Облік доходів від операційної діяльності


Облік доходів від операційної діяльності

У статті розглянуто облік доходів від операційної діяльності як однієї із складових отримання прибутку підприємства.

Постановка проблеми. Успішна діяльність підприємства значною мірою залежить від рівня управління його доходами, метою якого є отримання прибутку. Доходи можуть розглядатися як відносно самостійні обєкти управління, аналіз складу та динаміки яких дозволяє оцінити відповідність змін, що відбулися у звітному періоді, стратегічним намірам підприємства. Загальний аналіз прибутку передбачає попередній розподіл доходів за джерелами їх утворення.

Актуальність теми зумовлена тим, що основною метою підприємства залишається одержання максимального прибутку, одним із засобів досягнення цієї мети є збільшення валового доходу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліку доходів від операційної діяльності досліджувались багатьма відомими вітчизняними і зарубіжними вченими. Пропозиції щодо їх теоретичного та практичного вирішення висвітлені у наукових працях М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, В.Б. Івашкевича, Є.В. Калюги, М.В. Кужельного, В.О. Ластовецького, Б.М. Литвина, Н.М. Малюги, В.Ф. Палія, М.С. Пушкаря, В.С. Рудницького, Я.В. Соколова, В.В. Сопка, Є.С. Хендріксена, П.Я. Хомина та інших науковців.

Метою дослідження є висвітлення засад обліку доходів від операційної діяльності підприємства.

Викладення основного матеріалу. Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобовязань, які призводять до зростання власного капіталу, крім зростання капіталу за рахунок внесків власників [1].

Доходи класифікуються за видами діяльності. Розрізняють діяльність, що триває та діяльність, що припиняється.

До діяльності, що триває відносять звичайну діяльність та надзвичайні події. Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку діяльність підприємства (операції, які її забезпечують чи виникають внаслідок здійснення такої діяльності). Прикладом звичайної діяльності може бути виробництво та реалізація продукції, розрахунки з постачальниками, замовниками, працівниками, банківськими установами, податковими органами тощо

Операційна діяльність - це основна статутна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю. Операційна діяльність в свою чергу поділяється на основну та іншу операційну діяльність.

Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій призначено рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності". Фінансовий результат від операційної діяльності включає в себе фінансовий результат від реалізації, а також інші операційні доходи і витрати.

Для обліку операцій, повязаних з реалізацією, використовуються рахунки: 70 «Доходи від реалізації», 90 «Собівартість реалізації».

Для обліку операцій з реалізації готової продукції використовуються такі субрахунки: доход субрахунок інвестиційний фінансовий

«Дохід від реалізації готової продукції»,

«Собівартість реалізованої готової продукції».

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

. Покупцеві передані ризики й вигоди, повязані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

. Підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

. Сума доходу може бути достовірно визначена;

. Є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, повязані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені [4].

Для відображення всіх інших доходів від основної діяльності (крім доходів від реалізації) використовуються такі рахунки:

Рахунки 71 «Іншій операційний дохід» та 94 «Інші витрати операційної діяльності» [2].

У кінці звітного періоду (місяця, року) сальдо рахунків 71 і 94 списуються на субрахунок 791 «Результат основної діяльності».

Висновки


Отже, досліджувані питання показали, що доходи це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобовязань, які призводять до зростання власного капіталу, крім зростання капіталу за рахунок внесків власників. Операційна діяльність - основна статутна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю. Операційна діяльність складається з основної та іншої операційної діяльності. Таким чином рахунки 70 Доходи від реалізації та 71 Інший операційний дохід призначені для відображення доходів від операційної діяльності

Список використаних джерел


1.Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік: підруч. для студентів спеціальності Облік і аудит вищих навч. закл. / Давидюк Т. В., Малюга Н. М., під ред. Бутинець Ф. Ф. - [3-тє вид., доп. і перероб.] - Житомир: Рута, 2005. - 480 с.

2.Голов С.Ф. Бухгалтерський облік за міжнароднимистандартам: приклади та коментарі. Практичний посібник/ Голов С.Ф., Костюченко В.М. - К.: Лібра, 2001. - 84с.

.Журавель Г. П. Бухгалтерський облік: особливості в галузях економіки: навч. посіб. / Журавель Г. П, Я. Д. Крупка, М. С. Палюх - Тернопіль: Економічна думка, 1999. - 449 с.

4.Офіційний сайт Міністерства Фінансів України/ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.minfin.gov.ua <http://www.minfin.gov.ua>.


Теги: Облік доходів від операційної діяльності  Статья  Бухучет, управленческий учет
Просмотров: 3436
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Облік доходів від операційної діяльності
Назад