Організаційні форми закупівлі товарів і ефективність їх використання

ВСТУП


Особливого значення в сучасних умовах ринкових відносин набуває закупівля товарів, яка є основою ефективної діяльності підприємства на ринку. Закупівлі опосередковують з одного боку, вплив торгівлі на виробництво щодо визначення його обсягів, вдосконалення асортименту і підвищення якості товарів, а з іншого, - вплив виробництва на роздрібну торгівлю щодо формування нею торгового асортименту, розширення реалізації, поліпшення організації торговельного обслуговування, а також на підвищення рівня задоволеності матеріальних і культурних потреб населення.

Для виробників товарів та послуг закупівлі є не тільки гарантією їх збуту, але й забезпечують безперервність виробництва, ефективне функціонування підприємств. Для роздрібної торгівлі вони сприяють своєчасному надходженню товарів для досягнення власної мети, а для решти учасників товаропросування - гарантією виживання в умовах ринкової конкуренції.

Незважаючи на велику кількість праць вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячених проблемам закупівель, теоретичні погляди щодо їхньої сутності та її адаптації до ринкових умов господарювання є суперечливими. Зокрема, відсутня єдина точка зору щодо дефініції „закупівлі".

Огляд літератури, присвяченої проблемам закупівель (постачання), виявив велику різноманітність думок у трактуванні цього терміна. Необхідно відразу зазначити, що в економічній літературі терміни „закупівля" і „постачання" використовуються як синоніми.

Необхідно зазначити, що вчені, які займались визначенням цього терміну, по-різному підходили до цієї проблеми. Одні визначали закупівлю у досить вузькому розумінні, інші ж підходили до цього поняття дуже широко.

Характерним є розгляд „закупівель" („постачання") як стратегічної функції щодо забезпечення підприємства факторами подальшого існування, як аспекту діяльності підприємства, як комерційного процесу, як процесу ухвалення рішення, як акту здійснення купівлі-продажу. Усі ці суперечності у визначенні сутності закупівель спричинені розбіжностями у виділенні об'єкта закупівель, що дозволяє говорити про розширений та вузький підходи до розуміння закупівель.

Окремі німецькі економісти під закувлею розуміють придбання товарів для продажу, а також купівлю іншого майна. Різні автори, що займаються проблемами постачання, найчастіше вважають єдиною функцією постачальницької діяльності закупівлю матеріалів. Проте це приклад вузького розуміння закупівель. Зокрема, Р. Кох трактує закупівлю як „діяльність компанії, що спрямована на придбання сировини, матеріалів, напівфабрикатів і послуг, та її відділ, що виконує ці функції" .

У межах цього напрямку й розглядається сутність закупівель у галузі торгівлі. Однак об'єктом закупівель є не всі матеріальні ресурси, а тільки їхня частина - товари. Хоча автори єдині у визначенні об'єкта закупівель, поняття закупівля товарів трактують по-різному.

Часто зустрічаються визначення, у яких закупівля ототожнюється з кількістю, якістю, терміном і ціною закуповуваних товарів. Дж. Келлі вважає, що закупівля - це „покупка товарів належної якості, у необхідній кількості, у потрібний час, за прийнятною ціною, у відповідного постачальника" .

Однак вирішенню задачі про параметри майбутньої закупівлі передує усвідомлення необхідності закупівлі взагалі. У зв'язку з цим існує інша точка зору, згідно з якою закупівля трактується як „процес ухвалення рішення, за допомогою якого офіційна орієнтація констатує наявність нестатку в закуповуваних товарах і послугах, а також виявляє, оцінює й відбирає конкретні товари і конкретних постачальників з числа наявних на ринку". Слід зазначити, що наведене визначення також не є повним, тому що охоплює лише попередні операції з закупівлі, не відбиваючи сам процес закупівлі товарів, однак тут справедливо зроблений акцент на важливість етапу виявлення потреби в товарах, що закуповуються.

Можна погодитись з думкою М. Л. Ліндерса і Х. Е. Фірона, які вважають, що термін „закупівлі" описує процес покупки: усвідомлення необхідності, пошук і вибір постачальника, переговори щодо ціни, а також інші умови, наприклад, пов'язані з доставкою товару" [3, С. 93].

Необхідно підкреслити, що в жодному з розглянутих трактувань не знайшла відображення цільова спрямованість закупівельної роботи. Особливістю закупівель у торгівлі є те, що товари здобуваються з метою їхнього перепродажу.

Актуальність даної теми курсової роботи очевидна, так як одним з найвідповідальніших моментів у комерційній діяльності підприємств торгівлі є закупівля товарів у постачальників.

В звязку з цим, метою даної курсової роботи являється дослідження організаційних форм закупівлі товарів, а також ефективність їх використання.

Курсова робота включає: вступ (3 стор.); I розділ (11 стор); II розділ (11 стор); III розділ ( стор); висновки (2 стор.);список використаних джерел (25дж).


РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ


.1 Основні організаційні форми закупівлі товарів


Одним з найвідповідальніших моментів у комерційній діяльності підприємств торгівлі є закупівля товарів у постачальників. Велике значення в здійсненні господарських зв'язків з поставки товарів в умовах ринкової економіки є пошук партнера, який може здійснюватися як з боку покупця, так і з боку підприємства-виробника або посередника - продавця товарів.

До основних, найпоширеніших, організаційних форм закупівлі товарів в умовах ринку можна віднести такі:

самостійний пошук і вибір постачальника торговим підприємством;

закупівля товарів на оптових ярмарках, виставках;

бартерний товарообмін;

закупівля за зовнішньоекономічними зв'язками.

Розглянемо механізм використання цих форм у закупівельній роботі.


.1.1 Самостійний пошук і вибір постачальника торговим підприємством

Практика вибору постачальників в країнах з розвиненою ринковою економікою використовує тендер, як одну з форм пошуку потенційних постачальників на конкурсній основі. Частіше за все тендер використовується тоді, коли до операції купівлі-продажу залучаються великі суми грошей або передбачаються тривалі господарські зв'язки постачальника і покупця. Тендер вигідний як постачальнику, так і покупцю.

Постачальник одержує точне уявлення про те:

які товари він повинен проводити протягом визначеного часу, що робить непотрібним пошук покупця його продукції;

якої якості повинні бути вироблювані ним товари;

яка кількість продукції підлягає реалізації, у зв'язку з чим спрощується процес закупівлі сировини у соїх постачальників;

коли і яку кількість товарів він повинен поставити покупцю.

Покупець у свою чергу:

знає, що і коли йому буде поставлено;

має точне уявлення про те, продукцію якої якості він одержить від постачальника.

У практичній діяльності використовуються такі види тендерів:

відкритий тендер - запрошення до співпраці;

вибірковий тендер;

злагоджений тендер.

Відкритий тендер - це запрошення потенційних постачальників до співпраці, оформлене у вигляді реклами-інформації. Реклама може бути будь-якої форми, проте необхідні елементи інформації повинні бути такі:

) назва вашої фірми, компанії, щоб потенційні постачальники знали, хто ви;

) слово тендер, яке повинне бути виділено, щоб привернути увагу постачальників;

) перелік необхідних вам товарів і їх кількість;

) дата, починаючи з якої вам знадобляться товари;

) адреса, по якій можна погоджувати всі деталі можливих договорів;

) термін, пізніше за який припиняється розгляд пропозиції;

) ваші умови поставки.

Після розміщення реклами в місцевій пресі, можливі зустрічі з потенційними постачальниками з питань узгодження умов поставок.

Проте на цьому етапі не укладаються жодні угоди, оскільки у вас немає можливості порівняти умови решти постачальників. Одержавши відповідь потенційного постачальника, що вас зацікавить, йому якнайскоріше відправляється заявка, специфікація, конкретні умови поставки (ціна, порядок розрахунків, розмір партії поставки тощо). Усі ці документи відправляються з конвертом для відповіді. На цьому конверті вказується адреса покупця, номер, під яким зареєстрований постачальник, і термін повернення. Після закінчення терміну, розкриваються конверти і аналізуються відповіді з метою відбору оптимальних постачальників на конкурсній основі.

Вибірковий тендер.

Цей метод полягає у відборі певного числа відомих постачальників (оптимальна кількість 6). Первинний відбір проводиться за місцезнаходженням постачальника, оскільки територіальна близькість майбутнього партнера - це гарантія безперебійності поставок. Наступний крок - обговорення ваших вимог з кожним постачальником. Коли шість потенційних постачальників відібрано, відправте кожному з них більш детальні умови поставки (заявка, специфікація, якість, кількість, ціна тощо).

Злагоджений тендер. Даний тип тендера використовується, коли ринок необхідних вам товарів обмежений. Постачальники можуть бути визначені через інформаційні канали.

Переговори починаються з визначення точних умов для обох сторін за схемою: якість - кількість - ціна

Після відбору потенційних постачальників послідовність і перелік документів в закупівельній роботі такі:

.Покупець посилає постачальнику запит про покупки товарів.

. Постачальник відповідає пропозицією із вказівкою прийнятних цін.

. Покупець оформляє замовлення. При цьому постачальнику передається супровідний лист, який у разі підтвердження ухвалення замовлення повинен бути повернений покупцю.

. Постачальник повертає лист з підтвердженням ухвалення замовлення.

. Укладення контракту

Вибір постачальника.

Перший етап передбачає розподіл необхідних вам товарів на групи, і для кожної такої групи готується специфікація.

Потім для кожного виду продукції складається список можливих постачальників (за зв'язками, що склалися, і новими).

Бажано, щоб список включав не менше 10-12 постачальників. Це дає певну свободу вибору.

Наступний етап передбачає виключення з цього списку як мінімум 4-6 постачальників. Критеріями для такого виключення можуть бути:

віддаленість постачальника (якщо він знаходиться дуже далеко, можуть виникнути проблеми своєчасності поставок);

періодичність поставок, що не влаштовує вас;

якість, яка не відповідає вашим вимогам;

ціна, яка не відповідає якості;

неможливість перепрофілювати виробництво і упровадити нові види

товарів;

об'єм поставок, що вас не влаштовує;

форма оплати, що вас не задовольняє.

Цей перелік не є вичерпним і може бути доповнений для тієї або іншої фірми або торгового підприємства (оптове, роздрібне, оптово-роздрібне), а саме: вид транспорту; спосіб доставки (централізований, самовивіз); вид тари і упаковки (ящики, контейнери, піддони). Необхідно скласти таблицю, за допомогою якої можна обґрунтовано відібрати прийнятних постачальників (див таблицю 1.1).

Заповнити цю форму краще всього проставляючи бали кожному постачальнику по кожному критерію. При цьому "5" - відмінно, "4" - дуже добре, "З" - добре, "2" - задовільно, "1" - мало прийнятно, "0" -неприйнятно. Після цього необхідно по кожному постачальнику скласти всі оцінки і вивести середню.

Середня оцінка в межах від 3 до 5 означає хороші умови поставки; 2-2,9 - прийнятні; 1-1,9 - сумнівні; оцінка 0-0,9 передбачає відмову від такого постачальника.

Останній етап є дійсним вибором постачальника. Такий вибір робиться з постачальників, що набрали найбільшу кількість балів за вказаною таблицею.

Такий порядок відбору забезпечить такі вигоди:

зростання конкуренції серед постачальників;

підвищення якості продукції;

зменшення закупівельної ціни;

поліпшення умов поставок;

більш вигідні умови оплати;

збільшення прибутку.

З метою отримання більш реальних результатів необхідно послідовність критеріїв розташувати за значущістю, тоді при рівних значеннях оцінок по всіх критеріях відбір проводити за найзначнішими.


Таблиця 1.1

Критерії відбору паста чальників

Критерії відборуПостачальникиП1П2П3П4П5П6П7П81234567891.Віддаленість постачальника2.Періодичність поставок3.Форма оплати4.Якість продукції5. Ціна6. Можливість переналагодження устаткування і коректування асортименту7. Термін договору8. Обсяг партії (мінімальний)9. Тара, упаковка і засоби транспортування10. Вид транспорту і вартість доставки 1 кг товару11. Спосіб доставки (централізована, самовивіз)12. Комплектність і складність асортименту

.1.2 Закупівля товарів на оптових ярмарках, виставках

Певну роль у закупівельній роботі торговельних підприємств відіграють оптові ярмарки, виставки-продажі, які проводяться Торговельно-промисловою палатою України за участю промислових підприємств, підприємств роздрібної і оптової торгівлі. Необхідно відзначити, що в плановій економіці така форма закупівлі товарів була переважаючою, особливо по групі непродовольчих товарів. Така форма встановлення комерційних зв'язків з купівлі-продажу як оптові ярмарки і виставки-продажі досить широкого поширення набули в Росії, оскільки в цій країні організаційна структура управління оптової торгівлі не зазнала значних змін в порівнянні з Україною.

Оптовий ярмарок є короткочасною і періодичною формою оптової реалізації товарів і здійснення операцій купівлі-продажу на основі огляду представлених зразків споживчих товарів і продукції виробничо-технічного призначення.

Головними характерними рисами оптового ярмарку є:

оптова реалізація товарів за представленими зразками;

періодичність проведення;

встановлення певних термінів і певного місця для всіх учасників;

одноразова і масова участь продавців і покупців.

Оптова реалізація товарів за представленими зразками є однією з головних переваг ярмарків перед іншими формами закупівель товарів.

Оптові ярмарки можна класифікувати за товарною спеціалізацією (предмет продажу) і територіальним масштабом. Найбільший розвиток за товарною спеціалізацією одержали спеціалізовані ярмарки, що проводяться по певній групі товарів. Ці ярмарки дозволяють представити більш широкий асортимент товарів певного виду, порівняти їх якісні характеристики, представити нові товари, залучити фахівців в галузі виробництва і реалізації товарів даного виду з метою розробки рекомендацій по освоєнню товарів, що користуються попитом і зняття з виробництва застарілих моделей і зразків. За територіальною ознакою, масштабом діяльності і обсягом товарообороту ярмарки можна умовно розділити на місцеві, регіональні, українські, міжнародні. Як місцеві, так і інші ярмарки можуть проходити із залученням іноземних партнерів.

В умовах перехідного періоду в Україні достатньо широко використовувався бартерний обмін - як різновид організаційної форми закупівлі товарів. В умовах обмеженості власних оборотних коштів використовувалися бартерні операції з обміну певної кількості товарів на еквівалентну за вартістю кількості іншого товару. Бартерний обмін широко використовувався між підприємствами-виробниками певних товарів і постачальниками сировини і продовольства. Така організаційна форма характерна для зовнішньоторговельних комерційних операцій.


.1.3 Бартерний товарообмін

Перевага бартерних операцій - збільшення оборотності товарів, оскільки при цьому кожний контрагент купує ті товари, які користуються попитом в районі його діяльності і швидко реалізуються. Наступна перевага такої організаційної форми полягає в тому, що для її здійснення не потрібні фінансові кошти і сторони не вдаються до посередництва банків. При цих операціях більш ефективно використовуються транспортні засоби, оскільки автомобіль або залізничний вагон використовуються в обидві сторони.

До недоліків такої форми можна віднести наступне: низька ефективність раніше вкладених в закупівлю товарів засобів; обмежений асортимент і епізодичність поставок.


.1.4 Закупівля за зовнішньоекономічними зв'язками

В Україні як і в інших країнах СНД в період формування ринкової економіки набула великого розвитку закупівля товарів за зовнішньоекономічними зв'язками. Нормативно-правовою базою для використовування такої форми закупівель товарів є Господарський кодекс України "Про підприємства в Україні" і Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.92 р.

Відповідно до цих нормативних актів підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів (при цьому валюта зараховується на баланс підприємства і використовується ним самостійно), відкривати за межами України свої представництва і виробничі підрозділи, діяльність яких здійснюється за засоби підприємства.

Використання цієї форми на практиці оптових закупівель забезпечило насичення ринку широким асортиментом товарів високої якості і практично ліквідувало таке поняття на ринку споживчих товарів як "дефіцит". До недоліків цієї організаційної форми закупівель слід віднести обмеженість її використання через відсутність необхідного обсягу валюти.

Ефективність тієї або іншої організаційної форми безпосередньо пов'язана з джерелами закупівлі товарів.


.2 Джерела та основний етап планування закупівель


У складі джерел закупівлі можна виділити виробників товарів і торгових посередників (оптові, торгово-посередницькі підприємства або фізичні особи). Крім того важливе значення має ознака джерела закупівлі за його місце розташуванням щодо покупця - місцевий або немісцевий. Закупівлі товарів у підприємств-виробників забезпечують більш низький рівень закупівельних цін, що позитивно позначається на формуванні цінової політики торгового підприємства і формуванні валового доходу від реалізації. Закупівля товарів у різного роду посередників, в більшості своїй, знижує економічну ефективність закупівельної роботи. Закупівля товарів у місцевих постачальників сприяє зниженню витрат в організації руху товару, більш оперативному і ритмічному надходженню товарів в торгову мережу. Це впливає на збільшення прибутку від торгової діяльності в порівнянні із закупівлею товарів у іногородніх постачальників. Тому при формуванні джерел надходження товарів комерційній службі торгового підприємства необхідно прагнути збільшення питомої ваги закупівлі товарів за прямими господарськими звязками з підприємствами-виробниками розташованими в одному регіоні або місті.

Основним етапом планування закупівель і надходження товарів в торгову мережу є забезпечення ритмічності поставок в необхідних розмірах партій і асортименті. Цю оптимізаційну задачу необхідно вирішувати з урахуванням безперебійності реалізації, забезпечення стійкості асортименту, підтримки необхідних розмірів товарних запасів. З цією метою необхідно визначити оптимальні розміри партій поставки товарів основними постачальниками. Оптимальний розмір замовлення визначає поставку партій товарів на такому рівні, при якому досягається максимальне використання складських приміщень, скорочуються витрати на зберігання, оптимізуються умови повторних замовлень. Наприклад, прагнучи до зменшення замовлень, які знаходиться на зберіганні, не можна припуститися зниження рівня обслуговування покупців, тобто допустити безперебійність наявності асортименту товарів в магазині. Крім того, часті невеликі замовлення на поставку постійного асортименту товарів, хоча і приведуть до скорочення обсягу запасів зберігання, але при цьому значно збільшать транспортні і адміністративні витрати.

Чим вище розмір партії поставки, тим нижче відносний розмір витрат обігу торгового підприємства з розміщення замовлення, доставки товарів і їх приймання.

Розрахунок оптимального розміру замовлення не має сенсу при значному коливанні попиту і нестабільних цінах, а також якщо час виконання замовлення вельми тривалий. Ефективно дана методика може бути використана при поставках побутової техніки, меблів, товарів господарського призначення, тканин, тобто асортименту товарів, попит на які не має значних коливань протягом року.

Розрахунок оптимального розміру замовлення, при якому мінімізуються сукупні витрати руху товару здійснюється за такою формулою (відомої як модель Уілсона)


ОРЗ=


де ОРЗ - оптимальний розмір замовлення товарів торговим підприємством (тис. грн.);річний обсяг закупівлі товарів такого асортименту (тис. грн.)

ВОдос - сума витрат обігу з доставки однієї партії товару (діловодство, транспортні витрати, витрати по прийманню і розміщенню партії товару) (тис. грн.)

В0х - сума витрат обігу зі зберігання цієї партії товару (тис. грн.)


.2.1 Методи представлення замовлення на поставку

Залежно від особливостей асортименту, стабільності пред'явленого на нього попиту, а також фінансового стану торгового підприємства, останнє може використовувати такі методи представлення замовлення на поставку необхідних йому товарів:

замовлення на поставку товару однією партією.

Переваги: гарантія поставки всієї партії товару; стабілізується процес товаропостачання; мінімальні витрати на організацію товароруху (транспортні витрати, документи та ін.); підвищені торгові знижки, які залежать від кількості товару, що замовляється.

Недоліки: підвищена потреба в площах зберігання, що може викликати збільшення витрат (у разі оренди приміщень зберігання); уповільнення оборотності капіталу, оскільки оплачується товар відразу, а прибутки будуть одержані після продажу.

Замовлення на регулярну поставку товарів.

Даний метод передбачає, що поставка здійснюється рівними партіями з певною періодичністю протягом року. Цей метод використовується за відсутності площ зберігання і обмеженості фінансових коштів. Наприклад, річна реалізація холодильників передбачає 1200 од. і поставка здійснюється по 100 од. щомісячно.

Переваги: оплата у міру надходження; економія площ зберігання.

Недоліки: зобов'язання вибірки покупцем замовленої кількості; можливість помилок при замовленні всієї кількості і однієї партії.

Замовлення на отримання товару в міру необхідності.

Цей метод набув найбільшого поширення у продовольчій торгівлі і є власне різновидом замовлення на регулярну поставку товарів. Вибравши постачальника і одержавши його згоду, в замовленні на поставку наголошується, що вказана кількість товарів є приблизною. Протягом цього періоду (роки) постачальник або покупець повинні надавати інформацію з обумовленою періодичністю (щодня, двічі в тиждень тощо) для з'ясування обсягу, асортименту і часу поставки.

Особливістю цього методу, який є найприйнятнішим для покупця з обмеженими матеріальними і фінансовими засобами, є те, що після закінчення терміну контракту замовник (покупець) не зобов'язаний приймати товари, обсяг яких не був вибраний протягом року.


РОЗДІЛ II АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ФОРМИ ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ КОМПАНІЇ ТОВ "РУШ"


.1 Організаційно-економічна характеристика


Товариство з обмеженою відповідальністю "РУШ" створене в травні 2002, знаходиться за адресою район Жовтневий, м. Дніпропетровськ, вул. Жуковського, 6 а. Засновник: компанія "НОМЕТРОС IНВЕСТМЕНТС ЛТД", знаходиться за адресою 2103 КiпрАгланцияСтадiу 37А.

Зареєстрований статутний капітал 10000000.00 (грн.) Середньооблікова чисельність працівників ТОВ "РУШ" станом на 31.12.2011р. складає 2 106 осіб. Крім того, позаштатних працівників, якi працюють за сумісництвом - 37 осiб та працюючих неповний робочий день - 349 осiб. Фонд оплати праці станом на 31.12.2011р. складає - 26 950,50 тис. грн., що на 9 772,80 тис.грн. бiльше нiж у попередньому роцi.

На основі звіту про фінансові результати підприємства ТОВ "РУШ"(додаток А), розрахуємо динаміку основних показників господарської діяльності підприємства за 2010-2011 рр.(див.табл.2.1).


Таблиця 2.1

Динаміка основних показників господарської діяльності підприємства ТОВ "РУШ" за 2010-2011 рр.

№ п/пПоказники, Одиниці виміруМинулий рікЗвітний рікВідхилення у сумі, +,-Темп росту, %1.Товарообіг, тис. грн95035,5113928,1+18892,61,22.Доход - тис. грн. - у% до т/о24146,4 0,2533614,7 0,29+9468,3 +0,041,4 1,163.Операційні витрати, тис. грн21925,829517,9+7592,11,34.Рівень операційних витрат, у% до т/о0,230,25+0,021,085.Прибуток, тис. грн2220,64096,8+1876,21,86.Рентабельність, у% до т/о0,020,04+0,022

Полiтика пiдприємства з питань фiнансової дiяльностi є рiвноправною та складовою частиною загальної полiтики та стратегiї пiдприємства, орiєнтованої на покращення ефективностi дiяльностi пiдприємства. При фiнансуваннi своєї дiяльностi пiдприємство переважно орiєнтується на рацiональне використання власних коштiв, а у разi необхiдностi пiдприємство залучає додатковi кошти за найнижчими процентними ставками у визнаних лiдерiв в сферi банкiвської дiяльностi. У результатi аналiзу показникiв фiнансового стану та дiяльностi пiдприємства можна зробити висновок, що пiдприємство має достатнiй рiвень лiквiдностi, платоспроможностi та ефективно використовує власнi i залученi оборотнi кошти. Власний капiтал пiдприємства у 2011 роцi значно збiльшився, в цьому пiдприємство має велику перспективу для подальшого розвитку. В подальшому пiдприємство планує пiдвищити рiвень лiквiдностi та достатностi робочого капiталу шляхом збiльшення продажiв, розширення ринкiв збуту, бiльш рацiоналiьної органiзацiї використання власних i залучених фiнансових ресурсiв, полiпшення результатiв комерцiйної дiяльностi.

Дiяльнiсть Компанiї представляє роздрiбну торгiвлю парфюмерно косметичної продукцiї через власну мережу спецiалiзованих магазинів торгiвельної марки "Лiнiя магазинiв ЕVA". З 6 по 8 червня 2007 року преставниками мiжнародного сертифiкацiйного аудиту - TNO Certification (Нiдерланди), був проведений офiцiйний аудит на вiдношення системи менеджменту якостi Компанiї ТОВ "РУШ" вимогам мiжнародного стандарту ISO 9001:2000. Компанiя змогла пройти сертифiкацiю на вiдношення вимогам стандарту ISO 9001:2000 в малi строки i без попередньої консультацiї, що є свiдоцтвом її внутрiшньої єдності.

Етапи розвитку торгiвельної мережi "Лiнiя магазинiв ЕVА"(див. мал.2.1):


Малюнок 2.1.


Аналізуючи малюнок 2.1 ми бачимо, що ТОВ "РУШ, як i кожна компанiя на теперiшнiй час, залежить вiд впливу полiтичних, соцiальних та загально-економiчних ризикiв. Для України ступiнь присутностi цих ризикiв та їх вплив на бiзнес є достатньо великим, доказом цього була фiнансова криза в Українi в 2008р., та як наслiдок - високий рiвень вiдсоткових ставок на ринку залученного капiталу.

"Лiнiя магазинiв ЕVА" є найбiльш розвинутою мережею серед конкурентiв. Цей рiст досягається виключно за рахунок самостiйного вiдкриття нових торгiвельних точок. На сьогоднішній день мережа EVA представлена 144 магазинами загальною торговою площею 29 580 квадратних метрів. З них 114 торгових точок розташовані в містах Центральної та Східної України, 30 об'єктів працюють у Києві. Відзначу, що розширення присутності магазинів EVA на столичному ринку є однією із стратегічних цілей компанії "РУШ" в поточному році. За словами Оксани Дацун, керівника проекту "Відкриття", динаміка розвитку мережі відповідає очікуванням компанії. Зокрема, з початку 2011 року мережа приросла в столиці десятком нових торговельних об'єктів.


.2 Асортиментна політика ТОВ "РУШ" та основні постачальники


"Лiнiя магазинiв ЕVА" - це мережа магазинiв роздрiбного формату, яка надає своїм покупцям якiснi товари. Цільовими покупцями магазинiв є жiнки вiком вiд 22-х до 45-ти рокiв. В асортиментному ряду магазинiв основними групами товарiв є товари для жiнок - парфумерiя i косметика, засоби догляду за волоссям, побутова хiмiя, одяг, товари для дому та інше(див.мал.2.2).


Малюнок 2.2


Основні постачальники товарів, які мають найбільший обсяг поставок (див.мал.2.3):


Малюнок 2.3


У таблиці 2.1 представлені дані про умови розрахунків, періодичність поставок товару:


Таблиця 2.1

Найменування:Сировина, товари, послуги:Умови розрахункiв:Обсяги поставок та їх перiодичнiсть:"СТВ-Харкiв" ДПзасоби гiгiєни, засоби для прання, чистячi засоби, пiдгузники, серветки та iнше.вiдстрочка платежущотижня"Хенкель Україна" ТОВпральнi порошки, засоби для чистки та миття та iнще.вiдстрочка платежущотижня"Квiтень Д" ТОВзасоби гiгiєни, мило, шампушi, ополiскувачi, гелi, зубнi приналежностi та iнше.вiдстрочка платежущотижня"Євромiкс" II УА ТОВчистячi засоби, шампунi, бальзами-ополiскувачi, крема, мило, лосьйони, гелi та iнше.вiдстрочка платежущотижня

Поставки товарів в мережу ЕVA здійснюються за стандартним договором поставки. Під договором розуміють домовленість двох або більше сторін, спрямовану на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Договір виконує такі функції:

закріплює юридичні відносини між партнерами;

установлює порядок і способи виконання зобов'язань;

передбачає способи захисту забезпечення зобов'язань.

За договором поставки постачальник, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в установлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Договори поставки товарів укладаються на розсуд сторін або відповідно до державного замовлення. У разі якщо законодавством не врегульовано умови здійснення поставки товарів, застосовуються правила цивільного законодавства про договір купівлі-продажу.

У зміст договору поставки товарів повинні входити такі основні розділи:

преамбула - це вступна частина договору, в якій вказується номер, місце і дата підписання договору, визначаються сторони (підприємства, фірми), від імені яких укладається договір;

предмет договору визначає назву, кількість і розгорнутий асортимент належний поставці товарів, якість і комплектність товарів, що є істотними умовами договору;

ціни на товари і загальна сума договору належать до істотних умов договору. Ціни визначаються угодою партнерів і вказуються в договорі або в специфікації; можливе узгодження цін у протоколі, який є частиною договору. Під час установлення цін ураховуються особливості поставки. В нашому випадку передбачається поставка товарів на склад покупця, тому в ціну договору включаються транспортні витрати і витрати на страхування вантажів;

загальний строк дії договору встановлюється договором, компанія ТОВ "РУШ" з наведеними вище постачальниками укладає довгострокові договори. Строки поставки товарів - це узгоджені контрагентами дати або періоди, коли товари повинні бути поставлені продавцями в установлені договором пункти.

вимоги до тари й упаковки можуть викладатись у тексті договору або посиланням на відповідні стандарти чи ТУ, а порядок повернення тари зазначається в договорі.

порядок відвантаження, доставки і здавання товарів також повинні бути передбачені під час укладення договору. Доставка товарів здійснюється, як правило, постачальником через відвантаження їх транспортом і на умовах, установлених договором. Якщо в договорі не встановлено, яким видом транспорту або на яких умовах здійснюється доставка товарів, право вибору виду транспорту або визначення умов доставки товару належить постачальникові, якщо інше не встановлено законом, не випливає зі звичаїв ділового обороту або суті зобов'язання.

порядок розрахунків. Розрахунки між підприємствами здійснюються, як правило, в безготівковому порядку через банк способом перерахування грошей з рахунка покупця на рахунок постачальника.

санкції за невиконання сторонами своїх зобов'язань і відшкодування збитків. У цьому розділі договору визначаються розміри і максимальні суми штрафів при порушенні сторонами своїх конкретних зобов'язань. До постачальників застосовуються санкції при порушенні ними строків, умов поставки, якості товарів, упаковки, до покупців - за затримання платежів" несвоєчасне повернення тари. Так, за порушення строків виконання зобов'язання стягується неустойка в розмірі 8 відсотків вартості товарів, по яких допущено прострочення виконання. У разі поставки товарів неналежної якості покупець (одержувач) має право стягнути з виготовлювача (постачальника) штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів.

арбітраж (вирішення спірних питань). Урегулювання спорів під час поставки товарів може бути здійснено двома способами: судовим або арбітражним. Способи врегулювання спорів мають бути відображені в договорі.

У даний час розроблено широкий набір типових договорів з урахуванням специфіки окремих товарів та умов їх поставки, які підприємства торгівлі повинні використовувати в практичній діяльності. Умови конкретних договорів поставки мають викладатися сторонами відповідно до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів "Інкотермс".


.3 Зміст технологічного процесу в магазині та принципи його організації


Технологічний процес в магазині являє собою сукупність взаємопов'язаних і послідовних операцій, що забезпечують доведення товарів до кінцевих споживачів з повною якістю при найменших витратах праці і високому рівні торговельного обслуговування. Операцією називається частина технологічного процесу, виконувана працівниками за допомогою сукупності способів і прийомів.

Технологічні операції магазина включають розвантаження, транспортування товарів, приймання їх за кількістю та якістю, зберігання, підготовку до продажу, продаж.

Всі технологічні операції магазину умовно можна підрозділити на основні і допоміжні.

До основних відносяться операції, пов'язані з продажем товарів і обслуговуванням покупців, відбір, розрахунок за товари і т.д.

Допоміжні операції включають приймання товарів за кількістю та якістю, розпакування, доставку в комори, зберігання, підготовку до продажу, доставку в торговий зал, розміщення і викладення товарів в торговому залі, організацію зберігання і здачу тари.а технологічний процес магазину впливає низка факторів. Найважливішими з них є рівень розвитку торгівлі, обсяг і структура товарів народного споживання, ступінь їх підготовленості до продажу, методи продажу, стан товарних запасів, система товаропостачання, тип, розмір торговельного підприємства, ступінь його господарської самостійності. Під впливом цих чинників формуються структура і послідовність технологічних операцій магазину.

У торговій практиці склалося три основні схеми технологічних процесів.

Перша схема включає приймання товарів за кількістю та якістю, подачу їх відразу ж в торговий зал для продажу. Вона найбільш прогресивна і можлива тільки при постачанні товару в тарі-обладнанні, повністю підготовленої до продажу, що виключає з технологічного процесу самі трудомісткі операції.

За другою схемою технологічний процес включає приймання, зберігання і продаж товарів. В даному випадку виникає необхідність у спеціальних приміщеннях для зберігання.

Найбільш складною і менш економічною є третя схема, при якій товари, що надійшли в магазин, вимагають попередньої підготовки до продажу (фасування, прасування, чищення і т.д.).

При будь якій зі схем весь технологічний процес можна розділити на етапи:

Перший етап - операції з товарами до пропозиції їх покупцям в торговельному залі: приймання і підготовка їх до продажу, створення необхідного режиму зберігання.

Другий етап - операції, пов'язані з безпосереднім обслуговуванням покупців. Це найбільш відповідальна ділянка технологічного процесу. Тут на високому рівні повинна бути здійснена демонстрація товарів у дії, допомога у виборі, кваліфікована консультація і т.д. Особливість цього етапу полягає в тому, що при виконанні операцій працівники магазинів не тільки повинні мати професійні навички поводження з людьми, але й добре вивчити психологію покупця.

Третій етап - операції з надання додаткових послуг: розкрій тканин, прийом попередніх замовлень, підгонка по фігурі швейних виробів куплених в магазині і т.д.

Всі операції технологічного процесу взаємопов'язані, мають виконуватися в чіткій послідовності.

Найважливішими принципами організації внутрішньомагазиного технологічного процесу є:

Комплексний підхід до визначення раціональної схеми технологічного процесу для конкретного магазину;

Відповідність технології роботи магазину сучасному науково-технічному рівню розвитку торгівлі, досягнень вітчизняного та зарубіжного досвіду;

Економічна ефективність прийнятої технологічної схеми роботи магазину, забезпечує раціональне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

Створення умов для повного збереження товарів та їх споживчої вартості;

Скорочення застосування ручної праці і підвищення ефективності використання торгово-технологічного обладнання.

Метод продажу є головним чинником, що визначає зміст і послідовність операцій технологічного процесу. Це має бути враховано при проектуванні технологічних схем планування магазина, розміщенні функціональних приміщень.

Впровадження прогресивних методів доставки та продажу товарів обумовлює особливу вимогу до пристрою входів і виходів магазинів, розвантажувальних майданчиків, дебаркадерів, міцності покриття підлоги.

Основними напрямками раціоналізації технологічного процесу магазинів є широке впровадження прогресивних методів продажу товарів та обслуговування покупців, розробка раціональних схем технологічного планування, підвищення рівня технічного оснащення, забезпечення безперебійного постачання товарами, їх раціональне розміщення і викладка, вдосконалення роботи вузлів розрахунку.


.3.1 Технологія приймання товарів у магазині

Приймання товарів у магазині є найважливішою складовою частиною технологічного процесу. Вона здійснюється матеріально відповідальними особами у відповідності з інструкціями про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю та якістю.

Правила, встановлені цими інструкціями, застосовуються у всіх випадках, коли інший порядок не передбачений стандартами, особливими умовами поставки, іншими обов'язковими нормативними документами.

Товари в магазині приймають за кількістю та якістю.

Залежно від способу доставки і і упаковки товару визначається технологія приймання.

Приймання товарів за кількістю при доставці затареного товару, товару у відкритій тарі, а також за вагою брутто і кількістю місць виробляють відразу ж у момент доставки їх в магазин.

Якщо товар доставлений у справній тарі, крім перевірки ваги брутто і кількості тарних місць, магазин має право вимагати розкриття тари і перевірки ваги нетто і кількості одиниць у кожному місці.

Якщо товар в пошкодженій тарі, то перевірку ваги нетто і кількості товарних одиниць у кожному місці магазин проводить одночасно з прийманням за масою брутто і кількості місць в момент отримання товару від постачальника.

Товари, що надійшли у справній тарі, за масою брутто і кількістю товарних одиниць у кожному місці приймають одночасно з розкриттям тари, але не пізніше 24ч. швидкопсувних і 10 днів по не швидкопсувних товарів з моменту їх надходження.

Приймання товарів за кількістю виробляють шляхом зіставлення даних супровідних фактів (рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, специфікацій, пакувальних ярликів, описів та ін) з фактичною наявністю товарів. Якщо супровідні документи відсутні то товари приймають по фактичній наявності на основі складеного акта, в якому вказують які документи відсутні.

При надходженні товарів, вага яких не можна перевірити необхідно в момент отримання прийняти їх за вагою брутто, а після продажу товарів перевірити вагу тари. Результати перевірки оформляють актами. Акт про масу тари повинен бути складений не пізніше 10 днів після її звільнення, а з під вологих товарів негайно після її звільнення. При виявленні в процесі приймання недостачі магазин повинен подальшу прийомку призупинити, що надійшла партію товару зберігати окремо від наявних в магазині матеріальних цінностей, забезпечити їх повне збереження. Про виявлення недостачі складають акт за підписами осіб, які брали товар. Магазин зобов'язаний по швидкопсувних товарах негайно після виявлення недостачі, по іншим не пізніше 24ч. направити постачальнику по телеграфу або телефону виклик-повідомлення. У ньому вказують найменування продукції, номер рахунку-фактури, характер недостачі, стан пломб, а також кількість відсутньої продукції.


РОЗДІЛ III. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ "РУШ" ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТОВАРІВ

торговий товар оптовий бартерний

Торговельна діяльність підприємства важлива галузь економіки, яка заключає в собі багато аспектів та факторів, котрі впливають на його функціонування.

Дослідження діяльності підприємства дає можливість реально оцінити його шанси в сфері торгівлі.

Аналізуючи основні дані роботи ТОВ "РУШ" можна сказати, що вся діяльність підприємства спрямована на отримання прибутку та рентабельності.

В умовах ринкової економіки система господарських зв'язків повинна забезпечувати повноту й стійкість асортиментів, оптимальний рівень товарних запасів, задоволення попиту населення, а також гарні фінансово економічні показники діяльності торгівлі.

Необхідність якнайшвидшого пристосування роздрібної торгівлі до умов ринкової економіки вимагає організації чіткого функціонування господарських зв'язків торговельних підприємств із постачальниками товарів. Щодо цього особливу актуальність набувають договірні зв'язки торговельних організацій з виробниками товарів.

У зв'язку із цим необхідно розширювати сферу договірних відносин з постачальниками й виробниками товарів, підвищувати ефективність і дієвість договорів поставки. Договірні поставки повинні активно впливати на виробництво для всілякого збільшення випуску товарів народного споживання, виготовлення їх з дешевої альтернативної сировини, формувати оптимальні асортименти товарів роздрібної торговельної мережі.

Оцінка ефективності господарських зв'язків характеризує результативність керування комерційною роботою торговельної організації. Ефективність господарських зв'язків виражається в закупівлях товарів у виробників за більш низькою ціною за рахунок скорочення числа посередників, що беруть участь у торговельному обороті, а, отже, зменшення величини торговельних надбавок, установлюваних кожним посередником.

Для вивчення постачальників та їх можливостей працівники роздрібної торгівлі повинні брати участь у роботі оптових ярмарків; виставок - продажів і виставок - переглядів зразків нових і кращих виробів, стежити за рекламними оголошеннями по радіо й телебаченню, у газетах і журналах, бюлетенях попиту та пропозиції, за проспектами, каталогами, прайс-листами. Використовувати маркетингові дослідження.

Проведений аналіз ефективності господарських зв'язків торговельних підприємств з постачальниками показав найбільшу результативність у роботі з постачальниками - виробниками. Це пояснюється наявністю довгострокових господарських зв'язків, перевагою ряду організаційно - економічної, торговельної, транспортної, цінової політики й інших факторів, що дозволяє торговельному підприємству планувати господарську діяльність, вишукувати резерви підвищення ефективності господарських зв'язків.

Підсумовуючи, вище сказане, бачимо що раціональні, довгострокові господарські зв'язки сприяють розвитку торгівлі, своєчасній поставці товарів, збалансованості попиту та пропозиції.


ВИСНОВКИ


Закупівля товарів - важлива складова частина комерційної роботи підприємства. Правильно організовані закупівлі товарів є важливою умовою для нормального функціонування підприємства та виконання планових завдань.

Узагальнюючи результати проведених теоретичних досліджень, доцільно дати визначення закупівлі як процесу придбання товарів належної якості, необхідної кількості і в потрібний час з метою їхнього наступного перепродажу. Він здійснюється підприємствами або приватними особами й орієнтований на задоволення споживчого попиту. Цей процес складається з виявлення потреби в товарах, пошук і вибір постачальника, перемовини щодо ціни, а також інших умов, пов'язаних з доставкою товару.

Підводячи підсумки аналітичної частини курсової роботи, можна виділити наступне:

Лінія магазинів EVA - це національна мережа магазинів, що належить компанії ООО "РУШ". EVA піклується про комфорт Вашого будинку, допомагає відмінно виглядати і легко вирішувати побутові питання. Асортимент EVA орієнтований на жіночу аудиторію, включає товари парфюмерно-косметичної групи, засоби особистої гігієни, побутову хімію, біжутерію та аксесуари.

Сьогодні EVA пропонує 18 000 позицій товарів, оформлених у затишний формат магазину дрогері (drogerie). Його можна описати як "магазин біля дому": невелика площа, зручне розташування - у двох кроках від вашого житла, - уважний персонал і доступні ціни. З'явившись в 70-х роках минулого століття, магазини дрогері зайняли впевнену позицію в Європі і зараз активно завойовують український ринок.

Компанія "РУШ" однією з перших стала розвивати напрям дрогері-рітейлу в Україні. Зараз "РУШ" входить до трійки лідерів національного ринку мереж такого формату.

Українки, їхні смаки і переваги - ось ключові поняття при створенні оптимальних умов покупки в EVA. Сьогодні для задоволення споживчих запитів компанія працює з 400 виробниками та дистриб'юторами по всій Україні.

Різноманітна асортиментна лінійка дає можливість покупцю вибрати з великої кількості якісних і, що важливо, недорогих варіантів продукції. А мережа отримує можливість вкладати додаткові кошти у свій розвиток, при цьому успішно реалізуючи стратегію "краща ціна".

На даний момент EVA гостинно приймає покупців у багатьох містах України. Найбільше число магазинів розташовано в Дніпропетровському, Київському, Запорізькому, Донецькому, Одеському, Харківському та Сумському регіонах. Починаючи з другої половини 2011 року, відбувалося активне освоювання столичного ринку. На сьогодні в Києві працює 32 магазина EVA.

Всі торговельні точки, загальною площею більш ніж 30 тисяч квадратних метрів, розташовані в районах з великою щільністю населення і, як правило, поблизу зручних транспортних розв'язок.

Мережа постійно розширюється. Станом на серпень 2012 року - це 148 нових, сучасно обладнаних магазинів, де можна купити якісні товари для краси та домашнього затишку. Тут є все необхідне: і господарські товари, і посуд, і вироби з текстилю, а також - косметика, парфумерія, біжутерія і аксесуари. Після недавнього оновлення магазини EVA стали ще зручнішими, логічно вибудуваними та привабливими.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Виноградська А. М. Технологія комерційного підприємництва: Навч. посібник.- К: Центр навчальної літератури, 2006.- 780с.

. Коноваленко В. М. Закупівельна діяльність підприємства в логістичній системі товароруху // Вісник КНТЕУ. - 2005. - №4.- С. 54-59

. Коноваленко В. М. Концептуальні основи та принципи управління закупівельною діяльністю підприємства // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - //№1.- С. 92-101.

. Ф.Г.Панкратов; В.К.Памбухчіянц "Комерція і технологія торгівлі] Москва. 1994р.

.В. Г. Бурмистров "Основи торгівлі непродовольчими товарами" Москва. Економіка. 1989р.

. Брагин Л.А., Данько Т.П., Іванов Г.Г., і ін. Торговельна справа: економіка й організація. -М: ИНФРА-М, 1997.

. Бланк И.А. Керування торговельним підприємством. - М.: Асоціація авторів і видавників ТАНДЕМ. Видавництво ЭКМОС, 1998.

. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. - М.: Экономика, 1991.

. Виноградова С.Н. Организация и технологии торговли. - Мн.: Вышэйшая школа, 1994.

. Гольдштейн Г.Я., Катаев А.В. Маркетинговые решения по распределению товаров и услуг. #"justify">. Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Планирование предпринимательской деятельности предприятия. - М.: Инфра-М,1997.

. Гуменюк М. У результаті позитив. Ви і Ваш магазин №2 1999

. Іванов К. знайдіть свого покупця. Ви і Ваш магазин №2 1999

. Лебедєв О.Т., Филлипова Т.Ю. Основи маркетингу. - Спб.: ИД "Мім", 1997.

. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга.

СПб.: ПитерКом, 2000.

. Наумов В.Н. Маркетинг сбыта /Под научной редакцией профессора Г.Л.Багиева: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999.

. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Практикум.- М.: Бином, 1997.

. Памбухчиянц В. К. Організація, технологія і проектування торговельних підприємств - М.: ІОЦ "Маркетинг", 1999

. Ф.Г. Панкратов, Т.К. Серегина "Коммерческая деятельность", М.: Информационно-вычислительный центр "Маркетинг", 1998

. Сбытовая политика фирмы: практическое пособие. - М.: ВНИИЭС, 1998.

.Строков В.А. Коммерческая деятельность товаропроизводителя. - М.: Изд-во Хорс, 1998.

. Шершеневич Г. Курс торгового права. - Спб., 1908. - Т. 1.

. Щур Д.Л. Основи торгівлі. Оптова торовля. -М.: Видавництво "Справа і Сервіс", 1999

. "Экономика торгового предприятия" под общ. Ред. Проф. А.И. Гребнева, М.: Экономика, 1997.

.Юккель Х., Хеллер О. і ін. Довідник підприємця: роздрібна торгівля, оптова торгівля, вантажний транспорт, суспільне харчування і готельне господарство. - М.: Наука, 1994.


ДОДАТОК А


Дата(рік, місяць, число)31.12.2011ПідприємствоТовариство з обмеженою вiдповiдальністю "РУШ"за ЄДРПОУ32007740Територіяза КОАТУУ1210100000Організаційно-правова форма господарюванняТовариство з обмеженою відповідальністюза КОПФГ240Орган державного управлінняза КОДУВид економічної діяльностіза КВЕД52.48.9Одиниця вимірутис.грн.Контрольна сумаАдресаУкраїна Днiпропетровська обл. Жовтневий р-н 49600 Днiпропетровськ вул. Жуковського, 6аСередня кількість працівників0

Звіт про фінансові результати за 2011 рікI. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИСтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)0101139281950355Податок на додану вартість015180862144400Акцизний збір020( 0 )( 0 )025( 0 )( 0 )Інші вирахування з доходу030( 5798 )( 22281 )Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)035952621783674Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)040( 626344 )( 601592 )Валовий:- прибуток050326277182082- збиток055( 0 )( 0 )Інші операційні доходи060987059382У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності06100Адміністративні витрати070( 28415 )( 23268 )Витрати на збут080( 258200 )( 187799 )Інші операційні витрати090( 8564 )( 8191 )У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності091( 0 )( 0 )Фінансові результати від операційної діяльності:- прибуток1004096822206- збиток105( 0 )( 0 )Доход від участі в капіталі11000Інші фінансові доходи1200461Інші доходи1303683142417З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)1310Фінансові витрати140( 27252 )( 44622 )Втрати від участі в капіталі150( 0 )( 0 )Інші витрати160( 6788 )( 111155 )Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті16500Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:- прибуток170106119307- збиток175( 0 )( 0 )У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності17602093У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності177( 0 )( 1212 )Податок на прибуток від звичайної діяльності180( 2833 )( 2198 )Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності18500Фінансові результати від звичайної діяльності:- прибуток19077787109- збиток195( 0 )( 0 )Надзвичайні:- доходи20000- витрати205( 0 )( 0 )Податки з надзвичайного прибутку210( 0 )( 0 )Частка меншості21500Чистий:- прибуток22077787109- збиток225( 0 )( 0 )Забезпечення матеріального заохочення22600II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТМатеріальні затрати230139527670Витрати на оплату праці2402774118313Відрахування на соціальні заходи25091996064Амортизація2601365912133Інші операційні витрати270230628175078Разом280295179219258III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙСередньорічна кількість простих акцій3000.000000000.00000000Скоригована середньорічна кількість простих акцій3100.000000000.00000000Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію3200.000000000.00000000Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію3300.000000000.00000000Дивіденди на одну просту акцію3400.000000000.00000000ПриміткиТОВ "РУШ" складається звiтнiсть вiдповiдно до Нацiональних П(с)БО, затверджених мiнiстерством фiнансiв України, вiдповiдно до МСФЗ звiтнiсть не складалась, тому вiдповiднi данi по п. 28 вiдсутнi.КерівникШостак Руслан СтанiславовичГоловний бухгалтерКалашникова Вiкторiя Василiвна


Теги: Організаційні форми закупівлі товарів і ефективність їх використання  Курсовая работа (теория)  Маркетинг
Просмотров: 26384
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Організаційні форми закупівлі товарів і ефективність їх використання
Назад