Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки

План


Вступ

1.Довідково бібліографічний апарат бібліотеки

1.1 Особливості його становлення та розвитку

.Структура довідково-бібліографічного апарату

.1 Функції довідково-бібліографічного апарату

. Довідково-бібліографічний фонд як частина довідково-бібліографічного відділу

Висновок

Список використаної літератури

Додатки


Вступ


Довідково-бібліографічний апарат (ДБА) бібліотеки є сукупність довідкових і бібліографічних <#"16" src="doc_zip1.jpg" />відповідати <#"16" src="doc_zip2.jpg" />оперативно поповнюватиметься новими матеріалами <#"16" src="doc_zip3.jpg" />профілювати відповідно <#"16" src="doc_zip4.jpg" />зберігати єдність, удосконалювати свої системні якості на основі всебічного розвитку специфічних функцій складових його частин і, разом з тим, посилення взаємодії між ними.


1.Довідково бібліографічний апарат бібліотеки


1.1 Особливості його становлення та розвитку


Рівно 30 років тому висунута концепція сутнісної моделі бібліотеки як системи, що складається з чотирьох атрибутивних елементів:

vбібліотечного фонду

v контингенту користувачів,

vматеріально-технічної бази

vта бібліотечного персоналу.

Практично відразу ж після оприлюднення цієї концепції виникла пропозиція <#"justify">Згідно з ГОСТом 7.1-84 довідково-бібліографічний апарат (ДБА) - це сукупність довідкових і бібліографічних знань, бібліотечних каталогів та картотек, призначених для інформування і популяризації творів друку та інших документів залежно від інформаційних потреб користувачів.

Складовою частиною ДБА є система каталогів і картотек - сукупність планомірно організованих, взаємоповязаних бібліотечних каталогів та бібліографічних картотек, які доповнюють одне одного, розкривають склад і зміст фондів бібліотеки в різних аспектах.

За структурою, тобто за способами групування бібліографічних записів, існує кілька видів каталогів, а найбільше поширені три: абетковий, систематичний та предметний.

Абетковий каталог (АК) - це бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовані за абеткою імен або прізвищ індивідуальних авторів, найменувань колективних авторів або назв творів друку та інших документів. АК широко використовується користувачами бібліотеки, оскільки навіть мало підготовлені з них легко орієнтуються в його структурі.

Систематичний каталог (СК) - це бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовують за галузями знань відповідно до певної системи бібліотечно-бібліографічної класифікації. Він розкриває зміст бібіліотечного фонду й інформує про те, які видання з тієї чи іншої галузі знань, з того чи іншого питання є в бібліотеці. СК - належить важлива роль серед інших каталогів і картотек у бібліотеці, він є обовязковим для кожної бібліотеки.

Схема побудови СК повинна передбачати утворення ділень (рубрик) для всіх галузей знань і бути побудованою так, щоб у каталозі весь матеріал розташовувався від загальних питань, наприклад, сільського господарства до його окремих галузей (агротехніки, рослинництва, тваринництва і т.д.).

У межах відділів та підвідділів весь матеріал розташовується в загальному алфавіті прізвищ авторів або назв творів.

Картки СК розміщують в каталожних ящиках, які вставляють в шафи. На ящиках в спеціальні рамки вкладають написи про те, які відділи знаходяться в тому чи в іншому ящику.

Біля систематичного каталогу знаходиться абетково-предметний покажчик - Ключ - у вигляді картотеки.

Абетково-предметний покажчик (АПП) - це абетковий перелік предметних рубрик, який відображає назви різних предметів: галузей знань, наукових дисциплін, процесів, подій, особистих імен, назв колективів, регіональних понять та інше. АПП - полегшує роботу з каталогом, допомогає користувачам і бібліотекарям знаходити потрібну рубрику.

Cистематична картотека статей (СКС) - її структура подібна до структури систематичного каталогу. Відмінність СКС від систематичного каталогу полягає в оперативному відображенні нових матеріалів із журналів, газет, періодичних збірників; у постійному введені нових рубрик.

Матеріали в СКС зберігають доти, доки вони актуальні й на них є попит, а в СК - до тих пір, поки документ знаходиться у фонді.

СКС організують аналогічно систематичному каталогу згідно з розділами таблиць класифікації, але використовують більш детальні рубрики, ніж у СК, у тому числі тематичні. Всередині розділів картотеки картки розміщують за зворотно хронологічним порядком, що дозволяє користувачам знайомитися з найновішими публікаціями, а бібліотекареві - оперативно вливати нові картки і вилучати старі.

До ДБА бібліотеки відносяться і довідкові видання - це твори друку, що містять короткі відомості наукового, науково-популярного або прикладного характеру, викладені, оформлені та розміщені так, щоб їх можна було швидко знайти.

До основних видів довідкових видань належать: енциклопедії, словники, довідники.

Енциклопедія - наукове або науково-популярне довідкове видання, яке містить найістотнішу інформацію з усіх або окремих галузей знань та практичної діяльності. Енциклопедії відображають рівень науки і культури своєї епохи.

Енциклопедії поділяються на універсальні та галузеві: БСЭ, УРЭ, УСЕ.

Словник - довідкове видання, що містить впорядкований перелік мовних одиниць (слів, словосполучень тощо) з короткими їх характеристиками або характеристиками позначених ними понять або з перекладом іншою мовою. Словники бувають філологічні і термінологічні.

Довідники - видання, що містить короткі відомості наукового, виробничого і прикладного характеру з певного питання.

Довідкова література допоможе орієнтуватися у потоці наукової і політичної інформації.

Використання довідково-бібліографічного апарату

Довідково-бібліографічна робота бібліотеки - сукупність процесів приймання одноразових бібліографічних запитів, пошук і передача споживачам інформації відомостей про твори друку, а також про добуті з цих джерел факти.

До основних видів довідково-бібліографічної роботи відносяться бібліографічні довідки і бібліографічні консультації, видані у відповідності до одноразових бібліографічних запитів.

Під бібліографічною довідкою розуміють відомості про твори друку та інші документи, або фактичні відомості, виявлені в них і видані у відповідності з разовим бібліографічним запитом. За формою довідки бувають письмові та усні. Тип бібліографічної довідки визначається змістом одноразового бібліографічного запиту і не залежить від форми відповіді.

Довідки поділяються на:

1.Тематичні

2.Бібліографічні уточнюючі

3.Адресно-бібліографічні

4.Фактографічні

Тематична довідка - це запит з конкретної теми, підбірка літератури за темою. Для підготовки використовуються систематичний каталог, бібліографічні картотеки, довідники, енциклопедії.

Бібліографічна уточнююча - довідка з уточнення відомостей про окремі відсутні або невірно зазначені елементи бібліографічного опису, без яких документ не може бути знайдений в довідково-бібліографічному апараті та в фонді бібліотеки. Бібліографічні уточнюючі довідки виконуються, як правило, за допомогою абеткового каталогу, бібліографічних картотек, покажчиків.

Адресно-бібліографічна довідка - це довідка щодо наявності у бібліотеці конкретного видання (книги, статті) . Або ж коли необхідно встановити місцезнаходження видання для замовлення його по МБА. Виконується за допомогою каталогів та картотек.

Фактографічна довідка - містить конкретні відомості статистичного, хронологічного характеру. Це можуть бути конкретні дані про події, персоналії, параметри машин, географічні обєкти і т.д. Фактографічна довідка єдина довідка, яка не містить бібліографічної інформації. Виконується фактографічна довідка з використанням енциклопедій, довідників, словників, картотек тощо.

В процесі довідково-бібліографічного обслуговування часто виникає необхідність надання читачам допомоги у вигляді консультацій.

Під бібліографічною консультацією розуміється консультація з методики бібліографічного пошуку, а також з методики бібліографічної роботи.

Під одноразовим бібліографічним запитом розуміється запит, який відображає одноразову потребу в інформації про твори друку та інші документи, а також про фактичні відомості, які містяться в них.


2.Структура довідково-бібліографічного апарату


.1 Функції довідково-бібліографічного апарату


Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки <#"justify">vдовідково-бібліографічний фонд;

vбібліотечні каталоги;

vбібліографічні <#"395" src="doc_zip6.jpg" />


Додаток 2Додаток 3


Питання

1)Абетковий каталог (АК) - це

(бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовані за абеткою імен або прізвищ індивідуальних авторів, найменувань колективних авторів або назв творів друку та інших документів. АК широко використовується користувачами бібліотеки, оскільки навіть мало підготовлені з них легко орієнтуються в його структурі).

2)Систематичний каталог (СК) - це

(бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовують за галузями знань відповідно до певної системи бібліотечно-бібліографічної класифікації. Він розкриває зміст бібліотечного фонду й інформує про те, які видання з тієї чи іншої галузі знань, з того чи іншого питання є в бібліотеці.)

)Абетково-предметний покажчик (АПП) - це

(це абетковий перелік предметних рубрик, який відображає назви різних предметів: галузей знань, наукових дисциплін, процесів, подій, особистих імен, назв колективів, регіональних понять та інше.)

)Cистематична картотека статей (СКС) - це

(її структура подібна до структури систематичного каталогу. Відмінність СКС від систематичного каталогу полягає в оперативному відображенні нових матеріалів із журналів, газет, періодичних збірників; у постійному введені нових рубрик.)

)До основних видів довідкових видань належать…

(енциклопедії, словники, довідники.)

)Енциклопедія - це

(наукове або науково-популярне довідкове видання, яке містить найістотнішу інформацію з усіх або окремих галузей знань та практичної діяльності.)

7)Словник - це

8)(довідкове видання, що містить впорядкований перелік мовних одиниць (слів, словосполучень тощо) з короткими їх характеристиками або характеристиками позначених ними понять або з перекладом іншою мовою.)

9)Довідник - це

(видання, що містить короткі відомості наукового, виробничого і прикладного характеру з певного питання.)

)Довідки поділяються на:

(Тематичні, бібліографічні уточнюючі, адресно-бібліографічні, фактографічні).


Список літератури


1) Вохришева М.Г. Теорія бібліографії: навч. посібник для вузів / М.Г. Вохришева. - Самара: СГАКІ, 2004.

) Заочна школа шкільного бібліотекаря. СБ лекцій / Ріс. держ. б-ка. - М.: Шкільна бібліотека, - 2003.

) Карташов Н.С. Загальне бібліотекознавство.: Підручник для студ. вищ. навч. закладів: у 2 ч. / Н.С. Карташов, В.В. Скворцов. - М.: Моск. держ. ун-т культури, 2002. - Т.1.: Теоретичні основи бібліотекознавства.

) Карташов Н.С. Порівняльне бібліотекознавство.: Підручник для студ. вищ. навч. закладів. - М.; ІЛО Профиздат, - 2000.

) Клімаков Ю.В. Муніципальна бібліотека: довідково-бібліографічний апарат: учеб.-метод. посібник / Ю.В. Клімаков. - М.: Ліберея-Бібінформ, 2005.

6) Коготков Д.Я. Бібліографічна діяльність бібліотеки: організація, технологія, управління: підручник / Д.Я. Кігтиків. - СПб. : Професія, 2005.

) Мамонтов С, А, Структура сучасної автоматизованої бібліотеки: Дис. ... канд. пед. наук. - Тамбов, 2001. - 161 с.

) Загальне бібліотекознавство: хрестоматія / сост. Р.А. Трофімова. - М.: Ліберія - Бібінформ, 2007. - Ч.1.: Теоретичні основи ББК

) Справочнік бібліотекаря / Наук. ред. А. Н. Ванєєв, В. А. Мінкіна. - СПб. : Професія, 2002. - (Бібліотека): 13300.

) Справочнік бібліографа / Наук. ред. А. Н. Ванєєв, В. А. Мінкіна. - СПб. : Професія, 2003. - (Бібліотека).

) Столяров Ю. М. Бібліотека - двоконтурна система / / Наук. і техн. б-ки. - 2002. - № 11.-С. 5-24.

) Столяров Ю.М. Захист бібліотечного фонду: навч. посібник для вузів / Ю.М. Столяров. - М.: ФАИР-Прес, 2006.


Теги: Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки  Диплом  Журналистика
Просмотров: 13038
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки
Назад