Рід Centaurea L. у флорі Чернівецької області

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Інститут біології, хімії та біоресурсів

Кафедра ботаніки, лісового та садово-паркового господарства


Курсова робота

На тему:

Рід Centaurea L. у флорі Чернівецької області


Студентка 3 курсу, 300 групи

Напрямку підготовки біологія

Ляхович Леся Мирославівна

Керівник доцент, к.б.н.

Літвіненко С.Г.


Чернівці - 2014


ВСТУП


Одним із актуальних завдань сучасної ботаніки є вивчення флористичного різноманіття певної території та з'ясування особливостей поширення видів росли. Перспективною для подібних досліджень є територія Чернівецької області, де завдяки особливостям рельєфу та кліматичним умовам зформувалась досить різноманітна флора [ 10 ].

Метою нашої роботи був таксономічний, хорологічний, еколого-ценотичний аналіз видів роду Centaurea L. та оцінка їх господарського значення.

У завдання входило:

1.З'ясувати особливості поширення видів.

2.Проаналізувати екологічні особливості.

3.Вивчити ценотичну приуроченість видів роду Centaurea L.

4.Проаналізувати практичне значення видів.

Об'ктом дослідження були види роду Centaurea L.:

Для виведення бородавок використовували товчене насіння волошки;

Водний відвар - при посиленому серцебитті, захворюванні нирок, сечового міхура, відома також жовчогінна дія волошки [ 1 ].

Коли говорять про волошку як лікувальну рослину насамперед мають на увазі волошку синю, що в хліборобів користується не доброю славою бур'яну - шкодить посівам пшениці, жита але вабить своєю красою [ 4 ].


РОЗДІЛ 1. ПРИРОДНІ УМОВИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


.1 Географічне положення, рельєф та грунти

волошка сentaurea медицина

Чернівецька область - унікальний край, в якому поєднані історична доля Північної Буковини та частини Бессарабії. Розташована на перехресті магістральних шляхів Центральної, Південної та Східної Європи, на південному заході України у передгірї Карпат по течії рік Дністер i Прут.

Територія області розміщена в межах двох великих геоструктур - південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи (Волино-Подільської монокліналі) та Карпатської складчастої системи, морфо-структурними елементами якої є Карпатська покривно-складчаста споруда і Передкарпатський прогин [ 2.

Згідно фізико-географічного зонування території рельєф області достатньо складний. В Чернівецькій області знаходиться три зони: гірська, передгірна, лісостепова.

Гірська частина - Буковинські Карпати розташована на крайньому південному заході області і займає приблизно 1/4 території. Гори тут середньої висоти, від 500 м до 1600 м, з характерними мікрокліматичними умовами. Їх розсікають вузькі долини Сірету і Черемошу. Притоки цих річок протікають переважно паралельно хребтам у повздовжніх долинах. Гори вкриті листяними і хвойними лісами [ 7 ].

Клімат гірської та високогірної частини характерний тривалою зимою зі стійким сніговим покровом та прохолодним дощовим літом.

Між Карпатами і річкою Прут розташована похила передгірна рівнина з розчленованим горбистим рельєфом. На загальному більш-менш рівнинному фоні виділяється Хотинська гряда висотою 400-500 м над рівнем моря, яка тягнеться широкою дугою від Чернівців до Хотина.

Гірський Карпатський район і частина Прикарпаття по природному ландшафту є надзвичайно цінною зоною для всієї України.

На північному-сході області, вздовж річки Дністер розташована рівнинна частина. Це хвиляста рівнина з долинно-балковим рельєфом ерозійного типу. Існує кілька підвищень в Кельменецькому районі, що створилися внаслідок виходу на поверхню давніх третинних вапняків.

Із загальної площі області (809,6 тис.га) сільськогосподарські землі становлять - 484,3 тис.га (59,8% від загальної площі області), ліси та інші лісові землі - 257,0 тис.га. (31,7%), забудовані землі - 38,6 тис.га. (4,8%), заболочені землі - 1,2 тис.га. (0,2%), відкриті землі без рослинного покриву - 9,9 тис.га. (1,2%), води - 18,6 тис.га (2,3%).

Ґрунтовий покрив області різноманітний, в горах поширені опідзолені лісові буроземи та дерново-буроземні грунти; в передгір'ях на делювіальних суглинках і глинах - дерново-підзолисті, заболочені грунти; в рівнинній частині області переважають світло- та темносірі (лісові) грунти і опідзолені чорноземи. На карбонатних і гіпсоносних породах сформувались карбонатні і вилуговані чорноземи [ 3 ].

Грунти області характеризуються слабкою структурністю і розпорошеністю орного шару.

В результаті проведеного групування грунтів на території області виділено 298 агровиробничих груп грунтів.

По території області протікає 75 річок. Найбільші з них: Дністер довжиною 272 км, Прут - 128 км, Сірет - 90 км, Черемош - 80 км.

Крім цього, на території області нараховується біля 4,5 тис. малих річок і потоків сумарною протяжністю 7,6 тис. км. та 400 ставків. Всього водами покрито 18,6 тис. га, або 2,3% загальної території області [ 2 ].


.2 Клімат


Клімат гірської та високогірної частини характерний тривалою зимою зі стійким сніговим покровом та прохолодним дощовим літом.

Клімат помірно континентальний, м'який, вологий; у горах - зима більш тривала, сніжна, літо вологе, прохолодне.

Пересічна температура січня на рівнині -4,8, -5°, в передгір'ї -4,8, -5,5°, у горах -6, -10° (температурний градієнт близько 0,5°), липня відповідно - від +18.8 до +19,5°, від +16,2 до +19°, від +13 до +16°.

Період з температурою понад +10° становить від 95-124 днів у горах до 156-162 днів на рівнині. Сума активних температур 1600-1800° в горах, 2200-2400° - у передгір'ї, 2600-2900° - на рівнині.

Абсолютний мінімум температури повітря у 2005 році відмічався у гірській частині 7 лютого - мінус 29,8 оС, абсолютний максимум - у рівнинній частині 31 липня - плюс 34,7 оС .

Річна кількість опадів збільшується від 500-600 мм на рівнині до 700 мм у передгір'ї та 800-1200 мм у горах. Основна кількість їх випадав у теплий період року. В найбільш дощові місяці (червень - липень) близько 46 % опадів випадають у вигляді злив. Сніговий покрив на рівнині і передгір'ї внаслідок частих відлиг нестійкий, малопотужний; утворюється в кін. листопада, сходить у кін. березня (тривалість до 110 днів), у горах - відповідно на поч. листопада й у травні. Висота його, 10 - 20 см на рівнині, 20 - 40 см у передгір'ї, 60 - 80 см у горах [ 2 ].

Несприятливі кліматичні явища: зливи, град, тумани, ожеледиця, заметілі, хуртовини, посухи. Рівнинна частина Чернівецької області належить до Передкарпатського вологого, теплого агрокліматичного району, гірська - до Карпатського району вертикальної кліматична зональності.

Прикарпатський район в західній частині за кліматичними особливостями відноситься до зони „оптимального комфорту" - клімат м'який без сильних вітрів з достатньою кількістю сонячних днів ранньої весни i пізньої осені [ 10 ].


.3 Рослинність


Чернівецька область лежить у Центрально-європейській (Середньо-європейська) широколистянолісовій геоботанічній провінції, північно-східна частина - у Східно-Європейській широколистянолісовій геоботанічній провінції [ 7 ].

Ліси займають близько 32%, луки - 15%, розорано 38 % площі області. На рівнині ліси займають до 15% площі, в передгір'ї - до 20%, в горах - 63-77%. Розорано земель: у рівнинних районах від 45 до 70%, передгірних - від 21 до 54%, гірських - до 1,5%. На підвищених ділянках Прут-Дністровського межиріччя - масиви букових та буково-дубових лісів, у східній частині - дубово-грабові. У річкових долинах - заплавні та болотні луки, на схилах - суходільні луки. На межиріччях передгірної частини (26 % площі області) збереглись масиви букових та буково-ялицевих лісів. У горах простежуються висотні пояси: де 800-950 м - букові, буково-ялицеві, 950 - 1100 м - ялицево-ялинові, 1100 -1400 - ялинові ліси, вище - високогірні субальпійські луки (полонини) та чагарники [ 2 ].


1.4 Природно-географічне районування


Через територію області проходять 3 природно-географічні зони: лісостепова, що займає Прут-Дністровське межиріччя, передгірна, розміщена між Карпатами і річкою Прут, та гірська, яка охоплює Буковинські Карпати. Прут-Дністровське межиріччя являє собою типові широколистяно-лісові та лісостепові ландшафти. Передкарпатська частина області характеризується лісовими і лучними височинними й високорівнинними терасованими ландшафтами зі складною структурою ґрунтового покриву. Тут зональними є бурувато-підзолисті оглеєні ґрунти, проте на межі з Лісостепом та на високих терасах рік трапляються лісостепові ґрунти (Глибоцький, Герцаївський райони) [ 10 ].

Лучні і лісові ландшафти гір вирізняються пануванням бурих лісових ґрунтів різних підтипів.

До лісостепової зони входять Сокирянський, Кельменецький, Новоселицький, Хотинський, Заставнівський, Кіцманський(крім передгірної частини), а також північно-східні частини Герцаївського, Глибоцького та Сторожинецького адміністративних районів.

Рельєф зони достатньо складний. Абсолютні висоти сягають 100-250 м н.р.м..На загальному більш-менш рівнинному фоні виділяється Хотинська гряда заввишки 400-500 м, яка пролягає широкою дугою від Чернівців до Хотина. Існують декілька підвищень у Кельменецькому районі, так звані Товтри, які утворилися внаслідок виходу на поверхню третинних вапняків. На заході лісостепової зони (Веренчанка, Заставна, Вікно) місцями зустрічається і карстовий рельєф. У цілому рельєф хвилястий, ерозійного типу

Дерновий процес ґрунтоутворення був тут переважаючим, особливо після зведення лісів людиною. Переважному розвиткові трав'янистої рослинності особливо сприяла карбонатність материнських порід [ 7 ].

Саме карбонатність порід обумовила проникнення Лісостепу й у типово передгірну зону області. Ліси в зоні збереглися тільки на тих місцях, що зовсім незручні для оранки: на Хотинській гряді з її крутими схилами, на окремих височинах на території Кельменецького і Сокирянського районів, по крутих схилах ярів і балок.

До передгірної зони входять Сторожинецький, Вижницький (крім гірської частини цих районів), Глибоцький, Герцаївський (крім лісостепової частини) райони, а також південно-західна частина Кіцманського району.

Рельєф місцевості тут дуже складний. В основному це хвилясті підвищення, розчленовані долинами рік Пруту, Черемошу, Великого і Малого Серету, висотою від 200 до 500 м над рівнем моря.

До гірської зони входять Путильський район та гірські частини Сторожинецького і Вижницького районів. Клімат зони прохолодніший, надлишково зволожений. За рік випадає від 700 до 1200 мм опадів.

В ґрунтах переважно формується промивний тип водного режиму, дещо ослаблений крутизною гірських схилів. На вологих схилах спостерігаються витоки ґрунтових вод, що свідчить про наявність водонепроникних горизонтів.

Рельєф зони - типово гірський з висотами від 500 до 1580 м над рівнем моря. Рівних місць мало, вони розміщені здебільшого на невисоких терасах річок Черемош, Путила, Верхній Серет та інших [ 9 ].

Невеликі вирівняні ділянки зустрічаються також на сідловинах, які зєднують окремі вершини [ 10 ].


РОЗДІЛ 2. ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД І ПОШИРЕННЯ ВИДІВ РОДУ CENTAUREA L. У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ


За даними картотеки Чернівецького національного університету (CHER), у Чернівецькій області зростає 17 видів роду Centaurea L.

Нижче подаємо перелік місцезростань цих видів у Чернівецькій області.

Centaurea besseriana DC.

Прут - Дністровське межиріччя:

Заставницький район: с.Кадубівці на узліссі (10.07.1980 р.,Бондаренко А.). Centaurea orientalis L.

Прут-Дністровське межеріччя:

Сокирянський район: Ломачинське лісництво, південний схил (05.08.1956 р.,Гуменюк В.).

с. Ломачинці, на камянистих схилах (04.08.1958 р.,Горохова Н.І.).

Centaurea pseudophrydia C.A.Mey.

Прут-Дністровське межиріччя:

Буковинські Карпати:

Заставницький р-н: в лісі біля озера (17.08.1952 р.,Артемчук І.А.).

Стороженецький р-н.:с.Іжем на галявині грабового лісу (05.07.1961 р., Горохова Н. І.).

Centaurea sumensis Kalen.

Прут-Дністровське межиріччя:

Кіцманський р-н:. с.Веренчанки на схилах(09.06.1954 р., Артемчук І.В.).

Заставницький р-н: с. Репужинці (13.05.1952 р., Артемчук І.В.).

с.Прилинче, на схилах до Дністра, (22.04.1957 р., Шеляг Ю.Р.).

Centaurea ternopoliensis Dobrocz.

Прут-Дністровське межиріччя:

Кіцманський р-н. с.Кливодинь на березі річки(28.06.1954 р., Круцпевич А.В.).

Centaurea amara L.

Прут-Дністровське межиріччя:

Буковинські Карпати:

Заставницький р-н: с. Веринчанки та с.Кадубівці., (06.08.1952 р., Артемчук І. В.).

Вижницький р-н: долина р.Михидри (18.06.1949 р., Горохова Н. І.).

Centaurea diffuza L.

Прут-Дністровське межиріччя:

Буковинські Карпати:

Вашківсьеий р-н: с.Банилів р. Черемош по берегу (10.07.1952 р., Горохова Н. І.).

Новоселицький р-н: околиці с.Магала (14.08.1957 р.,Березовська Р.А).

р. Прут (30.04.1956 р., Артемчук І. В.).

Centaurea mollis Waldst et.Kit.

Буковинські Карпати:

Вижнецький р-н: с.Шепіт, г.Мегура (12.07.1948 р., Артемчук І.В.).

с.Шепіт від Турецького моста до г.Мегури (19.06.1948 р., Березовська Р.А.).

Centaurea nigriceps Dobrocz.

Буковинські Карпати:

Путильський р-н: околиці с.Сергії (10.07.1982 р., Клофінська І.М.).

с.Шепіт Ялиновий ліс ( 15.07.1954 р., Шеляг Ю.Р.).

Centaurea marschalliana Spreng.

Прут-Дністровське межиріччя:

Заставницький р-н: околиці с.Репужинці (20.06.1980 р., Оленюк М.С.).

Centaurea marmarosiensis Crer.

Буковинські Карпати:

Вижнецький р-н: околиці с.Лопушна, на узліссі (08.06.1977 р., Токарчук А. С.).

с.Лопушна лівий берег р.Сірет (20.08.1987 р., Мойсієвич С.Г.).

Centaurea maculosa L.

Прут-Дністровське межиріччя:

Заставницький р-н: окр. с.Зелена липа, схили Дністра(19.07.1980 р., Бондаренко Н.М.).

Centaurea solstitialis L.

Буковинське Передкарпаття :

Новоселицький р-н: с.Мамалига (14.08.1957 р., Березовська Р.А.).

р.Прут ( 30.04.1954 р., Артемчук В.І.).

Centaurea cyanus L.

Прут-Дністровське межиріччя:

Буковинські Карпати:

Вашківський р-н: м.Вашківці (09.06.1952 р., Горохова Н.І.).

м.Чернівці правий берег р. Прут (16.06.1955 р., Колотьков К.Б.).

Centaurea facea L.

Прут-Дністровське межиріччя:

Буковинські Карпати:

Буковинське Передкарпаття :

Заставницький р-н: с.Прилинче (06.08.1952 р., Артемчук І.В.).

Вижнецький р-н: с.Шепіт (09.07.1948 р., Березовська Р.А.).

Centaurea ?acea L.

Буковинські Карпати:

с.Цецино (13.05.1958 р., Подгорна М.І.).

Путильський р-н:с.Шепіт, Ялиновий ліс (15.07.1954 р., Шеляг Ю.Р.).

Centaurea рhrygia L.

Буковинські Карпати:

Вижнецький р-н: на луках полонини Затінь ур. Великі Лужки, Вижнецьке лісництво (16.08.1955 р., Горохова Н.І.). с.Ростоки , г. Бутків,вершина хребта (10.07.1954 р., Горохова Н.І.).


Таблиця 2.1

№ п/пВидПриродно -географічні зони Прут-Дністросське межиріччяБуковинське ПередкарпаттяБуковинські Карпати1Centaurea besseriana DC.+2Centaurea orientalis L.+3Centaurea pseudophrydia C.A.Mey.++4Centaurea sumensis Kalen.+5Centaurea ternopoliensis Dobrocz.+6Centaurea amara L.++7Centaurea diffuza L.++8Centaurea mollis Waldst et.Kit.+9Centaurea nigriceps Dobrocz.+10Centaurea marschalliana Spreng.+11Centaurea marmarosiensis Crer.+12Centaurea maculosa L.+13Centaurea solstitialis L.+14Centaurea cyanus L.++15Centaurea facea L.+++16Centaurea ?acea L.+17Centaurea phrygia L. +Разом11210

Розподіл видів роду Centaurea L. за природно-географічнии зонами Чернівецької області

За даними картотеки ЧНУ найбільше видів роду Centaurea L. зосереджено в Прут - Дністровському межиріччі - 11 видів; Буковинське Передкарпаття - 2 види; Буковинські Карпати - 10 видів роду Centaurea L.


ВидБіологічний тип (за К. Раункієром)Екологічна група за відношенням до:Приуроченість до типу ценозуВодного режиму Режим освітленняCentaurea besseriana DC.Гемікриптофіт МезофітГеліофітПротантCentaurea orientalis L.ГемікриптофітСубмезофітГеліофітПетрофантCentaurea pseudophrydia C.A.Mey.ГемікриптофітСубмезофітГеліофітСтепантCentaurea sumensis Kalen.ГемікриптофітМезофітГеліофітПетрофантCentaurea ternopoliensis Dobrocz.ГемікриптофітМезофітГеліофітПетрофантCentaurea amara L.ГемікриптофітСубмезофітГеліофітПетрофант Centaurea diffuza L.ГемікриптофітСубмезофітГеліофітСтепантCentaurea mollis Waldst et.Kit.ГемікриптофітМезофітГеліофітПетрофант Centaurea nigriceps Dobrocz.ГемікриптофітМезофітГеліофітСільвантCentaurea marschalliana Spreng.ГемікриптофітСубмезофітГеліофітПетрофант


РОЗДІЛ 3. ЕКОЛОГО - ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИДІВ РОДУ СENTAUREA L.


При розподілі на екологічні групи користувалися індикаційними шкалами наведеними у "Екофлорі України [5]". Одним із важливих аспектів дослідженням флори є її еколого - ценотичний аналіз.


Таблиця 3.1

Біологічна характеристика видів роду Centaurea L. у флорі Чернівецької області

Centaurea marmarosiensis Crer.ГемікриптофітМезофітГеліофітПратант СтепантиCentaurea maculosa L.ГемікриптофітСубмезофітГеліофітПетрофантCentaurea solstitialis L.ГемікриптофітСубмезофітГеліофітСтепантCentaurea cyanus L.ГемікриптофітМезофітГеліофітПетрофантCentaurea facea L.ГемікриптофітМезофітГеліофітСельвант ПетрофантCentaurea ?acea L.ГемікриптофітСубмезофітГеліофітПратантCentaurea рhrygia L.ГемікриптофітМезофітГеліофітСельвант

Еколого-ценотичний аналіз нам показав що усі види роду є гемікриптофітами, за відношенням до водного режиму: 9 - мезофітів, 8 - супмезофітів.Режим освітлення - усі види є геліофітами. За приуроченістю до типу ценозу: протантів - 2, петрофантів - 8, степантів - 5, сільвантів - 2.

Поширення роду Сentaurea L. на території України досить нерівномірно. Так, у гумідних лісових ценофлорах кількість видів становить лише 1 - 2 і збільшується до 12 - 19 видів у степових фітоценозах, рідколіссях і саваноїдах Криму. За висотним розподілом кількість видів України зменшується із збільшенням висоти н.р.м. від рівнинного поясу (54 %) до монтанного (29 %), субальпійського (7 %) і альпійського (2 % ). Дуже мало їх у літоральному поясі (7 %), зовсім відсутні в аквальному (водному) [ 6 ].

На території Буковини ростуть представники 17 родів Сentaurea L.

Географія видів і біоморфологічні особливості видів корелюють з екологічними факторами, що в сукупності визначає їх екологічну нішу та зумовлює стратегію існування. Нами здійснено розподіл видів роду Centaurea L. на групи за відношеням до дяких екологічних факторів: типу ценозу та біоморфами(таблиця 3.1) [ 5 ].

Таким чином Сentaurea.L досить чисельна група рослин флори Буковини, представники якої трапляються в різних еколого-ценотичних умовах.


РОЗДІЛ 4. ГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ СENTAUREA L. В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ


Волошка синя - бур'ян культурного землеробства, відомий з доісторичних часів. У принципі він повинен розглядатися як шкідлива рослина. Однак такий висновок був би щонайменше однобічним. Не кажучи вже про те, що волошка - цінна лікарська рослина.

Вид Centaurea cyanus L., включений у нині діючу вітчизняну фармакопею. Його квіти використовують як сечогінний, протизапальний і дезінфікуючий засіб, окрім того він має жовчогонні властивості, поліпшує функції травлення [10, с. 105].

Питання введення в культуру волошки синьої викликає не тільки справжній науковий інтерес, але й має величезне практичне значення. Ареали природного розповсюдження цієї лікарської рослини не стабільні, тому для розширення сировинної бази доцільно більш активно вводити її в культуру.

Технологічний процес вирощування волошки ускладнюється проблемами організації збирання суцвіть у період їх цвітіння. Крім того, недостатньо опрацьовані питання біологічних особливостей росту і розвитку даної культури у процесі вирощування [ 4 ].

Збір і заготівля. Волошку збирають під час цвітіння; при цьому зрізується вся надземна частина рослини. Матеріал звязують у пучки й вивішують для сушіння в місці, що добре провіюється. Тільки так можна зберегти небесно-блакитне фарбування квіток, що дуже важливо [ 1 ].

Діючі лікарські речовини: блакитний пігмент, дубильна речовина, гіркоти, слиз, віск

Цілюща дія та застосування. Волошка має легку сечогінну дію, а завдяки наявності дубильної речовини та гіркоти годиться для шлункових і кишкових чаїв, хоча для цього є більш підходящі рослини. Волошка добре підходить як додаток до шлункових, жовчогінних, печіночних, кровоочисних чаїв, а також до чаїв від недуг сечового міхура і нирок [ 1 ].

Застосування у народній медицині. Рослина, яка виглядає так чудово, обовязково повинна бути цілющою. Так думали стародавні греки, послідовники Гіппократа, які вже тоді вживали назву Centaurea. Можливо, ця назва повязана з іменем кентавра Хірона, який за легендою, досконало володів даром зцілення. Видова назва cyanus має також грецьке походження й означає синій. Із грецьких праць відомості про цілющу дію волошки потрапили в середньовічні травники, а звідти почерпнула свої знання наша народна медицина, хоча навряд чи словянські народні лікарі не знали про ці цілющі властивості. Просто, про це не збереглося відомостей [ 8 ].

Придворовий лікар короля Фердинанда I Маттіолус в своїй книзі Новий травник (вид. - Прага, 1563) писав: Рахують, що волошки протидіють моровій лихоманці. Якщо хто впав з висоти й тече кров, тому варто дати випити настою волошки з подорожниковою водою. Квітки і їхні насіння слід настояти на вині і пити від отрути павуків і скорпіонів, можливо, вони протидіють і іншим отрутам. Синя волошка досить гарна для збуджених червоних очей і всіх інших запалень і від забитих місць. У роздавленому стані, або у вигляді зробленого з нього соку, або розтерта у порошок, вона служить для важких гнійних ран і пошкоджень. Сік гарний і від нагноєнь у роті: листи рятують рот від цього[ 11 ].

Сучасна народна медицина використовує волошку переважно як засіб від хвороб очей (з часів вчення про сигнатури), від головних болів, хвороб сечового міхура й бруньок, жовтяниці, кашлю та для очищення крові.


Розподіл видів роду Centaurea L. за господарським значенням

№ВидГосподарське значення видулікарські бур'яндекоративні1Centaurea besseriana DC.+2Centaurea orientalis L.++3Centaurea pseudophrydia C.A.Mey.+4Centaurea sumensis Kalen.+5Centaurea ternopoliensis Dobrocz.++6Centaurea amara L.+7Centaurea diffuza L.+8Centaurea mollis Waldst et.Kit.+9Centaurea nigriceps Dobrocz.+10Centaurea marschalliana Spreng.++11Centaurea marmarosiensis Crer.++12Centaurea maculosa L.++13Centaurea solstitialis L.+14Centaurea cyanus L.++15Centaurea facea L.+16Centaurea ?acea L.+17Centaurea phrygia L. + +

Лікарські рослини - це рослини, органи або частини яких є сировиною для отримання засобів, що використовуються в народній медицині або ветеринарній практиці з лікувальною або профіластичною метою. Серед волошок є дуже багато лікарських рослин - 10, бур'янів - 8, а також є декоративні - 6, видів. Волошки широко використовуються в народній медицині.


ВИСНОВКИ


1.Рід Centaurea L. у флорі Чернівецької обл.. налічує 18 видів з яких є представники лікарських форм. При цьому у Прут - Дністровському межиріччі зростає 11 видів роду Centaurea L., у Буковинському Передкарпатті -10 видів, у Боковинських Карпатах 3 види.

2.За біологічним типом ( за К. Раункієром ) види роду Centaurea L. є гемікриптофітами. За типами гігроморф 9 видів є мезофітами , 8 субмезофіти. За типами геліоморф, 18 видів є геліофітами

3.За приуроченістю до типу ценозу, 3 види роду Centaurea є протантам, 5 петрофантів, 8 є аквантами, 2 сельванти, 2 степанти.

4.За господарськими значеннями-багато видів використовуються в сучасній медицині; волошка синя- бур'ян культурного землеробства, відомий з доісторичних часів; волошка цінна лікарська рослина;волошку збирають під час цвітіння- зрізається вся надземна частина рослини. Діючі лікарські речовини: блакитний пігмент, дубильна речовина, гіркоти, слиз, віск.


ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА


1. Беденко Є. П. Лекарственные растения Полтавщины и их применение в медицине // Матеріали XI з'їзду Українського ботанічного товариства.- Харків, 2001- С .29.

2.Географія Чернівецької області / За ред. Я.І.Жупанського.-Чернівці; Управління освіти Чернівецької обласної державної адміністрації, 1993, - С.32-38.

3.Дудка Ф.І.,Паламар І.Т.Антропогенна трансформація агрофітонів Буковини // Матеріали Третьої міжнародної наукової конференції "Відновлення порушених природних екосистем" (м.Донецьк, 7 - 9 жовтня 2008р.). - Донецьк, 2008. - С. 180 - 182.

4.Деревенко Т.О. Колекція лікарських рослин ботанічного саду Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича // Матеріали XII з'їзду Українського ботанічного товариства. - Одеса, 2006 . - С. 304.

5.Екофлора Україна. Том 1 / Дідух Я.П., Плюта П.Г.,Протопова В.В., Єрмоленко В. М.,Коротченко І.А.,Каркуцієв Г. М.,Бурда Р. І. / Відпов. ред. Я. П. Дідух. - К.:Фітосоціоцентр,2000. - С.24 - 55.

.Конспект флори Північної Буковини (судинні рослини) / Термена Б. К., Стефаник В.І., Серпокрилова Л.С., Якимчук М.К., Баканова Н.В., Смолінська М. О., Чорней І.І. - Чернівці: Вид-во газети "Від Дністра до Карпат", 1992.- С. 67 - 69.

.Кравченко Н.В. Стаття "Природа Чернівецікої області", - 2005.

.Ципин В.Л. Географія. Видавнича група"Академія", 2003. - 164 с.

.Булава Л .М. Фізична географія України. Харків : Видавнича група "Основа", 2009. Частина 1. - 90 с.

.Гавриленко О.П. Екогеографія України: рек. МОНУ/ О.П.Гавриленко. - К.: Знання, 2008. - с.646.

.Комаров В.П. Флора СССР,том 1,1934. - 92 с.


Теги: Рід Centaurea L. у флорі Чернівецької області  Курсовая работа (теория)  Биология
Просмотров: 47463
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Рід Centaurea L. у флорі Чернівецької області
Назад