Електронна бібліотека як документно-інформаційний ресурс


Тема: «Електронна бібліотека як документно-інформаційний ресурс»

ПЛАН

інформаційний ресурс документний

Вступ

Практичне завдання

. Співвідношення понять: «Документний ресурс», «Документний масив», «Документний фонд»

. Принципи функціонування документних ресурсів у Дніпропетровському обласному психолого-медико-педагогічному центрі

Індивідуальне завдання

«Електронна бібліотека як документно-інформаційний ресурс»

Список використаної літератури

ВСТУП


Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що на сучасному етапі розвитку інформаційні ресурси відіграють надзвичайно важливу роль у діяльності будь-якої установи, підприємства, організації чи фірми. Відомий афоризм «Хто володіє інформацією, той володіє світом» перестає бути афоризмом, стає реальністю.

Існує багато суспільних інститутів, які всю свою діяльність побудували/будують лише на інформації: її збирання, обробки, переробки, зберігання, використання. Такі, наприклад, державні і комерційні органи науково-технічної інформації; служби розвідки - економічної, політичної, військової тощо.

Таким чином, інформаційні ресурси - основа діяльності як окремої установи, так і їх сукупності - у локальному, регіональному, державному, міждержавному і глобальному масштабі. Зокрема, Інтернет - це глобальна система інформаційних ресурсів.

У сучасному світі людина постійно стикається з документами. Норми і правила існування всього суспільства, діяльність держави, робота організації, існування сімї, життя кожної людини - все це описується і регулюється відповідними документами. Чим значніший обєкт, який відображає документи, і чим істотніше втручання в процес існування обєкта, тим більша кількість одиниць вихідних документів та їх обсяг породжується для цього.

Визначення сутності документних ресурсів набуває не тільки наукового, але й суто практичного значення. Звичайні, побутові уявлення про документ і його види виявляються недостатніми для організації діяльності інформаційних установ.

1. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ: «ДОКУМЕНТНИЙ РЕСУРС», «ДОКУМЕНТНИЙ МАСИВ», «ДОКУМЕНТНИЙ ФОНД»


Документний ресурсДокументний масивДокументний фондПоняттяДокументний ресурс - це єдність потоку і масиву документів, що відображають процеси та результати всіх сфер цілеспрямованої діяльності людини.Документний масив - це організаційно упорядкована сукупність документів.Документний фонд - це систематизоване зібрання документів, підібраних згідно із задачами, завданнями документно-інформаційної комунікації і потребами користувачів.Властивості· невичерпаність, · збільшення, · тиражування, · безальтернативність, · відображення, спільність.· термінальність; · скінченність; · стабільність; · стохастичність; · керованість; · відкритість; · організованість; · синергічність; · зміст та функціональна належність; · режим функціонування.· стахостичність; · множинність; · цілісність; · відкритість; · динамічність.ФункціїІдентифікаційна, легитивна, пошукова, обліково-звітова, статистична, інспекторська.· множинність документів; · доцільність функціонування; · спрямованість формування на досягнення кінцевої мети, на забезпечення функціонування ДК; · управління, обмін документованою інформацією, · створення оптимальної системи ДР; · постійне відтворення у процесі соціально-комунікативної діяльності.· кумулятивна, · комунікативна, · меморіальна, · інформаційна, · освітня, · гедонічна, · виховна.Структура· Змістова · тематична· Тематична, · семантична, типологічна, · видова, · мовна, географічна, · видавнича, · авторська, · хронологічна.· Наявність документів та інформації, · упорядкованість документів, управління, · обєм фонду, тематика, · мовна, хронологічність.2. ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОКУМЕНТНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ЦЕНТРІ


Дніпропетровський обласний психолого-медико-педагогічний центр - це учбовий та лікувальний заклад для дітей дошкільного та шкільного віку.

Документні ресурси надходять від клієнтів та від працівників структурних підрозділів. Зберігаються в Архіву №1 та у Архіві №2. такі документи як:

¨Картки по хворобі;

¨Реєстраційні журнали відвідувачів;

¨Виписки з протоколів засідання експертної комісії;

¨Особові справи працівників закладу;

¨Накази директора, довідки з особового складу;

¨Накази Міністерства освіти та науки України;

¨Реєстраційні службові картки.

Такі документи зберігаються в архіві №1:

Картки по хворобі зберігаються у алфавітному порядку, за роками народження дітей. В архів вони надходять після лікування/навчання дитини. Зберігаються до повноліття дитини. За повноцінне зберігання цих документів відповідає «Спеціаліст з архіву». Виписки з протоколів засідання експертної комісії (копії виписок) зберігаються до повноліття дитини, відповідальний «Спеціаліст з виписок».

Реєстраційні журнали відвідувачів зберігаються за роками, також у алфавітному порядку. Зберігаються не більше 5 років. За реєстраційні журнали відповідаю «Реєстратор центру».

Особові справи працівників, накази директора, акти, довідки з особового складу, трудові книжки, накази Міністерства освіти та науки України зберігаються в окремому Архіві №2. За порядок в даному архіві відповідає «Кадровик» та «Секретар керівника». Зберігають ці документи протягом 10-75 років.

Реєстраційні службові картки, утворюють у наслідок відрядження працівників. Зберігають їх не більше 3 років, тому що поступово уся інформація старіє. Відповідальний за картки «Провідний фахівець».

Таким чином функціонують документні ресурси у Дніпропетровському обласному психолого-медико-педагогічному центрі.


ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ


«Електронна бібліотека як документно-інформаційний ресурс»


Велетенські об'єми вже накопичених документів, безперервно тривале зростання їх числа, різнорідний і роз'єднаний за багатьма ознаками характер зберігання і поширення, відсутність уніфікованого доступу до них створюють істотні і усе зростаючі проблеми, які викликають труднощі в ефективному використанні документних ресурсів. Усвідомлення вказаних проблем, підкріплене кількісними і якісними змінами в області розвитку сучасних інформаційних технологій і засобів передачі даних, привело до необхідності шукати нові підходи і рішення, що стосуються створенню сховищ інформаційних ресурсів, їх організації, засобів і способів доступу до них користувачів. У узагальненому виді такі підходи сьогодні стали трактувати як створення цифрових, або електронних бібліотек. Це не бібліотека в традиційному розумінні. Електронна або цифрова бібліотека - вид розподіленої документальної системи, в якій знаходяться документи безвідносно до їх фізичного місцезнаходження і юридичній приналежності (бібліотекам, архівам, музеям, інфоцентрам і так далі) в машино сприймаючій (електронній) формі, причому єдиний інтерфейс доступу до них забезпечується програмними засобами з одного пункту через глобальні інформаційні мережі.

Хоча слово "бібліотека" в найменуванні цієї документальної системи дуже умовно, у всьому світі вибрали саме його. Ця система повинна мати єдину робочу технологію, а найкращими, якнайповнішими, раціональними є методи комплектування, обробки, розміщення, зберігання і використання документів, а також технологічні прийоми, розроблені стосовно бібліотек.

В Україні щорічно під егідою Європейської спільноти Центр по проблемах інформатизації культури і зарубіжні фірми проводять міжнародні конференції на тему "електронна конвергенція: нові технології в музеях, галереях, бібліотеках і архівах". основне завдання Центру - виробити уніфіковану інформаційну технологію роботи з документними ресурсами різного призначення і профілю.

База даних бібліотеки складається з текстових, образотворчих, звукових, відео документів. Електронна бібліотека може забезпечувати доступ і до власних електронних ресурсів, представлених зазвичай на оптичних дисках, і до ресурсів сторонніх організацій, що мають програмні засоби, включаючи мережеві протоколи. У останньому випадку йдеться про такий різновид електронної бібліотеки, яка неофіційно називається віртуальною бібліотекою. Електронний документний ресурс є інтеграцією усіх відомих видів документів.

Перші електронні бібліотеки виникли в США в 1980 -х рр., потім у Великобританії - на початку - 1990-х рр. Зазвичай їх створювали невеликі групи фахівців, але в течії декількох років роботи цих фахівців придбавали статус національних програм і міжнародних проектів. Прикладами можуть служити проект створення електронної бібліотеки для країн "Великої сімки", до участі в якому запрошена і Україна, програми DLI в США і "eLib" у Великобританії.

У Японії ведуться роботи по реалізації проекту "Електронні бібліотеки ХХI століття". У Німеччині створюється електронна бібліотека "Global-Info". Вказані проекти мають істотну державну фінансову підтримку ( від 800 млн доларів США до 60 млн DM в германії).

З 1999 р. під егідою ЮНЕСКО створюється "Всесвітній огляд цифрових колекцій у великих установах культури". Його мета полягає в створенні Всесвітньої електронної бібліотеки - найбільшої мрії людства, перші спроби реалізації якої можна виявити ще в Стародавньому Єгипті (Олександрійська бібліотека.

Наша країна залучилася до світового процесу в середині 90-х рр. З кінця 90-х рр. при активній підтримці уряду розробляється міжвідомча програма "Електронна бібліотека України".Переваги електронної бібліотеки


За вирахуванням такого істотного обмеження, як необхідність дуже значних фінансових вкладень і технічного оснащення, електронна бібліотека має багато переваг. Найбільш відчутні наступні:

надання користувачам якісно нових можливостей роботи з великою кількістю документів

забезпечення доступу до інформації, існуючої виключно в електронній формі

отримання інформації незалежно від часу і місця її знаходження

істотне підвищення оперативності надання документів

можливість доступу до різнорідних електронних ресурсів з однієї точки ( у середовищі одного екрану) завдяки єдиному інтерфейсу

відвертання погіршення фізичного стану оригіналів, оскільки вони виводяться із звернення, стаючи страховими масивами документів

полегшення і прискорення обслуговування користувачів, що особливо важливо для інвалідів

розширення доступу до рідкісних і особливо цінних документів, особливо архівних. Частенько електронна форма надає єдину можливість отримати необхідний документ

оперативне відшукування потрібної інформації по імені, слову, фразі

можливість отримання високоякісної копії потрібного матеріалу

економічність збереження великих масивів в мінімальному фізичному просторі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Соколов А.В. Коммуникационные канали // Науч. техн. б-ки.-1994.- № 11.- С. 43 - 50.

. Столяров Ю.Н. Библиотека: структурно-функциональний подход.- М., 1981.- С. 15 - 53.

. Столяров Ю.Н. Документный ресурс: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений /МГУК.- М., 1997.-121-124 с.

. Терешин В.И. Документные фонды: Учеб. пособие /МГУК. - М., 1997.-74 с.

. Швецова-Водка Г.М. Типологія документа: Навч. посіб. для студ. ін-тів культури /РДІК.- К., 1998. - С. 6 - 25.


Теги: Електронна бібліотека як документно-інформаційний ресурс  Контрольная работа  Информационное обеспечение, программирование
Просмотров: 47049
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Електронна бібліотека як документно-інформаційний ресурс
Назад