Побудова організаційної структури управління (ОСУ) підприємством та оцінювання рівня її відповідності сучасним вимогам управління

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут економіки і менеджменту


Лабораторна робота №1

з дисципліни:

«Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД»

На тему:

«Побудова організаційної структури управління (ОСУ) підприємством та оцінювання рівня її відповідності сучасним вимогам управління»


Виконав:

ст.гр. МЗДc - 11

Вульчин С.Б.

Перевірила:

асис. Лакіза В.В.


ЛЬВІВ 2015


Побудова організації здійснюється шляхом організаційного проектування, яке здійснюється зверху до низу і включає такі етапи:

встановлення вертикальних рівнів управління;

горизонтальний поділ організації, тобто закріплення видів діяльності за лінійними та штабними (функціональними) підрозділами;

встановлення зв'язків між різними підрозділами;

встановлення повноважень і відповідальності різних посад;

визначення посадових обов'язків.

В результаті організаційного проектування формуються ОСУ певних видів. Під ОСУ слід розуміти впорядковану сукупність підрозділів, які формують рівні управління, їх взаємозвязки та дозволяють управляти організацією. Ці підрозділи призначені виконувати всі функції управління.

До складу ОСУ входять:

ланки управління на кожному його рівні;

розміщення, зв'язки і підпорядкованість цих ланок;

права, обов'язки, повноваження і відповідальність кожної ланки в межах виконання загальних і конкретних функцій управління;

чисельний і професійно-кваліфікаційний склад працівників;

ступінь централізації і децентралізації функцій управління.

Основні види ОСУ: лінійна, функціональна, змішана (комбінована). До змішаних в свою чергу відносяться лінійно-функціональні, лінійно-штабні, бюрократичні, конгломератні, дивізійні (територіальні, продуктові, споживчі), адаптивні (проектні, матричні, координаційні, програмно-цільові)

Побудова ОСУ реалізується за допомогою органіграм, тобто це схематичного відображення структури управління, всіх зв'язків, які існують між підрозділами, службами та органами управління. При цьому виділяють органіграми фактичні (дійсні); раціональні (після ліквідації непотрібних зв'язків) та бажані (до яких слід прямувати).

В органіграмах виділяють такі зв'язки:

) лінійні (зображуються безперервними лініями);

) функціональні (зображуються штриховою лініями);

) зв'язки, пов'язані з передачею спеціалізованих повноважень.

На процес формування структури управління підприємством впливають розмір підприємства, форма підприємницької діяльності, вид діяльності. ОСУ в системі менеджменту підлягає постійним змінам під впливом факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, а також результатів виробничо-господарської діяльності підприємства. Основні методи побудови та оцінювання ОСУ: експертний, аналогій, структуризації цілей і завдань, організаційного моделювання, структурних еволюційних порівнянь.


.Побудова фактичної ОСУ споживчого товариства «Міські інформаційні системи»


Рис.1. Організаційна структура споживчого товариства «Міські інформаційні системи»


.Визначення виду ОСУ

управління посада повноваження обов'язок

Організаційна структура споживчого товариства «Міські інформаційні системи» є лінійною, в котрій кожен управлінець підпорядковується тільки одному менеджеру і всі звязки з вищими рівнями управління йдуть через нього.


.

.Функції ключових посадових осіб і завдання окремих підрозділів споживчого товариства «Міські інформаційні системи»


Таблиця 1

Повноваження і відповідальність посадових осіб підприємства

Посадові особиПовноваженняВідповідальність123Генеральний директорВизначає стратегію, тактику та політику організації, координує та скеровує діяльність працівників, контролює результати діяльності товариства, приймає рішення щодо розширення та реорганізації підприємства, підрисує накази щодо прийому на роботу та звільнення працівників, приймає рішення та видає накази щодо діяльності товариства, які є обовязковими до виконання усіма працівниками тощо.Несе відповідальність за результати роботи споживчого товариства, використання майна та коштів організації, розвиток та ефективність діяльності, рівень використання наявних ресурсів тощо.ДиректорОрганізовує роботу і ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, що йому підпорядковуються, доручає ведення окремих напрямів діяльності іншим посадовим особам, здійснює контроль за порядком обліку надходження та витрачання коштів.Може бути притягнений до відповідальності за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним трудовим, кримінальним та цивільним законодавством України, розголошення комерційної таємної інформації.

Таблиця 2

Завдання окремих підрозділів підприємства

ПідрозділиЗавданняРесурсне забезпеченняРезультати діяльностіПоказники вимірювання12345Відділ обслуговування електронного документообігуКонтролює стан виконання в області завдань Національної та регіональної програм інформатизації, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції відділу, вносить пропозиції щодо забезпечення їх виконання.Нормативно- правові акти та закони України, журнали реєстрації та ведення справ, офісна техніка, ліцензійний пакет програмного забезпечен ня, мережа Інтернет.Покращення якості обслуговування працівниківКоеф.рентабельності капіталу, коеф.заг.ліквідності, коеф.оборотності активівВідділ роботи з комунальними платежамиЗавдання відділу полягає в оперативному вирішенні пропозицій, заяв і скарг громадян, а також підприємств, організацій, установ міста з питань житлово-комунального, транспортного, торгівельного, побутового та іншого обслуговуванняНормативно- правові акти та закони України, журнали реєстрації та ведення справ, офісна техніка, ліцензійний пакет програмного забезпечен ня, мережа Інтернет.прийом платежів більшого числа платників за 1 годину роботиКоеф.рентабельності капіталу, коеф.заг.ліквідності, коеф.оборотності активівВідділ обслуговування будівельних технологій· Сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.Офісна техніка, ліцензійний пакет програмного забезпечен ня, інформаційна клієнтська базаКоеф.рентабельності капіталу, коеф.заг.ліквідності, коеф.оборотності активівВідділ обслуговування Internet продажуКонтроль та планування роботи стосовно розвитку та впровадження систем онлайнового дистанційного обслуговування клієнтів роздрібного бізнесу, середнього та малого бізнесу.Офісна техніка, ліцензійний пакет програмного забезпечен ня, інформаційна клієнтська базаЕфективне дотримання порядку проведення розрахунків за товари та послуги.Коеф.рентабельності капіталу, коеф.заг.ліквідності, коеф.оборотності активівВідділ продажуЗавдання відділу продажів полягає не лише в забезпеченні постійного зростання об'ємів продажів нашої продукції, але і в розвитку довготермінових міцних стосунків з клієнтами.Складські приміщення, компютеризований кабінет, господарський інвентар, транспортне забезпеченняЕфективне дотримання порядку проведення розрахунків за товари та послуги.Коеф.рентабельності капіталу, коеф.заг.ліквідності, коеф.оборотності активівВідділ обслуговування бухгалтерських програмЗапобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервівНормативно- правові акти та закони України, журнали реєстрації та ведення справ, офісна техніка, ліцензійний пакет програмного забезпечен ня, мережа Інтернет.Ефективне дотримання порядку проведення розрахунків за товари та послуги.Коеф.рентабельності капіталу, коеф.заг.ліквідності, коеф.оборотності активів

4. Недоліки фактичної ОСУ та шляхи їх усунення


Таблиця 3

Недоліки фактичної ОСУ та шляхи їх усунення

Характер виявлених недоліків ОСУПідрозділи (посадові особи), які працюють неефективноШляхи усунення виявлених недоліківПідрозділи (посадові особи), інформаційне забезпечення яких недостатнє1234Неоперативний обмін інформацією між підрозділамиВідділ обслуговування електронного документообігу, відділ обслуговування бухгалтерських програмСтворення належної внутрішньої автоматизованої системи комунікації.Керівники фінансово-економічного та господарського відділів.Перевантаження вищого керівництваДиректорСтворення нового відділу, та делегування повноважень .Директор

ВИСНОВОК


У даній лабораторній роботі була здійснена побудова фактичної ОСУ споживчого товариства «Міські інформаційні системи», визначений її вид, зазначені функції ключових посадових осіб і завдання окремих підрозділів підприємства,а також виділені недоліки фактичної ОСУ та вказані шляхи їх усунення.

Фактична ОСУ підприємства є лінійною. сутність лінійного управління полягає в тому, що очолює кожен виробничий підрозділ керівник (орган), який здійснює всі функції управління. Кожен працівник підрозділу безпосередньо підпорядковується тільки цьому керівнику (органу). В свою чергу, останній є підзвітним вищому органу. Підлеглі виконують розпорядження тільки свого безпосереднього керівника. Вищий орган (керівник) не має права віддавати розпорядження робітникам, минаючи їх безпосереднього керівника (тобто реалізується принцип єдиноначальності керівництва). Окремі спеціалісти допомагають лінійному керівнику збирати та обробляти інформацію, аналізувати господарську діяльність, готувати управлінські рішення, але самі вказівок та інструкцій керованому об'єкту не надають.

В фактичній ОСУ виділили такі головні недоліки, як неоперативний обмін інформацією між підрозділами, перевантаження вищого керівництва та запропоновано шляхи вирішення даних проблем.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


  1. Батюк А.Є. та ін. Інформаційні системи в менеджменті: Навч. посібник / Батюк А.Є., Двуліт З.П., Обельовська К.М., Огородник І.М., Фабрі Л.П. - Львів: Національний університет „Львівська політехніка, „Інтелект-Захід, 2004. - 520 с.
  2. Босак А.О. Комунікації в системі менеджменту: суть та види // Вісник Національного Університету Львівська політехніка № 547 "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку". Львів: Національний університет Львівська політехніка, 2005. - С.12-21.
  3. Босак А.О. Метод оцінювання ефективності системи комунікацій підприємства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна №719. Економічна серія. Харків: Національний університет імені В.Н.Каразіна, 2006. - С.49-56.
  4. Босак А.О. Оцінка поточного стану та перспектив розвитку системи комунікацій підприємств // Вісник соціально-економічних досліджень Одеського державного економічного університету. Вип.24. Одеса: ОДЕУ, 2006. - C.199-205.
  5. Босак А.О. Складові елементи системи комунікацій підприємства та їх характеристики // Вісник Національного Університету Львівська політехніка № 567 "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку". Львів: Національний університет Львівська політехніка, 2006. - С.16-22.
  6. Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2003. - 259 с.
  7. Горфинкель В.Я., Торопцов В.С., Швандар В.А. Коммуникации и корпоративное управление: Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 127 с.
  8. Гужва В.М., Постєвой А.Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі: Навч. посібник. Вид. 2-ге, доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2002. - 458 с.
  9. ДСТУ 2938-94. Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1995. - 32 с.
  10. ДСТУ 2940-94. Системи оброблення інформації. Керування процесами оброблення даних. Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1995. - 28 с.

Теги: Побудова організаційної структури управління (ОСУ) підприємством та оцінювання рівня її відповідності сучасним вимогам управління  Практическое задание  Менеджмент
Просмотров: 35430
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Побудова організаційної структури управління (ОСУ) підприємством та оцінювання рівня її відповідності сучасним вимогам управління
Назад