Cемантичні та структурні особливості фразеологічних евфемізмів в англійській, російській та новогрецькій мовах

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет іноземних мов

Кафедра англійської філології

До захисту допустити:


МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

З ТЕМИ: СЕМАНТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ЕВФЕМІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ ТА НОВОГРЕЦЬКІЙ МОВАХ


ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЕВФЕМІЗМИ ЯК СКЛАДОВА СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ МОВИ

.1 Підходи до визначення та класифікації евфемізмів

.2 Мовне табу як основа явища евфемії

.3 Процес евфемізації та його мета. Мовленнєві способи та засоби евфемізації

.4 Теми та сфери евфемізації

.5 Соціальні відмінності між мовцями у використанні евфемізмів

РОЗДІЛ 2. ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ ХАРАКТЕР ЕВФЕМІЗМІВ ІЗ НАДСЛІВНОЮ СТРУКТУРОЮ

.1 Фразеологічна одиниця як складова словникового складу мови

.2 Класифікації фразеологічних одиниць англійської мови

.3 Класифікації фразеологічних одиниць російської мови

.4 Класифікації фразеологічних одиниць новогрецької мови

.5 Фразеологічна сутність евфемізмів із надслівною структурою

РОЗДІЛ 3. СЕМАНТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ЕВФЕМІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ І НОВОГРЕЦЬКІЙ МОВАХ

.1 Семантичні особливості фразеологічних евфемізмів

.1.1 Семантичні особливості фразеологічних евфемізмів в англійській мові

.1.2 Семантичні особливості фразеологічних евфемізмів в російській мові

.1.3 Семантичні особливості фразеологічних евфемізмів у новогрецькій мові

.1.4 Порівняльний аналіз семантичних особливостей фразеологічних евфемізмів англійської, російської та новогрецької мови

.2 Структурні особливості фразеологічних евфемізмів

.2.1 Класифікація фразеологічних евфемізмів за принципом еквівалентності частині мови

.2.2 Класифікація фразеологічних евфемізмів згідно структурного підходу В.В. Виноградова

.2.3 Класифікація фразеологічних евфемізмів згідно структурного підходу О.В. Куніна

.2.4 Порівняльний аналіз структурних особливостей фразеологічних евфемізмів в англійській, російській і новогрецькій мовах

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК А

ДОДАТОК Б

ВСТУП


Дану роботу присвячено фразеологічним евфемізмам в англійській мові, російській і новогрецькій мовах, а саме, їх семантичним та структурним особливостям. Актуальність вивчення евфемії, по-перше, визначається тим, що останніми десятиріччями використання евфемізмів у різних жанрах відрізняється особливою інтенсивністю, вони отримують виключно широке поширення у суспільно важливих сферах мовної діяльності. Разом із явними процесами дисфемізації та детабуїзації у популярній культурі, евфемізація поширюється у серйозних сферах мовного відображення суспільно-політичних подій, стає важливим знаряддям пом'якшення представлення подій, які можуть викликати тривогу, побоювання і навіть суспільний протест. До того ж, евфемізми - звичне явище у побутовому мовленні освіченних людей. По-друге, на даному етапі розвитку лінгвістики робляться тільки перші спроби вивчення фразеологічних евфемізмів. До цього часу в обмеженій кількості праць вони вивчалися разом зі всіма фразеологічними одиницями, які належать до певного фразео-семантичного поля.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано в межах комплексної наукової теми кафедри: "Проблеми функціонування, взаємодії та розвитку романо-германських та словянських мов у зіставно-типологічному, когнітивному і комунікативному аспектах". № 0110U007577 державної реєстрації.

Метою роботи є дослідження семантичних та структурних особливостей фразеологічних евфемізмів англійської, російської і новогрецької мовах.

Дана мета передбачає вирішення наступних завдань дослідження:

виокремити підходи до визначення та класифікації евфемізмів, а також сфери евфемізації;

виявити основні риси евфемізму з надслівною структурою як фразеологічної одиниці;

дослідити семантичні особливості фразеологічних евфемізмів в англійській, російській і новогрецькій мовах;

проаналізувати структурні особливості фразеологічних евфемізмів в англійській, російській і новогрецькій мовах.

Обєктом дослідження є фразеологічні евфемізми в англійській, російській і новогрецькій мовах.

Предмет дослідження - семантичні та структурні особливості фразеологічних евфемізмів в англійській, російській і новогрецькій мовах.

Матеріалом дослідження є 1390 одиниць, відібраних зі збірного англо-російського фразеологічного словника О.В. Куніна, фразеологічного словника російської мови під редакцією І.В. Федосова, фразеологічного словника російської мови під редакцією Т.Волкової, "Dictionary of Euphemisms" Р.В. Холдера, "??????? ??????-??????? ?????? ??????????? ?????????" Р.В. Патрунової та словника новогрецької мови І.П. Хорікова та М.Г. Малева.

Поставлені завдання, характер емпіричного матеріалу та цілі дослідженя потребували використання таких методів, як описовий (аналіз фразеологічних евфемізмів у мовах, що порівнюються, і пояснення особливостей їх структури на даному етапі розвитку мови), зіставний (виявлення спільних і відмінних рис фразеологічних евфемізмів у трьох мовах), метод компонентного аналізу (розбір значення кожного окремого фразеологічного евфемізма на мінімальні семантичні складові в кожній із мов, що порівнюються), кількісний аналіз (для визначення кількісних показників при дослідженні семантичних і структурних особливостей фразеологічних евфемізмів у трьох мовах).

Практична значущість роботи полягає в можливості використання результатів даного дослідження при вивченні курсів лексикології, фразеології та стилістики аглійської, російської та новогрецької мов, а також типологічного мовознавства у вищих навчальних закладах.

Апробація результатів дослідження. Дослідження було опробовано на Декаді студентської науки Маріупольського державного гуманітарного університету (4 - 14 березня 2009р.), на Міжнародній студентській науково-практичній конференції "Германські мови: основні напрямки дослідження мови та культури" (13-14 березня 2009р.) в Житомирському державному університеті ім. І.Франка, на Всеукраїнській науковій студентській конференції "Актуальні проблеми мовознавства і славістики" (вересень 2009 р.) в Бердянському державному педагогічному університеті, на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих науковців "Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов" (26 лютого 2010 р.) в Житомирському державному університеті ім. І.Франка, на Декаді студентської науки Маріупольського державного гуманітарного університету (березень 2010р.), на Міжнародній науковій конференції молодих учених "Типологія символів у соціальному, міжетнічному, психологічному та кроскультурному вимірах" (вересень 2010р.) в Бердянському державному педагогічному університеті, на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Філологічні студії молодих учених" (12 листопада 2010р.) Маріупольського державного університету, на ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих науковців "Сучасні напрямки досліджень міжкільтурної комунікації та методики викладання іноземних мов" (25 лютого 2011р.) в Житомирському державному університеті ім. І.Франка, на Міжнародній науковій конференції молодих учених "Мова і соціум: етнокультурний аспект" (28-29 вересня 2011р.) в Бердянському державному педагогічному університеті, на ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Філологічні студії молодих учених" (18 листопада 2011р.) Маріупольського державного університету.

Робота складається зі вступу, трьох розділів із висновками до них, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Зміст роботи викладено на 92 сторінках.

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, сформульовано мету й основні завдання, методи й методологічні засади, охарактеризовано фактичний матеріал, вказано апробації.

У першому розділі виокремлюються підходи до визначення та класифікації евфемізмів, а також сфери евфемізації, розглядається явище мовного табу як основа евфемії та процес евфемізації.

У другому розділі виявляються основні риси евфемізму з надслівною структурою як фразеологічної одиниці.

У третьому розділі досліджуються семантичні та структурні особливості фразеологічних евфемізмів у російській, англійській і новогрецькій мовах, представлено спільну класифікацію для фразеологічних евфемізмів у трьох мовах за семантичним принципом, виокремлюються додаткові структурні типи фразеологічних евфемізмів на основі існуючих структурних класифікацій фразеологізмів.

У висновках підводяться підсумки проведеного дослідження, акцентується увага на основних його результатах.

Список використаних джерел нараховує вісімдесят дві позиції: 75 джерел наукової та довідкової літератури (13 з яких англійською та новогрецькою мовою) та 7 джерел фактичного матеріалу.

РОЗДІЛ 1. ЕВФЕМІЗМИ ЯК СКЛАДОВА СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ МОВИ


.1 Підходи до визначення та класифікації евфемізмів


Термін "евфемізм" походить від давньогрецького слова ??????, що у перекладі означає "благомовлення" [45].

Проблема евфемії неодноразово розглядалася в работах вітчизняних і зарубіжних дослідників на матеріалі різних мов: [Кейни 1960; Видлак 1967; Кацев 1989; Крысин 1996; Павлова 1996; Гумирова 1997; Москвин 1998; Боргояков 1998; Кудряшова 2000] та ін.

Для англійської мови засоби евфемії вже давно є традиційною сферою дослідження, починаючи з 60-х рр. ХХ ст. [напр., Lawrence 1973; Partridge 1964; Spears 1982; Neaman, Silver 1990; Oaks 1993; Allan 1986; Burridge 1996; Bailey 1995; McGill 1998; Graef 2000] та ін. Зібраний на цьому етапі лексичний матеріал впорядковано та представлено у спеціалізованих словниках [Spears 1982; Neaman, Silver 1990; Holder 1995]. В англомовній лексикографії евфемізми також включаються у тлумачні словники.

У вітчизняній лінгвістиці проблемам евфемії довгий час не приділялося належної уваги через переконання, яке усталилося в радянські часи, про характерне для радянської епохи викриття евфемізмів та надання переваги прямим виразам. Евфемізми не включаються у тлумачні словники російської мови, немає спеціалізованих словників цього жанру [26, 170].

Зараз ця прогалина починає заповнюватися. Значний інтерес до проблеми евфемії спостерігається останніми роками. Зявляються дисертаційні дослідження [Павлова 1996; Родченко 2000; Тюрина 1998, Ковальова 2008] та інші публікації з цієї проблематики [напр., Болотнова 1998; Евсеева 2000; Киквидзе 1997; Кочеткова 1998; Кужим 1997; Маньковская 1997; Павлова 2000; Шейгал 1997; Dubov, 1994].

У лінгвістичній літературі існує багато визначень терміну "евфемізм". У них відображено різноманітні функції цього явища. Для більш чіткого розуміння сутності евфемізма досліджувані визначення було розподілено на три великі групи. Критерієм розподілу були види функцій, які виконує евфемізм, що відображаються у досліджуваних визначеннях.

До першої групи було віднесено ті визначення, у яких єдиною функцією вважається помякшення грубого та неприйнятного:

Х. Фаулер (1957р.): "Евфемізм - це мякий, невизначений або періфрастичний вираз для заміни грубої докладності або неприємної правди" [41, 5].

Ч. Кейні (1960р.): "Евфемізм - це спосіб, за допомоги якого неприємне, образливе або таке, що викликає страх, слово замінюється на непрямий або більш мякий термін" [67, 7].

І.Р. Гальперін (1981р.): "Евфемізм - це слово або вираз, які використовуються для заміни неприємного слова або виразу на відносно більш прийнятне" [16, 53].

А. Спірс (1982р.): "Евфемізм - заміна кострубатого виразу на більш мяке та прийнятне" [72, 8].

В.І. Заботкіна (1989р.): "Евфемізм - це троп, який полягає у непрямому, прихованому, ввічливому, помякшеному визначенні якого-небудь предмету або явища - виникає з ряду причин (ввічливість, делікатність, благопристойність, прагнення завуалювати негативну сутність окремих явищ дійсності)" [20, 32].

??????? ?.?????????? (2005р.): "?? ?????????? ????? ?? ?????? ? ??????? ??? ?????????????? ?? ????? ?? ??????????????? ??????, ?? ?????? ???? ?????????? ?? ????????? (?.?. ?????? ?????) ???? ??????????? ?? ????????? ???????? ? ???????????." [73, 3] (Евфемізми - це слова або вирази, які створюються з метою заміни слів, які вважаються недоречними (напр., слова арго), або відносяться до неприємних фактів чи ситуацій).

Цікавим є те, що у новогрецькій мові поряд із загальноприйнятим терміном ??????????, використовується термін ????????? (?????????? ?.??????????) [74, 36], який робить акцент саме на функції приховання певних негативних явищ дійсності.

У визначеннях другої групи окрім основної функції помякшення відмічається важливість соціальних мотивів:

Е. Партридж (1964р.): "Евфемізми - це вирази, які покликано мінімізувати неприємне враження на слухача або можливі неприємні наслідки для мовця, якщо він бажає справити добре враження" [71, 17].

О. Кацев (1989р.): "Евфемізми є сприятливі ефекту помякшення непрямі замінники найменувань страшного, ганебного або одіозного, які викликаються до життя моральними або релігійними мотивами" [23, 141].

К. Аллан і К. Беррідж (1986р.): "Евфемізм - це вираз, який використовується у якості альтернативи виразу, якому не віддається перевага з метою запобігти можливої втрати обличчя: або мовця, або аудиторії, або третьої сторони" [63, 101].

Л. Крисін (1996р.): "Евфемістична заміна використовується у прагненні запобігати комунікативних конфликтів і невдач, не створювати у співрозмовника відчуття комунікативного дискомфорту" [31, 29].

К. Тюрина (1998р.): "Евфемізми - це мякі та дозволені, меліоративно-інакомовні, а інколи і просто більш прийнятні з тих або інших причин слова та вирази, які вживаються замість тематично стигматичного або соціального некоректного антцедента, замість слов і виразів, які уявляться мовцю забороненими, непристойними, неприйнятними з точки зору прийнятих у суспільстві норм моралі, або навіть просто грубими та нетактовними" [51, 4].

У визначеннях, які було віднесено до третьої групи, однією з основних визнається функція маскування дійсності:

Дж. Лоуренс (1973р.): "Евфемізм - це та форма слів, яка з різних причин виражає ідею в помякшеному або завуальованому або більш шанобливому вигляді. До того, ця помякшеність інколи тільки уявна" [68, 7].

Дж. Німан і К. Сільвер (1990р.): "Евфемізація - це вживання необразливого або приємного терміну замість прямого, образливого, який до того ж маскує істину" [70, 8].

Для нашого дослідження ми обираємо визначення, яке було дано В.І. Заботкіною у 1989р., оскільки разом із функцією помякшення воно також називає ще одну важливу функцію евфемізації, та вказує причини вживання евфемізмів - приховання, та вказує причини вживання евфемізмів ? "ввічливість, делікатність, благопристойність, прагнення завуалювати негативну сутність окремих явищ дійсності", - у яких імплікативно відображає третю функцію - досягнення комунікативного успіху.

Соціально-культурні, морально-етичні та естетичні погляди суспільства формують позитивну або негативну оцінку тих або інших предметів і явищ і визначають прийнятність або неприйнятність їхніх найменувань у відповідних соціальних ситуаціях [16, 54]. Інакше кажучи, суспільні умовності безпосередньо впливають на використання мовних засобів і сприяють появі евфемістичних найменувань до вже існуючих, які розглядаються як неприйнятні.

Евфемізм є не тільки мовним поняттям, але й культурним, оскільки сама людина субєктивно визначає, що є непристойним, недоречним, недоладним. І дуже часто евфемізми у багатьох мовах вживаються у подібних ситуаціях, що говорить про схожі культурні реалії у різних народів [60].

Певна річ, що і мовець, і слухач дуже добре розуміють, про що йде мова, бо в іншому разі сенс вживання евфемізмів зникає.

У протилежність евфемізмам вживаються також вислови зумисно грубі, більш різкі - дисфемізми. Вони служать для спеціальної заміни нейтральних слів та висловів з метою передачі зневаги, ненависті, роздратування [1].

Основою явища евфемізма є: 1. Глибоко архаїчні пережитки мовних "табу" (заборон вимовляти прямі найменування таких небезпечних предметів та явищ, як, наприклад, богів, хвороб або мерців, оскільки сам акт називання, згідно дологічного мислення первісної людини, може викликати саме явище). 2. Фактори соціальної діалектики [56].

З тим, як стають більш витонченими форми людського побуту, прямі визначення відомих предметів та явищ (наприклад, деяких фізіологічних актів та частин людського тіла) починають вважатися одіозними та виключаються з мови, особливо з її літературного відображення [4, 52]. Так, для патриція в епоху розквіту економічної та політичної могутності Рима становляться неприйнятними деякі мовні звороти більш ранньої епохи.

Середньовічне лицарство уникає в куртуазній поезії прямих визначень статевих органів, які демонстративно зберегав у своїй мові третій стан, наприклад, у літературному творі "Роман про Розу" ("Roman de la Rose") [58].

В Англії евфемізми зявились у XVI столітті у звязку з розвитком пуританства та прагненням очистити мову від богохульних слів та набули поширення у XVIII столітті, коли у колах англійської аристократії вважалося непристойним називати деякі речі своїми іменами [66, 21].

На відміну від звичайної лексики, евфімізми надзвичайно чутливі до суспільних оцінок тих або інших явищ як пристойних або непристойних. Із цим повязана історична мінливість статусу евфемізма: те, що здається вдалим евфемістичним найменуванням одному поколінню, у наступних - може розцінюватися як безперечна та неприйнятна грубість, яка потребує евфемістичної заміни. На цій властивості евфемізмів будується один із найулюбленніших прийомів "грубої коміки" - гра так званими "прозорими" евфемізмами [57].

Подібна сітуація відбулась із ланцюжком "Negro - Black - Afro-American - African-American" або "lame - crippled - handicapped - disabled - differently able". Цей процес є поступовим. Лише зрідка через серйозні соціальні потрясіння відбувається швидке перетворення слова з нейтрального у табуйованне. Наприклад, через німецькі "табори смерті" негативного змісту набуло слово "концтабір" (табір, у якому тримають цивільних військовополонених) [19].

Зрештою, така сама ситуація існує із дисфемізмами: дисфемізм із часом може втратити свою табуйованість. Наприклад, російське слово "глаз" походить від німецького "Glas" (скло) та значило скляний протез для "ока", але за два століття повністю замінило слово "око" [39, 14].

З точки зору семантики, в основу формування евфемізмів полягає завищення імені у порівнянні з понятттям. Мовець підсилює позитивний ефект, тобто створює невідповідність між іменем і понятттям, у результаті чого імя становиться в оціночному відношенні вищим за поняття. Те, що визначення є непрямим, ? головна відмінна властивість евфемії - у психологічному плані виявляється в установленні ассоціативних звязків між денотатом, пряме визначення якого табуюється, і денотатом, з яким створюється ассоціація. Наявність останнього є обовязковою умовою евфемії [50, 25].

Парадоксальною рисою евфемізмів є те, що, не дивлячись на позитивний ефект у висловлюванні, з точки зору внутрішньої структури значення слова, яке виступає у якості евфемізма, має місце протилежний процес - процес пейорации. Особливо наочно це виявляється на прикладі евфемізмів - нових значень нейтральних слов. З точки зору змін у денотативному аспекті переважає звуження значення. Так, у словах "pot", "herb", "grass", "smoke", які розвинули у своїй семантичній структурі нові лексико-семантичні варіанти - "marijuana", відбувся перерозподіл сем. До вихідних значень цих слів добавився компонент "наркотична речовина" [20, 36].

Підходи до класифікації евфемізмів, як і до їх визначення, також є численними: між собою вони різняться основою, яку обирає автор для створення класифікації. За поглядом Б.О.Ларіна, в основу класифікації евфемізмів слід покласти їхню соціальну природу. Він виокремлює три типа евфемізації: 1) загальновживані евфемізми національної літературної мови; 2) класові та професіональні евфемізми; 3) родинно-побутові евфемізми. В історичній ретроперспективі перша та друга групи зближуються, а в прямуванні до майбутнього друга група тане до повного зникнення. Для третьої групи евфемізмів, які вживаються переважно в розмовному мовленні, є характерним обмеження колом уявлень зі сфери фізіології та анатомії людини [37, 104].

А.С. Куркієв виокремлює пять груп евфемізмів, класифікуючи їх за породжуючими мотивами: 1) ті, що виникли на основі забобонів; 2) ті, що виникли через почуття страху та незадоволення; 3) ті, що виникли на основі співчуття та жалю; 4) породжені соромом; 5) породжені ввічливістю [35, 7].

Л.П. Крисін, у свою чергу, вважає, що існує дві сфери евфемізації - приватне життя та соціальне [31, 29].

В.П. Москвін виокремлює шість функцій евфемізмів: 1) для заміни назв обєктів, що лякають; 2) для заміни визначень неприємних, викликаючих відразу обєктів; 3) для визначення того, що вважається непристойним; 4) для заміни безпосередніх номінацій із страху епатувати оточуючих; 5) для маскування справжньої сутності визначаємого; 6) для визначення організацій і професій, які уявляються непрестижними [39, 87].

О.П. Сенічкіна пропонує розрізнювати наступні види евфемізмів: евфемізми-табуїзми, факультативні евфемізми, деевфемізми [50, 14].


1.2 Мовне табу як основа явища евфемії


Питання евфемії в лінгвістичній літературі розглядаються, як правило, у взаємозвязку з явищем табу, що може бути обумовлено специфікою цього лінгвістичного явища: формуванню евфемістичної заміни передує наявність табу. Мовне табу у всі часи було рушійним чинником розвитку евфемістичного словника. Про звязок між евфемією і табу свідчать дослідження Б.О. Ларіна (1961), S. Ullman (1951), С. Відлак (1965), М. Gasser-Mulheim (1972), S. Luchtenberg (1975), Х.Г. Юсупова (1988), Л.П. Крисіна (1994), О.М. Кацева (1988) та інших науковців.

Поступово, з виходом у світ літератури, присвяченої цій проблематиці, виявляються розбіжності лінгвістичних поглядів в окремих питаннях дослідження, насамперед, у визначенні табу та евфемії в цілому та їх окремих аспектах.

За визначенням О.Реформатського табу є етнографічним поняттям, яке також стосується мови. Цей термін походить із однієї з полінезійських мов від ta - відмічати, виокремлювати, та pu - цілком, цілковито; тобто tapu > tabu - цілком виокремлений, особливо відмічений. Від початку слово "табу" містило в собі два протилежних значення. З одного боку, це щось, від чого прагнули віддалитися, що приховує певну зловісну основу, слугувало прокляттям, та передрікало справжню небезпеку для людини. З іншого боку, слово "табу" набуває додаткові змістові ланцюжки з вираженим відтінком позитивної оціночності ? цілком виокремлений, особливо відмічений, священний. Спільними для цього поняття елементами є значення недоторканний, забороненний. Тобто, табу позначає заборону, яка виникає у сфері суспільного життя на різних ступенях розвитку суспільства. Виходячи з різних передумов, така заборона може поширюватися і на факти мови [17, 10].

У тлумаченні поняття "табу" різними авторами зустрічаються деякі суперечності. Наприклад, Ж.Ж. Варбот підкреслює, що в наш час слово "табу" вживається у двох значеннях: 1) релігійна заборона в первісних народів, який накладається на певні дії, щоб уникнути шкідливих проявів надприродних сил; 2) заборона на вживання певних слів, що є обумовленою соціально-політичними, історичними, етнічними, культурними, етичними або емоціальними чинниками.

Тобто Ж.Ж. Варбот чітко розмежує релігійні та соціальні табу, підкреслюючи у другому випадку лінгвістичний аспект цього явища (заборону на вживання слів). Але при цьому, вона обмежує уяву про табу як релігійну заборону, кажучи, що воно властиво тільки для примітивних народів, з чим ми не можемо погодитися [12, 552 - 553].

Але разом із цими визначеннями зустрічаються й інші, у яких не проводиться настільки чітка межа між релігійними та соціальними аспектами цього явища. Наприклад, І.С. Кон визначає табу як соціально-культурну заборону, підкріплену релігійними санкціями. Очевидно, що він не робить акцент на лінгвістичний аспект табуювання, тобто мова не йде про заборону на вживання окремих лексичних одиниць. Н.Б. Мечковська, навпаки, визначає табу, як заборону виконувати певні дії або вимовляти ті або інші слова, вирази, не зупиняючись на релігійних або соціальних причинах цього явища [17, 12].

Складність визначення поняття відмічав і французький науковець Д. де Копе. За його словами, вивчення системи табу показує, наскільки важко відрізнити основне табу, яке є законом за принципом його дії, від табу, яке безпосередньо залежить від випадку, поговору або примхи мовця. Мова йде про відмінність між моральним законом і приписанням і заборонами, що накладаються певною політичною практикою, які можуть бути зовсім різними в різних суспільствах.

Про табу як лінгвістичне явище писав Л. Блумфільд. Він виокремив три сфери табуювання: 1) релігійні терміни. В багатьох мовах, у тому числі, в англійській, багато релігійних термінів, такі як God, hell, devil, heaven, можуть бути вживані тільки в серйозному мовленні. У звичайних ситуаціях замість них використовують слова-замінники; 2) так звані непристойні форми, наприклад, найсуворіше табу на мовні форми, значення яких повязано з екскрементною функцією, а також на деякі форми зі значенням продовження роду; 3) деякі зловісні мовні форми, які позначають щось хворобливе або небезпечне, наприклад, дієслово to die [65, 101].

Згідно поглядів деяких дослідників, наприклад, Р.О.Будагова, термін "табу" може вживатися лише по відношенню до заборон, які накладаються на різні слова в первісних народів. З тим, як послаблюються наївно-релігійні уявлення та розвивається людська свідомість, відбувається обмеження впливу табу на слова та дії. Інші науковці, наприклад, Л.А. Булаховський, О.О. Реформатський, відмічали стійку тенденцію до збереження заборон на окремі слова та групи слів у сучасному суспільстві, одночасно зазнаючи зміну характеру обмежень із розвитком цивілізації. За такого підходу термін "табу" розширює рамки семантичного змісту, набуваючи значення заборони, що поширюється на предмети, дії, слова та жести, що є характерною не тільки для ранніх стадій формування людської свідомості, але і для пізніших етапів розвитку цивілізації.

Перші згадки про табу та їхні евфемістичні заміни сягають найбільш низьких ступенів розвитку суспільства. Лінгвісти погоджуються з тим, що в основі заборон на ранній стадії формування свідомості був психологічний чинник, де під впливом різноманітних емоціональних інтенсифікаторів виникли обмеження на безпосереднє вживання того чи іншого обєкту номінації. Відзначаючи магічні властивості слова у свідомості стародавніх народів, дослідники вважають, що слово відображало не тільки всі елементи язичеського ритуалу, але й усі категорії язичеської ментальності. М.М. Маковський відзначав, що саме слово як барометр точно відображало побут, звичаї, вірування, способи мислення первісної людини.

Аналіз етнографічних і лінгвістичних джерел, які присвячено дослідженню явищ табу та евфемії, дозволяє виокремити вторинні одиниці, що виникли на дорелігійній стадії формування людської свідомості у числі найбільш ранніх евфемістичних формувань. Положення про дорелігійну основу найдавніших евфемістичних одиниць підтримували Л.А. Булаховський, Д.К. Зеленін, Д.Д. Фрезер, О.М. Кацев. Відзначаючи відсутність релігій у первісному суспільстві, Д.К. Зеленін вважав безумовним ідею про те, що в житті людського суспільства була дорелігійна стадія. Найдавнішим шаром такої лексики науковець вважав заборони на імена промислових тварин, потім на знаряддя ловлення і на все, що повязано з поведінкою мисливця перед промислом. Заборонені слова виникли на доанімістичній стадії, їхня мета - приховати від звірів наміри мисливця. До психологічних передумов створення словісних заборон у первісного мисливця належить його переконання у тому, що звірі чують і розуміють людську мову, а також впевненість у тонкому чутті тварин до запахів. Тваринам приписували усі людські почуття та ставилися до нього, як до людини. Табуювання на цьому етапі розвитку виступає як засіб захисту людини, її охорони, забезпечення успіху в промислі. За звичаєм, що був добре відомим для багатьох народів, мисливці запобігали називати імена тварин, яких вони переслідують, що ставило їх перед необхідністю створювати інакомовні конструкції, таким чином, сприяючи розвитку словотвірному процесу.

Табуюванню підпадали найменування представників флори та фауни (тварин, птахів, комах, риб, плазунів, земноводних), та деяких повязаних з ними слів. Побоювання сполохати обєкт полювання, рибальства, накликати на себе та свої пасовиська напади хижаків, завдання шкоди тваринами, комахами, птахами, земноводними, визначає виникнення численних заборон на безпосереднє визначення реалій обєктивного світу, диктуючи необхідність створення нових, прийнятних для заміни найменувань тварин, рослин, комах, птахів тощо, сприяючи розвитку евфемістичного словника.

Подібна тенденція до виокремлення заборон, повязаних із найменуванням осіб тваринного світу до категорії найбільш ранніх виявляється у працях О.М. Кацева. За поглядом науковця, табу відображає тотемічні уявлення первісної людини, тобто уявлення про тварину як основоположника роду (тотем), якого наділено надприродною силою. Спосіб мислення первісної людини є простим: тотем не хоче бути названим. Якщо його назвати, можна накликати на себе лихо, тому що слово має магічну силу. Тварина атакує тебе або заподіє лихо. Оскільки тотеми нараховувалися десятками, а то й сотнями, то є природним, що список найменувань тварин, які підлягають забороні, є дуже великим.

Тенденція до табуювання осіб тваринного світу відзначається дослідниками на матеріалі різних мов. До таких випадків Л.А. Булаховський відносив латинське найменування serpens - змія (дослівно, "плазун"), яке затвердилося разом із безпосереднім найменуванням anguis; загальнославянське medued - ведмідь (дослівно, "медоїд"), яке витіснило індоєвропейське найменування ведмідя (грец. Arktos, лат. Ursus). У російський мові для визначення ведмідя використовувалися найменування бурый, мохнатый, косматый, зверь, костоправ, космач, лохмач, ломака, лесник, лесной чёрт.

Евфемістичній заміні підлягали визначення змій, гризунів. У свідомості носіїв російської мови слово змея відтворювало комплекс подібних асоціацій за зовнішніми уявленнями - ползучая, земляная, идущая на брюхе, зелёная.

Пряме найменування вовка в багатьох мовах одвічно підлягало табуюванню через опасіння за свої пасовиська, а також селища, що знаходяться в рівнинних регіонах, на які цей звір мав звичку нападати стаями, являючи собою реальну загрозу для населення. В російській мові евфемістичними визначеннями цього звіру є серый, зверь, бирюк. Узагальнюючі властивості слова "зверь" розширяли сферу його вживання, дозволяючи називати їм будь-яку тварину. Для визначення вовка, ведмідя, лиси, куниці в російській мові використовивалося сполучення красный зверь.

У деяких визначеннях назв представників тваринного та рослинного світу, що табуюються, розкривається тенденція прадавніх народів до евфемізації на основі поляризації значення, яка вивляється в навмисному наділенні забороненного слова позитивними якостями, приєднанні до основи безпосереднього визначення зменшено-пестливих суфіксів, поважному зверненні до обєкта номінації, що викликає марновірний страх. Ця особливість мовленнєвої поведінки пояснюється прагненням прадавньої людини улестити таємничі сили, що стоять за словом-табу, прихилити їх на свій бік, та обумовлюється специфікою архаїчного мислення - тотожність уявленного образу предмета з самим предметом, матеріалізоване сприйняття слова, віра в його магічні можливості. Ілюстрацією евфемістичної заміни на основі поляризації значення можуть бути поважні номінації ведмідя в російській мові Михаил Иванович Топтыгин, Потапыч, сергацкий барин, хозяин, а також одиниці зі зменшено-пестливими суфіксами: мишка, мишенька.

До числа чинників, що обумовили виникнення табу на найбільш ранніх стадіях розвитку свідомості можна також долучити страх хвороби, смерті, які навмисно наділялися зменшено-пестливими суфіксами з метою улестити сили, що стояли за цим словом: смертушка, смёрточка замість смерть, горюшко замість горе.

Численний шар лексики формують евфемістичні одиниці, що виникли на релігійній стадії формування людської свідомості. Основним призначенням табу на цьому етапі стає заборона на вживання слів, виразів або власних імен, що визначають щось небезпечне або сакральне, що пояснюється вірою людини в магічну силу слова, в тотожність слова та предмета, що називається цим словом. Вважалося, що, промовляючи заборонене слово, людина ризикує накликати на себе нищівні наслідки, що одвічно було закладено в ньому за активного втручання надприродних сил. Звідси магічна глубока повага перед словом, прагнення обходитися з ним так само обережно, як із самим предметом. Табуюванню підлягає не тільки зловісні духи, але й божества, які вселяють разом із страхом благоговіння або священний трепет. У мовах різних народів слова, що вселяють емоції страху та благоговіння перед таємничими силами, що уявлялися у свідомості, замінювалися визначеннями предмета за зовнішніми ознаками, асоціативно-характерологічними якостями обєкта номінації. В російській мові для передачі значення Бог використовувалися евфемізми Создатель, Всевышний, Всемогущий, Отец небесный, Царь небесный. Замість слів дьявол, чёрт, злой дух вживалися слова худой, черный, тяжкой, лукавый, нечистый. Традиційними узагальнюючими назвами нечистої сили були евфемізми сам, он, у яких простежується поважне ставлення до таємничої сили, чиє імя боялися вимовити вголос. Також відомо визначення, що є сформованними на основі зовнішніх уявлень: синий, синеобразный, черный, зеленый, черный шут, синец, синчак, белун, белый дедушка [17, 15].


1.3 Процес евфемізації та його мета. Мовленнєві способи та засоби евфемізації


Процес евфемізації є тісно повязаним із процесом номінації - одним із трьох фундаментальних процесів, які формують мовну діяльність людини (два інших - предикація та оцінка). Обєкти, які з етичних, культурних, психологічних та інших причин не називають або називають із зусиллям, потребують евфемістичного визначення; оновлення номінацій диктується необхідністю знову та знову вуалювати або помякшувати сутність того, що у культурному суспільстві вважається незручним, непристойним [22].

Евфемізм має власну специфіку. Вона виявляється як у лінгвистичній сутності евфемізма, так і в темах, які частіше за інші піддаються евфемізації, сферах використання евфемізмів, у типах мовних способів і засобів, за допомогою яких вони створюються, у відмінності соціальних оцінок евфемістичних способів передачі [38, 98].

Для процесу евфемізації є істотними наступні моменти:

оцінка мовцем предмету мови як такого, пряме визначення якого може бути кваліфіковано (у даному соціальному середовищі або певним адресатом) як грубість, різкість, непристойність;

добір мовцем таких визначень, які не тільки помякшують спосіб передачі, але і маскують, вуалюють сутність явища (це особливо ясно на прикладі медичних евфемізмів: "neoplasia <#"justify">3.2.2 Класифікація фразеологічних евфемізмів згідно структурного підходу В. В. Виноградова

В.В. Виноградов виділив сім основних структурних типів одиниць фразеологізмів: 1. Одновершинні одиниці фразеологізмів, тобто звороти, що складаються з однієї знаменної і однієї або декількох службових лексем. 2. Одиниці фразеологізмів із структурою підрядного або сурядного словосполучення. 3. Одиниці фразеологізмів із частково предикативною структурою. У них лексема поєднується|сполучається| з|із| додатковим реченням. 4. Одиниці фразеологізмів із структурою додаткового речення. 5. Номінативно-комунікативні одиниці фразеологізмів. Це дієслівні звороти із структурою словосполучення з|із| дієсловом в інфінітиві і зі|із| структурою речення з|із| дієсловом в пасивному стані. 6. Одиниці фразеологізмів із|із| структурою простого або складного речення. Це, як правило, прислів'я, приказки і так далі. 7. Еквіваленти речення, тобто деякі структурні типи вигукових зворотів, що мають силу вислову|висловлювання| і що характеризуються самостійною інтонацією [15].

Серед опрацьованих 500 англійських фразеологічних евфемізмів два є одновершинними. Вони складаються зі знаменної частини - іменника та службової - прийменника. Тобто, under the weather, under the restraint.

одиниці, що мають вигуковий характер, є еквівалентними реченню: oh, my goodness!, good heavens!, bless me!.

фразеологічних евфемізма мають структуру додаткового речення: As Allah made him.; From whose bourne no traveller returns.

Ще 9 фразеологічних евфемізма мають структуру простого речення: The cardinal is at home.; The flag is up.

Це означає, що домінуюча більшість евфемізмів, а саме 483 за структурою відповідають словосполученню. До того ж, лише 3 із них мають сурядний звязок, вираженний сполучником and, який поєднує два іменника: law and order, bed and breakfast.

Решта фразеологічних евфемізмів, що є еквівалентними словосполученню за структурою, мають підрядний звязок (480 одиниць). Це - субстантивні, дієслівні та адєктивні евфемізми. Наприклад: that time of the month, correctional facility, the Queen of Glory, light-fingered gentry, eternal life, to go to the washroom, to be in a delicate position, to be expecting, to join the majority, to get into trouble, differently able, born under the rose.

Серед російських фразеологічних евфемізмів 9 є одновершинними. Вони складаються зі знаменної частини - іменника та службової - прийменника. Тобто, в возрасте, в годах, в положении тощо.

російських фразеологічних евфемізма є вигуковими зворотами і, таким чином, еквівалентні реченню: Упаси, царица небесная!

одиниці серед відібраних та опрацьованих фразеологічних евфемізмів мають структуру речення: На торной дороге трава не растёт.; Господь призвал.

російських фразеологічних мають структуру підрядного речення: Куда ветер дует.; В чём мать родила.

одиниці російських фразеологічних евфемізмів відповідають за структурою словосполученню. Шість евфемізмів із них мають сурядний звязок, виражений сполучником и: глаза и уши, книжники и фарисеи, клей и ножницы. Решта (357) російських фразеологічних евфемізмів мають підрядний звязок. Наприклад, Геена огненная, джентльмен удачи, закат дней, последний путь, карманная чахотка, отойти в вечность, испустить дух, манной небесной питаться, пить мёртвую чашу, сесть на мель.

Серед новогрецьких фразеологічних евфемізмів 358 мають структуру словосполучення. До того ж лише 1 із цих евфемізмів має сурядний звязок: ?????? ??? ???????.

Решта новогрецьких фразеологічних евфемізмів, що являють собою за структурою словосполучення, мають підрядний звязок: ?????? ????????, ????? ??? ?????, ? ??????? ?????, ?? ???????????? ?????????.

1 фразеологічний евфемізм має структуру додаткового речення: ???? ??? (???) ??????? ? ???? ??? (???).

129 новогрецьких фразеологічних евфемізмів мають структуру простого речення. Наведемо такі приклади: ??? ????? ???????.; ?? ??? ???? ????????!; ??? ??? ?????.


3.2.3 Класифікація фразеологічних евфемізмів згідно структурного підходу О. В. Куніна

Структурна класифікація фразеологізмів О.В. Куніна була розроблена на основі класифікації В.В. Виноградова та застосована саме до особливостей англійської мови. Вона є найбільш повною та розповсюдженою. Отже, О.В. Кунін поділяє фразеологізми на: 1. Субстантивні: (1) Субстантивні з підрядною структурою; (2) Субстантивні з сурядною структурою: а) двокомпонентні субстантивні; б) трикомпонентні та багатокомпонентні субстантивні. 2. Адєктивні: (1) Адєктивні компаративні; (2) Адєктивні некомпаративні: а) адєктивні некомпаративні з підрядною структурою; б) адєктивні некомпаративні з сурядною структурою. 3. Адвербіальні: (1) Адвербіальні з підрядною структурою. Також до цієї групи відносяться наступні фразеологізми: а) адвербіальні порівняння; б) напівкомпаративні фраземи, які починаються зі сполучників like або as if. (2) Адвербіальні з сурядною структурою: а) двокомпонентні; б) трикомпонентні. (3) Одновершинні. 4. Дієслівні: (1) Дієслівні некомпаративні: а) дієслівні некомпаративні з підрядною структурою; б) дієслівні некомпаративні з сурядною структурою; (2) Дієслівні компаративні. 5. Вигукові. 6. Модальні невигукового характера: (1) з підрядною структурою: а) компаративні: з другим компонентом-лексемою; з другим компонентом-реченням; б) некомпаративні; (2) з сурядною структурою; (3) одновершинні. 7. Комунікативні (фразеологізми, які є цільнопредикативними реченнями): (1) Розповідні речення: а) прості стверджувальні; б) прості заперечні; в) складнопідрядні; г) складносурядні; (2) Спонукальні речення: а) прості спонукальні: без заперечення; з запереченням; б) складнопідрядні спонукальні: без заперечення; з запереченням; (3) Питальні речення [33, 113 - 245].

Виклавши структурну класифікацію англійських фразеологізмів за О.В.Куніним, ми спробуємо прокласифікувати згідно її відібрані 500 одиниць фразеологічних евфемізмів. Отже, домінуюча більшість, а саме - 272 одиниці, є субстантивними, тобто їх ядро - іменник. До того ж, 269 субстантивних евфемізмів має підрядну структуру. Наприклад: the yellow leaf, lady of the lake, the lower regions, senior citizen, collateral damage, the dark house, silver ager.

Тільки 3 мають сурядну структуру та є двокомпонентним: law and order, bed and breakfast.

Адєктивних фразеологічних евфемізмів нараховується 17. Всі вони мають підрядну структуру. 1 із адвербіальних евфемізмів є компаративним: as phony as a three-dollar bill.

Решта адвербіальних фразеологічних евфемізмів (тобто 16 одиниць) є некомпаративними: differently able, mentally sick, born under the rose, arranged by circumstances.

фразеологічних евфемізма є адвербіальними. 2 з них не мають сурядного або підрядного звязку, тобто є одновершинними: under the weather, under the restraint.

Та 2 адвербіальних евфемізма мають підрядний звязок: between the thighs of.

Серед відібраних та опрацьованих англійських евфемізмів 4 є вигуковими: bless me!, good heavens!, oh, my goodness!

фразеологічних евфемізма є дієслівними. Вони мають підрядну структуру. 1 із цих евфемізмів є компаративним: to be no better than she should be.

Решта дієслівних фразеологічних евфемізма (193 одиниці) є некомпаративними. Наприклад: to keep ones bed, to have a misfortune, to yield the life, to go west, to go to heaven, to pay ones debt of nature.

англійських фразеологічних евфемізмів є комунікативними. Вони відповідають за структурою простому розповідальному реченню без заперечення: The captain is at home.; My friend has come.

Модальних невигукового характера типів серед відібраних та опрацьованих англійських фразеологічних евфемізмів не зустрічається.

Серед російських фразеологічних евфемізмів 148 одиниць є субстантивними. 6 із них мають сурядну структуру (глаза и уши, книжники и фарисеи, клей и ножницы), 142 - підрядну: друг дома, крепкое слово, вечный покой, слуга двух господ, Князь тьмы, медвежья болезнь.

російський фразеологічний евфемізм є адєктивним некомпаративним із пірядною структурою. Наприклад, крепок на ухо, на руку нечист, в интересном положении.

одиниць є адвербіальними з підрядною структурою: окольным путём, обходным путём.

одиниці російських фразеологічних евфемізмів мають дієслівну структуру та є некомпаративними з підрядною структурою: питаться акридами, отдать Богу душу, бросать тень, отойти в вечность, приказать долго жить.

російських евфемізма належать до вигукового типу: Сохрани, царица небесная!

Та 26 фразеологічних евфемізма є комунікативними. Вони відповідають за структурою розповідному реченню, 24 з яких є простими та 2 - складносурядними. Серед простих речень 22 є реченнями без заперечення, та 2 - із запереченням: В глазах зеленеет.; На торной дороге трава не растёт.; В одном кармане смеркается, в другом заря занимается.

Серед новогрецьких фразеологічних евфемізмів 60 є субстантивними та мають підрядну структуру: ? ??????? ????????, ? ??????? ??????, ?? ??? ?? ????????.

7 фразеологічних евфемізмів є адєктивними некомпаративними. 6 із них мають підрядну структуру, та 1 - сурядну. Наведемо такі приклади: ?????? ??????, ????? ?? ??? - підрядна структура; ?????? ??? ??????? - сурядна структура.

фразеологічний евфемізм із відібраних та опрацьованих нами є адвербіальним із підрядною структурою: ??? ???????? ??????.

Найбільша кількість новогрецьких фразеологічних евфемізмів (266 одиниць) належить до дієслівного типу. Вони є некомпаративними та мають підрядну структуру: ????? ??? ????, ????? ???? ????, ?????? ???? ???? ?????.

130 евфемізмів є комунікативними, тобто за структурою відповідають цільнопредикативному реченню. 121 із них є розповідними, та 117 - простими стверджувальними: ???? ???? ?????? ??????????.; ??????? ???? ???? ?????.; ??? ?????? ??? ??????????.

4 фразеологічних евфемізма відповідають простому заперечному реченню. Наприклад: ??? ????? ?? ?? ???? ???.

Та 9 комунікативних фразеологічних евфемізмів є простими спонукальними реченнями без заперечення: ?????????? ?? ?????!

Порівняльний аналіз структурних особливостей фразеологічних евфемізмів в англійській, російській і новогрецькій мовах

Проаналізувавши структурні особливості фразеологічних евфемізмів за морфологічною класифікацією, за класифікацією В.В.Виноградова та за класифікацією О.В.Куніна, ми доходимо до висновку, що найбільш доцільним є використання морфологічної класифікації, бо всі її типи репрезентовано серед відібраних та опрацьованих фразеологічних евфемізмів (окрім вигукового типу в новогрецьких евфемізмів) (Див. додаток А мал. 3, мал. 4, мал. 5).

Те, що у трьох мовах найбільша кількість фразеологічних евфемізмів належить до субстантивних або дієслівних, обумовлено головною роллю саме цих частин мови у створенні словосполучень і речень.

Велика кількість реченнєформувальних фразеологічних евфемізмів у новогрецькій мові в порівнянні з англійською та російською пояснюється тим, що в новогрецькій мові відсутня форма інфінітиву в дієслова, тому фразелогізми фіксуються в словниках з особовими формами дієслів, таким чином формуючи односкладні речення.

Оскільки, як ми згадували вище, морфологічна класифікація є найбільш доцільною в дослідженні структурних особливостей фразеологічних евфемізмів в англійській, російській і новогрецькій мовах, ми пропонуємо на базі цієї класифікації виокремити ще наступні типи: 1) Субстантивні: (1) субстантивні з сурядним звязком; б) субстантивні з підрядним звязком: а) з прийменниковим звязком; б) з безприйменниковим звязком; в) з прийменниковим та безприйменниковим звязком. 2) Дієслівні: (1) з ядром-дієсловом, що виражає стан; (2) з ядром-дієсловом, що виражає дію (Такий підхід до структури дієслівних фразеологічних евфемізмів дозволяє встановити, що саме підлягає евфемізації: певний стан або певна дія). 3) Адєктивні: (1) ядерним словом є прикметник або дієприкметник; (2) ядерне слово не є прикметником, але фразеологічний евфемізм виконує функцію означення в реченні. 4) Адвербіальні: (1) ядерним словом є прислівник; (2) ядерне слово не є прислівником, але фразеологічний евфемізм виконує функцію обставини в реченні. 5. Вигукові. 6. Комунікативні: (1) прості речення; (2) складні речення.

Отже, серед англійських фразеологічних евфемізмів субстантивні нараховують 272 (54,4%). 3 фразеологічних евфемізма мають сурядний звязок (law and order), 269 - підрядний: 219 фразеологічних евфемізма з них мають безприйменниковий звязок (eternal scilence, a natural child, an alley cat), 44 фразеологічних евфемізма з них мають прийменниковий звязок (bats in the belfry, callisthenics in bed), 6 поєднують прийменниковий та безприйменниковий звязок (a higher state of existance).

Англійські дієслівні фразеологічні евфемізми нараховують 194 одиниці (38,8%). 148 фразеологічних евфемізма мають ядерним дієсловом динамічне, тобто дієслово дії: to go west, to fog away, to jump the broom-stick. 46 дієслівних фразеологічних евфемізмів мають ядерним дієсловом статичне, тобто дієслово стану: to be in an interesting position, to feel no pain.

Адєктивні фразеологічні евфемізми складають 17 одиниць (3,4%), та всі вони мають ядерним словом прикметник або дієприкметник: economical with truth, born under the rose.

Адвербіальні фразеологічні евфемізми серед відібраних та опрацьованих англійських складають 4 одиниці (0,8%). Жодний з них не має прислівник ядерним словом, але вони виконують функцію обставини (between the thighs of).

Вигукові англійські фразеологічні евфемізми також нараховують 4 одиниці (0,8%) (oh, my goodness!), а комунікативні - 9 (1,8%). Всі вони являють собою прості речення (The earth moved for you.)

Серед російських фразеологічних евфемізмів субстантивні нараховують 148 одиниць (36,8%). 6 із них мають сурядну структуру (клей и ножницы), 142 - підрядну: 4 мають прийменниковий звязок (девушка без комплексов, барашек в бумажке), 3 поєднуть два типи звязку (вянущая красавица с неувядающей душой), та більшість (135 одиниць) мають безприйменниковий звязок (мастер кислых щей, вечный сон).

Дієслівні російські фразеологічні евфемізми нараховують 192 одиниці (47,76%). 191 із них мають ядерним словом дієслово дії (отойти в вечность, отдать Богу душу), та лише 1 - дієслово стану (не знать женщин).

Адєктивні фразеологічні евфемізми складають серед російських складають 21 одиницю (5,22%). 3 із них мають ядерним словом прикметник (горячий на руку), та у більшості (18 одиниць) прикметник або дієприкметник не є ядерним словом, але вони виконують функцію означення: в интересном положении, печальной памяти.

Адвербіальні фразеологічні евфемізми нараховують 12 одиниць (2,95%). Як і в англійській мові, жоден із них не має прислівник ядерним словом, але всі вони виконують функцію обставини: на медные деньги, на пище святого Антония.

Вигукові російські фразеологічні евфемізми складають 0,99% від загальної кількості (4 одиниці): спаси, царица небесная! Комунікативні нараховують 24 одиниці (5,97%): з них 22 є простими реченнями (в глазах зеленеет), 2 - складними (в одном кармане смеркается, в другом - заря занимается).

Серед новогрецьких фразеологічних евфемізмів 60 (12,29%) є субстантивними, та всі вони мають підрядну структуру: з них лише 2 мають прийменниковий звязок, та більшість (58 одиниць) мають безприйменниковий звязок: ? ????? ?????????, ? ??????? ??? ???????????.

266 (54,5%) новогрецьких фразеологічних евфемізмів є дієслівними. 50 із них мають ядерним словом дієслово стану (????? ?? ????, ??? ???????), та більшість (216 одиниць) мають за ядерне дієслово дії: ?????? ???? ??????, ?? ?????.

8 новогрецьких фразеологічних евфемізмів є адєктивними (1,64%). 3 із них мають ядерним словом прикметник (?????? ??????), та 5 лише виконують функцію означення (?? ?????? ??? ?????, ?? ???????????? ?????????).

Лише 1 (0,2%) новогрецький фразеологічний евфемізм є адвербіальним: він не має ядерним словом прислівник, але виконує функцію обставини: ??? ???????? ??????.

Вигуковий тип не є репрезентованим серед новогрецьких фразеологічних евфемізмів, а комунікативні нараховують 130 одиниць (26,64%): всі вони являють собою прості речення: ????????? ???? ???? ?????.

У третьому розділі було досліджено семантичні та структурні особливості фразеологічних евфемізмів в англійській, російській і новогрецькій мовах.

. На основі аналізу емпіричного матеріалу (1390 фразеологічних евфемізмів) ми розробили спільну для трьох мов класифікацію фразеологічних евфемізмів за семантичним принципом. Ми розподілили фразеологічні евфемізми (в залежності від того, до якої сфери життя належить явище, що помякшують або маскують евфемізми) на релігійні, соціальні та побутові.

. Найчисельнішими у трьох мовах є побутові евфемізми (61,2%, 47% та 50,9% в англійській, російській і новогрецькій мовах відповідно), які включають до себе наступні групи: смерть, фізичні та психічні хвороби, фізіологічні процеси, стосунки між статтями, людське тіло, поведінка, що викликає осуд, вік людини, її зовнішність, фізичні та розумові можливості. Всі ці групи репрезентовано у всіх трьох мовах. Найбільша кількість евфемізмів є евфемізмами смерті, що обумовлено тим, що смерть є найбільш страшним та тяжким для сприйняття явищем для людини, та про неї уникають говорити.

. Кількість соціальних фразеологічних евфемізмів посідає друге місце в трьох мовах (31,2%, 40,6% та 42% в англійській, російській і новогрецькій мовах відповідно).

Серед них ми виокремили такі групи: державна політика, діяльність армії, злочини та діяльність поліції, економічний стан, соціальні хвороби, насильство, професії, використання звязків для досягнення вигод. Групи "Діяльність армії" та "Професії" є відсутніми в новогрецькій мові, а групу "Використання звязків для досягнення певних вигод" не репрезентовано серед англійських фразеологічних евфемізмів.

Найчисленнішою групою соціальних фразеологічних евфемізмів є група "Злочини та діяльність поліції", тоді як у новогрецькій мові це ? "Насильство".

. Найменша кількість фразеологічних евфемізмів належить до релігійної сфери (5,6%, 2,98% та 2,55% в англійській, російській і новогрецькій мовах відповідно).

Релігійні евфемізми ми поділяли на три групи: ті, що виникли через повагу, ті, що виникли через страх, ті, що маскують церковні реалії (останню групу репрезентовано лише в англійській мові).

. Також певну кількість евфемізмів у трьох мовах ми не змогли віднести до жодної з груп через їх загальну або занадту конкретність.

. Можливість створення спільної семантичної класифікації для фразеологічних евфемізмів у трьох різних мовах обумовлюється тим, що евфемізм є не тільки мовним поняттям, але й культурним, оскільки сама людина вирішує, що є недоречним, непристойним або недоладним у певній ситуації.

. Структурні особливості фразеологічних евфемізмів ми досліджували згідно морфологічної класифікації, структурних класифікацій В.В. Виноградова та О.В. Куніна.

Ми дійшли до висновку, що найбільш доцільним є використання морфологічної класифікації, бо всі її типи репрезентовано серед відібраних та опрацьованих фразеологічних евфемізмів (окрім вигукового типу в новогрецьких евфемізмів). В англійській мові найбільша кількість фразеологічних евфемізми є субстантивними (54,4%), в російській і новогрецькій - дієслівними (47,76% та 54,5% відповідно). Це обумовлено головною роллю саме цих частин мови, тобто іменника та дієслова у створенні словосполучень і речень.

На основі морфологічної класифікації ми також виокремили наступні типи: субстантивні з прийменниковим, безприйменниковим або з прийменниковим і безприйменниковим звязком.

Дієслівні фразеологічні евфемізми було поділено на ті, що мають ядерним статичне дієслово, та ті, що мають динамічне.

Адєктивні та адвербіальні було розподілено на ті, що мають ядерним словом прикметник і прислівник, та ті, що лише виконують функцію означення та обставини.

Комунікативні розподілено на прості та складні речення.

ВИСНОВКИ


У даній роботі досліджувалися семантичні та структурні особливості фразеологічних евфемізмів в англійській, російській і новогрецькій мовах.

. Існують 3 підходи до визначення евфемізма, в залежності від того, на яку функцію евфемізма робить акцент автор визначення: помякшення грубого та неприємного (Х.Фаулер, Ч.Кейні, В.Заботкіна); запобігання комунікативних конфліктів і невдач (Л.Крисін, Е.Партридж); маскування дійсності (Дж.Німан, К.Сільвер). Евфемізм є тропом, сутність якого - непряме, приховане визначення якого-небудь предмету або явища. Причинами вживання евфемізмів можуть бути ввічливість, делікатність, благопристойність, прагнення завуалювати негативну сутність окремих явищ дійсності.

. Традиційними сферами евфемізації є приватне та соціальне життя людей, а також - найдавніша сфера - релігія. У приватному житті людей евфемізації підлягають фізиологічні процеси, назви статевих органів, стосунки між статтями, хвороби та смерть, фізичні та розумові можливості людей, їх вік і зовнішність. У соціальному житті евфемізми вживаються по відношенню до репресивних дій влади, діяльності армії, розвідки та карного розшуку, відносин між різними національними та соціальними групами, у галузі дипломатії, а також для підвищення соціального статусу певних професій.

. Більша частина евфемізмів є надслівними одиницями, які являють собою відносно стійке експресивне поєднання слів із цілісним значенням. Вони отримали назву фразеологічних евфемізмів. Значення компонентів фразеологічних евфемізмів зазнають зміни, їм притамана семантична злитність, характерна для фразеологізмів. Спільна знакова функція лексичних компонентів, які складають фразеологізм, здійснює цілісну спрямованість на позначаєму дійсність і, таким чином, дозволяє фразеологізму успішно функціонувати у якості евфемізму. Образна метафора, яка є основою фразеологізму, дозволяє проводити аналогії з найрізноманітнішими обєктами та явищами дійсності.

. На основі аналізу емпіричного матеріалу (1390 фразеологічних евфемізмів) ми представили спільну для трьох мов класифікацію фразеологічних евфемізмів за семантичним принципом. Ми розподілили фразеологічні евфемізми (в залежності від того, до якої сфери життя належить явище, що помякшують або маскують евфемізми) на релігійні, соціальні та побутові. Найчисленнішими у трьох мовах є побутові евфемізми, які включають до себе наступні групи: смерть, фізичні та психічні хвороби, фізіологічні процеси, стосунки між статтями, людське тіло, поведінка, що викликає осуд, вік людини, її зовнішність, фізичні та розумові можливості. Найбільша кількість евфемізмів є евфемізмами смерті. Кількість соціальних фразеологічних евфемізмів посідає друге місце в трьох мовах. Серед них ми виокремили такі групи: державна політика, діяльність армії, злочини та діяльність поліції, економічний стан, соціальні хвороби, насильство, професії, використання звязків для досягнення вигод. Найменьша кількість фразеологічних евфемізмів належить до релігійної сфери. Релігійні евфемізми ми поділяли на три групи: ті, що виникли через повагу, ті, що виникли через страх, ті, що маскують церковні реалії. Також певну кількість евфемізмів у трьох мовах ми не змогли віднести до жодної з груп через їх загальну або занадту конкретність.

Структурні особливості фразеологічних евфемізмів ми досліджували згідно морфологічної класифікації, структурних класифікацій В.В.Виноградова та О.В.Куніна, та дійшли до висновку, найбільш доцільним є використання морфологічної класифікації, бо всі її типи репрезентовано серед відібраних та опрацьованих фразеологічних евфемізмів. В англійській мові найбільша кількість фразеологічних евфемізми є субстантивними, в російській і новогрецькій - дієслівними. Це обумовлено головною роллю саме цих частин мови, тобто іменника та дієслова у створенні словосполучень і речень. Також на основі морфологічної класифікації ми виокремили додаткові типи: субстантивні з прийменниковим або безприйменниковим звязком, або двома типами звязку, дієслівні з динамічним або статичним ядерним дієсловом, адєктивні та адвербіальні за наявністю відповідної частини мови у складі або виконанням відповідної синтаксичної функції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1.Абакова Т.Н. Дисфемизмы и эвфемизмы как способ языкового воплощения стратегии дискредитации в тексте [Электрон. ресурс]: Аналитика культорологии. - Режим доступа - : <#"justify">ДОДАТОК А


Семантичні та структурні особливості фразеологічних евфемізмів в англійській, російській і новогрецькій мовах


Мал. 1 - Семантичні особливості англійських фразеологічних евфемізмів (кількість, %)


Мал. 2 - Семантичні особливості фразеологічних евфемізмів у російській мові (кількість, %)


Мал. 3 - Семантичні особливості фразеологічних евфемізмів у новогрецькій мові (кількість, %)


Мал. 4 - Структурні особливості фразеологічних евфемізмів в англійській мові (кількість, %)


Мал. 5 - Структурні особливості фразеологічних евфемізмів у російській мові (кількість, %)

евфімізм мова семантичний фразеологічний

Мал. 6 - Структурні особливості фразеологічних евфемізмів у новогрецькій мові (кількість, %)

ДОДАТОК Б


Методичні рекомендації


Зіставте фразеологічний евфемізм та його визначення в англійській, російській і новогрецькій мовах:s acre;1) the old age;yellow leaf;2) the hell;close an account;3) gambling;with prizes;4) to kill a person;lower regions.5) a cemetry.

а) слуга двух господ;1) голодать;

б) предать земле;2) Бог;

в) вкушать от пищи святого Антония;3) лицемер;

г) на медные деньги;4) похоронить;

д) Наш Создатель.5) в бедности.

?) ?? ???????? ????????´1) ??????????? (??? ???

?) ????? ??? ??????? ??? ?? ?????´????????)´

?) ?????? ?? ???? ????????´2) ? ????´

?) ?? ??????´3) ???????´

?) ? ?????? ??? ????? ??? ??? ??????? ????.4) ? ?????????´

5) ????????????.

a) to quit the stage;1) помирати;) to go to the Windsor castle;2) піти до туалету;) to knock around.3) побити (бути побитим).

а) Господь призвал;

б) накормить берёзовой кашей;

в) поправить галстук.

?) ?? ????´

?) ??? ??????´

?) ??????? ???? ????????.

Дайте визначення наступним фразеологічним евфемізмам в англійській, російській і новогрецькій мовах:lady in waiting, the lack of moral fibre, Eastern substances, a daughter of joy, the divine book, божий одуванчик, дышать на ладан, барашек в бумажке, заплечных дел мастер, нечистый дух, ????? ?? ?????? ?????????, ????? ??? ?????? ???, ??? ??? ?????, ????????? ???? ???? ?????, ????? ????? ??? ??? ???????.

Знайдіть синоніми серед наступних фразеологічних евфемізмів в англійській, російській і новогрецькій мовах:come to God;meet with your Maker;fall asleep;marry over the broom-stick;dear friend;close ones eyes;building up of the labour reserves;cleansing;and order;assistance;be in an interesting position;Prince of the darkness;Book of Books.

а) пожениться под ракитовым кустом;

б) закон и порядок;

в) встретиться с Создателем;

г) Книга Книг;

д) уснуть навеки;

е) дружеская помощь;

ж) увеличение трудовых резервов;

з) дорогой друг;

и) быть в интересном положении;

к) отдать Богу душу;

л) нечистый дух;

м) Генна огненная;

н) отведать берёзовой каши;

о) последний путь.

?) ?? ???????????? ?????????´

?) ?????? ?? ????? ???´

?) ?? ???????? ??????´

?) ???? ?? ????´

?) ? ?????? ??? ?????´

??) ?????? ???? ??????´

?) ? ??????? ??????.

4. Визначте сферу вживання наступних фразеологічних евфемізмів в англійській, російській і новогрецькій мовах:

) Побутові; 2) Соціальні; 3) Релігійні.be in the family way, to go beyond the veil, to neutralize the target, to keep ones bed, the black lad, bed and breakfast, economical with the truth, the light-fingered gentry, harmful elements; Отец небесный, иметь мохнатую лапу, последний час, непредсказуемые последствия, искатель приключений, сделать честную женщину, на столе лежать, карманная чахотка, мастер кислых щей; ??? ?????? ?? ??????, ???? ????? ???????? ?????, ? ?????? ??????, ??? ????? ?? ?? ???? ???, ????? ???, ?? ????????? ????, ?? ???????, ?? ??? ?? ????????, ????????? ?? ????????.

Розподіліть фразеологічні евфемізми в англійській, російській і новогрецькій мовах за наступними групами:

Релігійні:

.1. Ті, що виникли через повагу;

.2. Ті, що виникли через страх;

.3. Ті, що маскують реалії церковного життя.

Соціальні:

.1. Державна політика;

.2. Діяльність армії;

.3. Злочини та діяльність поліції;

.4. Економічний стан;

.5. Соціальні хвороби;

.6. Насильство;

.7. Професії;

.8. Використання звязків для досягнення певних вигод.

. Побутові:

.1. Смерть;

.2. Фізичні та психічні хвороби;

.3. Фізіологічні процеси;

.4. Стосунки між статтями;

.5. Людське тіло;

.6. Поведінка, що викликає осуд;

.7. Вік людини;

.8. Зовнішність, фізичні та розумові можливості.) the Queen of Glory, the Sacred Volume, a room of reconciliation, the evil one, the gentleman in black, to knock around, to lift a hand, an administrative assistant, a funeral director, ethnic cleansing, ideological supervision, an alley cat, debt of honour, knight of fortune, hard case, the garb of Eden, the yellow leaf, the golden age, academic dismissal, aesthetic procedure, to draw a long bow, lack of moral fibre, a long illness, under the restraint, a gentleman friend, a love affair, to be expecting, to answer the call of nature, to go the way of all flesh, to go to long home.

б) Отец небесный, Геенна огненная, мохнатая лапа, заплечных дел мастер, дружеская помощь, сохранение напряжения, протереть с песочком, увеличение трудовых резервов, на медные деньги, зелёный змий, представительница древнейшей профессии, власть тьмы, этническая чистка, взять грех на душу, высшая мера, в чём мать родила, курский соловей, войти в тело, на закате дней, в годах, объёмное образование, лежать в лёжку, в интересном положении, попудрить нос, друг дома, двуликий Янус, уснуть навеки, уйти в вечность.

в) ? ?????? ??? ????? ??? ??? ??????? ????, ?? ??? ?? ????????, ???? ?????? ??? ??????, ??? ???????????, ???? ????????, ?????? ?? ?????, ????????? ???? ???? ?????, ? ?????? ??? ??????, ????? ??????????, ? ????? ???????, ?????? ?? ??? ????, ???? ???? ???????, ?? ???????? ????????, ??? ??? ?????? ???, ?? ?????? ??? ??????, ?????? ????? ???, ?? ??? ?? ???????, ??? ?? ???????, ?? ??? ?????? ??? ?????, ??? ?? ????? ???, ????? ??? ????????, ?? ????, ?? ???????? ????????, ???? ???? ?????? ??????????, ??? ?????? ??? ??????????, ? ????? ?????????.

Визначте структурний тип фразеологічних евфемізмів із вправи 4 за принципом еквівалентності частині мови.

Визначте структурний тип фразеологічних евфемізмів із вправи 4 за класифікацією В.В. Виноградова.

Визначте структурний тип фразеологічних евфемізмів із вправи 4 за класифікацією О.В. Куніна.

Знайдіть зайвий фразеологічний евфемізм в англійській, російській і новогрецькій мовах:lack of moral fibre, лежать в лёжку, ??? ??? ?????.

to neutralize the target, отойти в вечность, ????? ???.

the Gods acre, Царица небесная, ? ?????? ??? ????? ??? ??? ??????? ????.

to camp down with smb, вести двойную игру, ?? ???? ?? ??.

the air support, сохранение напряжения, ?? ??????? ?????? ??????.

anointing of the sick, генна огненная, ?? ??? ?? ????????.

eternal scilence, последний путь, ?????? ??????.

to jump over the broom-stick, друг дома, ?? ??? ?? ??.

ones last home, на руку нечист, ?? ???????????? ?????????.

to close ones eyes, предать земле, ??? ?????? ??? ??????????.

Знайдіть у наступних уривках англійські, російські та новогрецькі фразеологічні евфемізми:the possibility of an adverse event occurring might be negligible (less than one in a million) this does not mean that it might not occur to someone. (Daily Telegraph, 5 December 1996, reporting on sudden death among young people through disease).is supposed not to be an early-riser. They are a company of giddy-heads, afternoon men. (R. Burton, c.1621)are reputed to frequent narrow lanes. These alley cats pluck at your sleeve as you pick your way along the steep cobbled footpath. (Theroux, 1975)

... meet once a month to hear a lecture on current affairs by a congressman, political science professor, repentant Communist, or the deposed dictator of a banana republic. (Sanders, 1992)

Бывший французский спортсмен Жан Гальфоне совершил суицид прямо у себя дома. Рекордсмен ушел в мир иной на 41-м году жизни. (А.Далыгин "Олимпийский чемпион покончил жизнь самоубийством" / "Спорт", Август 2011)

Старая, как мир, история... Он любит Ее. Она любит Его. Но едва молодожены насладились годом незабвенного счастья - в их жизни появляются друзья и подруги. Вернее, они и до женитьбы (замужества) были, но как бы на время отступили на второй план. И вот... Его лучший друг... уводит жену. Или, скажем, ее лучшая подруга - мужа. И вообще словосочетание "друг дома" обросло отчего-то вторым смыслом. Тогда почему же по-прежнему актуальна пословица "Не имей сто рублей, а имей сто друзей?" Или к "женатикам" это не относится? (П.Рипинская "Друг дома" / "Семья", Август 1999).

Эскиз спектакля осуществил режиссёр (г.Москва), выпускник режиссёрского отделения высшего театрального училища им.Б.В.Щукина, художественный руководитель театра драмы г.Стерлитамак. В основе сюжета - история последней любви, на закате дней, 82-летнего Гарри (народный артист РФ Евгений Шокин), богатого, уставшего от жизни польского еврея, давно похоронившего жену, много лет живущего в Америке.

Пока лидеры "восьмерки" обсуждают последствия катастрофы в Японии и события в арабских странах, их супруги собрались, чтобы обсудить проблемы неграмотности и ВИЧ. Своих гостей Бруни лично встречала на лестнице виллы "Страсбурже" в Довиле. После этого женщины выстроились для фотографирования. Трансляция встречи велась на большом экране в международном пресс-центре саммита. Супруга президента Франции, одетая в просторное белое платье и длинную черную кофту, держала руки перед собой, и рассмотреть ее живот было сложно. Однако фотографы попросили ее убрать руки, и когда она с улыбкой это сделала, журналисты лично убедились в интересном положении супруги президента Франции. Некоторые из которых огласили пресс-центр ликующими возгласами и аплодисментами. ("Журналисты лично убедились в интересном положении супруги президента Франции" / www.newsru.com <http://www.newsru.com>)

??? ????????? ??? ???? ????? ? ????? ????????? ??????? ??? ???????? ????????? ????????? ??????? ???????????, ?? ?????? 69 ????. ?????????? ???? 5/5/1942, ???? ???????, ???????? ??? ?????? ?????? ??? ??????? ????????? ?? ???????? ??? ?????? ???????/???? ????????, ?? 1974. ??? ????????, ?? 1977, ?????????? ???? ????, ????? ?? ??????? ?????????. ??????? ????????? ?? ?? ????? (1981, 1985, ??????? ??? ????????? 1989, 1990 ??? 1993), ??? ????????? ??? ?????? ??? ?????????? ???????? ????????? ?????????, ?? ???????? 18/11/1988 ??? 17/3/1989 ??? ??? ???????? ????????? ?????????, ?? ???????? 17/3/1989 ??? 2/7/1989, ???? ????????? ??? ?????? ??????????. ("??????? ?? ????? ??? 69 ? ????????? ??? ??. ???????? ???. ???????????" / www.atacktv.gr <http://www.atacktv.gr>)

?? ????????? ????? ??? ????????? ??????????????, ?? ???????? ????? ??? ??? ?????? ???????? ??? ????? ??? ????? 23 ???????.? ???? ??? ????, ? ?????? ?????, ? ???????? ???????, ? ???????????, ?????? ?? ?????? 79 ????. ? ???????? ?????? ??? ???? ?????? ??? ????? ???? ?? "?????????" ?? ??? ??? ?? ??? ??? ??????? ?? ??????? ??? ?????????????? ??? ????????? ??????????, ???? ??? ??????. ("???????? ?? ?????????? ????? ??? ?????????" / www.nea-epohi.gr <http://www.nea-epohi.gr>)

??? ?? ?????? ? ??????? ?????????? ??? ???? ?? ?????? ??? ????? ??? ??? ?? ?????? ?? ??? ??? ?? ??????, ??? ???????? ??? ?????? ? ????? ????? ????, ???? ??? ?????? ? ????????? ???????, ??????? ???? ???????? ?????, ?????? ???? ??? ??? ????? ??? ?????? ??? ??? ????? ???? ????. (???????? ????????? "? ????????? ???????????")

?? ??? ???????? ??? ????? ??? ??????? ??? ?????? ??? ?? ???????? ? ?????? ????? ?? ????????: ???? ??? ??????? ? ?????? ??? ???????? ???? ??? ??? ??? ?????? ???????? ???? ?????? ??? ?????.

(??????? ????????? "? ??????? ??? ??????")

Знайдіть в наступних текстах англійські, російські та новогрецькі фразеологічні евфемізми та дайте їм визначення:a matter of fact, somebody bought some kind of interest in you, fellows, and they want to be sure its not a confidence game. (M.Wilson. My brother, my enemy, ch.5).were compelled by some devilish accident of birth or lack of force or resourcefulness to stew in their own juice of wretchedness, or to shuffle off this mortal coil - which under other circumstances had such glittering possibilities - via the rope, the knife, the bullet, or the cup of poison. (Th.Dreiser The Financer, ch. XIX).Indians met her with a horse and wagon, and they travelled for three days, since she was already big with child (W.Faulkner Red Leaves)

Бывший офицер КФОР Кристиан Каш ушел из миссии и перешел на баррикады. Он говорит о том, что правда про этническую чистку 250000 сербов и других людей не албанской национальности скрывалась. Он пишет книгу о своем опыте в Косово и скрытой этнической чистке сербов. Книга будет издана на норвежском, английском и сербском языках. (Б.Субашич "Косово: Этническая чистка", ноябрь 2011)

января 1992 года стал днём либерализации цен в Российской Федерации. Цены на те товары, которые не входили в список регулируемых правительством, взлетели в несколько раз. Причём в первые дни взлёт цен почти не повлиял на насыщение рынка. Репортаж о тех днях в Благовещенске показывает ныне забытый вид полок в магазинах и ценники на товары. Так, разница цен на бутылку молока и килограмм сосисок достигала 65 раз (сейчас - в среднем десять раз). ("Либерализация цен в 1992" / amur.info/history/2703.html)

Предстоящие выборы в ряде развитых стран мешают принять непопулярные у избирателей меры для разрешения долгового кризиса еврозоны, считает глава Национального банка Республики Казахстан Григорий Марченко. "Это (возможные меры по реструктуризации долгов стран еврозоны - ред.) очень непопулярно у избирателей, так как придется признать, что политики недооценили глубину проблемы, и, во-вторых, сознаться, что заявления о невозможности дефолта стран еврозоны, были несостоятельны. Если бы не было выборов в США, Германии и Франции в 2012 году, то ситуация могла бы быть урегулирована существенно быстрее", - сказал Марченко в интервью агентству "Прайм" <http://www.ria.ru/interview/20111019/464082502.html>. (Астана, 20 окт - ИА Новости-Казахстан. )

?? 1990 ?????? ???? Yvette ? ???????? ?? ????? ???? ??? ?????????? ??? ?? ????? ???????????????? ???? ???????? ???????????? ?? video clips ?? ????? Beat Box. ? Yvette ?????? ??? ???????? ??? ????? ? ????? ??????????????? ??? ?????????? ??? ?????????? ????????? ?? ?????? ??????? (1990-1992). ???? ? ?????????? ?????????? ???????? ??? ???? ????? ????????????. ??? ??????????? ?? ??? club, ??? ???????? ???? ????????? ??? ??? ?????? ??? ?? ????? ?? ??????????? ?? ??????? ???? ??? ????????? ??? ???????????? ?????????. ?? «????? ??? ???????????????», ??? ?????????? ???????? ??? ????????? ?????????? ???? ?? ?????? ??? clubs, happenings ????????????, ????? ??? ????????????. ? Yvette ???? ? ???????????????? ??? ???????? ????? ??? 8? ???? ??? ??????????? ??? ??? ???? ????? ? 1? ?????????? ????????????? ?? ???????????? ????????? ??? ??? ????????? ????????? ??? ???????? ??? ??? ????????????? ?????? (1994-1996).. ("Yvette Jarvis: ?????????? ????????" / members.tripod.com)

???? ??? 38 ?????? ??? ???? ?????? ? ??? ?? ????????? ???? ?????? ? ????? ????????????? ??? ?????? ??? ??? ?? ???? ?????? ??? ??????, ??? 3? ???? ????? ???????? ??? ???????. ?? ????? ???????? ?? ??????????????? ??? ???? ?????? ??? ???? ?????? ?????????? ??? ??????? ??? ?????? ??? ??????? ?? ????????? ?? ???? ????? ??? ??? ?????. ??????? ?????? ?????? ??? ?? ?????????? ??? ????? ??? ???? ?? ???????? ???????? ???? ??? ?????? ???? 4 ??? ???????. (?????????? ???????? "????? ???????? ??? ???????")

??? Natalie Portman ?? ??????? ??????? ?? ??? ?????? ??? ????? ?? ????? ????? ??? ??? ?????. ? Natalie Portman, ? ????? ???? ????? ?????????, ????????? ?? ????? ??? ?????????? Benjamin Millepied. ??????????????? ?? ????????? ???????????? ??? ??????????? ??? ????????? ??? ??????? "Black Swan". ?? ??? ???????????? ?? ??? ??? ??????? ????? ??? ? Natalie Portman, ?? ??? ??????????, ??? ??? ??????? ??? ??????? ??? ????????? ????? ???????? ?? ?????! ("?? ??? ?????? ??? ????? ? Natalie Portman!" / www.typografikos.com <http://www.typografikos.com>)

Знайдіть у наступних текстах англійські, російські та новогрецькі фразеологічні евфемізми та прокласифікуйте їх за семантичним та структурним принципом:himself sensed in some new strange way that he was close to the last great change. (Th.Dreiser Bulwark, ch.II)I understand it Sir Gawaine killed seven of his sons, and still he had six left for Sir Marhaus and me to take into camp. (M.Twain A Connecticut Yankee in King Arthurs Court, ch. XIX)woman in Gerard Street here had been married very young, over the broomstick (as we say), to a tramping man, and was a perfect fury in point of jealousy. (Ch.Dickens Great Expectations, ch. XLVIII)

) .. на шинели, Спиною к дереву, лежал Их капитан. Он умирал; В груди его едва чернели Две ранки; кровь его чуть-чуть Сочилась. Но высоко грудь И трудно подымалась, взоры Бродили страшно, он шептал... Спасите, братцы.- Тащат в торы. Постойте - ранен генерал... Не слышат... Долго он стонал, Но все слабей и понемногу Затих и душу отдал Богу; На ружья опершись, кругом Стояли усачи седые... И тихо плакали...

(М.Лермонтов. "Валерик")

) После Октября Мария Владиславовна сколотила в Пензенской губернии небольшой отряд и во главе его воевала с большевиками. Потом она очутилась в белой армии, где вторично вышла замуж за ротмистра Захарченко. Этот муж тоже погиб - под Каховкой. С третьим - без памяти влюбленным в нее Георгием Николаевичем Радкевичем она, по ее собственным словам, обвенчалась под ракитовым кустом. Иначе говоря, они состояли в гражданском браке. Вдвоем они очутились в эмиграции, вдвоем оказались в близком окружении генерала Ку-тепова и заслужили его полное доверие. С документами на имя четы Шульц Кутепов и послал их за кордон. "Супруги Красноштановы" - это была их совместная конспиративнаяя кличка. ("Артур Артузов", с.10 / fictionbook.ru)

) Житель Кемеровской области совершил преступление 8 октября 2009 года, сообщает пресс-служба Следственного комитета Кемеровской области. В процессе гадания цыганка сообщила Геннадию Осиповичу, что в ближайшее время его ждет "казенный дом". Тот решил, что под "казенным домом" гадалка имеет в виду тюрьму, куда ему совершенно не хотелось. Разгневанный кемеровец решил разрушить "цыганское колдовство" и набросился на гадалку с ножом. Цыганке, впрочем, удалось вырваться и сбежать. Однако Осипович решил "убрать" двух свидетелей нападения, которые могли привести его за решетку. В итоге предсказание гадалки сбылось: суд приговорил Осиповича по ст. 30 и ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) к 22 годам в колонии строгого режима. (Т.Хасанов "Казённый дом - к гадалке не ходи" / www.gazeta.ru <http://www.gazeta.ru>)

7) ??? ????? ??????? ??? ??? ?????? ??? "?????": ??? 20????? ??????? ?????????? ???? ??? ????? ??? ???? ??? ??????? ????? ?????, ??? ?????? ?? ????? ???? ?????? ??? ?? ???? ???????. ? ??????? ???? ??? ???? ???, ?????? ? 39?????? ?? ??????? ??? ????? ???? ??? ???????? ?? ????????????? ??????? ?? ????????? ??????. ("???? 39?????? ????????? ???? ???????? ??? ???????????? ???? ??? ?????" / news.pathfinder.gr)

) ?????? ??? ???? ?????? ???????? ? ???????? ???????: ????? ????????? ?????????? ???? ??????? ???. ? ???????? ??????????? ??? ???? ???????? ???? ??? ????? ???? ??? ????????? ???? ?????? ??? ??????????? ????????? ????????? ??? ?? ?????? ????????: "????? ????????? ??????????. ???? ????? ?? ?? ????? ?? ?? ?????. ????? ???????? ?? ??????? ??? ????? ?????? ??? ????? ?????????????. ??? ??????? ?? ??????? ????? ???? ??? ?? ?????? ???? ???? ????? ?? ?????????". (www.sfinaki.gr <http://www.sfinaki.gr>)

9) ??? ????? ??????? ? ????? ???????? ?? ???????? ??? ?????????? ?? ?????? 74 ????. ???? ??? ???????? ???? ?????? ????????? ??? ??????????? ??? ???????????. ?????? ???????????? ??????????, ?? ????? ??? ???????? ???? ??????????? ??????, ???? ???????????? ? ??????? ???. ? ????? ??? ??????? ??? ???? ????? ??????. ("??????? ?? ????? ? ????? ????????" / neataxh.blogspot.com)


Теги: Cемантичні та структурні особливості фразеологічних евфемізмів в англійській, російській та новогрецькій мовах  Диссертация  Английский
Просмотров: 12561
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Cемантичні та структурні особливості фразеологічних евфемізмів в англійській, російській та новогрецькій мовах
Назад