Організація маркетингової діяльності на підприємстві та розроблення заходів щодо її покращення на прикладі ВАТ "Київхліб"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра маркетингу


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни Маркетинг

на тему: «Організація маркетингової діяльності на підприємстві та розроблення заходів щодо її покращення (на прикладі ВАТ «Київхліб»)»


Виконала студентка ОФПД II-9 Деркач Елеонора Михайлівна

Факультет, курс, група Прізвище, імя, по батькові студента

Напрям підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці"

Керівник роботи Гаврилова Т.В.

Робота допущена до захисту ___ грудня 2011 р.


Київ - 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Факультет Обліку, фінансів та підприємницької діяльності

Кафедра маркетингу

Напрям підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці"


З А В Д А Н Н Я

на курсову роботу

з дисципліни «Маркетинг»

студентові

Деркач Елеонори Михайлівни


. Тема роботи: Організація маркетингової діяльності на підприємстві та розроблення заходів щодо її покращення (на прикладі ВАТ «Київхліб»)

затверджена 01 вересня 2011 року.

. Термін здачі студентом закінченого роботи 18 грудня 2011 року.

. Вихідні дані до проекту (роботи): Рекомендовані літературні джерела та методичні посібники, галузеві видання; Закони України; законодавчі акти, прийняті Верховною Радою; Постанови Кабінету Міністрів України; інструкції органів виконавчої влади; бухгалтерська і статистична звітність підприємства.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці) Вступ. Розділ 1. Загальна характеристика ВАТ «Київхліб <#"justify">5. Дата видачі завдання 01 вересня 2011 року.

Керівник: ______________________________ Гаврилова Т.В.

Завдання прийняла до виконання __________ Деркач Елеонора Михайлівна


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


№Назва етапів курсової роботиСтрок виконання етапів проектуПримітки1.Вибір теми проекту, обґрунтування її актуальності, написання вступу1 вересня 2011 р.2.Написання розділу 1: Загальна характеристика ВАТ «Київхліб <#"justify">01-31 жовтня 2011 р.3.Робота над розділом 2: Удосконалення маркетингової діяльності ВАТ «Київхліб <#"justify">01-09 листопада 2011 р.4.Робота над розділом 3: Аналіз маркетингової діяльності ВАТ «Київхліб <#"justify">10-18 листопада 2011 р.5.Робота над розділом 4: Удосконалення маркетингової діяльності ВАТ «Київхліб <#"justify">19-2 листопада 2011 р.6.Написання висновків26-28 листопада 2011 р.7.Оформлення роботи29-30 листопада 2011 р.8.Захист роботи18 грудня 2011 р.

Студент ______________________ Деркач Елеонора Михайлівна

Керівник проекту______________ Гаврилова Т.В.

АНОТАЦІЯ


В курсовій роботі узагальнено теоретично-методичні підходи щодо організації управління маркетинговою діяльністю на підприємстві. На підставі даних про діяльність ВАТ «Київхліб» здійснено техніко-економічний та маркетинговий аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства.

В роботі здійснено аналіз асортименту продукції та аналіз ширини і глибини товарного асортименту і його структури. З метою удосконалення системи управління маркетинговою діяльністю на підприємстві розроблено пропозиції, що включають організацію служби маркетингу та маркетингові заходи з реклами, проведення дегустацій та акцій. Здійснено розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів.

В роботі здійснено ряд розрахунків із застосуванням програми Excel.

Курсова робота складається з чотирьох розділів, містить -- сторінок, 36 рисунків, 18 таблиць, додатки.

Ключові слова: маркетинг, маркетингова діяльність, маркетингові цілі, асортиментна група, диверсифікація, життєвий цикл товару, господарський портфель, реклама, SWOT-аналіз.

АННОТАЦИЯ


В курсовой работе обобщены теоретико-методические подходы к организации управления маркетинговой деятельностью на предприятии. На основании данных о деятельности ОАО «Киевхлеб» осуществлено технико-экономическое и маркетинговый анализ внешней и внутренней среды предприятия.

В работе осуществлен анализ ассортимента и анализ ширины и глубины товарного ассортимента и его структуры. В целях совершенствования системы управления маркетинговой деятельностью на предприятии разработаны предложения, включающие организацию службы маркетинга и маркетинговые мероприятия по рекламе, проведение дегустаций и акций. Осуществлен расчет экономической эффективности предложенных мероприятий.

В работе осуществлен ряд расчетов с применением программы Excel.

Курсовая работа состоит из четырех разделов, содержит
99 страниц, 36 рисунков, 18 таблиц, приложения. Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая деятельность, маркетинговые цели, ассортиментная группа, диверсификация, жизненный цикл товара, хозяйственный портфель, реклама, SWOT-анализ.

ЗМІСТ


Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика ВАТ «Київхліб»

Розділ 2. Зміст маркетингової діяльності підприємства

.1 Концепція управління маркетингом і їх використання підприємством

.2 Організаційна побудова служби маркетингу на підприємстві та можливості щодо її вдосконалення

Розділ 3. Аналіз маркетингової діяльності ВАТ «Київхліб»

.1 Аналіз маркетингового середовища

.2 Комплексний SWOT-аналіз

.3 Аналіз цілей підприємства

.4 Дослідження споживачів продукції ВАТ «Київхліб»

.5 Аналіз ширини і глибини товарного асортименту та його структури. Визначення життєвого циклу товару

.6 Дослідження господарського портфеля фірми матричними методами

.7 Характеристика стратегій охоплення ринку

Розділ 4. Удосконалення маркетингової ВАТ «Київхліб»

.1 Основні напрями удосконалення маркетингової діяльності і розроблення стратегії зростання підприємства

.2 Маркетингове обґрунтування та розроблення бюджету заходів щодо покращення маркетингової діяльності підприємства

.2.1 Відкриття фірмового магазину ВAT «Київхліб»

4.2.2 Розроблення нового виду продукції ? «Сирний хліб»

4.2.3 Проведення дегустацій та акцій кондитерської продукції ВАТ «Київхліб» у супермаркетах м. Києва

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

ВСТУП


Ефективність роботи організацій у ринкових умовах визначає якість маркетингової діяльності. Вивірені маркетингові дії забезпечують якість прийняття управлінських рішень, перспективи розвитку організації, обсяги пропозиції та прибутковість. Будь-які прорахунки в маркетинговій діяльності обертаються значними збитками для організацій, оскільки саме маркетингові рішення визначають ринковий стан організації та її майбутні ринкові позиції. Ринок вимагає більш жорстко обґрунтованих рішень щодо обсягів, якості та асортименту товарів і послуг, що пропонуються споживачу.

Товари та послуги повинні повністю задовольнити потребу споживача і при цьому мати риси, які б виділяли їх серед великого розмаїття представлених на ринку товарів та послуг аналогічного функціонального призначення.

Розробити товар, який найбільш повно відповідає задоволенню потреби споживача, визначати обсяг пропозиції, вивести його на ринок та реалізувати ? все це основа гарантованого успіху організації на ринку, і саме цим займаються служби маркетингу.

Актуальність теми. В умовах проведення в Україні радикальної економічної реформи, питання забезпечення господарської та фінансової стабільності підприємств набуває все більшого значення. Досягнення поставленої мети повинно відбуватися на основі підвищення ефективності використання всіх засобів та ресурсів у відповідності до концепції переходу України до сталого розвитку, та інших програмних документів з соціально-економічного розвитку держави, пропонованих Кабінетом Міністрів України на перспективу.

У цей час ні одне підприємство в системі ринкових відносин не може нормально функціонувати без маркетингової служби на підприємстві. І необхідність використання маркетингу з кожним моментом часу все зростає. Це відбувається тому, що потреби людей, як відомо, безмежні, а ресурси підприємства обмежені. Кожний субєкт має свої індивідуальні потреби, задовольнити які не завжди якісно вдається. До кожного необхідний свій індивідуальний підхід. Тому у нових умовах виживає те підприємство, якщо може найбільше точно виділяти й задовольняти смаки цільової аудиторії.

Вивченню проблем стратегічного управління та маркетингу присвячені роботи багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених: Ансоффа І., Азоева Г., Герчикової І., Градова А., Зав'ялова П., Голубкова Е., Дайана А., Ламбена Ж., Мойсеєвої Н., Карлофф Б., Короткова Е., Котлера Ф., Кретова І., Портера М., Поршнева А., Романова А., Соловйова С, Юданова Ю. та ін.

Дослідження російських і зарубіжних вчених в області маркетингу 90-х років були присвячені лише окремим проблемам, вивченню приватних проблем, без визначення та обґрунтування концептуальних основ, нормативних та прикладних елементів технології вироблення маркетингових рішень. У них не знайшли достатнього відображення теоретичні основи маркетингової орієнтації управляння, не виявлено взаємозвязок сучасної парадигми управління та парадигми стратегічного маркетингу, відсутня єдність у розумінні основ нової концепції маркетингу. Не отримала завершеного оформлення роль маркетингу в розробленні стратегії фірми, відсутній системний підхід до розробки стратегічного плану маркетингу та практичної його реалізації.

Метою курсової роботи є удосконалення маркетингової діяльності на підприємстві, розроблення заходів щодо її покращення, створення умов для успішного продажу продукції з мінімальними витратами та з отриманням максимального прибутку та задоволення потреб споживачів.

Відповідно до мети в роботі визначено та вирішено такі науково-методичні та практичні завдання:

-розглянуто характеристику стратегій охоплення ринку;

-розглянуто можливості вироблення нової та удосконаленої продукції;

на основі аналізу було уточнено концепції управління маркетингом і їх використання підприємством;

-проаналізовано організаційну побудову служби маркетингу на підприємстві та можливості щодо її вдосконалення;

проведено аналіз ширини і глибини товарного асортимент та його структури.

Обєктом даної курсової роботи є організація маркетингової діяльності на ВАТ «Київхліб».

Предметом дослідження є розроблення пропозицій та засобів щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності.

Методами дослідження у курсовій роботі є системний, ситуаційний, факторний, структурний і портфельний аналіз, експертних оцінок, системного проектування, а також комп'ютерні технології обробки інформації, метод вивчення відкритих матеріалів: статистика державних і громадських установ; галузеві журнали; каталоги, брошури; статті, технічні матеріали.

Інформаційною основою даної курсової роботи є теоретичні та методологічні дослідження і наукові праці вітчизняних та закордонних вчених з маркетингу, менеджменту та статистики; фінансова звітність ВАТ «Київхліб»; внутрішню звітність фірми, що характеризує показники продажів, закупівель, витрат.

Структура і обсяг роботи. Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаної літератури та додатку. Загальний обсяг роботи становить 99 сторінок, включаючи 18 таблиць, 36 рисунків, список використаної літератури складається з 30 найменувань на 3 сторінках.


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «КИЇВХЛІБ»


Відкрите акціонерне товариство «Київхліб» - визнаний лідер хлібопекарського ринку України. До складу компанії входить 6 хлібокомбінатів у столиці, а також 6 виробничих майданчиків в Київській області, - в містах Бровари, Васильків, Макаров, Сквира, Біла Церква і Фастів. На підприємствах ВАТ «Київхліб» працює близько 6 тисяч робітників і фахівців. У 1996 році на базі державного підприємства «Київхліб» створено відкрите акціонерне товариство «Київхліб».

Зробивши ставку на досвід і професіоналізм фахівців, зберігши кращі традиції, використовуючи вироблені впродовж багатьох років технології виробництва та рецептури, компанія взяла курс на завоювання лідируючих позицій на вітчизняному ринку.

Юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Межигірська,83. Зареєстрований: Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація, 12.07.1995. Діяльність: виробництво хліба та хлібобулочних виробів.

Потужність ВАТ «Київхліб» становить понад 1700 т на добу хлібобулочних і 12,6 тис. т. на рік кондитерських виробів, асортимент налічує 470 найменувань хлібобулочних і 460 найменувань кондитерських виробів, більшість з яких розроблені спеціалістами акціонерного товариства. Тільки протягом 2002 року розроблено та затверджено документацію на 248 найменувань нових видів продукції, з яких 172 вже впроваджено у виробництво. На хлібозаводах виготовляють дієтичні та діабетичні вироби. Майже всі вони розроблені спеціалістами акціонерного товариства і схвалені Міністерством здоров'я України.

ВАТ «Київхліб» пропонує споживачам велику кількість хлібобулочних виробів, а саме - хліб, булочні, здобні, листкові вироби, бублики, сухарі, соломка, хлібні палички, сушки, напівфабрикати для піци, пироги та пиріжки, вироби до Великодня та інших релігійних свят. Для споживачів, що полюбляють солодощі підприємства ВАТ «Київхліб» випускають широкий асортимент кондитерських виробів - це різноманітні тістечка, торти, рулети, пряники, печиво, кекси, зефір, цукерки, торти без консервантів зі строком зберігання 28 діб, східні солодощі та інше.

Крім знаменитого хліба українського та торту «Київського», нині особливим попитом користуються хліб білоруський, Київський заварний, хліб Голландський, Зерновий, булочки «Малятко», слойки, заварні тістечка, київські сушки, торти "Трюфельний", "Чорносливовий" та інша смачна продукція компанії.

Основну сировину ВАТ «Київхліб» одержує від ДАК «Хліб України», ВАТ «Київмлин» ,що знаходяться у Києві.

Допоміжну сировину ? дріжджі, масло, зерно, цукор, сіль, цукор, яйця, маргарин одержує від Львівського дріжджового заводу, Агротехнологічної компаніі «Подолія», ВАТ «Укроліяжирпром», Тетіївмаслозавод, ЗАТ «Зерно України», Публічне акціонерне товариство «Цукровий союз «Укррос», ВАТ «Сатанівський цукровий завод», Цукровий завод ім. Шевченка, Публічне акціонерне товариство «Городищівський цукровий завод», ТОВ «Рідний продукт», ПАТ «Артемсіль», ПАТ «Яготинський маслозавод», ТОВ «Ясенсвіт».

Воду одержує від Трипільської ТЕС. Енергію постачає Енергозбут Київенерго.

Забезпечення виробництва сировиною та матеріалами відповідної якості, по доступній ціні, у сприятливій час та у певному обсязі ? завдання відділу постачання сировини та матеріалів. Контроль за якістю доставленої сировини та матеріалів, якістю технологічних процесів та хлібобулочних виробів, перевірка дотримання Товариством санітарних норм покладено на виробничу лабораторію.

На підприємствах застосовується високоефективне устаткування та традиційна класична технологія виробництва хліба та хлібобулочних виробів із вітчизняної сировини без застосування хімічних розпушувачів та добавок.

Від початку виготовлення продукції до надходження її в торговелъну мережу встановлено суворий лабораторний контроль. Уся сировина, що надходить на підприємства, підлягає вхідному контролю за всіма показниками, перевіряється наявність та правильність супроводжувальних документів. За дотриманням встановлених параметрів технологічного процесу слідкують змінні інженери-технологи.
Посередниками ВАТ «Київхліб» є торгівельні мережі ? усі мережі супермаркетів а також укладені з ними угоди. Прямі продажі теж є. Середньодобово підприємствами ВАТ «Київхліб» реалізується близько 790т. хлібобулочних і 23т. кондитерських виробів. ВАТ «Київхліб» постачає продукцію в 1900 торгівельних точок в м. Києві. ВАТ "Київхліб" виробляє 230 тонн хліба "Українського" і 250 тонн батона за добу і 20-25 тонн кондитерських виробів.

Продукцiя хлiбокомбiнату користується великим попитом в усiх районах Києва, успiшно реалiзується в Київський областi та п'яти областях України. Середньодобова реалiзацiя складає 165-180 тонн хлiбобулочних виробiв. Кiлькiсть постiйно дiючих договорiв на поставку продукцiї постiйно збiльшується. Укладено договори з торгiвельними пiдприємствами рiзних форм власностi. Серед них: ВАТ "Авторитет", ЗАТ "Джерело", ВАТ "Гастроном" (бiльш нiж 10 унiверсамiв), мережi супермаркетiв "БIЛЛА", "Мегамаркет", "Бiмаркет", "Сiльпо", "Фуршет", "Тiко-Маркет", ДП "Євромаркет", "Вест-Лайн", "Євромарт 2", "Велика кишеня", ВАТ "Центральний гастроном", приватні пiдприємцi, вiйськовi частини, лiкарнi, дитячi та шкiльнi установи.

Місця реалізації продукції у м. Києві:

вул. Глушкова, 36 (Велика кишеня);

вул. Глушкова, 31а. (Бумі маркет);

вул. Горького, 115 (Володимирський ринок);

вул. Iнженерна, 1 (Фуршет);

вул. Васильківська, 8 (Велика кишеня);

вул. Лятошинського,14 (Велика кишеня);

пр-кт Науки,8 (Еко маркет);

вул. Драйзера,24 (Фора);

вул. Драйзера,21 (Сільпо);

вул. Бальзака, 66 (Фора);

вул. Вишняківська, 17 (Фора);

пр-кт Бажана, 30 (Фора);

пр-кт Бажана, 14 (маг. Каштан);

вул. Урлівська, 4а (Фора);

вул. Урлівська, 4 (маг. Продтовари);

вул. Княжий Затон, 2/30 (Фора);

пров. Поліський, 7/1 (маз. Смачні продукти);

вул. Новодарницька, 2/17 (маг. №27);

вул. Колекторна, 3 (ДП);

ринок Нісек, М. Позняки;

пp-кт Московський, 15-А (Ашан);

пр-кт Маяковського, 17 (Еко маркет);

пр-кт Маяковського, 75/2 (Сільпо) та інші.

Останнім часом компанія налагоджує зв'язки з іншими країнами, зацікавленими в отриманні високоякісної та смачної продукції київських хлібозаводів ? німецькі партнери закуповують та реалізовують пряники та сушки по всій Європі.

Конкурентами компанії є державне акціонерне товариство «Хліб України», Київський Хліб, Закрите акціонерне товариство «Київхлібопродукт», Хліб союз, Фастівське хлібоприймальне підприємство, ВАТ «Устимівське хлібоприймальне підприємство», ВАТ «Миронівське хлібоприймальне підприємство», Закрите акціонерне товариство «Переяслав-Хмельницький хлібозавод», Відкрите акціонерне товариство «Миронівський хлібопродукт» та інші.

Продукція, що виробляється на ДП ВАТ «Київхліб» хлібокомбінаті №11 не може конкурувати із західними виробниками аналогічної продукції, бо групи основних засобів підприємства мають великий знос, наприклад: у 2006 році машини і обладнання мали знос 42,5 %, транспортні засоби - 61,8%, будинки, споруди, обладнання, передавальні пристрої - 30,9%, інвентарна тара - 50,2%, малоцінні оборотні матеріальні активи - 50%, тобто обладнання ДП ВАТ «Київхліб» хлібокомбінату №11 не модернізовано.

З метою підвищення ефективності управління виробництвом і конкурентоспроможності продукції, на всіх підприємствах сертифіковані і функціонують системи управління якістю згідно з вимогами стандарту ISO 9001, на хлібокомбінатах № 10 і № 12 впроваджено систему безпечності продукції HACCP.

Конкуренти ДП ВАТ «Київхліб» хлібокомбінату № 11 на ринку хліба м. Києва:

- За продуктами довготермінового зберігання:

) Донецький БКК

) Запорізький «Хлібодар»

) Ржищівський завод продтоварів

) Луганський «Коровай»

) Роменський хлібокомбінат

) «Богуслав»

) «Укрцарфіш»

) «Север» (пряники) м. Ніжин

- За хлібобулочними виробами:

) Переяславський хлібзавод

) Чернігів хліб

) «Бак хаус»

) ТОВ «Сава»

) Одеський «Коровай»

) Фірма «ТАК!»

) ВТК «Круассан» м. Одеса

) ПП «Ольховий»

) «Живий хліб» м. Полтава

) Власне виробництво супермаркетів.

Продукція ВАТ «Київхліб » на ринку хлібобулочних виробів міста Києва займає приблизно 90%, а решта 10% припадає на приватні підприємства та інші підприємства, що не входять до ВАТ «Київхліб». Тобто ВАТ «Київхліб» є монополістом на ринку хлібобулочних виробів міста Києва.

Конкурентоспроможність підприємства залежить від ряду таких чинників, як:

конкурентоспроможність товарів підприємства на зовнішньому і внутрішньому ринках;

вид виробленого товару;

місткість ринку (кількість щорічних продажів);

легкість доступу на ринок;

однорідність ринку;

конкурентні підприємств, що вже працюють на даному ринку;

конкурентоспроможності галузі позиції;

можливість технічних нововведень у галузі;

конкурентоспроможність регіону і країни.

Контактні аудиторі: ЗМІ, банки, робітники підприємства тощо.

ВАТ «Київхліб»постійно працює над вдосконаленням випуску продукції, поліпшенням її якості та розширенням асортименту хлібобулочних виробів. Це стало незмінним правилом роботи підприємства, де орієнтуються на попит споживачів як фактор поліпшення діяльності заводу, в основі якого - як традиції, так і використання нових технологій.

Споживачами продукції є люди всіх вікових категорій не залежно від їх матеріального статку. Хліб є життєво необхідним. Це традиційний харчовий продукт.

Перелік основних показників діяльності підприємства представлені у табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Основні показники діяльності ВАТ «Київхліб» за 2008-2009 р.р.

ПоказникиОдин. виміру2008 рік2009 рікВідхиленняабсолютне, ±відносне, %1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукціїтис. грн.1122157151411839196134,92. Собівартість реалізованої продукціїтис. грн.721177103243031125343,23. Адміністративні витратитис. грн.646206941047907,414. Витрати на збуттис. грн.1493551687271937212,975. Повні витрати на виробництво і реалізацію продукціїтис. грн.935152127056733541535,876. Прибуток від реалізації продукціїтис. грн.1870052435515654630,247. Прибуток чистийтис. грн.1463416544191013,058. Витрати на 1 грн. чистої виручки від реалізаціїкоп.83,3483,910,57199. Рентабельність діяльності (продаж)%1,31,1- 0,2х10. Рентабельність продукції%2019,7- 0,3х

На основі проведених розрахунків, бачимо, що чистий дохід (виручка) від реалізації продукції у 2009 році, порівняно з 2008, зріс на 391961 тис. грн., або на 34,9%).

Витрати на 1 грн. чистої виручки від реалізації збільшились на 0,57 коп. Така зміна викликана непропорційним зростанням повних витрат на виробництво (зросли на 335415 тис. грн., або на 35,87%) і чистим доходом від реалізації продукції - зріс на 391961 тис. грн., або на 34,9%.

Рентабельність діяльності підприємства у 2008 році склала 1,3%, а у 2009 році вона дорівнювала 1,1%. Відхилення становить -0,2%.

На превеликий жаль, за 2008 - 2009 р. не відбулося ніяких вкладень інвестицій в розвиток виробництва. Керівництвом ВАТ «Київхліб» було переглянуто асортимент підприємства, ? проведено скорочення низькорентабельних видів продукції і збільшено кількість позицій високорентабельних видів продукції, що також мало позитивний вплив на загальну прибутковість діяльності підприємства.

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


2.1 Концепції управління маркетингом і їх використання підприємством


Існує шість різних підходів в управлінні маркетингом: концепція вдосконалення виробництва, концепція вдосконалення товару, концепція інтенсифікації комерційних зусиль, концепція маркетингу, концепція соціально-етичного маркетингу, концепція маркетингу стосунків.

Найвищої ефективності роботи на ринку може досягнути лише те підприємство, яке працює на основі соціально-етичного маркетингу. При цьому на підприємстві, з будь-якою формою власності, повинна бути створена служба маркетингу ? саме таким є ВАТ «Київхліб».

У своїй діяльності ВАТ «Київхліб» орієнтується на потреби та бажання споживачів, звертає увагу і на проблеми навколишнього середовища і суспільства, бере до уваги суспільні потреби та інтереси передусім перспективного характеру: охорону навколишнього середовища, природних ресурсів, здоров'я людей, національної безпеки ? саме тому і використовує концепцію соціально-етичного маркетингу.

Така концепція допомагає відповісти на питання: чи завжди компанія, яка виявляє і задовольняє індивідуальні запити клієнтів, робить усе можливе для споживачів та суспільства, якщо оцінювати її роботу за кілька десятиліть?

ВАТ «Київхліб» звертає велику увагу на екологічні проблеми навколишнього середовища, що відбувається у русі застосування концепції соціально-етичного маркетингу. Щоб зменшити шкідливий вплив на навколишнє середовище, підприємство використовує енергозберігаючі технології у виробництві, а також закуповує тільки екологічно чисту сировину для виготовлення продукції. На підприємстві ведеться жорсткий контроль за, корисністю продукції. Новітнє обладнання дозволяє зберегти якомога більшу кількість корисних речовин у хлібобулочних виробах. Також підприємство поступово відмовляється від целофанової упаковки на користь паперової, яка є меш шкідливою і краще утилізується.

Підприємство ВАТ «Київхліб» задовольняє потреби і запити покупців. Воно діє з врахуванням довготермінового добробуту суспільства і споживачів.

ВАТ «Київхліб» має мету, яка складається в задоволенні різних потреб покупців відповідно до інтересів суспільства. Підприємство забезпечує інтереси споживачів, постійно займатися пошуком нових товарів, щоб повніше задовольнити попит. Підприємницька одиниця готова вносити нововведення в товари відповідно до інтересів покупців. Постійно контактують зі споживачами, що підтримують підприємство та проявляють турботу для задоволення їх потреб.

Компанію хвилюють і суспільні проблеми. Наприклад, проблема сирітства. Вже багато років підприємство безкоштовно постачає цукерки в дитячі будинки, що знаходяться в Київській областях.

Спочатку компанія виявляє потреби й інтереси цільових ринків, а потім забезпечує клієнтам вищу споживчу цінність засобами, які підтримують чи навіть поліпшують благополуччя клієнтів і суспільства.

Отже, ВАТ «Київхліб» обрало соціально-етичну концепцію розвитку виробництва. Підприємство орієнтується на потреби покупців. Будь-яке рішення щодо купівлі певного товару може бути компромісним. Уявлення про потреби споживача складають тільки внаслідок спеціальних досліджень. Коли всі відділи компанії працюють, аби задовольнити інтереси клієнтів, формується дворівнева система інтегрованого маркетингу: перший рівень - визначення функцій маркетингу на підприємстві; другий - узгодження роботи всіх відділів.

Аналізуючи діяльність ВАТ «Київхліб», можна зробити висновок, що соціальні принципи сприяють розвитку підприємства, і навпаки, їх уникання звужує можливості успіху.


2.2 Організаційна побудова служби маркетингу на підприємстві та можливості щодо її вдосконалення

управління маркетинг товарний господарський

Маркетингові форми господарювання в нашій країні до останнього часу не мали належного розвитку. Основна причина цього - командно-адміністративна система, яка сковувала ініціативу підприємств, не дозволяла їм самостійно діяти, виходячи з вивчення ринку й попиту споживачів. Все це не давало його принципам маркетингу проникати у саме виробництво.

Розрізняють такі моделі організації маркетингу відповідно до їх орієнтації: функціональна, товарна, маркетингова, територіальна і матрична.

Чим більшу роль маркетинг відіграє в управлінні підприємством, тим імовірніше, що підприємство досягло рівня інтегрованої маркетингової організації. І навпаки, незначна роль маркетингу в управлінні підприємством свідчить про те, що воно будує свою діяльність на періодичних завданнях, тобто на кризовій чи фрагментарній основі.

На підприємстві ВАТ «Київхліб» діє функціональна організаційна структура управління маркетингом. Вона дає змогу створити маркетинговий центр, в якому співробітники об'єднуються по горизонталі у відповідні відділи, служби і бюро. В основу цього організаційного типу системи маркетингу покладено розподіл праці за усталеними і знову виникаючими функціями. Таким чином, головним чинником, що впливає на специфіку конструкції управління, є функціональна спеціалізація працівників.

Разом з позитивними рисами функціональна на ВАТ «Київхліб» структура має й недоліки. Так, простота управління і висока маневреність втрачаються при розширенні підприємством асортименту товарів або ділових послуг. Причиною є збільшення часу реакції на динаміку зовнішнього середовища. У свою чергу, ця причина породжується тим, що функціональна структура маркетингу на цьому підприємстві порівняно з іншими підходами відрізняється слабкою гнучкістю корпоративної політики, оскільки стратегії, котрі її характеризують і які вона реалізує, орієнтуються в основному на досягнення поточного ефекту, а не на розроблення й упровадження нововведень. Саме така маркетингова структура для ВАТ «Київхліб» більше сприяє збереженню усталених параметрів господарської діяльності й системи внутрішніх фірмових зв'язків, ніж виявленням новаторства і динаміки розвитку.

До основних переваг функціональної маркетингової структури належать:

концентрація зусиль на виконанні основних завдань маркетингу;

можливість спеціалізації;

комплексність виконуваних завдань;

високий професійний рівень виконавців;

простота управління.

З-поміж основних недоліків даної структури - такі:

одноманітність роботи виконавців;

незначна гнучкість;

переймання функцій інших підрозділів підприємства;

можливість нездорової конкуренції між підрозділами;

ускладнене порівняння результативності роботи окремих підрозділів.

Функціональна структура ВАТ «Київхліб» полягає у простоті управління, конкуренції між окремими учасниками як стимул зростання ефективності роботи, можливістю функціональної спеціалізації маркетологів як чинник зростання їх професійної кваліфікації.

Слід ставити фахівців з маркетингу на початковому етапі, а не наприкінці виробничого циклу, інтегрувати маркетинг у кожну фазу бізнесу. Шляхом ретельного вивчення ринку встановити і довести до кожного інженера, конструктора і виробника, яким клієнт хоче бачити продукт, яку ціну він готовий заплатити, де і коли потрібен цей продукт.

У рис. 2.1 подано узагальнену схему маркетингової структури на основі функціонального підходу на ВАТ «Київхліб». На схемі представлені всі можливі функціональні відділи (служби, бюро), які можуть бути створені на підприємстві в маркетинговій організаційній структурі.


л


Рис. 2.1. Узагальнена схема маркетингової структури на основі функціонального підходу на ВАТ «Київхліб»


На практиці деякі функціональні підрозділи можуть бути об'єднані залежно від специфіки підприємства, особливостей обумовленого ринку та корпоративної політики продуцента.

Незважаючи на недоліки й водночас рідкісне поєднання сприятливих умов для виявлення ефективності, необхідно зазначити, що роль функціональної маркетингової структури на ВАТ «Київхліб» полягає в тому, що вона є базовою для всіх інших варіацій організаційної побудови.

Ефективне використання існуючих в ВАТ "Київхліб" ресурсів можна забезпечити, вдосконаливши організаційну структуру управління.

Отже, ця структура організації маркетингу повністю відповідає роботі підприємства ВАТ «Київхліб». Відділи ефективно взаємодіють і вчасно виконують свої завдання. Забезпечують виконання основних цілей підприємства, тобто виробництво високоякісної продукції, отримання прибутку, як наслідок узгодженої політики ціноутворення, роботи з контрагентами та реалізації продукції.

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «КИЇВХЛІБ»


3.1 Аналіз маркетингового середовища


Ф. Котлер визначає маркетингове середовище як сукупність факторів, які впливають на спроможність підприємства розвивати й підтримувати взаємовідносини з цільовим ринком.

Маркетингове середовище постійно змінюється: ринкові можливості й загрози виникають, змінюються й зникають, тому для підприємства є дуже важливим, вчасно розпізнавши ринкові можливості й загрози, розвивати можливості та знешкоджувати загрози.

Фактори зовнішнього середовища ділять на групи:

? Мікросередовище.

? Макросередовище.

Маркетингове мікросередовище - частина середовища, в якому фірма безпосередньо функціонує в процесі маркетингової діяльності. До складових мікросередовища належать: безпосередньо підприємство, постачальники, маркетингові посередники, споживачі, конкуренти, громадськість.

Маркетингове макросередовище - це ті фактори, якими фірма не може безпосередньо керувати, але які впливають на її маркетингову діяльність. До маркетингового макросередовища належать: економічне середовище, демографія, політичне середовище, НТП, культура, природне середовище.

Розглядаючи безпосередньо підприємство ВАТ «Київхліб» необхідно передусім звернути увагу на ту роль, яку відіграє служба маркетингу в загальній структурі підприємства, на її організаційну структуру, звязки з іншими службами. Рівень професійної підготовки та набутого досвіду фахівців-маркетологів також відіграє значну роль як фактор мікросередовища.

Маркетингові посередники - це ті фірми й організації, які беруть участь у тому чи іншому етапі процесу маркетингу підприємства ВАТ «Київхліб» (маркетингові дослідження, збут, просування тощо).

На ВАТ «Київхліб» присутні:

·торгові посередники ВАТ «Київхліб» - сприяють доведенню товару до кінцевого споживача;

·маркетингові фірми ВАТ «Київхліб» - здійснюють маркетингові дослідження на замовлення фірми;

·рекламні агентства ВАТ «Київхліб» - виступають субєктами маркетингових комунікацій фірми.

Роль постачальників на підприємстві, як фактора маркетингового мікросередовища визначається тим, що матеріально-технічні ресурси та комплектуючі вироби є вхідними елементами процесу виробництва товарів. На ВАТ «Київхліб» майже не існує проблеми постачання ресурсів. Підприємство має змогу вибирати постачальників за тими чи іншими критеріями (ціна, рівень обслуговування тощо).

Рейтинг постачальників цукру ВАТ «Київхліб» наведено у табл. 3.1


Таблиця 3.1

Рейтинг постачальників цукру ВАТ «Київхліб»

Критерії оцінюванняПАТ «Цукровий союз «Укррос»ВАТ «Сатанівський цукровий завод»ПАТ «Городищівський цукровий завад»РейтингВаговий коефіцієнтЗагальний рейтингРейтингВаговий коефіцієнтЗагальний рейтингРейтингВаговий коефіцієнтЗагальний рейтинг123456789101. Ціна50,31,550,4240,20,82. Якість40,20,850,2140,31,23. Обсяг поставок40,31,250,10,550,31,54. Термін постачання40,10,450,2140,10,45. Надання кредиту20,10,240,10,430,10,3Всього14,114,914,2З табл. 3.1 ми можемо побачити, що найкращим постачальником сировини для ВАТ «Київхліб» є ВАТ «Сатанівський цукровий завод», інші постачальники, такі як, ПАТ «Цукровий союз «Укррос» та ПАТ «Городищівський цукровий завад» показали теж досить високі результати, проте отриманні результати дуже відрізняються від лідера. Підприємству ВАТ «Київхліб» ніколи не потрібно зупинятися на досягнутому і постійно шукати нові джерела постачання сировини.

Підприємство ВАТ «Київхліб» ретельно вивчає споживачів і може працювати на таких типах клієнтури ринку:

споживчому ринку;

ринку виробників;

посередницькому ринку;

урядовому ринку;

міжнародному ринку.

Громадськість - це люди та організації, які становлять реальний чи потенційний інтерес для фірми або впливають на можливість досягнення їх цілей. Для ВАТ «Київхліб» громадськість може як сприяти, так і перешкоджати підприємству в реалізації його цілей. Наприклад, якщо у фінансових колах (банки, страхові компанії) склався негативний імідж підприємства, йому буде досить важко реалізувати можливість отримання фінансових ресурсів.

Конкуренція - це боротьба за ринкову частку між фірмами, споживачі яких мають ідентичні або схожі потреби. Саме за допомогою аналізу конкуренції, мі можемо виявити ринкове положення ват «Київхліб», конкурентоспроможність її товарів.

В процесі вивчення поведінки покупців необхідно визначити його характер і отримати інформацію, яка б відображала різноманітні сторони купівельної поведінки. До цієї інформації відноситься :

-інформація про рішення і дії, що передують купівлі товару;

-інформація про купівлю товару;

-інформація про реакцію покупців на стимулювання збуту.

Для підприємства особливе значення має вивчення впливу різноманітних комерційних стимулів на процес купівлі товару. По кожній характеристиці маємо три рівні значимості:

·важлива - 3;

·бажана - 2;

·не має значення - 1.

Результати визначення значимості ВАТ «Київхліб» наведено в табл. 3.2.


Таблиця 3.2

Оцінка впливу факторів на процес здійснення покупки

ФакториЗначимість факторів (Ступінь задоволеності)МісцеВажливаБажанаЗначення не має1. Ціна товару312. Якість313. Ширина асортименту224. Відомість ТМ315. Упаковка226. Престиж фірми-виробника227. Рекламна підтримка з боку продавця138. Місце розташування продавця22

Згідно даних табл. 3.2. можна сказати, що продукція ВАТ «Київхліб» відноситься до такого типу товарів, при виборі яких звертають увагу в першу чергу на:

? ціну товару;

? якість продукції;

? відомість ТМ.

З перелічених факторів у ВАТ «Київхліб» найменш розвинена рекламна підтримка, тому що керівництво не надає реклами у ЗМІ та інших джерелах. На вибір покупця не дуже впливає місце розташування продавця, ширина асортименту та упаковка, які надає підприємство - виробник.

Економічне середовище утворюють ті фактори, які впливають на купівельну спроможність населення, рівень його доходів і витрат. До таких факторів належать макроекономічні показники: фаза економічного циклу країни, рівень інфляції, рівень зайнятості населення, обсяг валового національного продукту та його динаміка, рівень купівельної спроможності та доходів населення, рівень цін, наявність та обсяг товарного дефіциту.

Неадекватність прожиткового мінімуму породжує дезорієнтацію в соціальній політиці загалом і в політиці забезпечення доходів населення зокрема. За Конституцією, в Україні доходи громадян повинні бути не нижчими за прожитковий мінімум, що є стандартом та державною гарантією мінімальних потреб людини. Проте середній показник шкали доходів населення за деякими видами економічної діяльності менший за вартість споживчого кошика, і його забезпечення не гарантує забезпечення конституційних прав.

Найвищий рівень середньої зарплати в Україні на 1 вересня 2011 року спостерігався в Києві - 4,056 тис. грн (у серпні середня зарплата знизилася на 2,8%).

У середньому грошові витрати за місяць в 2008 році становили 922,36 грн., що на 207,56 грн. більше, ніж в 2007 (або 22,5 %) і на 609,27 грн. (або 66,1 %) - ніж у 2004 р. Динаміка сукупних витрат також відображає їх зростання. Так, в 2008 році вони зросли на 301,78 грн. (або 28%) порівняно з 2007 роком.

На ВАТ «Київхліб» суттєво вплинуло подорожчання цукру та штучних його замінників. Це є результатом як низького врожаю цукрового буряку в Україні, так і подорожчання цукру-сирцю у світі.

Демографічний фактор передбачає дослідження таких показників, як чисельність населення, географічне розміщення населення, міграція, віковий склад населення, рівень народжуваності та смертності, сімейний стан. Цей фактор є дуже важливим для ВАТ «Київхліб», тому що підприємство орієнтується на вікові вподобання.

Продукція ВАТ «Київхліб» орієнтована в основному на Київську область, хоча основними споживачами продукції підприємства являється все населення України. За даними останнього перепису України, що проводився в 2001 році кількість населення в Київській області становить 1827,9 тис. осіб, в тому числі в Києві - 2666,1 тис. осіб. Кількість міського населення <#"justify">ВікКількість постійного населення, тис. осібУ % до підсумку2001 рік1989 рік0-9169,89,314,510-19276,915,213,720-29251,813,814,230-39256,114,114,240-49267,114,711,550-59195,110,712,360-69211,511,610,870-79144,886,280 і старше46,82,62,6

Дані таблиці свідчать про те, що віковий склад населення у 2001 році, порівняно з 1989 роком, у віці до 60 років збільшується, а після 60 років зменшується. Кількість постійного населення у Київській області найбільша у віці 10-19 років та 40-49 вона складає 276,9 тис. осіб та 267,1 тис. осіб.

За міжпереписний період частка дітей у загальній кількості населення зменшилась. Доля осіб у віці старшому за працездатний суттєво підвищилась, що значно ускладнює сучасну демографічну ситуацію.

Політико-законодавчий фактор охоплює: політичну структуру країни, урядову, політичну та законодавчу стабільність, політичну орієнтацію країни, податкову політику уряду, вплив професійних спілок, міжнародну орієнтацію та державне регулювання міжнародних відносин, державне регулювання конкуренції.

Дiяльнiсть товариства здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства України, проте були допущенi порушення, за якi сплачено штрафiв на суму 226,7 тис. грн.

В 2009 роцi на пiдприємствах товариства виконувалася певна робота по досягненню встановлених нормативiв безпеки, гiгiєни працi, виконанню номенклатури заходiв з охорони працi. За минулий рiк виконано бiля 60 заходiв iз запланованих 85 на рiк, що склало 70 вiдсоткiв вiд запланованих заходiв. На заходи з охорони працi використано 2,8 млн. грн., що дало змогу полiпшити умови працi значнiй кiлькостi працiвникiв. Протягом року виконувалися роботи по переплануванню виробничих та санiтарно-побутових примiщень, реконструкцiї систем припливно-витяжних вентиляцiй, аспiрацiйних систем верстатного обладнання, реконструкцiї систем штучного освiтлення, проводилася перевiрка знань у працiвникiв, що обслуговують об'єкти пiдвищеної небезпеки, атестацiя робочих мiсць за умовами працi, медичнi огляди. На пiдприємствах проводився 3-х ступiнчатий оперативний контроль з охорони працi. Працiвники пiдприємств забезпечувалися засобами iндивiдуального захисту, спецодягом, спецвзуттям, нормативними актами з охорони працi, лiкувальними препаратами та медикаментами для профiлактики захворювань.

Згiдно з планом стратегiчного розвитку ВАТ, в поточному роцi робота з розробки нових видiв продукцiї буде проводитись в таких напрямках: - проведення експериментальних робiт з використанням нових видiв сировини та полiпшувачiв з метою: - розробки продукцiї з новими смаковими якостями; - збереження свiжостi хлiба; - подовження термiнiв зберiгання продукцiї; - розробка нових видiв продукцiї для виробництва на лiнiях з прискореним тiстоприготуванням; - розробка нових видiв хлiба з використанням солодових екстрактiв та сухих квасiв; - оновлення асортименту (розробка нових) дрiбноштучних здобних виробiв: - з використанням нових начинок (фруктових, сирних, кремових i iн.); - листкових виробiв (випечених, заморожених); - розробка нових видiв пряникiв з начинками на базi х/к №11: - фруктовими; - на жировiй основi; - глазурованих кондитерською глазуррю; - розробка нових видiв тортiв та тiстечок: - крихтовi тiстечка; - сирнi торти та тiстечка; - медовi; - комбiнованi - торти та тiстечка з використанням для крему маргарину для тортiв; - розробка продукцiї для здорового харчування (хлiб, булочнi вироби, сухарi, печиво).

Соціально-культурне середовище включає такі фактори, як соціальні групи, базові цінності, переваги світосприйняття, поведінку, системи поглядів, цінностей, моралі, звичок, мови, стилю життя. ( наприклад, якщо через культурні цінності люди не можуть дозволити собі вживати пшеничний хліб , то їх треба забезпечити житнім хлібом ).

Природне середовище, як фактор маркетингового макросередовища, для ВАТ «Київхліб» останнім часом набуває дедалі більшого значення у звязку зі зростанням рівня забруднення навколишнього середовища.

В Україні, яка займає одне з останніх місць за показником забезпечення поверхневим стоком води на людину, щорічно скидається у водойми понад 2,5 млрд. кубометрів забруднених стоків.

Екологічні проблеми були головною причиною виникнення концепції соціально-етичного маркетингу. Задовольняючи потреби окремих споживачів, підприємство ВАТ «Київхліб» враховує інтереси суспільства в цілому. Підприємство використовує енергозберігаючі технології у виробництві, а також закуповує тільки екологічно чисту сировину для виготовлення продукції. Також підприємство поступово відмовляється від целофанової упаковки на користь паперової, яка є меш шкідливою і краще утилізується.

Науково-технічний прогрес, технологічні зміни справляють значний вплив на спосіб життя, поведінку, потреби та переваги споживача. Вони впливають на всі елементи маркетингового комплексу, але більш за все проявляється в аспекті інноваційної діяльності.

У 2010 роцi товариством заплановано виробити та реалiзувати 252,5 тис. т. хлiбобулочних виробiв та 7,3 тис. т. кондитерських виробiв на загальну суму 1067,7 млн. грн. Для забезпечення пiдвищення технiчного рiвня та культури виробництва, полiпшення умов працi, економiї енергетичних ресурсiв правлiнням ВАТ "Київхліб" розроблено план розвитку товариства на 2010 рiк., а саме: на хлiбокомбiнатi №2 буде проведена замiна 4 компресорiв високого тиску, якi вiдпрацювали свiй ресурс на сучаснi бiльш економiчнi в споживаннi електроенергiї та обслуговуваннi роторнi компресори "повiтродувки". Це дасть можливiсть зекономити витрати електроенергiї, знизити затрати на придбання мастил, запасних частин тощо. Планується отримати додатковий прибуток у сумi 278 тис. грн. в розрахунку на рiк. Витрати на впровадження цього проекту становитимуть 750 тис. грн. Термiн окупностi 2,2 роки. Крiм того, планується замiнити морально застарiле i фiзично зношене устаткування тiстопереробного вiддiлення лiнiї №5 по виготовленню пшеничного хлiба, що дасть можливiсть забезпечити приготування тiста з бiльшою вологiстю та збiльшити вихiд готової продукцiї. На булочно-кондитерському комбiнатi буде придбано та встановлено 4 напiвавтомати для виготовлення коробок для тортiв вагою 1,0 кг. та 0,5 кг. Це полiпшить зовнiшнiй вигляд упаковки та забезпечить конкурентоспроможнiсть тортiв на ринку збуту. Витрати на впровадження цього заходу становитимуть 754 тис. грн., термiн окупностi 2 роки. Також планується придбати холодильний тунель для кондитерських виробiв (тiстечок). Впровадження цього заходу дозволить досягти повного використання потужностi вузла вiдсадки i максимального використання потужностi лiнiї з виробництва тiстечок пiд торговою маркою "Трюфельнi". Витрати на впровадження заходу становитимуть 270 тис. грн. Термiн окупностi 2,3 роки. На хлiбокомбiнатi №11 потрiбно провести реконструкцiю лiнiї з виробництва сухарних виробiв, що забезпечить збiльшення виробництва та продаж сухарних виробiв на 12%, зменшення витрат на пакування продукцiї та покращання умов працi робiтникiв. Витрати на впровадження 4,4 млн. грн., термiн окупностi 2,7 роки. Для збiльшення обсягiв виробництва сушки в упаковцi та задоволення потреб торговельної мережi планується придбати та встановити пакувальний автомат для сушки, який пакує у трьохшовнi пакети та пакети з провареними краями; на хлiбокомбiнатi №12 передбачається придбати та встановити 4 напiвавтомати для виготовлення коробок для тортiв масою 1,0 кг та 0,5 кг. Витрати на впровадження 754 тис. грн., термiн окупностi 2,3 роки.

Сьогодні на комбінатах ВАТ «Київхліб» здійснюється системна реконструкція, постійно удосконалюється і модернізується парк технологічного устаткування, запускаються нові виробничі потужності. Завдяки висококваліфікованим спеціалістам та вдалій реалізації нових рецептур динамічно нарощується випуск нової продукції, розширюється асортимент.

Питанням якості продукції та дотриманню технології її виготовлення компанія приділяє першочергового значення. Хліб виготовляється з натуральної високоякісної сировини, без використання консервантів і поліпшувачів. Продукція не містить ГМО.


3.2 Комплексний SWOT- аналіз


SWOT- аналіз - це групування факторів маркетингового середовища відносно фірми на зовнішні та внутрішні та їх аналіз з позиції визначення позитивного чи негативного впливу на маркетингову діяльність підприємства.

SWOT- аналіз дозволяє компанії вивчити існуючі на ринку можливості й зважити свої здатності з їхнього переслідування. Також при цьому вивчаються загрози, здатні підірвати позиції фірми. Сильні й слабкі сторони розглядаються з позиції покупців, що підводить реальну основу під рішення про розподіл ресурсів і допомагає компанії дістати максимум користі з наявних у неї можливостей.

Термін «SWOT-аналіз» виник від скорочення перших літер англійських слів «сильні та слабкі сторони, можливості та загрози» (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats).

Проведемо SWOT- аналіз ВАТ «Київхліб». У наведеній таблиці оцінки були виявлені на основі експертної думки.


Визначення позиції підприємства ВАТ «Київхліб» на матриці SWOT на основі вихідних даних, наведених в табл. 3.4.


Таблиця 3.4

Вихідна інформація для побудови матриці можливостей та загроз для підприємства

Зовнішні можливостіЗовнішні загрозиЧинникиІмовірність реалізації можливостейВплив можливостей на фірмуЧинникиІмовірність реалізації загрозВплив загроз на фірмуСтупінь важливостіІмовірністьЗагальна оцінкаСтупінь важливостіІмовірністьЗагальна оцінкаСтупінь важливостіІмовірністьЗагальна оцінкаСтупінь важливостіІмовірністьЗагальна оцінка1.Збільшення ринкової частки підприємства70,53,590,98,11.Зменшення ринкової части підприємства70,53,590,10,92.Розширення та поглиблення асортименту продукції80,75,690,87,22.Скорочення асортименту продукції80,32,490,21,83.Залучення висококваліфікованих працівників90,76,350,63,03.Відсутність висококваліфікованих працівників90,32,750,42,04.Відкриття нових торгових точок60,53,060,63,64.Закриття торгових точок60,53,060,42,45.Збільшення кількості постачальників сировини50,63,0100,66,05.Зменшення кількості постачальників сировини50,42,0100,44,06.Зростання попиту40,52,060,95,46.Падіння попиту через зниження доходів населення40,52,060,10,67.Покращення економічної ситуації в країні60,42,450,63,07.Погіршення економічної ситуації в країні60,63,650,42,08.Збільшення реклами80,75,680,64,88.Зменшеня реклами80,32,480,43,2Разом--31,4--41,1Разом--21,6--16,9


Побудуємо матрицю можливостей для підприємства (рис. 3.1).


Рис. 3.1. Матриця можливостей


Побудувавши матрицю можливостей можна зробити наступний висновок:

üФактор 2 (розширення та поглиблення асортименту продукції) необхідно врахувати та використати.

üФактор 3 (залучення висококваліфікованих працівників), фактор 8 (збільшення реклами), фактор 4 (відкриття нових торгових точок), фактор 7 (покращення економічної ситуації в країні), фактор 6 (зростання попиту), фактор 5 (збільшення кількості постачальників сировини) - не слід враховувати, оскільки ймовірність їхньої реалізації можливостей низька, а вплив можливостей на фірму малий.

üФактору 1 (збільшення ринкової частки підприємства) необхідний гнучкий підхід.

Побудуємо матрицю загроз для підприємства (рис. 3.2).


Рис. 3.2. Матриця загроз


Побудувавши матрицю загроз можна зробити наступні висновки:

üФактор 5 (зменшення кількості постачальників сировини) потрапив у поле, де вплив на фірму тяжкий, а імовірність реалізації загроз низька.

üФактор 1 (зменшення ринкової части підприємства), фактор 2(скорочення асортименту продукції), фактор 3 (відсутність висококваліфікованих працівників), фактор 4 (закриття торгових точок), фактор 6 (падіння попиту через зниження доходів населення), фактор 7 (погіршення економічної ситуації в країні), фактор 8 (зменшення реклами) - потрапили у поле, де вплив на фірму помірний, а імовірність реалізації низька, тобто це загрози, які не мають сильного впливу на підприємство. Однак їх треба приймати до уваги.

Визначимо сильні і слабкі сторони підприємства (табл. 3.5).


Таблиця 3.5

Визначення сильних і слабких сторін

Сильні сторониПоказникВажливістьЗагальна оцінкаСлабкі сторониПоказникВажливістьЗагальна оцінка1.Висока якість продукції35151.Застаріле обладнання53152. Великий досвід роботи53152.Вузький асортимент продукції53153.Кваліфікованість служби збуту43123.Мала кількість торгових точок4284.Ефективна співпраця підрозділів підприємства4284.Не використання всієї потужності підприємства4285.Прибутковість53155.Не значна кількість посередників4286.Зручніше у порівнянні з конкурентами розташування 3 3 96.Низький рівень якості обслуговування клієнтів326Разом74Разом60

Побудувавши матрицю можливостей та загроз, а також визначивши сильні та слабкі сторони підприємства, треба визначити його позицію (рис. 3. 3).

Рис. 3.3. Схема SWOT


За допомогою побудованого нами SWOT - аналізу, можна зробити наступні висновки, що сильних сторін підприємства більше ніж слабких, а зовнішні можливості переважають зовнішні загрози. З цього випливає, що для підприємства ВАТ «Київхліб» актуальною є стратегія «Максі-Максі», яка використовує сильні сторони підприємства для реалізації маркетингових можливостей. Вона є найперспективнішою для підприємства.


3.3 Аналіз цілей підприємства


Маркетингові цілі - це конкретні якісні та кількісні зобовязання організації в показниках обсягу продажу частки ринку або прибутку, яких можна досягти за певний час.

Для відображення цілей навіть дуже простої організації треба використати комплексний підхід, тобто створити систему цілей, яка б відбивала потреби підприємства з точки зору як зовнішнього, так і внутрішнього середовища.

При формалізації цілей необхідно памятати, що вони мають відповідати критеріям: конкретність, вимірність, досяжність, значимість та визначеність у часі.

«Дерево цілей» - це наочне графічне зображення підпорядкованості та взаємозв'язку цілей, що демонструє завдання та окремі дії.

Проаналізувавши діяльність підприємства ВАТ «Київхліб» можна побачити, що воно займає стійкі ринкові позиції. Головною метою його є збільшення кількість покупців на 10% та обсяги продажу на 30 тис. т. у 2010 році в порівнянні з 2009 роком.

Основна ціль ВАТ «Київхліб» - вдосконалення цінової політики, вдосконалення політики просування, вдосконалення товарної політики та вдосконалення політики розподілу. До цілей другого та третього рівня входять такі заходи як рекламна діяльність, проведення переоснащення лінії по виробництву кексів «Насолода», проведення заходів щодо стимулювання збуту, зниження роздрібних цін на «Булочки з маком», проведення акцій: при купівлі хліба на суму від 20 грн. отримуєш чашку у подарунок, оцінка ефективності рекламних заходів, перегляд всього асортименту та ін.

Цілі підприємства ВАТ «Київхліб» представлена на рис. 3.4.


Рис. 3.4. Дерево цілей ВАТ «Київхліб»


3.4 Дослідження споживачів продукції ВАТ «Київхліб»


З метою дослідження відповідності продукції ВАТ «Київхліб» вимогам споживачів, було проведено опитування. Для дослідження була розроблена анкета, яка на сьогодні є найбільш розповсюдженим методом для отримання первинної інформації (додаток А). В ході проведеного дослідження було опитано 200 респондентів, які віддають перевагу ВАТ «Київхліб».

Мета анкетування - визначити якість надання послуг ВАТ «Київхліб» та рівень задоволеності споживачів цими послугами, а також дізнатися думку споживачів стосовно продукції, що випускається підприємством ВАТ «Київхліб».

При дослідженні споживачів продукції ВАТ «Київхліб» ми використовували анкетування ? найбільш поширений і ефективний метод збору первинної інформації.

При розробці анкет ми дотримувались таких правил:

-зміст запитань відповідає темі та завданням дослідження;

-форма запитань відповідає портретові передбачуваного респондента;

запитання були короткими, зрозумілими, доступними для опитуваних;

анкета охайно оформлена.

Анкетування осіб проводилося в місті Київ. При опитуванні було з`ясованно, що хлібобулочні вироби купуються щодня. Таким чином, з певною ймовірністю можна визначити, що 99% населення Києва вживають вироби продукції «Київхліб». Вибірка сформована таким чином, щоб врахувати думки населення міста щодо продукції підприємства ВАТ «Київхліб».

Рис. 3.5. Вікова структура населення у виборці


Рис. 3.5 відображає вікову структуру населення, яка була задіяна у вибірці: діти і підлітки (0-18 років) - 50 чоловік; працездатне населення (жінки в віці 18-55 років, чоловіки 18-60 років) - 120 чоловік; люди пенсійного віку - 30 чоловіка.


Рис. 3.6. Співвідношення чоловік та жінок у вибірці


Рис. 3.6 відображає розподіл респондентів по статевому принципу: жінок - 50%, чоловіків - 50%. Вибірка сформована таким чином, щоб обєктивно оцінити споживчу мотивацію як серед жінок, так і серед чоловіків, саме тому їх кількість у вибірці пропорційна.

Рис. 3.7. Рід занять респондентів


Такий розподіл показує присутність у виборці всіх соціальних груп населення: студенти - 25%, безробітні - 2%, підприємці - 17%, пенсіонери -9%, воєнні - 13%, лікарі - 11%, вчителі - 23%.


Рис. 3.8. Доходи сімей респондентів


Як бачимо, що більшість опитаних мають доход 4000-5000 грн. (44%), 3000-4000 грн. (28%), 5000 грн. і більше (13%), 2000-3000 грн. (12%), 1000-2000 грн. (3%).

Рис. 3.9. Час споживання продукції підприємства


Рис. 3.9 показує, що більшість респондентів користуються продукцією ВАТ «Київхліб» більше 5 років. Такий показник свідчить про успішну діяльність підприємства та довіру споживачів.


Рис. 3.10. Критерії купівлі кондитерських виробів


Як бачимо, більшість користувачів в першу чергу звертають увагу на зовнішній вигляд та ціну, потім на смакові якості та вагу, на калорійність та на популярність виробника споживачі звертають найменш уваги.

Рис. 3.11. Вироби, які респонденти вживають до чаю


Рис. 3.11 показує, що більшу перевагу споживачі віддають печиву «Вушка» (35%), кекс «Насолода» (25%), плюшка «Московська» (15%), печиво «Вівсяне» та сухарі «Київські» (по 10%) та інше (5%).


Рис. 3.12. Вживання респондентами та членів їх сім`ї тортів та тістечок


Як бачимо, більшість респондентів та членів їх сім`ї вживають тістечка та торти не регулярно - 40%, рідко вживає 35% , регулярно - 25%. Отже, ми бачимо, що торти та тістечка купуються та вживаються на достатньому рівні.

Рис. 3.13. Переваги в хлібної продукції


Рис. 3.13 відображає переваги респондентів в видах хлібної продукції. Перше місце займає хліб український - 24%, на другому місці батон «Нива» - його купують 21% опитаних, на третьому місці хліб білоруський - 16%, на четвертому хліб «Голландський» вишуканий - його купують 14%, на п`ятому місці хліб «Арнаут» столичний - 11%, на шостому місці хліб «Зерновий» - 8%, потім йде хліб по-французьки та хліб «На хмелю», по 4 та 2% відповідно.

Наступні рисунки (рис. 14 - 18) відображають кореляції даних про переваги хліба, тобто показують, як залежить вибір хліба від різних соціальних факторів (стать, рівень доходу респондентів, вік, рід занять).

Рис. 3.14. Переваги в хлібі в розрізі статі респондентів


Як бачимо, перевагу серед хліба українського надають жінки - 26%, а чоловіків 25%, батону «Нива» перевагу надають жінки - 23%, чоловіки - 22%, хліб білоруський користується популярністю у чоловіків 15%, серед жінок його вживає 13%, хліб «Голландський» вишуканий вживають 15% жінок і 14% чоловіків, невелика частина респондентів обирає хліб «Зерновий» по 7%, хліб «Арнаут» столичний вживають 2% чоловіків та 3% жінок, хліб «На хмелю» користується популярністю у жінок 10%, серед чоловіків 9% та хліб по-французьки вживають чоловіків 6%, а жінок 3%.


Рис. 3.15. Переваги при виборі хлібної продукції залежно в розрізі рівня доходів респондентів

Рис. 3.15 показує відання переваги продукції в розрізі рівня доходів респондентів. Респонденти, які віддають перевагу батону «Нива» з наступним сімейним місячним доходом: 1000-2000-3000-4000 грн. - по 1% від загальної кількості, 4000-5000 грн. та більше 5000 грн. - по 2%.

Хліб білоруський користується найбільшою популярністю серед населення з середніми доходами - 3000-4000 грн. (5%), 1% осіб з рівнем забезпечення 1000-2000 грн. купує хліббілоруський, респондентів з сімейним бюджетом 2000-3000 грн. - 3%.; по 2% населення з доходами 4000-5000-5000 грн. і більше - по 2%.

Хліб «Зернистий» споживають переважно респонденти з вищими рівнями доходу: 4000-5000 грн. та 5000 грн. і більше - відповідно 10 і 7%, трішки менше вони використовуються серед опитуваних з рівнем доходу 2000-3000 грн. та 3000-4000 грн., 5% та 3%; 2% населення купують хліб «Зернистий» з сімейним забезпеченням 1000-2000 грн.

Хліб український домашній є найбільш популярними: попит серед опитаних з середнім рівнем доходу -2000-3000 грн. -3000-4000 грн. їх вживає 13 і 17% відповідно, а ось дуже парадоксальним є те, що 9% респондентів з найнижчими і найвищими показниками забезпечення купують хліб український домашній.


Рис. 3.16. Переваги в хлібній продукції в розрізі віку респондентів

Рис. 3.16 наглядно відображає переваги у виборі хлібної продукції у розрізі віку респондентів. 30% респондентів у віці до 18 років віддають перевагу хлібу українському домашньому, 13% - батону «Нива», хліб білоруський 2%, найменше користується попитом серед цієї вікової групи хліб «Зерновий», його купують лише 1% опитаних.

Опитані у віці 19-39 років купують в основному батон «Нива», хліб український домашній - по 7 та 6% відповідно, невелика частина (5%) споживає хліб «Зерновий» та 4% хліб білоруський.

У віці 40-59 років хліб український домашній (10%), трохи менше респондентів, які купують хліб білоруський та батон «Нива» (7 і 5%).

Респонденти старше 60 років купують хліб український домашній - 5%, батон «Нива» купують 4% а хліб білоруський лише 1%.


Рис. 3.17. Переваги в хлібній продукції в розрізі занять респондентів


Наведений рис. 3.17 показує переваги споживачів при виборі хлібної продукції в розрізі роду занять респондентів. Як бачимо, хліб український домашній обирають вчителі (4%), воєнні (7%), пенсіонери (21%), безробітні (2%), студенти (13%); батон «Нива» купують вчителі (8%), лікарі (2%), пенсіонери (9%), безробітні (2%), студенти (8%); хліб білоруський обтирають вчителі (2%), воєнні (9%), підприємці (3%), студенти (5%); хліб «Зерновий» споживають лікарі (3%), підприємці (2%).

Рис. 3.18. Вартість хліба


Відображає відповіді респондентів на питання «Хліб якої вартості Ви купуєте?» Результати наступні: найбільша кількість респондентів (52%) обирають хліб вартістю 4-6 грн. 31% респондентів віддають перевагу - вартістю 2-4 грн. Продукцію, вартістю 6-8 грн. купують 11% опитаних. 6% респондентів купують хліб за ціною 8 грн. і більше.

Наступні рисунки (19?24) показують, як залежить ціна хліба від різних соціальних факторів (стать, рівень доходів респондентів, вік, рід занять).


Рис. 3.19. Ціна придбання хліба в розрізі статі респондентів


На основі цих даних можна стверджувати, що хліб, вартістю 2-4 грн. купують чоловіків 16%, а жінок 15%. Більшість чоловіків (22%) та жінок (30%) купують хліб вартістю 4-6 грн. 7% жінок та 4% чоловіків віддають перевагу хлібу, вартість якого становить 6-8 грн. Хліб вартістю 8 грн. і більше купують жінки та чоловіки по 3% кожен.


Рис. 3.20. Залежність вибору по ціні хліба від доходів респондента


Рис. 3.20 показує залежність виробу по ціні хліба від доходів респондента. Хліб, вартістю 2-4 купують, в основному, респонденти з доходами 2000-3000 грн. (13%) та 4000-5000 грн. (10%), а також 9 та 7% опитуваних, що мають доход 3000-4000 грн. та 1000-2000 грн.; продукція, вартістю 4-6 грн. є найбільш споживаною серед респондентів з різним рівнем доходів: 8% з доходами 3000-4000 грн., 7% з доходом 2000-3000 грн., 6% з доходами 4000-5000 грн., 4% - 5000 грн. і більше, 3% - 1000-2000 грн.; продукцію, вартістю 6-8 грн. купують респонденти, доход яких становить 3000-4000 грн. (10%), 4000-5000 грн. та 5000 грн. і більше (по 5%), 1000-2000 грн. (1%); респонденти, доход яких становить 5000 грн. і більше віддають перевагу продукції вартістю 8 грн. і більше (7%), 3000-4000 грн. - 3%, 1000-2000 грн. - 2%.

Рис. 3.21. Ціна придбання хліба в розрізі доходів респондента


Рис. 3.21 показує, що група респондентів з доходами 1000-2000 грн. віддають перевагу хлібу, вартістю 2-4 грн. (10%), 4-6 грн. - 13%, 6-8 грн. - 7%, 8 грн. і більше - 3%. Респонденти з доходом 2000-3000 грн. купують хліб, вартістю2-4 грн. - 8%, 4-6 грн. - 10%, 6-8 грн. - 7%, 8 грн. і більше - 5%. Групі респондентів з доходом 3000-4000 грн. віддають перевагу хлібу, ціна якого 2-4 грн. - 5%, 4-6 грн. - 11%. Респонденти з доходом 4000-5000 грн. віддають перевагу ціні 6-8 грн. - 7% та 8 грн. і більше - 4%. Респонденти, доход яких становить 5000 грн. і більше, купують хліб за ціною 6-8 грн. та 8 грн. і більше - по 5 % відповідно.

Рис. 3.22. Ціна придбання хліба в розрізі віку респондентів


Отже, на рис. 3.22 можна побачити, що хліб, вартістю 2-4 грн., купують респонденти у віці до 18 років (19%), 19-39 років (15%) та 60 років і старше (10%); продукцію, вартістю 4-6 грн. купують у віці до 18 років (5%), 19-39 років - 9%, 40-59 років (12%) та старше 60 років - 8%; хліб, вартістю 6-8 грн. купують респонденти у віці до 18 років (1%), 19-39 років (7%) та 40-59 років (7%); за ціною 8 грн. і більше хліб купують респонденти 19-39 років та 40-59 років - 4% та 5% відповідно (від загальної кількості опитаних).

Рис. 3.23. Залежність вибору по вартості хліба від виду діяльності респондентів


На основі рис. 3.23, ми можемо зробити висновок, що вчителі купують хліб по 2-4 грн. - 3% та 4-6 грн. - 1%: лікарі купують за 4-6 грн. - 13% та 6-8 грн. - 4%; воєнні віддають перевагу ціні 4-6 грн. - 14%; пенсіонери - 2-4 грн. - 12% та 4-6 грн. - 7%; підприємці купують хліб по 4-6 грн. - 4%, 6-8 грн. - 6% та 8 грн. та більше - 3%; безробітні - 2-4 грн. - 11% та 4-6 грн. - 3%; студенти купують хліб за ціною 2-4 грн. - 14% та 4-6 грн. - 5%.

Рис. 3.24. Перевага домішок у хлібі


Рис. 3.24 відображає, що більшість респондентів полюбляють вживати хліб без домішок - 36%, 19% полюбляє хліб з кунжутом, 17 % споживачів віддають перевагу кмину, корицю полюбляє 11%, хліб з маком обирають 8% респондентів, 5% респондентів полюбляють з іншими домішками а 4% - з родзинками.


Рис. 3.25. Вибір респондентами пряників


Рис. 3.25 показує відсоток купівлі пряників : пряники «Північні» - 23%, пряники «Запорізькі фігурні» - 14%, пряники з начинкою «Фруктовий сад» - 63% відповідно.

Рис. 3.26. Вид упаковки ,який є зручнішим


З рис. 3.26 можна зробити висновок, що 13% респондентів вважають, що зручніше коробка пластикова, 19% віддають перевагу картонній коробці, а 68% більш до вподоби упаковка целофанова.


Рис. 3.27. Якість продукції ВАТ «Київхліб»


Як бачимо з рис. 3.27, 90% опитаних відповіли, що якість продукції ват «Київхліб» оцінюється, як хороша, і тільки 10% - як задовільна, ніхто з респондентів не зазначив, що якість продукції є поганою.

Рис. 3.28. Важливість реклами на телебаченні, радіо


Реклама на телебаченні, радіо згідно з отриманими результатами, не має великого значення для респондентів. Тому цей фактор оцінений основною масою респондентів як не дуже важливий - 45%; 23% респондентів вважають, що це не важливо; 17% опитаних вважають, що це важливо; 15% вважають, що це зовсім не важливо. Таким чином, основною частиною респондентів реклама на ТБ, радіо названа не дуже важливою.


Рис. 3.29. Важливість думок друзів та знайомих


На рис. 3.29 ми бачимо, що для 46% респондентів є важлива думка друзів та знайомих; 36% відповіли, що не важлива думка; не дуже важлива думка оточуючих щодо продукції є для 16%; і лише 3% відповіли ,що думка друзів та знайомих для них є зовсім не важливою.


Рис. 3.30. Чи подобається Вам упаковка продукції ВАТ «Київхліб»


З рис. 3.30 «Чи подобається Вам упаковка продукції» видно, що більшості опитаних (87%) подобається упакування хлібобулочної продукції ВАТ «Київхліб», а 13% респондентів повідомили, що упаковка їм не до вподоби.


Проаналізувавши отримані дані респондентів, можна зробити наступні висновки:

) 99% населення Києва вживають вироби продукції «Київхліб».

) Більшість респондентів користуються продукцією ВАТ «Київхліб» більше 5 років. Такий показник свідчить про успішну діяльність підприємства та довіру споживачів (діаграма 5).

) Лідером продажу хліба є хліб український домашній (діаграма 9).

4) Найбільша кількість респондентів - 52% обирають хліб вартістю 4-6 грн. (діаграма 14).

) Більшість респондентів полюбляють вживати хліб без домішок - 36% (діаграма 20).

) Упаковка продукції подобається 87% респондентів, а 13% не подобається (діаграма 25).

) 87% респондентів вважають, що якість продукції даного підприємства хороша, 13% опитаних назвали якість продукції задовільною (діаграма 26).

За допомогою дослідження ми отримали відповіді на питання, згідно з якими дізналися думку споживачів щодо хлібобулочних виробів які випускаються підприємством ВАТ «Київхліб».


3.5 Аналіз ширини і глибини товарного асортименту та його структури. Визначення життєвого циклу товару


Асортимент продукції, що виробляється підприємством дуже широкий. В першу чергу це говорить про намагання компанії задовольнити потреби найширшої аудиторії. Це близько 350 найменувань хліба, булочних, здобних виробів, сухарів, соломки, сушок тощо, а також більше 250 найменувань кондитерських виробів - різноманітних тістечок, тортів, рулетів, пряників, печива, кексів та інших солодощів. Стабільній якості продукції сприяє те, що на підприємствах застосовується високоефективне устаткування та традиційна класична технологія виробництва хліба та хлібобулочних виробів із вітчизняної сировини без застосування хімічних розпушувачів та добавок.

Розглянемо товарний асортимент підприємства ВАТ «Київхліб», що представлений в табл. 3.6.


Таблиця 3.6

Ширина та глибина асортименту ВАТ «Київхліб»

ШиринаГлибина12Хліб:Український домашній подовий; Український домашній под. нарізаний, упак. в плівку; Український домашній подовий, упак. в плівку; Український домашній подовий, упак. в плівку; Хліб пшеничний київський подовий із борошна 1 с.; Хліб пшеничний київський із борошна 1с. упак. в плівку; Хліб пшеничний київський із борошна 1 с., нарізаний упак. в плівку; Арнаут столичний 1с. подовий; Арнаут столичний 1с. подовий в упаковці; Арнаут столичний 1с. подовий нарізаний в упаковці; Батон «Нива» в/с нарізані упаковані в плівку; Батони «Нива» в/с; Батон «Нива» в/с упак. в плівку; Хліб селянський подовий 1с; Хліб селянський подовий 1с в упак.Дієтичні вироби:Хліб білковий київський формовий в/с в упаковці; Хлібці «Гречані»; Хлібці «Житні»; Хлібці «Пшеничні».Хлібобулочні вироби:Булки дніпропетровські в/с упак. в плівку; Булочки здобні в/с упак. по 2 шт.; Витушка листкова з повидлом в/с упакована в плівку; Плюшки московські в/с упаковані в плівку; Булочки Малятко 1с упак. по 4 шт.; Булочки Малятко 1с упак. по 8 шт.; Рогалики Студентські в/с (кунжут) в упак. по 2 штуки; Рогалики Студентські в/с (кунжут) в упак. по 6 штук; Рогалики з висівками київські 1с в упаковці; Булочки словянські 1с упаковані по 6 шт.Кондитерські вироби:Кекс «Насолода»; Кекс «Сонечко»; Кекс «До чаю»; Ягідний кошик з „вишнями; Ягідний кошик з „малиною; Ягідний кошик з „журавлина; Ягідний кошик з „чорниця.

Отже, ширина товарного асортименту - всі СГП, які були розглянуті вище, тобто 4 СГП. Насиченість 1-го СГП (найглибша) - хліб - становить 580 найменування товарів. Насиченість 2-го СГП - дієтичні вироби - 70 найменування, що є найкоротшим СГП. СГП - хлібобулочні вироби - насиченість товарного асортименту становить 470 видів. 4-е СГП - кондитерські вироби включають 460 найменувань товару.

Розрахунок раціональності структури асортименту наведений в табл.3.7.

Таблиця 3.7

Вихідні дані для оцінювання раціональності структури асортименту продукції ВАТ «Київхліб» за 2009 рік

№ п/пНайменування товарних групПитома вага чистого доходу від реалізації кожного виробу (групи) в загальній чистій виручці від реалізації %Рента-бельність продукції,%Ранг за питомою вагою, РвРанг за рентабель-ністю, Рр(Рв-Рр)Квадрат різниці рангів1.Хліб36,819,811002.Дієтичні вироби81743113.Хлібобулочні вироби20,610,334-114.Кондитерські вироби34,618,72200Всього:100,00----2

Кількісно ступінь раціональності структури асортименту оцінюється за допомогою коефіцієнта кореляції рангу випуску та рангу рентабельності за такою формулою :


,


де Рв - ранг конкурентної позиції;

Pр - ранг рентабельності;

n - кількість позицій асортименту.

Коефіцієнт кореляції рангів змінюється від -1,0 до +1,0 (з підвищенням рангу одного з параметрів ранг іншого параметру має тенденцію до зниження). При раціональній структурі асортименту має місце сильний позитивний звязок між обсягом виробництва продукції та рентабельністю, тобто

Кр?0,6-0,7.

У нашому випадку отримано позитивний звязок між цими параметрами (значення коефіцієнта кореляції дорівнює 0,8), що свідчить про раціональну структуру асортименту підприємства і, як наслідок, здатність певною мірою задовольнити потреби потенційних споживачів.

Аналіз проведених розрахунків свідчить, що дослідження сегментації ринку та постійне зіставлення цих результатів безпосередньо з асортиментною політикою сприятимуть покращанню структури асортименту підприємства, підвищенню його конкурентоспроможності, розвитку його виробничої діяльності, що дасть можливість більш повно задовольнити вимоги споживачів.

Для того щоб продукту праці стати товаром, йому необхідно пройти тривалий шлях. Шлях розвитку товару в маркетингу можливо представити у вигляді «маркетингової цибулини» товару, складається з трьох рівнів:

) товар, як задум;

) реальне виконання товару;

) товар з підкріпленням.

? 1 шар - в центрі товара знаходиться його ядро або «товар за задумом». Він визначає потребу, яку даний товар може задовольнити.

Хліб - один з основних продуктів харчування людини. Потреба в ньому становить від 300 до 500 г на добу, залежно від віку людини, характеру праці. Цінність хліба в тому, що він містить майже всі поживні речовини, необхідні людині. Важливим показником біологічної цінності хліба є вміст у ньому вітамінів. Хліб - основне джерело вітамінів групи В, РР, Е. З мінеральних речовин у ньому є фосфор, кальцій, залізо, магній та ін. Енергетична цінність хліба досить висока. Так, 100 г хліба забезпечує близько 35 % потреби організму в енергії. Хліб майже на половину задовольняє потребу людини у вуглеводах, на третину - в білках.

? 2 шар - включає в себе безпосереднє створення товару, забезпечення доставки до місця призначення, зберігання, безпечне використання, якість продукції, дизайн, упаковка.

Компанія "Київхліб" виводить на столичний ринок печиво "Вушка" в новій, 300- грамовій упаковці.Продукція в стильному кошику є новинкою для компанії і поки не має аналогів на столичному ринку. Її переваги - зручність, ефектний зовнішній вигляд, вдало підібрана вага. Як правило, в європейській практиці подібна упаковка використовується для продукції преміум-класа. Велика увага приділяється модернізації виробництва, впровадженню енергозберігаючих технологій. З метою поліпшення якості та споживчих характеристик продукції на хлібокомбінаті встановлено три високопродуктивні пакувально-різальних автомати Hartmann (останній з них в 2010 році). Візитна картка ВАТ «Київхліб» - це надійність і висока якість обслуговування клієнтів, здійснення поставок продукції у визначені терміни, в заданому обсязі і в заданому асортименті. Термін зберігання хліба без втрати його якості і споживчої цінності близько 3 діб. Величезний асортимент хліба, який пропонує сьогодні своїм споживачам ВАТ «Київхліб», приготований за класичними рецептурами та з високоякісної сировини, дає можливість кожному підібрати собі хліб за смаком та бажаними властивостями.

? 3 шар - характеризується, власне, самим ринком і вимогою від компанії раціонального використання всього комплексу маркетингу з метою задоволення потреб покупців (гнучкої цінової стратегією, методів стимулювання збуту, реклами, сервіс і т. д.).

Вся продукція ВАТ «Київхліб» є класикою ринку і реалізується за доступними для широких верств населення цінами при незмінно високій якості продукції. ВАТ «Київхліб» скасувало підвищення на 10% цін на батон «Нива», відповідне рішення про що було ухвалене 5 жовтня 2011 року.

Життєвий цикл товару - час, упродовж якого товар <#"justify">1.впровадження товару на ринок;

2.зростання обсягу продажу внаслідок визнання товару покупцями;

3.стадія зрілості, яка характеризується максимальною прибутковістю;

4.стадія аристократична. Товар загальноприйнятий та наситив ринок <#"265" src="doc_zip33.jpg" />

Рис. 3.32. Крива ЖЦТ батона «Нива» за 2009 рік


Рис. 3.32 показує життєвий цикл батона «Нива» за 2009 рік. Можна побачити як змінювався обсяг збуту хліба по кожному місяцю. З січня по лютий був спад обсягу збуту (- 0,3 тис. т.), а вже з лютого по квітень було пожвавлення обсягу збуту до 10,5 тис. т. У травні обсяг збуту склав 9,3 тис. т., у червні - 10 тис. т., у липні - 10,2 тис. т., у серпень 9,4 тис. т., а у вересні обсяг збуту виріс до 9,5 тис. т. З жовтня по грудень знову було пожвавлення обсягу збуту з 9,1 до 10,6 тис. т. Тобто найбільший обсяг збуту батона «Нива» спостерігався у квітні (10.5 тис. т.) та у грудні (10.6 тис. т.). Це зумовлено святами та власними вподобаннями споживачів.

Стадія зрілості - це період швидкого завоювання ринку і збільшення прибутку. На цьому етапі мета маркетингу - розширити збут і сукупність доступних модифікацій товару. Витрати на маркетинг стабілізуються.


3.6 Дослідження господарського портфеля фірми матричними методами


Будь-яке підприємство в господарській діяльності дуже схоже на вміст портфеля, у якому містяться різноманітні речі. Все, що випускає підприємство, називається вмістом господарського портфеля фірми. Залежно від того, які види продукції виготовляються, портфель фірми розбивається на підрозділи, що випускають товари однієї або кількох асортиментних груп або працюють на певний ринок або його сегмент. Такі підрозділи фірми називаються стратегічними господарськими підрозділами (СГП).

Основною метою портфельного аналізу є оцінка товарно-ринкових можливостей організації, взаємозвязку між окремими видами її діяльності. Результат портфельного аналізу дає відповідь на запитання, якими видами діяльності організації слід займатися, як сформувати задовільний набір цих видів. Визначивши сфери діяльності, організація вирішує як діяти у вибраній СЗГ, щоб шлях до досягнення мети в умовах конкуренції був оптимальним. Однак відповідь на це питання дає вже не портфельний, а конкурентний аналіз у кожній СЗГ.

Господарський портфель - група СГП, які належать одній організації. Портфель, як сума СГП, істотно відрізняється від простої суми його частин.

На ВАТ «Київхліб» можна виділити 4 стратегічних господарських підрозділів:

1)Хліб;

2)Хлібобулочні вироби;

)Кондитерські вироби;

)Дієтичні вироби.

Аналіз даного товарного асортименту ілюструє метод Дібба-Сімкіна, для якого використовуються дані про динаміку обсягів реалізації та собівартість продукції, розраховану лише на основі змінних витрат (постійні витрати не враховуються). У даній матриці для того, щоб знайти питому вагу фінансового внеску конкретного товару в покриття загальних витрат знаходять маржинальний прибуток як різницю виручки від реалізації продукції та змінних витрат. За даними табл. 3.8 побудована матриця Дібба-Сімкіна та проведено діагностику асортиментних груп фірми.


Таблиця 3.8

Вихідні дані для побудови матриці Дібба-Сімкіна

Стратегічний господарський підрозділ (СГП)Чистий доход (виручка) від реалізації продукції, тис. грн.Змінні витрати, тис. грн.Фінансовий внесок у покриття витрат, тис. грн.Питома вага фінансового внеску СГП в покриття витрат, %Темпи приросту обсягів реалізації, %Хліб4550803640649101634,18Хлібобулочні вироби4003103202488006228,15Кондитерські вироби2893062025148679234,514Дієтичні вироби725296369488353,38Всього1217225950520266705100

На основі виконаних розрахунків питомої ваги фінансового внеску у покриття витрат та темпів приросту обсягів реалізації будуємо матрицю:

З огляду рис. 3.33, кондитерські вироби потрапили в групу А, тому ВАТ «Київхліб» необхідно прагнути до збільшення числа товарних позицій у цій групі, оскільки збільшення продаж саме цих товарів здійснює найбільший вплив на формування прибутку підприємства. До групи товарів В2 потрапив хліб, отже, слід здійснювати пошук можливості для збільшення обсягу реалізації, наприклад, за рахунок проведення промо-акцій тощо.

Хлібобулочні вироби та дієтичні вироби потрапили в групу С, тому варто розглядати можливість заміни ряду товарів з цієї групи та здійснювати пошук можливостей для збільшення обсягів реалізації.

Кожна асортиментна група товарів знаходиться на різних етапах життєвого циклу. Для того, щоб визначити який товар потребує підтримки на етапі зростання і для збільшення обсягів збуту інтенсивної реклами, яким потрібно набагато більше ресурсів порівняно з товарами на ринку з малими темпами зростання застосуємо матрицю БКГ. Для її побудови як темп приросту та рентабельність конкретного СГП (табл. 3.9).


Таблиця 3.9

Вихідні дані для побудови модифікованої матриці БКГ

№Асортиментна групаОбсяги реалізації, тис. грн.Темп приросту, %Рентабельність, %п/п2008 рік2009 рік1.Хліб405060455080319,82.Хлібобулочні вироби387006400310410,33.Кондитерські вироби2465002893061418,74.Дієтичні вироби6658272529817

На рис. 3.34 зображено місце кожного господарського підрозділу в системі координат «Рентабельність продукції - Приріст обсягу реалізації (у вартісному виразі)»


Кондитерські вироби Дієтичні вироби Хлібобулочні вироби Хліб


Рис. 3.34. Модифікована матриця Бостон Консалтинг Груп

Аналізуючи дані рис. 3.34, можна зробити такі висновки. В полі «Зірка» знаходиться кондитерські вироби, тобто ця продукція має високу рентабельність і швидкі темпи приросту. Вона займає лідируюче положення на ринку, приносить значні доходи, але більшу їх частину витрачають на підтримання своєї переваги. Їм потрібно нарощувати свої позиції та ставати «Дійною коровою». Реалізація хліба, дієтичних виробів та хлібобулочне виробництво знаходиться в полі «Дійної корови», що характеризується стабільним положенням на ринку, але низьким темпом приросту обєму продажу, отримуючи прибутку значно більше, ніж це потрібно для підтримання власного положення.

Побудуємо матрицю Мак-Кінсі на основі двох факторів - привабливості ринку та конкурентоспроможності СБО і визначимо стратегію подальшого розвитку стратегічних господарських підрозділів підприємства ВАТ «Київхліб» за даними табл. 3.10.


Таблиця 3.10

Оцінка привабливості ринку

Критерії привабливостіВаго-містьОцінкаЗважений балХлібХлібобулочні виробиКондитерські втробиДієтичні виробиХлібХлібобулочні виробиКондитерські втробиДієтичні виробиМасштаб ринку0,243220,80,60,40,4Темпи зростання0,45533221,21,2Інтенсивність конкуренції0,254433110,750,75Можливість нецінової конкуренції0,1543340,60,450,450,6Всього1,0---2,64,052,82,95

Отже, хліб отримав оцінку привабливості ринку «2,6», хлібобулочні вироби - «4,05», кондитерські вироби - «2,8», дієтичні вироби - «2,95».

Схема оцінювання конкурентоспроможності подана у табл. 3.11.


Таблиця 3.11

Оцінка конкурентоспроможності підприємства

Критерії конкурето-спроможностіВаго-містьОцінкаЗважений балХлібХлібобулочні виробиКондитерські втробиДієтичні виробиХлібХлібобулочні виробиКондитерські втробиДієтичні виробиВідносна частка ринку0,25433210,750,750,5Собівартість продукції0,443431,61,21,61,2Рівень освоєння технології0,25543110,80,6Конкурентоспро-можність ціни0,1553330,750,450,450,45Всього1,0---4,353,43,62,75

Бал, що характеризує конкурентоспроможність хліба становить «4,35», хлібобулочні вироби - «3,4»,кондитерські вироби - «3,6», дієтичні вироби - «2,75».


Хлібобулочні вироби Дієтичні вироби Кондитерські вироби Хліб
Рис. 3.35. Матриця Мак-Кінсі


Внаслідок побудови матриці Мак-Кінсі (багатокритеріального аналізу) було виявлено, що така бізнес-одиниця, як хлібобулочні вироби знаходяться в зоні високого пріоритету для інвестування, для них слід використовувати стратегію захисту позицій, тобто підтримання конкурентних переваг. Такі СГП, як дієтичні вироби та кондитерські вироби знаходяться в зоні середнього пріоритету для інвестування, тому рекомендується маркетингові зусилля спрямувати саме на цю бізнес-одиницю. Хліб знаходиться в зоні середнього пріоритету для інвестування, для нього слід використовувати стратегію розвитку, тобто підвищення прибутку шляхом економії на масштабах виробництва.

Переважна більшість товарних категорій товарного портфелю ВАТ «Київхліб» перебувають на стадії зрілості. З точки зору прибутковості підприємства ці товарні категорії забезпечують талий прибуток і потребують незначних інвестицій для підтримки продукції.


.7 Характеристика стратегій охоплення ринку


Сегментація ринку один з найважливiших інструментів маркетингу. Від того, наскільки вдало визначений сегмент, залежить успіх підприємства у конкурентній боротьбі. Вибір сегменту здійснюється з урахуванням нижче наведених критеріїв.

Для кожного підприємця важливо знати, як покупець на ринку сприйме його товар. Ринок - це, свого роду, не опановане життєдайне середовище для кожного починаючого підприємця. Ринок складається зі споживачів, людей, якими являємося ми з вами. Щоб виграти у складній боротьбі з конкурентами, підприємець повинен дослідити всі бажання покупців, їхні прагнення і сподівання. І тому, хто виділить і знайде найважливіше, усміхнеться вдача.

Проблема охоплення ринку досить актуальна сьогодні, оскільки кожен виробник, кожна фірма продає свої товари споживачам на ринку.

На підставі проведених досліджень вибору цільового сегменту та позиціювання на ньому товарів для ВАТ «Київхліб» визначимо одну з трьох можливих стратегій охоплення ринку: диференційованого, недиференційованого або концентрованого маркетингу.

Стратегія недиференційованого маркетингу передбачає, що фірма виходить на ринок з одним товаром і розробляє єдиний комплекс маркетингу приймаючи до уваги загальні потреби споживачів і залишаючи поза увагою їх відмінності.

Стратегія диференційованого маркетингу передбачає освоєння фірмою кількох ринкових сегментів, для кожного з яких розробляється окремий товар і використовується відповідний комплекс маркетингу.

Стратегія концентрованого маркетингу передбачає зосередження діяльності фірми на одному сегменті ринку (ніші) і розроблення одного маркетингового комплексу.

Для ВАТ «Київхліб» ми оберемо стратегію масового маркетингу, що орієнтується на широкий споживчий ринок з використанням одного базового плану маркетингу. Можна відчутно максимізувати збут, завдяки чому суттєво зменшаться питомі втрати на виробництво і збут одиниці продукції. Це дає змогу фірмі знижувати ціну на товар і гнучко вести цінову конкуренцію. Але потреби деяких сегментів ринку при цьому можуть залишитись незадоволеними. Дана стратегія є економічною, адже потребує відносно невеликих витрат на вивчення ринку, рекламу, канали збуту внаслідок масового стандартизованого виробництва, хоч за умов конкурентної боротьби вона не завжди буває ефективною.

Цільовим ринком є широке коло споживачів, а отже, для збуту та товароруху ВАТ «Київхліб» обирає всі можливі торгові точки та способи, підприємство в напрямі маркетингової стратегії орієнтується на різноманітні види споживачів через одну широку програму маркетингу. Вирішення цієї задачі забезпечує підприємству підвищення обсягу виробництва технологічно однорідної продукції і зниження відносних витрат на її виготовлення і збут, враховуючи витрати на його маркетингове забезпечення. Але при цьому знижується технологічна гнучкість виробництва і можливості його пристосування до зміни ринкової конюнктури.

РОЗДІЛ 4. УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «КИЇВХЛІБ»


4.1 Основні напрями удосконалення маркетингової діяльності і розроблення стратегії зростання підприємства


Найважливішим напрямом маркетингової діяльності є стратегічне планування, завдяки якому визначаються можливості діяльності організації на перспективу. План виступає головним інструментом маркетингу.

Процес вибору стратегій зростання включає наступні основні кроки:

. з`ясування поточної стратегії;

. аналіз портфеля продукції;

. набір стратегій розвитку організації;

. оцінка вибраної стратегії.

Існує три основні види маркетингових стратегій зростання: стратегія

інтенсивного зростання; стратегія інтегративного зростання; стратегія

диверсифікаційного зростання.

Найважливішими шляхами зниження собівартості продукції в ВАТ «Київхліб» є:

-підвищення кваліфікації робітників;

-збільшення обсягу виробництва продукції, що призводитиме до здешевлення продукції за рахунок масштабністю виробництва;

-поліпшення використання основних виробничих фондів;

-зменшення витрат на організаційні потреби виробництва;

-комплексне використання ресурсів, у тому числі відходів вторинних ресурсів;

-поліпшення якості матеріальних ресурсів та ін.; скорочення адміністративно-управлінських витрат і ліквідація непродуктивних витрат.

Ефективним методом пошуку шляхів зниження собiвартостi продукції є функціонально-вартісний аналіз. Функцiональний підхід передбачає абстрагування від iснуючого iнженерного рiшення, видiлення функцiй, якi виконує вирiб, та пошук альтернативних варіантів виконання функцiй з меншими витратами.


Таблиця 4.1

Основні напрямки можливостей зростання ВАТ «Київхліб»

ІнтенсивнеІнтеграційнеДиверсифікаційне1231.Глибоке впровадження на ринок: - продаж трьох товарів за ціною двох; - активізація рекламної діяльності у метро, маршрутних таксі; - підвищення рівня сервісного обслуговування товарів; - збільшення витрат на рекламу; - застосування засобів стимулювання збуту.1.Регресивна інтеграція: - здійснення контролю за діяльністю постачальників (ПАТ «Смілянський цукровий завод», ТОВ «Рідний продукт», ПАТ «Артемсіль», ПАТ «Яготинський маслозавод», ТОВ «Ясенсвіт» та ін.); - пошук постачальників сировини за кордоном; - взяти під свій контроль ВАТ «Миронівське хлібоприймальне підприємство».1.Концентрична (вертикальна) диверсифікація: - впровадження у виробництво мульти-тортів, які будуть являти собою суміш фруктових тортів, що вже виробляються підприємством.2. Розширення меж ринку: - вихід з існуючим товаром на нові територіальні ринки; - залучення нових сегментів ринку до споживання існуючого товару;2.Прогресивна інтеграція: - обєднання виробника з торговельним посередником; - викупити частку дрібних торгових точок в Київській2.Горизонтальна диверсифікація: - підприємство може отримати інформацію від своїх споживачів щодо необхідності в інших видах- знаходження нових ринків збуту для існуючих товарів фірми.області; - здійснювати регулярний контроль за якістю організації продаж у супермаркетах «Сільпо», «Кишеня» та «Білла».товарів та послуг і користування цією можливістю; - впровадження у виробництво серії чаїв «До тортику».3.Вдосконалення товару: - виготовлення тістечок з різними добавками; - впровадження у виробництво борошняних кондитерських виробів; - підвищення якості хліба; - розробка нового хлібу (сирного); - виготовлення дієтичного хліба із додаванням кориці; - покращити упаковку для батону «Нива».3.Горизонтальна інтеграція: - підписання договору з Васильківським хлібокомбінатом про спільний випуск булочок «Малюк»; - контроль за діяльністю конкурентів (ВАТ «Черкасихліб», ВАТ «Нікопольський хлібокомбінат» та ін.).3.Конгломератна диверсифікація: - почати виготовлення устаткування для дрібних пекарень.4.Вертикальна інтеграція: - обєднання зусиль постачальників ВАТ «Київхліб» та посередників; - налагодження шляхів збуту на українському ринку.

Ці стратегії відображають чотири можливі підходи до зростання СГП, пов'язані зі зміною стану одного або декількох елементів: продукту, ринку, галузі, положення СГП у певній галузі, технології.

Інтенсивне зростання виправдане тоді, коли є можливості для вдосконалення вже освоєних товарів і ринків. Це стратегії, які пов'язані зі зміною товару чи ринку. Вибір стратегії залежить від рівня насичення ринку й можливості певної організації постійно оновлювати виробництво. Слід зазначити, що неправильний вибір стратегії інтенсивного зростання може мати руйнівні наслідки для організації.

Для підприємства найкраще б було обрати стратегію інтенсивного зростання. Оскільки дана стратегія передбачає такі стратегії, як стратегія глибокого проникнення на ринок, стратегія розвитку ринку, стратегія розвитку товару.

Стратегію глибокого проникнення на ринок можна реалізувати за допомогою таких напрямів: продаж трьох товарів за ціною двох, активізація рекламної діяльності у метро, маршрутних таксі, підвищення рівня сервісного обслуговування товарів, збільшення витрат на рекламу, застосування засобів стимулювання збуту.

Стратегія розвитку ринку означає адаптацію існуючих товарів чи послуг даної фірми до нових ринків збуту. Ця стратегія може бути реалізована через вихід з існуючим товаром на нові територіальні ринки, залучення нових сегментів ринку до споживання існуючого товару, знаходження нових ринків збуту для існуючих товарів фірми.

Стратегія розвитку товару означає модифікацію товару підприємства або його якісних параметрів, а саме: виготовлення тістечок з різними добавками, впровадження у виробництво борошняних кондитерських виробів, підвищення якості хліба, розробка нового хлібу (сирного), виготовлення дієтичного хліба із додаванням кориці, покращити упаковку для батону «Нива».

Удосконалювати свою маркетингову діяльність ВАТ «Київхліб» варто шляхом вдосконалення товарної політики, цінової політики, збутової політики та політики просування.

Товарна політика хлібокомбінату добре продумана та спланована. Процес розробки товару та процес елімінування добре продумані та досконало виконуються. Також підприємство має досить широкий товарний асортимент і постійно його поповнює, розвиває та вдосконалює. Упаковки для товарів, що є дуже важливим, підтримують високий статус фірми та товару. Не дивлячись на значні успіхи підприємства, воно продовжує покращувати свою товарну політику, а саме покращує рецептуру та склад товарів, зокрема «Булочок з маком», для цього на роботу запрошуються висококваліфіковані спеціалісти зі значним досвідом у цих питаннях. Також підприємству слід продовжувати розширення асортименту продукції. Доречним було б впровадження у виробництво булочок з новими наповнювачами, тортів з низьким вмістом жирів, несолодких тортів.

Основною метою цінової політики підприємства є одержання максимального прибутку від здійснення певних комплексних заходів, до яких

відноситься формування ціни, знижок, умов оплати за товар, реалізація якого покликана забезпечити задоволення потреб споживачів і отримання фірмою прибутку, а також вирішення стратегічних завдань фірми.

Окрім того, що маркетинговий відділ підприємства раціонально проводить політику ціноутворення, він також проводить постійні акції та знижки у найбільших точках продажу своєї продукції. Наприклад в супермаркетах «Сільпо» та «Ашан» проводяться постійні акції для споживачів, а саме : при покупці хліба «Білоруського» у вихідні дні споживачі отримують у подарунок кукс «Насолода». Дана акція добре популяризує дані кондитерські вироби та підвищує попит на них.

Маркетингова організація збуту передбачає найефективніше використання насамперед існуючих форм реалізації товарів. Для цього хлібокомбінат постійно проводить переоцінку власних посередників та тенденцій збуту. Для покращення збуту підприємство вирішило покращити контроль за продажем товарів у дрібних точках продажу.

Також в умовах сучасного виробництва все більше зростає значення психологічного чинника працівників, інтелектуальної діяльності працівника, зростання його виробничої та загальної культури, вміння сприймати і обробляти наукову інформацію. У свою чергу зростання культурно-технічного рівня трудящих є одним з найважливіших умов, що забезпечують поступальний процес <#"justify">Ват "Київхліб" має стабільні позиції на ринку по виробництву хлібобулочних виробів, але цього недостатньо з теперішніми темпами розвитку ринкової економіки. Тому підприємство не може розраховувати тільки на існуючі товари, адже смакові вподобання споживачів швидко змінюються, вдосконалюються технології, постійно зявляються конкуренти та багато інших факторів. І тому для нашого підприємства бажано розробляти нові товари та способи їх реалізації.


4.2.1 Відкриття фірмового магазину ВAT «Київхліб»

Хліб та хлібобулочні вироби споживає кожний без винятку громадянин України, тому самим вірним варіантом запропонованого заходу буде відкриття фірмового магазину ВAT «Київхліб», що дозволить збільшити кількість споживачів, а отже і прибуток від своєї діяльності.

Пропонується орендувати приміщення у продуктовому магазині, адже магазин буде розташований в центральній, діловій частині міста, де обмежена кількість продовольчих магазинів. Споживачами магазину виступатимуть не тільки мешканці сусідніх будинків, а й велика кількість людей які працюють в даному районі. Великою перевагою буде режим роботи магазину в дві зміни - з 9:00 до 21:00 без перерви. Це дозволить задовольнити попит працівників офісів, які будуть купувати продукцію під час своєї обідньої перерви. В магазині планується представити широкий спектр продукції - від соціальних видів хліба, до кексів, булочних виробів та найбільш рентабельних видів хліба.

Для роботи магазину, потрібно задіяти двох продавців, які будуть працювати позмінно, один - до обіду, а інший після. На стінах кіоску планується розмістити рекламні плакати своєї продукції, на магазині треба зробити вивіску з логотипом нашого підприємства ВAT «Київхліб», та зробити надпис з графіком роботи кіоску. Також треба зробити яскраву вивіску та перелік асортименту продукції, наданої для продажу. Це візуально збільшить шанси зацікавити споживачів у продукції.

Відстань від магазину до ВАТ «Київхліб» повинна бути не великою, що дозволить оперативно поповнювати асортимент продукції на полицях. Найбільшим недоліком такого заходу може стати ціна оренди на приміщення, але вдале місце розташування та велика кількість покупців дозволить отримати обєми продажу, які будуть покривати усі витрати. Для ефективної роботи необхідно забезпечити повний асортимент продукції. Передбачається, що в результаті відкриття фірмового магазину збільшаться обсяги продажу, оскільки споживачів продукції буде більше. Збільшення обсягів збуту дозволить ВАТ «Київхліб» отримати додатковий прибуток та поліпшити основні показники своєї діяльності.


4.2.2 Розроблення нового виду продукції ? «Сирний хліб»

Для ВАТ "Київхліб" пропонується розробити новий вид хліба під назвою «Сирний хліб». Новинка не буде мати аналогів серед конкурентів, може зайняти провідне місце на ринку і приносити прибуток.

«Сирний хліб» хліб випечений із суміші пшеничного і житнього борошна, в нього доданий твердий сир і молочна сироватка. Смакову гаму органічно доповнюють насіння кунжуту, якими щедро посипаний батон.

«Сирний хліб» буде мати попит серед споживачів, який задовольнить смакові вподобання кожного покупця. Також буде надана повна інформація про спосіб приготування та наданий рецепт. Така новинка швидко сподобається споживачам, які давно віддають перевагу ВАТ «Київхліб», і буде часто розкуповуватися.

З економічної точки зору, нова продукція «Сирний хліб» буде продаватися по ціні звичайного хліба - в межах від 4 до 9 гривень (ціна буде залежати від розміру хліба, затрат на її приготування, ступеню складності приготування та інше) і приносити максимальний прибуток для підприємства, який покриватиме витрати на виготовлення.

Але для початку потрібно визначитися з базовими питаннями для того, щоб розробити новий товар і потім реалізувати його.

«Сирний хліб» може бути представлений споживачеві за такими критеріями:

. За розміром хліба:

·малі;

·середні;

·великі.

. За цілісністю:

·цілий хліб;

·нарізний хліб.

Упаковка для «Сирного хліба» повинна бути яскравою і різної форми. Наприклад, нагадувати невеличкі корзинки з логотипом ВАТ «Київхліб».

Також важливе значення має слоган для нової продукції, який повинен бути цікавим та зрозумілим для споживачів. Наприклад, «Скоштуй «Сирний хліб» і відчуй смак домашньої випічки!».

Але перед тим, як впроваджувати на ринок нову продукцію ВАТ «Київхліб» повинен провести пробний маркетинг в деяких супермаркетах, щоб оцінити продукцію і перевірити маркетингову діяльність в реальних умовах до початку масового виробництва. Для цього потрібно виконати такі дії:

·Вибрати місце проведення пробного маркетингу. Найкраще запустити нову продукцію у великих супермаркетах - «Велика Кишеня», «Сільпо», «Метро», «Караван», «Ашан», «Біла».

·Визначити тривалість перевірки. Так як наближаються новорічні свята, можна запустити продукцію «Сирний хліб» на грудень та січень місяці.

·Визначити, яку інформацію треба одержати. ВАТ «Київхліб» повинно визначити прибуток реалізованої продукції за 2 місяці, як відреагували покупці на новинку, ефективність маркетингової стратегії тощо.

·Вирішити, як використати результати перевірки. Якщо запропонована продукція ВАТ «Київхліб» «Сирний хліб» зможе конкурувати на ринку і матиме попит з боку споживачів, тоді можна буде запускати цю продукцію в масове виробництво.

Останнім етапом для впровадження нової продукції ВАТ «Київхліб» «Сирний хліб» є комерційна реалізація. Але для цього потрібно вирішити такі рішення:

·коли новинку слід випускати на ринок;

·де вона повинна зявитися (в одному місці або в декількох);

·для кого призначена новинка;

·прийняти рішення про те, як вивести новинку на ринок (можливо провести рекламну компанію )


4.2.3 Проведення промо-акції кондитерської продукції ВАТ «Київхліб» у супермаркетах м. Києва

Дана промо-акція буде проведена у м. Київ у таких супермаркетах, як «Ашан» та «Велика кишеня». Вибір саме цих магазинів обумовлений тим, що вони мають велику кількість покупців, завдяки чому буде охоплена досить широка аудиторія. Якщо споживачам сподобається продукція, то вони зможуть її придбати, та отримати у подарунок календарик із логотипом фірми.

Проводити промо-акцію планується протягом 3 днів. Тривалість проведення у кожному магазину - по 4 годин. Акції будуть проведені безпосередньо біля відділу з кондитерською продукцією, представлені для проби будуть такі продукти, як пряники «Північні», кекс «Насолода» та тістечка «Київські». Задіяні будуть по дві особи на магазин, одна - біля стенду для надання продукції на куштування, інша - біля відділу для надання інформації, де саме знаходиться продукція підприємства ВАТ «Київхліб». Стенди для промо-акції будуть оформлені у вигляді невеликого столику з плакатами із логотипом підприємства. Для досягнення ефективності необхідно забезпечити наявність на полицях повного асортименту продукції в необхідній кількості, оскільки після дегустації споживачі схильні до придбання продукції, яку скуштували.

Передбачається, що в результаті проведення промо-акції збільшаться обсяги продажу, оскільки споживачів, обізнаних з даною продукцією, стане більше. Основні базові показники (до впровадження заходу) наведено у таблиці основних показників (табл. 1.1.).

Збільшення обсягів збуту продукції дозволить ВАТ «Київхліб» отримати додатковий прибуток та поліпшити основні показники своєї діяльності.

Розроблення бюджету маркетингу заходу

Для проведення акції необхідні одноразові тарілки, зразки продукції, персонал, серветки, календарики з логотипом фірми ,плакати та домовленість з магазинами.

Дегустації будуть проведені у 18 магазинах. Для кожного магазину нам необхідно по 2 промоутери. Вони будуть працювати три дні. Отже, загальна кількість промоутерів становитиме 36 осіб.

Оплата праці промоутерів погодинна: 18 грн. за годину кожному, працюватимуть вони по 4 годин, відповідно кожна особа отримає 540 грн. (18*4*3=540 грн.) Дані щодо цих та інших витрат наведені у табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Витрати на проведення промо-акції

Стаття витратКількістьЦіна, грн.Загальні витрати, грн.1.Тарілки одноразові, шт.40000,14002.Заробітна плата персоналу36540194403.Пряники «Північні», кг.5601267204.Кекс «Насолода», шт.8003,528005.Тістечка «Київські», упак.3801349406.Оренда столика і місця в магазинах3917066307.Плакати, шт.18203608.Серветки, упак.10022009.Календарики з логотипом фірми80521610Всього43100

Отже, як видно із табл. 4.2, витрати на проведення зазначеної акції складають 43100 грн. Для підприємства ВАТ «Київхліб» ця сума є цілком прийнятною. Акція ж має сприяти збільшенню обсягів реалізації продукції і отриманню додаткового прибутку як під час проведення, так і надалі.

Розрахунок очікуваних результатів та показників економічної ефективності проведення промо-акції

Отже, після впровадження заходу «Проведення промо-акції у супермаркетах» ВАТ «Київхліб» очікує позитивного результату, тобто збільшення обсягів збуту своєї продукції. Прогнозні значення приросту чистого доходу (виручки) від реалізації кондитерських виробів знайдемо за методом експертних оцінок, використавши опитування провідних спеціалістів та керівників відділу. Дані наведені у табл. 4.3.


Таблиця 4.3

Результати опитування експертів

Експерти1234567Приріст чистого доходу (виручки) від реалізації, тис. грн.2422250023422470240025302380Величини даного прогнозу необхідно перевірити на надійність і типовість.

Визначаємо середнє квадратичне відхилення, що характеризує розсіювання думок окремих експертів відносно середнього значення.


;


Таблиця 4.4

Проміжні розрахунки для визначення середньоквадратичного відхилення

Експерти1234567Разом1Приріст чистого доходу (виручки) від реалізації Оі, тис грн2422250023422470240025302380-2Осер2434,86-3Відхилення -12,8665,14-92,8635,14-34,8695,14-54,86-4165,384243,228622,981234,821215,229051,623009,6227542,87

Знаходимо середнє арифметичне прогнозних значень чистого доходу (виручки) від реалізації:

Осер= (2422+2500+2342+2470+2400+2530+2380)/7 =27542,87 тис. грн.Визначаємо коефіцієнт варіації (?), який характеризує однорідність сукупності думок експертів.


Оскільки розрахункове значення коефіцієнта варіації ? < 33%, то сукупність думок експертів можна вважати однорідною, що вказує на можливість використання даних експертних оцінок для подальших розрахунків.

Найбільш вірогідний обсяг продажу (В) визначаємо за методом медіан і приймаємо на рівні 2422 тис. грн. як середнє значення ряду:


2342238024002422247025002530

де песимістичне (найменше) значення (П) - 2342, оптимістичне (найбільше) значення (О) - 2530.

Розраховуємо прогнозні значення збільшення обсягів реалізації продукції в результаті проведення дегустацій:

ОП = ( О + 4 * В + П) / 6 = (2530+4*2422+2342) / 6 = 2426,67 тис. грн.

Розраховуємо приріст чистого доходу (виручки) від реалізації продукції:

,67 / 1514118* 100% = 0,16%,

де 1514118 тис. грн. - базове значення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції.

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції в проектному році складе:

+ 2426,67 = 1516544,67 тис. грн.

Знайдемо величину повних витрат в проектному році. Повні витрати на виробництво і реалізацію (ПВ) в базисному році склали 1270567 тис. грн., в т.ч. постійні витрати -241134 тис. грн., змінні - 1060521 тис. грн.

Розрахуємо приріст змінних витрат у проектному році:

* 0,0016 = 1696,84 тис. грн.

Проведення дегустацій потребує витрат у розмірі 43,1 тис. грн., отже, сумарний приріст повних витрат складе:

Приріст повних витрат = 1696,84 + 43,1 = 1739,94 тис. грн.

Таким чином, повні витрати в проектному році складуть:

+ 1739,94 = 1272306,94 тис. грн.

Обчислимо приріст прибутку від реалізації продукції в проектному році:

?Пр =2426,67 -1739,94 = 686,73 тис. грн.

Отже, прибуток від реалізації продукції в проектному році складе:

243551 + 686,73 = 244237,73 тис. грн.,

де 243551 тис. грн. - базове значення прибутку від реалізації продукції.

Приріст чистого додаткового прибутку від реалізації продукції становитиме:

,73* (1-21) х 100% = 542,5 тис. грн.

де 21 - ставка податку на прибуток (діятиме з 01 січня 2012 року).

Таким чином, чистий прибуток від реалізації продукції в проектному році дорівнюватиме:

+ 542,5= 17086,5 тис. грн.,

де 16544 тис. грн. - базове значення чистого прибутку від реалізації продукції.

Наведемо очікувані результати від проведення промо-акції в табл. 4.5.


Таблиця 4.5

Очікувані результати від проведення промо-акції, тис. грн.

ПоказникиЗначення показникаПриріст чистого доходу (виручки) від реалізації продукції2426,67Приріст повних витрати на виробництво та реалізацію продукції1739,94Приріст прибутку від реалізації продукції686,73Приріст чистого прибутку542,5

Отже, внаслідок проведення акції чистий доход (виручка) від реалізації продукції в проектному періоді збільшиться на 2426,67 тис. грн. Повні витрати на виробництво і реалізацію продукції збільшиться на 1739,94 тис. грн. Прибуток від реалізації продукції зросте на - 686,73 тис. грн., а чистий прибуток - на 542,5 тис. грн. і складе - 16544 тис. грн.

Вплив запропонованих заходів на показники роботи підприємства

Очікувані результати від проведення промо-акції у вигляді зміни (приросту) чистого доходу (виручки) від реалізації продукції, повних витрат, прибутку від реалізації та чистого прибутку (табл. 4.5), а також їхні проектні значення, що розраховані вище, переносимо у табл. 4.6.

Проектні значення таких показників, як рентабельність продаж та витрати на 1 грн. реалізованої продукції складуть:

1.Витрати на 1 грн. реалізованої продукції (В на 1 грн. РП) = ПВ/ЧД(В)*100

1272306,94/ 1516544,67*100 = 83,9 коп.

2.Рентабельність продаж (Р2) = /ЧД(В)*100:

17086,5 / 1516544,67*100 = 1,13%

Дані занесемо в табл. 4.6.


Таблиця 4.6

Вплив запропонованих заходів на основні показники діяльності підприємства

ПоказникиОдин. виміруБазові значенняПроектні значенняВідхиленняАбсолютне, +/-Відносне, %1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукціїтис. грн.15141181516544,672426,670,162. Повні витрати на виробництво і реалізацію продукціїтис. грн.12705671272306,941739,940,143. Прибуток від реалізації продукціїтис. грн.243551244237,73686,730,284. Чистий прибутоктис. грн.1654417086,5542,53,285. Витрати на 1 грн. чистої виручки від реалізаціїкоп.83,9183,9-0,01-0,016. Рентабельність діяльності (продаж)%1,11,130,03х

Отже, зробивши відповідні розрахунки, ми можемо зробити наступні висновки. Внаслідок впровадження запропонованих заходів матимемо зростання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції на 2426,67 тис. грн. і проектне його значення становитиме 1516544,67 тис. грн. Повні витрати на виробництво і реалізацію продукції зростуть на 1739,94 тис. грн. Прибуток від реалізації продукції збільшиться на 686,73 тис. грн. (або на 0,28%). Витрати на 1 грн. реалізованої продукції зменшаться на 0,01 коп. В проектному році чистий прибуток зросте на 3,28 % і складе 17086,5 тис. грн., що на 542,5 тис. грн. більше порівняно з базовим роком.

Результати обчислень показників економічної ефективності запропонованого заходу показали, що він дійсно є ефективним і може бути рекомендованим до впровадження. Розрахунки проектних значень основних показників роботи підприємства довели, що впровадження запропонованого заходу покращує результати роботи ВАТ «Київхліб», сприяючи поліпшенню фінансових результатів діяльності підприємства.

ВИСНОВКИ


Організацію маркетингової діяльності розглянуто на прикладі підприємства ВАТ «Київхліб».

В процесі роботи над курсовим проектом було розглянуто діяльність ВAT «Київхліб». Можна сказати, що за останні декілька років підприємство набуло стрімкого розвитку у виробництві та реалізації хлібобулочної продукції. Також були розглянуті теоретичні аспекти визначення та оцінки цільових ринків підприємства: проблем сегментації та позиціювання. Отже, сегментація є одним з основних напрямів маркетингової діяльності. Метою сегментації є виділення однієї або декількох цільових груп споживачів з подальшим підлаштовуванням товару під них.

Аналізуючи основні показники діяльності ВАТ «Київхліб» бачимо, що чистий дохід (виручка) від реалізації продукції у 2009 році, порівняно з 2008, зріс на 391961 тис. грн., або на 34,9%).

Витрати на 1 грн. чистої виручки від реалізації збільшились на 0,57 коп. Така зміна викликана непропорційним зростанням повних витрат на виробництво (зросли на 335415 тис. грн., або на 35,87%) і чистим доходом від реалізації продукції - зріс на 391961 тис. грн., або на 34,9%.

Рентабельність діяльності підприємства у 2008 році склала 1,3%, а у 2009 році вона дорівнювала 1,1%. Відхилення становить -0,2%.

На превеликий жаль, за 2008 - 2009 р. не відбулося ніяких вкладень інвестицій в розвиток виробництва. Керівництвом ВАТ «Київхліб» було переглянуто асортимент підприємства, ? проведено скорочення низькорентабельних видів продукції і збільшено кількість позицій високорентабельних видів продукції, що також мало позитивний вплив на загальну прибутковість діяльності підприємства.

Продукція ВАТ «Київхліб» широко представлена в найбільших торгівельних мережах України: «Сільпо», «Велика Кишеня», «АТБ», «Мегамаркет», «Метро», «Ашан» та ін.

ВАТ «Київхліб» обрало соціально-етичну концепцію розвитку виробництва. Підприємство орієнтується на потреби покупців. Будь-яке рішення щодо купівлі певного товару може бути компромісним. Уявлення про потреби споживача складають тільки внаслідок спеціальних досліджень. Коли всі відділи компанії працюють, аби задовольнити інтереси клієнтів, формується дворівнева система інтегрованого маркетингу: перший рівень - визначення функцій маркетингу на підприємстві; другий - узгодження роботи всіх відділів.

Аналізуючи діяльність ВАТ «Київхліб», можна зробити висновок, що соціальні принципи сприяють розвитку підприємства, і навпаки, їх уникання звужує можливості успіху.

Узагальнена схема маркетингової структури на основі функціонального підходу на ВАТ «Київхліб» повністю відповідає роботі підприємства ВАТ «Київхліб». Відділи ефективно взаємодіють і вчасно виконують свої завдання. Забезпечують виконання основних цілей підприємства, тобто виробництво високоякісної продукції, отримання прибутку, як наслідок узгодженої політики ціноутворення, роботи з контрагентами та реалізації продукції.

Сьогодні на комбінатах ВАТ «Київхліб» здійснюється системна реконструкція, постійно удосконалюється і модернізується парк технологічного устаткування, запускаються нові виробничі потужності. Завдяки висококваліфікованим спеціалістам та вдалій реалізації нових рецептур динамічно нарощується випуск нової продукції, розширюється асортимент.

На ВАТ «Київхліб» здійснюється системна реконструкція, постійно удосконалюється і модернізується парк технологічного устаткування, запускаються нові виробничі потужності. Завдяки висококваліфікованим спеціалістам та вдалій реалізації нових рецептур динамічно нарощується випуск нової продукції, розширюється асортимент.

ВАТ «Київхліб» має раціональну структуру асортименту підприємства і, як наслідок, здатність певною мірою задовольнити потреби потенційних споживачів. Вся продукція ВАТ «Київхліб» є класикою ринку і реалізується за доступними для широких верств населення цінами при незмінно високій якості продукції. ВАТ «Київхліб» скасувало підвищення на 10% цін на батон «Нива»

Сильних сторін на підприємстві ВАТ «Київхліб» більше ніж слабких, а зовнішні можливості переважають зовнішні загрози. З цього випливає, що для ВАТ «Київхліб» актуальною є стратегія «Максі-Максі», яка використовує сильні сторони підприємства для реалізації маркетингових можливостей. Вона є найперспективнішою для підприємства.

Проаналізувавши діяльність підприємства ВАТ «Київхліб» можна побачити, що воно займає стійкі ринкові позиції. Головною метою його є збільшення кількость покупців на 10% та обсяги продажу на 30 тис. т. у 2010 році в порівнянні з 2009 роком.

На підприємстві ВАТ «Київхліб» стратегія інтенсивного зростання. Оскільки дана стратегія передбачає такі стратегії, як стратегія глибокого проникнення на ринок, стратегія розвитку ринку, стратегія розвитку товару.

Переважна більшість товарних категорій товарного портфелю ВАТ «Київхліб» перебувають на стадії зрілості. З точки зору прибутковості підприємства ці товарні категорії забезпечують талий прибуток і потребують незначних інвестицій для підтримки продукції.

Також у роботі було розроблено новий вид продукції ? «Сирний хліб» та проведення дегустацій, які за результатами виконаної роботи довіли, що мають право на існування та цілком окупиться і що не мало важливо, дегустація принесе підприємству додаткові прибутки. Результати розрахунку показників економічної ефективності запропонованого заходу показали, що він дійсно є ефективним і може бути рекомендованим до впровадження.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1.Багрова І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: підручник для вузів / І.В. Багрова, Н.І. Редіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман під ред. доктора економічних наук, професора І.В. Багрової. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 580 с.

2.Бойчик І.М. Економіка підприємства: навч. посіб. / І.М. Бойчик 2-ге вид., переробл. і доп. - К.: Атіка, 2006. - 528с.

3.Бородкіна Н.О. Маркетинг: навч. посіб. / Н.О. Бородкіна - К.: Кондор, 2007. - 362 с.

4.Брігхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту / Е.Ф. Брігхем - К., 2007. - 650 с.

5.Задоя А.О. Мікроекономіка: навч. посіб. / А.О. Задоя - К.: Знання, 2000. - 176 с.

6.Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник - К.: Академвидав, 2003. - 416 с.

7.Липчук В.В. Маркетинг: основи теорії та практики / В.В. Липчук, А.П. Дудяк, С.Я. Бугіль - Л.: "Новий світ - 2000"; "Магноля
плюс". - 2003. - 288 с. .Мазаракі А.А. Міжнародний маркетинг: навч. посіб. / А.А. Мазаракі, Т.І. Чаюн - К.; КДТУ, 2002 с.

.Макаровська T.П. Економіка підприємства: підругник / Т.П. Макаровська, Н.М. Бондар - К.: МАУП. - 2003 с.

10.Мостенська Т.Л. Маркетинг: навч. посіб. / Т.Л. Мостенська - К.: Кондор, 2005. - 240 с.

11.Немцов В.Д. Стратегічний менеджмент / В.Д. Немцов, Л.Є. Довгань - К.: ТОВ «УВПК ЕксОб», 2001. - 560 с.

12.Петруня Ю. Є. Маркетинг : навч. посіб. / Ю. Є. Петруня - 2-е вид., переробл. і доп. - К.: Знання, 2010. - 351 с.

.Саєнко М.Г. Стратегія підприємства: підручник / М.Г. Саєнко - Т.: «Економічна думка», 2006. - 390 с.

.Сідун В.А. Економіка підприємсива: навч. посіб. / В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова 2-ге вид., переробл. і доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 356 с.

.Старостіна А.О. Маркетинг: навч. посіб. / А.О. Старостіна, Д.М. Черваньов, О.В. Зозульов - К., 2002 с.

16.Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості: підручник / О.С. Тєлєтов - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 248 с.

.Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: навч.посіб. / Ю.С. Цал-Цалко - К.: ЦУЛ, 2002. - 360 с.

.Хозяйственный кодекс Украины. Х.: Информационно-правовой центр Ксилон, 2006. - 264 с.

.Бест Р. Маркетинг от потребителя / Р. Бест - М.: Манн, 2008 - 760 с.

.Владиславлев Д. Н. Энциклопедия банковского маркетинга и менеджмента / Д. Н. Владиславлев - М.: Ось-89, 2011. - 349 с.

.Захаров К.В. Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических операций / К.В. Захаров, А.В. Цыганок, В.П. Бочарников и др. - К.: ИНЭКС, 2000 с.

.Котлер Ф. Маркетинг по Котлеру / Ф. Котлер - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 294 с.

.Крапивин А.А. Стратегический маркетинг: учебное пособие / А.А. Крапивин, А.Ж. Сусанова - М.: Экономика, 2005. - 621 с.

.Ламбен Ж. Стратегический маркетинг / Ж. Ламбен - С.-Пб.: Наука, 2000. - 589 с.

.Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник для вузов / Р.М. Нуреев - 2-ге вид., переробл. і доп. - М.: Норма, 2001. - 572 с.

.Подорожная Л. В. Теория и практика рекламы : учеб. пособ. / Л. В. Подорожная - М.: Омега-Л, 2011. - 343 с.

.Тарасевич Л.С. Микроэкономика: учебник / Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский - М.: Юрайт-Издат, 2003. - 375 с.

.Черчилль Г. А. Маркетинговые исследования / Г.А. Черчилль, Т.Д. Браун - 5-е изд. - П.: 2007. - 704 с.

.Эфрози Л. Маркетинг: ускоренный курс: стратегии успеха на рынке: пер. с нем. / Л. Эфрози, Г. Гейер - М.: Дело и Сервис, 2005. - 191 с.

.Ющук Е. Маркетинг рисков и возможностей /Е. Ющук - М.: Вершина, 2006. - 240 с.


Додаток А


АНКЕТА

Шановні друзі!

Ця анкета розроблена для соціального опитування населення ВАТ «Київхліб».

Ваша згода на заповнення даної анкети буде підставою для вивчення вподобань і потреб споживачів з метою покращення якості продукції.

1. Протягом якого часу Ви користуєтесь продукцією підприємства? (необхідно обвести потрібну відповідь)

а) менше 1 року

б) 1 - 3 роки

в) 3 - 5 років

г) 5 і більше років

. Якими критеріями Ви керуєтеся при купівлі кондитерських виробів (відзначте)?

а) смакові якості

б) калорійність і корисність для здоров'я

в) зовнішній вигляд

г) ціна

д) упаковка (вага)

е) популярність виробника та / або його торгової марки

є) інше

3. Які вироби Ви полюбляєте вживати до чаю?

а) печиво «Вушка»

б) печиво «Вівсяне»

в) сухарі «Київські»

г) кекс «Насолода»

д) плюшка «Московська»

4. Як часто Ви або члени вашої сім'ї вживають торти та тістечка?

а) регулярно

б) не регулярно

в) рідко

г) ніколи

. Якому хлібу Ви віддаєте перевагу?

а) хліб український домашній

б) батон «Нива»

в) хліб білоруський

г) хліб «Голландський» вишуканий

д) хліб «Арнаут» столичний

е) хліб «Зерновий»

є) хліб «На хмелю»

ж) хліб по-французьки

. Яким домішкам Ви віддаєте перевагу у хлібі?

а) кмин

б) родзинки

в) кориця

г) кунжут

д) мак

е) ніяких

є) інше

7. Яким пряникам віддає перевагу ваша сім`я?

а) Пряники «Північні»

б) Пряники «Запорізькі фігурні»

в) Пряники з начинкою «Фруктовий сад»

. Чи подобається Вам упаковка продукції ВАТ «Київхліб»?

а) так

б) ні

. Який вид упаковки Вам здається найбільш зручним ?

а) коробка картонна

б) коробка пластикова

в) упаковка целофанова

10. Важлива реклами на телебаченні, радіо?

а) зовсім не важливо

б) не важливо

в) не дуже важливо

г) важливо

. Чи важлива для Вас думка друзів, знайомих?

а) зовсім не важлива

б) не важлива

в) не дуже важлива

г) важлива

. Хліб якої вартості Ви купуєте?

а) 2-4 грн.

б) 4-6 грн.

в) 6-8 грн.

г) 8 грн. і більше

. Яким є сумарний щомісячний доход всіх членів Вашої сім`ї?

а) 1000 - 2000 грн.

б) 2000 - 3000 грн.

в) 3000 - 4000 грн.

г) 4000 - 5000 грн.

д) 5000 грн. і більше

. Дані про респондента:

Стать:

а) жінки

б) чоловіки

Вік респондента:

а) до 18 років

б) 19-39 років

в) 40-59 років

г) 60 років і старше

Рід занять:

а) студенти

б) безробітні

в) підприємці

г) пенсіонери

д) воєнні

е) лікарі

є)вчителі

15. Якою, на вашу думку є продукція ВАТ «Київхліб»?

а) хороша

б) задовільна

в) погана

Дякуємо за участь у дослідженні!


Теги: Організація маркетингової діяльності на підприємстві та розроблення заходів щодо її покращення на прикладі ВАТ "Київхліб"  Курсовая работа (теория)  Маркетинг
Просмотров: 3668
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Організація маркетингової діяльності на підприємстві та розроблення заходів щодо її покращення на прикладі ВАТ "Київхліб"
Назад