План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок їх застосування

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ


05 січня 1999 року

Управління Державного

казначейства в Автономній

Республіці Крим, областях,

містах Києві та Севастополі

Міністерство фінансів

Автономної Республіки

Крим, обласні, Київське

та Севастопольське міські

фінансові управління


Про затвердження Плану рахунків

бухгалтерського обліку бюджетних

установ та Порядку застосування

Плану рахунків бухгалтерського

обліку бюджетних установ


Головне управління Державного казначейства України направляє для використання в роботі План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України від 10 грудня 1999р. №114 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999р. за №890/4183.

Додаток - на 48 арк.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ


НАКАЗ

10 грудня 1999р. м. Київ№ 114


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 грудня 1999 р. за №890/4183

Керівник реєструючого органу

(підпис)


Про затвердження Плану рахунків

бухгалтерського обліку бюджетних

установ та Порядку застосування

Плану рахунків бухгалтерського

обліку бюджетних установ


На виконання завдань, покладених на Головне управління Державного казначейства України Указом Президента України від 27.04.95 №335/95 ‘‘Про Державне казначейство України’’ та Положенням про Державне казначейство, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 №590, і вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.98 №1706 ‘‘Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів’’ Головне управління Державного казначейства України розробило План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. У зв’язку з цим

Наказую:

1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і запровадити їх в дію з 1 січня 2000 року (додаються).

2. Вимоги Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ є обов’язковими для всіх установ та організацій, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади за погодженням з Головним управлінням Державного казначейства України, у разі потреби, мають право давати вказівки про порядок застосування положень з бухгалтерського обліку в установах своєї системи з урахуванням специфіки їх діяльності.

3. Перший рік запровадження нового Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ визнати перехідним, оскільки він вимагає освоєння фахівцями нових навиків і принципів бухгалтерського обліку, створення нового програмного забезпечення.

У зв’язку з цим на протязі 2000 року до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ можуть уноситися доповнення.

4. Міністерству оборони України, Держкомкордону України, Головному управлінню внутрішніх військ МВС України, Національній гвардії України та Держкомрезерву України впровадити План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ поетапно, до кінця 2000 року, використавши перехідний період для підготовки і навчання кадрів для запровадження бухгалтерського обліку згідно з вимогами Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

5. ‘‘Инструкция по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на государственном бюджете СССР’’, затверджена наказом Міністерства фінансів СРСР від 10.03.87 №61, Інструкція про порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України від 11.08.98 №63 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 11.09.98 за №561/300, та Інструкція з обліку основних засобів бюджетних установ, затверджена спільним наказом Головного управління Державного казначейства України, Міністерства економіки України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 №124/136/7 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 19.12.97 за №609/2413, зберігають свою чинність у частині, що не суперечить вимогам Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого цим наказом.

6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади вжити заходів щодо організації впровадження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Заступник Міністра фінансів -

начальник Головного управління

Державного казначейства України П.Г. Петрашко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління Державного

казначейства України 10.12.99 № 114

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

20 грудня 1999 р. за №890/4183

Керівник реєструючого органу

________________________________

(підпис)

План:

рахунків бухгалтерського обліку

бюджетних установ

Розділ І. Балансові рахунки

Клас 1. Необоротні активи

Клас 2. Запаси

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

Клас 4. Власний капітал

Клас 5. Довгострокові зобов`язання

Клас 6. Поточні зобов`язання

Клас 7. Доходи

Клас 8. Витрати

Розділ ІІ. Позабалансові рахунки

Клас.0. Позабалансові рахунки

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установРозділ І. Балансові рахунки


Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

 

Клас 1. Необоротні активи

10

Основні засоби


101

102

103

104

105

106

107

108

109

Земельні ділянки

Капітальні витрати на поліпшення земель

Будинки та споруди

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інструменти, прилади та інвентар

Робочі і продуктивні тварини

Багаторічні насадження

Інші основні засоби

11

Інші необоротні матеріальні активи

111

112

113

114

115

116

117

118

Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок

Бібліотечні фонди

Малоцінні необоротні матеріальні активи

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

Тимчасові нетитульні споруди

Природні ресурси

Інвентарна тара

Матеріали довготривалого використання для наукових цілей

12

Нематеріальні активи

121

122

Авторські та суміжні з ними права

Інші нематеріальні активи

13


Знос необоротних активів

131

132

133

Знос основних засобів

Знос інших необоротних матеріальних активів

Знос нематеріальних активів


Клас 2. Запаси

1

2

3

4

20


Виробничі запаси


201

202

203

204


205

Сировина і матеріали

Обладнання, конструкції і деталі до установки

Спецобладнання для науково-дослідних робіт

за господарськими договорами

Будівельні матеріали

Інші матеріали

21


Тварини на вирощуванні

і відгодівлі

211

212

213

214

215

216

217

218

Молодняк тварин на вирощуванні

Тварини на відгодівлі

Птиця

Звірі

Кролі

Сім`ї бджіл

Доросла худоба, вибракувана з основного стада

Худоба, прийнята від населення для реалізації

1

2

3

4

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

221


Малоцінні та швидкозношувані предмети, що

знаходяться на складі і в експлуатації


23

Матеріали і продукти харчування

231

232

233

234

235

236

237

238

239

Матеріали для учбових, наукових та інших цілей

Продукти харчування

Медикаменти і перев’язувальні засоби

Господарські матеріали і канцелярське приладдя

Паливо, горючі і мастильні матеріали

Тара

Матеріали в дорозі

Запасні частини до машин і обладнання

Інші матеріали

24

Готова продукція

241

Вироби виробничих (навчальних) майстерень

25

Продукція сільсь-когосподар-

ського виробництва

251

Продукція підсобних (навчальних) сільських

господарств


Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Каса

301

302

Каса в національній валюті

Каса в іноземній валюті

31


Рахунки в банках


311

312


313

314

315

316


317


318

319

Поточні рахунки на видатки установи

Поточні рахунки для переведення підвідомчим

установам

Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів

Поточні рахунки для обліку сум за дорученнями

Поточні рахунки для обліку депозитних сум

Поточні рахунки для обліку інших позабюд-

жетних коштів

Поточні рахунки сільських, селищних та міських

(міст районного підпорядкування) бюджетів

Поточні рахунки в іноземній валюті

Інші поточні рахунки

32


Рахунки в казначействі


321

322

323


324


325


326


327


Реєстраційні рахунки

Особові рахунки

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку

спеціальних коштів

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку

сум за дорученнями

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку

депозитних сум

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку

інших позабюджетних коштів

Реєстраційні рахунки сільських, селищних та

міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

33

Інші кошти

331

332

333

334

Грошові документи в національній валюті

Грошові документи в іноземній валюті

Грошові кошти в дорозі в національній валюті

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

1

2

3

4

34

Короткострокові векселі одержані

341

342

Векселі, одержані в національній валюті

Векселі, одержані в іноземній валюті

35

Розрахунки з покупцями та замовниками

351

Розрахунки із замовниками з авансів на

науково-дослідні роботи

36


Розрахунки з різними дебіторами


361

362

363

364

Розрахунки в порядку планових платежів

Розрахунки з підзвітними особами

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

Розрахунки з іншими дебіторами


Клас 4. Власний капітал

1

2

3

4

40


Фонд у необоротних активах

401


Фонд у необоротних активах за їх видами


41

Фонд у мало-цінних та шви-дкозношуваних предметах

411

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами

42

Результати виконання бюджетів

421

Результати виконання сільських, селищних та

міських (міст районного підпорядкування)

бюджетів

43

Результати виконання кошторисів

431

432


Результат виконання кошторису за загальним фондом

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

44

Результати переоцінок

441

442

Переоцінка матеріальних активів

Інша переоцінка


Клас 5. Довгострокові зобов`язання

1

2

3

4

50

Довгострокові позики

501

502

503

Довгострокові кредити банків

Відстрочені довгострокові кредити банків

Інші довгострокові позики

51


Довгострокові векселі видані

511


Видані довгострокові векселі

52

Інші довгострокові зобов’язання

521

Інші довгострокові фінансові зобов’язання


Клас 6. Поточні зобов`язання

1

2

3

4

60


Короткострокові позики

601

602

603

604

605

Короткострокові кредити банків

Відстрочені короткострокові кредити банків

Інші короткострокові позики

Прострочені позики

Короткострокові позики з бюджету

1

2

3

4

61


Поточна заборгованість

за довгостро-ковими

зобов`язаннями


611

612

613

Поточна заборгованість за довгостроковими

позиками

Поточна заборгованість за довгостроковими

векселями

Поточна заборгованість за іншими довго-

строковими зобов`язаннями

62

Короткострокові векселі

видані

621

Видані короткострокові векселі

63

Розрахунки за виконані роботи


631

632

633

634

635

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

Розрахунки з часткової оплати замовлень на

дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів

Розрахунки із замовниками за виконані роботи

і надані послуги з позабюджетних коштів

Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті

Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами

64

Розрахунки із податків та

платежів

641

642

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

Інші розрахунки з бюджетом

65

Розрахунки із страхування

651

652

653

654

Розрахунки з пенсійного забезпечення

Розрахунки із соціального страхування

Розрахунки із страхування на випадок безробіття

Розрахунки з інших видів страхування

66


Розрахунки з оплати праці


661

662

663

664

665

666

667

668

669

Розрахунки із заробітної платі

Розрахунки зі стипендіатами

Розрахунки з працівниками за товари, продані

в кредит

Розрахунки з працівниками за безготівковими

перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках

Розрахунки з працівниками за безготівковими

перерахуваннями внесків за договорами

добровільного страхування

Розрахунки з членами профспілки безготівко-

вими перерахуваннями сум членських проф-

спілкових внесків

Розрахунки з працівниками за позиками банків

Розрахунки за виконавчими документами та

інші утримання

Інші розрахунки за виконані роботи

67


Розрахунки за іншими

операціями

і кредиторами


671

672

673

674

675

Розрахунки з депонентами

Розрахунки за депозитними сумами

Розрахунки за коштами, одержаними на видатки за дорученнями

Розрахунки за спеціальними видами платежів

Розрахунки з іншими кредиторами

68

Внутрішні розрахунки

681

682

Внутрішні розрахунки за загальним фондом

Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом

69

Кошти бюджетів

691


Кошти, передані й отримані


Клас 7. Доходи

1

2

3

4

70

Доходи загального фонду

701


702

Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

71

Доходи спеціального фонду

711

712

713

714

715


716

Доходи за спеціальними коштами

Доходи за іншими власними надходженнями

Доходи за іншими коштами

Кошти батьків за надані послуги

Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду

Доходи за витратами майбутніх періодів

72


Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт

721


722


723

Реалізація виробів виробничих (навчальних)

майстерень

Реалізація продукції підсобних (навчальних)

сільських господарств

Реалізація науково-дослідних робіт за договорами

73

Доходи бюджетів

731


Доходи сільських, селищних та міських (міст

районного підпорядкування) бюджетів


Клас 8. Витрати

1

2

3

4

80


Видатки із загального фонду


801

802

803

Видатки з державного бюджету на утримання

установи та інші заходи

Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи

Видатки сiльських, селищних i мiських (мiст

районного пiдпорядкування) бюджетів

81


Видатки спеціального фонду

811

812

813

Видатки за спеціальними коштами

Видатки за іншими власними надходженнями

Видатки за іншими коштами

82

Виробничі витрати

821

822

823

824

825

Витрати виробничих (навчальних) майстерень

Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств

Витрати на науково-дослідні роботи за договорами

Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв

Витрати на заготівлю і переробку матеріалів


Розділ ІІ. Позабалансові рахунки


Клас 0. Позабалансові рахунки

1

2

3

4

01


02


04


Орендовані необоротні

активи

Активи на відповідально-му зберіганні

Непередбачені активи і зобо-в'язання05


07


08


09

Гарантії та забезпечення

Списані активи та зобов’язання

Бланки суворого

обліку

Призначення та

зобов’язання
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного

управління Державного

казначейства України

10.12.99 № 114

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 грудня 1999 р. за №890/4183

Керівник реєструючого органу

(підпис)

ПОРЯДОК

застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку

бюджетних установ

Цей План рахунків, розроблений на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, призначений для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій установ та організацій, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів (надалі - установи), та операцій з виконання сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.


Доповнення до розділів


Розділ І. БАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Клас 1. Необоротні активи

Клас 1 ‘‘Необоротні активи’’ об’єднує рахунки, які призначені для обліку матеріальних та нематеріальних активів, що отримані для тривалого використання і не призначені для реалізації або витрачання протягом одного року.

10 ‘‘Основні засоби’’

Для облiку власних та отриманих на умовах фінансового лізингу основних засобiв передбачено рахунок 10 ‘‘Основнi засоби’’, який розподiляється на субрахунки:

101 ‘‘Земельні ділянки’’;

102 ‘‘Капітальні витрати на поліпшення земель’’;

103 ‘‘Будинки та споруди’’;

104 ‘‘Машини та обладнання’’;

105 ‘‘Транспортні засоби’’;

106 ‘‘Інструменти, прилади та інвентар’’;

107 ‘‘Робочі і продуктивні тварини’’;

108 ‘‘Багаторічні насадження’’;

109 ‘‘Iншi основнi засоби’’.

На субрахунку 101 ‘‘Земельні ділянки’’ обліковується земля, яка згідно з чинним законодавством придбана та/або надана для користування установі, у тому числі здана в оренду.

На субрахунку 102 ‘‘Капітальні витрати на поліпшення земель’’ обліковуються капiтальнi витрати на покращення земель. До них вiдносяться витрати неiнвентарного характеру (не пов'язанi з будiвництвом споруд) на культурно-технiчнi заходи з поверхневого полiпшення земель для сiльськогосподарського використання, які проводяться за рахунок капiтальних вкладень (планування земельних дiлянок, корчування площ пiд ріллю, очищення полiв вiд каменiв i валунiв, зрiзання купин, розчищення чагарникiв, очищення водойм та інше).

На субрахунку 103 ‘‘Будинки та споруди’’ облiковуються із виділенням в окремі підгрупи:

будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управлiння, соцiально-культурними (будівлі учбових закладiв, лiкарень, полiклiнiк i амбулаторiй, будинкiв iнтернатiв для престарiлих та iнвалiдiв, дитячих закладів, бiблiотек, клубiв, музеїв, науково-дослiдних iнститутiв, лабораторiй та ін) та iншими установами;

будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання;

водокачки, стадiони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі паркiв, скверiв і загальних садiв та інше.

На субрахунку 104 ‘‘Машини та обладнання’’ облiковуються силовi машини та устаткування, робочі машини та обладнання, вимiрювальнi прилади, регулюючi прилади і пристої, лабораторне обладнання, обчислювальна технiка, медичне обладнання, iншi машини та обладнання з видiленням в окремi підгрупи:

1) силові машини та обладнання, машини-генератори, що виробляють теплову та електричну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють різного роду енергію (енергію води, вітру, теплову, електричну енергію та ін) в механічну, тобто в енергію руху;

2) робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх обладнання, що призначені для механічного, термічного та хімічного впливу на предмет праці в процесі створення продукту чи послуг виробничого характеру та переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою механічних двигунів, сили людини та тварин;

3) вимірювальні прилади - дозатори, амперметри, барометри, ватметри, водоміри, вакуумметри, вапориметри, вольтметри, висотометри, гальванометри, геодезичні прилади, гігроскопи, індикатори, компаси, манометри, хронометри, спеціальні ваги, мірники, касові апарати та ін.;

4) регулюючі прилади та пристрої - киснево-дихальні прилади, регулюючі, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти автоматичного управління, апаратура централізації та блокування, лінійні пристрої диспетчерського контролю та ін.;

5) лабораторне обладнання - пірометри, регулятори, калориметри, прилади для визначення вологи, перегінні куби, лабораторні копри, прилади для випробування на газонепроникність, прилади для випробування міцності зразків на розрив, мікроскопи, термостати, стабілізатори, витяжні шафи та ін.;

6) обчислювальна техніка - електронно-обчислювальні, керуючі та аналогові машини, цифрові обчислювальні машини та пристрої (клавішні обчислювальні та підсумовуючі машини та ін);

7) медичне обладнання - медичне обладнання (зуболікувальні крісла, операційні столи, ліжка з спеціальним обладнанням та ін), спеціальне дезинфекційне та дезинсекційне обладнання, обладнання молочних кухонь та молочних станцій, станцій переливання крові та ін.;

8) комп’ютерна техніка і її комплектуючі - комп’ютери, монітори, периферійне і сітьове обладнання комп’ютера, що за вартістю за одиницю чи комплект відноситься до основних засобів;

9) інші машини та обладнання - машини, апарати та інше обладнання, не назване у вищеперерахованих підгрупах. До інших машин та обладнання відносяться: обладнання стадіонів, спортмайданчиків та спортивних приміщень (у тому числі спортивні снаряди), обладнання кабінетів та майстерень в учбових закладах, кіноапаратура, освітлювальна апаратура, обладнання сцен, музичні інструменти, телевізори, радіоапаратура, спеціальне обладнання науково-дослідних та інших установ, які займаються науковою працею, обладнання АТС, телефони, факси, копіювальна техніка, пожежні машини на автомобільному та кінному ходу, пожежні автоцистерни, механічні пожежні драбини, пральні та швейні машини, холодильники, пилососи та ін.

На субрахунку 105 ‘‘Транспортні засоби’’ з виділенням на окремі підгрупи обліковуються усі види засобів пересування, які призначені для переміщення людей і вантажів незалежно від вартості:

1) рухомий склад залізничного, водного, автомобільного транспорту (електровози, тепловози, паровози, мотовози, мотодрезини, вагони, платформи, цистерни, теплоходи, пароплави, дизель-електроходи, буксири, баржі та барки, човни та судна службово-допоміжні, рятувальні, пристані плавучі, парусні судна, автомобілі вантажні та легкові, причепи, автосамоскиди, автоцистерни, автобуси, трактори-тягачі та ін.);

рухомий склад повітряного транспорту (літаки, вертольоти);

гужовий транспорт (вози, сани та ін.);

4) виробничий транспорт (електрокари, мотоцикли, моторолери, велосипеди, візки та ін.);

усі види спортивного транспорту;

6) запасні частини до транспортних засобів, які за своєю вартістю за одиницю відносяться до основних засобів.

На субрахунку 106 ‘‘Інструменти, прилади та інвентар’’ облiковуються:

1) лiнiї електропередач, трансмiсiї та трубопроводи з усiма промiжними пристроями, необхiдними для трансформацiї (перетворення) i передачi енергiї та для перемiщення трубопроводами рiдких та газоподiбних речовин до споживача;

2) інструменти - механічні та немеханічні знаряддя праці загального значення, а також прикріплені до машин предмети, які слугують для обробки матеріалів. До них відносяться: різальні, ударні, натискувальні та ущільнюючі знаряддя ручної праці, включаючи ручні механічні знаряддя, що працюють на електроенергії, енергії стисненого повітря та ін. (електродрелі, фарбопульти, електровібратори, гайковерти та ін.), а також різного роду пристрої для обробки матеріалів, здійснення монтажних робіт та ін. (лещата, патрони, ділильні головки, пристрої для встановлення двигунів та для прокручування карданного валу на автомобілях та ін);

3) виробничий інвентар та приладдя - предмети виробничого значення, які слугують для полегшення виробничих операцій під час роботи: робочі столи, верстаки, кафедри, парти та ін.; обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (наприклад, світлокопіювальні рами та ін.);

4) господарський інвентар - предмети конторського та господарського облаштування, конторська обстановка, переносні бар’єри, вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящики вогнетривкі, друкарські машини, гектографи, шапірографи та інші ручні розмножувальні та нумерувальні апарати, переносні юрти, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок із спеціальним обладнанням), килими, портьєри та інший господарський інвентар, а також предмети протипожежного значення - гідропульти, стендери, драбини ручні, та ін. (крім насосів пожежних на автомобільному чи кінному ходу та механічних пожежних драбин, врахованих на субрахунку 104 ‘‘Машини та обладнання’’).

На субрахунку 107 ‘‘Робочі і продуктивні тварини’’ обліковуються із виділенням на окремі підгрупи:

1) робоча худоба - коні, воли, осли та інші робочі тварини (включаючи транспортних і спортивних коней та інших транспортних тварин);

2) продуктивна та племінна худоба - корови, бики-плідники, бугаї, буйволи та яки (крім робочих), жеребці-плідники та племінні кобили (неробочі), кобили, переведені на табунне утримання, верблюди-плідники і матки (неробочі), олені-матки і самці (рогачі), кнурі та свиноматки, вівцематки, кози, барани та інше;

3) службові собаки;

4) декоративні тварини;

5) піддослідні тварини (собаки, щури, морські свинки та інші).

На субрахунку 108 ‘‘Багаторічні насадження’’ обліковуються багаторiчнi насадження. До них вiдносяться штучнi багаторiчнi насадження незалежно вiд їх вiку; плодово-ягiднi насадження всiх видiв (дерева та кущі), озеленювальні та декоративнi насадження на вулицях, площах, в парках, садах, скверах, на територiї установ, у дворах житлових будинкiв, живi огорожi, снiгозахиснi та полезахиснi смуги, насадження для укрiплення пiскiв i берегiв рiчок, яро-балочнi насадження та ін.; штучнi насадження ботанiчних садiв та iнших науково-дослiдних установ та учбових закладiв для наукових цiлей та iншi штучнi багаторiчнi насадження. Багаторічні насадження збільшуються на суму капітальних вкладень. Молодi насадження усiх видiв враховуються окремо вiд насаджень, що досягли повного розвитку, тобто вiку початку плодоношення, зімкнення крон та ін.

На субрахунку 109 ‘‘Iншi основнi засоби’’ облiковуються з видiленням на окремi групи:

1) сценiчно-постановочнi засоби вартiстю понад 10 гривень за одиницю (декорацiї, меблi i реквiзити, бутафорiї, театральнi та нацiональнi костюми, головнi убори, бiлизна, взуття, перуки);

2) документацiя з типового проектування незалежно вiд вартостi;

3) навчальнi кiнофiльми, магнiтнi диски i стрiчки, касети.

За дебетом субрахунків рахунку 10 і кредитом відповідних субрахунків класу 3 ‘‘Кошти, розрахунки та інші активи’’ або 6 ‘‘Поточні зобов’язання’’ відображається вартість придбаних основних засобів. Одночасно робиться запис у дебет відповідного субрахунку класу 8 ‘‘Витрати’’ і кредит субрахунку 401 ‘‘Фонд у необоротних активах за їх видами’’.

За кредитом субрахунків рахунку 10 і дебетом субрахунків 401 ‘‘Фонд у необоротних активах за їх видами’’, 131 ‘‘Знос основних засобів’’ здійснюється запис сум вибуття основних засобів.

11 ‘‘Інші необоротні матеріальні активи’’

Для інших необоротних матеріальних активів, що не ввійшли до рахунку 10 і за якими застосовується спрощений або інший специфічний порядок обліку, призначений рахунок 11 ‘‘Інші необоротні матеріальні активи’’, що поділяється на субрахунки:

111 ‘‘Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок’’;

112 ‘‘Бiблiотечні фонди’’;

113 ‘‘Малоцiннi необоротні матеріальні активи’’;

114 ‘‘Бiлизна, постiльнi речi, одяг та взуття’’;

115 ‘‘Тимчасові нетитульні споруди’’;

116 ‘‘Природні ресурси’’;

117 ‘‘Інвентарна тара’’;

118 ‘‘Матерiали довготривалого використання для наукових цілей’’.

На субрахунку 111 ‘‘Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок’’ обліковуються:

1) музейнi цiнностi (незалежно вiд вартостi), крiм предметiв мистецтва та природознавства, старовини i народного побуту та експонатiв наукового, iсторичного i технiчного значення, які обліковуються у порядку, встановленому для обліку цих цінностей у державних музеях;

2) експонати тваринного свiту в зоопарках та iнших аналогiчних установах незалежно вiд їх вартостi.

На субрахунку 112 ‘‘Бiблiотечні фонди’’ облiковуються бiблiотечнi фонди, незалежно вiд вартостi окремих примірникiв книг. До бiблiотечного фонду належать: наукова, художня i навчальна лiтература, спецiальнi види лiтератури та iншi видання.

На субрахунку 113 ‘‘Малоцiннi необоротні матеріальні активи’’ облiковуються малоцінні та необоротні предмети, термін експлуатації яких перевищує один рік.

На субрахунку 114 ‘‘Бiлизна, постiльнi речi, одяг та взуття’’ в закладах охорони здоров'я, соцiального забезпечення, освiти та інших установах облiковуються з видiленням в окремi групи:

1) бiлизна (сорочки, халати);

2) постiльнi речi (матраци, подушки, ковдри, простирадла, пiдодiяльники, наволочки, покривала, мiшки спальнi i т. ін);

3) одяг i обмундирування, включаючи спецодяг (костюми, пальта, плащi, кожухи, плаття, кофти, спiдницi, куртки, штани i т. ін);

4) взуття, включаючи спецiальне (черевики, чоботи, сандалi, валянки i т. ін);

5) спортивний одяг i взуття (костюми, черевики i т. ін).

На субрахунку 115 ‘‘Тимчасові нетитульні споруди’’ обліковуються тимчасові (нетитульні) споруди, пристосування і пристрої.

На субрахунку 116 ‘‘Природні ресурси’’ обліковуються мінеральні копалини, нафтові свердловини, родовища корисних копалин внутрішніх вод, смуги будівельного лісу, що згідно з чинним законодавством належать бюджетній установі.

На субрахунку 117 ‘‘Інвентарна тара’’ обліковуються інвентарна тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах чи для здійснення технологічних процесів, сховища для зберігання рідких та сипучих речовин (баки, скрині, чани, засіки та ін); шафи торговельні та стелажі; інша інвентарна тара.

На субрахунку 118 ‘‘Матерiали довготривалого використання для наукових цілей’’ облiковуються матерiали, одержанi зi складу в лабораторiю або iншi структурнi пiдроздiли науково-дослiдних iнститутiв, вузiв для науково-дослiдних робiт, якi використовуються неодноразово або тривалий час, а також матерiали, що є об'єктами наукових дослiджень.

На цьому субрахунку в установах культури облiковуються дорогi матерiали, одержанi зi складу для реставрацiї i ремонту видань мистецтва, музейних цiнностей та пам'яток архiтектури.

За дебетом субрахунків рахунку 11 і кредитом відповідних субрахунків класу 3 ‘‘Кошти, розрахунки та інші активи’’ або 6 ‘‘Поточні зобов’язання’’ відображається вартість придбаних інших необоротних матеріальних активів. Одночасно робиться запис у дебет відповідного субрахунку класу 8 ‘‘Витрати’’ і кредит субрахунку 401 ‘‘Фонд у необоротних активах за їх видами’’.

За кредитом субрахунків рахунку 11 і дебетом субрахунків 401 ‘‘Фонд у необоротних активах за їх видами’’, 132 ‘‘Знос інших необоротних матеріальних активів’’ здійснюється запис сум вибуття інших необоротних матеріальних активів.

12 ‘‘Нематеріальні активи’’

Активи, що не мають фізичної та/або матеріальної форми, використовуються установою в процесі її господарської діяльності більше року, обліковуються на рахунку 12 ‘‘Нематеріальні активи’’ з розподілом на субрахунки:

121 ‘‘Авторські та суміжні з ними права’’;

122 ‘‘Інші нематеріальні активи’’.

На субрахунку 121 ‘‘Авторські та суміжні з ними права’’ обліковуються права установи на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо.

На субрахунку 122 ‘‘Інші нематеріальні активи’’ обліковуються інші нематеріальні активи з розподілом за такими групами:

права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);

права користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);

права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);

гудвіл;

інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

За дебетом субрахунків рахунку 12 і кредитом відповідних субрахунків класу 3 ‘‘Кошти, розрахунки та інші активи’’ або 6 ‘‘Поточні зобов’язання’’ відображається вартість придбаних нематеріальних активів. Одночасно робиться запис у дебет відповідних субрахунків класу 8 ‘‘Витрати’’ і кредит субрахунку 401 ‘‘Фонд у необоротних активах за їх видами’’.

За кредитом субрахунків рахунку 12 і дебетом субрахунків 401 ‘‘Фонд у необоротних активах за їх видами’’, 133 ‘‘Знос нематеріальних активів’’ записуються суми вибуття нематеріальних активів.

13 ‘‘Знос необоротних активів’’

Знос основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів ведеться на рахунку 13 ‘‘Знос необоротних активів’’ з розподілом на субрахунки:

131 ‘‘Знос основних засобiв’’;

132 ‘‘Знос інших необоротних матеріальних активів’’;

133 ‘‘Знос нематеріальних активiв’’.

На субрахунку 131 ‘‘Знос основних засобiв’’ облiковується знос будівель i споруд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, робочої худоби, транспортних засобів, виробничого (включаючи пристрої) та господарського інвентарю, багаторiчних насаджень, якi досягли експлуатацiйного вiку.

Знос не нараховується на наступні основні засоби: на земельні ділянки, будинки i споруди, якi є унiкальними пам'ятками архiтектури та мистецтва; обладнання, експонати, зразки, дiючі i недiючі моделі, макети та iнші наочні посiбники, що знаходяться в кабiнетах та лабораторiях i використовуються для учбових та наукових цiлей; продуктивну худобу, буйволів, волів, оленів, багаторiчні насадження, що не досягли експлуатацiйного вiку, фільмофонди, сценічно-постановочні засоби.

На субрахунку 132 ‘‘Знос інших необоротних матеріальних активів’’ обліковується знос інших матеріальних необоротних активів. Знос не нараховується на експонати тваринного свiту (в зоопарках та iнших аналогiчних установах), музейні i художнi цiнності, бiблiотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, бiлизну, постiльні речі, одяг та взуття, природні ресурси.

На субрахунку 133 ‘‘Знос нематеріальних активiв’’ обліковується знос нематеріальних активів.

Знос не визначається за необоротними активами установ, якi знаходяться за кордоном.

За кредитом субрахунків рахунку 13 і дебетом субрахунку 401 ‘‘Фонд у необоротних активах за їх видами’’ нараховується знос на необоротні активи.

Клас 2. Запаси

На рахунках даного класу обліковуються оборотні матеріальні активи, що належить установі, реалізацію та витрачання яких планується здійснити протягом року.

20 ‘‘Виробничі запаси’’

На рахунку 20 ‘‘Виробничі запаси’’ облiковується обладнання, яке пiдлягає встановленню на об'єктах, що будуються або реконструюються, будiвельнi матерiали, конструкцiї, деталi та iншi матерiальнi цiнностi, придбанi за рахунок коштiв, видiлених на капiтальне будівництво, матерiали для науково-дослiдних робiт, а також спецiальне обладнання, придбане для виконання науково-дослiдних робiт за господарськими договорами. Він розподiляється на субрахунки:

201 ‘‘Сировина і матеріали’’;

202 ‘‘Обладнання, конструкції і деталі до установки’’;

203 ‘‘Спецобладнання для науково-дослiдних робiт за господарськими договорами’’;

204 ‘‘Будiвельнi матерiали’’;

205 ‘‘Інші матеріали’’.

На субрахунку 201 ‘‘Сировина і матеріали’’ облiковуються сировина та матеріали короткотермінового використання для науково-дослідних робіт та капітального будівництва.

На субрахунку 202 ‘‘Обладнання, конструкції і деталі до установки’’ облiковуються будiвельнi конструкцiї i деталi, зокрема: металевi, залiзобетоннi i дерев'янi конструкцiї, блоки i збiрнi частини будiвель i споруд; збiрнi елементи; обладнання для опалювальної, вентиляцiйної, санiтарно-технiчної системи (опалювальнi котли, радiатори i т. ін). На цьому субрахунку також облiковуються вiтчизняне та iмпортне обладнання, що потребує монтажу i призначене для встановлення, та iншi матерiальнi цiнностi, необхiднi для будiвництва. До обладнання, яке потребує монтажу, належить таке, що може бути введено в дiю тiльки пiсля зiбрання його частин i прикрiплення до фундаменту або опор будiвель i споруд, а також комплекти запасних частин такого обладнання. До складу обладнання включається i контрольно-вимiрювальна апаратура або iншi прилади, призначенi для монтажу в складi встановленого обладнання.

На субрахунку 203 ‘‘Спецобладнання для науково-дослiдних робiт за господарськими договорами’’ у науково-дослiдних установах i вищих навчальних закладах облiковується спецобладнання, придбане для виконання науково-дослiдних робiт за господарським договорами за конкретною темою замовника з метою подальшої передачi його до наукового пiдроздiлу.

На субрахунку 204 ‘‘Будiвельнi матерiали’’ облiковуються будiвельнi матерiали, що придбанi за рахунок коштiв, призначених на капiтальне будiвництво, i використовуються в процесi будiвельних та монтажних робiт.

До будiвельних матерiалiв належать:

силiкатнi матерiали (цемент, пiсок, гравiй, вапно, камiнь, цегла, черепиця); лiсовi матерiали (лiс круглий, пиломатерiали, фанера i т. ін); будiвельний метал (залiзо, жесть, сталь, цинк листовий i т. ін); металовироби (цвяхи, гайки, болти, залізні вироби i т. ін);

санiтарно-технiчнi матерiали (крани, муфти, трiйники i т. ін); електротехнiчнi матерiали (кабель, лампи, патрони, ролики, шнур, провiд, запобiжники, ізолятори тощо); хiмiчно-москательнi (фарба, олiфа, толь i т. ін) та iншi аналогiчнi матерiали.

На цьому субрахунку в пiдсобних сiльських господарствах облiковується посадковий матерiал, придбаний за рахунок капiтальних вкладень для закладення садiв, ягiдникiв, виноградникiв тощо.

На субрахунку 205 ‘‘Інші матеріали’’ облiковуються усі інші запаси, які використовуються для науково-дослідних робіт за господарськими договорами та капітального будівництва і не ввійшли в субрахунки 201-204.

На суму придбаних запасів дебетується субрахунок рахунку 20 і кредитується відповідний субрахунок класів 3 ‘‘Кошти, розрахунки та інші активи’’ або 6 ‘‘Поточні зобов`язання’’.

За використаними запасами кредитується субрахунок рахунку 20 і дебетується субрахунок класу 8 ‘‘Витрати’’.

21 ‘‘Тварини на вирощуванні і відгодівлі’’

На рахунку 21 ‘‘Тварини на вирощуванні i вiдгодiвлi’’ обліковуються усі види тварин i тварини на вiдгодiвлi, птахи, кролі, хутровi звiрi, сiм'ї бджiл незалежно вiд їх вартостi з розподілом на субрахунки:

211 ‘‘Молодняк тварин на вирощуванні’’;

212 ‘‘Тварини на відгодівлі’’;

213 ‘‘Птиця’’;

214 ‘‘Звірі’’;

215 ‘‘Кролі’’;

216 ‘‘Сім’ї бджіл’’;

217 ‘‘Доросла худоба, вибракувана з основного стада’’;

218 ‘‘Худоба, прийнята від населення для реалізації’’.

На субрахунку 211 ‘‘Молодняк тварин на вирощуванні’’ ведеться облік наявності, надходження і вибуття молодняка великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз та коней за групами:

велика рогата худоба, телички (за роками народження); бички (за роками народження); нетелі, корови первістки для реалізації;

свині: поросята до двох місяців (до відлучки від матки); поросята від двох до чотирьох місяців; ремонтні свинки; ремонтні кабанчики; свиноматки, що перевіряються; молодняк свиней на відгодівлі;

вівці і молодняк народження поточного року; молодняк народження минулих років і ярки (до переведення в основне стадо). Облік за кожною групою ведеться окремо за рунами: тонкорунні, напівтонкорунні, напівгрубововняні, грубововняні;

кози: молодняк народження поточного року; молодняк народження минулого року;

коні: молодняк робочих коней (за роками народження і статтю); молодняк племінних коней (за роками народження і статтю).

Молодняк племінних тварин усіх видів обліковується також за породами.

На субрахунку 212 ‘‘Тварини на відгодівлі’’ ведеться облік наявності, надходження і вибуття дорослої худоби, переведеної з основного стада на відгодівлю і нагул за видами худоби: велика рогата худоба на відгодівлі і нагулі; свині на відгодівлі; вівці на нагулі та відгодівлі; кози на нагулі та відгодівлі.

На субрахунку 213 ‘‘Птиця’’ ведеться облік наявності, надходження і вибуття всієї птиці, як молодняка, так і дорослої, за такими обліковими групами:

кури яєчного напрямку: молодняк; маточне стадо несучок; промислове стадо несучок; ремонтний молодняк;

кури м’ясного напрямку: молодняк; м’ясні курчата (бройлери); маточне стадо;

качки: молодняк; доросле стадо;

гуси: молодняк; доросле стадо;

індики: молодняк; доросле стадо;

цесарки: молодняк; доросле стадо;

перепілки: молодняк; доросле стадо.

На субрахунку 214 ‘‘Звірі’’ ведеться облік наявності, надходження і вибуття хутрових звірів за видами, окремо молодняка і основного стада.

На субрахунку 215 ‘‘Кролі’’ ведеться облік наявності, надходження та вибуття кролів за породами, окремо молодняка і основного стада.

На субрахунку 216 ‘‘Сім’ї бджіл’’ ведеться облік наявності, надходження і вибуття бджолиних сімей за кількістю сімей, їх вартістю в цілому на пасіці.

На субрахунку 217 ‘‘Доросла худоба, вибракувана з основного стада’’ ведеться облік поголів’я і балансової вартості вибракуваних і реалізованих або забитих на м’ясо в господарстві без відгодівлі продуктивних тварин і робочої худоби за видами.

На субрахунку 218 ‘‘Худоба, прийнята від населення для реалізації’’ ведеться облік руху тварин за видами, прийнятих від населення для реалізації.

Закуплені молодняк худоби і доросла худоба для відгодівлі оприбутковуються за вартістю придбання на дебет рахунку 21 з кредиту відповідного субрахунку класу 6 ‘‘Поточні зобов’язання’’.

22 ‘‘Малоцінні та швидкозношувані предмети’’

Наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів, термін експлуатації яких не перевищує один рік, відображається на субрахунку 221 ‘‘Малоцінні та швидкозношувані предмети, що перебувають на складі і в експлуатації’’.

Придбання малоцінних і швидкозношуваних предметів відображається за дебетом субрахунку 221 і кредитом відповідного субрахунку класу 3 ‘‘Кошти, розрахунки та інші активи’’, 6 ‘‘Поточні зобов’язання’’. Одночасно робиться другий запис за дебетом відповідного субрахунку класу 8 ‘‘Витрати’’ і кредитом субрахунку 411 ‘‘Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами’’.

Вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів відображається за кредитом субрахунку 221 і дебетом субрахунку 411 ‘‘Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами’’.

23 ‘‘Матеріали і продукти харчування’’

Матерiали i продукти харчування, що знаходяться в установах за їх предметною характеристикою незалежно вiд коду економічної класифікації видаткiв, за рахунок якої вони були придбані, облiковуються на рахунку 23 ‘‘Матерiали i продукти харчування’’, який подiляється на субрахунки:

231 ‘‘Матерiали для учбових, наукових та iнших цілей’’;

232 ‘‘Продукти харчування’’;

233 ‘‘Медикаменти i перев'язувальнi засоби’’;

234 ‘‘Господарськi матерiали i канцелярське приладдя’’;

235 ‘‘Паливо, горючі i мастильнi матерiали’’;

236 ‘‘Тара’’;

237 ‘‘Матерiали в дорозi’’;

238 ‘‘Запаснi частини до машин i обладнання’’;

239 ‘‘Iншi матерiали’’.

На субрахунку 231 ‘‘Матерiали для учбових, наукових та iнших цiлей’’ облiковуються реактиви i хiмiкати, скло i хiмпосуд, метали, електроматерiали i радiоматерiали, радiолампи, фотоприладдя, папiр призначений на видання навчальних програм, посiбникiв та наукових робiт, пiддослiднi тварини та iншi матерiали для навчальної мети i науково-дослiдних робiт, а також дорогоцiннi та iншi метали для протезування.

Облiк дорогоцiнних металiв для протезування ведеться у вiдповiдностi з Положенням про порядок збирання і здавання відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженим спільним наказом Мiнiстерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України з матеріальних ресурсів, Національного банку України, Державного комітету України по рідкісних, дорогоцінних металах та дорогоцінному камінню від 23.06.94 №54/11/161-91/15 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.07.94 за №158/367.

На субрахунку 232 ‘‘Продукти харчування’’ облiковуються продукти харчування в установах, у кошторисах яких передбаченi асигнування за кодом економічної класифікації видатків 1133 ‘‘Продукти харчування’’.

На субрахунку 233 ‘‘Медикаменти i перев'язувальні засоби’’' облiковуються медикаменти, компоненти, бактерициднi препарати, сироватки, вакцини, кров та перев'язувальнi засоби в лiкарнях, лiкувально-профiлактичних, лiкувально-ветеринарних та iнших закладах, у кошторисах яких передбаченi асигнування за кодом 1132 економічної класифікації видатків ‘‘Медикаменти та перев'язувальні матеріали’’.

На цьому субрахунку також облiковуються допомiжнi та аптекарськi матерiали в лiкувальних закладах, якi мають свої аптеки.

На субрахунку 234 ‘‘Господарськi матерiали i канцелярське приладдя’’ облiковуються господарськi матерiали, що використовуються для поточних потреб установ (електричнi лампи, мило, щiтки та iн), будiвельнi матерiали для поточного ремонту. Тут обліковуються медикаменти i перев'язувальнi засоби установ, у кошторисах яких асигнування на цю мету передбачаються за кодом 1131 економічної класифікації видатків ‘‘Предмети, матеріали, обладнання та інвентар’’.

На субрахунку 235 ‘‘Паливо, горючі i мастильнi матерiали’’ облiковуються всi види палива, пального i мастильних матерiалiв, що знаходяться на складах або в коморах (дрова, вугiлля, торф, бензин, гас, мазут, автол i т. ін), а також безпосередньо у матерiально вiдповiдальних осiб.

На субрахунку 236 ‘‘Тара’’ облiковується поворотна тара, обмiнна тара (бочки, бiдони, ящики, банки склянi, пляшки i т. ін), як порожня, так i та, що вміщує матерiальні цiнності.

На субрахунку 237 ‘‘Матерiали в дорозi’’ облiковуються матерiали, оплаченi установами за поставками, якi не надiйшли до кiнця мiсяця на склад і за якими надійшли транспортні документи, а також матерiали, одержанi на склади груп централiзованого постачання i не розподiленi за установами. При надходженні матеріалів вони розписуються за субрахунками.

На субрахунку 238 ‘‘Запаснi частини до машин i обладнання’’ облiковуються запаснi частини, призначенi для ремонту i замiни спрацьованих частин машин (медичних, електронно-обчислювальних та iн), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів (мотори, автомобiльнi шини, включаючи покришки, камери i обiднi стрiчки тощо), що не обліковуються на субрахунку 105 ‘‘Транспортні засоби’’.

На субрахунку 239 ‘‘Iншi матерiали’’ облiковується сіно, овес, інші види кормів та фуражу для худоби та інших тварин, а також насiння, добрива та iншi матерiали.

За дебетом субрахунків рахунку 23 обліковуються матеріали і продукти харчування, що придбані установою. При цьому кредитується відповідний субрахунок рухунку класу 3 ‘‘Кошти, розрахунки та інші активи’’, 6 ‘‘Поточні зобов’язання’’.

За кредитом cубрахунку рахунку 23 здійснюється списання матеріалів і продуктів харчування. При цьому кредитується відповідний субрахунок класу 8 ‘‘Витрати’’.

24 ‘‘Готова продукція’’

Облік готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях, а також готової друкованої продукцiї ведеться на субрахунку 241 ‘‘Вироби виробничих (навчальних) майстерень’’.

Оприбуткування готової продукції супроводжується записом за дебетом субрахунку 241 і кредитом субрахунку 821 ‘‘Витрати виробничих (навчальних) майстерень’’.

На суму реалізованої готової продукції кредитується субрахунок 241 і дебетується субрахунок 721 ‘‘Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень’’.

25 ‘‘Продукція сільськогосподарського виробництва’’

Облік протягом року продукцiї пiдсобних сiльських i навчально-дослiдних господарств ведеться на субрахунку 251 ‘‘Продукцiя пiдсобних (навчальних) сiльських господарств’’.

Оприбуткування готової продукції супроводжується записом за дебетом субрахунку 251 і кредитом субрахунку 822 ‘‘Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств’’.

На суму реалізованої готової продукції кредитується субрахунок 251 і дебетується субрахунок 722 ‘‘Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств’’.

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

До класу 3 ‘‘Кошти, розрахунки та інші активи’’ належать рахунки, що застосовуються для відображення поточних фінансових активів: коштів у касі, на рахунках в установах банків або в органах Державного казначейства України, у розрахунках з дебіторами.

30 ‘‘Каса’’

Облiк руху та наявності грошей у касi установи або централiзованої бухгалтерiї ведеться на рахунку 30 ‘‘Каса’’ з розподілом на субрахунки:

301 ‘‘Каса в національній валюті’’;

302 ‘‘Каса в іноземній валюті’’.

На субрахунку 301 ‘‘Каса в національній валюті’’ ведеться облік готівки в національній валюті.

На субрахунку 302 ‘‘Каса в іноземній валюті’’ обліковується рух та наявність готівки в іноземній валюті за кожним видом валюти окремо.

За дебетом субрахунків рахунку 30 записуються надходження в касу, а за кредитом - видані кошти.

31 ‘‘Рахунки в банках’’

Облік руху коштів на поточних рахунках в установах банків ведеться на рахунку 31 ‘‘Рахунки в банках’’ з розподілом на субрахунки:

311 ‘‘Поточні рахунки на видатки установи’’;

312 ‘‘Поточні рахунки для переведення пiдвiдомчим установам’’;

313 ‘‘Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів’’;

314 ‘‘Поточні рахунки для обліку сум за дорученнями’’;

315 ‘‘Поточні рахунки для обліку депозитних сум’’;

316 ‘‘Поточні рахунки для обліку інших позабюджетних коштів’’;

317 ‘‘Поточні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів’’;

318 ‘‘Поточні рахунки в іноземній валюті’’;

319 ‘‘Інші поточні рахунки’’.

На субрахунку 311 ‘‘Поточні рахунки на видатки установи’’ облiковуються кошти бюджету, що надійшли в розпорядження головного або нижчестоящих розпорядників коштів на утримання установи або на централiзовані заходи на видатки, що передбачені в розділі ‘‘Загальний фонд’’ кошторису установи.

На субрахунку 312 ‘‘Поточні рахунки для переведення пiдвiдомчим установам’’ головними розпорядниками коштiв та розпорядниками коштів другого ступеня облiковуються кошти, призначенi для переказiв пiдвiдомчим установам.

На субрахунку 313 ‘‘Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів’’ обліковуються спеціальні кошти, які належать до спеціального фонду установи згідно з кошторисом доходів і видатків.

На субрахунку 314 ‘‘Поточні рахунки для обліку сум за дорученнями’’ облiковується рух коштів, які надійшли на ім’я установи для виконання певних доручень.

На субрахунку 315 ‘‘Поточні рахунки для обліку депозитних сум’’ обліковуються кошти, які надходять у тимчасове розпорядження установ і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням.

На субрахунку 316 ‘‘Поточні рахунки для обліку інших позабюджетних коштів’’ обліковуються кошти, що відносяться до інших позабюджетних коштів згідно із спеціальним фондом кошторису установи.

На субрахунку 317 ‘‘Поточні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів’’ облiковуються кошти сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів, що перебувають на поточних рахунках в установах банків.

На субрахунку 318 ‘‘Поточні рахунки в іноземній валюті’’ облiковується рух коштів в іноземній валюті, що належать установі.

На субрахунку 319 ‘‘Інші поточні рахунки’’ обліковуються кошти, що надходять на ім’я установи і не зазначені в субрахунках 311-318.

За дебетом субрахунків рахунку 31 записуються надходження коштів на поточні рахунки. Списання коштів здійснюється за кредитом цих субрахунків.

Субрахунки рахунку 31 (крім 318) використовуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, які обслуговуються в установах банків та тільки тими розпорядниками коштів державного бюджету, які не переведені на казначейське обслуговування кошторисів доходів і видатків.

32 ‘‘Рахунки в казначействі’’

Рух коштів установи на реєстраційних рахунках в органах Державного казначейства України ведеться на рахунку 32 ‘‘Рахунки в казначействі’’ з розподілом на субрахунки:

321 ‘‘Реєстраційні рахунки’’;

322 ‘‘Особові рахунки’’;

323 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів’’;

324 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку сум за дорученнями’’;

325 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум’’;

326 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших позабюджетних коштів’’;

327 ‘‘Реєстраційні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів’’.

На субрахунку 321 ‘‘Реєстраційні рахунки’’ обліковуються кошти, виділені розпоряднику коштів для утримання установи та на централізовані заходи.

На субрахунку 322 ‘‘Особові рахунки’’ облiковуються кошти, виділені з бюджету головному розпоряднику коштів або розпоряднику коштів другого ступеня для подальшого їх розподілу та перерахування на реєстраційні рахунки.

На субрахунку 323 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів’’ облiковуються кошти спеціального фонду установи в частині спеціальних коштів.

На субрахунку 324 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку сум за дорученнями’’ облiковуються кошти, одержанi установами згідно нормативних актів Президента України та Кабінету Міністрів України та вiд юридичних або фізичних осіб з метою виконання певних доручень.

На субрахунку 325 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум’’ обліковується рух депозитних коштів установ, які надійшли в тимчасове розпорядження і з настанням відповідних умов належать поверненню або перерахуванню за призначенням.

На субрахунку 326 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших позабюджетних коштів’’ обліковуються кошти спеціального фонду в частині інших позабюджетних коштів установ.

На субрахунку 327 ‘‘Реєстраційні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів’’ обліковуються кошти сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів, що перебувають на казначейському обслуговуванні.

Зарахування коштів на реєстраційні рахунки відображається за дебетом субрахунків рахунку 32, а перерахування - за кредитом.

Аналітичний облік ведеться в розрізі реєстраційних рахунків, відкритих за кодами функціональної класифікації видатків.

33 ‘‘Інші кошти’’

Рух i наявнiсть коштiв, що містяться в акредитивах, у чекових книжках, в оплачених талонах на бензин, мазут, харчування i т. ін., оплачених путiвках у будинки вiдпочинку, санаторiї, турбази, у повiдомленнях на поштовi перекази, у митних марках, у бланках трудових книжок i вкладишах до них та в iнших грошових документах, облiковуються на рахунку 33 ‘‘Інші кошти’’, який розподiляється на субрахунки:

331‘‘Грошові документи в національній валюті’’;

332 ‘‘Грошові документи в іноземній валюті’’;

333 ‘‘Грошові кошти в дорозi в національній валюті’’;

334 ‘‘Грошові кошти в дорозi в іноземній валюті’’.

На субрахунку 331 ‘‘Грошові документи в національній валюті’’ обліковуються грошові документи установи в національній валюті.

На субрахунку 332 ‘‘Грошові документи в іноземній валюті’’ ведеться облік грошових документів в іноземній валюті, що належать установі.

На субрахунку 333 ‘‘Грошові кошти в дорозi в національній валюті’’ облiковуються кошти, які перерахованi в останнi днi мiсяця на реєстраційні/поточнi рахунки, але будуть зарахованi в наступному мiсяцi.

На субрахунку 334 ‘‘Грошові кошти в дорозi в іноземній валюті’’ обліковуються кошти в іноземній валюті, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні/поточні рахунки, а будуть зараховані в наступному місяці.

34 ‘‘Короткострокові векселі одержані’’

Короткострокові векселі, що одержані установою у випадках, дозволених нормативно-правовими актами України, обліковуються на рахунку 34 з розподілом на субрахунки:

341 ‘‘Векселі, одержані в національній валюті’’;

342 ‘‘Векселі, одержані в іноземній валюті’’.

На субрахунку 341 ‘‘Векселі, одержані в національній валюті’’ обліковуються короткострокові векселі, одержані в національній валюті.

На субрахунку 342 ‘‘Векселі одержані в іноземній валюті’’ обліковуються короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті.

Зарахування коштів на рахунки відображається за дебетом субрахунків рахунку 34, а перерахування - за кредитом.

35 ‘‘Розрахунки з покупцями та замовниками’’

На рахунку 35 ‘‘Розрахунки з покупцями та замовниками’’ облiковуються розрахунки з покупцями та замовниками за виконанi роботи i надані послуги, що мають авансові платежі, умови угод яких передбачають попередню оплату.

Рахунок 35 застосовується тільки в науково-дослідних установах, навчальних закладах професійно-технічної освіти, виробничих (навчальних) майстернях та підсобних (навчальних) сільських господарствах.

На субрахунку 351 ‘‘Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослiднi роботи’’ облiковуються аванси, одержанi вiд замовникiв у рахунок виконання науково-дослiдних робiт за договорами.

Суми отриманих авансів записуються за кредитом субрахунку 351 і дебетом 313 ‘‘Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів’’ або 323 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів’’.

За дебетом субрахунку 351 і кредитом 634 ‘‘Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті’’ записуються суми авансів, що зараховані при оплаті рахунків.

36 ‘‘Розрахунки з різними дебіторами’’

На рахунку 36 ‘‘Розрахунки з різними дебіторами’’ обліковуються розрахунки бюджетної установи з різними дебіторами з розподілом на субрахунки:

361 ‘‘Розрахунки в порядку планових платежів’’;

362 ‘‘Розрахунки з підзвітними особами’’;

363 ‘‘Розрахунки з відшкодування завданих збитків’’;

364 ‘‘Розрахунки з іншими дебіторами’’.

На субрахунку 361 ‘‘Розрахунки в порядку планових платежів’’ обліковуються розрахунки з постачальниками в порядку планових платежів, коли умовами угоди передбачена сплата не за окремими операціями, а шляхом періодичного перерахування в певні строки і в установлених розмірах.

На субрахунку 362 ‘‘Розрахунки з підзвітними особами’’ обліковуються розрахунки з працівниками установи за виданий аванс на господарські видатки або видатки на відрядження.

На субрахунку 363 ‘‘Розрахунки із відшкодування завданих збитків’’ обліковуються суми недостач i крадiжок коштiв та матерiальних цiнностей, суми збиткiв за псування матерiальних цiнностей, вiднесенi на рахунок винних осiб, та iншi суми, що пiдлягають утриманню в установленому порядку.

На субрахунку 364 ‘‘Розрахунки з іншими дебіторами’’ обліковуються розрахунки з іншими дебіторами установи.

Сума авансу записується за дебетом субрахунків рахунку 36, на суму отриманих цінностей або наданих послуг проводиться запис у кредит субрахунку рахунку 36.

Клас 4. Власний капітал

Рахунки класу 4 ‘‘Власний капітал’’ застосовуються для обліку фондів та визначення результатів виконання кошторисів установи, а також сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів за поточний рік.

40 ‘‘Фонд у необоротних активах’’

На субрахунку 401 ‘‘Фонд у необоротних активах за їх видами’’ облiковуються вкладення у фонд основних засобiв, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів (з урахуванням зносу), що перебувають у безпосередньому розпорядженнi установи.

Вартість придбаних необоротних активів супроводжується записом за дебетом субрахунку класу 1 ‘‘Необоротні активи’’ та кредитом субрахунків класу 3 ‘‘Кошти, розрахунки та інші активи’’ та класу 6 ‘‘Поточнi зобов’язання’’. Водночас проводиться другий запис за кредитом субрахунку 401 та дебетом відповідного субрахунку класу 8 ‘‘Витрати’’.

При безоплатному отриманні необоротних активів проводиться запис у кредит субрахунків 401 і відповідного субрахунку рахунку 13 ‘‘Знос необоротних активів’’ і в дебет відповідних субрахунків класу 1 ‘‘Необоротні активи’’.

При вибутті, ліквідації і безоплатній передачі необоротних активів дебетуються субрахунок 401 і відповідний субрахунок рахунку 13 ‘‘Знос необоротних активів’’ (на суму зносу) і кредитуються відповідні субрахунки класу 1 ‘‘Необоротні активи’’.

41 ‘‘Фонд у малоцінних та

швидкозношуваних предметах’’

На субрахунку 411 ‘‘Фонд у малоцiнних та швидкозношуваних предметах за їх видами’’ обліковується вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що перебувають у безпосередньому розпорядженнi установи і термін експлуатації яких не перевищує один рік.

Вартість придбаних малоцінних і швидкозношуваних предметів записується в кредит субрахунку 411 і в дебет відповідного субрахунку класу 8 ‘‘Витрати’’. На суму малоцінних і швидкозношуваних предметів, що вибули з експлуатації проводиться запис у дебет субрахунку 411 і в кредит субрахунку 221 ‘‘Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації’’.

Залишок на субрахунку 411 повинен дорівнювати сумі залишків на субрахунку 221 ‘‘Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації’’.

42 ‘‘Результати виконання бюджетів’’

Для визначення результатiв виконання сiльських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів призначено субрахунок 421 ‘‘Результати виконання сiльських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів’’.

Результати виконання бюджетів визначаються пiсля закiнчення року. У кредит субрахунку 421 записуються залишки на субрахунку 731 ‘‘Доходи бюджетів’’ i кредитовий оборот за субрахунком 691 ‘‘Кошти, переданi й отримані’’. У дебет субрахунку 421 записуються залишки за субрахунком 803 ‘‘Видатки сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів’’ i дебетовий оборот за субрахунком 691 ‘‘Кошти, переданi й отримані’’.

Кредитовий залишок за субрахунком 421 на кiнець року визначає результати виконання сiльського, селищного, міського (міст районного підпорядкування) бюджету.

43 ‘‘Результати виконання кошторисів’’

Рахунок 43 ‘‘Результати виконання кошторисів’’ передбачений для визначення результату установи від надання державних послуг, реалізації продукції, надання інших послуг відповідно до кошторису установи, як за загальним, так і за спеціальним фондами, за результатами року.

Рахунок розподіляється на субрахунки:

431 ‘‘Результат виконання кошторису за загальним фондом’’;

432 ‘‘Результат виконання кошторису за спеціальним фондом’’.

44 ‘‘Результати переоцінок’’

Рахунок 44 ‘‘Результати переоцінок’’ застосовується для відображення результатів переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів. Він розпорідяється на субрахунки:

441 ‘‘Переоцінка матеріальних активів’’;

442 ‘‘Інша переоцінка’’.

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

Клас 5 призначений для обліку зобов’язань установи, які не виникають у процесі звичайної діяльності, не є характерними для установи і погашення яких відбудеться після завершення поточного бюджетного року.

50 ‘‘Довгострокові позики’’

На рахунку 50 ‘‘Довгострокові позики’’ обліковуються суми довгострокових позик, одержані установами, з розподілом на субрахунки:

501 ‘‘Довгостроковi кредити банків’’;

502 ‘‘Відстрочені довгостроковi кредити банків’’;

503 ‘‘Інші довгостроковi позики’’.

На субрахунку 501 ‘‘Довгостроковi кредити банків’’ обліковуються суми довгострокових кредитiв, одержанi в установах банкiв у національній та іноземній валюті у вiдповiдностi з чинним законодавством, термін сплати яких настане в наступні бюджетні роки.

На субрахунку 502 ‘‘Відстрочені довгостроковi кредити банків’’ обліковуються суми відстрочених довгострокових кредитiв, одержаних в установах банкiв.

На субрахунку 503 ‘‘Інші довгостроковi позики’’ обліковуються суми інших довгострокових позик, одержаних установою у вiдповiдностi з чинним законодавством.

51 ‘‘Довгострокові векселі видані’’

На субрахунку 511 ‘‘Видані довгострокові векселі’’ ведеться облік векселів, виданих установою згідно з нормативно-правовими актами України і термін сплати яких установлено в наступні роки.

52 ‘‘Інші довгострокові фінансові зобов’язання’’

На субрахунку 521 ‘‘Інші довгострокові фінансові зобов’язання’’ ведеться облік випущених облігацій та інших позикових коштів (крім тих, що обліковуються на субрахунках рахунку 50 ‘‘Довгострокові позики’’), на які нараховуються відсотки.

Клас 6. Поточні зобов’язання

Облік зобов’язань установи, що виникають протягом звичайної її діяльності, тобто при виконанні кошторису доходів та видатків, і погашення яких очікується протягом поточного бюджетного року, ведеться на субрахунках класу 6 ‘‘Поточні зобов’язання’’.

60 ‘‘Короткострокові позики’’

На рахунку 60 ‘‘Короткострокові позики’’ обліковуються суми короткострокових позик, одержаних у відповідності з чинним законодавством з розподілом на субрахунки:

601 ‘‘Короткостроковi кредити банків’’;

602 ‘‘Відстрочені короткостроковi кредити банків’’;

603 ‘‘Інші короткостроковi позики’’;

604 ‘‘Прострочені позики’’;

605 ‘‘Короткостроковi позики з бюджету’’.

На субрахунку 601 ‘‘Короткостроковi кредити банків’’ обліковуються суми короткострокових кредитiв, одержаних установою в банках в національній та іноземній валюті у вiдповiдностi з чинним законодавством.

На субрахунку 602 ‘‘Відстрочені короткостроковi кредити банків’’ обліковуються суми короткострокових кредитiв, одержаних в установах банкiв у національній та іноземній валюті, які були відстрочені.

На субрахунку 603 ‘‘Інші короткострокові позики’’ обліковуються суми короткострокових позик, які були одержані установою з бюджету, банків чи інших юридичних осіб у національній та іноземній валюті.

На субрахунку 604 ‘‘Прострочені позики’’ обліковуються суми прострочених позик, що були одержані з бюджету, в установах банкiв, в інших юридичних осіб у національній та іноземній валюті у вiдповiдностi з чинним законодавством.

Субрахунок 605 ‘‘Короткостроковi позики з бюджету’’ використовується сільськими, селищними, міськими (міст районного підпорядкування) бюджетами для обліку сум короткострокових позик, одержаних з вищестоящого бюджету (районного, міського, обласного).

61 ‘‘Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями’’

На субрахунках рахунку 61 ‘‘Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями’’ обліковується поточна заборгованість за зобов’язаннями, термiн сплати за якими настане в наступні роки. У розрізі видів зобов’язань рахунок 61 розподіляється на субрахунки:

611 ‘‘Поточна заборгованість за довгостроковими позиками’’;

‘‘Поточна заборгованість за довгостроковими векселями’’;

‘‘Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями’’.

На субрахунку 611 ‘‘Поточна заборгованість за довгостроковими позиками’’ обліковується поточна заборгованість за довгостроковими кредитами банків та іншими довгостроковими позиками.

На субрахунку 612 ‘‘Поточна заборгованість за довгостроковими векселями’’ ведеться облік поточної заборгованості за довгостроковими векселями.

На субрахунку 613 ‘‘Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями’’ обліковується поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями.

62 ‘‘Короткострокові векселі видані’’

На субрахунку 621 ‘‘Видані короткострокові векселі’’ ведеться облік векселів, виданих установою згідно з нормативно-правовими актами України і термін сплати яких встановлено протягом поточного бюджетного року.

63 ‘‘Розрахунки за виконані роботи’’

Розрахунки з постачальниками, пiдрядниками i замовниками за виконанi роботи з капiтального будiвництва i надання послуг у наукових бюджетних установах, виробничих (навчальних) майстернях та підсобних (навчальних) сільських господарствах облiковуються на рахунку 63 ‘‘Розрахунки за виконані роботи’’, який розподiляється на субрахунки:

631 ‘‘Розрахунки з постачальниками та підрядниками’’;

632 ‘‘Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослiдно-конструкторськi розробки з бюджетної тематики’’;

633 ‘‘Розрахунки із замовниками за виконанi роботи i наданi послуги iз позабюджетних коштiв’’;

634 ‘‘Розрахунки із замовниками за науково-дослiднi роботи, що пiдлягають оплатi’’;

635 ‘‘Розрахунки із залученими спiввиконавцями для виконання робiт за господарськими договорами’’.

На субрахунку 631 ‘‘Розрахунки з постачальниками та підрядниками’’ облiковуються розрахунки з постачальниками за будiвельнi матерiали, конструкцiї та деталi, обладнання для устаткувань тощо, та розрахунки з пiдрядниками за конструкцiї i деталі, передані їм для будiвництва та монтажу, i за виконанi будiвельно-монтажнi роботи.

За дебетом субрахунку 631 записуються суми сплачених рахунків за будівельні матеріали, конструкції та деталi, при цьому кредитуються відповіднi субрахунки: 311 ‘‘Поточні рахунки на видатки установи’’, 321 ‘‘Реєстраційні рахунки’’ або 313 ‘‘Поточні рахунки для облiку спеціальних коштiв’’, 323 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів’’. На вартість цінностей, отриманих від постачальників на склад, дебетується субрахунок 202 ‘‘Обладнання, конструкції і деталі до установки’’, 204 ‘‘Будівельні матеріали’’ або 631, якщо цінності передані підрядчику поза складом, і кредитується субрахунок 631.

За розрахунками з підрядниками в дебет субрахунку 631 записуються суми, перераховані за виконані будівельно-монтажні роботи і передані підряднику конструкції та деталі, будівельні матеріали для будівельно-монтажних робіт, при цьому кредитуються субрахунки 201 ‘‘Сировина і матеріали’’, 204 ‘‘Будівельні матеріали’’, 311 ‘‘Поточні рахунки на видатки установи’’, 322 ‘‘Особові рахунки’’, 313 ‘‘Поточні рахунки для облiку спеціальних коштiв’’, 323 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів’’. На суми виконаних підрядником будівельно-монтажних робіт проводяться записи в дебет субрахунку 801 ‘‘Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи’’ або 811 ‘‘Видатки за спеціальними коштами’’ і в кредит субрахунку 631.

На субрахунку 632 ‘‘Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослiдно-конструкторськi розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів’’ облiковуються розрахунки з підприємствами та організаціями з виконання ними замовлень на дослiдно-конструкторськi розробки для науково-дослiдних установ.

За дебетом субрахунку 632 записуються перераховані суми авансу та розрахунки за виконану роботу. При цьому кредитуються субрахунки:

311 ‘‘Поточні рахунки на видатки установи’’, 312 ‘‘Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам’’ - якщо установа не переведена на казначейське обслуговування;

321 ‘‘Реєстраційні рахунки’’, 322 ‘‘Особові рахунки’’ - при казначейському обслуговуванні кошторисів установи.

За кредитом субрахунку 632 і дебетом субрахунків класів 1 ‘‘Необоротні активи’’ i 2 ‘‘Запаси’’ записуються прийняті вироби.

На субрахунку 633 ‘‘Розрахунки із замовниками за виконанi роботи i наданi послуги iз позабюджетних коштiв’’ у навчальних закладах професiйно-технiчної освiти облiковуються розрахунки із замовниками за виконанi роботи або наданi послуги i за реалiзованi готовi вироби, а також розрахунки з пiдприємствами i органiзацiями за роботи, виконанi учнями в процесі виробничого навчання.

За дебетом субрахунку 633 і кредитом субрахунків 669 ‘‘Інші pозрахунки за виконані роботи’’, 721 ‘‘Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень’’, 713 ‘‘Доходи за іншими коштами’’ записуються вартість наданих послуг, реалізованих готових виробів, виготовлених в учбово-виробничих майстернях, а також суми винагород, які підлягають виплаті учням учбових закладів за виконані ними роботи на підприємствах і в організаціях, і суми, направлені на розширення учбової бази, поліпшення культурно-побутового обслуговування учнів і т. ін.

Надходження коштів записується за кредитом субрахунку 633 і дебетом субрахунку 316 ‘‘Поточні рахунки для облiку інших позабюджетних коштiв’’ або 326 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших позабюджетних коштів’’.

На субрахунку 634 ‘‘Розрахунки із замовниками за науково-дослiднi роботи, що пiдлягають оплатi’’ облiковуються розрахунки із замовниками за виконанi згiдно з договорами науково-дослiднi роботи.

За дебетом субрахунку 634 записуються суми за наданими рахунками з кредитуванням субрахунку 723 ‘‘Реалізація науково-дослідних робіт за договорами’’. У кредит субрахунку 634 та дебет субрахунку 313 ‘‘Поточні рахунки для облiку спеціальних коштiв’’ або 323 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів’’ записуються суми, які надійшли до сплати за рахунком та за кредитом 351 ‘‘Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи’’ - суми зарахованого авансу.

На субрахунку 635 ‘‘Розрахунки із залученими спiввиконавцями для виконання робiт за господарськими договорами’’ облiковуються розрахунки з виконавцями, якi залученi для виконання окремих науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт за господарськими договорами науково-дослiдної установи.

Суми, перераховані співвиконавцям за виконані роботи, записуються за дебетом субрахунку 635 і кредитом 313 ‘‘Поточні рахунки для облiку спеціальних коштiв’’ або 323 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів’’. Прийняті роботи вiдображаються записом за кредитом субрахунка 635 і дебетом 823 ‘‘Витрати на науково-дослідні роботи за договорами’’.

64 ‘‘Розрахунки iз податкiв і платежiв’’

На рахунку 64 ‘‘Розрахунки iз податкiв і платежiв’’ облiковуються розрахунки установи з податків і зборів (обов’язкових платежів) згідно з чинним законодавством з розподілом на субрахунки:

641 ‘‘Розрахунки за платежами і податками в бюджет’’;

642 ‘‘Інші розрахунки з бюджетом’’.

На субрахунку 641 ‘‘Розрахунки за платежами і податками в бюджет’’ обліковуються розрахунки установи з бюджетом з податків і платежів.

Аналітичний облік субрахунку 641 ведеться з розподілом на види податків і зборів, які сплачуються установою.

На субрахунку 642 ‘‘Інші розрахунки з бюджетом’’ обліковуються інші розрахунки установи з бюджетом.

65 ‘‘Розрахунки із страхування’’

На субрахунках рахунку 65 ‘‘Розрахунки із страхування’’ обліковуються розрахунки із страхування з розподілом на субрахунки:

651 ‘‘Розрахунки з пенсійного забезпечення’’;

652 ‘‘Розрахунки iз соціального страхування’’;

653 ‘‘Розрахунки із страхування на випадок безробіття’’;

654 ‘‘Розрахунки з інших видів страхування’’.

На субрахунку 651 ‘‘Розрахунки з пенсійного забезпечення’’ обліковуються розрахунки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з Пенсійним фондом України.

За дебетом субрахунку 651 обліковуються суми перерахованих зборів, а за кредитом - суми нарахованих зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України.

На субрахунку 652 ‘‘Розрахунки iз соціального страхування’’ обліковуються розрахунки збору на обов’язкове соціальне страхування з органами соціального страхування. Нарахування зазначених зборів проводиться у встановлених відсотках згідно з чинним законодавством.

За дебетом субрахунку 652 записуються суми нарахованої допомоги працівникам у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, iншi виплати за рахунок коштiв збору на обов’язкове соціальне страхування, а також суми перерахованих зборів.

За кредитом субрахунку 652 записуються суми нарахованих зборів на обов’язкове соціальне страхування та суми, що надiйшли в рахунок погашення заборгованостi.

На субрахунку 653 ‘‘Розрахунки із страхування на випадок безробіття’’ обліковуються розрахунки збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

За дебетом субрахунку 653 обліковуються суми перерахованого збору, а за кредитом відображається суми нарахованого збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

На субрахунку 654 ‘‘Розрахунки з інших видів страхування’’ обліковуються розрахунки з інших видів страхування.

За дебетом субрахунку 654 обліковуються суми перерахованих страхових внесків, а за кредитом відображаються суми нарахованих страхових внесків.

66 ‘‘Розрахунки з оплати праці’’

Розрахунки з працiвниками із заробiтної плати, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, зi студентами, аспiрантами i учнями із стипендiй та iнших подiбних виплат облiковуються на рахунку 66 ‘‘Розрахунки з оплати праці’’, який розподiляється на субрахунки:

661 ‘‘Розрахунки iз заробітної плати’’;

662 ‘‘Розрахунки зі стипендiатами’’;

663 ‘‘Розрахунки з працiвниками за товари, проданi в кредит’’;

664 ‘‘Розрахунки з працiвниками за безготiвковими перерахуваннями на рахунки з вкладiв у банках’’;

665 ‘‘Розрахунки з працiвниками за безготiвковими перерахуваннями внескiв за договорами добровiльного страхування’’;

666 ‘‘Розрахунки з членами профспiлки безготiвковими перерахуваннями сум членських профспiлкових внескiв’’;

667 ‘‘Розрахунки з працiвниками за позиками банкiв’’;

668 ‘‘Розрахунки за виконавчими документами та iнші утримання’’;

669 ‘‘Iншi розрахунки за виконанi роботи’’.

На субрахунку 661 ‘‘Розрахунки із заробітної плати’’ облiковуються розрахунки з працiвниками, що перебувають i не перебувають у штаті установ за всiма видами заробiтної плати, премiями, допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

На суму нарахованої заробітної плати і допомоги здійснюється запис у кредит субрахунку 661 і дебет відповідних субрахунків класу 8 ‘‘Витрати’’.

Виплачена заробітна плата записується в дебет субрахунку 661 і кредит субрахунку 301 ‘‘Каса в національні валюті’’.

На субрахунку 662 ‘‘Розрахунки зі стипендiатами’’ обліковуються розрахунки із стипендiй з учнями, студентами й аспiрантами.

На суми нарахованих стипендiй проводиться запис у кредит субрахунку 662, а в дебет цього субрахунку записуються суми проведених утримань, виданих i не одержаних у строк стипендiй.

На субрахунку 663 ‘‘Розрахунки з працiвниками за товари, проданi в кредит’’ облiковуються суми, утриманi із заробiтної плати за дорученнями-зобов'язаннями працiвникiв за товари, продані в кредит торговельними органiзацiями.

На субрахунку 664 ‘‘Розрахунки з працiвниками за безготiвковими перерахуваннями на рахунки з вкладiв у банках’’ облiковуються суми, утриманi із заробiтної плати працiвникiв на пiдставi письмової заяви окремо кожного працiвника, що виявив бажання перерахувати заробiтну плату за безготiвковим розрахунком на поточний рахунок в установі банку.

На субрахунку 665 ‘‘Розрахунки з працiвниками за безготiвковими перерахуваннями внескiв за договорами добровiльного страхування’’ облiковуються суми, утриманi із заробiтної плати за дорученнями працiвникiв у сплату страхових платежiв за договорами добровiльного страхування шляхом безготiвкових розрахункiв.

На субрахунку 666 ‘‘Розрахунки з членами профспiлки безготiвковими перерахуваннями сум членських профспiлкових внескiв’’ облiковуються утриманi iз заробiтної плати за заявами працівників членськi профспiлковi внески при безготiвковiй системi розрахункiв з профспiлковими органiзацiями.

На субрахунку 667 ‘‘Розрахунки з працiвниками за позиками банкiв’’ облiковуються суми, утриманi із заробiтної плати працівників за зобов'язаннями iндивiдуального позикодержателя на погашення позики, одержаної в установi банку у вiдповiдностi з чинним законодавством.

На субрахунку 668 ‘‘Розрахунки за виконавчими документами та iнші утримання’’ облiковуються суми, утриманi iз заробiтної плати, стипендiй i пенсiй за виконавчими листами та iншими документами.

На субрахунку 669 ‘‘Iншi розрахунки за виконанi роботи’’ облiковуються розрахунки за сумами гонорару, що виплачуються позаштатному складу (композиторам, артистам, авторам т. ін) за роботи i виступи за договорами i разовими замовленнями.

У кредит субрахунку 669 записуються суми нарахованих гонорарів, при цьому дебетуються відповідні субрахунки класу 8 ‘‘Витрати’’. Утримання сум з гонорару записується за дебетом субрахунку 669.

67 ‘‘Розрахунки за іншими операціями і кредиторами’’

На рахунку 67 ‘‘Розрахунки за іншими операціями і кредиторами’’ обліковуються розрахунки установи за іншими операціями з розподілом на субрахунки:

671 ‘‘Розрахунки з депонентами’’;

672 ‘‘Розрахунки за депозитними сумами’’;

673 ‘‘Розрахунки за коштами, одержаними на видатки за дорученнями’’;

674 ‘‘Розрахунки за спеціальними видами платежів’’;

675 ‘‘Розрахунки з іншими кредиторами’’.

На субрахунку 671 ‘‘Розрахунки з депонентами’’ облiковуються операцiї за розрахунками з депонентами - суми заробiтної плати i стипендiй, якi не одержанi працiвниками та стипендiатами в установлений термiн.

У дебет субрахунку 671 записуються також суми депонентської заборгованостi, строк позовної давностi яких минув i які пiдлягають унесенню в доходи вiдповiдних бюджетів. При цьому кредитується субрахунок 642 ‘‘Інші розрахунки з бюджетом’’.

На субрахунку 672 ‘‘Розрахунки за депозитними сумами’’ ведеться облiк депозитних сум.

У кредит субрахунку 672 записуються суми, що надійшли на ім’я установи від фізичних та/або юридичних осіб. При цьому дебетується субрахунок рахунку 30 або субрахунки 315 ‘‘Поточні рахунки для обліку депозитних сум’’, 325 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум’’. Перерахування сум за належністю здійснюється за дебетом субрахунку 672.

На субрахунку 673 ‘‘Розрахунки за коштами, одержаними на видатки за дорученнями’’ ведеться облiк операцiй, проведених за коштами, одержаними на видатки за окремими дорученнями.

За кредитом субрахунку 673 записується надходження сум, призначених на виконання окремих доручень. Виконані окремі доручення супроводжуються записом за дебетом субрахунку 673.

На субрахунку 674 ‘‘Розрахунки за спеціальними видами платежів’’ ведуться розрахунки: з батьками за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах; за навчання дітей в музичних школах; за утримання дітей в школах-інтернатах; з працівниками за формений одяг; за харчування дітей в інтернатах при школах.

На суму отриманих коштів кредитується субрахунок 674, нарахування сум здійснюється за дебетом субрахунку 674.

На субрахунку 675 ‘‘Розрахунки з іншими кредиторами’’ ведуться розрахунки з іншими кредиторами, а також із аспірантами, студентами та учнями навчальних закладів за користування гуртожитком.

Суми отриманих матеріальних цінностей записуються за кредитом, а перераховані кошти за відповідні матеріальні цінності та надані послуги записуються за дебетом субрахунку 675.

68 ‘‘Внутрішні розрахунки’’

Внутрішні розрахунки, що виникають у процесi виконання кошторисiв мiж вищестоящими розпорядниками коштiв i пiдвiдомчими їм установами, облiковуються на рахунку 68 ‘‘Внутрiшнi розрахунки’’, який розподiляється на субрахунки:

681 ‘‘Внутрішні розрахунки за загальним фондом’’;

682 ‘‘Внутрішні розрахунки за спеціальним фодом’’.

На субрахунку 681 ‘‘Внутрішні розрахунки за загальним фондом’’ нижчестоящi розпорядники коштiв облiковують суми загального фонду, одержані вiд вищестоящих розпорядникiв коштiв. Вищестоящi розпорядники коштiв на цьому субрахунку облiковують суми проведеного перерахування із загального фонду пiдвiдомчим установам.

На субрахунку 682 ‘‘Внутрішні розрахунки за спеціальним фодом’’ нижчестоящi розпорядники коштiв облiковують суми спеціального фонду, одержані вiд вищестоящих розпорядникiв коштiв. Вищестоящi розпорядники коштiв на цьому субрахунку облiковують суми проведеного перерахування із спеціального фонду пiдвiдомчим установам.

Субрахунки рахунку 68 використовуються як нижчестоящими, так i головними розпорядниками коштiв.

Нижчестоящi розпорядники коштiв у кредит цих субрахункiв записують суми, одержані вiд вищестоящих розпорядникiв коштiв.

У дебет зазначених субрахункiв записуються суми видаткiв, проведених за рiк, зменшення загального та спеціального фондів кошторису доходів та видатків згідно з чинним законодавством, суми виявлених недостач та списання, прийнятi за рахунок установи.

Головнi розпорядники коштiв у дебет вiдповiдного субрахунку рахунку 68 записують суми асигнувань пiдвiдомчих установ i видатки, проведенi для пiдвiдомчих установ за рахунок загального та спеціального фонду за кошторисом на централiзованi заходи, а в кредит - зменшення асигнувань пiдвiдомчих установ i суми видаткiв, проведенi нижчестоящими розпорядниками коштiв за рiк.

При складаннi зведеного балансу залишки за субрахунками рахунку 68 в активi балансу вищестоящої органiзацiї i за цими субрахунками в пасивi балансу пiдвiдомчих установ взаємно виключаються.

69 ‘‘Кошти бюджетів’’

На субрахунку 691 ‘‘Кошти, переданi й отриманi’’ обліковуються кошти, одержанi сiльським, селищним, міським (міст районного підпорядкування) бюджетом iз вищестоящого бюджету та переданi з цього бюджету вищестоящому бюджету (районного, міського, обласного).

Клас 7. Доходи

Доходи установи, які вона отримує за рахунок загального і спеціального фонду та сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів, облiковуються в класі 7 ‘‘Доходи’’.

70 ‘‘Доходи загального фонду’’

Облiк доходів, що у кошторисі установ відносяться до загального фонду, у головного розпорядника коштiв ведеться на рахунку 70 ‘‘Доходи загального фонду’’, який розподiляється на субрахунки:

701 ‘‘Асигнування з державного бюджету на видатки установи та iншi заходи’’;

702 ‘‘Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи’’.

У кредит субрахункiв 701-702 записуються:

суми бюджетних коштiв, що надійшли на видатки, передбачені кошторисом, згідно із затвердженим бюджетом;

суми виявлених лишкiв матерiалiв i грошей у касi, а також безоплатно одержанi матерiали.

У дебет субрахункiв 701-702 записуються:

суми вiдкликаних коштiв;

суми фактичних видаткiв, що списуються в кiнцi року на пiдставi рiчних звiтiв;

суми списаних недостач матерiалiв i безнадiйних до одержання боргiв.

71 ‘‘Доходи спеціального фонду’’

На рахунку 71 ‘‘Доходи спеціального фонду’’ обліковуються власні кошти установи на її утримання з розподілом на субрахунки:

711 ‘‘Доходи за спецiальними коштами’’;

712 ‘‘Доходи за iншими власними надходженнями’’;

713 ‘‘Доходи за iншими коштами’’;

714 ‘‘Кошти батькiв за надані послуги’’;

715 ‘‘Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду’’;

716 ‘‘Доходи за витратами майбутніх періодів’’.

На субрахунку 711 ‘‘Доходи за спеціальними коштами’’ обліковуються доходи зі спеціальних коштів, які отримує установа згідно з кошторисом доходів та видатків.

На субрахунку 712 ‘‘Доходи за іншими власними надходженнями’’ обліковуються доходи за іншими власними надходженнями, які отримує установа і витрати яких здійснюються згідно з кошторисом доходів та видатків.

На субрахунку 713 ‘‘Доходи за iншими коштами’’ обліковуються доходи за іншими коштами, які отримує установа для витрати згiдно з кошторисом доходів та видатків.

На субрахунку 714 ‘‘Кошти батькiв за надані послуги’’ облiковуються надходження за рахунок коштiв батькiв на утримання дiтей у дитячих закладах та за інші послуги, крiм шкiл-iнтернатiв.

На субрахунку 715 ‘‘Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду’’ облiковуються кошти спеціального фонду, спрямовані на покриття дефіциту бюджету.

На субрахунку 716 ‘‘Доходи за витратами майбутніх періодів’’ обліковуються суми коштів за договорами з фізичними або юридичними особами за надані послуги, що надійшли у звітному році і не використані, але які будуть витрачені в наступному році на видатки, передбачені договорами.

72 ‘‘Доходи від реалізації продукції, виробів і

виконаних робіт’’

Реалiзацiя готових виробiв i продукцiї виробничих (навчальних) майстерень, пiдсобних сiльських та навчально-дослiдних господарств, готової друкованої продукцiї, наданих послуг, а також реалiзацiя науково-дослiдних робiт за договорами облiковується на рахунку 72 ‘‘Доходи від реалiзацiї продукцiї, виробiв i виконаних робiт’’, який розподiляється на субрахунки:

721 ‘‘Реалiзацiя виробiв виробничих (навчальних) майстерень’’;

722 ‘‘Реалiзацiя продукцiї пiдсобних (навчальних) сiльських господарств’’;

723 ‘‘Реалiзацiя науково-дослiдних робiт за договорами’’.

На субрахунку 721 ‘‘Реалiзацiя виробiв виробничих (навчальних) майстерень’’ облiковується реалiзацiя готових виробiв, що випускають виробничi (навчальнi) майстернi, а також готової друкованої продукцiї i наданих послуг.

Кредитовий залишок за субрахунком 721 вiдображає суму прибутку, а дебетовий - збитки вiд реалiзацiї виробiв, друкованої продукцiї i наданих послуг.

Результати реалiзацiї пiсля закiнчення звiтного року вiдносяться на рахунок 43 ‘‘Результати виконання кошторисів’’.

На субрахунку 722 ‘‘Реалiзацiя продукцiї пiдсобних (навчальних) сiльських господарств’’ облiковується реалiзацiя продукцiї, що випускається пiдсобними сiльськими i навчально-дослiдними господарствами.

Кредитовий залишок цього субрахунку вiдображає суму прибутку, а дебетовий - збитки вiд реалiзацiї продукцiї.

Результати пiсля закiнчення року вiдносяться на рахунок 43 ‘‘Результати виконання кошторисів’’.

На субрахунку 723 ‘‘Реалiзацiя науково-дослiдних робiт за договорами’’ облiковується вартiсть виконаних i зданих науково-дослiдних i конструкторських робiт замовникам за договорами.

Списання результатiв вiд реалiзацiї науково-дослiдних i конструкторських робiт, виконаних за договорами, провадиться за закiнченими темами, якi зданi за актами замовникам.

73 ‘‘Доходи бюджетів’’

Рахунок 73 передбачений для обліку коштів сiльських, селищних i мiських (мiст районного пiдпорядкування) бюджетiв.

На субрахунку 731 ‘‘Доходи сiльських, селищних, мiських (мiст районного пiдпорядкування) бюджетів’’ облiковуються доходи, що надiйшли на поточний рахунок в установу банку або орган Державного казначейства на ім’я сiльської, селищної, мiської (мiст районного пiдпорядкування) рад, а також операцiї з повернення цих сум.

Клас 8. Витрати

Клас 8 ‘‘Витрати’’ застосований для обліку фактичних видатків і витрат бюджетних установ та касових видатків сiльських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.

80 ‘‘Видатки iз загального фонду’’

Облiк видаткiв з бюджету ведеться на рахунку 80 ‘‘Видатки iз загального фонду’’ з розподiлом на субрахунки:

801 ‘‘Видатки з державного бюджету на утримання установи та iншi заходи’’;

802 ‘‘Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи’’;

803 ‘‘Видатки сiльських, селищних i мiських (мiст районного пiдпорядкування) бюджетiв’’.

На субрахунку 801 ‘‘Видатки з державного бюджету на утримання установи та iншi заходи’’ облiковуються фактичні видатки за рахунок коштів державного бюджету на утримання установ та на iншi заходи.

Видатки бюджетних коштiв проводяться у вiдповiдностi з затвердженим кошторисом.

Пiсля закiнчення року субрахунок 801 у головних розпорядникiв коштiв закривається шляхом списання проведених протягом року видаткiв у дебет субрахунку 701 ‘‘Асигнування з державного бюджету на видатки установи та iншi заходи’’. У нижчестоящих розпорядникiв коштiв списання видаткiв проводиться в дебет субрахунку 681 ‘‘Внутрішні розрахунки за загальним фондом’’.

У кінці року фактичні видатки списуються з кредиту субрахунку 801 у дебет субрахунку 431 ‘‘Результат виконання кошторису за загальним фондом’’.

На субрахунку 802 ‘‘Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи’’ облiковуються фактичні видатки, проведенi установами за рахунок коштiв, одержаних з місцевого бюджету на виконання заходiв, передбачених кошторисом даної установи.

Пiсля закiнчення року видатки із субрахунку 802 списуються у головних розпорядникiв коштiв у дебет субрахунку 702 ‘‘Асигнування з мiсцевого бюджету на видатки установи та iншi заходи’’, а у нижчестоящих розпорядникiв коштiв - у дебет субрахунку 681 ‘‘Внутрішні розрахунки за загальним фондом’’.

У кінці року фактичні видатки списуються з кредиту субрахунку 802 у дебет субрахунку 431 ‘‘Результат виконання кошторису за загальним фондом’’.

На субрахунку 803 ‘‘Видатки сiльських, селищних i мiських (мiст районного пiдпорядкування) бюджетiв’’ облiковуються касові видатки в централiзованих бухгалтерiях сiльських, селищних i мiських (мiст районного пiдпорядкування) бюджетах.

У дебет субрахунку 803 записуються суми проведених касових видаткiв.

У кiнцi року касовi видатки списуються з кредиту субрахунку 803 у дебет субрахунку 421 ‘‘Результати виконання сiльських, селищних i мiських (мiст районного пiдпорядкування) бюджетів’’.

81 ‘‘Видатки спеціального фонду’’

Облiк фактичних видаткiв за рахунок спеціального фонду згідно з кошторисами ведеться на рахунку 81 ‘‘Видатки спеціального фонду’’, який розподiляється на субрахунки:

811 ‘‘Видатки за спецiальними коштами’’;

812 ‘‘Видатки за іншими власними надходженнями’’;

813 ‘‘Видатки за iншими коштами’’.

На субрахунку 811 ‘‘Видатки за спецiальними коштами’’ облiковуються фактичні видатки спеціального фонду за кошторисами доходів та видатків у частині спеціальних коштів установ. При здійсненні видатків спецiальних коштiв дотримуються такого самого порядку, який встановлено щодо бюджетних коштiв. На цьому субрахунку за рiшенням головного бухгалтера можуть також облiковуватися витрати пiдсобних господарств.

На субрахунку 812 ‘‘Видатки за іншими власними надходженнями’’ облiковуються фактичні видатки спеціального фонду за кошторисами доходів та видатків у частині інших власних надходжень установ. При витрачанні інших власних надходжень дотримуються такого самого порядку, що його встановлено щодо бюджетних коштiв.

На субрахунку 813 ‘‘Видатки за iншими коштами’’ облiковуються фактичні видатки спеціального фонду кошторису доходів і видатків у частині інших коштів. При здійсненні видатків інших власних надходжень дотримуються такого самого порядку, що його встановлено щодо бюджетних коштiв.

82 ‘‘Виробничі витрати’’

Для облiку витрат на виробництво призначено рахунок 82 ‘‘Виробничі витрати’’, який розподiляється на субрахунки:

821 ‘‘Витрати виробничих (навчальних) майстерень’’;

822 ‘‘Витрати пiдсобних (навчальних) сiльських господарств’’;

823 ‘‘Витрати на науково-дослiднi роботи за договорами’’;

824 ‘‘Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв’’;

825 ‘‘Витрати на заготiвлю i переробку матерiалiв’’.

На субрахунку 821 ‘‘Витрати виробничих (навчальних) майстерень’’ обліковуються витрати на випуск готових виробiв у виробничих (навчальних) майстернях, а також видання друкованої продукції та надання послуг.

На дебет субрахунку 821 зараховуються всі витрати на виготовлення виробiв, видання друкованої продукцiї i на надані послуги.

Залишок субрахунку 821 вiдображає суму витрат незавершеного виробництва продукцiї (що знаходиться в процесi виробництва).

На субрахунку 822 ‘‘Витрати пiдсобних (навчальних) сiльських господарств’’ обліковуються витрати пiдсобних сiльських i навчально-дослiдних господарств. Облiк витрат ведеться окремо за галузями господарства (тваринництвом, рослинництвом), за їх видами. Щодо рослинництва ведеться окремо облiк витрат на рільництво, овочiвництво, садiвництво. При потребі облiк може бути органiзовано за окремими культурами (зерном, овочами, картоплею i т. ін). Щодо тваринництва облiковуються окремо витрати на велику рогату худобу, вiвчарство, свинарство і т. ін.

Усi витрати виробництва, а також витрати, що сталися внаслiдок падежу молодняка тварин, вiдносяться до дебету субрахунку 822.

На субрахунку 823 ‘‘Витрати на науково-дослiднi роботи за договорами’’ обліковуються витрати на виконання науково-дослiдних i конструкторських робiт за договорами з пiдприємствами i установами. При укладеннi договору у вартiсть робiт включаються всi видатки, пов'язанi з виконанням теми (роботи), у тому числi й витрати на придбання спецобладнання, необхiдного для проведення робiт. Спецобладнання, придбане для виконання науково-дослiдних i конструкторських робiт за господарськими договорами, облiковується в складi витрат незавершеного виробництва (за дебетом субрахунку 823).

До дебету субрахунку 823 вiдносяться всi витрати на виконання науково-дослiдних робiт. Залишок за субрахунком 823 на кiнець року може бути за незакiнченими роботами.

Фактична вартiсть виконаних науково-дослiдних робiт i зданих замовникам списується з кредиту субрахунку 823 у дебет субрахунку 723 ‘‘Реалiзацiя науково-дослiдних робiт за договорами’’.

На субрахунку 824 ‘‘Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв’’ обліковуються витрати на виготовлення рiзних експериментальних пристроїв (установок, зразків машин i приладiв, стендів для випробування) для проведення наукових дослiдiв за роботами, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету.

На субрахунку 825 ‘‘Витрати на заготiвлю i переробку матерiалiв’’ обліковуються операцiї із заготiвлi i переробки матерiалiв господарським способом (пошиття бiлизни, заготiвля палива, переробка овочiв тощо). На цьому субрахунку відображається собiвартiсть заготовлених i перероблених матерiалiв. На дебет субрахунку 825 зараховуються всi видатки, пов'язанi із заготiвлею i переробкою матерiалiв, їх вартiсть, а також видатки на доставку, зберiгання та iн. Пiсля завершення заготiвлi або переробки того чи iншого виду матерiалiв складається акт за пiдписом вiдповiдних осiб, у якому зазначаються кiлькiсть цiнностей, одержаних при переробцi або вiд заготiвлi, витрати на цi роботи та їх собiвартiсть. Акт затверджується керiвником установи i є документом, що дає право на списання з цього рахунку сум витрат після оприбуткування одержаних цiнностей за вiдповiдними рахунками.

Розділ ІІ. Позабалансові рахунки.

Клас 0. Позабалансові рахунки

На позабалансових рахунках облiковуються матеріальні цiнностi, інші активи та зобов’язання, що належать установі або перебувають у тимчасовому розпорядженні.

Для облiку зазначених цiнностей застосовуються такi забалансовi рахунки:

01 ‘‘Орендованi необоротнi активи’’. На цьому рахунку облiковуються необоротні активи, прийнятi вiд стороннiх органiзацiй за договором оренди, за вартiстю, передбаченою договором.

02 ‘‘Активи на вiдповiдальному зберiганні’’. На цьому рахунку облiковуються:

товарно-матерiальнi цiнностi, прийнятi установою на вiдповiдальне зберiгання, включаючи спецобладнання, придбане для виконання науково-дослiдних i конструкторських робiт за договорами;

товарно-матеріальні цінності, оплачені вищестоящим органом із державного та місцевих бюджетів і відвантажені установам своєї системи, які перебувають на інших бюджетах;

усі види обладнання і предмети тирів, спортивних стрільбищ, кабінетів військової дисципліни учбових закладів тощо.

04 ‘‘Непередбачені активи і зобов’язання’’. На цьому рахунку враховуються перехідні призи, прапори, кубки, які засновані різними організаціями і отримані від них для нагороди команд-переможців. Призи, прапори, кубки враховуються на протязі всього періоду їх знаходження в даній установі.

05 ‘‘Гарантії та забезпечення’’. На цьому рахунку враховується заборгованість за учнями і студентами за не повернене ними обладнання, білизну, інструменти та інші цінності.

Списання з балансу навчального закладу матеріальних цінностей, які числяться за учнями та студентами, що вибули проводиться на підставі наказу про їх відрахування. Не повернені учнями і студентами матеріальні цінності приймаються на позабалансовий облік і до них пред’являється позов у встановленому чинним законодавством порядку.

07 ‘‘Списані активи та зобов’язання’’. На цьому рахунку облiковується заборгованість на протязі п'яти рокiв з моменту списання для нагляду за можливiстю її стягнення у разі змiн майнового стану неплатоспроможних дебiторiв та кредиторська заборгованість, яка виникла через недофінансування.

08 ‘‘Бланки суворого обліку’’. На цьому рахунку обліковуються: бланки суворого обліку, що перебувають на зберiганнi i видаються в пiдзвiт (квитанцiйнi книжки, атестати, дипломи, бланки посвiдчень тощо); бланки суворої звітності у вiдповiдностi з перелiками, затвердженими мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади. Також на цьому рахунку обліковуються путівки, отримані безоплатно від громадських, профспілкових та інших організацій. Путівки повинні зберігатися в касі нарівні з грошовими документами.

09 ‘‘Призначення та зобов’язання’’. На цьому рахунку сільські, селищні, міські (міст районного підпорядкування) ради обліковують суми коштів загального та спеціального фондів, планові асигнування та зобов’язання установ, що утримуються із сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.

Начальник управління методологічної

роботи по виконанню бюджету,

обліку та звітності О.О. Чечуліна


Теги: План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок їх застосування  Учебное пособие  Антикризисный менеджмент
Просмотров: 9398
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок їх застосування
Назад