Аналіз фінансового стану ЗАТ "Перлина"

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра економіки підприємства


АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ

ЗАТ „Перлина”


Студента 4 курсу,

11 групи

ФЕМП

Лабзіна А.О.

Викладач:

Височин І.В.


Київ – 2009

I. Аналітичний блок


1. Аналіз обсягу та структури активів торговельного підприємства

Табл. 1

Динаміка обсягу та складу активів підприємства

Показники

Обсяг, тис.грн.

Абсолютна зміна, тис.грн.

Темп приросту, %

На 01.01.2007

На 01.01.2008

На 01.01.2009

На 01.01.08

На 01.01.09

На 01.01.08

На 01.01.09

1. Необоротні активи

9328,6

10963,9

10967,6

1635,30

3,70

17,53

0,03

1.1.Нематеріальні активи

1,5

0

0

-1,50

0,00

-100,00

0,00

1.2. Незавершене будівництво

6752,5

8682

8740,3

1929,50

58,30

28,57

0,67

1.3. Основні засоби

2457,7

2245,6

2191

-212,10

-54,60

-8,63

-2,43

1.4.Довгострокові фінансові інвестиції

1,3

15,7

15,7

14,40

0,00

1107,69

0,00

1.5.Довгострокова дебіторська заборгованість

115,6

0

0

-115,60

0,00

-100,00

0,00

1.6. Відстрочені податкові активи

0

20,6

20,6

20,60

0,00

0,00

0,00

1.7. Інші необоротні активи

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Оборотні активи

2151,9

2317,5

6836

165,60

4518,50

7,70

194,97

2.1. ЗАПАСИ, всього

1251,3

347,7

180,8

-903,60

-166,90

-72,21

-48,00

 Виробничі запаси

452,7

15,6

8,3

-437,10

-7,30

-96,55

-46,79

 Незавершене виробництво

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

 Готова продукція

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

 Товари

798,6

332,1

172,5

-466,50

-159,60

-58,41

-48,06

2.2. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, всього

524,9

1114

480,5

589,10

-633,50

112,23

-56,87

 Векселі одержані

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

0

10,6

36,8

10,60

26,20

0,00

247,17

 Дебіторська заборгованість за розрахунками

0,1

1,5

0

1,40

-1,50

1400,00

-100,00

 Інша поточна дебіторська заборгованість

524,8

1101,9

443,7

577,10

-658,20

109,97

-59,73

2.3. ПОТОЧНІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4. ГРОШОВІ КОШТИ

8,8

509,2

6056,8

500,40

5547,60

5686,36

1089,47

2.5. ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ

366,9

346,6

117,9

-20,30

-228,70

-5,53

-65,98

3. Витрати майбутніх періодів

1,5

2,8

5,3

1,30

2,50

86,67

89,29

4. ВСЬОГО АКТИВІВ

11482

13284,2

17808,9

1802,20

4524,70

15,70

34,06


Аналіз проводився на основі даних за 2007 та 2008 роки. Як видно з таблиці, активи підприємства постійно зростали протягом усього періоду – спочатку на 15,7%, а потім – на 34,06%. Найбільшої зміни з усіх представлених даних зазнали грошові кошти. Спочатку їх обсяг було збільшено на 5686,4%, а потім – на 1089,5%. Це дозволяє зробити висновок про те, що підприємство переводить свої активи у грошову форму. Про подальші плани при такій стратегії можна лише здогадуватися.

Не дивлячись на це, необоротні та оборотні активи також зазнають постійного зростання,хоч і не такого стрімкого, як попередній показник.


Табл. 2

Динаміка структури активів підприємстваПоказники

Питома вага

Абсолютна зміна

На 01.01.07

На 01.01.08

На 01.01.09

На 01.01.08

На 01.01.09

1. Необоротні активи

81,25

82,53

61,58

1,29

-20,95

1.1.Нематеріальні активи

0,01

0,00

0,00

-0,01

0,00

1.2. Незавершене будівництво

58,81

65,36

49,08

6,55

-16,28

1.3. Основні засоби

21,40

16,90

12,30

-4,50

-4,60

1.4.Довгострокові фінансові інвестиції

0,01

0,12

0,09

0,11

-0,03

1.5.Довгострокова дебіторська заборгованість

1,01

0,00

0,00

-1,01

0,00

1.6. Відстрочені податкові активи

0,00

0,16

0,12

0,16

-0,04

1.7. Інші необоротні активи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Оборотні активи

18,74

17,45

38,39

-1,30

20,94

2.1. ЗАПАСИ, всього

10,90

2,62

1,02

-8,28

-1,60

 Виробничі запаси

3,94

0,12

0,05

-3,83

-0,07

 Незавершене виробництво

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 Готова продукція

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 Товари

6,96

2,50

0,97

-4,46

-1,53

2.2. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, всього

4,57

8,39

2,70

3,81

-5,69

 Векселі одержані

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

0,00

0,08

0,21

0,08

0,13

 Дебіторська заборгованість за розрахунками

0,00

0,01

0,00

0,01

-0,01

 Інша поточна дебіторська заборгованість

4,57

8,29

2,49

3,72

-5,80

2.3. ПОТОЧНІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4. ГРОШОВІ КОШТИ

0,08

3,83

34,01

3,76

30,18

2.5. ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ

3,20

2,61

0,66

-0,59

-1,95

3. Витрати майбутніх періодів

0,01

0,02

0,03

0,01

0,01

4. ВСЬОГО АКТИВІВ

100

100

100

х

х


Значною мірою зменшуються запаси підприємства.

Варто зазначити, що у другому періоді зменшення зазнають усі показники, крім оборотних та необоротних активів, незавершеного будівництва, дебіторської заборгованості та витрат майбутніх періодів. Як це не дивно, але, скоріш за все, підприємство намагається звернути діяльність, перед тим перевівши свої активи у грошову форму. Такий стан речей не характеризує підприємство з гарної сторони. Потрібно збільшувати вартість основних засобів, деяких видів запасів, інакше така ситуація може призвести до зупинки діяльності.

В таблиці 2 показано питому вагу кожного виду активу у загальній їх вартості. Видно, що у другому періоді грошові кошти значною мірою збільшили свою питому вагу (з 3,76% до 3,18%). Також зросла питома вага оборотних активів – за рахунок грошових коштів - та витрат майбутніх періодів. Цікаво, що підприємство збільшує питому вагу більш ліквідних активів – оборотних. Така тенденцій зайвий раз наводить на думку, що в інтересах підприємства перевести всі активи у грошову масу, а не подальший розвиток підприємства.


2. Аналіз обсягу і структури пасивів (капіталу) торговельного підприємства


Динаміка капіталу підприємства представлена у таблиці 3.

Загальний обсяг пасиву, звичайно як і активу, зростає протягом усього досліджуваного періоду. Власний капітал має стрибкоподібну тенденцію – за зменшенням на 7,8% йде зростання на 141,7%. Відповідно, позиковий капітал зазнає спочатку зростання на 68,6%, а потім – спад на 98,35%. Видно, що в другому періоді підприємство переходить на більш високий рівень самофінансування, погашає заборгованості.

Разом із переведенням активів у грошову форму, збільшення відсотку власних коштів так само свідчить про приведення підприємства до стану «швидкого реагування», коли, в разі необхідності, можна буде швидко ліквідувати підприємство.

Крім того, у другому та третьому періодах у підприємства з’явився нерозподілений збиток, що, скоріше за все, є результатом чистого збитку у попередніх періодах.

Табл. 3

Динаміка обсягу та складу капіталу підприємства

Показники

Обсяг, тис.грн.

Абсолютна зміна, тис.грн.

Темп приросту, %

На 01.01.07

На 01.01.08

На 01.01.09

На 01.01.08

На 01.01.09

На 01.01.08

На 01.01.09

1. Власний капітал

7949

7327,5

17710,7

-621,50

10383,20

-7,82

141,70

1.1. Статутний капітал

135,6

135,6

10135,6

0,00

10000,00

0,00

7374,63

1.2. Пайовий капітал

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. Додатковий вкладений капітал

7709,1

7709,1

7709,1

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4. Інший додатковий капітал

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5. Резервний капітал

34

34

34

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

70,3

-551,2

-168

-621,50

383,20

0,00

0,00

1.7. Неоплачений капітал

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8. Вилучений капітал

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Позиковий капітал

3533

5956,7

98,2

2423,70

-5858,50

68,60

-98,35

2.1. Забезпечення наступних виплат та платежів

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

 Цільове фінансування

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2. Довгострокові зобов’язання

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

 Довгострокові кредити банків

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3. Поточні зобов’язання

3533

5956,7

98,2

2423,70

-5858,50

68,60

-98,35

 Короткострокові кредити банків

3461,2

4849,3

0

1388,10

-4849,30

40,10

-100,00

 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

 Векселі видані

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

0,7

0,4

32,5

-0,30

32,10

-42,86

8025,00

 Поточні зобов’язання за розрахунками

7,8

67

33,7

59,20

-33,30

758,97

-49,70

 Інші поточні зобов’язання

63,3

1040

32

976,70

-1008,00

1542,97

-96,92

2.4. Доходи майбутніх періодів

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, всього

11482

13284,2

17808,9

1802,20

4524,70

15,70

34,06


Підприємством були майже погашені короткострокові заборгованості, повністю погашені короткострокові кредити банків. Позиковий капітал було зменшено на 98,4%.

Вся потужність підприємства переносить на власні джерела фінансування, що є свідченням згортання діяльності.

Для розвитку підприємства необхідно отримати ряд кредитів для збільшення активів, зокрема – основних засобів. Лише в такому разі можливе подальше функціонування ЗАТ «Перлина».

Структура капіталу підприємства показана у таблиці 4.Табл. 4

Динаміка структури капіталу підприємстваПоказники

Питома вага

Абсолютна зміна

На 01.01.07

На 01.01.08

На 01.01.09

На 01.01.08

На 01.01.09

1. Власний капітал

69,23

56,95

99,45

-12,28

42,51

1.1. Статутний капітал

1,18

0,98

56,38

-0,20

55,40

1.2. Пайовий капітал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. Додатковий вкладений капітал

67,14

55,72

42,88

-11,42

-12,84

1.4. Інший додатковий капітал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5. Резервний капітал

0,30

0,25

0,19

-0,05

-0,06

1.6. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

0,61

-3,98

-0,93

-4,60

3,05

1.7. Неоплачений капітал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8. Вилучений капітал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Позиковий капітал

30,77

43,05

0,55

12,28

-42,51

2.1. Забезпечення наступних виплат та платежів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 Цільове фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2. Довгострокові зобов’язання

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 Довгострокові кредити банків

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3. Поточні зобов’язання

30,77

43,05

0,55

12,28

-42,51

 Короткострокові кредити банків

30,14

35,05

0,00

4,91

-35,05

 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 Векселі видані

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

0,01

0,00

0,18

0,00

0,18

 Поточні зобов’язання за розрахунками

0,07

0,48

0,19

0,42

-0,30

 Інші поточні зобов’язання

0,55

7,52

0,18

6,97

-7,34

2.4. Доходи майбутніх періодів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, всього

100

100

100

х

х


Як видно з таблиці, збільшення в останньому періоді власного капіталу до рівня 42,%1% усього капіталу (відповідно, зменшення позикового капіталу на таку ж суму) відбулося лише завдяки збільшенню статутного капіталу, оскільки всі інші елементи власного капіталу були зменшені. Поточні зобов’язання були зменшені до 0,5% усіх джерел фінансування, довгострокових зобов’язань не було протягом усього періоду. Бачимо, що потужність функціонування підприємства перенеслася на статутний та додатковий капітал. Можна зробити висновок, про те, що після погашення позик, підприємство зберегло додаткові кошти у вигляді статутного капіталу, так як фактичний обсяг додаткового капіталу не змінювався.

З проведеного аналізу видно, що підприємство мобілізує активи у найліквідніший актив – грошові кошти. Про мету такої стратегії можна лише здогадуватися, проте, скоріш за все, це робиться для того, щоб не бути «прив’язаним» до підприємства і у разі необхідності ліквідувати його в швидкому темпі.


3. Аналіз структури оборотних активів торговельного підприємстваТабл. 5

Динаміка структури оборотних активів підприємстваПоказники

Питома вага

Абсолютна зміна

На 01.01.07

На 01.01.08

На 01.01.09

На 01.01.08

На 01.01.09

1. Запаси, всього

58,15

15,00

2,64

-43,15

-12,36

Виробничі запаси

21,04

0,67

0,12

-20,36

-0,55

Незавершене виробництво

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Готова продукція

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Товари

37,11

14,33

2,52

-22,78

-11,81

2. Дебіторська заборгованість

24,39

48,07

7,03

23,68

-41,04

Векселі одержані

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

За товари, роботи, послуги

0,00

0,46

0,54

0,46

0,08

За розрахунками

0,00

0,06

0,00

0,06

-0,06

Інша поточна дебіторська заборгованість

24,39

47,55

6,49

23,16

-41,06

3. Поточні фінансові інвестиції

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Грошові кошти та їх еквіваленти

0,41

21,97

88,60

21,56

66,63

5. Інші оборотні активи

17,05

14,96

1,72

-2,09

-13,23

Всього

100

100

100

х

х


Аналіз структури оборотних активів підприємства показав, що крім грошових коштів та, у незначній мірі, дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, усі показники були зменшені в останньому періоді. Збільшення дебіторської заборгованості можна пояснити тим, що це фактор, який слабко залежить від самого підприємства і його важко контролювати.

Бачимо, як вже говорилося, що всі активи переводяться у грошові кошти. Це може означати або те, що керівництво невдовзі закриє підприємство, тому і збирає кошти або, що є менш вірогідним, те, що компанія збирається реалізувати якийсь капіталомісткий проект. Загалом, варто зробити висновок про можливе зменшення ефективності діяльності у майбутньому в зв’язку зі зменшенням майже всіх видів активів, необхідних для нормального функціонування підприємства.


4. Аналіз прибутковості активів торговельного підприємства та оцінка впливу факторів на її зміну за допомогою моделі Дюпон-каскад


Табл. 6

Динаміка прибутковості активів підприємства та оцінка впливу факторів на її зміну (модель Дюпон-каскад)

Показники

2007 рік

2008 рік

Абсолютна зміна

Темпи приросту, %

1. Середня сума активів, тис.грн.

12383,1

15546,55

3163,45

25,55

2. Дохід (виручка) від реалізації товарів, тис.грн.

509,5

2475,5

1966,00

385,87

3. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, тис.грн.

-580,2

447,3

1027,50

-177,09

4. Прибутковість реалізації, %

0,00

18,07

131,95

0,00

5. Коефіцієнт оборотності активів, разів

0,04

0,16

0,12

287,00

6. Прибутковість активів, %

0,00

2,88

2,88

0,00

7. Зміна прибутковості активів за рахунок:

Прибутковості реалізації, %

х

х

0,74


Коефіцієнту оборотності активів, %

х

х

2,13Дані по прибутковості за перший період мають нульові значення в зв’язку з відсутністю прибутку – фінансовий результат від звичайної діяльності є від’ємним. У другому періоді спостерігається позитивне значення цього показника. Примітним є важко пояснюване зростання товарообороту підприємства на 385%, яке спричинило появу прибутку на відміну від збитку у минулому періоді.

Значення 18,07% прибутковості реалізації говорить про те, що саме такий відсоток товарообороту є фінансовим результатом діяльності до оподаткування, тобто майже чистим прибутком (за виключенням надзвичайних доходів-витрат та податків). Коефіцієнт оборотності зріс, що означає те, що загальна вартість активів стала швидше обертатися (більше разів на рік) і приносити прибуток. Прибутковість активів показує, що фін. рез-тат діяльності становить 2,88% від застосованих активів, тобто одна гривня активів приносить 28 коп. фін. рез-тату.

Варто також сказати, що прибутковість активів зросла на 0,74 % завдяки зростанню прибутковості реалізації та на 2,13% через збільшення коефіцієнту оборотності.

Таким чином, прибутковість активів збільшилася з 0 до 2,88%, що є позитивною тенденцією.


5. Аналіз показників ліквідності та платоспроможності

Табл. 7

Динаміка показників ліквідності та платоспроможності підприємства

Показники

Фактично на:

Абсолютна зміна

01.01.07

01.01.08

01.01.09

Базисна

Ланцюгова

На 01.01.08

На 01.01.09

На 01.01.08

На 01.01.09

1. Сума ліквідних активів, тис.грн.

2153,4

2320,3

6841,3

166,90

4687,90

166,90

4521,00

2. Сума швидколіквідних активів, тис.грн.

533,7

1623,2

6537,3

1089,50

6003,60

1089,50

4914,10

3. Сума готових засобів платежу, тис.грн

8,8

509,2

6056,8

500,40

6048,00

500,40

5547,60

4. Коефіцієнт забезпеченості:

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 Ліквідними активами

0,19

0,17

0,38

-0,01

0,20

-0,01

0,21

 Швидколіквідними активами

0,05

0,12

0,37

0,08

0,32

0,08

0,24

 Готовими засобами платежу

0,00

0,04

0,34

0,04

0,34

0,04

0,30

5. Загальний коефіцієнт покриття

0,61

0,39

69,67

-0,22

69,00

-0,22

69,22

6. Проміжний коефіцієнт покриття

0,15

0,27

66,57

0,12

66,42

0,12

66,30

7. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,00

0,09

61,68

0,08

61,68

0,08

61,59

8. Коефіцієнт відволікання оборотних активів:

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 У запаси

0,58

0,15

0,03

-0,43

-0,56

-0,43

-0,12

 У дебіторську заборгованість

0,24

0,48

0,07

0,24

-0,17

0,24

-0,41

9. Коефіцієнт участі матеріальних запасів у покритті поточних зобов’язань

0,35

0,06

1,84

-0,30

1,49

-0,30

1,78

10. Частка власного оборотного капіталу у покритті запасів

0,00

0,00

37,30

0,00

37,30

0,00

37,30

11. Коефіцієнт маневрування

0,00

0,00

0,38

0,00

0,38

0,00

0,38

12. Коефіцієнт співвідношення власного оборотного капіталу та загального обсягу оборотного капіталу (коефіцієнт самофінансування)

0,00

0,00

0,99

0,00

0,99

0,00

0,99


Сума ліквідних активів підприємства складається з витрат майбутніх періодів та оборотних активів. Ця величина була збільшена підприємством як за рахунок приросту першого складника, так і другого.

Швидколіквідні активи включають у себе грошові кошти, дебіторську заборгованість та поточні фін. інвестиції. Зростанням цей показник зобов’язаний грошовим коштам, оскільки поточні фін. інвестиції були відсутні в обох періодах, а дебіторська заборгованість зазнала спаду у другому періоді.

Готові засоби платежу (поточні фін. інвестиції та грошові кошти), відповідно, також зросли.

Аналіз коефіцієнтів забезпеченості показав, що в останньому періоді підприємство забезпечено усіма видами активів на майже однаковому рівні.

Загальний коефіцієнт покриття (рекомендоване значення – понад 2) було збільшено з 0,61 саном на 1.01.07 до 69,67 на 1.01.09. Це говорить про достатню оцінку платоспроможності підприємства, характеризує той факт, що всі оборотні активи у достатній мірі покривають поточні зобов’язання. Такий самий результат і по швидко ліквідних активах – здатність повністю покрити поточні зобов’язання. Оскільки ці два коефіцієнти завдячують своїми значенням грошовим коштам, то коефіцієнт абсолютної ліквідності так само показує достатність (навіть надлишковість) готових засобів платежу для покриття поточних зобов’язань. Коефіцієнти відволікання активів у запаси і дебіторську заборгованість показують, що занадто мала частина активів припадає на долю цих видів ресурсів. Тобто підприємство виділяє мало уваги цих життєво необхідних активам.

Коефіцієнт участі матеріальних запасів у покритті зобов’язань у третьому періоді (на відміну від перших двох) показує повну здатність покрити матеріальними запасами поточні зобов’язання підприємства. Це пов’язано із значним зменшенням поточних зобов’язань у третьому періоді. Частка власного оборотного капіталу у покритті запасів є (і присутня в значній мірі) лише в третьому періоді, оскільки в перших двох оборотний капітал відсутній – оборотні активи фінансуються повністю за рахунок позикового капіталу.

Так само і коефіцієнт маневрування – відмінний від нуля лише у третьому періоді, коли він набуває оптимального значення, показуючи 38% власного оборотного капіталу у складі всього капіталу підприємства.

Коефіцієнт самофінансування показує, що в останньому періоді майже весь оборотний капітал фінансується за рахунок власного капіталу, що перегукується із значним зменшенням позикового капіталу, виявленого у перших двох пунктах.


6. Аналіз показників ділової активності (оборотності)


Табл. 8

Аналіз ділової активності підприємства


Показники

2007 рік

2008 рік

Абсолютна зміна

Темп приросту, %

1. Коефіцієнти оборотності, разів

 

 

 

 

1.1. Коефіцієнт оборотності активів, рази

0,04

0,16

0,12

287,00

1.2. Коефіцієнт оборотності оборотних активів, рази

0,23

0,54

0,31

137,24

1.3. Коефіцієнт оборотності запасів, рази

0,46

1,51

1,05

225,90

1.4. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, рази

0,62

3,11

2,48

399,40

1.5. Коефіцієнт оборотності капіталу, рази

0,04

0,16

0,12

287,00

1.6. Коефіцієнт оборотності власного капіталу, рази

0,07

0,20

0,13

196,44

1.7. Коефіцієнт оборотності позикового капіталу, рази

0,11

0,82

0,71

661,49

1.8. Коефіцієнт оборотності короткострокового позикового капіталу, рази

0,11

0,82

0,71

661,49

1.9. Коефіцієнт оборотності довгострокового позикового капіталу, рази

0,00

0,00

0,00

0,00

1.10. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, рази

0,09

0,16

0,07

83,38

2. Періоди обороту, дні

 

 

 

 

2.1. Період обороту активів, дні

8871,11

2292,26

-6578,85

-74,16

2.2. Період обороту оборотних активів, дні

1600,91

674,82

-926,09

-57,85

2.3. Період обороту запасів, дні

787,42

241,61

-545,81

-69,32

2.4. Період обороту дебіторської заборгованості, дні

587,04

117,55

-469,49

-79,98

2.5. Період обороту капіталу, дні

8871,11

2292,26

-6578,85

-74,16

2.6. Період обороту власного капіталу, дні

5471,96

1845,88

-3626,08

-66,27

2.7. Період обороту позикового капіталу, дні

3399,16

446,38

-2952,77

-86,87

2.8. Період обороту короткострокового позикового капіталу, дні

3399,16

446,38

-2952,77

-86,87

2.9.Період обороту довгострокового позикового капіталу, дні

0,00

0,00

0,00

0,00

2.10. Період обороту кредиторської заборгованості , дні

4093,00

2231,97

-1861,04

-45,47


Представлені показники оборотності свідчать про значну ділову активність підприємства. Примітно, що швидкість обороту всіх видів активів та пасивів, наведених у таблиці зросла (відповідно, зменшився час обороту). Проте не можна сказати, що це є дуже позитивним, оскільки така зміни була спричинена значним збільшенням товарообороту у 2008 році, яке перекрило будь-які зміни у активах та пасивах, вивівши більшу швидкість обороту.

Найбільш значними є зростання швидкостей обороту (коефіцієнтів оборотності) позикового капіталу,дебіторської заборгованості, загалом усіх активів.

Варто зазначити, що скоріше за все така тенденція є миттєвою, спричиненою невідомими причинами, які криються за зростанням товарообороту.


7. Аналіз рентабельність оборотних активів і коефіцієнт оборотності оборотних активів


Представлена таблиця відображає значне прискорення швидкості обороту активів. Варто зазначити, що, як вже говорилося, такий приріст коефіцієнтів оборотності викликаний стрибком у розмірі товарообороту підприємства, а нульові значення рентабельностей у першому періоді – збитковістю підприємства.

Видно, що навіть значний приріст оборотних активів не зміг подалати впливу приросту валової виручки.

Значна рентабельність запасів пояснюється їх мізерністю у порівнянні навіть з обсягом чистого прибутку підприємства.

Варто зазначити, що керівництво підприємство суттєво зменшило багато джерел фінансування, запаси, необоротні активи. Спостерігається чітке «переливання» коштів у грошові активи, погашення усіх боргів. Таким чином можна зробити висновок, що усі кошти просто «збираються в одному місці» без подальшої перспективи до вкладання. Або ж підприємство має бути реорганізоване, для чого і мобілізуються ресурси. Проте найбільш вірогідним, все-таки, видається варіант із скорою ліквідацією підприємства.

Таким чином можна зробити попередній висновок про те, що діяльність ЗАТ «Перлина» добігає кінця, оскільки кошти в нього не вкладаються, позики погашаються, і активна діяльність не планується.


Табл. 9

Динаміка показників оборотності та рентабельності оборотних активів підприємства


Показники

2007 рік

2008 рік

Абсолютна зміна

Темпи приросту, %

1. Період обороту, днів

 

 

 

 

1.1.всіх оборотних активів

1600,91

674,82

-926,09

-57,85

1.2.виробничих запасів

230,61

10,93

-219,69

-95,26

1.3.незавершеного виробництва

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.готової продукції

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5. товарів

556,81

230,69

-326,12

-58,57

1.6. дебіторської заборгованості

587,04

117,55

-469,49

-79,98

1.7. кредиторської заборгованості

4093,00

2231,97

-1861,04

-45,47

2. Коефіцієнт оборотності, разів

 

 

 

 

2.1.всіх оборотних активів

0,23

0,54

0,31

137,24

2.2.виробничих запасів

1,58

33,41

31,82

2010,63

2.3.незавершеного виробництва

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.готової продукції

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5. товарів

0,66

1,58

0,93

141,37

2.6. дебіторської заборгованості

0,62

3,11

2,48

399,40

2.7. кредиторської заборгованості

0,09

0,16

0,07

83,38

3. Тривалість операційного циклу, днів

7068,38

3265,95

-3802,43

-53,79

4. Тривалість фінансового циклу, днів

2975,38

1033,98

-1941,40

-65,25

5. Рентабельність оборотних активів, %

 

 

 

 

5.1.всіх оборотних активів

0,00

8,37

8,37

0,00

5.2.виробничих запасів

0,00

3206,69

3206,69

0,00

5.3.незавершеного виробництва

0,00

0,00

0,00

0,00

5.4.готової продукції

0,00

0,00

0,00

0,00

5.5. товарів

0,00

151,88

151,88

0,00

5.6. дебіторської заборгованості

0,00

48,07

48,07

0,00

5.7. кредиторської заборгованості

0,00

15,70

15,70

0,00


8. Аналіз структури власного капіталу

актив пасив ліквідність платоспроможність

Дана структура є дуже наочною, оскільки чудово відображає ситуацію, що склалася на підприємстві. Так як (що вже було показано) на кінець досліджуваного періоду майже весь капітал підприємства (98%) – власний, то саме його аналіз
Табл. 10

Динаміка структури власного капіталу підприємства
№ з/п

Показники

Питома вага

Абсолютна зміна

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

На 01.01.08

На 01.01.09

1.

Власний капітал, всього

100

100

100

х

х

1.1.

Статутний капітал

1,71

1,72

56,69

0,02

54,97

1.2.

Пайовий капітал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Додатковий вкладений капітал

96,98

97,85

43,12

0,87

-54,73

1.4.

Інший додатковий капітал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Резервний капітал

0,43

0,43

0,19

0,00

-0,24

1.6.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

0,88

0,00

0,00

-0,88

0,00

1.7.

Неоплачений капітал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8.

Вилучений капітал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


і є більш красномовним. У наведеній таблиці видно, що підприємство перевело майже всі свої кошти в стан статутного і додаткового капіталу. Можна зробити висновок, що з однієї сторони лежать грошові кошти (актив), а з іншої – вони представлені статутним і додатковим капіталом (пасив), тобто «лежать» не «працюючи», що є сигналом до ліквідації – підведення підсумків роботи, погашення позик, мобілізація грошей, а за цим – і закриття підприємства. Скоріше за все, очікувати слід саме такий сценарій.

Таблиця також показую, що якщо на початок досліджуваного періоду майже весь капітал був додатковий, то на кінець – статутний вже перевищує додатковий. Скоріше за все, така тенденція збережеться до самого кінця, який вже слід скоро очікувати.


9. Аналіз структури позикового капіталу


Аналіз позикового капіталу є другорядним, оскільки якщо у першому періоді він становив майже 31% усього капіталу підприємства, то в останньому – не становить і відсотка.

Підтверджуються усі описані вище тенденції – повністю погашені короткострокові кредити, повністю відсутні довгострокові. Відмітити слід поступове зростання інших поточних зобов’язань, зобов’язань за розрахунками та кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги.Табл. 11

Динаміка структури позикового капіталу підприємстваПоказники

Питома вага

Абсолютна зміна

На 01.01.07

На 01.01.08

На 01.01.09

На 01.01.08

На 01.01.09

Позиковий капітал, всього

100

100

100

х

х

1. Забезпечення наступних витрат та платежів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Довгострокові зобов’язання, всього

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Довгострокові кредити банків

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поточні зобов’язання, всього

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

Короткострокові кредити банків

97,97

81,41

0,00

-16,56

-81,41

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Векселі видані

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

0,02

0,01

33,10

-0,01

33,09

Поточні зобов’язання за розрахунками:

0,22

1,12

34,32

0,90

33,19

З одержаних авансів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

З бюджетом

0,22

1,12

34,32

0,90

33,19

З позабюджетних платежів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Зі страхування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

З оплати праці

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

З учасниками

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Із внутрішніх розрахунків

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Інші поточні зобов’язання

1,79

17,46

32,59

15,67

15,13

4. Доходи майбутніх періодів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Цьому поясненням може бути декілька причин. Виходячи із стратегії підприємства можна пояснити це недоброякісним ставленням до власних заборгованостей. Проте, скоріш за все, це пов’язане із нестачею коштів, які з якоюсь метою спеціально накопичуються у вигляді статутного та додаткового капіталів.

Загалом видно, що увесь позиковий капітал підприємства на останній період складається лише з інших зобов’язань, розрахунків з бюджетом та кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги. Це є одна з останніх стадій функціонування підприємства, оскільки не всі борги ще роздані, але «Перлина» знаходиться в процесі їх остаточного погашення.


10. Аналіз показників фінансової стійкості – на основі оцінки структури капіталу та за методикою Ковальова

Табл. 12

Динаміка показників фінансової стійкості підприємства

Показники

На 01.01.07

На 01.01.08

На 01.01.09

Абсолютна зміна

Темпи приросту, %

На 01.01.08

На 01.01.09

На 01.01.08

На 01.01.09

Коефіцієнт фінансової автономії

0,69

0,55

0,99

-0,14

0,44

-20,32

80,29

Коефіцієнт фінансової заборгованості

0,31

0,45

0,01

0,14

-0,44

45,73

-98,77

Коефіцієнт фінансової залежності

1,44

1,81

1,01

0,37

-0,81

25,51

-44,53

Коефіцієнт покриття боргу

2,25

1,23

180,35

-1,02

179,12

-45,33

14561,36

Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності

0,69

0,55

0,99

-0,14

0,44

-20,32

80,29


Коефіцієнт фінансової автономії ЗАТ «Перлина» очікувано (після наведених пояснень) прямує до одиниці разом із кожною погашеною позикою, оскільки він вираховується як відношення власного капіталу до усього капіталу підприємства.

Натомість коефіцієнт заборгованості стає рівним нулю, а фінансової залежності – прямує до одиниці. Ці коефіцієнти відображають залежність від позикового капіталу, яка на підприємстві поступово зникає. Це відбувається через переведення усіх коштів до статутного та резервного капіталу з однієї сторони та до грошових коштів – з іншої.

Коефіцієнт покриття боргу показує, що станом на 1.01.09 на одну гривню позикового капіталу припадає 180,35 грн. власного. Цьому причиною є одночасне збільшення власного та зменшення позикового капіталу.

Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності так само, як і коефіцієнт фінансової автономії (в зв’язку з нульовим значенням довгострокового позикового капіталу) прямує до одиниці.

Таким чином, підприємство майже повністю «стає на рейки» функціонування на власному капіталі, що не можна назвати позитивом, оскільки це відкидає багато можливостей і затримує розвиток підприємства.

За методикою Ковальова підприємство має нормальне фінансове становище у перших двох періодах та абсолютне – у третьому. Це виникає оскільки запаси перевищують чистий оборотний капітал, через його значне від’ємне значення, але в третьому періоді – значне зростання чистого оборотного капіталу спричинило його перевищення над запасами.

Табл. 13

Оцінка типу поточної фінансової стійкості підприємства


№ з\п

Показники

Фактично на:

На 01.01.07

На 01.01.08

На 01.01.09

1.

Запаси та витрати, тис.грн.

1252,80

350,50

186,10

2.

Чистий оборотний капітал, тис.грн.

-1379,60

-3636,40

6743,10

3.

“Нормальні” джерела фінансування, тис.грн.

2082,30

1213,30

6775,60

3.1.

Чистий оборотний капітал

-1379,60

-3636,40

6743,10

3.2.

Короткострокові банківські кредити та позики для покриття запасів

3461,20

4849,30

0,00

3.3.

Розрахунки з кредиторами за товари, роботи, послуги

0,70

0,40

32,50

4.

Кредити та позики, які не сплачені в строк, тис.грн.

0,00

0,00

0,00

5.

Прострочена кредиторська заборгованість, тис.грн.

0,00

0,00

0,00

6.

Прострочена дебіторська заборгованість, тис.грн.

0,00

0,00

0,00

7.

Тип поточної фінансової стійкості

Нормальна

Нормальна

Абсолютне


Таким чином, у перших двох періодах оборотні активи повністю фінансувалися за допомогою позикового капіталу, а в останньому – власний капітал фінансує оборотні активи (майже повністю – як було показано раніше).


11. Аналіз показники ефективності використання позикового капіталу


Дана таблиця показує, що швидкість обороту позикового капіталу була значною мірою збільшена, в зв’язку зі зменшення цього виду фінансового джерела. Кредитовіддача (скільки виробляється продукції на одну гривню позикового капіталу) зросла, що значить збільшення ефективності використання позикового капіталу. Відповідно кредитомісткість, як показник протилежний до першого – зменшилася. Рентабельність позикового капіталу – 12,66% - є можливою для підрахунку лише у другому періоді в зв’язку з наявністю чистого прибутку лише у цьому періоді. Такий розмір цього показника говорить про те, що одна гривня позикового капіталу дає 13 коп. чистого прибутку.

Коефіцієнт кратності відсотків характеризує відношення величини прибутку до сплачених відсотків по кредитах. У нашому випадку, у другому періоді коефіцієнт кратності відсотків становить 1,39, що показує перевищення прибутку над відсотками на 39%.


Табл. 14

Динаміка показників ефективності використання позикового капіталу підприємства


Показники

2007 рік

2008 рік

Абсолютна зміна

Темпи приросту, %

1. Кредитовіддача

0,11

0,82

0,71

661,49

2. Кредитомісткість

9,31

1,22

-8,09

-86,87

3. Період обороту, дні

3.1. Позикового капіталу

3399,16

446,38

-2952,77

-86,87

3.2. Довгострокового позикового капіталу

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Короткострокового позикового капіталу

3399,16

446,38

-2952,77

-86,87

3.4. Довгострокових банківських кредитів

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5. Короткострокових банківських кредитів

2976,77

357,50

-2619,27

-87,99

4. Коефіцієнт оборотності (рази обороту)

4.1. Позикового капіталу

0,11

0,82

0,71

661,49

4.2. Довгострокового позикового капіталу

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. Короткострокового позикового капіталу

0,11

0,82

0,71

661,49

4.4. Довгострокових банківських кредитів

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5. Короткострокових банківських кредитів

0,12

1,02

0,90

732,66

5. Рентабельність позикового капіталу, %

0,00

12,66

12,66

0,00

6. Коефіцієнт кратності відсотків

0,00

1,39

1,51

-1239,17


12. Оцінка ефекту фінансового важеля, яким користується торговельне підприємство, аналіз впливу складових ефекту фінансового важеля на зміну його значення


У випадку нашого підприємства ефект фінансового важеля набуває від’ємного значення в зв’язку з перевищенням середньої ставки відсотку над економічною рентабельністю. Така ситуація показую, що завдяки використанню позикових коштів завжди отримуватиметься негативний приріст (зменшення) рентабельності власного капіталу, що призводить до недоцільності подальшого використання позикових коштів, або необхідності збільшення економічної рентабельності діяльності.

Загалом, варто сказати, що поряд із надзвичайною платоспроможністю підприємства, його можливістю розплатитися по всіх боргах у короткі строки за допомогою грошових коштів (найбільш ліквідного активу) спостерігається такожТабл. 15

Ефект фінансового важеля, яким користується підприємство№ з/п

Показники

2007 рік

2008 рік

Абсолютна зміна

Темпи приросту, %

1.

Власний капітал, тис.грн.

7949,00

7327,50

-621,50

-192,18

2.

Позиковий капітал, тис.грн.

3533,00

5956,70

2423,70

-268,60

3.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, тис.грн.

-580,20

447,30

1027,50

-22,91

4.

Чистий прибуток, тис.грн.

-621,50

383,20

1004,70

-38,34

5.

Фінансові витрати, тис.грн.

517,30

1161,38

644,08

-324,51

6.

Нетто-результат експлуатації інвестицій (EBIT), тис.грн.

-62,90

1608,68

1671,58

2457,52

7.

Середня ставка відсотку, %

14,64

19,50

4,86

-233,16

8.

Економічна рентабельність, %

-0,51

10,35

10,86

1937,11

9.

Ефект фінансового важеля, %

-5,05

-5,58

-0,53

-210,46

9.1.

Податковий гніт (частки одиниці)

0,75

0,75

0,00

-200,00

9.2.

Диференціал важеля, %

-15,15

-9,15

6,00

-160,39

9.3.

Коефіцієнт фінансового левериджу (плече важеля)

0,44

0,81

0,37

-282,90

10.

Зміна ефекту фінансового важеля за рахунок:

 

 

 

 

10.1.

Податкового гніту, %

 

 

0,00

 

10.2.

Диференціалу важеля, %

 

 

2,00

 

10.3.

Коефіцієнту фінансового левериджу, %

 

 

-2,53

 


і негативна сторона діяльності – відсутність перспектив та розвитку. Якщо на підприємстві не планується реалізація якогось масштабного проекту або реорганізація, потрібно терміново розподіляти накопичені ресурси по інших активах, оскільки в даному випадку вони занадто залежуються.

Крім того, підприємство має подбати про залучення додаткових позикових коштів, що має позитивно відобразитися на зростанні обсягів та рентабельності діяльності. Інакше підприємство прийде до ситуації, коли в його розпорядженні залишаться тільки гроші. Якщо це не є метою керівництва, потрібно подбати про виправлення ситуації, що склалася.


II. Планування


Планування форми 2


Стаття

Код рядка

За попередній період

За звітний період

План

1

2

4

3

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

509,5

2475,5

1806,5

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 84.9 )

( 412.6 )

301,1

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

424.6

2062.9

1505,5

Інші операційні доходи

040

1702,9

255,4

38,3

Інші звичайні доходи

050

42,3

2861,9

2861,9

Надзвичайні доходи

060

0

0

0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)

070

2169.8

5180.2

4405,7

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

080

0

0

0

Матеріальні затрати

090

( 162.9 )

( 114.1 )

(83,3)

Витрати на оплату праці

100

( 356.3 )

( 561.7 )

(409,9)

Відрахування на соціальні заходи

110

( 128.9 )

( 203.8 )

(151,3)

Амортизація

120

( 190.9 )

( 208.2 )

(190,9)

Інші операційні витрати

130

( 981 )

( 1990 )

(1990)

у тому числі:

131

( 0 )

( 0 )


Собівартість товарів

140

( 370.6 )

( 399.2 )

(474,5)

Інші звичайні витрати

150

( 559.4 )

( 1255.9 )

(1255,9)

Надзвичайні витрати

160

( 0 )

( 0 )

0

Податок на прибуток

170

( 41.3 )

( 64.1 )

(295,3)

Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 - 80 + 160 + 170)

180

( 2791.3 )

( 4797 )

(4851,)

Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)

190

-621.5

383.2

-445,35


У представленому плані товарооборот планувався за еластичністю до доходів населення міста Києва із розрахунку їх зменшення у 2009 році на 15%. Собівартість товарів планувалася як середня питома вага цього показника у товарообороті. Непрямі податки – виходячи із середнього рівня оподаткування за два попередніх періоди. Операційні доходи взяті із розрахунку темпу приросту за минулий період, а інші звичайні доходи – останнє значення, оскільки, виходячи із наведено вище аналізу, навряд чи варто очікувати приріст цих видів доходів.

Матеріальні затрати та витрати на оплату праці розраховані через рівні відповідних витрат, а витрати на соціальні заходи – через відповідний відсоток до фонду з/п. Амортизація і інші операційні витрати взяті останнім значенням (для уникнення значеного зростання при плануванні через темп росту). Звичайні витрати – також останнє значення.

Наведені прорахунки виводять чистий плановий збиток розміром 445,35 тис. грн.


Планування форми 1.


 

2007

2008

2009

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду (план)

1

2

3

4

3

4

3

4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість

010

1.5

1.2

0

0

0

0

- первісна вартість

011

1.7

1.7

0

0

0

0

- накопичена амортизація

012

(0.2)

(0.5)

0

0

0

0

Незавершене будівництво

020

6752.5

8682

8682

8740.3

8740.3

8740,3

Основні засоби:
- залишкова вартість

030

2457.7

2244.4

2245.6

2191

2191

2150,1

- первісна вартість

031

3657.7

3483.9

3485.7

3522.3

3522.3

3456,5

- знос

032

(1200)

(1239.5)

(1240.1)

(1331.3)

(1331.3)

(1306,4)

Довгострокові біологічні активи::
- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

0

0

0

0

- первісна вартість

036

0

0

0

0

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

1.3

15.7

15.7

15.7

15.7

15,7

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

0

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

115.6

0

0

0

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

20.6

20.6

20.6

20.6

20,6

Інші необоротні активи

070

0

0

0

0

0

0

Усього за розділом I

080

9328.6

10963.9

10963.9

10967.6

10967.6

10926,7

II. Оборотні активи
Виробничі запаси

100

452.7

15.6

15.6

8.3

8.3

14,2

Поточні біологічні активи

110

0

0

0

0

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

0

0

0

0

Готова продукція

130

0

0

0

0

0

0

Товари

140

798.6

332.1

332.1

172.5

172.5

299,9

Векселі одержані

150

0

0

0

0

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість

160

0

0

10.6

36.8

36.8

17,3

- первісна вартість

161

0

0

10.6

36.8

36.8

17,3

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

0

Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом

170

0.1

1.5

1.5

0

0

0

- за виданими авансами

180

0

10.6

0

0

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

0

0

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

0

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

524.8

1101.9

1101.9

443.7

443.7

564,0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

0

0

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті

230

8.7

509.1

509.1

5610.3

5610.3

5610,3

- в іноземній валюті

240

0.1

0.1

0.1

446.5

446.5

446,5

Інші оборотні активи

250

366.9

346.6

346.6

117.9

117.9

169,5

Усього за розділом II

260

2151.9

2317.5

2317.5

6836

6836

7121,7

III. Витрати майбутніх періодів

270

1.5

2.8

2.8

5.3

5.3

10,0

Баланс

280

11482

13284.2

13284.2

17808.9

17808.9

18058,3

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

3

4

3

4

I. Власний капітал
Статутний капітал

300

135.6

135.6

135.6

10135.6

10135.6

10135,6

Пайовий капітал

310

0

0

0

0

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

7709.1

7709.1

7709.1

7709.1

7709.1

7709,1

Інший додатковий капітал

330

0

0

0

0

0

0

Резервний капітал

340

34

34

34

34

34

34,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

70.3

-551.2

-551.2

-168

-168

-613,4

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Усього за розділом I

380

7949

7327.5

7327.5

17710.7

17710.7

17231,4

II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

0

0

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

0

0

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

0

0

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

0

0

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

0

0

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

0

0

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків

440

0

0

0

0

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

0

0

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0

0

0

0

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

470

0

0

0

0

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

0

0

0

0

ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків

500

3461.2

4849.3

4849.3

0

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

0

0

0

0

Векселі видані

520

0

0

0

0

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

0.7

0.4

0.4

32.5

32.5

12,0

Поточні зобов'язання за розрахунками:
- з одержаних авансів

540

0

0

0

0

0

0

- з бюджетом

550

7.8

67

67

33.7

33.7

36,7

- з позабюджетних платежів

560

0

0

0

0

0

0

- зі страхування

570

0

0

0

0

0

0

- з оплати праці

580

0

0

0

0

0

0

- з учасниками

590

0

0

0

0

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

0

0

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

63.3

1040

1040

32

32

778,2

Усього за розділом IV

620

3533

5956.7

5956.7

98.2

98.2

826,9

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

0

0

0

0

Баланс

640

11482

13284.2

13284.2

17808.9

17808.9

18058,3


Незавершене будівництво приймалось на попередньому рівні. Первісна вартість основних засобів обрахована методом середнього темпу приросту, а амортизація – як частка її в первісній вартості за попередній період. Довгострокові фінансові інвестиції та відстрочені податкові активи – на рівні попереднього періоду. Виробничі запаси і товари планувалися через їхній період обороту виходячи із планового товарообороту. Так само – дебіторська заборгованість, інша поточна заборгованість, грошові кошти та інші оборотні активи.

Власний капітал було залишено без змін, окрім як нерозподілений збиток – збільшено на розмір збитку у плановому періоді. Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги, поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом – через період обороту. Сума перевищення активом пасиву – короткостроковий кредит банку.

 


Теги: Аналіз фінансового стану ЗАТ "Перлина"  Контрольная работа  Финансовый менеджмент, финансовая математика
Просмотров: 22666
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Аналіз фінансового стану ЗАТ "Перлина"
Назад