Програма впровадження етики в державну службу обласного рівня

Програма впровадження етики в державну службу обласного рівня


         Стратегічна  мета

Україна вступила на шлях політичної модернізації суспільства, складовою частиною якої є реформа державної служби. В  цей час неухильно зростає роль етики  на всіх рівнях державного управління. Моральні стандарти і цінності стають важливою проблемою державотворення.  Розв'язання  проблем адміністративної етики має власну історію, особливості, що законодавчо закріплені в нормативно-правових актах. Проте законом неможливо передбачити всі випадки. Часто працівники органів  державної влади та місцевого самоврядування мають приймати рішення, покладаючись на здоровий глузд, керуючись власними моральними принципами, цінностями, совістю.

Специфікою етики державних службовців є неможливість практично скласти список, що визначав би рекомендації та заборони державних службовців на рівні юридичних документів. Крім того , деякі дії за своєю природою не можуть регулюватись юридичними нормами, а регулюються індивідуальними моральними нормами адміністративної моралі. Тому найбільш важливим психологічним компонентом успішної взаємодії на державній  службі є досягнення довіри між колегами, відповідальне ставлення до своїх обов'язків.

Стратегічною метою створення програми впровадження етики  в роботі державних службовців  слід вважати створення системи цінностей , моральних принципів, що визначають поведінку  працівників органів державної влади у відповідності з новими умовами побудови демократичної , правової соціальної держави. У даний історичний проміжок  часу працівники органів державної влади працюють  у зміненому і постійно змінюваному оточені. Вони є об'єктом  пильної уваги з боку громадян. Отже актуальність вироблення і впровадження такої програми зумовлена постійними змінами політичної, соціальної та економічної ситуації в країні та потребою переосмислення ключових понять і цінностей.

Ми вважаємо, що відкритість і прозорість діяльності державних службовців є необхідною передумовою ефективного державного управління. Тому розроблення та впровадження програми  етичних стандартів в державному секторі є об'єктивно бажаними.

Завдання та пріоритети  розробки та впровадження програми етики державного службовця.

Етичні норми - це частина професіоналізму. Моральність в адміністративній роботі це принципова поведінка, а не автоматична дія. Етична поведінка державних службовців базується на комплексі правил, морально окресленій загальновизнаній реальності, яка постійно нагадує їм, хто вони.  Одним із важливих елементів на яких базується окреслення завдань по впровадженню етики в природу державного службовця слід вважати політичну природу адміністративної роботи . Відповідальність адміністративного працівника включає дві сторони: об'єктивну відповідальність перед вищестоящим керівництвом, перед людьми та перед законом, а також суб'єктивну відповідальність - розуміння ступеню відповідальності перед самим собою. На цих тезах базується окреслення головних завдань та пріоритетів програми по впровадженню етики в державну службу обласного рівня.

Головними завданнями програми слід вважати:

-    протидію корупції, зловживанням, неетичній та незаконній поведінці загалу;

-       звернення уваги державних службовців на дотримання норм загальноприйнятої поведінки;

-       захист тих державних службовців, які виконують свої обов'язки належним чином, добросовісно і чесно;

-    захист громадян від протиправної поведінки посадових осіб;

-    створення умов праці, що відповідають європейським стандартам;

-       підвищення якості прийняття рішень та адміністративної активності в цілому відповідно до потреб громадян за груповими інтересами;

-    удосконалення управлінського стилю в адмініструванні;

-    забезпечення перспектив для відкритої та більш раціональної адміністративної діяльності;

-       застосування різноманітних форм контролю за роботою державних службовців;

-    сприяння громадській  довірі на основі самовдосконалення особистості кожного державного службовця.


Засоби досягнення мети програми


Для того щоб етичні принципи, норми, правила та стандарти перетворились в реалії ділового життя, вони повинні бути включені в процес прийняття рішень на всіх рівнях управління, а також в практику усіх державних службовців, тобто бути часткою реальної кадрової політики.

До основних механізмів , за допомогою яких впроваджуються в практику етичні норми,  ми включаємо:

1.      етичний кодекс

2.      створення комітету по етиці

3.      тренінги

4.      соціальний аудит

5.      юридичну службу

6.      створення служби що розглядає претензії громадян з етичних питань.

Оскільки ми створюємо проект по програми ,пропонуємо проект „Етичного кодексу державного службовця”, що представляє найбільш обґрунтований, зібраний воєдино путівник до правильної поведінки. Коли окремі працівники визначають в щоденній практиці рівень етичності службової поведінки, вони можуть бути суб'єктивними, можуть залежати не тільки від рівня етичного виховання службовця, але й від рівня його освіти, культури, інформованості про стан справ, ступеня соціальної відповідальності, патріотичності і багатьох інших факторів. Етичний Кодексом пропонує сфокусувати свою увагу на основному, першорядному і підказує логічні рішення.

Існування етичного Кодексу адміністрації як колективного етичного стандарту допомагає зрозуміти етичність ділових рішень, письмова форма надає кодексу більшу значимість.

Кодекс надає загальний орієнтир в тих ситуаціях, коли важко визначити, що етично, а що неетично в діях службовця, коли входять до протидії універсальна та професійна етика.

Етичний кодекс допомагає контролювати владу керівників, коли вони просять або наказують своїм підлеглим чинити не тільки неетичні, а й незаконні вчинки. Кодекс забезпечує визначений рівень юридичного захисту

Для адміністрації в цілому і кожного службовця окремо.


Проект „Етичного кодексу”


·   Демонструйте вищі стандарти чесності, правдивості, стійкості і честі в усіх своїх публічних діях для того, щоб викликати почуття впевненості і довіри до державної адміністрації

·   Працюйте таким чином, щоб не можна було б припустити помилкових дій під час виконання офіційних обов'язків.

·   Обминайте будь-які інтереси та дії, які суперечать вашим офіційним обов'язкам;

·   Здійснюйте якісну кадрову підготовку, підтримуйте та втілюйте в практику програми конкретних дій щодо забезпечення рівних можливостей для громадян усіх верств суспільства у справі добору та підготовки кваліфікованих кадрів.

·   Припиняйте всі форми дискримінації, некомпетентності в управлінні суспільними формами і підтримуйте колег, якщо вони опинились в складному становищі, в справедливому прагненні припинити таку дискримінацію, некомпетентність чи перевищення повноважень.

·   Ставтесь до людей з повагою, турботою, ввічливо, відповідально, визнаючи службу людям важливішою від особистих інтересів.

·   Прагніть до особистої професійної досконалості і заохочуйте до професійного зростання своїх колег і тих, хто прагне  стати працівником галузі державного управління.

·   Ставтесь до своїх обов'язків відповідально і конструктивно, підтримуйте відкриту комунікацію, відданість та співчуття.

·   Поважайте та захищайте конфіденційну інформацію, до якої ви маєте доступ під час виконання своїх професійних обов'язків.

·   Використовуйте будь-які можливості, які вам надає закон для захисту суспільних інтересів.

·   Розглядайте як персональний обов'язок відповідальність дотримуватись строків щодо розгляду питань і керувати суспільними справами з професійною компетентністю, справедливістю, ефективністю.

·   Поважайте, підтримуйте, вивчайте і, якщо потрібно, працюйте над покращанням  законів, які визначають відносини між громадянами та державними службами.

Нічого немає важливішого для державного службовця, ніж громадське ставлення до їх чесності, правдивості та особистої порядності. Воно найважливіше за компетентність - якість, що її бачать громадяни в офіційних особах та працівниках державних установ.

Будь-який компромат проти окремої особи чи всіх працівників, який стосується зазначених рис, може заподіяти шкоду адміністрації у виконанні місії, яка на неї покладена. Репутація працівника може бути заплямована. Найкращим засобом проти втрати поваги громадськості є дотримання вищих стандартів чесності, правдивості та стійкості.

Цей документ повинна розробляти спеціально створена комісія, його слід затвердити на загальних зборах усіх державних службовців. Щоб зробити кодекс біль ефективним, розроблюються дисциплінарні заходи, спрямовані  на покарання порушників Кодексу і  заохочення дій, зроблених згідно з правилами етичного комплексу.


Комітет з етики


До його функцій включено:

-    внесення етичних питань для обговорення у вищий ланці керівників державної адміністрації

-       доведення основних вимог етичного кодексу до відома керівників середньої ланки і усіх службовців

-    розробка заходів, що підтримують кодекс

-    аналіз та перегляд щорічних звітів, щодо виконання вимог кодексу у порівнянні з системою духовних цінностей суспільства та громадською думкою про діяльність адміністрації,

-       складання звітів про діяльність комітету для вищої ланки керівників,

-       забезпечення вищого рівня керівників консультаціями фахівців з питань етики.

Як правило комітет з питань етики обслуговує вищу ланку керівників адміністрації, допомагаючи знайти  нетривіальні індивідуальні рішення етичних проблем.


Етичний тренінг


Ця форма сприяє практичному впровадженню етичних принципів в діяльність середньої ланки керівників та усіх службовців, надаючи їм готові рішення, що знаходяться в межах етичних вимог.

Етичний тренінг це лекції фахівців, ділові та ситуаційні ігри, заняття  методами Дельфи та „мозкового штурму”. Теми занять найрізноманітніші. Наприклад:

                  „Історія та принципи ділової етики” -лекція

                   „Одяг  та манери ділового чоловіка” - ситуаційні ігри

                   „Одяг та зовнішній вигляд ділової жінки” - лекція

                   „Вимоги етикети до робочого  місця та службового приміщення” - лекція

                  „ Критика та її етичні аспекти” - ситуаційні та ділові ігри

                  „Ділові прийоми” - лекція

                   „Привітання, представлення, титулування” - ситуаційні ігри

                   „Етика секретаря” - ділова гра

                   „Етика перекладача” - ділова гра

                   „Етика керівника” - ситуаційна гра

                   „Етика ділового красномовства” - лекція

                  Соціальний аудит

Соціальний аудит це оцінка етичної поведінки державних службовців шляхом  вивчення громадської думки. . Він повинен надати керівникові інформацію про ступінь відповідності дій державних службовців етичним очікуванням суспільства і використовується з метою внутрішнього контролю за ступенем етичності дій державних службовців, за виконанням етичного кодексу.


Служба з питань урегулювань етичних претензій


Працівники цієї служби повинні розглядати скарги та петиції з етичних питань, що надходять як від громадян, так і від державних службовців.

Організаційні заходи.

1.  Створення комітету з питань етики на громадських засадах. Ввести до його складу  керівників відділів адміністрації, викладачів з питань етики, соціологів, юристів.

2.  Розробка та затвердження „Етичного кодексу державного службовця”

3.        Організація етичних тренінгів диференційовано згідно з пропонованою програмою

4.  Провести соціологічне дослідження з питань вивчення громадської думки  щодо етичності в діях державних службовців

5.        Розглянути питання етичності дій державних службовців на апаратному засіданні та на колегії облдержадміністрації.

6.        Розробити та затвердити дисциплінарні заходи щодо запобігання порушень Етичного кодексу державних службовців.            

7.        Розробити заходи щодо заохочення етичних дій державних службовців.


Теги: Програма впровадження етики в державну службу обласного рівня  Реферат  Этика, эстетика
Просмотров: 41244
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Програма впровадження етики в державну службу обласного рівня
Назад