàõó ïîìèëèòèñÿ, çàñòîñóâàííÿ àêòèâíèõ ôîðì ñï³ëêóâàííÿ.

Òàêîæ âàæëèâèìè ùîäî îá´ðóíòóâàííÿ ìåòîäèêè º ïîëîæåííÿ íåéðîïåäàãîã³êè ïðî ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ìîçêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ âèùèõ ïñèõ³÷íèõ ôóíêö³é ëþäèíè.

Íåéðîïåäàãîã³êà áàçóºòüñÿ íà êëàñè÷íèõ çàñàäàõ ïåäàãîã³êè, ïñèõîëî㳿, íåâðîëî㳿, ê³áåðíåòèêè ³ â³äîáðàæຠîñîáèñò³ñíî-îð³ºíòîâàíèé ï³äõ³ä â îñâ³ò³. Ìåòà íåéðîïåäàãîã³ê³ íà ïðàêòèö³ - îïòèìàëüíî ³ òâîð÷î âèð³øóâàòè ïåäàãîã³÷í³ çàâäàííÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è çíàííÿ ïðî ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ìîçêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ âèùèõ ïñèõ³÷íèõ ôóíêö³é [2].

Ïîëîæåííÿ òà ³íñòðóìåíòàð³é íåéðîïåäàãîã³êè äîçâîëèëè íàì: âèâ÷èòè íåéðîïåäàãîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ñòóäåíò³â, âðàõóâàòè ¿õ îñîáèñò³ñí³, ñóá'ºêòí³ ³ ³íä³â³äí³ âçàºìèíè ç âèêëàäà÷åì, äîñë³äèòè ò³ îá'ºêòèâí³ ïñèõîëîã³÷í³ ÿâèùà, ÿê³ âèíèêàþòü ÿê ðåçóëüòàò 䳿 ëþäèíè â óìîâàõ âèð³øåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ çàâäàíü, ïðîàíàë³çóâàòè çàêîíîì³ðíîñò³ íåéðîïåäàãîã³÷íèõ ïðîöåñ³â ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ðîçðîáèòè ìåòîäè òà çàñîáè íàâ÷àííÿ, ùî ìîæóòü ïîêðàùèòè óñï³øí³ñòü íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â òà çàáåçïå÷óþòü ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîã³â.

Ñó÷àñíà âèùà îñâ³òà âáà÷ຠãîëîâíèì ñâî¿ì çàâäàííÿì "îçáðîºííÿ" ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ìåòîäîëî㳺þ òâîð÷îãî ïåðåòâîðåííÿ ñâ³òó. Ïðîöåñ òâîð÷îñò³ îõîïëþº íàñàìïåðåä â³äêðèòòÿ íîâîãî: íîâèõ îá'ºêò³â, çíàíü, ïðîáëåì ³ ìåòîä³â ðîçâ'ÿçàííÿ öèõ ïðîáëåì. Ó çâ'ÿçêó ç öèì ïðîáëåìíå íàâ÷àííÿ ÿê òâîð÷èé ïðîöåñ º íåîáõ³äíèì ïðîöåñîì äëÿ ðîçâ'ÿçàííÿ íåñòàíäàðòíèõ íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü íåñòàíäàðòíèìè ìåòîäàìè, òà º êîðèñíèì äëÿ íàøî¿ ìåòîäèêè.

Ïðîáëåìíèì ìîæíà íàçâàòè íàâ÷àííÿ ðîçâ'ÿçàííÿ íåñòàíäàðòíèõ çàâäàíü, ó õîä³ ÿêîãî ñòóäåíòè çàñâîþþòü íîâ³ çíàííÿ, çäîáóâàþòü íîâ³ óì³ííÿ òà íàâè÷êè.

Íàìè âðàõîâàíî, ùî îñîáëèâ³ñòþ ïðîáëåìíîãî íàâ÷àííÿ º òå, ùî âîíî çì³íþº ìîòèâàö³þ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³: ïðîâ³äíèìè ñòàþòü ï³çíàâàëüíî-ñïîíóêàëüí³ (³íòåëåêòóàëüí³) ìîòèâè.

Òîìó ³íòåðåñ äî íàâ÷àííÿ êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â ó ñòóäåíò³â âèíèêຠó çâ'ÿçêó ç ïðîáëåìîþ ³ ðîçãîðòàºòüñÿ ó ïðîöåñ³ ïðàö³, ïîâ'ÿçàíî¿ ç ïîøóêàìè òà çíàõîäæåííÿì ð³øåííÿ ïðîáëåìíîãî çàâäàííÿ àáî ñóêóïíîñò³ çàâäàíü. Íà öèõ çàñàäàõ âèíèêຠâíóòð³øíÿ çàö³êàâëåí³ñòü, ùî ïåðåòâîðþºòüñÿ ó ÷èííèê àêòèâ³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó òà åôåêòèâíîñò³ íàâ÷àííÿ. Ñàìå òóò ï³çíàâàëüíà ìîòèâàö³ÿ ñïîíóêຠìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ òåíõíîëî㳿 ðîçâèâàòè ñâî¿ ñõèëüíîñò³ òà ìîæëèâîñò³.

Íàìè òàêîæ áóëî âðàõîâàíî, ùî ïðîáëåìíå çàâäàííÿ, ùî ñòàâèòüñÿ ïåðåä ñòóäåíòàìè, ìຠâ³äïîâ³äàòè ¿õ ³íòåëåêòóàëüíèì ìîæëèâîñòÿì: áóòè äîñèòü ñêëàäíèì, àëå âîäíî÷àñ ìîæëèâèì äî ðîçâ'ÿçàííÿ çàâäÿêè òèì íàâè÷êàì ìèñëåííÿ, ÿê³ ñôîðìîâàíî ó ñòóäåíò³â, âîëîä³ííþ íèìè ñïîñîáàìè ä³é ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â òà äîñòàòí³ì ð³âíåì çíàíü.

Êð³ì òîãî, ìè âèêîðèñòàëè ïåðåâàãè ìîäóëüíîãî òà ïðîãðàìîâàíîãî íàâ÷àííÿ â àñïåêò³ ïîáóäîâè òà ñòðóêòóðóâàííÿ çì³ñòó ìàòåð³àëó äèñöèïë³íè.

Îòæå, ïîáóäîâàíî ìîäåëü ìåòîäèêè ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â, ÿêà âêëþ÷ຠòàê³ áëîêè: òåîðåòè÷íèé áëîê (ö³ëüîâèé, ôóíêö³îíàëüíèé òà ìåòîäîëîã³÷íèé êîìïîíåíòè), çì³ñòîâèé áëîê (çì³ñò äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â», çì³ñò ÊÑÍ «Êîíñòðóþâàííÿ», ùî âðàõîâóº ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ñòóäåíò³â ï³ä ÷àñ ¿õ íàâ÷àííÿ), ïðîöåñóàëüíèé áëîê (îðãàí³çàö³éíèé òà òåõíîëîã³÷íèé êîìïîíåíòè), áëîê ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é íàâ÷àííÿ (âèêëàäà÷³, ñòóäåíòè, ñõåìè òà àëãîðèòìè ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é íàâ÷àííÿ) òà ðåçóëüòàòèâíèé áëîê (êðèòå𳿠îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â òà ð³âí³ ÇÍÓ) (ðèñ.2.4.).

Ïðè ñòâîðåí³ ìåòîäèêè áóëè âðàõîâàí³ âèìîãè äî ï³äãîòîâêè ôàõ³âöÿ ïðåäñòàâëåí³ â äîñë³äæåííÿõ Ñ.Ã. Ïèùåâà [176], Ê.Ê. Ïëàòîíîâà [178], ².Â. Ñàðòàêîâà [198], Î. Ñóãàê [215] òà ìîäåëü ÊÒÏ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â òåõíîëîã³é.

Îäíàê äëÿ âïðîâàäæåííÿ ìåòîäèêè ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ íåîáõ³äíî çä³éñíþâàòè, íà íàøó äóìêó, âèçíà÷åíèé ïåäàãîã³÷íèé ñóïðîâ³ä, ÿêèé áè ñêëàäàâñÿ ç òàêèõ êîìïîíåíò³â, ÿê [167]:

- ³íôîðìàòèâíî-çì³ñòîâîãî (íîâèçíà, îðèã³íàëüí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â, íàÿâí³ñòü óñ³õ ³íôîðìàö³éíèõ îäèíèöü äëÿ âèâ÷åííÿ, äèôåðåíö³éîâàí³ñòü çàâäàíü äëÿ ñòóäåíò³â â çàëåæíîñò³ â³ä ¿õ ïñèõîëîã³÷íèõ ñîñîáëèâîñåé îñîáèñòîñò³ òà ³í.);

îðãàí³çàö³éíî-óïðàâë³íñüêîãî (îðãàí³çàö³ÿ òâîð÷îãî íàâ÷àííÿ íà îñíîâ³ ïðîäóêòèâíîãî ñï³ëêóâàííÿ). Àêòèâí³ñòü ó íàâ÷àíí³, ñåðåäîâèùå, äå ñõâàëþºòüñÿ òà ï³äòðèìóºòüñÿ òâîð÷³ñòü ñòóäåíò³â íà óñ³õ ð³âíÿõ óïðàâë³ííÿ á³ëüø åôåêòèâíî ïðîÿâëÿºòüñÿ ïðè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê íà îñíîâ³ ñï³âðîá³òíèöòâà ì³æ âèêëàäà÷åì òà ñòóäåíòîì, òàê é ó ñï³âòâîð÷îñò³ â ä³àä³ «ñòóäåíò-ñòóäåíò»;

- åìîö³éíî-ñòèìóëþþ÷îãî. ×óéí³ñòü òà åìïàò³ÿ º äóæå âàæëèâèìè ïðè âçàºìî䳿 ñòóäåíòà òà âèêëàäà÷à, îñîáëèâî ïðè ïðàêòè÷íèõ ìåòîäàõ íàâ÷àííÿ, áî öå ñïðèº ¿õ âèñîêîìó ð³âíþ äîâ³ðè, âçàºìîï³äðèìö³, ðîçêðèòòþ òâîð÷³õ çä³áíîñòåé ñòóäåíò³â ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â.

Êð³ì òîãî, ìåòîäèêà ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ, íà íàøó äóìêó, ïîâèííà íàäàâàòè òàê³ ìîæëèâîñò³:

- ñàìîñò³éíîãî âèáîðó ìàéáóòí³ìè ôàõ³âöÿìè äèôåðåíö³éîâàíîãî çì³ñòó òà ð³âíÿ âèêîíóâàíèõ ÊÒÇ â³äïîâ³äíî äî ¿õ ³íòåðåñ³â, ìîæëèâîñòåé, íàÿâíîãî ð³âíÿ ÇÍÓ ³ íàõèë³â;

ñòâîðåííÿ ñòóäåíòàì óìîâ ðåãóëþâàííÿ âëàñíîãî òåìïó íàâ÷àííÿ ó ìåæàõ ÷àñó, â³äâåäåíîãî íà òâîð÷³ çàâäàííÿ, çàëåæíî â³ä ð³âíÿ îñîáèñòèõ ìîæëèâîñòåé, ³íäèâ³äóàëüíîãî ñòèëþ ä³ÿëüíîñò³, ðåïðåçåíòàòèâíî¿ ñèñòåìè ñïðèéíÿòòÿ;

äîçóâàííÿ ì³ðè äîïîìîãè âèêëàäà÷à çàëåæíî â³ä ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ñòóäåíò³â òà ñêëàäíîñò³ çàâäàíü;

ïðàöþâàòè çà îáðàíîþ ³íäèâ³äóàëüíîþ òðàºêòîð³ºþ íàâ÷àííÿ òà çàñòîñîâóâàòè íàéá³ëüø îïòèìàëüí³ ìåòîäè ³ çàñîáè ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ.

Îòæå, ïåðåéäåìî äî õàðàêòåðèñòèêè êîìïîíåíò³â ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ.


2.2 Ö³ë³ òà çì³ñò ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â»


Ïðè òðàäèö³éíîìó ï³äõîä³ ï³ä ðåçóëüòàòàìè îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî î÷³êóþòüñÿ, ðîçóì³þòü îñîáèñò³ñí³ íîâîóòâîðåííÿ, ÿê³ ôîðìóþòüñÿ ó ñòóäåíò³â. Òðàäèö³éíèé ï³äõ³ä â ñâî¿é îñíîâ³ îð³ºíòóâàâ íà çáåðåæåííÿ åêñòåíñèâíîãî øëÿõó ðîçâèòêó îñâ³òíüîãî çàêëàäó (îñâ³òà òèì êðàùå, ÷èì á³ëüøå çíàíü íàáóâ ñòóäåíò).

Îäí³ºþ ç êîíöåïòóàëüíèõ çàñàä ôîðìóâàííÿ ôàõîâèõ çíàíü ñó÷àñíîãî ïåäàãîãà íà îñíîâ³ äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â âèùî¿ îñâ³òè º ñóáºêòíî-ä³ÿëüí³ñíèé ï³äõ³ä, ÿêèé ñòâîðþº ï³ä´ðóíòÿ äëÿ îñâ³òè ôîðìóâàòè ó ñòóäåíò³â çäàòíîñò³ äî àêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, äî òâîð÷î¿ ïðîôåñ³éíî¿ ïðàö³ [134, 356].

Ãëîáàëüí³ ö³ë³ âèçíà÷àþòü ô³ëîñîô³þ îñâ³òè.  îñíîâó ñó÷àñíèõ îñâ³òí³õ ñèñòåì ïîêëàäåíà ³äåÿ ãóìàí³ñòè÷íîãî ñâ³òîãëÿäó, ùî ïåðåäáà÷ຠôîðìóâàííÿ òàêèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³, ÿê óñâ³äîìëåííÿ ºäíîñò³ ïðèðîäè ³ ëþäèíè, â³äìîâà â³ä àâòîðèòàðíîãî ñòèëþ ìèñëåííÿ, ïîâàæëèâå ñòàâëåííÿ äî ÷óæî¿ äóìêè, ³íøèõ êóëüòóð, ö³ííîñòåé ³ â³ðóâàíü [153, ñ. 20].

Ñóòü ãëîáàëüíèõ ö³ëåé ñó÷àñíèõ îñâ³òí³õ ïðîöåñ³â â îñîáèñò³ñí³é îð³ºíòàö³¿. Ãëîáàëüí³ ïåäàãîã³÷í³ ö³ë³ îïèñóþòü âèá³ð, à ëîêàëüí³ - â³äïîâ³äíó éîìó ä³ÿëüí³ñòü [61, ñ. 9]. Ìîæíà ïîáóäóâàòè ö³ë³ ñèñòåìè â³äïîâ³äíî ö³ëÿì ÊÒÏ ñòóäåíò³â - â³ä ãëîáàëüíèõ ö³ëåé-³äåàë³â äî íåïîä³ëüíèõ çàâäàíü. Îòðèìàí³ ñèñòåìè çàâäàíü ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê ìîäåë³ çàïëàíîâàíèõ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ [61, ñ. 10].

Îñíîâíèìè âóçëàìè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, â³ä ñòóïåíÿ îá´ðóíòîâàíîñò³ ÿêèõ ãîëîâíèì ÷èíîì çàëåæèòü ðåçóëüòàò ï³äãîòîâêè ôàõ³âöÿ áóäü-ÿêîãî ïðîô³ëþ, º: ö³ë³ íàâ÷àííÿ (äëÿ ÷îãî íàâ÷àòè), éîãî çì³ñò (ùî âèâ÷àòè) ³ ïðèíöèïè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó (ÿê íàâ÷àòè) [21].

Ó çâÿçêó ç âèçíà÷åííÿì ö³ë³ ÿê ìàéáóòíüîãî áàæàíîãî ðåçóëüòàòó ó íàâ÷àíí³, íåîáõ³äíî äîâåñòè òà âèçíà÷èòè, ùî º ðåçóëüòàòîì íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â. Ðåçóëüòàòîì çà ñóáºêòíî-ä³ÿëüí³ñíèì ï³äõîäîì º çàñâîºííÿ ñòóäåíòàìè ñïîñîá³â ä³é, ùî â³äïîâ³äàþòü ¿õ ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ çà ïåâíî¿ ñïåö³àëüíîñò³. Òîìó ãîëîâíîþ ìåòîþ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â ïðè ñóáºêòíî-ä³ÿëüí³ñíîìó ï³äõîä³ º ôîðìóâàííÿ ñàìå ñïîñîáó ä³é. Çàñîáîì äîñÿãíåííÿ òàêèõ íàâ÷àëüíèõ ö³ëåé ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ º ðîçâÿçàííÿ çàäà÷ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Òàêèì ÷èíîì, çàãàëüíèìè ³ îñíîâíèìè ö³ëÿìè ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â ó êîíòåêñò³ ñóáºêòíî-ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó º ôîðìóâàííÿ ó íèõ çíàíü, à ãîëîâíå - ñèñòåìè ïðîôåñ³éíèõ óì³íü òà íàâè÷îê ç äàíî¿ äèñöèïë³íè, à òàêîæ ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòîê ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ ÿêîñòåé.

Ïðè ðîçðîáëåí³ ö³ëåé íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é ìè äîòðèìóâàëèñü òàêèõ îñíîâíèõ âèìîã, ÿê ñèñòåìí³ñòü, ïîâíîòà, çðîçóì³ë³ñòü, äîñòóïí³ñòü, ìàêñèìàëüíà ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ, ä³àãíîñòè÷í³ñòü, ìîæëèâ³ñòü ïðîÿâó òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ñòóäåíò³â òà ¿õ ðîçâèòîê.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñèñòåìíîñò³ òà ïîâíîòè âèçíà÷åííÿ ö³ëåé íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â ìè âèêîðèñòàëè ïîåòàïíó äåêîìïîçèö³þ çì³ñòó òèïîâèõ ïðîôåñ³éíî-îð³ºíòîâàíèõ çàäà÷ ä³ÿëüíîñò³ òà â³äïîâ³äíèõ ¿ì óì³íü, ÿê³ âèçíà÷åí³ ñèñòåìîþ äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â âèùî¿ îñâ³òè.

Àíàë³ç íàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè çàñâ³ä÷èâ, ùî ïðè íàâ÷àíí³ áóäü-ÿê³é íàâ÷àëüí³é äèñöèïë³í³ íåîáõ³äíî ôîðìóâàòè ÷îòèðè îñíîâíèõ âèäè óì³íü [Èëüÿñ]:

-óì³ííÿ âèð³øóâàòè òèïîâ³ ïðåäìåòíî ñïåöèô³÷í³ çàäà÷³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çíàíü ç äèñöèïë³íè (òèïîâ³ óì³ííÿ);

-óì³ííÿ çä³éñíþâàòè ëîã³÷í³ ïðèéîìè íà ìàòåð³àë³ çíàíü ç äèñöèïë³íè (ëîã³÷í³ óì³ííÿ);

-óì³ííÿ âèð³øóâàòè íåñòàíäàðòí³ çàäà÷³ ç âèêîðèñòàííÿì çíàíü ç äèñöèïë³íè (òâîð÷³ óì³ííÿ);

-óì³ííÿ çä³éñíþâàòè çàãàëüí³ ïðèéîìè íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè (íàâ÷àëüí³ óì³ííÿ).

Óì³ííÿ, ÿê³ ôîðìóþòüñÿ ó ôàõ³âöÿ, ìàþòü ðÿä ³ºðàðõ³÷íèõ ð³âí³â - ê³íöåâèõ ³ ïðîì³æíèõ. ʳíöåâèé ð³âåíü óì³íü ôàõ³âöÿ âêëþ÷ຠóì³ííÿ âèð³øóâàòè ï³äñóìêîâ³ çàäà÷³ ³ óì³ííÿ ñàìî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

ʳíöåâ³ ³ ïðîì³æí³ óì³ííÿ ñòóäåíò íàáóâຠïðè íàâ÷àíí³ ð³çíèì äèñöèïë³íàì, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ôîðìóâàííÿ óì³íü âèð³øóâàòè çàäà÷³ ð³çíèõ ð³âí³â. Íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â ïîâèííî ïåðåäáà÷àòè íàäáàííÿ ñòóäåíòîì ïðîì³æíèõ óì³íü, ÿê³ º ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ çà îêðåìèìè òåìàìè ³ ðîçä³ëàìè äèñöèïë³íè. Òàê³ óì³ííÿ ìîæíà íàçâàòè êîìïîíåíòàìè ê³íöåâèõ óì³íü çà âèçíà÷åíîþ äèñöèïë³íîþ.

Äëÿ òîãî, ùîá çàäàòè ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ çà äèñöèïë³íîþ ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â, íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ñêëàä íåîáõ³äíèõ óì³íü, âèçíà÷èòè íåîáõ³äíèé ð³âåíü çàñâîºííÿ öèõ óì³íü, ïðîâåñòè çàãàëüíó òèïîëîã³þ çàäà÷, ùî ôîðìóþòü òàê³ óì³ííÿ, ¿õ êëàñèô³êàö³þ çà ð³çíèìè îçíàêàìè.

Ìåòà äàíî¿ ìåòîäèêè òàêîæ ïðîåêòóâàëàñü, âèõîäÿ÷è ç³ ñòðóêòóðè òà ôóíêö³é ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â, îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíî¿ õàðàêòåðèñòèêè ³ îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíî¿ ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè òàêèõ ôàõ³âö³â.

Ìåòà ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â - íàäàòè ñòóäåíòàì íàóêîâî îá´ðóíòîâàí³ çíàííÿ ç êîíñòðóêö³é ³ ìåòîä³â êîíñòðóþâàííÿ äåòàëåé îäÿãó, ìåòîä³â ³ ïðèéîì³â ìîäåëþâàííÿ äåòàëåé îäÿãó òà ñôîðìóâàòè âì³ííÿ ç âèêîíàííÿ ïîáóäîâè êðåñëåíü ÎÊ ïîÿñíèõ ³ ïëå÷îâèõ âèðîá³â, âèãîòîâëåííÿ ìàêåò³â êîíñòðóêö³é îäÿãó, âèêîíàííÿ ìîäåëþâàííÿ ÷àñòèí îäÿãó íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â ïðè âèêîíàíí³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü, ðîçâèòîê ÏÂß ñòóäåíò³â.

Îñíîâí³ çàâäàííÿ ³íäèâ³äóàë³çîâàíî¿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â òàê³:

ïîçèòèâíî âïëèíóòè íà ìîòèâàö³þ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðè íàâ÷àíí³ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â;

- ôîðìóâàòè êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷í³ çíàííÿ ³ êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷í³ óì³ííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é ç âðàõóâàííÿì ¿õ ìîòèâàö³¿, îñîáëèâîñòåé ðåïðåçåíòàòèâíî¿ ñèñòåìè ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿;

àêòèâ³çóâàòè òà ³íäèâ³äóàë³çóâàòè êâàç³ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é íà çàíÿòòÿõ òà ï³ä ÷àñ ñàìîñò³éíî¿ ï³äãîòîâêè íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ â³ðîá³â;

âðàõóâàòè ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ñòóäåíò³â, òàê³ ÿê: ðåïðåçåíòàòèâíèé êàíàë ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿, ïåðåâàæàþ÷è ìîòèâè, âõ³äíèé ð³âåíü ÇÍÓ ç äèñöèïë³íè;

ðîçâèâàòè êðåàòèâí³ñòü òà ìèñëåííÿ ñòóäåíò³â.

Ïðè öüîìó ñòóäåíòè â õîä³ âèâ÷åííÿ äèñöèïë³íè çà íîâîþ ìåòîäèêîþ ïîâèíí³ çíàòè: êëàñèô³êàö³þ ìåòîä³â êîíñòðóþâàííÿ äåòàëåé îäÿãó; õàðàêòåðèñòèêó êîíñòðóêö³é ³ ìåòîä³â êîíñòðóþâàííÿ äåòàëåé îäÿãó; ìåòîäè, ñïîñîáè ³ ïðèéîìè ìîäåëþâàííÿ äåòàëåé îäÿãó; ñóòí³ñòü, îñíîâí³ ìåòîäè, ôîðìè, çàñîáè íàâ÷àííÿ ó÷í³â ç ð³çíèìè ðåïðåçåíòàòèâíèìè êàíàëàìè ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿, ð³âíåì ìîòèâàö³¿, ð³çíèì âõ³äíèì ð³âíåì çíàíü òà óì³íü.

Âì³òè: âèêîíóâàòè ïîáóäîâó êðåñëåíü ÎÊ ïîÿñíèõ ³ ïëå÷îâèõ âèðîá³â; âèãîòîâëÿòè ìàêåòè êîíñòðóêö³é îäÿãó; âèêîíóâàòè ìîäåëþâàííÿ ÷àñòèí îäÿãó; âñòàíîâëþâàòè ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ ³ ñïîñîáè óñóíåííÿ îñíîâíèõ êîíñòðóêòèâíèõ äåôåêò³â.; âðàõîâóâàòè ïðè íàâ÷àíí³ ó÷í³â ¿õ ðåïðåçåíòàòèâí³ êàíàëè ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿, ð³âåíü ìîòèâàö³¿, âõ³äíèé ð³âåíü çíàíü òà óì³íü.

Ñòóäåíò ïîâèíåí âîëîä³òè: ïðèéîìàìè ðîáîòè ç íàâ÷àëüíîþ, íàóêîâîþ òà äîâ³äíèêîâîþ ë³òåðàòóðîþ; îñíîâíèìè ìåòîäàìè äîñë³äæåíü â ãàëóç³ ïðîåêòóâàííÿ îäÿãó; çàñòîñîâóâàòè ð³çíîìàí³òí³ ïðèéîìè ³ çàñîáè íàâ÷àííÿ.

Ìîäåëü ïðåäñòàâëåííÿ çì³ñòó äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â».

Äëÿ âèçíà÷åííÿ êîíêðåòíî¿ ìîäåë³ ïðåäñòàâëåííÿ çì³ñòó äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» äëÿ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â ïðîàíàë³çóºìî ³ñíóþ÷³ ìîäåë³ ïðåäñòàâëåííÿ ³íôîðìàö³¿. Ëîã³÷íà ïîáóäîâà ìîäåë³ ïîäàííÿ çì³ñòó íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè äîçâîëèòü ñòóäåíòàì ïîâíî óñâ³äîìèòè íàâ÷àëüíó ³íôîðìàö³þ òà ÷³òêî ¿¿ ïðåäñòàâèòè.

Ïðîáëåìà ðîçðîáëåííÿ ìîäåëåé ðåïðåçåíòàö³¿ ³íôîðìàö³¿ ïàðàëåëüíî ðîçðîáëÿëàñÿ â ð³çíèõ ãàëóçÿõ íàóêè. Ìîäåë³ ìåíòàëüíî¿ ðåïðåçåíòàö³¿ ñüîãîäí³ ä³ëÿòü íà äâ³ ãðóïè: ìîäåë³, â ÿêèõ ïåðåäáà÷àºòüñÿ îäèí ôîðìàò ìåíòàëüíî¿ ðåïðåçåíòàö³¿, òà ìîäåë³, â ÿêèõ òàêèõ ôîðìàò³â äåê³ëüêà [Êóëþò] (ðèñ. 2.5).


Ðèñ. 2.5. Êëàñèô³êàö³ÿ ìîäåëåé ìåíòàëüíî¿ ðåïðåçåíòàö³¿


Ïðîàíàë³çóºìî ìîäåë³ ïðåäñòàâëåííÿ ³íôîðìàö³¿ ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ òèõ, ÿê³ ïîâíî â³äîáðàæàþòü ³íôîðìàö³éíó îñíîâó êîãí³òèâíèõ ïðîöåñ³â òà ìîæóòü áóòè îáðàí³ â ÿêîñò³ ìîäåë³ ïîäàííÿ çì³ñòó íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â».

Ñóòü òåîð³¿, íà äóìêó Ìàðêà ̳íñüêîãî ó òîìó, ùî êîëè ëþäèíà ïîïàäຠâ íîâó ñèòóàö³þ, âîíà âèêëèêຠó ñâî¿é ïàì'ÿò³ îñíîâíó ñòðóêòóðó (ôðåéì). Ôðåéì (ðàìêà) - öå îäèíèöÿ ïîäàííÿ çíàíü, ùî çáåðåæåíà â ìèíóëîìó, äåòàë³ ÿêî¿ ìîæóòü áóòè çì³íåí³ â³äïîâ³äíî äî ïîòî÷íî¿ ñèòóàö³¿. Êîæíèé ôðåéì ìîæå áóòè äîïîâíåíèé ð³çíîþ ³íôîðìàö³ºþ, ùî ìîæå ñòîñóâàòèñÿ ñïîñîá³â çàñòîñóâàííÿ äàíîãî ôðåéìó, íàñë³äê³â öüîãî çàñòîñóâàííÿ, ä³é, ÿê³ íåîáõ³äíî âèêîíàòè, ÿêùî íå âèïðàâäàºòüñÿ ïðîãíîç [Ìèíñêè].

Âåðõí³é ð³âåíü - öå ôàêò, ùî ñòîñóºòüñÿ ñòàíà îá'ºêòà, ââàæàºòüñÿ ³ñòèííèì. Íàñòóïí³ ð³âí³ - áåçë³÷ òåðì³íàëüíèõ ñëîò³â, ÿê³ ïîâèíí³ áóòè çàïîâíåí³ êîíêðåòíèìè çíà÷åííÿìè é äàíèìè.

Ó êîæíîìó ñëîò³ çàäàºòüñÿ óìîâà, ùî ïîâèííà âèêîíóâàòèñÿ ïðè âñòàíîâëåíí³ â³äïîâ³äíîñò³ ì³æ çíà÷åííÿìè (ñëîò àáî ñàì éîãî âñòàíîâëþº àáî ñòâîðþºòüñÿ á³ëüø äð³áíà ñêëàäîâà ôðåéìó). Ôðåéìîâó ìîäåëü ìîæíà âèêîðèñòàòè ó íàøîìó äîñë³äæåíí³ äëÿ ïðåäñòàâëåííÿ äåêëàðàòèâíî¿ òà ïðîöåäóðíî¿ ³íôîðìàö³¿, äëÿ ðîçðîáêè êîìïþòåðíî¿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ.

Ìîäåëü îäíîôîðìàòíî¿ ìåíòàëüíî¿ ðåïðåçåíòàö³¿ À.Êîëë³íçà òà Ì.Êâ³ëë³àíà âêëþ÷ຠïðåäñòàâëåííÿ ïîíÿòü çà äîïîìîãîþ îçíàê òà ìåðåæåâ³ ìîäåë³, äå êîíöåïòè óòâîðþþòü ³ºðàðõ³÷íó ñòðóêòóðó çà äîïîìîãîþ çâ'ÿçê³â âêëþ÷åííÿ; à îçíàêè çàéìàþòü ñóïåð-îðäèíàòíå ïîëîæåííÿ. Òàêó ìîäåëü ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ êëàñèô³êàö³¿ ïîíÿòü òà îá'ºêò³â, îñê³ëüêè êîæíå ïîíÿòòÿ çàäàºòüñÿ ÷åðåç ñóêóïí³ñòü îçíàê óñüîãî ³ºðàðõ³÷íîãî äåðåâà ïåâíîãî êëàñó. Îäíàê, ïðîöåñ îáðîáëåííÿ ³íôîðìàö³¿ òóò º ïîñë³äîâíèì ³ òîìó ìîäåë³ ïðèòàìàíí³ çíà÷í³ âèòðàòè íàâ÷àëüíîãî ÷àñó.

Ìåðåæåâ³ ìîäåë³ ìåíòàëüíî¿ ðåïðåçåíòàö³¿ Ã.Ô³ëëìîðà [ôèëìîð] îïèñóþòü îá'ºêòè çà äîïîìîãîþ âóçë³â òà çâ'ÿçê³â ì³æ íèìè. Íà äóìêó íàóêîâöÿ, ä³ÿ âèêîíóº ðîëü íåçàëåæíî¿ çì³ííî¿, â³ä âèáîðó ÿêî¿ çàëåæèòü õàðàêòåðèñòèêà ³íøèõ êîìïîíåíò³â ñåìàíòè÷íèõ çâ'ÿçê³â. Ç òàêîþ 䳺þ ïîâ'ÿçàíèé íàá³ð ñåìàíòè÷íèõ â³äíîøåíü, ÿêà ðåàë³çóºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ïîíÿòü. Ñóêóïí³ñòü òàêèõ â³äíîøåíü âèçíà÷ຠñòðóêòóðó ðåïðåçåíòàö³¿ ³íôîðìàö³¿ ó ïàì'ÿò³. Îòæå, ïðîñòîòà òà áàãàòîâàð³àòèâí³ñòü ïîáóäîâè ìåðåæåâî¿ ìîäåë³ Ã.Ô³ëëìîðà ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ äëÿ ìîäåë³ ïîäàííÿ çì³ñòó äèñöèïë³íè «ÊØ».

Íàóêîâö³ òà äîñë³äíèêè ó ñâî¿õ ïîøóêàõ ÷àñòî çàñòîñîâóþòü ãðàôè àáî "äåðåâî ö³ëåé", â³äì³íí³ñòþ ÿêèõ º ñòðóêòóðà, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç âåðøèíè òà ã³ëîê. Âåðøèíè ãðàô³â - öå ëîã³÷í³ åëåìåíòè ì³ðêóâàíü, à ã³ëêè - ïåðåõîäè ì³æ ëîã³÷íèìè åëåìåíòàìè. Òàê, ãðàôè Ä.Ïîéà [164] ñêëàäàþòüñÿ ç äèäàêòè÷íèõ çàñîá³â ÷îòèðüîõ ð³âí³â, äå ïåðøèé ð³âåíü ì³ñòèòü ïîñë³äîâí³ñòü ãåîìåòðè÷íèõ îáðàç³â; äðóãèé ð³âåíü º ïîñë³äîâí³ñòþ ñòàí³â ãðàôà çàâäàííÿ íà êîæíîìó êðîö³ éîãî âèð³øåííÿ; òðåò³é ð³âåíü - îá÷èñëþâàëüíèé, íà ÿêîìó ïðåäñòàâëåí³ ôîðìóëè, çà ÿêèìè çä³éñíþºòüñÿ îá÷èñëåííÿ ïîêðîêîâî; ÷åòâåðòèé ð³âåíü - åâðèñòè÷íèé, ñêëàäàþòü ïèòàííÿ ÷è ðåêîìåíäàö³¿ äî êîæíîãî êðîêó âèð³øåííÿ íàâ÷àëüíîãî çàâäàííÿ. Îñê³ëüêè íà âñ³õ ÷îòèðüîõ ð³âíÿõ äëÿ ñòóäåíòà íàäàºòüñÿ ïåâíà ³íôîðìàö³ÿ, òî ìîæëèâå óñï³øíå âèð³øåííÿ çàâäàííÿ çà äîïîìîãîþ ìîæëèâîñò³ â³äîáðàæåííÿ óñ³õ ìîæëèâèõ âàð³àíò³â òàêîãî âèð³øåííÿ.

Ïðîâåäåíèé àíàë³ç ìîäåëåé ìåíòàëüíî¿ ðåïðåçåíòàö³¿ ³íôîðìàö³¿ ïîêàçàâ, ùî ³ºðàðõ³÷í³ ìîäåë³ êðàùå â³äïîâ³äàþòü ³ºðàðõ³÷í³é ñòðóêòóð³ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ ç äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â», à ìåðåæåâ³ ìîäåë³ çàãàëîì íàéòî÷í³øå îïèñóþòü ñàìå ïðîöåñè ìåíòàëüíî¿ ðåïðåçåíòàö³¿ ³íôîðìàö³¿ ëþäèíîþ.

Îòæå, íà íàøó äóìêó, ìîäåëü ïîäàííÿ çì³ñòó íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè ìຠáóòè ³ºðàðõ³÷íèì «äåðåâîì» ³íôîðìàö³¿, áî òàêèé øëÿõ ïîáóäîâè çì³ñòó ö³º¿ íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè â³äïîâ³äຠñóá'ºêòíî-ä³ÿëüí³ñíîìó ï³äõîäó [ϳäëàñ, ñ.5].

Ïîáóäîâà çì³ñòó íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â», íà íàøó äóìêó, ïîâèííà áàçóâàòèñÿ òàêîæ íà çàêîíîì³ðíîñòÿõ ñèñòåìíîãî çàñâîºííÿ çíàíü äèñöèïë³íè, ïðàêòè÷íèõ ñïîñîá³â ¿õ ðåàë³çàö³¿ â îñâ³òí³é ïðàêòèö³, ïîãëèáëåíí³ ôàõîâî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ êîìïåòåíö³¿; ìîäóëüíîñò³ - çàêð³ïëåííÿ äèäàêòè÷íèõ îäèíèöü.

Ñïèðàþ÷èñü íà äîñë³äæåííÿ óêðà¿íñüêèõ â÷åíèõ [146], ìè çàñòîñóâàëè òàêèé àëãîðèòì ïîáóäîâè çì³ñòó äèñöèïë³íè «ÊØ» (ðèñ.2.6):

.  ÿêîñò³ ïåðøîãî ð³âíÿ ìîäåë³ ïîäàííÿ ö³ëåé òà çì³ñòó íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè «ÊØ» ìè âèçíà÷èëè ïðîôåñ³éí³ óì³ííÿ, ùî íàâåäåí³ â îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éí³é õàðàêòåðèñòèö³ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é.

.  ÿêîñò³ äðóãîãî ð³âíÿ ìîäåë³ âèêîðèñòàëè îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíó ïðîãðàìó ¿õ ï³äãîòîâêè. Öå ìè çðîáèëè äëÿ âèçíà÷åííÿ ñêëàäîâèõ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â.

. Òðåò³é ð³âåíü ïðåäñòàâëåíî ïðîãðàìîþ äèñöèïë³íè "ÊØÂ", äå äëÿ ðåàë³çàö³¿ ö³ëåé íàâ÷àííÿ òà ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ó ñòóäåíò³â ïðîôåñ³éíèõ óì³íü âèçíà÷åíî ïåðåë³ê íàâ÷àëüíèõ åëåìåíò³â, ÿê³ ñïðÿìîâàí³ íà îâîëîä³ííÿ ñòóäåíòàìè ïðîôåñ³éíèìè óì³ííÿìè.

. ×åòâåðòèé ð³âåíü ìîäåë³ ïîäàííÿ ö³ëåé òà çì³ñòó íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè âèçíà÷èëè çà äîïîìîãîþ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ âèäàíü ç äèñöèïë³íè «ÊØ» òà íåîáõ³äíîãî çì³ñòó ³íäèâ³äóàëüíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü, ùî âðàõîâóþòü ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ñòóäåíò³â.


Ðèñ. 2.6. Ìîäåëü ïðåäñòàâëåííÿ ö³ëåé òà çì³ñòó íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè "ÊØÂ"


Äëÿ ïîáóäîâè çì³ñòó ñêîðèñòàºìîñÿ ïîíÿòòÿìè ëîã³êè â³äíîøåíü, äå êîæíå ïîíÿòòÿ ìîæíà âèçíà÷èòè ÷åðåç ìíîæèíó ñóòòºâèõ îçíàê, êîæíà ç ÿêèõ, â³äïîâ³äíî, òàêîæ ìîæå áóòè îêðåìèì ïîíÿòòÿì. Çã³äíî ëîã³êè â³äíîøåíü ³ñíóº ê³ëüêà âèä³â â³äíîøåíü ì³æ ïîíÿòòÿìè [135]:

) â³äíîøåííÿ ñóì³ñíîñò³: â³äíîøåííÿ òîòîæíîñò³; â³äíîøåííÿ ïåðåòèíó; â³äíîøåííÿ ï³äïîðÿäêóâàííÿ.

) â³äíîøåííÿ íåñóì³ñíîñò³: â³äíîøåííÿ ñóï³äðÿäíîñò³ (êîîðäèíàö³¿); â³äíîøåííÿ ïðîòèëåæíîñò³; â³äíîøåííÿ ïðîòèð³÷÷ÿ.

Îòæå, çà àíàëî㳺þ, ùî âêàçàíà íà ðèñ. 2.7 ìè ïðîâåëè ðîç÷ëåíóâàííÿ äîâ³ëüíîãî ïîíÿòòÿ À.  ðåçóëüòàò³ îïåðàö³¿ ä³ëåííÿ áóëî âèçíà÷åíî òàê³ âêëàäåí³ ïîíÿòòÿ ÿê Â1, Â2,, Â3. À ç ïîíÿòòÿ Â1 - â³äïîâ³äíî ïîíÿòòÿ Ñ1,1, Ñ1,2, Ñ1,3.


Ðèñ. 2.7. Ñõåìà ïîåòàïíî¿ äåêîìïîçèö³¿


Õàðàêòåðí³ ðèñè ðîçðîáëåíî¿ íàìè ìîäåë³ ïîäàííÿ ö³ëåé òà çì³ñòó:

âîíà ´ðóíòóºòüñÿ íà óì³ííÿõ ðîçâ'ÿçóâàòè íàâ÷àëüí³ çàâäàííÿ ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ ð³çíîãî ð³âíÿ óçàãàëüíåííÿ: ïî÷èíàþ÷è ç òèïîâèõ çàäà÷ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é (çã³äíî âèìîã äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â âèùî¿ îñâ³òè) òà çàê³í÷óþ÷è âóçüêî ñïðÿìîâàíèìè êâàç³ïðîôåñ³éíèìè çàâäàííÿìè, ùî âðàõîâóþòü ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ñòóäåíòà;

ïðîâåäåííÿ ïðîöåñó äåêîìïîçèö³¿ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â, ÿê ïðîöåñó ðîç÷ëåíóâàííÿ, ùî äîçâîëÿº ðîçãëÿäàòè áóäü-ÿêó äîñë³äæóâàíó ñèñòåìó ÿê ñêëàäíó, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç îêðåìèõ âçàºìîïîâ'ÿçàíèõ ï³äñèñòåì, ÿê³, â ñâîþ ÷åðãó, òàêîæ ìîæóòü áóòè ðîç÷ëåíîâàí³ íà ÷àñòèíè, øëÿõîì äîïîâíåííÿ òðàäèö³éíî¿ ìîäåë³ ïîäàííÿ çì³ñòó íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè íîâèìè ð³âíÿìè ïðîôåñ³éíèõ óì³íü äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â», à òàêîæ äåêîìïîçèö³¿ ð³âí³â, ÿê³ äîçâîëÿþòü íàóêîâî îá´ðóíòîâàíî ïîä³ëèòè ¿õ íà äåê³ëüêà ð³âí³â;

ìîäåëü ïîäàííÿ çì³ñòó äèñöèïë³íè çàáåçïå÷óº ðîçâ'ÿçàííÿ êâàç³ïðîôåñ³éíèõ çàâäàíü ð³çíîãî ð³âíÿ óçàãàëüíåííÿ â³ä òèïîâèõ çàäà÷ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äî ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ çàâäàíü òâîð÷îãî ð³âíÿ;

- öÿ ìîäåëü áàçóºòüñÿ íà òîìó, ùî ìàáóòí³ â÷èòåëÿ òåõíîëîã³é ñàì³ ïîâèíí³ çíàòè ñóòí³ñòü, îñíîâí³ ìåòîäè, ôîðìè, çàñîáè íàâ÷àííÿ ó÷í³â ç ð³çíèìè ðåïðåçåíòàòèâíèìè êàíàëàìè ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿, ð³âíåì ìîòèâàö³¿, ð³çíèì âõ³äíèì ð³âíåì çíàíü, íàâè÷îê òà óì³íü, óì³òè öå âðàõîâóâàòè ïðè íàâ÷àíí³ ó÷í³â;

- äîïîâíåííÿ òðàäèö³éíî¿ ìîäåë³ ïîäàííÿ çì³ñòó íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè íîâèì ð³âíåì - «ïðîôåñ³éí³ óì³ííÿ ùîäî íàâ÷àííÿ ó÷í³â ç ð³çíèìè ðåïðåçåíòàòèâíèìè êàíàëàìè ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿, ð³âíåì ìîòèâàö³¿, ð³çíèì ð³âíåì çíàíü, íàâè÷îê òà óì³íü».

Ïðîöåñ òà ðåçóëüòàò â³äáîðó çì³ñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó äèñöèïë³íè «ÊØ» â³äîáðàæàºòüñÿ â íàâ÷àëüí³é ïðîãðàì³ äèñöèïë³íè, ÿêó âèêëàäà÷ âäîñêîíàëþº ó çâÿçêó ç íàóêîâèìè äîñÿãíåííÿìè òà âèìîãàìè âèðîáíèöòâà òà ñóñï³ëüñòâà. Òàêèé â³äá³ð áàçóºòüñÿ íà çàãàëüíîäèäàêòè÷íèõ ïðèíöèïàõ, íà ïîëîæåííÿõ ñóáºêòíî-ä³ÿëüí³ñíîãî íàâ÷àííÿ, òåî𳿠ïîåòàïíîãî ôîðìóâàííÿ ðîçóìîâèõ ä³é, ïðîãðàìîâàíîãî, ìîäóëüíîãî ³ ïðîáëåìíîãî íàâ÷àííÿ òîùî, ³ âêëþ÷ຠ[321]: â³äá³ð çà ïðèíöèïîì ãåíåðàë³çàö³¿-êîíöåíòðàö³¿ çì³ñòó íàâêîëî ïðîâ³äíèõ êîíöåïö³é, ³äåé ³ çàêîíîì³ðíîñòåé íàóêè, íà ÿê³é áàçóºòüñÿ íàâ÷àëüíà äèñöèïë³íà; â³äá³ð çà ïðèíöèïîì íàóêîâî¿ ö³ë³ñíîñò³; â³äá³ð çà ïðèíöèïîì çàáåçïå÷åííÿ âíóòð³øíüî¿ ëîã³êè íàóêè, ùî º áàçîþ äëÿ íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè; â³äá³ð, çàñíîâàíèé íà âèêîðèñòàíí³ ñó÷àñíîãî íàóêîâîãî çì³ñòó, íîâèõ íàóêîâèõ äîñÿãíåíü, òåîð³é ³ ôàêò³â; â³äá³ð òàêîãî çì³ñòó, ÿêèé ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè çàãàëüíèì ö³ëÿì ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â; â³äá³ð çì³ñòó äîñòóïíîãî äëÿ çàñâîºííÿ.

Ñüîãîäí³ ³ñíóº âåëèêà ê³ëüê³ñòü ìîäåëåé ëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó. Äåÿê³ àâòîðè [134] ïðîïîíóþòü âèêîðèñòîâóâàòè ëîã³÷í³ ñõåìè, äå ÿê åëåìåíòè çíàííÿ âèñòóïàþòü ïîíÿòòÿ, äóìêè, çàêîíè, íàéâàæëèâ³ø³ äîñë³äè. Âîíè ñïîëó÷àþòüñÿ ñòð³ëêàìè â³äïîâ³äíî äî ïîñë³äîâíîñò³ âèêëàäó íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, é ïðåäñòàâëÿþòü ñîáîþ ãðàôè. Ó âåðøèíó ãðàôà ïîì³ùàþòüñÿ ñòðóêòóðí³ åëåìåíòè ìàòåð³àëó, à çà äîïîìîãîþ ðåáåð â³äîáðàæàþòüñÿ çâ'ÿçêè åëåìåíò³â îäèí ³ç îäíèì. Òîìó çà äîïîìîãîþ ãðàô³â ìîæíà íàî÷íî ïðåäñòàâèòè ñòðóêòóðó íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó.

Äëÿ òîãî, ùîá àêòèâ³çóâàòè ï³çíàâàëüíó ä³ÿëüí³îñòü ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é íåîáõ³äíî ðåàë³çóâàòè óñ³ ñêëàäíèêè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó: ïñèõîëîã³÷íèé, äèäàêòè÷íèé ³ ìåòîäè÷íèé. Òîìó äîö³ëüíî âðàõóâàòè äåÿê³ ìåòîäîëîã³÷í³ ï³äõîäè ùîäî íàâ÷àííÿ [6, 62, 63, 64, 65].

Äèñêðåòíèé ï³äõ³ä äî çàñâîºííÿ çíàíü. Ó íàâ÷àëüíîìó ìàòåð³àë³ âèä³ëÿþòüñÿ ãîëîâí³ ³ äðóãîðÿäí³ åëåìåíòè çíàííÿ. Ãîëîâí³ åëåìåíòè óòâîðþþòü çì³ñò ôóíêö³îíóþ÷î¿ ñèñòåìè çíàííÿ, à äðóãîðÿäí³ çâ'ÿçóþòü ¿õ â ºäèíó ëîã³÷íî ö³ëå óòâîðåííÿ. Êîæåí åëåìåíò çíàííÿ âñüîãî íà îäíîìó çàíÿòò³, íà ÿêîìó â³í ââîäèòüñÿ âïåðøå, ìîæå áóòè ãîëîâíèì. Íà âñ³õ æå íàñòóïíèõ â³í áåðå ó÷àñòü â çâ'ÿçêàõ äëÿ óòâîðåííÿ íîâèõ åëåìåíò³â çíàííÿ ³ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ºäíàëüíèé. Äëÿ âèä³ëåííÿ åëåìåíò³â çíàííÿ ïðîïîíóþòüñÿ òðè êðèòåð³¿:à) åëåìåíò çíàííÿ çóñòð³÷àºòüñÿ âïåðøå;á) åëåìåíò çíàííÿ âõîäèòü äî ÷èñëà îñíîâíèõ ïîíÿòü, ÿê³ íåîáõ³äíî çàñâî¿òè íà äàíîìó óðîö³, ³ áåç íüîãî íåìîæëèâå ïîäàëüøå ðîçóì³ííÿ ìàòåð³àëó; â) åëåìåíò çíàííÿ ìຠâåëèêå ñâ³òîãëÿäíå çíà÷åííÿ.

Âèä³ëèâøè ãîëîâí³, äîì³íóþ÷³ åëåìåíòè çíàííÿ íà êîæíîìó ç ïîñë³äîâíî ïðîò³êàþ÷èõ çàíÿòü, ìîæíà îðãàí³çóâàòè â³äíîñíî àâòîíîìíó ñèñòåìó íàâ÷àííÿ, ñïðèÿþ÷ó îñìèñëåíîìó ³ ì³öíîìó çàïàì'ÿòîâóâàííþ ìàòåð³àëó.

1.Ñèñòåìíî-ôóíêö³îíàëüíèé ï³äõ³ä äî çàñâîºííÿ çíàíü.

³í çàñíîâàíèé íà àíàë³ç³ ñòðóêòóðè çíàííÿ, âèÿâëåíí³ ôóíêö³é éîãî åëåìåíò³â, ñèñòåìàòèçàö³¿ çíàíü çà ïðèçíà÷åííÿì, ñèíòåç³ ïðàâèë ñèñòåìíîãî çàñâîºííÿ ³ íàâ÷àíí³ ó÷í³â çàãàëüíîíàóêîâèì çàñîáàì ôîðìóâàííÿ ³íòåëåêòóàëüíèõ óì³íü.

Ñèñòåìîóòâîðþþ÷èì ôàêòîðîì ïðè îá'ºäíàíí³ çíàíü â ñèñòåìó º ¿õ ôóíêö³¿, òîìó ï³äõ³ä ìຠíàçâó ñèñòåìíî-ôóíêö³îíàëüíèé.

2.Ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíèé ï³äõ³ä äî çàñâîºííÿ çíàíü.

Òóò îïòèìàëüíîþ îäèíèöåþ çíàííÿ ââàæàºòüñÿ íàóêîâà òåîð³ÿ ç ôàêòàìè, ã³ïîòåçàìè, ³äåàëüíèìè îá'ºêòàìè, çàêîíàìè ³ ïðàêòè÷íèì çàñòîñóâàííÿì. Ñòðóêòóðíà ñõåìà çíàííÿ áóäóºòüñÿ â äèíàì³ö³ ïðè ðîçêðèòò³ òåîð³¿. Îòæå, çàáåçïå÷óþòüñÿ ñèñòåìàòè÷í³ñòü ³ ñèñòåìí³ñòü çàñâîºííÿ çíàíü, çàñâîþºòüñÿ ñòðóêòóðà ìàòåð³àëó, ï³äâèùóºòüñÿ ñâ³äîì³ñòü ³ ì³öí³ñòü çíàíü.

3.Ñèñòåìíî-ëîã³÷íèé ï³äõ³ä äî çàñâîºííÿ çíàíü.

Íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë íàäàºòüñÿ ó÷íÿì ó ÷àñòêîâî ñêîðî÷åíîìó ³ çàêîäîâàíîìó âèãëÿä³. Ïðàêòè÷íî âèêîðèñòàííÿ â³í çíàéøîâ â «îïîðíèõ êîíñïåêòàõ». îñíîâó ñòðóêòóðóâàííÿ çì³ñòó ìàòåð³àëó äèñöèïë³íè «ÊØ», íà íàøó äóìêó, íåîáõ³äíî ïîêëàñòè ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíèé ï³äõ³ä, ùî áàçóºòüñÿ íà äîñÿãíåíí³ ê³íöåâî¿ ìåòè íàâ÷àííÿ òà ñïðèÿþ÷èé ïîâíîìó çàñâîºííþ îñíîâíèõ, íàéá³ëüø çíà÷óùèõ ðîçä³ë³â ³ òåì íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè. Çâ'ÿçêè ì³æ ¿¿ åëåìåíòàìè ìàþòü æîðñòêèé õàðàêòåð òà âèçíà÷åí³ ëîã³êîþ òà ïåäàãîã³÷íèìè âèìîãàìè äî íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòó ³ òåõíîëî㳿 íàâ÷àííÿ.

Äëÿ ñòðóêòóðíîãî àíàë³çó íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó çà äèñöèïë³íîþ «ÊØ» áóëî âèä³ëåíî åëåìåíòè ñòðóêòóðè (ìîäóë³, ðîçä³ëè, òåìè, ïîíÿòòÿ), çà ÿêèìè ïîâèíí³ ôîðìóâàòèñÿ çíàíÿ, óì³ííÿ, íàâè÷êè, òà äîñâ³ä ¿õ ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ.

Òîìó ïðè ïðîâåäåíí³ ñòðóêòóðíîãî àíàë³çó íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó áóëî ñêëàäåíî ïîâíèé ïåðåë³ê íàâ÷àëüíèõ åëåìåíò³â (òåì, ïèòàíü), ðîáîòà íàä âèâ÷åííÿì ÿêèõ äîçâîëèëà á äîñÿãòè ìåòè ìåòîäèêè òà çàñâîºííÿ ïðåäìåòà.

 ðåçóëüòàò³ ö³º¿ ðîáîòè áóëî âèÿâëåíî ñèñòåìó ñìèñëîâèõ çâ'ÿçê³â ì³æ åëåìåíòàìè çì³ñòó ³ ðîçòàøîâàíî íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë â ïîñë³äîâíîñò³, ÿêà âèò³êຠç ö³º¿ ñèñòåìè çâ'ÿçê³â.

Äëÿ íàî÷íîãî ïðåäñòàâëåííÿ çì³ñòó ³ éîãî ñòðóêòóðè ìè âèêîðèñòàëè ìàòðèöþ çâ'ÿçê³â, ãðàô íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, ñòðóêòóðíî-ëîã³÷í³ ñõåìè òîùî.

Çà äîïîìîãîþ ãðàôîàíàë³òè÷íîãî ìåòîäó ìè ïîáóäóâàëè ñòðóêòóðíî-ñìèñëîâó ìîäåëü íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó äèñöèïë³íè „ÊØÂ. Àëãîðèòì ïîáóäîâè äàíî¿ ìîäåë³ ñêëàäàâñÿ ç åòàï³â:

1. Âèä³ëåííÿ îñíîâíèõ ñìèñëîâèõ îäèíèöü (ïîíÿòü) íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó äèñöèïë³íè «ÊØ»

2. Ïîáóäîâà ãðàôó âçàºìîçâ'ÿçê³â ì³æ ïîíÿòòÿìè

. Àíàë³ç ãðàôó âçàºìîçâ'ÿçê³â íà ïðåäìåò âèÿâëåííÿ â íüîìó êîíòóð³â ³ «àâòîíîìíèõ» âåðøèí.

. Ïîáóäîâà ìàòðèö³ âçàºìîçâ'ÿçê³â, âèêîðèñòîâóþ÷è ãðàô âçàºìîçâÿçê³â

. Ðîçêëàäàííÿ âåêòîðà Wa íà øàðè.

. Ïîáóäîâà ãðàôó â øàðîâî-ïàðàëåëüí³é ôîðì³, âèêîðèñòîâóþ÷è îäåðæàíå ðîçáèòòÿ.

. Àíàë³ç ãðàôó ³ âèðîáëåííÿ ðåêîìåíäàö³¿ ïî ïîñë³äîâíîñò³ âèêëàäó íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó.

 ðåçóëüòàò³ ñòðóêòóðóâàííÿ ïîíÿòü ãðàôîàíàë³òè÷íèì ìåòîäîì, ìè îòðèìàëè ñòðóêòóðíî-ñìèñëîâó ìîäåëü äèñöèïë³íè «ÊØ», ôðàãìåíò ÿêî¿ çîáðàæåíî íà ðèñ.2.8.

Íà ö³é îñíîâ³ òà íà îñíîâ³ àíàë³çó ï³äðó÷íèê³â ³ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â ç ïèòàíü êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â [3, 11, 18, 19, 20, 123, 144, 215], ðåçóëüòàò³â îïèòóâàííÿ âèêëàäà÷³â âèçíà÷åíèõ ÂÍÇ íàìè âèä³ëåíî ïåðåë³ê çíàíü ³ óì³íü, ùî ñêëàäàþòü çì³ñò ÊÒÇÓ íà åòàï³ íàâ÷àííÿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» (Äîäàòîê À).

Êð³ì íàóêîâî¿ ïîáóäîâè çì³ñòó äèñöèïë³íè ìè â ìîäóëü «Òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà êîíñòðóþâàííÿ îäÿãó» çàïðîïîíóâàëè âíåñòè òåìó «Îñîáëèâîñò³ íàâ÷àííÿ ÊØ ó÷í³â ç ð³çíèìè ðåïðåçåíòàòèâíèìè êàíàëàìè ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿, ð³âíåì ìîòèâàö³¿, ð³çíèì ð³âíåì çíàíü òà óì³íü». Îñê³ëüêè öå º âàæëèâèì òà ïðîáëåìíèì ì³ñöåì ïðè íàâ÷àíí³ÿ ó÷í³â, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü àíàë³ç, ïðîâåäåíèé ó 1 ðîçä³ë³ íàøî¿ ðîáîòè.

 çàëåæíîñò³ â³ä âèäó íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³ñò ðîçðîáëåíî¿ ìåòîäèêè ïðåäñòàâëåíî òåîðåòè÷íîþ ³ ïðàêòè÷íîþ ÷àñòèíàìè.

Òåîðåòè÷íà ÷àñòèíà ìåòîäèêè çã³äíî ç ðîáî÷îþ ïðîãðàìîþ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» ïåðåäáà÷àëà ïðîâåäåííÿ ëåêö³éíèõ çàíÿòü â îáñÿç³ 30 ãîäèí.

Ïðàêòè÷íà ÷àñòèíà ðîçðîáëåíî¿ ìåòîäèêè ì³ñòèëà ëàáîðàòîðí³ çàíÿòòÿ - 48 ãîäèí, ³íäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ - 36 ãîäèí. Ñàìîñò³éí³ çàíÿòòÿ çàéìàëè 108 ãîäèí.

Êîíñòðóþâàííÿ çàíÿòü â³äáóâàëîñÿ íà îñíîâ³ ïîëîæåíü òà ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåíü íàóêîâö³â (Ñ.Î. Ñèñîºâà, ª.Ñ. Ïîëàò, Ì.Þ. Áóõàðê³íà, Ì.Â. Ìî¿ñåºâà, À.Å. Ïåòðîâ) [22, 45, 74]:

- íàÿâí³ñòü çíà÷óùî¿ ïðîáëåìè (çàâäàííÿ), ùî ïîòðåáóº ³íòåãðîâàíèõ çíàíü, äîñë³äíèöüêîãî ïîøóêó äëÿ ¿¿ ðîçâÿçàííÿ;

ïðàêòè÷íà, òåîðåòè÷íà òà ï³çíàâàëüíà çíà÷óù³ñòü ðåçóëüòàò³â òà çàâäàíü, ùî ïåðåäáà÷àþòüñÿ;

ñàìîñò³éíà (³íäèâ³äóàëüíà, ïàðíà) ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíò³â;

ñòðóêòóðóâàííÿ çì³ñòîâíî¿ ÷àñòèíè (ç óêàç³âêîþ ïîåòàïíèõ ðåçóëüòàò³â);

âèçíà÷åííÿ ïðîáëåìè äîñë³äæóâàíèõ çàâäàíü, ùî âèïëèâàþòü ³ç íå¿, âèñóíåííÿ ã³ïîòåçè ¿õ ðîçâÿçàííÿ, îáãîâîðåííÿ ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ, îôîðìëåííÿ ê³íöåâèõ ðåçóëüòàò³â, àíàë³ç îòðèìàíèõ äàíèõ, ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â, êîðåêòóâàííÿ, âèñíîâêè.

Äëÿ çä³éñíåííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó éîãî íåîáõ³äíî âèáóäîâóâàòè çã³äíî ïåâíèõ ïðèíöèï³â íàâ÷àííÿ, ùî ñüîãîäí³ âèçíà÷àþòüñÿ ÿê âèõ³äí³ ïîëîæåííÿ, îñíîâí³ äèäàêòè÷í³ âèìîãè äî ïðîöåñó íàâ÷àííÿ, âèêîíàííÿ ÿêèõ çàáåçïå÷óº éîãî íåîáõ³äíó åôåêòèâí³ñòü.

Ïðèíöèïè íàâ÷àííÿ â³äîáðàæàþòü ÿêèéñü îäèí ³ñòîòíèé àñïåêò ïðîöåñó íàâ÷àííÿ òà ñòàþòü ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ôîðìóëþâàííÿ ïðàâèë íàâ÷àííÿ, ÿê³ çàëåæàòü â³ä ïðèíöèïó íàâ÷àííÿ, êîíêðåòèçóþòü éîãî, ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ éîìó ³ ñïðèÿþòü éîãî ðåàë³çàö³¿. Âîíè ìàþòü ÷³òêî îêðåñëåíèé õàðàêòåð ïðàêòè÷íèõ âêàç³âîê, ÿêèìè êîðèñòóþòüñÿ â êîíêðåòí³é íàâ÷àëüí³é ñèòóàö³¿.

Äëÿ äîñÿãíåííÿ åôåêòèâíîñò³ íàøî¿ ìåòîäèêè ïðè íàâ÷àíí³ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â ìè âèêîðèñòàëè íàñòóïí³ ïðèíöèïè íàâ÷àííÿ.

Íà îñíîâ³ àíàë³çó íàóêîâèõ äæåðåë òà ïðàöü [123, 367], íàìè âèä³ëåíî ñóêóïí³ñòü çàãàëüíîäèäàêòè÷íèõ ïðèíöèï³â íàâ÷àííÿ ÿê ñèñòåìè âèìîã äî ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â:

ïðèíöèï íàóêîâîñò³ ó íàâ÷àíí³;

- ïðèíöèï ñèñòåìíîñò³ ³ ïîñë³äîâíîñò³ ó íàâ÷àíí³;

ïðèíöèï ñâ³äîìîñò³ ³ àêòèâíîñò³ ó íàâ÷àíí³;

ïðèíöèï ïðàêòè÷íî¿ ñïðÿìîâàíîñò³;

ïðèíöèï ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó ó íàâ÷àíí³;

ïðèíöèï äèôåðåíö³àö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó;

ïðèíöèï ì³öíîñò³ çíàíü, íàâè÷îê ³ óì³íü.

Ðîçãëÿíåìî ïðèíöèïè íàâ÷àííÿ ó êîíòåêñò³ ðîçðîáëþâàíî¿ íàìè ìåòîäèêè.

Íàóêîâèé ï³äõ³ä äî ïîäàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, éîãî ñòðóêòóðóâàííÿ ³ âèä³ëåííÿ îñíîâíèõ ïîíÿòü ³ çâ'ÿçê³â ì³æ íèìè ÿêðàç ³ º ÿê îñíîâîþ äëÿ ðîçðîáêè òà äîáîðó çì³ñòó äèñöèïë³íè, òàê ³ îäíèì ç ìåòîä³â ñó÷àñíîãî íàóêîâîãî ï³çíàííÿ. Òîìó, ó ìåòîäèö³ âèêîðèñòîâóâàëèñü îñòàíí³ äîñÿãíåííÿ â ãàëóç³ øâåéíîãî âèðîáíèöòâà, ³íôîðìàö³ÿ ç íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ æóðíàë³â ç êîíñòðóþâàííÿ ìîäåëåé îäÿãó, ³íôîðìàö³ÿ ñïåö³àë³çîâàíèõ ñàéò³â â ìåðåæ³ ²íòåðíåò, ìàòåð³àëè êîíôåðåíö³é.


Ðèñ. 2.8. Ôðàãìåíò ñòðóêòóðíî-ñìèñëîâî¿ ìîäåë³ äèñöèïë³íè «ÊØ»


Âèêîðèñòîâóâàëàñü òàêîæ ëîã³÷íà ïîáóäîâà çì³ñòó, íàóêîâîãî ï³çíàííÿ ÿê àäàïòîâàíèé âàð³àíò ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â, áî çà äîïîìîãîþ âëàñíîãî äîñâ³äó âîíè êðàùå ðîçóì³þòü ³ çàñâîþþòü çì³ñò çíàíü, ùî âèâ÷àþòüñÿ.

Ïðèíöèï ñèñòåìíîñò³ ³ ïîñë³äîâíîñò³ ó íàâ÷àíí³ âèìàãàº, ùîá çíàííÿ, óì³ííÿ é íàâè÷êè ôîðìóâàëèñü ñèñòåìíî, â ïåâíîìó ëîã³÷íîìó ïîðÿäêó. Ïðè öüîìó êîæåí åëåìåíò çì³ñòó ïîâèíåí ëîã³÷íî ïîâÿçóâàòèñÿ ç ³íøèì, à íîâ³ çíàííÿ - ñïèðàòèñÿ íà çàñâîºí³ ðàí³øå ³ áóòè îñíîâîþ äëÿ çàñâîºííÿ íàñòóïíèõ. Àíàë³ç íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â ïîêàçàâ, ùî º ñóòòºâ³ ïîðóøåííÿ öüîãî ïðèíöèïó. Òîìó ó ìåòîäèö³ ìè ðîçãëÿäàëè éîãî ÿê îäèí ³ç îñíîâíèõ.

Öå çíàéøëî â³äîáðàæåííÿ ó ëîã³ö³ ïîáóäîâè íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â». Öèì ïðèíöèïîì ïåðåäáà÷åíî ³ ôîðìóâàííÿ óì³íü ó ëîã³÷í³é ïîñë³äîâíîñò³ øëÿõîì ðîçðîáêè òà ïîñë³äîâíîãî óñêëàäíåííÿ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü, ùî âèð³øóâàëèñü ï³ä ÷àñ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè òà íà ëàáîðàòîðíèõ çàíÿòòÿõ.

Ôîðìóâàííÿ óì³íü çà öèìè ïðèíöèïàìè çä³éñíþºòüñÿ ïîñë³äîâíî øëÿõîì âèêîíàííÿ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü; âèêîíàííÿ çàâäàíü íà îñíîâ³ âèõ³äíèõ äàíèõ, âèêîíàííÿ çàâäàííÿ íà ðîçðîáêó åëåìåíò³â îäÿãó çã³äíî òâîð÷èõ ³äåé ñòóäåíò³â.

Ïðèíöèï ïðàêòè÷íî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ áóâ îäíèì ³ç îñíîâíèõ ïðèíöèï³â ðîçðîáëþâàíî¿ ìåòîäèêè, îñê³ëüêè ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè, ùî ñòóäåíòè ïîâèíí³ îâîëîä³òè ÿê êîìïëåêñîì òåîðåòè÷íèõ çíàíü, òàê é íàáóòè íåîáõ³äíèõ óì³íü òà â³äïðàöþâàòè íàâè÷êè âèð³øåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü ùîäî ðîçðîáêè òà ìîäåëþâàííÿ îäÿãó.  íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ ïðè íàâ÷àíí³ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íåîáõ³äíî âèêîðèñòîâóâàòè ñïåö³àëüí³ çàâäàííÿ, ùî â³äîáðàæàþòü ðåàëüí³ çàìîâëåííÿ ñïîæèâà÷à é ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ñòóäåíò³â, ¿õ óñï³øí³ñòü íàâ÷àííÿ íà äàíèé ìîìåíò. Öåé ïðèíöèï íàìè ðåàë³çîâàíî øëÿõîì ðîçðîáêè ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü, ùî çíàéøëî ñâîº âïîðÿäêîâàíå â³äîáðàæåííÿ â åòàïàõ ïðîåêòíî-òåõíîëîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â òåõíîëîã³é (Äîäàòîê À).

Ïðèíöèï ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó ó íàâ÷àíí³ ïåðåäáà÷ຠóðàõóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé, ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ ïîêàçíèê³â ñòóäåíò³â, îñê³ëüêè êîæåí ç íèõ ìຠò³ëüêè éîìó ïðèòàìàíí³ îñîáëèâîñò³ ïàì´ÿò³, ìèñëåííÿ, óÿâè, ìຠñâ³é õàðàêòåð, òåìïåðàìåíò, ñâî¿ íàõèëè, çàäàòêè, çä³áíîñò³, ñâî¿ çàêîíîì³ðíîñò³ ðîçóìîâîãî ðîçâèòêó. ² íåâðàõóâàííÿ ¿õ ó âèáîð³ âñ³õ õàðàêòåðèñòèê íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ñïðèÿòèìå ñòâîðåííþ äèñêîìôîðòíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ óìîâ äëÿ äàíîãî êîíêðåòíîãî ñòóäåíòà, à öå ìîæå ïðèçâåñòè äî íåâèñîêî¿ åôåêòèâíîñò³ ó çàñâîºíí³ íèì íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó.

Âèìîãè öüîãî ïðèíöèïó ðåàë³çîâàíî ÿê çà äîïîìîãîþ ñòâîðåííÿ ñèñòåìè ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü ð³çíîãî ð³âíÿ ñêëàäíîñò³, çàñîá³â íàâ÷àííÿ, ùî âðàõîâóþòü ðåïðåçåíòàòèâí³ ñèñòåìè ñòóäåíò³â, òàê é çà äîïîìîãîþ ðîçðîáëåíî¿ ÊÑÍ. Êîìïþòåðíà ïðîãðàìà äîçâîëÿº ï³ä³áðàòè ïðîöåñ íàâ÷àííÿ äî ³íäèâ³äóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé ñòóäåíò³â, ÿê³ íàäàþòü ìîæëèâ³ñòü ÿê ðåãóëþâàòè òåìï íàâ÷àííÿ, òàê é ïîâòîðþâàòè ïåâí³ çì³ñòîâí³ åëåìåíòè ï³ä ÷àñ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè òîùî.

Çà äîïîìîãîþ ÊÑÍ çä³éñíþºòüñÿ êîíòðîëü ÿê áàçîâèõ çíàíü ñòóäåíò³â, òàê ³ çíàíü ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â, ùî äîçâîëÿº âèçíà÷èòè âõ³äíèé ð³âåíü çíàíü ñòóäåíò³â, âèçíà÷èòè åëåìåíòè çì³ñòó, ÿê³ íåîáõ³äíî ïîâòîðèòè. Âàæëèâîãî çíà÷åííÿ ïðèíöèï íàáóâຠïðè îðãàí³çàö³¿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè, ÿêà ïåðåäáà÷ຠâèêîíàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ çàâäàíü ùîäî êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â, ÿê³ ïðîïîíóþòüñÿ ñòóäåíòàì. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êîíòðîëþ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ãðàô³êè óñï³øíîñò³ çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó, ùî äîçâîëÿëè îö³íèòè ðîáîòó êîæíîãî ñòóäåíòà ãðóïè.

Ïðèíöèï ñâ³äîìîñò³ ³ àêòèâíîñò³ ó íàâ÷àíí³ â³äîáðàæຠñóòí³ñòü ä³ÿëüí³ñíî¿ êîíöåïö³¿ [7, 43, 139, 200], çã³äíî ç ÿêîþ îâîëîä³ííÿ çíàííÿìè ³ óì³ííÿìè çä³éñíþºòüñÿ çàâäÿêè àêòèâí³é ä³ÿëüíîñò³ øëÿõîì ö³ëåñïðÿìîâàíèõ çóñèëü ñàìîãî ñòóäåíòà.

Öåé ïðèíöèï ó ìåòîäèö³ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â ðåàë³çóºòüñÿ íà îñíîâ³ ñòâîðåííÿ ïåäàãîã³÷íèõ óìîâ ùîäî ôîðìóâàííÿ ìîòèâàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â. Âîíè âêëþ÷àþòü: ïîÿñíåííÿ çíà÷óùîñò³ ³ âàæëèâîñò³ ïðîöåñó êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â, ïåðñïåêòèâ âèêîðèñòàííÿ â³äïîâ³äíèõ óì³íü ó ìàéáóòí³é ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³; çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â äî îö³íêè ðîçðîáëåíèõ øâåéíèõ âèðîá³â; äîïîìîãó âèêëàäà÷à òà ³íøèõ ñòóäåíò³â ó âèãëÿä³ ïîðàä ïðè âèêîíàíí³ çàâäàíü

Äëÿ ñòèìóëþâàííÿ àêòèâíîñò³ ñòóäåíò³â çàñòîñîâàíî ìåòîäè ïðîáëåìíîãî íàâ÷àííÿ, ÿê³ äîçâîëèëè ïðåäñòàâèòè ñòóäåíòàì ïðîáëåìí³ ñèòóàö³¿ ïðè ðîçðîáö³ ìîäåëåé øâåéíèõ âèðîá³â. Òàêà îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷àëà: ñàìîñò³éíå âèâ÷åííÿ çàäàíèõ óìîâ, âèçíà÷åííÿ ìîæëèâèõ àëüòåðíàòèâ ð³øåííÿ, âèá³ð îïòèìàëüíîãî âàð³àíòó ³ éîãî îá´ðóíòóâàííÿ, âò³ëåííÿ çàäóìàíîãî, êîðåãóâàííÿ âèêëàäà÷åì.

Ïðèíöèï äèôåðåíö³àö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ó íàøîìó äîñë³äæåíí³ ïîëÿãàâ â òîìó, ùî ïåäàãîã, âðàõîâóþ÷è ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõ³÷í³ îñîáëèâîñò³ ñòóäåíò³â òà â³äïîâ³äíî äî ³íäèâ³äóàëüíîãî àáî êîëåêòèâíîãî õàðàêòåðó ïðîöåñó íàâ÷àííÿ, ï³äáèðàâ òà çàñòîñîâóâàâ ð³çíîìàí³òí³, äîö³ëüí³ ìåòîäè é ôîðìè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äèôåðåíö³àö³ÿ íà îñíîâ³ ïåâíèõ îçíàê (³íòåðåñ³â, íàõèë³â, çä³áíîñòåé, ð³âíÿ íàâ÷åíîñò³, ðåïðåçåíòàòèâíèõ ñèñòåì) ïåðåäáà÷àëà ñòâîðåííÿ ìîá³ëüíèõ àáî ñòàá³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ ãðóï òà äîçâîëÿëà ïðåäñòàâèòè çì³ñò íàâ÷àííÿ êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â ³ âèìîãè äî ñòóäåíò³â ñóòòºâî ð³çíèìè.

Êðèòåð³ºì äèôåðåíö³àö³¿ ñëóãóâàâ âèõ³äíèé ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ óì³íü ùîäî êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â, ÿêèé âèçíà÷àâñÿ â õîä³ ðåçóëüòàò³â âõ³äíîãî êîíòðîëþ. Òàê, ñòóäåíòè ç ñåðåäí³ì ð³âíåì ñôîðìîâàíîñò³ óì³íü âèâ÷àëè íàâ÷àëüíó ³íôîðìàö³þ òà âèð³øóâàëè çàâäàííÿ ùîäî ðîçðîáêè øâåéíèõ âèðîá³â çà åëåìåíòàìè àáî ÷àñòèíàìè. Ñòóäåíòè æ, ó ÿêèõ óì³ííÿ ç ðîçðîáêè øâåéíèõ âèðîá³â áóëè ñôîðìîâàí³ íà á³ëüø âèñîêîìó ð³âí³, âèâ÷àëè âæå ñêëàäíó ³íôîðìàö³þ ³ âèð³øóâàëè ³íäèâ³äóàë³çîâàí³ çàâäàííÿ âèñîêîãî ð³âíÿ ñêëàäíîñò³.

Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, â ìîäåë³ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â áóëî ïåðåäáà÷åíî äåê³ëüêà âàð³àíò³â çì³ñòó ïðîãðàì íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â ç ìåòîþ âèð³âíþâàííÿ ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ ¿õ óì³íü.

Ïðèíöèï ì³öíîñò³ çíàíü, íàâè÷îê ³ óì³íü âèìàãàº, ùîá çíàííÿ, óì³ííÿ, íàâè÷êè áóëè äîáðå çàñâîºí³, òðèâàëèé ÷àñ òðèìàëèñÿ â ïàìÿò³.

Ñïîñîáè ðåàë³çàö³¿ ïðèíöèïó ñâ³äîìîñò³ ³ ì³öíîñò³ çàñâîºííÿ çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê ìè âèêîðèñòîâóâàëè òàê³: ôîðìóâàííÿ ó ñòóäåíò³â ä³àëåêòèêî-ìàòåð³àë³ñòè÷íîãî ðîçóì³ííÿ ïðîöåñ³â òà ÿâèù; ðîçêðèòòÿ çíà÷óùîñò³ ³ ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ íàáóòèõ çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â ÿê ³íñòðóìåíòó ñàìîï³çíàííÿ; îçáðîºííÿ ñòóäåíò³â ñïîñîáàìè ñèñòåìàòèçàö³¿ ³ óçàãàëüíåííÿ çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê; çîñåðåäæåííÿ óâàãè ñòóäåíò³â íà âèâ÷åíí³ îñíîâíîãî, ³ñòîòíîãî ó çì³ñò³ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó; âèÿâëåííÿ é óñóíåííÿ ïðîãàëèí ó çíàííÿõ ñòóäåíò³â â õîä³ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ðîáîòè ç íèìè; îçáðîºííÿ ñòóäåíò³â ðàö³îíàëüíèìè ìåòîäàìè ³ çàñîáàìè, ùî ñïðèÿþòü óñâ³äîìëåíîìó çàñâîºííþ çíàíü; ôîðìóâàííÿ ó ñòóäåíò³â óì³íü òà íàâè÷îê ñàìîðåàë³çàö³¿, ñàìîîñâ³òè, ñàìîâäîñêîíàëåííÿ ç îáðàíî¿ ñïåö³àëüíîñò³; âèá³ð ³ âèêîðèñòàííÿ åôåêòèâíèõ ïðèéîì³â ðîçâèòêó îñíîâíèõ ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â îñîáèñòîñò³ (â³ä÷óòòÿ, ñïðèéíÿòòÿ, ñïîñòåðåæëèâ³ñòü, ìèñëåííÿ, ïàì'ÿòü, óÿâà, åìîö³éíî-âîëüîâà ñôåðà); âèÿâëåííÿ ³ ðîçêðèòòÿ ñóòíîñò³ ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèõ çâ'ÿçê³â ó ÿâèùàõ, ïðîöåñàõ, îá'ºêòàõ âèâ÷åííÿ.

̳öí³ñòü çàñâîºííÿ â³äïîâ³äíèõ çíàíü ³ óì³íü äîñÿãàëàñÿ îðãàí³çàö³ºþ ö³ëåñïðÿìîâàíîãî, ñèñòåìàòè÷íîãî òà ñâ³äîìîãî íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, âèð³øåííÿì êîìïëåêñó ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü ùîäî êîíñòðóþâàííÿ òà ìîäåëþâàííÿ îäÿãó.

Îòæå, íàÿâí³ñòü íàóêîâîãî çì³ñòó òà ñôîðìîâàí³ñòü ñèñòåìè ïðèíöèï³â íàâ÷àííÿ äîçâîëèëè ïåðåéòè íàì äî ï³äáîðó ìåòîä³â, ôîðì òà çàñîá³â ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â äèñöèïë³íè «ÊØ».


2.3 Ìåòîäè, ôîðìè òà çàñîáè ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â»


Ìåòîäè, ôîðìè òà çàñîáè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â âèçíà÷åí³ êîíöåïòóàëüíîþ îñíîâîþ íàøî¿ ìåòîäèêè, ¿¿ ìåòîþ, ïðèíöèïàìè òà çàâäàííÿìè.

Ìåòîäè íàâ÷àííÿ áåçïîñåðåäíüî ôîðìóþòü âçàºìèíè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ³ ñòóäåíò³â ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ, âèçíà÷àþòü ¿õ õàðàêòåð, ñóòòºâî âïëèâàþòü íà ôîðìóâàííÿ ñóáºêò-ñóáºêòíèõ âçàºìèí ì³æ íèìè, ìàþòü ð³øó÷èé âïëèâ íà ðåçóëüòàòèâí³ñòü öüîãî ïðîöåñó [234].

Óêðà¿íñüêà äîñë³äíèöÿ Ñâèñòóí Â.². çàçíà÷àº, ùî áóäü-ÿêèé ìåòîä íàâ÷àííÿ âêëþ÷ຠâåëèêó ê³ëüê³ñòü ãðàíåé, çîêðåìà, òàê³:

çàïðîåêòîâàí³ â÷èòåëåì ö³ë³ âëàñíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷íÿ;

øëÿõè, ÿê³ âèáèðຠïåäàãîã äëÿ äîñÿãíåííÿ öèõ ö³ëåé, ñïîñîáè ñï³âðîá³òíèöòâà, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ïîñòàâëåíèì íàâ÷àëüíî-âèõîâíèì çàâäàííÿì;

çì³ñò îñâ³òè â ñóêóïíîñò³ ç êîíêðåòíèì íàâ÷àëüíèì ìàòåð³àëîì;

ëîã³êà íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó (çàêîíè, çàêîíîì³ðíîñò³, ïðèíöèïè, ñòðóêòóðíî-ëîã³÷í³ ñõåìè ï³äãîòîâêè êîíêðåòíîãî ôàõ³âöÿ);

äæåðåëà ³íôîðìàö³¿;

àêòèâí³ñòü ñóáºêò³â òà ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó;

ìàéñòåðí³ñòü â÷èòåëÿ;

ñèñòåìà ïðèéîì³â ³ çàñîá³â íàâ÷àííÿ é ³íø³ ÷èñëåíí³ ñóòòºâ³ îçíàêè [234].

Íàñüîãîäí³ ³ñíóº âåëèêà ê³ëüê³ñòü ï³äõîä³â äî âèçíà÷åííÿ òà ðîçóì³ííÿ ïîíÿòòÿ "ìåòîäè íàâ÷àííÿ". Íàïðèêëàä, Õóòîðñüêîé À.Â. êëàñèô³êóº ìåòîäè íàâ÷àííÿ â³äïîâ³äíî äî çàâäàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ îñîáèñò³ñíî-îð³ºíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ é ïîä³ëÿº ¿õ íà:

êîãí³òèâí³ ìåòîäè (ìåòîäè íàâ÷àëüíîãî ï³çíàííÿ) - ïåðâèííîþ ìåòîþ ÿêèõ º ï³çíàííÿ îáºêò³â. Âîíè ïîä³ëÿþòüñÿ íà ìåòîäè íàóêè, ìåòîäè íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â ³ ìåòàïðåäìåòí³ (ìåòîä åìïàò³¿, ñìèñëîâîãî, îáðàçíîãî ³ ñèìâîë³÷íîãî áà÷åííÿ, åâðèñòè÷íèõ ïèòàíü, ïîð³âíÿííÿ, åâðèñòè÷íîãî ñïîñòåðåæåííÿ, ôàêò³â, äîñë³äæåííÿ, êîíñòðóþâàííÿ ïîíÿòü, êîíñòðóþâàííÿ ïðàâèë, ã³ïîòåç, ïðîãíîçóâàííÿ, ïîìèëîê, êîíñòðóþâàííÿ òåîð³é);

êðåàòèâí³ ìåòîäè - îð³ºíòîâàí³ íà ñòâîðåííÿ ó÷íÿìè îñîáèñòîãî îñâ³òíüîãî ïðîäóêòó (ìåòîä ïðèäóìóâàííÿ, ßêùî á…, îáðàçíî¿ êàðòèíè, ã³ïåðáîë³çàö³¿, àãëþòèíàö³¿, ìîçêîâîãî øòóðìó, ñèíåêòèêè, ìîðôîëîã³÷íî¿ ñêðèí³, ³íâåðñ³¿);

ìåòîäè îðãàí³çàö³¿ ó÷³ííÿ - ìåòîäè ó÷í³âñüêîãî ö³ëåïîêëàäàííÿ, ïëàíóâàííÿ, ñòâîðåííÿ îñâ³òí³õ ïðîãðàì ó÷í³â, íîðìîòâîð÷îñò³, ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ, âçàºìîíàâ÷àííÿ, ðåöåíç³é, êîíòðîëþ, ðåôëåêñ³¿, ñàìîîö³íþâàííÿ [389].

³äîìèé óêðà¿íñüêèé íàóêîâåöü ³ ïåäàãîã ßãóïîâ Â.Â. âèçíà÷ຠìåòîäè àêòèâ³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê ñóêóïí³ñòü ïðèéîì³â ³ ñïîñîá³â ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî âïëèâó íà ó÷í³â, ÿê³ ïîð³âíÿíî ç òðàäèö³éíèìè ìåòîäàìè íàâ÷àííÿ ïåðøîþ ÷åðãîþ ñïðÿìîâàí³ íà ðîçâèòîê ó íèõ òâîð÷îãî ñàìîñò³éíîãî ìèñëåííÿ, àêòèâ³çàö³þ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ôîðìóâàííÿ òâîð÷èõ íàâè÷îê ³ âì³íü íåñòàíäàðòíîãî ðîçâÿçàííÿ ïåâíèõ ïðîôåñ³éíèõ ïðîáëåì ³ âäîñêîíàëåííÿ êóëüòóðè ïðîôåñ³éíîãî ñï³ëêóâàííÿ [345].

Íàéá³ëüø â³äîì³ ç êëàñèô³êàö³é ìåòîä³â íàâ÷àííÿ òàê³.

. Çà õàðàêòåðîì ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³:

ïîÿñíþâàëüíî-íàî÷í³ (ðåïðîäóêòèâí³);

ïðîáëåìíèé âèêëàä;

÷àñòêîâî-ïîøóêîâ³ (åâðèñòè÷í³);

äîñë³äíèöüê³.

. Çà äèäàêòè÷íîþ ìåòîþ:

ìåòîäè âèâ÷åííÿ íîâèõ çíàíü;

ìåòîäè çàêð³ïëåííÿ çíàíü;

ìåòîäè êîíòðîëþ.

. Çà ì³ñöåì ó ñòðóêòóð³ ä³ÿëüíîñò³.

Þ.Ê. Áàáàíñêèé âèçíà÷èâ òàê³ ãðóïè ìåòîä³â çà ì³ñöåì ó ñòðóêòóð³ íàâ÷àííÿ [Áàáàí]:

) ìåòîäè îðãàí³çàö³¿ é çä³éñíåííÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³;

) ìåòîäè ¿¿ ñòèìóëþâàííÿ é ìîòèâàö³¿;

) ìåòîäè êîíòðîëþ é ñàìîêîíòðîëþ çà íàâ÷àëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ.

Ïîíÿòòÿ "ìåòîä íàâ÷àííÿ" ïðè ³íäèâ³äóàë³çîâàíîìó íàâ÷àíí³ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â ìè, íà îñíîâ³ íàóêîâèõ ïðàöü [234], ðîçó쳺ìî ÿê ñïîñîáè âçàºìî䳿 ÍÏÏ ³ ñòóäåíò³â íà îñíîâ³ äîö³ëüíèõ òà íàóêîâî îá´ðóíòîâàíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðèéîì³â, ùî ñïðÿìîâàí³ íà îâîëîä³ííÿ ïðîôåñ³éíèìè ÇÍÓ ç êîíñòðóþâàííÿ òà ìîäåëþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â ïðè âèêîíàíí³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü êâàç³ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè ó ìàéñòåðíÿõ.

Ìåòîäè íàâ÷àííÿ âèêîíóþòü òàê³ îñíîâí³ ôóíêö³¿ ÿê íàâ÷àëüíà (îñâ³òíÿ), ðîçâèâàëüíà, âèõîâíà, ìîòèâàö³éíà, êîíòðîëüíî-êîðèãóâàëüíà [345]. ³äïîâ³äíî äî çàâäàíü íàøî¿ ìåòîäèêè ìè ñôîðìóëþâàëè ïåâí³ âèìîãè äî íèõ. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ îñâ³òíüî¿ ôóíêö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ìè ï³äáèðàëè, êîìïîíóâàëè é âèêîðèñòîâóâàëè òàê³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ, ùî, â ïåðøó ÷åðãó, àêòèâ³çóþòü ï³çíàâàëüíó ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíò³â, ñïðÿìîâàíó íà ðîçâÿçàííÿ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü.

Ðîçâèâàþ÷à ôóíêö³ÿ ðåàë³çîâóâàëàñÿ ïðè çàñòîñóâàíí³ ïðèéîì³â òà ñïîñîá³â, ùî äîçâîëÿëè ðåïðîäóêóâàòè ïîíÿòòÿ òà ïðàâèëà, ðîçâèâàëè, â ïåðøó ÷åðãó, ïðàêòè÷íå ìèñëåííÿ ñòóäåíò³â äëÿ çàñòîñóâàííÿ çíàíü ó ïðîöåñ³ ïðîåêòóâàííÿ òà êîíñòðóþâàííÿ îäÿãó, çàáåçïå÷óâàëè âàð³þâàííÿ ïðèéîì³â ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â.

Âèõîâíà ôóíêö³ÿ ðåàë³çóâàëàñÿ ó ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíîãî â³äíîøåííÿ ñòóäåíò³â äî ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿, ï³äâèùåíí³ ³íòåðåñó äî ïðîöåñó êîíñòðóþâàííÿ îäÿãó, ôîðìóâàíí³ ìîòèâ³â íàâ÷àííÿ òà ðîáîòè, äåìîíñòðóâàíí³ ðîë³ ÇÍÓ ó ïðîôåñ³éí³é êàð'ºð³, ôîðìóâàíí³ ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ ÿêîñòåé ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é.

Êîíòðîëüíî-êîðèãóâàëüíà ôóíêö³ÿ çàáåçïå÷óâàëà ä³àãíîñòóâàííÿ é êåðóâàííÿ ïðîöåñîì íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â ìàéáóòí³é ïðîôåñ³¿, ÿê³ñòþ ¿õ ê³íöåâîãî ïðîäóêòó ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â.

Ñïèðàþ÷èñü íà äîñë³äæåííÿ óêðà¿íñüêîãî íàóêîâöÿ Â.Â. ßãóïîâà, âèá³ð ìåòîä³â íàâ÷àííÿ ìè çä³éñíþâàëè â çàëåæíîñò³ â³ä òàêèõ óìîâ, îáñòàâèí ³ ïðè÷èí:

ïðîâ³äíî¿ ïàðàäèãìè íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè îñâ³òè;

çàãàëüíèõ ³ ïðîôåñ³éíèõ ö³ëåé îñâ³òè, âèõîâàííÿ é ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ñòóäåíò³â;

ïðîâ³äíèõ ìåòîäîëîã³÷íèõ ïîëîæåíü ³ óñòàíîâîê ñó÷àñíî¿ äèäàêòèêè;

îñîáëèâîñòåé, çì³ñòó, ìåòîä³â ³ ôîðì ðîáîòè êîíêðåòíèõ ïåäàãîã³÷íèõ ñèñòåì;

îñîáëèâîñòåé çì³ñòó ïðîôåñ³îãðàìè â÷èòåëÿ òåõíîëîã³é;

îñîáëèâîñòåé çì³ñòó é ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í ï³ä ÷àñ ïðàêòèêè é ñïåöèô³êè âèìîã äî â³äáîðó äèäàêòè÷íèõ ìåòîä³â ïðè íàâ÷àíí³;

ìåòè, çàâäàíü, çì³ñòó ìàòåð³àëó é äèäàêòè÷íîãî çàäóìó êîíêðåòíîãî çàíÿòòÿ ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â;

íàÿâíîñò³ ÷àñó íà âèâ÷åííÿ äàíî¿ òåìè, ðîçä³ëó;

ð³âíÿ ðîçóìîâî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ ñòóäåíò³â;

ð³âíÿ îñíàùåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ áàçè;

ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ ÍÏÏ;

ìåòîäè÷íîãî çàäóìó êîíêðåòíîãî çàíÿòòÿ é ò.ï. [296].

Ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íèõ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê ó ïðîöåñ³ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ äèäàêòè÷íîãî ïðîöåñó ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ åôåêòèâíî ç âèêîðèñòàííÿì êîìïëåêñó ð³çíèõ ìåòîä³â òà çàñîá³â íàâ÷àííÿ. Àíàë³ç ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë [25; 95; 113; 215; 225; 228; 237], äîçâîëèâ óìîâíî ðîçä³ëèòè ¿õ íà òðè ãðóïè (ðèñ. 2.9.):

. Ìåòîäè, ÿê³ ñòèìóëþþòü ôàíòàç³þ, òâîð÷ó óÿâó, êðåàòèâíå ìèñëåííÿ òà ³íòåðåñ äî ÊÒÄ.

. Ìåòîäè, ÿê³ ñïðèÿþòü çàñâîºííþ ³ çàêð³ïëåííþ òåõí³êî-òåõíîëîã³÷íèõ òà õóäîæíüî-ãðàô³÷íèõ (äèçàéíåðñüêèõ) çíàíü.

. Ìåòîäè, ÿê³ ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ ïðàêòè÷íèõ êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íèõ ³ õóäîæíüî-ãðàô³÷íèõ (äèçàéíåðñüêèõ) óì³íü.

Âèêîðèñòàííÿ åôåêòèâíèõ ìåòîä³â ïðè âêëþ÷åíí³ ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ ó òâîð÷èé ïðîöåñ - âàæëèâèé øëÿõ çíàõîäæåííÿ âíóòð³øí³õ ðåçåðâ³â ÊÒÄ ó ñàì³é îñîáèñòîñò³ ñòóäåíòà ³ íà ö³é îñíîâ³ çàáåçïå÷åííÿ éîãî ³íòåíñèô³êàö³¿.

Ó ïðîöåñ³ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ âèá³ð òà âèêîðèñòàííÿ ìåòîä³â ðîçâÿçàííÿ òâîð÷èõ çàäà÷ áóäå åôåêòèâíèì, ÿêùî çä³éñíþºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ñòóäåíò³â. ¯õ åôåêòèâí³ñòü áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü â³ä ñóáºêòèâíèõ ìîæëèâîñòåé ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñóáºêò³â òâîð÷îñò³. Îñîáèñò³ñíèé ï³äõ³ä ïîâèíåí ðåàë³çîâóâàòèñÿ ïðè íàâ÷àíí³ ñòóäåíò³â àíàë³çó îáëàäíàííÿ øâåéíîãî âèðîáíèöòâà ³ òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííÿ òà ìîäåëþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â ç ìåòîþ ¿õ óäîñêîíàëåííÿ. Äîñòóïíèìè çà ð³âíåì ï³äãîòîâëåíîñò³ é ³íäèâ³äóàëüíèìè îñîáëèâîñòÿìè ñïîñîáàìè ïîòð³áíî ãîòóâàòè ñòóäåíò³â äî ñïðèéìàííÿ òà ðîçóì³ííÿ ñóïåðå÷íîñòåé â ð³çíèõ òåõí³÷íèõ ñèñòåìàõ ³ òåõíîëîã³ÿõ òà çàêîíîì³ðíîñòÿõ ¿õ ðîçâèòêó [215].

Íàìè áóëè êîíêðåòèçîâàí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìîæíà âèêîðèñòàòè ïðè ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â». À öå òàê³:

ñàìîñò³éí³ ñïîñòåðåæåííÿ;

ñàìîñò³éíà ðîáîòà ç êíèãîþ, ç êîìïþòåðíîþ ñèñòåìîþ íàâ÷àííÿ;

ïîñòàíîâêà ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü;

ìåòîäè êîíòðîëþ, àíàë³çó òà îö³íêè ðåçóëüòàò³â;

âïðàâè;

ïîåòàïíå âèãîòîâëåííÿ âèðîá³â;

òðóäîâ³ ïðîöåñè â ëàáîðàòîð³ÿõ ³ ìàéñòåðíÿõ;

- ïàðíå íàâ÷àííÿ;

ìåòîä ïðîåêò³â;

- äåìîíñòðàö³ÿ;

³ëþñòðàö³ÿ;

ïîð³âíÿííÿ, àíàë³ç îáºêò³â ³ ïðîäóêò³â ïðàö³;

ðîçïîâ³äü, ïîÿñíåííÿ ôàêò³â;

³íñòðóêòóâàííÿ, êîìåíòóâàííÿ, ðîçÿñíåííÿ.

Âàæëèâèì ìåòîäîì ùîäî ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ìè ââàæàºìî çàñòîñóâàííÿ íà çàíÿòòÿõ ç äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» ìåòîäó ïðîåêò³â.

ϳäãîòîâêîþ äî ïðîåêòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â ñëóæèòü íàâ÷àííÿ ó ñï³âïðàö³. Ñóêóïí³ñòü òåõíîëîã³é ñï³âïðàö³ â ð³çíèõ âàð³àíòàõ â³äîáðàæຠçàâäàííÿ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíîãî ï³äõîäó íà åòàï³ çàñâîºííÿ êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íèõ çíàíü, ôîðìóâàííÿ ³íòåëåêòóàëüíèõ óì³íü, òåõí³êî-òåõíîëîã³÷íîãî ìèñëåííÿ, íåîáõ³äíîãî äëÿ ïîäàëüøî¿ ñàìîñò³éíî¿ ³ òâîð÷î¿ ðîáîòè â ïðîåêòàõ.


Ðèñ. 2.9. Ñèñòåìà ìåòîä³â íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â òåõíîëîã³é


Ó ðåçóëüòàò³ ïðîåêòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîâí³øå çàáåçïå÷óþòüñÿ âèìîãè äî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ñòóäåíò³â, âðàõîâóþòüñÿ ¿õ ³íäèâ³äóàëüí³ ³íòåðåñè ³ çä³áíîñò³, ðîçâÿçóþòüñÿ ð³çíîìàí³òí³ êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷í³ çàäà÷³ ³ çàâäàííÿ. Ìåòîä ïðîåêò³â äîçâîëÿº ñòóäåíòàì îâîëîä³òè îðãàí³çàö³ºþ ïðîåêòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà óñ³õ ¿¿ åòàïàõ - â³ä ³äå¿ äî ðåàë³çàö³¿ ó ãîòîâîìó âèðîá³.

Òåðì³í ïðîåêò (ç ëàò. - êèíóòèé âïåðåä; ïëàí íà ìàéáóòíº) ìຠäåê³ëüêà çíà÷åíü: à) ðîçðîáëåíèé ïëàí ñïîðóäè, âèãîòîâëåííÿ àáî ðåêîíñòðóêö³ÿ ÷îãî-íåáóäü; á) ïîïåðåäí³é òåêñò ÿêîãî-íåáóäü äîêóìåíòà; â) ïëàí, çàäóì, íàì³ð [157].

Ìåòîä ïðîåêò³â ó íàø³é ìåòîäèö³ - öå ³íòåãðîâàíèé íàâ÷àëüíèé ìåòîä, ÿêèé äîçâîëÿº ³íäèâ³äóàë³çóâàòè äèäàêòè÷íèé ïðîöåñ, äຠìîæëèâ³ñòü ñòóäåíòó ïðîÿâèòè ñàìîñò³éí³ñòü ó ïëàíóâàíí³, îðãàí³çàö³¿ ³ êîíòðîë³ ñâ ä³ÿëüíîñò³. ³í ïîºäíóº â ñîá³ êîìïëåêñíå âèêîðèñòàííÿ ôîðì ìîäóëüíîãî, ïðîãðàìîâàíîãî, ïðîáëåìíîãî, ðîçâèâàëüíîãî íàâ÷àííÿ. Äîáðå áà÷åííÿ ïðîåêòó ñòâîðþºòüñÿ ç ³íòó¿ö³¿ (ìèñëåííÿ ïðàâîþ ï³âêóëåþ ìîçêó - ÿê òâîð÷îãî, ³íòó¿òèâíîãî òà ³íñòèíêòèâíîãî) é ëîã³÷íîãî àíàë³çó (ðîáîòà ë³âî¿ ï³âêóë³ - ÿê ë³í³éíîãî, àíàë³òè÷íîãî, ñèñòåìàòè÷íîãî é óñâ³äîìëåíîãî ïðîöåñó). Ñàìå â ðåçóëüòàò³ ïåðøîãî é íàðîäæóþòüñÿ ôàíòà糿 òà ìð³¿. Íà öå âêàçóâàëè Ê.À. Àáóëüõàíîâà-Ñëàâñüêà [4], Ë.Ñ. Âèãîòñüêèé [42], ª.Ì. Êàáàíîâà-̺ëëºð [90], Ã.Ñ. Êîñòþê [107], Á.Ô. Ëîìîâ [126], ².Ñ. ßêèìàíñüêà [269] òà ³í. Àíàë³ç ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë äîçâîëèâ âèçíà÷èòè âçàºìîçâÿçîê ð³âí³â òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³ ñòóäåíò³â ³ òèï³â ïðîåêòíèõ çàâäàíü (Ðèñ 2.10).


Ðèñ 2.10. Ñõåìà âçàºìîçâÿçêó ð³âí³â òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³ ñòóäåíò³â ³ òèï³â ïðîåêò³â


Ïðè íàâ÷àíí³ ñòóäåíò³â äèñöèïë³íè «ÊØ» ¿ì áóëî çàïðîïîíîâàíî òàê³ òèïè ïðîåêòíèõ çàâäàíü, ùî ðîçä³ëåí³ íà ï³äâèäè:

. гçí³ çà çì³ñòîì, àëå îäíàêîâ³ çà ñïîñîáîì 䳿 (ÐÎ).

. Îäíàêîâ³ çà çì³ñòîì, àëå ð³çí³ çà ñïîñîáîì 䳿 (ÎÐ).

. гçí³ çà çì³ñòîì ³ ñïîñîáîì 䳿 (Ð).

. Îáîâÿçêîâ³ (Î).

. Âèá³ðêîâ³ (Â).

. Äîáðîâ³ëüí³ (Ä).

Íà îñíîâ³ îïðàöüîâàíî¿ ë³òåðàòóðè [102, 161, 171, 196, 202] íàìè áóëî çä³éñíåíî óòî÷íåííÿ îñíîâíèõ åòàï³â ïðîåêòó:

) óñâ³äîìëåííÿ ïðîáëåìè ³ âèä³ëåííÿ êîíêðåòíîãî îáºêòà;

) îö³íêà ìîæëèâîãî ðîçâÿçêó ïðîáëåìè;

3) âèðîáëåííÿ ³ îö³íêà âàð³àíò³â ³äåé;

4) âèá³ð ìàòåð³àëó ïðîåêòó;

) ïëàíóâàííÿ ïðîöåñ³â âèãîòîâëåííÿ âèðîáó;

) êîðåêòóâàííÿ ïëàíó â³äïîâ³äíî äî îáðàíîãî ðîçâÿçêó;

) ï³äðàõóíîê âàðòîñò³ ãîòîâîãî âèðîáó òà ìîæëèâîñò³ éîãî ðåàë³çàö³¿;

) âèãîòîâëåííÿ ïðîåêòó;

) çàõèñò ïðîåêòó òîùî.

ijÿëüí³ñòü ñòóäåíòà îö³íþºòüñÿ íà êîæíîìó çàâåðøåíîìó òåõíîëîã³÷íîìó åòàï³ (ïðîåêòóâàííÿ, âèãîòîâëåííÿ, ï³äãîòîâêè òåõíîëîã³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿, ïðåçåíòàö³¿ òîùî) ãðóïîþ åêñïåðò³â, ó ÿêó âõîäÿòü âèêëàäà÷³, à òàêîæ ñòóäåíòè ñòàðøèõ êóðñ³â.  îêðåìèõ âèïàäêàõ ó ¿¿ ñêëàä ìîæóòü áóòè âêëþ÷åí³ ôàõ³âö³ øâåéíîãî âèðîáíèöòâà, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ðîçðîáêîþ ðåàëüíèõ ïðîãðàìíèõ ïðîäóêò³â.

Çàãàëüíà ñòðóêòóðà îðãàí³çàö³¿ òàêîãî ïðîöåñó ïðîåêòóâàííÿ ïîêàçàíà íà ðèñ.2.11.Ðèñ. 2.11. Ñõåìàòè÷íå ïðåäñòàâëåííÿ òâîð÷îãî ïðîöåñó òà òèï³â ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ çàâäàíü


Áóäü-ÿêèé åòàï ïðîöåñó ïðîåêòíî-òåõíîëîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîâèíåí çàâåðøóâàòèñÿ çàõèñòîì ñòóäåíòàìè ñâîãî êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íîãî ð³øåííÿ. Çîêðåìà, ç ïîçèö³é éîãî åôåêòèâíîñò³ òà åêîíîì³÷íîñò³.

Ïîñë³äîâí³ñòü åòàï³â ïðîåêòíî-òåõíîëîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â òåõíîëîã³é ìè ïîäàºìî â äîäàòêó Ã.

ßê áà÷èìî, â îñíîâó ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ïîêëàäåí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ, ùî ñòèìóëþþòü ôàíòàç³þ, òâîð÷ó óÿâó, êðåàòèâíå ìèñëåííÿ òà ³íòåðåñ äî êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íî¿ ³ õóäîæíüî¿ ä³ÿëüíîñò³; ìåòîäè, ÿê³ ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ ïðàêòè÷íèõ êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íèõ ³ äèçàéíåðñüêèõ óì³íü; ìåòîäè, ÿê³ ñïðèÿþòü çàñâîºííþ ³ çàêð³ïëåííþ òåõí³êî-òåõíîëîã³÷íèõ òà äèçàéíåðñüêèõ çíàíü.

Öå äîçâîëÿº çä³éñíþâàòè øâèäøèé ïåðåõ³ä ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é íà âèñîêèé ð³âåíü ñàìîñò³éíîñò³ çà ñõåìîþ: áåçëàäí³ ä³¿ - íàñë³äóâàííÿ, ä³ÿ çà çðàçêîì - ä³ÿëüí³ñòü ï³ä êåð³âíèöòâîì âèêëàäà÷à - ñàìîñò³éíà íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíà ä³ÿëüí³ñòü ï³ä êåð³âíèöòâîì âèêëàäà÷à - êåðóâàííÿ ïðîöåñîì íàâ÷àííÿ çà äîïîìîãîþ ïðîåêòíîãî çàâäàííÿ - ñàìîñò³éíà ä³ÿëüí³ñòü - òâîð÷à ÊÒÄ.

Îäíàê, äëÿ á³ëüø ïîâíîãî âðàõóâàííÿ óñ³õ ôàêòîð³â ó íàâ÷àíí³ ñòóäåíò³â êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íåîáõ³äíî áóëî ðîçðîáèòè á³ëüø åôåêòèâíèé ìåòîä, ÿêèé áè äîçâîëèâ ¿õ ñèñòåìíî âðàõóâàòè òà ï³äâèùèòè óñï³øí³ñòü íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â ïðè ³íäèâ³äóàë³çîâàíîìó ï³äõîä³ äî öüîãî ïðîöåñó. Òàêèì ñòàâ ðîçðîáëåíèé íàìè ìåòîä âàð³àòèâíèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ ìàòðèöü, ùî äîçâîëÿº ïîáóäóâàòè íàóêîâî îá´ðóíòîâàíó òà åôåêòèâíó òðàºêòîð³þ íàâ÷àííÿ êîæíîãî ñòóäåíòà êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â òà ñêëàäàºòüñÿ ç íàñòóïíèõ êðîê³â: ïðîåêòóâàííÿ áëîê³â-âàð³àíò³â ìàòðèö³ äëÿ ïîäà÷³ ³íôîðìàö³¿ ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â; âèçíà÷åííÿ çì³ñòó äîñë³äæóâàíîãî ìàòåð³àëó ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â (â çàëåæíîñò³ â³ä ïñèõîëîã³÷íèõ, îñîáèñòèõ ïàðàìåòð³â òà ð³âíÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ñòóäåíò³â); äîïîìîãà âèêëàäà÷à ñòóäåíòàì ó âèáîð³ ìîäóë³â ç âàð³àòèâíî¿ ÷àñòèíè òà ðîçÿñíåííÿ çì³ñòó òà åòàï³â îáîâÿçêîâî¿; ³íäèâ³äóàëüíå âèð³øåííÿ çàâäàíü, ó ïàð³ àáî ï³ä êåð³âíèöòâîì âèêëàäà÷à; ðåôëåêñ³ÿ òà ñàìîàíàë³ç âèêîíàíèõ çàâäàíü, ïåðåâ³ðêà ¿õ âèð³øåííÿ âèêëàäà÷åì; ñêëàäàííÿ òðàºêòî𳿠ïîäàëüøîãî âèâ÷åííÿ ìàòåð³àëó ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ðåôëåêñ³¿ (â çàëåæíîñò³ â³ä ïñèõîëîã³÷íèõ, îñîáèñòèõ ïàðàìåòð³â òà ð³âíÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ñòóäåíò³â).

Âèõ³äíà ³äåÿ öüîãî ìåòîäó ó ð³øåíí³ òâîð÷èõ çàäà÷ ïîëÿãຠó òîìó, ùî íîâå ó íàâ÷àíí³ äóæå ÷àñòî ÿâëÿº ñîáîþ ³íøó êîìá³íàö³þ âæå â³äîìèõ åëåìåíò³â ÷è êîìá³íàö³þ â³äîìîãî ç íåâ³äîìèì, àëå ñàìå â³í äîçâîëÿº ðóõàòèñÿ íå øëÿõîì ïðîá ³ ïîìèëîê, à ö³ëåñïðÿìîâàíî, ñïèðàþ÷èñü íà ïðèíöèï ñèñòåìíîãî àíàë³çó íîâèõ çâ'ÿçê³â ³ â³äíîñèí, ùî âèÿâëÿþòüñÿ â ïðîöåñ³ ïîáóäîâè âàð³àíò³â òà ìàòðè÷íîãî àíàë³çó íàéá³ëüø äîö³ëüíèõ ñõåì ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é äëÿ íàâ÷àííÿ êîíêðåòíîãî ñòóäåíòà êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â.

Ïåðåâàãîþ öüîãî ìåòîäó º òå, ùî â³í äîçâîëÿº âèð³øèòè ñêëàäí³ ï³çíàâàëüí³ çàäà÷³ ³ çíàéòè íîâ³, îðèã³íàëüí³ ³äå¿, à ïîò³ì ïåðåéòè íà íîâó, á³ëüø ñêëàäíó ³íäèâ³äóàëüíó òðàºêòîð³þ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â.

Îáìåæåííÿìè öüîãî ìåòîäó ìîæå áóòè òå, ùî íàâ³òü ïðè ð³øåíí³ çàäà÷ ñåðåäí³õ òðóäíîù³â ó ìàòðèö³ ìîæóòü âèÿâèòèñÿ áàãàòî âàð³àíò³â ð³øåíü, âèá³ð ç ÿêèõ îïòèìàëüíîãî âèÿâëÿºòüñÿ ñêðóòíèì. ßê é á³ëüø³ñòü ³ñíóþ÷èõ ìåòîä³â äàíèé ìåòîä íå ïîâí³ñòþ ãàðàíòóº, ùî áóäóòü âðàõîâàí³ âñ³ ïàðàìåòðè äîñë³äæóâàíî¿ ñèñòåìè.

Ìåòîä âàð³àòèâíèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ ìàòðèöü ó éîãî ïî÷àòêîâîìó âàð³àíò³ ìîæå ÿâëÿòè ñîáîþ äâîì³ðíó ìàòðèöþ, íàïðèêëàä, 3õ3 åëåìåíò³â, îäíàê, ó íàøîìó âèïàäêó öå òðèì³ðíà ìàòðèöÿ 3õ3õ3 (äèâ. ðèñ.2.11).

ßê ïîêàçóº âëàñíèé äîñâ³ä âèêëàäàöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ äóæå âàæëèâèì º ïðàâèëüíå îáðàííÿ ôîðìè íàâ÷àííÿ, ÿêà áóäå ñïðèÿòè ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ ïðè íàâ÷àíí³ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â».

Ñàìîñò³éíà ðîáîòà ñòóäåíò³â â³ä³ãðຠâ öüîìó êîíòåêñò³ ïðîâ³äíó ðîëü; âîíà º ôîðìîþ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ òà íàâ÷àëüíî-ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â, çàñîáîì ¿¿ àêòèâ³çàö³¿. Ñàìå íà îñíîâ³ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè êîæíîãî ñòóäåíòà çàáåçïå÷óºòüñÿ ãëèáîêå çàñâîºííÿ òåîðåòè÷íèõ çíàíü, ôîðìóâàííÿ ïîòðåáè â ïîñò³éíîìó ¿õ ïîïîâíåíí³ òà ïîíîâëåíí³, îâîëîä³ííÿ ðàö³îíàëüíèìè ïðèéîìàìè òà ìåòîäàìè ñàìîîñâ³òè, ðîçâèòîê ïåäàãîã³÷íîãî ìèñëåííÿ.

Ïðîáëåìàìè îðãàí³çàö³¿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â çàéìàëèñÿ Î.Î. Àáäóë³íà [2], Ñ.². Àðõàíãåëüñüêèé [12], Þ.Ê. Áàáàíñüêèé [17], Ë.Ñ. Äåðêà÷ [70], Í.Â. Êàðäàø [92], Ï.². ϳäêàñèñòèé [172], Ì.Ì. Ñêàòê³í [208], Í.Ô. Òàëèç³íà [218], Â.Ì. ×àéêà [242] òà ³í.

Íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ³ ïåðåäóìîâîþ ñèñòåìàòè÷íî¿, ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â º ðîçðîáêà ñèñòåìè ñàìîñò³éíèõ ðîá³ò íà îñíîâ³ ïðîãðàìíîãî íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó.

Ñàìîñò³éí³ ðîáîòè êëàñèô³êóþòüñÿ çà: õàðàêòåðîì íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â; ð³âíåì ñàìîñò³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â; äèäàêòè÷íèìè ö³ëÿìè ³ çàâäàííÿìè; çì³ñòîì òà çàâäàííÿìè íàâ÷àëüíî¿ òåìè; ñòóïåíåì ðîçóìîâèõ çóñèëü ñòóäåíò³â; ñòóïåíåì åâðèñòè÷íîñò³, çà ð³âíåì ïðîáëåìíîñò³; ïðèíöèïàìè ñòðóêòóðóâàííÿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòà òà çðîñòàííÿ òðóäíîù³â (ðèñ. 2.12).

Ïðè ïîáóäîâ³ ñèñòåìè ñàìîñò³éíèõ ðîá³ò ìè âðàõîâóâàëè íàñòóïí³ äèäàêòè÷í³ âèìîãè:

. Ñèñòåìà ñàìîñò³éíèõ ðîá³ò ïîâèííà ñïðèÿòè íàáóâàííþ ñòóäåíòàìè ãëèáîêèõ ³ ì³öíèõ ÊÒÇ, ôîðìóâàííþ óì³íü çä³éñíþâàòè öå ñàìîñò³éíî; ðîçâèòêó ó íèõ ï³çíàâàëüíèõ çä³áíîñòåé òîùî.

. Òàêà ñèñòåìà ïîâèííà çàáåçïå÷óâàòè ðåàë³çàö³þ îñíîâíèõ ïðèíöèï³â äèäàêòèêè: íàóêîâîñò³; çâÿçêó òåî𳿠ç ïðàêòèêîþ; äîñòóïíîñò³ òà ïîñèëüíîñò³; âðàõóâàííÿ â³êîâèõ é ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé; ñâ³äîìîñò³ ³ òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³, ïðîôåñ³éíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ òà ³í.

. Çíàííÿ òà óì³ííÿ ç êîíñòðóþâàííÿ ³ ìîäåëþâàííÿ, ÿê³ âõîäÿòü ó ñèñòåìó ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè, ïîâèíí³ áóòè ð³çíîìàí³òíèìè, äèôåðåíö³þâàòèñÿ çà çì³ñòîì ³ íàâ÷àëüíèìè ö³ëÿìè, ð³âíÿìè.

. Çàñîáè íàâ÷àííÿ ïîâèíí³ âðàõîâóâàòè ¿õ ðåïðåçåíòàòèâíó ñèñòåìó ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿, ùîá çàáåçïå÷èòè ôîðìóâàííÿ ó ñòóäåíò³â ÊÒÓ.

. Ïîñë³äîâí³ñòü ðåàë³çàö³¿ ñàìîñò³éíèõ ðîá³ò ïîâèííà áóòè òàêîþ, ùîá âèêîíàííÿ îäíèõ çàâäàíü ëîã³÷íî âèïëèâàëî ç ïîïåðåäí³õ ³ ãîòóâàëî ´ðóíò äëÿ íàñòóïíèõ.

. Ñòóäåíòè ïîâèíí³ ìàòè ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè ñàìîêîíòðîëü, ÿêèé áè áóâ çðó÷íèì òà øâèäêèì íà îòðèìàííÿ ðåçóëüòàò³â.

Äëÿ ðåàë³çàö³¿ îñòàíüîãî ïóíêòó íåîáõ³äíî ìàòè êîìïþòåðíó ñèñòåìó íàâ÷àííÿ, ùî çàáåçïå÷èòü òàêó ìîæëèâ³ñòü.

Âèâ÷åííÿ íàóêîâèõ äæåðåë òà ïåäàãîã³÷íèé äîñâ³ä ïîêàçàëè, ùî ïîñë³äîâí³ñòü ðåàë³çàö³¿ ñàìîñò³éíèõ ðîá³ò ïîâèííà áóòè òàêîþ, ùîá âèêîíàííÿ îäíèõ çàâäàíü ëîã³÷íî âèïëèâàëî ç ïîïåðåäí³õ ³ ãîòóâàëî ´ðóíò äëÿ íàñòóïíèõ.


Ðèñ. 2.12. Êëàñèô³êàö³ÿ ñàìîñò³éíèõ ðîá³ò ñòóäåíò³â


Òîìó, çà ôîðìàìè îðãàí³çàö³¿ ñàìîñò³éíà ðîáîòà íàìè ïðîâîäèëàñÿ ó òàêîìó ïîðÿäêó:

ôðîíòàëüíà ôîðìà - ñòóäåíòè ðîçâÿçóâàëè îäíå ³ òå æ ÊÒÇ (âèêîíóâàëè åñê³çè àáî ³íø³ ãðàô³÷í³ çîáðàæåííÿ áàçîâèõ çðàçê³â);

ãðóïîâà ôîðìà - äëÿ âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü ñòóäåíò³â ä³ëèëè íà ãðóïè (ïî 3-4 ñòóäåíòè);

ïàðíà ôîðìà - äëÿ ïðîâåäåííÿ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò (ïðè âèâ÷åíí³ ï³ä ì³êðîñêîïîì áóäîâè òêàíèíè, âèä³â ïåðåïëåòåíü òîùî);

³íäèâ³äóàëüíà ôîðìà - êîæíèé ñòóäåíò âèêîíóâàâ îêðåìå çàâäàííÿ.

Ñàìîñò³éíà ðîáîòà çä³éñíþâàëàñÿ: â àóäèòîð³ÿõ (ëàáîðàòîð³¿, íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷³é ìàéñòåðí³ òîùî), âäîìà ó ñòóäåíò³â (íà êâàðòèð³, â ãóðòîæèòêó).

Ó ïðîöåñ³ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàìè çàñòîñîâóâàëèñÿ òàê³ âèäè ñàìîñò³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³: ðîáîòà ç ï³äðó÷íèêàìè, äîâ³äêîâîþ òà íàóêîâî-ïîïóëÿðíîþ ë³òåðàòóðîþ ç ôàõó; ðîçâÿçàííÿ äèôåðåíö³éîâàíèõ ÊÒÇ, âèêîíàííÿ âïðàâ íà ôîðìóâàííÿ ÊÒÓ; ïðîâåäåííÿ ñïîñòåðåæåíü òà âèêîíàííÿ çàì³ð³â, ëàáîðàòîðí³ äîñë³äæåííÿ; ³íäèâ³äóàëüíå êîíñòðóþâàííÿ òà ìîäåëþâàííÿ îäÿãó, ïàðíå êîíñòðóþâàííÿ òà ìîäåëþâàííÿ îäÿãó, âèêîðèñòàííÿ ìîæëèâîñòåé êîìïüþòåðíî¿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ «Êîíñòðóþâàííÿ» òîùî.

²íäèâ³äóàë³çàö³ÿ íå îçíà÷ຠâ³äìîâè â³ä ãðóïîâèõ ôîðì íàâ÷àííÿ. ²íäèâ³äóàëüíå íàâ÷àííÿ íå ò³ëüêè íå âèêëþ÷ຠãðóïîâ³ ³ êîëåêòèâí³ ôîðìè íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè, íàâïàêè - âîíà äîäຠöèì ôîðìàì íîâó ÿê³ñòü, çàñíîâàíó íà ð³çíîìàí³òíîñò³ ³íòåðåñ³â, íàóêîâîãî äîñâ³äó òà çä³áíîñòåé îêðåìèõ ñòóäåíò³â. Âîíà îçíà÷ຠëèøå íåîáõ³äí³ñòü ïðèñòîñóâàííÿ îñâ³òè äî ³íäèâ³äóàëüíèõ ïîòðåá ³ ï³çíàâàëüíèõ ìîæëèâîñòåé ñòóäåíò³â, à òàêîæ äî ñïåöèô³êè ï³äãîòîâêè. ²íäèâ³äóàëüíå íàâ÷àííÿ äîçâîëÿº ñòóäåíòàì ïðàöþâàòè â íàéá³ëüø â³äïîâ³äíîìó äëÿ íèõ ï³çíàâàëüíîìó ñòèë³, òåìï³ ³ ÷àñ³ ðîáîòè, âèêîðèñòîâóâàòè òàê³ ìåòîäè, ÿê³ º íàéá³ëüø ïë³äíèìè â ¿õ ³íòåëåêòóàëüí³é òà ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³. Çîêðåìà, ó ñâî¿é ðîáîò³ Ò.Â. Âàñèëüºâà [31] ðîçêðèëà ïîºäíàííÿ ãðóïîâèõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ ôîðì íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â ÿê çàñ³á ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ íàâ÷àííÿ òà ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â.

ßê ïîêàçóº àíàë³ç äîñë³äæåíü, à òàêîæ âëàñíèé äîñâ³ä ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ãðóïè ìîæóòü ôîðìóâàòèñÿ ³ç ñòóäåíò³â, ÿê³ ìàþòü íåîäíàêîâèé ð³âåíü íàâ÷åíîñò³, ð³çíèé ñòàí ãîòîâíîñò³ äî âèêîíàííÿ òâîð÷î-ïåðåòâîðþâàëüíèõ çàâäàíü. Òîìó, áàçóþ÷èñü íà íàóêîâèõ ï³äõîäàõ [31; 176; 198], äëÿ çä³éñíåííÿ ÊÒÄ ìè ôîðìóâàëè òâîð÷³ ãðóïè â ñêëàä³ äâîõ (ãðóïè-ä³àäè) ñòóäåíò³â. Öå çàëåæàëî â³ä ñêëàäíîñò³ ðîçâÿçóâàíèõ êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íèõ çàâäàíü ³ çàäà÷.

Ó ñêëàä ãðóïè-ä³àäè âêëþ÷àëèñÿ ñòóäåíòè ç ð³çíèìè ðåïðåçåíòàòèâíèìè ñèñòåìàìè ñïðèéíÿòòÿ, íàïðèêëàä - «ê³íåñòåòèê-àóäèàë» àáî «ê³íåñòåòèê-ñòóäåíò ç³ çì³øàíîþ ñèñòåìîþ ñïðèéíÿòòÿ». Öå äîçâîëÿëî ä³àä³ ïðàöþâàòè åôåêòèâíî òà âèêîðèñòîâóâàòè ð³çí³ ìåòîäè òà çàñîáè ïðè âèð³øåíí³ ÊÒÇÄ.

Ïðè âèêîíàíí³ ÊÒÇÄ êîæíèé ç íèõ âèòðà÷àâ ìàêñèìóì çóñèëü äëÿ äîñÿãíåííÿ çàãàëüíîãî ðåçóëüòàòó. Âñ³ äîñÿãíåííÿ ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ îäíàêîâî ÿê ìàêñèìàëüíî ìîæëèâ³, ùî ïîçà ñóìí³âîì ðîáèòü âïëèâ íà ï³äâèùåííÿ ìîòèâàö³¿ íàâ÷àííÿ.

Ñõåìà ä³ÿëüíîñò³ òâîð÷î¿ ãðóïè ó ñêëàä³ äâîõ ñòóäåíò³â ïîäàíà íà ðèñ. 2.13.

Îòæå, ä³àäè áóëè ñêîìïîíîâàí³ íà îñíîâ³ âðàõóâàííÿ ðåïðåçåíòàòèâíèõ ñèñòåì ñïðèéíÿòòÿ òà ð³âíÿ ÇÍÓ ñòóäåíò³â, ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ¿õ ðîçâèòêó, ìîòèâàö³¿.

Íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî íàâ÷àííÿ â ìàëèõ ãðóïàõ áóäå åôåêòèâíèì, ÿêùî âîíî îðãàí³çîâàíå ÿê íàâ÷àííÿ â ñï³âïðàö³. ²äå¿ íàâ÷àííÿ â ñï³âïðàö³ ðîçðîáëÿþòüñÿ áàãàòüìà ïåäàãîãàìè ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó, àëå íàéá³ëüø â³äîì³ äîñë³äæåííÿ Ð. Ñëàâ³íà, Ð. Äæîíñîíà, Ä. Äæîíñîíà, Äæ. Àðîíñîíà (ÑØÀ), Ø. Øàðàí (²çðà¿ëü), ª.Ñ. Ïîëàò (Ðîñ³ÿ) òà ³í. Íàâ÷àííÿ â ñï³âïðàö³ ðîçãëÿäàºòüñÿ â ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³ ÿê àëüòåðíàòèâà òðàäèö³éíèì ìåòîäàì íàâ÷àííÿ, ÿê â³ääçåðêàëåííÿ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíîãî ï³äõîäó [161].

²íäèâ³äóàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü îçíà÷àº, ùî óñï³õ âñ³º¿ ãðóïè çàëåæèòü â³ä âíåñêó êîæíîãî ó÷àñíèêà, ùî ïåðåäáà÷ຠäîïîìîãó äëÿ ÷ëåí³â êîìàíäè îäèí îäíîìó. гâí³ ìîæëèâîñò³ ïðèïóñêàþòü, ùî áóäü-ÿêèé ñòóäåíò ïîâèíåí óäîñêîíàëþâàòè ñâî¿ âëàñí³ äîñÿãíåííÿ. Öå îçíà÷ຠòàêîæ, ùî êîæåí â÷èòüñÿ â ì³ðó ñâî¿õ âëàñíèõ ìîæëèâîñòåé, ³ òîìó ìຠøàíñ îö³íþâàòèñÿ íàð³âí³ ç ³íøèìè.

Ìåòîþ íàâ÷àííÿ â ñï³âïðàö³ º íå ò³ëüêè îâîëîä³ííÿ çíàííÿìè, óì³ííÿìè ³ íàâè÷êàìè êîæíèì ñòóäåíòîì íà ð³âí³, â³äïîâ³äíîìó éîãî ³íäèâ³äóàëüíèì îñîáëèâîñòÿì ðîçâèòêó. Äóæå âàæëèâó ðîëü ãðຠåôåêò ñîö³àë³çàö³¿, êîìóí³êàòèâíèõ óì³íü, ï³äâèùåííÿ çàãàëüíî¿ ³ òåõíîëîã³÷íî¿ êóëüòóðè.

Îòæå, â îñíîâó ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» ïîêëàäåí³ ÿê íàâ÷àííÿ â àóäèòî𳿠òà é ñàìîñò³éíà ðîáîòà, ÿêà ìîæå áóòè ôðîíòàëüíîþ, ãðóïîâîþ, ³íäèâ³äóàëüíîþ; â³äáóâàòèñü çà ñõåìîþ ïðîãðàìîâàíîãî íàâ÷àííÿ, âèêîðèñòîâóâàòè ïàðí³ ôîðìè íàâ÷àííÿ.


Ðèñ. 2.13. Ñõåìà çàáåçïå÷åííÿ ÊÒÄ ñòóäåíò³â ó òâîð÷³é ãðóï³-ä³àä³


Ùîá ðåàë³çóâàòè ö³ë³, çàâäàííÿ ³ çì³ñò íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà ïðàêòèö³, ïîòð³áí³ â³äïîâ³äí³ óìîâè ¿õ ðåàë³çàö³¿.

Ó çàãàëüíîìó çíà÷åíí³ óìîâè òðàêòóþòü ÿê íåîáõ³äíó îáñòàâèíó, ÿêà óìîæëèâëþº çä³éñíåííÿ, ñòâîðåííÿ, óòâîðåííÿ ÷îãî-íåáóäü àáî ñïðèÿº ÷îìóñü. ϳä óìîâàìè òàêîæ ðîçóì³þòü îáñòàâèíè, îñîáëèâîñò³ ðåàëüíî¿ ä³éñíîñò³, çà ÿêèõ â³äáóâàºòüñÿ àáî çä³éñíþºòüñÿ ùî-íåáóäü [157].

Áàçóþ÷èñü íà öüîìó, ìîæíà çàçíà÷èòè, ùî äèäàêòè÷í³ óìîâè - öå îáñòàâèíè ïðîöåñó íàâ÷àííÿ, ÿê³ º ðåçóëüòàòîì ö³ëåñïðÿìîâàíîãî â³äáîðó, êîíñòðóþâàííÿ ³ çàñòîñóâàííÿ åëåìåíò³â çì³ñòó, ìåòîä³â (ïðèéîì³â), à òàêîæ îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì íàâ÷àííÿ äëÿ äîñÿãíåííÿ äèäàêòè÷íèõ ö³ëåé [11].

Ó íàøîìó äèñåðòàö³éíîìó äîñë³äæåíí³ ìè àêöåíòóºìî óâàãó íà óìîâàõ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â, ðîçóì³þ÷è ¿õ ÿê ñåðåäîâèùå, îáñòàíîâêó, â ÿê³é íàéêðàùå ïðîÿâëÿþòüñÿ ìîæëèâîñò³ äëÿ çä³éñíåííÿ ÊÒÄ ç ïîçèö³¿ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â ³ ç óðàõóâàííÿì ¿õ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé.

ßê â³äîìî, óìîâè, ÿêèìè á âîíè íå áóëè, âïëèâàþòü íà ïðîöåñ íàâ÷àííÿ. Ñèñòåìàòèçàö³ÿ ³ ãðóïóâàííÿ óìîâ ïðîò³êàííÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ áóëà çðîáëåíà Þ.Ê. Áàáàíñüêèì. ³í ñôîðìóëþâàâ äèäàêòè÷íèé ïðèíöèï - ïðèíöèï ñòâîðåííÿ íåîáõ³äíèõ óìîâ äëÿ íàâ÷àííÿ, óñòàíîâèâ çàêîíîì³ðíèé õàðàêòåð çàëåæíîñò³ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ â³ä çîâí³øí³õ óìîâ, â ÿêèõ â³í ïðîò³êàº, ³ ïåäàãîã³÷í³ óìîâè âêëþ÷èâ äî ñêëàäó îñíîâíèõ êîìïîíåíò³â íàâ÷àííÿ [17].

Ñ.Ó. Ãîí÷àðåíêî, Â.Ì. Âîëîäüêî çàçíà÷àëè, ùî ïðîáëåìè ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ âèíèêàþòü ÷åðåç ñóáºêòèâí³ òà îáºêòèâí³ ïðè÷èíè [54], ÿê³ ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê óìîâè ³íäèâ³äóàë³çàö³¿.

Ìè ââàæàºìî, ùî â ïðîöåñ³ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â òâîð÷à ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíò³â çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ îâîëîä³ííÿ ñó÷àñíèìè òåõíîëîã³ÿìè, ìåòîäàìè ³ ïðèéîìàìè ïîøóêó òà ðîçâÿçóâàííÿ êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íèõ çàâäàíü ïðè ¿õ â³äïîâ³äí³é àäàïòàö³¿ äî íîâèõ óìîâ.

Óïðàâë³ííÿ äèäàêòè÷íèì ïðîöåñîì ïåðåäáà÷ຠðåàë³çàö³þ ïåâíèõ åòàï³â â³äïîâ³äíî äî éîãî ñòðóêòóðè òà óìîâ ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà: ìîòèâóâàííÿ, îðãàí³çàö³þ, ðåãóëþâàííÿ (ñòèìóëþâàííÿ), êîíòðîëü, îö³íêó ³ àíàë³ç ðåçóëüòàò³â. Íà îñíîâ³ îïðàöüîâàíî¿ ë³òåðàòóðè [22, 111, 182, 210] ìè âèêîðèñòàëè ñõåìó, ùîá íàî÷íî ïîêàçàòè, ÿê³ êîìïîíåíòè äèäàêòè÷íîãî ïðîöåñó àêòèâíî âïëèâàþòü íà óìîâè ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ (ðèñ.2.14).

Áàçóþ÷èñü íà öüîìó, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî îäíèì ³ç âàæëèâèõ ÷èííèê³â, ÿê³ ñïðèÿþòü ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ, º ìîòèâè.

Ùîá ÊÒÄ ïðîõîäèëà åôåêòèâíî, â íàâ÷àëüí³é ñèòóàö³¿ ïîâèíí³ áóòè ìîòèâè, ÿê³ ñïîíóêàþòü ñòóäåíòà äî ìåòè, ãíîñòèêè, - äî îâîëîä³âàííÿ êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íèìè çíàííÿìè ³ âì³ííÿìè. Âðàõîâóþ÷è âëàñíèé äîñâ³ä, à òàêîæ äîñë³äæåííÿ ³íøèõ íàóêîâö³â [111; 210], ìè êîíñòàòóºìî, ùî äî çàñâîºííÿ êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íèõ çíàíü ó ïðîöåñ³ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ñòóäåíòà ñïîíóêຠíå îäèí, à ê³ëüêà ìîòèâ³â ð³çíîãî õàðàêòåðó, êîæíèé ³ç ÿêèõ âèñòóïຠíå ³çîëüîâàíî, à ó âçàºìî䳿 ç ³íøèìè. ²íäèâ³äóàë³çîâàíå íàâ÷àííÿ, òàêèì ÷èíîì, ìຠïîë³ìîòèâîâàíèé õàðàêòåð.

Âñå ð³çíîìàí³òòÿ ìîòèâ³â ÊÒÄ ñòóäåíò³â, ÿê³ îñîáëèâî ïðîÿâëÿþòüñÿ ïðè ³íäèâ³äóàë³çîâàíîìó íàâ÷àíí³, ìîæíà ïðåäñòàâèòè òðüîìà âçàºìîïîâÿçàíèìè ãðóïàìè [263]:

áåçïîñåðåäíüî-ñïîíóêàëüí³ ìîòèâè çàñíîâàí³ íà åìîö³éíèõ ïðîÿâàõ îñîáèñòîñò³, íà ¿¿ ïîçèòèâíèõ àáî íåãàòèâíèõ åìîö³ÿõ (ö³êàâå âèêëàäàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, ìîæëèâ³ñòü çàéìàòèñÿ òâîð÷îþ ä³ÿëüí³ñòþ, çàõîïëåííÿ êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íèìè çàâäàííÿìè, áàæàííÿ îäåðæàòè ïîõâàëó, áîÿçíü íåãàòèâíî¿ îö³íêè òà âòðàòè ñòèïåí䳿, íåáàæàííÿ áóòè îáºêòîì îáãîâîðåííÿ â ãðóï³);

ïåðñïåêòèâíî-ñïîíóêàëüí³ ìîòèâè çàñíîâàí³ íà ðîçóì³íí³ çíà÷óùîñò³ êîíñòðóêòîðñüêèõ, òåõíîëîã³÷íèõ, ãðàô³÷íèõ, õóäîæíüî-åñòåòè÷íèõ ³ ïðèêëàäíèõ çíàíü (óñâ³äîìëåííÿ ïðàêòè÷íîãî çíà÷åííÿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» ÊÒÏ, à òàêîæ òàêèõ êîíêðåòíèõ çíàíü ³ âì³íü, ÿê³ ìàþòü âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ôàõîâîãî ñòàíîâëåííÿ; ïîºäíàííÿ ÊÒÄ ç ìàéáóòíüîþ òâîð÷îþ ä³ÿëüí³ñòþ â÷èòåëÿ òåõíîëîã³é, î÷³êóâàííÿ â ïåðñïåêòèâ³ âèçíàííÿ, ðîçâèíåíå ïî÷óòòÿ îáîâÿçêó, â³äïîâ³äàëüíîñò³);

³íòåëåêòóàëüíî-ñïîíóêàëüí³ ìîòèâè çàñíîâàí³ íà îòðèìàíí³ çàäîâîëåííÿ â³ä ñàìîãî ïðîöåñó ï³çíàííÿ (³íòåðåñ äî ÊÒÇ, äîïèòëèâ³ñòü, ïðàãíåííÿ ï³äâèùèòè ñâ³é êóëüòóðíèé ð³âåíü, îâîëîä³òè ïåâíèìè òâîð÷èìè âì³ííÿìè ³ íàâè÷êàìè, çàõîïëåí³ñòü ñàìèì ïðîöåñîì ðîçâÿçóâàííÿ êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íèõ çàäà÷).


Ðèñ. 2.14. Ñõåìà åòàï³â ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ïðè âèêîíàíí³ ÊÒÇÄ


Ñåðåä ³íòåëåêòóàëüíî-ñïîíóêàëüíèõ ìîòèâ³â îñîáëèâå ì³ñöå çàéìàþòü ï³çíàâàëüí³ ³íòåðåñè ³ ïîòðåáè. Îáºêòèâíîþ îñíîâîþ ðîçâèòêó ï³çíàâàëüíèõ ³íòåðåñ³â ñòóäåíò³â º âèñîêèé ð³âåíü íàâ÷àííÿ ç éîãî äîñòîâ³ðíî íàóêîâèì çì³ñòîì ³ ïåäàãîã³÷íî äîö³ëüíîþ îðãàí³çàö³ºþ àêòèâíîãî ³ ñàìîñò³éíîãî ï³çíàííÿ.

Ïðèéíÿòî ðîçð³çíÿòè ð³âí³ ï³çíàâàëüíîãî ³íòåðåñó ³ â³äïîâ³äíî äî íèõ âèçíà÷àòè øëÿõè òà ñòâîðþâàòè óìîâè éîãî ôîðìóâàííÿ. Íèæ÷èé, åëåìåíòàðíèé ð³âåíü ï³çíàâàëüíîãî ³íòåðåñó âèðàæàºòüñÿ â óâàç³ äî êîíêðåòíèõ ôàêò³â, çíàíü, îïèñ³â, äî ä³é çà çðàçêîì. Äðóãèé ð³âåíü õàðàêòåðèçóºòüñÿ ³íòåðåñîì äî çàëåæíîñòåé, ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèõ çâÿçê³â, äî ñàìîñò³éíîãî ¿õ âñòàíîâëåííÿ. Âèùèé ð³âåíü âèðàæàºòüñÿ â ³íòåðåñ³ äî ãëèáîêèõ òåîðåòè÷íèõ ïðîáëåì, òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ç îñâîºííÿ çíàíü. Ñôîðìîâàí³ñòü âèùîãî ð³âíÿ ï³çíàâàëüíîãî ³íòåðåñ³â äຠï³äñòàâó ãîâîðèòè ïðî íàÿâí³ñòü ï³çíàâàëüíèõ ïîòðåá [263].

ßê ï³äòâåðäæóº äîñâ³ä íàøî¿ ðîáîòè, ï³çíàâàëüíèé ³íòåðåñ ôîðìóºòüñÿ ó ïðîöåñ³ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ÷åðåç ïðåäìåòíèé çì³ñò ÊÒÄ ³ â³äíîñèíè, ùî ñêëàäàþòüñÿ, ì³æ ó÷àñíèêàìè òâîð÷îãî ïðîöåñó. Öüîìó ñïðèÿº øèðîêå âèêîðèñòàííÿ ÷èííèêà íîâèçíè ÊÒÇ, åëåìåíò³â ïðîáëåìíîñò³ â íàâ÷àíí³, çàëó÷åííÿ äàíèõ ïðî ñó÷àñí³ îñíîâè øâåéíîãî âèðîáíèöòâà òà ìîäåëþâàííÿ ³ êîíñòðóþâàííÿ îäÿãó, ïîêàç ñóñï³ëüíî¿ ³ îñîáèñò³ñíî¿ çíà÷óùîñò³ ÊÒÇ, ÊÒÓ, îðãàí³çàö³ÿ ñàìîñò³éíèõ ðîá³ò òâîð÷îãî õàðàêòåðó, îðãàí³çàö³ÿ âçàºìîíàâ÷àííÿ, âçàºìîêîíòðîëþ ñòóäåíò³â.

Íàâ÷àëüíà ìîòèâàö³ÿ ÊÒÄ ñòóäåíò³â áàãàòîàñïåêòíà. Âîíà, ÿê ³ ìîòèâàö³ÿ ëþäèíè â ö³ëîìó, áóäóºòüñÿ ç ð³çíèõ ìîòèâ³â ÊÒÏ. Ìîæíà âèä³ëèòè, ÿê ì³í³ìóì â³ñ³ì âèä³â íàâ÷àëüíèõ ìîòèâ³â ÊÒÄ. À ñàìå:

) âíóòð³øí³ òâîð÷î-ïåðåòâîðþþ÷³, õóäîæíüî-ï³çíàâàëüí³ ìîòèâè (áàæàííÿ çàñâî¿òè ÊÒÇ, íàáóòè ÊÒÓ, îïàíóâàòè ÊÒÄ, ñôîðìóâàòè òâîð÷å ìèñëåííÿ, ñòàòè îñâ³÷åíèì â ïëàí³ ñó÷àñíîãî ìîäåëþâàííÿ, êîíñòðóþâàííÿ ³ äèçàéíó îäÿãó);

) âíóòð³øí³ ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷í³ ìîòèâè (ïðàãíåííÿ ñòàòè âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèì â÷èòåëåì îáñëóãîâóþ÷î¿ ïðàö³, êåðóâàòè òâîð÷îþ, ÊÒÄ øêîëÿð³â);

) çàãàëüíèé ï³çíàâàëüíèé ìîòèâ (ïðàãíåííÿ çðîçóì³òè ñèñòåìó, ãëèáèíó, ñòðóêòóðó êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íèõ, ãðàô³÷íî-äèçàéíåðñüêèõ äèñöèïë³í; çàäîâîëåííÿ ïîòðåáè â ÊÒÇ ³ ÊÒÓ; îòðèìàííÿ çàäîâîëåííÿ â³ä ñàìîãî ïðîöåñó òâîð÷îãî ï³çíàííÿ);

) ïðàãìàòè÷í³ ìîòèâè (ïðàãíåííÿ ñêëàñòè ³ñïèò, îòðèìàòè ï³äâèùåíó ñòèïåíä³þ; áàæàííÿ â ìàéáóòíüîìó ìàòè ìîæëèâ³ñòü äîáðå çàðîáëÿòè, âèêîðèñòîâóþ÷è îòðèìàí³ êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷í³ ÇÓÍ);

) øèðîê³ ñîö³àëüí³ ìîòèâè (ïðàãíåííÿ ïðèíåñòè êîðèñòü ôàêóëüòåòó, óí³âåðñèòåòó, çðîáèòè íàâêîëèøí³é ïðåäìåòíèé ñâ³ò ð³çíîìàí³òí³øèì);

) ìîòèâè îñîáèñò³ñíîãî ïðåñòèæó (áàæàííÿ çàéíÿòè ïåâíèé ñîö³àëüíèé ñòàòóñ; ïðàãíåííÿ ñòàòè ïîïóëÿðíèì íà ôàêóëüòåò³, çàòâåðäèòèñÿ â ãðóï³, â î÷àõ âèêëàäà÷³â; çàäîâîëåííÿ ïîòðåáè â îñîáèñò³ñíîìó çðîñòàíí³);

) ìîòèâè òâîð÷èõ äîñÿãíåíü (ïðàãíåííÿ ðåàë³çóâàòè ñâ³é òâîð÷èé ïîòåíö³àë; áàæàííÿ ñòâîðèòè íåçâè÷àéíó îðèã³íàëüíó ìîäåëü, çðàçîê îäÿãó ).

×èì âèùèé ð³âåíü çð³ëîñò³ òà ñàìîñò³éíîñò³ ñòóäåíòà, òèì á³ëüøó ñâîáîäó â³í ïîâèíåí ìàòè ó âèáîð³ âèä³â ³ ôîðì íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè, íàïðÿì³â ñâ ä³ÿëüíîñò³, ó ïèòàííÿõ, ùî ñòîñóþòüñÿ òåìïó, ìåòîä³â ³ çàñîá³â, ÿê³ â³í âèêîðèñòîâóº ïðè ñâîºìó íàâ÷àíí³, òèï³â ðîçâÿçóâàíèõ çàâäàíü òîùî.

Âñ³ ö³ âèìîãè ìîæóòü ñòàòè ïåäàãîã³÷íèìè óìîâàìè ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â:

à) ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíîãî âèáîðó ìàéáóòí³ìè ôàõ³âöÿìè äèôåðåíö³éîâàíîãî çì³ñòó òà ð³âíÿ âèêîíóâàíèõ ÊÒÇ â³äïîâ³äíî äî ¿õ ³íòåðåñ³â, ìîæëèâîñòåé, íàÿâíîãî ð³âíÿ ÇÍÓ ³ íàõèë³â;

á) ñòâîðåííÿ ñòóäåíòàì óìîâ ðåãóëþâàííÿ âëàñíîãî òåìïó íàâ÷àííÿ ó ìåæàõ ÷àñó, â³äâåäåíîãî íà òâîð÷³ çàâäàííÿ, çàëåæíî â³ä ð³âíÿ îñîáèñòèõ ìîæëèâîñòåé, ³íäèâ³äóàëüíîãî ñòèëþ ä³ÿëüíîñò³, ðåïðåçåíòàòèâíî¿ ñèñòåìè ñïðèéíÿòòÿ;

â) äîçóâàííÿ ì³ðè äîïîìîãè âèêëàäà÷à çàëåæíî â³ä ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ñòóäåíò³â òà ñêëàäíîñò³ çàâäàíü;

ã) ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè çà îáðàíîþ ³íäèâ³äóàëüíîþ òðàºêòîð³ºþ íàâ÷àííÿ òà çàñòîñîâóâàòè íàéá³ëüø îïòèìàëüí³ ìåòîäè ³ çàñîáè ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ òà ³í.

Áàçóþ÷èñü íà äîñë³äæåíí³ Ï.Ì. Ãóñàêà [63], ìè ïðîäîâæóºìî òà ðîçøèðþºìî äóìêó ïðî óìîâè ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â, çàçíà÷àþ÷è, ùî âîíè ìîæóòü ðåàë³çóâàòèñÿ ÷åðåç:

) âèêîíàííÿ ð³çíîð³âíåâèõ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ çàâäàíü ç ìàòåð³àëîçíàâñòâà øâåéíîãî âèðîáíèöòâà, ïðàêòèêóìó ç îáðîáêè ìàòåð³àë³â, õóäîæíüî¿ îáðîáêè òêàíèí òîùî;

) â³äâ³äóâàííÿ ñïåöêóðñ³â, ñïåöñåì³íàð³â, êóðñ³â çà âèáîðîì (íàïðèêëàä, ñïåöñåì³íàðè ìîæíà ââîäèòè äëÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàëåæíèì ÷èíîì ìàþòü ñôîðìîâàí³ òåõíîëîã³÷í³ âì³ííÿ é õî÷óòü ï³äâèùèòè ñâ³é ôàõîâèé ð³âåíü; ñïåöêóðñè - äëÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ â³äñòàþòü ó ôàõîâ³é ï³äãîòîâö³ â³ä ñâî¿õ îäíîãðóïíèê³â; êóðñè çà âèáîðîì - äëÿ ñàìîðåàë³çàö³¿ òà ñàìîñòâåðäæåííÿ ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ);

) âèêîíàííÿ ñòóäåíòñüêèõ ïðîåêò³â ÿê íà çàíÿòòÿõ, òàê ³ â ïîçààóäèòîðí³é ä³ÿëüíîñò³;

) ï³äãîòîâêà äîïîâ³äåé òà ðåôåðàò³â, íàïèñàííÿ êóðñîâèõ ³ äèïëîìíèõ ðîá³ò íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü;

) ó÷àñòü â îë³ìï³àäàõ òà êîíêóðñàõ ôàõîâî¿ ìàéñòåðíîñò³ ç êîíñòðóþâàííÿ, ìîäåëþâàííÿ ³ âèãîòîâëåííÿ øâåéíèõ âèðîá³â;

) ó÷àñòü ó ÍÄÐ ç ôàõó - çàíÿòòÿ ó ïðîáëåìíèõ ãðóïàõ, ãóðòêàõ-êóðñàõ;

) âèêîíàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ òâîð÷èõ çàâäàíü ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ òà òåõíîëîã³÷íî¿ ïðàêòèê òîùî.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ íàìè çàïðîïîíîâàíà ñõåìà ïðîåêòóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é, ùî äຠìîæëèâ³ñòü êîæíîìó ñòóäåíòîâ³ îáèðàòè ïîòð³áíèé éîìó âàð³àíò íàâ÷àííÿ ñïåö³àëüíèõ ïðåäìåò³â çà: îáñÿãîì çì³ñòó; ð³âíåì ñêëàäíîñò³ çàâäàííÿ; íàïðÿìîì (ïðîô³ëåì).

²íäèâ³äóàëüíà òðàºêòîð³ÿ ïåðåäáà÷ຠîðãàí³çàö³þ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â ïðè âèâ÷åíí³ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» çà ð³çíèìè ð³âíÿìè çàñâîºííÿ ºäèíîãî ïðîãðàìíîãî ìàòåð³àëó â çàëåæíîñò³ â³ä ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ³ ñòóïåíÿ ¿õ ï³äãîòîâêè [28, ñ. 72].

ϳä ïîíÿòòÿì «³íäèâ³äóàëüíà òðàºêòîð³ÿ íàâ÷àííÿ» áóäåìî ðîçóì³òè ñïîñ³á îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ïðè ÿêîìó ñòóäåíò ïðè âèâ÷åíí³ äèñöèïë³íè «ÊØ» ìຠìîæëèâ³ñòü îáèðàòè ïîñë³äîâí³ñòü âèâ÷åííÿ îêðåìèõ ìîäóë³â ö³º íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè ç óðàõóâàííÿì ñâî¿õ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé, ùî íàìè âèçíà÷åí³ âèùå. Ïðè öüîìó âèêëàäà÷åì ïîâèíí³ ñòâîðþâàòèñÿ êîíêðåòí³ ïåäàãîã³÷í³ óìîâè äëÿ ¿õ íàâ÷àííÿ ³ ðîçâèòêó íà îñíîâ³ äàííèõ ïñèõîä³àãíîñòèêè, êîòðîëþ óñï³øíîñò³ íàâ÷àííÿ, ïåðåâàæàþ÷î¿ ñèñòåìè ñïðèéíÿòòÿ.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â äèñöèïë³íè «ÊØ» îáñÿã äèñöèïë³íè áóëî ïîä³ëåíî íà îêðåì³ ìîäóë³ â çàëåæíîñò³ â³ä ê³ëüêîñò³ êðåäèò³â, ùî â³äâîäÿòüñÿ íà ¿¿ âèâ÷åííÿ. Êîæíèé ìîäóëü ì³ñòèòü (ðèñ.2.15):

. ³íôîðìàö³éíèé áëîê (²-áëîê);

. ìîäóëü, ùî ì³ñòèòü ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ (Ï-áëîê);

. êîíòðîëþþ÷èé áëîê (Ê-áëîê).

Êîæíèé ³ç áëîê³â ì³ñòèòü áëîêè-âàð³àíòè ïîäà÷³ ³íôîðìàö³¿ â çàëåæíîñò³ â³ä ïñèõîëîã³÷íèõ, îñîáèñòèõ òà íàâ÷àëüíèõ ïàðàìåòð³â ñòóäåíò³â.

³äïîâ³äíî äî ³íäèâ³äóàëüíî-îñîáèñòèõ îñîáëèâîñòåé ñòóäåíò³â, ¿õ óñï³øíîñò³, ðîçðîáëÿºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíà òðàºêòîð³ÿ âèâ÷åííÿ äèñöèïë³íè òà íà ¿¿ îñíîâ³ âñòàíîâëþºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíèé ïëàí íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ãðàô³ê âèêîíàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ çàâäàíü ùîäî ñàìîñò³éíîãî âèâ÷åííÿ äèñöèïë³íè «ÊØ».

Âîíà ì³ñòèòü ïîçíà÷åííÿ áëîê³â-âàð³àíò³â êîæíîãî òèïó êîæíîãî ìîäóëÿ, íàïðèêëàä, ²12?Ï11?Ê13?…?²n1?Ïn3?Ên1.

Ñï³ëüíî ç âèêëàäà÷åì àíàë³çóºòüñÿ ÿê³ñòü ïðîâåäåíîãî ïëàíóâàííÿ, çàïîâíþþòüñÿ â³äñóòí³ ³ îïòèì³çóþòüñÿ íàÿâí³ åëåìåíòè ïëàíó ³ ãðàô³êà.

²íäèâ³äóàëüíà òðàºêòîð³ÿ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â äèñöèïë³íè «ÊØ» ñêëàäàºòüñÿ ç îáîâ'ÿçêîâî¿, âàð³àòèâíî¿, êîðåêö³éíî¿, îðãàí³çàö³éíî¿ òà ðåôëåêñèâíî¿ ÷àñòèí. Îáîâ'ÿçêîâà ÷àñòèíà âêëþ÷ຠîñíîâí³ äëÿ âèâ÷åííÿ ìîäóë³, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì äåðæàâíîãî îñâ³òíüîãî ñòàíäàðòó ³ ñêëàäàþòü îñíîâíó, ³íâàð³àíòíó ÷àñòèíó òàêî¿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ òðàºêòîð³¿.

Âàð³àòèâíà ÷àñòèíà âêëþ÷ຠíàá³ð ìîäóë³â, ³ ïåðåäáà÷ຠâèá³ð ñòóäåíòàìè òåì, ùî ¿õ ö³êàâëÿòü, ÿê íàïðÿìêè äëÿ ïîäàëüøîãî âèâ÷åííÿ äèñöèïë³íè. Îáîâ'ÿçêîâà ³ âàð³àòèâíà ÷àñòèíè ³íäèâ³äóàëüíî¿ òðàºêòî𳿠ñòóäåíòà ñïðÿìîâàí³ íà âèçíà÷åííÿ çì³ñòó äîñë³äæóâàíîãî ìàòåð³àëó. Êîðåêö³éíà ÷àñòèíà ïåðåäáà÷ຠíàäàííÿ äîïîìîãè ñòóäåíòàì ó âèáîð³ ìîäóë³â ç âàð³àòèâíî¿ ÷àñòèíè ç óðàõóâàííÿì ¿õ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé, à òàêîæ âèçíà÷åííÿ îðãàí³çàö³éíî¿ ÷àñòèíè.

 îðãàí³çàö³éíó ÷àñòèíó âõîäÿòü íàñòóïí³ êîìïîíåíòè ìåòîäèêè: ôîðìè, ìåòîäè, òåõíîëî㳿, çàñîáè, êîíòðîëü âèâ÷åííÿ îáðàíîãî çì³ñòó. Öÿ ÷àñòèíà ³íäèâ³äóàëüíî¿ òðàºêòî𳿠òàêîæ ïåðåäáà÷ຠâèá³ð ñòóäåíò³â.


Ðèñ.2.15. Ïðîöåñ ïîáóäîâè ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â äèñöèïë³íè «ÊØ»


Ïðè ïîáóäîâ³ ³íäèâ³äóàëüíî¿ òðàºêòî𳿠âåëèêà ðîëü â³äâîäèòüñÿ âèáîðó ñòóäåíòà, à òàêîæ âèçíà÷åííþ ¿õ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé, îñîáèñò³ñíèõ ïåðåâàã, çä³áíîñòåé òà ³íòåðåñ³â. Âèá³ð çä³éñíþºòüñÿ ÿê âèêëàäà÷åì, òàê ³ ñòóäåíòîì, àëå öåé âèá³ð êîðèãóºòüñÿ âèêëàäà÷àìè, ìåòîäèñòàìè òà ³í.

Ó ïðîöåñ³ ðîçðîáêè ³ ðåàë³çàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é ñòóäåíò³â çì³íþþòüñÿ ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ'ÿçêè âèêëàäà÷³â: âîíè çàéìàþòüñÿ àíàë³òè÷íî-ïðîåêòóâàëüíîþ, êîíñóëüòóâàëüíîþ, êîîðäèíóþ÷îþ, îðãàí³çóþ÷îþ ³ êîðåêö³éíî¿ ä³ÿëüí³ñòþ.

Äëÿ ïðîåêòóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é ñòóäåíò³â âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïðèíöèï ìîäóëüíîñò³, ÿêèé ðåàë³çóºòüñÿ ÷åðåç ìîäóëü áàçîâî¿ îñâ³òè (îáîâ'ÿçêîâà îñâ³òà) ³ âàð³àòèâíèé ìîäóëü (âèá³ð), ìîäóëü êîðåêö³¿ (ñòâîðåíèé äëÿ âðàõóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ó÷àñíèê³â), ìîäóëü îðãàí³çàö³éíî-ïåäàãîã³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ.

Ïîêðîêîâèé àëãîðèòì âèêîðèñòàííÿ ìåòîäó ³íäèâ³äóàëüíèõ âàð³àòèâíèõ ìàòðèöü ùîäî ïðîåêòóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â äèñöèïë³íè «ÊØ» ïðåäñòàâëåíî ó òàáëèö³ 2.1.


Òàáëèöÿ 2.1 Àëãîðèòì ïðîåêòóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â äèñöèïë³íè «ÊØ»

Âèêëàäà÷Ñòóäåíòè1) ðîçáèâຠêóðñ íà îáîâ'ÿçêîâ³ òà âàð³àòèâí³ ìîäóë³; 2) ðîçðîáëÿº îáîâ'ÿçêîâ³ ³ âàð³àòèâí³ ìîäóë³: ìåòà, çì³ñò, ìåòîäè ³ òåõíîëî㳿, ôîðìè, çàñîáè ³ êîíòðîëü âèâ÷åííÿ äëÿ êîæíîãî ìîäóëÿ; 3) êîîðäèíóº âèâ÷åííÿ âàð³àòèâíèõ ìîäóë³â ³ çä³éñíþº êîðåêö³þ ïðîñóâàííÿ ñòóäåíò³â çà ³íäèâ³äóàëüíîþ òðàºêòîð³ºþ; 4) ôîðìóº áàíê ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ çàâäàíü1) âèâ÷àþòü îáîâ'ÿçêîâ³ ìîäóë³ ³ ãîòóþòüñÿ äî âèáîðó ö³êàâèõ ðîçä³ë³â çà êóðñîì «ÊØ» äëÿ ïîäàëüøîãî âèâ÷åííÿ; 2) îáèðàþòü âàð³àòèâí³ ìîäóë³ ³ âèçíà÷àþòü ñïîñîáè îðãàí³çàö³¿ ¿õ âèâ÷åííÿ çà äîïîìîãîþ âèêëàäà÷³â, ìåòîäèñò³â, ³íøèõ ñòóäåíò³â òà ³í. 3) îòðèìóþòü çàâäàííÿ ç áàíêó ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ çàâäàíü ³ âèð³øóþòü ¿õ.

²íäèâ³äóàëüíèé øëÿõ îñâîºííÿ ñòóäåíòàìè òåì ³ ðîçä³ë³â ïåðåäáà÷àâ íàÿâí³ñòü ðåïåðíèõ òî÷îê. Ðåïåðí³ òî÷êè - öå ïóíêòè, ùîäî ÿêèõ âèáóäîâóâàëàñÿ òðàºêòîð³ÿ íàâ÷àííÿ êîæíîãî ñòóäåíòà. Äàí³ òî÷êè äîçâîëèëè çàáåçïå÷èòè ïîð³âíÿííÿ ³ ç³ñòàâëåííÿ íàâ÷àëüíèõ óñï³õ³â ð³çíèõ ñòóäåíò³â, íàâ÷àëüíèõ ãðóï, îö³íèòè ³íäèâ³äóàëüíèé õàðàêòåð ¿õ ä³ÿëüíîñò³.

Ó ÿêîñò³ óí³âåðñàëüíèõ îñíîâ ï³äáèðàëèñÿ òà âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ñòðóêòóðíî-ëîã³÷í³ ñõåìè, àëãîðèòì³÷í³ ïðèïèñàííÿ, óçàãàëüíåí³ ïëàíè ä³ÿëüíîñò³. Íà ðèñóíêó 2.16, â ÿêîñò³ ïðèêëàäó, ãðàô³÷íî íàâåäåíî çàïëàíîâàíó òà ðåàëüíó òðàºêòî𳿠íàâ÷àííÿ ñòóäåíòà êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â, çàïëàíîâàíèé òà âèõ³äíèé ð³âåíü éîãî óñï³øíîñò³.


Ðèñ. 2.16. Çàïëàíîâàíà òà ðåàëüíà òðàºêòî𳿠íàâ÷àííÿ ñòóäåíòà êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â


Ðîçãëÿíåìî åòàïè ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòà òà âèêëàäà÷à, ùî äîçâîëÿþòü çàáåçïå÷èòè ðåàë³çàö³þ éîãî ³íäèâ³äóàëüíî¿ òðàºêòî𳿠íàâ÷àííÿ íà ïðèêëàä³ âèâ÷åííÿ òåìè «Ìîäåëþâàííÿ òà êð³é ñï³äíèö³».

-é åòàï. ijàãíîñòèêà âèêëàäà÷åì ð³âíÿ ðîçâèòêó ÇÍÓ ñòóäåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ çä³éñíåííÿ êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â çà òåìîþ «Ìîäåëþâàííÿ òà êð³é ñï³äíèö³». Ô³êñàö³ÿ ïî÷àòêîâîãî îáñÿãó ³ çì³ñòó, òîáòî ê³ëüê³ñòü ³ ÿê³ñòü íàÿâíèõ ó êîæíîãî ç íèõ çíàíü, ³íôîðìàö³¿, óì³íü ³ íàâè÷îê çà ìàéáóòíüîþ òåìîþ.

Âèêëàäà÷ óñòàíîâëþº é êëàñèô³êóº ìîòèâè ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â ñòîñîâíî òåìè, âèçíà÷ຠôîðìè é ìåòîäè ïðîâåäåííÿ çàíÿòü, âèçíà÷ຠñòóäåíò³â ç ð³çíèìè òèïàìè ðåïðåçåíòàòèâíèõ ñèñòåì ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿.

2-é åòàï. Ô³êñóâàííÿ êîæíèì ñòóäåíòîì, à ïîò³ì ³ âèêëàäà÷åì, âàæëèâèõ îá'ºêò³â ³ ïîíÿòü â òåì³ «Ìîäåëþâàííÿ òà êð³é ñï³äíèö³» ç ìåòîþ ïîçíà÷åííÿ ïðåäìåòà ïîäàëüøîãî ï³çíàííÿ.

-é åòàï. Âèáóäîâóâàííÿ ñèñòåìè çàâäàíü äëÿ ñòóäåíòà äëÿ çàñâîºííÿ òåìè «Ìîäåëþâàííÿ òà êð³é ñï³äíèö³». Âèêëàäà÷ ñòàâèòü ïåðåä ñòóäåíòîì ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ, ³íäèâ³äóàë³çîâàí³ çàâäàííÿ ç ìîäåëþâàííÿ òà êðîþ ñï³äíèö³. Çâåðòຠóâàãó íà ìåòîäè òà çàñîáè ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ.

Êîæíèé ñòóäåíò âèðîáëÿº îñîáèñò³ñíå â³äíîøåííÿ äî ö³º¿ òåìè, âèçíà÷àºòüñÿ ñòîñîâíî ñôîðìóëüîâàíèõ ïðîáëåì ³ íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü, óñòàíîâëþº, ùî âîíè äëÿ íüîãî çíà÷àòü, ÿêó ðîëü ìîæóòü â³ä³ãðàòè â éîãî æèòò³ òà êàð'ºð³ â÷èòåëÿ òåõíîëîã³é. Ñòóäåíò ³ âèêëàäà÷ ô³êñóþòü ïð³îðèòåòí³ çîíè ïðè âèâ÷åíí³ ö³º¿ òåìè òà ñâ óâàãè â ìàéáóòí³é ä³ÿëüíîñò³, óòî÷íþþòü ôîðìè é ìåòîäè ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðè íàâ÷àíí³ ìîäåëþâàííþ òà êðîþ ñï³äíèö³.

-é åòàï. Ñòâîðåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ïðîãðàì íàâ÷àííÿ ìîäåëþâàííþ òà êðîþ ñï³äíèö³ íà ïåâíèé ïåð³îä. Ö³ ïðîãðàìè º ïðîäóêòîì îðãàí³çàö³éíî-ä³ÿëüí³ñíîãî òèïó, îñê³ëüêè ñòèìóëþþòü ³ íàïðàâëÿþòü ðåàë³çàö³þ îñîáèñò³ñíîãî îñâ³òíüîãî ïîòåíö³àëó ñòóäåíòà. ϳäáèðàþòüñÿ äèôåðåíö³éîâàí³ ìåòîäè òà çàñîá³ íàâ÷àííÿ, âèçíà÷àþòüñÿ âàð³àíòè âèêîðèñòàííÿ ÊÑÍ «Êîíñòðóþâàííÿ».

-é åòàï. ijÿëüí³ñòü ùîäî îäíî÷àñíî¿ ðåàë³çàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ïðîãðàì ñòóäåíò³â ³ çàãàëüíîêîëåêòèâíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè. Ðåàë³çàö³ÿ ñòóäåíòàìè íàì³÷åíèõ ïðîãðàì â³äáóâàºòüñÿ ïðîòÿãîì ïåâíîãî ïåð³îäó ÷àñó, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ìîäóëÿ. Ñòóäåíò çä³éñíþº îñíîâí³ åëåìåíòè ³íäèâ³äóàëüíî¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³: ìåòà - ïëàí - ä³ÿëüí³ñòü - ðåôëåêñ³ÿ - ç³ñòàâëåííÿ îòðèìàíèõ ïðîäóêò³â ³ç ö³ëÿìè - ñàìîîö³íêà.

-é åòàï. Äåìîíñòðàö³ÿ îñîáèñòèõ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ñòóäåíò³â ç ìîäåëþâàííÿ òà êðîÿ ñï³äíèö³ òà ¿õ êîëåêòèâíå îáãîâîðåííÿ.

-é åòàï. Ðåôëåêñèâíî-îö³ííèé åòàï. Âèÿâëÿþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüí³ ïðîäóêòè ä³ÿëüíîñò³ (ó âèãëÿä³ ñõåì, êîíöåïò³â, ìàòåð³àëüíèõ îá'ºêò³â - øâåéíèõ âèðîá³â), ô³êñóþòüñÿ é êëàñèô³êóþòüñÿ çàñòîñîâàí³ (ðåïðîäóêòèâíî çàñâîºí³ àáî òâîð÷î ñòâîðåí³) âèäè é ñïîñîáè ä³ÿëüíîñò³ ç ìîäåëþâàííÿ òà êðîÿ ñï³äíèö³. Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè ç³ñòàâëÿþòüñÿ ³ç ö³ëÿìè ³íäèâ³äóàëüíèõ ³ çàãàëüíèõ êîëåêòèâíèõ ïðîãðàì çàíÿòü.

Ç âèÿâëåíèì çàãàëüíèì íàáîðîì çàñîá³â ï³çíàííÿ é âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ÿê ç êîëåêòèâíèì ïðîäóêòîì íàâ÷àííÿ ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ äîñÿãíåííÿ êîæíîãî ñòóäåíòà, ùî äຠéîìó ìîæëèâ³ñòü íå ò³ëüêè çðîçóì³òè êîëåêòèâí³ ðåçóëüòàòè, àëå é îö³íèòè ñòóï³íü ñâîãî âëàñíîãî ïðîñóâàííÿ â îñâîºíí³ äàíèõ ñïîñîá³â ä³ÿëüíîñò³ ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â é ðåàë³çàö³¿ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé.

Íà îñíîâ³ ðåôëåêñèâíîãî îñìèñëåííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ é êîëåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ çà äîïîìîãîþ çàñîá³â êîíòðîëþ â³äáóâàºòüñÿ îö³íêà é ñàìîîö³íêà ä³ÿëüíîñò³ êîæíîãî ñòóäåíòà é óñ³õ ðàçîì. Îö³íþºòüñÿ ïîâíîòà äîñÿãíåííÿ ö³ëåé, ÿê³ñòü øâåéíîãî âèðîáó, ðîáëÿòüñÿ âèñíîâêè.

Ó êîíòåêñò³ ïðîåêòóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â äèñöèïë³íè «ÊØ» íàìè ðîçðîáëåíà ìîäåëü êåð³âíèöòâà ïðîöåñîì âèáîðó ³ ðåàë³çàö³¿ éîãî ñòóäåíòàìè, ÿêà áóäóºòüñÿ íà âðàõóâàíí³ äàíèõ ïðî ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ñòóäåíò³â.

Ïðè çáåðåæåíí³ ³íâàð³àíòíîãî çì³ñòó ïðîãðàìíîãî ìàòåð³àëó, ùî º ãàðàíò³ºþ ÿê³ñíî¿ ï³äãîòîâêè âèïóñêíèêà, ìîæëèâ³ñòü âèä³ëåííÿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ íà âàð³àòèâíó ÷àñòèíó (ôàêóëüòàòèâè, êóðñè çà âèáîðîì, IJÇ) äîçâîëèòü âðàõîâóâàòè ïîòðåáè òà çä³áíîñò³ êîæíîãî ñòóäåíòà.

³äïîâ³äíî äî ñâî¿õ íàóêîâèõ ³íòåðåñ³â, ñòóäåíòè ïðàöþâàòèìóòü ç òèìè âèêëàäà÷àìè-íàóêîâöÿìè, õòî çà ñâî¿ìè ìåòîäàìè ðîáîòè âèÿâèòüñÿ áëèæ÷èì äî ¿õ ï³çíàâàëüíèõ çàïèò³â. Ç ñâîãî áîêó, ³ âèêëàäà÷³ îõî÷å ñòàíóòü äî ñï³âïðàö³ ç³ ñòóäåíòàìè, â ÿêèõ ñôîðìîâàíèé âèñîêèé ³íòåðåñ äî íàâ÷àííÿ ³ âæå íàáóò³ çíàííÿ ó ïåâí³é ñôåð³ ä³ÿëüíîñò³. Äëÿ ïåðåõîäó íà íîâó ñèñòåìó íàâ÷àííÿ, íåîáõ³äíî áóëî, ïåðø çà âñå, ðîçðîáèòè ð³çíîð³âíåâèé ³ ð³çíîïðîô³ëüíèé çì³ñò íàâ÷àííÿ. Äëÿ öüîãî äèñöèïë³íà «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» áóëà ðîçä³ëåíà íà ìîäóë³, êîæåí ç ÿêèõ ì³ñòèâ ïèòàííÿ äëÿ âèâ÷åííÿ îáîõ íàïðÿì³â, âàð³àíòè âèâ÷åííÿ íà òðüîõ ð³âíÿõ:

îñíîâíèé (çâè÷àéíèé),

ï³äâèùåíî¿ ñêëàäíîñò³ (ñåðåäí³é),

âèñîêî¿ ñêëàäíîñò³.

Äî êîæíîãî ³ç âàð³àíò³â íàâ÷àííÿ ïðîïîíóâàëàñü â³äïîâ³äíà íàâ÷àëüíà ë³òåðàòóðà.

Êîæíà òåìà ðîçðîáëÿºòüñÿ ó äâîõ íàïðÿìêàõ - óìîâíî íàçâàíèõ: õóäîæíüî-ãðàô³÷íèé ³ òåõí³êî-òåõíîëîã³÷íèé; ó òðüîõ âàð³àíòàõ ð³çíî¿ ì³ðè ñêëàäíîñò³: â³ä ðåïðîäóêòèâíîãî ð³âíÿ äî òâîð÷îãî, ìàþòü ³íâàð³àíòó çì³ñòó ³ âàð³àòèâíó ñêëàäîâó çì³ñòó çà îáñÿãîì.

Ñòóäåíò ìîæå îáèðàòè ïîòð³áíèé éîìó ð³âåíü îïðàöþâàííÿ òåìè, îð³ºíòóþ÷èñü íà äàí³ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³àãíîñòèêè, ñâî¿ ìîæëèâîñò³ ³ áàæàííÿ.

Çàïðîïîíîâàí³ ó ê³íö³ âèâ÷åííÿ êóðñó ïðîåêòí³ ðîáîòè ìîæóòü ìàòè òàêîæ ð³çíå ñïðÿìóâàííÿ: õóäîæíüî-ãðàô³÷íå ÷è òåõí³êî-òåõíîëîã³÷íå, ð³çíèé ð³âåíü ñêëàäíîñò³ ³ îáñÿãó.

Òàêèì ÷èíîì, çàïðîïîíîâàíà ìîäåëü íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷àº, ùî êîæåí ñòóäåíò, âèâ÷àþ÷è ³íäèâ³äóàëüíî êîæíó òåìó, éäå ñâî¿ì âëàñíèì øëÿõîì, âèòðà÷ຠïåâíó ì³ðó çóñèëü ³ ÷àñó. ²íäèâ³äóàëüíèì º ³ âèá³ð øëÿõó äîñÿãíåííÿ ìåòè.

Ïåðø çà âñå, íåîáõ³äíî òàêîæ çàáåçïå÷èòè ïñèõîëîã³÷íó ïåðåáóäîâó ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â: íå âèêëàäà÷ ¿õ íàâ÷àº, à âîíè íàâ÷àþòüñÿ ñàìîñò³éíî ç äîïîìîãîþ âèêëàäà÷à òà ó ãðóïàõ-ä³àäàõ.

Âåëèêà ðîáîòà ïîâèííà áóòè ïðîâåäåíà òàêîæ ³ç ñòóäåíòàìè ç ìåòîäèêè âèáîðó íèìè âàð³àíòó íàâ÷àííÿ. Äëÿ öüîãî âîíè ïîâèíí³ âì³òè çä³éñíþâàòè ñàìîàíàë³ç ³ ñàìîä³àãíîñòèêó, àäåêâàòíî îö³íþâàòè ñâî¿ ìîæëèâîñò³ ç êîæíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòó.

Îäèí äåíü íà òèæäåíü âèêëàäà÷ ïðîâîäèòü ³íäèâ³äóàëüíó ðîáîòó ³ç ñòóäåíòàìè ó ïîçàóðî÷íèé ÷àñ. Öåé äåíü âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñòóäåíòàìè äëÿ êîíñóëüòàö³é, çäà÷³ ïðîïóùåíî¿ òåìè, çà áàæàííÿì ðîáèòüñÿ ñïðîáà ïåðåçäàòè òåìó íà âèùèé áàë. Àòåñòàö³ÿ ó ê³íö³ êîæíîãî ñåì³íàðó ïðîâîäèòüñÿ çà óìîâè âèêîíàííÿ óñ³õ ìîäóë³â ³ ïðàêòè÷íèõ ðîá³ò.

Óïðàâë³ííÿ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèì íàâ÷àííÿì ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â çä³éñíþºòüñÿ çà òàêèì àëãîðèòìîì: âèçíà÷åííÿ ö³ëåé ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ, ïåäàãîã³÷íà ä³àãíîñòèêà ³ ñàìîä³àãíîñòèêà, ïðîåêòóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é íàâ÷àííÿ, ðåàë³çàö³ÿ ïðîöåñó, ïåäàãîã³÷íèé êîíòðîëü ³ ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â (ðèñ 2.17).

Íàéá³ëüø ïîâíå äîñÿãíåííÿ ö³ëåé íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â òåõíîëîã³é, ÿê ïîêàçóþòü ðåçóëüòàòè íàøîãî äîñë³äæåííÿ, çàáåçïå÷óºòüñÿ ÷åðåç îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàí³ òåõíîëî㳿 íàâ÷àííÿ, ÿê³ ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè òàêèì âèìîãàì:

. Íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë çàáåçïå÷óº âèÿâëåííÿ çì³ñòó ñóáºêòèâíîãî äîñâ³äó ñòóäåíòà, âèìàãàþ÷è äîñâ³äó éîãî ïîïåðåäíüîãî íàâ÷àííÿ.

. Âèêëàä çíàíü âèêëàäà÷åì, à òàêîæ çíàíü, ÿê³ ðîçì³ùåí³ ó ïîñ³áíèêàõ, ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³ÿõ ñïðÿìîâàíî íå ò³ëüêè íà ðîçøèðåííÿ ¿õ îáñÿãó, óçàãàëüíåííÿ, ³íòåãðóâàííÿ, à é íà ïîñò³éíå ïåðåòâîðåííÿ íàáóòîãî ñóáºêòíîãî äîñâ³äó êîæíîãî ñòóäåíòà.

. Ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ çä³éñíþºòüñÿ ïîñò³éíå óçãîäæåííÿ ñóáºêòíîãî äîñâ³äó ñòóäåíò³â ç íàóêîâèì çì³ñòîì îòðèìàíèõ çíàíü.

. Çä³éñíþºòüñÿ àêòèâíå ñòèìóëþâàííÿ ñòóäåíò³â äî ñàìîîö³ííî¿ ä³ÿëüíîñò³.

. Êîíñòðóþâàííÿ òà îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó çä³éñíþºòüñÿ òàê, ùî ñòóäåíò ìîæå âèáèðàòè éîãî çì³ñò, âèä òà ôîðìó ïðè âèêîíàíí³ çàâäàíü, âèêîíàíí³ ïðîåêò³â òîùî.

. Ó íàâ÷àííÿ çàáåçïå÷óºòüñÿ êîíòðîëü ³ îö³íêà íå ò³ëüêè ðåçóëüòàòó, à ãîëîâíèì ÷èíîì ïðîöåñó ó÷³ííÿ ñòóäåíò³â.


Ðèñ. 2.17. Ìîäåëü óïðàâë³ííÿ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèì íàâ÷àííÿì ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â


Âàæëèâîþ óìîâîþ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â ìè âèçíàëè ðîçâÿçóâàííÿ äèôåðåíö³éîâàíèõ, ð³çíîð³âíåâèõ çàâäàíü. Ç ìåòîþ â³äìîâè â³ä óñåðåäíåíîãî ï³äõîäó äî ñòóäåíò³â ³ ïåðåîð³ºíòàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó íà îñîáèñò³ñòü ñòóäåíòà, ìè ïðîïîíóºìî âðàõîâóâàòè íàñòóïí³ óìîâè ïðè âèäà÷³ äèôåðåíö³éîâàíèõ çàâäàíü ç òåõí³÷íî¿ ïðàö³:

. Âðàõîâóâàòè çàãàëüí³ íàâ÷àëüí³ çä³áíîñò³ ñòóäåíò³â, îñîáëèâîñò³ ìèñëåííÿ, ïàìÿò³ òà ³í., ñïåö³àëüí³ çäàòíîñò³ äî âèêîíóâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåìï îñìèñëåííÿ òåõíîëîã³÷íèõ ïîíÿòü, çàêîíîì³ðíîñòåé òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó òîùî), òîáòî ñòóï³íü ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ áóäå òèì âèùèé, ÷èì á³ëüøå â³í â³äïîâ³äàòèìå ð³âíþ ðîçâèòêó çä³áíîñòåé êîæíîãî ñòóäåíòà.

. Âðàõîâóâàòè äîñÿãíóòèé ð³âåíü çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê ñòóäåíòà.

. Ìîæíà ä³ëèòè ñòóäåíò³â íà ãðóïè, îñê³ëüêè ñï³âïðàöÿ ñïðèÿº äîñÿãíåííþ íå ò³ëüêè íàâ÷àëüíèõ, àëå é âèõîâíèõ çàâäàíü [225].

Çàçíà÷åí³ çàõîäè, íà äóìêó àâòîðà, äîçâîëÿòü â³äìîâèòèñÿ â³ä óñåðåäíåíîãî ï³äõîäó äî ñòóäåíò³â ³ äîáèâàòèñÿ ïåðåîð³ºíòàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó íà îñîáèñò³ñòü ñòóäåíòà.

Íà äóìêó Ã.Â. Òåðåùóêà, âèêîðèñòàííÿ ó òðóäîâîìó íàâ÷àíí³ äèôåðåíö³àö³¿ ÿê çàñîáó ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ ïîâèííî áóòè ï³äïîðÿäêîâàíå òðüîì ãðóïàì ö³ëåé:

Ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ ö³ë³: ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ, ùî ïîáóäîâàíà íà âèÿâëåíí³ òà ðîçâèòêó çàäàòê³â, ³íòåðåñ³â ³ çä³áíîñòåé êîæíîãî øêîëÿðà ïåðåäóñ³ì äî òèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, ç ÿêèìè ïîâÿçàíèé çì³ñò òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ.

Ñîö³àëüí³ ö³ë³: ï³äãîòîâêà øêîëÿð³â äî óñâ³äîìëåíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ³ òâîð÷î¿ âèñîêîïðîôåñ³éíî¿ ïðàö³ â óìîâàõ êîíêóðåíö³¿ ðîáî÷î¿ ñèëè ³ áåçðîá³òòÿ, ôîðìóâàííÿ çäàòíîñò³ é ãîòîâíîñò³ äî ìîá³ëüíî¿ ôàõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïåðåêâàë³ô³êàö³¿ òà çì³íè ïðîôåñ³¿.

Äèäàêòè÷í³ ö³ë³: ñòâîðåííÿ ìåòîäè÷íî¿ ñèñòåìè ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ, ÿêå áàçóºòüñÿ íà âèÿâëåíí³ òà ðîçâèòêó ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ñòóäåíò³â [225, ñ. 22].

Çîêðåìà, äîñë³äíèê íàãîëîøóº, ùî äèäàêòè÷í³ ö³ë³ º á³ëüø âóçüêèìè â ïîð³âíÿíí³ ç ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèìè. Âèõîäÿ÷è ç îñîáèñò³ñíîãî ï³äõîäó, ìè ââàæàºìî, ùî ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ ³ äèäàêòè÷í³ ö³ë³ ïîâèíí³ â³äîáðàæàòè íàñàìïåðåä ³íòåðåñè îñîáèñòîñò³ ñòóäåíòà, à ñîö³àëüí³ - ñóñï³ëüí³ ³íòåðåñè.  ðåàëüí³é ïðàêòèö³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó òàê³ ö³ë³ âñòóïàþòü ì³æ ñîáîþ â ñóïåðå÷íîñò³, àëå ö³ ñóïåðå÷íîñò³ íå º àíòàãîí³ñòè÷íèìè. Âîíè ñòàþòü íàéá³ëüø çàãîñòðåíèìè â ïåðåõ³äí³ ïåð³îäè ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà, êîëè çàðàäè æèòòºâîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, à ÷àñîì ³ âèæèâàííÿ ïðèõîäèòüñÿ äåêîëè â³äìîâëÿòèñÿ â³ä îñîáèñòèõ ³íòåðåñ³â ³ ñïðÿìóâàíü, ÿêùî âîíè íå ñï³âïàäàþòü ç îáºêòèâíèìè ìîæëèâîñòÿìè ¿õ ðåàë³çàö³¿. Ó öüîìó çâÿçêó â ïåðåõ³äíèé ïåð³îä ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó íåïðàâîì³ðíî ç ìèíóëèìè ïåð³îäàìè çðîñòຠðîëü â÷èòåëÿ ³ øê³ëüíîãî ïñèõîëîãà â ï³äãîòîâö³ ñòóäåíò³â äî æèòòºâîãî ³ ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî â óìîâàõ ðèíêîâîãî âèðîáíèöòâà ³ ïåðåõîäó äî íüîãî ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ é ñîö³àëüí³ ö³ë³ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ ñïðÿìîâàí³ íà âèð³øåííÿ îäí³º¿ ³ ò³º¿ æ ãëîáàëüíî¿, ³ â òîé æå ÷àñ, äóæå ³íäèâ³äóàëüíî¿ ³ êîíêðåòíî¿ çàäà÷³ - âèçíà÷åííÿ îïòèìàëüíîãî øëÿõó äî ñàìîâèçíà÷åííÿ â òðóäîâîìó æèòò³ [225; ñ. 67].

Íà îñíîâ³ àíàë³çó ïðàöü íàóêîâö³â [64; 65; 70; 83; 85; 92; 101; 115; 134 òà ³í.], íàìè âèä³ëåí³ íàñòóïí³ äèäàêòè÷í³ âèìîãè äî ñêëàäàííÿ ñèñòåìè ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü:

 1. Çàâäàííÿ ïîâèíí³ áóòè êîìïëåêñíèìè ³ ìàòè äîñòàòí³é îáºì, ùî âèêëþ÷ຠâ³ðîã³äí³ñòü íåñàìîñò³éíîãî ¿õ âèêîíàííÿ.
 2. Çàâäàííÿ ïîâèíí³ áóòè çíà÷óùèìè äëÿ ñòóäåíò³â é âèêëèêàòè ó íèõ ³íòåðåñ ³ â òî¿ æå ÷àñ â³ä÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ðåçóëüòàòè ¿õ ÿê³ñíîãî âèêîíàííÿ.
 3. Çàâäàííÿ ïîâèíí³ âêëþ÷àòè ìàêñèìàëüíó ê³ëüê³ñòü òåì çì³ñòó êóðñó.
 4. Ïðè ñêëàäàíí³ ñèñòåìè çàâäàíü ïîâèííà çàáåçïå÷óâàòèñÿ áåçïåðåðâí³ñòü òâîð÷îãî ïðîöåñó, òîáòî êîæíå ïîäàëüøå çàâäàííÿ ïîâèííî ñïðèÿòè ïðîñóâàííþ ñòóäåíòà íà âèùèé ð³âåíü òâîð÷î¿ ðîáîòè.
 5. Çàâäàííÿ ïîâèíí³ áóòè ïîñèëüí³ äëÿ ñòóäåíò³â, ðîçð³çíÿòèñÿ ð³âíåì ñêëàäíîñò³ ³ âðàõîâóâàòè îñîáèñò³ ñõèëüíîñò³ òà çä³áíîñò³ ñòóäåíò³â, òîáòî íåîáõ³äíî àäàïòóâàòè çàâäàííÿ äî ³íäèâ³äóàëüíèõ çä³áíîñòåé ñòóäåíò³â, ¿õ ðåïðåçåíòàòèâíó ñèñòåìó ñïðèéíÿòòÿ ìàòåð³àëó, çàáåçïå÷óþ÷è ìàêñèìàëüíó íàïðóãó íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ êîæíîãî ñòóäåíòà é îïòèìàëüíó øâèäê³ñòü éîãî ïðîñóâàííÿ íà âèùèé ð³âåíü òâîð÷î¿ ðîáîòè.
 6. Çàâäàííÿ ïîâèíí³ ïåðåäáà÷àòè ðåçóëüòàòèâí³ñòü, òîáòî ïðàêòè÷íó ðåàë³çàö³þ òâîð÷èõ ³äåé ³ çàäóì³â â òâîð÷èõ îáºêòàõ (ãðàô³÷íà ô³êñàö³ÿ ó âèãëÿä³ ñõåì òîùî).

Äàí³, îòðèìàí³ íàóêîâöÿìè øêîëè Á.Ã. Àíàíüºâà ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ñòóäåíòñüêèé â³ê - öå ïîðà ñêëàäíî¿ ñòðóêòóðèçàö³¿ ³íòåëåêòó, ÿêà äóæå ³íäèâ³äóàëüíà é âàð³àòèâíà. Ó öüîìó â³ö³ ðåàë³çóºòüñÿ íàéâèùà øâèäê³ñòü îïåðàòèâíî¿ ïàìÿò³ òà ïåðåìèêàííÿ óâàãè, ðîçâÿçàííÿ âåðáàëüíî-ëîã³÷íèõ çàäà÷ òîùî. Òàêèì ÷èíîì, ñòóäåíòñüêèé â³ê õàðàêòåðèçóºòüñÿ äîñÿãíåííÿì íàéâèùèõ ï³êîâèõ ðåçóëüòàò³â, ùî áàçóþòüñÿ íà âñ³õ ïîïåðåäí³õ ïðîöåñàõ á³îëîã³÷íîãî, ïñèõîëîã³÷íîãî, ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó. Ìíåìîëîã³÷íå ÿäðî ³íòåëåêòó ëþäèíè öüîãî â³êó õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîñò³éíèì ÷åðãóâàííÿì ï³ê³â àáî îïòèìóìó òî îäí³º¿, òî ³íøî¿ ç ôóíêö³é, ùî âõîäÿòü â íüîãî. Öå îçíà÷àº, ùî íàâ÷àëüí³ çàâäàííÿ çàâæäè ïîâèíí³ áóòè îäíî÷àñíî ñïðÿìîâàí³ ÿê íà ðîçóì³ííÿ, îñìèñëåííÿ, ñòðóêòóðèçàö³þ, òàê ³ íà çàïàìÿòîâóâàííÿ ñòóäåíòîì çàñâîþâàíîãî ìàòåð³àëó, éîãî çáåðåæåííÿ ³ ö³ëåñïðÿìîâàíó àêòóàë³çàö³þ [189, ñ. 171].

Â.Ï. Áåñïàëüêî âêàçóº íà 4 ãðóïè çàâäàíü ç íàÿâí³ñòþ àáî â³äñóòí³ñòþ â³äïîâ³äåé ÷è ï³äêàçîê:

ãðóïà. Ïðîãðàìîâàí³ çàâäàííÿ, ùî ì³ñòÿòü ï³äêàçêó â³äïîâ³ä³ àáî çàïèòàííÿ. Çàâäàííÿ íà ï³çíàííÿ, ðîçð³çíåííÿ, âïîðÿäêóâàííÿ, êëàñèô³êàö³þ.

ãðóïà. ϳäêàçêè â çàâäàíí³ íåìàº. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ ÷àñòêîâå àáî ïîâíå â³äòâîðåííÿ ó÷íÿìè çàñâîºíèõ ðàí³øå òåîðåòè÷íèõ â³äîìîñòåé. Öå - çàâäàííÿ-ï³äñòàíîâêè (ïðîïóùåíî ñëîâî, ôðàçó, åëåìåíò òåêñòó); êîíñòðóêòèâí³ çàâäàííÿ (ãðàô³÷íå äîîïðàöþâàííÿ ìàëþíêà); òèïîâ³ çàâäàííÿ (çàñòîñóâàííÿ çíàíü ó ñòàíäàðòí³é ñèòóàö³¿).

ãðóïà. Íåòèïîâ³ çàâäàííÿ, ùî âèìàãàþòü åâðèñòè÷íèõ, íåñòàíäàðòíèõ ä³é.

ãðóïà. Çàâäàííÿ-ïðîáëåìè. Âêëþ÷åííÿ ñòóäåíò³â â êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íó, ðàö³îíàë³çàòîðñüêó ³ âèíàõ³äíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ó â³äîì³é ãàëóç³ íîâèõ êîíñòðóêö³é, çíàõîäæåííÿ îðèã³íàëüíèõ òåõíîëîã³÷íèõ ð³øåíü, ñïîñîá³â ä³ÿëüíîñò³ [21, ñ. 30-45].

Ñèñòåìà êîíñòðóêòîðñüêèõ ³ òåõíîëîã³÷íèõ çàâäàíü ôîðìóâàëàñÿ íàìè çà íàðîñòàþ÷îþ ñêëàäí³ñòþ. Ïåðåõ³ä â³ä îäíîãî âèäó çàâäàíü äî ³íøîãî çä³éñíþâàâñÿ íà îñíîâ³ âðàõóâàííÿ òèõ ìîæëèâîñòåé, ÿê³ ìàâ â ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ ñòóäåíò ³ òèõ, ÿê³ ìîæóòü áóòè ðåàë³çîâàí³ ïðè àêòèâí³é äîïîìîç³ ç áîêó ïåäàãîãà àáî ÷ëåíà éîãî ãðóïè. Íàïðèêëàä, ÿêùî ñòóäåíò íå çíàâ, ÿê ðîçâÿçàòè âèíèêëó ñóïåðå÷í³ñòü, âèêëàäà÷ çà äîïîìîãîþ êîíòðîëüíèõ çàïèòàíü òèïó: Õòî ùå ðîçâÿçóâàâ ïîä³áíó ïðîáëåìó?, ×îãî â³í äîñÿãíóâ?, ßê³ ïîìèëêîâ³ òëóìà÷åííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè ìàëè ì³ñöå? - äîïîìàãàâ çíàéòè ïðàâèëüíèé, à ³íîä³ ³ ºäèíî ìîæëèâèé ðîçâÿçîê êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íîãî çàâäàííÿ.

Ìè âðàõóâàëè òàêîæ òå, ùî ñó÷àñíà äèäàêòèêà ðåêîìåíäóº äåÿê³ ïðàâèëà âèñóíåííÿ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü:

ï³çíàâàëüíå çàâäàííÿ ïîâèííî âèïëèâàòè ç ïðåäìåòíîãî çì³ñòó, ùîá çáåð³ãàëàñÿ ñèñòåìà çíàíü ³ ëîã³êà íàóêè;

ùîá ñòâîðþâàëèñÿ ðåàëüí³ óìîâè äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ, íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè àêòóàëüíèé ð³âåíü ðîçâèòêó ñòóäåíò³â òà ¿õ ï³äãîòîâêè;

çàâäàííÿ ïîâèííî ì³ñòèòè ³íôîðìàö³þ, íåîáõ³äíó äëÿ ðîçâèòêó ìèñëåííÿ, óÿâè, çä³éñíåííÿ òâîð÷èõ ïðîöåñ³â;

äî çä³éñíåííÿ ïðåäìåòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîòð³áíî ñòâîðèòè ñòóäåíòàì ïîçèòèâíó ìîòèâàö³þ;

äîö³ëüíî íàâ÷èòè ñòóäåíò³â âèêîíóâàòè çàâäàííÿ ñïî÷àòêó ðàçîì ³ç âèêëàäà÷åì, ïîò³ì - ó êîëåêòèâí³é ðîáîò³ ³ç îäíîãðóïíèêàìè, ïîñòóïîâî ïåðåõîäÿ÷è äî âèêîíàííÿ ñàìîñò³éíèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ ä³é [67].

Ìè ââàæàºìî, îêð³ì çàçíà÷åíèõ, íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ï³äáîðó çàâäàíü º òàêîæ îáë³ê äîñÿãíóòîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó ñòóäåíò³â. Ïðè éîãî âèçíà÷åíí³ äèôåðåíö³éîâàí³ çàâäàííÿ ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê êîíòðîëüí³, ç ¿õ äîïîìîãîþ ìîæíà îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ð³âåíü çíàíü ³ óì³íü, ïðî ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ñòóäåíò³â.

Ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ çàâäàíü ñòóäåíòè îáèðàëè îïòèìàëüíèé äëÿ ñåáå òåìï íàâ÷àííÿ. Öå ñïðèÿëî ï³äâèùåííþ óïåâíåíîñò³ ó âëàñíèõ ñèëàõ, ñòâîðåííþ ñèòóàö³¿ óñï³õó.

Ó ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ íàáóòòÿ äîñâ³äó ÿêî¿-íåáóäü ä³ÿëüíîñò³ (êîíñòðóêòîðñüêî¿, òåõíîëîã³÷íî¿ òîùî) ïîâÿçóºòüñÿ ç ðîçâèâàþ÷èì íàâ÷àííÿì ³, â ïåðøó ÷åðãó, ç ïðîáëåìíèì íàâ÷àííÿì, ç ðîçðîáêîþ òà âèêîðèñòàííÿì ìåòîä³â âêëþ÷åííÿ ñòóäåíò³â ó òâîð÷ó ä³ÿëüí³ñòü [74, 82, 172].

Çàâäàííÿ âèêëàäà÷à - ñïðÿìóâàòè ñâîþ ðîáîòó íà ôîðìóâàííÿ ó ñòóäåíò³â íàâè÷îê êóëüòóðè ïðàö³, âì³ííÿ ïëàíóâàòè ñâîþ ðîáîòó. ϳä ÷àñ àóäèòîðíèõ çàíÿòü ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ïëàíóâàííÿ ó ñòóäåíò³â çä³éñíþâàëîñÿ ïîñòóïîâî:

âèãîòîâëåííÿ âèðîáó øëÿõîì ïîåòàïíîãî ïëàíóâàííÿ;

âèãîòîâëåííÿ âèðîáó çà ïîâíîþ òåõíîëîã³÷íîþ êàðòîþ.

Ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ïëàíóâàííÿ áåçïîñåðåäíüî ïîâÿçàíå ç ðîçâèòêîì ÿê ñàìîñò³éíîñò³, òàê ³ ³íøèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³. Öüîìó ñïðèÿº òàêîæ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â ñàìîêîíòðîëþ òà ñàìîîö³íêè. Ñàìîêîíòðîëü ó íàâ÷àëüí³é ä³ÿëüíîñò³ âèêîíóº êîðèãóþ÷ó ôóíêö³þ. Òîáòî ñòóäåíò íå ëèøå âèïðàâëÿº äîïóùåí³ ïîìèëêè, à é ïîïåðåäæຠ¿õ âèíèêíåííÿ. Ñàìîêîíòðîëü ìîæëèâèé ëèøå ïðè çàñâîºíí³ øêîëÿðàìè íàâè÷îê ïëàíóâàííÿ ³ ïðîÿâëÿºòüñÿ â ¿õíüîìó ïðàãíåíí³ âèêîíóâàòè ðîáîòó â³äïîâ³äíî äî ïëàíó ä³é. Íàÿâí³ñòü ó ñòóäåíò³â óì³íü, íàâè÷îê ñàìîêîíòðîëþ ñïðèÿòèìå á³ëüø òî÷íîìó, ïðàâèëüíîìó âèêîíàííþ çàâäàííÿ. Ñàìîîö³íêà â ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòà - öå âèÿâ îö³íþþ÷îãî ñòàâëåííÿ äî ñâî¿õ çíàíü, à òàêîæ äî ðåçóëüòàò³â ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè. Ïðè öüîìó âèêîíóþòüñÿ 䳿 àíàë³çó, ïîð³âíÿííÿ, ñèíòåçó, ïîâÿçàí³ ç âêëþ÷åííÿì ñòóäåíò³â ó ð³çí³ âèäè ä³ÿëüíîñò³.

Ïðîãðàìóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòà ³ âèêëàäà÷à, ïðàãíåííÿ äî âèäàëåííÿ ç íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó âñüîãî çàéâîãî, äî çàáåçïå÷åííÿ ìàêñèìàëüíî¿ îðãàí³çîâàíîñò³ ñïðèÿòèìå äîñÿãíåííþ íåîáõ³äíîãî ðåçóëüòàòó â ÊÒÄ. Êàæó÷è ïðî ïðîãðàìóâàííÿ, ìè ðîçó쳺ìî ÿê ïðîãðàìóâàííÿ âñüîãî ïåð³îäó íàâ÷àííÿ, ïîâíèõ íàâ÷àëüíèõ öèêë³â (ìàêðîïðîãðàìóâàííÿ), òàê ³ îêðåìèõ éîãî ìåòîäè÷íèõ îäèíèöü (ïðîãðàìóâàííÿ ä³é) (äèâ. ðèñ.2.17).

Õàðàêòåð âçàºìî䳿 âèêëàäà÷à ³ ñòóäåíò³â ó äèäàêòè÷íîìó ïðîöåñ³ ïåðåäáà÷àº, ùî íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíà ä³ÿëüí³ñòü îñòàíí³õ ïðè âèêîíàíí³ ³íäèâ³äóàëüíèõ çàâäàíü õàðàêòåðèçóºòüñÿ àáî ïîâíèì ñàìîñò³éíèì ðîçâÿçêîì, àáî ðîáîòîþ ç åï³çîäè÷íèì ï³äêàçóâàííÿì âèêëàäà÷à, àáî ïîñò³éíîþ ðîáîòîþ ñòóäåíòà ç âèêëàäà÷åì ïðè â³äñóòíîñò³ äîñòàòí³õ çíàíü ÷è íàÿâíîñò³ ïåâíîãî íàâ÷àëüíîãî äîñâ³äó. Çà çì³ñòîì ³ îáñÿãîì ôîðìè äîïîìîãè âèêëàäà÷à ìîæóòü áóòè ð³çíèìè:

äåòàëüíå ïîÿñíåííÿ õîäó âèêîíàííÿ çàâäàííÿ;

êîìïëåêñ ñóòòºâèõ çàïèòàíü, ÿê³ íå ì³ñòÿòü ï³äêàçêè;

ïîñë³äîâíèé àíàë³ç çì³ñòó çàâäàííÿ;

àêòóàë³çàö³ÿ îïîðíèõ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê;

íàäàííÿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ó âèãëÿä³ ñõåì, ìàëþíê³â, òàáëèöü, ãðàô³ê³â òîùî;

âèêîíàííÿ àíàëîã³÷íèõ, àëå ïðîñò³øèõ çàâäàíü;

íàäàííÿ ïëàíó ä³é.

Ïðîâîäèëèñÿ òàêîæ ³íäèâ³äóàëüí³ òà êîëåêòèâí³ êîíñóëüòàö³¿, ÿê³ çä³éñíþâàëèñÿ ÿê áåçïîñåðåäíüî ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, òàê é ó ïîçà íàâ÷àëüíèé ÷àñ.

²íäèâ³äóàë³çàö³ÿ çàâäàíü ïðè öüîìó õàðàêòåðèçóºòüñÿ îäíàêîâèì çì³ñòîâèì íàïîâíåííÿì òà ð³çíèì ð³âíåì ñàìîñò³éíîñò³ ðîáîòè ñòóäåíò³â. Ó öüîìó âèïàäêó âàæëèâèì ïðè ôîðìóâàíí³ çàâäàíü çà ð³âíåì äîïîìîãè âèêëàäà÷à º çàñâîºííÿ ð³çíèõ ñïîñîá³â ñàìîñò³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â.

³äïîâ³äíî äî òåíäåíö³é â ñó÷àñí³é äèäàêòèö³, ùî ñïðÿìîâàí³ íà ðåàë³çàö³þ çàâäàíü ôîðìóâàííÿ â³ëüíî¿ òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³, íà íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ, â ÿêîìó ñòóäåíò º íå îáºêòîì, à ñóáºêòîì ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïð³îðèòåò, íà íàøó äóìêó, ïîâèíåí áóòè çà ñàìîñò³éíèìè âèäàìè ä³ÿëüíîñò³, çà ñàìîñò³éíîþ àêòèâí³ñòþ ñòóäåíò³â â ïîøóêó, îáðîáö³, îñìèñëåííþ òà çàñòîñóâàííþ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿. Öå çîâñ³ì íå îçíà÷àº, ùî ïîÿñíþâàëüíî-³ëþñòðàòèâí³ ìåòîäè, ôðîíòàëüí³ âèäè ðîá³ò óñóâàþòüñÿ ç íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Ëèøå éäåòüñÿ ïðî çñóâ àêöåíò³â, ïðî ïð³îðèòåòè [59].

Òîìó íàñòóïíîþ óìîâîþ, ÿêà ñïðèÿº ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â, º ñàìîñò³éíà ðîáîòà ñòóäåíò³â, ÿêà â³ä³ãðຠâ öüîìó êîíòåêñò³ ïðîâ³äíó ðîëü; âîíà º ôîðìîþ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ òà íàâ÷àëüíî-ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â, çàñîáîì ¿¿ àêòèâ³çàö³¿. Ñàìå íà îñíîâ³ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè êîæíîãî ñòóäåíòà çàáåçïå÷óºòüñÿ ãëèáîêå çàñâîºííÿ òåîðåòè÷íèõ çíàíü, ôîðìóâàííÿ ïîòðåáè â ïîñò³éíîìó ¿õ ïîïîâíåíí³ òà ïîíîâëåíí³, îâîëîä³ííÿ ðàö³îíàëüíèìè ïðèéîìàìè òà ìåòîäàìè ñàìîîñâ³òè, ðîçâèòîê ïåäàãîã³÷íîãî ìèñëåííÿ.

Âàæëèâîþ óìîâîþ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â ìîæíà ââàæàòè òàêîæ ïðîãðàìîâàíå íàâ÷àííÿ.

Âèçíà÷àþ÷è óìîâè ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ äèñöèïë³í³ «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â», ìè íå ìîæåìî íå ïîãîäèòèñÿ ³ç çàóâàæåííÿì ².Ï.ϳäëàñîãî, ÿêèé çàçíà÷àâ, ùî í³ ö³ë³, í³ çì³ñò, í³ ôîðìè ðîáîòè íå ìîæóòü áóòè ââåäåí³ áåç óðàõóâàííÿ ìîæëèâîñòåé ¿õ ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿; ³ ñàìå òàêó ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷óþòü ìåòîäè [175].

Ó ïðîöåñ³ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ ðîçâèòîê òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ îâîëîä³ííÿ ñó÷àñíèìè ìåòîäàìè ïîøóêó ³ ñòâîðåííÿ íîâèõ êîíñòðóêòîðñüêèõ ³ òåõíîëîã³÷íèõ ð³øåíü ïðè â³äïîâ³äí³é àäàïòàö³¿ äåÿêèõ ç íèõ äî ð³âíÿ ¿õíüî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³.

Âèêîðèñòîâóþ÷è ïîäàíó ³íôîðìàö³þ, ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî íåîáõ³äíèìè óìîâàìè ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ º:

ïåäàãîã³÷íî äîö³ëüíå çàñòîñóâàííÿ ó ïðîöåñ³ ÊÒÄ äèäàêòè÷íèõ çàêîíîì³ðíîñòåé ³ ïðèíöèï³â;

çâÿçîê ³ ºäí³ñòü âñ³õ åëåìåíò³â ïåäàãîã³÷íî¿ ñèñòåìè, ÿê³ ñïðèÿþòü ö³ëåñïðÿìîâàíîìó òà ´ðóíòîâíîìó íàâ÷àííþ ñòóäåíò³â äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â»;

çàáåçïå÷åííÿ åìîö³éíîñò³ ÊÒÄ íà âñ³õ åòàïàõ íàâ÷àííÿ ³ ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâî¿ àòìîñôåðè â ïðîöåñ³ òåõí³÷íî¿ òà õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³;

äèíàì³÷í³ñòü, ð³çíîìàí³òí³ñòü ìåòîä³â, çàñîá³â íàâ÷àííÿ, ¿õ ñïðÿìóâàííÿ íà ðîçâèòîê òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³ ñòóäåíò³â;

îðãàí³çàö³ÿ ñèñòåìàòè÷íî¿ ñàìîñò³éíî¿ ÊÒÄ ñòóäåíò³â â àóäèòîðíèé òà ïîçààóäèòîðíèé ÷àñ;

ðåãóëÿðíèé êîíòðîëü ³ ñàìîêîíòðîëü ÊÒÄ ñòóäåíò³â, îáºêòèâíà îö³íêà ÊÒÇ ³ ÊÒÓ;

ðîçóì³ííÿ ñòóäåíòàìè âàæëèâîñò³, äîö³ëüíîñò³ çàñâîºííÿ çì³ñòó äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â»;

íàâ÷àííÿ íà âèñîêîìó ð³âí³ òðóäíîù³â, äèôåðåíö³éîâàíîìó äëÿ ñòóäåíò³â ç ð³çíèìè ³íäèâ³äóàëüíèìè îñîáëèâîñòÿìè òà ð³çíèì ð³âíåì ðîçâèòêó;

îïòèìàëüíå ïîºäíàííÿ ñêëàäíîñò³ ÊÒÄ òà ìîæëèâîñòåé êîæíîãî ñòóäåíòà;

ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íà äîö³ëüí³ñòü ïîºäíàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî çàñâîºííÿ ÊÒÇ ³ç íàâ÷àííÿì ó ãðóïàõ òà ïàðàõ.

Ñèñòåìà îñíîâíèõ ïåäàãîã³÷íèõ óìîâ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿, ùî çàáåçïå÷óþòü åôåêòèâíå íàâ÷àííÿ äèñöèïë³í³ «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» ïîêàçàíà íà ðèñ. 2.18. Âàæëèâèì ÷èííèêîì, ùî àêòèâíî âïëèâຠíà óìîâè ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ º ñàìà îðãàí³çàö³ÿ ïðîöåñó ÊÒÄ.

Îñê³ëüêè åêñïåðèìåíòàëüíà ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ïðèïóñêຠñïåö³àëüíå êîíñòðóþâàííÿ äèäàêòè÷íîãî ïðîöåñó, íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ñòîñîâíî éîãî âèêîðèñòàííÿ, òèï³â íàâ÷àëüíîãî ä³àëîãó, ôîðì êîíòðîëþ çà îñîáèñò³ñíèì ðîçâèòêîì ñòóäåíòà â õîä³ ÊÒÄ, òî áåç äèäàêòè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, ùî ðåàë³çóº ïðèíöèï ñóáºêòíîñò³ îñâ³òè, íå ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ³íäèâ³äóàë³çàö³þ öüîãî ïðîöåñó.

².Ñ. ßêèìàíñüêà âèñóâຠîñíîâí³ âèìîãè äî ðîçðîáêè äèäàêòè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ îñîáèñò³ñíî ðîçâèâàþ÷îãî íàâ÷àííÿ:

íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë (õàðàêòåð éîãî ïðåäÿâëåííÿ) ïîâèíåí çàáåçïå÷óâàòè âèÿâëåííÿ çì³ñòó ñóáºêòíîãî äîñâ³äó ñòóäåíòà, âêëþ÷àþ÷è äîñâ³ä éîãî ïîïåðåäíüîãî íàâ÷àííÿ;

âèêëàä çíàíü ìຠáóòè ñïðÿìîâàíèé íå ò³ëüêè íà ðîçøèðåííÿ ¿õ îáºìó, ñòðóêòóðèçàö³þ, ³íòåãðàö³þ, óçàãàëüíåííÿ ïðåäìåòíîãî çì³ñòó, àëå é íà ïåðåòâîðåííÿ íàÿâíîãî äîñâ³äó êîæíîãî ñòóäåíòà;


Ðèñ. 2.18. Ñèñòåìà ïåäàãîã³÷íèõ óìîâ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â


- íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë ïîâèíåí áóòè îðãàí³çîâàíèé òàê, ùîá ñòóäåíò ìàâ ìîæëèâ³ñòü âèáîðó ñïîñîá³â îïðàöüîâóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ïðè âèêîíàíí³ çàâäàíü, ðîçâÿçóâàíí³ çàäà÷;

ïðè ââåäåíí³ çíàíü ïðî ïðèéîìè âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíèõ ä³é íåîáõ³äíî âèä³ëÿòè çàãàëüíî ëîã³÷í³ ³ ñïåöèô³÷í³ íàî÷í³ ïðèéîìè íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè ç óðàõóâàííÿì ¿õ ôóíêö³é â îñîáèñò³ñíîìó ðîçâèòêó;

ïîòð³áíî çàáåçïå÷óâàòè êîíòðîëü ³ îö³íêó íå ò³ëüêè ðåçóëüòàòó, àëå ãîëîâíèì ÷èíîì ïðîöåñó ó÷³ííÿ, òîáòî òèõ òðàíñôîðìàö³é, ÿê³ çä³éñíþº ñòóäåíò, çàñâîþþ÷è íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë;

îñâ³òí³é ïðîöåñ ïîâèíåí çàáåçïå÷óâàòè ïîáóäîâó, ðåàë³çàö³þ, ðåôëåêñ³þ, îö³íêó ó÷³ííÿ ÿê ñóáºêòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ [269, ñ. 38-43].

Ïðîâåäåíèé àíàë³ç çàñîá³â íàâ÷àííÿ, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ ç äèñöèïë³íè „Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â, ïîêàçóº â³äñóòí³ñòü ó íàâ÷àëüíèõ òà ìåòîäè÷íèõ âèäàííÿõ ñõåì ÎÎÄ äëÿ ïîäàííÿ ïðîöåäóðíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ãðàô³÷íèõ ñõåì äëÿ äåêëàðàòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿, ùî çàâàæຠçàñâîºííþ çíàíü ñòóäåíòàìè.

Êëàñèô³êàö³þ äèäàêòè÷íèõ çàñîá³â, ÿê³ ìè ðåêîìåíäóºìî äëÿ âèêîðèñòàííÿ â ïðîöåñ³ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ ÊÒÏ, ïîäàíî íà ðèñ. 2.19.

ßê³ñíà ï³äãîòîâêà ñòóäåíò³â äî ÊÒÄ íà òåïåð³øíüîìó åòàï³ ðîçâèòêó ñèñòåìè îñâ³òè ïîâèííà çä³éñíþâàòèñÿ çà óìîâè îñâîºííÿ â÷èòåëÿìè òåõíîëîã³é ñó÷àñíèìè íàâ÷àëüíèìè òà ³íôîðìàö³éíèìè òåõíîëîã³ÿìè, ðåàë³çàö³ÿ ÿêèõ ñòàíå ìîæëèâîþ ïðè îâîëîä³íí³ íàâè÷êàìè ñïðèéìàòè, ïåðåðîáëÿòè, ïðîäóêóâàòè ³ âèêîðèñòîâóâàòè çíàêîâó òåõí³÷íó, òåõíîëîã³÷íó, ãðàô³÷íó ³íôîðìàö³þ ó ñâî¿é ìàéáóòí³é êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³. Çîêðåìà, íà ðîëü çàñòîñóâàííÿ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàòèâíèõ òåõíîëîã³é íà çàíÿòòÿõ ç òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ ³ êðåñëåííÿ òà ï³äãîòîâö³ â÷èòåëÿ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ âêàçóâàëè Ã.Ñ. Ãåðøóíñüêèé [48], Ð.Ñ. Ãóðåâè÷, Ä.². Êîëî쳺öü [62], ².Î. Ïåòðèöèí [168], Â.Â. Ñòåøåíêî, [212], Ë.Ì. Øïàê [260].


Ðèñ. 2.19. Äèäàêòè÷í³ çàñîáè, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ó ïðîöåñ³ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â


Ïðîöåñ ³íôîðìàòèçàö³¿ ÊÒÄ ³í³ö³þº:

âäîñêîíàëåííÿ ìåõàí³çì³â óïðàâë³ííÿ ñèñòåìîþ ïðîåêòóâàííÿ, ìîäåëþâàííÿ, òà êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ âèêîðèñòàííÿ àâòîìàòèçîâàíèõ áàíê³â äàíèõ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, ³íôîðìàö³éíî-ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â, à òàêîæ êîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ;

âäîñêîíàëåííÿ ìåòîäîëî㳿 ³ ñòðàòå㳿 â³äáîðó çì³ñòó, ìåòîä³â òà îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì ÊÒÄ, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü çàâäàííÿì ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ñòóäåíòà â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ³íôîðìàòèçàö³¿ ñóñï³ëüñòâà;

ñòâîðåííÿ ìåòîäè÷íèõ ñèñòåì íàâ÷àííÿ, îð³ºíòîâàíèõ íà ðîçâèòîê ³íòåëåêòóàëüíîãî ïîòåíö³àëó ñòóäåíòà, íà ôîðìóâàííÿ óì³íü ñàìîñò³éíî íàáóâàòè çíàíü, çä³éñíþâàòè åêñïåðèìåíòàëüí³-äîñë³äæåííÿ ³ ð³çíîìàí³òí³ âèäè ñàìîñò³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç îäåðæàííÿ òà îáðîáêè òåõí³êî-òåõíîëîã³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿;

ñòâîðåííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ êîìïþòåðíèõ òåñòóþ÷èõ, ä³àãíîñòóþ÷èõ ìåòîäèê êîíòðîëþ ³ îö³íêè ð³âíÿ çíàíü ñòóäåíò³â.

Äîñÿãíåííÿ ñó÷àñíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ äóìêè äîçâîëèëè çðîáèòè âèñíîâîê ïðî äîö³ëüí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ïðè ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â êîìïüþòåðíî¿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ «Êîíñòðóþâàííÿ». Òîìó, ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ åòàï³â ¿¿ ðîçðîáêè òà âïðîâàäæåííÿ ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ íàìè çä³éñíåíî àíàë³ç ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë [Áåñï, ãåðíåò, çàõàðîâà, ñèíåëüíèê].

Òàê, Î. Âàùóê [33, ñ.104] ïðîïîíóº òàê³ åòàïè ðîçðîáêè êîìïþòåðíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì:

 1. Âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ òåîðåòè÷íèõ çíàíü òà ïðàêòè÷íèõ óì³íü, íåîáõ³äíèõ äëÿ çàñâîºííÿ ñòóäåíòàìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó òåìè àáî ðîçä³ëó.
 2. Àíàë³ç çì³ñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ç òî÷êè çîðó â³êîâèõ îñîáëèâîñòåé êîðèñòóâà÷à; ôîðìóâàííÿ îñíîâíèõ ³íôîðìàö³éíî-äåìîíñòðàö³éíèõ îäèíèöü, íà ÿêèõ áàçóºòüñÿ êîìïþòåðíà ïðîãðàìà.
 3. Óïîðÿäêóâàííÿ àëãîðèòì³â íà îñíîâ³ ðîáîòè ç âèçíà÷åíèìè ³íôîðìàö³éíî-äåìîíñòðàòèâíèìè îäèíèöÿìè.
 4. Ðîçðîáêà ³íòåðôåéñó êîìïþòåðíî¿ ïðîãðàìè.
 5. Ïðîãðàìóâàííÿ êîæíî¿ îêðåìî¿ ÷àñòèíè êîìïþòåðíî¿ ïðîãðàìè.
 6. Íàëàãîäæåííÿ ïðîãðàìè, ¿¿ òåñòóâàííÿ òà àïðîáàö³ÿ.

Îòæå, íà îñíîâ³ ïðàöü äîñë³äíèê³â òà çã³äíî âèìîã äî êîìïþòåðíèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ [89], ìè ðîçðîáèëè àëãîðèòì ïðîåêòóâàííÿ ÊÑÍ «Êîíñòðóþâàííÿ» (ðèñ. 2.20), ÿêà, íà íàøó äóìêó, äîçâîëèòü ñóòòºâî äîïîìîãòè ïðè ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â.

Ïðîàíàë³çóºìî íàâåäåíèé àëãîðèòì, éîãî ñêëàäîâ³ òà åòàïè á³ëüø äåòàëüíî, â³äïîâ³äíî äî óìîâ äîñë³äæåííÿ.


Ðèñ. 2.20. Àëãîðèòì ðîçðîáêè ÊÑÍ «Êîíñòðóþâàííÿ»


Ãîëîâíà êîíöåïö³ÿ ïðîåêòóâàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ÊÑÍ «Êîíñòðóþâàííÿ» ïîëÿãຠó ðîçðîáö³ òàêîãî çàñîáó íàâ÷àííÿ, â ÿêîìó ñèíòåçîâàí³ ³ ïðåäñòàâëåí³ ó ìóëüòèìåä³éí³é (òåêñòîâ³é, ³ëþñòðàòèâí³é, ãîëîñîâ³é) ôîðì³ òåîðåòè÷í³ çíàííÿ ç äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â», òà íàäàíà ñòóäåíòàì ìîæëèâ³ñòü êðàùîãî ñïðèéíÿòòÿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ çà äîïîìîãîþ íàóêîâî îá´ðóíòîâàíîãî ïðåäñòàâëåííÿ òàáëèöü, ñõåì, ìàëþíê³â äèñöèïë³íè, ùî ïîáóäîâàí³ ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ð³çíèìè ñòóäåíòàìè, ùî ðîçãëÿíóòà íàìè ó ï³äð. 1.2.

Âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ ³íôîðìàö³éíèõ îäèíèöü ÊÑÍ ðåàë³çîâàíî â ìåæàõ ìîäóëüíî¿ ïðîãðàìè äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â». Öå çðîáëåíî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî êðèòåð³¿â â³äáîðó ³íôîðìàö³¿ äëÿ ïðîãðàìíèõ ïðîäóêò³â íàâ÷àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ çà Ä.×åðíèëåâñüêèì [323], äå îñíîâíèìè ñòàëè òàê³:

- ö³íí³ñíèé êðèòåð³é, ÿêèé ïðîÿâëÿºòüñÿ ó âèâ÷åíí³ òåì â êîíòåêñò³ ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â;

- êðèòåð³é ìîäóëüíîñò³, ùî ïåðåäáà÷ຠïîáóäîâó ìàòåð³àëó ó ÊÑÍ çà ìîäóëüíèì ïðèíöèïîì, â³äïîâ³äíî äî äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â»;

- êðèòåð³é çðó÷íîñò³ êîðèñòóâàííÿ äëÿ ñòóäåíòà òà äîö³ëüíîñò³ îáñÿãó ³íôîðìàö³¿;

³íòåãðîâàíèé êðèòåð³é â³äáîðó íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ ó ñèñòåìíîìó ïðåñòàâëåí³ ³íôîðìàö³¿, âèçíà÷åí³ ëîã³êè ³ ïîñë³äîâíîñò³ íîâîãî ìàòåð³àëó, âèä³ëåí³ ì³æïðåäìåòíèõ çâÿçê³â ñèñòåìè çíàíü ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â.

- êðèòåð³é íàóêîâîñò³ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó.

Îòæå, íà îñíîâ³ öèõ êðèòåð³¿â ñôîðìîâàíî òåîðåòè÷íó áàçó ïðîöåñó êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â.

Îäíàê ïðîöåñ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â âèìàãàâ â³ä íàñ ðîçðîáèòè òåõíîëîã³þ âèâ÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ñòóäåíòàìè íà îñíîâ³ ÊÍÑ ç óðàõóâàííÿì âèõ³äíîãî ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ ó ñòóäåíò³â çíàíü òà óì³íü, âåäó÷îãî òèïó ñïðèéíÿòòÿ â ¿õ ðåïðåçåíòàòèâí³é ñèñòåì³.

Äëÿ öüîãî ìè âèêîðèñòàëè íàóêîâî¿ ï³äõîäè äî ñòâîðåííÿ áàãàòîì³ðíèõ ïðîãðàìíèõ çàñîá³â íàâ÷àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ùî çàïðîïîíîâàí³ íàóêîâöÿìè [Ðèáàí] ç àäàïòàö³ºþ äî óìîâ íàøîãî äîñë³äæåííÿ. ¯õ ñóòí³ñòü ïîëÿãຠó ñòâîðåíí³ ³íôîðìàö³éíî-ëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè áàãàòîì³ðíîãî ïðîãðàìíîãî çàñîáó, ÿêèé àäàïòóº ëîã³êó ³ àëãîðèòì íàâ÷àííÿ äî ð³âíÿ çíàíü ñòóäåíò³â çà äîïîìîãîþ ïðåäñòàâëåííÿ ïîñë³äîâíîñò³ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ð³çíîãî ð³âíÿ ñêëàäíîñò³.

Âèì³ðàìè òàêî¿ ïðîãðàìè º â³ñü Õ - äèäàêòè÷í³ îäèíèö³ íàâ÷àëüíîãî êóðñó (ïåðåë³ê òåì); â³ñü Y - âèõ³äíèé ð³âåíü çíàíü ñòóäåíò³â; â³ñü Z - àëãîðèòì çàñâîºííÿ ïåâíî¿ òåìè (òåîðåòè÷íå ³ ïðàêòè÷íå íàâ÷àííÿ, êîíòðîëü ð³âíÿ çàñâîºííÿ òåìè).

Äëÿ óìîâ íàøîãî äîñë³äæåííÿ âèì³ðàìè ÊÑÍ ñòàëè:

â³ñü Õ - çì³ñò íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â, äå áóëî âèä³ëåííî áàçîâó ³íâàð³àíòó ³ âàð³àòèâíó ÷àñòèíè äëÿ ñòóäåíò³â ç ð³çíèì ð³âíåì ÇÍÓ;

- â³ñü Y - âèõ³äíèé ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ ó ñòóäåíò³â çíàíü òà óì³íü ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â;

â³ñü Z - ìîäåëü ôîðìóâàííÿ óì³íü âèð³øåííÿ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ çàâäàíü ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â.

Ñòðóêòóðó ÊÑÍ äëÿ ôîðìóâàííÿ óì³íü âèð³øåííÿ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ çàâäàíü ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â ïðåäñòàâëåíî íà ðèñ. 2.21.

Òàêà ñòðóêòóðà ÊÑÍ äîçâîëÿº ïîºäíàòè ìíîæèíó àëãîðèòì³â íàâ÷àííÿ êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â çà òàêèìè íàïðÿìêàìè:

ïîñë³äîâíå âèâ÷åííÿ çì³ñòó ìîäóë³â ïðè ðåàë³çàö³¿ â³äïîâ³äíèõ êîìïîíåíò³â ìîäåë³;

ï³äâèùåííÿ ñêëàäíîñò³ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó â³äïîâ³äíî äî ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ óì³íü ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â;


Ðèñ. 2.21. Ñòðóêòóðà ÊÑÍ äëÿ ôîðìóâàííÿ óì³íü êîíñòðóþâàííÿ ïëå÷îâîãî âèðîáó


- âðàõóâàííÿ âåäó÷îãî òèïó ñïðèéíÿòòÿ â ðåïðåçåíòàòèâí³é ñèñòåì³ ñòóäåíò³â.

Ïðî³ëþñòðóºìî ïëîùèíè YOZ, XOZ, XOY ÊÑÍ «Êîíñòðóþâàííÿ» äëÿ ôîðìóâàííÿ óì³íü êîíñòðóþâàííÿ ïëå÷îâîãî âèðîáó.

Ïëîùèíà XOY (ðèñ. 2.22) âèçíà÷ຠïî÷àòêîâ³ óìîâè íàâ÷àííÿ ³ çàäຠäëÿ ïåâíîãî âèõ³äíîãî ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ óì³íü ç êîíñòðóþâàííÿ ïëå÷îâîãî âèðîáó òåìó, ç ÿêî¿ íåîáõ³äíî ïî÷èíàòè íàâ÷àííÿ.


Ðèñ. 2.22. Ïî÷àòêîâ³ óìîâè íàâ÷àííÿ òåìè


Ïëîùèíà YOZ âèçíà÷ຠìíîæèíó àëãîðèòì³â çàñâîºííÿ òåìè ñòóäåíòîì ç ïåâíèì âèõ³äíèì ð³âíåì êîíñòðóþâàííÿ ïëå÷îâîãî âèðîáó çà ðàõóíîê âàð³àíò³â ðåàë³çàö³¿ êîìïîíåíò³â ìîäåë³ ôîðìóâàííÿ öèõ óì³íü, ùî â³äïîâ³äàþòü ïåðøîìó ³ äðóãîìó âèõ³äíîìó ð³âíÿì.

Âàæëèâèì ìîìåíòîì äëÿ âèêîðèñòàííÿ ð³çíîð³âíåâîãî ìàòåð³àëó ÊÑÍ º ïðåäñòàâëåííÿ éîãî çì³ñòó ó âèãëÿä³ ôîðìàë³çîâàíîãî îïèñó [56]. Òàê, ñóêóïí³ñòü ìîäóë³â Ì1, Ì2.1, Ì2.2, Ì3 ðîçä³ëåíî íà ê³ëüêà òåì à òåìà ïðåäñòàâëåíà ìíîæèíîþ ï³äòåì . Îñê³ëüêè êîæíà òåìà ìຠñâî¿ íàâ÷àëüí³ ö³ë³, çàâäàííÿ, ïîíÿò³éíèé àïàðàò, òî ìîæíà íàâåñòè ôîðìàë³çîâàíèé îïèñ ï³äòåìè (äå k - íîìåð ìîäóëÿ, i - íîìåð òåìè, q - íîìåð ïîíÿòòÿ òåìè) ÿê êîìïîíåíòà ³íôîðìàö³éíîãî áëîêó ÊÑÍ:


(2.1)


äå - ïîíÿòòÿ, ùî âèâ÷àþòüñÿ â òåì³ ìîäóëÿ;

- âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ ;

= (t1,t2,…,tm) - ìíîæèíà òåêñòîâîãî íàïîâíåííÿ (îïèñè òåîðåòè÷íîãî õàðàêòåðó), âïîðÿäêîâàíèõ çà ñêëàäí³ñòþ âèêëàäàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó â³äíîñíî ïîíÿòòÿ ;

= (å1,å2,…,åm) - ìíîæèíà òåêñòîâîãî íàïîâíåííÿ (îïèñ³â ïðàêòè÷íîãî õàðàêòåðó), âïîðÿäêîâàíèõ çà ñêëàäí³ñòþ âèêëàäàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó â³äíîñíî ïîíÿòòÿ ;

- ìíîæèíà ôîðìóë ï³äòåìè ;

- ìíîæèíà ðèñóíê³â (ãðàô³ê³â, ñõåì) ï³äòåìè ;

- ìíîæèíà òàáëèöü ï³äòåìè ;

- ôóíêö³ÿ ôîðìóâàííÿ ï³äòåìè â çàëåæíîñò³ â³ä ð³âíÿ ñêëàäíîñò³ âèêëàäàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó u.

Öåé îïèñ ï³äòåì ÊÑÍ äîçâîëÿº ãåíåðóâàòè ð³çí³ àëãîðèòìè ïðåäñòàâëåííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó çà çàäàíèì ð³âíåì ñêëàäíîñò³, îñîáëèâîñòÿìè ðåïðåçåíòàòèâíîãî êàíàëó ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ñòóäåíòà, ùî äîçâîëÿº ³íäèâ³äóàë³çóâàòè íàâ÷àííÿ êîæíîãî ñòóäåíòà ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â.

Ðîçãëÿíåìî ðåàë³çàö³þ ö³º¿ ìîäåë³ íà ïðèêëàä³ âèâ÷åííÿ òåìè 11 «Îñíîâí³ õóäîæíüî-êîíñòðóêòèâí³ ïîêàçíèêè ìîäåëåé îäÿãó» ìîäóëÿ 3 «Êîìïîçèö³éíî-êîíñòðóêòèâíèé àíàë³ç ìîäåëåé îäÿãó» (D1) òåìè «Ñèëóåò âèðîáó», òîáòî íà ïðèêëàä³ ôîðìàë³çîâàíîãî îïèñó çì³ñòó ïîíÿòòÿ Ð.

Òîä³ - ñèëóåò âèðîáó;

- âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ñèëóåò âèðîáó»;


;

;

;

;

.


Çà öèõ óìîâ ôóíêö³ÿ ôîðìóâàííÿ çì³ñòó ïîíÿòòÿ Ð äëÿ êîæíîãî âèõ³äíîãî ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ óì³íü áóäå ìàòè òàêèé âèãëÿä:Ìàòåð³àë òåîðåòè÷íîãî õàðàêòåðó (tq) òóò ñêëàäàºòüñÿ ç êîìïîíåíò³â íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ (t), ùî âèâ÷àºòüñÿ ñòóäåíòàìè ç ïåðøèì ð³âíåì ñôîðìîâàíîñò³ óì³íü, òà ³íôîðìàö³¿ (t1, t2, t3, t4), ïðèçíà÷åíî¿ äëÿ âèâ÷åííÿ ñòóäåíòàìè ç ïåðøèì ð³âíåì ñôîðìîâàíîñò³ â³äïîâ³äíèõ óì³íü.

Ùî ñòîñóºòüñÿ âðàõóâàííÿ ðåïðåçåíòàòèâíîãî êàíàëó ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ñòóäåíòàìè (ïðåäñòàâëåííÿ ñõåì, òàáëèöü, ìàëþíê³â ³ ò.³í.), òî íàìè òóò áóëî âðàõîâàíî, ùî ñïðèéíÿòòÿ ïîñòຠÿê ö³ë³ñíå â³äîáðàæåííÿ ïðåäìåò³â òà ÿâèù ï³ä ÷àñ ¿õíüîãî áåçïîñåðåäíüîãî âïëèâó íà îðãàíè ÷óòò³â [ññèë]. Íàäàë³ öèìè îáðàçàìè îïåðóþòü óâàãà, ïàì'ÿòü, ìèñëåííÿ, åìîö³¿, ïî÷óòòÿ.

Ïðè ñòâîðåí³ ÊÑÍ íàìè áóëè âðàõîâàí³ òàê³ ãîëîâí³ õàðàêòåðèñòèêè îáðàçó ñïðèéíÿòòÿ, ÿê áåçïîñåðåäí³ñòü ñïðèéíÿòòÿ, àäåêâàòí³ñòü ñïðèéíÿòòÿ, ðåàëüí³ñòü (äîñòîâ³ðí³ñòü) ñïðèéíÿòòÿ, ÷óòòºâèé òîí (îñâ³òëåí³ñòü, êîëüîðîâ³ñòü, òåïëîòà), ñòðóêòóðí³ â³äíîøåííÿ (ðîçì³ð, îð³ºíòàö³ÿ, ôîðìà, êîíòðàñò), êîíñòàíòí³ñòü ñïðèéíÿòòÿ, ïðåäìåòí³ñòü îáðàçó ñïðèéíÿòòÿ.

Òàê, äëÿ ñòóäåíò³â ñ ð³çíèìè ðåïðåçåíòàòèâíèìè ñèñòåìàìè îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ êîíòðîëüí³ çð³çè ïðåäñòàâëÿëèñÿ ó âèãëÿä³ êîìïëåêñó òåñò³â (ðèñ.2.23).


Ðèñ.2.23. Ïðèêëàäè òåñò³â äëÿ ñòóäåíò³â ç ð³çíèìè ðåïðåçåíòàòèâíèìè ñèñòåìàìè îáðîáêè ³íôîðìàö³¿


Äëÿ ñòóäåíòà-àóäèàëà áóëè çàïðîïîíîâàí³ òàê³ çàâäàííÿ, ÿê³ äîçâîëÿþòü çíàéòè â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ ð³çíèìè ñêëàäîâèìè òà ïîíÿòòÿìè (ðèñ.2.24).


Çà äîïîìîãîþ ñòð³ëîê âêàæ³òü â³ðíó â³äïîâ³äí³ñòüÕóäîæíüî-êîíñòðóêòèâí³ çàñîáèϳäð³çè, äðàï³ðêè, ñêëàäêè,Äåòàë³ åñòåòè÷íîãî ïîêðàùåííÿ âëàñòèâîñòåé îäÿãó.Êîì³ðè, çàñò³áêè, ìàíæåòè, êèøåí³Äåêîðàòèâíî-êîíñòðóêòèâí³ åëåìåíòèÁàõðîìà, ñóòàæ, ìåðåæèâî, òàñüìàÐèñ.2.24. Çàâäàííÿ, ÿê³ äîçâîëÿþòü çíàéòè â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ ð³çíèìè ñêëàäîâèìè òà ïîíÿòòÿìè äëÿ ñòóäåíò³â-àóäèàë³â


Äëÿ ñòóäåíò³â-ê³íåñòåòèê³â áóëè çàïðîïîíîâàí³ çàâäàííÿ, êîëè íåîáõ³äíî çíàéòè òà âñòàâèòè ïðîïóùåíí³ ñëîâà, ïîíÿòòÿ, îáºêòè (ðèñ. 2.25).


Íàêëàäêà - äåòàëü âèðîáó äëÿ ï³äâèùåííÿ ………….. òà çàõèñíèõ ……….îêðåìèõ ì³ñöü âèðîáó, à òàêîæ äëÿ éîãî…………………..Ïëàíêà - äåòàëü øâåéíîãî âèðîáó ó âèãëÿä³…….., …….àáî ñìóæêè ìàòåð³àëó äëÿ îáðîáêè é îçäîáëåííÿ êðà¿â……….Ïîÿñ - äåòàëü äëÿ…………øâåéíîãî âèðîáó ï³ä …………, íà ………..àáî ………. òà éîãî äåêîðàòèâíîãî ……………….Ðèñ. 2.25. Ïðèêëàä çàâäàííÿ äëÿ ñòóäåíò³â-ê³íåñòåòèê³â

ïåäàãîã³÷íèé øâåéíèé íàâ÷àííÿ â÷èòåëü

Ïîä³áí³é ï³äõ³ä äî çàñîá³â íàî÷íîñò³, ñòâîðåííÿ òåñòîâèõ çàâäàíü äîçâîëÿþº çä³éñíèòè çâ'ÿçîê íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ç ðàí³øå ïðîéäåíèì, ïåðåâ³ðèòè óâàæí³ñòü ³ ðîçóì³ííÿ ñòóäåíòà, çðîáèòè ìàòåð³àë ö³êàâèì ³ äîõ³äëèâèì.

Ñòóäåíòè îòðèìóþòü ìîæëèâ³ñòü âèâ÷èòè ìàòåð³àë çðó÷íèì äëÿ ñåáå ñïîñîáîì, çàêð³ïèòè éîãî çà äîïîìîãîþ äîäàòêîâèõ ðåïðåçåíòàòèâíèõ ñèñòåì ñïðèéíÿòòÿ ³ çáåð³ãàííÿ ³íôîðìàö³¿.

Îòæå, ïðåäñòàâëåííÿ ñòðóêòóðè ÊÑÍ ÿê ïðîãðàìíîãî çàñîáó íàâ÷àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ àäàïòóº ïðîöåñ âèâ÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ÿê äî ïåðåâàæàþ÷îãî ðåïðåçåíòàòèâíîãî êàíàëó ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ñòóäåíòà, òàê ³ äî âèõ³äíîãî ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ ó ñòóäåíò³â çíàíü òà óì³íü ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â.

ϳä ÷àñ ðîçðîáêè ³íòåðôåéñó ÊÑÍ ìè íàìàãàëèñÿ óðàõóâàòè ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ çàêîíîì³ðíîñò³ òà îñîáëèâîñò³ ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ â óìîâàõ çàñòîñóâàííÿ ìóëüòèìåä³éíèõ ìîæëèâîñòåé êîìïþòåð³â. Òîìó ìè âèçíà÷èëè òàê³ ãðóïè âèìîã:

. Ïåäàãîã³÷í³ âèìîãè:

à). äèäàêòè÷í³ âèìîãè: ïðîñòîòà òà äîñòóïí³ñòü, àêòèâ³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³, ³íòåðàêòèâí³ñòü. Ïðîñòîòà òà äîñòóïí³ñòü äëÿ ñòóäåíò³â ðåàë³çîâàíî øëÿõîì ïðîåêòóâàííÿ ñòðóêòóðè ÊÑÍ ÿê íåñêëàäíîãî ïðîäóêòó íàâ÷àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, äîñòóïíîãî äëÿ ñòóäåíòà ç «ñåðåäí³ì» ð³âíåì âîëîä³ííÿ êîìïþòåðîì. Àêòèâ³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â äîñÿãíóòà ïðè ï³äâèùåíí³ çàö³êàâëåíîñò³ ðîáîòîþ çà êëàâ³àòóðîþ êîìïþòåðà ïðè ðîçâÿçàíí³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ çàâäàíü ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â, ùî ïîâÿçàí³ ç ìàéáóòíüîþ ä³ÿëüí³ñòþ. ²íòåðàêòèâí³ñòü çàáåçïå÷åíà øëÿõîì ìîæëèâîñò³ âèáîðó ñòóäåíòàìè ìîäóë³â òà òåì äëÿ âèâ÷åííÿ, ìîæëèâîñò³ ïðàêòè÷íî îäðàçó ï³ñëÿ âèâ÷åííÿ îòðèìàòè ñâîþ îö³íêó òîùî.

á) ìåòîäè÷í³ âèìîãè: ïðîôåñ³éíà ñïðÿìîâàí³ñòü, óðàõóâàííÿ îñîáëèâîñòåé íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòó, ïîâíîòà â³äîáðàæåííÿ çì³ñòó äèñöèïë³íè â ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ çàâäàííÿõ.

. Ïñèõîëîã³÷í³ âèìîãè: âðàõóâàííÿ îñîáëèâîñòåé ñïðèéíÿòòÿ ëþäèíè, ìèñëåííÿ, ïðèðîäè çä³áíîñòåé; âèêîðèñòàííÿ ïðèéîì³â ç ôîðìóâàííÿ ìîòèâàö³¿ äî íàâ÷àííÿ.

Íà îñíîâ³ àíàë³ç ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë ó [56, 88], áóëî âèîêðåìëåííî îñíîâí³ ñòðóêòóðí³ ñêëàäîâ³ ÊÑÍ:

. Âñòóïíèé áëîê (ñòâîðåííÿ ìîòèâàö³¿ òà ï³çíàâàëüíîãî ³íòåðåñó ó ñòóäåíò³â, ïîÿñíåííÿ àëãîðèòìó ðîáîòè ç ïðîãðàìîþ).

2. Îñíîâíèé áëîê (òåìè òà ³íäèâ³äóàë³çîâàí³ çàâäàííÿ äëÿ ôîðìóâàííÿ çíàíü òà óì³íü çà äèñöèïë³íîþ «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â», ñàìîêîíòðîëü, ñàìîêîðåêö³ÿ).

. Çàêëþ÷íèé áëîê (ñëîâíèê, êîíòðîëüí³ ïèòàííÿ, ïåðåë³ê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè, ïîñèëàííÿ íà ñàéò á³áë³îòåêè ³ìåí³ Âåðíàäñüêîãî).

Çã³äíî öèõ ñòðóêòóðíèõ ñêëàäîâèõ íàïîâíåíî çì³ñòîì êîæåí ìîäóëü ðîçðîáëåíî¿ ÊÑÍ (ðèñ. 2.26).

Ïðè ðîçðîáö³ ³íòåðôåéñó íà îñíîâ³ àíàë³çó ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë [76, 90], áóëè âðàõîâàí³ òàê³ âèìîãè ùîäî ïðåäñòàâëåííÿ òåêñòîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ÿê ìàêñèìàëüíà ³íôîðìàòèâí³ñòü òåêñòó; ÷³òêà çãðóïîâàí³ñòü òà ñòðóêòóðîâàí³ñòü ³íôîðìàö³¿; ñòèñë³ çàãîëîâêè òà ñïèñêè; ÷³òêà ëîã³÷íà îáóìîâëåí³ñòü êîæíîãî êðîêó â ëàíöþãó ã³ïåðïîñèëàíü; äîö³ëüíå äîïîâíåííÿ òåêñòó ãðàô³êîþ; â³äñóòí³ñòü îðôîãðàô³÷íèõ òà ãðàìàòè÷íèõ ïîìèëîê.

Äëÿ íàâ³ãàö³¿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ êíîïêè ç ï³äïèñîì «Âïåðåä»à àáî «Íàçàä». Öå äîçâîëÿº øâèäêî çðîçóì³òè íàñòóïíèé êðîê, óòî÷íèòè íåçðîçóì³ë³ ìîìåíòè, ïîâòîðèòè ïîïåðåäí³ ðîçä³ëè çà ïîòðåáè, ïåðåéòè äî á³ëüø ñêëàäíîãî ìàòåð³àëó.

Ðåæèì êîíòðîëþ ñôîðìîâàíèõ çíàíü òà óì³íü ñòóäåíò³â ðîçðîáëåíèé ç ìîæëèâ³ñòþ çàáåçïå÷åííÿ ð³çíîãî ð³âíÿ ñêëàäíîñò³, âèêîðèñòàííÿ ð³çíîð³âíåâî¿ ³íôîðìàö³¿ ç äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â», ð³çíèõ òèï³â òåñò³â, äå âðàõîâàí³ ðåïðåçåíòàòèâí³ êàíàëè ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ñòóäåíòà (ñòóäåíò îáèðຠ¿õ â³äïîâ³äíî çà ë³òåðàìè - «À», «Â», «Ê», «Ç»), ô³êñàö³¿ ðåçóëüòàò³â òåñòóâàííÿ.

гâåíü ñêëàäíîñò³ ïèòàíü çàëåæèòü â³ä ðåæèìó íàâ÷àííÿ, ÿêèé îáðàíî çã³äíî íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ñòóäåíòà. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîáîòè íàä ïèòàííÿìè ñòóäåíò îòðèìóº ³íôîðìàö³þ ïðî ðåçóëüòàò.


Ðèñ. 2.26. Ñòðóêòóðà ìîäóë³â ÊÑÍ «Êîíñòðóþâàííÿ»


Äëÿ íàâ³ãàö³¿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ êíîïêè ç ï³äïèñîì «Âïåðåä»à àáî «Íàçàä». Öå äîçâîëÿº øâèäêî çðîçóì³òè íàñòóïíèé êðîê, óòî÷íèòè íåçðîçóì³ë³ ìîìåíòè, ïîâòîðèòè ïîïåðåäí³ ðîçä³ëè çà ïîòðåáè, ïåðåéòè äî á³ëüø ñêëàäíîãî ìàòåð³àëó.

Ðåæèì êîíòðîëþ ñôîðìîâàíèõ çíàíü òà óì³íü ñòóäåíò³â ðîçðîáëåíèé ç ìîæëèâ³ñòþ çàáåçïå÷åííÿ ð³çíîãî ð³âíÿ ñêëàäíîñò³, âèêîðèñòàííÿ ð³çíîð³âíåâî¿ ³íôîðìàö³¿ ç äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â», ð³çíèõ òèï³â òåñò³â, äå âðàõîâàí³ ðåïðåçåíòàòèâí³ êàíàëè ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ñòóäåíòà (ñòóäåíò îáèðຠ¿õ â³äïîâ³äíî çà ë³òåðàìè - «À», «Â», «Ê», «Ç»), ô³êñàö³¿ ðåçóëüòàò³â òåñòóâàííÿ.

гâåíü ñêëàäíîñò³ ïèòàíü çàëåæèòü â³ä ðåæèìó íàâ÷àííÿ, ÿêèé îáðàíî çã³äíî íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ñòóäåíòà. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîáîòè íàä ïèòàííÿìè ñòóäåíò îòðèìóº ³íôîðìàö³þ ïðî ðåçóëüòàò. Îö³íêà ðåçóëüòàò³â òåñòóâàííÿ âèñòàâëÿºòüñÿ çà 20-áàëüíîþ øêàëîþ. ϳäñóìêè êîíòðîëþ ñòóäåíò áà÷èòü îäðàçó æ. Êð³ì òîãî âîíè çàïèñóþòüñÿ ïðîãðàìíî â îêðåìèé ôàéë, ùî äຠçìîãó ïðîâåñòè àíàë³ç íåâ³ðíèõ â³äïîâ³äåé.

Àïðîáàö³ÿ ÊÑÍ òà ¿¿ ðåäàãóâàííÿ áóëî çä³éñíåíî ïðè çàëó÷åíí³ ñòóäåíò³â 3-4 êóðñó ÁÄÏÓ(72 ÷îë.).

Òàêèì ÷èíîì, ðîçðîáëåíà ÊÑÍ ÿê çàñ³á ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ, äîçâîëÿº âðàõîâóâàòè âõ³äíèé, ïðîì³æíèé òà âèõ³äíèé ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ ó ñòóäåíò³â ÇÍÓ ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ â³ðîá³â.


Âèñíîâêè äî äðóãîãî ðîçä³ëó


. Ðîçðîáëåíî ñòðóêòóðíó ìîäåëü êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ òåõíîëîã³é, ÿêà º äèíàì³÷íîþ, ãíó÷êîþ ñòðóêòóðîþ, çäàòíîþ â õîä³ ¿¿ ðåàë³çàö³¿ äî çì³í, ïåðåáóäîâè, óñêëàäíåííÿ àáî ñïðîùåííÿ.

Îá´ðóíòîâàíî òà ðîçðîáëåíî ìåòîäèêó ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â, ÿêà âêëþ÷àº: òåîðåòè÷íèé áëîê (ö³ëüîâèé, ôóíêö³îíàëüíèé òà ìåòîäîëîã³÷íèé êîìïîíåíòè), çì³ñòîâèé áëîê (çì³ñò äèñöèïë³íè «ÊØ», çì³ñò êîìïþòåðíî¿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ «Êîíñòðóþâàííÿ», ùî âðàõîâóº ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ñòóäåíò³â ï³ä ÷àñ ¿õ íàâ÷àííÿ), ïðîöåñóàëüíèé áëîê (îðãàí³çàö³éíèé òà òåõíîëîã³÷íèé êîìïîíåíòè), áëîê ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é íàâ÷àííÿ (âèêëàäà÷³, ñòóäåíòè, ñõåìè òà àëãîðèòìè ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é íàâ÷àííÿ) òà ðåçóëüòàòèâíèé áëîê (êðèòå𳿠îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â òà ð³âí³ ÇÍÓ). Âîíà ïðîåêòóºòüñÿ, êîðèãóºòüñÿ ³ âäîñêîíàëþºòüñÿ íà îñíîâ³ ÿê âèìîã ñîö³àëüíîãî çàìîâëåííÿ, íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â, òàê é ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ñòóäåíò³â, ¿õ íàÿâíîãî òà âèõ³äíîãî ð³âíÿ çíàíü, íàâè÷îê òà óì³íü. Êîíöåïòóàëüíîþ îñíîâîþ ñòàëè ñèñòåìíèé, ñóáºêòíî-ä³ÿëüí³ñíèé òà îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíèé ï³äõîäè, ìîäóëüíå, ïðîáëåìíå òà ïðîãðàìîâàíå íàâ÷àííÿ, ïîëîæåííÿ íåéðîïåäàãîã³êè.

2. Ðîçðîáëåíó ìåòîäèêó ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â âèçíà÷åíî ÿê ñóêóïí³ñòü íàóêîâî îá´ðóíòîâàíèõ, ñèñòåìàòèçîâàíèõ, êîíêðåòèçîâàíèõ òà äîö³ëüíî ñêîìïîíîâàíèõ ö³ëåé, çì³ñòó, ìåòîä³â, ïðèéîì³â, ñïîñîá³â, çàñîá³â, çàâäàíü, ïðèíöèï³â, îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì òà îñíîâíèõ åòàï³â ïðè íàâ÷àíí³ ñòóäåíò³â, ç ïîïåðåäí³ì ïðîãðàìóâàííÿì âñüîãî ïåð³îäó íàâ÷àííÿ, ïîâíèõ íàâ÷àëüíèõ öèêë³â (ìàêðîïðîãðàìóâàííÿ), îêðåìèõ éîãî ìåòîäè÷íèõ îäèíèöü (ïðîãðàìóâàííÿ ä³é) íà îñíîâ³ ñõåì òà àëãîðèòì³â ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ùî áàçóþòüñÿ íà âèêîíàíí³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü.

Çì³ñò ìîäóë³â ñôîðìîâàíî íà îñíîâ³ äîòðèìàííÿ ïðèíöèïó âðàõóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ âëàñòèâîñòåé ñòóäåíò³â, ïðåäñòàâëåíî ÿê ó ïðîãðàì³ äèñöèïë³íè, òàê é ó êîìïþòåðí³é ñèñòåì³ íàâ÷àííÿ «Êîíñòðóþâàííÿ» â çðó÷íîìó òà íàî÷íîìó âèãëÿä³ äëÿ ñòóäåíò³â ç ð³çíèìè ðåïðåçåíòàòèâíèìè ñèñòåìàìè ñïðèéíÿòòÿ, çàáåçïå÷åíî äèäàêòè÷íèì ìàòåð³àëîì, ïðîáëåìíèìè ³ ³íäèâ³äóàëüíèìè ï³çíàâàëüíèìè çàâäàííÿìè ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â.

Ðîçðîáëåíî ìåòîä âàð³àòèâíèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ ìàòðèöü, ùî äîçâîëÿº ïîáóäóâàòè íàóêîâî îá´ðóíòîâàíó òà åôåêòèâíó òðàºêòîð³þ íàâ÷àííÿ êîæíîãî ñòóäåíòà êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â. ³í ñêëàäàºòüñÿ ç íàñòóïíèõ êðîê³â: ïðîåêòóâàííÿ áëîê³â-âàð³àíò³â ìàòðèö³ äëÿ ïîäà÷³ ³íôîðìàö³¿ ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â; âèçíà÷åííÿ çì³ñòó äîñë³äæóâàíîãî ìàòåð³àëó ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â (â çàëåæíîñò³ â³ä ïñèõîëîã³÷íèõ, îñîáèñòèõ òà íàâ÷àëüíèõ ïàðàìåòð³â ñòóäåíò³â); äîïîìîãà âèêëàäà÷à ñòóäåíòàì ó âèáîð³ ìîäóë³â ç âàð³àòèâíî¿ ÷àñòèíè òà ðîçÿñíåííÿ îáîâÿçêîâî¿; ³íäèâ³äóàëüíå âèð³øåííÿ çàâäàíü, ó ïàð³, àáî ï³ä êåð³âíèöòâîì âèêëàäà÷à; ðåôëåêñ³ÿ òà ñàìîàíàë³ç âèêîíàíèõ çàâäàíü, ïåðåâ³ðêà ¿õ âèð³øåííÿ âèêëàäà÷åì; ñêëàäàííÿ òðàºêòî𳿠ïîäàëüøîãî âèâ÷åííÿ ìàòåð³àëó ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ðåôëåêñ³¿ (â çàëåæíîñò³ â³ä ïñèõîëîã³÷íèõ, îñîáèñòèõ òà íàâ÷àëüíèõ ïàðàìåòð³â ñòóäåíò³â).

Ïåðåâàãîþ öüîãî ìåòîäó º òå, ùî â³í äîçâîëÿº âèð³øèòè ñêëàäí³ ï³çíàâàëüí³ çàäà÷³ ³ çíàéòè íîâ³, îðèã³íàëüí³ ³äå¿, à ïîò³ì ïåðåéòè íà íîâó, á³ëüø ñêëàäíó ³íäèâ³äóàëüíó òðàºêòîð³þ íàâ÷àííÿ êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â.

Òåîðåòè÷íî îá´ðóíòîâàíî òà ðîçðîáëåíî äèäàêòè÷í³ çàñîáè íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ êîìïþòåðíî¿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ «Êîíñòðóþâàííÿ», äå íàáóâ ïîäàëüøîãî âò³ëåííÿ ìåòîä âàð³àòèâíèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ ìàòðèöü øëÿõîì ïðîåêòóâàííÿ òà ïðåäñòàâëåííÿ ð³çíîð³âíåâîãî ìàòåð³àëó êîìïþòåðíî¿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ òà çì³ñòó äèñöèïë³íè ó âèãëÿä³ ôîðìàë³çîâàíîãî îïèñó, ùî äîçâîëÿº ãåíåðóâàòè ð³çí³ àëãîðèòìè ïðåäñòàâëåííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó çà çàäàíèì ð³âíåì ñêëàäíîñò³, îñîáëèâîñòÿìè ðåïðåçåíòàòèâíîãî êàíàëó ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ñòóäåíòà, òà ³íäèâ³äóàë³çóâàòè ñõåìè íàâ÷àííÿ êîæíîãî ñòóäåíòà êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â.

4. Âèçíà÷åíî ïåäàãîã³÷í³ óìîâè çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â: ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíîãî âèáîðó ìàéáóòí³ìè ôàõ³âöÿìè äèôåðåíö³éîâàíîãî çì³ñòó òà ð³âíÿ âèêîíóâàíèõ ÊÒÇ â³äïîâ³äíî äî ¿õ ³íòåðåñ³â, ìîæëèâîñòåé, íàÿâíîãî ð³âíÿ ÇÍÓ ³ íàõèë³â; ñòâîðåííÿ ñòóäåíòàì óìîâ ðåãóëþâàííÿ âëàñíîãî òåìïó íàâ÷àííÿ ó ìåæàõ ÷àñó, â³äâåäåíîãî íà òâîð÷³ çàâäàííÿ, çàëåæíî â³ä ð³âíÿ îñîáèñòèõ ìîæëèâîñòåé, ³íäèâ³äóàëüíîãî ñòèëþ ä³ÿëüíîñò³, ðåïðåçåíòàòèâíî¿ ñèñòåìè ñïðèéíÿòòÿ; äîçóâàííÿ ì³ðè äîïîìîãè âèêëàäà÷à çàëåæíî â³ä ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ñòóäåíò³â òà ñêëàäíîñò³ çàâäàíü; ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè çà îáðàíîþ ³íäèâ³äóàëüíîþ òðàºêòîð³ºþ íàâ÷àííÿ òà çàñòîñîâóâàòè íàéá³ëüø îïòèìàëüí³ ìåòîäè ³ çàñîáè ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ.

5. Âèçíà÷åíî äèäàêòè÷í³ âèìîãè äî ñêëàäàííÿ ñèñòåìè ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü: çàâäàííÿ ïîâèíí³ áóòè êîìïëåêñíèìè ³ ìàòè äîñòàòí³é îáºì, ùî âèêëþ÷ຠâ³ðîã³äí³ñòü íåñàìîñò³éíîãî ¿õ âèêîíàííÿ; çàâäàííÿ ïîâèíí³ áóòè çíà÷óùèìè äëÿ ñòóäåíò³â é âèêëèêàòè ó íèõ ³íòåðåñ ³ â òîé æå ÷àñ â³ä÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ðåçóëüòàòè ¿õ ÿê³ñíîãî âèêîíàííÿ; çàâäàííÿ ïîâèíí³ âêëþ÷àòè ìàêñèìàëüíó ê³ëüê³ñòü òåì çì³ñòó êóðñó; ïðè ñêëàäàíí³ ñèñòåìè çàâäàíü ïîâèííà çàáåçïå÷óâàòèñÿ áåçïåðåðâí³ñòü òâîð÷îãî ïðîöåñó, òîáòî êîæíå ïîäàëüøå çàâäàííÿ ïîâèííî ñïðèÿòè ïðîñóâàííþ ñòóäåíòà íà âèùèé ð³âåíü òâîð÷î¿ ðîáîòè; çàâäàííÿ ïîâèíí³ áóòè ïîñèëüí³ äëÿ ñòóäåíò³â, ðîçð³çíÿòèñÿ ð³âíåì ñêëàäíîñò³ ³ âðàõîâóâàòè îñîáèñò³ ñõèëüíîñò³ òà çä³áíîñò³ ñòóäåíò³â, òîáòî íåîáõ³äíî àäàïòóâàòè çàâäàííÿ äî ³íäèâ³äóàëüíèõ çä³áíîñòåé ñòóäåíò³â, çàáåçïå÷óþ÷è ìàêñèìàëüíó íàïðóãó íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ êîæíîãî ñòóäåíòà é îïòèìàëüíó øâèäê³ñòü éîãî ïðîñóâàííÿ íà âèùèé ð³âåíü òâîð÷î¿ ðîáîòè; çàâäàííÿ ïîâèíí³ ïåðåäáà÷àòè ðåçóëüòàòèâí³ñòü, òîáòî ïðàêòè÷íó ðåàë³çàö³þ òâîð÷èõ ³äåé ³ çàäóì³â â òâîð÷èõ îáºêòàõ (ãðàô³÷íà ô³êñàö³ÿ ó âèãëÿä³ ñõåì òîùî).

Îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ðîçä³ëó äèñåðòàö³éíîãî äîñë³äæåííÿ îïóáë³êîâàí³ â òàêèõ ïðàöÿõ [20-24], òà âèñâ³òëåí³ â ìàòåð³àëàõ êîíôåðåíö³é [17], [18].


ÐÎÇÄ²Ë 3. Åêñïåðèìåíòàëüíå äîñë³äæåííÿ ìåòîäèÊè íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â ÊÎÍÑÒÐÓÞÂÀÍÍÞ ØÂÅÉÍÈÕ ÂÈÐÎÁ²Â


3.1 Çàãàëüí³ ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîâåäåííÿ ïåäàãîã³÷íîãî åêñïåðèìåíòó


Äëÿ âèâ÷åííÿ ³ ðîçâÿçàííÿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ òåõí³÷íèõ äèñöèïë³í âèêîðèñòîâóâàâñÿ îäèí ç îñíîâíèõ ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ - ïåäàãîã³÷íèé åêñïåðèìåíò.

Ïåäàãîã³÷íèé åêñïåðèìåíò ïðîâîäèâñÿ íà áàç³ Áåðäÿíñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó.

Ìåòîþ íàøîãî åêñïåðèìåíòàëüíîãî äîñë³äæåííÿ º ïåðåâ³ðêà åôåêòèâíîñò³ êîíöåïòóàëüíî¿ ³äå¿ òà ðîçðîáëåíèõ çì³ñòó, ìåòîä³â òà ôîðì, äèäàêòè÷íèõ çàñîá³â òà òåõíîëî㳿 íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â.

Îñíîâí³ çàâäàííÿ åêñïåðèìåíòàëüíîãî äîñë³äæåííÿ áóëè òàêèìè:

1.Îáãðóíòóâííÿ òà âèçíà÷åííÿ êðèòåð³¿â òà ïîêàçíèê³â îö³íêè åôåêòèâíîñò³ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â.

2.Ïðîâåäåííÿ îö³íþâàííÿ åôåêòèâíîñò³ òðàäèö³éíî¿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â.

.Åêñïåðèìåíòàëüíà ïåðåâ³ðêà åôåêòèâíîñò³ ðîçðîáëåíî¿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü.

.Ïîð³âíÿííÿ óñï³øíîñò³ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â çà òðàäèö³éíîþ òà åêñïåðèìåíòàëüíîþ ìåòîäèêàìè.

Ðåçóëüòàòè êîíñòàòóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòó, ùî ïðîâîäèâñÿ ó ÁÄÏÓ çàñâ³ä÷èëè íåäîñòàòí³é ð³âåíü åôåêòèâíîñò³ òðàäèö³éíèõ ìåòîäèê íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â.

Ôîðìóâàëüíèé åêñïåðèìåíò ïðîâîäèâñÿ ó 2007-2010 ðîêàõ. Ó ïåðåá³ãó ôîðìóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòó â êîíòðîëüíèõ òà åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóïàõ áðàëè ó÷àñòü 180 ñòóäåíò³â ÁÄÏÓ.

Ó êîíòðîëüíèõ ãðóïàõ íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ çä³éñíþâàâñÿ çà òðàäèö³éíîþ ìåòîäèêîþ íàâ÷àííÿ êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â.  åêñïåðèìåíòàëüíèõ â³í â³äáóâàâñÿ çà ðîçðîáëåíîþ ìåòîäèêîþ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü.

ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ ôîðìóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòó áóëî ïðîâåäåíî ïîð³âíÿëüí³ äîñë³äæåííÿ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â â êîíòðîëüíèõ òà åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóïàõ. Õàðàêòåðèñòèêà âèä³â, çàâäàíü òà ó÷àñíèê³â åêñïåðèìåíòó ïðåäñòàâëåíà â òàáë. 3.1.

Âñÿ àóäèòîðíà, ïîçààóäèòîðíà òà ñàìîñò³éíà ðîáîòà çä³éñíþâàëàñÿ ó çâè÷íèõ óìîâàõ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ÁÄÏÓ, â äí³ ³ ãîäèíè, ïåðåäáà÷åí³ ðîçêëàäîì. Òàêèì ÷èíîì, åêñïåðèìåíò âõîäèâ ïðèðîäíèì êîìïîíåíòîì ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é, òà íå âèêëèêàâ äîäàòêîâîãî ïåðåâàíòàæåííÿ ñòóäåíò³â.

ϳä ÷àñ åêñïåðèìåíòó âèêîðèñòîâóâàëàñü ñòàíäàðòèçîâàíà ìåòîäèêà ïðîâåäåííÿ éîãî ïðîâåäåííÿ [45, 78], ùî çàáåçïå÷óâàëà íàä³éí³ñòü îäåðæàííÿ åêñïåðèìåíòàëüíèõ äàíèõ. Òàêîæ ìè äîòðèìóâàëèñü òàêèõ âèìîã: âàë³äíîñò³, íàä³éíîñò³, â³ðîã³äíîñò³ òà îáºêòèâíîñò³ îäåðæàííÿ åêñïåðèìåíòàëüíèõ äàíèõ [43, 68].

Íàä³éí³ñòü áóëà çàáåçïå÷åíà çàëó÷åííÿì êâàë³ô³êîâàíèõ åêñïåðò³â ç ÷èñëà íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ÂÍÇ, äå ïðîâîäèâñÿ ïåäàãîã³÷íèé åêñïåðèìåíò.

Äëÿ êîíòðîëüíèõ òà åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóï â óìîâàõ ðåàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó áóëè çàáåçïå÷åí³ îäíàêîâ³ óìîâè ïðîâåäåííÿ ïåäàãîã³÷íîãî åêñïåðèìåíòó, ùî çàáåçïå÷èëî â³ðîã³äí³ñòü îäåðæàíèõ åêñïåðèìåíòàëüíèõ äàíèõ.

Îäíàêîâèìè áóëè òàêîæ òàê³ ôàêòîðè âïëèâó: êîíòèíãåíò ñòóäåíò³â, âèçíà÷åíèé ð³âåíü ¿õ ï³äãîòîâêè, óìîâè ïðîâåäåííÿ åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü â êîíòðîëüíèõ òà åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóïàõ. À ôàêòîð - ðîçðîáëåíà ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â - âèçíà÷àâ âàë³äí³ñòü îäåðæàíèõ ðåçóëüòàò³â.


Òàáëèöÿ 3.1 Âèäè, çàâäàííÿ òà ó÷àñíèêè åêñïåðèìåíòó

¹Âèäè òà çàâäàííÿ åêñïåðèìåíòóÕàðàêòåðèñòèêà ó÷àñíèê³âʳëüê³ñòü ó÷àñíèê³âÊîíòðîëüíà ãðóïàÅêñïåðèìåí-òàëüíà ãðóïà1Êîíñòàòóâàëüíèé åêñïåðèìåíò (äîñë³äæåííÿ òðàäèö³éíî¿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â)Ñòóäåíòè ñïåö³àëüíîñò³ 6.010103 «Òåõíîëîã³÷íà îñâ³òà» 56-2Ôîðìóâàëüíèé åêñïåðèìåíò (ïðàêòè÷íà ðåàë³çàö³ÿ òà äîñë³äæåííÿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü)Ñòóäåíòè ñïåö³àëüíîñò³ 6.010103 «Òåõíîëîã³÷íà îñâ³òà» 585911459Âñüîãî173

Äèñïåðñ³éíèé àíàë³ç ÿê³ñíîãî ñêëàäó ãðóï ñòóäåíò³â çà ïîêàçíèêàìè ñåðåäíüîãî áàëó ïîòî÷íî¿ óñï³øíîñò³, ð³âíþ çàñâîºííÿ áàçîâèõ äèñöèïë³í, ùî âèêëàäàëèñÿ äî äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» çàñâ³ä÷èâ íåñóòòºâó ñòàòèñòè÷íó ð³çíèöþ (?<0,05), à öå äîçâîëèëî ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü îá÷èñëþâàòè ó ñêëàä³ ºäèíî¿ âèá³ðêè (58 ñòóäåíò³â).

Äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè òà ïåðåâ³ðêè ã³ïîòåçè äîñë³äæåííÿ, ðîçâÿçàííÿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü, ó õîä³ åêñïåðèìåíòàëüíîãî äîñë³äæåííÿ âèêîðèñòîâóâàëèñü òàê³ ìåòîäè:

- òåîðåòè÷í³ (êðèòè÷íèé àíàë³ç ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ ë³òåðàòóðè, äèñåðòàö³éíèõ äîñë³äæåíü; êëàñèô³êàö³ÿ, ñèñòåìàòèçàö³ÿ é óçàãàëüíåííÿ ³íôîðìàö³¿, ìîäåëþâàííÿ) äëÿ: îá´ðóíòóâàííÿ òåîðåòè÷íèõ îñíîâ äîñë³äæåííÿ, ìîäåëþâàííÿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â, îá´ðóíòóâàííÿ ïîíÿò³éíîãî àïàðàòó òà ôîðìóëþâàííÿ âèñíîâê³â;

åìï³ðè÷í³ (àíêåòóâàííÿ, áåñ³äè, ñïîñòåðåæåííÿ, ìåòîäè êîíòðîëþ ÿêîñò³ çíàíü ³ óì³íü, ìåòîäèêè âèâ÷åííÿ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé); ïåäàãîã³÷íèé åêñïåðèìåíò (êîíñòàòóâàëüíèé, ôîðìóâàëüíèé, ðåôëåêñèâíî-îö³ííèé); ñòàòèñòè÷í³ ìåòîäè (ê³ëüê³ñíèé òà ÿê³ñíèé àíàë³ç åêñïåðèìåíòàëüíèõ äàíèõ) äëÿ âèâ÷åííÿ òà àíàë³çó ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â â ïðàêòèö³ ðîáîòè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà ¿¿ äèíàì³êè â óìîâàõ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, îá´ðóíòóâàííÿ äîñòîâ³ðíîñò³ îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â;

- ìåòîäè ìàòåìàòè÷íî¿ ³ ñòàòèñòè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ (ïåðåâ³ðêà ñòàòèñòè÷íèõ ã³ïîòåç, äèñïåðñ³éíèé êðèòåð³é Ñòüþäåíòà, Ô³øåðà, Êîõðåíà) äëÿ àíàë³çó ðåçóëüòàò³â åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ðîáîòè.


3.2 Çì³ñò, êðèòå𳿠òà ïîêàçíèêè åêñïåðèìåíòàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ


Äëÿ âäàëî¿ ïîáóäîâè òà çàâåðøåííÿ åêñïåðèìåíòàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ òà äëÿ âèáîðó êîíòðîëüíî¿ òà åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ãðóï ïðè ïîð³âíÿëüíîìó åêñïåðèìåíò³ íàìè áóëî ïðîâåäåíî ðàíäîì³çàö³ºþ ç ïîïåðåäí³ì òà ðåçóëüòóþ÷èì òåñòóâàííÿì.

Âèñóíóòà ã³ïîòåçà äîñë³äæåííÿ ïðèïóñêàº, ùî åôåêòèâí³ñòü ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â ï³äâèùèòüñÿ çà óìîâè ðîçðîáêè òà âèêîðèñòàííÿ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü, ÿê³ á âðàõîâóâàëè îñîáëèâîñò³ ñòðóêòóðè íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðåäìåòíî¿ ãàëóç³ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» òà îñîáëèâîñò³ ñïðèéíÿòòÿ òà îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ êîíêðåòíîþ ëþäèíîþ.

Ñõåìà åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ïîáóäîâè ïåäàãîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ íàâåäåíà íà ðèñ. 3.1.


R - ðàíäîì³çàö³ÿ (âèïàäêîâèé ïîðÿäîê âèáîðó êîíòðîëüíî¿ òà åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóï);

ÕI, XII - íåçàëåæí³ ïàðàìåòðè ÊÃ òà ÅÃ;

Î1, Î3 - ïîïåðåäíº òåñòóâàííÿ ó Êà òà ÅÃ;

Î2, Î4 - ðåçóëüòóþ÷å òåñòóâàííÿ ó Êà òà ÅÃ.

Ðèñ. 3.1. Ñõåìà åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ïîáóäîâè ïåäàãîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ


Âèçíà÷èìî íåçàëåæí³ ïàðàìåòðè êîíòðîëüíî¿ òà åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ãðóïè ÿê ÕI, XII. Íåçàëåæíèìè ïàðàìåòðàìè äëÿ êîíòðîëüíî¿ òà åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ãðóïè ìîæíà ââàæàòè ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â. Äëÿ êîíòðîëüíèõ ãðóï òàêîþ º òðàäèö³éíà ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â. Äëÿ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ãðóïè â ÿêîñò³ íåçàëåæíîãî ïàðàìåòðó áóëî âèçíà÷åíî ìåòîäèêó íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü.

Åôåêòèâí³ñòü ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü â³äîáðàæຠçàâäàííÿ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ çàñâîºííÿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ ñòóäåíòàìè òà ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â, ³õ ÏÂß. Òîìó êðèòå𳿠åôåêòèâíîñò³ ìåòîäèê íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííÿþ øâåéíèõ âèðîá³â áóëè ðîçä³ëåí³ íà òðè áëîêè: êðèòå𳿠ñôîðìîâàíîñò³ çíàíü, êðèòå𳿠ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â, êðèòå𳿠âïëèâó ìåòîäèêè íà ôîðìóâàííÿ ÏÂß ïðè âèêîíàíí³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü.

Ïåðøèé áëîê âêëþ÷ຠòàêèé ïîêàçíèê, ÿê êîåô³ö³ºíò çàñâîºííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó Êa [23], ÿêèé âèçíà÷àâñÿ òàê:


,(3.1)


äå à - ê³ëüê³ñòü ïðàâèëüíî âèêîíàíèõ ä³é àáî çàâäàíü;

ð - çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ä³é àáî çàâäàíü.

Ïîêàçíèê Êa ïðè îö³íö³ ñôîðìîâàíîñò³ çíàíü ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â âèçíà÷àâñÿ ê³ëüê³ñòþ ïîìèëîê, ùî äîïóñêàâ ñòóäåíò ïðè âèêîíàíí³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî ï³çíàâàëüíîãî çàâäàííÿ.

Îñê³ëüêè çíàííÿ - öå ñèñòåìà ïîíÿòü, â³äíîøåíü òà çàëåæíîñòåé ì³æ ïîíÿòòÿìè, òî ïîêàçíèê Êa áóâ ïðèéíÿòèé íàìè ÿê:

- ïîêàçíèê çàñâîºííÿ ïîíÿòü;

- ïîêàçíèê çàñâîºííÿ â³äíîøåíü òà çàëåæíîñòåé ì³æ ïîíÿòòÿìè.

³äîìèé íàóêîâåöü Â.Ï. Áåñïàëüêî [23] âèçíà÷ຠòàêó øêàëó çíà÷åíü Êa:

íèçüêèé ð³âåíü (Êa<0,7);

ñåðåäí³é ð³âåíü (0,7£Êa<0,8);

äîñòàòí³é ð³âåíü (0,8£Êa<0,9);

âèñîêèé ð³âåíü (0,9£ Êa£1).

Âèçíà÷åííÿ ïîêàçíèêà çã³äíî äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó âèùî¿ îñâ³òè, íåîáõ³äíî ïðîâåñòè çà òðüîìà ð³âíÿìè çàñâîºííÿ çíàíü:

-îçíàéîì÷î-îð³ºíòîâàíèé (a=1) - ñòóäåíò ìຠîð³ºíòîâàíå óÿâëåííÿ ùîäî ïîíÿòü ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â, ìîæå â³äòâîðþâàòè ôîðìóëþâàííÿ âèçíà÷åíü ç äèñöèïë³íè, â쳺 âèð³øóâàòè òèïîâ³ çàâäàííÿ øëÿõîì ï³äñòàâëåííÿ ÷èñåëüíèõ äàíèõ;

-ïîíÿò³éíî-àíàë³òè÷íèé (a=2) - ñòóäåíò ìຠ÷³òêå óÿâëåííÿ òà ïîíÿòòÿ ùîäî íàâ÷àëüíîãî îá'ºêòà ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â, ìîæå çä³éñíþâàòè ñìèñëîâå âèä³ëåííÿ, ïîÿñíåííÿ, àíàë³ç, ïåðåíåñåííÿ ðàí³ø çàñâîºíèõ çíàíü íà òèïîâ³ ôàõîâ³ ñèòóàö³¿;

-ïðîäóêòèâíî-ñèíòåòè÷íèé (a=3) - ñòóäåíò ìຠãëèáîêå ðîçóì³ííÿ ùîäî íàâ÷àëüíîãî îá'ºêòà ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â, ìîæå çä³éñíþâàòè ñèíòåç, ãåíåðóâàòè íîâ³ óÿâëåííÿ, ïåðåíîñèòè ðàí³ø çàñâîºí³ çíàííÿ íà íåòèïîâ³, íåñòàíäàðòí³ ñèòóàö³¿ ç ìîäåëþâàííÿ òà êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â.

Òîìó òóò ñòຠíåîáõ³äíèì äèôåðåíö³þâàòè ïîêàçíèê çàñâîºííÿ ïîíÿòü :

- ïîêàçíèê çàñâîºííÿ ïîíÿòü íà îçíàéîì÷î-îð³ºíòîâíîìó ð³âí³;

- ïîêàçíèê çàñâîºííÿ ïîíÿòü íà ïîíÿò³éíî-àíàë³òè÷íîìó ð³âí³;

- ïîêàçíèê çàñâîºííÿ ïîíÿòü íà ïðîäóêòèâíî-ñèíòåòè÷íîìó ð³âí³.

Ïîêàçíèêîì, ùî òàêîæ â³äíîñèòüñÿ äî ïåðøîãî áëîêó ³ õàðàêòåðèçóº ÿê³ñòü ôîðìóâàííÿ çíàíü ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â, áóëî âèçíà÷åíî ÷àñ âèêîíàííÿ ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî çàâäàííÿ (éîãî â³äíîñíå çíà÷åííÿ (t*)), ÿêå âèçíà÷àºòüñÿ çà ôîðìóëîþ:


, (3.2)


äå tñòóä - ÷àñ âèêîíàííÿ ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî çàâäàííÿ ñòóäåíòîì;

tôàõ - ÷àñ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ ôàõ³âöåì àáî âèêëàäà÷åì.

Öåé ïîêàçíèê t* - º âåëè÷èíîþ, ùî çâîðîòíÿ êîåô³ö³ºíòó çàñâîºííÿ ä³ÿëüíîñò³ Êt [20 Á.]. Çà øêàëîþ Â.Ï. Áåñïàëüêà ìîæëèâî âèçíà÷èòè øêàëó â³äíîñíèõ âèòðàò ÷àñó: äå - íèçüêèé ð³âåíü (t*³4), ñåðåäí³é ð³âåíü (3£t*<4), äîñòàòí³é ð³âåíü (2£t*<3), âèñîêèé ð³âåíü (t*<2).

Ïðèêëàäè ìàòåð³àë³â äëÿ âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ çíàíü ñòóäåíò³â íàâåäåíî ó äîäàòêàõ Ä, Æ, Ç.

Äðóãèé áëîê ïîêàçíèê³â äîçâîëÿº ê³ëüê³ñíî îö³íèòè ñôîðìîâàí³ñòü ïðîôåñ³éíèõ óì³íü:

ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè êðåñëåííÿ ÎÊ ïîÿñíèõ âèðîá³â;

ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè êðåñëåííÿ ÎÊ ïëå÷îâèõ âèðîá³â;

ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè âèãîòîâëåííÿ ëåêàë êîíñòðóêö³é îäÿãó;

ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè òåõí³÷íå ìîäåëþâàííÿ äåòàëåé îäÿãó.

Ïîêàçíèêè òà êðèòå𳿠ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü ñòóäåíò³â êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íàâåäåíî ó òàáë..3.2.


Òàáëèöÿ 3.2 Ïîêàçíèêè òà ð³âí³ ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü ñòóäåíò³â êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â

Ïîêàçíèêèгâí³ ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü Íèçüêèé ð³âåíüÑåðåäí³é ð³âåíüÂèñîêèé ð³âåíü1Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè êðåñëåííÿ ÎÊ ïîÿñíèõ âèðîá³âïðàâèëüíå îôîðìëåííÿ ãðàô³÷íî¿ ðîáîòè; âèçíà÷åí³ îñíîâí³ êîíñòðóêòèâí³ ë³í³¿ ñï³äíèö³, ñïîñîáè ¿õ íàíåñåííÿ; äîïóùåííÿ îêðåìèõ ñóòòºâèõ ïîìèëîê;ïðàâèëüíå, îõàéíå îôîðìëåííÿ ãðàô³÷íî¿ ðîáîòè; âèçíà÷åí³ îñíîâí³ êîíñòðóêòèâí³ ë³í³¿ ñï³äíèö³, ñïîñîáè ¿õ íàíåñåííÿ; ïðàâèëüíî âèçíà÷åíà ñóìà ðîçõèëó âèòî÷îê, ¿õ äîâæèíà, ì³ñöå çíàõîäæåííÿ; äîïóùåííÿ îêðåìèõ íåñóòòºâèõ ïîìèëîê, âèïðàâëåíü;ïðàâèëüíå, ñóìë³ííå, îõàéíå îôîðìëåííÿ ãðàô³÷íî¿ ðîáîòè; â³äñóòí³ñòü ïîìèëîê, âèïðàâëåíü òîùî; âèçíà÷åí³ îñíîâí³ êîíñòðóêòèâí³ ë³í³¿ ñï³äíèö³, ñïîñîáè ¿õ íàíåñåííÿ; ïðàâèëüíî âèçíà÷åíà ñóìà ðîçõèëó âèòî÷îê, ¿õ äîâæèíà, ì³ñöå çíàõîäæåííÿ; ïðàâèëüíî ³ òî÷íî îôîðìëåíà ë³í³ÿ òà볿; âì³ëå êîðèñòóâàííÿ äîâ³äêîâîþ ë³òåðàòóðîþ.2Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè êðåñëåííÿ ÎÊ ïëå÷îâèõ âèðîá³âïðàâèëüíå îôîðìëåííÿ ãðàô³÷íî¿ ðîáîòè; âèçíà÷åí³ îñíîâí³ êîíñòðóêòèâí³ ë³í³¿ ïëå÷îâîãî âèðîáó, ïðàâèëüíî ïîáóäîâàíà áàçèñíà ñ³òêà; äîïóùåííÿ îêðåìèõ ñóòòºâèõ ïîìèëîê;ïðàâèëüíå, îõàéíå îôîðìëåííÿ ãðàô³÷íî¿ ðîáîòè; âèçíà÷åí³ îñíîâí³ êîíñòðóêòèâí³ ë³í³¿ ïëå÷îâîãî âèðîáó, ïðàâèëüíî ïîáóäîâàíà áàçèñíà ñ³òêà, ë³í³ÿ ãîðëîâèíè òà ðîçõèë ³ äîâæèíà âèòî÷îê; äîïóùåííÿ îêðåìèõ íåñóòòºâèõ ïîìèëîê, âèïðàâëåíü;ïðàâèëüíå, ñóìë³ííå, îõàéíå îôîðìëåííÿ ãðàô³÷íî¿ ðîáîòè; â³äñóòí³ñòü ïîìèëîê, âèïðàâëåíü òîùî; âèçíà÷åí³ îñíîâí³ êîíñòðóêòèâí³ ë³í³¿ ïëå÷îâîãî âèðîáó, ïðàâèëüíî ïîáóäîâàíà áàçèñíà ñ³òêà, ë³í³ÿ ãîðëîâèíè òà ðîçõèë ³ äîâæèíà âèòî÷îê, ë³í³ÿ ïðîéìè òà ïëå÷à; âì³ëå êîðèñòóâàííÿ äîâ³äêîâîþ ë³òåðàòóðîþ.3Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè âèãîòîâëåííÿ ëåêàë êîíñòðóêö³é îäÿãóïðàâèëüíå ðîçóì³ííÿ òà ðîçð³çíåííÿ âèä³â ëåêàë íà îñíîâí³, ïîõ³äí³, äîïîì³æí³; äîòðèìàííÿ òåõí³êè áåçïåêè ïðè ðîáîò³ ç íîæèöÿìè àáî äèñêîâèìè íîæàìè ïðè âèð³çàíí³ ëåêàë; äîïóùåííÿ îêðåìèõ ñóòòºâèõ ïîìèëîê.ïðàâèëüíå ðîçóì³ííÿ òà ðîçð³çíåííÿ âèä³â ëåêàë íà îñíîâí³, ïîõ³äí³, äîïîì³æí³; äîòðèìàííÿ òåõí³êè áåçïåêè ïðè ðîáîò³ ç íîæèöÿìè àáî äèñêîâèìè íîæàìè ïðè âèð³çàíí³ ëåêàë; ïðàâèëüíå íàíåñåííÿ ìàðêóâàëüíèõ äàíèõ íà ãîòîâ³ ëåêàëà; äîïóùåííÿ îêðåìèõ íåñóòòºâèõ ïîìèëîê, âèïðàâëåíü.ïðàâèëüíå ðîçóì³ííÿ òà ðîçð³çíåííÿ âèä³â ëåêàë íà îñíîâí³, ïîõ³äí³, äîïîì³æí³; äîòðèìàííÿ òåõí³êè áåçïåêè ïðè ðîáîò³ ç íîæèöÿìè àáî äèñêîâèìè íîæàìè ïðè âèð³çàíí³ ëåêàë; ïðàâèëüíå íàíåñåííÿ ìàðêóâàëüíèõ äàíèõ íà ãîòîâ³ ëåêàëà; ïðàâèëüíå íàíåñåííÿ ë³í³é îñíîâè òà ï³òêàííÿ; âèãîòîâëåí³ ëåêàëà â³äïîâ³äàþòü òåõí³÷íèì óìîâàì.4Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè òåõí³÷íå ìîäåëþâàííÿ äåòàëåé îäÿãóïðàâèëüíå ðîçóì³ííÿ ðîçðîáêè íîâèõ ôàñîí³â îäÿãó çà åñê³çàìè ³ ìàëþíêàìè ç æóðíàë³â ìîä; çì³íà êîíô³ãóðàö³é äåòàëåé îñíîâíî¿ êîíñòðóêö³¿ îäÿãó â³äïîâ³äíî äî ë³í³é ôàñîíó; ïðàâèëüíå, àëå íå òî÷íå ïåðåì³ùåííÿ íàãðóäíî¿, ïëå÷îâî¿, òà ïîÿñíèõ âèòî÷îê; ïðàâèëüíå îôîðìëåííÿ ðîáîòè; äîïóùåííÿ îêðåìèõ ñóòòºâèõ ïîìèëîê.ïðàâèëüíå ðîçóì³ííÿ ðîçðîáêè íîâèõ ôàñîí³â îäÿãó çà åñê³çàìè ³ ìàëþíêàìè ç æóðíàë³â ìîä; çì³íà êîíô³ãóðàö³é äåòàëåé îñíîâíî¿ êîíñòðóêö³¿ îäÿãó â³äïîâ³äíî äî ë³í³é ôàñîíó; ïðàâèëüíå é òî÷íå ïåðåì³ùåííÿ íàãðóäíî¿, ïëå÷îâî¿, òà ïîÿñíèõ âèòî÷îê; ïðàâèëüíå, îõàéíå îôîðìëåííÿ ðîáîòè; äîïóùåííÿ îêðåìèõ íåñóòòºâèõ ïîìèëîê.ïðàâèëüíå ðîçóì³ííÿ ðîçðîáêè íîâèõ ôàñîí³â îäÿãó çà åñê³çàìè ³ ìàëþíêàìè ç æóðíàë³â ìîä; çì³íà êîíô³ãóðàö³é äåòàëåé îñíîâíî¿ êîíñòðóêö³¿ îäÿãó â³äïîâ³äíî äî ë³í³é ôàñîíó; ïðàâèëüíå é òî÷íå ïåðåì³ùåííÿ íàãðóäíî¿, ïëå÷îâî¿, òà ïîÿñíèõ âèòî÷îê; ðîçðîáêà ðåëüºô³â, êîêåòîê, ï³äð³ç³â, òîùî; ïðàâèëüíå, ñóìë³ííå, îõàéíå îôîðìëåííÿ ðîáîòè; â³äñóòí³ñòü ïîìèëîê.

ʳëüê³ñíà îö³íêà ð³âíÿ ïîêàçíèê³â äðóãîãî áëîêó (ïðîôåñ³éí³ óì³ííÿ) çä³éñíþâàëàñÿ çà äîïîìîãîþ ÷èñëîâî¿ òðüîõñòóïåíåâî¿ øêàëè (íèçüêèé ð³âåíü - 1, ñåðåäí³é ð³âåíü - 2, âèñîêèé ð³âåíü - 3).

Òðåò³é áëîê ïîêàçíèê³â äîçâîëÿº ê³ëüê³ñíî îö³íèòè ð³âí³ âïëèâó åëåìåíò³â ìåòîäèêè íà ñôîðìîâàí³ñòü ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ ÿêîñòåé:

ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ óâàæíîñò³ òà òî÷íîñò³;

ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ ãíó÷êîñò³ ìèñëåííÿ;

ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ ñàìîñò³éíîñò³;

ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ êðåàòèâíîñò³.

Ö³ ïðîôåñ³éíî âàæëèâ³ ÿêîñò³ áóëè âèçíà÷åí³ çã³äíî âèìîã äî ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ òåõíîëîã³é òà íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó íàóêîâèõ ïðàöü [18, 20, 24, 46, 67, 89].

Îá´ðóíòóºìî äîö³ëüí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ïåðøîãî ïîêàçíèêà - «óâàæí³ñòü òà òî÷í³ñòü». Óâàæí³ñòü ÿê ïðîôåñ³éíî âàæëèâà ÿê³ñòü ôàõ³âöÿ ôîðìóºòüñÿ òà âäîñêîíàëþºòüñÿ ïðîòÿãîì æèòòÿ çàëåæíî â³ä îáñòàâèí, ïîòðåá òà äîñâ³äó ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ [18, 20]. Íà ïåâíîìó åòàï³ ðîçâèòêó ôàõ³âåöü ïî÷èíຠäåäàë³ á³ëüøå âèð³çíÿòè îá'ºêòè, íà ÿê³ ñêåðîâóºòüñÿ äîâ³ëüíà óâàãà, äîñÿãàþ÷è ï³ñëÿäîâ³ëüíèõ ¿¿ ôîðì. Ö³ îá'ºêòè ïîñòóïîâî ïîñ³äàþòü äîì³íàíòíå ì³ñöå â ¿¿ ñâ³äîìîñò³. Òàê âèðîáëÿºòüñÿ çâè÷êà, ïîãëèáëþºòüñÿ ³íòåðåñ, ïîñèëþºòüñÿ ìîòèâàö³ÿ äî ïåâíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Íàêîïè÷åííÿ äîñâ³äó ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â çàãîñòðþº óâàãó äî íàéäð³áí³øèõ äåòàëåé ó ïðåäìåòàõ ³ ÿâèùàõ, ìàëîïîì³òíèõ íåôàõ³âöÿì, çá³ëüøóºòüñÿ òî÷í³ñòü ðóõ³â. Òàê â³äáóâàºòüñÿ ïðîôåñ³îíàë³çàö³ÿ, ôîðìóâàííÿ óâàæíîñò³ òà çá³ëüøåííÿ íà ö³é îñíîâ³ òî÷íîñò³ âèñîêîãî ð³âíÿ.

³äïîâ³äíî äëÿ âèçíà÷åííÿ âïëèâó åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ìåòîäèêè íà ð³âåíü óâàæíîñò³ òà òî÷íîñò³ áóëà âèêîðèñòàíà àíêåòà, ùî íàâåäåíà ó Äîäàòêó Ä.

Äðóãèé ïîêàçíèê, ùî âèçíà÷àâñÿ öå - «ãíó÷ê³ñòü ìèñëåííÿ». Ãíó÷ê³ñòü ìèñëåííÿ - âèÿâëÿºòüñÿ â óì³íí³ ëþäèíè øâèäêî çì³íþâàòè ñâî¿ ä³¿ ïðè çì³í³ æèòòºâî¿ ñèòóàö³¿, çâ³ëüíÿþ÷èñü â³ä çàêð³ïëåíèõ ó ïîïåðåäíüîìó äîñâ³ä³ ñïîñîá³â ³ ïðèéîì³â ðîçâÿçàííÿ àíàëîã³÷íèõ çàâäàíü [56]. Ãíó÷ê³ñòü ìèñëåííÿ ó ñòóäåíò³â ïðè êîíñòðóþâàíí³ øâåéíèõ âèðîá³â âèÿâëÿëàñÿ â ãîòîâíîñò³ øâèäêî ïåðåêëþ÷àòèñÿ ç îäíîãî ñïîñîáó ðîçâÿçóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ çàâäàíü íà ³íøèé, çì³íþâàòè òàêòèêó ³ ñòðàòåã³þ ¿õ ðîçâÿçóâàííÿ, çíàõîäèòè íîâ³ íåñòàíäàðòí³ ñïîñîáè ä³é çà óìîâ, ùî çì³íèëèñü, ó çäàòíîñò³ äîëàòè ³ñíóþ÷³ ñòåðåîòèïè.  êîíòåêñò³ íàâ÷àííÿ êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â ôîðìóâàííÿ òàêî¿ ïðîôåñ³éíî âàæëèâî¿ ÿêîñò³ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é âèÿâèëîñÿ äóæå âàæëèâèì (¿¿ ð³âåíü âèçíà÷àâñÿ çà ìåòîäèêîþ À.Ñ. Ëà÷³íñà «Ãíó÷ê³ñòü ìèñëåííÿ» [156, ñ. 299]).

Òðåò³é ïîêàçíèê, ùî âèçíà÷àâñÿ öå - «ñàìîñò³éí³ñòü». Ïîíÿòòÿ «ñàìîñò³éí³ñòü» ó ïñèõîëîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ òðàêòóºòüñÿ ÿê çäàòí³ñòü ä³ÿòè â³äíîñíî íåçàëåæíî â³ä ³íøèõ, áåç ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè (Ë.Ñ. Âèãîòñüêèé) [156, ñ. 299]). гâåíü ñàìîñò³éíîñò³ ñüîãîäí³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÿê îäíà ç ãîëîâíèõ îçíàê ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ôàõ³âö³â [56]). Çäàòí³ñòü ñàìîñò³éíî çäîáóâàòè íîâ³ çíàííÿ, ãîòîâí³ñòü äî ïîñò³éíîãî ï³äâèùåííÿ îñâ³òíüîãî ð³âíÿ, ðåàë³çàö³¿ îñîáèñò³ñíîãî ïîòåíö³àëó ñòàíîâëÿòü çì³ñò ïåðñîíàëüíî¿ êîìïåòåíö³¿ ôàõ³âöÿ, âèçíà÷åíîþ Ðàäîþ ªâðîïè â ÿêîñò³ êëþ÷îâî¿. Çà äîïîìîãîþ àíêåòè (äîäàòîê Ä) ìè âèçíà÷àëè ÷è âïëèâàþòü ìåòîäèêà òà ³íäèâ³äóàëüí³ ï³çíàâàëüí³ çàâäàííÿ íà ôîðìóâàííÿ ñàìîñò³éíîñò³ ó ñòóäåíò³â.

×åòâåðòèé ïîêàçíèê, ùî ï³äëÿãàâ âèçíà÷åííþ, öå - «êðåàòèâí³ñòü».

Äîñë³äæåííÿ çàðóá³æíèõ ïñèõîëîã³â ï³äòâåðäèëè âèñíîâîê ïðî òå, ùî ïðîÿâ êðåàòèâíîñò³, ç îäíîãî áîêó, íå çàëåæèòü â³ä ð³âíÿ ðîçâèòêó ³íòåëåêòó, à ç ³íøîãî - êðåàòèâí³ñòü îáîâÿçêîâî ïðèïóñêຠ³íòåëåêòóàëüíèé ðîçâèòîê âèùå çà ñåðåäí³é ð³âåíü, îñê³ëüêè ëèøå òàêèé ð³âåíü ìîæå çàáåçïå÷èòè îñíîâó òâîð÷î¿ ïðîäóêòèâíîñò³ [89, 189.].

Ïðîÿâè êðåàòèâíîñò³ ó êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³, ñïèðàþ÷èñü íà äîñë³äæåííÿ íàóêîâö³â [22, 44, 89], ìè âèçíà÷èëè òàê³, à öå:

-îðèã³íàëüí³ñòü,

-åâðèñòè÷í³ñòü,

ôàíòàç³ÿ,

àêòèâí³ñòü,

ñêîíöåíòðîâàí³ñòü,

÷³òê³ñòü,

÷óòòºâ³ñòü ïðè êîíñòðóþâàíí³ øâåéíèõ âèðá³â.

³äïîâ³äíî äëÿ âèçíà÷åííÿ âïëèâó åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ìåòîäèêè íà ð³âåíü êðåàòèâíîñò³ áóëà âèêîðèñòàíà àíêåòà, ùî íàâåäåíà ó Äîäàòêó Ä.

ʳëüê³ñíà îö³íêà ð³âíÿ ïîêàçíèê³â òðåòüîãî áëîêó çä³éñíþâàëàñÿ çà äîïîìîãîþ ÷èñëîâî¿ òðüîõñòóïåíåâî¿ øêàëè (íèçüêèé ð³âåíü - 1, ñåðåäí³é ð³âåíü - 2, âèñîêèé ð³âåíü - 3).

Âèçíà÷åí³ êðèòå𳿠òà ïîêàçíèêè åêñïåðèìåíòàëüíîãî äîñë³äæåííÿ ïðèâåäåí³ â òàáë. 3.2.


Òàáëèöÿ 3.2 Êðèòå𳿠òà ïîêàçíèêè åêñïåðèìåíòàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ

¹ áëîêóÍàçâà áëîêó Êðèòåð³¿â¹ ïîêàçíèêàÍàçâà ïîêàçíèêà1Êðèòå𳿠ñôîðìîâàíîñò³ çíàíü 1Êîåô³ö³ºíò çàñâîºííÿ ïîíÿòü íà ð³âí³ ÎÎ 2Êîåô³ö³ºíò çàñâîºííÿ ïîíÿòü íà ð³âí³ ÏÀ 3Êîåô³ö³ºíò çàñâîºííÿ ïîíÿòü íà ð³âí³ ÏÑ 4Êîåô³ö³ºíò çàñâîºííÿ â³äíîøåíü 5³äíîñí³ âèòðàòè íàâ÷àëüíîãî ÷àñó t*2Êðèòå𳿠ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü6Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè êðåñëåííÿ ÎÊ ïîÿñíèõ âèðîá³â7Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè êðåñëåííÿ ÎÊ ïëå÷îâèõ âèðîá³â8Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè âèãîòîâëåííÿ ëåêàë êîíñòðóêö³é îäÿãó9Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè òåõí³÷íå ìîäåëþâàííÿ äåòàëåé îäÿãó3Êðèòå𳿠ñôîðìîâàííîñò³ ÏÂß10гâåíü ñôîðìîâàíîñò³ óâàæíîñò³ òà òî÷íîñò³11гâåíü ñôîðìîâàíîñò³ ãíó÷êîñò³ ìèñëåííÿ 12гâåíü ñôîðìîâàíîñò³ ñàìîñò³éíîñò³ 13гâåíü ñôîðìîâàíîñò³ êðåàòèâíîñò³

Ïåðåéäåìî äî åêñïåðèìåíòàëüíå âèçíà÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ òðàäèö³éíî¿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â ó êîíñòàòóâàëüíîìó åêñïåðèìåíò³.


.3 Åêñïåðèìåíòàëüíå âèçíà÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ òðàäèö³éíî¿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â


Äëÿ ðîçâÿçàííÿ çàâäàíü äîñë³äæåííÿ áóëî âèçíà÷åíî êîëî ïèòàíü ³ ïðîâåäåí³ çàõîäè ç ¿õ ðåàë³çàö³¿:

. Àíàë³ç íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, ìåòîäè÷íèõ âêàç³âîê ³ ïðåäìåòíèõ ìàòåð³àë³â ç ïðåäìåò³â øâåéíîãî âèðîáíèöòâà.

. Ñïîñòåðåæåííÿ çà ïðîåêòíî-òåõíîëîã³÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñòóäåíò³â íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ íàâ÷àííÿ.

. Àíàë³ç îðãàí³çàö³¿ ³ äèäàêòè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàíÿòü ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â.

. Òåñòóâàííÿ ïî÷àòêîâîãî ð³âíÿ ñòóäåíò³â, ùî âêëþ÷ຠàíàë³ç ìîòèâàö³éíî¿ ñôåðè, ñïðÿìîâàíîñò³ îñîáèñòîñò³, âëàñòèâîñòåé ìèñëåííÿ, ð³âíÿ êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íèõ çíàíü ³ óì³íü, òèïó ðåïðåçåíòàòèâíî¿ ñèñòåìè ñïðèéíÿòòÿ.

. Àíàë³ç ïðàêòè÷íèõ ðåçóëüòàò³â êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â ç òåõíîëîã³é.

Êð³ì öüîãî, íà îñíîâ³ âèçíà÷åíèõ êðèòåð³¿â, ïîêàçíèê³â òà ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ áóëî ðîçðîáëåíî ïðîãðàìó ïðîâåäåííÿ êîíñòàòóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòó, ÿêà ì³ñòèòü òàê³ ñêëàäîâ³:

çàâäàííÿ åêñïåðèìåíòó;

íåçàëåæí³ òà çàëåæí³ çì³íí³ íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ;

óìîâè ïðîâåäåííÿ;

êðèòå𳿠òà ïîêàçíèêè îö³íêè;

âèçíà÷åííÿ ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â òà íàâ÷àëüíèõ ãðóï;

âèçíà÷åííÿ òåðì³íó ïðîâåäåííÿ åêñïåðèìåíòó;

ìåòîäèêó ïðîâåäåííÿ åêñïåðèìåíòó (ïåðåë³ê òà ïîðÿäîê çàñòîñóâàííÿ ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ);

ìàòåìàòè÷íó îáðîáêó òà àíàë³ç åêñïåðèìåíòàëüíèõ äàíèõ;

³íòåðïðåòàö³þ åêñïåðèìåíòàëüíèõ äàíèõ.

Çàâäàííÿì êîíñòàòóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòó áóëî åêñïåðèìåíòàëüíå âèçíà÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ òðàäèö³éíî¿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â. Íà öüîìó åòàï³ äîñë³äæåííÿ ïðèéìàëî ó÷àñòü 56 ñòóäåíò³â ñïåö³àëüíîñò³ 6.010103 «Òåõíîëîã³÷íà îñâ³òà».

Íåçàëåæíèìè çì³ííèìè â êîíñòàòóâàëüíîìó åêñïåðèìåíò³ ïðè âèâ÷åíí³ òðàäèö³éíî¿ ìåòîäèêè ñòàëè: çì³ñò, ìåòîäè, ôîðìè òà òåõíîëîã³ÿ, çàñîáè íàâ÷àííÿ. Çàëåæíèìè çì³ííèìè âèçíà÷åí³ êðèòå𳿠òà ïîêàçíèêè, ùî íàâåäåí³ ó òàáë. 3.2.

Óìîâàìè ïðîâåäåííÿ áóâ ðåàëüíèé ïåäàãîã³÷íèé ïðîöåñ íà áàç³ Áåðäÿíñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó.

Ìåòîäèêà ïðîâåäåííÿ åêñïåðèìåíòàëüíîãî äîñë³äæåííÿ íå ïîðóøóâàëà ä³þ÷èé ïåäàãîã³÷íèé ïðîöåñ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â.

ϳñëÿ çàñâîºííÿ êîæíî¿ òåìè äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» ïðîâîäèëàñü ïåðåâ³ðêà óñï³øíîñò³ çàñâîºííÿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, îö³íþâàííÿ óñï³øíîñò³ âèêîíàííÿ çàâäàíü íà ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷íèõ çàíÿòòÿõ òåõíîëîã³÷íîãî ïðàêòèêóìó, âèçíà÷àëèñü çíà÷åííÿ ïîêàçíèê³â çã³äíî ç îá´ðóíòóâàííÿì, ùî íàâåäåíî â ï.3.2.

Ïðèêëàä âèçíà÷åíî¿ ôîðìè ðåºñòðàö³¿ óñï³øíîñò³ ñòóäåíò³â íàâåäåíî ó òàáë. 3.3.


Òàáëèöÿ 3.3 Ôîðìà ðåºñòðàö³¿ óñï³øíîñò³ ñòóäåíò³â

Äàòà: Ãðóïà:Òåìà:Çàâäàííÿ: Ìîäóëü: Íîìåð: Åêñïåðèìåíòàòîð:Ïîêàçíèêè, ùî âèçíà÷àþòüñÿ:¹ ï/ïÏ.².Á.×àñ âèêîíà-ííÿ çàâäàííÿ, (õâ.)ʳëüê³ñòü ïîìèëîêó ôîðìóâàíí³ ïîíÿòüó ôîðìóâàíí³ â³äíîøåíü ì³æ ïîíÿòòÿìèíà ð³âí³ ÎÎíà ð³âí³ ÏÀíà ð³âí³ ÏÑ12345

Ïðèêëàä âèçíà÷åíî¿ ôîðìè ðåºñòðàö³¿ ñôîðìîâàííîñò³ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü ñòóäåíò³â íàâåäåíî ó òàáë. 3.4. Äå òàêîæ âðàõîâóâàëàñü ê³ëüê³ñòü çðîáëåíèõ ïîìèëîê ïðè âèêîíàíí³ çàâäàíü ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â.

Ó êîíñòàòóâàëüíîìó åêñïåðèìåíò³ ñòàòèñòè÷íèé àíàë³ç åêñïåðèìåíòàëüíèõ äàíèõ ïðîâåäåíî çà äîïîìîãîþ ôóíêö³¿ îäíîôàêòîðíîãî äèñïåðñ³éíîãî àíàë³çó ANOVA (ïàêåò MS Excel).


Òàáëèöÿ 3.4 Ïåðåâ³ðêà ÿêîñò³ ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü

Äàòà:Ãðóïà:Ïðîôåñ³éíå óì³ííÿ òà ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³:Çàâäàííÿ çà ìîäóëåì:Åêñïåðèìåíòàòîð:Ïîêàçíèêè, ùî âèçíà÷àþòüñÿ:¹ ï/ïÏ.².Á. ñòóäåíòà×àñ ðîçâ'ÿçàííÿ çàâäàííÿ, õâ. ʳëüê³ñòü çðîáëåíèõ ïîìèëîêòî÷í³ñòü ïîáóäîâè êðåñëåíü ÎÊ ïîÿñíèõ âèðîá³âòî÷í³ñòü ïîáóäîâè êðåñëåíü ÎÊ ïëå÷îâèõ âèðîá³â123456

Ðåçóëüòàòè òàêîãî àíàë³çó çàñâ³ä÷èëè, ùî åêñïåðèìåíòàëüí³ äàí³ çà äâîìà ãðóïàìè ñòóäåíò³â ñòàòèñòè÷íî íå ðîçð³çíÿþòüñÿ. Ðåçóëüòàòè îö³íþâàííÿ åôåêòèâíîñò³ òðàäèö³éíî¿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â (ñôîðìîâàí³ñòü ôàõîâèõ çíàíü) íàâåäåíî â òàáë. 3.5.

Äàíí³ òàáëèö³ 3.5 äîçâîëèëè âñòàíîâèòè íåäîñòàòíþ åôåêòèâí³ñòü ñôîðìîâàíîñò³ ôàõîâèõ çíàíü çà òðàäèö³éíîþ ìåòîäèêîþ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â, îñê³ëüêè ñåðåäí³ çíà÷åííÿ ïîêàçíèê³â çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ - 1,8-2,00.

Ðåçóëüòàòè îö³íþâàííÿ åôåêòèâíîñò³ òðàäèö³éíî¿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â ó êîíñòàòóâàëüíîìó åêñïåðèìåíò³ (ñôîðìîâàí³ñòü ïðîôåñ³éíèõ óì³íü òà ÏÂß) íàâåäåíî â òàáë. 3.6.


Òàáëèöÿ 3.5 Ïîêàçíèêè åôåêòèâíîñò³ òðàäèö³éíî¿ ìåòîäèêè ó êîíñòàòóâàëüíîìó åêñïåðèìåíò³ (ñôîðìîâàí³ñòü ôàõîâèõ çíàíü)

¹Ïîêàçíèêʳëüê³ñòü ñòóäåíò³âÍèçüêèéÑåðåäí³éÂèñîêèéÑåðåäí³ îö³íêè1Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü íà ÎÎ ð³âí³16 (35,7%)24 (39,3%)16 (25%)2,002Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü íà ÏÀ ð³âí³18 (32,17%)24 (42,85%)14 (24,98%)1,923Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü íà ÏÑ ð³âí³23 (40,07%)21 (37,5%)12 (21,42%)1,804Ïîêàçíèê çàñâîºííÿ â³äíîøåíü16 (35,7%)24 (39,3%)16 (25%)2,005³äíîñí³ âèòðàòè íàâ÷àëüíîãî ÷àñó21 (37,5%)22 (39,28%)13 (23,22%)1,85

Òàáëèöÿ 3.6 Ïîêàçíèêè åôåêòèâíîñò³ òðàäèö³éíî¿ ìåòîäèêè ó êîíñòàòóâàëüíîìó åêñïåðèìåíò³ (ñôîðìîâàí³ñòü ïðîôåñ³éíèõ óì³íü òà ÏÂß)

¹Ïîêàçíèêè ʳëüê³ñòü ñòóäåíò³â Ñåðåäí³ çíà÷åííÿ ç íèçüêèì ð³âíåìç ñåðåäí³ì ð³âíåìç âèñîêèì ð³âíåì123456Êðèòå𳿠ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü1.Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè êðåñëåííÿ ÎÊ ïîÿñíèõ âèðîá³â15 (26,78%)25 (44,64%)16 (28,57%)2,022.Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè êðåñëåííÿ ÎÊ ïëå÷îâèõ âèðîá³â16 (35,7%)24 (39,3%)16 (25%)2,003.Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè âèãîòîâëåííÿ ìàêåò³â êîíñòðóêö³é îäÿãó18 (32,17%)24 (42,85%)14 (24,98%)1,924.Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè òåõí³÷íå ìîäåëþâàííÿ äåòàëåé îäÿãó21 (37,5%)22 (39,28%)14 (23,22%)1,91Êðèòå𳿠ñôîðìîâàíîñò³ ÏÂß 5.гâåíü ñôîðìîâàíîñò³ óâàæíîñò³ òà òî÷íîñò³19 (32,17%)23 (42,85%)14 (24,98%)1,916.гâåíü ñôîðìîâàíîñò³ ãíó÷êîñò³ ìèñëåííÿ22 (39,28%)21 (37,5%)13 (23,22%)1,847.гâåíü ñôîðìîâàíîñò³ êðåàòèâíîñò³23 (40,07%)21 (37,5%)12 (21,42%)1,808.гâåíü ñôîðìîâàíîñò³ ñàìîñò³éíîñò³18 (32,17%)24 (42,85%)14 (24,98%)1,92

Äàíí³ òàáëèö³ 3.6 çàñâ³ä÷èëè íèçüêó åôåêòèâí³ñòü ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü òà ñôîðìîâàíîñò³ ÏÂß çà òðàäèö³éíîþ ìåòîäèêîþ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â, îñê³ëüêè ñåðåäí³ çíà÷åííÿ ïîêàçíèê³â çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ - 1,91-2,02 òà 1,80-1,92 â³äïîâ³äíî.

Íèçüêèé ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè êðåñëåííÿ ÎÊ ïîÿñíèõ âèðîá³â çàñâ³ä÷èëè 15 (26,78%) ñòóäåíò³â, ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè êðåñëåííÿ ÎÊ ïëå÷îâèõ âèðîá³â - 16 (35,7%) ñòóäåíò³â, ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè âèãîòîâëåííÿ ìàêåò³â êîíñòðóêö³é îäÿãó - 18 (32,17%) ñòóäåíò³â, ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè âèãîòîâëåííÿ ìàêåò³â êîíñòðóêö³é îäÿãó - 21 (37,5%) ñòóäåíò³â.

Àíàë³ç äàíèõ òàáë. 3.5 òà 3.6 äîâ³â, ùî òàê³ ðåçóëüòàòè îáóìîâëåí³ íåäîñòàòí³ì âïëèâîì åëåìåíò³â òðàäèö³éíî¿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â: çì³ñòó, ìåòîä³â, çàñîá³â, ôîðì òà òåõíîëîã³é íàâ÷àííÿ, íàÿâí³ñòþ íåäîñòàòíüî íàóêîâî îá´ðóíòîâàíèõ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ çàâäàíü òà íåïîâíèì âðàõóâàííÿì ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ñòóäåíò³â.

Äëÿ âèâ÷åííÿ îñîáèñòîñò³ ñòóäåíò³â íà åòàï³ êîíñòàòóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòó íàìè áóëà âèêîðèñòàíà ñèñòåìà ìåòîä³â, ùî äîçâîëÿº îòðèìàòè áàãàòîâèì³ðíó õàðàêòåðèñòèêó îñîáèñòîñò³ ñòóäåíòà ç òèì, ùîá íàäàë³ ñïðîãíîçóâàòè, ñïðÿìîâóâàòè é êîðåêòóâàòè íàâ÷àëüíî-âèõîâíó ä³ÿëüí³ñòü âèêëàäà÷à â äèäàêòè÷íîìó ïðîöåñ³, à ñàìå: àíêåòóâàííÿ, òåñòóâàííÿ, ïðîåêòí³ ìåòîäè.  ö³ëîìó, ìè âðàõóâàëè, ùî òåñòè äîçâîëÿþòü âèÿâèòè ñòóï³íü îáäàðîâàíîñò³ â íàéð³çíîìàí³òí³øèõ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³, âèâ÷àþòü ñòðóêòóðí³ ÿêîñò³ îñîáèñòîñò³, ïðîãíîçóþòü ìåæ³ ìîæëèâîñòåé ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ëþäèíè. Ñåðåä ð³çíèõ âèä³â òåñòîâèõ ìåòîäèê îñòàíí³ì ÷àñîì øèðîêîãî ïîøèðåííÿ íàáóëè ïðîåêòí³ òåñòè (òåñò Áåííåòà), ÿêèé ìè é âèêîðèñòàëè äëÿ âèçíà÷åííÿ ìîòèâ³â íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â, ùî ïîò³ì íàì çíàäîáèëîñü ó ôîðìóâàëüíîìó åêñïåðèìåíò³ íà åòàï³ ïðîåêòóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é íàâ÷àííÿ [209, ñ. 23] (Äîäàòîê Å). ßê ³ àâòîðè ïðîåêòíèõ òåñò³â, ìè âèõîäèëè ç ïðèïóùåííÿ, ùî ëþäèíà çàâæäè ïåðåòâîðèòü (õî÷ áè â óÿâ³ òà óÿâëåíí³) ñèòóàö³þ, â ÿê³é âîíà îïèíèëàñÿ, íàñè÷óº ¿¿ âëàñíèìè ïðîáëåìàìè, ïðîåêòóº íà íå¿ çì³ñò ñâ îñîáèñòîñò³. Ìåõàí³çì ïðîåêö³¿, ÿê ïðàâèëî, ñòèìóëþºòüñÿ â íåâèçíà÷åíèõ (íåîäíîçíà÷íèõ) ïîëîæåííÿõ, ñèòóàö³ÿõ, êîëè íåìຠïðÿìèõ ï³äêàçîê ïðî òå, ÿê ñïðèéìàòè àáî ÿê ä³ÿòè. Ó òàê³é ñèòóàö³¿ ³ âèÿâëÿþòüñÿ îñîáèñò³ñí³ îñîáëèâîñò³ ëþäèíè.

Íà åòàï³ êîíñòàòóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòó íàìè áóëè ðîçðîáëåí³ íåãîìîãåíí³ òåñòè, ùî äîçâîëÿþòü âèçíà÷èòè ð³âåíü ìîòèâàö³éíî-ñìèñëîâîãî êîìïîíåíòó ¿õ íàâ÷àííÿ, ð³âåíü ÇÍÓ, à òàêîæ òâîð÷èé ïîòåíö³àë ñòóäåíò³â [151]. Çàâäàííÿ â òàê çâàíèõ íåãîìîãåííèõ òåñòàõ [187] ñïðÿìîâàí³ íà âèÿâëåííÿ ð³çíèõ êîìïîíåíò³â ³íòåëåêòó ³ äîçâîëÿþòü âèì³ðþâàòè ëèøå íàÿâíèé ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ ïåâíî¿ ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ðîçðîáëåíèé òåñò ñêëàäàºòüñÿ ç àíêåòè ³ 14 çàâäàíü, êîæíå ç ÿêèõ ïîêëèêàíå ä³àãíîñòóâàòè ïåâíó ñòîðîíó îñîáèñòîñò³ ñòóäåíòà àáî ïñèõ³÷íó âëàñòèâ³ñòü ³ âèçíà÷èòè éîãî çîíó íàéáëèæ÷îãî ðîçâèòêó (Äîäàòîê Å). Çàïèòàííÿ àíêåòè, âêëþ÷åí³ â êàðòêó òåñòó, äîçâîëÿëè âèÿâèòè ñïðÿìîâàí³ñòü îñîáèñòîñò³ ñòóäåíòà, éîãî ³íòåíö³¿ ³ ìîòèâè âñòóïó äî âóçó.

Ùîá îòðèìóâàòè îáºêòèâí³øó õàðàêòåðèñòèêó ñïðÿìîâàíîñò³ îñîáèñòîñò³ ñòóäåíòà, òåñòóâàííÿ ïðîâîäèëîñÿ ñèñòåìíî íà äðóãèé ð³ê ï³ñëÿ ïî÷àòêó íàâ÷àííÿ, êîëè ìàéáóòí³ ôàõ³âö³ òðîõè îçíàéîìèëèñÿ ³ç ñïåöèô³êîþ ñïåö³àëüíîñò³.

Äëÿ âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè ìîòèâàö³¿ íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â 2, 3, 4 êóðñó, íàìè áóëè ðîçðîáëåí³ àíêåòè, ùî äîçâîëÿþòü ïðîàíàë³çóâàòè ÿê ðóø³éí³ ìîòèâè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ó ïåäàãîã³÷íîìó óí³âåðñèòåò³, òàê òðóäíîù³, ç ÿêèìè âîíè çóñòð³÷àþòüñÿ ïðè çàñâîºíí³ çì³ñòó øâåéíèõ äèñöèïë³í (Äîäàòîê Å).

Ïðè ïðîâåäåíí³ äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè ìè ïðàãíóëè çàñòîñîâóâàòè ìåòîäè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü íàéá³ëüøó âàë³äí³ñòü ðåçóëüòàò³â, ùî äîçâîëÿº âèâ÷àòè ð³çí³ êîìïîíåíòè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â ó ðîçâèòêó, ó âçàºìî䳿 îäèí ç îäíèì ³ çîâí³øí³ìè óìîâàìè, ÿê³ çä³éñíþâàëè âïëèâ íà ¿õí³é ïðîÿâ. Ç öèõ ïîçèö³é, ´ðóíòóþ÷èñü íà â³äïîâ³äíèõ äîñë³äæåííÿõ [51; 57; 65; 88; 138], ìè âðàõîâóâàëè ïðè ¿õ çàñòîñóâàíí³ íàñòóïí³ âèìîãè:

ìåòîä äîñë³äæåííÿ ïîâèíåí ðåàë³çîâóâàòèñÿ ó òàê³é äîñë³äíèöüê³é òåõíîëî㳿, ÿêà çàáåçïå÷óº îòðèìàííÿ íåîáõ³äíîãî ³ äîñòàòíüîãî ôàêòè÷íîãî ìàòåð³àëó äëÿ ïîáóäîâè (âèçíà÷åííÿ, â³äîáðàæåííÿ, ôîðìóëþâàííÿ, çàäàâàííÿ) îáºêòèâíî ä³þ÷î¿ çàêîíîì³ðíîñò³ îïèñîâèìè, ôîðìàëüíî-ëîã³÷íèìè àáî ìàòåìàòè÷íèìè çàñîáàìè;

âèÿâëåíà çàêîíîì³ðí³ñòü ââàæàºòüñÿ ïðàâèëüíîþ, ÿêùî âîíà ìîæå áóòè ïåðåâ³ðåíà áóäü-ÿêèì ³íøèì äîñë³äíèêîì, çà ò³ºþ æ ìåòîäèêîþ;

ìîæëèâ³ñòü ïàðàëåëüíî¿ ïåðåâ³ðêè ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ ³íøèìè äîñë³äíèêàìè àáî ³íøèì ñïîñîáîì (çá³ã ÷è äîñòàòíÿ áëèçüê³ñòü ê³íöåâèõ ðåçóëüòàò³â º ïåðåêîíëèâèì äîêàçîì ¿õ äîñòîâ³ðíîñò³);

ñòóï³íü óçàãàëüíåííÿ ïîâèííà îïèðàòèñÿ íà ðåïðåçåíòàòèâíó âèá³ðêó ç ãåíåðàëüíî¿ ñóêóïíîñò³ äîñë³äæóâàíèõ îáºêò³â (ìຠáóòè ïðàâîì³ðíîþ);

ôîðìà ê³íöåâîãî ðåçóëüòàòó äîñë³äæåííÿ ïîâèííà â³äïîâ³äàòè âèìîãàì íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â äëÿ âïðîâàäæåííÿ â ïðàêòèêó âèùî¿ øêîëè.


3.4 Åêñïåðèìåíòàëüíå âèçíà÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ ðîçðîáëåíî¿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü


Äëÿ ïðîâåäåííÿ ôîðìóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòà áóëî ðîçðîáëåíî òà âèçíà÷åíî â³äïîâ³äíó ïðîãðàìó éîãî ïðîâåäåííÿ, ñòðóêòóðà ÿêî¿ ïîáóäîâàíà çà àíàëî㳺þ ïðîãðàìè òà ïåðåá³ãó êîíñòàòóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòó.

Ìåòîþ ôîðìóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòó º ïåðåâ³ðêà ã³ïîòåçè äîñë³äæåííÿ, ÿêà ïîëÿãຠó ïðèïóùåíí³ òîãî, ùî åôåêòèâí³ñòü ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü ï³äâèùèòüñÿ çà óìîâè ðîçðîáêè òà âèêîðèñòàííÿ â³äïîâ³äíî¿ ìåòîäèêè, ÿêà á âðàõóâàëà îñîáëèâîñò³ ñòðóêòóðè íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðåäìåòíî¿ ãàëóç³ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» òà îñîáëèâîñò³ ñïðèéíÿòòÿ òà îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ ëþäèíîþ ïðè âèêîíàíí³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü.

Çàâäàííÿìè ôîðìóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòó áóëè:

âïðîâàäæåííÿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â â³äïîâ³äíî äî âèçíà÷åíèõ òåîðåòè÷íèõ ïîëîæåíü íà îñíîâ³ ñõåì ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é íàâ÷àííÿ;

âèêîðèñòàííÿ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü ç äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» ùîäî êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â;

âïðîâàäæåííÿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü.

Íåçàëåæíèìè çì³ííèìè ó ôîðìóâàëüíîìó åêñïåðèìåíò³ áóëè:

- äëÿ åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóï: çì³ñò, ìåòîäè òà ôîðìè, çàñîáè, òåõíîëîã³ÿ ðåàë³çàö³¿ ìåòîäèêè íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü;

äëÿ êîíòðîëüíèõ ãðóï: çì³ñò, ìåòîäè, çàñîáè, ôîðìè òà òåõíîëîã³ÿ òðàäèö³éíî¿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ.

Óìîâè ïðîâåäåííÿ - ðåàëüíèé ïåäàãîã³÷íèé ïðîöåñ íà áàç³ ³íäóñòð³àëüíî-ïåäàãîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó Áåðäÿíñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó.

Îá´ðóíòîâàí³ íàìè êðèòåð³¿, ïîêàçíèêè òà ìåòîäè åêñïåðèìåíòàëüíîãî äîñë³äæåííÿ âèçíà÷åíî ó ïï. 3.1 òà 3.2.

Åêñïåðèìåíòàëüí³ äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëèñü çà ïëàíîì, ùî ïåðåäáà÷ຠâèêîíàííÿ îäíàêîâèõ çì³ñòó, ïîñë³äîâíîñòåé òà îáñÿã³â íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü äëÿ åêñïåðèìåíòàëüíèõ ³ êîíòðîëüíèõ ãðóï ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè ð³âíÿ çàñâîºííÿ ôàõîâèõ çíàíü òà óì³íü ç äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â», ÏÂß ñòóäåíò³â.

 êîíòðîëüí³é ãðóï³ îñíîâó ôîðìóâàííÿ ó ñòóäåíò³â çíàíü òà óì³íü ñêëàäàëè òðàäèö³éí³ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ, â åêñïåðèìåíòàëüí³é - ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü.

Îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â Åà âåëàñü òàêîæ çà âäîñêîíàëåíîþ íàâ÷àëüíîþ ïðîãðàìîþ, ç âèêîðèñòàííÿì ïðîãðàìîâàíîãî òà ìîäóëüíîãî íàâ÷àííÿ, ³ç çàëó÷åííÿì ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â äî ï³äãîòîâêè òà ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â (³íäèâ³äóàëüíèõ ³ ïàðíèõ), ³ç âèêîíàííÿì ñàìîñò³éíèõ ðîá³ò â ïðîöåñ³ àóäèòîðíî¿ òà ïîçààóäèòîðíî¿ ðîáîòè. Ïðè öüîìó ðåãóëÿðíî çä³éñíþâàâñÿ êîíòðîëü çà õîäîì ³ ðåçóëüòàòîì âèêîíàííÿ ÊÒÇÄ, äîñÿãíåííÿì çàïëàíîâàíèõ ðåçóëüòàò³â çà ³íäèâ³äóàëüíèìè òðàºêòîð³ÿìè íàâ÷àííÿ, êîíñóëüòàö³¿ ñòóäåíò³â çà ³íäèâ³äóàëüíèìè ïëàíàìè, ïðîâåäåííÿ çð³ç³â, àíêåòóâàííÿ òîùî. Òàêèì ÷èíîì, öåé åòàï º îðãàí³çàö³ºþ òà ïðîâåäåííÿì åêñïåðèìåíòó ³ç çàñòîñóâàííÿì ð³çíèõ ìåòîä³â çáîðó ³íôîðìàö³¿, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ â ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ (áåñ³äà, àíêåòóâàííÿ, òåñòóâàííÿ, àíàë³ç îáºêò³â ÊÒÄ).

Âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ó ïëàí³ åêñïåðèìåíòàëüíîãî ÷èííèêà, ìàëî âäîñêîíàëåííÿ íàìè ñòðóêòóðè (ìîäóëüíèé ï³äõ³ä) òà çì³ñòó (äèôåðåíö³àö³ÿ çàâäàíü) äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» ç óðàõóâàííÿì ñó÷àñíèõ äèäàêòè÷íèõ ïðèíöèï³â, îñîáëèâîñòåé ñèñòåì ñïðèéíÿòòÿ ñòóäåíò³â, ìîæëèâîñòåé çàñòîñóâàííÿ ÊÑÍ «Êîíñòðóþâàííÿ» ÿê â àóäèòîðíèé, òàê é ïîçààóäèòîðíèé ÷àñ.

Ïðè àíàë³ç³ êîíêðåòíîãî çì³ñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ç êóðñó, ðîçðîáö³ çì³ñòó òà ðîçïîä³ëó ÷àñó, ùî â³äâîäèòüñÿ íà âèâ÷åííÿ îêðåìèõ ìîäóë³â äèñöèïë³íè, ìè êåðóâàëèñÿ òèì, ùî ïåâíà ÷àñòèíà â³äîìîñòåé ³ óì³íü, ïåðåäáà÷åíèõ çì³ñòîì íàâ÷àííÿ, çàñâîþþòüñÿ ñòóäåíòàìè â ðàìêàõ ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â. Òîìó ÷àñòèíà ç íèõ íå ïîòðåáóº ðåòåëüíîãî ðîçãëÿäó ³ íå âèìàãຠçíà÷íîãî îáºìó ÷àñó.

 õîä³ âèêîíàííÿ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò ñòóäåíòè çàêð³ïëþâàëè çíàííÿ, îòðèìàí³ íà ëåêö³éíèõ çàíÿòòÿõ ³ íàáóâàëè ïåðâèííèõ óì³íü ³ íàâè÷îê ³ç âèãîòîâëåííÿ ïåâíèõ âèä³â îáðîáêè àáî òåõíîëîã³÷íèõ âóçë³â. Òåîðåòè÷í³ â³äîìîñò³ ³ç ôîðìóâàííÿ ÊÒÓ âêëþ÷àëèñÿ â ïðîöåñ íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü ïðè ïðîâåäåíí³ ³íñòðóêòàæ³â ³ ¿ì â³äâîäèëàñÿ, ãîëîâíèì ÷èíîì, ïðèêëàäíà ðîëü.

Íàìè áóëî âèçíà÷åíî, ùî ðàí³øå, ÿê ïðàâèëî, íà ëàáîðàòîðíèõ çàíÿòòÿõ íàé÷àñò³øå âèêîðèñòîâóâàâñÿ îäíîìàí³òíèé ïðåäìåòíèé ìàòåð³àë, ÿêèé º âóçëàìè øâåéíèõ âèðîá³â, âèêîíàíèìè ñòóäåíòàìè ïîïåðåäí³õ êóðñ³â.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çíàííÿ ³ óì³ííÿ, íàáóò³ íà ëåêö³éíèõ òà ëàáîðàòîðíèõ çàíÿòòÿõ, ³ñíóâàëè â óÿâ³ ñòóäåíòà ðîçð³çíåíî. Ñèñòåìíèìè âîíè ñòàâàëè ëèøå â õîä³ çàêð³ïëåííÿ ³ ðîçâèòêó öèõ çíàíü ³ óì³íü â ïðîöåñ³ ìîäåëþâàííÿ òà êîíñòðóþâàííÿ îäÿãó, ïðè âèêîíàíí³ ïðîåêò³â çã³äíî ñõåì ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìàëè øèðîê³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ôîðìóâàííÿ ÊÒÓ, ðîçâèòêó òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â òåõíîëîã³é.

Ïðèêëàäè çàâäàíü ç êóðñó «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» äëÿ ñòóäåíò³â íàâåäåí³ ó Äîäàòêó ª.

Êîíòðîëüíî-îö³íí³ çàâäàííÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ çíàíü ñòóäåíò³â íàâåäåíî ó Äîäàòêó Æ.

 ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíîãî àíàë³çó ìîòèâ³â ñòóäåíò³â òà îñîáëèâîñòåé ¿õ ðîáîòè íà ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷íèõ çàíÿòòÿõ áóëî âèçíà÷åíî, ùî ñòóäåíòè ç âåëèêèì ³íòåðåñîì âèêîíóþòü òó ðîáîòó, â çì³ñò³ ÿêî¿ ïðèñóòí³ åëåìåíòè êîíñòðóêòîðñüêî¿ òà òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³ (Äîäàòîê Ç).

Ó ïðîöåñ³ çä³éñíåííÿ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ ó íàâ÷àíí³ ìè âðàõîâóâàëè òðè ð³âí³ ³íäèâ³äóàëüíî-òèïîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé îñîáèñòîñò³ ñòóäåíò³â: ð³âåíü óñï³øíîñò³ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ÿê ïðîÿâ ðîçâèòêó ïñèõ³÷íèõ óòâîðåíü îñîáèñòîñò³), ð³âåíü ìîòèâàö³¿ (ÿê åëåìåíò òà ïðîÿâ ñïðÿìîâàíîñò³ îñîáèñòîñò³), ðåïðåçåíòàòèâíèé êàíàë ñïðèéíÿòòÿ, ùî ïåðåâàæຠó ñòóäåíòà (ÿê ïðîÿâ ïñèõ³÷íèõ ï³çíàâàëüíèõ ïðîöåñ³â îñîáèñòîñò³).

Äëÿ ðîçâèòêó ñàìîñò³éíîñò³, êðåàòèâíîñò³, ãíó÷êîñò³ ìèñëåííÿ, óâàæíîñò³ òà òî÷íîñò³ ó êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³, ìè âêëþ÷àëè çàâäàííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àëè:

ðîçðîáêó òåõíîëîã³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿;

ï³äãîòîâêó òâîð÷èõ ïðîåêò³â (ïëàí-êîíñïåêò ä³ëîâî¿ ãðè ³ç ñòóäåíòàìè Òâîð÷èé ïðîåêò íàâåäåíî ó Äîäàòêó È);

ðîçðîáêó åòàï³â ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó;

ïðåçåíòàö³þ ïðîåêòó;

îðãàí³çàö³þ âèñòàâîê òâîð÷èõ ðîá³ò;

ïðîâåäåííÿ ðîëüîâèõ ³ãîð òîùî.

Òàêîæ áóëè ñòâîðåí³ òà âèêîðèñòîâóâàëèñÿ òðè òèïè ïðîåêòíèõ çàâäàíü:

çàâäàííÿ, âèçíà÷åí³ çì³ñòîì íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ³ ïðîïîíîâàí³ äëÿ çàñâîºííÿ ÿê îáîâÿçêîâ³; âîíè õàðàêòåðèçóþòüñÿ ðåïðîäóêòèâíî-íàñë³äóâàëüíîþ àêòèâí³ñòþ, ÿêà âèìàãຠïðîÿâó åëåìåíòàðíî¿ ñàìîñò³éíîñò³, ïðîñòîãî (íàéáëèæ÷îãî, âíóòð³øíüî ïðåäìåòíîãî) ïåðåíåñåííÿ, ç íåçíà÷íîþ ÷àñòêîþ îðèã³íàëüíîñò³ â ïðîöåñóàëüí³é ñòîðîí³ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòè â;

çàâäàííÿ, çàïðîïîíîâàí³ íà âèá³ð (âèá³ðêîâ³), ÷àñòêîâî-ïîøóêîâ³, â³äð³çíÿþòüñÿ âåëèêèì ÷èñëîì íîâèõ îïåðàö³é, çíàéäåíèõ ñàìèì ñòóäåíòîì;

çàâäàííÿ, ï³ä³áðàí³ ñàìèì ñòóäåíòîì (äîáðîâ³ëüí³), õàðàêòåðèçóþòü ñàìîñò³éí³ñòü òà êðåàòèâí³ñòü âèñîêîãî ð³âíÿ, ïðè ÿê³é íàéá³ëüøå ÷èñëî íîâèõ îïåðàö³é ñòóäåíòè âèÿâëÿþòü ó ïðîöåñ³ ñàìîñò³éíîãî âèêîíàííÿ. Íèìè çä³éñíþºòüñÿ âíóòð³øíüî ïðåäìåòíå ³ ì³æïðåäìåòíå ïåðåíåñåííÿ. Ïðè òàê³é àêòèâíîñò³ ñòóäåíòè çäàòí³ íå ò³ëüêè âèêîíóâàòè çàâäàííÿ, àëå ³ ïðîïîíóâàòè ñâî¿ âàð³àíòè (ïóíêò 3.1., ðèñ. 3.8).

Ðîçãëÿíåìî ðåçóëüòàòè, ùî îòðèìàí³ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü çà òðàäèö³éíîþ ìåòîäèêîþ íàâ÷àííÿ êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â.

Çì³ñò, ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ, êðèòå𳿠îö³íþâàííÿ òà ìåòîäè äîñë³äæåííÿ òðàäèö³éíî¿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â áóëè òàêèìè æ ÿê ó ìåòîäèö³ ïðîâåäåííÿ êîíñòàòóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòó.

ϳäñóìêîâ³ ðåçóëüòàòè, ùî ñòîñóþòüñÿ îö³íþâàííÿ òðàäèö³éíî¿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â Êà êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íàâåäåí³ ó òàáë. 3.7, 3.8.


Òàáëèöÿ 3.7 Ðåçóëüòàòè åôåêòèâíîñò³ òðàäèö³éíî¿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â Êà êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà ôîðìóâàëüíîìó åòàï³ åêñïåðèìåíòó (çà ôàõîâèìè çíàííÿìè)

¹Ïîêàçíèêʳëüê³ñòü ñòóäåíò³âÍèçüêèéÑåðåäí³éÂèñîêèéÑåðåäí³ îö³íêè1Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü íà ÎÎ ð³âí³16 (27,58%)26 (44,90%)16 (27,58%)2, 002Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü íà ÏÀ ð³âí³17 (29,31%)26 (44,82%)15 (25,86%)1,963Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü íà ÏÑ ð³âí³22 (37,93%)24 (41,37%)12 (20,70%)1,834Ïîêàçíèê çàñâîºííÿ â³äíîøåíü17 (29,31%)26 (44,82%)15 (25,86%)1,965³äíîñí³ âèòðàòè íàâ÷àëüíîãî ÷àñó17 (29,31%)27 (46,55%)14 (24,14%)1,94

Òàáëèöÿ 3.8 Ðåçóëüòàòè åôåêòèâíîñò³ òðàäèö³éíî¿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â Êà êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà ôîðìóâàëüíîìó åòàï³ åêñïåðèìåíòó (çà ñôîðìîâàí³ñòþ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü òà ÏÂß)

¹Ïîêàçíèêè ʳëüê³ñòü ñòóäåíò³â Ñåðåäí³ îö³íêè ç íèçüêèì ð³âíåìç ñåðåäí³ì ð³âíåìç âèñîêèì ð³âíåì123456Êðèòå𳿠ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü1.Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè êðåñëåííÿ ÎÊ ïîÿñíèõ âèðîá³â16 (27,58%)26 (44,82%)16 (27,58%)2, 002.Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè êðåñëåííÿ ÎÊ ïëå÷îâèõ âèðîá³â16 (27,58%)24 (41,37%)18 (31,05%)2,033.Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè âèãîòîâëåííÿ ìàêåò³â êîíñòðóêö³é îäÿãó17 (29,31%)27 (46,55%)14 (24,14%)1,944.Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè òåõí³÷íå ìîäåëþâàííÿ äåòàëåé îäÿãó16 (27,58%)26 (44,82%)16 (27,58%)2, 00Êðèòå𳿠ñôîðìîâàíîñò³ ÏÂß 5.гâåíü ñôîðìîâàíîñò³ óâàæíîñò³ òà òî÷íîñò³18 (32,03%)25 (43,10%)15 (24,87%)1,946.гâåíü ñôîðìîâàíîñò³ ãíó÷êîñò³ ìèñëåííÿ21 (36,2%)24 (41,37%)13 (22,43%)1,867.гâåíü ñôîðìîâàíîñò³ êðåàòèâíîñò³22 (37,93%)23 (39,65%)13 (22,43%)1,848.гâåíü ñôîðìîâàíîñò³ ñàìîñò³éíîñò³18 (32,03%)25 (43,10%)15 (24,87%)1,94

ßê áà÷èìî, á³ëüø³ñòü îö³íîê åôåêòèâíîñò³ òðàäèö³éíî¿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â Êà íà ôîðìóâàëüíîìó åòàï³ åêñïåðèìåíòó (çà ñôîðìîâàí³ñòþ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü òà ÏÂß) º íèæ÷èìè çà ñåðåäíº (îö³íêà «2»).

³äñîòîê ñòóäåíò³â, ùî ìàþòü íèçüêèé ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü êîëèâàºòüñÿ â³ä 27,58 äî 29,31%. ³äñîòîê ñòóäåíò³â, ùî ìàþòü íèçüêèé ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ ÏÂß êîëèâàºòüñÿ â³ä 32,03 äî 37,93%. ³äñîòîê ñòóäåíò³â, ùî ìàþòü âèñîêèé ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü çíàõîäèòüñÿ ó ìåæàõ â³ä 31,05 äî 24,14%. ³äñîòîê ñòóäåíò³â, ùî ìàþòü âèñîêèé ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ ÏÂß êîëèâàºòüñÿ â³ä 24,87 äî 22,43%.

Ö³ ðåçóëüòàòè ï³äòâåðäæóþòü ðåçóëüòàòè êîíñòàòóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòó òà äîçâîëÿþòü çðîáèòè âèñíîâêè ïðî íåäîñòàòíþ åôåêòèâí³ñòü òðàäèö³éíî¿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â.

Ðîçãëÿíåìî ðåçóëüòàòè, ùî îòðèìàí³ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü çà ðîçðîáëåíîþ ìåòîäèêîþ íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü (òàáë. 3.9 òà 3.10).  ïåðøó ÷åðãó íåîáõ³äíî â³äì³òèòè ñóòòºâå çðîñòàííÿ (ñåðåäí³ çíà÷åííÿ çà óñ³ìà ïîêàçíèêàìè â êîíêðåòíîìó áëîö³) ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â â Åà ç âèñîêèì ð³âíåì ñôîðìîâàíîñò³ çíàíü (ñåðåäí³ çíà÷åííÿ çà óñ³ìà ïîêàçíèêàìè â êîíêðåòíîìó áëîö³) - 35,03% ïðîòè 24,71% ó ÊÃ, ç âèñîêèì ð³âíåì ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü - 43,34% ïðîòè 27,58% ó ÊÃ, ç âèñîêèì ð³âíåì ñôîðìîâàíîñò³ ÏÂß - 37,29% ïðîòè 23,65%.


Òàáëèöÿ 3.9 Ðåçóëüòàòè åôåêòèâíîñò³ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â Åà êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà ôîðìóâàëüíîìó åòàï³ åêñïåðèìåíòó (çà ôàõîâèìè çíàííÿìè)

¹Ïîêàçíèêʳëüê³ñòü ñòóäåíò³âÍèçüêèéÑåðåäí³éÂèñîêèéÑåðåäí³ îö³íêè1Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü íà ÎÎ ð³âí³7 (11,86%)29 (49,15%)23 (38,99%)2, 272Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü íà ÏÀ ð³âí³11 (18,64%)27 (45,76%)21 (35,60%)2,173Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü íà ÏÑ ð³âí³16 (27,11%)25 (42,37%)18 (30,50%)2,034Ïîêàçíèê çàñâîºííÿ â³äíîøåíü10 (15,51%)28 (48,27%)21 (31,05%)2,185³äíîñí³ âèòðàòè íàâ÷àëüíîãî ÷àñó10 (17,24%)29 (48,27%)20 (34,49%)2,20

ijàãðàìè ïîð³âíÿííÿ òðàäèö³éíî¿ òà ðîçðîáëåíî¿ ìåòîäèê íàâ÷àííÿ çà ñôîðìîâàí³ñòþ ð³âí³â çíàíü ó ñòóäåíò³â (ó %) ïðåäñòàâëåíî íà ðèñ. 3.2.


Ðèñ. 3.2. ijàãðàìè ïîð³âíÿííÿ òðàäèö³éíî¿ òà ðîçðîáëåíî¿ ìåòîäèê íàâ÷àííÿ çà ñôîðìîâàí³ñòþ ð³âí³â çíàíü ó ñòóäåíò³â (ó %)


Òàêîæ â³äáóëîñÿ çìåíøåííÿ (ñåðåäí³ çíà÷åííÿ çà óñ³ìà ïîêàçíèêàìè â êîíêðåòíîìó áëîö³) ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â â Åà ç íèçüêèì ð³âíåì ñôîðìîâàíîñò³ çíàíü - 19,2% ïðîòè 31,6% ó ÊÃ, ç íèçüêèì ð³âíåì ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü ó ñòóäåíò³â Åà - ç 15,25% ïðîòè 28,01% ó ÊÃ, ç íèçüêèì ð³âíåì ñôîðìîâàíîñò³ ÏÂß ó ñòóäåíò³â Åà - 21,61% ïðîòè 34,54% ó ÊÃ.


Òàáëèöÿ 3.10 Ðåçóëüòàòè åôåêòèâíîñò³ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â Åà êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà ôîðìóâàëüíîìó åòàï³ åêñïåðèìåíòó (çà ñôîðìîâàí³ñòþ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü òà ÏÂß)

¹Ïîêàçíèêè ʳëüê³ñòü ñòóäåíò³â Ñåðåäí³ îö³íêè ç íèçüêèì ð³âíåìç ñåðåäí³ì ð³âíåìç âèñîêèì ð³âíåì123456Êðèòå𳿠ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü1.Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè êðåñëåííÿ ÎÊ ïîÿñíèõ âèðîá³â8 (13,55%)25 (42,39%)26 (44,06%)2,302.Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè êðåñëåííÿ ÎÊ ïëå÷îâèõ âèðîá³â9 (15,27%)24 (40,67%)26 (44,06%)2,283.Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè âèãîòîâëåííÿ ìàêåò³â êîíñòðóêö³é îäÿãó10 (16,94%)25 (42,39%)24 (40,67%)2,234.Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè òåõí³÷íå ìîäåëþâàííÿ äåòàëåé îäÿãó9 (15,27%)24 (40,67%)26 (44,06%)2,28Êðèòå𳿠ñôîðìîâàíîñò³ ÏÂß 5.гâåíü ñôîðìîâàíîñò³ óâàæíîñò³ òà òî÷íîñò³11 (18,66%)24 (40,67%)24 (40,67%)2,226.гâåíü ñôîðìîâàíîñò³ ãíó÷êîñò³ ìèñëåííÿ15 (25,42%)25 (42,39%)19 (32,19%)2,067.гâåíü ñôîðìîâàíîñò³ êðåàòèâíîñò³15 (25,42%)24 (40,67%)20 (33,91%)2,088.гâåíü ñôîðìîâàíîñò³ ñàìîñò³éíîñò³10 (16,94%)24 (40,67%)25 (42,39%)2,25

ijàãðàìè ïîð³âíÿííÿ òðàäèö³éíî¿ òà ðîçðîáëåíî¿ ìåòîäèê íàâ÷àííÿ çà ñôîðìîâàí³ñòþ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü ó ñòóäåíò³â (ó %) ïðåäñòàâëåíî íà ðèñ. 3.3.


Ðèñ. 3.3. ijàãðàìè ïîð³âíÿííÿ òðàäèö³éíî¿ òà ðîçðîáëåíî¿ ìåòîäèê íàâ÷àííÿ çà ñôîðìîâàí³ñòþ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü ó ñòóäåíò³â (ó %)


ijàãðàìè ïîð³âíÿííÿ òðàäèö³éíî¿ òà ðîçðîáëåíî¿ ìåòîäèê íàâ÷àííÿ çà ñôîðìîâàí³ñòþ ÏÂß ó ñòóäåíò³â (ó %) ïðåäñòàâëåíî íà ðèñ. 3.4.


Ðèñ. 3.4. ijàãðàìè ïîð³âíÿííÿ òðàäèö³éíî¿ òà ðîçðîáëåíî¿ ìåòîäèê íàâ÷àííÿ çà ñôîðìîâàí³ñòþ ÏÂß ó ñòóäåíò³â (ó %)


Ó òàáëèö³ 3.11 íàâåäåí³ ñåðåäí³ çíà÷åííÿ ðåçóëüòàò³â Êà òà Åà çà ï³äñóìêàìè ïîð³âíÿëüíîãî åòàïó åêñïåðèìåíòó òà ïðèð³ñò ó â³äñîòêàõ.


Òàáëèöÿ 3.11 Ñåðåäí³ çíà÷åííÿ ðåçóëüòàò³â Êà òà ÅÃ

¹ÏîêàçíèêèÑåðåäí³ çíà÷åííÿÏðèð³ñò â %ÊÃÅÃÊðèòåð³é ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü1.Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü íà îçíàéîìëþâàëüíî-îð³ºíòîâàíîìó ð³âí³ 2,032,2712,002.Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü íà ïîíÿò³éíî- àíàë³òè÷íîìó ð³âí³1,962,1710,713. Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü íà ïðîäóêòèâíî-ñèíòåòè÷íîìó ð³âí³1,832,0310,924.Ïîêàçíèê çàñâîºííÿ â³äíîøåíü 1,962,1811,225.³äíîñí³ âèòðàòè íàâ÷àëüíîãî ÷àñó 1,942,2013,4Êðèòåð³é ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü 6.Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè êðåñëåííÿ ÎÊ ïîÿñíèõ âèðîá³â2, 002,30157.Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè êðåñëåííÿ ÎÊ ïëå÷îâèõ âèðîá³â2,032,2812,318.Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè âèãîòîâëåííÿ ìàêåò³â êîíñòðóêö³é îäÿãó1,942,2314,949.Ïîêàçíèê ñôîðìîâàíîñò³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè òåõí³÷íå ìîäåëþâàííÿ äåòàëåé îäÿãó2,002,2814,00Êðèòåð³é ñôîðìîâàíîñò³ ÏÂß10.гâåíü ñôîðìîâàíîñò³ óâàæíîñò³ òà òî÷íîñò³1,942,2214,4311.гâåíü ñôîðìîâàíîñò³ ãíó÷êîñò³ ìèñëåííÿ1,862,0610,7512гâåíü ñôîðìîâàíîñò³ êðåàòèâíîñò³1,842,0813,0413.гâåíü ñôîðìîâàíîñò³ ñàìîñò³éíîñò³1,942,2515,97

Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â ôîðìóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòó ïîêàçàâ, ùî â ê³íö³ íàâ÷àííÿ ñïîñòåð³ãàëîñÿ çðîñòàííÿ ïîêàçíèê³â ó ñòóäåíò³â, ÿê³ çä³éñíþâàëè ÊÒÄ â óìîâàõ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿.

Öå ïîÿñíþºòüñÿ âèêîðèñòàííÿì ìåòîäó âàð³àòèâíèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ ìàòðèöü, ùî äîçâîëÿº ïîáóäóâàòè íàóêîâî îá´ðóíòîâàíó òà åôåêòèâíó ³íäèâ³äóàëüíó òðàºêòîð³þ íàâ÷àííÿ ñòóäåíòà êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â, òà ñêëàäàºòüñÿ ç íàñòóïíèõ êðîê³â: ïðîåêòóâàííÿ áëîê³â-âàð³àíò³â ìàòðèö³ äëÿ ïîäà÷³ çì³ñòó ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â; âèçíà÷åííÿ çì³ñòó äîñë³äæóâàíîãî ìàòåð³àëó (â çàëåæíîñò³ â³ä ïñèõîëîã³÷íèõ, îñîáèñòèõ ïàðàìåòð³â òà ð³âíÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ñòóäåíò³â); ñï³âïðàöÿ âèêëàäà÷à òà ñòóäåíòà ó âèáîð³ ìîäóë³â ç âàð³àòèâíî¿ ÷àñòèíè òà ðîçÿñíåííÿ çì³ñòó òà åòàï³â îáîâÿçêîâî¿; ³íäèâ³äóàëüíå âèð³øåííÿ çàâäàíü, ó ïàð³ àáî ï³ä êåð³âíèöòâîì âèêëàäà÷à; ðåôëåêñ³ÿ òà ñàìîàíàë³ç âèêîíàíèõ çàâäàíü, ïåðåâ³ðêà ¿õ âèð³øåííÿ âèêëàäà÷åì; ñêëàäàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ òðàºêòî𳿠ïîäàëüøîãî âèâ÷åííÿ ìàòåð³àëó ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ðåôëåêñ³¿ òà ðåïåðíèõ òî÷îê (â çàëåæíîñò³ â³ä ïñèõîëîã³÷íèõ, îñîáèñòèõ ïàðàìåòð³â òà ð³âíÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ñòóäåíò³â), âèíàõ³äíèöòâà â ïîºäíàíí³ ³ç ñòâîðåííÿì ïñèõîëîã³÷íî ñïðèÿòëèâîãî äëÿ ñòóäåíò³â, êîìôîðòíîãî íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà, ùî çàáåçïå÷óâàëî êîæíîìó ìîæëèâîñò³ îñîáèñòîãî ñàìîðîçâèòêó ³ ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ.

Ó Êà òà Åà ïåðåâ³ðêà óñï³øíîñò³ ôîðìóâàííÿ çíàíü çä³éñíþâàëàñü íà êîæíîìó äèäàêòè÷íîìó êðîö³, äå âèçíà÷àëèñü çã³äíî ç ï. 3.2 ïîêàçíèêè ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ çíàíü òà óì³íü, ñôîðìîâàí³ñòü ¿õ ÏÂß.

Ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ ñåðåäí³õ áàë³â íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â Êà òà Åà çà ï³äñóìêàìè âèâ÷åííÿ ìîäóë³â ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â ïðåäñòàâëåíî íà ðèñ.3.5.

Êð³ì òîãî, ìè ïîð³âíÿëè óñï³øí³ñòü ñòóäåíò³â Êà òà ÅÃ, ÿê³ ìàëè ïîïåðåäíþ ï³äãîòîâêó (øêîëè ÷è ë³öå¿ òåõíîëîã³÷íîãî ïðîô³ëþ, äå º â³äïîâ³äíà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà áàçà äëÿ çàíÿòü ç òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ, äå ó÷í³ äîäàòêîâî ó ãóðòêàõ ìîæóòü çàéìàòèñÿ íàðîäíèìè õóäîæí³ìè ïðîìèñëàìè, ð³çíèìè âèäàìè äåêîðàòèâíî-óæèòêîâî¿ ÷è òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³, ìàëè áàçîâ³ óìîâè äëÿ êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³).


Ðèñ.3.5. Ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ ñåðåäí³õ áàë³â íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â Êà òà Åà çà ï³äñóìêàìè âèâ÷åííÿ ìîäóë³â ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â


Òàêèõ áóëî ó Êà - 18 ñòóäåíò³â, ó Åà - 19 ñòóäåíò³â. Ñï³ââ³äíîøåííÿ ¿õ ñåðåäí³õ áàë³â ïðè íàâ÷àíí³ äèñöèïë³íè ÊØ ãðàô³÷íî çîáðàæåíî íà ðèñ. 3.6.


Ðèñ. 3.6. Ñï³ââ³äíîøåííÿ ñåðåäí³õ áàë³â Êà òà Åà ïðè íàâ÷àíí³ äèñöèïë³íè êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â


Çà äîïîìîãîþ àíêåòè âèÿâëåííÿ ð³âíÿ ï³çíàâàëüíîãî ³íòåðåñó ñòóäåíò³â äî êîíñòðóþâàííÿ îäÿãó (Äîäàòîê Ç) ìè ä³çíàëèñÿ, ùî íà òâåðäæåííÿ «Çàíÿòòÿ ç âèêîðèñòàííÿì ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü ïðîõîäèòü ö³êàâî» â³äïîâ³ëè «òàê» - 85% ñòóäåíò³â ÅÃ, é ëèøå 52% ñòóäåíò³â ÊÃ. Íà òâåðäæåííÿ «Îòðèìóþ ³íòåëåêòóàëüíå çàäîâîëåííÿ â³ä âèêîíàííÿ ïðîåêò³â ç êîíñòðóþâàííÿ òà ìîäåëþâàííÿ îäÿãó» â³äïîâ³ëè «òàê» - 82% ñòóäåíò³â ÅÃ, é ëèøå 60% ñòóäåíò³â ÊÃ.

Íàéêðàùèìè òåõíîëîã³ÿìè ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â, íà ÿê³ âêàçóâàëè ñòóäåíòè â õîä³ åêñïåðèìåíòó, ñòàëè: äèôåðåíö³àö³ÿ çàâäàíü (çì³ñòó ÊÒ² òà êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íèõ çàäà÷) - 74%, ïðîåêòíå íàâ÷àííÿ (êîíñòðóþâàííÿ ³ ìîäåëþâàííÿ îäÿãó) - 72%, ìîäóëüíå íàâ÷àííÿ (÷³òêà ñòðóêòóðèçàö³ÿ çàñâîºííÿ ÊÒ², ôîðìóâàííÿ ÊÒÇ ³ ÊÒÓ, çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ) - 70 % îïèòàíèõ, ïðîãðàìîâàíå íàâ÷àííÿ (ïðè ñàìîñò³éíîìó îïðàöþâàíí³ ÊÒ²) - 68% îïèòàíèõ, ä³ëîâ³ ³ãðè (ìîæëèâ³ñòü ñòâîðþâàòè ìîäåë³ âèðîá³â â óìîâàõ íàáëèæåíèõ äî ðåàëüíèõ) - 64%, ²ÊÒ òà êîìïþòåðí³ òåõíîëî㳿 (ÊÑÍ «Êîíñòðóþâàííÿ») - 60%.

Íàìè âèñóíóòà ã³ïîòåçà, ùî îòðèìàí³ çíà÷åííÿ ïîêàçíèê³â åôåêòèâíîñò³ ìåòîäèêè êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü çà òðüîìà êðèòåð³ÿìè ìàþòü ñòàòèñòè÷íî çíà÷óùó ð³çíèöþ òà ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ äëÿ îö³íî÷íèõ ñóäæåíü çà ï³äñóìêàìè äîñë³äæåííÿ.

Îö³íêà äîñòîâ³ðíîñò³ ö³º¿ ã³ïîòåçè âèêîíóºòüñÿ çà äîïîìîãîþ çíàõîäæåííÿ çà êîæíèì ïîêàçíèêîì äâîõ êðèòåð³¿â íàñòóïíèõ çíà÷åíü [Ìèòð]:


, (3.3)


äå òà - öèôðîâ³ ïîêàçíèêè (ñåðåäí³ îö³íêè), ùî ïîð³âíþþòüñÿ çà Êà òà Åà â³äïîâ³äíî;

?1 òà ?2- äèñïåðñ³¿ êîíòðîëüíî¿ òà åêñïåðèìåíòàëüíî¿ âèá³ðîê â³äïîâ³äíî;

n1 òà n1 - ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â ó êîæí³é âèá³ðö³.

Îòðèìàí³ äàí³ ïðåäñòàâëåí³ ó Äîäàòêó ².

Çà ðåçóëüòàòàìè â³ðîã³äí³ñíî¿ ïåðåâ³ðêè ìîæíà çðîáèòè íàñòóïí³ âèñíîâêè:

-ðîçðàõóíêîâå çíà÷åííÿ êðèòåð³þ Ñòþäåíòà, t, çíàõîäèòüñÿ ó íàñòóïíèõ ìåæàõ: 0,64 ? t ? 0,94;

-çíà÷åííÿ â³ðîã³äíîñò³, Ð (t), çíàõîäèòüñÿ ó íàñòóïíèõ ìåæàõ:

0,52 ? Ð (t) ? 0,65.

Ç â³ðîã³äí³ñòþ, íå ìåíøîþ çà 52% ìîæëèâî ñòâåðäæóâàòè, ùî âèõ³äíà ã³ïîòåçà ï³äòâåðäæóºòüñÿ äëÿ âñ³õ ïîêàçíèê³â òðüîõ êðèòåð³¿â, à îòðèìàíà ð³çíèöÿ º ñòàòèñòè÷íî çíà÷èìîþ òà ìîæå ô³ãóðóâàòè çà âñ³õ îö³íî÷íèõ ïîð³âíÿëüíèõ îö³íîê.

³ðîã³äí³ñíà ïåðåâ³ðêà âèõ³äíî¿ ã³ïîòåçè íàâåäåíà ó Äîäàòêó ².

Âîíà ï³äòâåðäæóº ïðèïóùåííÿ, ùî åôåêòèâí³ñòü ³ ðåçóëüòàòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ çàïðîïîíîâàíî¿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü ³ñòîòíî âèùà ó ïîð³âíÿíí³ ç ³ñíóþ÷èìè òðàäèö³éíèìè ìåòîäèêàìè.

Íà îñíîâ³ ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ íàìè áóëî ðîçðîáëåíî ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â, ùî íàâåäåíî ó Äîäàòêó ¯.

Ç ïîãëÿäó ÿê³ñíî¿ îö³íêè ðîçðîáëåíî¿ òåõíîëî㳿 ïîçèòèâíèì àñïåêòîì º òå, ùî ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ ÊÒÄ ñòóäåíò³â äîçâîëÿº êîæíîìó ñòóäåíòîâ³ îòðèìóâàòè äëÿ âèêîíàííÿ äèôåðåíö³éîâàí³ ÊÒÇÄ, ùî ï³äâèùóº ïîçèòèâíó ìîòèâàö³þ ³ ñïðèÿº àêòèâ³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â.

Îòæå, ïðîâåäåíå äîñë³äæåííÿ ï³äòâåðäèëî â³ðí³ñòü âèñóíóòî¿ ã³ïîòåçè äîñë³äæåííÿ.


Âèñíîâêè äî òðåòüîãî ðîçä³ëó


1.Îá´ðóíòîâàíî ³ ðîçðîáëåíî àëãîðèòì ïîáóäîâè åêñïåðèìåíòó, ùî äîçâîëÿº çä³éñíþâàòè äîñë³äæåííÿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü. Ðåçóëüòàòè êîíñòàòóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòó çàñâ³ä÷èëè íåäîñòàòíþ åôåêòèâí³ñòü òðàäèö³éíèõ ìåòîäè÷íèõ ñèñòåì íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â.

2.Ðåçóëüòàòè ôîðìóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòó ï³äòâåðäèëè âèñóíóòó ã³ïîòåçó ïðî åôåêòèâí³ñòü ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü. Ïðèð³ñò ñåðåäí³õ çíà÷åíü â åêñïåðèìåíòàëüí³é ãðóï³ ñêëàâ â³ä 10,71 % äî 15,97 %. Äèñïåðñ³éíèé àíàë³ç åêñïåðèìåíòàëüíèõ äàíèõ çàñâ³ä÷èâ ñóòòºâî âèùó åôåêòèâí³ñòü ðîçðîáëåíî¿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü.

.Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â ïðîâåäåíîãî åêñïåðèìåíòàëüíîãî äîñë³äæåííÿ ï³äòâåðäèâ, ùî ðîçðîáëåíà ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü º åôåêòèâíîþ ³ ñïðèÿº ³ñòîòíîìó ï³äâèùåííþ ð³âíÿ çàñâîºííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó. Îòðèìàí³ ó äîñë³äæåíí³ åêñïåðèìåíòàëüí³ ðåçóëüòàòè äàþòü ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî îáðàíà ìåòîäîëîã³ÿ äîñë³äæåííÿ º êîðåêòíîþ, à ðîçðîáëåí³ òåîðåòè÷í³ ïîëîæåííÿ òà ñôîðìóëüîâàíà ã³ïîòåçà îäåðæàëè åêñïåðèìåíòàëüíå ï³äòâåðäæåííÿ.

Îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ðîçä³ëó äèñåðòàö³éíîãî äîñë³äæåííÿ îïóáë³êîâàí³ â òàêèõ ïðàöÿõ [246], [247], [249].

ÂÈÑÍÎÂÊÈ


Ó äèñåðòàö³¿ çä³éñíåíî òåîðåòè÷íå óçàãàëüíåííÿ òà çàïðîïîíîâàíî íîâå ðîçâÿçàííÿ íàóêîâî¿ ïðîáëåìè ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â ó ïðîöåñ³ ¿õ òåõíîëîã³÷íîãî ïðàêòèêóìó. Âèð³øåííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè çä³éñíåíî øëÿõîì îá´ðóíòóâàííÿ, ðîçðîáêè, åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè òà âïðîâàäæåííÿ ö³ëåé, çì³ñòó, ìåòîä³â, çàñîá³â, ôîðì òà ìîäåë³ ñèñòåìè ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà ï³ä´ðóíò³ ïðîåêòóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é íàâ÷àííÿ.

. Ïðîâåäåíèé àíàë³ç òðàäèö³éíèõ ìåòîäè÷íèõ ñèñòåì íàâ÷àííÿ òà íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» ïîêàçàâ, ùî çì³ñò íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè ö³º¿ äèñöèïë³íè íå ìîæå í³âåëþâàòè ð³çíèöþ ì³æ âõ³äíèì ð³âíåì òåõí³÷íèõ, òåõíîëîã³÷íèõ, ãðàô³÷íèõ òà õóäîæíüî-åñòåòè÷íèõ çíàíü ³ âì³íü âèïóñêíèê³â øê³ë, ÿê³ âñòóïàþòü äî ÂÍÇ íà íàâ÷àííÿ; íå äîñòàòíüî âðàõîâóþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ñòóäåíò³â, çîêðåìà ¿õ ìîòèâè, ðåïðåçåíòàòèâí³ ñèñòåìè ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿, âëàñòèâîñò³ ìèñëåííÿ; íå çàáåçïå÷óºòüñÿ ö³ë³ñíå òà ñèñòåìíå óÿâëåííÿ ó ñòóäåíò³â ïðî îñíîâè ðåàë³çàö³¿ ïðîöåñó êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â; íå â³äîáðàæàþòüñÿ òà íå ñòâîðþþòüñÿ íåîáõ³äí³ äèäàêòè÷í³ óìîâè äëÿ ðåàë³çàö³¿ çàäà÷ êîíñòðóþâàííÿ: ñó÷àñíå ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ, çàñîáè íàâ÷àííÿ, êîìïþòåðí³ òåõíîëî㳿 òà ³í. Æîäåí ç òðàäèö³éíèõ äèäàêòè÷íèõ ìåòîä³â ñàìîñò³éíî íå çäàòíèé çàáåçïå÷èòè çàñâîºííÿ ñòóäåíòàìè çíàíü íà îð³ºíòîâíî-îçíàéîì÷îìó, ïîíÿò³éíî-àíàë³òè÷íîìó òà ïðîäóêòèâíî-ñèíòåòè÷íîìó ð³âíÿõ ñêëàäíîñò³.

Ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíîãî àíàë³çó íàâ÷àëüíî¿ òà ìåòîäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè çàñâ³ä÷èëè íåäîñòàòí³é ð³âåíü â³äîáðàæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ ñóá'ºêòíî-ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó ïðè íàâ÷àíí³ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â; íåäîñòàòí³é ð³âåíü âèêîðèñòàííÿ ìåòîä³â ïðîáëåìíîãî òà ïðîåêòíîãî íàâ÷àííÿ (ïîëîâèíà ïðîàíàë³çîâàíèõ âèäàíü); íåìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷åííÿ ïðîäóêòèâíî-ñèíòåòè÷íîãî ð³âíÿ çàñâîºííÿ ñòóäåíòàìè íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, îñê³ëüêè â³äñóòí³ åâðèñòè÷í³ íàâ÷àëüí³ çàäà÷³; íåäîñòàòí³é ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü ÷åðåç òå, ùî ò³ëüêè òðåòèíà íàâ÷àëüíèõ òà ìåòîäè÷íèõ âèäàíü çàáåçïå÷óº äîñÿãíåííÿ ð³âíÿ íàâè÷êè; íåäîñòàòíº âðàõóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ çä³áíîñòåé ñòóäåíò³â â³äïîâ³äíî äî ôàõó, îñîáëèâîñòåé ¿õ ìèñëåííÿ; íåìîæëèâ³ñòü ñòâîðåííÿ îïòèìàëüíèõ óìîâ äëÿ íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ ñòóäåíò³â äëÿ ð³çíîá³÷íîãî ¿õ ðîçâèòêó.

2. Çÿñîâàíî, ùî â íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ ï³ä ³íäèâ³äóàë³çàö³ºþ ðîçó쳺òüñÿ òàêà îðãàí³çàö³ÿ ïðîöåñó ïîâ³äîìëåííÿ ñòóäåíòàì â³äïîâ³äíèõ ñïåö³àëüíèõ çíàíü ³ ôîðìóâàííÿ óì³íü ç óðàõóâàííÿì ¿õ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé, ùî ñòâîðþº îïòèìàëüí³ óìîâè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïîòåíö³éíèõ ìîæëèâîñòåé êîæíîãî ñòóäåíòà.

Âèçíà÷åíî, ùî ï³ä ³íäèâ³äóàë³çàö³ºþ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â òåõíîëîã³é íåîáõ³äíî ðîçãëÿäàòè îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíèé äèäàêòè÷íèé ïðîöåñ, äå â ëîã³÷íó ñèñòåìó ïîºäíóþòüñÿ â³äïîâ³äí³ åëåìåíòè, ùî ì³ñòÿòü â ñîá³ ñòðóêòóðè ö³ëåé, ¿¿ çì³ñò, ïðîåêòóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ³ ïðîãðàì, îêðåì³ ö³ë³ óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ñòóäåíò³â, ìîäåë³ ¿õ ãðóïóâàííÿ, ôîðìè, ìåòîäè íàâ÷àííÿ òà êîíòðîëþ, ñïîñîáè îö³íêè ïðîöåñó íàâ÷àííÿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â».

. Òåîðåòè÷íî îá´ðóíòîâàíî òà ðîçðîáëåíî ìåòîäèêó ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â ÿê ñóêóïí³ñòü íàóêîâî îá´ðóíòîâàíèõ, ñèñòåìàòèçîâàíèõ, êîíêðåòèçîâàíèõ òà äîö³ëüíî ñêîìïîíîâàíèõ ö³ëåé, çì³ñòó, ìåòîä³â, ïðèéîì³â, ñïîñîá³â, çàñîá³â, çàâäàíü, ïðèíöèï³â, îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì òà îñíîâíèõ åòàï³â ïðè íàâ÷àíí³ ñòóäåíò³â, ç ïîïåðåäí³ì ïðîãðàìóâàííÿì âñüîãî ïåð³îäó íàâ÷àííÿ, ïîâíèõ íàâ÷àëüíèõ öèêë³â (ìàêðîïðîãðàìóâàííÿ), îêðåìèõ éîãî ìåòîäè÷íèõ îäèíèöü (ïðîãðàìóâàííÿ ä³é) íà îñíîâ³ ñõåì òà àëãîðèòì³â ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ùî áàçóþòüñÿ íà âèêîíàíí³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü.

Ìåòîäèêà ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â âêëþ÷ຠòàê³ áëîêè: òåîðåòè÷íèé áëîê (ö³ëüîâèé, ôóíêö³îíàëüíèé òà ìåòîäîëîã³÷íèé êîìïîíåíòè), çì³ñòîâèé áëîê (çì³ñò äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â», çì³ñò ÊÑÍ «Êîíñòðóþâàííÿ», ùî âðàõîâóº ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ñòóäåíò³â ï³ä ÷àñ ¿õ íàâ÷àííÿ), ïðîöåñóàëüíèé áëîê (îðãàí³çàö³éíèé òà òåõíîëîã³÷íèé êîìïîíåíòè), áëîê ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é íàâ÷àííÿ (âèêëàäà÷³, ñòóäåíòè, ñõåìè òà àëãîðèòìè ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é íàâ÷àííÿ) òà ðåçóëüòàòèâíèé áëîê (êðèòå𳿠îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â òà ð³âí³ ÇÍÓ)

Çì³ñò ìîäóë³â ñôîðìîâàíî íà îñíîâ³ äîòðèìàííÿ ïðèíöèïó âðàõóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ âëàñòèâîñòåé ñòóäåíò³â, ïðåäñòàâëåíî ÿê ó ïðîãðàì³ äèñöèïë³íè, òàê é ó ÊÑÍ «Êîíñòðóþâàííÿ» â çðó÷íîìó òà íàî÷íîìó âèãëÿä³ äëÿ ñòóäåíò³â ç ð³çíèìè ðåïðåçåíòàòèâíèìè ñèñòåìàìè ñïðèéíÿòòÿ, çàáåçïå÷åíî äèäàêòè÷íèì ìàòåð³àëîì, ïðîáëåìíèìè ³ ³íäèâ³äóàëüíèìè ï³çíàâàëüíèìè çàâäàííÿìè.

Ðîçðîáëåíî ìåòîä âàð³àòèâíèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ ìàòðèöü, ùî äîçâîëÿº çàáåçïå÷èòè íàóêîâî îá´ðóíòîâàíó òà åôåêòèâíó òðàºêòîð³þ íàâ÷àííÿ êîæíîãî ñòóäåíòà êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â. ³í ñêëàäàºòüñÿ ç íàñòóïíèõ êðîê³â: ïðîåêòóâàííÿ áëîê³â-âàð³àíò³â ìàòðèö³ äëÿ ïîäà÷³ ³íôîðìàö³¿ ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â; âèçíà÷åííÿ çì³ñòó äîñë³äæóâàíîãî ìàòåð³àëó ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â (â çàëåæíîñò³ â³ä ïñèõîëîã³÷íèõ, îñîáèñòèõ òà íàâ÷àëüíèõ ïàðàìåòð³â ñòóäåíò³â); äîïîìîãà âèêëàäà÷à ñòóäåíòàì ó âèáîð³ ìîäóë³â ç âàð³àòèâíî¿ ÷àñòèíè òà ðîçÿñíåííÿ îáîâÿçêîâî¿; ³íäèâ³äóàëüíå âèð³øåííÿ çàâäàíü, ó ïàð³, àáî ï³ä êåð³âíèöòâîì âèêëàäà÷à; ðåôëåêñ³ÿ òà ñàìîàíàë³ç âèêîíàíèõ çàâäàíü, ïåðåâ³ðêà ¿õ âèð³øåííÿ âèêëàäà÷åì; ñêëàäàííÿ òðàºêòî𳿠ïîäàëüøîãî âèâ÷åííÿ ìàòåð³àëó ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ðåôëåêñ³¿ (â çàëåæíîñò³ â³ä ïñèõîëîã³÷íèõ, îñîáèñòèõ òà íàâ÷àëüíèõ ïàðàìåòð³â ñòóäåíò³â).

Ïåðåâàãîþ öüîãî ìåòîäó º òå, ùî â³í äîçâîëÿº âèð³øèòè ñêëàäí³ ï³çíàâàëüí³ çàäà÷³ ³ çíàéòè íîâ³, îðèã³íàëüí³ ³äå¿, à ïîò³ì ïåðåéòè íà íîâó, á³ëüø ñêëàäíó ³íäèâ³äóàëüíó òðàºêòîð³þ íàâ÷àííÿ êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â.

Òåîðåòè÷íî îá´ðóíòîâàíî òà ðîçðîáëåíî äèäàêòè÷í³ çàñîáè íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ êîìïþòåðíî¿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ «Êîíñòðóþâàííÿ», äå íàáóâ ïîäàëüøîãî âò³ëåííÿ ìåòîä âàð³àòèâíèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ ìàòðèöü øëÿõîì ïðîåêòóâàííÿ òà ïðåäñòàâëåííÿ ð³çíîð³âíåâîãî ìàòåð³àëó ÊÑÍ òà çì³ñòó äèñöèïë³íè ó âèãëÿä³ ôîðìàë³çîâàíîãî îïèñó, ùî äîçâîëÿº ãåíåðóâàòè ð³çí³ àëãîðèòìè ïðåäñòàâëåííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó çà çàäàíèì ð³âíåì ñêëàäíîñò³, îñîáëèâîñòÿìè ðåïðåçåíòàòèâíîãî êàíàëó ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ñòóäåíòà, òà ³íäèâ³äóàë³çóâàòè ñõåìè íàâ÷àííÿ êîæíîãî ñòóäåíòà.

Îá´ðóíòîâàíî òà ðîçðîáëåíî êðèòå𳿠îö³íþâàííÿ åôåêòèâíîñò³ òðàäèö³éíî¿ òà åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ìåòîäèê íàâ÷àííÿ: êðèòå𳿠ñôîðìîâàíîñò³ ôàõîâèõ çíàíü, êðèòåð³é ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü, êðèòå𳿠ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ ÿêîñòåé ïðè âèêîíàíí³ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü.

4. Åêñïåðèìåíòàëüíî ïåðåâ³ðåíî åôåêòèâí³ñòü ìåòîäèêè ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â. Çà âñ³ìà ïîêàçíèêàìè Åà ìàëà êðàù³ ðåçóëüòàòè í³æ ÊÃ. Ïðèð³ñò ñåðåäí³õ çíà÷åíü â Åà ñêëàâ â³ä 10,71% äî 15,97%. À äîâåäåííÿ ñòàòèñòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³ äàëî ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè âèñíîâîê ïðî åôåêòèâí³ñòü ðîçðîáëåíî¿ ìåòîäèêè.

Íà îñíîâ³ ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ ðîçðîáëåíî ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â, çàñíîâàí³ íà âðàõóâàíí³ ó íàâ÷àíí³ ð³çíèõ ðåïðåçåíòàòèâíèõ ñèñòåì ñïðèéíÿòòÿ ñòóäåíò³â.

Ïåðñïåêòèâíèìè íàïðÿìàìè ïîäàëüøîãî äîñë³äæåííÿ âèçíà÷åíî ñòâîðåííÿ ñó÷àñíîãî ³íôîðìàö³éíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â òà ³íøèì òåõí³÷íèì äèñöèïë³íàì, çíàõîäæåííÿ îïòèìàëüíîãî ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ êîëåêòèâíèìè òà ³íäèâ³äóàëüíèìè ôîðìàìè íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â.


ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÈÕ ÄÆÅÐÅË


1.Àáäóëëèíà Î.À. Ëè÷íîñòíî-îðèåíòèðîâàííàÿ òåõíîëîãèÿ îáó÷åíèÿ: ïðîáëåìû è ïîèñêè / Î.À. Àáäóëëèíà // Íàóêà è øêîëà, 1998. - ¹ 4. - Ñ.34-37.

2.Àáäóëëèíà Î.À. Îáùåïåäàãîãè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà ó÷èòåëÿ â ñèñòåìå âûñøåãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ / Î.À. Àáäóëëèíà. - Ì.: Ïðîñâåùåíèå, 1990. - 141 ñ.

3.Àáðàìîâà Ë.Ã. Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä êàê ñðåäñòâî êîððåêöèè ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñòóäåíòîâ: àâòîðåô. äèñ. íà ñîèñêàíèå ó÷åí. ñòåïåíè êàíä. ïåä. íàóê: ñïåö. 13.00.01 Òåîðèÿ è èñòîðèÿ ïåäàãîãèêè / Ë.Ã. Àáðàìîâà. - Ë., 1988. - 17 ñ.

4.Àáóëüõàíîâà-Ñëàâñêàÿ Ê.À. Äåÿòåëüíîñòü è ïñèõîëîãèÿ ëè÷íîñòè / Ê.À Àáóëüõàíîâà-Ñëàâñêàÿ. - Ì.: Íàóêà, 1980. - 335 ñ.

.Àãîøêîâ Ë.Î. Ïðîåêòóâàííÿ îäÿãó ðàö³îíàëüíèìè àñîðòèìåíòíèìè ñåð³ÿìè. Íàâ÷. ïîñ³áíèê / Àãîøêîâ Ë.Î., Êîëîñí³÷åíêî Ì.Â., Êîíîíåíêî Ã.². - Ê.: Àð³ñòåé, 2008. - 116 ñ.

.Àëåêñàíäðîâà Å. Õàðàêòåðèñòèêà ìîäåëåé èíäèâèäóàëüíîãî îáó÷åíèÿ / Å. Àëåêñàíäðîâà, Ì. Àëåøèíà // ³äêðèòèé óðîê. - 2004. - ¹21-22. - Ñ.31-38.

.Àëåêñàíäðîâà Å. Èíäèâèäóàëèçàöèÿ îáðàçîâàíèÿ: ó÷èòüñÿ äëÿ ñåáÿ / Å. Àëåêñàíäðîâà /Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå. - 2008. - ¹7. - Ñ.243-250.

8.Àëåêñååâ Â.Å. Îðãàíèçàöèÿ òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà ó÷àùèõñÿ: ó÷åá.-ìåòîä. ïîñîá. / Â.Å. Àëåêñååâ. - Ì.: Âûñøàÿ øêîëà, 1984. - 46 ñ.

9.Àëåêñþê À.Ì. Ïðîáëåìí³ñòü ó íàâ÷àíí³ / À.Ì. Àëåêñþê. - Ê.: Ðàä. øêîëà, 1978. - Ñ. 21-27.

.Àëåêñþê À.Ì. Ïåäàãîã³êà âèùî¿ øêîëè Óêðà¿íè: [íàâ÷. ïîñ³áíèê] / À.Ì. Àëåêñþê. - Ê.: Ëèá³äü, 1998. - 558 ñ.

.Àëèåâà Í.Ç. Çðèòåëüíûå èëëþçèè: íå âåðü ãëàçàì ñâîèì / Í.Ç. Àëèåâà. - Ðîñòîâ í/Ä: Ôåíèêñ, 2007. - 333 ñ.

.Àë³ê Í.À. Äîïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ Òåõíîëîã³ÿ â óìîâàõ ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ: àâòîðåô. äèñ. íà çäîáóòòÿ íàóê. ñòóïåíÿ êàíä. ïåä. íàóê: ñïåö. 13.00.02 - Òåîð³ÿ òà ìåòîäèêà òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ / Í.À. Àë³ê. - Ê., 2007. - 18 ñ.

.Àìèðîâà Ý.Ê. Êîíñòðóèðîâàíèå îäåæäû. 6-å èçä., èñïð. / Àìèðîâà Ý.Ê., Ñàêóëèíà Î.Â., Òðóõàíîâà À.Ò. - Ì.: Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, 2010. - 416 ñ.

14.Àíàíüåâ Á.Ã. Èíäèâèäóàëüíîå ðàçâèòèå ÷åëîâåêà / Á.Ã. Àíàíüåâ. - Ì.: Ïðîñâåùåíèå, 1968. - 334 ñ.

.Àíäðååâ Â.È. Ïåäàãîãèêà òâîð÷åñêîãî ñàìîðàçâèòèÿ: èííîâàöèîííûé êóðñ / Â.È. Àíäðååâ. - Êàçàíü: èçä-âî ÊÃÓ, 1996. - 566 ñ.

.Àíöóïîâ Ñ.Â. Èíäèâèäóàëüíûå ó÷åáíûå ïëàíû â ïðîôèëüíîì îáó÷åíèè: ïðàêòèêà, óñïåõè, ïðîáëåìû / Ñ.Â. Àíöóïîâ, Ò.Í. Áîãäàíîâà, Å.Â. Èâàíåíêî// Øêîëüíûå òåõíîëîãèè. - 2009. - ¹1. - Ñ.116-121.

.Àðòåìîâà Ë.Ê. Îáðàçîâàòåëüíî-ïðîôåññèîíàëüíûé ìàðøðóò ñòàðøåêëàññíèêîâ: ïðîáëåìû, ïóòè ðåàëèçàöèè/ Ë.Ê. Àðòåìîâà //Ïðîôèëüíàÿ øêîëà. - 2008. - ¹6. - Ñ.47-54.

.Àðõàíãåëüñêèé Ñ.È. Ó÷åáíûé ïðîöåññ â âûñøåé øêîëå. Åãî çàêîíîìåðíûå îñíîâû è ìåòîäû: [ó÷åá.-ìåòîä. ïîñîá.] / Ñ.È. Àðõàíãåëüñêèé. - Ì.: Âûñø. øêîëà, 1980. - 368 ñ.

.Àðöåâà Î.Î. Êîíñòðóêòîðñüêà ï³äãîòîâêà âèðîáíèöòâà. Êîíñïåêò ëåêö³é / Î.Î. Àðöåâà. - Ê.: ÊÍÓÒÄ, 2009. - 24 ñ.

.Àñòàïîâ Â.Ì. Êîððåêöèîííàÿ ïåäàãîãèêà ñ îñíîâàìè íåéðî- è ïàòîïñèõîëîãèè. - Ì.: ÌÏÑÈ, 2010. - 231 ñ.

21.Àòóòîâ Ï.Ð. Òåõíîëîãèÿ êàê ñèñòåìà / Ï.Ð. Àòóòîâ // Ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè â óñëîâèÿõ ñåëüñêîé øêîëû: ñá. íàó÷. òðóä. / êîë. àâò. - Ì: Èçä-âî ÐÀÎ, 1996. - Ñ.8-20.

22.Àøåðîâ À.Ò. Ìåòîäè ³ ìîäåë³ îö³íêè ïåäàãîã³÷íîãî âïëèâó íà ðîçâèòîê ï³çíàâàëüíî¿ ñàìîñò³éíîñò³ ñòóäåíò³â: ìîíîãðàô³ÿ [òåêñò] / À.Ò. Àøåðîâ, Â.Ã.Ëîãâ³íåíêî. - Õàðê³â.: Ó²ÏÀ, 2005. - 164 ñ.: ³ë., òàáë.

23.Áàáàíñêèé Þ.Ê. Èíòåíñèôèêàöèÿ ïðîöåññà îáó÷åíèÿ / Þ.Ê. Áàáàíñêèé. - Ì.: Çíàíèå, 1987. - 80ñ.

Áàáàíñêèé Þ.Ê. Îïòèìèçàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîöåññà / Þ.Ê. Áàáàíñêèé, Ì.Ì. Ïîòàøíèê. - Ê. : Ðàä. øêîëà, 1982. - 200 ñ.

24.Áàáàíñêèé Þ.Ê. Îïòèìèçàöèÿ ïðîöåññà îáó÷åíèÿ: îáùåäèä. àñïåêò / Þ.Ê. Áàáàíñêèé. - Ì.: Ïåäàãîãèêà, 1977. - 254 ñ.

25.Áàáàíñêèé Þ.Ê. Îïòèìèçàöèÿ ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà (ìåòîäè÷åñêèå îñíîâû) / Þ.Ê. Áàáàíñêèé. - Ì.: Ïðîñâåùåíèå, 1982. - 192 ñ.

.Áàñþê Ò.Ì. Àíàë³ç òà êëàñèô³êàö³ÿ ìåòîä³â â³çóàë³çàö³¿ // Ïîë³ãðàô³ÿ ³ âèäàâíè÷à ñïðàâà. - 2003. - Âèï. 40. - Ñ.109-114.

.Áåçðóêîâà Â.Ñ. Ïåäàãîãèêà. Ïðîåêòèâíàÿ ïåäàãîãèêà / Â.Ñ. Áåçðóêîâà. - Åêàòåðèíáóðã: Äåëîâàÿ êíèãà, 1996. - 344 ñ.

.Áåðíøòåéí Í.À. Î÷åðêè ïî ôèçèîëîãèè äâèæåíèé è ôèçèîëîãèè àêòèâíîñòè / Í.À. Áåðíøòåéí. - Ì.: Ìåäèöèíà, 1966. - 349 ñ.

.Áåñïàëüêî Â.Ï. Îáðàçîâàíèå è îáó÷åíèå ñ ó÷àñòèåì êîìïüþòåðîâ (ïåäàãîãèêà òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ). - Ì.: Èçäàòåëüñòâî Ìîñêîâñêîãî ïñèõîëîãî-ñîöèàëüíîãî èíñòèòóòà, 2002. - 352 ñ.

.Áåñïàëüêî Â. Ï. Ïåäàãîãèêà è ïðîãðåññèâíûå òåõíîëîãèè îáó÷åíèÿ / Â. Ï. Áåñïàëüêî. - Ì. : Ïåäàãîãèêà, 1995. - 186 ñ.

31.Áåñïàëüêî Â.Ï. Ñèñòåìíî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ: ó÷åá.-ìåòîä. ïîñîá. / Â.Ï.Áåñïàëüêî, Þ.Ã. Òàòóð. - Ì.: Âûñø. øê., 1989. - 144 ñ.: èë.

.Áåñïàëüêî Â.Ï. Ñëàãàåìûå ïåäàãîãè÷åñêîé ïñèõîëîãèè / Â.Ï. Áåñïàëüêî. - Ì.: Ïåäàãîãèêà, 1989. - 192 ñ.

.Áåññîëèöûíà Ð. Èíäèâèäóàëüíûé ó÷åáíûé ïëàí: ïðîåêòèðîâàíèå, âûáîð, îðãàíèçàöèÿ îáó÷åíèÿ/ Ð. Áåññîëèöûíà, À.Õîäûðåâ //Äèðåêòîð øêîëû. - 2009. - ¹4. - Ñ.58-63.

.Áºëîêóðîâà Ë.Ñ. ßê íàâ÷èòèñÿ øèòè. - Ê.: Ðàäÿíñüêà øêîëà, 1981.

.Áëàíê À.Ô., Ôîëèíà Ç.Ì. Ïðàêòè÷åñêàÿ êíèãà ïî ìîäåëèðîâàíèþ æåíñêîé îäåæäû: Ó÷åáíîå ïîñîáèå. - Ì.: Ëåãïðîìáûòèçäàò, 1992.

.Áëåéê Ñ., Ïåéï Ñ., ×îøàíîâ Ì.À. Èñïîëüçîâàíèå äîñòèæåíèé íåéðîïñèõîëîãèè â ïåäàãîãèêå ÑØÀ. Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë «Ïåäàãîãèêà» ¹ 5, 2004: - Ñ. 85-90.

37.Áëîíñêèé Ï.Ï. Èçáðàííûå ïåäàãîãè÷åñêèå è ïñèõîëîãè÷åñêèå ñî÷èíåíèÿ: â 2-õ ò. / Áëîíñêèé Ï.Ï. / [ðåä. À.Â. Ïåòðîâñêèé]. - Ì: Ïåäàãîãèêà, 1979 - ò.². - 303 ñ. - ò.²². - 309ñ.

.Áîãîÿâëåíñêàÿ Ä.Á. Ïñèõîëîãèÿ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé: ó÷åá. ïîñîáèå [äëÿ ñòóä. âûñø. ó÷åá. çàâåäåíèé] / Ä.Á. Áîãîÿâëåíñêàÿ. - Ì.: Èçäàòåëüñêèé öåíòð Àêàäåìèÿ, 2002. - 320 ñ.

39.Áîíäàð Â.². Äèäàêòèêà / Â.². Áîíäàð. - Ê.: Ëèá³äü, 2005. - 264 ñ.

.Áîðåöüêà Å.Ä., Ìàëþòà Ï.Ì.: Òåõíîëîã³ÿ âèãîòîâëåííÿ ëåãêîãî òà äèòÿ÷îãî îäÿãó: Íàâ÷. ïîñ³áíèê. - Ê.: Âèùà øêîëà, 1991.

.Áðþõàíîâà Í.Î. Îñíîâè ïåäàãîã³÷íîãî ïðîåêòóâàííÿ â ³íæåíåðíî-ïåäàãîã³÷í³é îñâ³ò³: Ìîíîãðàô³ÿ. - ÓØÀ - Õàðê³â: ÍÒÌÒ, 2010. - 438 ñ.

.Áóãàéîâ Î.². Äèôåðåíö³àö³ÿ íàâ÷àííÿ ó÷í³â ó çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³: ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ / Î.².Áóãàéîâ, Ä.². Äåéêóí. - Ê.: Îñâ³òà, 1992. - 32 ñ.

43.Áóäàðíûé À.À. Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä â îáó÷åíèè / À.À. Áóäàðíûé // Ñîâåòñêàÿ ïåäàãîãèêà. - 1965. - ¹2. - Ñ.78-83.

.Áóëàòîâà Å.Á. Êîíñòðóêòèâíîå ìîäåëèðîâàíèå îäåæäû / Å.Á.Áóëàòîâà, Ì.Í. Åâñååâà. - Ì.: Èçäàòåëüñêèé öåíòð «Àêàäåìèÿ», 2004. - 273 ñ.

45.Áóòóçîâ È.Ä. Äèôôåðåíöèðîâàííûé ïîäõîä ê îáó÷åíèþ ó÷àùèõñÿ íà ñîâðåìåííîì óðîêå / È.Ä. Áóòóçîâ. - Íîâãîðîä, 1972. - 72 ñ.

46.Âàñåíîê Ò.Ì. Ìåòîäèêà äèôåðåíö³éîâàíîãî íàâ÷àííÿ â ïðîöåñ³ êîíñòðóþâàííÿ ïîÿñíèõ âèðîá³â íà óðîêàõ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ / Ò.Ì. Âàñåíîê // Íàóêîâ³ çàïèñêè Òåðíîï³ëüñüêîãî äåðæ. ïåä. óí-òó. - 1999. - ¹3. - Ñ. 154-155. - (Ñåð³ÿ Ïåäàãîã³êà).

.Âàñåíîê Ò.Ì. Ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ó÷í³â 5-9 êëàñ³â îñíîâ êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â: àâòîðåô. äèñ. íà çäîáóòòÿ íàóê. ñòóïåíÿ êàíä. ïåä. íàóê: ñïåö. 13.00.02 - Òåîð³ÿ òà ìåòîäèêà òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ / Ò.Ì. Âàñåíîê. - Òåðíîï³ëü, 2002. - 20 ñ.

.Âàñèëüåâà Ò.Â. Ñî÷åòàíèå ãðóïïîâûõ è èíäèâèäóàëüíûõ ôîðì ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ñòóäåíòîâ êàê ñðåäñòâî ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè îáó÷åíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè áóäóùèõ ó÷èòåëåé: äèñ. … êàíä. ïåä. íàóê: 13.00.02 / Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà Âàñèëüåâà. - Êèåâ, 1986. - 239 ñ.

.Âàùóê Î.Â. Îñîáëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ // Ïåäàãîã³÷í³ íàóêè: Çá. íàóê. ïðàöü Áåðäÿíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó. - ¹2. - Áåðäÿíñüê: ÁÄÏÓ, 2003. - Ñ. 99-106.

.Âåíäðîâñêàÿ Ð.Á. Óðîêè äèôôåðåíöèðîâàííîãî îáó÷åíèÿ / Ð.Á. Âåíäðîâñêàÿ //Ñîâåòñêàÿ ïåäàãîãèêà. - 1990. - ¹11. - Ñ.78 - 86.

.Âåðáèöêèé À.À. Àêòèâíûå ìåòîäû îáó÷åíèÿ â âûñøåé øêîëå: Êîíòåêñòíûé ïîäõîä / À.À. Âåðáèöêèé. - Ì., 1991. - 285ñ.

.Âåñíà Ì.À. Äàëüòîí-ïëàí è èíäèâèäóàëèçàöèÿ ïðîöåññà îáó÷åíèÿ / Ì.À. Âåñíà. - Êóðãàí: Êóðãàíñêèé ïåäèíñòèòóò, 1993. - 30 ñ.

.Âåòðîâà Ç.Ä. Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê ñòóäåíòàì â ïðîöåññå ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè: àâòîðåôåð. äèñ. íà ñîèñêàíèå ó÷åí. ñòåïåíè êàíä. ïåä. íàóê: ñïåö. 13.00.01 Òåîðèÿ è èñòîðèÿ ïåäàãîãèêè / Ç.Ä. Âåòðîâà. - Ë., 1979. - 20 ñ.

.Âèíäåëüáàíä Â. Ïëàòîí / Â. Âèíäåëüáàíä. - Ê.: Çîâí³øòîðãâèäàâ Óêðà¿íè, 1993. - 176 ñ.

.Âèøòàê Î.Â. Êðèòåðèè ñîçäàíèÿ ýëåêòðîííûõ ó÷åáíûõ ìàòåðèàëîâ // Ïåäàãîãèêà. - 2003. - ¹8. - Ñ.19-22.

.Âèùà îñâ³òà Óêðà¿íè ³ Áîëîíñüêèé ïðîöåñ / Çà ðåä. Â.Ã.Êðåìåíÿ. - Òåðíîï³ëü: Íàâ÷àëüíà êíèãà - Áîãäàí, 2004. - 384 ñ.

57.Âîëêîâ È.Ï. Öåëü îäíà - äîðîã ìíîãî: Ïðîåêòèðîâàíèå ïðîöåññîâ îáó÷åíèÿ: [êí. äëÿ ó÷èòåëÿ]: (èç îïûòà ðàáîòû) / È.Ï. Âîëêîâ. - Ì.: Ïðîñâåùåíèå, 1990. - 159 ñ.: èë.

58.Âîëêîâà Í.Ï. Ïåäàãîã³êà / Í.Ï. Âîëêîâà. - Ê.: Âèä öåíòð Àêàäåì³ÿ, 2003. - 576 ñ.

.Âîëêîòðóá È.Ò. Îñíîâû õóäîæåñòâåííîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ / È.Ò.Âîëêîòðóá. - Ê.: Âèùà øê., 1982. - 148 ñ.

.Âîëîâèê Ï.Ì. Ïðîáëåìè ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåíü / Ï.Ì. Âîëîâèê // Ïðîáëåìè òà ïåðñïåêòèâè ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ ãóìàí³òàðíî-òåõí³÷íî¿ åë³òè. - Õàðê³â: ÍÒÓ «Õϲ», 2002. - Âèï. 3. - Ñ. 111-118.

.Âîëîäüêî Â.Í. ²íäèâ³äóàë³çàö³ÿ òà äèôåðåíö³àö³ÿ íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ / Â.Í. Âîëîäüêî // Ãóìàí³òàðí³ íàóêè. - 2001. - ¹ 1. - Ñ. 54-65.

62.Âîëüòåð Ì. Ïðîáëåìà äèôôåðåíöèðîâàííîãî îáó÷åíèÿ â ñîâåòñêîé ïåäàãîãèêå è ïðàêòèêå îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû: àâòîðåôåð. äèñ. íà ñîèñêàíèå ó÷åí. ñòåïåíè êàíä. ïåä. íàóê: ñïåö. 13.00.01 Òåîðèÿ è èñòîðèÿ ïåäàãîãèêè / Ì. Âîëüòåð. - Ìèíñê, 1977. - 25 ñ.

.Âûãîòñêèé Ë.Ñ. Âîîáðàæåíèå è òâîð÷åñòâî â äåòñêîì âîçðàñòå / Ë.Ñ. Âûãîòñêèé. - Ì.; 1936.

.Ãàâðèëåíêî, Ñ.Ñ. Èíäèâèäóàëüíî-îáðàçîâàòåëüíûé ìàðøðóò: [àëãåáðà è íà÷àëà àíàëèçà]/ Ñ.Ñ. Ãàâðèëåíêî// Ìàòåìàòèêà â øêîëå. - 2007. - ¹3. - Ñ.51-56.

.Ãàâðèùàê Ã.Ð. Äèäàêòè÷í³ óìîâè ðåàë³çàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó äî ó÷í³â ó ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ êðåñëåííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³: àâòîðåô. äèñ. íà çäîáóòòÿ íàóê. ñòóïåíÿ êàíä. ïåä. íàóê: ñïåö. 13.00.02 Òåîð³ÿ òà ìåòîäèêà òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ/ Ã.Ð. Ãàâðèùàê. - Ê., 2004. - 20 ñ.

.Ãàéäóê Ë.Ì. Ñó÷àñí³ òåõíîëî㳿 ìîäåëþâàííÿ ³ õóäîæíüîãî îçäîáëåííÿ îäÿã): Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê / Ë.Ì. Ãàéäóê, ².Â. Âàñèëüºâà. - Ê.: ÊÍÓÒÄ, 2008. - 132 ñ.

67.Ãàëàãóçîâà Ì.À. Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû ôîðìèðîâàíèÿ òâîð÷åñêîé ëè÷íîñòè øêîëüíèêà â ïðîöåññå ïîëèòåõíè÷åñêîé ïîäãîòîâêè: àâòîðåôåð. äèñ. íà ñîèñêàíèå ó÷åí. ñòåïåíè äîêòîðà ïåä. íàóê: ñïåö. 13.00.01 Òåîðèÿ è èñòîðèÿ ïåäàãîãèêè / Ì.À. Ãàëàãóçîâà. - Ì., 1988. - 31 ñ.

.Ãàëüïåðèí Ï.ß. Ââåäåíèå â ïñèõîëîãèþ / Ï.ß.Ãàëüïåðèí. - Ì.: Èçä-âî Ìîñê. óí-òà, 1976. - 150 ñ.

.Ãàëüïåðèí Ï.ß. Ôîðìèðîâàíèå çíàíèé è óìåíèé íà îñíîâå òåîðèè ïîýòàïíîãî óñâîåíèÿ óìñòâåííûõ äåéñòâèé / Ï.ß. Ãàëüïåðèí, Í.Ô. Òàëûçèíà. - Ì.: ÌÃÓ, 1968. - Ñ. 31-65.

70.Ãåëüâåö³é Ê.À. Ïðî ëþäèíó, ¿¿ ðîçóìîâ³ çä³áíîñò³ òà ¿¿ âèõîâàííÿ / Ê.À. Ãåëüâåö³é: ïåð. ç ôð. Âàëåðÿíà ϳäìîãèëüíîãî. - Ê.: Îñíîâè, 1994. - 416 ñ.

.Ãåðíåò Í.Ä. Íàóêîâî-ìåòîäè÷í³ îñíîâè ðîçðîáêè êîìïþòåðíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì // Ñó÷àñíèé ñòàí âèùî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³: ïðîáëåìè òà ïåðñïåêòèâè: Âñåóêð. íàóêîâî-ìåòîä. êîíô. - Ê.: ÂÖ «Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò», 2000. - Ñ. 183-185.

72.Ãåðøóíñêèé Ã.Ñ. Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïðîãíîñòèêà: Ìåòîäîëîãèÿ, òåîðèÿ, ïðàêòèêà / Ã.Ñ. Ãåðøóíñêèé. - Êèåâ, 1986. - 200 ñ.

.Ãèëôîðä Äæ. Òðè ñòîðîíû èíòåëëåêòà / Äæ. Ãèëôîðä // Ïñèõîëîãèÿ ìûøëåíèÿ. - Ì.: Íàóêà, 1965. - Ñ. 256-280.

.Ãèëüáóõ Þ.Ç. Èäåè äèôôåðåíöèðîâàííîãî îáó÷åíèÿ â îòå÷åñòâåííîé ïåäàãîãèêå / Þ.Ç. Ãèëüáóõ // Ïåäàãîãèêà. - 1994. - ¹ 5. - Ñ.80-83.

.Ãèëüìàíîâ Ð.À. Ïðîáëåìà äèäàêòîìåòðèè òðóäíîñòè ó÷åáíûõ óïðàæíåíèé: ìîíîãðàôèÿ / Ð.À.Ãèëüìàíîâ. - Êàçàíü: Èçä-òâî Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà, 1989. - 182 ñ.

76.Ãëåéçåð ÃÄ. Ïðîáëåìà ó÷åòà èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé ó÷àùèõñÿ â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå âçðîñëûõ /Ã.Ä. Ãëåéçåð // Ïðîáëåìû èíäèâèäóàëèçàöèè è äèôôåðåíöèàöèè îáó÷åíèÿ â âå÷åðíåé øêîëå: ñá. íàó÷. òðóäîâ / êîë. àâò. - Ë., 1981. - 68 ñ.

.Ãëóøåíêîâà, À.Â. Äèàãíîñòèêà ó÷åáíûõ óìåíèé è íàâûêîâ (èç îïûòà ðàáîòû øêîëû ïî ôîðìèðîâàíèþ èíäèâèäóàëüíîé òðàåêòîðèè âîñïèòàíèÿ è ðàçâèòèÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ) / À.Â. Ãëóøåíêîâà // Äèðåêòîð øêîëû. - 2008. - ¹4. - Ñ.73-77.

.Ãîëîâí³íà Ì.Â., Ìèõàéëåöü Â.Ì. Òåõíîëîã³ÿ êðîþ òà øèòòÿ. - 5-òå âèä., ç³ çì³íàìè. - Ê.: Òåõí³êà, 1988.

.Ãîí÷àðåíêî Ñ.Ó. Ïðîáëåìè ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ / Ñ.Ó. Ãîí÷àðåíêî, Â.Ì. Âîëîäüêî // Ïåäàãîã³êà ³ ïñèõîëîã³ÿ. - 1995. - ¹ 1. - Ñ. 63-71.

80.Ãîí÷àðåíêî Ñ.Ó. Óêðà¿íñüêèé ïåäàãîã³÷íèé ñëîâíèê / Ñ.Ó. Ãîí÷àðåíêî. - Ê.: Ëèáiäü, 1997. - 376 ñ.

.Ãîí÷àðîâ Í.Ê. Äèôôåðåíöèàöèÿ è èíäèâèäóàëèçàöèÿ îáðàçîâàíèÿ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ / Í.Ê. Ãîí÷àðîâ // Ïðîáëåìû ñîöèàëèñòè÷åñêîé ïåäàãîãèêè. - Ì.: Ïåäàãîãèêà, 1973. - Ñ. 338-341.

.Ãîðìèí À. Ìîäåëè èíäèâèäóàëüíûõ òðàåêòîðèé îáó÷åíèÿ / À. Ãîðìèí //Äèðåêòîð øêîëû. - 2007. - ¹1. - Ñ.69-74.

83.Ãðàáàðü Ì.È. Ïðèìåíåíèå ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêè â ïåäàãîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ: íåïàðàìåòðè÷åñêèå ìåòîäû / Ì.È. Ãðàáàðü, Ê.À. Êðàñíÿíñêàÿ. - Ì.: Ïåäàãîãèêà, 1977. - 136 ñ.

84.Ãðåáåíþê Ò.Á. Âçàèìîñâÿçü ïðèíöèïîâ ìîòèâàöèè â öåëîñòíîì ïðîöåññå îáó÷åíèÿ / Ò.Á. Ãðåáåíþê //Èíäèâèäóàëèçàöèÿ îáó÷åíèÿ ó÷åíèêîâ ñðåäíèõ ïðîôòåõó÷èëèù: ñá. íàó÷. òðóäîâ / êîë. àâò. - Ì.: ÀÏÍ ÑÑÑÐ, 1987. - Ñ. 41.

.Ãðèíåíêî ².Â. Ïåäàãîã³÷í³ óìîâè ðîçâèòêó êðåàòèâíîñò³ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ãóìàí³òàðíîãî ïðîô³ëþ ó ïðîöåñ³ ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè: àâòîðåô. äèñ. íà çäîáóòòÿ íàóê. ñòóïåíÿ êàíä. ïåä. íàóê: ñïåö. 13.00.04 Òåîð³ÿ ³ ìåòîäèêà ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè/ ².Â. Ãðèíåíêî. - Òåðíîï³ëü, 2008. - 20 ñ.

.Ãóçååâ Â.Â. Îáðàçîâàòåëüíàÿ òåõíîëîãèÿ: îò ïðèåìà äî ôèëîñîôèè / Â.Â. Ãóçååâ. - Ì.: Ñåíòÿáðü, 1996. - 112 ñ.

.Ãóçååâ Â.Â. Ïëàíèðîâàíèå ðåçóëüòàòîâ îáðàçîâàíèÿ è îáðàçîâàòåëüíàÿ òåõíîëîãèÿ / Â.Â. Ãóçååâ. - Ì.: Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå, 2000. - 240 ñ.

88.Ãóðåâè÷ Ð.Ñ. Çàñòîñóâàííÿ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàòèâíèõ òåõíîëîã³é ó ï³äãîòîâö³ â÷èòåëÿ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ / Ð.Ñ. Ãóðåâè÷, Ä.². Êîëî쳺öü // Òðóäîâà ï³äãîòîâêà â çàêëàäàõ îñâ³òè. - 2002. - ¹ 3. - Ñ.26-28.

89.Ãóñàê Ï. Ïðîáëåìè ð³çíîð³âíåâîãî íàâ÷àííÿ (Äèôåðåíö³àö³ÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèìè îñîáëèâîñòÿìè) / Ï. Ãóñàê, Ç. Öèãàíîê // гäíà øêîëà. - 2002. - ¹5. - Ñ.63-64.

.Ãóñàê Ï.Ì. ϳäãîòîâêà ó÷èòåëÿ: òåõíîëîã³÷í³ àñïåêòè: [ìîíîãðàô³ÿ] / Ï.Ì. Ãóñàê. - Ëóöüê: Ðåä.-âèä. â³ää³ë Âåæà ÂÄÓ ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 1999. - 278 ñ.

.Ãóñåâ Â.È. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñîäåðæàíèÿ ïîëèòåõíè÷åñêîé ïîäãîòîâêè ó÷èòåëåé òðóäà â ïåäèíñòèòóòàõ / Â.È. Ãóñåâ. - Ê.: Âèùà øêîëà, 1988. - 131 ñ.

.Äàâûäîâ Â.Â. Âèäû îáîáùåíèÿ â îáó÷åíèè: ëîãèêî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû ïîñòðîåíèÿ ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ / Â.Â. Äàâûäîâ. - Ì.: Ïåäàãîãèêà, 1972.

93.Äàâûäîâ Â.Â. Ïðîáëåìû ðàçâèâàþùåãî îáó÷åíèÿ / Â.Â. Äàâûäîâ. - Ì.: Ïåäàãîãèêà, 1986. - 240 ñ.

.Äåêèíà, Í.Ï. Êàðòà âûáîðà èíäèâèäóàëüíîãî ìàðøðóòà îáó÷åíèÿ / Í.Ï. Äåêèíà // Çàâó÷. - 2004. - ¹6. - Ñ.46-47.

.Äåíèñåíêî Ë.². Ðîçâèòîê ïðîôåñ³éíèõ çä³áíîñòåé ìàéáóòí³õ ðîá³òíèê³â øâåéíîãî âèðîáíèöòâà: àâòîðåô. äèñ. íà çäîáóòòÿ íàóê. ñòóïåíÿ êàíä. ïåä. íàóê: ñïåö. 13.00.01 Òåîð³ÿ òà ³ñòîð³ÿ ïåäàãîã³êè/ Ë.². Äåíèñåíêî. - Ê., 1995. - 25 ñ.

.Äåðæàâíà íàö³îíàëüíà ïðîãðàìà "Îñâ³òà. Óêðà¿íà ÕÕ² ñòîë³òòÿ". - Ê.: Ðàéäóãà, 1994. - 49 ñ.

.Äåðæàâíà íàö³îíàëüíà ïðîãðàìà Îñâ³òà: Óêðà¿íà ÕÕ² ñòîë³òòÿ Ê., 1994.

.Äåðæàâí³ ñòàíäàðòè ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè: òåîð³ÿ ³ ìåòîäèêà: Ìîíîãðàô³ÿ / Çà ðåä. Í.Ã.Íè÷êàëî. - Õìåëüíèöüêèé: ÒÓÏ, 2002. - 334 ñ.

99.Äåðêà÷ Ë.Ñ. Ñèñòåìà îðãàíèçàöèè ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû ñòóäåíòîâ íà îñíîâå äèàãíîñòèêè òèïà ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè: àâòîðåôåð. äèñ. íà ñîèñêàíèå ó÷åí. ñòåïåíè êàíä. ïåä. íàóê: ñïåö. 13.00.01 Òåîðèÿ è èñòîðèÿ ïåäàãîãèêè / Äåðêà÷ Ë.Ñ. - Ë., 1979. - 20 ñ.

.Äèäàêòèêà òåõíîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ: êíèãà äëÿ ó÷èòåëÿ / [àâò. Ï.Ð. Àòóòîâ, Â.À. Ïîëÿêîâ]. - Ì., 1997. - 200 ñ.

.Äèñòåëü Ð. Òåîðèÿ ãðàôîâ. - Íîâîñèáèðñê: Èçä-âî Èíñòèòóòà ìàòåìàòèêè, 2002. - 336 ñ.

.Äè÷ê³âñüêà ². Ì. ²ííîâàö³éí³ ïåäàãîã³÷í³ òåõíîëî㳿: [íàâ÷. ïîñ³áíèê òåêñò] / Äè÷ê³âñüêà ². Ì. - Ê.: Àêàäåìâèäàâ, 2004. - Ñ.38-41.

.Äìèòð³ºâà Ñ.Ì. Ïðîáëåìà ïåäàãîã³÷íî¿ ñï³âòâîð÷îñò³ âèêëàäà÷à ³ ñòóäåíò³â ïðè âèêëàäàíí³ ïñèõîëîã³÷íèõ äèñöèïë³í / Ñ.Ì. Äìèòð³ºâà //Ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íà íàóêà ³ ñóñï³ëüíà ³äåîëîã³ÿ: ìàòåð³àëè ìåòîäîëîã³÷íîãî ñåì³íàðó Àêàäå쳿 ïåäàãîã³÷íèõ íàóê Óêðà¿íè (12 ëèñòîïàäà 1998 ð.) / / êîë. àâò. - Ê.: Ãíîçèñ, 1998. - 605 ñ. - Ñ.176-180.

.Äîâ³äíèê ó÷èòåëÿ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ òà êðåñëåííÿ â çàïèòàííÿõ òà â³äïîâ³äÿõ / [óïîðÿä. Ñ.Ì. Äÿòëåíêî, Á.Ì. Òåðåùóê, Í.Á. Ëîñèíà]. - Õ.: Âåñòà, âèä-âî Ðàíîê, 2006. - 608 ñ.

105.Äîðîøåíêî À.Ã. Êîíñòðóêòîðñêî-òåõíîëîãè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà êàê ñðåäñòâî ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè ó÷èòåëåé òåõíîëîãèè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà / À.Ã. Äîðîøåíêî, À.Í. Ðîñòîâöåâ // Ïåäàãîã. - 1999. - ¹1 (6) - Ñ.74-78.

.Äîð÷èíñêàÿ Ò.È. Øâåéíîå äåëî: Ó÷åáíîå ïîñîáèå. - Ê.: Ðàäÿíñüêà øêîëà, 1981.

107.Äðóæèíèí Â.Í. Ïñèõîëîãèÿ îáùèõ ñïîñîáíîñòåé / Â.Í. Äðóæèíèí. - ÑÏá.: Ïèòåð Êîì, 1999. - 368ñ. - (Ñåðèÿ Ìàñòåðà ïñèõîëîãèè).

.Äóáðàâñüêà Ä.Ì. Îñíîâè ïñèõîëî㳿 : íàâ÷. ïîñ³áíèê / Ä. Ì. Äóáðàâñüêà. - Ëüâ³â: Ñâ³ò, 2001. - 580 ñ.

.Åâñòèôååâà Î. Íà ïóòè ê øêîëå èíäèâèäóàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ / Î. Åâñòèôååâà // Äèðåêòîð øêîëû. - 2004. - ¹4. - Ñ.60-63.

.ªæîâà Î.Â. Êîíñòðóþâàííÿ îäÿãó: êóðñ ëåêö³é / Î. Â. ªæîâà. - ʳðîâîãðàä: ÊÎÄ, 2009. - 168 ñ.

.Æàê Ë. Òåõíèêà êðîÿ. - Õ.: Ïðàïîð, 1995.

.Æèã³ðü Â.². Çì³ñò ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ îáñëóãîâóþ÷î¿ ïðàö³ ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³: àâòîðåô. äèñ. íà çäîáóòòÿ íàóê. ñòóïåíÿ êàíä. ïåä. íàóê: ñïåö. 13.00.02 Òåîð³ÿ òà ìåòîäèêà òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ / Â.². Æèã³ðü. - Ê., 2001. - 20 ñ.

113.Æèäåëåâ Ì.À. Ñîâðåìåííûå ìåòîäû îáó÷åíèÿ / Ì.À.Æèäåëåâ. - Ì.: Âûñø. øê., 1985. - 72 ñ.

.Æóðàâëåâà Ê. Îáó÷åíèå ïî èíäèâèäóàëüíûì ó÷åáíûì ïëàíàì: ïîâûøåíèå ìîòèâàöèè è âîçìîæíîñòü ó÷àùåãîñÿ âûáèðàòü æåëàåìóþ íàãðóçêó/ Ê. Æóðàâëåâà, Å.Çóáàðåâà, È. Íèñòðàòîâà, Å. Ñåêà÷åâà // Äèðåêòîð øêîëû. - 2008. - ¹3. - Ñ.53-58.

115.Æóðáà À.Ô. Ôîðìèðîâàíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ çíàíèé è óìåíèé ïðè ïîäãîòîâêå ó÷àùèõñÿ VII-VIII êëàññîâ ê ïðîèçâîäèòåëüíîìó òðóäó: àâòîðåôåð. äèñ. íà ñîèñêàíèå ó÷åí. ñòåïåíè êàíä. ïåä. íàóê: ñïåö. 13.00.02 Òåîðèÿ è ìåòîäèêà òðóäîâîãî îáó÷åíèÿ / À.Ô. Æóðáà. - Ì., 1986. - 18 ñ.

.Çàãàëüíà ïñèõîëîã³ÿ : ï³äðó÷íèê / çà çàã. ðåä. àêàä. Ñ. Ä. Ìàêñèìåíêà. - ³ííèöÿ : Íîâà Êíèãà, 2004. - 704 ñ.

.Çàãàëüíà ïñèõîëîã³ÿ : ï³äðó÷íèê / Î. Â. Ñêðèï÷åíêî, Ë. Â. Äîëèíñüêà, Ç. Â. Îãîðîäí³é÷óê òà ³í. - Ê. : Ëèá³äü, 2005. - 464 ñ.

118.Çàãâÿçèíñêèé Â.È. Òåîðèÿ îáó÷åíèÿ: ñîâðåìåííàÿ èíòåðïðåòàöèÿ: ó÷åá. ïîñîáèå [äëÿ ñòóä. âûñø. ïåä. ó÷åá, çàâåäåíèé] / Â.È. Çàãâÿçèíñêèé. - Ì.: Èçäàòåëüñêèé öåíòð Àêàäåìèÿ, 2001. - 192 ñ.

.Çàêîí Óêðà¿íè "Ïðî âèùó îñâ³òó" â³ä 17.01.02 ð. ¹ 2984 - ²²².

120.Çàíêîâ Ë.Â. Íàãëÿäíîñòü è àêòèâèçàöèÿ ó÷àùèõñÿ â îáó÷åíèè / Ë.Â. Çàíêîâ. - Ì.: Ó÷ïåäãèç, 1960. - 311 ñ.

.Çàõàðîâà È.Ã. Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè â îáðàçîâàíèè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ïåäàãîãè÷åñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. - Ì.: Èçäàòåëüñêèé öåíòð «Àêàäåìèÿ», 2003. - 192 ñ.

.Çäîáóòêè ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè (çà ñ³÷åíü-áåðåçåíü 2010 ð.) // Ëåãêà ïðîìèñëîâ³ñòü. - 2010. - ¹1. - Ñ.3-6

.Çèìîãëÿä Í.Ñ., Ðÿá÷èêîâ Ì.Ë. Ïðîåêòóâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â â ìîäåëÿõ: Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê. - X.: ZEBPA, 2011. - 162 ñ.

124.Çèí÷åíêî Â.Ï. Ôîðìèðîâàíèå ó áóäóùèõ ó÷èòåëåé òðóäà óìåíèé óïðàâëÿòü ó÷åáíîé è òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ ó÷àùèõñÿ: àâòîðåô. äèñ. íà ñîèñêàíèå ó÷åí. ñòåïåíè êàíä ïåä. íàóê: ñïåö. 13.00.02 Òåîðèÿ è ìåòîäèêà òðóäîâîãî îáó÷åíèÿ / Â.Ï. Çèí÷åíêî. - Ì., 1987. - 21 ñ.

125.Çíàìåðîâñüêà Í.Ï. ϳäãîòîâêà â÷èòåëÿ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ äî ðîçâèòêó õóäîæíüî-êîíñòðóêòîðñüêèõ çä³áíîñòåé ó÷í³â îñíîâíî¿ øêîëè: äèñ. … êàíä. ïåä. íàóê: 13.00.02 / Í.Ï. Çíàìåðîâñüêà. - Õåðñîí, 1999. - 230 ñ.

.Çîòêèí, À. Èíäèâèäóàëèçèðîâàííîå îáó÷åíèå â Àíãëèè è Ðîññèè / À. Çîòêèí, Í. Ìóõà //Øêîëüíûå òåõíîëîãèè. - 2008. - ¹2. - Ñ.42-47.

.Çÿçþí ².À. Êðàñà ïåäàãîã³÷íî¿ ä³¿: íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê / ².À. Çÿçþí, Ã.Ì. Ñàãà÷. - Ê.: Óêðà¿íñüêî-ô³íñüêèé ³íñòèòóò ìåíåäæìåíòó ³ á³çíåñó, 1997. - 302 ñ.

128.Èãòèñàìîâà Ã.Ð. Ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ òåõíîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ èííîâàöèîííûõ øêîë åñòåñòâåííîíàó÷íîãî ïðîôèëÿ: äèñ. … êàíä. ïåä. íàóê: 13.00.01 / Ãàëèÿ Ðàøèòîâíà Èãòèñàìîâà. - Îðåíáóðã, 1999. - 166 ñ.

.Èëüÿñîâ È. È. Ïðîåêòèðîâàíèå êóðñà îáó÷åíèÿ ïî ó÷åáíîé äèñöèïëèíå: Ïîñîáèå äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé / È. È. Èëüÿñîâ, Í. À. Ãàëàòåíêî. - Ì. : Ëîãîñ, 1994. - 208 ñ.

130.Èòåëüñîí Ë.Á. Ìàòåìàòè÷åñêèå è êèáåðíåòè÷åñêèå ìåòîäû â ïåäàãîãèêå / Ë.Á. Èòåëüñîí. - Ì., 1964. - 249 ñ.

131.²ãíàòåíêî Ã.Â. Ðîçâèòîê ñàìîñò³éíîñò³ øêîëÿð³â ó ïðîöåñ³ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ (íà ïðèêëàä³ óðîê³â îáñëóãîâóþ÷î¿ ïðàö³ â 5-7 êëàñàõ): äèñ. … êàíä. ïåä. íàóê: 1300.02 / Ã.Â. ²ãíàòåíêî. - Ê., 1999. - 195 ñ.

.²ëþñòðîâàíèé ïîñ³áíèê ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â / [àâò.-óêëàä. Ò. Ì. Âàñåíîê]. - Ãëóõ³â : РÃÄÏÓ, 2005. - 96 ñ.

.²ì³äæ ÿê ñïåöèô³÷íà ºäí³ñòü âèðîáíèêà òà ñïîæèâà÷à îäÿãó // Ëåãêà ïðîìèñëîâ³ñòü. - 2009. - ¹3. - Ñ.18-19

134.Êàáàíîâà-Ìåëëåð Å.Í. Ó÷åáíàÿ äåÿòåëüíîñòü è ðàçâèâàþùåå îáó÷åíèå / Å.Í. Êàáàíîâà-Ìåëëåð. - Ì.: Çíàíèå, 1981. - 96 ñ.

.Êàáàíîâà-Ìåëëåð Å.Í. Ôîðìèðîâàíèå ïðèåìîâ óìñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è óìñòâåííîå ðàçâèòèå ó÷àùèõñÿ / Å.Í. Êàáàíîâà-Ìåëëåð. - Ì.: Ïðîñâåùåíèå, 1968. - 288 ñ.

.Êàëìûêîâà Ç.È. Ïðîäóêòèâíîå ìûøëåíèå êàê îñíîâà îáó÷àåìîñòè / Ç.È. Êàëìûêîâà. - Ì., 1981.

137.Êàðäàø Í.Â. ϳäãîòîâêà ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â îáñëóãîâóþ÷î¿ ïðàö³ äî îðãàí³çàö³¿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ó÷í³â ó ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ õóäîæí³õ ðåìåñåë: àâòîðåô. äèñ. íà çäîáóòòÿ íàóê. ñòóïåíÿ êàíä. ïåä. íàóê: ñïåö. 13.00.02 Òåîð³ÿ òà ìåòîäèêà òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ / Í.Â.Êàðäàø. - Ê., 2006. - 20 ñ.

138.Êàðíàóõîâ À.È. Îðãàíèçàöèÿ è óïðàâëåíèå òåõíè÷åñêèì òâîð÷åñòâîì ó÷àùèõñÿ / À.È. Êàðíàóõîâ, Ä.ß. Ïàòðàøêó. - Êèøèíýó, ÊÃÏÈ èì. È.Êðÿíãý, 1989.

.Êàñüÿíîâ Â.Í., Åâñòåãíååâ Â.À. Ãðàôû â ïðîãðàììèðîâàíèè: îáðàáîòêà, âèçóàëèçàöèÿ è ïðèìåíåíèå. - ÑÏá.: ÁÕÂ, 2003. - 1104 ñ.

.Êà÷íåâ Â.È. Îáó÷åíèå êîíñòðóèðîâàíèþ íà óðîêàõ òðóäà / Â.È. Êà÷íåâ. - Ì.: Ïðîñâåùåíèå, 1976. - 158 ñ.

.Êà÷íåâ Â.È. Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ó øêîëüíèêîâ êîíñòðóêòîðñêèõ çíàíèé è óìåíèé: äèññ. … äîêòîðà ïåä. íàóê: 13.00.02 / Âëàäèìèð Èëëàðèîíîâè÷ Êà÷íåâ. - Êàçàíü, 1982. - 448 ñ.

.Êâàøíèí Å.Ã. Ôîðìèðîâàíèå ó ïåäàãîãîâ êîìïåòåíòíîñòè â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé íà îñíîâå ïîñòðîåíèÿ èíäèâèäóàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé òðàåêòîðèè / Å.Ã. Êâàøíèí //Ñòàíäàðòû è ìîíèòîðèíã â îáðàçîâàíèè. - 2009. - ¹2. - Ñ.8-11.

.Êèëåíå Ñ.À. Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä â ó÷åáíîì ïðîöåññå ïðè ïîäãîòîâêå èíæåíåðà-ìàøèíîñòðîèòåëÿ: àâòîðåôåð. äèñ. íà ñîèñêàíèå ó÷åí. ñòåïåíè êàíä. ïåä. íàóê: ñïåö. 13.00.08 Òåîðèÿ è ìåòîäèêà ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ / Ñ.À. Êèëåíå. - Âèëüíþñ, 1988. - 19 ñ.

.Êèëîøåíêî Ì.È. Ïñèõîëîãèÿ ìîäû: Ó÷åá. ïîñîáèå äëÿ âóçîâ / Ì.È. Êèëîøåíêî. - 2-å èçä., èñïð. - Ì.: Èçäàòåëüñòâî Îíèêñ, 2006. - 320 ñ.

145.Êèðñàíîâ À.À. Èíäèâèäóàëèçàöèÿ ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè êàê ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïðîáëåìà / À.À. Êèðñàíîâ. - Êàçàíü: Èçä-âî Êàçàíñêîãî óí-òà, 1982. - 223 ñ.

.Êëàðèí Ì.Â. Ïåäàãîãè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ â ó÷åáíîì ïðîöåññå. Àíàëèç çàðóáåæíîãî îïûòà / Ì.Â. Êëàðèí. - Ì.: Çíàíèå (Íîâîå â æèçíè, íàóêå è òåõíèêå). - 1989. - ¹ 6. - 80 ñ. - (Ñåðèÿ Ïåäàãîãèêà è ïñèõîëîãèÿ).

147.Êëèìîâ Å.À. Èíäèâèäóàëüíûé ñòèëü äåÿòåëüíîñòè â çàâèñèìîñòè îò òèïè÷åñêèõ ñâîéñòâ íåðâíîé ñèñòåìû / Å.À. Êëèìîâ. - Êàçàíü, 1969. - 278 ñ.

.Êëèìóê Ë.Â. Òåõíîëîã³ÿ âèãîòîâëåííÿ øâåéíèõ âèðîá³â: Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê. - Ê.: Îñâ³òà, 1998.

.Êëèìóê Ë.Â. Øâåéíà ñïðàâà. - Ê.: Îñâ³òà, 1991.

.Êîáåðíèê Î. Ïðîåêòèâíà ïåäàãîã³êà ³ íàö³îíàëüíà øêîëà / Î.Êîáåðíèê // Øëÿõ îñâ³òè. - 2000. - ¹1. - Ñ.7-9.

151.Êîáåðíèê Î.Ì. Ìîäåðí³çàö³ÿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ / Î.Ì. Êîáåðíèê // Òðóäîâà ï³äãîòîâêà â çàêëàäàõ îñâ³òè. - 2004. - ¹ 4. - Ñ.28-31.

.Êîâàëåíêî Å.Ý. Ìåòîäèêà ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ / Å.Ý. Êîâàëåíêî. - Õàðüêîâ: ×Ï Øòðèõ, 2003. - 480ñ.

.Êîâàëåíêî Î. Å. Ìåòîäîëîã³÷í³ çàñàäè ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè / [Êîâàëåíêî Î. Å., Áðþõàíîâà Í. Î., Ïîñîõîâà ². Ñ. òà ³í]. - Âèä. 2-ãå, ïåðåðîá. ³ äîï. - Õàðê³â: Ó²ÏÀ, 2010. - 191 ñ.

154.Êîâàëåíêî Þ.Ã. Àêòèâèçàöèÿ ðàçâèòèÿ äèçàéíåðñêîãî ìûøëåíèÿ ñòóäåíòîâ õóäîæåñòâåííî-ãðàôè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà â ïðîöåññå èçó÷åíèÿ îñíîâ ìîäåëèðîâàíèÿ êîñòþìà: äèñ. ... êàíä. ïåä. íàóê: 13.00.02 / Þðèé Ãðèãîðüåâè÷ Êîâàëåíêî. - Ì., 1998.

155.Êîçëîâñüêà ².Ì. Òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷í³ àñïåêòè ³íòåãðàö³¿ çíàíü ó÷í³â ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ øêîëè, äèäàêòè÷í³ îñíîâè: ìîíîãðàô³ÿ / ².Ì. Êîçëîâñüêà [ðåä. Ñ.². Ãîí÷àðåíêî]. - Ëüâ³â: Ñâ³ò, 1992. - 302ñ.

.Êîìïëåêñ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â äëÿ ðîçðîáêè ñêëàäîâèõ ñèñòåìè âèùî¿ îñâ³òè. Äîäàòîê 1 äî Íàêàçó ̳íîñâ³òè ¹285 â³ä 31 ëèïíÿ 1998 ð. - Ê.: ²íñòèòóò çì³ñòó ³ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ, 1998. - 124 ñ.

.Êîí È.Ñ. Ïñèõîëîãèÿ ðàííåé þíîñòè: [êí. äëÿ ó÷èòåëÿ] / È.Ñ. Êîí. - Ì.: Ïðîñâåùåíèå, 1989. - 255 ñ.

.Êîíâåðñüêèé À.ª. Ëîã³êà: ϳäðó÷íèê äëÿ ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â - Ê.: Óêðà¿íñüêèé Öåíòð äóõîâíî¿ êóëüòóðè, 1999. - 400 ñ.

.Êîíñòðóèðîâàíèå îäåæäû ñ ýëåìåíòàìè ÑÀÏÐ: [ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ] / [Å.Á. Êîáëÿêîâà, Ã.Ñ. Èâëåâà, Â.Å. Ðîìàíîâ è äð.]; ïîä ðåä. Å.Á. Êîáëÿêîâîé. - Ì.,:Ëåãïðîìáûòèçäàò, 1988. - 464 ñ.

.Êîðîáöåâà Í.À. Ïðîåêòèðîâàíèå îäåæäû: èìïðåññèâíûé ïîõîä. Ìîíîãðàôèÿ / Í.À. Êîðîáöåâà. - Ì.: ÃÍÎÌ è Ä, 2001. - 160 ñ.

.Êîðîëü Ñ.Â. Øëÿõè âïðîâàäæåííÿ â îñâ³òíþ ïðàêòèêó äèôåðåíö³éîâàíîãî íàâ÷àííÿ / Ñ.Â. Êîðîëü // Çá. íàóê. ñòàòåé ÍÏÓ ³ì. Äðàãîìàíîâà. - Ê.: ÍÏÓ, 2001. - Âèï. 41. - Ñ.60-62.

.Êîðñàêîâà Î.Ê. Ðåàë³çàö³ÿ äèôåðåíö³éîâàíîãî òà ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîä³â äî ó÷í³â â óìîâàõ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ / Î.Ê. Êîðñàêîâà //Îñâ³òà íà Ëóãàíùèí³: [Íàóêîâî-ìåòîäè÷íèé æóðíàë]. - 2000. - ¹1(12). - Ñ.20-25.

163.Êîñòþê Ã.Ñ. Ïñèõîëîãèÿ / Ã.Ñ. Êîñòþê. - Ê.: Ðàäÿíñüêà øêîëà, 1988. - 671 ñ.

.Êî÷åðãèí À.Í. Ìîäåëèðîâàíèå ìûøëåíèÿ / À.Í. Êî÷åðãèí. - Ì.: Ïîëèòèçäàò, 1969.

.Êî÷åñîâà Ë.Â. Êîíñòðóèðîâàíèå æåíñêîé îäåæäû: Ó÷åá.äëÿ íà÷.ïðîô.îáðàçîâàíèÿ. - Ì.: Èçäàòåëüñêèé öåíòð «Àêàäåìèÿ», 2006. - 304 ñ.

166.Êðàåâñêèé Â.Â. Ìåòîäîëîãèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ: ïîñîáèå [äëÿ ïåäàãîãà-èññëåäîâàòåëÿ] / Â.Â. Êðàåâñêèé. - Ñàìàðà: Èçä-âî ÃÏÈ, 1994. - 165 ñ.

167.Êðàåâñêèé Â.Â. Îñíîâû îáó÷åíèÿ: Äèäàêòèêà è ìåòîäèêà <#"justify">Äîäàòîê À


Çì³ñò äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â»

Âèìîãè äî çàñâîºííÿ çì³ñòó íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè:

ñòóäåíò ïîâèíåí çíàòè:

 • êëàñèô³êàö³þ ìåòîä³â êîíñòðóþâàííÿ äåòàëåé îäÿãó;
 • õàðàêòåðèñòèêó êîíñòðóêö³é ³ ìåòîä³â êîíñòðóþâàííÿ äåòàëåé îäÿãó;
 • ìåòîäè, ñïîñîáè ³ ïðèéîìè ìîäåëþâàííÿ äåòàëåé îäÿãó.
 • Ñòóäåíò ïîâèíåí âì³òè:
 • âèêîíóâàòè ïîáóäîâó êðåñëåíü ÎÊ ïîÿñíèõ ³ ïëå÷îâèõ âèðîá³â;
 • âèãîòîâëÿòè ìàêåòè êîíñòðóêö³é îäÿãó;
 • âèêîíóâàòè ìîäåëþâàííÿ ÷àñòèí îäÿãó;
 • âñòàíîâëþâàòè ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ ³ ñïîñîáè óñóíåííÿ îñíîâíèõ êîíñòðóêòèâíèõ äåôåêò³â. Ñòóäåíò ïîâèíåí âîëîä³òè:
 • ïðèéîìàìè ðîáîòè ç íàâ÷àëüíîþ, íàóêîâîþ òà äîâ³äíèêîâîþ ë³òåðàòóðîþ;
 • îñíîâíèìè ìåòîäàìè äîñë³äæåíü â ãàëóç³ ïðîåêòóâàííÿ îäÿãó;
 • çàñòîñîâóâàòè ð³çíîìàí³òí³ ïðèéîìè ³ çàñîáè íàâ÷àííÿ.

ÌÎÄÓËÜ ². Á³îñîö³àëüíà õàðàêòåðèñòèêà ñïîæèâà÷à îäÿãó

Òåìà 1. Ëþäèíà - ñïîæèâà÷ îäÿãó

Âèõ³äíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ëþäèíó.

Ñîö³àëüíî-äåìîãðàô³÷í³ îçíàêè. Ñîö³àëüí³ îçíàêè. Äåìîãðàô³÷í³ îçíàêè.

Á³îëîã³÷í³ îçíàêè.

Òåìà 2. Àíàòîìî-ô³ç³îëîã³÷í³ îçíàêè òà ïñèõ³êà ëþäèíè

Çàãàëüí³ óÿâëåííÿ ïðî âèâ÷åííÿ ïðèðîäè ëþäèíè.

Îïîðíî-ðóõîâà ñèñòåìà òà îãëÿä ì'ÿçîâî¿ ñèñòåìè ëþäèíè. Ñêåëåò. Ì'ÿçè.

Ñèñòåìà êðîâîîá³ãó òà ³ìóííà ñèñòåìà. Êðîâ òà êðîâîîá³ã. ²ìóííà ñèñòåìà.

Âîëîñÿíèé ïîêðèâ ³ ï³ãìåíòàö³ÿ. Î÷³. Øê³ðà. Âîëîñÿíèé ïîêðèâ. Íåðâîâà ñèñòåìà, ìîçîê ³ ïñèõ³êà.

Òåìà 3. Ìåòîäè äîñë³äæåíü ðîçì³ð³â ³ ôîðìè ò³ëà ëþäèíè

Ïðîãðàìè ³ ìåòîäèêà àíòðîïîìåòðè÷íèõ äîñë³äæåíü. Ëþäèíà - îá'ºêò àíòðîïîìåòðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ. Îñíîâí³ àíòðîïîìåòðè÷í³ òî÷êè. Àíòðîïîìåòðè÷í³ ïëîùèíè. Êîíñòðóêòèâí³ ïîÿñè. Âèì³ðþâàííÿ, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü ðîçì³ðè ³ ôîðìó ò³ëà ëþäèíè. Àíòðîïîìåòðè÷íèé ³íñòðóìåíòàð³é. Ïðîãðàìè âèì³ðþâàíü. Ñó÷àñíà ðîçì³ðíà õàðàêòåðèñòèêà ò³ëà ëþäèíè. Óìîâè âèì³ðþâàíü ò³ëà ëþäèíè.

Õàðàêòåðèñòèêà ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ ïîâåðõí³ ò³ëà ëþäèíè. Îñíîâí³ íàïðÿìêè äîñë³äæåííÿ ïîâåðõí³ ò³ëà ëþäèíè. Êëàñèô³êàö³ÿ ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ ðîçì³ð³â ³ ôîðìè ïîâåðõí³ ò³ëà ëþäèíè. Áåçêîíòàêòí³ ìåòîäè àíòðîïîìåòðè÷íèõ äîñë³äæåíü. Ïëîùèííà ôîòîãðàììåòð³ÿ. Îá'ºìíà ôîòîãðàììåòð³ÿ (ñòåðåîôîòîãðàììåòðè÷íà çéîìêà). Âèâ÷åííÿ àíòðîïîìîðôíèõ õàðàêòåðèñòèê ³ç çàñòîñóâàííÿì äçåðêàëüíîë³íçîâîãî ñòåðåîñêîïà. Ñòåðåîôîòîãðàììåòðè÷íà îáðîáêà çí³ìê³â. Îòðèìàííÿ âèõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ô³ãóðó ëþäèíè äëÿ êîíñòðóþâàííÿ îäÿãó.

Òåìà 4. Çîâí³øí³é îáðàç ëþäèíè

Âèäè ô³ãóð. Îñíîâí³ ìîðôîëîã³÷í³ îçíàêè çîâí³øíüî¿ ôîðìè ò³ëà ëþäèíè. Ïðîïîðö³éíà áóäîâà ò³ëà ëþäèíè ç óðàõóâàííÿì çàêîí³â ãàðìîí³çàö³¿. Âèäè ô³ãóð. Ïîíÿòòÿ ïðî â³ê ³ ñòàòü. Òîòàëüí³ îçíàêè çîâí³øíüî¿ ôîðìè ò³ëà ëþäèíè. Ïðîïîðö³¿ ò³ëà ëþäèíè. Ò³ëî áóäîâà. Ïîñòàâà. Ïðîÿâ àñèìåò𳿠ó ô³ãóð³ ëþäèíè.

Àíòðîïîìîðôîëîã³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè îêðåìèõ ÷àñòèí ò³ëà ëþäèíè. Òóëóá. Øèÿ. Âåðõí³ ³ íèæí³ ê³íö³âêè.

Àíòðîïîìåòð³ÿ ëèöüîâî¿ ÷àñòèíè ÷åðåïà ³ ãîëîâè. Àíòðîïîìåòðè÷í³ òî÷êè ãîëîâè é îáëè÷÷ÿ. Îñíîâí³ âèì³ðè, ïîêàçíèêè òà îïèñîâ³ îçíàêè ãîëîâè é îáëè÷÷ÿ. Õàðàêòåðèñòèêà òèï³â ãàá³òóñó ñïîæèâà÷à îäÿãó.

ϳãìåíòàö³ÿ âîëîññÿ, ðàéäóæèíè î÷åé, øê³ðè îáëè÷÷ÿ. Ìåòîäè âèçíà÷åííÿ ï³ãìåíòàö³¿ ëèöüîâî¿ ÷àñòèíè. Êîë³ð î÷åé. Êîë³ð âîëîññÿ ³ âîëîñÿíèé ïîêðèâ.

̳æãðóïîâà ì³íëèâ³ñòü ìîðôîëîã³÷íèõ îçíàê. Çàãàëüí³ ïîíÿòòÿ ïðî ðàñè. Âîëîñÿíèé ïîêðèâ ³ ï³ãìåíòàö³ÿ. Ðîçì³ðè ãîëîâè ³ áóäîâà îáëè÷÷ÿ. Çð³ñò, ïðîïîðö³¿ ³ âàãà ò³ëà, ô³çè÷íèé ðîçâèòîê. Àíòðîïîëîã³÷íèé ñêëàä óêðà¿íö³â.

Ïñèõîô³ç³îëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ëþäèíè. ²íäèâ³ä, ëþäèíà, îñîáèñò³ñòü, ³íäèâ³äóàëüí³ñòü, ñóá'ºêò. ²íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷í³, ïñèõîô³ç³îëîã³÷í³ âëàñòèâîñò³ îñîáèñòîñò³, òåìïåðàìåíò Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà õàðàêòåðèñòèêà îñîáèñòîñò³, õàðàêòåð. Ãåíåòè÷í³ çàäàòêè ³ çä³áíîñò³ îñîáèñòîñò³. ijÿëüí³ñòü òà îñîáèñò³ñòü. Ãðóïóâàííÿ ñïîæèâà÷³â çà îçíàêàìè çîâí³øíüîãî âèãëÿäó (íà ïðèêëàä³ æ³íîê).

Òåìà 5. Ðîçì³ðíà òèïîëîã³ÿ íàñåëåííÿ ³ ðîçì³ðí³ àíòðîïîëîã³÷í³ ñòàíäàðòè

Çàêîíîì³ðíîñò³ ðîçïîä³ëó ³ ì³íëèâîñò³ ðîçì³ðíèõ îçíàê ò³ëà ëþäèíè. Ïåðøà çàêîíîì³ðí³ñòü. Äðóãà çàêîíîì³ðí³ñòü. Òðåòÿ çàêîíîì³ðí³ñòü.

Ïðèíöèïè ïîáóäîâè ðîçì³ðíî¿ òèïîëî㳿 íàñåëåííÿ ³ ðîçì³ðíèõ àíòðîïîëîã³÷íèõ ñòàíäàðò³â. Âèá³ð âåäó÷èõ ðîçì³ðíèõ îçíàê. ²íòåðâàë áàéäóæîñò³. Âèçíà÷åííÿ îïòèìàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ òèï³â ô³ãóð. Âèçíà÷åííÿ çíà÷åíü ï³äïîðÿäêîâàíèõ îçíàê.

Ñó÷àñíà ðîçì³ðíà òèïîëîã³ÿ ³ ðîçì³ðí³ ñòàíäàðòè äîðîñëîãî íàñåëåííÿ. Ñêëàä ³ õàðàêòåðèñòèêà âèá³ðêè. Àíòðîïîìåòðè÷í³ ³ êîíñòðóêòîðñüê³ ðîçì³ðîçðîñòîâ³ ñòàíäàðòè ò³ëà äîðîñëèõ. Ïîçíà÷åííÿ ðîçì³ð³â îäÿãó.

Îñîáëèâîñò³ ïîáóäîâè ðîçì³ðíî¿ òèïîëî㳿 ä³òåé. Ìåòîäèêà äîñë³äæåííÿ ðîçì³ð³â ò³ëà ä³òåé. Àíòðîïîìåòðè÷í³ ³ êîíñòðóêòîðñüê³ ðîçì³ðîçðîñòîâ³ ñòàíäàðòè ò³ëà ä³òåé. Ïîçíà÷åííÿ ðîçì³ð³â îäÿãó äëÿ ä³òåé.

Ðîçì³ðîçðîñòîâèé àñîðòèìåíò øêàëè.

Òåìà á. Ìàíåêåíè äëÿ îäÿãó

Îñíîâí³ â³äîìîñò³ ïðî ìàíåêåí äëÿ êîíñòðóþâàííÿ ³ êîíòðîëþ ÿêîñò³ îäÿãó. Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ ïðî ìàíåêåí. Òåõíîëîã³ÿ âèãîòîâëåííÿ ìàíåêåí³â äëÿ îäÿãó. Íîìåíêëàòóðà ìàíåêåí³â äëÿ îäÿãó.

Ïðîåêòóâàííÿ ìàêåò³â ô³ãóð ³ ìàíåêåí³â äëÿ îäÿãó.

Êîìï'þòåðíå ïðîåêòóâàííÿ ìàêåò³â ô³ãóð ³ ìàíåêåí³â. Âèõ³äíà ³íôîðìàö³ÿ äëÿ êîìï'þòåðíîãî ïðîåêòóâàííÿ ìàêåò³â ô³ãóð ³ ìàíåêåí³â. Îòðèìàííÿ òðüîõì³ðíèõ ìîäåëåé ïîâåðõîíü ô³ãóðè ³ ìàíåêåíà. Ìåòîä ïðîåêòóâàííÿ öèôðîâèõ ìîäåëåé ïîâåðõîíü ô³ãóðè ëþäèíè ³ îäÿãó. Ñèñòåìà ïðîãðàì JULIVL Ïðîãðàìà «Åëåêòðîííèé ìàíåêåí».

ÌÎÄÓËÜ Ï. ²íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ êîíñòðóþâàííÿ ³ ìîäåëþâàííÿ îäÿãó

Òåìà 7. Çàãàëüí³ â³äîìîñò³ ïðî îäÿã. ²ñòîð³ÿ òà ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó

Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ ïðî îäÿã. Êîðîòêà ³ñòîð³ÿ ðîçâèòêó îäÿãó ³ ñïîñîá³â éîãî âèðîáíèöòâà.

Ïîíÿòòÿ åïîõàëüíèõ ñòèë³â, ¿õ êîðîòêà õàðàêòåðèñòèêà.

Ïîíÿòòÿ ìîäè. Ïðèíöèïè ³ çàêîíîì³ðíîñò³ ðîçâèòêó ìîäè. Õàðàêòåðèñòèêà ñó÷àñíî¿ ìîäè òà ïåðñïåêòèâè ¿¿ ðîçâèòêó. Ïðîâ³äí³ ìàéñòðè ³íäóñò𳿠ìîäè.

Òå÷à 8. Ïðèçíà÷åííÿ ³ ôóíêö³¿ ñó÷àñíîãî îäÿãó

Ïðèçíà÷åííÿ ³ ôóíêö³¿ ñó÷àñíîãî îäÿãó.

Óòèë³òàðí³ ôóíêö³¿: çàõèñíà ôóíêö³ÿ; ô³ç³îëîãî-ã³ã³ºí³÷íà ôóíêö³ÿ; ô³êñàö³ÿ îêðåìèõ ä³ëÿíîê ò³ëà ëþäèíè.

Ñîö³àëüíî-åñòåòè÷í³ ôóíêö³¿ îäÿãó: ñîö³àëüíà ³ äóõîâíà êîðèñòü; õóäîæíüî-åñòåòè÷íà ôóíêö³ÿ.

Òåìà 9. Àñîðòèìåíò ñó÷àñíîãî îäÿãó òà éîãî âëàñòèâîñò³

Àñîðòèìåíò ñó÷àñíîãî îäÿãó. Âëàñòèâîñò³ îäÿãó: ô³çè÷í³, ìåõàí³÷í³, õ³ì³÷í³, ãåîìåòðè÷í³. Ïàðàìåòðè âëàñòèâîñòåé îäÿãó òà ¿õ ê³ëüê³ñíå ³ ÿê³ñíå âèðàæåííÿ.

Âèìîãè äî îäÿãó. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ âèìîãè. Ñïîæèâàöüê³ âèìîãè. Âèðîáíè÷³ âèìîãè.

ÌÎÄÓËÜ Ï². Êîìïîçèö³éíî-êîíñòðóêòèâíèé àíàë³ç ìîäåëåé îäÿãó

Òåìà 10. Ôîðìè ïîâåðõí³ îäÿãó. Âçàºìîçâ'ÿçîê ôîðìè ïîâåðõí³ îäÿãó ç ô³ãóðîþ

Âèçíà÷åííÿ òà ïàðàìåòðè ôîðìè îäÿãó. Êëàñèô³êàö³ÿ ôîðìè. Õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíî¿ ïîâåðõí³ ôîðìè. Õàðàêòåðèñòèêà äîïîì³æíî¿ ïîâåðõí³ ôîðìè. Çàãàëüíà ôîðìà ïîâåðõí³.

Âèäè ôîðìè ïîâåðõí³: ãëàäêà, ëàìàíà, êîìá³íîâàíà. Îá'ºìí³ñòü ôîðìè îäÿãó.

Âçàºìîçâ'ÿçîê ôîðìè ïîâåðõí³ îäÿãó ç ô³ãóðîþ. Ïîíÿòòÿ ïðî ðåàëüíó òà ³äåàëüíó ô³ãóðè. Àäàïòàö³ÿ ìîäíèõ ôîðì îäÿãó äî ³íäèâ³äóàëüíî¿ ô³ãóðè ñïîæèâà÷à. Ïðèêëàäêîâ³ äåòàë³ â îäÿç³ òà ìîäí³ äîïîì³æí³ äåòàë³.

Ìîäíà ïîñòàâà. Ñòóï³íü ïðèëÿãàííÿ âèðîáó íà ð³çíèõ ä³ëÿíêàõ äî ô³ãóðè ëþäèíè.

Òåìà 11. Îñíîâí³ õóäîæíüî-êîíñòðóêòèâí³ ïîêàçíèêè ìîäåëåé îäÿãó

Ïîíÿòòÿ ïðî ñèëóåò âèðîáó. Ïðÿìèé ñèëóåò. Ïðèëÿãàþ÷èé ñèëóåò. Íàï³âïðèëÿãàþ÷èé ñèëóåò. Òðàïåöåâèäíèé (ðîçøèðåíèé) ñèëóåò

×ëåíóâàííÿ âèðîáó. Âèäè ÷ëåíóâàíü: âåðòèêàëüí³ ÷ëåíóâàííÿ, ãîðèçîíòàëüí³ ÷ëåíóâàííÿ, êîìá³íîâàí³ ÷ëåíóâàííÿ, ñêëàäí³ (ôàíòàç³éí³) ÷ëåíóâàííÿ.

Ïîêð³é âèðîáó. Îñíîâí³ òà ïîõ³äí³ ïîêðî¿ âèðîáó. Ïîêð³é ðóêàâà Ïîêð³é êîì³ðà. Ïîêð³é ñòàíîâî¿ ÷àñòèíè.

Ïîêðî¿ ðóêàâ³â: âøèâíèé, ðåãëàí, ñóö³ëüíîêð³éíèé, êîìá³íîâàíèé.

Ïîêðî¿ êîì³ð³â: âøèâíèé, ñóö³ëüíîêð³éíèé, êîìá³íîâàíèé.

Ïîêðî¿ ñòàíîâî¿ ÷àñòèíè: â³äð³çíà, ñóö³ëüíîêð³éíà, êîìá³íîâàíà.

Òåìà 12. Õóäîæíüî-êîíñòðóêòèâí³ çàñîáè ñòâîðåííÿ ð³çíèõ ôîðì ïîâåðõí³ îäÿãó. Äåêîðàòèâíî-êîíñòðóêòèâí³ åëåìåíòè

Õóäîæíüî-êîíñòðóêòèâí³ çàñîáè: âèòî÷êè, äåêîðàòèâíî-êîíñòðóêòèâí³ øâè, ï³äð³çè, äðàï³ðêè, ñêëàäêè, çáîðêè, ôàëäè, êëüîø.

Äåêîðàòèâíî-êîíñòðóêòèâí³ åëåìåíòè: ïëîñê³ òà îá'ºìí³. Êîì³ðè, çàñò³áêè, ìàíæåòè, êèøåí³ òà ³í.

Áàõðîìà, ñóòàæ, ìåðåæèâî, òàñüìà òà ³íø³ äåòàë³ åñòåòè÷íîãî ïîêðàùåííÿ âëàñòèâîñòåé îäÿãó.

Òåìà 13. Ïðèíöèïè óòâîðåííÿ ïîâåðõí³ îäÿãó ð³çíèõ ôîðì. Çàëåæí³ñòü õóäîæíüî-êîíñòðóêòèâíî¿ ïîáóäîâè ìîäåëåé îäÿãó â³ä âëàñòèâîñòåé ìàòåð³àë³â

Ñïîñîáè óòâîðåííÿ îá'ºìíî¿ ôîðìè: êîíñòðóêòèâíèé; òåõíîëîã³÷íèé; êîìá³íîâàíèé; çà ðàõóíîê âëàñòèâîñòåé ìàòåð³àë³â; çà ðàõóíîê êîñîãî êðîþ.

Ôîðìà ïëå÷îâî¿ ÷àñòèíè âèðîáó. Ôîðìà âèðîáó â îáëàñò³ ãðóäåé. Ôîðìà âèðîáó â îáëàñò³ òà볿. Ôîðìà âèðîáó â îáëàñò³ ñòåãîí. ˳í³ÿ íèçó ó âèðîá³. Îòðèìàííÿ ð³çíèõ ôîðì ðóêàâ³â.

Âëàñòèâîñò³ ìàòåð³àë³â,ÿê³ âïëèâàþòü íà õóäîæíüî-êîíñòðóêòèâíå ð³øåííÿ ³ ñïðèéíÿòòÿ ãîòîâîãî âèðîáó.

Ôàêòóðà òêàíèíè. Áëèñê. «Òóøå» òêàíèíè. Ìàëþíîê ³ êîë³ð òêàíèí.

Òåìà 14. Ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíî¿ áàçè äàíèõ ïðî ìîäåëü. Îïèñ ìîäåë³

Ñõåìà àíàë³çó ìîäåë³ òà ðîçðîáêè ³íôîðìàö³éíî¿ áàçè äàíèõ ïðî ìîäåëü.

Îïèñ ìîäåë³.

ÌÎÄÓËÜ IV. Òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà êîíñòðóþâàííÿ îäÿãó

Òåìà 15. Õàðàêòåðèñòèêà ñïîñîá³â ³ ìåòîä³â ïîáóäîâè êðåñëåíü äåòàëåé îäÿãó

²ñòîð³ÿ âèíèêíåííÿ ìàéñòåðíîñò³ êðîþ. Ìåòà òà çàâäàííÿ ñó÷åíîãî ïðîöåññó êîíñòðóþâàííÿ îäÿãó.

Íàáëèæåí³ òà ³íæåíåðí³ ìåòîäè êîíñòðóþâàííÿ.

Õàðàêòåðèñòèêà íàáëèæåíèõ ìåòîä³â êîíñòðóþâàííÿ: ìóëÿæíèé; ðîçðàõóíêîâî-ãðàô³÷íèé; ãåîìåòðè÷íèé.

Õàðàêòåðèñòèêà ³íæåíåðíèõ ìåòîä³â êîíñòðóþâàííÿ: ìåòîä òðèàíãóëÿö³¿; ñ³÷íèõ ïëîùèí, êîíñòðóêòèâíèõ ñìóã ³ ïîÿñ³â, ãåîäåçè÷íèõ ë³í³é.

Òåìà 16. Òåõíîëîã³ÿ ïîáóäîâè êðåñëåíü ÒÁÊÎ ïëå÷îâîãî îäÿãó

Ïîáóäîâà îñíîâè êðåñëåííÿ êîíñòðóêö³¿ ïëå÷îâîãî âèðîáó.

Ðîçðàõóíîê ³ ïîáóäîâà ôîðìîóòâîðþþ÷èõ ë³í³é.

Âèõ³äí³ äàí³ äëÿ êîíñòðóþâàííÿ âøèâíèõ ðóêàâ³â.

Ïîáóäîâà îñíîâè êðåñëåííÿ êîíñòðóêö³¿ âøèâíîãî ðóêàâà.

Ïîáóäîâà êðåñëåííÿ êîíñòðóêö³¿ äâîõøîâíîãî âøèâíîãî ðóêàâà ç âåðõíüîþ ³ íèæíüîþ ÷àñòèíàìè.

Ïîáóäîâà êðåñëåííÿ êîíñòðóêö³¿ îäíîøîâíîãî âøèâíîãî ïðÿìîãî ðóêàâà áåç ë³êòüîâî¿ âèòî÷êè ³ ç ë³êòüîâîþ âèòî÷êîþ.

Ïîáóäîâà êðåñëåííÿ êîíñòðóêö³¿ äâîõøîâíîãî âøèâíîãî ðóêàâà ç âåðõí³ì ³ íèæí³ì øâàìè.

Òåìà 17. Ðîçðàõóíîê ³ ïîáóäîâà êðåñëåíü ÒÁÊÎ æ³íî÷èõ ïîÿñíèõ âèðîá³â

Õàðàêòåðèñòèêà ïîÿñíîãî îäÿãó.

Âèõ³äí³ äàí³ äëÿ ïîáóäîâè êðåñëåíü êîíñòðóêö³é ïîÿñíèõ âèðîá³â.

Ïîáóäîâà îñíîâè êðåñëåííÿ êîíñòðóêö³¿ ïðÿìî¿ ñï³äíèö³.

Ïîáóäîâà îñíîâè êðåñëåííÿ êîíñòðóêö³¿ ïðÿìî¿ ñï³äíèö³ ç ïÿòüìà âèòî÷êàìè..

Êîíñòðóþâàííÿ êëèíîâèõ ñï³äíèöü.

Êîíñòðóþâàííÿ êîí³÷íèõ ñï³äíèöü.

Ïîáóäîâà îñíîâè êðåñëåííÿ êîíñòðóêö³¿ áðþê.

Òåìà 18. Îñîáëèâîñò³ êîíñòðóêö³é ³ êîíñòðóþâàííÿ îäÿãó ç ð³çíèõ ìàòåð³àë³â

Ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî êîíñòðóþâàííÿ âèðîá³â ç íàòóðàëüíî¿ øê³ðè ³ çàìøà.

Ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî êîíñòðóþâàííÿ âèðîá³â ç íàòóðàëüíîãî õóòðà.

Îñîáëèâîñò³ êîíñòðóþâàííÿ âèðîá³â ³ç øòó÷íî¿ øê³ðè ³ ïë³âêîâèõ ìàòåð³àë³â.

Îñîáëèâîñò³ êîíñòðóþâàííÿ ìîäåëåé îäÿãó ³ç ïðîçîðèõ ìàòåð³àë³â.

Ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî êîíñòðóþâàííÿ âèðîá³â ³ç òðèêîòàæíèõ ìàòåð³àë³â.

ÌÎÄÓËÜ V. Ðîçðîáêà êîíñòðóêö³é ìîäåëåé ñêëàäíèõ ôîðì

Òåìà 19. Ìåòîäè ðîçðîáêè êîíñòðóêö³é ñêëàäíèõ ôîðì

Êëàñèô³êàö³ÿ ìåòîä³â ìîäåëþâàííÿ êîíñòðóêö³é. Õàðàêòåðèñòèêà ìåòîä³â ìîäåëþâàííÿ ïåðøîãî âèäó. Õàðàêòåðèñòèêà ìåòîä³â ìîäåëþâàííÿ äðóãîãî âèäó. Õàðàêòåðèñòèêà ìåòîä³â ìîäåëþâàííÿ òðåòüîãî âèäó. Õàðàêòåðèñòèêà ìåòîä³â ìîäåëþâàííÿ ÷åòâåðòîãî âèäó.

Òåìà 20. Ìîäåëþâàííÿ ïåðøîãî ³ äðóãîãî âèä³â

Ïåðåâåäåííÿ âèòî÷êè.

Äîäàòêîâå ÷ëåíóâàííÿ äåòàëåé: óìîâíî-âåðòèêàëüíå òà óìîâíî-ãîðèçîíòàëüíå ÷ëåíóâàííÿ.

Ïðîåêòóâàííÿ ñêëàäîê.

Îôîðìëåííÿ ë³í³¿ ãîðëîâèíè ³ ïîáóäîâà çàñò³áîê.

Ïàðàëåëüíå ðîçøèðåííÿ äåòàëåé. Êîí³÷íå ðîçøèðåííÿ äåòàëåé.

Ïðîåêòóâàííÿ ï³äð³ç³â ³ äðàï³ðîê.

Ïðîåêòóâàííÿ êîíô³ãóðàö³¿ â³äêðèòèõ çð³ç³â.

Òåìà 21. Ìîäåëþâàííÿ òðåòüîãî âèäó

Ðîçðîáêà âóçëà «ïðîéìà - îêàò» êîíñòðóêö³é ïîõ³äíèõ ðóêàâ³â ïîêðîþ «âøèâíèé». Îñîáëèâîñò³ êîíñòðóþâàííÿ âèðîá³â ç ïîãëèáëåíîþ ïðîéìîþ. Êîíñòðóêö³ÿ ç ñîðî÷êîâèì ðóêàâîì. Êîíñòðóêö³ÿ ³ç ù³ëåïîä³áíîþ ïðîéìîþ. Êîíñòðóêö³ÿ ç êâàäðàòíîþ ïðîéìîþ.

Ðîçðîáêà âóçëà «ïðîéìà - îêàò» êîíñòðóêö³é ïîêðîþ ðóêàâ³â «ðåãëàí» òà éîãî ïîõ³äíèõ. Êîíñòðóêö³ÿ ïîêðîþ ðåãëàí. Êîíñòðóêö³ÿ ðóêàâà ðåãëàí áåç âåðõíüîãî øâà àáî âåðõíüî¿ âèòî÷êè òà ³í.

Êîíñòðóêö³ÿ ç ñóö³ëüíîêð³éíèì ðóêàâîì ³ â³äð³çíèì áî÷êîì ³/àáî íèæíüîþ ïîëîâèíîþ ðóêàâà. Êîíñòðóêö³ÿ âèðîáó ç ñóö³ëüíîêð³éíèì ðóêàâîì áåç ëàñòîâèö³. Êîíñòðóêö³ÿ âèðîáó ç ñóö³ëüíîêð³éíèì ðóêàâîì ç ëàñòîâèöåþ íà áàç³ âèõ³äíèõ äåòàëåé ñòàíó ³ ðóêàâà òà ³í.

Ðîçðîáêà âóçëà «ãîðëîâèíà - êîì³ð» êîíñòðóêö³é ïîêðî¿â «âøèâíèé», «ñóö³ëüíîêð³éíèé», «êîìá³íîâàíèé» òà ¿õ ïîõ³äíèõ.

Òåìà 22. Ïðîöåñ ðîçðîáêè ìîäåëüíèõ êîíñòðóêö³é ³ç âèêîðèñòàííÿì áàçîâèõ îñíîâ

Îñíîâí³ åòàïè ïðîöåññó ðîçðîáêè ìîäåëüíî¿ êîíñòðóêö³¿ òà ¿õ çì³ñò.

Àíàë³ç ìîäåë³. Ñõåìà àíàë³çó ìîäåë³.

Âèá³ð áàçîâî¿ îñíîâè.

Óòî÷íåííÿ áàçîâî¿ îñíîâè.

Òðàíñôîðìàö³ÿ îñíîâè â ìîäóëüíó êîíñòðóêö³þ.

Ïåðåâ³ðêà ìîäåëüíî¿ êîíñòðóêö³¿.

ÌÎÄÓËÜ VI. Ïðîåêòóâàííÿ îäÿãó íà ð³çí³ êàòåãî𳿠ñïîæèâà÷³â

Òåìà 23. Êîíñòðóþâàííÿ äèòÿ÷îãî òà þíàöüêîãî îäÿãó

Îäÿã äëÿ ä³â÷àòîê. Ïîáóäîâà êîíñòðóêö³¿ îñíîâè ïðÿìî¿ ñï³äíèö³. Ïîáóäîâà êîíñòðóêö³¿ îñíîâè êîí³÷íî¿ ñï³äíèö³. Ïîáóäîâà êðåñëåííÿ îñíîâè áðþê. Ïîáóäîâà êðåñëåííÿ îñíîâè ïëå÷îâèõ âèðîá³â äëÿ ä³â÷àò. Ïîáóäîâà êðåñëåííÿ ðóêàâà. Ïîáóäîâà êðåñëåíü êîì³ð³â.

Êîíñòðóþâàííÿ îäÿãó äëÿ õëîï÷èê³â.

Òå÷à 24. Êîíñòðóþâàííÿ ÷îëîâ³÷îãî îäÿãó

Ïîÿñí³ âèðîáè. Ïëå÷îâ³ âèðîáè. Ïîáóäîâà êðåñëåííÿ îñíîâè êîíñòðóêö³¿ æèëåòà. Ïîáóäîâà êðåñëåíü êîíñòðóêö³é âèðîá³â ð³çíèõ ïîêðî¿â.

Òåìà 25. Îñîáëèâîñò³ êîíñòðóþâàííÿ âèðîá³â íà ô³ãóðè ç â³äõèëåííÿìè â³ä óìîâíî ïðîïîðö³éíî¿

Ïðîåêòóâàííÿ ìîäåëåé íà ô³ãóðè ç â³äõèëåííÿìè â³ä óìîâíî-ïðîïîðö³éíî¿.

Îñîáëèâîñò³ êîíñòðóþâàííÿ îäÿãó íà ô³ãóðè ç ð³çíîþ ïîñòàâîþ.

Îñîáëèâîñò³ êîíñòðóþâàííÿ îäÿãó íà ô³ãóðè ç íàäì³ðíèì æèðîâ³äêëàäåííÿì íà îêðåìèõ ä³ëÿíêàõ ò³ëà.

Ïîíÿòòÿ íàï³âôàáðèêàò³â ó øâåéíîìó âèðîáíèöòâ³.

Òå÷à 26. Ïðîåêòóâàííÿ íàðîäíîãî îäÿãó

Ïðíöèïè òà çàêîíîì³ðíîñò³ ôîðìóâàííÿ íàðîäíîãî êîñòþìà.

Íàðîäíèé êîñòþì: åâîëþö³ÿ êðîþ. Åëåìåíòè íàðîäíîãî êðîþ â ñó÷àñíîìó îäÿç³.

Òå÷à 27. Îñíîâè êîíñòðóþâàííÿ ³ îñîáëèâîñò³ êîíñòðóêö³é âèðîáíè÷îãî îäÿãó

Ïîíÿòòÿ «âèðîáíè÷èé îäÿã. Ïîíÿòòÿ «êîìôîðòí³ñòü îäÿãó». Êëàñèô³êàö³ÿ êîìôîðòíîñò³. Ïîíÿòòÿ áåçïåêè îäÿãó, çàõèñí³ ôóíêö³¿ îäÿãó. Îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ñåðòèô³êàö³¿ ïðîäóêö³¿ òåêñòèëüíî¿ òà ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³.

Âèìîãè äî îäÿãó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Êëàñèô³êàö³ÿ ñïåö.îäÿãó.

Îñîáëèâîñò³ êîíñòðóêòèâíî¿ ïðîðîáêè ìîäåëåé âèðîáíè÷îãî îäÿãó.

ÌÎÄÓËÜ ÓÏ. Âäîñêîíàëåííÿ ìåòîä³â ïðîåêòóâàííÿ îäÿãó äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñïîæèâà÷à

Òåìà 28. Çàãàëüí³ ïðèíöèïè ðîçðîáêè ÑÀÏÐ øâåéíèõ âèðîá³â

Îñíîâè ïîáóäîâè ñèñòåì àâòîìàòèçîâàíîãî ïðîåêòóâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â. Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ ÑÀÏÐ, ìàðøðóò ïðîåêòóâàííÿ, ïðîåêòíà ïðîöåäóðà, ïðèíöèïè ïîáóäîâè ÑÀÏÐ. Ìåòà ³ çàâäàííÿ ÑÀÏÐ, îáºêòèâí³ òà ³íâàð³àíòí³ ï³äñèñòåìè ÑÀÏÐ, ¿õ õàðàêòåðèñòèêà ³ ïðèçíà÷åííÿ.

Ïåðåäóìîâè ñòâîðåííÿ ÑÀÏÐ ó øâåéíîìó âèðîáíèöòâ³. ²ñíóþ÷³ ï³äõîäè äî àâòîìàòèçàö³¿ ïðîöåññà ïðîåêòóâàííÿ. Ñïåöèô³êà ñòâîðåííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ ÑÀÏÐ øâåéíèõ âèðîá³â.. Ñèñòåìè àâòîìàòèçàö³¿ ïðîåêòóâàííÿ îäÿãó.

Îñîáëèâîñò³ âèêîíàííÿ îñíîâíèõ åòàï³â ïðîåêòóâàííÿ âèðîá³â ó ð³çíèõ ÑÀÏÐ. Ñòâîðåííÿ åñê³çó ìîäåë³. Ðîçðîáêà áàçîâî¿ îñíîâè â îäíîìó ðîçì³ð³. Ðîçðîáêà ìîäåëüíî¿ êîíñòðóêö³¿ ³ êîìïëåêòó ëåêàë â îäíîìó ðîçì³ð³. Îòðèìàííÿ ëåêàë â ä³àïàçîí³ ðîçì³ð³â ³ çðîñò³â.

Íàñêð³çíå ïðîåêòóâàííÿ âèðîá³â.

Òåìà 29. Ñïåöèô³êà âèêîðèñòàííÿ òåõí³÷íèõ çàñîá³â ó ÑÀÏÐ øâåéíèõ âèðîá³â

Àâòîìàòèçàö³ÿ â ³íäèâ³äóàëüíîìó ïîøèòò³ îäÿãó. ªäí³ñòü äâîõ- ³ òðüîõì³ðíîãî ïðîåêòóâàííÿ. Çàñòîñóâàííÿ ³íôîðìàö³éíî-òåõíîëîã³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ áåçïðèì³ðêîâîãî ïîøèòòÿ âèðîá³â îäÿãó. Çàñòîñóâàííÿ öèôðîâîãî ôîòî äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðíèõ îçíàê. Ââåäåííÿ, â³äîáðàæåííÿ ³ âèâåäåííÿ ãðàô³êè. Ñïåöèô³êà çàñòîñóâàííÿ òåõí³÷íèõ çàñîá³â ó øâåéíèõ ÑÀÏÐ. Ïðèñòðî¿ âèâåäåííÿ ãðàô³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ íà ïå÷àòü.

Òåìà 30. ²íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ÑÀÏÐ

Ïðèçíà÷åííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ ä³þ÷èõ ó øâåéí³é ãàëóç³ ÑÀÏÐ: Ãðàö³ÿ, Êîìòåíñ, Åëåàíäð, Ëåêî, Ãðàô³ñ, Ñòàïðèì, Ðåëèêò, Àññîëü.

ÌÎÄÓËÜ V²²². Ðîçðîáêà ëåêàë. Âèãîòîâëåííÿ âèðîá³â çà ³íäèâ³äóàëüíèìè çàìîâëåííÿìè

Òåìà 31. Ðîçðîáêà ëåêàë

Õàðàêòåðèñòèêà ëåêàë. Îñíîâí³ ëåêàëà. Ïîõ³äí³ ëåêàëà. Äîäàòêîâ³ ëåêàëà òà øàáëîíè.

Âèãîòîâëåííÿ ëåêàë. Òåõí³÷í³ óìîâè íà ðîçêðîþâàííÿ.

Òåìà 32. Ãðàäàö³ÿ ëåêàë äåòàëåé îäÿãó

Ãðàäàö³ÿ ëåêàë. Õàðàêòåðèñòèêà ñïîñîá³â ðîçìíîæåííÿ ëåêàë.

Òåìà 33. Äåôåêòè îäÿãó ³ ñïîñîáè ¿õ óñóíåííÿ

ßê³ñòü êîíñòðóêö³¿. Ïåðåâ³ðêà êîíñòðóêö³¿. Óòî÷íåííÿ êîíñòðóêö³¿. Äåôåêòè ïîñàäêè âèðîáó íà ô³ãóð³ ³ ñïîñîáè ¿õ óñóíåííÿ.

Ïîñë³äîâí³ñòü ðîáîòè çàêð³éíèêà ³ç çàìîâíèêîì. Ñòóï³íü ãîòîâíîñò³ âèðîáó äî ïðèì³ðêè. Ïðîâåäåííÿ ïðèì³ðêè.


Äîäàòîê Á


Îïèòóâàëüíèê äëÿ âèçíà÷åííÿ òèïó ìèñëåííÿ òà ð³âíÿ êðåàòèâíîñò³ (îïèòóâàëüíèê Ä. Áðóíåðà)

Ïðîïîíóºòüñÿ îö³íêà òàêèõ áàçîâèõ òèï³â ìèñëåííÿ, ÿê ïðåäìåòíå, ñèìâîëüíå, çíàêîâå, îáðàçíå òà êðåàòèâí³ñòü, áåç ÿêèõ óÿâèòè ïðàêòè÷íå ÌÂÍ íåìîæëèâå, îñê³ëüêè âîíè ïîñò³éíî ñóïðîâîäæóþòü ¿õ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü.

Ïðåäìåòí³ñòü ìèñëåííÿ íåðîçðèâíî ïîâÿçàíà ç ïðåäìåòîì ó ïðîñòîð³ ³ ÷àñ³. Ïåðåòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿ òóò â³äáóâàºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ïðåäìåòíèõ ä³é, ³ñíóº ô³çè÷íà îáìåæåí³ñòü íà ïåðåòâîðåííÿ, òîìó îïåðàö³ÿ âèêîíóºòüñÿ ëèøå ïîñë³äîâíî. Ðåçóëüòàòîì öüîãî º äóìêà, ÿêà ðåàë³çóºòüñÿ ó íîâ³é êîíñòðóêö³¿. Öèì òèïîì âîëîä³þòü ëþäè ç ïðàêòè÷íèì ñêëàäîì ðîçóìó. ÌÂÍ çà ñâî¿ìè êîìïåòåíö³ÿìè ïîñò³éíî ìàþòü ñïðàâó ç ïðåäìåòíèìè ä³ÿìè, íàïðèêëàä, ó ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè äèçàéíåð³â, âèøèâàëüíèöü, ïåðóêàð³â, ðåñòàâðàòîð³â òîùî.

Îáðàçíå ìèñëåííÿ â³ääàëåíî â³ä ïðåäìåòó ó ïðîñòîð³ òà ÷àñ³. Ïåðåòâîðåííÿ ïðåäìåòó çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ä³é ç îáðàçàìè, íåìຠô³çè÷íèõ îáìåæåíü íà ïåðåòâîðåííÿ. Îïåðàö³¿ ìîæíà çä³éñíþâàòè ïîñë³äîâíî ³ îäíî÷àñíî, ðåçóëüòàòîì ÷îãî âèñòóïຠäóìêà, ðåàë³çîâàíà â íîâîìó îáðàç³. Öèì ìèñëåííÿì âîëîä³þòü ëþäè ç õóäîæí³ì ñêëàäîì ðîçóìó. Íèçêà âèä³â ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÌÂÍ áåçïîñåðåäíüî ïîâÿçàíî òàêèì âèäîì ìèñëåííÿ, íàïðèêëàä, öå ÌÂÍ, ÿê³ âèêëàäàþòü ìèñòåöüê³ äèñöèïë³íè ìàéáóòí³ì ðåñòàâðàòîðàì, äèçàéíåðàì, âèøèâàëüíèöÿì, øâà÷êàì òîùî.

Ó çíàêîâîìó ìèñëåíí³ ïåðåòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿ çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ óìîâèâîä³â. Çíàêè îáºäíóþòüñÿ â á³ëüø êðóïí³ îäèíèö³ çà ïðàâèëàìè ºäèíî¿ ãðàìàòèêè, ðåçóëüòàòîì ÷îãî ÿâëÿºòüñÿ äóìêà ó ôîðì³ ïðèéíÿòòÿ àáî âèñëîâëþâàííÿ, ùî ô³êñóº ñóòòºâ³ â³äíîñèíè ì³æ ïðåäìåòàìè, ÿê³ ïîçíà÷àþòüñÿ. Öèì ìèñëåííÿì âîëîä³þòü ÌÂÍ ç ãóìàí³òàðíèì ñêëàäîì ðîçóìó, ÿê³ âèêëàäàþòü, íàñàìïåðåä, ìèñòåöüê³ äèñöèïë³íè.

Ñèìâîë³÷íå ìèñëåííÿ. Ó íüîìó ïåðåòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿ çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ïðàâèë âèâîäó (çîêðåìà, àëãåáðà¿÷íèõ ïðàâèë òà àðèôìåòè÷íèõ îïåðàö³é ³ çíàê³â). Ðåçóëüòàòîì º äóìêà, êîòðà âèðàæåíà ó âèãëÿä³ ñòðóêòóð ³ ôîðìóë, êîòð³ ô³êñóþòü ñóòòºâ³ â³äíîñèíè ì³æ ñèìâîëàìè. Öèì ìèñëåííÿì âîëîä³þòü ÌÂÍ ç ìàòåìàòè÷íèì ñêëàäîì ðîçóìó, ÿê³ âèêëàäàþòü íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè åëåêòðîçâàðþâà÷àì, òîêàðÿì, åëåêòðîìîíòåðàì, åëåêòðîìåõàí³êàì, ðàä³îìåõàí³êàì, êàìåíÿðàì, ñëþñàðÿì, ìàøèí³ñòàì òîùî.

 îñíîâó ³íòåðïðåòàö³¿ ðåçóëüòàò³â ö³º¿ ìåòîäèêè ïîêëàäåíà ³äåÿ ïðî òå, ùî ìèñëåííÿ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ïåðåõ³ä ç îäí³º¿ ìîâè íà ³íøó. ²ñíóº 6 âàð³àíò³â òàêîãî ïåðåõîäó:

1) ïðåäìåòíî-îáðàçíèé (ïðàêòè÷íèé);

2) ïðåäìåòíî-çíàêîâèé (ãóìàí³òàðíèé);

) ïðåäìåòíî-ñèìâîë³÷íèé (îïåðàòîðíèé);

) îáðàçíî-çíàêîâèé (õóäîæí³é);

) îáðàçíî-ñèìâîë³÷íèé (òåõí³÷íèé);

) çíàêîâî-ñèìâîë³÷íèé (òåîðåòè÷íèé).

³äïîâ³äíî, ëþäè ç ïðàêòè÷íèì ìèñëåííÿì ïîâèíí³ ìàòè äîáðå ðîçâèíåíèé ïðåäìåòíèé, îáðàçíèé ³ ñèìâîë³÷íèé ïðîô³ë³ ìèñëåííÿ. Ìåòîäèêà ñêëàäàºòüñÿ ³ç 75 òâåðäæåíü, íà ÿê³ ïîòð³áíî äàòè â³äïîâ³äü òàê ÷è í³. Íà îñíîâ³ öüîãî ïîò³ì ï³äðàõîâóþòüñÿ áàëè äî êîæíî¿ ³ç òèï³â ìèñëåííÿ, âèçíà÷àºòüñÿ ñòóï³íü ïðîÿâó â ïîð³âíÿíí³ ³ç ³íøèìè, ³ òàêèì ÷èíîì âèçíà÷àºòüñÿ ïåðåâàæàþ÷èé, òîáòî, ïî êîæíîìó ³ç òèï³â äîñë³äæóâàíèé ìîæå îòðèìàòè â³ä 0 äî 15 áàë³â.

Èíñòðóêöèÿ: îöåíèòå óòâåðæäåíèÿ ñ ïîçèöèè «äà» èëè «íåò» íà áëàíêå îòâåòîâ

1.Ìíå ëåã÷å ÷òî-ëèáî ñäåëàòü, ÷åì îáúÿñíèòü, ïî÷åìó ÿ òàê ñäåëàë.

2.ß ëþáëþ ñîñòàâëÿòü ïðîãðàììû äëÿ êîìïüþòåðà.

.ß ëþáëþ ÷èòàòü õóäîæåñòâåííóþ ëèòåðàòóðó.

.ß ëþáëþ æèâîïèñü (ñêóëüïòóðó).

.ß íå ïðåäïî÷åë áû ðàáîòó, â êîòîðîé âñ¸ ÷åòêî îïðåäåëåíî.

.Ìíå ïðîùå óñâîèòü ÷òî-ëèáî, åñëè ÿ èìåþ âîçìîæíîñòü ìàíèïóëèðîâàòü ïðåäìåòàìè.

.ß ëþáëþ øàõìàòû, øàøêè.

.ß ëåãêî èçëàãàþ ñâîè ìûñëè êàê â óñòíîé, òàê è â ïèñüìåííîé ôîðìå.

.ß õîòåë áû çàíèìàòüñÿ êîëëåêöèîíèðîâàíèåì.

.Ëþáëþ è ïîíèìàþ àáñòðàêòíóþ æèâîïèñü.

.ß ñêîðåå õîòåë áû áûòü ñëåñàðåì, ÷åì èíæåíåðîì.

.Äëÿ ìåíÿ àëãåáðà èíòåðåñíåå, ÷åì ãåîìåòðèÿ

. õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðå äëÿ ìåíÿ âàæíåå íå ÷òî ñêàçàíî, à êàê ñêàçàíî.

.ß ëþáëþ ïîñåùàòü çðåëèùíûå ìåðîïðèÿòèÿ.

.Ìíå íå íðàâèòñÿ ðåãëàìåíòèðîâàííàÿ ðàáîòà.

.Ìíå íðàâèòüñÿ ÷òî-ëèáî äåëàòü ðóêàìè.

. äåòñòâå ÿ ëþáèë ñîçäàâàòü ñâîé øèôð äëÿ ïåðåïèñêè ñ äðóçüÿìè.

.ß ïðèäàþ áîëüøå çíà÷åíèÿ ôîðìå âûðàæåíèÿ ìûñëåé.

.Ìíå òðóäíî ïåðåäàòü ñîäåðæàíèå ðàññêàçà áåç åãî îáðàçíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ.

.Íå ëþáëþ ïîñåùàòü ìóçåè, òàê êàê îíè âñå îäèíàêîâû.

.Ëþáóþ èíôîðìàöèþ ÿ âîñïðèíèìàþ êàê ðóêîâîäñòâî ê äåéñòâèþ.

.Ìåíÿ áîëüøå ïðèâëåêàåò òîâàðíûé çíàê ôèðìû, ÷åì å¸ íàçâàíèå.

.Ìåíÿ ïðèâëåêàåò ðàáîòà êîììåíòàòîðà ðàäèî, òåëåâèäåíèÿ.

.Çíàêîìûå ìåëîäèè âûçûâàþò ó ìåíÿ â ãîëîâå îïðåäåë¸ííûå êàðòèíû.

.Ëþáëþ ôàíòàçèðîâàòü.

.Êîãäà ÿ ñëóøàþ ìóçûêó, ìíå õî÷åòñÿ òàíöåâàòü.

.Ìíå èíòåðåñíî ðàçáèðàòüñÿ â ÷åðòåæàõ è ñõåìàõ.

.Ìíå íðàâÿòñÿ óðîêè ëèòåðàòóðû.

.Çíàêîìûé çàïàõ âûçûâàåò âñþ êàðòèíó ñîáûòèé, ïðîèñøåäøèõ ìíîãî ëåò íàçàä.

.Ðàçíîîáðàçíûå óâëå÷åíèÿ äåëàþò æèçíü ÷åëîâåêà áîãà÷å.

.Èñòèííî òîëüêî òî, ÷òî ìîæíî ïîòðîãàòü ðóêàìè.

. ß ïðåäïî÷èòàþ òî÷íûå íàóêè (ìàòåìàòèêó, ôèçèêó).

.ß çà ñëîâîì â êàðìàí íå ëåçó.

.Ëþáëþ ðèñîâàòü.

.Îäèí è òîò æå ñïåêòàêëü ìîæíî ñìîòðåòü ìíîãî ðàç, ãëàâíîå - èãðà àêò¸ðîâ, íîâàÿ èíòåðïðåòàöèÿ.

.Ìíå íðàâèëîñü â äåòñòâå ñîáèðàòü ìåõàíèçìû èç äåòàëåé êîíñòðóêòîðà.

.Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ÿ ñìîã áû èçó÷èòü ñòåíîãðàôèþ.

.Ìíå íðàâèòñÿ ÷èòàòü ñòèõ âñëóõ.

.ß ñîãëàñåí ñ Ô.Ì. Äîñòîåâñêèì, ÷òî êðàñîòà ñïàñ¸ò ìèð.

.ß ïðåäïî÷¸ë áû áûòü çàêðîéùèêîì, à íå ïîðòíûì.

.Ëó÷øå ñäåëàòü òàáóðåòêó ðóêàìè, ÷åì çàíèìàòüñÿ å¸ ïðîåêòèðîâàíèåì.

.Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ÿ ñìîã áû îâëàäåòü ïðîôåññèåé ïðîãðàììèñòà.

.Ëþáëþ ïîýçèþ.

.Ïðåæäå ÷åì èãíîðèðîâàòü êàêóþ-òî äåòàëü, ñíà÷àëà ÿ äåëàþ ÷åðò¸æ.

.Ìíå áîëüøå íðàâèòüñÿ ïðîöåññ äåÿòåëüíîñòè, ÷åì å¸ ðåçóëüòàò.

.Äëÿ ìåíÿ ëó÷øå ïîðàáîòàòü â ìàñòåðñêîé, íåæåëè èçó÷àòü ÷åðòåæè.

.Ìíå èíòåðåñíî áûëî áû ðàñøèôðîâûâàòü äðåâíèå òàéíîïèñè.

.Åñëè ìíå íóæíî âûñòóïèòü, òî ÿ âñåãäà ãîòîâëþ ñâîþ ðå÷ü, õîòÿ óâåðåí, ÷òî íàéäó íåîáõîäèìûå ñëîâà.

. Áîëüøå ëþáëþ ðåøàòü çàäà÷è ïî ãåîìåòðèè, ÷åì ïî àëãåáðå.

.Äàæå â îòëàæåííîì äåëå ïûòàþñü òâîð÷åñêè èçìåíèòü ÷òî-òî.

.ß ëþáëþ äîìà çàíèìàòüñÿ ðóêîäåëèåì, ìàñòåðèòü.

.ß ìîã áû îâëàäåòü ÿçûêîì ïðîãðàììèðîâàíèÿ.

.Ìíå íåòðóäíî íàïèñàòü ñî÷èíåíèå íà çàäàííóþ òåìó.

.Ìíå ëåãêî ïðåäñòàâèòü îáðàç íåñóùåñòâóþùåãî ïðåäìåòà èëè ÿâëåíèÿ.

.Ñîìíåâàþñü äàæå â òîì, ÷òî äëÿ äðóãèõ î÷åâèäíî.

.ß ïðåäïî÷¸ë áû îòðåìîíòèðîâàòü óòþã, íåæåëè íåñòè åãî â ìàñòåðñêóþ.

.ß ëåãêî óñâàèâàþ ãðàììàòè÷åñêèå êîíñòðóêöèè ÿçûêà.

.Ëþáëþ ïèñàòü ïèñüìà.

.Ñþæåò êèíîôèëüìà ìîãó ïðåäñòàâèòü êàê ðÿä îáðàçîâ.

.Àáñòðàêòíûå êàðòèíû äàþò áîëüøóþ ïèùó äëÿ ðàçìûøëåíèÿ.

. øêîëå ìíå áîëüøå âñåãî íðàâèëèñü óðîêè òðóäà, äîìîâîäñòâà.

.Ó ìåíÿ íå âçûâàåò çàòðóäíåíèé èçó÷åíèå èíîñòðàííîãî ÿçûêà.

.ß îõîòíî ÷òî-òî ðàññêàçûâàþ, åñëè ìåíÿ ïðîñÿò äðóçüÿ.

.ß ëåãêî ìîãó ïðåäñòàâèòü â îáðàçàõ ñîäåðæàíèå óñëûøàííîãî.

.ß íå õîòåë áû ïîä÷èíÿòü ñâîþ æèçíü îïðåäåë¸ííîé ñèñòåìå.

.ß ÷àùå ñíà÷àëà ñäåëàþ, à ïîòîì äóìàþ î ïðàâèëüíîñòè ðåøåíèÿ.

.Äóìàþ, ÷òî ñìîã áû èçó÷èòü êèòàéñêèå èåðîãëèôû.

.ß ìîãó íå ïîäåëèòüñÿ òîëüêî ÷òî óñëûøàííîé íîâîñòüþ.

.Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ðàáîòà ñöåíàðèñòà èíòåðåñíà.

.Ìíå íðàâèòüñÿ ðàáîòà äèçàéíåðà.

.Ïðè ðåøåíèè êàêîé-òî ïðîáëåìû ìíå ëåã÷å èäòè ìåòîäîì ïðîá è îøèáîê.

.Åñëè áû ó ìåíÿ áûëà áû ìàøèíà, òî èçó÷åíèå äîðîæíûõ çíàêîâ íå ñîñòàâèëî áû òðóäà.

.ß ëåãêî íàõîæó îáùèé ÿçûê ñ íåçíàêîìûìè ëþäüìè.

.Ìåíÿ ïðèâëåêàåò ðàáîòà õóäîæíèêà-îôîðìèòåëÿ.

.Íå ëþáëþ õîäèòü îäíèì è òåì æå ïóòåì.


Äîäàòîê Â


Òåñò íà âèçíà÷åííÿ âåäó÷îãî êàíàëó ñïðèéíÿòòÿ (â³çóàëà, êèíåñòåòà, àóäèàëà, äèñêðåòà)

Èíñòðóêöèÿ: Îòâå÷àÿ íà ýòè âîïðîñû, âûáèðàéòå ïåðâîå, ÷òî ïðèäåò âàì íà óì. Íå òðàòüòå âðåìÿ íà îáäóìûâàíèå.

1. Êàêèì îáðàçîì âû ïðåäïî÷ëè áû óçíàòü, êàê ðàáîòàåò êîìïüþòåð?

à. ïîñìîòðåâ ó÷åáíûé ôèëüì;

á. ïðîñëóøàâ îáúÿñíåíèÿ;

â. ðàçîáðàâ êîìïüþòåð è ñàìîñòîÿòåëüíî ïîïûòàâøèñü ïîíÿòü, ÷òî òàì ê ÷åìó?

2. ×òî áû âû ïðåäïî÷ëè ïî÷èòàòü äëÿ ðàçâëå÷åíèÿ?

à. êíèãó î ïóòåøåñòâèÿõ ñî ìíîæåñòâîì èëëþñòðàöèé;

á. äåòåêòèâ ñî ìíîæåñòâîì äèàëîãîâ;

â. êíèãó ñ çàäà÷àìè, çàãàäêàìè è ãîëîâîëîìêàìè.

3. Åñëè âû íå óâåðåíû, êàê ïèøåòñÿ ñëîâî, ÷òî âû ñêîðåå âñåãî ñäåëàåòå?

à. íàïèøåòå, ÷òîáû ïîñìîòðåòü, òàê ëè îíî âûãëÿäèò, êàê íàäî?

á. ïðîèçíåñåòå åãî;

â. íàïèøåòå, îáðàùàÿ âíèìàíèå íà ñâîè îùóùåíèÿ, òå ëè îíè?

4. Åñëè âû áûëè íà âå÷åðèíêå, ÷òî âû ñêîðåå âñåãî áóäåòå âñïîìèíàòü íà ñëåäóþùèé äåíü?

à. ëèöà òåõ, êòî òàì áûë, íî íå èõ èìåíà;

á. èìåíà, íî íå ëèöà;

â. òî, ÷òî âû òàì ñàìè ãîâîðèëè è äåëàëè.

5. Êàê âû ñêîðåå âñåãî áóäåòå ãîòîâèòüñÿ ê êîíòðîëüíîé ðàáîòå?

à. ÷èòàòü ñâîè êîíñïåêòû, çàãîëîâêè êíèã, ðàññìàòðèâàòü ñõåìû è èëëþñòðàöèè;

á. ïîïðîñèòå êîãî-íèáóäü çàäàâàòü âàì âîïðîñû èëè ñàìè áóäåòå ïîâòîðÿòü âñå ïðî ñåáÿ;

â. çàïèñûâàòü òî, ÷òî íàäî çíàòü, íà êàðòî÷êàõ è ðèñîâàòü ñõåìû.

6. Êîãäà âû âèäèòå ñëîâî ñ-î-á-à-ê-à, ÷òî âû äåëàåòå ïåðâûì äåëîì:

à. ïðåäñòàâëÿåòå ñåáå ñîáàêó;

á. ìûñëåííî ïðîèçíîñèòå ñëîâî «ñîáàêà»;

â. ïðåäñòàâëÿåòå, ÷òî ìîæíî äåëàòü ñ ñîáàêîé - ãëàäèòü åå, èãðàòü ñ íåé.

7. ×òî âàì áîëüøå âñåãî ìåøàåò, êîãäà âû ïûòàåòåñü ñîñðåäîòî÷èòüñÿ?

à. çðèòåëüíûå îòâëåêàþùèå ìîìåíòû;

á. øóì;

â. äðóãèå îùóùåíèÿ âðîäå ãîëîäà, òåñíîé îáóâè èëè òðåâîãè.

8. Êàê âû ïðåäïî÷èòàåòå ñïðàâëÿòüñÿ ñ òðóäíîñòÿìè?

à. ñîñòàâèòü ñïèñîê, îïðåäåëèòü ýòàïû è âû÷åðêèâàòü òî, ÷òî ñäåëàíî;

á. ñäåëàòü íåñêîëüêî çâîíêîâ ïî òåëåôîíó, ÷òîáû ïîñîâåòîâàòüñÿ ñî ñïåöèàëèñòàìè è äðóçüÿìè;

â. ïðåäñòàâèòü ïðîáëåìó â óìå è ïðîéòè ïî âñåì âîçìîæíûì ýòàïàì åå ðåøåíèÿ.

9. ×òî âû ñêîðåå âñåãî áóäåòå äåëàòü, ñòîÿ â î÷åðåäè çà áèëåòàìè â êèíî?

à. ðàññìàòðèâàòü ïëàêàòû è îáúÿâëåíèÿ;

á. áåñåäîâàòü ñ òåìè, êòî ñòîèò ïîáëèçîñòè;

â. ïðèòîïòûâàòü íîãîé èëè õîäèòü òóäà-ñþäà.

10. Âû ïðèøëè â ìóçåé. ×òî âû ñäåëàåòå äëÿ íà÷àëà?

à. îñìîòðèòåñü, ÷òîáû íàéòè ñõåìó âûñòàâîê;

á. ñïðîñèòå ó ñëóæàùåãî, ãäå êàêèå âûñòàâêè;

â. íà÷íåòå ñ ïåðâîé âûñòàâêè, êàêàÿ ïðèãëÿíåòñÿ, à äàëüøå - êàê ïîëó÷èòñÿ.

11. Åñëè âû ðàçîçëèòåñü, ÷òî ñêîðåå âñåãî ñòàíåòå äåëàòü?

à. ìèìèêîé ïîêàæåòå ñâîå íåäîâîëüñòâî;

á. êðè÷àòü;

â. òîïàòü íîãàìè è õëîïàòü äâåðüìè.

12. Åñëè âû îáðàäóåòåñü, ÷òî ñêîðåå âñåãî ñäåëàåòå?

à. ñäåëàåòå îáðàäîâàííîå ëèöî;

á. çàêðè÷èòå îò ðàäîñòè;

â. çàïðûãàåòå îò ðàäîñòè.

13. Êàêîé êðóæîê âû ïðåäïî÷òåòå?

à. õóäîæåñòâåííûé;

á. ìóçûêàëüíûé;

â. ñïîðòèâíûé.

14. ×òî âû äåëàåòå, êîãäà ñëóøàåòå ìóçûêó?

à. ìå÷òàåòå (ïðåäñòàâëÿåòå ñåáå ðàçíûå êàðòèíû);

á. ïîäïåâàåòå ñåáå ïîä íîñ;

â. äâèãàåòåñü ïîä ìóçûêó, ïðèòîïòûâàåòå íîãîé è ò. ï.

15. Êàê áû âû ïîâåäàëè èñòîðèþ î êàêîì-íèáóäü ñëó÷àå?

à. íàïèñàëè;

á. ðàññêàçàëè;

â. ðàçûãðàëè.

16. Â êàêîé ðåñòîðàí âû áû íå ïîøëè?

à. ãäå ñëèøêîì ÿðêîå îñâåùåíèå;

á. ãäå ñëèøêîì ãðîìêàÿ ìóçûêà;

â. ãäå ñëèøêîì íåóäîáíûå ñòóëüÿ.

Ðåçóëüòàò:

Ïîäñ÷èòàéòå ÷èñëî «à», «á» è «â»: «à»___«á»___«â»___

Åñëè ó âàñ áîëüøå âñåãî «à», âû â ó÷åáå áîëüøå ïîëàãàåòåñü íà çðèòåëüíîå âîñïðèÿòèå. Âû ó÷èòåñü ãëàçàìè.

Åñëè ó âàñ áîëüøå âñåãî «á», âû â ó÷åáå áîëüøå ïîëàãàåòåñü íà ñëóõîâîå âîñïðèÿòèå. Âû ó÷èòåñü óøàìè.

Åñëè ó âàñ áîëüøå âñåãî «â», âû â ó÷åáå áîëüøå âñåãî ïîëàãàåòåñü íà êèíåñòåòè÷åñêîå âîñïðèÿòèå. Âû ó÷èòåñü â äâèæåíèè è ðóêàìè.

Åñëè âû îáâåëè âñå áóêâû ïðèìåðíî îäèíàêîâîå ÷èñëî ðàç, âû â ó÷åáå çàâèñèòå îò íåñêîëüêèõ ñïîñîáîâ âîñïðèÿòèÿ.

Äîäàòîê Ã


Åòàïè ïðîåêòíî-òåõíîëîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â òåõíîëîã³é

Òåîðåòè÷íèé àíàë³ç ìàéáóòíüîãî âèðîáó

çá³ð ³íôîðìàö³¿ ïðî íàïðÿìêè ïðîïîíîâàíîãî ïðîåêòóâàííÿ;

òåîðåòè÷íèé àíàë³ç ³ñòîðè÷íîãî àñïåêòó;

âèçíà÷åííÿ îáºêòó ïðîåêòóâàííÿ;

çá³ð ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðîòîòèïè ïðîåêòîâàíîãî âèðîáó;

òåîðåòè÷íå âèâ÷åííÿ íåîáõ³äíèõ êîíñòðóêòèâíèõ ïàðàìåòð³â;

àíàë³ç ìîæëèâèõ åñòåòè÷íèõ õàðàêòåðèñòèê âèðîáó;

âèâ÷åííÿ ìîæëèâèõ åðãîíîì³÷íèõ âèìîã ìàéáóòíüîãî âèðîáó;

âèâ÷åííÿ åêîíîì³÷íèõ ³ ìàðêåòèíãîâèõ õàðàêòåðèñòèê;

àíàë³ç óìîâ åêñïëóàòàö³¿;

âèâ÷åííÿ òåõí³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê îáëàäíàííÿ ³ ïðèñòðî¿â, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæíà âèãîòîâèòè âèð³á;

âèâ÷åííÿ âèìîã ÄÑÒÓ.

Âèçíà÷åííÿ õàðàêòåðèñòèêè ïðîåêòó

- âèçíà÷åííÿ ôóíäàìåíòàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ;

âèá³ð êîíñòðóêòèâíèõ ïàðàìåòð³â, çàáåçïå÷óþ÷è ì³öí³ñòü, íàä³éí³ñòü ³ äîâãîâ³÷í³ñòü âèðîáó;

âèçíà÷åííÿ åñòåòè÷íîãî âèäó (ôîðìà, êîë³ð, ïëàñòèêà);

âèäàëåííÿ åðãîíîì³÷íèõ ÿêîñòåé âèðîáó;

ïåðåë³ê åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â ïðîåêòîâàíîãî âèðîáó;

óòî÷íåííÿ ñïåöèô³êè óìîâ åêñïëóàòàö³¿, êîìôîðòàáåëüíîñò³;

êîìïîçèö³éíå ðîçâÿçàííÿ ïðîåêòó;

- âêàç³âêà â³äïîâ³äíîñò³ êîíêðåòíèì âèìîãàì ÄÑÒÓ.

Õóäîæíüî-ïðîåêòíà ïðîïîçèö³ÿ

ðîçðîáêà ð³çíèõ âàð³àíò³â ïðîåêòó, àíàë³ç éîãî ïåðåâàã ³ íåäîë³ê³â;

âèá³ð îïòèìàëüíîãî âàð³àíòó ïðîåêòó;

ðîçðîáêà åñê³çó ç óðàõóâàííÿì åñòåòè÷íèõ âèìîã;

ç³ñòàâëåííÿ ïîÿñíþâàëüíî¿ çàïèñêè äî åñê³çó;

ìàêåòóâàííÿ ïðîåêòó ç îáë³êîì çàêîí³â êîìïîçèö³¿;

âèçíà÷åííÿ ê³ëüêîñò³ ñòàíäàðòíèõ ³ íåñòàíäàðòíèõ ñêëàäîâèõ;

âèçíà÷åííÿ ³ îïèñ çàì³íþâàíèõ çá³ðíèõ îäèíèöü, ïðè äîïîìîç³ ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ðîçä³ëåííÿ ïðîåêòîâàíîãî îáºêòà íà ÷àñòèíè, ùî çºäíóþòüñÿ.

Òåõíîëîã³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ïðîåêòó

âèá³ð ìàòåð³àë³â, ÿê³ âïëèâàþòü íà åñòåòè÷íå ñïðèéíÿòòÿ âèðîáó;

ï³äãîòîâêà êîìïëåêòóþ÷èõ âóçë³â ³ äåòàëåé, íåîáõ³äíèõ êîíñòðóêö³éíèõ ìàòåð³àë³â;

- ï³äãîòîâêà ñòàíäàðòíèõ ñêëàäîâèõ ÷àñòèí ³ äåòàëåé;

ï³äãîòîâêà íåñòàíäàðòíèõ äåòàëåé;

ðîçðîáêà ðåêîìåíäàö³é ç åêñïëóàòàö³¿ ïðîåêòîâàíîãî îáðàçó.

Ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñüêà äîêóìåíòàö³ÿ

êîðåêòóâàííÿ òåõíîëîã³÷íèõ ³ åñòåòè÷íèõ ³äåé;

ç³ñòàâëåííÿ ãðàô³÷íî-êîíñòðóêòîðñüêî¿ äîêóìåíòàö³¿;

ï³äãîòîâêà ðîçðàõóíêîâî¿ äîêóìåíòàö³¿ ê³íöåâî¿ êîìïîíîâêè êîíñòðóêö³¿;

- ñêëàäàííÿ òåõíîëîã³÷íî¿ êàðòè.

Ðåàë³çàö³ÿ õóäîæíüî-ïðîåêòíî¿ ðîçðîáêè

âèãîòîâëåííÿ ïðîåêòîâàíîãî âèðîáó â ìàòåð³àë³;

âèïðîáóâàííÿ äîñë³äíîãî çðàçêà;

àíàë³ç ðåçóëüòàò³â äîñë³äó;

óñóíåííÿ íåäîë³ê³â êîíñòðóêö³¿;

êîðåêòóâàííÿ òåõí³÷íèõ ³ åñòåòè÷íèõ õàðàêòåðèñòèê çà ðåçóëüòàòàìè âèïðîáóâàííÿ.

Âèñíîâêè ³ ïðîïîçèö³¿

ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â âèêîíàíî¿ ðîáîòè;

ïðîïîçèö³ÿ ïî íàñòóïíîìó âäîñêîíàëåííþ ðîçðîáëåíîãî âèðîáó;

ï³äñóìîê âèêîíàííÿ õóäîæíüî-êîíñòðóêòîðñüêî¿ çàäà÷³;

âèñíîâîê ïðî çàáåçïå÷åííÿ åêñïëóàòàö³éíèõ ïîêàçíèê³â;

âèñíîâîê ïðî êîðèñòü âèðîáó ³ éîãî ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³, íà âèðîáíèöòâ³, â ïîáóò³;

âèçíà÷åííÿ åñòåòè÷íèõ ïåðåâàã ïðîåêòó;

âèñíîâêè ïðè åðãîíîì³÷íèõ ïîêàçíèêàõ;

âèñíîâêè ïðè åðãîíîì³÷í³é äîö³ëüíîñò³;

âèÿâëåííÿ ïåðåâàã ³ íåäîë³ê³â çðàçêà.


Äîäàòîê Ä


Àíêåòà îö³íêè ñòóäåíòàìè ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ òà ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü

Øàíîâí³ ñòóäåíòè! Áóäü ëàñêà, îö³í³òü ìåòîäèêó íàâ÷àííÿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» òà âïëèâ ³íäèâ³äóàëüíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü íà ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ ÿêîñòåé:

1. ×è âïëèâàþòü ìåòîäèêà òà ³íäèâ³äóàë³çîâàí³ ï³çíàâàëüí³ çàâäàííÿ íà ôîðìóâàííÿ óâàæíîñò³ òà òî÷íîñò³ ñòóäåíò³â ïðè êîíñòðóþâàíí³ øâåéíèõ âèðîá³â?

ØÌåòîäèêà òà ³íäèâ³äóàë³çîâàí³ ï³çíàâàëüí³ çàâäàííÿ ñóòòºâî âïëèâàþòü íà ôîðìóâàííÿ óâàæíîñò³ òà òî÷íîñò³ ñòóäåíò³â ïðè êîíñòðóþâàíí³ øâåéíèõ âèðîá³â

ØÌåòîäèêà òà ³íäèâ³äóàë³çîâàí³ ï³çíàâàëüí³ çàâäàííÿ ïîçèòèâíî âïëèâàþòü íà ôîðìóâàííÿ óâàæíîñò³ òà òî÷íîñò³ ñòóäåíò³â ïðè êîíñòðóþâàíí³ øâåéíèõ âèðîá³â

ØÌåòîäèêà òà ³íäèâ³äóàë³çîâàí³ ï³çíàâàëüí³ çàâäàííÿ ïðàêòè÷íî íå çàáåçïå÷óþòü ìîæëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ óâàæíîñò³ òà òî÷íîñò³ ñòóäåíò³â ïðè êîíñòðóþâàíí³ øâåéíèõ âèðîá³â

2. ×è âïëèâàþòü ìåòîäèêà òà ³íäèâ³äóàë³çîâàí³ ï³çíàâàëüí³ çàâäàííÿ íà ôîðìóâàííÿ ñàìîñò³éíîñò³ ïðè êîíñòðóþâàíí³ øâåéíèõ âèðîá³â?

ØÌåòîäèêà òà ³íäèâ³äóàë³çîâàí³ ï³çíàâàëüí³ çàâäàííÿ ñóòòºâî âïëèâàþòü íà ôîðìóâàííÿ ñàìîñò³éíîñò³ çà ðàõóíîê ìîæëèâîñò³ çà ¿õ äîïîìîãîþ ñàìîñò³éíî íàâ÷èòèñÿ ðîçâ'ÿçóâàòè çàâäàííÿ ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â

ØÌåòîäèêà òà ³íäèâ³äóàë³çîâàí³ ï³çíàâàëüí³ çàâäàííÿ ïîçèòèâíî âïëèâàþòü íà ôîðìóâàííÿ ñàìîñò³éíîñò³ çà ðàõóíîê ÷àñòêîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñò³ ñàìîñò³éíî íàâ÷èòèñÿ ðîçâ'ÿçóâàòè çàâäàííÿ ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â

ØÌåòîäèêà òà ³íäèâ³äóàë³çîâàí³ ï³çíàâàëüí³ çàâäàííÿ ïðàêòè÷íî íå çàáåçïå÷óþòü ìîæëèâîñò³ ñàìîñò³éíî íàâ÷èòèñÿ ðîçâ'ÿçóâàòè çàâäàííÿ ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â (íåîáõ³äíà äîïîìîãà ³íøèõ)

3. ×è âïëèâàþòü ìåòîäèêà òà ³íäèâ³äóàë³çîâàí³ ï³çíàâàëüí³ çàâäàííÿ íà ôîðìóâàííÿ êðåàòèâíîñò³?

ØÌåòîäèêà òà ³íäèâ³äóàë³çîâàí³ ï³çíàâàëüí³ çàâäàííÿ ñóòòºâî âïëèâàþòü íà ôîðìóâàííÿ êðåàòèâíîñò³ çà ðàõóíîê ìîæëèâîñò³ ñóòòºâî ï³äâèùèòè îðèã³íàëüí³ñòü, åâðèñòè÷í³ñòü, ôàíòàç³þ, àêòèâí³ñòü, ñêîíöåíòðîâàí³ñòü, ÷³òê³ñòü, ÷óòòºâ³ñòü ïðè ðîçâ'ÿçàíí³ çàâäàííÿ ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â

ØÌåòîäèêà òà ³íäèâ³äóàë³çîâàí³ ï³çíàâàëüí³ çàâäàííÿ ïîçèòèâíî âïëèâàþòü íà ôîðìóâàííÿ êðåàòèâíîñò³ çà ðàõóíîê ìîæëèâîñò³ ï³äâèùèòè îðèã³íàëüí³ñòü, åâðèñòè÷í³ñòü, ôàíòàç³þ, àêòèâí³ñòü, ñêîíöåíòðîâàí³ñòü, ÷³òê³ñòü, ÷óòòºâ³ñòü ïðè ðîçâ'ÿçàíí³ çàâäàííÿ ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â

ØÌåòîäèêà òà ³íäèâ³äóàë³çîâàí³ ï³çíàâàëüí³ çàâäàííÿ ïðàêòè÷íî íå çàáåçïå÷óþòü ìîæëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ êðåàòèâíîñò³ çà ðàõóíîê ï³äâèùåííÿ îðèã³íàëüíîñò³, åâðèñòè÷íîñò³, ôàíòà糿, àêòèâíîñò³, ñêîíöåíòðîâàíîñò³, ÷³òêîñò³, ÷óòòºâîñò³ ïðè ðîçâ'ÿçàíí³ çàâäàííÿ ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â


Äîäàòîê Å


Òåñò íà âèçíà÷åííÿ ìîòèâ³â íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â (íà îñíîâ³ òåñòà Áåííåòà)

Ó ïåðø³é ÷àñòèí³ àíêåòè ñòóäåíòàì ïðîïîíóâàâñÿ íàñòóïíèé ïåðåë³ê òâåðäæåíü:

. çäîáóòè ãëèáîê³ ÊÒÇ òà ÊÒÓ;

 1. äîñÿãòè âèñîêîãî ñîö³àëüíîãî ñòàòóñó â ãðóï³, ñòàòè ïîïóëÿðíèì íà ôàêóëüòåò³;
 2. ñòàòè ïðîôåñ³îíàëîì â ñôåð³ ìîäåëþâàííÿ, êîíñòðóþâàííÿ òà õóäîæíüîãî îçäîáëåííÿ îäÿãó;
 3. ìàòè ìîæëèâ³ñòü ïðîÿâèòè ñâîþ ³íäèâ³äóàëüí³ñòü;
 4. ðîçóì³òè îñíîâè äèçàéíó, íåîáõ³äí³ äëÿ ìàéáóòíüî¿ ðîáîòè â÷èòåëÿ îáñëóãîâóþ÷î¿ ïðàö³;
 5. çàñòîñîâóþ÷è êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷í³ òà õóäîæíüî-ãðàô³÷í³ çíàííÿ, óì³ííÿ ³ íàâè÷êè, äîáðå çàðîáëÿòè;
 6. ãðàìîòíî êåðóâàòè ìîäåëþâàííÿì, ïðîåêòóâàííÿì ³ êîíñòðóþâàííÿì îäÿãó øêîëÿð³â;
 7. ï³äãîòóâàòè êîðèñíèé äëÿ ôàêóëüòåòó ïðîåêò;
 8. ãðàìîòíî âèêîíóâàòè êîíñòðóþâàííÿ òà ìîäåëþâàííÿ îäÿãó òîùî;

10.çàáåçïå÷èòè â ìàéáóòíüîìó ñåáå ðîáîòîþ;

. âèãîòîâëÿòè ò³ëüêè ÿê³ñí³ ³ êðàñèâ³ ðå÷³;

 1. âèêîðèñòîâóâàòè ñâî¿ óì³ííÿ íà áëàãî çíàéîìèõ òà áëèçüêèõ;
 2. ñòâîðèòè ùîñü íîâå;
 3. ïðè íåîáõ³äíîñò³ ïðîäåìîíñòðóâàòè çíàéîìèì çíàííÿ îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ ³ êðàñè øâåéíèõ âèðîá³â

Ó äðóã³é ÷àñòèí³ àíêåòè ñòóäåíòàì áóëè çàïðîïîíîâàí³ íàñòóïí³ òâåðäæåííÿ:

 1. çóì³òè ãðàìîòíî âèêîíàòè ïðîåêò íà êîíñòðóþâàííÿ îäÿãó;
 2. ïðèíîñèòè ñóñï³ëüñòâó ðåàëüíó êîðèñòü;
 3. îïàíóâàòè ïðèéîìàìè ãðàô³êè;
 4. çäàâàòè ïðîåêòè, çàë³êè, ³ñïèòè â÷àñíî;
 5. ñòàòè âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèì â÷èòåëåì òåõíîëî㳿;
 6. âèãëÿäàòè ñèëüíèì ñòóäåíòîì â î÷àõ âèêëàäà÷³â;
 7. îñâî¿òè ïðèíöèïè õóäîæíüî¿ îáðîáêè ìàòåð³àë³â;
 8. áðàòè ó÷àñòü â îôîðìëåíí³ óí³âåðñèòåòó;
 9. çðîçóì³òè ïðèíöèïè ïðîåêòóâàííÿ òà ìîäåëþâàííÿ îäÿãó;

10. âèêîðèñòîâóâàòè çíàííÿ äèçàéíó ó âèãîòîâëåíí³ îäÿãó;

. íàâ÷èòèñÿ åñòåòè÷íî îðãàí³çîâóâàòè ïðîñò³ð åêñòåðºðó ³ ³íòåðºð³â ç âèêîðèñòàííÿì ð³çíèõ âèä³â òêàíèí;

 1. ï³äãîòóâàòè çðàçîê øâåéíîãî âèðîáó, ÿêèé áè ñòàâ ìåòîäè÷íèì ïîñ³áíèêîì äëÿ ñòóäåíò³â ôàêóëüòåòó;
 2. ñòâîðèòè ïðîåêò øâåéíîãî âèðîáó, ÿêèé ìîæíà çàðåºñòðóâàòè ÿê ïåðñïåêòèâíó ìîäåëü;
 3. ï³äãîòóâàòè ³ óñï³øíî çàõèñòèòè äèïëîìíó ðîáîòó.

Îáðîáêà ðåçóëüòàò³â àíêåòóâàííÿ.

ϳäðàõîâóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü âèáîð³â êîæíîãî ç 14 ìîòèâ³â îêðåìî ó ïåðø³é ³ äðóã³é ÷àñòèíàõ àíêåòè. Íàïðèêëàä, 1 òâåðäæåííÿ çóñòð³ëîñÿ 3 ðàçè, 2-2 ðàçè òîùî

Òàêà îáðîáêà äîçâîëÿº âèçíà÷èòè:

1.ïåðåâàæàííÿ âíóòð³øí³õ àáî çîâí³øí³õ ìîòèâ³â ÊÒÄ.

Ó ïåðø³é ÷àñòèí³ àíêåòè ïðåäñòàâëåíî 7 âíóòð³øí³õ ìîòèâ³â (1,3, 5, 7, 9, 11, 13) ³ 7 çîâí³øí³õ ìîòèâ³â (2, 4, 6, 8, 10,12, 14). Ó äðóã³é ÷àñòèí³ àíêåòè òàêîæ ïðîïîíóâàëîñÿ 7 âíóòð³øí³õ (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) ³ 7 çîâí³øí³õ (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) ìîòèâ³â îñâîºííÿ ÊÒÄ. çà îáîõ ÷àñòèíàõ àíêåòè âèáèðàºòüñÿ çà 3 ìîòèâè, ùî íàáðàëè ìàêñèìàëüíó ê³ëüê³ñòü âèáîð³â. Ö³ ìîòèâè îâîëîä³ííÿ ÊÒÄ áóäóòü äîì³íóþ÷èìè. ϳäñóìêîâèé ðåçóëüòàò çà äâîõ àíêåòàõ äîçâîëÿº âèçíà÷èòè äîì³íóâàííÿ âíóòð³øí³õ àáî çîâí³øí³õ ìîòèâ³â ÊÒÄ.

2.ñòðóêòóðîâàí³ñòü âíóòð³øíüî¿ ³ çîâí³øíüî¿ ìîòèâàö³¿ ÊÒÄ.

Ó ïåðø³é ÷àñòèí³ àíêåòè ñòóäåíòàì äëÿ âèáîðó ïðîïîíóâàëèñÿ íàñòóïí³ ìîòèâè îñâîºííÿ ÊÒÄ:

 • âíóòð³øí³ ìîòèâè îñâîºííÿ ÊÒÄ: 1, 3 (ï³çíàâàëüíî-äèçàéíåðñüê³ ìîòèâè), 5, 7 (ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷í³ ìîòèâè), 9 (çàãàëüíèé ï³çíàâàëüíèé ìîòèâ), 11 (õóäîæíüî-åñòåòè÷íèé ìîòèâ), 13 (ìîòèâ òâîð÷èõ äîñÿãíåíü);
 • çîâí³øí³ ìîòèâè îñâîºííÿ ÊÒÄ: 2, 4,14 (ìîòèâè îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ), 6, 10 (ïðàãìàòè÷í³ ìîòèâè), 8, 12 (øèðîê³ ñîö³àëüí³ ìîòèâè).
 • Ó äðóã³é ÷àñòèí³ àíêåòè ñòóäåíòàì äëÿ âèáîðó ïðîïîíóâàëèñÿ íàñòóïí³ ìîòèâè îñâîºííÿ ÊÒÄ:
 • âíóòð³øí³ ìîòèâè îñâîºííÿ ÊÒÄ: 1, 3 (ï³çíàâàëüíî-äèçàéíåðñüê³ ìîòèâè), 5 (ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íèé ìîòèâ), 7, 9 (çàãàëüíèé ï³çíàâàëüíèé ìîòèâ), ² (õóäîæíüî-åñòåòè÷íèé ìîòèâ), 13 (ìîòèâ òâîð÷èõ äîñÿãíåíü);
 • çîâí³øí³ ìîòèâè îñâîºííÿ ÊÒÄ: 6, 14 (ìîòèâè îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ), 4, 10 (ïðàãìàòè÷í³ ìîòèâè), 2, 8, 12 (øèðîê³ ñîö³àëüí³ ìîòèâè).

Âèá³ð òðüîõ âíóòð³øí³õ, ùî çóñòð³÷àþòüñÿ íàé÷àñò³øå, ³ òðüîõ çîâí³øí³õ ìîòèâ³â äîçâîëÿº ãîâîðèòè ïðî ñòðóêòóðîâàí³ñòü âíóòð³øíüî¿ ³ çîâí³øíüî¿ ìîòèâàö³¿ ÊÒÄ.


Äîäàòîê ª


Ïðèêëàäè çàâäàíü ç êóðñó «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â» äëÿ ñòóäåíò³â

². Çíàííÿ

1.Ïåðåë³÷³òü îñíîâí³ êîíñòðóêòèâí³ ë³í³¿ ñï³äíèö³, ñïîñîáè ¿õ íàíåñåííÿ.

2.ßêèõ îñîáëèâîñòåé ñë³ä äîäåðæóâàòè ïðè âèáîð³ ôàñîíó îäÿãó?

.ßê³ ñòðî÷êè íàëåæàòü äî ïðÿìèõ ñò³áê³â òà äå ¿õ çàñòîñîâóþòü?

.Ïåðåë³÷³òü ã³ã³ºí³÷í³ âèìîãè äî îäÿãó.

.ßê³ âèì³ðþâàííÿ ïîòð³áí³ äëÿ âèçíà÷åííÿ íàéâèùî¿ òî÷êè ãðóäåé?

²². Ðîçóì³ííÿ

1.ßê ðîçðàõóâàòè øèðèíó êëèíà ïî ë³í³¿ ñòåãîí äëÿ ñï³äíèö³ âîñüìèêëèíêè?

2.³ä ÷îãî çàëåæèòü ðîçõèë íàãðóäíî¿ âèòî÷êè?

.ßêà â³äì³íí³ñòü ó ïîáóäîâ³ êðåñëåíü ïðÿìîãî ðóêàâà ³ ðóêàâà, çâóæåíîãî äîíèçó?

.ßê ïîáóäóâàòè ïëîñêî ëåæà÷èé êîì³ð?

.Îïèø³òü, ÿê çä³éñíþþòü ïåðåì³ùåííÿ âèòî÷îê.

²²². Çàñòîñóâàííÿ

1.Ðîçðàõóéòå ê³ëüê³ñòü òêàíèíè äëÿ ïîøèòòÿ áëóçè ç ðóêàâàìè ðåãëàí, ÿêùî: äîâæèíà áëóçè 60ñì; äîâæèíà ðóêàâà 40ñì, øèðèíà òêàíèíè 90ñì.

2.Ðîçðàõóéòå øèðèíó áàçèñíî¿ ñ³òêè ñï³äíèö³ çà ôîðìóëîþ ïî ë³í³¿ ñòåãîí, ÿêùî Ññ = 48.

.Óñòàíîâ³òü ïîñë³äîâí³ñòü îáðîáêè âåðõíüîãî çð³çó ñï³äíèö³ ïðèøèâíèì ïîÿñîì.

.ßê ïîáóäóâàòè ë³í³þ áîêîâîãî çð³çó íà ñ³òö³ ñï³äíèö³?

.5. Íàâåä³òü ïðèêëàäè ìîäåëþâàííÿ ñï³äíèö³-áðþê íà îñíîâ³ ïðÿìî¿ ñï³äíèö³. ßê³ äîäàòêîâ³ âèì³ðþâàííÿ ïîòð³áí³?

²V. Àíàë³ç

1.Îõàðàêòåðèçóéòå ñïîñîáè ìîäåëþâàííÿ.

2.Ïðîàíàë³çóéòå ðîçðàõóíîê ïîáóäîâè ë³í³¿ ñèä³ííÿ áðþê. ßê â³í âïëèâຠíà ïîñòàâó?

.Ïîÿñí³òü ð³çíèöþ ì³æ êðåñëåííÿìè ïåðåäíüîãî òà çàäíüîãî ïîëîòíèù ïðÿìî¿ ñï³äíèö³.

.Ïðîàíàë³çóéòå â³ä ÷îãî çàëåæàòü ðîçì³ðè ïðèáàâîê íà â³ëüíå îáëÿãàííÿ ï³ä ÷àñ ïîáóäîâè êðåñëåííÿ ñï³äíèö³.

.Ïîð³âíÿéòå ìîæëèâîñò³ øâåéíèõ ìàøèí ³ç ðó÷íèì ³ åëåêòðè÷íèì ïðèâîäàìè. Âèçíà÷òå ¿õí³ ïåðåâàãè òà íåäîë³êè.

V. Ñèíòåç

1.Çìîäåëþéòå ñï³äíèöþ íà êîêåòö³ íà îñíîâ³ ïðÿìî¿ ìîäåë³.

2.Âèêîíàéòå ìîäåëþâàííÿ ñï³äíèö³ çà ðàõóíîê çàêðèòòÿ âèòî÷îê íà òà볿.

.Çðîá³òü ðîçì³òêó ñï³äíèö³ ³ç îäíîñòîðîíí³ìè êðóãîâèìè ñêëàäêàìè, ÿêùî äîâæèíà ñï³äíèö³ 50ñì, Ñò = 38 ñì; Ññ = 52ñì.

.Çà çàïðîïîíîâàíèìè çðàçêàìè òêàíèí âèçíà÷òå, ÿê³ ñï³äíèö³ (çà ïðèçíà÷åííÿì, ñèëóåòîì, ïîêðîºì) ìîæíà ïîøèòè ç ö³º¿ òêàíèíè? ³äïîâ³äü îá´ðóíòóéòå.

.Çà äîïîìîãîþ øàáëîíó âèêîíàéòå ìîäåëþâàííÿ áðþê áàíàí.

V². Ïîð³âíÿëüíà îö³íêà

1. Çðîá³òü ïîð³âíÿëüíó õàðàêòåðèñòèêó ðîçì³ðíèõ îçíàê äëÿ ïîáóäîâè êðåñëåííÿ ñóêí³ òà ñï³äíèö³.

. Ïîÿñí³òü, ÷èì â³äð³çíÿºòüñÿ çíÿòòÿ âèì³ðþâàíü äëÿ ïîáóäîâè êðåñëåííÿ ñï³äíèö³ â³ä çíÿòòÿ âèì³ðþâàíü äëÿ ïîáóäîâè êðåñëåííÿ áðþê.

. ×èì â³äð³çíÿþòüñÿ ïîáóäîâà êðåñëåíü âèðîá³â ç ðóêàâàìè ïîêðîþ ðåãëàí â³ä ïîáóäîâè êðåñëåíü âèðîá³â ç óøèâíèìè ðóêàâàìè?

. ×èì â³äð³çíÿþòüñÿ òåõíîëîã³ÿ îáðîáêè ïîäâ³éíîãî â³äêëàäíîãî êîì³ðà â³ä îáðîáêè êîì³ð³â ç êàíòîì, ðþøàìè, ìåðåæèâîì.

. ×èì â³äð³çíÿºòüñÿ òåðì³í çøèâàííÿ â³ä òåðì³íó ïðèøèâàííÿ ?


Äîäàòîê Æ


Êîíòðîëüíî-îö³íí³ çàâäàííÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ çíàíü ñòóäåíò³â

1. Êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íà ä³ÿëüí³ñòü ó øâåéíîìó âèðîáíèöòâ³ - öå

. Ïðîåêò øâåéíîãî âèðîáó - öå

. Ìîäåëü øâåéíîãî âèðîáó - öå

. Íàâ÷àëüíà ïðîåêòíà ä³ÿëüí³ñòü - öå

. Äèçàéí - öå

. Òåõíîëîã³ÿ - öå ...

. Âèçíà÷òå, ÿê³ ä³¿ íàëåæàòü äî â³äïîâ³äíèõ åòàï³â ïðîåêòóâàííÿ øâåéíîãî âèðîáó (ïåðøîãî, äðóãîãî ÷è òðåòüîãî). Çàïîâí³òü òàáëèöþ, âñòàíîâèâøè ïðàâèëüíèé ïîðÿäîê ä³é íà êîæíîìó åòàï³.


Êîíñòðóêòîðñüêèé åòàïÒåõíîëîã³÷íèé åòàïÇàâåðøàëüíèé åòàï

- Êîíòðîëü ³ âèïðîáóâàííÿ âèðîáó

Îðãàí³çàö³ÿ ðîáî÷îãî ì³ñöÿ

Äîñë³äæåííÿ ïîòðåáè ³ êîðîòêå ôîðìóëþâàííÿ çàâäàííÿ

Âèá³ð ìàòåð³àë³â, ³íñòðóìåíò³â, îáëàäíàííÿ

Åêîíîì³÷íå òà åêîëîã³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ âèðîáó

Ïðåçåíòàö³ÿ ïðîåêòîâàíîãî âèðîáó

Ðîçðîáêà ðåêëàìè âèðîáó

Îôîðìëåííÿ ïîÿñíþâàëüíî¿ çàïèñêè

Âèçíà÷åííÿ ìîæëèâèõ âàð³àíò³â ðîçâÿçàííÿ ïðîáëåìè ³ âèá³ð îïòèìàëüíîãî ç íèõ

Âèêîíàííÿ ï³äñóìêîâîãî ìàêåòó îáºêòó

Îö³íêà ÿêîñò³ âèðîáó

Ñêëàäàííÿ òåõíîëîã³÷íèõ êàðò, åñê³ç³â, êîìïëåêñíèõ êðåñëåíü

Âèêîíàííÿ åñê³ç³â âèðîáó ³ âèá³ð îïòèìàëüíîãî âàð³àíòó

Ñàìîîö³íêà ïåðåâàã ³ íåäîë³ê³â ïðîåêòîâàíîãî âèðîáó

Âèêîíàííÿ òåõíîëîã³÷íèõ îïåðàö³é

Êîðåêö³ÿ, óñóíåííÿ íåäîë³ê³â

Íà ð³çíèõ åòàïàõ ÊÒÄ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ð³çí³ âèäè ³ òåõí³êà ãðàô³÷íèõ çîáðàæåíü. Çàïîâí³òü òàáëèöþ, çàçíà÷èâøè ÿê³ ãðàô³÷í³ çîáðàæåííÿ äîö³ëüíî âèêîíóâàòè íà êîæí³é ñòà䳿 ÊÒÄ.


Ñòà䳿 Âèêîðèñòîâóâàí³ ãðàô³÷í³ çîáðàæåííÿ I. Êîíñòðóêòîðñüêèé åòàï II. Òåõíîëîã³÷íèé åòàï III. Çàâåðøàëüíèé åòàï

Ñõåìè

Ãðàô³êè

ijàãðàìè

Åñê³çè

Îðòîãîíàëüí³ êîìïëåêñí³ êðåñëåííÿ (âèäè, ðîçð³çè, ïåðåð³çè)

Àêñîíîìåòðè÷í³ çîáðàæåííÿ (çîêðåìà òåõí³÷íèé ðèñóíîê)

Ïåðñïåêòèâà

Çîáðàæåííÿ â êîëüîð³ (çîêðåìà ç âèêîðèñòàííÿì àïë³êàö³¿)

ßêèé âèä ãðàô³÷íîãî çîáðàæåííÿ, íàé÷àñò³øå âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïðîåêòóâàëüíèêîì â õîä³ ïîøóêó îïòèìàëüíîãî ðîçâÿçàííÿ ïðîáëåìè __________

Ïîä³áí³ çîáðàæåííÿ ÷àñòî çàñòîñîâóþòü íà çàâåðøàëüíèõ åòàïàõ ïðîåêòóâàííÿ âèðîá³â äëÿ ¿õ êðàùîãî ðîçóì³ííÿ ³ âèãðàøíî¿ ïðåçåíòàö³¿ ________

Ðåçóëüòàòè âèâ÷åííÿ ïîïèòó íà òîé àáî ³íøèé âèð³á äîö³ëüíî ïðåäñòàâëÿòè ó ôîðì³ àáî ________________________

Íàçâ³òü äâ³ îñíîâí³ êàòåãî𳿠êîìïîçèö³¿:

. _______________________ 2. _________________________________

Íàçâ³òü äæåðåëà ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìîæëèâî âèêîðèñòîâóâàòè â õîä³ äîñë³äíèöüêî¿ ñòà䳿 ïðîåêòóâàííÿ òà ìîäåëþâàííÿ îäÿãó _________________

Çàçíà÷òå îñíîâí³ çàñîáè ³ ïðèéîìè êîìïîçèö³¿, ÿê³ âðàõîâóþòüñÿ ïðè ñòâîðåíí³ âèðîá³â ____________________________________________________

ßê³ ãåîìåòðè÷í³ ò³ëà óòâîðþþòü ôîðìè öèõ øâåéíèõ âèðîá³â (ïîÿñíèõ, ïëå÷îâèõ) ? _________________________________________________________

Äî ïðîåêòîâàíîãî îáºêòó ïðåäÿâëÿþòü ðÿä âèìîã. Íàçâ³òü îñíîâí³ ç íèõ ___:

Ùî òàêå òåõíîëîã³÷íà êàðòà ïðîåêòó? ßê³ åëåìåíòè âîíà âêëþ÷àº? ________

Íàçâ³òü ìåòîäè ðîçâÿçàííÿ òâîð÷èõ âèíàõ³äíèöüêèõ çàäà÷? Ñòèñëî îõàðàêòåðèçóéòå êîæíèé ³ç íèõ?


Äîäàòîê Ç


Àíêåòà âèÿâëåííÿ ð³âíÿ ï³çíàâàëüíîãî ³íòåðåñó ñòóäåíò³â äî êîíñòðóþâàííÿ îäÿãó

Ñòóäåíò _______________________Êóðñ __________ Ãðóïà _______

Âàøå ñòàâëåííÿ äî ÊÒÄÒàêÌàáóòüͳÀ 1 Çàíÿòòÿ ç âèêîðèñòàííÿì ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü ïðîõîäèòü ö³êàâî 2 Ïîäîáàºòüñÿ âèêëàäà÷, ÿêèé îðãàí³çîâóº ÊÒÄ 3 Õî÷ó îòðèìóâàòè äîáð³ îö³íêè 4 Âèÿâëÿþ ö³êàâ³ñòü äî îêðåìèõ åòàï³â ÊÒÄÁ 1 Ïðàãíó ñóìë³ííî âèêîíóâàòè ³íäèâ³äóàë³çîâàí³ ï³çíàâàëüí³ çàâäàííÿ2 Ó ïðîöåñ³ êîíñòðóþâàííÿ ³ ìîäåëþâàííÿ îäÿãó ä³çíàþñÿ áàãàòî íîâîãî 3 Â÷óñÿ, îñê³ëüêè öå ì³é îáîâÿçîê4 Äî öüîãî ìåíå çìóøóþòü âèêëàäà÷³Â1 Îòðèìóþ ³íòåëåêòóàëüíå çàäîâîëåííÿ â³ä âèêîíàííÿ ïðîåêò³â ç êîíñòðóþâàííÿ òà ìîäåëþâàííÿ îäÿãó 2 Âîëîä³ííÿ ÊÒÄ íåîáõ³äíå äëÿ ìàéáóòíüî¿ ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè 3 Ïðîöåñ êîíñòðóþâàííÿ ³ ìîäåëþâàííÿ îäÿãó çìóøóº äóìàòè 4 Ëåãêî äàºòüñÿ áóäü-ÿêà òâîð÷à ä³ÿëüí³ñòü

гâí³ ï³çíàâàëüíîãî ³íòåðåñó

À - ñèòóàòèâíèé ³íòåðåñ äî ÊÒÄ

Á - âèâ÷åííÿ ÊÒÄ ç ïîòðåáè

 - ñò³éêèé ï³çíàâàëüíèé ³íòåðåñ äî ÊÒÄ

ʳëüê³ñòü áàë³â çà â³äïîâ³äü

Òàê - 2 áàëè

Ìàáóòü - 1 áàë

ͳ - 0 áàë³â

³ä 0 äî 8 áàë³â - íèçüêèé ð³âåíü

³ä 8 äî 16 áàë³â - ñåðåäí³é ð³âåíü

³ä 16 äî 24 áàë³â - âèñîêèé ð³âåíü

Äîäàòîê È


Ïëàí-êîíñïåêò çàíÿòòÿ ³ç ñòóäåíòàìè

ijëîâà ãðà Òâîð÷èé ïðîåêò

Ìåòà: Ñïðèÿòè ðîçâèòêó òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó ñòóäåíò³â.

Çàâäàííÿ:

íàâ÷àëüí³: ôîðìóâàòè óì³ííÿ òâîð÷î ìèñëèòè, ôîðìóâàòè íàâè÷êè ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè ÿê õóäîæíèêà-ìîäåëüºðà, êîíñòðóêòîðà, òåõíîëîãà, ëåêàëüíèêà, ðîçêð³éíèêà; ñèñòåìàòèçóâàòè ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè ïðè ðîáîò³ ç ëåêàëàìè; óçàãàëüíèòè ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè ïðè ðîçêëàäö³ ³ ðîçêðîþâàíí³ ìàòåð³àëó; çàêð³ïèòè ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè ç âèêîíàííÿ ðó÷íèõ ñò³áê³â ïåòåëüíèé, ðÿäêîâèé, ïîòàéíèé;

ðîçâèâàëüí³: ðîçâèâàòè ëîã³÷íå ìèñëåííÿ, óÿâó ³ õóäîæí³é ñìàê; ðîçâèâàòè óì³ííÿ ïîð³âíþâàòè ³ àíàë³çóâàòè; ôîðìóâàòè àáñòðàêòíå ìèñëåííÿ; ðîçâèâàòè êîìóí³êàòèâí³ ÿêîñò³; îêîì³ð, òî÷í³ñòü ³ ìàíóàëüíó ñïðèòí³ñòü;

âèõîâí³: âèõîâóâàòè ïîøàíó äî ðó÷íî¿ ïðàö³; âèõîâóâàòè ïðàöüîâèò³ñòü, òåðï³ííÿ ³ àêóðàòí³ñòü; âèõîâóâàòè óì³ííÿ ïðàöþâàòè â ãðóï³ (âçàºìîïîâàãó, â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ òåðïèì³ñòü äî äóìêè ³íøèõ).

Íàî÷íî-³ëþñòðàòèâíèé ìàòåð³àë: ñõåìà îðãàí³çàö³¿ âèðîáíè÷î¿ øâåéíî¿ ìàéñòåðí³; êðåñëåííÿ îáºìíî¿ ³ãðàøêè ×åáóðàøêà; ïëàêàò ç êðèòåð³ÿìè îö³íêè ðîáîòè åêñïåðòíî¿ ãðóïè; ïëàíøåòè ³ç çðàçêàìè ìàòåð³àë³â; ïëàêàò ç âèäàìè ðó÷íèõ ñò³áê³â.

²íñòðóìåíòè ³ ìàòåð³àëè: áàâîâíÿíà, øåðñòÿíà ³ øîâêîâà òêàíèíè; ñèíòåòè÷íå õóòðî; êàðòîí, ïàï³ð, êîï³þâàëüíèé ïàï³ð; íîæèö³; ðó÷í³ ãîëêè.

Ìåòîäè íàâ÷àííÿ: ñëîâåñí³, íàî÷í³, ³ãðîâ³, ïðîáëåìí³, ïðàêòè÷í³, àíàë³ç, ñèíòåç, ìåòîä ñòèìóëþâàííÿ, êîíòðîëü, âçàºìîêîíòðîëü.

Õ³ä ãðè

. Îðãàí³çàö³éíèé ìîìåíò.

. Ìîòèâàö³ÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â. Îãîëîøóºòüñÿ ìåòà çàíÿòòÿ: Îçíàéîìëåííÿ ç ðîáîòîþ âèðîáíè÷î¿ øâåéíî¿ ìàéñòåðí³, ç ïðîöåñîì ðîçðîáêè íîâèõ ìîäåëåé ìÿêèõ ³ãðàøîê.

Ñòóäåíòàì ïðîïîíóºòüñÿ ñõåìà îðãàí³çàö³¿ âèðîáíè÷î¿ øâåéíî¿ ìàéñòåðí³ ³ ó÷àñòü â ðîáîò³ ëàáîðàòî𳿠â ðîë³ õóäîæíèêà-ìîäåëüºðà, êîíñòðóêòîðà, òåõíîëîãà, ëåêàëüíèêà, ðîçêð³éíèêà, êðàâöÿ. Ïðîâîäèòüñÿ ïîä³ë íà áðèãàäè. Ó áðèãàäàõ îáèðàþòüñÿ áðèãàäèðè. Âèêëàäà÷ ïðèçíà÷ຠåêñïåðòíó êîì³ñ³þ.

. Ðîçðîáêà ìÿêî¿ ³ãðàøêè.

. Âèêëàäà÷, ÿê êåð³âíèê âèðîáíè÷î¿ øâåéíî¿ ìàéñòåðí³ ïîâ³äîìëÿº, ùî äî íèõ çâåðíóëèñÿ ñï³âðîá³òíèêè ô³ðìè ç ïðîõàííÿì âèãîòîâèòè ìÿê³ ³ãðàøêè. Âîíè õî÷óòü ö³ ³ãðàøêè ïîäàðóâàòè ä³òÿì øêîëè-³íòåðíàòó. Ïåäàãîãîì ïðîïîíóºòüñÿ âçÿòè çà îñíîâó îáºìíó ³ãðàøêó íà ïëîñê³é îñíîâ³ ×åáóðàøêà, ³ êîæí³é ãðóï³ íà ¿¿ áàç³ ðîçðîáèòè íîâ³ ìîäåë³ ö³º¿ ³ãðàøêè.

Íà 1-é åòàï ðîáîòè â³äâîäèòüñÿ 15 õâèëèí. Îäèí ³ç ÷ëåí³â ãðóïè çà öåé ÷àñ ïîâèíåí íàìàëþâàòè åñê³ç âèáðàíî¿ ³ãðàøêè, à äâîº ³íøèõ - ï³ä³áðàòè ìàòåð³àë äëÿ îñíîâè ³ îäÿãó ³ãðàøêè. Åñê³çè îö³íþº åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ ç êðèòåð³¿â: îðèã³íàëüí³ñòü, åñòåòè÷íà ñóì³ñí³ñòü îáðîáëþâàíèõ ìàòåð³àë³â.

. Îáãîâîðþºòüñÿ íàñòóïíèé åòàï ðîáîòè - ðîáîòà êîíñòðóêòîð³â. Êîæíà áðèãàäà âèêîíóº êðåñëåííÿ âèáðàíî¿ ³ãðàøêè.  õîä³ ðîáîòè ñòóäåíòàì íàäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü êåðóâàòèñÿ êðåñëåííÿì ìÿêî¿ ³ãðàøêè íà ïðÿì³é îñíîâ³ ×åáóðàøêà. Êðåñëåííÿ îö³íþþòüñÿ åêñïåðòíîþ êîì³ñ³ºþ ç êðèòåð³¿â: ïðîïîðö³éí³ñòü, òî÷í³ñòü äåòàëþâàííÿ.

. Ðîáîòà òåõíîëîã³â. Áðèãàäèðè ðîçïîä³ëÿþòü ðîáîòó ñåðåä ÷ëåí³â áðèãàäè. ×ëåíàì ãðóïè ðîçðîáëÿºòüñÿ òåõíîëîã³÷íà ïîñë³äîâí³ñòü âèêîíàííÿ âèáðàíî¿ ìîäåë³, ïðîøèâàþòüñÿ íà çðàçêàõ ìàòåð³àëó îñíîâí³ øâè, ÿêèìè ñòóäåíòè êîðèñòóâàòèìóòüñÿ ïðè çøèâàíí³ ³ãðàøêè. Ãîëîâíèé êðèòåð³é îö³íêè - òåõíîëîã³÷í³ñòü âèãîòîâëåííÿ âèðîáó.

. Ïðåäñòàâíèê çàìîâíèêà ïðîïîíóº âèêîíàòè äîñë³äí³ çðàçêè ìÿêèõ ³ãðàøîê, à ï³äïðèºìñòâî ðîáèòü çàìîâëåííÿ íà âèãîòîâëåííÿ äàíèõ ³ãðàøîê.

. ϳñëÿ îäåðæàííÿ ñõâàëåííÿ åêñïåðòíîþ êîì³ñ³ºþ ³ãðàøêè, ñòóäåíòè ïðèñòóïàþòü äî âèêîíàííÿ ðîáîòè ëåêàëüíèêà ç óðàõóâàííÿì îñíîâíèõ ïðàâèë ðîçêëàäêè ³ ðîçêðîþâàííÿ òêàíèíè. Äåòàë³ ðîçêëàäàþòüñÿ íà âèâîð³òí³é ñòîðîí³ òêàíèíè. Ïàðí³ äåòàë³ ðîçêëàäàþòüñÿ ñèìåòðè÷íî. Ñïî÷àòêó ðîçêëàäàþòüñÿ êðóïí³ äåòàë³, à ì³æ íèìè - äð³áí³. Íåîáõ³äíî ñòåæèòè çà íàïðÿìîì íèòêè îñíîâè ³ íàïðÿìîì âîðñó. Ïîòð³áíî ïðàãíóòè äî íàéìåíøî¿ ê³ëüêîñò³ âèïàä³â. Ðîçêðîþâàòè òðåáà òàê, ùîá êðåéäÿíà ë³í³ÿ çàëèøàëàñÿ íà äåòàë³. Õóòðî íåîáõ³äíî âèð³çóâàòè ê³í÷èêàìè íîæèöü, íå ïîøêîäæóþ÷è ïðè öüîìó âîðñ.

. Çàãîòîâêà ëåêàë (îáâåäåííÿ íà êàðòîí, âèð³çóâàííÿ, ï³äïèñêà ëåêàë).

. Ðîçêð³é äåòàëåé ³ãðàøêè. Ïåðåâ³ðÿºòüñÿ â³äïîâ³äí³ñòü ôîðìè âèð³çàíèõ äåòàëåé çà ôîðìîþ ëåêàë, àêóðàòí³ñòü ³ ð³âí³ñòü çð³ç³â.

. Âèêîíàííÿ òåõíîëîã³÷íî¿ ïîñë³äîâíîñò³ âèáðàíî¿ ìîäåë³ ³ãðàøêè.

. ϳäáèòòÿ ï³äñóìê³â. Óçàãàëüíåííÿ ðåçóëüòàò³â. Àíàë³ç âèêîíàíî¿ ðîáîòè. Íàãîëîøóþòüñÿ äîñÿãíåííÿ â õîä³ ðîáîòè ñòóäåíò³â ÿê õóäîæíèêà-ìîäåëüºðà, êîíñòðóêòîðà, òåõíîëîãà. Çàîõî÷óþòüñÿ ³äå¿, ïîäàí³ â õîä³ çàíÿòòÿ ³ òâîð÷èé ï³äõ³ä äî ñïðàâè, ïðîÿâè ôàíòà糿 ³ óÿâè.


Äîäàòîê ²


³ðîã³äí³ñíà ïåðåâ³ðêà âèõ³äíî¿ ã³ïîòåçè

¹ ïîêàçíèêàÑåðåäí³ çíà÷åííÿÀáñîëþòíå çíà÷åííÿÇíà÷åííÿ äèñïåðñ³¿Îáñÿã âèá³ðîêÇíà÷åííÿ tÒàáëè÷íå çíà÷åííÿ Ð (t)Âèñíîâîê ùîäî ï³äòâåðäæåííÿ ã³ïîòåçè?1?2ÊîíòðîëüíàÅêñïåðèìåíòàëüíà1. Êðèòåð³é ñôîðìîâàíîñò³ ôàõîâèõ çíàíü12,032,270,211,701,7458590,670,650ϳäòâåðäæåíà21,962,170,301,801,790,930,530ϳäòâåðäæåíà31,832,030,251,651,670,830,570ϳäòâåðäæåíà41,962,180,221,601,680,730,611ϳäòâåðäæåíà51,942,200,321,851,870,940,520ϳäòâåðäæåíà2. Êðèòåð³é ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ óì³íü62, 002,300,322,112,1558590,840,550ϳäòâåðäæåíà72,032,280,201,681,750,640,630ϳäòâåðäæåíà81,942,230,251,61,520,890,540ϳäòâåðäæåíà92,002,280,372,152,180,940,520ϳäòâåðäæåíà3. Êðèòåð³é ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³éíî-âàæëèâèõ ÿêîñòåé101,942,220,322,102,1558590,820,540ϳäòâåðäæåíà111,862,060,201,691,750,640,630ϳäòâåðäæåíà121,842,080,251,641,540,870,520ϳäòâåðäæåíà131,942,250,372,122,180,940,520ϳäòâåðäæåíà

Äîäàòîê ¯


Ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿

ùîäî ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â

Îñíîâíèìè íàïðÿìàìè âïðîâàäæåííÿ ðåçóëüòàò³â äèñåðòàö³éíîãî äîñë³äæåííÿ ó ïðàêòèêó ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â ìîæíà ââàæàòè:

- óòî÷íåííÿ òàêñîíî쳿 ö³ëåé ïðè íàâ÷àíí³ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ðîçðîáëåíî¿ ìåòîäèêè ¿õ ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî íàâ÷àííÿ;

- êîðåãóâàííÿ íîðìàòèâíî-ìåòîäè÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ùîäî îðãàí³çàö³¿ òåõíîëîã³÷íîãî ïðàêòèêóìó ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é;

- ïîäàëüøîãî âäîñêîíàëåííÿ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ðîçðîáëåíèõ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü, ÿê³ ïðåäñòàâëåí³ íà òðüîõ ð³âíÿõ (çâè÷àéíèé, ï³äâèùåíî¿ ñêëàäíîñò³, ñêëàäíèé) òà áàçóþòüñÿ íà âðàõóâàíí³ îñîáëèâîñòåé ðåïðåçåíòàòèâíî¿ ñèñòåìè ñïðèéíÿòòÿ ñòóäåíò³â;

- âèêîðèñòàííÿ ï³ä ÷àñ çàíÿòü ìåòîäó âàð³àòèâíèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ ìàòðèöü òà éîãî ïîäàëüøå âäîñêîíàëåííÿ, ùî äîçâîëÿº çàáåçïå÷èòè íàóêîâî îá´ðóíòîâàíó òà åôåêòèâíó ³íäèâ³äóàëüíó òðàºêòîð³þ íàâ÷àííÿ ñòóäåíòà êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç íàñòóïíèõ êðîê³â: ïðîåêòóâàííÿ áëîê³â-âàð³àíò³â ìàòðèö³ äëÿ ïîäà÷³ çì³ñòó ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â; âèçíà÷åííÿ çì³ñòó äîñë³äæóâàíîãî ìàòåð³àëó (â çàëåæíîñò³ â³ä ïñèõîëîã³÷íèõ, îñîáèñòèõ ïàðàìåòð³â òà ð³âíÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ñòóäåíò³â); ñï³âïðàöÿ âèêëàäà÷à òà ñòóäåíòà ó âèáîð³ ìîäóë³â ç âàð³àòèâíî¿ ÷àñòèíè òà ðîçÿñíåííÿ çì³ñòó òà åòàï³â îáîâÿçêîâî¿; ³íäèâ³äóàëüíå âèð³øåííÿ çàâäàíü, ó ïàð³ àáî ï³ä êåð³âíèöòâîì âèêëàäà÷à; ðåôëåêñ³ÿ òà ñàìîàíàë³ç âèêîíàíèõ çàâäàíü, ïåðåâ³ðêà ¿õ âèð³øåííÿ âèêëàäà÷åì; ñêëàäàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ òðàºêòî𳿠ïîäàëüøîãî âèâ÷åííÿ ìàòåð³àëó ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ðåôëåêñ³¿ òà ðåïåðíèõ òî÷îê (â çàëåæíîñò³ â³ä ïñèõîëîã³÷íèõ, îñîáèñòèõ ïàðàìåòð³â òà ð³âíÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ñòóäåíò³â);

- ñòâîðåííÿ áàíêó ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü äëÿ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â, ÿê³ ìîæíà áóäå âèêîðèñòîâóâàòè ï³ä ÷àñ ð³çíèõ âèä³â çàíÿòü;

ïðîåêòóâàííÿ çàñîá³â íàâ÷àííÿ òà ³íôîðìàö³éíî-ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ âèêîðèñòàííÿ êîìïþòåðíî¿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ «Êîíñòðóþâàííÿ» äëÿ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â, ùî äîçâîëÿº ïîºäíàòè ìíîæèíó àëãîðèòì³â íàâ÷àííÿ çà òàêèìè íàïðÿìêàìè ÿê ïîñë³äîâíå âèâ÷åííÿ çì³ñòó ìîäóë³â ïðè ðåàë³çàö³¿ â³äïîâ³äíèõ êîìïîíåíò³â ìåòîäèêè, ï³äâèùåííÿ ñêëàäíîñò³ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó â³äïîâ³äíî äî ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ óì³íü ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â, âðàõóâàííÿ ïðîâ³äíîãî òèïó ñïðèéíÿòòÿ ðåïðåçåíòàòèâíî¿ ñèñòåìè ñòóäåíòà;

- ñòâîðåííÿ òà ðåàë³çàö³ÿ âèçíà÷åíèõ ó äîñë³äæåíí³ ïåäàãîã³÷íèõ óìîâ ï³ä ÷àñ òåõíîëîã³÷íîãî ïðàêòèêóìó ñòóäåíò³â òîùî.

Äèñöèïë³íà ÊØ â³äíîñèòüñÿ äî íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè íàóêîâî-ïðåäìåòíî¿ ï³äãîòîâêè áàêàëàâðà - ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ òåõíîëîã³é.

Ñüîãîäí³ êîíñòðóþâàííÿ îäÿãó - öå ñïëàâ ðåìåñëà, íàóêè ³ ìèñòåöòâà, ÿêèé âèìàãຠäëÿ äîñÿãíåííÿ óñï³õó çíàíü, õóäîæí³õ çä³áíîñòåé, äîñâ³äó, ³íòó¿ö³¿, òåðï³ííÿ ³ ïîñò³éíîãî âäîñêîíàëåííÿ. À òîìó íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â äèñöèïë³íè ÊØ âèìàãຠñüîãîäí³ îá´ðóíòîâàíîãî òà ìåòîäè÷íî äîö³ëüíîãî ïðîåêòóâàííÿ óñ³õ êîìïîíåíò³â íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.

Óðàõóâàííÿ ìîòèâ³â íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â.

Äëÿ ï³äâèùåííÿ óñï³øíîñò³ ó íàâ÷àíí³ ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè ïåðåâàæàþ÷è ìîòèâè ÊÒÄ ñòóäåíò³â, ÿê³ îñîáëèâî ïðîÿâëÿþòüñÿ ïðè ³íäèâ³äóàë³çîâàíîìó íàâ÷àíí³:

áåçïîñåðåäíüî-ñïîíóêàëüí³ ìîòèâè - çàñíîâàí³ íà åìîö³éíèõ ïðîÿâàõ ñòóäåíòà, íà ïîçèòèâíèõ àáî íåãàòèâíèõ åìîö³ÿõ (ö³êàâå âèêëàäàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, ìîæëèâ³ñòü çàéìàòèñÿ òâîð÷îþ ä³ÿëüí³ñòþ, çàõîïëåííÿ êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íèìè çàâäàííÿìè, áàæàííÿ îäåðæàòè ïîõâàëó, áîÿçíü íåãàòèâíî¿ îö³íêè òà âòðàòè ñòèïåí䳿, íåáàæàííÿ áóòè îáºêòîì îáãîâîðåííÿ â ãðóï³);

ïåðñïåêòèâíî-ñïîíóêàëüí³ ìîòèâè - çàñíîâàí³ íà ðîçóì³íí³ çíà÷óùîñò³ êîíñòðóêòîðñüêèõ, òåõíîëîã³÷íèõ, ãðàô³÷íèõ, õóäîæíüî-åñòåòè÷íèõ ³ ïðèêëàäíèõ çíàíü (óñâ³äîìëåííÿ ïðàêòè÷íîãî çíà÷åííÿ äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â», à òàêîæ òàêèõ êîíêðåòíèõ çíàíü ³ âì³íü, ÿê³ ìàþòü âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ôàõîâîãî ñòàíîâëåííÿ; ïîºäíàííÿ ÊÒÄ ç ìàéáóòíüîþ òâîð÷îþ ä³ÿëüí³ñòþ â÷èòåëÿ òåõíîëîã³é, î÷³êóâàííÿ â ïåðñïåêòèâ³ âèçíàííÿ, ðîçâèíåíå ïî÷óòòÿ îáîâÿçêó, â³äïîâ³äàëüíîñò³);

³íòåëåêòóàëüíî-ñïîíóêàëüí³ ìîòèâè - çàñíîâàí³ íà îòðèìàíí³ çàäîâîëåííÿ â³ä ñàìîãî ïðîöåñó ï³çíàííÿ (³íòåðåñ äî ÊÒÇ, äîïèòëèâ³ñòü, ïðàãíåííÿ ï³äâèùèòè ñâ³é êóëüòóðíèé ð³âåíü, îâîëîä³òè ïåâíèìè òâîð÷èìè âì³ííÿìè ³ íàâè÷êàìè, çàõîïëåí³ñòü ñàìèì ïðîöåñîì ðîçâÿçóâàííÿ êîíñòðóêòîðñüêî-òåõíîëîã³÷íèõ çàäà÷).

Âèêëàäà÷ó íà ð³çíèõ åòàïàõ íàâ÷àííÿ ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè îñîáëèâîñò³ ìîòèâ³â êîíêðåòíîãî ñòóäåíòà, îñîáëèâî íà åòàï³ òåõíîëîã³÷íîãî ïðàêòèêóìó.

Ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ðåàë³çàö³¿ ìåòîäó âàð³àòèâíèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ ìàòðèöü.

Ìåòîä âàð³àòèâíèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ ìàòðèöü äîçâîëÿº çàáåçïå÷èòè íàóêîâî îá´ðóíòîâàíó òà åôåêòèâíó ³íäèâ³äóàëüíó òðàºêòîð³þ íàâ÷àííÿ ñòóäåíòà êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â çà òàêèìè åòàïàìè.

1 åòàï. Ïðîåêòóâàííÿ áëîê³â-âàð³àíò³â ìàòðèö³ äëÿ ïîäà÷³ çì³ñòó ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â.

Íà öüîìó åòàï³ âèêëàäà÷ âèçíà÷ຠïåðåâàæàþ÷è ìîòèâè ñòóäåíòà, éîãî óñï³øí³ñòü, îñíîâíèé ðåïðåçåíòàòèâíèé êàíàë ñïðèéíÿòòÿ çà äîïîìîãîþ â³äïîâ³äíèõ ìåòîäèê.

Êîæåí ìîäóëü äèñöèïë³íè ðîçä³ëÿºòüñÿ íà:

1. ³íôîðìàö³éíèé áëîê (²-áëîê);

. ìîäóëü, ùî ì³ñòèòü ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ (Ï-áëîê);

. êîíòðîëþþ÷èé áëîê (Ê-áëîê).

Êîæåí ³ç áëîê³â ñêëàäຠáëîêè-âàð³àíòè ïîäà÷³ ³íôîðìàö³¿ â çàëåæíîñò³ â³ä ïñèõîëîã³÷íèõ, îñîáèñòèõ òà íàâ÷àëüíèõ ïàðàìåòð³â ñòóäåíò³â, ÿê³ âèçíà÷ຠòà ñêëàäຠâèêëàäà÷.

³äïîâ³äíî äî ³íäèâ³äóàëüíî-îñîáèñòèõ îñîáëèâîñòåé ñòóäåíò³â, ¿õ óñï³øíîñò³, ðîçðîáëÿºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíà òðàºêòîð³ÿ âèâ÷åííÿ äèñöèïë³íè òà íà ¿¿ îñíîâ³ âñòàíîâëþºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíèé ïëàí íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ãðàô³ê âèêîíàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ çàâäàíü ùîäî ñàìîñò³éíîãî âèâ÷åííÿ äèñöèïë³íè.

Âîíà ì³ñòèòü ïîçíà÷åííÿ áëîê³â-âàð³àíò³â êîæíîãî òèïó êîæíîãî ìîäóëÿ, íàïðèêëàä, ²12?Ï11?Ê13?…?²n1?Ïn3?Ên1.

2 åòàï. Âèêëàäà÷ òà ñòóäåíò àíàë³çóþòü ÿê³ñòü ïðîâåäåíîãî ïëàíóâàííÿ, çàïîâíþþòü â³äñóòí³ ³ îïòèì³çóþòü íàÿâí³ åëåìåíòè ïëàíó ³ ãðàô³êó çà íàâåäåíèì àëãîðèòìîì (òàáë. 1).


Òàáëèöÿ 1 Àëãîðèòì ïðîåêòóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â äèñöèïë³íè «Êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â»

Âèêëàäà÷Ñòóäåíòè1) ðîçáèâຠêóðñ íà îáîâ'ÿçêîâ³ òà âàð³àòèâí³ ìîäóë³; 2) ðîçðîáëÿº îáîâ'ÿçêîâ³ ³ âàð³àòèâí³ ìîäóë³: ìåòà, çì³ñò, ìåòîäè ³ òåõíîëî㳿, ôîðìè, çàñîáè ³ êîíòðîëü âèâ÷åííÿ äëÿ êîæíîãî ìîäóëÿ; 3) êîîðäèíóº âèâ÷åííÿ âàð³àòèâíèõ ìîäóë³â ³ çä³éñíþº êîðåêö³þ ïðîñóâàííÿ ñòóäåíò³â çà ³íäèâ³äóàëüíîþ òðàºêòîð³ºþ; 4) ôîðìóº áàíê ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ çàâäàíü1) âèâ÷àþòü îáîâ'ÿçêîâ³ ìîäóë³ ³ ãîòóþòüñÿ äî âèáîðó ö³êàâèõ ðîçä³ë³â çà êóðñîì «ÊØ» äëÿ ïîäàëüøîãî âèâ÷åííÿ; 2) îáèðàþòü âàð³àòèâí³ ìîäóë³ ³ âèçíà÷àþòü ñïîñîáè îðãàí³çàö³¿ ¿õ âèâ÷åííÿ çà äîïîìîãîþ âèêëàäà÷³â, ìåòîäèñò³â, ³íøèõ ñòóäåíò³â òà ³í. 3) îòðèìóþòü çàâäàííÿ ç áàíêó ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ çàâäàíü ³ âèð³øóþòü ¿õ.

ij¿ âèêëàäà÷à:

) ðîçáèâຠêóðñ íà îáîâ'ÿçêîâ³ òà âàð³àòèâí³ ìîäóë³;

) ðîçðîáëÿº îáîâ'ÿçêîâ³ ³ âàð³àòèâí³ ìîäóë³: ìåòà, çì³ñò, ìåòîäè ³ òåõíîëî㳿, ôîðìè, çàñîáè ³ êîíòðîëü âèâ÷åííÿ äëÿ êîæíîãî ìîäóëÿ;

) êîîðäèíóº âèâ÷åííÿ âàð³àòèâíèõ ìîäóë³â ³ çä³éñíþº êîðåêö³þ ïðîñóâàííÿ ñòóäåíò³â çà ³íäèâ³äóàëüíîþ òðàºêòîð³ºþ;

) ôîðìóº áàíê ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ çàâäàíü.

ij¿ ñòóäåíòà:

) âèâ÷àþòü îáîâ'ÿçêîâ³ ìîäóë³ ³ ãîòóþòüñÿ äî âèáîðó ö³êàâèõ ðîçä³ë³â çà êóðñîì «ÊØ» äëÿ ïîäàëüøîãî âèâ÷åííÿ;

) îáèðàþòü âàð³àòèâí³ ìîäóë³ ³ âèçíà÷àþòü ñïîñîáè îðãàí³çàö³¿ ¿õ âèâ÷åííÿ çà äîïîìîãîþ âèêëàäà÷³â, ìåòîäèñò³â, ³íøèõ ñòóäåíò³â òà ³í.;

) îòðèìóþòü çàâäàííÿ ç áàíêó ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ çàâäàíü ³ âèð³øóþòü ¿õ.

Çðàçîê àëãîðèòìó ïîáóäîâè ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â ç äèñöèïë³íè íàâåäåíî íà ðèñ. 1.

Ïðè öüîìó ä³ÿëüí³ñòü âèêëàäà÷à ñêëàäàºòüñÿ ç òàêèõ êîìïîíåíò³â ä³ÿëüíîñò³:

àíàë³òè÷íî-ïðîåêòóâàëüíîãî,

êîíñóëüòóâàëüíîãî,

êîîðäèíóþ÷îãî,

îðãàí³çàö³éíîãî,

êîðåêö³éíîãî.

³í âðàõîâóº:

ð³âåíü ìîòèâàö³¿ ñòóäåíòà

ðåïðåçåíòàòèâíó ñèñòåìó ñïðèéíÿòòÿ

ð³âåíü çíàíü òà óì³íü.

Âèêëàäà÷ ñêëàäàº:

ãðàô³ê âèêîíàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ çàâäàíü äèñöèïë³íè «ÊØ»

³íäèâ³äóàëüíèé ïëàí íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòà

áàíê ³íäèâ³äóàëüíèõ çàâäàíü äëÿ ñòóäåíò³â.


Ðèñ.1. Çðàçîê àëãîðèòìó ïîáóäîâè ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàºêòîð³é íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â ç äèñöèïë³íè


3 åòàï. Ñï³âïðàöÿ âèêëàäà÷à òà ñòóäåíòà ó âèáîð³ ìîäóë³â ç âàð³àòèâíî¿ ÷àñòèíè òà ðîçÿñíåííÿ çì³ñòó òà åòàï³â îáîâÿçêîâî¿.

Ñòóäåíò òà âèêëàäà÷ áóäóþòü òðàºêòîð³þ íàâ÷àííÿ òà ïëàíóþòü ìîæëèâ³ äîñÿãíåííÿ íà øëÿõó çàñâîºííÿ ìîäóë³â äèñöèïë³íè (ðèñ.2).

Ðèñ. 2. Çàïëàíîâàíà òðàºêòîð³ÿ íàâ÷àííÿ ñòóäåíòà êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â


Ïðè öüîìó âèêëàäà÷ ï³äáèðຠñòóäåíòó íàñòóïí³ òèïè ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ çàâäàíü, ùî çîáðàæåí³ íà ðèñ.3.


Ðèñ. 3. Òèïè ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ çàâäàíü äëÿ ñòóäåíò³â


4 åòàï. ²íäèâ³äóàëüíå âèð³øåííÿ çàâäàíü, ó ïàð³ àáî ï³ä êåð³âíèöòâîì âèêëàäà÷à; ðåôëåêñ³ÿ òà ñàìîàíàë³ç âèêîíàíèõ çàâäàíü, ïåðåâ³ðêà ¿õ âèð³øåííÿ âèêëàäà÷åì.

Ñõåìàòè÷íå ïðåäñòàâëåííÿ òâîð÷îãî ïðîöåñó âèð³øåííÿ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ çàâäàíü ïðåäñòàâëåíî íà ðèñ.4.


Ðèñ.4. Ñõåìàòè÷íå ïðåäñòàâëåííÿ òâîð÷îãî ïðîöåñó âèð³øåííÿ ³íäèâ³äóàë³çîâàíèõ çàâäàíü


Ñêëàäàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ òðàºêòî𳿠ïîäàëüøîãî âèâ÷åííÿ ìàòåð³àëó ç êîíñòðóþâàííÿ øâåéíèõ âèðîá³â íà îñíîâ³ ðåôëåêñ³¿ òà ðåïåðíèõ òî÷îê (â çàëåæíîñò³ â³ä ïñèõîëîã³÷íèõ, îñîáèñòèõ ïàðàìåòð³â òà ð³âíÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ñòóäåíò³â).

Ó ñêëàä ãðóïè-ä³àäè äîö³ëüíî âêëþ÷àòè ñòóäåíò³â ç ð³çíèìè ðåïðåçåíòàòèâíèìè ñèñòåìàìè ñïðèéíÿòòÿ, íàïðèêëàä - «ê³íåñòåòèê-àóäèàë» àáî «ê³íåñòåòèê-ñòóäåíò ç³ çì³øàíîþ ñèñòåìîþ ñïðèéíÿòòÿ». Öå äîçâîëÿº ä³àä³ ïðàöþâàòè åôåêòèâíî òà âèêîðèñòîâóâàòè ð³çí³ ìåòîäè òà çàñîáè.

²íäèâ³äóàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü îçíà÷àº, ùî óñï³õ âñ³º¿ ãðóïè çàëåæèòü â³ä âíåñêó êîæíîãî ó÷àñíèêà, ùî ïåðåäáà÷ຠäîïîìîãó äëÿ ÷ëåí³â êîìàíäè îäèí îäíîìó. Ñõåìà çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â ó òâîð÷³é ãðóï³-ä³àä³ íàâåäåíà íà ðèñ.5.


Ðèñ. 5. Ñõåìà çàáåçïå÷åííÿ ÊÒÄ ñòóäåíò³â ó òâîð÷³é ãðóï³-ä³àä³


Äëÿ óñï³øíîãî ïðîñóâàííÿ ñòóäåíò³â çà ³íäèâ³äóàëüíîþ òðàºêòîð³ºþ íàâ÷àííÿ íåîáõ³äíî âðàõóâàòè ïåäàãîã³÷í³ óìîâè ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â òåõíîëîã³é êîíñòðóþâàííþ øâåéíèõ âèðîá³â:

à) ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíîãî âèáîðó ìàéáóòí³ìè ôàõ³âöÿìè äèôåðåíö³éîâàíîãî çì³ñòó òà ð³âíÿ âèêîíóâàíèõ ÊÒÇ â³äïîâ³äíî äî ¿õ ³íòåðåñ³â, íàÿâíîãî ð³âíÿ çíàíü, óì³íü ³ íàõèë³â;

á) ñòâîðåííÿ ñòóäåíòàì óìîâ ðåãóëþâàííÿ âëàñíîãî òåìïó íàâ÷àííÿ ó ìåæàõ ÷àñó, â³äâåäåíîãî íà òâîð÷³ çàâäàííÿ, çàëåæíî â³ä ð³âíÿ îñîáèñòèõ ìîæëèâîñòåé, ³íäèâ³äóàëüíîãî ñòèëþ ä³ÿëüíîñò³, ðåïðåçåíòàòèâíî¿ ñèñòåìè ñïðèéíÿòòÿ;

â) äîçóâàííÿ ì³ðè äîïîìîãè âèêëàäà÷à çàëåæíî â³ä ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ñòóäåíò³â òà ñêëàäíîñò³ çàâäàíü;


Ðàçìåùåíî íà Allbest.ru


Теги: Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів  Диссертация  Педагогика
Просмотров: 6100
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Методика індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів технологій конструюванню швейних виробів
Назад