Положення про оплату праці працівників підприємства на прикладі Серговської філії ТОВ "Лео" Луганської області

 


Положення про оплату праці працівників підприємства на прикладі Серговської філії ТОВ «ЛЕО» Луганської області

положення оплата праця підприємництво


Підприємствам надані широкі права в області оплати праці. Так їм надане право самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати праці працівників, а також інші види їх доходів. При цьому взаємостосунки між працівником і працедавцем регулюються трудовим договором (контрактом), укладеним у письмовій формі, а також відповідним трудовим законодавством. Тарифна система оплати праці є сукупністю взаємозв'язаних моментів: тарифної сітки, тарифних ставок, схем посадових окладів і тарифно-кваліфікаційних характеристик (довідників). Довідники розробляються Міністерством праці України.

При тарифній системі діють форми оплати праці працівників — відрядна і почасова, що включає ряд систем для різних організаційно-технічних умов виробництва.

Оплату праці керівників, фахівців і службовців рекомендований робиться, як правило, на основі посадових окладів. Але може бути встановлений і інший вид оплати праці: у відсотках від виручки, в частках від прибутку і ін.

На практиці у виробничій і комерційній діяльності відомі декілька форм і систем оплати праці. До них перш за все слід віднести відрядну, почасову і акордову форми оплати праці.

Відрядна форма оплати праці має такі основні системи оплати праці, як пряма відрядна, відрядно-преміальна і відрядно-прогресивна.

При прямій відрядній системі виплата заробітної плати прямопропорційна кількості виробленої продукції або виконаної роботи. Помноживши відрядну розцінку на об'єм вироблення, визначають розмір заробітної плати.

Часто застосовують бригадну відрядну платню, при якій заробітну плату нараховують групі (бригаді) робітників, а потім розподіляють її між членами бригади пропорційно кількості відпрацьованого кожним робітником часу з урахуванням тарифних ставок і розрядів.

Відрядно-преміальна система оплати праці відрізняється від прямої відрядної системи тим, що робітником, крім заробітної плати по основних відрядних розцінках виплачують премії за встановленою шкалою за ті або інші якісні і кількісні показники роботи.

Такими показниками звичайно бувають: перевиконання норм вироблення, підвищення якості продукції, відсутність браку і т.д.

При відрядно-прогресивній системі частину продукції або робіт, випущеної або здійсненої у зв'язку з перевиконанням встановлених норм, оплачують по підвищених розцінках.

Відрядну плату праці рекомендовано застосовувати на ділянках і видах виробництва, де є кількісні показники вироблення або виконання робіт, що правильно відображають витрати праці працівників; виробничі умови для збільшення вироблення проти встановлених норм і завдань, можливості для точного обліку фактично виробленої продукції або виконаних робіт.

Акордовою формою називають відрядну платню праці за кінцеві результати виробництва, тобто за виконання в певний термін закінченого комплексу (циклу) робіт.

При ній колективу або окремому працівнику встановлюють загальну суму оплати праці за виконання встановленого комплексу робіт.

Почасовою формою називають оплату праці за певну кількість отработаннoro часу поза прямою залежністю від кількості виконаних робіт. За відпрацьований час звичайно приймають календарний місяць (при місячній тарифній ставці або місячному посадовому окладі), день (при денній тарифній ставці) або година (1 годинній тарифній ставці). Почасова форма оплати праці має дві основні системи: просту почасову і почасово-преміальну.

Проста почасова система в своїй основі має тільки кількість відпрацьованого часу. При ній оплата праці будується диференційовано залежно від кваліфікації працівників і їх виробничого стажу. У багатьох випадках тут встановлюють місячні посадові оклади.

При почасово-преміальній системі на додаток до почасової тарифної ставки, для посилення матеріального стимулювання за досягнення встановлених показників або високої якості робіт, працівникам виплачують премії.

Почасову форму оплати праці рекомендований використовувати в умовах механізації і автоматизації виробництва, зокрема, на ділянках і видах робіт з регламентованим режимом виробничого процесу, на апаратурних процесах, на роботах, де потрібна особлива точність виготовлення продукції і її висока якість, в дослідних виробництвах. Звичайно її застосовують в поєднанні зі встановленням нормованих завдань, нормативів чисельності і норм обслуговування для відповідних категорій працівників.

У цих умовах найбільше застосування знаходить почасово-преміальна система оплати праці.

Вид системи оплати праці, розміри тарифних ставок, місячних посадових окладів, премій, інших заохочувальних доплат, звичайно фіксують в колективних договорах. Це забезпечує упевненість працівників в оплаті їх праці, а також дозволяє визначати правильні співвідношення в оплаті праці окремих категорій працівників за умов роботи, професій і спеціальностей.

Щоб система оплати праці забезпечувала оплату кожного працівника не тільки внеску, але і за підсумками роботи всього підприємства, а також чітко реагувала на спади і підйоми виробництва, не знецінювала заробіток в умовах інфляції, необхідно застосовувати гнучку, рухому, а не фіксовану оплату.

Цим вимогам відповідає система оплати праці, побудована на плаваючих окладах і тарифних ставках і доповнена преміальною системою (за показниками роботи, що допускається законодавчими актами).

Для встановлення плаваючих ставок і окладів можна застосовувати базові їх розміри, передбачивши коректування на індекс цін на продукцію (роботи, послуги) підприємства, індекс об'єму продажів, індекс інфляції і ін.

Вибраний індекс можна застосовувати з коефіцієнтом гальмування (0—1),щоб заробітна плата зростала трохи повільніше за фінансові результати підприємства, тоді збільшуватиметься прибуток підприємства, що направляється на розвиток підприємства.

У Серговській філії заробітна плата працівника визначається результатами роботи всього ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання», особистим внеском працівника. При оплаті праці працівників Серговської філії користуються одну з форм оплати праці – почасово-преміальної. При почасово-преміальній системі на додаток до почасової тарифної ставки, для посилення матеріального стимулювання за досягнення встановлених показників або високої якості робіт, працівникам виплачують премії (згідно додатку №4 до колективного договору).

Розглянемо більш детально особливості організації заробітної плати підприєсмства на прикладі ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання».

Положення про оплату праці на підприємстві розроблене відповідно до Законів України: «Про підприємства в Україні», «Про оплату праці», «Про охорону праці», Кзпп України, Статуту товариства, з метою єдиного підходу до формування оплати праці працівників товариства і підвищення їм матеріальної зацікавленості.

Положення введено в дію з 1 травня 2009р., з моменту прийняття нового колективного договору.

Основою організації оплати праці є тарифна система. На підставі тарифної системи здійснюється формування і диференціація розмірів заробітної плати в товаристві.

За мінімальні гарантії беруться тарифні ставки і посадові оклади, визначені шляхом множення розрахункових коефіцієнтів, на розрахункову величину заробітної плати, яка становить 80% законодавчо встановленого розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу в розрахунку на місяць на відповідний рік.

За наявністю джерела фінансування – на величину законодавчо установленого прожиткового мінімуму на одну працездатну особу в розрахунку на місяць на відповідний рік. Джерелом фінансування вважаються витрати на оплату праці, відповідно до затвердженої постановою НКРЕ України структури тарифів ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання».

Власник зобов’язаний здійснити передбачені діючим законодавством дії, направлені на отримання вказаного джерела фінансування.

У разі встановлення у період дії колективного договору нової величини прожиткового мінімуму оплата праці працівників товариства підлягає перегляду з часу набрання чинності Закону України, яким установлено нову величину прожиткового мінімуму.

У разі реорганізації товариства розміри тиражних ставок, посадових окладів, установлених відповідно до чинного законодавства та Галузевої угоди, перегляду в сторону зменшення не підлягають.

Працівникам Серговської філії по положенню «Про оплату і преміювання працівників ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (додаток №4 до колективного договору) виробляються наступні доплати і надбавки:

–  за високу професійну майстерність робітникам промислово-виробничого персоналу встановлені диференційовані надбавки до посадових окладів від 4% до 24%;

–  за безперервний стаж роботи в електроенергетиці встановлена надбавка від 5 % до 25 % посадового окладу залежно від стажу роботи;

–  за роботу у важких і шкідливих умовах праці встановлені доплати в розмірі до 12 %, а за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах – до 24 % посадового окладу;

–  змінному персоналу встановлена додаткова оплата за роботу у вечірню зміну 20 % від годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи у вечірню зміну, і в нічну зміну 40 % від годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи;

–   за роботу у вихідні і святкові дні встановлена оплата в подвійному розмірі денної тарифної ставки (посадового окладу), або за бажанням працівника йому надається інший день відпочинку (ст. 72, 107 КЗоТ України);

–   за керівництво бригадою з чисельністю до десяти чоловік встановлена надбавка 10 % посадового окладу;

–   за класність водіям вантажних і легкових автомобілів встановлені надбавки до посадового окладу (I класу – 25 %, II класу – 10 %).

Преміювання працівників промислово-виробничого персоналу Серговської філії за виконання основних техніко-економічних показників здійснюється щомісячно в % розмірі від посадового окладу з урахуванням доплат і надбавок за умови виконання встановлених показників преміювання, але не вище 30%:

1.   За досягнення рівня розрахунків споживачів за реалізовану эл.энергию – до 10%;

2.   За зниження рівня фактичної технологічної витрати эл.энергии за звітний місяць порівняно з відповідним періодом минулого року – до 10%.

3.   Виконання плану капітальних і експлуатаційних робіт за умови відсутності аварій і відмов 1 категорії і нещасних випадків з вини персоналу – до 10%.

Окрім премій за виконання основних техніко-економічних показників, працівникам Серговської філії (контролерам, керівникам і фахівцям відділу збуту енергії і районів електричних мереж) нараховується премія за виявлення фактів безоблікового споживання електричної енергії. Виробляються виплати одноразових заохочень за виконання особливо важливих виробничих завдань, одноразові виплати працівникам до Міжнародного жіночого дня і Дня енергетика.

В Серговській філії виплачуються наступні заохочувальні виплати:

1.   Одноразова грошова допомога працівникам у зв'язку з сімейними обставинами (вступ до браку, народження дитини, поховання близьких родичів, повернення із служби в Озброєних Силах України на колишнє місце роботи) у розмірі двох мінімальних зарплат;

2.   При виході в чергову відпустку працівнику виробляють виплату матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі 1/2 посадового окладу один раз в рік;

3.   У разі смерті працівника унаслідок загального захворювання або нещасного випадку в побуті, сім'ї померлого виплачується одноразова допомога у розмірі п'яти мінімальних зарплат;

4.   При виході на пенсію по досягненню пенсійного віку або по інвалідності виплачується одноразова грошова виплата працівнику має стаж в товаристві не менше п'яти років (до 10 років – дві середньомісячні зарплати, до 20 років – три середньомісячні зарплати, понад 20 роки – 4 середньомісячні зарплати).

У Серговській філії ТОВ «ЛЕО» застосовується почасово-преміальна система оплати праці.

Розглянемо приклад нарахування заробітної плати. Інженер служби розподільних мереж з окладом 1041грв. в місяць, стажевою галузевою надбавкою (25% від окладу та відпрацьованих років на підприємстві) 260,25 грв. відпрацював в квітні 2009 року 19 робочих днів, при нормі 19 робочих днів. У квітні на підприємстві виплатило 10% премії за зниження рівня фактичної технологічної витрати эл.энергии за звітний місяць порівняно з відповідним періодом минулого року і 5% премії виконання плану капітальних і експлуатаційних робіт. У березні інженером відпрацьовано 22 дні згідно нормі.

Робимо розрахунок нарахованої заробітної плати:

Розрахуємо премію за безаварійну роботу по формулі


Пба = (О + Нст) х ПРба,


де

Пба   – сума премії за зниження рівня фактичної технологічної витрати эл.энергии;

О       – посадовий оклад;

Нст   – стажева галузева надбавка;

ПРба          – відсоток премії за зниження рівня фактичної технологічної витрати эл.энергии .

(1041,00 + 260,25) х 10% = 130,12 грв.

2. Розрахуємо премію за виконання плану капітальних і експлуатаційних робіт по формулі


Пба = (О + Нст) х Прос,


де

Прос – відсоток премії за виконання плану капітальних і експлуатаційних робіт.

(1041,00 + 260,25) х 5% = 65,06 грв.

3. Розрахуємо загальну суму, що підлягає до нарахування по формулі


С = О + Нст + ПРба + Прос,


де

С –  сума нарахованої заробітної плати.

(1041,00 + 260,25 + 130,12 + 65,06) = 1496,43 грв.

Розглянемо приклад по нарахуванню заробітної плати. Електромонтер по ремонту і експлуатації ліній електропередач 0,4-10кВ Стахановського РЕМ з окладом 749 грв., з надбавкою за професійну майстерність (7 % від окладу) 52,43 грв. і стажевою галузевою надбавкою (10% від окладу) 74,9 грв. відпрацював 18 робочих днів в березні 2009 року, при нормі 19 робочих днів. У квітні на підприємстві працівникам Стахановського РЕМ виплатило 5% премії за реалізацію эл.энергию і 5% премії за виконання плану капітальних і експлуатаційних робіт. У березні електромонтером відпрацьов кількість днів згідно нормі.

Робимо розрахунок нарахованої заробітної плати:

1. Розрахуємо премію за реалізацію эл.энергию.

(749 + 52,43 + 74,90) х 5 % = 43,82 грв.

2. Розрахуємо премію за виконання плану капітальних і експлуатаційних робіт.

(749 + 52,43 + 74,90) х 5 % = 43,82 грв.

3. Визначаємо середньоденну суму окладу по формулі.


Од = О : Д, де


Од – середньоденна сума окладу;

Д – кількість днів по нормі.

749 : 19 = 39,42грв

4. Розрахуємо суму за час, що пропрацює, від його окладу по формулі.


Оф = Од х Дф,


де

Оф – сума окладу за фактично відпрацьований час;

Дф – кількість фактично відпрацьованих днів.

39,42 х 18 = 709,56 грв.

4. Визначаємо середньоденну суму надбавки за професійну майстерність по формулі.


Пмд = Пм : Д,


де

Пмд – денна сума премії за професійну майстерність;

Пм – сума премії за професійну майстерність.

52,43 : 19 = 2,76 грв.

5. Визначаємо суму за час, що пропрацює, за професійну майстерність по формулі.


Пмф = Пмд х Дф,


де

Пмф – сума фактичної премії за професіонально майстерність;

Дф – кількість фактично відпрацьованих днів.

2,76 х 18 = 49,68 грв.

6. Розрахуємо середньоденну суму стажевої галузевої надбавки по формулі (2.8.).


Псд = Пс : Д,


де

Псд – денна сума стажевої галузевої надбавки;

Пс – сума стажевої галузевої надбавки.

74,90 : 19 = 3,94 грв.

7. Визначаємо суму галузевої стажевої надбавки за час, що пропрацює, по формулі.


Псф = Псд х Дф,


де

Псф – фактична сума галузевої стажевої надбавки.

3,94 х 18 = 70,92 грв.

7. Загальну суму підлягаючу до нарахування розрахуємо по формулі.


С = Оф + Пмф + Псф + ПРба + Нст       

709,56 + 49,68 + 70,92 + 43,82 + 43,82 = 917,80 грв.

Працівникам Серговської філії виробляються наступні види доплат:

-   оплата за роботу в наднормовий час. Робота в наднормовий час допускається у виняткових випадках і лише з відома професійного спілки. Наднормові роботи не повинні перевищувати 120 годин в рік для кожного працівника. Компенсація за наднормові роботи допускається тільки в грошовій формі;

-   оплата за роботу в святкові і вихідні дні. Робота на підприємствах, в установах і організаціях не робиться в святкові, вихідні дні і неробочі дні релігійних свят. Лише у виняткових випадках, прямо вказаних в Законі (ч. II ст. 71 КЗоП), допускається залучення окремих працівників (змінний персонал – диспетчера, водії, електромонтери ОВБ) до роботи в такі дні тільки по письмовому наказу (розпорядженню) директора Серговської філії і з відома профспілкового комітету. У святкові і неробочі дні допускаються роботи, припинення яких не можливе за виробничо-технічних умов (безперервно діючі виробництва), роботи, викликані необхідністю обслуговування населення, а також невідкладні ремонтні і навантажувально-розвантажувальні роботи;

-   оплата за поєднання професій. Робітникам в Серговській філії, дозволяється поєднання професій (посад) і виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників за умови якісного і своєчасного виконання працівником обов'язків по основній і суміщєній роботі. Поєднання професій, з відома працівника, оформляється наказом керівника Серговської філії за узгодженням з профспілковим комітетом;

-   оплата праці неповнолітніх осіб. Для неповнолітніх осіб законодавством встановлена скорочена тривалість робочого часу і відповідна доплата: працівникам у віці від 16 до 18 років — 36 годин в тиждень, доплата за 1 годину в день; у віці від 15 до 16 років — 24 години в тиждень, доплата за 3 години в день. Оплата праці неповнолітніх здійснюється як за повний робочий день;

-   доплат за тимчасове заміщення. Цей вид доплати здійснюється на підставі роз'яснення Госькомтруда СРСР і Секретаріату ВЦСПС від 29 грудня 1965 р. № 30/39 з доповненнями і змінами від 11 грудня 1986 р. № 521/30-18 і при умові, якщо заміщаючий не є постійним заступником заміщається або головним інженером при заміщенні керівника організації;

-   доплат за роботу в нічний і вечірній час. Нічним вважається час з 10 годин вечора до 6 годин ранку. Вечірнім вважає час з 18 до 22 годин вечора;

-   виплата вихідної допомоги. Здійснюється у випадки розриву трудового договору достроково на вимогу працівника у випадки хвороби або інвалідності.

Право на допомогу згідно Положення про порядок призначення і виплати допомог з державного соціального страхування мають всі громадяни, на яких розповсюджується соціальне страхування відповідно до чинного законодавства. Допомога з тимчасової непрацездатності надається: при хворобі, пов'язаній з втратою працездатності; при санаторно-курортному лікуванні; при хворобі члена сім'ї у разі потреби догляду за хворим; при карантині; при протезуванні з приміщенням пацієнта в стаціонар протезно-ортопедичного підприємства.

Звільняти працівника від роботи у всіх випадках тимчасової непрацездатності можуть тільки лікарі, яким надане це право.

При звільненні від роботи видається лікарняний листок (листок непрацездатності), а у відповідних випадках, передбачених чинним законодавством по державному соціальному страхуванню, — довідка, які є документами, що засвідчують тимчасову непрацездатність працівника.

Допомога видається, якщо непрацездатність наступила в період роботи, включаючи час випробування, або в день звільнення. Допомога видається незалежно від тривалості роботи на підприємстві до настання непрацездатності.

Працівнику, хворим під час перебування в черговій або додатковій відпустці, допомога виплачується за всі дні хвороби, засвідчені лікарняним листком. Чергова або додаткова відпустка підлягає продовженню (або перенесенню на інший термін) на число днів непрацездатності під час відпустки, засвідчених лікарняним листком.

При настанні непрацездатності в період відпустки без збереження заробітної плати допомога не видається.

Ухвалою КМУ від 27.04.98 р. № 571 «Про числення розміру допомог з тимчасової непрацездатності» встановлено, що допомога з тимчасової непрацездатності обчислюється виходячи із загального трудового стажу працівника і надається в наступних розмірах:

а) 100% середньої зарплати, обчисленої відповідно до законодавства: працівнику, що має загальний трудовий стаж 8 і більше років;

б) 80% середньої зарплати, обчисленої у відповідності законодавством, — працівникам, що мають загальний трудовий стаж від 5 до 8 років;

в) 60% середньої заробітної плати, обчисленої у відповідності законодавством, — працівникам, що мають загальний трудовий стаж до 5 років.

Згідно ухвали КМУ від 26.09.01 р. № 1266 і його вступ у силу з 10.10.01 р. реалізований новий порядок числення середньої заробітної плати як для розрахунку виплат по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, так і для оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок засобів підприємства.

Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата є шість календарних місяців (з першого по перше число), передуючих місяцю, в якому наступив страховий випадок. Якщо працівник відпрацював на підприємстві менше шести календарних місяців, то фактично відпрацьований час перед тимчасовою непрацездатністю; якщо працівник відпрацював менше одного календарного місяця на підприємстві, то фактично відпрацьований час перед тимчасовою непрацездатністю.

Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом розподілу нарахованої заробітної плати за розрахунковий період на кількість фактично відпрацьованих виходів в розрахунковому періоді. При цьому середньоденна заробітна плата не обмежується подвійною тарифною ставкою.

Сума оплати по лікарняному листу за рахунок фонду соціального страхування і п'яти днів за рахунок підприємства розраховується шляхом множення суми середньої заробітної плати залежно від страхового стажу на кількість днів підлягаючих оплаті.

Розрахуємо нарахування заробітної плати при неповному відпрацьованому місяці, унаслідок тимчасової непрацездатності. Диспетчер Стахановського РЕМ із загальним трудовим стажем 35 років у зв'язку з хворобою не працював в квітні 2009 року 5 днів. Заробітна плата і кількість відпрацьованих днів за шість попередніх місяців представлені в таблиці 1.


Таблиця 1. Дані для числення середньої зарплати для оплати лікарняного листа

Місяць

Робочі дні

Заробітна плата

Жовтень

11

749,80

Листопад

22

1273,09

Грудень

22

1289,00

Січень

21

1542,60

Лютий

20

1301,75

Березень

22

1387,05

РАЗОМ

118

7543,29


1. Знаходимо середньоденну заробітну плату:

7543,29 : 118 = 63,93 грв.

2. Знаходимо суму оплати за перші 2 дні тимчасової непрацездатності за рахунок засобів підприємства:

63,93 х 2 = 127,86 грв.

3. Знаходимо суму оплати по тимчасовій непрацездатності за рахунок засобів фонду соціального страхування:

63,93 х 3 = 191,79 грв.

Гарантоване державою право громадян на відпочинок забезпечується, зокрема наданням всім працівникам, що вступили з підприємством в трудові відносини, щорічних оплачуваних відпусток, із збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку. Ухвалою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100 із змінами і доповненнями до нього затверджений «Порядок числення середньої заробітної плати», який застосовується у випадках: надання працівникам щорічної і додаткової відпусток і виплати ним компенсації за невикористану відпустку; надання працівникам, що навчаються без відриву від виробництва, відпусток у зв'язку з навчанням та в інших випадках, коли, згідно чинному законодавству, виплати здійснюються виходячи з середньої заробітної плати.

Числення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної і додаткової відпусток або для виплати компенсації за невикористану відпустку, відпусток у зв'язку з навчанням без відриву від виробництва виробляється виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, передуючі місяцю надання відпустки. Сумарний заробіток за фактично відпрацьований період (повних місяців) ділиться на відповідну кількість календарних днів фактично відпрацьованого періоду (цих повних місяців) зменшене на кількість святкових і неробочих днів в даному періоді і помноженому на календарну кількість днів відпустки.

Розрахуємо суму нарахованих відпускних на прикладі електромонтера по ремонту ВЛЕП за 24 календарні дні відпустки. Загальний сумарний заробіток за попередні 12 місяців склав 11624,29грв.

Розрахунок відпускних здійснюється по формулі:


О = Мн : (365 – П) х Н,


де:

О – сума відпускних;

М – сумарний заробіток працівника за останні 12 місяців, передуючих місяцю надання відпустки;

365 – число днів в році;

П – число святкових і неробочих (релігійних) днів, передбачених законодавством;

Н – тривалість відпустки в календарних днях.

11624,29 : (365 – 12) х 24 = 790,32 грв.


 


Теги: Положення про оплату праці працівників підприємства на прикладі Серговської філії ТОВ "Лео" Луганської області  Контрольная работа  Антикризисный менеджмент
Просмотров: 27238
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Положення про оплату праці працівників підприємства на прикладі Серговської філії ТОВ "Лео" Луганської області
Назад