комплексна кваліфікаційна виробнича практика

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 

 Харківський інститут економіки ринкових

відносин та менеджменту

 

 

Кафедра економіки підприємства

 

 

 

ЗВІТ

 

 

  про комплексну кваліфікаційну виробничу практику

 

 

 

 

  Студента   3 курсу   групи

  факультету  «Економіка підприємства»

    денної    форми навчання .

 

 

 

 

 

Керівник практики

від кафедри   .

  (П.І.Б., підпис)

 

 

 

керівник практики

від підприємства      

  (П.І.Б., підпис)

 

 

печатка  

 

 

 

  Харків 20086

 

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ   3    

1.Пложення про центр зайнятості     4    

   1.2Структура центру зайнятості   9

2.Принципи та засади єдиної технології обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України     17

3. Баланс трудових ресурсів     24

  3.1 Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону

та розвитку ринку праці   33

4. Створення нових робочих місць на 2007-2008 роки 38

4.1 Обсяги надання соціальних послуг державною службою

зайнятості  на 2007-2008 роки       39

Висновки     46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

 

Державна служба зайнятості України створена в грудні 1990 року.

У березні 1991 року прийнятий закон України “Про зайнятість населення”.

За більш ніж одинадцятирічний період діяльності послугами служби зайнятості скористалося майже 17 млн. не зайнятих трудовою діяльністю громадян і понад 8 млн. працюючих, бажаючих змінити місце роботи, студентів, пенсіонерів.

Державна служба зайнятості України складається з Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України, кримського республіканського, обласних, міських, районних, мікрорайонних, районних у містах центрів зайнятості — усього 675 центрів по всій території держави.

У даний час штатна чисельність працівників служби зайнятості – близько 15 тисяч, 87 відсотків якої сконцентровано в центрах зайнятості, що здійснюють прийом населення. Середній вік працюючих у службі — 39 років.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ

 

 

1. Міський центр зайнятості (далі — центр) є місцевим органом державної служби зайнятості і підпорядковується Донецькому обласному центру зайнятості та виконкому Торезької міської Ради. Центр забезпечує реалізацію питань, пов'язаних з регулюванням зайнятості населення, професійною орієнтацією професійним навчанням та перенавчанням, працевлаштуванням та соціальною підтримкою тимчасово непрацюючих громадян на підвідомчій території.

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями Міністерства праці та соціальної політики України, наказами і розпорядженнями Державного центру зайнятості, наказами і розпорядженнями Донецького обласного центру зайнятості, рішеннями голови (міськвиконкому) та місцевої Ради народних депутатів, прийнятими у межах їх повноважень, Положенням про державну службу, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Центру є:

З.1. Реалізація державної політики у сфері зайнятості населення і забезпечення незайнятому населенню відповідних гарантій на території міста, району, району у місті.

 3.2. Аналіз ринку праці, участь у підготовці перспективних і поточних територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціального захисту різних верств населення від безробіття, забезпечення їх реалізації на підвідомчій території.

З.З. Прийом та облік громадян, які з вертаються з питань працевлаштування, надання їм допомоги у підборі підходящої роботи та працевлаштуванні, реєстрація громадян як безробітних.

3.4. Проведення професійної орієнтації громадян, які звертаються в центр, в тому числі учнівської молоді надання їм консультаційних послуг.

3.5. Організація професійної підготовки та перепідготовки незайнятого населення і безробітних з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

3.6. Надання підприємствам, установам і організаціям, незалежно від форм власності та господарювання, допомоги у підборі необхідних їм працівників, консультування з питань законодавства про зайнятість та забезпечення їх інформацією про стан ринку праці.

3.7. Проведення роботи по територіальному перерозподілу робочої сили в порядку організованого набору і переселення, а також по використанню праці іноземних громадян на підприємствах, установах і організаціях ycіx форм власності і господарювання на підвідомчій території.

3.8. Контроль за дотриманням законодавства про зайнятість державними і громадськими органами, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності і господарювання.

 3.9. Раціональне та ефективне використання коштів Державного фонду сприяння зайнятості населення.

4. Центр, відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. 3дійснює облік вільних робочих місць і вакантних посад, створює при можливості автоматизований банк даних про потребу підприємств, установ і організацій у кадрах.

4.2. Інформує населення і органи державного управління про хід виконання територіальної програми зайнятості, про стан ринку  праці, наявність вільних робочих місць і вакантних посад на підприємствах, в установах і організаціях всіх форм власності і господарювання на підвідомчій території про можливості і умови міжтериторіального перерозподілу робочої сили.

4.3. Визначає потребу підприємств, установ і організацій в працівниках за професійним складом і кваліфікацією, вивчає на цій основі обсяги і напрямки профорієнтаційної роботи, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення, сприяє оптимальному співвідношенню попиту та пропозиції на місцевому ринку праці.

4.4. Аналізує наявність навчальних закладів, курсів, технічних шкіл, навчальних центрів, комбінатів, пунктів підготовки та пере-підготовки кадрів, та строки навчання, надає консультації з цих питань.

 4.5. Інформує та консультує власників підприємств, установ і організацій або уповноважені ними органи щодо наявність незайнятої робочої сили на підвідомчій території, можливості забезпечення нею підприємств, установ і організацій, включаючи проведення переселення громадян і членів їх сімей з інших регіонів України.

4.6. Сприяє створенню додаткових робочих місць на підприємствах в установах і організаціях для використання праці громадян, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, а також на територіях пріоритетного розвитку.

4.7. При необхідності вносить до місцевих органів державної виконавчої влади пропозиції про надання підвідомчій території статусу території пріоритетного розвитку.

4.8. Вносить до місцевих органів державної виконавчої влади пропозиції про бронювання на підприємствах, в установах і організаціях до 5 відсотків загальної кількості робочих місць для осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці. У разі відмови у прийомі на роботу громадян, що потребують соціального захисту, у межах установленої броні стягує штраф в передбаченому законодавством порядку.

4.9. Організує оплачувані громадські роботи для населення за договорами переважно на підприємствах, в установах і організаціях комунальної власності та при необхідності на інших підприємствах, в установах та організаціях.

4.10. Надає соціальну, психологічну та інформаційну підтримку громадянам, які визнані в установленому порядку безробітними, проводить семінари, інформаційні дні, ярмарки вакансій, клуби для безробітних, здійснює інші заходи, в тому числі:

— направляє в учбові заклади на професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації з виплатою їм матеріальної допомоги в період навчання

— призначає і виплачує допомогу по безробіттю, надає матеріальну допомогу безробітному і членам сім’ї, які знаходяться на його утриманні, надає безпроцентну позику безробітним, для заняття  підприємницькою діяльністю

— здійснює іншу фінансову підтримку з питань сприяння зайнятості, якщо це визначено чинним законодавством, та при наявності коштів

— проводить превентивну інформаційно-довідкову та консультаційну роботу на підприємствах які планують вивільнення працівників.

4.11.  Готує статистичні звіти про стан ринку праці на підвідомчий території, забезпечує достовірність і своєчасність їх розробки та подання обласному центру зайнятості і місцевому органу статистики.

4.12.  Здійснює контроль за своєчасним і повним надходженням збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття до Державного фонду сприяння зайнятості населення та цільовим його використанням.

4.13. Здійснює контроль за легальним використанням іноземної робочої сили на підвідомчій території.

4.14. Своєчасно розглядає листи громадян, їх заяви та скарги, готує роз'яснення і надає допомогу у вирішенні поставлених ними питань.

4.15. Здійснює іншу діяльність з питань зайнятості, не заборонену чинним законодавством.

5. Центр має право:

5.1. Розпоряджатися в установленому порядку коштами державного фонду сприяння зайнятості населення за напрямами, визначеними територіальними програмами зайнятості населення та кошторисами, затвердженими обласним центром зайнятості.

5.2. Укладати договори з навчальними закладами різних типів акредитації, а також з підприємствами, організаціями на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації громадян, які зареєстровані в службі зайнятості і потребують одержання нової професії (спеціальності) або підвищення кваліфікації.

5.3. Отримувати від підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та господарювання щомісяця інформацію про наявність робочих місць (вакантних посад) та дані про працівників, які працюють неповний робочий день (тиждень), якщо це не передбачено трудовим договором, або не працюють у зв'язку з простоєм виробництва у незалежних від них причин, і в десятидневний строк — про всіх прийнятих працівників згідно з формами державної статистичної звітності та первинного обліку затвердженими державним комітетом статистики України. Одержувати інформацію про вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням. Контролювати повноту та своєчасність надходження цієї інформації.

5.4. Одержувати в установленому порядку у межах своєї компетенції від підрозділів міськвиконкому інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безкоштовно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Структура Центру Зайнятості

 

Враховуючи те, що центри зайнятості України розташовані в різних за площею, плануванням та іншими умовами приміщеннях, неможливо передбачити їх уніфіковане просторове розміщення. Однак незалежно від цього в кожному центрі зайнятості створюється 8 функціональних секторів. До складу будь-якого сектора можуть входити окремі кімнати, декілька кімнат, частина кімнати, холи, вестибулі, коридори. В одному випадку до функціонального сектора ввійдуть, наприклад, велика зала, в другому — одна кімната та коридор, у третьому - частина кімнати. Просторове розміщення секторів здійснюється відповідно до технологічного ланцюжка — послідовності роботи 3 клієнтом, а саме:

1—довідково-консультаційний;
2—самостійного пошуку вакансій;
3—профінформаційний;
4—peєстpаційно-приймальний;
5—активної підтримки безробітних;
6—взаємодії з роботодавцями;
7— навчання та психологічного розвантаження персоналу,
8 — адміністративно-господарський.

Відразу після входу до центру зайнятості розташовується довідково--консультаційний сектор, який, як правило, знаходиться біля вхідних дверей в приміщенні Ц3. Посадова особа, яка виконує диспетчерсько--консультаційні функції, має першою зустрічати клієнта. Наступними мають бути сектори самостійного пошуку вакансій та профінформаційний, потім реєстраційно-приймальний та сектор активної підтримки безробітних.

 


 У разі можливості бажано виділити в приміщенні центру зайнятості велику залу для розташування секторів довідково-консультаційного, самостійного пошуку роботи, профінформаційного та реєстраційно-приймального------ . Такий підхід обумовлений тим, що:

— час очікування співбесіди у відповідного спеціаліста може використовуватися клієнтом для самостійного пошуку вакансій на спеціальних інформаційних стендах, отримання необхідної профінформації;

— значна кількість відвідувачів розосереджується у такому приміщені по всій площі зали, не утворюючи великого скупчення людей;

— це сприяє психологічній адаптації клієнтів та готовності до участі у співбесіді;

— забезпечується додаткова безпека співробітників служби зайнятості, оскільки є можливість здійснювати огляд всього приміщення та контроль поведінки всіх відвідувачів, що є важливим фактором стримування потенційних порушників порядку.

Довідково-консультаційний сектор включає стенди, планшети, плакати з інформацією про права та обов'язки безробітних, а також зразки оформлення безробітними різних документів, для великих міст - карту району, який обслуговує даний центр зайнятості з зазначенням транспортних маршрутів. У цьому секторі розташоване робоче місце спеціаліста, який виконує диспетчерсько-консультаційні функції. Тут можуть також бути розміщені персональний комп'ютер, стенд з написами, що вказують клієнтам напрямок їхнього руху залежно від послуг, які вони потребують, а також місце розташування приміщень, де ці послуги надаються.

Всі інформаційні стенди мають виготовлятись та встановлюватись з урахуванням ергономічних вимог: освітлення не менш ніж 300 - 500 лк; розміщення та розмір написів залежать від дистанції зчитування інформації і розраховуються за формулою h=2Stg5° (де h- розмір букв або цифр по вертикалі, S — дистанція зчитування); контрастність написів повинна бути в межах 0,6-0.9.

3агальновизначенний колір стендів — насичений синій. Колір літер білий. На

полях стенда в лівому верхньому кутку розташовано позначку-буква "і" синього кольору у жовтому колі.

Метою наступного сектора - сектора самостійного пошуку роботи є надання клієнту можливості самостійно користуватись інформацією про вільні робочі місця і знаходити для себе найкращі варіанти працевлаштування.

Принциповим є те, що самостійний пошук роботи на стендах вакансії є обов'язковою процедурою під час кожного відвідування клієнтом центру зайнятості, а також передує будь-яким наступним технологічним операціям. Саме тому в цьому секторі розташовуються стенди з картками. на яких міститься інформація про вільні робочі місця. систематизована за ознаками груп професій та територій. В цьому секторі доцільно також на аналогічних стендах розмістити інформацію з пропозиціями громадських, сезонних і інших тимчасових робіт, а також інформацію для осіб, які можуть започаткувати свою власну справу. А саме: про об'єкти, що підлягають приватизації або надаються в оренду, в тому числі земельні ділянки; про малі підприємства. що продаються і т. ін.

На картках, розташованих на стендах вакансій в цьому секторі, в лаконічному та уніфікованому вигляді міститься інформація про назву і характер вільних робочих місць, розмір заробітної плати, характер роботи, режими праці та відпочинку, професійні та додаткові вимоги до кандидатів. Такі відомості про підприємство, як назва, адреса та номер телефону, як правило не вказуються на картці, а шифруються. Це робиться з метою запобігання звернення до роботодавців тих клієнтів, професійні якості яких не відповідають вимогам даного вільного робочого місця. Саме цим пояснюється необхідність співбесіди спеціаліста, який здійснює функції працевлаштування з клієнтом, якщо він підібрав собі вакансію в секторі самостійного пошуку вакансій. Зваживши всі обставини, фахівець визначає доцільність направлення клієнта на підприємство для співбесіди з представником роботодавця.

У разі, коли роботодавець бажає зустрітися з якомога більшою кількістю претендентів, пропонується інформацію про вільне робоче місце за його згодою не шифрувати. Тобто, роботодавець сам визначте, якою повинна бути інформація про вільне робоче місце: зашифрованою або відкритою.

В профінформаційному секторі розміщуються профінформаційні матеріали: інформаційна література з описами професій (спеціальностей); довідкові матеріали про навчальні заклади, що здійснюють професійне навчання; перелік професій, за якими організовує навчання центр зайнятості, відеоматеріали про зміст окремих професій, а також паспорти організацій з матеріалами, які висвітлюють історію підприємства, його виробничу діяльність, соціально-побутову сферу та іншу інформацію, що може зацікавити відвідувача центру зайнятості. Проте, по змозі, ці та інші засоби профінформації доцільно розташовувати в окремому приміщенні-залі професійної інформації. Цей сектор обладнується спеціалізованими місцями для перегляду відеоматеріалів. В інформаційному секторі розташоване робоче місце спеціаліста, який здійснює функції з профінформації.

В реєстраційно-приймальному секторі проводяться співбесіди під час реєстрації клієнтів, а також під час їхнього повторного відвідування центру зайнятості. Технологією передбачено, що співбесіда, а не відмітка в персональній картці, є найважливішою процедурою в роботі центру зайнятості щодо сприяння працевлаштуванню клієнтів у найкоротший термін. Співбесіда має бути спрямована на виявлення потреб, намірів, побажань, всіх обставин клієнта, які можуть прискорити пошук роботи.

Співбесіди під час реєстрації клієнта та при його подальших відвідуваннях проводяться тим самим спеціалістом (без розподілу спеціалістів на тих, що здійснюють так звані, "первинний" та "вторинний" прийоми). Такий підхід дає змогу будувати співробітництво з клієнтом з урахуванням взаємної відповідальності за майбутні результати працевлаштування в цей період. Однак спеціально призначена директором Ц3 комісія  (наприклад, у складі директора, заступника директора, начальника відділу, державного інспектора праці) через деякий термін (наприклад, після 3 — 6 місяців співпраці спеціаліста з клієнтом) на підставі аналізу проведеної роботи з даним клієнтом, вивчення причин відсутності результатів щодо працевлаштування може прийняти рішення про зміну спеціаліста з метою підвищення ефективності процесу пошуку роботи.

У ході співбесіди спеціаліст має допомогти клієнту в розробленні особистого плану самостійного пошуку роботи.

Для досягнення психологічного контакту та порозуміння між спеціалістом ЦЗ і клієнтом не рекомендується  створювати між ними штучне відокремлювання, наприклад, бар'єри, перегородки тощо. Необхідно враховувати. що психологічно комфортна відстань між спеціалістом і клієнтом має бути близько 1,2 м. Якщо стіл, за яким ведеться співбесіда, є великим співрозмовникам краще розміститися по діагоналі стола.

Робочі місця спеціалістів бажано відокремити одне від одного звукопоглинаючими перегородками висотою не менш ніж 1,5 м, котрі забезпечують зниження шумового забруднення і певну конфіденційність, яка є важливою умовою роботи з клієнтами служби зайнятості.

Робочі місця спеціалістів з працевлаштування обладнуються номерною ознакою, помітною для клієнтів. У секторі самостійного пошуку вакансій та профінформаційному розташовуються спеціальні табло. Вони використовуються для того, щоб, не створюючи надмірного шумового навантаження, запрошувати чергового відвідувача на співбесіду до спеціаліста.

Принциповою є вимога про пріоритетність дій спеціаліста з працевлаштування щодо пошуку і підбору роботи клієнту перед іншими діями. Мається на увазі орієнтація клієнта спочатку на самостійний пошук інформації на стендах вакансій в центрі зайнятості, а вже потім при необхідності інформацію про вільні робочі місця підбирає спеціаліст, який здійснює функції працевлаштування.

Пошук інформації про вакансії здійснюється не тільки під час співбесіди з клієнтом, але і у період між відвідуваннями безробітним центру зайнятості. Маючи в банку даних інформацію про конкретного клієнта та вимоги роботодавця до кандидатів на заміщення вільних робочих місць. необхідно на основі зіставлення цієї інформації підібрати громадянинові роботу, якщо вакансія з'явилася в проміжок часу між відвідуваннями клієнтом центру зайнятості.

Важливим елементом технології є активізація зусиль клієнтів у пошуку роботи. На це спрямований план самостійного пошуку роботи, в якому вказуються спільні дії громадянина та спеціаліста центру зайнятості в цьому напрямку. Такі плани допомагають клієнтам більш систематизовано та наполегливо шукати роботу, а спеціалістам, які здійснюють функції працевлаштування — цілеспрямовано сприяти громадянинові.

Плани доцільно розробляти перш за все тим клієнтам, які мешкають у великих містах, містах і селищах, де інформація про значну кількість вільних робочих місць не надходить до центру зайнятості, а також у разі, коли клієнт має професію (спеціальність), яка потенційно може користуватися попитом на ринку праці. Складання безробітним плану самостійного пошуку роботи та інформування спеціаліста про хід його виконання кожного відвідування ЦЗ підвищують ефективність працевлаштування.

Принципове значення має узгодження з представником роботодавця направлення до нього конкретного клієнта для співбесіди. Ця дія повинна бути виконана за будь-яких обставин навіть за умови великої завантаженості спеціаліста, який здійснює функції працевлаштування, оскільки дане робоче місце може бути вже зайнятим, або представник роботодавця не матиме часу для співбесіди з громадянином. Відвідування клієнтом підприємства без попереднього узгодження може викликати образу та обурення як з боку громадянина, так і представника роботодавця, не сприятиме працевлаштуванню і може завдати непоправної  шкоди іміджу служби зайнятості.

Розміщення функціональних секторів у центрі зайнятості дозволяє наблизити послуги до клієнта, тобто ще до початку співбесіди клієнта зі спеціалістом, який здійснює функції працевлаштування, надати йому інші потрібні послуги: інформування про вільні робочі місця, профінформування та довідково-консультаційні. Таким чином, клієнту надається пакет послуг з перших хвилин  відвідування нім центру зайнятості.

3 метою активізації власних зусиль клієнта та його мотивації, щодо влаштування власного життя та підвищення конкурентоспроможності на ринку праці передбачається створення спеціального самостійного сектора активної підтримки безробітних. У ньому розміщуються робочі місця спеціалістів, які здійснюють підтримку клієнтів шляхом залучення їх до громадських та інших тимчасових робіт, профорієнтації, профнавчання та самозайнятюсті, участі в семінарах з техніки пошуку роботи. При залучені безробітних до заходів активної підтримки рекомендується враховувати їхнє прагнення до зміни свого становища, здатність до сприйняття цих методів, та чи дійсно цей захід прискорить працевлаштування клієнта.

Обов'язковим елементом технології є проведення семінарів з безробітними по опануванню ними методів самостійного пошуку роботи. Як свідчить вітчизняний та зарубіжний досвід, дана форма роботи ЦЗ без вагомих додаткових витрат дозволяє значно підвищити ефективність працевлаштування безробітних. Цінно те, що вони часто працевлаштовуються на вільні робочі місця інформація про які навіть не надходить у ЦЗ.

Враховуючи важливість вирішення проблем зайнятості населення шляхом його залучення  його до самозайнятості, бажано в тих ЦЗ, де це можливо, створити окремий сектор даного функціонального спрямування.

Взаємодія з роботодавцями — найважливіша ділянка діяльності служби зайнятості. Налагоджені відносини з роботодавцями допомагають розв'язанню основного завдання центру зайнятості — сприянню працевлаштуванню безробітних клієнтів, у тому числі тих, на кого поширюється 5-відсоткова квота робочих місць. У технології передбачено створення спеціального сектора взаємодії з роботодавцями.

Цей сектор обладнується стендами, які інформують роботодавців про послуги, що їм надає служба зайнятості (підбір необхідних працівників, у тому числі терміновий, професійна підготовка працівників для підприємств з числа безробітних та надання профорієнтаційних послуг), містять нормативно-довідкову інформацію про порядок реєстрації підприємств у центрі зайнятості, формування Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

3 роботодавцями співпрацюють спеціально визначені спеціалісти центру зайнятості, які добре знають всі можливості даного центру зайнятості, ситуацію на локальному ринку праці, а також можливості профнавчання безробітних для конкретних підприємств. Дані спеціалісти повинні займатись збором, систематизацією та кодуванням інформації про вакансії. Вони мають працювати не тільки з інформацією про вакансії, що надходять у плановому порядку з підприємств, але й з іншими джерелами (газетами, бюлетенями. оголошеннями, телегазетами тощо).

Адміністративно-господарський сектор включає приміщення для роботи директора, підрозділів і спеціалістів, які безпосередньо не працюють з клієнтами (бухгалтерії, відділу статистики та аналізу ринку праці. АСУ та ін.). У цьому секторі необхідно мати приміщення для приготування і збереження їжі працівників Ц3.

Спеціалісти центрів зайнятості, які працюють безпосередньо з клієнтами, перебувають у стані постійного психологічного та фізіологічного напруження, тому вони потребують хоча б короткотермінового відпочинку та психологічного розвантаження під час перерв. Це обумовлює доцільність облаштування окремого сектора навчання та психологічного розвантаження персоналу.

Функціональні сектори взаємодії з роботодавцями, адміністративно--господарський, навчання та психологічного розвантаження персоналу пропонується розташувати таким чином, щоб технологічні маршрути руху клієнтів не проходили через них.

 

 

 

2 ПРИНЦИПИ ТА ЗАСАДИ ЄДИНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ В ЦЕНТРАХ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

 

 

Технологія обслуговування незайнятих громадян в центрах зайнятості — це спосіб діяльності спеціалістів державної служби зайнятості щодо надання клієнтам передбачених законодавством соціальних послуг на основі раціонального розподілу дії на скоординований процедури та операції, визначення оптимальних засобів і методів їх виконання.

Технологія базується на загальновизнаних принципах діяльності служб зайнятості європейських країн. Основними є такі принципи:

— пріоритетність інтересів і потреб клієнтів служби зайнятості, урахування мотивів людини як особистості, її обставин, нахилів і здібностей;

— співробітництво клієнта і служби зайнятості — найбільш ефективний і короткий шлях до працевлаштування;

— пріоритетність послуг центру зайнятості, пов'язаних з пошуком і підбором роботи перед іншими видами послуг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.1 Основні показники соціально-економічного розвитку м.Тореза

 

 

Показники

2004 рік

звіт

2005 рік

звіт

2006 рік

очікуване

2007 рік

прогноз

1

2

3

4

5

1.Темп росту, зниження обсягів промислової продукції до попереднього року  , %

86,8

127,4

110,0

101,5

2.Обсяг інвестицій в основний капітал (капітальні вкладення) по підприємствах та організаціях усіх форм власності у фактичних цінах, млн..грн.

20,2

40,9

41,0

45,0

3.Темп росту, зниження інвестицій в основний капітал до попереднього року, % ( в цінах 1996р)

58,4

190,0

101,0

101,5

4.Обсяг іноземних інвестицій, млн..дол. США

-

-

-

-

5.Кількість малих підприємств

163

167

170

175

6.Чисельнність зайнятих на малих підприємствах

1247

1481

1480

1490

7.Чисельність громадян, які зайняті індивідуальною (самостійною)трудовою діяльністю

1264

1433

1755

1800

8.Грошові доходи у розрахунку на душу населення, грн.

х

х

х

х

9.Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки, грн.

331,7

391,06

470,0

520,0

10.Середньомісячна заробітна плата працівників сільського господарства, грн.

-

х

х

х

11.Середньомісячна заробітна плата працівників малих підприємств,грн.

196,33

257,43

260,0

270,0

12.Кількість створених робочих місць в усіх сферах економічної діяльності, одиниць

2094

2378

1918

1997

у т.ч. в галузях економіки 

314

289

332

399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.2 Обсяг створення робочих місць

Показник

Прогноз на 2007р.

1

2

Обсяг створення нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності.

1997

в тому числі

 

- у галузях економіки ( в т.ч. створені за рахунок надання дотації роботодавцям)

399

- в інших сферах (в т.ч. організація безробітними підприємницької діяльності)

1598

 

 

Розподіл новостворених робочих місць за сферами економічної діяльності

 

Сільське господарство

12

рибне господарство

-

Добувна промисловість

189

Обробна промисловість

54

 виробництво електроенергії, газ та води

24

будівництво

22

оптова та роздрібна торгівля, торгівля трансп.засобами, послуги з ремонту

63

готелі і ресторани

-

транспорт і зв”язок

20

фінансова діяльність

-

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юрид. особам

5

державне управління

-

Освіта

-

Охорона здоров'я

6

колективні, громадські та особисті послуги

4

 

 

 

Засадами Єдиної технології обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України (ЄТОН) є:

1. Активізація зусиль клієнтів щодо влаштування свого життя, підвищення відповідальності людини перед собою, своєю сім'єю та суспільством:

—  навчання клієнтів методам і техніці самостійного пошуку роботи;

— розроблення більшістю клієнтів за допомогою спеціалістів ЦЗ планів самостійного пошуку роботи;

— розширення кола інформації про вакантні місця шляхом створення єдиної національної інформаційної комп'ютерної системи і забезпечення вільного доступу кожного відвідувача до інформації про вакансії;

— створення в ЦЗ функціонального сектора самостійного пошуку вакансій;

— сприяння безробітним в їхніх зусиллях щодо започаткування власної справи;

— залучення незайнятих громадян до участі в оплачуваних громадських роботах;

— створення в ЦЗ функціонального сектора профінформування населення;

 — підвищення відповідальності клієнтів за власні дії щодо пошуку роботи (інформування спеціалістів ЦЗ про проведену роботу).

2. Підвищення відповідальності фахівців ЦЗ за ефективність заходів, що використовувались, кінцеві результати роботи з клієнтами;

— обговорення на засіданні спеціально призначеної комісії центру зайнятості ефективності заходів щодо сприяння влаштуванню кожного клієнта, який довгий час (3-6 міс,) перебував на обліку в ЦЗ;

— використання результатів роботи спеціалістів при проведенні атестації, конкурсів на заміщення вакантних посад, формуванні резерву на висування, моральному та матеріальному заохоченні.

3. Зміцнення взаємодії з роботодавцями — підвалини підвищення ефективності діяльності центрів зайнятості:

— інформування роботодавців у відповідності з профілем підприємств про професійно-кваліфікаційний склад осіб, які зареєстровані в ЦЗ;

— вивчення потреб роботодавців та надання допомоги щодо укомплектування підприємств персоналом і професійне навчання кадрів на їхнє замовлення з числа незайнятого населення;

— консультування з питань впровадження деяких норм законодавства про працю і зайнятість;

— здійснення на замову роботодавців підбору необхідних працівників з використанням психодіагностичних методик;

— інформування про стан, основні тенденції та процеси на локальному ринку праці;

— інформування про витрати ЦЗ коштів страхового фонду з розкриттям досягнутого ефекту по кожній статті бюджету.

4. Раціоналізація розподілу персоналу служби зайнятості і використання його робочого часу:

— розподіл персоналу з урахуванням його "навантаження" (кількості незайнятого населення. яка припадає на одного працівника ЦЗ);

— визначення норм часу на здійснення технологічних операцій і процедур, впровадження системи автоматизованого нарахування всіх видів допомоги;

— спеціалізація і взаємозамінність фахівців ЦЗ на основі розподілу здійснюваних операцій на прості і добре уявлені елементи;

— зосередження уваги фахівців, які безпосередньо працюють з клієнтами, виключно на виконанні своїх функціональних обов'язків завдяки автоматизації статистичного обліку та організації ефективної системи документообігу:

— розроблення для кожного спеціаліста детальної посадової інструкції,

5. Розподіл потоку клієнтів залежно від мети відвідування центру зайнятості:

— створення я ЦЗ диспетчерсько-коцсультаційного сектора, покладення на одного з фахівців диспетчерсько-консультаційних функцій;

— розміщення робочих приміщень у ЦЗ відповідно до технології обслуговування конкретних категорій клієнтів;

— виділення в окреме технологічне поле роботи по виконанню замовлень на підготовку довідок клієнтам.

6. Розподіл приміщень ЦЗ на функціональні сектори, в яких, незалежно від площі приміщень, особливостей будинку ЦЗ, здійснюються визначені процедури і операції щодо обслуговування клієнтів: 

— створення великих просторових зон, де клієнтам можуть надаватися декілька послуг, в першу чергу тих, які спрямовані на активізацію їх власних зусиль щодо влаштування свого життя;

— уніфіковане за змістом інформаційне наповнення приміщень ЦЗ, яке дозволяє клієнтам самостійно одержати максимум інформації, а також допомагає їм чітко уявити свої права та обов'язки.

 

 

 

 

 


 

 

  3 БАЛАНС ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

   на 2006 рік по м. Торезу

 

Таблиця 3.1 Трудові ресурси

 

Показники

Всього населення

Протягом

2005 року

Протягом

2006 року

 

 

Протягом

2007 року

(очікуване)

Протягом

2008 року

(прогноз)

1

2

3

4

5

1. Трудові ресурси, всього

61,7

51,2

49,5

50,5

 у тому числі:

 

 

 

 

- працездатне населення у працездатному віці, яке мешкає у регіоні

55,9

45,1

45,0

44,6

- працюючи особи старшого віку

6,3

6,5

6,4

6,5

- працюючи підлітки

0,3

0,3

0,3

0,3

- прибувають на роботу до регіону

0,7

1,1

0,8

0,9

- вибувають з регіону

2,0

1,8

1,5

1,8

2. Зайнято в усіх сферах діяльності,

всього

23,5

21,5

21,1

21,6

у тому числі:

 

 

 

 

- зайнято в сфері економіки

22,0

20,2

19,1

19,2

- зайнято в інших сферах

1,5

1,3

2,3

2,4

3. Учні у працездатному віці, які навчаються з відривом від виробництва

3,2

3,2

2,8

3,0

4. Незайняте населення всього

стр.4= стр.1-(стр.2+стр.3)

35,0

26,5

25,8

24,9

в.т.ч.  на обліку у службі зайнятості

5,7

5,4

5,6

5,5

Тис.осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Таблиця 3.2 Основні показники діяльності служби зайнятості Донецької області за 2006-2007 роки

  (осіб)  

 

 

 

 

2007р.

 

Код

2005 рік

2006 рік

до

 

рядка

2006р.,

 

 

 

 

%

Чисельність незайнятих громадян, які

 

 

 

 

скористалися послугами служби зайнятості

01

215798

203624

94,4

 

 

 

 

--

з них:

 

 

 

 

Працевлаштовано

02

72648

78018

107,4

у % до рядка 01

03

33,7

38,3

х

в т.ч.

 

 

 

 

на дотаційні робочі місця

04

3420

3173

92,8

шляхом виплати одноразової допомоги

 

 

 

 

по безробіттю для організації підприємницької

 

 

 

 

..

05

3337

3064

91,8

ДІяльносТІ

;

Проходило профнавчання

06

12273

12510

101,9

у % до рядка 01

07

5,7

6,1

х

Брало участь у громадських роботах

08

47235

46043

97,5

У % до рядка 01

09

21,9

22,6

х

Охоплено активними заходами сприяння

 

 

 

 

зайнятості

10

132156

136571

103,3

у % до рядка 01

11

61,2

67,1

х

Мали статус безробітного

12

153880

139808

90,9

у % до рядка 01

13

71,3

68,7

х

з рядка 12

 

 

 

 

Отримували допомогу по безробіттю

14

117315

103250

88,0

у % до рядка 12

15

76,2

73,9

х

 

  (станом на 1 січня)

 

 

 

 

 

 

Код

2005

2006

2007р.

 

рядка

 

 

%

Чисельність незайнятих громадян, користувачів

 

 

 

 

послуг служби зайнятості

01

65709

54399

82,8

в т. ч. осіб, які мають статус безробітного

02

64295

52915

82,3

у % до рядка 01

03

97,8

97,3

х

З рядка 02: осіб, що мають право на одержання

 

 

 

 

допомоги по безробіттю

04

38230

32319

84,5

У % до рядка 02

05

59,5

61,1

х

Потреба підприємств, установ і організацій

 

 

 

 

у праЦlВниках

06

33363

34841

104,4

 

Таблиця 3.3 Динаміка чисельності незайнятих громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості області

 

 

 

 

КОД

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

% 2007

 

рядка

2006

ВСЬОГО, осіб

01

224685

223256

215798

203624

92.80

з них:жінок, осіб

02

135980

136832

132588

123048

92.80

% ДО рядка1

03

60.52

61.29

61.44

60.43


МОЛОДЬ ДО 28 років,осіб

04

76948

75546

73062

71188

97.44

% ДО рядка1

05

34.25

33.84

33.86

34.96


 

    250000

 

 

  200000

 

 

    150000

 

 

    100000

 

 

  50000

 

 

      0

2003р.   2004р.   2005р. 2006р.

 

 

 

 

 

Таблиця 3.4 Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості в 2004-2005 рр. ( за освітою)

 

 

 

 

Чисельність незайнятих

Питома вага у загальній

 

 

громадян, особи
 

2005р.

2006р.

2006р.%

2005р.

2006р.

 

 

 

до 2005р.8сьго

215798

203624

94.36

100.0

100.0

Повна вища

22115

21686

98.06

10.2

10.6

Базова вища

50320

46143

91.70

23.3

22.7

Професійно-технична

71664

66921

93.38

33.3

32.9

Повна загальна середня

57928

58481

100.95

26.8

28.7

Базова загальна середня

13138

10000

76.12

6.1

4.9

Початкова

633

393

62.09

0.3

0.2

 

 

 

 

 

 Таблиця 3.5 Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості в 2004 - 2005 рр.

(за віком)

 

Чисельність незайнятих громадян, осіб

Питома вага в загальній

 

 

 

 

чисельності, %

 

 

 

% 2006 р. 

2005 р.

2006 р.

до 2005 р.

2005 р.

2006 р.

Всього

215798

203624

94.36

100.00

100.00

15-17 років

3103

2167

69.84

1.44

1.10

18-27 років

69959

69021

98.66

32.42

33.90

предпенсійного


ВІКУ

9514

10123

106.40

4.41

5.00

інші

133222

122313

91.81

61.73

60.00

 

 Основні підсумки виконання завдань і заходів, передбачених річними програмами зайнятості населення, у 2003 - 2006 роках

 

На території міста знаходяться біля 530 підприємств, які занесені до державного реєстру України.  Протягом 2003-2006 років не ведуть господарську діяльність і знаходяться в стадії ліквідації більш 100 підприємств.

До промислового комплексу міста входять 22 підприємства 7 галузей .

Промисловими підприємствами міста за 10 місяців 2006 року реалізовано продукції на суму 122,5 млн. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг виробництва промислової продукції в порівнянних цінах знизився на 19 %..

 

Динаміка темпів зросту обсягів виробництва

 

Показник

2003 звіт

2004 звіт

2005 очікув.

2006 прогноз

2007

прогноз

 Темп зросту к відповідному періоду минулого року, %

127,4

130,3

89,5

101,3

101,5

 

Тільки 6 промислових підприємств із 18 спрацювали зі збільшенням темпів зросту до відповідного періоду минулого року.

Приоритетною галуззю, що визначає  всю соціально-економічну ситуацію в місті є вугільна, обсяг виробництва якої складає 67% у загальноміському обсязі.

Обсяг вугільної продукції з початку поточного року зменшився на 9,5%  до відповідного періоду минулого року. За 11 місяців шахтами міста видобуто вугілля 558 тис. тонн вугілля, що  на 23% менше ніж за відповідний період минулого року.

 

Підприємствами, що надають послуги, реализовано послуг на суму 2976 тис. грн., що в порівняних цінах на 11% більше, ніж за 9 місяців 2004 року.

 

Товарообіг торгівельних підприємств по оперативним даним склав за 1 півріччя 19,6 млн. грн., що до відповідного періоду минулого року складає 145,6% .

 

Підприємствами й організаціями міста в звітному періоді отриманий негативний фінансовий результат від звичайної діяльності ( за оперативними даними 11 місяців) в сумі  27550  тис. грн., з якого 96,4% належить промисловості.

З початку року з 37 підприємств (по колу, що враховується статистикою) – 23 підприємств, або 62,2 % прибуткових із сумою прибутку 4388 тис. грн., і 14 або 37,8 % - збиткових із сумою збитків 31938 тис. грн.

Значна частина збитків належить підприємствам вугільної галузі – 28613 тис. грн., або 89,6% усіх збитків.

Сума дебіторської заборгованості на підприємствах міста складає – 162021 тис. грн., сума кредиторської заборгованості - 308328 тис. грн. У порівнянні з початком року дебіторська заборгованість збільшилась на 21,9 %, кредиторська зменшилася на 0,5%.

Основну частину доходів населення складає заробітна плата. За 11 місяців 2006 року середня номінальна заробітна плата одного працівника ( середньоспискова чисельність – 17359 чол.) збільшилась в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 24,3 % і склала в середньому по місту 644 грн. 90 коп., що складає 68,3 % середньообластного показника. Вона в в 1,4 рази більше прожиткового мінімуму для працюючих ( 453 грн.) та  в 1,9 рази більше мінімальної заробітної плати (332 грн.).

Середньомісячна заробітна плата в звітному періоді має тенденцію збільшення, так у січні вона складала – 523,16 грн., у березні – 575,77 грн., у червні – 663,71 грн., вересень – 708,60грн., листопаді – 783,23 грн.

Спостерігається збільшення зарплати по всім галузям економіки у середнім на 25%.

У промисловості вона складає 691,93 грн., у вугільній – 735,55 грн.

Низькооплачуваними як і раніше залишаються працюючі в індивідуальному обслуговуванні (325,94 грн.) і суспільному харчуванні (306,15 грн.), високооплачуваними - працівники залізниці (1074,62 грн.) і банків (896,78 грн.).  Різниця між високооплачуваними і низькооплачуваними працівниками складає 3,5 рази.

 

Залишається  проблема своєчасної виплати заробітної плати.

За станом на 1 грудня 2005 року заборгованість по заробітній платі по підприємствах міста склала 10709,9 тис.грн.,  з неї: заборгованість минулих років 7569,5 тис. грн. або 70,7% і 29,3% або 3140,4 тис. грн. – заборгованість 2005 року. Починаючи із січня 2005 року заборгованість зменшилась: на 9,6 %, або на 1139,3 тис.грн.. В загальній сумі заборгованості 50,3% (5382,2 тис.грн.)  припадає на промислові підприємства, із них   78,0% (4195,5 тис.грн.)  -  на вугільні підприємства.

Основними причинами, які стримують погашення заборгованості, є: несвоєчасні і не в повному обсязі  розрахунки за відвантажену вугільну продукцію; зниження обсягів  наданих послуг; недостатня державна підтримка; неплатежі підприємств вугільної промисловості за надані  транспортні послуги.

 

За підсумками 2004 року число малих підприємств склало 165, що становить більш ніж 35% від загальної кількості суб’єктів господарської діяльності міста. З них 120 підприємств  виробляли продукцію, виконували роботи, надавали послуги.

За період з 1999 року по 2005 рік кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення зросла на 10 одиниць і склала 19 малих підприємств.

У 2005 році було створено 19 малих підприємств, що на 7 одиниць більше, ніж у 2003 році. Причому всі створенні малі підприємства – це абсолютно нові суб’єкти підприємницької діяльності. За 5 місяців 2007 року в місті було створено 19 малих підприємств.

Середньоспискова чисельність працюючих на малих підприємствах в 2006 році склала 1512 чол., що становить 88,6% до 2005 року. Середня чисельність працюючих на одному малому підприємстві, як і в попередньому році – 8 осіб.

Крім того, за станом на 1 липня 2006 року індивідуальною трудовою діяльністю займаються 2356 осіб.

У 2006 році продовжувалась тенденція росту середньомісячної заробітної плати в малому бізнесі , яка склала 298,63 грн., що вище, ніж за попередній рік на 41,2 грн., або на 16,0%. Але  вона значно нижче, ніж у середньому по місту в 1,7 рази (521,65 грн.), та складає 81,5% від розміру заробітної плати в малому бізнесі по області (366,2 грн ).

Очікуваний показник середньомісячної заробітної плати на кінець 2006 року по основному колу підприємств складе 610 грн., в малому бізнесі – 410 грн.

За підсумками 2006 року обсяг реалізованої продукції,  робіт і  послуг на підприємствах малого бізнесу склало 30,2 млн. грн., що відповідає 10,2% загального обсягу по місту. У порівнянні з 2005 роком обсяг реалізації збільшився на 34,4%.

Таблиця 3.6 Основні показники діяльності малих підприємств

 

2003

2004

Темп зросту (%)

Кількість підприємств

167

165

98,8

Середньоспискова чисельність, чол.

1481

1312

88,6

Середньомісячна заробітна плата, грн.

257,43

298,63

116,0

Фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), млн.грн.

25,5

30,2

118,4

Необхідно підкреслити, що спрощена система оподаткування, так би мовити, єдиний податок, користується популярністю у підприємців. За 1 півріччя 2005  року до бюджету міста надійшло всього 1520,5 тис. грн

Для надання кредитної підтримки об’єктам підприємницької діяльності за 6 місяців 2005 року  виділено Промінвестбанком кредитів під реальні застави (нерухомість, транспортні засоби, ін.) на суму близько 185 тис. грн.

 

Програмою зайнятості населення на 2005 рік передбачено створення 2104 робочих місць.  Створено 1874 нових робочих місця, або 89,1 % запланованих на рік. На діючих підприємствах створено 676 місць, 411 чоловіка стали приватними підприємцями, зареєстровано 762 трудових договорів на найманих робітників. Створено 113 робочих місць за рахунок дотацій роботодавців, 78 безробітних захистили бізнес-плани й організували підприємницьку діяльність, а також відкрито 25 малих підприємств.

Надана підприємцям допомоги у розробці бізнес-планів та консультаційних послуг з питань процедури створення малого підприємства, організації управління, маркетингової діяльності та ін. З безробітними було проведено 120 орієнтаційних і інформаційних  семінарів, на яких були присутні 1246 чоловік.

Міським центром зайнятості проведено  “круглий стіл”, 4 ярмарки вакансій з питань зайнятості, яку відвідали більш ніж 1900 чол.

 

У квітні 2005 року рішенням виконкому була створена Робоча група по створенню нових робочих місць.  Першочергова задача даної групи: виведення з «тіні» нелегально працюючу частину населення. Було проведено 18 засідань, на яких була проведена бесіда з 64 підприємцями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону та розвитку ринку праці

 

  В 2006 році Програмою розвитку промислового комплексу передбачається  приріст виробництва продукції у цілому по місту в порівняних оптових цінах до очікуваного рівня 2005 року на 1,3%, у 2007 на 1,5%.

  Нарощування об’ємів виробництва дозволить забезпечити подальше підвищення заробітної плати. За прогнозними розрахунками в 2006 році заробітна плата робітників і службовців зросте в середньому на 10%  і досягне 715 грн., у 2007 – 850 грн.

Протягом 2006 – 2007 роках буде вжито додаткових заходів щодо повної ліквідації заборгованості із заробітної плати.

Негативні процеси, характерні для кризового стану економіки, мають значний вплив на стан фіксованого ринку праці.

Так, відповідно до балансів трудових ресурсів міста за 2000-2005 роки середньорічне зменшення чисельності зайнятих в усіх сферах економічної діяльності становило 5 тис. осіб. На 2006 рік не планується скорочення чисельності.

  В 2006-2007 році в усіх галузях економічної діяльності буде зайнято 26,3 тис. чол

Головними проблемами зайнятості є:

o більш ніж 70% безробітних – це жінки, так як всі підприємства були прив’язані до вугільної галузі;

o незбалансованість попиту та пропозицій робочої сили;

o нестача кваліфікованих робітників з-за низької оплати праці і небезпечного виробництва на шахтах міста ( більше 1000 вакансій ГРОВов та прохідників тільки на 4 державних шахтах);

o зріст заборгованості по заробітній платі (на 1.08.2005 – 15 млн. грн.) і низька у порівняні з середньо обласними показниками місячна зарплата (597 грн – по місту, 891 грн. – по області);

o розбіжність між професіями, які потрібні в місті і котрим навчають в учбових закладах;

o значні об’єми „теневої  економіки”, особливо в частині легального робочого міста.

Програмою зайнятості населення на 2006 рік передбачено створити 2145 робочих місць. В галузях економіки буде створено 522 місця, з них: 388 – у промисловості. За трудовими угодами будуть працювати близько 1080 чол.

На 2007 рік передбачено створити 2160 робочих місць.

На підприємствах вугільної промисловості планується створити 316 нових робочих місця,( ДП „Торезантрацит”- 160, ТОВ „Вуглересурс”- 80, ВП шахта Ніколаевська ПП. „Содействіе” – 36, ТОВ „Вуглесервіс” – 20, ПП. „Торвугілля” – 11, ПП. „Енерговугілля” – 9).

В місті розроблена Програма розвитку малого й середнього бізнесу на 2005-2006 роки, яка передбачає підтримку малого бізнесу шляхом надання в оренду потужностей та приміщень, які не використовуються .

Розвиток малого бізнесу направлений на створення 509 нових робочих місць (473 – приватні підприємці, 36 – на малих підприємствах).

Черговими завданнями служби зайнятості, направленими на соціальний захист населення від безробіття, є своєчасне реагування на стан ринку праці, професіональне навчання і перенавчання незайнятого населення і його працевлаштування. 

На 2007 рік заплановано надання дотації роботодавцям створити 90 додаткових робочих місця, на 2008 – 109.

Одним із важливих напрямків стабілізації рівня зайнятості населення, який забезпечує непрацюючому працездатному населенню умови і можливості самому заробляти на життя, є підприємництво, яке дає змогу поглинати надлишкову робочу силу на ринку праці. Діючи в  цьому напрямку, на 2007 рік прогнозується надати  47 безробітним одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності, на 2007 - 42.

Для тимчасової зайнятості на 2007 - 2008 роки заплановано залучити до громадських робіт по 1250 безробітних.

Для забезпечення працевлаштування соціально незахищених верств населення місцевими органами виконавчої влади планується  бронювання 50 робочих місць на підприємствах міста.

Важливе місце займає профорієнтаційна робота, у першу чергу, робота з незайнятим населенням, а також з учнями й випускниками різних навчальних закладів. На 2007 рік прогнозується професійне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації 305 чоловік.

Одним з найважливіших заходів щодо забезпечення виконання Програми є виконання статті 7 Закону України „ Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

Ця стаття передбачає як заходи пасивної політики зайнятості (виплата допомоги по безробіттю, виплата матеріальної допомоги і т. ін.), так і заходи активної політики зайнятості (працевлаштування, профнавчання, громадські роботи, інформаційні та консультаційні послуги пов’язані з працевлаштуванням).

Другим важливим фактором, який безперечно допомагатиме виконанню Програми є взаємодія підприємств, центру зайнятості та місцевої влади.

 

 

 

3.2 Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

Таблиця 3.6 Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

 

 

 

 

Прогнозні дані

Найменування  показника

2003 рік

2004 рік

2005 рік

 

 

 

звітні дані

звітні дані

очікувані дані

2006 рік

2007 рік

1. Валова додана вартість, млн. грн.

х

х

х

х

Х

2. Темп росту, зниження (-) валової доданої вартості до попереднього року, %

х

х

х

х

Х

3. Темп росту, зниження (-) обсягів промислової продукції до попереднього року,  %

127,4

130,3

89,5

101,3

101,5

4. Темп росту, зниження (-) валової продукції сільського господарства до попереднього року, %

-

-

-

-

-

5. Обсяг інвестицій в основний капітал у фактичних цінах,  млн. грн.

40,9

53,7

68,6

78,3

91,0

6. Темп росту, зниження (-) інвестицій в основний капітал до попереднього року (у порівняних цінах), %

190,0

117,3

109,2

97,4

102,5

7. Обсяг прямих іноземних інвестицій, млн. дол. США

-

-

-

-

-

8. Кількість малих підприємств,

 тис. одиниць

167

165

169

175

182

9. Середньорічна кількість зайнятих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

1481

1312

1350

1396

1455

10. Середньорічна кількість найманих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

1433

1865

2155

2190

2195

11. Наявні доходи населення з розрахунку на одну особу, грн.

х

х

х

х

Х

12. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн.

- усього

391,06

521,65

650,0

715,0

850,0

у тому числі:

 

 

 

 

 

- у сільському господарстві

-

-

-

-

-

- у промисловості

414,50

591,89

698,5

780,0

915,0

13. Середньомісячна заробітна плата працівників малих підприємств, грн.

257,43

298,6

355,0

425,0

495,0

14. Розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць, тис. осіб

2,378

1,653

1,874

2,145

2,160

 

 

 

Таблиця 3.7 Основні показники ринку праці в регіоні

 

 

 

 

Прогнозні дані

Найменування  показника

2003 рік

2004 рік

2005 рік

 

 

 

звітні дані

звітні дані

очікувані дані

2006 рік

2007 рік

1. Середньорічна чисельність наявного населення, тис. осіб

92,2

90,3

88,5

86,8

85,2

2. Зайняте населення у віці 15 – 70 років

(в середньому за рік), тис. осіб

- усього

24,7

26,1

26,1

26,3

26,3

  у тому числі працездатного віку

17,9

19,8

20,7

20,9

20,9

3. Рівень зайнятості, у відсотках  до населення відповідної вікової групи:

у віці  15 - 70 років

26,8

28,9

29,4

30,3

30,8

працездатного віку

19,4

21,9

23,4

24,1

24,5

4. Безробітне неселення у віці 15 - 70 років, визначене за методологією МОП (в середньому за рік), тис. осіб

– усього

20,4

16,6

16,6

16,6

16,6

  у тому числі працездатного віку

13,6

16,6

11,2

11,2

11,2

5. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, у  відсотках до економічно активного населення відповідної вікової групи:

  у віці  15 - 70 років

45,2

38,9

38,9

38,9

38,9

  працездатного віку

35,5

45,6

45,6

45,6

45,6

6. Співвідношення між середньорічною чисельністю безробітних, які користуються послугами державної служби зайнятості, та середньорічною чисельністю безробітних, визначених за методологією МОП, відсотків

17,8

22,3

24,1

24,1

24,1

 

 

 

Таблиця 3.8 Баланс руху робочої сили через державну службу зайнятості

осіб

 

 

 

Прогнозні дані

Найменування показника

2003 рік

2004 рік

2005 рік

 

 

 

звітні дані

звітні дані

очікувані дані

2006 рік

2007 рік

1. Пропозиція робочої сили - всього

5338

5285

5515

4660

4660

2. Чисельність  незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості  на початок року

1687

1548

1472

1480

1085

3. Звернулося за сприянням у праце-влаштуванні незайнятих громадян протягом року  -  всього

3651

3737

4043

3180

3200

у тому числі:

 

 

 

 

 

- особи, звільнені у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці

271

216

454

295

250

- особи, звільнені з причин плинності кадрів

816

734

906

810

720

- випускники вищих навчальних закладів

43

65

133

140

50

- випускники професійно-технічних навчальних закладів

51

21

40

18

50

- випускники   середніх  загально-освітніх шкіл

54

48

39

8

50

- особи, які звільнились зі строкової військової або альтернативної (невій-ськової) служби

8

10

9

5

10

- особи, звільнені на підставі припи-нення трудового договору або за згодою сторін

741

848

919

745

770

- інші категорії незайнятого населення

1667

1795

1543

1099

1200

4. Працевлаштовано незайнятих громадян протягом року

1856

2032

2264

1899

1978

5. Чисельність осіб, які зняті з обліку для самостійного працевлаштування та з інших причин протягом року

1934

1781

1571

1679

1582

6. Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості на кінець року

1548

1472

1480

1085

1100

 

 

4. СТВОРЕННЯ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ НА  2006-2007 РОКИ

 

 

осіб

 

 

Завдання з розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць

2006 рік

2007 рік

1

2

3

Усього

2148

2160

з них:

 

 

- у галузях економіки (в т.ч. створені за рахунок надання дотації роботодавцям)

878

527

- в інших сферах (в.т.ч. організація безробітними підприємницької діяльності)

851

1633

2. за видами економічної діяльності:

Сільське господарство

0

0

Рибне господарство

0

0

Добувна промисловість

627

316

Обробна промисловість

83

77

Виробництво електроенергії, газу та води

0

0

Будівництво

0

10

Оптова та роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту

38

82

Готелі і ресторани

0

0

Транспорт і зв’язок

40

20

Фінансова діяльність

0

0

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

3

0

Державне управління

73

0

Освіта

0

0

Охорона здоров’я

0

0

Колективні, громадські та особисті послуги

14

22

Послуги домашньої прислуги

0

0

Екстериторіальна діяльність

0

0

 

 

 

 

 

 

4.1 Обсяги надання соціальних послуг державною службою

зайнятості  на 2006-2007 роки

 осіб

 

Найменування показника

2003 рік

звітні дані

2004 рік

звітні дані

2005 рік

очікувані дані

Прогнозні дані

 

2006 рік

2007 рік

1.   Працевлаштовано -  всього

  (р.1.1. + р.1.2. + р.1.3.)

1856

2032

2264

1899

2330

в тому числі:

 

 

 

 

 

  1.1. на вільні та новостворені робочі місця за сприяння державної служби зайнятості -  всього

1704

1834

2073

2051

2200

з них:

 

 

 

 

 

- на заброньовані робочі місця

10

11

9

15

20

- на сезонні роботи

 

 

 

 

 

  1.2. шляхом надання дотацій роботодавцям

87

116

113

111

85

  1.3. шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності

65

82

78

35

36

2. Проходило професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

381

390

290

305

315

3. Надано профорієнтаційних послуг

557

2301

4793

4484

4100

4. Залучено до участі в оплачуваних громадських роботах

1068

1532

1530

1461

1250

 

Таблиця 4.1 Баланс

 

 

  БАЛАНС  (форма №1)  за ДКУД

 

  за 1 квартал 2007 рік

 

 

 

Установа______Торезький міський центр зайнятості________ за ЄДРПОУ

25118033

Код відомчої класифікації видатків _______________________ за СПОДУ

 

 

 

   


 

АКТИВ

Код рядка

На початок

року

На кінець

року

На кінець року

(у гривнях з копійками)

1

2

3

4

5

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

 

  Залишкова вартість

110

7400

7087

7087,00

  Знос

111

22308

7643

7643,00

  Первісна вартість

112

29708

14730

14730,00

Основні засоби

 

 

 

 

  Залишкова вартість

120

82057

85761

85760,44

  Знос

121

484658

492068

492068,10

  Первісна вартість

122

566715

577829

577828,54

Інші необоротні матеріальні активи

 

 

 

 

  Залишкова вартість

130

105877

106591

106590,76

  Знос 

131

 

 

 

  Первісна вартість

132

105877

106591

106590,76

Незавершене капітальне будівництво

140

 

 

 

ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

 

Матеріали і продукти харчування

150

17098

17266

17265,46

Малоцінні та швидкозношувані предмети

160

6168

6168

6168,19

Інші запаси

170

 

 

 

Дебіторська заборгованість

180

1217

3138

3138,06

  Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за

  виконані роботи й надані послуги

 

181

 

 

 

  Розрахунки із податків та платежів

182

 

 

 

  Розрахунки із страхування

183

1217

1005

1005,40

  Розрахунки з відшкодування завданих збитків

184

 

 

 

  Розрахунки за спеціальними видами платежів

185

 

 

 

  Розрахунки з підзвітними особами

186

 

484

484,04

  Розрахунки за іншими операціями

187

 

1649

1648,62

Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей

 

190

 

 

 

Розрахунки за окремими програмами

200

 

 

 

Короткострокові векселі одержані

210

 

774172

774172,26

Інші кошти

220

362

229

229,44

Грошові кошти в дорозі 

230

 

 

 

Рахунки в банках

240

 

 

 

  Рахунки загального фонду

241

 

 

 

  Рахунки спеціального фонду

242

 

 

 

  Рахунки в іноземній валюті

243

 

 

 

  Інші поточні рахунки

244

 

 

 

Рахунки в казначействі загального фонду

250

722

11517

11517,33

Рахунки в казначействі спеціального фонду

260

 

 

 

  Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як 

  плата за послуги

 

261

 

 

 

  Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за

  іншими джерелами власних надходжень

 

262

 

 

 

  Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень

  спеціального фонду

 

263

 

 

 

  Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на

  виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку

  регіонів

 

264

 

 

 

Інші рахунки в казначействі

270

 

 

 

Каса

280

 

 

 

ІІІ. ВИТРАТИ

 

 

 

 

Видатки загального фонду

290

 

934383

934383,45

  Видатки державного бюджету

291

 

934383

934383,45

  Видатки місцевого бюджету

292

 

 

 

Видатки спеціального фонду

300

 

 

 

  Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

301

 

 

 

  Видатки за іншими джерелами власних надходжень

302

 

 

 

  Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду

303

 

 

 

  Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-

  економічного та культурного розвитку регіонів

 

304

 

 

 

БАЛАНС

320

220902

1946312

1946312,39


 

 

ПАСИВ

Код

рядка

На початок

року

На кінець

року

На кінець року

(у гривнях з копійками)

1

2

3

4

5

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

 

 

 

Фонд у необоротних активах

330

195334

199438

199438,20

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

340

6168

6168

6168,19

Результат виконання кошторису за загальним фондом

350

-28199

-28199

-28199,38

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

360

 

 

 

 

Результати переоцінок

 

 

370

 

 

 

 

ІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

 

 

 

 

Довгострокові зобов’язання 

380

 

 

 

 

Короткострокові позики

 

390

 

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 

 

400

 

 

 

 

Короткострокові векселі видані

 

410

 

791426

791426,00

 

Кредиторська заборгованість

 

420

47598

198141

198141,02

  Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками

  за виконані роботи й надані послуги

 

421

 

 

 

  Розрахунки за спеціальними видами платежів 

422

 

 

 

  Розрахунки із податків та платежів

423

 

2701

2700,90

  Розрахунки із страхування 

424

850

7486

7485,57

  Розрахунки із заробітної плати

425

 

12829

12829,48

  Розрахунки зі стипендіатами

426

 

 

 

  Розрахунки з працівниками за безготівковими

  перерахуваннями 

 

427

 

 

 

  Розрахунки за депозитними сумами

428

 

 

 

  Розрахунки за іншими операціями

 

429

46748

175125

175125,07

Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей

 

430

 

5166

5166,10

 

Розрахунки за окремими програмами

 

 

440

 

 

 

 

ІІІ. ДОХОДИ

 

 

 

 

Доходи загального фонду

450

 

774172

774172,26

  Доходи державного бюджету

451

 

774172

774172,26

  Доходи місцевого бюджету

452

 

 

 

 

Доходи спеціального фонду

 

460

 

 

 

  Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

461

 

 

 

  Доходи за іншими джерелами власних надходжень

462

 

 

 

  Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

463

 

 

 

  Доходи за коштами, отриманими на виконання програм

  соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

 

464

 

 

 

 

 

 

465

 

 

 

 

Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт

 

 

470

 

 

 

 

БАЛАНС

480

220901

1946312

1946312,39

 

 

 

 

 

 

 

   

ДОВІДКА ДО РАХУНКУ 70 “ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ”

 

 

Д е б е т

Код

 рядка

 

Сума

 

К р е д и т

Код

рядка

 

Сума

1

2

3

4

5

6

 

 

 

490

 

Надійшли асигнування за загальним фондом протягом року

 

540

791426

Сума доходів, що списана на фінансовий результат

500

 

 

Інші операції

 

550

 

 

Інші операції

 

510

 

Внутрішні розрахунки за загальним Фондом

 

5166

 

520

 

 

560

 

 
 
Разом

 

 

530

 

 

 

 

Разом

570

796592

Залишок за рахунком

на кінець звітного періоду

 

580

 

 

 

  ДОВІДКА ДО РАХУНКУ 71 “ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ”

(у частині інших надходжень)

 

Д е б е т

Код

рядка

 

Сума

 

К р е д и т

Код

рядка

 

Сума

1

2

3

4

5

6

 

Сума доходів, що списана на

 

 

Надійшло асигнувань за іншими надходженнями спеціального фонду (одержаними за розподілами)

 

630

 

 

фінансовий результат

590

 

 

 

600

 

Надійшло за позиками міжнародних фінансових організацій

 

640

 

 

 

 

 

650

 

 

610

 

Разом

660

 

 
Разом

 

620

 

Залишок за рахунком

на кінець звітного періоду

 

670

 

 

 

 

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

 

з/п

Назва рахунку позабалансового обліку

Залишок на 01.01.2007

Надходження

 

Вибуття

Залишок на кінець звітного періоду

Залишок на кінець звітного періоду

(у гривнях з копійками)

 

 

сума

сума

сума

сума

сума

1

2

3

4

5

6

7

1

01 “Орендовані необоротні активи”

 

 

 

 

 

2

02 “Активи на відповідальному зберіганні”

 

 

 

 

 

3

04 “Непередбачені активи і зобов’язання”

 

 

 

 

 

4

05 “Гарантії та забезпечення”

 

 

 

 

 

5

06 “Матеріальні цінності, закуплені шляхом централізованого постачання”

 

 

 

 

 

6

07 “Списані активи та зобов’язання”

 

 

 

 

 

7

08 “Бланки суворого обліку”

155

-

21

134

133,50

8

09 “Призначення та зобов’язання”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

155

-

21

134

133,50

 

 

 

 

 

 Розшифровка

до форми № 6 «Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування»

Торезького міського центру зайнятості

за 1 квартал  2007 р.

 

 

 

Сума

Залишок на 1.01.2007р.

 

17098

РАХУНОК № 234 (господарські матеріали і канцелярське приладдя)

 

16693

РАХУНОК № 235 (паливо, горючі і мастильні матеріали)

 

72

РАХУНОК № 238 (запасні частини домашин і обладнання)

 

333

 

 

 

Надходження-разом

 

 

Отримано від облцентру зайнятості

 

5166

РАХУНОК № 234 (господарські матеріали і канцелярське приладдя)1139

 

3006

РАХУНОК № 234 (господарські матеріали і канцелярське приладдя)1131

 

501

РАХУНОК № 235 (паливо, горючі і мастильні матеріали

 

1659

РАХУНОК № 238 (запасні частини домашин і обладнання)

 

-

 

 

 

Придбали

 

991

РАХУНОК № 234 (господарські матеріали і канцелярське приладдя)1131=791

 

791

РАХУНОК № 234 (господарські матеріали і канцелярське приладдя)1139=200

 

200

РАХУНОК № 235 (паливо, горючі і мастильні матеріали)

 

-

РАХУНОК № 238 (запасні частини домашин і обладнання)

 

-

 

 

 

Вібуття-разом

 

0

РАХУНОК № 234 (господарські матеріали і канцелярське приладдя)

 

4325

РАХУНОК № 235 (паливо, горючі і мастильні матеріали)

 

1665

РАХУНОК № 238 (запасні частини домашин і обладнання)

 

0

 

 

 

Залишок на 01.10.2006р.

 

17265

РАХУНОК № 234 (господарські матеріали і канцелярське приладдя)

 

16866

РАХУНОК № 235 (паливо, горючі і мастильні матеріали)

 

66

РАХУНОК № 238 (запасні частини домашин і обладнання)

 

333

 

 Розшифровка кредиторської заборгованності по Торезькому центру зайнятості на 01.04.2007 р.

 

КЕКВ

дата

Док.

Организация

сумма

дебет

кредит

1

1341

31.03.2007

 

Допомога по безробіттю

 

125483

2

1341

31.03.2007

 

Проїзд

 

2039

3

1341

31.03.2007

 

Одноразова допомога

 

54

4

1341

31.03.2007

 

Аліменти з доп по безр

 

1592

5

1341

31.03.2007

 

МДППН

 

4529

6

1341

31.03.2007

 

Відшкодування ПФ

 

18214

 

 

Всього по 1341

 

 

 

151911

7

1310

31.03.2007

 

ВАТ Торезтвердосплав

 

280

 

 

Всього по 310

 

 

 

280

8

1139

31.03.2007

 

Сберкасса 3225

 

12

 

 

Всього по 1139.60

 

 

 

12

9

1172

31.03.2007

 

Терцентр

 

2793

10

1172

31.03.2007

 

Торезька міська лікарня

 

16287

11

1172

31.03.2007

 

Торезька міська СЕС

 

1237

 

 

Всього по 1172.71

 

 

 

20317

12

1140

31.03.2007

 

Видатки на відрядження

 

43

 

 

Всього по 1140.10

 

 

 

43

13

1111

31.03.2007

 

Зарплата и удержания из з/пл

 

16719

 

 

Всього по 1111.10

 

 

 

16719

14

1120

31.03.2007

 

Начисления на зарплату

 

6297

 

 

Всього по 1111.10

 

 

 

6297

15

1161

31.03.2007

 

Торезтеплосеть

 

915

 

 

Всього по 1161.10

 

 

 

915

16

1139

31.03.2007

 

Редакція «Горняк»

 

593

 

 

Всього по 1139.30

 

 

 

593

17

1137

31.03.2007

 

Альфацентр

 

137

 

 

Всього по 1137.10

 

 

 

137

18

1137

31.03.2007

 

Альфацентр

 

917

 

 

Всього по 1137.10

 

 

 

917

Разом

 

 

 

198141

 

 

 

    ВИСНОВКИ

 

Зростаючі масштаби безробіття, збільшення його тривалості потребують
підвищення ефективності діяльності державної служби зайнятості і, перш за все,
її низових ланок, чіткої організації їх діяльності. На виконання цього завдання
спрямована науково обґрунтована технологія обслуговування незайнятого
населення в центрах зайнятості, яка охоплює широкий спектр організаційних
заходів. Вона регламентує спосіб діяльності спеціалістів державної служби
зайнятості щодо надання клієнтам передбачених законодавством соціальних
послуг на основі раціонального розподілу дій на скоординовані процедури та
операції, що підлягають обов'язковому виконанню, визначення оптимальних засобів і методів їх виконання.

Основна мета Єдиної технології обслуговування незайнятого населення—
створення важливого елемента нової адаптованої до умов ринку системі
соціального захисту та самозахисту населення; підвищення ефективності роботи
державної служби зайнятості щодо надання соціальних послуг безробітним
громадянам та роботодавцям.

В основу технології покладено дотримання таких принципів організації
роботи персоналу, як спеціалізація і кооперування праці, пропорційність і
синхронність, прямоточність і безперервність. Слід підкреслити, що її кістяк
складає набір стандартних матеріальних умов праці і типізованих трудових
процесів та організації праці співробітників центрів зайнятості, стандартизація; і
уніфікація форм документації, типізація.

3начному підвищенню продуктивності праці спеціалістів, забезпеченню
покращення якості послуг клієнтам, збільшенню пропускної можливості служби
зайнятості в цілому сприятимуть рекомендації щодо організації праці та
відпочинку співробітників центрів зайнятості та заходів профілактики втоми,
професійних захворювань, які базуються на рекомендаціях з фізіології та гігієни праці.

Технологія дозволяє забезпечити високу працездатність і продуктивність, діяльності персоналу без його перевтоми та розвитку професійних захворювань.

Технологія базується на правових нормах чинного законодавства за станом
на 1 червня 2000 року.

Основні підсумки виконання завдань і заходів, передбачених Програмою зайнятості населення на 2007 рік

На території міста знаходяться біля 530 підприємств, які занесені до державного реєстру України.  Протягом 2004-2006 років не ведуть господарську діяльність і знаходяться в стадії ліквідації більш 70 підприємств. 40% підприємств -  філіали , або структурні підрозділи, тобто не юридичні особи.

Промисловими підприємствами міста за 5 місяців 2007 року вироблено продукції в 1,9 раза більше ніж за відповідний період 2006 року.

 

Динаміка темпів зросту обсягів виробництва

 

Показник

2005 звіт

2006 звіт

5 міс. 2007 звіт

2007 очікув.

2008 прогноз

 Темп зросту к відповідному періоду минулого року, %

86,8

127,4

168,8

110,0

101,5

 

Приоритетною галуззю, що визначає  всю соціально-економічну ситуацію в місті є вугільна, обсяг виробництва якої складає 60% у загальноміському обсязі.

Обсяг вугільної продукції з початку поточного року зріс у 1,8 раза до відповідного періоду минулого року.

За січень-липень поточного року підприємствами та організаціями міста отримано негативний фінансовий результат від звичайної фінансової діяльності у сумі 14,9 млн. грн., або в 2,4 раза менше, ніж за 7 місяців 2005 року. З початку року 48% підприємств, по колу, що враховується, збиткові, 52% -прибуткові.

Дебіторська заборгованість станом на 1 червня 2007 року  в цілому по місту  склала 187 млн.грн., кредиторська -  365 млн.грн.

 

За підсумками 2006 року число малих підприємств склало 167, що становить більш ніж 32% від загальної кількості суб’єктів господарської діяльності міста. З них 115 підприємств  виробляли продукцію, виконували роботи, надавали послуги.

За період з 1999 року по 2003 рік кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення зросла на 9 одиниць і склала 18 малих підприємств.

У 2006 році було створено 34 малих підприємств, що на 6 одиниць більше, ніж у 2005 році. Причому всі створенні малі підприємства – це абсолютно нові суб’єкти підприємницької діяльності. За 5 місяців 2007 року в місті було створено 23 малих підприємств.

Середньоспискова чисельність працюючих на малих підприємствах в 2006 році склала 1481 чол., що становить 118,8% до 2005 року. Середня чисельність працюючих на одному малому підприємстві, як і в попередньому році – 9 осіб.

У 2007 році продовжується тенденція росту середньомісячної заробітної плати в малому бізнесі. В поточному році вона склала 257,43 грн., що вище, ніж за попередній рік на 61,1 грн., або на 31,1%, але  нижче, ніж у середньому по місту на 34,2%. Очікуваний показник середньомісячної заробітної плати на кінець 2006 року по основному колу підприємств складе 870 грн., в малому бізнесі – 500 грн.

За підсумками 2006 року обсяг виробленої продукції, виконаних робіт і наданих послуг на підприємствах малого бізнесу склало 15,5 млн. грн., що відповідає 8% загального обсягу по місту. У порівнянні з 2006 роком обсяг виробництва збільшився в 1,6 раза.

 

Основні показники діяльності малих підприємств

 

 

2005 рік

2006 рік

Темп зросту (%)

Кількість підприємств

163

167

120,7

Середньоспискова чисельність, чол.

1247

1481

111,7

Середньомісячна заробітна плата, грн.

196,33

257,43

141,1

Фактичний обсяг виробленої продукції (робіт, послуг), тис.грн.

9624,6

15473

94,5

 

 

 

Для надання кредитної підтримки об’єктам підприємницької діяльності за 6 місяців 2006 року  виділено Промінвестбанком кредитів під реальні застави (нерухомість, транспортні засоби, ін.) на суму близько 70 тис. грн.

24.07.2003 на  засіданні Ради схвалено інвестиційний проект  по ТОВ “Донбаський збагачувальний комбінат” – “Організація виробництва вугільного концентрату”. Вартість проекту 4,1 млн.дол.США (21,6 млн.грн.). З початку реалізації проекту створено 258 нових робочих місць (у т. ч. з початку 2006 року - 202), збережено – 536 робочих місць.

Програмою зайнятості населення на 2007 рік передбачено створення 2529 робочих місць. Очікується створити 1918 робочих місць (у тому числі за трудовими угодами - 1000), що на 611 робочих місць менше  запланованого.

Фонд оплати праці за шість місяців  2007 року 17866 штатних працівників кола підприємств, який враховується статистикою, склав 60839,8 тис.грн.

За 5 місяців поточного року номінальна заробітна плата одного працівника  збільшилась, у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 34,8 %,  і склала у середньому по місту (без урахування МП) – 586,48 грн. Найвисокооплачуваними у звітному періоді були робітники  залізничного транспорту – 1112,17 грн., у робітників фінансових установ – 956 грн., а найнизька зарплата була у робітників індивідуального обслуговування – 453,02 грн. та громадського харчування – 475,14 грн. У промисловості середньомісячна заробітна плата складає 658,93 грн., у т.ч. у вугільній – 928,06 грн.

Залишається  проблема своєчасної виплати заробітної плати.

Станом  на 01.06.2007 року заборгованість по заробітній платі в цілому по місту складає 20,9 млн. грн., що на  20,5% менше ніж на 1 січня 2006 року.

8,3% від загальної заборгованість припадає на заборгованість поточного року (2,4 млн.грн.), 91,7% (26,5 млн.грн.) на заборгованість минулих років.

В загальній сумі заборгованості 59,2 % (17,1 млн.грн.) припадає на промислові підприємства, із них 71,9% (12,2  млн.грн.)  -  на вугільні підприємства.

До кінця року буде погашена заборгованість із заробітної плати робітникам підприємств вугільної галузі, яка виникла у період з 1999 року по 2006. Таким чином  очікується, що заборгованість на кінець 2006 року складе близько 17 млн.грн. 

Важливою складовою державної політики і рішення питань зайнятості, цілеспрямованого керування ринком праці є реалізація на державному і регіональному рівні програм зайнятості.

З початку 2008 р.  на зареєстрованому ринку праці міста спостерігається коливання рівня безробіття з 3.32 % у січні до 3.38 у червні.

Служба зайнятості сьогодні придбала визначний досвід і стала тим могутнім центром, що здатний комплексно впливати на формування ринку праці, активно сприяти працевлаштуванню громадян, готувати необхідні для економіки міста висококваліфіковані кадри практично по всім професіям на які існує і прогнозується попит.

Протягом півроку в центр зайнятості звернулося 1955 незайнятих громадян, що на 266 чол. більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Основні тенденції соціально-економічного розвитку м. Тореза та розвитку ринку праці.

 

  В 2008 році Програмою розвитку промислового комплексу передбачається  приріст виробництва продукції у цілому по місту в порівняних оптових цінах до очікуваного рівня 20087 року на 1,5%.

  Нарощування об’ємів виробництва дозволить забезпечити подальше підвищення заробітної плати. За прогнозними розрахунками в 2008 році заробітна плата робітників і службовців зросте в середньому на 19% і досягне 700грн.

  В 2008 році в усіх галузях економічної діяльності буде зайнято 23,6 тис. чол., у тому числі:

- на підприємствах основного кола – 17,6;

- працюючих на малих підприємствах – 1,6;

- приватні підприємці – 1,8.

Програмою зайнятості населення на 2008 рік передбачено створити 2100 робочих місць. В галузях економіки буде створено 399 місця, з них: 267 – у промисловості. За трудовими угодами будуть працювати близько 1000 чол.

На підприємствах вугільної промисловості планується створити 189 нових робочих місця (ЗАТ “Ремоввугілля”- 20, шахті ім.Кисельова – 10, ТОВ “Донбаський збагачувальний комбінат” – 86, ТОВ “Вуглесервіс” –43 і ін.).

В місті розроблена Програма розвитку малого й середнього бізнесу на 2008 рік, яка передбачає підтримку малого бізнесу шляхом надання в оренду потужностей та приміщень, які не використовуються .

Розвиток малого бізнесу направлений на створення 560 нових робочих місць (515 – приватні підприємці, 45 – на малих підприємствах).

На 2008 рік заплановано надання дотації роботодавцям створити 85 додаткових робочих місця і 37 безробітним надати одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності.

На 2008 рік заплановано залучити до громадських робіт 1100 безробітних. Для забезпечення працевлаштування соціальнонезахищенних верств населення місцевими органами виконавчої влади планується  бронювання 50 робочих місць на підприємствах міста.

Важливе місце займає профорієнтаційна робота, у першу чергу, робота з незайнятим населенням, а також з учнями й випускниками різних навчальних закладів. На 2008 рік прогнозується професійне навчання 350 чоловік.

Проведена і продовжується проводитись робота  щодо поліпшення умов для прийому громадян і роботодавців.


Теги: комплексна кваліфікаційна виробнича практика  Отчет по практике  Экономика отраслей
Просмотров: 17851
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: комплексна кваліфікаційна виробнича практика
Назад