Сучасний стан та тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні


СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ


Лапська Анастасія Андріївна

Факультет «Фінанси і банківська справа», група ФМА-51

Національного університету ДПС України

Науковий керівник: Воронченко О.В.


Ключові слова: цінні папери, ринок капіталу, ринок цінних паперів, фінансовий ринок, фондовий ринок, фондова біржа, емітенти цінних паперів, фінансові інструменти, акція, облігація, інститут спільного інвестування.


Реформування економіки України, перехід на ринкові принципи господарювання посилює актуальність наукових досліджень у сфері грошового обігу. Ринок цінних паперів - важливий сегмент економіки будь-якої країни. За ринкової системи господарювання цінні папери можуть стати дієвим інструментом, здатним позитивно впливати на інвестиційні процеси в країні. Зазначимо, що сьогоднішній стан розвитку вітчизняного ринку цінних паперів, з одного боку, віддзеркалює історичні тенденції розвитку, з іншого - залежить від напрямків розвитку міжнародних фондових ринків. Наукове обґрунтування функціонування ринку цінних паперів є необхідною умовою розвитку механізмів реалізації ефективної економічної політики [2, с.244-252].

Значну увагу проблемі формування та розвитку ринку цінних паперів приділяють як вітчизняні, так і західні вчені-економісти: В. Базилевич, З. Варналій, О. Василик, В. Корнєєв, О. Мозговий, В. Оскольський, Дж. Долан, К. Форбс та ін. Водночас в умовах глобалізації фінансових систем та відкритості вітчизняного ринку цінних паперів виникають нові можливості та загрози для розвитку ринку цінних паперів як сектору ринку капіталу, що потребує проведення нових досліджень факторів впливу на зазначені вище сегменти економіки[3, с.142-148].

Ринок цінних паперів України виступає однією з найважливіших складових української економіки, яка є показником розвитку не тільки ринку капіталу, а й всієї фінансової системи країни. Сучасний стан ринку цінних паперів та його структура утворилися внаслідок процесів трансформації економічної системи, які відбулися в Україні під впливом внутрішніх факторів її розвитку, а також зовнішніх, тобто криз на світових фінансових ринках упродовж останніх років.

Одним із головних показників розвитку ринку цінних паперів є показник обсягу випуску цінних паперів. У 2010 р. загальний обсяг зареєстрованих державною комісією з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) випусків цінних паперів становив 153,05 млрд грн, із них: акцій - 46,14 млрд грн; облігацій підприємств - 31,35 млрд грн; облігацій місцевих позик - 974,00 млн грн; опціонів - 0,27 млн грн; інвестиційних сертифікатів компаній з управління активами (КУА) пайовими інвестиційними фондами - 65,37 млрд грн; акцій корпоративними інвестиційними фондами - 8,89 млрд грн; сертифікатів фонду операцій з нерухомістю - 54,5 млн грн; звичайних іпотечних облігацій - 270,00 млн грн.

Як зображено на рис. 1, динаміка обсягу випуску цінних паперів є прогресивною. Так, якщо у 2002 р. це значення досягнуло рівня 15,59 млрд грн, то станом на 2010 р. відбулося зростання майже у 10 разів і він становив 153,05 млрд грн. Аналізуючи динаміку обсягів випуску цінних паперів в Україні протягом 2002-2010 рр., яку наведено на рис. 1, треба зазначити, що спостерігається загальна тенденція до зростання, але вона не має стабільного розвитку. Це зумовлено досить нестабільним економічним розвитком як України загалом, так і фондового ринку зокрема [1, с.178-183].


Рис. 1. Обсяги випуску цінних паперів в Україні у 2002-2010рр.


Від самого початку створення ринку цінних паперів в Україні гостро стоїть питання його ефективного функціонування. Сьогодні фондовий ринок не виконує своїх функцій: не сприяє залученню інвестицій і перерозподілу капіталу. Крім того, потребує вирішення ціла низка проблем, а саме:

високим ступінь ризиків;

відсутність відкритого доступу до інформації;

невеликий обсяг і неліквідність;

недосконалість нормативно-правового забезпечення;

нестача кваліфікованого персоналу;

низький рівень капіталізації;

порушення прав інвесторів.

Для покращення стану фондового ринку України та підтримання його фінансової безпеки потрібно підвищити роль держави на фондовому ринку. Одним з основних елементів державного регулювання ринку цінних паперів є контроль за діяльністю емітентів, професійних учасників ринку, фондових бірж та самоврядних організацій, спрямованих на виявлення і своєчасне запобігання порушенню законодавства на ринку цінних паперів.

Держава повинна створити довготермінову концепцію щодо розвитку ринку цінних паперів, має знайти шляхи поєднання ресурсів держави і приватного сектору з метою його формування, а також впорядкувати низку нормативно-правових актів. Так, створення єдиної біржової фондової системи та централізованого клірингового депозитарію на сучасному етапі розвитку вітчизняного ринку цінних паперів стане потужним чинником підвищення його ефективності [2, с.244-252].

Основними напрямами розвитку фондового ринку в найближчій перспективі є: ринок цінний папір фондовий

удосконалення механізмів захисту прав інвесторів;

розвиток інструментів ринку цінних паперів;

удосконалення законодавства про цінні папери та фондовий ринок;

удосконалення системи розкриття інформації на ринку цінних паперів;

розвиток інвестиційної інфраструктури.

Ринок цінних паперів України перебуває на стадії становлення. На тлі зростання обсягів випуску цінних паперів відбувається певна диверсифікація останніх. Наслідком цього процесу є ускладнення самого ринку. В умовах світових та вітчизняних кризових явищ фінансової системи, це є позитивною тенденцією, яка створює передумови для зниження рівня ризику в діяльності інвестора, але цей фактор є ефективним у розбудові державності тільки в умовах прозорого функціонування ринку цінних паперів в Україні [1, с.178-183].

Отже, з огляду на викладене нагальними завданнями є:

Вжиття заходів щодо централізації та організованості фондового ринку;

Визначення концептуальних засад політики розвитку цінних паперів в Україні та реалізації державних інтересів на ньому;

Захист державних інтересів на ринку цінних паперів шляхом впровадження такого виду цінних паперів, як "золота акція", що дасть змогу державі контролювати великі прибуткові підприємства;

Підвищення рівня компетентності населення з питань фондового ринку, що сприятиме залученню вільних фінансових ресурсів домогосподарств;

Поліпшення якості професійної діяльності на ньому, підвищення рівня компетентності фахівців на ринку цінних паперів, розвиток і посилення системи регулювання і нагляду за діяльністю професійних учасників цього ринку;

Стабілізація законодавчої бази, створення системи захисту прав інвесторів шляхом впровадження системи відповідальності учасників ринку цінних паперів.

Без вирішення цих проблем формування дієздатного та ефективного ринку цінних паперів неможливе[2, с.244-252].


Література:


Вівчар О.Й. Сучасні тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні / О.Й. Вівчар // Науковий вісник НЛТУ України. - 2011. - Вип.21.9. - с.178-183.

Самець С.М. Місце і значення ринку цінних паперів у сучасній економіці України / С.М.Самець // Науковий вісник НЛТУ України. - 2010. - Вип.20.14. - с.244-252.

Столяров В.Ф., Столярова В.В., Полетаев О.О. Стан та тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні / В.Ф.Столяров, В.В.Столярова, О.О.Полетаев // Вісник економічної науки України. - 2011. - с.142-148.

1.


Теги: Сучасний стан та тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні  Статья  Банковское дело
Просмотров: 46280
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Сучасний стан та тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні
Назад