Агент по організації туризму


Лекція

Тема: Агент по організації туризму


1. Агент по організації туризму, його робота, знання, вміння та обовязки в туристичній діяльності


Людина, яка вирішила працювати у сфері туризму і присвятити себе розвитку цієї галузі проходить ряд етапів професійного становлення. Кожен з цих етапів - це певний ступінь підготовки, вимагає володіння необхідним обсягом знань, умінь, навичок, особистісних професійних якостей. Першим ступенем професійної кар'єри у туристичній галузі є посада - агент по організації туризму, або турагент.

Ця людина виконує роботи, пов'язані з реалізацією туристичних послуг. Але перш за все вона є представником і виступає від імені організації, що обслуговує туристів, отже діє відповідно до законодавства України про туризм. Турагент повинен знати законодавство України, зокрема в галузі туризму, розпорядчі акти органів виконавчої влади в цій галузі, міжнародні договори й угоди щодо туризму, в яких бере участь Україна, види туризму та правила розробки туристичних маршрутів, основи організації готельного господарства, економіки туризму; правила складання кошторисів турів й екскурсій; основи маркетингу, правила організації екскурсій; вартість турів та інших послуг, що надаються суб'єктом туристичної діяльності; порядок оформлення документів на туристичне обслуговування.

Для успішного виконання професійних обов'язків турагент повинен мати повну загальну середню освіту та відповідну професійну підготовку, яку здобувають учні професійних училищ із спеціальності «агент по організації туризму».

На початку практичної діяльності у фірмі турагент працює під керівництвом спеціаліста і вивчає вітчизняний та зарубіжний ринок туристичних послуг. Для виконання службових обов'язків йому необхідні знання матеріальної бази обслуговування та вміння продуктивно контактувати із працівниками підприємств-постачальників турпослуг (готелі, транспортні підприємства, музеї тощо).

До обов'язків турагента входить участь у розробці внутрішніх і міжнародних маршрутів подорожей та екскурсій. Він самостійно підбирає дані для складання кошторисів.

Рекламна діяльність, спрямована на залучення громадян до придбання турів вимагає особливих професійних знань, умінь і навичок. Агент по організації туризму зобов'язаний надати повну інформацію про обсяг, умови та якість туристичних послуг, які пропонуються фірмою, самостійно вести облік заявок і договорів на проведення турів, екскурсій та складати відповідну звітність.

У роботі турагента відповідальним моментом є його участь в оформленні угод із споживачами туристичних послуг, туристичних ваучерів, путівок та інших документів, які визначають статус туристів і є основою для здійснення туру або екскурсії. Велике значення має спілкування і встановлення контактів з людьми, вміння переконати їх, пропонуючи найкращі варіанти організації відпочинку й оздоровлення. Вміння впливати на потенційних клієнтів туристичної фірми проявляється у змінах їх емоційного стану, уявлень, думок, оцінок щодо організації туристичної подорожі, екскурсії та співпраці з даною туристичною фірмою. Від цього залежить успіх діяльності турагента, а врешті й турагенства в цілому.


. Вимоги до професійних якостей працівника туристичної галузі: якості характеру і особливості темпераменту


Високі вимоги до професійних якостей працівника туристичної галузі зумовлюють профорієнтаційний підхід до підбору кадрів для навчання. Передусім враховуються якості характеру й особливості темпераменту людини.

Характер людини - це індивідуальне сполучення суттєвих властивостей особистості, що виявляють її ставлення до оточуючого світу й знаходять відображення в поведінці, вчинках. Серед бажаних рис характеру базовими, необхідними для підготовки турагента, екскурсовода, гіда-перекладача або менеджера-керівника є:

  • морально-етичні - чесність, людяність, гуманізм;
  • емоційні - контактність, такт, чуйність;
  • вольові - терпіння, витримка, почуття обов'язку;
  • інтелектуальні - чіпка пам'ять, уважність, уміння орієнтуватись.

Професійна культура базується на ділових якостях характеру, таких як сумлінність, цілеспрямованість, діловитість, організованість й акуратність, творча ініціатива, свідомість, обов'язковість, компетентність.

Працівники туристичної галузі щоденно працюють із клієнтами, спілкуються з партнерами, встановлюють прямі контакти з туристами. Це передбачає наявність таких професійно-етичних якостей, як ввічливість, коректність, точність, тактовність, доброзичливість, скромність.

Темперамент - це індивідуальні особливості людини, що визначають динаміку її психологічної діяльності та поведінки. Кожен з типів темпераменту людини має і свої переваги, і свої вади. Сангвінік - це активна, привітна, товариська і чуйна особа, яка може бути й легковажною, неорганізованою, поверхневою. Флегматик - діловита, спокійна, розважлива, скрупульозна людина, яка може бути інертною, пасивною, лінивою. Позитивні якості холерика - енергійність, активність, ініціативність - можуть проявитися нестриманістю, грубістю, різкістю та запальністю. А тактовний, делікатний, чуйний та ґречний меланхолік може бути похмурим, недовірливим, швидко ображатись.

Бажано, щоб в людині, яка хоче працювати у сфері туризму, проявлялися необхідні найкращі якості характеру. Певні особливості та риси характеру можна коригувати і виховувати в процесі навчання та контролю за професійною підготовкою.

екскурсовод гід перекладач характер


3. Екскурсовод і гід-перекладач


У Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» екскурсоводи та гіди-перекладачі визначаються в числі суб'єктів, які здійснюють туристичну діяльність як фахівці туристичного супроводу. Кваліфікаційні вимоги до екскурсовода та гіда-перекладача розроблені й затверджені наказом Державної туристичної адміністрації України.

Екскурсоводами можуть працювати особи, які отримали базову вищу або повну вищу освіту, мають посвідчення або диплом про спеціальну екскурсійну підготовку (навчальний заклад, курси підвищення або перепідготовки фахової кваліфікації) та отримали дозвіл в установленому порядку. Для екскурсоводів знання іноземної мови не є обов'язковою умовою.

Гідами-перекладачами можуть працювати особи, які мають повну вищу освіту, вільно володіють іноземною мовою або мовами, мають посвідчення або диплом про спеціальну екскурсійну підготовку (навчальний заклад, курси підвищення або перепідготовки фахової кваліфікації) та отримали дозвіл в установленому порядку.

Офіційним документом, який підтверджує кваліфікацію фахівця та надає право здійснення туристичного супроводу є відповідний дозвіл. Умови його отримання викладені у «Положенні про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцями туристичного супроводу» (затверджене наказом Держтурадміністрації України № 83 від 24. 09. 2004 p.).

Згідно з Положенням «видача дозволів на право здійснення туристичного супроводу (в межах даної адміністративної території) здійснюється акредитаційними комісіями, створеними Міністерством курортів і туризму АР Крим, місцевими органами самоврядування в сфері туризму строком на 3 роки».

Особи, які надають екскурсійні послуги (екскурсоводи, гіди-перекладачі), повинні мати:

високий освітній рівень у різних галузях знань зі спеціальним акцентом на краєзнавство, історію, географію, мистецтво й архітектуру;

удосконалювати знання та професійні навички;

знання спеціальної термінології з різних галузей (відповідно до екскурсійної тематики);

навички спілкування, володіння технологією відбору інформації, вміння встановити сприятливу дружню атмосферу в екскурсійній групі;

перелік екскурсійних тем і шляхової інформації, підтверджених текстами й методичними розробками, технологічними картами, рецензуванням на прослуховування на маршруті, характеристики з місця екскурсійної роботи;

відповідність критерію оцінювання розповіді екскурсовода чи гіда-перекладача, зокрема: ознайомлювальна цінність, чіткість висловлювання, зацікавленість, емоційність, доступність викладання тексту екскурсії, техніка та культура мови.

Функціональні обов'язки екскурсовода:

проведення екскурсії на належному інформаційному та методичному рівні;

інформування екскурсантів про правила поведінки й безпеки під час екскурсії;

розробка нових тем та оновлення існуючих екскурсій;

постійне вдосконалення професійної майстерності.

Майстерність екскурсовода здатна перетворити інформаційну роботу з туристами на мистецтво, що вказує на його особисті якості та загальний рівень виконання.

Функціональні обов'язки гіда-перекладача ширші, ніж в екскурсовода. Слово «guide» в перекладі з англійської має декілька значень: провідник, гід, екскурсовод, керівник, порадник, путівник тощо.

Гід-перекладач покликаний не тільки проводити інформаційно-екскурсійну роботу з туристами, до його функцій входить також:

здійснювати якісний переклад;

організовувати повне обслуговування туристів на маршруті згідно договору - розміщення, харчування, транспортування, програмні заходи тощо

і контролювати його якість;

надавати допомогу туристам у всіх питаннях, пов'язаних з їхнім перебуванням у країні;

бути посередником між туристами, фірмою, що їх аквізувала, та підприємствами обслуговування в усіх питаннях виконання програми і у конфліктних ситуаціях.

Гід-перекладач постійно перебуває з туристами і від його професіоналізму, особистих якостей залежить успіх подорожі.

Нормативними документами передбачається періодична атестація екскурсоводів і гідів-перекладачів за результатами підвищення кваліфікації з метою визначення їх професійної відповідності.


Література


1. Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту/ Навч.пос. - К.: Альтерпрес, 2004. - 288с.

2. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: Підручник. - К.: Грамота, 2006, ст. 119-120

3. Організація туризму: підручник / І.М. Писаревський, С.О. Погасій, М.М. Поколодна та ін.; за ред. І.М. Писаревського. - Х.:ХНАМГ, 2008. - 541 с.


Теги: Агент по організації туризму  Лекция  Туризм
Просмотров: 34586
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Агент по організації туризму
Назад