Аналіз читацького ринку на прикладі форуму видавців 2010 у Львові

Міністерство освіти і науки

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет культури і мистецтв

Кафедра театрознавства та акторської майстерності


Практична робота № 1

Аналіз читацького ринку на прикладі форуму видавців 2010 у Львові


Виконала студентка

групи КМК - 31

Крижевич Юлія


Львів 2010

План


Вступ

1.Форум видавців у Львові 2010. (Історія створення, основні засади)

2.Аналіз читацького ринку

.Проблема поєднання масового і елітарного в рамках книжкового ринку

Висновки

Список літератури та джерел


Вступ


Соціологія читання - це галузь соціології культури, яка досліджує читання як одну з основних суспільних форм опосередкованої комунікації в суспільстві (поряд з театром, кіно, радіо, телебаченням тощо).

Соціологія читання вивчає читача, як індивіда, що сприймає друкований текст залежно від набутих ним культурно-освітніх та мовних звичок; соціально-демографічні, етнокультурні та соціально-політичні чинники, які опосередковано впливають на читацькі інтереси; досліджує читацьку поведінку читачів (уявлення читачів про читання, його регулярність, частоту і час, співвідношення джерела інформації про літературу і джерел її отримання є, рівень начитаності та розуміння прочитаного).

Розглядаючи соціальні потреби в читанні, яке є специфічною формою мовного спілкування людства за допомогою друкованих або ж рукописних чи електронних текстів, соціологія читання визначає та аналізує: <=> соціальні, о економічні, політичні, культурні та ін. чинники, які впливають на читання, вивчає членів суспільства як споживачів духовної культуру, їх інтереси та уподобання, орієнтацію на нову літературу тощо. В процесі читання відбувається змістовне сприйняття суб'єктом (читачем) інформації (знань, цінностей, норм та ін.), що міститься у друкованих чи писемних (у тому числі в електронному вигляді) текстах. Читання тим самим створює соціокультурне буття книги. Звичайно, що читання сьогодні розглядається як процес активної взаємодії між комунікатором (створювачем тексту) та реципієнтом (читачем).

У зв'язку з цим читання вважається завершеним комунікаційним актом, у межах якого відбувається передача знань із друкованої сторінки (текстового повідомлення на ній) до особистості і вплив цього повідомлення на її поведінку. Слід зазначити, що комунікаційний акт (читання) виявляє себе невід'ємною частиною, своєрідним двійником процесу створення тексту.

Говорячи про книгу, іноді нечітко розрізняють книгу і читання, книгу і писемність, книгу і друк, книгу й інформацію, книгу та літературу тощо.

Звідси важливий висновок щодо нееквівалентності книги II читання: читати можна не тільки книгу, а й рукописи (в тому числі й листи), періодику тощо, що ще важливіше, книги II культурі існують не лише для читання.

На думку Тетяни Микитин, вони можуть бути використані багато функціонально і неспецифічно: <=> як предмет розкоші, як ознака багатства чи освіченості господаря, як елемент оформлення інтер'єру, і=> скарб (матеріальний чи інтелектуальний), який залишається наступним поколінням, тощо.

З іншого боку, словесний твір може існувати і бути сприйнятим не тільки у вигляді книги, а й усно, у газетному чи часописному варіанті, комп'ютерному або звуковому записі та ін. Це слід враховувати, оскільки у сьогоднішніх наріканнях на те, що люди менше читають, не враховуються сучасні й цілком адекватні замінники читання, у тому числі й такі, що зберігають власне інформацію, літературний твір незмінними. Отож доля книги як речі може бути і частіше за все буває відмінною від долі тексту, який у ній зафіксований.

Соціологія книги - одна із галузей соціальної культури, яка вивчає закономірності створення і функціонування рукописних та друкованих творів у суспільстві, а також соціокультурні аспекти книги, як матеріального обєкта. Як окрема галузь знань, соціологія книги починає формуватись на початку XX ст. Бельгійський бібліограф та книгознавець П. Отле, засновник Міжнародного бібліографічного інституту в Брюсселі (1895 р.), першим увів у науку цей термін. Значного розвитку набула соціологія книги у 20-х роках в Україні, передусім в Українському науковому інституті книгознавства (К. Меженко, Д. Балика та ін.). З урахуванням традиції вітчизняних досліджень відомо, що ще в 1866 р. було проведено перше вивчення обігу книги в Київській публічній бібліотеці; тут було здійснено низку цікавих досліджень, що стосувалися різних аспектів функціонування книги в суспільстві.

Російський книгознавець М. Куфаєв розуміє під соціологією книги, або, як він називає її, бібліосоціологією, абстрактну науку про закони книги. Український дослідник Д. Балика дещо розширює це поняття бібліосоціології.

? Бібліосоціологія- це наука, що з'ясовує причини та наслідки кількісного і укісного складу творів писемності, встановлює закони життя книги та аналізує еволюцію книг і книжкових багатств у цілому і в окремих галузях.

Саме, тому у 20-ті роки в Росії була проведена низка досліджень книги і читача, у тому числі комплексного характеру, скажімо, з'ясування предметних зв'язків цієї галузі з педагогікою, психологією та іншими науками Б. Банк. "Изучение читателей в России" (XIX в.); А. Топоров. "Крестьяне о писателях"; та ін.

У 30-ті роки як в Україні, так і в усьому колишньому СРСР і відомих причин об'єктивне вивчення проблем книги як соціального явища припинилось. Повертаючись назад, зазначимо, що потужною і плідною, досі теоретично і практично невичерпаною й недооціненою є традиція комплексного дослідження книги і читача, у тому числі соціологічними методами, започаткована українською педагогічною діячкою X. Алчевською ("Что читать народу?"), та російським дослідником М. Рубакіним ("Этюды о русской читательской публике", "Психология читателя и книги. Краткое введение в библиографическую психологию" та ін.). Останній був засновником і директором Міжнародного інституту бібліопсихології в Лозанні.

Пожвавлення інтересу до соціології книги спостерігається з 60-х років, проте спочатку не як до самостійної дисципліни, а як до такої, що більшою мірою розчиняється в історії самої книги та її функціонуванні в різні епохи, хоч поступово вирізняється власне соціологічна проблематика. Саме тоді розглядають такі аспекти читання, як "хто читає?" і "як читають?".

Дослідники встановили тоді, що процес читання залежить передусім від демографічних характеристик:

а) феномен масового читання характерний у великих містах;

б) вплив комерційних та адміністративних центрів;

в) від освіти, рівня виховання та фінансового добробуту;

г) від раси. За даними Інституту Геллапа (США) - читачами художньої літератури є 51%- білих, 37%- афроамериканці, 26%- латиноамериканці, 32% - американців азійського походження; і 14%, незалежно від раси - не читають взагалі.

д) від статі - жінки читають більше ніж чоловіки.

З початку 60-х років провідними стають дослідження, в яких робиться спроба врахувати якісні характеристики як книги, так і особистості читача. Було визначено, що в одній людині співіснують різні читацькі потреби і що один і той самий читач по-різному може сприймати літературний твір, залежно від різних чинників. Проводяться також досить поглиблені типологізація і класифікація читачів, вивчення практики читання, залежно від мінливих контекстів, а також висвітлення важливості комплексного аналізу при процесі читанні різних соціально-демографічних груп, у тому числі дітей. Р. Бамбергер (Австрія) у своїх дослідженнях дійшов висновку, що читання має вирішальне значення для духовного розвитку особистості. так як розвиває мислення. Склалась традиція соціологічного вивчення читання з урахуванням його педагогічно-виховної ефективності. Значну роботу в галузі соціології книги та соціології читання проводять польські дослідники, чию діяльність координує Інститут книги і читання Народової бібліотеки у Варшаві, німецькі та болгарські вчені.

Починаючи з 2000 року в країнах Європи та в США дослідження книги здійснюються у взаємодії її різних соціально-функціональних аспектів через призму читацького ринку (маркетингові дослідження). Західні дослідження спираються передусім на смаки читачів, з метою поширення друкованої продукції. Можна зазначити, що лише за останні 50 років там видано близько 10 тис. наукових праць, серед яких виділяється видана в Німеччині "Енциклопедія з проблем читання". Однією з актуальних проблем, що вивчаються соціологами, є вплив телебачення та інших засобів масової комунікації - читачів результатом його є те, що більша частина молодіжної аудиторії читачів, на думку відомого французького соціолога книги Р. Ескарпі, існує під загрозою повернення до не читання. У зв'язку з цим важливими стають дослідження, що сприяють залученню до читання, які, починаючи з 30 х років, широко розгорнулися в США, а потім в Європі. Однак тривалий час вивчалась лише ефективність рекламних публікацій у газетах і журналах, а мотиви читання та читацькі інтереси почали досліджувані тільки з середини 40-х років (А. Харвей, М. Альбрехт).

В Україні останнім часом з'являються цікаві розробки питань соціології української книги, її ролі в розбудові національної культури) аналізі труднощів, які заважають українській книзі стати дієвим речником нових соціально-політичних і культурних процесів тощо, що здійснюються Книжковою палатою України (М. Сенченко), Національно-парламентською бібліотекою (О. Олександрова, 3. Савіна, Я. Петрова, В. Студенкова, О. Пилипченко та ін.), Інститутом українознавства (О. Семашко), кафедрою історії і теорії соціології Національного університету ім. Т. Шевченка (Е. Жлудько), окремими дослідниками (П. Голобуцький, Г, Садова та ін.).. Наприклад, на проведеній у Львові Міжнародній науковій конференції, присвяченій тематиці "Книжкова та рукописна культура Західної України: історія, методологія, джерельна база", було за презентовано публікацію Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України (Львів, 27-28 березня 2008 р.,)., котра порушувала проблеми книгознавства та джерелознавства в Україні. Мета цієї публікації полягає у спробі дослідити книжкові виставки і ярмарки як елемент книжкової культури на прикладі конкретного заходу - Форуму видавців у Львові - найбільшої, найстаршої та найпопулярнішої в Україні книжкової виставки-ярмарку.

Свій внесок у вивчення української книги та її читача зробило Українське товариство книголюбів, сферою зацікавлень якого стали книжково-ярмаркові виставки на території України. Тобто, це товариство як раз розробляє маркетингові дослідження у галузі читання книги. Наприклад, львівський Форум видавців позиціонується цим товариством, як унікальний комплекс виставкових та ярмаркових заходів, мистецьких та культурних акцій, скерованих, перш за все, на сприяння створенню на Україні цивілізованого книжкового ринку та піднесення престижу вітчизняної книги в суспільстві. Власне, через небайдужість товариства до проблем видавців, книгорозповсюджувачів та бібліотекарів спонукала організаторів Форуму до проведення прес-конференцій, круглих столів, дискусій, бізнес-форумів за участю представників влади, де неодноразово обговорювалась ситуація в цій галузі, аналізувались зміни, що відбулися за рік, вимальовувались перспективи розвитку.

Найпомітнішими і масштабними були круглі столи "Державна підтримка книговидавничої справи в Україні" (2004) під головуванням В. Г. Шевченка - на той час першого заступника голови Комітету з телебачення та радіомовлення України, "Український підручник: джерела фінансування та проблеми забезпечення шкіл" (2001), організований Міністерством освіти і науки України спільно з Управлінням освіти м. Львова і видавництвом "Шкільний світ" (м. Київ) та "Освіта інвалідів і спец. підручник" (2006). Якщо попередні заходи мали значний суспільний резонанс, то наступні - професійний: круглий стіл "Проблеми підготовки кадрів для видавничо-книготорговельної галузі в Україні" (2005), організований Українською академією друкарства (м. Львів), дискусія "Дитяча книга: між соціальною відповідальністю та комерційним успіхом" (2006) за участю відомих авторів, видавців, критиків, науковців, дискусія "Навіщо потрібні літературні премії?" за участю організаторів та лауреатів відомих українських та російських літературних премій (2008) та низка семінарів на тему авторського законодавства та правового регулювання видавничої діяльності, які проводили представники "Українського агентства авторських та суміжних прав" (2002) та "Агенції захисту інтелектуальної власності" (2004).

Не всі круглі столи та семінари були результативними, хоч і актуальними. Але, на погляд членів Українського товариства книголюбів , рекламно-пропагандистські заходи та культурно-мистецькі акції є більш показовим елементом книжкової культури, тому далі зупинимось на них докладніше.

Друге місце за кількістю організованих акцій та їх ефективністю посідають заходи, які передбачають міжособистісне спілкування - автограф-сесії, літературні спаринги, авторські вечори та зустрічі з письменниками. Це можуть бути як одноразові акції, так і такі, що повторюються, наприклад, щодня, що дві години, а іноді і в безперервному режимі. У цьому плані кілька років поспіль розважають учасників та відвідувачів Форуму видавництва "Фоліо" (м. Харків), "Нора-друк" (м. Київ), "Теза" (м. Вінниця), а також "Граніт" (м. Київ), Літературна агенція "Піраміда" (м. Львів) та ін.

У 2001 р. Президією УАН був створений Науковий центр досліджень історії книжкової культури. Важливим напрямком науково-дослідної роботи центру є дослідження у галузі теорії та історії книжкової культури як наукового напрямку вітчизняної історії, історії культури і книгознавства, а також підготовка та видання праць з історії вітчизняної книги і книжкової культури різних історичних епох.


1. Форум видавців у Львові


Форум видавців у Львові - міжнародний книжковий форум, який відбувається щорічно у вересні у Львові. Це найбільший український книжковий ярмарок та один з наймасовіших заходів подібного типу в Східній Європі Головні експозиції розташовуються біля палацу Потоцьких. Девіз форуму: Amor Librium nos unit (лат. "Любов до книг нас єднає"). Уперше проведений 1994 року.

15 до 19 вересня вже традиційно у Львові пройшов 17 Форум видавців. У переддень Форуму засідало почесне журі конкурсу "Книга Форуму видавців-2010", призовий фонд якого становив - 50 тисяч гривень. 354 різнопланові різножанрові книжки, видані впродовж 2009-2010 рр., претендували на Гран-прі цього поважного конкурсу або на перемогу в одній з численних номінацій.

Організатори "Форуму видавців у Львові": громадська організація "Форум видавців", Львівська міська рада, Львівська обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація, Українська асоціація видавців та книго- розповсюджувачів, Українська бібліотечна асоціація. "Форум видавців у Львові" має статус Національного. "Форум видавців обійдеться міському бюджету у 250 тисяч".

Це найбільший книжковий ярмарок та літературний фестиваль в Україні та один з найбільших у Східній Європі. Журналісти називають його найбільшим ярмарком української книги в світі, а також найважливішою щорічною культурною подією в Україні. Крім українських, представлені книги з Росії, Польщі, Австрії, Франції, Литви, Німеччини, Ізраїлю.

Кількість учасників - понад 600 українських та іноземних видавництв книжок та періодичних видань, книготорговельні підприємства, друкарні, виробники електронних видань, програмного забезпечення, аудіо-та відеопродукції, ВНЗ, бібліотеки, громадські організації, літературні агенції, асоціації, культурні центри та фонди. На Форум видавців 2010 до Львова приїхали 11 авторів з Польщі.

Кількість відвідувачів Форуму та літературного фестивалю - 68 000 за 4 дні.

Кількість акредитованих ЗМІ - від 100 національних, регіональних та місцевих. Серед них телеканали: Інтер, 1+1, Перший національний, 5 канал, Новий, СТБ, Тоніс, ICTV, НТН; тижневики: Кореспондент, Дзеркало тижня, Український тиждень; ділові видання: Контракти, Експерт, Дело, Бізнес, Компаньйон; радіостанції: Ера ФМ, Свобода, ВВС та інші.

Оте, кількість учасників форуму останні роки тримається на стабільній позначці.

17-та річниця Форуму символічно збіглася з кількістю запрошених спеціальних гостей. До Львова має приїхати основна його цьогорічна зірка польський письменник Януш Леон Вишневський. Статус почесних гостей мають підтвердити Адріан Сливоцький (США) і отець Ксаверій Кнотц (Польща). Буквально за день до відкриття Форуму відбулися й зміни у списку спеціальних гостей. Не зможе приїхати до Львова Боріс Дубін. Російського соціолога замінить його ж колега, російський науковець, представник журі літературної премії НОС, завідуючий відділом соціально- культурних досліджень в Левада-центрі Алєксєй Лєвінсон. "Для нас найпочесніші гості - це письменники, літературні зірки, - додала Катерина Шевченко (почесний директор Форуму).

Чимало політиків спробують свої сили не лише як гості Форуму видавців, а й його учасники. Перший президент України Леонід Кравчук презентуватиме свою книжку "Одна Україна, єдиний народ", а презентація книги Сергія Тігіпка "Украина: гражданский проект", яку проведе політолог Кость Бондаренко. Колишній мер Львова Любомир Буняк представить книжку спогадів "Не зрадь себе".

Про рівень книжкової культури свідчить не лише кількість та якість друкованих видань, їх тематика та рівень видавничо-поліграфічного виконання, а й ситуація у навколо літературних та видавничо-книго-торговельних колах. Саме книжкові виставки і ярмарки є віддзеркаленням стану і тенденцій на книжковому ринку України. Лише країни з розвинутою ринковою економікою можуть похвалитись виставково-ярмарковими заходами міжнародного масштабу.

Найважливішими акціями програми Форуму є:

- Міжнародний літературний фестиваль з фокусними темами: "Діалог літературних поколінь" та "Труднощі перекладу" за участі близько 200 письменників з України та 18 країн світу;

Бізнес-форум з фокусною темою "Українське книговидання в умовах кризи: час змін" за участі керівників центральних та місцевих органів влади, політиків, керівників видавництв, журналістів, експертів з інших країн;

Всеукраїнський конкурс "Найкраща Книга Форуму видавців-2010". На конкурс в минулі роки представлялося до 500 нових книжок від 100 видавництв. Призовий фонд, встановлений ГО "Форум видавців" - 50 тисяч гривень.

Ціна квитків на книжковий ярмарок порівняно з минулим роком не змінилася - як була 3 грн. (а для пільгових категорій - 1 грн.), так і залишилася. " Раніше безкоштовні запрошення можна було знайти в університетах, школах, музеях, театрах, книгарнях. Популярним засобом поширення інформації про виставково-ярмаркові заходи є мережа Інтернет, а наявність власної електронної інтернет-сторінки (веб-сайту) - питання престижу для їх організаторів. Аналіз книжкових виставок-ярмарків засвідчив, що з десяти існуючих в Україні представницьких заходів власні сторінки в Інтернеті мають лише пять - "Форум видавців у Львові", харківський фестиваль "Світ книги", а також організатори "Книжкового світу" у Києві - виставкова компанія "Медвін", дніпропетровської "Буквиці" - експоцентр "Метеор" та одеської "Зеленої хвилі" - "ЕкспоЮгСервіс". Загалом функціональність та інформативна наповненість їх сторінок є задовільною. Відтепер можна буде знайти і у поштовій скриньці. Саме таке запрошення я отримала.


. Аналіз читацького ринку


При аналізі читацького ринку на прикладі Форуму видавців 2010, я користувалась такими критеріями:

вік;

стать;

соціально-професійна характеристика.

1. Публіка.

Вікова категорія необмежена (від 70 до 10), проте на ринку все ж таки помітні вікові переваги у виборі літератури. Наприклад:

-У категорії читачів + 50 (50-60-70-ти річні) обирали переважно практично-прикладну літературу ("Сад, город", "Ремонт у домі", "Вишивка" "Кулінарія" тощо...);

сорокалітні - мистецьку, націоналістичну, езотеричну, релігійну, містичну, різноманітну профілюючу літературу (від юридичної до технічної) - тобто увесь представлений спектр продукції на ринку;

-у смаках тридцятирічних помітні гендерні особливості: чоловіки обирали літературу технічного спрямування (компютерна та авто тематика) , а особливо обирали шкільні посібники та дитячу літературу (енциклопедії, довідники тощо).

сфера зацікавлення двадцятирічних обмежувалася передусім підручниками та різноманітними бестселерами від закордонних до вітчизняних.

десятилітні, перебували на форумі переважно з батьками і тому їхній вибір збігався із жіночими уподобаннями, кому + 30.

Звичайно ці аргументи можна рахувати досить умовними, адже були люди, що не вписувалися у рамки масовості, проте переважна більшість діяла саме так.

На ринку були присутні представники обох статей, як чоловічої так і жіночої, проте тут е свої відмінності стосовно віку, наприклад у віковій групі 60+ - більше жінок, в 40+ майже порівну, 30+ - більше жінок, 20+ - більше дівчат, (проте я особисто була на Форумі 16 і 17, тому ситуація 18 і 19 мені не відома).

Наскільки я зауважила публіка на Форумі була абсолютно різних професій (від робітників до державних службовців - це я змогла вияснити завдяки вибору літератури). Звичайно вікову категорію 60+ складали переважно працюючі пенсіонери, очевидно викладачі, юристи, лікарі тощо. Молодь була переважно студентами.

. Аналіз пропозиції.

Здійснюючи аналіз пропозиції, я розглянула таке коло питань:

-Яка література найбільш ширше представлена;

Цінова політика ринку;

Найбільш розрекламована література на ринку;

Яка література користувалася найбільшим попитом?

Досить складно відповісти на запитання, якої літератури найбільше, адже на площі експозиції, що займає 1442 кв. метри, за підрахунками організаторів, у книжковому фестивалі будуть залучені 854 учасників, що представляють 252 стенди + без стендова участь - 650, у тому числі:

видавництва - 327

книготорговельні фірми - 156

бібліотеки та Інститути післядипломної педагогічної освіти - 86

книгарні - 47

поліграфічні підприємства - 31

приватні книгорозповсюджувачі - 95

заклади післядипломної освіти - 25

інші (асоціації, музеї, агенції, товариства, журнали, благодійні фонди) - 87

Проте наприклад можна було побачити засилля різноманітних підручників, посібників по бізнесу, юридичної літератури тощо.

Пропозицію книг з питань виставково-ярмаркової діяльності складають перекладені з європейських мов та російські видання, але їх є дуже мало, тому здебільшого читачі змушені задовольняти свої інформаційні потреби окремими розділами чи статтями у збірниках наукових праць.

Також, була представлена також диско графічна продукція ( наприклад "П.ГІ Гадзюк" - ціни від 25 до 100 грн.) і зразки офсетного (календарі, кросворди) і ротаційного друку (газети).

Ціни на ринку передусім залежали звичайно від виробника, а також від обсягу літератури, від якості паперу, від оформлення та від змістового навантаження. Ціни коливалися від 3 грн. (дитяча книжка) до 5000 - фоліант.

Ось наприклад декілька агентств ( палатки на дворі), та їх ціни:

"Учбова література": Київ - специфіка юридична література, від 10 до 120 грн.

? "Издательский дом Фактор": Харків - дитяча література, публіцистика, спортивна тематика,від 20 до 135 грн.

? "Центр навчальної літератури": Київ - підручники, від 20 до 245 грн.

? "Махаон": Київ - дитяча література від 3 до 100 гри.

Найбільш розрекламованою літературою на Форумі була книга "Сльози речей" Андрія Содомори - лідер за рейтингом "ЛітАкцент року - 2010".

Найбільшим попитом користувалися підручники, дитяча література , а також література професійного спрямування, бестселери тощо.


3. Проблема поєднання масового і елітарного в рамках книжкового ринку


-Проблема поєднання масового і елітарного в рамках книжкового ринку:

Співвідношення книжкової продукції на ринку;

Номінації книг, користувались попитом чи ні;

Читацька премія.

Номінації, у яких змагаються видання, щороку змінюються, як і кількість спеціальних відзнак. Так, на початках проведення конкурсу їх налічувалось 5, від 2005 р. - 10, а вже 2010 р. - було відзначено 25 книжок-переможців на честь 17-ї річниці "Форуму видавців у Львові",. Це пояснюється прагненням організаторів знайти оптимальний варіант, враховуючи реальну пропозицію на книжковому ринку. Завдання конкурсу полягає у тому, щоб не залишити поза увагою вартісні книжки і не створювати дисбалансу між номінаціями. При оцінюванні визначальними критеріями є: цілісність та новизна концепції; відповідність оформлення (концепції) та виконання жанрові; актуальність та суспільний резонанс; якість видавничого та поліграфічного виконання.

У вересні 2010 року були представлені такі номінації:

а) Премія "Книга року Бі-Бі-Сі", що становить еквівалент 1000 британських фунтів в українських гривнях. Перемогла книжка "Соломія Крушельницька"

б) У рейтингу книжок-лідерів другого кварталу 2010 року перше місце посіла книга "Сльози речей" Андрія Содомори, яку видала Літературна аґенція "Піраміда".

в) У номінації "Художня Література" переможцями стали такі книги:

Андрій Содомора. Сльози речей. - Львів: Піраміда.

Олег Чорногуз. Гроші з неба. - Київ: Український письменник.

Анна Багряна. Дивна гака любов. - Київ: Нора-друк, У номінації

г) У номінації "Літературознаство":

1. Тарнашинська Людмила. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління: (історико-літературний та поетикальний аспекти). - Київ: Смолоскип.

д) Книга "З української старовини" чернівецького видавництва "Бурек" визнана кращою книгою України.

Крім цього були нагороджені такі видання:

® Дипломом 1-го ступеня у номінації "Арт-книжка" за книгу "Арабески Миколи Хвильового" в рамках національного конкурсу "Краща книга України" (серпень, 2010);

® Диплом ІІ-го ступеня у номінації "Світ дитинства" за книгу Н.В. Гоголь "Вечера на хуторе близ Диканьки" в рамках національного конкурсу ""Краща книга України" (серпень 2010);

® І місце у номінації "Документалістика" в рамках конкурсу "Найкраща українська книга - 2010" від журналу "Кореспондент" за книгу Олеся Ільченка "Місто з Химерами";

® ІІ місце у номінації "Документалістика" в рамках конкурсу "Найкраща українська книга - 2010" від журналу "Кореспондент" за книгу Юрія Іздрика "Флешка-2Гб.";

® Диплом 1-го ступеня VII Міжнародного конкурсу країн-участниць СНД "Мистецтво книги" у номінації "Книга для дітей та юнацтва" за видання "Вечера на хуторе близ Диканьки" Миколи Гоголя (червень, 2010); Диплом ІІ-го ступеня VII Міжнародного конкурсу країн-участниць СНД "Мистецтво книги" у номінації "Арт-Книга" за видання "Народні оповідання" Льва Толстого (червень, 2010);

® Диплом "За найкраще оформлення книги" за версією дитячого журі під час "Форуму видавців - дітям" за видання "Вечера на хуторе близ Диканьки" Миколи Гоголя, проілюстроване Володимиром Штанком.

® Диплом "Оригінальний дизайн книги" за видання Лесі Ворониної та Катерини Штанко "Сни Ганса Християна", яке було окремо відзначено на конкурсі "Книжковий дивосвіт України".

® Диплом "Краще мистецьке та фотоальбомне видання" за видання Олександра Денисенка "Сердечний рай, або Оксана", яке посіло II місце на конкурсі "Книжковий дивосвіт України";

® Диплом "Краща дитяча книжка" за видання Лесі Ворониної та Катерини Штанко "Сни Ганса Християна", яке посіло II місце на конкурсі "Книжковий дивосвіт України";

® Гран-Прі Національного конкурсу "Краща книга України - 2010" за книгу Лесі Ворониної та Катерини Штанко "Сни Ганса Християна";

® Диплом 1-го ступеня VI Міжнародного конкурсу країн-участниць СНД "Мистецтво книги" у номінації "Книга для дітей та юнацтва" за видання "Сни Ганса Християна" (червень, 2009);

® Диплом ІІ-го ступеня VI Міжнародного конкурсу країн-участниць СНД "Мистецтво книги" у номінації "Співдружність" за видання "Сердечний рай, або Оксана" (червень, 2009);

® Нагорода Форуму видавців у Львові "За найкращий дизайн" - книга Миколи Гоголя "Петербургские повести" (вересень, 2008); "Дерев'яні церкви України" (вересень, 2008);

® Почесна Грамота конкурсу "Книга Форуму - 2010" у рамках XVII Форуму видавців уЛьвові за книгу "Ірен Роздобудько про Блеза Паскаля, Вольфі Моцарта, Ганса Андерсена, Катрусю Білокур, Чарлі Чапліна" (вересень, 2007);

® Почесна Грамота конкурсу "Книга Форуму - 2010" у рамках XVII Форуму видавців у Львові за альбом "Іоанн Георг Пінзель. Скульптура. Перетворення" (вересень, 2007);

Книга "Соломія Крушельницька" зачаровувала своїм бездоганним оформленням і тому вона була частіше усього купована, хоча її ціна становила 180 грн.

Серед заявлених у програмах Форуму заходів - презентації книг, видавництв та видавничих проектів, а також періодичних видань. Останнім часом організовуються класичного характеру презентації, майстер-класи, відкриті лекції, різноманітні мистецькі дійства. Наприклад, видавництво "Зелений пес" (м. Київ) під час презентації книжок Сінкен Гопп "Диво крейда" та "Юн і Софус" (2007) провело змагання між двома командами дітей молодшого шкільного віку, під час якої представники видавництва розповідали про книги і дарували їх переможцям. Семінар "Плавники, хутро, піря" (2006) для ілюстраторів і любителів ілюстрованих видань для дітей, а також видавців та перекладачів проводила автор дитячих ілюстрованих книг Надя Будде (Німеччина). Для дорослих київське видавництво "Факт" організовувало інсценізоване читання-презентацію перекладу пєси Торнтона Вайлдера "…шкірою наших зубів" (2004) і "Ворожіння на текстах та матеріалізацію торговельних знижок" (2007) за участю сучасних українських письменників, а львівське видавництво "Євросвіт" організувало відкритий чемпіонат України зі швидких шахів серед письменників та видавців памяті Степана Попеля, у рамках якого презентували книгу "Романтик шахів та його епоха.

Читацька премія:

а)Премія "Читач року Бі-Бі-Сі", яка буде речовим призом від Української служби Бі-Бі-Сі,буде вручена автору найкращої прийнятої до розгляду рецензії на книжку із довгого списку за рішенням членів журі.

б)Члени журі відповідають за укладення короткого списку до 5 видатних рецензій, поданих на Читацьку премію.

в)Члени журі відповідають за визначення остаточного переможця.

Починаючи з 2002 р., проводиться Фестиваль дитячого читання "Книгоманія"14 - одна з головних подій Форуму, у рамках якого відбуваються: підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу "Найкращий читач року", збір книжок для дитячих будинків та сільських бібліотек; масові читання за участю відомих осіб; літературні вікторини та конкурси; зустрічі з улюбленими авторами дитячих книжок; ігри, розваги, забави, співи і танці, "book-crossing" та ін. Ще одним важливим заходом Форуму є акція "Подаруй дитині книжку!", у рамках якої усі бажаючі передають безкоштовно книжки для сільських бібліотек, дитячих будинків та шкіл-інтернатів.

Якщо на початках конкурс "Найкращий читач року" проводився лише серед львівських школярів, то під час останнього у конкурсі взяли участь близько 200 тисяч дітей з усіх областей України, АР Крим віком від 12 до 13 років. І лише 3 найкращі читачі з кожної області отримують запрошення на пригодницько-літературний фестиваль, який проходить в рамках Форуму видавців у Львові. З 2008 р. організатори перенесли термін проведення Фестивалю дитячого читання "Книгоманія" з вересневого Форуму на весняний "Форум видавців-дітям", який також відбувається у Львові.

Насамперед, про найцікавіше та найважливіше - конкурс "Книга

Форуму" (проводиться з 1995 р.)13, у рамках якого компетентне журі у складі Академічної та Літературно-мистецької ради за певними критеріями обирає переможців у різних номінаціях та володаря Гран-прі.

Заходи Форуму і Літфесту проводились в Палаці Мистецтв, Національному академічному українському драматичному театрі ім. Марії Заньковецької, Духовному театрі "Воскресіння", Львівському академічному театрі ім. Леся Курбаса, обласній філармонії, в музеях, мистецьких галереях, бібліотеках, навчальних закладах, клубах, кавярнях, на вулицях. Почесне місце у програмі Форуму посідають літературні фестивалі (проводяться з 1997 р. і надзвичайно популярні серед студентської молоді), наприклад: "СКРИПТИ/INSСRIPTIS", Фестиваль польської літератури, Міжнародний літературний фестиваль, який проводиться в Театрі "Воскресіння", Театрі Леся Курбаса, галереї "Музей ідей", у культових "Дзизі" та "Ляльці", акція "Ніч поезії та музики non-stop" та ін. Учасниками цих заходів були відомі українські і зарубіжні письменники та поети: Інґо Шульце, Томас Бруссіґ, Марсель Байєр, Дженні Ерпенбек, Крістіан Шиллер, Бас Бетхер (Німеччина); Мартін Поллак, Роза Пок-Артманн, Петер Вотергаус (Австрія); Кеннет Клементс (Швеція); Міхал Вітковський, Дорота Масловська, Марек Краєвський, Катажина Грохоля, Богдан Задура, Даніель Одія (Польща); Марюс Івашкявічюс, Аґне Білюнайте, Юлюс Жєкас, Ґабріелє Лабанаускайте, Марселіюс Мартінайтіс (Литва); Сєрґєй Тімофєєв (Латвія); Сава Дамянов, Міхайло Пантич, Горан Петрович (Сербія); Алек Попов (Болгарія); Зоран Ферич, Ренато Баретич, (Хорватія); Андрей Хадановіч, Наталка Бабіна (Білорусь); Давід-Дефі Гогібедашвілі (Грузія); Віктор Єрофєєв, Тімур Кібіров, Макс Фрай (Людмила Петрушевська), Лєв Рубінштейн, Олександра Марініна, Владімір Сорокін (Росія); Пауло Коельо (Бразилія) та багато інших. А українську сторону представляють: Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Ірен Роздобудько, Андрій Курков, Оксана Забужко, Марія Матіос та ще кілька десятків відомих у літературних колах осіб, багато з яких є постійними гостями Форуму.

Аналізуючи книжкові виставки та ярмарки загалом і Форум видавців зокрема, варто звернути увагу на всеохопність та мультикультурність не лише представницьких заходів, а й самої експозиції. Наприклад, Форум дає можливість зясувати тенденції на вітчизняному та зарубіжному книжкових ринках, вивчити досвід видавців та книготорговців. З 1999 р. участь у виставці-ярмарку беруть представники з усіх областей України від поліграфічних підприємств, видавництв, гуртових і роздрібних книго розповсюджувачів, бібліотек, навчальних закладів та виробників аудіо й відеопродукції, а також приватні особи, що займаються книжковим бізнесом.

Щороку в експозиції можна побачити доробок польських, російських, британських і німецьких видавців, періодично до них долучаються видавці та поліграфісти з Франції, Словаччини, США та Ізраїлю. Кожна з цих країн має власний досвід та традиції - у формуванні видавничого репертуару, у процесі підготовки, оформлення та поліграфічного виконання видання. Тому Форум запровадив ще одну культурну традицію, популярну у закордонних виставкових компаніях - організація національного стенду країни-почесного гостя Форуму. Так, протягом кількох останніх років колективні експозиції на Форумі представляли: Варшавський міжнародний книжковий ярмарок, Франкфуртський книжковий ярмарок, Британська Рада, Дім Америки та Інформаційне Агентство Посольства США, Посольство Королівства Норвегія, Посольство Франції, Інститут книжки (м. Краків), єврейський благодійний фонд Хесед Арє, Ізраїльський культурний центр, газета "Кніжноє обозрєніє" (м. Москва) та ін. Але на цьому роль Форуму видавців у формуванні та підтримці культури книговидання і книго розповсюдження не обмежується. Книжкова виставка-ярмарок - це, насамперед, комерційний захід, де спілкуються з потенційними партнерами та покупцями, укладають угоди, продають і купують товар, тобто книги, права на їх видання, а, отже, невідємним елементом є культура ділового спілкування та обслуговування.

Можна зазначити, що українські книжкові заходи, в тому числі і Форум видавців, суттєво відрізняються від аналогічних закордонних. Насамперед тому, що поєднують у собі ознаки ярмарку прав, виставки, роздрібного ярмарку і бізнес-форуму. Це накладає певний відбиток на організацію та проведення заходу і, як результат, на перший план виходить роздрібний продаж друкованої продукції.

Яткова торгівля під час Форуму (це, до речі, характерна риса усіх вітчизняних виставок і ярмарків), хоч і викликана ринковими умовами, але, окрім матеріального збагачення поодиноких підприємців, практично не приносить користі. З невідомих причин експоненти забувають, що книжкова виставка-ярмарок включає в себе усі сучасні механізми торгівлі та інструменти маркетингу, гармонійне планування і застосування яких забезпечить максимальний ефект від участі. Навпаки, експоненти приділяють менше уваги організації роботи власного стенду, не відвідують семінари, круглі столи, не займаються рекламою та просуванням власної продукції, зводячи тим самим нанівець основну місію заходу. Питання виставкового маркетингу є не менш важливими і заслуговують окремого дослідження, тому розглянемо їх лише поверхово.

Важливе значення має також оформлення виставкових площ учасників. Звичайно, не кожен експонент має можливість замовити дизайн за індивідуальним проектом, однак не варто забувати про привабливість стенду, оформлення його декоративними елементами, фірмовою символікою, власною рекламною продукцією, плакатами із зображенням новинок і/або видань, які користуються найбільшим попитом тощо.

Традиційно яскраві та добре продумані стенди мають зарубіжні учасники, а серед українських видавців варто відзначити видавництва "Ранок", "Талант" та "Фоліо" (м. Харків), "Махаон-Україна" та "Книжковий супермаркет" (м. Київ), "Видавництво Старого Лева" (м. Львів).

Привабити відвідувачів до стенду допоможуть також правильна і продумана викладка товару - на стендах, столиках, спеціальних стійках і навіть великоформатних дизайнерських конструкціях. Варто згадати книгу "Єгиптологія" київського видавництва "Махаон", для якої було споруджено півтораметрову пластикову піраміду з підсвітленням, чи роман братів Капранових "Розмір має значення", який продавали на площі перед Палацом мистецтв з "горбатого" запорожця.

Але, як показує досвід, потужна рекламна кампанія не завжди вказує на літературну цінність чи поліграфічну якість видання, прикладом цього служить та ж книга Капранових. І, навпаки, дуже часто справді варті уваги та потрібні суспільству книги через свій непривабливий зовнішній вигляд і відсутність елементарних зусиль з боку видавців чи книго розповсюджувачів залишаються непоміченими, а відтак не мають попиту серед читачів.

Робота експонентів визначається не лише кількістю проведених та відвіданих заходів, креативними ідеями для реклами та просування видань, оформленням виставкової площі та наявним асортиментом, а й обовязково високою культурою ділового спілкування. На жаль, формування і підготовка делегацій для участі у виставково-ярмаркових заходах відбувається безсистемно, доволі поверхнево. Якщо топ-менеджери фірми ще орієнтовані на виконання поставлених перед ними конкретних цілей, то решта членів команди експонента дуже часто не мають жодного поняття про особливості роботи стендистів. А наймати спеціально навчений персонал, як це роблять за кордоном, або на потужних промислових українських виставках, вітчизняні видавці та книго розповсюджувачі не мають коштів.

Тому потенційним експонентам рекомендується приділяти більше уваги підготовці та навчанню персоналу, який працюватиме на виставці. Також слід чітко визначити мету відвідування заходу, бо від цього залежить, які форми і методи реклами використовувати, і який результат вони принесуть.

Серед періодичних видань загальноекономічної тематики, виставково-ярмаркова діяльність висвітлювалась найчастіше на шпальтах журналів "Маркетинг і реклама" (м. Київ), "Маркетинг в Україні" (м. Київ), "Рекламіст" (м. Харків), а серед книгознавчої періодики - у журналах "Книжковий клуб +" (м. Київ), "Книжковий огляд" (м. Київ), "Палітра". Слід зазначити, що конкурси на краще видання організовуються також дирекціями харківського фестивалю "Світ книги", одеської "Зеленої хвилі", київського "Книжкового світу", але нагороди Форуму мають чи не найбільшу вагу. Про це свідчить кількість видань (не менше 500 щороку), яка надсилається на конкурс. Часом на перевиданнях книг-переможців можна побачити зображення грамоти, якими вони були відзначені.

Виставково-ярмаркові заходи мають як прямий результат (зростання обсягів продажу, укладення нових угод та інших комерційних результатів), так і непрямий, тобто не повязаний з виставковою діяльністю, але який стосується цієї проблеми. Ідеться про збільшення обсягів міської торгівлі, громадського харчування, готельного господарства, закладів культури та дозвілля за рахунок напливу учасників, гостей та відвідувачів виставки, а відтак - про поповнення бюджету міста, створення його привабливого іміджу як туристичного та культурного центру. Тому роль держави у процесі будівництва сучасних виставково-ярмаркових комплексів та всебічному сприянні організаторам представницьких заходів є очевидною.

Книжкова виставка-ярмарок дає також можливість презентувати інші заходи, спрямовані на пропаганду читання серед учнівської молоді. Наприклад, Кафедра книгознавства та комерційної діяльності Української академії друкарства спільно з Управлінням освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, презентуючи результати конкурсу "Книга у моєму житті" (у 2007 р. взяли участь близько 800 учнів 4-х і 8-х класів), ознайомили всіх бажаючих з результатами анкетування про читацькі уподобання школярів і творчого конкурсу, організували зустріч з переможцями. Цей захід - яскравий приклад того, як можна через культуру читання формувати культуру юного читача. Таким чином, видавцям та книгорозповсюджувачам спільно з бібліотечними установами та навчальними закладами вдається не лише впливати на процес популяризації книги та читання, а й формувати свідомість дітей та юнацтва, підвищувати культурний рівень нації.


Висновки


Форум видавців вразив мене своєї монументальністю і багатством літературної продукції, я сама вибрала для себе дві книжки "Сальвадор Далі" і "Княжий дарунок великого мецената.

Підсумовуючи, зазначу, що книжкові виставки-ярмарки, і Форум видавців зокрема, є потужним соціокультурним феноменом, котрий дозволяє обєднувати всі верстви населення за віковою, освітньою та професійною ознакою навколо книги, формує сприятливе середовище. Я, гадаю, що зі свого боку організатори виставки-ярмарку повинні створювати максимально сприятливі умови для роботи експонентів: організовувати необхідну інфраструктуру під час проведення заходу, налагоджувати ділові контакти та обмін досвідом, пропонувати максимально насичену та цікаву програму для всіх учасників. За умови тісної співпраці організаторів, експонентів та представників засобів масової інформації можна забезпечити максимальну кількість відвідувачів виставки-ярмарку. Лише за таких умов вдасться створити в Україні цивілізований книжковий ринок і підвищити рівень культури книговидання, книго розповсюдження та книго споживання. Завдяки Форуму вдається: налагоджувати контакти між субєктами книжкового ринку - видавцями, поліграфістами, книго розповсюджувачами, бібліотекарями та авторами; підвищувати якість підготовки та поліграфічного виконання книги; формувати якісно новий рівень представлення книги на ринку, доведення її до читача; пропагувати культуру читання серед дітей і дорослих та їх спілкування з книгою загалом.


Список джерел і літератури

читацький ринок книжковий форум попит

1.Афанасенко О. Сучасний книжковий ринок України як обєкт професійного дослідження // Вісник книжкової палати.- 2004.- № 3.- С. 28-30.

.Влодарчик Я. Маркетинг у видавничій справі - фантазія чи дійсність? / Пер. з пол. О. Гірного.- Львів: Кальварія, 2002.- С. 103-105.

.Мельникович О. М., Бугрімова Т. В. Виставковий бізнес в Україні: стан, проблеми та тенденції розвитку // Економіка і підприємництво: стан та перспективи: Зб. наук. пр.- Київ: Київ. нац. торгово-економічний ун-т, 2004.- 297 с.

.Микитин Т. Критерії оцінки книг на конкурсах у рамках виставково-ярмаркових заходів в Україні / Тези доп. І Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів, аспірантів "Квалілогія книги" (18-19 груд. 2006 р.); Українська академія друкарства.- Львів, 2006.- С. 8-10 с.

5.Соціологія культури: Навч. Посібник.// О.М.Семашко, В.М. Піча, О.І. Погорілий та ін.; за ред. О. М. Семашка, В.М, Пічі, К.: "Каравела", Львів: "Новий Світ -2000", 2002. - 334 с.

6.http://www.bookforum.com.ua/


Теги: Аналіз читацького ринку на прикладі форуму видавців 2010 у Львові  Практическое задание  Маркетинг
Просмотров: 27707
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Аналіз читацького ринку на прикладі форуму видавців 2010 у Львові
Назад