Методи фінансової діяльності держави

Секція адміністративного і кримінального права та процесу.

Контрольна робота

З дисципліни – ФІНАНСОВЕ ПРАВО

На тему – (ВАРІАНТ № 4)


Курс 3 Семестр 5 Група ПЗ-1


Теоретична частина


1. Назвіть методи фінансової діяльності держави


Відповідь: Існують загальні засоби (методи), які державі та органам місцевого самоврядування необхідно застосовувати, щоб формувати публічні централізовані фонди коштів.

Ці загальні засоби зводяться до застосування:

· імперативного методу, коли держава і органи місцевого самоврядування виражають вольові бажання, обов'язкові для всіх юридичних І фізичних осіб у процесі фінансової діяльності;

· рекомендаційного методу, заснованого на Імперативному, коли держава або орган місцевого самоврядування не наказують, а радять виконувати ті чи інші дії. Наприклад, Конституція України, Закон України "Про самоврядування в Україні" мають припис щодо можливості введення нових чи встановлення порядку справляння місцевих податків і зборів, якщо законодавством не встановлено Інше.

Також мають місце спеціальні методи фінансової діяльності держави;

До спеціальних методів фінансової діяльності держави і органів місцевого самоврядування належать:

· а)   формування публічних централізованих і децентралізованихфондів коштів;

· б)   розподіл фінансових ресурсів, які створюють публічні фонди коштів;

· в)   використання цих ресурсів при фінансуванні видатків.


2. Наведіть класифікацію фінансово-правових норм


Відповідь: Фінансово – правові норми поділяються на зобов’язуючі, забороняючі, уповноважуючи.

Зобов'язуючі фінансово-правові норми приписують здійснити певні дії, скеровані на мобілізацію або витрачання коштів державою. Вони регулюють відносини в галузі фінансового планування, встановлюють обов'язковий порядок дотримання ставок заробітної плати тощо. Зобов'язуючі фінансово-правові норми містяться у всіх фінансових законах і нормативних актах.

Забороняючі фінансово-правові норми приписують не чинити дій, які порушують або підривають фінансову дисципліну. Наприклад, правилами касових операцій забороняється видача готівки під звіт, доки особа не звітує повністю за раніше отримані суми.

Зобов'язуючі і забороняючі норми схожі між собою визначеністю, категоричністю форми, точністю приписів, які містяться в них.

В уповноважуючих фінансово-правових нормах держава надає учасникам фінансових правовідносин повноваження на проведення певних позитивних дій.


3. Розкрийте призначення фінансового контролю


Відповідь: Фінансовий контроль призначений для того, щоб:

· забезпечити своєчасне, найбільш ефективне, повне збирання грошових коштів, сприяти їх збільшенню, пошук нових джерел доходів;

· перевірити фінансові плани підприємств, установ і організацій, планів виробництва, планів по собівартості, прибутку, платежах у бюджет тощо з метою раціонального використання коштів;

· забезпечити виконання і додержання законів і фінансової дисципліни всіма державними, громадськими організаціями, посадовими особами і громадянами;

· попередити та усунути порушення фінансової дисципліни.


4.  

4. Розкрийте поняття бюджету і його роль у суспільстві


Відповідь: Бюджет являє собою розпис доходів і витрат держави, підприємства, установи, організації, родини або окремої особи на певний (бюджетний) період, що передбачає розробку загального плану створення (формування) та використання ресурсів з метою забезпечення виконання функцій кожного органу окремо. Складності такому плану додає той факт, що грошей у бюджеті у цілісному вигляді ніколи не буває, після їх надходження на бюджетний рахунок, вони у найкоротший термін використовуються на фінансування відповідних потреб. Таким чином бюджет є головним фінансовим планом, що поєднує доходи і витрати за обсягом, термінами та суб'єктами.

У державі бюджет виконує ряд основних функцій: перерозподіляє національний дохід, стабілізує процеси суспільного виробництва, здійснює державну соціальну політику. бюджет держава банківський рахунок

Назвіть загальнодержавні податки

Відповідь: До загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів) належать:

·   податок на додану вартість;

·   акцизний збір;

· податок на прибуток підприємств;

· податок на доходи фізичних осіб;

·   мито;

·   державне мито;

·   податок на нерухоме майно (нерухомість);

·   плата (податок) за землю;

·   рентні платежі;

·   податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

·   податок на промисел;

·   збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

·   збір за спеціальне використання природних ресурсів;

·   збір за забруднення навколишнього природного середовища;

·   збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

·   збір на обов'язкове соціальне страхування;

·   збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;

·   збір до Державного інноваційного фонду;

·   плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності.


5.   Назвіть види страхувань


Відповідь:Згідно до Закону України «Про страхування», страхування може бути добровільним і обов’язковим;

Видами добровільного страхування можуть бути:

·   страхування життя;

·   страхування від нещасних випадків;

·   медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);

·   страхування здоров'я на випадок хвороби;

·   страхування залізничного транспорту;

·   страхування наземного транспорту (крім залізничного);

·   страхування повітряного транспорту;

·   страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);

·   страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);

·   страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

·   страхування майна

·   страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

·   страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

·   страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

·   страхування відповідальності перед третіми особами

·   страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);

·   страхування інвестицій;

·   страхування фінансових ризиків;

·   страхування судових витрат;

·   страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій;

·   страхування медичних витрат;

·   інші види добровільного страхування.

види обов'язкового страхування:

· медичне страхування;

· особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників

·   особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);

· страхування спортсменів вищих категорій;

· страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;

· особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

· авіаційне страхування цивільної авіації;

· страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;

· страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

· страхування засобів водного транспорту;

· страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту;

· страхування працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади;

· страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;

· страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою;

· страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції";

· страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я тимчасового адміністратора, ліквідатора фінансової установи та працівників Міністерства фінансів України, які визначені ним для вирішення питань щодо участі держави у капіталізації банку;

· страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ";

· страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов'язаного з виконанням ними професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб;

· страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів;

· страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України;

· страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності;

· страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;

· страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;

· страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;

· страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України;

· страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам;

· страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї;

· страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом Міністрів України;

· страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну;

· страхування відповідальності морського судновласника;

· страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб;

· страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, заподіяну третім особам;

· страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування;

· страхування майна, переданого у концесію;

· страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів;

· страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення вибухових робіт;

· страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ.


6. Дайте поняття і сутність державних витрат


Відповідь: Державні витрати - це планова діяльність органів держави й місцевого самоврядування щодо цільового використання публічних коштів. У складі державних витрат виділяють витрати бюджетів. Державні витрати є однією із сторін фінансової діяльності. Законодавець у п. 13 та 14 ст. 2 Бюджетного кодексу надав тлумачення цих термінів. Витрати бюджету він визначив як видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу, а видатки - як кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум. На нашу думку, не має різниці в термінах (значеннях), є різні види витрат.


7. Вкажіть підстави виникнення банківських правовідносин


Відповідь:

Підставами виникнення банківських правовідносин можуть бути: норма закону, адміністративний акт, договір або одностороння угода, заподіяння шкоди.


8. Назвіть джерела банківського права


Відповідь: До джерел банківського права України відносяться:

· Конституція України;

· Рішення Конституційного Суду України;

· Міжнародні договори України;

· Закони України;

Загальні закони;

Спеціальні закони;

· Підзаконні нормативно-правові акти;

Постанови Верховної Ради України.

Укази Президента України.

Декрети Кабінету Міністрів України.

Постанови Кабінету Міністрів України.

Постанови Правління Національного банку України.

· Локальні нормативно-правові акти;

·   Міжнародно-правові звичаї;


9. Назвіть перелік документів необхідний для відкриття банківського рахунку юридичною особою


Відповідь: Згідно до Постанови Правління Національного Банку України від 12.11.2003 за N 492 юридичні особи, для відкриття банківського рахунку подають такі документи:

·   заяву на відкриття рахунку встановленого зразка. Заяву підписує керівник та головний бухгалтер підприємства;

·   копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім бюджетних установ та організацій);

·   копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально чи органом, який реєструє. Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують. Установи та організації, які діють на підставі законів, статути положення) не подають;

·   копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

·   картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, завірену нотаріально або вищестоящою організацією в установленому порядку. У картку включається також зразок відбитка печатки підприємства;

·   довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;

·   копію довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку, або уповноваженим працівником банку;

·   копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку.

Практична частина

1. При проведенні невиїзної перевірки підприємницької діяльності громадянина Соколова виникли сумніви щодо правильності сплати ним податків. Для з’ясування наявної ситуації Соколова було запрошено до органу державної податкової служби рекомендованим листом, який було надіслано за п’ять робочих днів до дати запрошення вказаної у листі.

Зробіть юридичний аналіз та дайте Ваше бачення щодо правомірності чи неправомірності дій податківців відносно строків та форми запрошення.

Відповідь:

Дії податківців НЕПРАВОМІРНІ, оскільки відповідно до Ст. 11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» №509 :

реалізація права на запрошення до податкового органу можлива при дотриманні наступних вимог:

Повинна проводитись перевірка правильності нарахування та своєчасності сплати податків (це обов’язково повинно бути зазначено в повідомленні).

Платнику податків не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня запрошення повинно бути направлене письмове повідомлення за встановленою ДПА України формою (наказ від 02.12.2003р. №583).

Повідомлення повинно бути письмовим і направлене рекомендованим листом.

В повідомленні обов’язково повинні бути зазначені підстави та перелік питань, які будуть розглядатися.

Повідомлення повинно бути підписане керівником податкового органу та скріплене гербовою печаткою.

Отже: робимо висновок, що дії податківців суперечать чинному законодавству.

2. Громадянин Горідзе прибув в курортну місцевість провідати батьків які там мешкають. Він кожен вечір відпочивав біля моря на пляжі, що належав приватному пансіонату.

Зробіть правовий аналіз. З’ясуйте чи повинен Горідзе сплачувати курортний збір?

Відповідь:

Згідно до Ст.7 Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» Від сплати курортного збору звільняються:

особи, які прибули в курортну місцевість у службове відрядження, на навчання, постійне місце проживання, до батьків та близьких родичів;

Отже: На підставі Ст. 7 Декрету КМУ «Про місцеві податки і збори» робимо висновок, що громадянин Горідзе звільняється від сплати курортного збору.

3. Громадянин Пупкін який здійснював господарську діяльність добровільно вирішив зареєструватись як платник податку на додану вартість

Зробіть юридичний аналіз та дайте Ваше бачення щодо правомірності чи неправомірності даної ситуації.

Відповідь:

В даній ситуації громадянин Пупкін згідно до Ст. 2 Закону України «Про податок на додану вартість» в якій Платником податку на додану вартість є:

Будь-яка особа, яка:

а)здійснює або планує здійснювати господарську діяльність та

реєструється за своїм добровільним рішенням як платник цього

податку; може добровільно зареєструватись як платник податку на додану вартість.

Отже: на підставі Ст. 2 Закону України «Про податок на додану вартість» дана ситуація не суперечить нормам чинного законодавства, і громадянин Пупкін може добровільно зареєструватись як платник податку на додану вартість.

4. Іноземна страхова фірма-нерезидент «Aferist» подала заявку у комітет у справах нагляду за страховою діяльністю для отримання ліцензії на здійснення послуг зі страхування життя, але у видачі ліцензії було відмовлено.

Зробіть юридичний аналіз та дайте Ваше бачення щодо правомірності чи неправомірності даної ситуації.

Відповідь:

1.Указом Президента України «Про зміни в структурі центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 року за № 1573/99 функції Укрстрахнагляду було покладено на Міністерство фінансів України.

2. Законом України «Про страхування» визначені такі основні функції органу нагляду:

· видача ліцензій на здійснення страхової діяльності;

3. Законом України «Про страхування» визначено, що страхова діяльність в Україні здійснюється виключно страховиками - резидентами України.

Отже: згідно чинного законодавства відмова видачі ліцензії на здійснення послуг зі страхування життя фірмі-нерезиденту «Aferist» ЦІЛКОМ ПРАВОМІРНА. Оскільки:

1)   на підставі .Указу Президента України «Про зміни в структурі центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 року за № 1573/99 функції Укрстрахнагляду виконує Міністерство фінансів України.

· Згідно до Закону України «Про страхування» страховиками можуть бути ВИКЛЮЧНО резиденти України.

5. На території Польщі біля кордону з Україною здійснив аварійну посадку космічний корабель з Альфи Центавра у якого скінчилось пальне. Гуманоїди звернулись до найближчого українського приватного підприємства з проханням заправити пальним корабель, замінити мастило та протерти ілюмінатори. Після отримання необхідних послуг, інопланетяни розрахувалися й відлетіли додому.

За якою ставкою податку на додану вартість згідно чинного законодавства України будуть оподатковані товари та послуги які були експортовані на територію Польщі українським підприємством для здійснення технічного обслуговування космічного корабля.

Відповідь:

Згідно чинного законодавства України, а саме, п. 2 Ст. 6. Закону України «Про податок на додану вартість»:

При експорті товарів та супутніх такому експорту послуг ставка податку становить «0» (нуль ) відсотків до бази оподаткування.

Отже: згідно чинного законодавства, товари та послуги які були експортовані на територію Польщі українським підприємством для здійснення технічного обслуговування космічного корабля будуть оподатковані за ставкою «0» ( нуль ) відсотків.

Тестова частина


1. Мета фінансової діяльності:

а) збирання грошових фондів;

б) розподіл грошових фондів;

в) використання грошових фондів;

г) а+в;

+д) а+б+в.

2. Суб’єктами фінансових правовідносин є:

а) держава;

б) фізичні особи;

в) юридичні особи;

г) б+в;

+д) а+б+в.

3. Контроль – це:

а) заміна встановленого порядку;

б) відміна встановленого порядку;

в) підтримка встановленого порядку;

г) припинення встановленого порядку;

+д) всі відповіді вірні.

4. Наступний фінансовий контроль проводиться:

а) до здійснення діяльності;

б) під час здійснення діяльності;

в) по закінченню діяльності;

г) в процесі здійснення діяльності;

д) в+г.

5. Обставинами, які можуть бути причиною зміни бюджетного періоду є:

а) рішення ВРУ;

б) Постанова КМУ;

в) Указ Президента України;

+г) введення воєнного або оголошення надзвичайного стану;

д) перевищення суми зовнішнього державного боргу.

6. Бюджетний процес – це регламентована нормами права діяльність, пов’язана з:

а) складанням бюджетів та розглядом бюджетів;

б) затвердженням бюджетів та виконанням бюджетів;

в) контролем виконання бюджетів та розглядом звітів про виконання бюджетів;

г) а+б;

+д) а+б+в.

7. Яка головна стадія бюджетного процесу?

а) розробка проекту бюджету;

б) затвердження проекту бюджету;

+в) виконання бюджету;

г) розробка звіту про виконання бюджету;

д) затвердження звіту про виконання бюджету.

8. Що таке бюджетна резолюція?

+а) це спеціальна постанова, яка вміщує головні пріоритети бюджетної політики на плановий рік і приймається Верховною Радою України;

б) це звіт про виконання бюджету;

в) це постанова, якою затверджується звіт про виконання бюджету;

г) це спеціальна постанова, яка вміщує головні пріоритети бюджетної політики на плановий рік і приймається Кабінетом Міністрів;

д) всі відповіді невірні.

9. Бюджетний запит – документ, підготовлений:

а) ВРУ;

б) КМУ;

+в) розпорядником бюджетних коштів;

г) Міністерством фінансів України;

д) Державною податковою адміністрацією України.

10. Ввізне мито нараховується на:

+а) товари та інші предмети при ввезенні їх на митну територію України;

б) послуги та предмети при ввезенні їх на митну територію України;

в) товари та інші предмети що знаходяться на митній території України;

г) товари, транспортні засоби, що перетинають митний кордон України;

д) всі відповіді вірні.


Список використаної літератури


1.   Воронова Л.К. В 75 Фінансове право України: Підручник. — К.: Прецедент; Моя книга, 2006. - 448 с.

2.   Фінансове право України: Навчальний посібник: За заг.ред. д.ю.н., проф. Шкарупи В.К.- Київ: „Істина", 2007. - 148 с

3.   Ващенко Ю.В. Банківське право: посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 344 с.

4.   Фінансове право України: Навчальн. посібник / За заг. ред. Л.К. Воронової. – К.: Правова єдність, 2009. – 395 с.

5. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р., № 2456-VI,

6.   Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-III

7.   Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 року № 509-ХІІ

8.   Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Постанова правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. № 492

9.   Закон України «Про Страхування «від 7 березня 1996 р. № 85/96-ВР

10. Про Положення про Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю: Указ Президента України від 12 листопада 1999 р. № 1468/99

11. Указ Президента України «Про зміни в структурі центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 року за № 1573/99

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2000 р. N 1002 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»


 


Теги: Методи фінансової діяльності держави  Контрольная работа  Финансовый менеджмент, финансовая математика
Просмотров: 26650
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Методи фінансової діяльності держави
Назад