Акцизний податок


Акцизний податок


1 Платники акцизного податку, обєкти оподаткування, перелік підакцизних товарів

акцизний податок сплата

Акцизний податок - це непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених Податковим Кодексом як підакцизні, і включається до ціни таких товарів (продукції).

В Україні до підакцизних товарів віднесено такі як:

- спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

- тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

- нафтопродукти, скраплений газ;

- автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

Платниками податку є:

. Особи (юридичні та фізичні), що виробляють, у тому числі з давальницької сировини, підакцизні товари (продукцію) на митній території України.

. Особи -субєкти господарювання , які ввозять підакцизні товари (продук-цію) на митну територію України.

. Фізичні особи (резиденти чи нерезиденти), які ввозять підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, які кількісно перевищують величину, визначену митним законодавством України. Зокрема, ст. 253 Митного кодексу України встановлені обсяги та умови ввезення алкогольних напоїв та тютюнових виробів на митну територію України без акцизного податку, встановленого на імпорт, у кількостях з розрахунку на одну особу.

. Особи, які здійснюють операції з конфіскованими, безхазяйними підакцизними товарами, такими, які за правом успадкування чи на інших підставах переходять у власність держави. Виходячи з даної норми, до платників податку віднесено осіб, які здійснюють реалізацію вказаних підакцизних товарів (продукції) на підставі рішень судових органів або інших уповноважених державних органів.

Умови

. Особи, які реалізують або передають іншим особам для подальшого викорис-тання підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію Укра-їни без сплати акцизного податку.

. Особи, на яких покладено виконання вимог щодо звільнення від оподаткування в частині дотримання таких вимог: митних режимів; цільового використання підакцизних товарів для виробництва інших підакцизних товарів, на які встановлено нульову ставку податку; звільнених від оподаткування, або які не підлягають оподаткуванню акцизним податком, за умови порушення вищевка-заних норм.

Необхідно зазначити, що нормами Податкового кодексу запроваджено нову систему реєстрації платників акцизного податку. Передбачено обовязок інформування органами ліцензування виробництва підакцизних товарів (продукції) та/або імпорту алкогольних напоїв і тютюнових виробів органів державної податкової служби за місцем реєстрації субєкта господарювання як платника податків. На підставі вказаних даних здійснюється реєстрація такого субєкта господарювання, як платника акцизного податку.

Відповідно до Переліку органів ліцензування, затвердженого Постановою КМУ від 14.11.2000 р. № 1698, до таких органів ліцензування належать: у частині ліцензування виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, парфумерно- косметичної продукції - Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України, в частині ліцензування імпорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Органом ліцензування виробництва транспортних засобів визначено Міністерство промислової політики України.

Об'єктами оподаткування акцизним податком є:

По-перше, операції з реалізації вироблених в Україні товарів (продукції), а також ввезення на митну територію України імпортних підакцизних товарів.

По-друге, операції з реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки (за виключенням викорис-тання такої продукції для подальшого виробництва підакцизної продукції), здій-снення внесків до статутного капіталу, а також працівникам підприємства-вироб-ника підакцизних товарів (продукції).

По- третє, операції з реалізації конфіскованих та інших товарів, які перей-шли у власність держави.

По- четверте, операції з реалізації або передачі підакцизних товарів (про-дукції), що були звільнені від сплати податку, у разі порушення умов звільнення.

По- п'яте, обєктом оподаткування визначено обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції) понад встановлені нормативи.

Базою оподаткування акцизним податком є:

. При обчисленні податку за специфічними ставками у твердих сумах з одиниці товару (продукції) з вироблених на митній території України, імпортованих на митну територію України підакцизних товарів (продукції) є їх кількісна величина, визначена в одиницях виміру ваги, обєму, обєму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках (л, кг, шт. куб. см);

. При обчисленні податку за адвалорними ставками (в процентах) базою оподаткування є вартість реалізованого (ввезеного) такого товару, визначена за встановленими виробником (імпортером) максимальними роздрібними цінами без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку.

При визначенні бази оподаткування з імпортованих підакцизних товарів, на які ставки встановлено в євро, перерахунок іноземної валюти на національну валюту здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти (євро), вста-новленим Національним банком України, що діє на дату подання до органу дер-жавної митної служби митної декларації для митного оформлення. Субєкти підприємницької діяльності, які імпортують підакцизні товари (продукцію), в обовязковому порядку сплачують акцизний податок при ввезенні на митну територію України під час подання митної декларації (крім алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що підлягають маркуванню).

Митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є їх ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, обчислена відповідно до положень Митного кодексу України і вказана в митній декларації.

. Для підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставки податку одночасно у відсотках до обороту з реалізації та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), сума податку визначається одночасно за обома ставками окремо за кожним видом товару, на який встановлено максимальну роздрібну ціну.

Кодексом також закріплено положення щодо включення до бази оподат-кування акцизним податком наднормативних втрат спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв, які допущені з вини виробника. У такому випадку база оподаткування визначається як вартість (кількість) товарів (продукції), які можна було б виробити з наднормативно втрачених товарів.

При псуванні, знищенні, втраті підакцизних товарів (продукції) до бази оподаткування акцизним податком включається вартість та обсяги таких товарів (продукції). Дана норма застосовується, за винятком випадків, коли:

а) платник податку документально зафіксував ці втрати та наддав контро-люючим органам необхідні докази того, що відповідний підакцизний товар (продукцію) утрачено внаслідок аварії, пожежі, повені чи інших форс- мажорних обставин і його використання на митній території України є неможливим;

б) підакцизний товар (продукцію) утрачено внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого товару (продукції) чи з іншої причини, повязаної з природним результатом. Однак, ця норма застосовується у разі втрати підакцизних товарів (продукції) у межах нормативів, які затверджуються центральними органами виконавчої влади, упов-новноваженими Кабінетом Міністрів України.


2. Ставки акцизного податку та методика обчислення податку


Для оподаткування акцизним податком Податковим Кодексом (ст. 215) встановлено такі групи ставок:

ставки в твердих сумах з одиниці товару (продукції) - гривнях та євро - специфічні:

ставки в процентах до обороту реалізації (ввезення) товару (продукції), визначеного за максимальними роздрібними цінами без податку на додану вартість - адвалорні.

одночасно за ставками у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) і у процентах до обороту реалізації товару (продукції) оподаткуються тютюнові вироби.

Специфічні ставки застосовуються для спирту, алкогольних напоїв, тютю-нових виробів, пива і встановлені в національній грошовій одиниці - гривні, а також для нафтопродуктів і транспортних засобів та кузовів до них, які встанов-лені в іноземній грошовій одиниці - євро.

Адвалорні ставки у процентах до обороту реалізації (ввезення) товару (продукції), встановлено тільки для тютюнових виробів.

Специфічні ставки податку, встановлені в національній валюті, підлягають щорічній індексації в порядку, визначеному відповідно до п. 4 розділу ХІХ При-кінцеві положення Податкового кодексу. Так до завдань Кабінету Міністрів України віднесено щорічне (до 1 червня) вносення до Верховної Ради України проекту закону про внесення змін до Кодексу щодо індексації ставок акцизного податку, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів інфляції.

Слід зазначити, що для стимулювання виробництва неетильованих бензинів і зменшення обсягів використання бензинів, що містять тетраетилсвинець, законодавством збережено підвищуючий коефіцієнт 1,5, який застосовується до ставок податку з бензинів моторних за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2710 11 51 59 00, що містять тетраетилсвинець.

Нормами Кодексу встановлено розміри ставок акцизного податку за товарними позиціями, категоріями та підкатегоріями кодуванням товарів Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД). На алкогольні напої, що відносяться до виноробної продукції, ставки акцизного збору встановлено переважно в гривнях за 1 л продукції, крім виноробної продукції за кодом 2206, де ставка встановлена в гривнях за 1 літр 100- відсоткового спирту. На тютюнові вироби встановлено ставки податку двох видів: у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) та у процентах до обороту реалізації товару (продукції), за якими оподаткування акцизним податком здійснюється одночасно.

До підакцизних тютюнових виробів, що оподатковуються акцизним податком, відносяться такі (за кодами УКТ ЗЕД):

тютюнова сировина, тютюнові відходи;

сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну;

сигарети без фільтра, цигарки; сигарети з фільтром;

тютюн та замінники тютюну промислового виробництва; тютюн «гомогенізований» або «відновлений»;

тютюнові екстракти та есенції;

тютюн для паління з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції;

жувальний і нюхальний тютюн.

З метою недопущення заниження рівня оподаткування на сигарети без фільтру та з фільтром встановлено мінімальне акцизне податкове зобовязання на 1 000 сигарет (окремо для сигарет з фільтром і сигарет без фільтра, цигарок), яке повинне бути не менше встановленої суми у гривнях.

Ставки на нафтопродукти встановлені в євро на окремі підкатегорії кодування товарів за УКТ ЗЕД на одиницю виміру (1000 кілограм). Основні групи нафтопродуктів, що оподатковуються податком:

легкі дистиляти, до яких відносяться бензини спеціальні, бензини моторні авіаційні, інші спеціальні бензини тощо;

середні дистиляти, до яких відносяться бензини для специфічних процесів переробки та для хімічних перетворень у процесах, газ, бензини моторні всіх видів для двигунів внутрішнього згоряння, у т. ч. й сумішеві з вмістом високооктанової кисневмісної добавки;

скраплений газ (пропан, СПБТ - суміш пропану та бутану технічного), який оподатковується також за ставками в євро за 1 000 кг продукції;

важкі дистиляти (дизельне пальне), розмір ставок податку на які встановлено диференційовано залежно від вмісту сірки в їх складі: чим більший її вміст у дизельному паливі, тим вища ставка податку.

Ставки на транспортні засоби встановлено на окремі підкатегорії або позиції товарів за УКТ ЗЕД в євро за 1 куб. см обєму циліндрів двигуна. Розміри ставок на нові автомобілі встановлено нижчі, ніж ставки на автомобілі, що були у вжитку.

Окремо встановлені ставки податку на кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції УКТ ЗЕД 8703 - автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі. Ставки податку встановлені в євро за 1 штуку.

Ставки податку на мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них встановлені в євро за 1 куб. см обєму циліндрів двигуна. Ставки податку на причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах (типу причіпних будиночків) за кодом УКТ ЗЕД 8716 10 99 00 встанов-лені в євро за 1 штуку.

Датою виникнення податкових зобовязань зі сплати акцизного податку щодо підакцизних товарів, вироблених на митній території України, визначено дату реалізації таких товарів (продукції), за винятком випадків відтермінування сплати податку за податковим векселем на строк 90 або 180 днів.

Датою виникнення податкових зобовязань у разі ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України є дата подання митному органу митної декларації для митного оформлення або дата нарахування такого податкового зобовязання митним органом у визначених законодав-ством випадках.

При передачі підакцизних товарів (продукції), вироблених з давальницької сировини, датою виникнення податкових зобовязань є дата їх відвантаження виробником замовнику або за його дорученням іншій особі.

При використанні підакцизних товарів (продукції) для власних виробничих потреб датою виникнення податкових зобовязань є дата їх передачі для такого використання, крім використання для виробництва підакцизних товарів (продукції). Сума акцизного податку визначається платником самостійно, виходячи з обсягів реалізованих підакцизних товарів (продукції), ставок податку, що діють на момент реалізації такої продукції (з урахуванням законодавчо наданих пільг та відстрочення податкового зобовязання за податковим векселем).

Особливістю визначення суми податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених з давальницької сировини, є застосування ставок податку, що діють на дату відвантаження готової продукції її замовнику, або, за його дорученням, - іншій особі. Суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених з давальницької сировини, повинні бути включені виробником такої продукції в податковому періоді, на який припадає дата її відвантаження.

Виробництво з давальницької сировини, згідно з нормами Кодексу та виходячи з норм від 19.12.1995 р. № 481-95/ВР „Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, можливе лише для виноматеріалів з винограду та підакцизних нафтопродуктів.

Відповідно до положень ст.14 вказаного Закону сплата сум акцизного пода-тку замовником підакцизної продукції виробнику, а також перерахування таких сум виробником до бюджету здійснюється виключно у грошовій формі. Розрахунок акцизного податку з підакцизних товарів (нафтопродукти, легкові автомобілі та кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли), на які ставки податку встановлені в євро, здійснюється з використанням офіційного курсу гривні до євро, який встановлений Національним банком України на пер-ший день кварталу, в якому здійснюється реалізація таких товарів. У цілях визначення суми податку такий курс залишається незмінним протягом календарного кварталу.

Слід зазначити, що положеннями ч. 2 ст. 17 Закону від 19.12.1995 № 481-95/ВР передбачено застосування фінансових санкцій у вигляді штрафу в розмірі вартості відвантаженої продукції, у випадку сплати сум акцизного податку та податку на додану вартість - в інших формах, які не передбачають сплату таких платежів коштами.

Платники акцизного податку мають право на коригування податкових зобовязань у випадку повного (часткового) повернення раніше реалізованих ним товарів для усунення недоліків товару або його знищення (переробки ) у звязку з неможливістю усунення таких недоліків. У разі подальшої реалізації цих товарів (продукції) податкове зобовязання з акцизного податку обчислюється у загальному порядку, тобто виходячи із ставок та умов, що встановлені на дату такої реалізації.

Сума коригування податку визначається, виходячи з максимальних роздрібних цін, ставок акцизного податку з урахуванням мінімального податкового зобовязання зі сплати акцизного податку, які діяли на дату виникнення податкового зобовязання з повернених товарів (продукції), та зазначається в декларації з акцизного податку за звітний період, у якому відбулось таке повернення. Важливим елементом оподаткування акцизним податком за адвалорними ставками є декларування максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію), виходячи з яких визначається оподатковуваний оборот. Норми Податкового кодексу передбачають застосування максимальних роздрібних цін для опо-даткування за адвалорними ставками й інших підакцизних товарів (крім тютюнових виробів).

Обовязок встановлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію) покладено на виробників та імпортерів такої продукції шляхом декларування. Виходячи з таких максимальних роздрібних цін, визначається база оподаткування акцизним податком за адвалорними ставками, які встановлені у відсотках у відношенні до одиниці вартості тютюнових виробів (п. 28.2 ст. 28 Кодексу).

Декларація про максимальні роздрібні ціни на вироблені в Україні підакцизні товари (продукцію) подається до центрального органу Державної податкової служби України, а декларація про максимальні роздрібні ціни на імпортовані в Україну підакцизні товари (продукцію) - до центрального органу державної митної служби України.

Обовязковими реквізитами декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) визначені: дані про встановлені такі ціни на всі види підакцизних товарів (продукції), що виробляються або, відповідно, імпортуються, а також дата початку їх дії.

Крім того, в декларації зазначаються основні реєстраційні дані виробника або імпортера (повна назва, ідентифікаційний код, дані місця знаходження) та безпосередньо характеристика товару (продукції) (код та опис товару за УКТ ЗЕД, власна назва з додатковими характеристиками). Декларація повинна бути подана у п'ятиденний термін до дати набрання чинності встановлених максимальних роздрібних цін на підакцизні товари до центрального органу податкової або митної служби України.

Датою запровадження максимальних цін є перший день календарного місяця, що настає за днем місяця, у якому декларацію про встановлені макси-мальні ціни на підакцизні товари подано до відповідного центрального органу державної податкової служби або центрального органу Державної митної служби України.

Дія максимальних цін на підакцизні товари протягом кількості податкових періодів законодавством не обмежується, тобто, такі ціни можуть бути змінені виключно шляхом подання виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції) нової декларації про встановлені максимальні ціни. Періодичність подання таких декларацій не може бути більшою, ніж один раз на календарний місяць.

Встановлені максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) наносяться на споживчу упаковку таких товарів разом з датою їх виробництва. Нанесення максимальних роздрібних цін на пачку, коробку або сувенірну коробку тютюнових виробів (разом з датою їх виготовлення) для тютюнових виробів є умовою здійснення реалізації такої продукції на митній території України.

Відповідно до положень пп. 215.3.2 п. 215.3 статті 215 Податкового ко-дексу обчислення суми акцизного податку з тютюнових виробів здійснюється одночасно із застосуванням специфічних і адвалорних ставок. Сума податку з тютюнових виробів обчислюється окремо за кожним видом товару, на який встановлено максимальну роздрібну ціну. Крім того, для визначення суми податку застосовується мінімальне акцизне податкове зобовязання.

Сума акцизного податку визначається для кожної власної назви сигарет, на яку встановлена максимальна роздрібна ціна, окремо за адвалорною та специфічною ставкою. Після цього зазначені суми додаються та порівнюються із мінімальним податковим зобовязанням. Сума двох складових акцизного податку не повинна бути меншою розміру встановленого мінімального акцизного подат-кового зобовязання.

За наявності в продажу тютюнових виробів одного найменування з різними розмірами максимальних роздрібних цін їх реалізація повинна здійснюватися за ціною не вище максимальної роздрібної ціни, яка нанесена на пачку (коробку та сувенірну коробку).

У разі роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених імпортерами таких тютюнових виробів та нанесених на пачку, до субєктів торгівлі передбачено застосування фінансових санкцій у вигляді штрафу з розрахунку 100 відсотків вартості наявних у такого субєкта господарювання тютюнових виробів.


3. Пільги по акцизному податку, строки сплати в бюджет та звітність платників


Відповідно до загального правила, що застосовується у більшості країн світу до оподаткування підакцизних товарів (продукції) у країні споживання такої продукції, не підлягають оподаткуванню акцизним податком операції з реалізації підакцизних товарів (продукції) на експорт.

Слід зазначити, що право на таке звільнення мають лише виробники такої продукції, а також її власники, якщо продукція була виготовлена з давальницької сировини.

Акцизний податок не нараховується за умови документального підтвердження здійснення експортної операції, а саме - оригіналом пятого аркуша («примірник для декларанта») вантажної митної декларації форми МД-2 (МД-3), що є її складовою частиною, виданого митним органом під час здійснення мит-ного оформлення експорту підакцизної продукції.

Крім цього нормами Кодексу передбачено звільнення від сплати акцизного податку цілого ряду операцій з підакцизними товарами (продукцією), зокрема:

операції з придбання за кошти державного та місцевого бюджетів легко-вих автомобілів спеціального призначення для інвалідів (у т. ч. для дітей-інва-лідів) та легкових автомобілів спеціального призначення для МОЗ та МЧС Укра-їни.;

операції з ввезення підакцизних товарів (продукції), які призначені для офіційного використання дипломатичними та консульськими службами інозем-них держав, а також особистого використання їх працівниками. За умови реалізації вказаних товарів (продукції) на митній території України податок сплачується за ставками, що діяли на момент митного оформлення таких товарів;

операції з розміщення ввезених підакцизних товарів у митний режим: транзиту, митного складу, магазину безмитної торгівлі, тимчасового ввезення, переробки на митній території України. Такі операції можуть бути віднесені до обєкта оподаткування у разі недотримання вимог зазначених митних режимів.

Під транзитом розуміють митний режим, відповідно до якого товари і транспортні засоби переміщуються під митним контролем між двома митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання таких товарів і транспортних засобів на митній території України.

Під тимчасовим ввезенням визначають митний режим, відповідно до якого товари можуть ввозитися на митну територію України чи вивозитися за межі митної території України з обовязковим наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін, крім природного зношення чи втрат( Ст. 200 Миного кодексу України).

Під митним складом розуміють митний режим, відповідно до якого ввезені з-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без справляння податків і зборів і без застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем після митного оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межі митної території України.

Під магазином безмитної торгівлі визначають митний режим, відповідно до якого товари, а також супутні товарам роботи, не призначені для споживання на митній території України, знаходяться та реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння мита, податків, установлених на експорт та імпорт таких товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання. Умови реалізації підакцизних товарів в режимі магазину безмитної торгівлі визначено главою 37 Митного кодексу України.

Переробка на митній території України є митним режимом, відповідно до якого ввезені на митну територію України товари, що походять з інших країн, піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання, за умови вивезення за межі митної території України продуктів переробки відповідно до митного режиму експорту.

операції з реалізації вироблених підакцизних товарів (продукції), що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів або ввезення виробником підакцизних товарів (за умови предявлення ліцензії на право виробництва);

операції з реалізації підакцизних товарів (виготовлених вітчизняними виробниками) магазинам безмитної торгівлі. Підставою для звільнення від сплати податку продукції, призначеної для реалізації магазинам безмитної торгівлі, є реалізація такої продукції за прямим договором та належно оформленою вантажною митною декларацією (оформляється під час відвантаження продукції від такого виробника);

операції з товарами (продукцією) як міжнародної технічної допомоги (за виключенням алкогольних напоїв та тютюнових виробів), а також операції щодо ввезення на митну територію України акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або субєктами господарювання еталонних (моніторингових) чи тестових зразків тютюнових виробів для проведення відповідних досліджень чи випробувань.

Звільнено від оподаткування ввезення підакцизних товарів фізичними особами в межах норм, визначених митним законодавством для безмитного ввезення (ст. 250 Митного Кодексу України та ст. 8 Закону вiд 13.09.2001 № 2681 «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України»).

Базовим податковим періодом для сплати акцизного податку є місяць. Платники податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній тери-торії України, та імпортери алкогольних напоїв та тютюнових виробів подають щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду органу державної податкової служби за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою ДПА України. До декларації додається також і розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню. Крім того, практика подання розрахунків специфіч-ного акцизу передбачає надання органам податкової служби окремих розрахунків виробниками тютюнових виробів та субєктами господарювання, які отримували спирт етиловий неденатурований, призначений для переробки на іншу підакцизну продукцію (за винятком виноматеріалів).

Сума податкових зобовязань зі сплати податку з вироблених на митній території України підакцизних товарів (продукції) розраховується, виходячи з обся-гів такої реалізації за календарний місяць (з урахуванням особливостей оподаткування алкогольних напоїв, які визначені ст. 225 Податкового кодексу).

Суми податку перераховуються до бюджету виробниками підакцизних товарів (продукції) протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації за місячний податковий період.

Суми податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, сплачуються при придбанні марок акциз-ного податку.

Слід зазаначити, що оподаткування виробництва та реалізації алкогольних напоїв в Україні має свої особливості, які повязані з використанням податкових векселів. Під таким векселем визначають простий вексель, авальований банком, що видається векселедавцем: до отримання з акцизного складу спирту етилового і є забезпеченням виконання ним зобовязання сплатити суму акцизного податку у визначений строк. Таким чином, податковим законодавством надана можливість субєктам підприємницької діяльності отримувати спирт етиловий за умови ви-дачі податкового векселя з відстрочкою сплати податку, розрахованого на готову продукцію, на термін до 90 календарних днів.

Отже, Ст. 225 Податкового кодексу встановлено, що суб'єкт госпо-дарювання зобов'язаний сплатити акцизний податок або подати до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої, податковий вексель, який є забезпеченням виконання зобов'язання такого платника у строк до 90 календарних днів, починаючи з дня видачі податкового векселя, сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї продукції.

Власник готової продукції, виробленої з давальницької сировини, сплачує податок виробнику (переробнику) не пізніше дати відвантаження готової продукції такому власнику або за його дорученням іншій особі. Умовою відвантаження виробником готової продукції, виробленої з давальницької сировини, його замовнику або за його дорученням іншій особі є документальне підтвердження банківської установи про перерахування відповідної суми податку на поточний рахунок виробника.

Податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) сплачується платниками податку до, або в день подання митної декларації. Сплата акцизного податку при ввезенні алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється при придбанні марок акцизного податку, крім випадків, коли алкогольні напої ввозяться без маркування марками акцизного податку. Так, дозволено митне оформлення без відповідного маркування марками акцизного податку алкогольних напоїв в автомобільних і залізничних цистернах, а також у баках, бачках та інших ємностях місткістю більше 5 літрів, що ввозяться в Укра-їну з метою продажу. Слід зазаначити, що контроль за сплатою податку з таких алкогольних напоїв здійснюється органами державної митної служби.


4. Сутність та призначення марок акцизного податку. Контроль за сплатою податку


Марка акцизного податку - спеціальний знак, яким маркуються алкогольні напої та тютюнові вироби і наявність якого підтверджує сплату акцизного збору, або належне оформлення податкового векселя, у разі здійснення операцій із зазначеними товарами на території України.

Встановлено три види марок:

а) внутрішня акцизна марка - для алкогольних напоїв та тютюнових виробів вітчизняного виробництва;

б) імпортна акцизна марка - для імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

в) марка конфіскат - на конфісковані алкогольні напої і тютюнові вироби.

Вказані марки різняться між собою дизайном і кольором.

Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів - це позначення марками акцизного податку пляшок, пачок згідно з Правилами маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Алкогольні напої - це продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів, або виготовлені на основі харчових спиртів із вмістом понад 8,5 % етилового спирту, які розлиті у пляшки або іншу тару з кінцевою метою здійснення роздрібної торгівлі.

Тютюнові вироби - це вироби, частково або повністю виготовлені з листя або інших частин тютюну або рослин, що належать до роду родини пасльонових, в тому числі сигарети, цигарки, люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн та інші тютюнові вироби, які фізіологічно впливають на організм людини під час споживання (куріння, нюхання тощо), розфасовані у пачки (упаковки) з кінцевою метою здійснення роздрібної торгівлі без додаткової обробки або переробки.

Виробництво субєктами підприємницької діяльності з метою реалізації на території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів без позначення марками акцизного податку, а також ввезення на митну територію України, транспортування, зберігання, приймання на комісію для продажу і реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка, заборонено, зокрема:

по ввезених імпортних товарах - з 16 грудня 1995 року;

по товарах, виготовлених в Україні, - з 1 квітня 1996 року.

Алкогольні напої та тютюнові вироби, виготовлені з метою експорту, не підлягяють маркуванню українськими марками акцизного податку.

Наявність марки акцизного податку на пляшці (упаковці) або на одиниці іншої тари, в яку розлиті алкогольні напої, та на пачці (упаковці) тютюнових виробів є однією з підстав для ввезення на митну територію України і зберігання та реалізації їх споживачам.

Марки акцизного податку виготовляються на замовлення ДПА України, зберігаються та реалізуються державними податковими адміністраціями.

Покупцями марок акцизного податку є субєкти підприємницької діяльності, які є платниками акцизного податку.

Марки акцизного податку видаються покупцям після внесення ними плати за ці марки і надання простих векселів на повну суму акцизного податку, розрахованого на основі встановлених ставок податку, або авансованої оплати покупцем марок повної суми акцизного податку в грошовій формі. Для одержання марок акцизного податку покупець надає у двох примірниках (у разі здійснення імпорту - у трьох примірниках) заявку-розрахунок кількості необхідних марок акцизного податку, а також платіжні документи, що підтверджують внесення плати за марки та документи про авансову сплату суми акцизного податку в грошовій формі або оформлений вексель (з відстрочкою не більше 90 днів з моменту подачі заявки на одержання марок).

Вексель береться на облік за умови письмового підтвердження незалежним аудитором або аудиторською фірмою України спроможності покупця марок акцизного податку (векселедавця) сплатити зазначену у векселі суму у вказаний у векселі строк.

Один примірник заявки-розрахунку (у разі здійснення імпорту - два) видається покупцеві з позначкою продавця марок про сплату акцизного податку. Марки акцизного податку, які вивозяться за межі митної території України для передачі іноземному виробникові (постачальнику) алкогольних напоїв та тютюнових виробів, оформляються органами митного контролю України. При виявленні фактів ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування та продажу на митній території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів без наявності марок акцизного податку встановленого зразка контролюючі органи (податкові та митні органи), вилучають такі товари з вільного обігу та подають відповідні матеріали до суду для винесення постанови про їх вилучення в дохід держави (конфіскацію). Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється у такий спосіб і в такому місці, щоб марка розривалася під час розкупорювання (розкриття) пляшки (іншої тари), пачки (упаковки).

Марки акцизного податку мають бути наклеєні виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів на кожну пляшку (іншу тару), пачку (упаковку). Наприклад: На алкогольні напої марки податку наклеюються П-подібним чи Г-подібним способом через горловину пляшки (банки). Обовязковими реквізитами марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв визначені такі: номер марки, місяць та рік її випуску (два двозначні числа як рік і місяць, розділених скісними лініями), сума сплаченого податку. Крім цього, на марках акцизного податку також здійснюється напис, що складається з початкових літер слів „алкоголь імпортний («алкоголь вітчизняний») - «АІ» («АВ»).

На марках акцизного податку для маркування тютюнових виробів здійснюється напис про квартал і рік їх виготовлення (два двозначні числа як рік і квартал, розділених скісними лініями). Згідно з Положенням на марках акцизного податку також здійснюється напис, що складається з початкових літер слів «тютюн імпортний» («тютюн вітчизняний») - «ТІ» ,(«ТВ»).

Покупці марок акцизного податку повністю відповідають за фінансовими зобовязаннями, повязаними з одержанням марок акцизного податку до моменту настання однієї з перелічених нижче подій:

сплати сум акцизного податку в повному обсязі;

повернення невикористаних марок акцизного податку продавцеві марок (ДПА), в якого вони були придбані (протягом 90 днів);

стягнення з покупця марок акцизного податку суми за податковим векселем, виданим під час одержання цих марок.

Марки акцизного податку повинні зберігатись як документи суворої звітності. Якщо марковані алкогольні напої та тютюнові вироби визнані непридатними для споживання і підлягають повторній переробці або знищенню, сплачені суми акцизного податку відшкодовуються покупцям марок, але плата за марки не повертається.

Передача або продаж придбаних марок іншим субєктам підприємницької діяльності (крім передачі імпортерам-виробникам для маркування) забороняється.

З метою підвищення ефективності як контрольних заходів, спрямованих на запобігання та боротьбу з незаконним виробництвом і обігом спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів, так і в цілому адміністрування акцизного податку в Україні були створено акцизні склади (з 2004р.)

Під акцизним складом визначається спеціально обладнані приміщення на обмеженій території, розташовані на митній території України, де під контролем постійних представників органу державної податкової служби розпорядник ак-цизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів. До цього, на підприємствах-виробниках спирту та лікеро-горілчаних виробів діяли контрольні пости державних податкових інспекцій.

Отже виходячи з поняття акцизного складу, представники органу подат-кової служби за місцем розташування таких акцизних складів постійно діють на підприємствах-виробниках спирту, горілки та лікеро- горілчаних виробів. Окре-мими наказами відповідного органу податкової служби призначається конкре-тний його представник (представники) на акцизному складі, який (які) здійснює

(здійснюють) постійний безпосередній контроль за дотриманням встановленого порядку відпуску спирту, горілки, лікеро-горілчаних виробів та сплати акцизного податку. На представників органу податкової служби покладено безпосередній контроль за відпуском спирту та сплатою податку з нього. Підставою для відвантаження спирту зі спиртозаводу є видача податкового векселя на суму податку, розраховану з фактичного обсягу відвантаженого спирту. Під час отримання спирту етилового векселедавець-виробник іншої (крім горілки та лікеро-горілчаних виробів) підакцизної продукції складає за участі представника органу державної податкової служби на акцизному складі спиртозаводу акт про фактично отриману кількість спирту етилового та проводить розрахунок акцизного податку, виходячи з фактично отриманої кількості спирту.

На підприємствах-виробниках горілки та лікеро-горілчаних виробів кон-троль здійснюється шляхом складання відповідних актів про фактично отриману кількість спирту.

Наказом органу державної податкової служби за місцем знаходження акцизного складу визначається режим роботи представників податкової служби на такому складі, порядок контролю за їх роботою, заходи матеріально-технічного забезпечення функціонування контрольного посту та інші умови, необхідні для забезпечення ефективного контролю.

Основними їх завданнями на акцизному складі є здійснення езпосереднього контролю за дотриманням визначеного порядку виробництва, зберігання та реалізації спирту етилового, горілки та лікеро- горілчаних виробів, а також безпосередньо правильності відображення оподатковуваних оборотів у звітності розпорядника акцизного складу та сплати акцизного податку до бюджету. Для виконання вказаних завдань працівники податкової служби здійснюють контроль за виробництвом та реалізацією спирту його виробниками, контролюють норми втрат, наявність документів при його відвантаженні з акцизного складу тощо.

Так, підставою для відвантаження розпорядником акцизного складу спирту етилового, крім належним чином оформлених податкових векселів, є наявність й інших документів (зокрема, наряду на відпуск спирту), які передбачені Порядком визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом, який затверджений постановою КМУ від 29.08.2002 р. № 1266. Дозвіл на відпуск спирту етилового з акцизного складу (крім відпуску спирту етилового на експорт) видається за умови сплати акцизного збору зі спирту, що повинен бути переданий, грошима або забезпечення його сплати податковим векселем, авальованим банком (податковою розпискою). На відпущений спирт, незалежно від напрямів його використання, постачальником заповнюється товарно-транспортна накладна, а у разі транспортування спирту автомобільним видом транспорту - спеціальна товарно-транспортна накладна встановлених зразків, що є документами суворої звітності. Представник органу податкової служби на акцизному складі бере безпосередню участь у проведенні інвентаризацій у розпорядника такого складу, а також контролює облік, зберігання та використання марок акцизного податку, належне маркування виробленої горілки та лікеро-горілчаних виробів. При відвантаженні горілки та лікеро-горілчаних виробів з акцизного складу робиться відповідна відмітка в товарно-транспортній накладній та журналі реєстрації відвантаження горілки та лікеро-горілчаних виробів. Крім того, перевіряються інші супровідні документи на таку партію продукції. При ввезенні горілки та лікеро-горілчаних виробів на акцизний склад також ставиться відповідна відмітка на товаро-транспортій накладній та в журналі реєстрації отримання горілки та лікеро-горілчаних виробів. Контроль за наявністю марок акцизного податку на пляшках (упаковках) алкогольних напоїів і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання та продажу здійснюють органи державної податкової служби, а під час їх ввезення на митну територію України такий контроль здійснюють митні органи. Ставки акцизного податку згідно ст. 215. Податкового кодексу України 215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:


Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Одиниці виміру Ставки податку 2203 00 Пиво із солоду (солодове) гривень за 1 літр 0,74 2204 (крім 2204 10,2204 21 10 00,2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні гривень за 1 літр 0,01 2204 (крім 2204 10,2204 21 10 00,2204 29 10 00) Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені) гривень за 1 літр 2,14 2204 10,2204 21 10 00,2204 29 10 00 Вина ігристіВина газовані гривень за 1 літр 3,1 2205 Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів гривень за 1 літр 2,14 2206 00(крім 2206 00 31 00, 2206 00 51 00,2206 00 81 00 - сидр і перрі (без додавання спирту) Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту) гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 42,12 2206 00 31 002206 00 51 002206 00 81 00 Сидр і перрі (без додання спирту) гривень за 1 літр 0,42 2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 42,12 2208 Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 42,12

215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Ставки податку специфічна адвалорна одиниці виміру ставка одиниці виміру ставка 2401 Тютюнова сировинаТютюнові відходи гривень за 1 кілограм (нетто) 0 2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну гривень за 1 кілограм (нетто) 149,66 2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1000 штук 43,03 відсотків 20 2402 20 90 20 Сигарети з фільтром гривень за 1000 штук 96,21 відсотків 25 2403(крім 2403 99 10 00, 2403 10) Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції гривень за 1 кілограм (нетто) 53,45 2403 10 Тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції гривень за 1 кілограм (нетто) 74,83 2403 99 10 00 Жувальний і нюхальний тютюн гривень за 1 кілограм (нетто) 21,38

215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Мінімальне акцизне податкове зобов'язання одиниці виміру сума 2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1000 штук 61,47 2402 20 90 20 Сигарети з фільтром гривень за 1000 штук 160,35

215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Ставки акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) одиниці виміру ставка Легкі дистиляти: 2710 11 11 00 для специфічних процесів переробки євро за 1000 кілограмів 17 2710 11 15 00 для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 11 11 00 євро за 1000 кілограмів 17 Бензини спеціальні: 2710 11 21 00 уайт-спірит євро за 1000 кілограмів 17 2710 11 25 00 інші спеціальні бензини євро за 1000 кілограмів 182 Бензини моторні: 2710 11 31 00 бензини авіаційні євро за 1000 кілограмів 28 бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше: 2710 11 41 112710 11 41 312710 11 41 912710 11 45 112710 11 49 11 із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх суміші: євро за 1000 кілограмів 182 2710 11 41 192710 11 41 392710 11 41 992710 11 45 992710 11 49 99 інші бензини євро за 1000 кілограмів 182 2710 11 51 002710 11 59 00 з вмістом свинцю більш як 0,013 г/л євро за 1000 кілограмів 182 2710 11 70 00 Паливо для реактивних двигунів євро за 1000 кілограмів 28 2710 11 90 00 Інші легкі дистиляти євро за 1000 кілограмів 182 Середні дистиляти: 2710 19 11 00 для специфічних процесів переробки євро за 1000 кілограмів 28 2710 19 15 00 для хімічних перетворень в процесах, не зазначених у позиції 2710 19 11 00 євро за 1000 кілограмів 17 Гас: 2710 19 21 00 паливо для реактивних двигунів євро за 1000 кілограмів 17 2710 19 25 00 інший гас євро за 1000 кілограмів 28 2710 19 29 00 Інші середні дистиляти євро за 1000 кілограмів 28 Важкі дистиляти (газойлі) із вмістом сірки: 2710 19 31 402710 19 35 402710 19 49 00 більш як 0,2 мас. % євро за 1000 кілограмів 90 2710 19 31 302710 19 35 302710 19 41 302710 19 45 00 більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. % євро за 1000 кілограмів 69 2710 19 31 202710 19 35 202710 19 41 20 більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. % євро за 1000 кілограмів 62 2710 19 31 102710 19 35 102710 19 41 10 не більш як 0,005 мас. % євро за 1000 кілограмів 42 2710 19 61 002710 19 63 002710 19 65 002710 19 69 00 Тільки паливо пічне: євро за 1000 кілограмів 42 2711 12 11 002711 12 19 002711 12 91 002711 12 93 002711 12 94 002711 12 97 002711 13 10 002711 13 30 002711 13 91 002711 13 97 00 скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) євро за 1000 кілограмів 40

.3.5. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Ставки податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні) 8703 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: 8703 10 - транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби: 8703 10 11 00 - - транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням 0,6 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8703 10 18 00 - - інші 0,6 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: 8703 21 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 куб. см: 8703 21 10 00 - - - нові 0,05 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8703 21 90 - - - що використовувалися: 8703 21 90 10 - - - - не більш як 5 років 1 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8703 21 90 30 - - - - понад 5 років 1,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8703 22 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см: 8703 22 10 00 - - - нові 0,03 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8703 22 90 - - - що використовувалися: 8703 22 90 10 - - - - не більш як 5 років 1,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8703 22 90 30 - - - - понад 5 років 1,5 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8703 23 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 3000 куб. см: - - - нові: 8703 23 11 - - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей: 8703 23 11 10 - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см 0,15 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8703 23 11 30 - - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см 0,6 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8703 23 19 - - - - інші: 8703 23 19 10 - - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см 0,12 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8703 23 19 30 - - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см 0,12 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8703 23 90 - - - що використовувалися: - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см: 8703 23 90 11 - - - - - не більш як 5 років 1,5 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8703 23 90 13 - - - - - понад 5 років 2 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см: 8703 23 90 31 - - - - - не більш як 5 років 2 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8703 23 90 33 - - - - - понад 5 років 3 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8703 24 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 куб. см: 8703 24 10 00 - - - нові 1 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8703 24 90 - - - що використовувалися: 8703 24 90 10 - - - - не більш як 5 років 3 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8703 24 90 30 - - - - понад 5 років 3,5 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): 8703 31 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 куб. см: 8703 31 10 00 - - - нові 0,05 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8703 31 90 - - - що використовувалися: 8703 31 90 10 - - - - не більш як 5 років 1,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8703 31 90 30 - - - - понад 5 років 1,5 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8703 32 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2500 куб. см: - - - нові: 8703 32 11 00 - - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей 0,15 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8703 32 19 00 - - - - інші 0,15 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8703 32 90 - - - що використовувалися: 8703 32 90 10 - - - - не більш як 5 років 1,75 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8703 32 90 30 - - - - понад 5 років 2 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8703 33 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см: - - - нові: 8703 33 11 00 - - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей 1 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8703 33 19 00 - - - - інші 1 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8703 33 90 - - - що використовувалися: 8703 33 90 10 - - - - не більш як 5 років 2,5 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8703 33 90 30 - - - - понад 5 років 3,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8703 90 - інші: 8703 90 10 00 - - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами 100 євро за 1 штуку 8703 90 90 00 - - інші 100 євро за 1 штуку

215.3.6. кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Ставки податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні) 8707 Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: 8707 10 - кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703: 8707 10 10 - - для промислового складання: 8707 10 10 10 - - - укомплектовані 100 євро за 1 штуку 8707 10 10 20 - - - не укомплектовані 100 євро за 1 штуку 8707 10 90 - - інші: 8707 10 90 10 - - - що використовувалися 5 років або менше 400 євро за 1 штуку 8707 10 90 20 - - - що використовувалися понад 5 років 400 євро за 1 штуку 8707 10 90 90 - - - інші 400 євро за 1 штуку 215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Ставки податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні) 8711 40 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів понад 500 куб. см, але не більш як 800 куб. см 0,2 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8711 50 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів понад 800 куб. см 0,2 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна 8711 90 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них, крім тих, що з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом; коляски 10 євро за 1 штуку

215.3.8. причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Ставки податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні) 8716 10 99 00 причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків масою понад 3500 кг, крім тих, що складаються 100 євро за 1 штуку


Теги: Акцизний податок  Лекция  Финансы, деньги, кредит
Просмотров: 45160
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Акцизний податок
Назад