Фінансовий облік

Гуманітарний університет

Запорізькій інститут державного та муніципального управління

Економічний факультет

Кафедра обліку і аудиту


ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Методичні вказівки до виконання курсових робіт

для студентів всіх форм навчання

спеціальності 6.050100 – Облік і аудит


Запоріжжя 2006


Розглянуто кафедрою

обліку і аудиту

протокол № 6 від 16 січня 2006 р.

Рекомендовано науково-методичною комісією за напрямом освіти “Економіка та підприємництво”

протокол № 7 від 10 лютого 2006 р.


Ухвалено до друку вченою радою Гуманітарного університету “ЗІДМУ” протокол № 1 від 27 вересня 2006 р. 

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 1

Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів усіх форм навчання спеціальності

6.050100 – Облік і аудит


Укладачі:П.І. Гаман, к.е.н., доцент

О.М. Гнезділова, доцент

М.Ф. Рибченко, доцент

О.В. Мягкова, викладач

 


ЗМІСТ


Вступ

І. Структура й зміст курсової роботи

ІІ. Критерії оцінювання курсової роботи

IІІ. Перелік тем курсових робіт з дисципліни

Список використаних джерелВСТУП


Ринкова економічна система вимагає підготовки економічних кадрів, які досконало розуміють закономірності ринкових відносин, швидко й досконало в них орієнтуються, вміють підготувати обґрунтовані рекомендації щодо прийняття управлінських рішень.

Бухгалтерський облік є важливим елементом економічної системи, без знання якого неможливе ефективне управління підприємством. Бухгалтерський облік – це одне з головних джерел інформації про виробничу й фінансово-господарську діяльність підприємств і об’єднань, необхідної для прийняття та реалізації управлінських рішень. Лише налагоджена система бухгалтерського обліку дає змогу отримати необхідну інформацію для забезпечення управління господарською діяльністю підприємства. Отримана з бухгалтерського обліку інформація аналізується для прийняття оперативних, тактичних і стратегічних рішень, а тому неналежна якість бухгалтерської інформації може призвести до неправильних висновків та прийнятих рішень. Крім того, бухгалтерська інформація забезпечує контроль за збереженням активів підприємства, за господарською діяльністю, тому є важливим засобом зміцнення фінансового стану підприємства.

На будь-якому підприємстві облік та звітність займають центральну позицію, оскільки цифри свідчать про успішну чи безуспішну діяльність підприємства. Знати бухгалтерський облік необхідно не лише бухгалтерам, але й менеджерам всіх рівнів, оскільки він допомагає краще зрозуміти ці цифри, працювати з ними більш ефективно.

Науково поставлений на підприємстві облік є основою для реалізації функції контролю й аналізу господарської діяльності. Облік повинен забезпечити повсякденний контроль за правильним і цільовим використанням коштів, матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів, їх збереженням, а також на базі аналізу сприяти поліпшенню фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій.

Цицерон називав філософію культурою розуму. З таким же правом бухгалтерський облік можна назвати культурою бізнесу. Професія бухгалтера не допускає до себе слабких тілом і убогих душею й знаннями. Бухгалтерський облік – це робота, про яку можна сказати словами Данте:


Тут надо, чтоб душа была тверда,

Тут страх не должен подавать совета.


Бухгалтерський облік, в широкому його розумінні, є основною інформаційною базою для пізнання людиною економічної дійсності, він ставить нові проблеми, розкриває нові можливості, спонукає до дій, про які ще вчора не було уявлення.

Сьогодні в соціально-економічному житті нашої країни відбуваються значні перетворення. Країна створює ринкову економіку. Підприємства набувають статусу самостійності. Госпрозрахунок і самофінансування становлять норму в житті підприємств. Господарювання пов’язується із справедливим бажанням господаря самому розпоряджатися своїми коштами.

У зв’язку з такими змінами зростають вимоги до підготовки фахівців економічних професій, в тому числі й спеціалістів з бухгалтерського обліку.

Набуття цих якостей проходить шляхом проведення студентом самостійних наукових досліджень. Дуже важливим видом самостійної роботи студентів є курсова робота.

Пропонована курсова робота з “Фінансового обліку” призначена, для студентів спеціальності “Облік і аудит” і включає найбільш важливі для спеціалістів такого профілю питання бухгалтерського обліку на виробничих підприємствах, що входять до загальної системи оподаткування та застосовують загальний План рахунків та рекомендовані Міністерством фінансів Регістри бухгалтерського обліку.

Курсова робота виконується на засадах глибокого вивчення літературних джерел, зібраних, узагальнених матеріалів підприємства.

Призначення курсової роботи полягає в тому, щоб студент міг закріпити теоретичні знання із вивченої теми, критично осмислювати практику організації обліку на конкретному підприємстві й розробити на цій основі пропозиції щодо її вдосконалення.

Метою курсової роботи є систематизація, закріплення й розширення науково-теоретичних і практичних знань, розвиток навичок самостійної роботи й вдосконалення економічних розрахунків. При написанні курсової роботи студент повинен виконувати ряд основних вимог.


І. СТРУКТУРА Й ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Оформлення курсової роботи здійснюється згідно зі стандартом: Оформлення дипломних (курсових) робіт: Вимоги і коментарії. – 2-е вид., уточн. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2005. – 36 с.

Основна мета курсової роботи:

v поглиблення, закріплення та узагальнення отриманих теоретичних знань з курсу.

Завданнями написання курсової роботи є:

v систематизація, закріплення й розширення теоретичних і практичних знань з бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності та галузей діяльності;

v розвиток навичок самостійної роботи зі спеціальною літературою та нормативними актами;

v навчання студентів самостійно вирішувати проблемні питання з обраної теми курсової роботи;

v розвиток вміння використовувати первинні документи, облікові регістри, форми звітності тощо;

v набуття навичок практичної оцінки системи обліку на конкретному підприємстві;

v виявлення рівня теоретичної й практичної підготовки студентів з фінансового обліку;

v формування вмінь самостійно викладати матеріал у вигляді злагодженої системи теоретичних положень і методичних рекомендацій;

v набуття навичок критичної оцінки існуючої практики бухгалтерського обліку.

Теми курсової роботи вибираються відповідно до списку слухачів навчальних груп, тобто за номером у журналі. Студент вибирає тему курсової роботи з розроблених тем з коротким планом та переліком літератури, що пропонується до вивчення. Робота виконується на підставі даних, які зібрані на підприємствах, організаціях з різними формами власності, із залученням відповідних законів, постанов, указів, з використанням матеріалів літературних джерел.

Студент самостійно складає план курсової роботи, в якому виділяє найважливіші питання. План визначає основні напрями роботи. План повинен бути погоджений з науковим керівником. Не рекомендується складати план за розділами підручників, практичних посібників і програм курсів.

Курсова робота складається з текстової частини, розрахунків, таблиць, схем, ілюстрацій.

Вимоги до змісту структурних підрозділів:

Загальний обсяг курсової роботи 30–40 сторінок машинописного (комп’ютерного) тексту форматом А4 (без урахування додатків).

Курсова робота має включати:

Ø  титульний аркуш;

Ø  реферат;

Ø  зміст;

Ø  вступ;

Ø  основну частину;

Ø  висновки;

Ø  список використаних джерел;

Ø  додатки (обсяг залежно від теми роботи).

Титульний аркуш (КУРСОВА РОБОТА).

Реферат (1 с.) розміщують безпосередньо після титульного аркуша, починаючи з нової сторінки. Реферат призначений для ознайомлення з роботою в цілому. Він має бути досить лаконічним, інформаційним і містить відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всієї роботи.

Реферат має включати дані про:

- обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел з переліком використаної літератури;

- текст реферату;

- перелік ключових слів.

Обсяг реферату повинен становити не більше, ніж одна сторінка.

Текст реферату повинен послідовно відображати таку інформацію: об’єкт дослідження, мета роботи, методи дослідження, основні характеристики об’єкта дослідження, інформаційна база дослідження.

Зміст. Розробка плану з курсової роботи з обліку здійснюється з розкриття двох аспектів, що наведені в таблиці або за рекомендованим планом. Студент може самостійно розробити план з курсової роботи. Наприклад, основні питання, які можуть розкриватися в роботі на тему: “Рух основних засобів”.


Розділ

Розглянуті питання

Розділ 1. Основні завдання та нормативна база обліку основних засобів

1.1. Сутність, класифікація та основні завдання обліку основних засобів

1.2. Нормативна база обліку основних засобів

Розділ 2. Облік руху основних засобів

2.1. Документальне оформлення руху основних засобів

2.2. Синтетичний облік руху основних засобів

2.3. Аналітичний облік руху основних засобів

2.4. Особливості інвентаризації руху основних засобів

Розділ 3. Розрахункова частина


Вступ (обсяг 2–3 с.) розташовується на окремій сторінці. У вступі доцільно обґрунтувати актуальність теми курсової роботи (можливе посилання на рішення органів влади чи уряду з даних питань). Далі формулюють головну мету роботи й завдання, які необхідно вирішити для її досягнення. У вступі перелічують прийоми та методи дослідження, які було використано при написанні роботи; вказується об’єкт та джерела інформації дослідження. Обсяг вступу повинен становити не більше ніж 2–3 сторінки.

Перший (теоретичний) розділ (обсяг 10–12 с.).

У першому розділі викладається теоретичний аспект проблеми через те, що глибоке вивчення теорії повинно послужити основою для правильного розв’язання практичних питань і отримання правильного, економічно обґрунтованого висновку. Тут розглядаються питання сутності, значення, оцінки структури, класифікації об’єкту дослідження.

Другий (аналітичний) розділ (обсяг 15–18 с.).

Другий розділ у ньому розглядаються питання синтетичного, аналітичного обліку особливості інвентаризації тощо. Цей розділ повинен бути більш конкретним, детально розкривати суть питання. При розгляді синтетичного обліку необхідно надати характеристику рахунку певного класу. Розглядаючи інвентаризацію треба зупинитись на особливостях інвентаризаційного об’єкту дослідження.

Третій розділ (практичні завдання).

При розв’язанні практичної частини вказуйте самостійно показники, яких бракує. Початкові сальдо в облікових регістрах слід вказувати самостійно, виходячи зі значення оборотів.


ІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Оцінка “відмінно” ставиться у випадку, якщо студент повністю розкрив усі питання курсової роботи, при дотриманні логічної послідовності проведених розрахунків і порядку розрахунку конкретних показників, відсутність помилок за результатами арифметичних розрахунків, правильності й аргументованості висновків за результатами розв’язання задачі.

Оцінка “добре” ставиться у випадку, якщо студент у ході розкриття теми при дотриманні логічної послідовності проведених розрахунків і порядку розрахунку конкретних показників, відсутності помилок за результатами арифметичних розрахунків, вірності, але не достатньої аргументації висновків.

Оцінка “задовільно” ставиться у випадку, якщо студент не достатньо розкриває суть теми дослідження, при дотриманні логічної послідовності проведених розрахунків і порядку розрахунку конкретних показників; наявність певних помилок у результатах арифметичних розрахунків, поверхневих висновків і аргументації.

 

IІІ. ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ


1. Облік руху основних засобів


Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку основних засобів

1.1. Основні положення з обліку основних засобів

1.2. Визначення та класифікація основних засобів

1.3. Оцінка основних засобів

Розділ 2. Облік руху основних засобів на підприємстві

2.1. Документальне оформлення руху основних засобів

2.2. Синтетичний облік надходження та вибуття основних засобів

2.3. Облік ремонту і модернізації основних засобів

2.4. Види зносу та методи нарахування амортизацій основних засобів

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання

Завдання № 1

Складіть акт приймання-передачі основних засобів ф.ОЗ-1 від 10.11 № 1 на отримання верстата деревообробного, що надійшов до цеху № 1 ТОВ “Мрія”. За зберігання відповідає Томченко В.С. Метод нарахування амортизації прямолінійний. Рік випуску – 2005, дата введення в експлуатацію – 10.11, номер паспорта – 001771, заводський номер – 03611. Розпорядження № 31 від 10.11.

Акт склала комісія у складі:

Голова комісії:гол. інженерШтоколов Б.В.

Члени комісії:гол. бухгалтерАндреєв О.О.

бухгалтерШвець М.В.

Покупна вартість – 1200 грн, у т. ч. ПДВ. Транспортні витрати – 600 грн, у т. ч. ПДВ. Об’єкт відповідає технічним умовам.

Завдання № 2

На підставі завдання № 1 складіть інвентарну картку обліку основних засобів ф. № ОЗ-6.

Завдання № 3

Складіть інвентарний список основних засобів ф.ОЗ-9 по цеху № 1:

1) будівля цеху 3 266 700 грн;

2) верстат токарний 23 720 грн;

3) верстат деревообробний - ?

Завдання № 4

Складіть акт на списання основних засобів ф.ОЗ-3 № 2 від 12.11. Списується друкарська машинка “Optima”. Облікова вартість – 800 грн, сума нарахованого зносу – 800 грн. Вага об’єкта – 4 кг. Металобрухт здано за накладною № 35 від 10.11. Склад комісії вказано в завданні № 1. Машинка введена в експлуатацію 10.01.2000 р. Кількість ремонтів – 2 на суму 520 грн, причина списання – ремонт економічно недоцільний.

Завдання № 5

1) складіть бухгалтерські проводки за даними завдань № 1-4;

2) виконайте записи в обліковому регістрі по рахунку 10;

3) вкажіть, в якій звітності надається інформація про основні засоби.


2. Порядок розрахунку й облік амортизації (зносу) основних засобів


Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку амортизації основних засобів

1.1. Основні положення з обліку основних засобів

1.2. Визначення та класифікація зносу основних засобів

Розділ 2. Облік амортизації основних засобів на підприємстві

2.1. Методи нарахування амортизацій основних засобів

2.2. Документальне оформлення амортизації основних засобів

2.3. Синтетичний облік амортизації основних засобів

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання


Завдання № 1

Складіть розрахунок амортизації основних засобів по ТОВ “Мрія” за листопад 2005 р.


У складі основних засобів підприємства обліковуються:

№ з/п

Найменування основних засобів

Дата введення в експлуатацію

Метод нарахування амортизації

Балансова вартість

Ліквідна вартість

Амортизаційна вартість

Термін очікуваного використання

Очікування обсягів виробництва

загальний

на поточний період

1

Верстати ТБ

квітень 2003

купівельний

13 000

1000


72

Автомобіль ВАЗ 2109

жовтень 2001

виробничий

21 000

2000


5

24 000

шт.

5000

шт.

3

Верстат стругаль-ний

жовтень 2003

зменшення залишкової вартості

12 720

2720


54

Будівля складу

вересень 1989

прямолінійний

185 600

8000


505

Верстат токарний

листопад 2005

виробничий

21 300

3000


7

50 000

10 000


Завдання № 2

Складіть бухгалтерські проводки:


з/п

Документ

Зміст операцій

Проводка

Сума, грн

Дт

Кт

1


Списується сума зношення об’єкта основних засобів у зв’язку з його вибуттям1500

2


Зменшується сума зношення об’єкта основних засобів, якщо раніше вони були дооцінені300

3


Зменшується сума зношення об’єкта основних засобів у зв’язку з його уцінкою (раніше об’єкт недооцінювався)100

4


Нараховується амортизація по основних засобах, капіталах, які експлуатуються. Будівлі800

5


Нараховується амортизація по основних засобах, які використовуються у підготовчих роботах200

6


Нараховується амортизація по основних засобах, які використовуються для проведення досліджень і нових розробок400

7


Нараховується амортизація по основних засобах для усунення наслідків надзвичайних подій100

Завдання № 3

1.   Виконайте записи (за умовою 1) в обліковому регістрі по рахунку 13 за умови використання основних засобів у виробництві.

2. Вкажіть, у якій звітності відображається інформація про знос.


3. Облік нематеріальних активів


Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку нематеріальних активів

1.1. Економічна сутність нематеріальних активів та їх класифікація

1.2. Особливості оцінки нематеріальних активів та завдання їх обліку

Розділ 2. Облік нематеріальних активів на підприємстві

2.1.Організація первинного обліку нематеріальних активів

2.2.Особливості амортизацій нематеріальних активів

2.3.Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання


Завдання № 1

Складіть Ф. 03-1 на приймання комп’ютерної програми “Заробітна плата” від 15.11.05 № 3. Постачальник ТОВ “Графіт”, отримувач ТОВ “Мрія”. Первісна вартість – 4000 грн. Метод амортизації – прямолінійний. Рік випуску – 2005.

Завдання № 2

Виконайте записи за завданням № 1 у відомості обліку НМА і нарахування амортизації (зносу) за грудень.

Завдання № 3

Складіть бухгалтерські проводки:


№ з/п

Документ

Зміст операції

Проводка

Сума, грн

Дт

Кт

1


Сплачено збір за видачу ліцензії на користування надрами корисних копалин80 000

2


Отримано ліцензію80 000

3


Сплачено страховий збір за 1 рік розробки3000

4


Оприбутковано НМА (право на користування надрами)?

5


Нараховується амортизація (щомісячно)?

6


Списується НМА після завершення терміну дії ліцензії?


Завдання № 4

Складіть бухгалтерські проводки на отримання прав на експлуатацію відрізку автотраси:


№ з/п

Документ

Зміст операції

Проводка

Сума, грн

Дт

Кт

1


Сплачено реєстраційний внесок учасника аукціону200

2


Сплачено гарантійний внесок (заставу) 1% стартової суми лота12 000

3


Сплачено передавачем прав після перемоги на торгах108 000

4


Податковий кредит20 000

5


Витрати на придбання прав зараховано до капітальних інвестицій?

6


Придбані права зараховані до НМА?


Завдання № 5

1. Виконайте записи по рахунку 12 у регістрах бухгалтерського обліку.

2. Вкажіть, у якій звітності відображено інформацію по НМА.

4. Облік ремонтів, реконструкції та модернізації основних засобів


Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку основних засобів

1.1. Економічна сутність основних засобів та їх класифікація

1.2. Особливості оцінки основних засобів та завдання їх обліку

Розділ 2. Облік ремонтів, реконструкції та модернізації основних засобів

2.1. Документальне оформлення ремонтів, реконструкції та модернізації основних засобів

2.2. Синтетичний та аналітичний облік ремонту й модернізації основних засобів

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання

Завдання № 1

Складіть у ТОВ “Мрія” акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів ф. 03–2 № 6 від 10.11.05 (відповідальна особа – Петренко О.С.) по цеху № 1 прийняття від ТОВ “Авторемонт” після перемотування електродвигуна від бетономішалки. Замовлення № 130, строк ремонту – з 01.11.05 по 11.11.05.

Здав майстер Приходько К.П.

Прийняв начальник цеху Алєнін В.С.

Кошторис на вартість виконаного обсягу робіт – 375 грн.

Фактична вартість ремонту – 395 грн.

Інвентарний номер об’єкта – 16.

Заводський номер об’єкта – 0739.

Витрати на ремонт не приводять до збільшення економічних вигід об’єкта.

Завдання № 2

Дайте відповіді на такі питання:

1)В яких випадках акт складається в одному примірнику?

2)В яких випадках акт складається в двох примірниках?

3)Де необхідно виконати записи на підставі акта?

4)Що впливає на порядок відображення витрат на ремонт, модернізацію, реконструкцію в бухгалтерському обліку?

5)Які види ремонтів ви знаєте?

Завдання № 3

Складіть бухгалтерські проводки:


№ з/п

Документ

Зміст операції

Проводка

Сума, грн

Дт

Кт

1


Оприбутковано придбані:

– запчастини для ремонту

– деталі для модернізації
7500

5000

2


Нараховано податковий кредит?

3


Сплачено за придбані цінності?

4


Придбані деталі використані на модернізацію об’єкта5000

5


Придбані запчастини використані на ремонт об’єкта7500

6


Нараховано заробітну плату робітникам зайнятим на модернізації об’єкта3700

7


Нараховано страхові збори та внески, пов’язані з виплатою заробітної плати (по видах)?

8


Нараховано заробітну плату робітникам, зайнятим ремонтом800

9


Нараховано страхові збори та внески, пов’язані з виплатою заробітної плати (по видах)?

10


Списуються капітальні витрати?

11


Списуються витрати на ремонт?


Завдання № 4

Складіть у ТОВ “Мрія” форму 03-1 за такими даними. З бухгалтерії (відп. Матвієнко Т.В.) до ділянки № 1 (відп. Рижинко О.В.) передана шафа для одягу. Акт складено 09.11.05, документ № 12. Первісна вартість об’єкта – 1200 грн. Інвентарний № 0621, заводський № 706. Рік випуску – 2005. Введено в експлуатацію – вересень 2005.

Завдання № 5

1.   Складіть бухгалтерські проводки за завданнями № 1, 4.

2.   Вкажіть, у якій звітності відображається інформація про поліпшення основних засобів.


5. Облік майна у фінансовій оренді


Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку майна у фінансовій оренді

1.1. Економічна сутність фінансової оренди

1.2. Особливості фінансової оренди та її значення

1.3. Суб’єкти, об’єкти фінансової оренди та завдання обліку

Розділ 2. Облік майна у фінансовій оренді

2.1. Документальне оформлення фінансової оренди

2.2. Синтетичний та аналітичний облік фінансової оренди в орендодавця та орендаря

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання


Завдання № 1

Підприємство “Альянс” склало угоду про фінансову оренду обладнання з підприємством-орендарем “Мрія” на таких умовах:

термін оренди – 3 роки, починаючи з 01.05.06;

орендна ставка, % – 20% річних;

мінімальні орендні платежі в сумі 30 000 грн сплачуються один раз на півріччя і становлять 180 000 грн;

після закінчення терміну оренди об’єкт переходить у власність орендаря;

орендні платежі за умовами договору будуть сплачуватися на початку звітного періоду.

Розрахувати:

теперішню вартість орендних платежів;

суму фінансових витрат.

Розподілити суму фінансових витрат.

Завдання № 2

Складіть бухгалтерські проводки по обліку оренди в орендодавця.

Завдання № 3

Складіть бухгалтерські проводки по обліку оренди в орендаря.

Завдання № 4

1.   Відобразіть проводки по обліку оренди в регістрі обліку (рахунок 16).

2. Вкажіть, у якій звітності відображена інформація щодо фінансової оренди.


6. Облік майна в оперативній оренді


Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку майна в оперативній оренді

1.1. Економічна сутність оперативної оренди

1.2. Особливості оперативної оренди та її значення

1.3. Суб’єкти, об’єкти оперативної оренди та завдання обліку

Розділ 2. Облік майна в оперативній оренді

2.1. Документальне оформлення оперативної оренди

2.2. Синтетичний та аналітичний облік оперативної оренди у орендодавця та у орендаря

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання


Завдання № 1

Необхідно:

- вказати кореспонденцію рахунків і первинні документи;

- визначити необхідні суми на підставі наведеного реєстру господарських операцій орендодавця й орендаря.

Дані для виконання:

ЗАТ “Авангард” (орендодавець) та ТОВ “Орта” (орендар) уклали f договір операційного лізингу. В операційний лізинг на 5 років передано будівлю, балансова вартість якої становить 828 000 грн.

Реєстр господарських операцій ЗАТ “Авангард” за І квартал ц. р.

№ з/п

Зміст господарських операцій

Сума, грн

1

Нараховано знос на основні засоби, передані в операційний лізинг (за місяць)

?

2

Нараховано лізинговий платіж (з ПДВ)

4080

3

Відображено суму ПДВ

?

4

Списано витрати від надання майна в лізинг

?

5

Списано доходи від надання майна в лізинг

?

6

Отримано на поточний рахунок лізинговий платіж від ТОВ “Орта” (див. оп. 2)

?


Реєстр господарських операцій ТОВ “Орта” за І квартал ц. р.

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Відображено вартість отриманого майна на позабалансовому рахунку

?

2

Нараховано належну до виплати суму лізингового платежу

?

3

Відображено суму ПДВ по лізинговому платежу

?

4

Погашено заборгованість перед AT “Авангард” по лізинговому платежу

?


Завдання № 2

Вказати кореспонденцію рахунків і первинні документи на підставі наведених господарських операцій в орендаря та орендодавця.

Дані для виконання:

ПП “Шейх” за договором операційної оренди орендує приміщення у ВАТ “Промавтоматика” для виробничих цілей. У договорі зазначено первісну вартість приміщення – 10 000 грн, знос – 2500 грн. За умовами договору квартальна вартість орендних послуг становить 720 грн (у т. ч. ПДВ).

Завдання № 3

Скласти розрахунок орендної плати за місяць на підставі наведених даних.

Дані для виконання:

Згідно з договором оренди ДП “Октава” передає АТ “Юніон” в операційну оренду нежитлове приміщення, розташоване по вул. Лесі Українки, 12. Строк договору – 2 роки. Визначити розмір орендної плати за весь час оренди приміщення.


Рівень будівлі

Вид діяльності

Ставка орендноїплати, грн/м2, в т. ч. ПДВ

Площа оренди, м2

Сума орендної плати, грн

Підвальне приміщення

Офіс недержавних установ

20,0

25,1

?

1-й поверх

20,0

95,0

?

2-й поверх

20,0

98,4

?

3-й поверх

20,0

109,1

?

Всього

?

?

?


Завдання № 4

1.   Заповніть регістр бухгалтерського обліку за умовами завдань № 1–3.

2. Вкажіть, у якій звітності відображена інформація щодо заборгованості з орендної плати.

7. Облік інших необоротних матеріальних активів


Вступ

Розділ 1. Економічна характеристика, сутність інших необоротних матеріальних активів

1.1. Економічна сутність і значення інших необоротних матеріальних активів

1.2. Оцінка інших необоротних матеріальних активів

Розділ 2. Облік інших необоротних матеріальних активів

2.1. Документальне оформлення надходження й вибуття інших необоротних матеріальних активів

2.2. Синтетичний та аналітичний облік руху інших необоротних матеріальних активів

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання

Завдання № 1

Скласти акт приймання-передачі МНА № 23 від 12.11.05 по ТОВ “Мрія”. Введено в експлуатацію телефонний апарат “Panasonic” (відповідальний за зберігання Лисенко В.М.). Інвентарний № 116. Заводський № 11360. Телефон встановлено в приймальні директора. Вартість телефону, сплачена постачальнику, – 180 грн, у т.ч. ПДВ.

Завдання № 2

Скласти акт № 8 від 12.11 на списання телефонного апарату “АОН”. Вартість – 115 грн. Надійшов на підприємство 01.04. Інв. № 89. Зав. № 1146. Рік випуску 2000. Маса об’єкта – 0,6 кг. Причина списання – перегорів через різке підвищення напруги.

Завдання № 3

Виконайте записи до інвентарної картки за умовою завдання 1.

Завдання № 4

Складіть бухгалтерські проводки:


№ з/п

Зміст операції

Проводка

Сума, грн

Дт

Кт

1

Оприбутковано отриману літературу250

2

Нараховано податковий кредит50

3

Сплачено продавцеві за отриману літературу?

4

Зараховано придбану літературу до бібліотечного фонду?

5

Нараховано амортизацію за ставкою 50%. Література використовується в загальновиробничих цілях?


Завдання № 5

1.   Складіть бухгалтерську проводку за завданнями 1–3.

2.   Виконайте записи в реєстрах бухгалтерського обліку по рахунку 11.

3.   Вкажіть, у якій звітності ведеться інформація про НМА.


8. Облік матеріалів


Вступ

Розділ 1. Сутність, оцінка і класифікація матеріалів на підприємстві

1.1. Сутність і значення матеріалів

1.2. Оцінка матеріалів

1.3. Класифікація матеріалів

Розділ 2. Облік матеріалів на підприємстві

2.1. Документальне оформлення руху матеріалів

2.2. Інвентаризація матеріалів

2.3. Облік надходження і вибуття матеріалів

2.4. Аналітичний облік матеріалів

Висновки

Список використаних джерел

Практичне завдання


Завдання № 1

Заповніть бланк довіреності серії АГ № 0186 від 02.11 на отримання від ТОВ “Азовтехпостач” 500 м3 тирсоплити. Довіреність видана експедитору Метику В.М. Реквізити постачальника: м. Бердянськ, вул. Шмідта 23, р/р 02641400721 АБ “Південний” МФО 330830. Реквізити покупця: ТОВ “Мрія” м. Запоріжжя, вул. Жуковського 55, р/р 02672505401 АБ “Індексбанк” МФО 330075.

Зареєструйте довіреність у книзі реєстрації виданих довіреностей.

Завдання № 2

Складіть рахунок-фактуру № 442 від 02.11 на отримання ТМЦ за довіреністю № 0186 вартість 1 м3 тирсоплити 16 грн без ПДВ, транспортні витрати 130 грн без ПДВ.

Завдання № 3

Складіть податкову накладну за даними завдань № 1, 2.

Завдання № 4

Виконайте записи в журналі обліку вантажів. Розрахунки з постачальником виконані шляхом перерахування авансу в повній сумі вартості ТМЦ. Заповніть картку складського обліку.

Завдання № 5

1.   Складіть бухгалтерські проводки за завданнями № 1–4.

2.   Виконайте записи в облікових регістрах по рахунку 201.

3.   Вкажіть, у якій звітності відображається інформація про запаси.


9. Облік запасних частин


Вступ

Розділ 1. Сутність, оцінка і класифікація запасних частин на підприємстві

1.4. Сутність і значення запасних частин на підприємстві

1.5. Оцінка запасних частин

1.6. Класифікація запасних частин

Розділ 2. Облік запасних частин на підприємстві

2.1. Документальне оформлення руху запасних частин

2.2. Інвентаризація запасних частин

2.3. Облік надходження та вибуття запасних частин

2.4. Аналітичний облік запасних частин

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання


Завдання № 1

Заповніть бланк довіреності серії АГ № 0186 від 02.11 на отримання від ТОВ “Азовтехпостач” 100 шт. свічок запальних. Довіреність видана експедитору Метику В.М. Реквізити постачальника: м. Бердянськ, вул. Шмідта 23, р/р 02641400721 АБ “Південний” МФО 330830. Реквізити покупця: ТОВ “Мрія” м. Запоріжжя, вул. Жуковського 55, р/р 02672505401 АБ “Індексбанк” МФО 330075.

Зареєструйте довіреність у книзі реєстрації виданих довіреностей.

Завдання № 2

Складіть рахунок-фактуру № 442 від 02.11 на отримання ТМЦ за довіреністю № 0186 вартість 1 шт. свічки запальної – 15 грн без ПДВ, транспортні витрати – 30 грн без ПДВ.

Завдання № 3

Складіть податкову накладну за даними завдань № 1–2.

Завдання № 4

Виконайте записи в журналі обліку вантажів. Розрахунки з постачальником виконані шляхом перерахування авансу в повній сумі вартості ТМЦ. Заповніть картку складського обліку.

Завдання № 5

1.   Складіть бухгалтерські проводки за завданнями № 1–4.

2.   Виконайте записи в облікових регістрах по рахунку 207.

3.   Вкажіть у якій звітності відображається інформація про запаси.

10. Облік пально-мастильних матеріалів


Вступ

Розділ 1. Сутність, оцінка й класифікація пально-мастильних матеріалів на підприємстві

1.1. Сутність і значення пально-мастильних матеріалів на підприємстві

1.2. Оцінка пально-мастильних матеріалів

1.3. Класифікація пально-мастильних матеріалів

1.4. Види та норми витрат палива

Розділ 2. Облік пально-мастильних матеріалів на підприємстві

2.1. Розрахунок нормативних витрат палива

2.2. Документальне оформлення руху пально-мастильних матеріалів

2.3. Особливості інвентаризації пально-мастильних матеріалів

2.4. Синтетичний та аналітичний облік надходження й вибуття пально-мастильних матеріалів

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання


Завдання № 1

Заповніть бланк довіреності серії АГ № 0186 від 02.11 на отримання від ТОВ “Азовтехпостач” 20 т солярки. Довіреність видана експедитору Метику В.М. Реквізити постачальника: м. Бердянськ, вул. Шмідта 23, р/р 02641400721 АБ “Південний” МФО 330830. Реквізити покупця: ТОВ “Мрія” м. Запоріжжя, вул. Жуковського 55, р/р 02672505401 АБ “Індексбанк” МФО 330075.

Зареєструйте довіреність у книзі реєстрації виданих довіреностей.

Завдання № 2

Складіть рахунок-фактуру № 442 від 02.11 на отримання ТМЦ за довіреністю № 0186. Вартість 1 т солярки – 2675 грн. без ПДВ, транспортні витрати – 390 грн. без ПДВ.

Завдання № 3

Складіть податкову накладну за даними завдань № 1, 2.

Завдання № 4

Виконайте записи в журналі обліку вантажів. Розрахунки з постачальником виконані шляхом перерахування авансу в повній сумі вартості ТМЦ. Заповніть картку складського обліку.

Завдання № 5

1.   Складіть бухгалтерські проводки за даними завдань № 1–4.

2.   Виконайте записи в облікових регістрах по рахунку 203.

3.   Вкажіть, у якій звітності відображається інформація про запаси.


11. Облік будівельних матеріалів


Вступ

Розділ 1. Сутність, оцінка й класифікація будівельних матеріалів на підприємстві

1.1. Сутність і значення будівельних матеріалів на підприємстві

1.2. Оцінка будівельних матеріалів

1.3. Класифікація будівельних матеріалів

Розділ 2. Облік будівельних матеріалів на підприємстві

2.1. Документальне оформлення руху будівельних матеріалів

2.2. Інвентаризація будівельних матеріалів

2.3. Облік надходження й вибуття будівельних матеріалів

2.4. Аналітичний облік будівельних матеріалів

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання

 

Завдання № 1

Заповніть бланк довіреності серії АГ № 0186 від 02.11 на отримання від ТОВ “Азовтехпостач” 300 м2 руберойду РПП-400. Довіреність видана експедитору Метику В.М. Реквізити постачальника: м. Бердянськ, вул. Шмідта 23, р/р 02641400721 АБ “Південний” МФО 330830. Реквізити покупця: ТОВ “Мрія” м. Запоріжжя, вул. Жуковського 55, р/р 02672505401 АБ “Індексбанк” МФО 330075.

Зареєструйте довіреність у книзі реєстрації виданих довіреностей.


Завдання № 2

Складіть рахунок-фактуру № 442 від 02.11 на отримання ТМЦ за довіреністю № 0186. Вартість 1 м2 руберойду – 60 грн. без ПДВ, транспортні витрати – 30 грн. без ПДВ.

Завдання № 3

Складіть податкову накладну за даними завдань № 1, 2.

Завдання № 4

Виконайте записи в журналі обліку вантажів. Розрахунки з постачальником виконані шляхом перерахування авансу в повній сумі вартості ТМЦ. Заповніть карту складського обліку.

Завдання № 5

1.   Складіть бухгалтерські проводки за даними завдань № 1–4.

2.   Виконайте записи в облікових регістрах по рахунку 205.

3.   Вкажіть, у якій звітності відображається інформація про запаси.


12. Облік розрахунків з оплати праці


Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи розрахунків з оплати праці

1.1. Сутність і значення оплати праці на підприємстві

1.2. Форми оплати праці та види заробітної плати

1.3. Порядок розрахунку заробітної плати та формування фонду оплати праці

Розділ 2. Облік розрахунків з оплати праці

2.1. Документальне оформлення розрахунків з оплати праці

2.2. Облік розрахунків з оплати праці робітників у системі бухгалтерських рахунків

2.3. Автоматизований облік розрахунків з оплати праці

Висновки

Список використаних джерел

Практичне завдання

Завдання № 1

Складіть табель ф. П-14 за листопад 2005 по ТОВ “Мрія” за такими даними:

Гришко П.П. директор.

Костюченко Н.О. головний бухгалтер (з 1 по 5 була у відпустці за власний рахунок).

Перерва К.С. менеджер.

Директор і менеджер відпрацювали повний місяць.

Завдання № 2

Нарахувати заробітну плату за листопад, зробити необхідні утримання та визначити суму до видачі, якщо:

v Оклад директора – 1500 грн.

v Оклад головного бухгалтера – 1200 грн.

v Оклад менеджера – 1200 грн.

Рішення оформити в розрахунково-платіжній відомості.

Завдання № 3

Розрахувати нарахування заробітної плати за умовою завдання 2.

Завдання № 4

1.   Складіть бухгалтерські проводки за даними завдань 2, 3.

2.   Виконайте записи в регістрі бухгалтерського обліку по рахунку 661.

3.   Скажіть, де відображається інформація по рахунку 661 у звітності.


13. Облік розрахунків із соціального страхування


Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи розрахунків з соціального страхування

1.1. Сутність і значення соціального страхування на підприємстві

1.2. Класифікація соціального страхування

Розділ 2. Облік розрахунків із соціального страхування

2.1. Синтетичний та аналітичний облік утримання внесків на загальнообов’язкове соціальне страхування

2.2. Синтетичний та аналітичний облік нарахування внесків на загальнообов’язкове соціальне страхування

2.3. Автоматизований облік розрахунків із соціального страхування

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання

Завдання № 1

Виконайте утримання до ПФ, ФСС та ФБ за такими даними:


№ з/п

ПІБ

Посада

Нараховано

ПФ

ФСС

ФБ

Всього

У т. ч. лікарняні

1

Гороховець Є.В.

Директор

2500
2

Рантушна Л.В.

Головний майстер

1200

300
3

Суворов П.Ю.

Водій транспортного цеху

1500

200
4

Сахно Д.Д.

Продавець

1500
5

Мовчан Л.В.

Головний менеджер

2000
Завдання № 2

Розрахуйте нарахування за умовою завдання № 1 до ПФ, ФСС, ФБ, ЮНВ (складіть табель за зразком умови 1).

Завдання № 3

Складіть бухгалтерські проводки за умовами завдань № 1, 2. Розв’язок оформити таблицею.


№ з/п

Зміст операції

Проводка

Сума, грн

Дт

Кт

1


Завдання № 4

Виконайте записи за умовами завдань № 1–3 до журналу-ордеру по рахунку 65.

Завдання № 5

1.   Вкажіть, у якій звітності відображена інформація по рахунку 65.

2. Вкажіть нормативну базу з питань соціального страхування.


14. Облік розрахунків з підзвітними особами


Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи розрахунків з підзвітними особами

1.1. Сутність і значення розрахунків з підзвітними особами

1.2. Порядок розрахунків з підзвітними особами

Розділ 2. Облік розрахунків з підзвітними особами

2.1. Документальне оформлення розрахунків з підзвітними особами

2.2. Облік службових відряджень і розрахунків з підзвітними особами

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання

Завдання № 1

Скласти наказ № 16 від 03.03 про направлення у відрядження старшого менеджера ТОВ “Мрія” Волошина О.П. термін від 07.03 по 11.03.

Мета: участь у виставці-ярмарку “Будсервіс 2005” у м. Києві.

На підставі показу виписати посвідчення та зареєструвати його.

Завдання № 2

Скласти кошторис за даними умови 1 якщо:

1.   Вартість залізничних квитків – 45 грн.

2.   Вартість білизни – 9 грн.

3.   Вартість проживання в готелі 1 доба – 90 грн.

Оформіть видачу авансу готівкою з каси.

Завдання № 3

Скласти й опрацювати звіт про використання коштів Волошина О.П., який передано до бухгалтерії 12.03.

До звіту додано:

1.   два залізничних квитки по 46 грн;

2.   два чеки на білизну по 7 грн;

3.   квитанція камери схову на 6 грн;

4.   квитанція готелю на 156 грн;

5.   квитанція за сплату реєстраційного збору на 30 грн.

Завдання № 4

Виконайте записи за умовами завдань № 1–3 до реєстрів обліку по рахунках 372.

Завдання № 5

1.   В якому випадку штраф сплачується в розмірі 15% і ким.

2.   В якому випадку неповернена в установлений термін сума оподатковується НДФО.

3. В якій звітності відображається інформація по рахунку 372.


15. Облік витрат основного виробництва


Вступ

Розділ 1. Теоретико-економічне визначення витрат виробництва

1.1. Види виробничої діяльності

1.2. Поняття та визначення витрат виробничої діяльності

Розділ 2. Облік виробничих витрат

2.1. Облік прямих виробничих витрат

2.2. Облік загальновиробничих витрат

2.3. Калькулювання витрат виробництва продукції

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання

 

Завдання № 1

Необхідно:

- скласти журнал реєстрації господарських реєстрацій;

- визначити собівартість реалізованих послуг та фінансовий результат від звичайної діяльності.

Дані для виконання:

МП “Фортуна”, що є платником єдиного податку за ставкою 10% надає послуги по перевезенню вантажів замовника власним транспортом. Облік витрат ведеться на рахунках класу 8 без застосування рахунків класу 9 та рахунку 23.


Реєстр господарських операцій МП “Фортуна” за 1 квартал ц. р.

№ з/п

Зміст господарських операцій

Сума, грн

1

Акцептовано рахунок водоканалу за водопостачання

1400

2

Нарахована заробітна плата водіям

1200

3

Відпущено на утримання автомобілів:

– бензин А-71;

– дизпаливо


2560

1420

4

Нараховано знос:

– автомобілів;

– гаражу


1450

280

5

Проведено підрахування на додаткове страхування водіїв, які працюють у шкідливих умовах

1400

6

Нараховано заробітну плату адміністративному персоналу

500

7

Проведені відрахування на соціальні заходи (див. оп. 2, 6)

?

8

Надійшли кошти від замовників:

– на поточний рахунок;

– на валютний рахунок (в грн)


5750

9565

9

Нараховано єдиний податок (10% від суми виручки)

?

10

Відображено втрати від негативної курсової різниці

120

11

Нараховані відсотки за користування короткостроковим кредитом банку

125

12

Відображено втрати від крадіжки бензину на складі (винну особу не виявлено)

200

Завдання № 2

Необхідно:

- скласти журнал реєстрації господарських операцій;

- заповнити форму № 2 “Звіт про фінансові результати”.

Дані для виконання:

На ЗАТ “Будмаш” облік витрат операційної діяльності ведеться без застосування рахунків класу 8.

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Списано матеріали на виробництво прес-машин

18 000

2

Списано покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби, витрачені на виготовлення прес-машин

2400

3

Списано матеріали, витрачені для потреб цехів:

-   механічного;

-   складального


1800

2300

4

Витрачено канцелярське приладдя для працівників душової

180

5

Списано паперову безповоротну тару для упакування готової продукції

900

6

Списано вартість спецодягу, призначеного для працівників душової

90

7

Нараховано заробітну плату:

-   виробничим робітникам;

-   цеховому персоналу;

-   адміністративному персоналу;

-   персоналу, що обслуговує душову


5600

3200

2600

180

8

Проведені обов’язкові відрахування на соціальне страхування (див. оп. 7)

?

9

Нараховано знос:

-   будівлі механічного цеху;

-   будівлі складального цеху;

-   заводоуправління;

-   складу готової продукції;

-   приміщення душової


120

80

500

380

20

10

Повернуто із виробництва на склад невикористані матеріали

280

11

Оприбутковано готову продукцію прес-машини чотирьохвалові (незавершене виробництво – 20%)

?

12

Повністю розподілені та списані загальновиробничі витрати

?

13

Відвантажено готову продукцію покупцям

35 000


Завдання № 3

На реєстру господарських операцій ТОВ “Меркурій”, що веде облік витрат з використанням рахунків 8 та 9-го класів, скласти бухгалтерські проводки, зазначити первинні документи; скласти журнал-ордер № 10, головну книгу й шахову відомість по рахунку класу 8.


з/п

Зміст господарських операцій

Сума, грн

1

Передано напівфабрикати (заготовки ламелі) в цех для виробництва паркету

19 000

2

Списано вартість МШП на загальновиробничі потреби

100

3

Акцептовано рахунок “Запоріженерго” за електроенергію, надано для обслуговування обладнання, крім того ПДВ

1700

4

Списано зі складу на загальновиробничі потреби вартість запасних частин

500

5

Списано бензин А-76 для автомобіля директора

97

6

Нараховано комісійну винагороду банку за купівлю іноземної валюти

40

7

Відпущено МШП в цех на ремонт обладнання

228

8

Нараховано знос основних засобів:

- виробничому цеху;

- будівлі заводоуправління


3230

1800

9

Нараховано заробітну плату:

- робітникам основного виробництва за виготовлення паркету;

- начальнику цеху;

- адміністративному персоналу;

- відпускні бухгалтеру-касиру Вінніченко К.О.


1750

195

730

180

10

Здійснено відрахування на соціальні заходи від нарахованої заробітної плати згідно з чинним законодавством (див. оп. 9)

?

11

Передано на склад готову продукцію

?


Завдання № 4

Скласти бухгалтерські проводки та вказати первинні документи.

Дані для виконання:

1.   Протягом звітного періоду підприємство “Транзит” спрямувало частину нерозподіленого прибутку в сумі 1000 грн на поповнення резервного капіталу.

2.   За підсумками наступного звітного періоду частину зарезервованих коштів у сумі 500 грн було спрямовано на погашення непокритих збитків.

Завдання № 5

Виконайте записи в регістрі бухгалтерського обліку по рахунку 23 за умовами завдання № 1.


16. Облік загальновиробничих, адміністративних та витрат на збут


Вступ

Розділ 1. Теоретико-економічне визначення загальновиробничих, адміністративних та витрат на збут

1.1. Поняття та визначення витрат на управління та обслуговування діяльності підприємства

1.2. Класифікація загальновиробничих, адміністративних та витрат на збут

Розділ 2. Облік загальновиробничих, адміністративних витрат та витрат на збут

2.1. Синтетичний та аналітичний облік загальновиробничих витрат

2.2. Синтетичний та аналітичний облік адміністративних витрат

2.3. Синтетичний та аналітичний облік витрат на збут

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання


Завдання № 1

Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи; визначити необхідні суми на підставі наведеного реєстру господарських операцій ТОВ “Анкар”.

Дані для виконання:

Підприємство займається оптовою торгівлею та надає різноманітні послуги.


Реєстр господарських операцій ТОВ “Анкар” за березень ц. р.

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Нараховано знос: адмінбудівлі нематеріальних активів загальногосподарського призначення

180 90

2

Нараховано заробітну плату:

-   директору;

-   головному бухгалтеру;

-   торговим агентам;

-   працівникам обслуговуючих господарств


500

300

340

700

3

Здійснено відрахування від заробітної плати персоналу та проведено утримання відповідно до чинного законодавства (див. оп. 2)

9

4

Нараховано резерв на оплату відпусток адміністративному персоналу

85

5

Відображено:

-   витрати на зв’язок (телеграфний, телефонний, факс, мобільний);

-   винагороду за юридичні послуги;

-   витрати на придбання канцелярського приладдя


120


250

140

6

Оплачено послуги банку по розрахунково-касовому обслуговуванню

25

7

Оплачено вартість отриманої ліцензії

110

8

Відображено витрати, пов’язані з навчанням бухгалтера комп’ютерній програмі “1С: Бухгалтерія 7.7”

200

9

Відображено нестачі й втрати від псування ТМЦ

120

10

Нараховано комунальний податок

17

11

Відображено штрафні санкції за несвоєчасну поставку продукції

105

12

Віднесено суму витрат на зменшення фінансового результату від операційної діяльності

?

Завдання № 2

Необхідно:

- оформити журнал реєстрації господарських операцій підприємства

- вказати первинні документи та визначити необхідні суми на підставі наведеного реєстру господарських операцій ТОВ “Наталі”.

Дані для виконання:

На підприємстві протягом червня–серпня цього року проведено ремонт адміністративного приміщення, приміщення магазину та складу товарів господарським способом.

Реєстр господарських операцій ТОВ “Наталі” за червень-серпень ц. р.

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Списано матеріали на ремонт:

-   адміністративного приміщення;

-   магазину;

-   складу


920

440

460

2

Списано МШП, використані для ремонту:

-   магазину;

-   адміністративного приміщення


105

80

3

Нараховано заробітну плату працівникам, які здійснюють ремонт:

-   адміністративного приміщення;

-   магазину;

-   складу


720

350

330

4

Проведено відрахування від заробітної плати та здійснено утримання відповідно до чинного законодавства

?

5

Списано витрати по проведеному ремонту

?


Завдання № 3

Необхідно:

- вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи;

- визначити необхідні суми на підставі наведених даних по ВАТ “Україна”.

Дані для виконання:

Підприємство в ході своєї діяльності проводить дослідження та розробки. При цьому було нараховано знос на основні засоби, що використовуються в ході досліджень, – 450 грн;

v відпущено напівфабрикати – 100 грн;

v списано МШП – 80 грн;

v спожито електроенергію, пару, воду, газ та інші види енергії, отримані зі сторони, – 230 грн;

v нараховано заробітну плату – 580 грн, здійснено відрахування та утримання відповідно до чинного законодавства – ? грн.

Завдання № 4

Розподілити постійні та змінні загальновиробничі витрати відповідно П(С)БО 16, визначити суми нерозподілених постійних загальновиробничих витрат, скласти бухгалтерські проводки та вказати первинні документи на підставі наведених даних ТОВ “Лідія”.


№ з/п

Показники

Сума, грн

1

База розподілу при нормальній потужності, машино-години

10 000

2

Загальновиробничі витрати при нормальній потужності, грн

20 000

З них:


змінні

15 000

постійні

500

3

База розподілу при фактичній потужності, машино-години:


1-й звітний період

11 000

2-й звітний період

8500

4

Загальновиробничі витрати, грн


1-й звітний період

23 000

З них:

змінні


22 100

2-й звітний період

18 000

З них:

змінні


16 200


Завдання № 5

Необхідно:

- оформити журнал реєстрації господарських операцій підприємства;

- вказати первинні документи та визначити необхідні суми на підставі наведеного реєстру господарських операцій ТОВ “Том”;

- розрахувати відповідно до вимог П(С)БО 16 суму надзвичайних збитків, що відображаються в звіті про фінансові результати, визначити фінансовий результат від надзвичайних подій.

Дані для виконання:

У першому кварталі підприємство зазнало втрат від повені.


Реєстр господарських операцій ТОВ “Том” за 1 квартал ц. р.

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Списано втрачені в результаті повені:

-   вантажний автомобіль;

-   комп’ютер;

-   приміщення складу


5600

2300

9850

2

Списано втрачені в результаті надзвичайних подій запаси

2300

3

Використано на ліквідацію наслідків повені грошові кошти

1200

4

Надано послуги сторонніх організацій з ліквідації наслідків стихійного лиха

1600

5

Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим на відновлювальних роботах

600

6

Проведено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати працівників, зайнятих на відновлювальних роботах

?

7

Відшкодовано надзвичайні втрати підприємства за рахунок коштів бюджету

20 000

8

Визначено фінансовий результат від надзвичайних подій

?

17. Облік готової продукції


Вступ

Розділ 1. Економічна характеристика й оцінка готової продукції

1.1. Економічна характеристика готової продукції

1.2. Оцінка готової продукції

Розділ 2. Облік готової продукції

2.1. Документальне оформлення руху готової продукції

2.2. Фінансовий облік руху готової продукції

2.3. Податковий облік руху готової продукції

2.4. Аналітичний облік готової продукції

Висновки

Список використаних джерел

Практичне завдання

Завдання № 1

Підприємство А відвантажило підприємству Б продукцію балансовою вартістю 9000 грн. Натомість підприємство Б поставило (підприємству А готової продукції балансовою вартістю 9500 грн, у тому числі ПДВ – 2000 грн.

Відобразити господарську операцію на рахунках обліку.

Завдання № 2

Покупцю відвантажено продукцію власного виробництва фактичною собівартістю 120 000 грн без попередньої оплати за контактною вартістю на суму 152 000 (у т. ч. ПДВ).

Відобразити в обліку цю господарську операцію.

Завдання № 3

Від покупця надійшла попередня оплата за виконання робіт на суму 42 000 грн (у т. ч. ПДВ). Фактично вартість виконаних робіт становить 29 000 грн (у т. ч. ПДВ). 3000 грн повернено замовнику. Фактична собівартість послуг становить 26 000 грн.

Відобразити в обліку цю господарську операцію.

Завдання № 4

Визначити фактичну виробничу собівартість готової продукції та скласти бухгалтерську проводку на її оприбуткування, використовуючи такі дані:

- фактичні витрати на виготовлення продукції за місяць – 5800 грн;

- вартість зворотних відходів, оприбуткованих з виробництва, – 300 грн;

- собівартість остаточного (кінцевого) браку, виявленого на виробництві, – 100 грн.

Залишки незавершеного виробництва на початок місяця – 300 грн, на кінець місяця – 150 грн.

Завдання № 5

Зі складу підприємства викрадено готової продукції на суму 10 000 грн (без ПДВ). Винних осіб не було встановлено, з огляду на що на підприємстві ухвалено рішення про списання вкраденої готової продукції на збитки підприємства.

Відобразити в обліку господарську операцію, пов’язану з виявленням нестачі.


18. Облік касових операцій


Вступ

Розділ 1. Економічна характеристика касових операцій

1.1. Економічна характеристика грошових коштів та касових операцій

1.2. Порядок здійснення касових операцій

1.3. Завдання та об’єкти обліку касових операцій

Розділ 2. Облік касових операцій

2.1. Документальне оформлення касових операцій

2.2. Фінансовий облік касових операцій

2.3. Інвентаризація каси та касових операцій

2.4. Аналітичний облік касових операцій

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання

 

Завдання № 1

На підставі пункту 1 та пункту 6(а) завдання № 2 складіть касові ордери та зареєструйте їх.

Завдання № 2

Складіть звіт касира (умовно) за жовтень на підставі таких даних.

Залишок на 01.10 – 10 611 грн. Операції за жовтень:


№ з/п

Зміст операції

Дт

Кт

Сумма, грн

1

У касу підприємства внесена як погашення довгострокової позики сума1000

2

Оприбутковано в касу грошові кошти отримані з банку5000

3

Оприбутковано в касу грошові кошти, отримані як погашення заборгованості:

-   по короткостроковому векселю;2000

-   покупців за отримані товари, роботи, послуги;2500

-   робітників підприємства по отриманих короткострокових позиках1800

4

Повернені до каси невикористані підзвітні кошти1200

5

Отримані в касу суми:

-   дивідендів, відсотків, роялті;1500

-   по претензіям, висунутим постачальникам, підрядчикам;2000

-   як відшкодування винною особою збитків, нанесених підприємству розкраданням (псуванням) матеріальних цінностей500

6

Внесена в касу готівка як внесок засновників без зміни статутного фонду:2500

-   внесок до статутного фонду;5000

-   цільове фінансування2500

7

Видана із каси готівка для заведення поточного банківського рахунку5000

8

Видана із каси готівка:

-   під звіт (на відрядження, на хозпотреби);1000

-   на виплату заробітної плати;25 000

-   як короткострокова безвідсоткова позика;2000

-   для викупу акцій у акціонерів для перепродажу, анулювання й т. п.5000


Завдання № 3

За станом на 31.10 проведіть інвентаризацію в касі. Розбіжностей з обліковими даними немає. Реквізити, яких не вистачає, заповніть самостійно.

Завдання № 4

Виконайте записи за даними завдання № 1–3 до журналу-ордеру № 1.

Завдання № 5

1. Вкажіть, у якій звітності відображена інформація по рахунку 30.

2. Які штрафні санкції накладаються за недотримання касової дисципліни.


19. Облік операцій на поточному рахунку


Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи операцій на поточному рахунку

1.1. Види банківських рахунків

1.2. Порядок відкриття банками рахунків

1.3. Безготівкові форми розрахунків

1.4. Завдання та об’єкти обліку операцій на поточному рахунку

Розділ 2. Облік операцій на поточному рахунку

2.1. Документальне оформлення операцій на поточному рахунку

2.2. Фінансовий облік операцій на поточному рахунку

2.3. Облік безготівкових розрахунків при різних їх формах

2.4. Інвентаризація грошових коштів на поточному рахунку в банку

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання

 

Завдання № 1

Складіть платіжне доручення № 106 від 01.10 за пунктом 6(а) завдання № 3. Платник: ТОВ “Мрія” р/р 260857760211 МФО 330015 АБ “Індексбанк”. Реквізити, яких не вистачає, заповнити самостійно.

Завдання № 2

Складіть виписку банку за 01.10. за пунктами 1–5 та 11–13 завдання № 3. Вхідний залишок – 233 925 грн. Реквізити, яких не вистачає, візьміть з завдання № 1 або заповніть самостійно.

Завдання № 3

Складіть журнал реєстрації господарських операцій за листопад:


№ з/п

Зміст операції

Дт

Кт

Сума, грн

1

Погашено довгострокову дебіторську заборгованість:

– по фінансовій оренді;

– за довгостроковим векселем;

– по довгостроковій безвідсотковій позиці на будівництво житла
10 000

15 000

7000

2

Внесено наявний виторг у банк5000

3

Перераховані на поточний рахунок:

-   кошти з рахунку чекових книжок2000


-   кошти від продажу іноземної валюти17 000

4

Погашено короткостроковий вексель10 000

5

Перераховані на поточний рахунок кошти від продажу депозитних сертифікатів8000

6

Перераховані на поточний рахунок у погашення заборгованості:
-   за відвантажені товари, виконані роботи, зроблені послуги;75 000


-   по нарахованих дивідендах, відсоткам, роялті й т. п.;5000


-   по сумах визнаних претензій за поставку неякісних товарів;200


-   по належних сумах за відшкодування матеріального збитку й т. п.;800


-   по сумах плати за оперативну оренду майна15 000

7

Отримані на поточний рахунок кошти як:

-   збільшення пайового капіталу;5000


-   емісійний дохід від випуску акцій;15 000


-   інший вкладений капітал;1000


-   за перепродаж вилучених акцій, інших часток;5000


-   внесок до статутного фонду;20 000


-   цільове фінансування9000

8

Отримано кошти на поточний рахунок як:

-   довгострокові банківські кредити в національній валюті;100 000


-   вартість випущених довгострокових облігацій;7000


-   довгострокові фінансові допомоги на поворотній безвідсотковій основі;25 000


-   короткострокові банківські кредити в національній валюті;95 000


-   аванси під поставку товарів, виконання робіт, надання послуг100 000

9

Отримані на поточний рахунок кошти як доходи:

-   від реалізації іноземної валюти;20 000


-   від сум отриманих штрафів за порушення договірних умов;5000


-   від сум отриманих страхових відшкодувань15 000

10

Перераховано кошти з поточного рахунку:

-   для здійснення довгострокових фінансових інвестицій;200 000


-   фінансування капітального будівництва150 000

11

Отримана в банку готівка для виплати заробітної плати, коштів на відрядження, господарські потреби20 000

12

Перераховано кошти з поточного рахунку:

-   на відкриття рахунку для операцій із чековими книжками;4000


-   для придбання путівок у дома відпочинку для співробітників;1000


-   на біржу для придбання іноземної валюти;20 000


-   на придбання депозитних сертифікатів500

13

Перераховано кошти покупцеві у зв’язку з поверненням товарів5 000

14

Перераховані з поточного рахунку кошти:

-   як аванс під поставку товарів, робіт, послуг;15 000


-   як попередня оплата за оперативну оренду майна;700


-   для викупу акцій власної емісії, часток у статутному фонді й т. п.13 000

15

Повернення внесків у статутний фонд учасникам, що вибувають2000

16

Оплата гарантійних зобов’язань4500

17

Повернуто невикористану частину цільового фінансування10 000

18

Перераховані з поточного рахунку кошти на погашення:

-   довгострокових банківських кредитів у національній валюті, інших довгострокових позик;25 000


-   заборгованості по довгострокових облігаціях;17 000


-   довгострокової безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі;19 000


-   короткострокових кредитів банку в національній валюті, інших короткострокових позик;50 000


-   заборгованості по довгострокових, короткострокових векселях;150 000


-   поточної заборгованості по довгострокових зобов’язаннях у національній валюті7000

19

Перераховано кошти на погашення заборгованості за придбані товари, роботи, послуги1800

20

Перераховані в бюджет податки, збори, обов’язкові платежі70 000

21

Виплачено заробітну плату в безготівковому порядку за допомогою перерахування коштів на картку25 000

22

Перераховані з поточного рахунку дивіденди та інші виплати учасникам12 000

23

Перераховані з поточного рахунку кошти як погашення заборгованості по:

-   раніше отриманому авансу;150


-   нарахованим відсоткам за використання майна на умовах оперативної, фінансової оренди;2 000


-   зобов’язанням перед іншими кредиторами1 200


Завдання № 4

За умовою завдань № 2, 3 (умовно поділити на 3–4 виписки) виконайте записи до журналу-ордеру № 1 по рахунку 311 за жовтень.

Завдання № 5

1.   Вкажіть, у якій звітності відображена інформація по рахунках.

2.   У якому випадку по рахунку 311 може бути у виписці банку дебетове сальдо.


20. Облік бартерних операцій


Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку бартерних операцій

1.1. Сутність бартерних операцій

1.2. Характеристика подібних та неподібних активів

Розділ 2. Облік бартерних операцій

2.1. Облік бартерних операцій при обміні подібними активами

2.2.Облік бартерних операцій при обміні неподібними активами

2.3.Аналітичний облік бартерних операцій

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання

Завдання № 1

Складіть бухгалтерські проводки по обліку бартерних операцій на підприємстві “Альфа”.

Підприємство “Альфа” закуповує у підприємства “Бета” матеріали для свого виробництва, а розраховується за це з підприємством “Бета” своїми товарами.

Підприємство “Бета” закуповує у підприємства “Альфа” товари для своєї торгівельної діяльності, а розраховується за це з підприємством “Альфа” іншими товарами.


№ з/п

Документ

Зміст операції

Проводка

Сума, грн

Дт

Кт

1


Реалізація товарів підприємству “Бета”:

-   відвантажені товари;

-   ПДВ у складі виручки
12 000

2000

2


Реалізований товар списаний з балансу7000

3


Сума нарахованої виручки визнана доходом звітного періоду?

4


Собівартість реалізованих товарів зарахована в зменшенні доходів звітного періоду?

5


Отримані матеріали від підприємства “Бета” в порядку бартерного обміну10 000

6


Податковий кредит2000

7


Закриття розрахунків за поставки?


Завдання № 2

Складіть бухгалтерські проводки по обліку бартерних операцій у підприємстві “Бета”


№ з/п

Документ

Зміст операції

Проводка

Сума, грн

Дт

Кт

1


Отримані товари від підприємства “Альфа” в порядку бартерного обміну:

-   оприбутковано товар;

-   податковий кредит
10 000

2000

2


Реалізований товар підприємством “Альфа”:

-   відвантажені товари;

-   ПДВ у складі виручки
12 000

2000

3


Закриті рахунки за поставки?

4


Реалізований товар списаний з балансу8000

5


Закриті рахунки 9 і 7-го класів?

?


Завдання № 3

Два підприємства з однієї сфери діяльності займаються поставками молока для роздрібної торгівлі у двох різних населених пунктах. Сталося так, що в одному з цих населених пунктів молокозавод тимчасово зменшив виробничу потужність у зв’язку з ремонтом. Підприємство, щоб не збивати попит у своєму районі, домовляється з підприємством “Бета” про те, щоб отримати потрібний у його районі товар тепер, а згодом, коли налагодяться поставки, – віддати йому молоко в тій самій кількості.

Проаналізувавши ситуацію дайте відповідь на такі питання:

1)Який вид бартеру використовують підприємства?

2)Вкажіть які ознаки цього виду бартеру ви побачили в цій ситуації.

3)Як відобразити ці операції в обліку?

Завдання № 4

Виконайте записи за умовою завдання № 1 в реєстрі бухгалтерського обліку по рахунку 36.

Завдання № 5

Підприємство А обміняло папір для писання (балансова вартість – 500 грн., справедлива вартість – 550 грн.) на пально-мастильні матеріали (ПММ) у підприємства В (балансова вартість ПММ – 1000 грн., справедлива вартість – 800 грн.). При цьому підприємство А доплатило підприємству В 250 грн.

Визначити балансову вартість отриманого паперу для писання й ПММ, дохід від цієї операції та відобразити операції на рахунках б/о.


21. Облік розрахунків з дебіторами


Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи розрахунків з дебіторами

1.1. Сутність дебіторської заборгованості

1.2. Класифікація дебіторської заборгованості

1.3. Завдання та об’єкти обліку розрахунків з дебіторами

Розділ 2. Облік розрахунків з дебіторами

2.1. Документальне оформлення розрахунків з дебіторами

2.2. Облік розрахунків за виданими авансами

2.3. Облік розрахунків з підзвітними особами

2.4. Облік розрахунків за нарахованими доходами

2.5. Облік розрахунків за претензіями та розрахунків за відшкодування завданих збитків

2.6. Облік розрахунків з іншими дебіторами

Висновки

Список використаних джерел

Практичне завдання

Завдання № 1

Підприємство за договором купівлі-продажу отримало від постачальника товар на суму 8600 грн (у т. ч. ПДВ) з їх наступною оплатою.

Відобразити в обліку цю господарську операцію.

Завдання № 2

Підприємство обміняло товар А (первісна (балансова) вартість – 800 грн., справедлива вартість – 1000 грн.) на товар В (первісна (балансова) вартість – 650 грн., справедлива вартість – 100 грн.) з доплатою 400 грн.

Визначити балансову вартість отриманого товару, дохід по даній операції та відобразити цю операцію в реєстрах бухгалтерського обліку.

Завдання № 3

На складі підприємства було виявлено нестачу матеріалів внаслідок розкрадання з вини комірника на суму 420 грн. (у т. ч. ПДВ). Суму нестачі було внесено винною особою до каси підприємства.

Розрахувати розмір збитку відповідно до Порядку № 116. При цьому індекс інфляції умовно прийняти рівним 1,2.


Завдання № 4.

Визначте суму резерву за результатами аналізу дебіторської заборгованості підприємства на 31.12. 2ххх р., якщо для оцінки резерву сумнівних боргів підприємство використовує метод періодизації дебіторської заборгованості.


Дані для розрахунку:

Дебітори станом на 31.12.2ххх р.

Термін прострочення оплати

0

До одного кварталу

Від одного кв. до двох кв.

Від двох кв. до трьох кв.

Від трьох кв. до одного року

Всього, тис. грн

Всього

1300

1500

200

300

100

3400

Коефіцієнт сумнівності

0,05

0,2

0,3

0,4

х

Завдання № 5

Підприємство за договором купівлі-продажу оплатило вартість матеріалів на суму 24 000 грн (у т. ч. ПДВ). Отримано податкову накладну в постачальника. При отриманні матеріалів виявлено недостачу на суму 3000 грн. (у т. ч. ПДВ). За погодженням сторін постачальник у тому самому звітному періоді повернув на банківський рахунок підприємства-покупця вартість матеріалу, якого не вистачає. Виписано розрахунок коригування ПДВ.

Відобразити в обліку цю господарську операцію.


22. Облік операцій з цінними паперами


Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи цінних паперів

1.1. Сутність цінних паперів

1.2. Класифікація цінних паперів

1.3. Завдання та об’єкти обліку цінних паперів

Розділ 2. Облік операцій з цінними паперами

2.1. Документальне оформлення операцій з цінними паперами

2.2. Облік акцій та облігацій

2.3. Облік ощадних сертифікатів

2.4. Облік приватизованих паперів

2.5. Облік векселів та казначейських зобов’язань держави

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання

Завдання № 1

Визначити первісну вартість цінних паперів і скласти журнал реєстрації господарських операцій.

ТОВ “Еліта” придбало 600 акцій за ціною 2,3 грн. за одну акцію. Номінальна вартість акції – 1,1 грн. Крім того, витрати, пов’язані з оформленням операцій, становили: консультаційні послуги – 150 грн, послуги комісійного брокера – 1% від вартості укладеної угоди (крім того ПДВ). Оплата реєстратору – 20 грн. (без ПДВ).

Завдання № 2

У липні 2004 р. підприємство “Обрій” мало тимчасово вільні кошти, які могли бути вилучені з обігу на декілька місяців. Керівництвом було прийняте рішення купити акції інших компаній.

15.07.2004 р. підприємство “Обрій” купило 3000 акцій підприємства “Запоріжобленерго”. Ціна придбання, включаючи брокерські гонорари та інші витрати, становила 4200 грн. Номінальна вартість акції – 1,2 грн.

15.12.2004 р. отримані дивіденди в розмірі 30% від номінальної вартості акції.

30.12.2004 р. продано 2000 акцій підприємства “Запоріжобленерго” по 2 грн. за акцію.

31.12.2004 р. ринкова вартість акцій не змінилася й становила 2 грн.

Необхідно:

1.   Скласти записи в бухгалтерському обліку підприємства “Обрій”, пов’язані з обліком короткострокових інвестицій за 2004 p.

2.   Визначити балансову вартість інвестицій на 31 грудня 2004 р.

Завдання № 3

20.02.2004 р. придбано за грошові кошти звичайні акції підприємства “Оріон” – 200 шт. за ціною 2 грн. кожна та звичайні акції підприємства “Горизонт” – 2000 шт. за ціною 2,5 грн. за акцію. Послуги брокера – 100 грн.

30.04.2004 р. вартість акції підприємства “Горизонт” зменшилась на 0,50 грн.

02.05.2004 р. реалізовано акції підприємства “Оріон” за ціною 2,20 грн. за акцію та підприємства “Горизонт” за ціною 2,10 грн. за акцію.

Відобразити в обліку господарські операції, пов’язані з придбанням та реалізацією поточних фінансових інвестицій, та скласти необхідні розрахунки.


23. Облік розрахунків з постачальниками

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку розрахунків з постачальниками

1.1   .Сутність та класифікація зобов’язань

1.2   .Значення розрахунково-платіжної дисципліни

Розділ 2. Облік розрахунків з постачальниками

2.2. Документальне оформлення розрахунків

2.3. Облік розрахунків на умовах передоплати

2.4. Облік розрахунків на умовах наступної оплати

2.5. Аналітичний облік розрахунків з постачальниками

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання


Завдання № 1

Заповніть бланк довіреності серії АГ № 0186 від 02.11 на отримання від ТОВ “Азовтехпостач” 500 м3 тирсоплити. Довіреність видана експедитору Метику В.М. Реквізити постачальника: м. Бердянськ, вул. Шмідта 23, р/р 02641400721 АБ “Південний” МФО 330830. Реквізити покупця: ТОВ “Мрія” м. Запоріжжя, вул. Жуковського 55, р/р 02672505401 АБ “Індексбанк” МФО 330075.

Зареєструйте довіреність у книзі реєстрації виданих довіреностей.

Завдання № 2

Складіть рахунок-фактуру № 442 від 02.11 на отримання ТМЦ за довіреністю № 0186. Вартість 1 м3 тирсоплити – 16 грн. без ПДВ, транспортні витрати – 130 грн. без ПДВ.

Завдання № 3

Скласти податкову накладну за умовою завдання № 2 та виконати записи до реєстру податкових накладних.

Завдання № 4

Складіть бухгалтерські проводки:


№ з/п

Документ

Зміст операцій

Проводка

Сума, грн

Дт

Кт

1


Закрити заборгованість перед постачальником за рахунок раніше сплаченого авансу120 000

2


Банк сплатив рахунок постачальника за рахунок кредитної лінії120 000

3


Відображення продаж (передачі) боргових прав при факторингу:

а) на суму факторингу, що підлягає отриманню;

б) на суму факторингу коштів, зарезервованих фактором;

в) на суму відсотків за кредит
60 000


20 000


10 000

4


Перераховані гроші іноземним постачальникам за рахунок акредитиву
10 000

54 000

5


Розрахунки з постачальником оплачені корпоративною карткою10 000


Завдання № 5

1.   Складіть бухгалтерські проводки за даними завдань № 1–3.

2.   Виконайте записи в реєстрі бухгалтерського обліку по рахунку 63.

3.   Вкажіть, у якій звітності відображена інформація про заборгованість постачальника.


24. Облік кредитів


Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку кредитних операцій

1.1. Сутність та класифікація кредитних операцій

1.2. Нормативна база проведення кредитних операцій

Розділ 2. Облік кредитних операцій

2.1. Документальне оформлення кредитних операцій

2.2. Синтетичний облік короткострокових кредитів

2.3. Синтетичний облік довгострокових кредитів

2.4. Аналітичний облік кредитних операцій

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання

Завдання № 1

Складіть бухгалтерські проводки по фінансуванню товарних закупівель на умовах відкриття кредитної лінії.


№ з/п

Документ

Зміст операції

Провдка

Сума, грн

Дт

Кт

1


За рахунки позикових коштів банк перераховує аванс постачальнику120 000

2


Нараховано податковий кредит у зв’язку зі сплатою авансу20 000

3


Оприбутковано товар150 000

4


Визначається податковий кредит:

-   з суми авансу;

-   на вартість товару, що нарахована, але не оплачена
20 000

10 000

5


Сплачено рахунок постачальника за рахунок кредитної лінії60 000

6


Закрити заборгованість перед постачальником за рахунок раніше сплаченого авансу120 000

7


Нараховані відсотки за кредит2000

8


Підприємство реалізує товар:

-   продажна вартість;

-   податкова заборгованість;

-   собівартість товару
360 000

60 000

150 000

9


Надійшли гроші від покупців на поточний рахунок360 000

10


Сплачено заборгованість перед банком
Завдання № 2

Складіть бухгалтерські проводки по обліку прострочених кредитів.

Умова:

Підприємство отримало банківський кредит на суму 120 000 грн. під 24% річних терміном на 6 місяців з метою поповнення обігових коштів. Кредит отриманий 20.01.05. Термін погашення – 20.06.05. Щомісячно підприємство зобов’язане нараховувати й сплачувати відсотки в розмірі 2400 грн.

Кредит використали повністю в січні, на придбання товарів, що надійшли в лютому. Станом на 20.07 кредит погашено на суму 60 000 грн., частина кредиту, що залишилася до сплати, погасили у вересні. Сума відсотків за простроченим кредитом – 36% річних.

Завдання № 3

Скласти бухгалтерські проводки по обліку факторингових операцій у фактора, якщо загальна сума боргових прав – 90 000 грн., сума резерву за договором – 30 000 грн. (з них відсотки за факторинг – 10 000 грн., 20 000 грн. при погашенні всієї заборгованості будуть перераховані на рахунок клієнта).


№ з/п

Документ

Зміст операції

Проводка

Сума, грн

Дт

Кт

1


На суму переданих клієнту коштів60 000

2


На суму резерву (дисконту)30 000

3


Відсотки за факторинг визнаються доходом періоду10 000

4


Погашення боргів дебіторами90 000

5


Нараховані доходи для отримання за послуги із ведення реєстру рахунків покупців клієнта1500

6


Рахунок за послуги погашається за рахунок коштів резервів1500

7


Сума, що залишилася, нараховується до оплати клієнту15 500

8


Залишок факторингу суми перераховано клієнту15 500


Завдання № 4

Складіть бухгалтерські проводки по обліку факторингових операцій у клієнта за умовою завдання № 3.

Завдання № 5

Виконайте записи за завданнями № 1–4 у реєстрі бухгалтерського обліку.

Вкажіть, у якій звітності відображена заборгованість по кредитах.


25. Облік статутного капіталу


Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади статутного капіталу

1.1. Статутний капітал і корпоративні права підприємства

1.2. Збільшення статутного капіталу підприємства

1.3. Зменшення статутного капіталу підприємства

Розділ 2. Облік формування статутного капіталу підприємств різної форми власності

2.1. Документальне оформлення формування статутного капіталу підприємства

2.2. Фінансовий облік формування статутного капіталу підприємств різної форми власності

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання

Завдання № 1

Використовуючи зміст виробничої ситуації, скласти бухгалтерські проводки.

Громадяни А, В, С та приватне підприємство “Весна” вирішили заснувати відкрите акціонерне товариство “Світ”. Ними було зареєстровано інформацію про випуск акцій ВАТ “Світ” та оголошено передплату терміном на 6 місяців на 1 000 000 акцій номінальною вартістю однієї акції 1 грн. з розміщенням акцій за номінальною вартістю.

Внески засновників в оплату 280 000 акцій було здійснено в повному обсязі:

Засновником А як внесок до статутного капіталу внесено грошові кошти в національній валюті готівкою на суму 30 000 грн.

Засновником В як внесок до статутного капіталу внесено відповідним чином оформлені права на винахід за оцінною вартістю 50 000 грн.

Засновником С як внесок до статутного капіталу внесені відповідним чином оформлені акції ВАТ “Рось” у кількості 1000 шт. (номінальною вартістю 10 грн. кожна) за сумарною оцінною вартістю 50 000 грн.

Засновником “Весна” як внесок до статутного капіталу внесені за оцінною вартістю верстати на суму 100 000 грн. та сировина на суму 50 000 грн.

Передплатникам акцій було визначено умову внесення на момент підписки 30% вартості акцій грошовими коштами.

Завдання № 2

Використовуючи зміст виробничої ситуації, скласти бухгалтерські проводки.

ВАТ “Весна” на третьому році своєї діяльності збільшує статутний капітал на суму 1 000 000 грн. Ним зареєстрована інформація про випуск акцій ВАТ “Весна” та оголошено передплату терміном 6 місяців на 1 000 000 акцій номінальною вартістю однієї акції 1 грн. з розміщенням акцій за вартістю, яка дорівнює 1,5 номінальної вартості акцій.

Внески засновників в оплату 280 000 акцій було здійснено в повному обсязі:

- передплатникам акцій було визначено умову внесення на момент підписки 50% вартості акцій грошовими коштами;

- за період передплати було підписано всі акції. Передплатниками акцій було внесено на момент підписки 50% вартості акцій грошовими коштами в національній валюті (750 000 грн.) безготівковими розрахунками.

Завдання № 3

Використовуючи зміст виробничої ситуації, скласти бухгалтерські проводки.

ВАТ “Весна” здійснює повторне розміщення раніше викуплених у засновника акцій у кількості 20 000 шт. номінальною вартістю 1 грн за акцію загальною балансовою вартістю 30 000 грн за грошові кошти безготівковим розрахунком.

При цьому придбано:

1.   Покупцем № 1 – 5000 акцій за ціною, яка дорівнює ціні викупу.

2.   Покупцем № 2 – 10 000 акцій за ціною, яка дорівнює ціні викупу.

3.   Покупцем № 3 – 5000 акцій за ціною, яка дорівнює 1,6 номінальної вартості акцій.

Завдання № 4

Використовуючи зміст виробничої ситуації, скласти бухгалтерські проводки.

Загальними зборами ВАТ “Весна” прийнято рішення викупити 11 акцій власного випуску в усіх акціонерів, які цього вимагатимуть, за ціною викупу 1,5 номінальної вартості зі сплатою грошовими коштами безготівковим розрахунком протягом 10 днів з моменту передачі акцій. З акціонерами, які виявили бажання, були укладені угоди про викуп належних їм акцій у кількості 307 530 шт. номінальною вартістю 0,5 грн та здійснено повний розрахунок.

Необхідно визначити:

- суму коштів, сплачених акціонерами.

Складіть бухгалтерські проводки, необхідні для відображення в обліку здійснених операцій.

Завдання № 5

Використовуючи зміст виробничої ситуації, скласти бухгалтерські проводки.

ВАТ “Софія” було випущено 1 500 000 конвертованих облігацій загальною номінальною вартістю 1 500 000 грн. терміном обігу 2 роки.

Умови конвертації облігацій в акції, визначені при їх випуску, передбачали закінчення терміну обігу облігацій з коефіцієнтом (курсом) обміну облігацій на акції – одна акція на дві облігації.

На момент погашення облігацій бажання здійснити обмін виявили власники 1 050 000 облігацій. Статутний капітал становив 6 000 000 грн.

ВАТ “Софія” був здійснений додатковий випуск акцій номінальною вартістю 1 грн. для обміну їх на облігації та збільшення статутного капіталу.

Необхідно визначити:

- кількість акцій, випущених для обміну на облігації;

- розмір статутного капіталу товариства після здійснення розрахунку з власниками облігацій.


26. Облік власного капіталу


Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади власного капіталу

1.1. Сутність власного капіталу підприємства

1.2. Класифікація власного капіталу підприємства

1.3. Завдання й об’єкти обліку власного капіталу

Розділ 2. Облік власного капіталу

2.1. Документальне оформлення формування власного капіталу підприємства

2.2. Фінансовий облік формування власного капіталу підприємств

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання

Завдання № 1

Використовуючи зміст виробничої ситуації, скласти бухгалтерські проводки.

ВАТ “Весна” здійснює повторне розміщення раніше викуплених у засновника акцій у кількості 20 000 шт. номінальною вартістю 1 грн. за акцію загальною балансовою вартістю 30 000 грн. за грошові кошти безготівковим розрахунком.

При цьому придбано:

1.   Покупцем № 1 – 5000 акцій за ціною, яка дорівнює ціні викупу.

2.   Покупцем № 2 – 10 000 акцій за ціною, яка дорівнює ціні викупу.

3.   Покупцем № 3 – 5000 акцій за ціною, яка дорівнює 1,6 номінальної вартості акцій.

Завдання № 2

Використовуючи зміст виробничої ситуації, скласти бухгалтерські проводки.

Загальними зборами ВАТ “Весна” прийнято рішення викупити 11 акцій власного випуску в усіх акціонерів, які цього вимагатимуть, за ціною викупу 1,5 номінальної вартості зі сплатою грошовими коштами безготівковим розрахунком протягом 10 днів з моменту передачі акцій. З акціонерами, які виявили бажання, були укладені угоди про викуп належних їм акцій у кількості 307 530 шт. номінальною вартістю 0,5 грн. та здійснено повний розрахунок.

Необхідно визначити:

- суму коштів, сплачених акціонерами.

Складіть бухгалтерські проводки, необхідні для відображення в обліку здійснених операцій.

Завдання № 3

Використовуючи зміст виробничої ситуації, скласти бухгалтерські проводки.

ВАТ “Весна” на третьому році своєї діяльності збільшує статутний капітал на суму 1 000 000 грн. Ним зареєстрована інформація про випуск акцій ВАТ “Весна” та оголошено передплату терміном 6 місяців на 1 000 000 акцій номінальною вартістю однієї акції 1 грн. з розміщенням акцій за вартістю, яка дорівнює 1,5 номінальної вартості акцій.

Внески засновників в оплату 280 000 акцій було здійснено в повному обсязі:

- передплатникам акцій було визначено умову внесення на момент підписки 50% вартості акцій грошовими коштами;

- за період передплати було підписано всі акції. Передплатниками акцій було внесено на момент підписки 50% вартості акцій грошовими коштами в національній валюті (750 000 грн.) безготівковим розрахунком.

Завдання № 4

Використовуючи зміст виробничої ситуації, скласти бухгалтерські проводки.

ВАТ “Весна” здійснює повторне розміщення раніше викуплених у засновника акцій у кількості 20 000 шт. номінальною вартістю 1 грн. за акцію загальною балансовою вартістю 30 000 грн. за грошові кошти безготівковим розрахунком.

При цьому придбано:

1.   Покупцем № 1 – 5000 акцій за ціною, яка дорівнює ціні викупу.

2.   Покупцем № 2 – 10 000 акцій за ціною, яка дорівнює ціні викупу.

3.   Покупцем № 3 – 5000 акцій за ціною, яка дорівнює 1,6 номінальної вартості акцій.

Завдання № 5

Використовуючи зміст виробничої ситуації, скласти бухгалтерські проводки.

Громадяни А, В, С та приватне підприємство “Весна” вирішили заснувати відкрите акціонерне товариство “Світ”. Ними було зареєстровано інформацію про випуск акцій ВАТ “Світ” та оголошено передплату терміном на 6 місяців на 1 000 000 акцій номінальною вартістю однієї акції 1 грн. з розміщенням акцій за номінальною вартістю.

Внески засновників в оплату 280 000 акцій було здійснено в повному обсязі:

Засновником А як внесок до статутного капіталу внесено грошові кошти в національній валюті готівкою на суму 30 000 грн.

Засновником В як внесок до статутного капіталу внесено відповідним чином оформлені права на винахід за оцінною вартістю 50 000 грн.

Засновником С як внесок до статутного капіталу внесені відповідним чином оформлені акції ВАТ “Рось” у кількості 1000 шт. (номінальною вартістю 10 грн кожна) за сумарною оцінною вартістю 50 000 грн.

Засновником “Весна” як внесок до статутного капіталу внесені за оцінною вартістю верстати на суму 100 000 грн. та сировина на суму 50 000 грн.

Передплатникам акцій було визначено умову внесення на момент підписки 30% вартості акцій грошовими коштами.


27. Облік розрахунків по податкам і зборам


Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку розрахунків за податками й зборами

1.1. Сутність, класифікація та оцінка зобов’язань

1.2. Значення розрахунково-платіжної дисципліни

Розділ 2. Облік розрахунків за податками й зборами

2.1. Облік розрахунків за податками

2.2. Облік розрахунків за обов’язковими платежами

2.3. Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання

Завдання № 1

Необхідно:

визначити, чи може бути даний факт підставою для надання пільг при обчисленні податку з доходів фізичних осіб.

Дані для виконання:

Працівнику ТОВ “Альянс” нараховано заробітну плату за вересень у сумі 1500 грн. Він пред’явив свідоцтво про народження двох дітей, яким на момент нарахування було 12 та 14 років.

Завдання № 2

Необхідно:

- скласти журнал реєстрації господарських операцій підприємства, вказати первинні документи;

- визначити необхідні суми.


Реєстр господарських операцій ТОВ “Вікінг” за І квартал ц. р.

з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Відображено дохід від реалізації продукції

18 000

2

Нараховано податкові зобов’язання по ПДВ

?

3

Відображено виробничу собівартість реалізованої готової продукції

6500

4

Відображено дохід від реалізації виробничих запасів

1000

5

Нараховано податкові зобов’язання по ПДВ

?

6

Нараховано заробітну плату адмінперсоналу

640

7

Проведено відрахування на соціальні заходи згідно з чинним законодавством

?

8

Відображено балансову вартість реалізованих виробничих запасів

750

9

Нараховано банком відсотки за користування грошовими коштами підприємства

300

10

Нараховано відсотки за короткострокову позику банку

1200

11

Відображено дохід від реалізації об’єкту основних засобів

5400

12

Нараховано податкове зобов’язання по ПДВ

?

13

Списано знос реалізованого об’єкту

2400

14

Відображено залишкову вартість реалізованого об’єкту

?

15

Віднесено дохід від реалізації на фінансовий результат

?

16

Віднесено собівартість реалізованої готової продукції на фінансовий результат

?

17

Віднесено на фінансовий результат інший операційний дохід

?

18

Віднесено на фінансовий результат адміністративні витрати

?

19

Віднесено на фінансовий результат інші витрати від операційної діяльності

?

20

Інші фінансові доходи віднесено на фінансові результати

?

21

Списано на фінансовий результат фінансові витрати

?

22

Віднесено інші доходи на фінансовий результат

?

23

Списано інші витрати на фінансовий результат

?

24

Нараховано податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку

?

25

Віднесено суму податку на прибуток на фінансовий результат

?

26

Відображено суму нерозподіленого прибутку підприємства

?


Завдання № 3

Необхідно:

- скласти журнал реєстрації господарських операцій та визначити необхідні суми;

- відкрити необхідні журнали-ордери та відомості і рознести в них операції;

- скласти Головну книгу (шахову відомість).

Дані для виконання:

Залишки по синтетичних рахунках на 31.03 ц. р.

з/п

Рахунок

Сума,

грн

1

501 “Довгострокові кредити банків в національній валюті”

115 000

2

26 “Готова продукція”

6000

3

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

15 000

4

40 “Статутний капітал”

100 000

5

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

31 000

6

10 “Основні засоби”

120 000

Реєстр господарських операцій ЗАТ “Фаворит” за II квартал ц. р.

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Отримано на поточний рахунок короткостроковий кредит банку в національній валюті

10 000

2

Акцептовано рахунок постачальника ТОВ “Случ” за отриману для виробництва сировину

7500

3

Відображено суму ПДВ

?

4

Нараховано заробітну плату працівникам за розвантаження придбаної сировини

500

5

Проведено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати працівників, які займались розвантаженням придбаної сировини

?

6

Проведено утримання із заробітної плати працівників, що займались розвантаженням сировини (працівники-сумісники)

?

7

Видано короткостроковий вексель у погашення заборгованості перед ТОВ “Случ”

?

8

Переведено довгострокову заборгованість, до погашення якої залишилось менше 12 місяців, до розряду поточної

5000

9

Одержано аванс від покупців під майбутню ставку готової продукції

12 000

10

Погашено коштами з поточного рахунку вексель, виданий ТОВ “Случ”

?

11

Відвантажено готову продукцію дочірньому підприємству

12 000

12

Відображено суму ПДВ

?

ІЗ

Списано фактичну собівартість реалізованої продукції

?

14

Визначено чистий дохід від реалізації продукції

?

15

Списано на фінансові результати собівартість реалізованої продукції

?

16

Закрито розрахунки по авансах

?

17

Нараховано та відображено в складі фінансових результатів податок на прибуток

?

18

Визначено нерозподілений прибуток від діяльності підприємства

?


28. Облік капітальних інвестицій


Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи капітальних інвестицій підприємства

1.1. Економічна сутність і класифікація капітальних інвестицій

1.2. Джерела фінансування капітальних інвестицій

Розділ 2. Облік капітальних інвестицій

2.1. Документальне оформлення обліку капітальних інвестицій

2.2. Облік капітального будівництва у підрядчика

2.3. Облік капітального будівництва у замовника

2.4. Облік некапітальних робіт

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання

Завдання № 1

Підприємство придбало легковий автомобіль за 15 000 грн (у т. ч. ПДВ). Для придбання автомобіля було використано короткостроковий кредит банку, отриманий на суму 15 000 грн під 12% річних строком на 60 днів. Витрати на транспортування автомобіля становлять 360 грн (у т. ч. ПДВ). Вартість послуг з державної реєстрації автомобіля становить 50 грн (без ПДВ).

Відобразити господарську операцію в бухгалтерському обліку.

Варіант А – оплата витрат відбудеться раніше оприбуткування (одержання).

Варіант Б – оплата витрат відбудеться після їх оприбуткування (одержання).

Завдання № 2

Фірма придбала офісні меблі вартістю 4800 грн. (у т. ч. ПДВ). Крім того, були оплачені витрати з доставки меблів на суму 360 грн. (у т. ч. ПДВ), витрати на складання та встановлення меблів на суму 250 грн.

Відобразити в бухгалтерському обліку господарську операцію з придбання меблів.

Завдання № 3

За договором підприємство передає комп’ютер в обмін на подібний комп’ютер. Первісна вартість комп’ютера, що передається, становить 3000 грн. Сума нарахованого зносу – 500 грн. Вартість обміну, зазначена в договорі, становить 2400 грн. (у т. ч. ПДВ).

Відобразити господарську операцію в бухгалтерському обліку.

Завдання № 4

Підприємство придбало виробничий цех (будівлю та обладнання) загальною вартістю 15 000 грн. (вартість за договором купівлі, у т. ч. ПДВ). При проведенні експертної оцінки встановлено, що справедлива вартість будівлі цеху становить 10 800 грн. (60% справедливої вартості придбаних основних засобів), а устаткування – 7200 грн. (40% від справедливої вартості придбаних основних засобів).

Примітка. Первісна вартість придбаних об’єктів основних засобів визначається шляхом розподілу вартості придбання пропорційно до справедливої вартості окремого об’єкта.

Відобразити в бухгалтерському обліку господарську операцію з придбання основних засобів.

Завдання № 5

При створенні підприємства А один із засновників зробив внесок до статутного фонду (за узгодженням усіх засновників) у вигляді виробничої лінії справедливою вартістю 11 000 грн., витрати на доставку й монтаж якої становлять 1200 грн. (у т. ч. ПДВ).

Відобразити цю господарську операцію в бухгалтерському обліку.


29. Облік фінансових інвестицій


Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи фінансових інвестицій підприємства

1.1. Сутність та класифікація фінансових інвестицій

1.2. Визнання та оцінка фінансових інвестицій

Розділ 2. Облік фінансових інвестицій

2.1. Документальне оформлення операцій руху фінансових інвестицій

2.2. Синтетичний облік фінансових інвестицій

2.3. Аналітичний облік фінансових інвестицій

2.4. Інвентаризація фінансових інвестицій

Висновки

Список використаних джерел

Практичне завдання

Завдання № 1

8.01.2ххх р. підприємство “Бриз” придбало 15 000 простих акцій із 50 000 випущених підприємством “Море” як довгострокові інвестиції. Було сплачено по 2 грн. за акцію. У фінансових звітах за 2ххх р. підприємство “Море” показало чистий дохід у розмірі 20 000 грн. (інших змін у капіталі немає). 31.12.2ххх р. “Море” оголосило й сплатило дивіденди по 0,5 грн. за акцію.

Необхідно:

- визначити метод обліку довгострокових інвестицій, який має застосовувати підприємство “Бриз”;

- навести бухгалтерські проводки підприємства “Бриз”, пов’язані з обліком довгострокових інвестицій за 2ххх р.;

- визначити балансову вартість довгострокових інвестицій на 31.12.2ххх р.

Завдання № 2

01.01.2ххх року підприємство А придбало облігації номінальною вартістю 1 000 000 грн. з річною фіксованою ставкою 12%. Ціна придбання – 900 000 грн. Облігації були випущені строком на 4 роки. Виплата відсотків здійснюється щорічно в кінці року.

Необхідно:

1. Відобразити в обліку підприємства А придбання облігацій;

2. Визначити ефективну ставку відсотка;

3. Скласти розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації.

Завдання № 3

15.12.2ххх р. підприємство “Обрій” придбало як довгострокові інвестиції 15 облігацій підприємства В номінальною вартістю 15 000 грн за 18 000 грн. Облігації мають установлену ставку відсотків 6%, які будуть сплачуватися кожного року 31 грудня.

Необхідно:

- зробити розрахунок амортизації премії облігацій до моменту їх погашення;

- визначити балансову вартість облігацій на 31.12.2ххх р.;

- скласти бухгалтерські записи, пов’язані з обліком облігацій за 2ххх р.

Завдання № 4

Підприємство “Промінь” 02.01.2ххх р. придбало пакет акцій підприємства “Весна” (60%) за 1 200 000 грн. Протягом року підприємство “Весна” отримало 600 000 грн чистого прибутку і виплатило 100 000 грн. дивідендів. Збільшення додаткового капіталу дочірнього підприємства за рік – 5000 грн.

Відобразити в обліку цю господарську операцію за методом участі в капіталі та підрахувати балансову вартість інвестицій на кінець року.

Завдання № 5

01.07.2ххх р. АТ “Альфа” придбало 100 шт. 8% облігацій номіналом 100 грн. кожна строком на 5 років. Відсотки сплачуються 30.06 та 31.12 щороку в сумі 400 грн. Річний обліковий період закінчується 31 грудня.

Ситуація 1

Інвестиції в облігації придбано за номіналом 100 грн.

Ситуація 2

Інвестиції в облігації придбано з дисконтом 98 грн. кожна. Загальна вартість інвестицій – 9800 грн. Сума дисконту 200 грн.

Ситуація 3

Облігації придбано з премією 104 грн. кожна. Загальна вартість інвестицій – 10 400 грн. Сума премій – 400 грн.

Необхідно:

1. Відобразити в обліку придбання облігацій.

2. Відобразити операції з інвестиціями у фінансовому звіті (ситуації 1, 2, 3).

3. Визначити ефективну ставку відсотка та скласти розрахунок амортизації дисконту (премії) за інвестиціями в облігації.

4. Відобразити в обліку інвестиції в облігації на всі необхідні дати.


30. Позабалансовий облік


Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи позабалансового обліку

1.1. Призначення позабалансового обліку

1.2. Класифікація позабалансових рахунків

Розділ 2. Позабалансовий облік

2.1. Позабалансовий облік необоротних активів і запасів

2.2. Позабалансовий облік зобов’язань

2.3. Позабалансовий облік гарантій та забезпечень

2.4. Позабалансовий облік списаних активів

2.5. Позабалансовий облік амортизаційних відрахувань

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання

Завдання № 1

Складіть довіреність на отримання від ТОВ “Поліграф” 100 шт. бланків довіреностей. Отримувач ТОВ “Мрія”. Довіреність видана експедитору Швець Івану Антоновичу. Дата видачі 01.11, серія ЯТ № 265895. ТОВ “Мрія” обслуговується АБ “Індексбанк”: р/р 260132651000 МФО 330035. Інші реквізити вкажіть самостійно.

Завдання № 2

Складіть прибутково-видаткову накладну № 5 на отримання бланків суворої звітності серії ЯТ з № 00150 по № 00250. Інформація для складання наведена в завданні № 1.

Завдання № 3

Виконайте записи у прибутково-видатковій книзі з обліку бланків суворої звітності. 20 шт. бланків (1 книжка) відпущено 02.11.05 касиру Іваненку В.С.

Інша інформація наведена в завданні № 2.

Завдання № 4

Складіть акт на списання використаних бланків суворої звітності від 30.11, які обліковуються у касира Іваненка В.С. З 20 шт. бланків 2 бланка анульовані (№ 00161, № 00166), 18 використані за призначенням.

Акт складала комісія:

Головний бухгалтер Петрук А.С.

Бухгалтер Шевченко Н.С.

Касир Іваненко В.С.

Завдання № 5

1. На підставі завдання 2–4 складіть бухгалтерські проводки. Вартість 100 бланків довіреностей 120 грн, у т. ч. ПДВ. Плата – попередній аванс у вартості 100% отриманих бланків.

2. Вкажіть, у якій звітності можна отримати інформацію по бланках суворої звітності.

3. В позабалансовому обліку бланки були оприбутковані з коефіцієнтом 5.

Виконайте записи в реєстрі бухгалтерського обліку по рахунку 209.


31. Облік доходів підприємства


Вступ

Розділ 1. Економічний зміст доходів підприємства

1.1. Визнання та оцінка доходів

1.2. Класифікація доходів

Розділ 2. Облік доходів звичайної діяльності підприємства

2.1. Облік доходів операційної діяльності

2.2. Облік доходів інвестиційної діяльності

2.3. Облік доходів фінансової діяльності

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання

Завдання № 1

Користуючись реквізитами підприємства, запропонованими в додатках, а також наведеними додатковими даними, заповнити такі первинні документи:

1) довідку бухгалтерії;

2) розрахунок бухгалтерії.

Додаткові дані:

1) визнана доходом сума дебіторської заборгованості – 1200 грн., по якій минув строк позовної давності;

2) визначено чистий дохід від продажу продукції при надходженні на поточний рахунок суми передоплати 1800 грн.

Завдання № 2

Сформулювати зміст господарських операцій та вказати первинні документи на підставі наведеної кореспонденції рахунків.


І варіант

II варіант

1

Д-т

30

К-т

701

1

Д-т

377

К-т

712

2

Д-т

23

К-т

719

2

Д-т

14

К-т

72

3

Д-т

34

К-т

73

3

Д-т

18

К-т

745

4

Д-т

701

К-т

641

4

Д-т

701

К-т

79

5

Д-т

72

К-т

792

5

Д-т

209

К-т

719

6

Д-т

425

К-т

745

6

Д-т

76

К-т

31

7

Д-т

704

К-т

361

7

Д-т

791

К-т

93

8

Д-т

10

К-т

719

8

Д-т

31

К-т

701

9

Д-т

50

К-т

73

9

Д-т

794

К-т

982

10

Д-т

37

К-т

75

10

Д-т

12

К-т

73


Завдання № 3

Необхідно:

- на підставі наведених даних у реєстрі господарських операцій визначити необхідні суми;

- скласти журнал реєстрації господарських операцій;

- вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи.

Дані для виконання:

ТОВ “Люцина” у квітні ц. р. здійснило наступні операції: від покупця надійшла попередня оплата за виконання робіт на суму 6000 грн. (у т. ч. ПДВ). Фактична вартість виконаних робіт становить 4200 грн. (у т. ч. ПДВ), причому залишок грошових коштів на суму 1800 грн., (у т. ч. ПДВ) повернуто замовнику. Фактична собівартість послуг становить 2800 грн.

Реєстр господарських операцій ТОВ “Люцина” за квітень ц. р.

з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Отримано попередню оплату від замовника за виконання робіт

?

2

Відображено суму податкових зобов’язань по ПДВ

?

3

Відображено дохід від реалізації робіт

?

4

Списано податкові зобов’язання по ПДВ

9

5

Відображено собівартість реалізованих робіт

?

6

Віднесено дохід від реалізації робіт на фінансовий результат

?

7

Списано собівартість реалізованих робіт на фінансовий результат

?

8

Зараховано передоплату в оплату виконаних робіт

?

9

Повернуто залишок передоплати

?

10

Відображено коригування податкових зобов’язань по ПДВ (методом “червоне сторно”)Завдання № 4

Необхідно:

- на підставі наведених даних оформити журнал реєстрації господарських операцій підприємства;

- визначити первісну вартість отриманого металу та дохід за операцією обміну;

- відобразити господарські операції в реєстрах бухгалтерського обліку.

Дані для виконання:

ЗАТ “Мономах” за звітний період здійснило обмін цегли на метал. Балансова вартість переданої цегли дорівнює 2500 грн. Справедлива вартість переданої цегли дорівнює справедливій вартості отриманого металу й становить 3000 грн. Загальна сума договору – 3600 грн. (у т. ч. ПДВ).

Реєстр господарських операцій ЗАТ “Мономах за ІІІ квартал ц. р.

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1

Відображено дохід від реалізації цегли

?

2

Відображено виникнення податкових зобов’язань по ПДВ

?

3

Списано балансову вартість переданої цегли

?

4

Віднесено дохід від реалізації цегли на фінансовий результат

?

5

Віднесено собівартість реалізованої цегли на фінансовий результат

?

6

Відображено первісну вартість отриманого металу

?

7

Відображено виникнення податкового кредиту по ПДВ

?

8

Проведено взаємозалік взаємних заборгованостей

?


32. Облік фінансових результатів


Вступ

Розділ 1. Теоретико-економічне визначення фінансових результатів діяльності підприємства

1.1.Поняття та складові фінансових результатів підприємства

1.2.Формування та розподілення прибутку діяльності підприємства

Розділ 2. Облік фінансових результатів та розподілення прибутків

2.1. Облік фінансових результатів

2.2. Облік формування та розподілення прибутку

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання

Завдання № 1

Підприємство “Мандрівник“ надає автотранспортні послуги.

01.03.2003 р. одержано авансовий платіж за доставку вантажу на суму 10 000 грн., ПДВ – 2000 грн. 31.03.2000 р. акт виконаних робіт не підписаний, але підприємством визнано витрати за березень:

- нарахована заробітна плата – 1000 грн.;

- відрахування на обов’язкове соціальне страхування – (визначити);

- списані паливно-мастильні матеріали на підставі первинних документів – 600 грн.;

- списані запчастини на поточний ремонт автомобіля – 4000 грн.

Визначити фінансовий результат за березень та скласти відповідні бухгалтерські записи.

Завдання № 2

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції й визначити фінансовий результат діяльності підприємства за січень 2004 р. на основі господарських операцій:


№ з/п

Зміст операції

Сума, грн

Кореспонденція рахунків

Дт

Кр

1

Сплачені грошовими коштами внески до статутного капіталу засновниками

85002

Одержаний довгостроковий кредит

50 0003

Одержані від постачальника товари

12 000ПДВ

2400Транспортні витрати

600ПДВ

1204

Одержані основні засоби:

а) від постачальника


4000ПДВ

800б) безкоштовно від інших організацій

30005

Проведені розрахунки з постачальниками

48006

Нарахований знос основних засобів

7007

Нарахована орендна плата

600ПДВ

1208

Нараховано:

а) заробітна плата


5000б) внески до Пенсійного фонду

?в) внески на обов’язкове соціальне страхування

?г) внески на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття

?9

Реалізовані товари покупця А (з ПДВ)

48 000ПДВ

?10

Одержаний авансовий платіж від покупця Б (з ПДВ)

32 000ПДВ

?11

Надані консультаційні послуги сторонній організації (з ПДВ)

5400ПДВ

?12

Визначити фінансовий результат

Завдання № 3

Визначити фінансовий результат діяльності підприємства за звітний період на підставі господарських операцій:

№ з/п

Зміст операцій

Сума, грн.

1

Реалізовано товару на суму 2 400 000 грн (у т. ч. ПДВ), собівартість якого 1 500 000 грн


2

Реалізовані:

а) матеріали (собівартість 400 000 грн), ціна реалізації – 600 000 грн, у т. ч. ПДВ


б) основні засоби (первісна вартість – 600 000 грн, знос – 100 000 грн, ціна реалізації – 700000 грн, у т. ч. ПДВ)


3

Надані послуги (ціна – 3 200 000 грн, у т.ч. ПДВ, собівартість – 2 600 000 грн)


4

Виявлені прибутки минулих років – 3000 грн (помилка у розрахунку амортизації)


5

Виявлено при проведені інвентаризації:

а) недостача будівельних матеріалів понад межі природних витрат – 303 000 грн


б) частокова втрата вартості товарів – 200 000 грн

6

Отримані повідомлення про нарахування дивідендів від фінансових інвенстицій – 920 грн


7

Нарахована матеріальна допомога управлінському персоналу – 1000 грн.


8

Нарахована й сплачена сума за участь у семінарі – 500 грн.


9

Нараховані штрафи та пені за несвоєчасну сплату Пенсійному фонду – 250 грн.


10

Нараховані банком:

а) плата за обслуговування – 3520 грн.

б) відсотки за кредит – 600 грн.


11

Повернений товар від покупців на суму 80 000 грн, собівартість якого 25 000 грн


12

Нарахований податок на прибуток згідно з даними податкового обліку (визначити)33. Облік операцій на інших рахунках в банку


Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи операцій на інших рахунках у банку

1.1. Види банківських рахунків

1.2. Порядок відкриття інших рахунків у банку

1.3. Завдання та об’єкти обліку операцій на інших рахунках у банку

Розділ 2. Облік операцій на інших рахунках у банку

2.1. Документальне оформлення операцій на інших рахунках у банку

2.2. Фінансовий облік операцій на інших рахунках у банку

2.3. Інвентаризація грошових коштів на інших рахунках у банку

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання

Завдання № 1

Підприємство для придбання 1000 дол. США перерахувало уповноваженому банку 5700 грн. Курс на дату перерахування валюти на МВРУ становив 5,4 грн. за 1 дол. США. Курс НБУ на дату купівлі валюти – 5,26 грн. за 1 дол. США. Комісійна винагорода банку – 50 грн.

Відобразити в обліку цю господарську операцію.

Завдання № 2

Підприємство перерахувало уповноваженому банку для продажу 2000 дол. США. Курс НБУ на дату перерахування – 5,65 грн. за 1 дол. США. Валюту продано за курсом 5,6 грн. за 1 дол. США. Комісійна винагорода банку – 100 грн.

Відобразити в обліку цю господарську операцію.

Завдання № 3

У березні 2ххх р. від покупця на валютний рахунок продавця надійшла передоплата на суму 15 000 дол. США. Курс НБУ на дату зарахування валюти становив 5,35 грн. за 1 дол. США. Курс НБУ на останній день податкового періоду становив 5,39 грн. за 1 дол. США.

Товар відвантажено в квітні 2ххх р. за контрактною вартістю 15 000 дол. США. Курс НБУ на дату відвантаження становив 5,34 грн. за 1 дол. США. Первісна вартість відвантаженого товару – 65 000 грн.

Відобразити в обліку цю господарську операцію.

Завдання № 4

25.02.2ххх р. підприємство уклало договір еквайрінгу з банком “Синтез” на відкриття картрахунків. 01.03.2ххх р. підприємство перерахувало з поточних рахунків, відкритих у банку “Аваль”, 10 000 грн. для відкриття картрахунку в національній валюті та 5000 дол. США – валютного рахунку в банку “Синтез”. Валютний курс на 01.03.2ххх р. – 5,5 грн. за 1 дол. США. Комісійна винагорода за емісію картки – 15 дол. США, за здійснення операції – 50 грн.

Відобразити в обліку господарські операції з відкриття карткових рахунків у національній та іноземній валютах.

Завдання № 5

Товар відвантажено на експорт у березні 2ххх р. Курс НБУ на дату відвантаження – 5,35 грн. за 1 дол. США. Контрактна вартість відвантаженого товару – 5000 дол. США, первісна вартість – 25 000 грн.

Курс НБУ на останній робочий день звітного періоду – 5,39 грн. за 1 дол. США. У квітні надійшла оплата за відвантажений на експорт товар. Курс НБУ на дату зарахування валютної виручки становив 5,34 грн. за 1 дол. США.

Відобразити в обліку цю господарську операцію.


34. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів


Вступ

Розділ 1. Економічна характеристика, сутність МШП

1.1. Економічна сутність і значення МШП

1.2. Оцінка малоцінних і швидкозношуваних предметів

1.3. Характеристика видів МШП

Розділ 2. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів

2.1. Документальне оформлення надходження і вибуття МШП

2.2. Облік руху МШП (фінансовий і податковий)

2.3. Аналітичний облік МШП

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання


Завдання № 1

Заповніть бланк довіреності серії АГ № 0186 від 02.11 на отримання від ТОВ “Азовтехпостач” 40 шт. халатів бавовняних. Довіреність видана експедитору Метику В.М. Реквізити постачальника: м. Бердянськ, вул. Шмідта 23, р/р 02641400721 АБ “Південний” МФО 330830. Реквізити покупця: ТОВ “Мрія” м. Запоріжжя, вул. Жуковського 55, р/р 02672505401 АБ “Індексбанк” МФО 330075.

Зареєструйте довіреність у книзі реєстрації виданих довіреностей.

Завдання № 2

Складіть рахунок-фактуру № 442 від 02.11 на отримання ТМЦ за довіреністю № 0186 вартість 1 шт. халату бавовняного 60 грн. без ПДВ, транспортні витрати 22 грн. без ПДВ.

Завдання № 3

Складіть податкову накладну за даними завдань № 1, 2

Завдання № 4

Виконайте записи в журналі обліку вантажів. Розрахунки з постачальником виконані шляхом перерахування авансу в повній сумі вартості ТМЦ. Заповніть картку складського обліку.

Завдання № 5

Складіть бухгалтерські проводки за завданнями № 1–4.

Виконайте записи в облікових реєстрах по рахунку 22.

Вкажіть, у якій звітності відображається інформація про запаси.


35. Облік вексельних операцій


Вступ

Розділ 1. Характеристика вексельних операцій

1.1. Загальна характеристика вексельної форми розрахунків

1.2. Види векселів

1.3. Операції з векселями

Розділ 2. Облік вексельних операцій

2.1. Синтетичний та аналітичний облік вексельних операцій

2.2. Документальне оформлення вексельних операцій

Висновки

Список використаних джерел

Практичне завдання

Завдання № 1

Заповніть бланк переказного векселя № 004335 на 50 000 грн., який складено у м. Запоріжжі 15 листопада термін платежу – 10 місяців після складання. Кошти перераховує ТОВ “Мрія” отримувач коштів ЗАТ “Шляхбудсервіс”. Банк платника: м. Запоріжжя АБ “Індексбанк” МФО 330035 р/р № 260132742512.

Векселедавець: ВАТ “Запорізька кондитерська фабрика” м. Запоріжжя вул. Артема, 7.

Директор Жданов О.С.

Головний бухгалтер Швець О.Е.

Завдання № 2

Складіть акт приймання векселя від 20.11.

Векселедавець ВАТ “Запорізька кондитерська фабрика”

Векселеотримувач: ЗАТ “Шляхбудсервіс”

Інша інформація надана в завданні 1.

Завдання № 3

Складіть авізо від 22.11 на підставі даних завдань № 1, 2

Завдання № 4

Складіть акт пред’явлення векселя до акценту на підставі даних завдань 1–3.

Завдання № 5

1.   Складіть акт пред’явлення векселя до платежу.

2.   Складіть бухгалтерські проводки на підставі даних завдань № 1–5(а).

3.   Вкажіть, де відображається інформація по векселях у звітності.

 


Список використаних джерел


1.   Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2001.

2.   Закон України “Про визначення розмірів збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданнями, знищеннями, пошкодженнями, нестачею чи витратою дорогоцінних металів, цінних каменів та валютних цінностей” від 06.06.95 р. – Запоріжжя: Поліграф, 2000.

3.   Закон України “Про ПДВ” від 03.04.97 р. зі змінами та доповненнями. – Запоріжжя: Поліграф, 2003.

4.   Закон України “Про оплату праці” від 24.03.95 р. № 108/95-ВР. – Запоріжжя: Поліграф, 2003.

5.   Закон України “Про відпустки” від 15.11.96 р. № 504/96-ВР. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

6.   Закон України “Про збір на обов’язкове соціальне страхування” від 29.06.97 р. № 137. – Запоріжжя: Поліграф, 2001.

7.   Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. – Запоріжжя: Поліграф, 2001.

8.   Інструкція “Про порядок визначення розмірів збитків від розкрадання, нестачі, знешкодження (пошкодження) матеріальних цінностей”: Затверджена постановою КМУ від 22.01.96 р. № 116. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

9.   Наказ МСУ “Про затвердження типових форм первинних облікових документів по обміну сировини та матеріалів” від 21.05.96 р. № 193. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

10.   Наказ МСУ “Про затвердження типових форм первинних облікових документів по обліку ТМЦ” від 22.05.96 р. № 145. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

11.   Інструкція по бухгалтерському обліку ПДВ. МФУ від 01.07.97 р. № 141 зі змінами та доповненнями. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

12.   Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291. – Запоріжжя: Поліграф, 2000.

13.   Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей: Наказ Міністерства фінансів України від 05.15.96 р. № 99. – Запоріжжя: Поліграф, 1999.

14.   Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті: Затверджена Постановою Правління НБУ від 18.12.98 р. № 527. – Запоріжжя: Поліграф, 2000.

15.   Інструкція “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”: Затверджена Постановою Правління НБУ від 29.03.01 р. № 135. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

16.   Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

17.   Інструкція про застосування книжково-журнальної форми бухгалтерського обліку (проект). – Запоріжжя: Поліграф, 2000.

18.   Інструкція про інвентаризацію основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків: Наказ Міністерства фінансів України від 30.10.98 р. № 90 зі змінами і доповненнями. – Запоріжжя: Поліграф, 2000.

19.   Інструкція № 3 “Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті” НБУ від 04.02.98 р. № 36. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

20.   Інструкція “Про безготівкові розрахунки в національній валюті України” НБУ від 29.03.01 р. № 135. – Запоріжжя: Поліграф, 2001.

21.   Порядок проведення банками операцій з векселями: НБУ від 25.02.93 р. – Запоріжжя: Поліграф, 2003.

22.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

23.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

24.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

25.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”: Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.01 р. № 92. – Запоріжжя: Поліграф, 2003.

26.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”: Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242. – Запоріжжя: Поліграф, 2003.

27.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

28.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”: Наказ Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

29.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

30.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”: Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 87. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

31.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 “Оренда”: Наказ Міністерства фінансів України від 28.07.99 р. № 181. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

32.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”: Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290. – Запоріжжя: Поліграф, 2000.

33.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318. – Запоріжжя: Поліграф, 2001.

34.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”: Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

35.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 “Будівельні контракти”: Наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2001 р. № 205. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

36.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання підприємств”: Наказ Міністерства фінансів України від 07.07.99 р. № 163. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

37.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 “Консолідована фінансова звітність”: Наказ Міністерства фінансів України від 30.07.99 р. № 176. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

38.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів”: Наказ Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

39.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 “Вплив інфляції”: Наказ Міністерства фінансів України від 28.02.02 р. № 147. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

40.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”: Наказ Міністерства фінансів України від 18.06.01 р. № 303. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

41.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 “Прибуток на акцію”: Наказ Міністерства фінансів України від 16.07.2001 р. № 344. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

42.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства”: Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

43.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 “Виплати працівникам”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

44.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 “Діяльність, що припиняється”: Наказ Міністерства фінансів України від 07.11.03 р. № 617. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

45.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 “Зменшення користі активів”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

46.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 “Фінансова звітність по сегментам”: Наказ Міністерства фінансів України від 19.05.05 р. № 412. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

47.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи”: Наказ Міністерства фінансів України від 01.06.06 р. № 318. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

48.   Положення про ведення касових операцій у національній валюті України: Постанова Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

49.   План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

50.   Пархоменко В.В. Бухгалтерський облік в Україні. – К.: А.С.К., 2000.

51.   Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. – 5-е вид., доп. і перероб. – К.: А.С.К., 2005.

52.   Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник. – 2-е вид., перероб. і допов. / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко; За ред. проф. М.Ф. Огійчука. – К.: Вища освіта, 2003. – 800 с.

53.   Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / За ред. М.В. Кужельного. – 6-е вид. – К.: А.С.К., 2001. – 272 с.

54.   Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап’юк М.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 206 с.

55.   Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (с использ. Нац. стандартов): Учеб. пособ. для студентов вузов. – 5-е изд., доп. и перераб. – К.: А.С.К., 2001. – 848 с.

56.   Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 385 с.

57.   Облік в сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами / В.М. Жук та ін. – К.: ІЕА УААН, 2000. – 218 с.

58.   Пархоменко В.Н. Бухгалтерский учёт в Украине. – К.: “Компас”, 2005. – 140 с.

59.   Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретично-методологічні аспекти. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 422 с.

60.   Пушкар М.С. Філософія обліку. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 157 с.

61.   Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського обліку. – К.: А.С.К., 2001. – 348 с.

62.   Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 672 с.

63.   Горицкая А.Г. Бухучет и финансовая отчетность в Украине. – К.: А.С.К., 2003. – 260 с.

64.   Грабова Н.М., Добровский Л.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях. – К.: А.С.К., 2005. – 623 с.

65.   Грабова Н.М., Кривоносова Ю.Т. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. – К.: А.С.К., 2004. – 416 с.


Теги: Фінансовий облік  Учебное пособие  Антикризисный менеджмент
Просмотров: 21395
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Фінансовий облік
Назад