Україна в системі сучасних міжнародних відносин


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

УКРАЇНА В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН


Підготовила: студентка зз групи

ІПОПП

Сидорова Ірина

Рівень 1

 

1.   Які риси характерні сучасному тероризму?


· Кількісне зростання терористичних актів та жорстокість їх виконання;

· Високий рівень фінансування терористичної діяльності;

· Використання окремими державами певних терористичних угруповань для розширення сфер геополітичного впливу;

· Професіоналізм та підготовленість терористів;

· Інтернаціональний характер терористичних угруповань;

· Підвищення рівня терористичного оснащення.


2.   Які завдання виконують внутрішні війська України у сфері безпеки?


-охорона та оборона важливих державних об'єктів, об'єктів матеріально-технічного та військового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України; - супроводження спеціальних вантажів;

- здійснення пропускного режиму на об'єктах, що охороняються;

- конвоювання заарештованих і засуджених;

- охорона підсудних під час судового процесу;

- переслідування і затримання заарештованих і засуджених осіб, які втекли з-під варти;

- участь в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю;

- участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах, що охороняються;

- охорона дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав на території України.

3.      Місія якої міжнародної допомогла ліквідувати кризову ситуацію в Криму в 1990-х роках і зберігти непорушність українських кордонів? Які у неї функції?


У 1994 році відкрилася місія ОБСЄ , яка допомагла ліквідувати кризову ситуацію в Криму і зберігти непорушність українських кордонів.

Основні засоби забезпечення безпеки і рішення основних функцій організації :

- "Перший кошик", або політико-військовий вимір :

 контроль над поширенням озброєнь;

 дипломатичні зусилля із запобігання конфліктам;

 заходи по побудові довірчих стосунків і безпеки;

- "Другий кошик", або економічний і екологічний вимір :

 економічна і екологічна безпека.

- "Третій кошик", або людський вимір :

 захист прав людини;

 розвиток демократичних інститутів;

 моніторинг.


4.   Назвіть держаіи що нині входять до СНД і ГУУАМ.


Співдружність Незалежних Держав створена 8 грудня 1991 року в садибі Віскулі (Біловезька пуща, Білорусь) як господарський, політичний та економічний союз Білорусі, Росії та України. 21 грудня на умовах Алма-Атинської угоди приєднались ще вісім колишніх республік СРСР (Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан). 23 жовтня 1993 року до СНД приєдналася Грузія. 26 серпня 2005 року зі складу СНД вийшов Туркменістан. Україна є співзасновницею СНД, але Статут організації Україною досі не ратифіковано, тому формально Україна залишається лише спостерігачем і не є членом СНД. 14 серпня 2008 парламент Грузії прийняв рішення залишити СНД, і, згідно зі Статутом СНД, 18 серпня 2009 Грузія офіційно перестала бути членом Співдружності. Почало співпраці Грузії, України, Азербайджану і Молдавії у рамках ГУАМ належало на зустрічі президентів відповідних країн 10 жовтня 1997 року в Страсбурзі в ході саміту Ради Європи. У квітні 1999 року до форуму приєднався Узбекистан. Проте, як показав час, організація не виявилася стійкою: вже в 2002 році Узбекистан заявив про намір вийти з ГУУАМ, після чого став ігнорувати її заходи. Офіційно президент Іслам Каримов заявив про вихід його країни з організації лише в травні 2005 року.


5.   Що таке інформаційна безпека? Яка мета мониторингу у цій сфері?


Інформаційна безпека — стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, при якому запобігається нанесення шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що використовується; негативний інформаційний вплив; негативні наслідки застосування інформаційних технологій; несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації. Моніторинг стану національних інформаційних ресурсів здійснюється з метою інформаційної і аналітичної підтримки органів управління СНІР. Функції моніторингу містять у собі реєстрацію, облік, контроль і аналіз використання інформаційних ресурсів.

Рівень 2

 

6.   Яка роль України у створеннь ООН?


Активну участь у розробцi Статуту ООН взяли представники України. Глава делегацiї України на конференцiї у Сан-Франциско, мiнiстр закордонних справ УРСР Д. Мануїльський головував у Першому комiтетi, де були розробленi Преамбула та Глава 1 "Цiлi та принципи" Статуту. Україна в числі перших пiдписала Статут i увiйшла в групу з 51 держави-засновниці ООН. Пiсля проголошення незалежностi України участь у дiяльностi Органiзацiї Об'єднаних Нацiй було визначено одним з прiоритетних напрямiв зовнiшньої полiтики нашої держави.


7.   Дайте визначення поняттям «тероризм» та «локальна війна»наведіть приклади проявів цих явищ.

Терори́зм (від лат. terror — жах) — суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров'я ні в чому не повинних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей. Приклад прояву: 11 вересня 2001року. Лока́льна війна́ (лат. localis - місцевий) — обмежений територіальний воєнний конфлікт, пов'язаний з релігійними, територіальними суперечками, міжплемінними протиріччями. Як правило, війна між двома і більш державами, обмежена за своїми політичними цілями, в якій військові дії вестимуться, як правило, у межах протиборчих держав і стосуються переважно інтересів лише цих держав (територіальні, економічні, політичні та інші). Приклад прояву: війна у Афганістані.

Рівень 3

 

8.   Охарактеризуйте сучасну українську геостратегію (3 можливі напрями орієнтації) з реальними та потенціальними загрозами національній безпеці

Співробітництво з країнами Європейського союзу: Геополітичні реалії не дають мож-ливості Україні зосереджуватися лише на європейсь-кому геополітичному векторі. Визначена стратегічна мета не применшує можливість інших пріоритетних напрямів, а саме -- розвитку дружніх і партнерських відносин з Росією та поглиблення стратегічного партнерства із США.

Зовнішньополітичні відносини з Росією: Найбільш оптимальним варіантом розвитку таких стосунків є так звана модель «кооперативної незалежності» -- міждержавних відносин, що базуються на зміцненні стабільних і самостійних держав, які кооперуються, співробітничають на двосторонній основі. Таким чином, слід визнати, що для України було б украй нерозважливо робити ставку виключно на Європу. Оптимальний варіант для України -- це взаємовигідні контакти як із Заходом, так і з Росією, а не альтернатива: Захід -- Схід.

Стратегічне партнерство з США: Сполучені Штати на сьогоднішній день є єдиною світовою наддержавою у повному розумінні цього слова. І як би болісно не сприймалася американська гегемонія у світовій політиці деякими іншими країнами, вона все одно залишається незаперечним фактом, з яким кожній державі слід рахуватися. Зрозуміло, що за таких умов будь-яка держава заінтересована у встановленні партнерських стосунків із Сполученими Штатами, і Україна у цьому відношенні не є винятком. Своєю чергою і Сполучені Штати заінтересовані у розвиткові партнерських стосунків з Україною, враховуючи особливості її геополітичного положення і розглядаючи її як своєрідний геополітичний центр Центрально-Східної Європи. До того ж, як уже згадувалося, Сполучені Штати плекають надію використати «українську карту» у розвиткові своїх, стосунків із Росією.


Теги: Україна в системі сучасних міжнародних відносин  Контрольная работа  Международное право
Просмотров: 36585
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Україна в системі сучасних міжнародних відносин
Назад