Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

Курсова робота

Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"


Зміст


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «АМК»

1.1         Загальні положення

1.2    Мета і предмет діяльності підприємства

1.3 Характеристика господарської діяльності

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «АМК»

2.1 Аналіз чисельності персоналу ВАТ «АМК»

2.2 Аналіз стану матеріально-технічних ресурсів ВАТ «АМК»

РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «АМК»

РОЗДІЛ 4.ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВО-КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «АМК» НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ

РОЗДІЛ 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЗОВ-НІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВАТ «АМК»

5.1 Характеристика зовнішньоекономічної діяльності підприємства

5.2 Організація експортно-імпортних операцій на підприємстві

5.3 Характеристика ринків збуту металопродукції

РОЗДІЛ 6. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ВЛАСНИХ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ПРАКТИКУ ЗЕД ВАТ «АМК»

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП


Комплексна практика студентів вищих навчальних закладів України є невід’ємною складовою частиною освітньо-професійної програми підготовки фахівців, основним завданням якої є якість практичної підготовки випускника за освітньо-кваліфікаційним рівнем.

У період комплексної практики студентів закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівця. Від ступеня успішності на цьому етапі залежить професійне становлення майбутнього фахівця.

Метою комплексної практики є формування у студентів на базі знань, що одержані у вищому навчальному закладі, професійних умінь і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах; поглиблення та закріплення у них теоретичних знань, перш за все, з дисциплін, які вивчаються у 9-му семестрі; опанування студентами сучасних прийомів, методів та знарядь праці у сфері їх майбутньої професії: виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

У процесі проходження практик студент повинен навчитися вирішувати типові завдання, які притаманні видам діяльності відповідно до посад, що може обіймати випускник вищого навчального закладу - менеджер-економіст.

Об’єктом дослідження є відкрите акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат".

Відкрите акціонерне товариство «Алчевський металургійний комбінат», створений на базі того, що вступив в 1896 році в буд Донецько - Юріївського металургійного суспільства (1896-1920), Донецько - Юріївського металургійного заводу (1920-1944), підприємство з повним металургійним циклом, що відноситься до металургійної галузі України.

ВАТ "АМК" є підприємством із повним металургійним циклом, основними видами продукції, що виробляє підприємство є: чавун переробний, товстолистовий прокат, сортовий прокат,фасонний прокат, тонколистовий прокат товщиною 2-3 мм. вуглецевих марок сталi, гнутi профілі, профілі листові гофрировані, заготівля для перекату (сляби). Другорядною продукцією комбінату є виробництво гранульованого шлаку в цеху переробки шлаку, товарів народного вжитку в цеху товарів народного вжитку.

У 2003 році на комбінаті був проведений аудит Системи менеджменту якості, проведений аудиторами TUV-CERT (TUV Rheinland Group), no результатам якого комбінату був виданий сертифікат відповідності по DIN EN ISO 9001:2000 р.

Висока якість вироблюваної прокатної продукції дозволяє комбінату отримувати сертифікати схвалення на виробництво продукції по вимогах національних норм і правил країн споживачів.

Особливість сертифікованої продукції полягає в тому, що регламентується зарубіжними стандартами рівень якості продукції, що випускається, повністю відповідає їх вимогам. Продукція атестована міжнародними суспільствами по сертифікації. Комбінат має 9 міжнародних сертифікатів схвалення на виробництво товстолистового, фасонного і сортового прокату.

ВАТ Алчевський металургійний комбінат - одне із старих підприємств південного сходу України. Алчевський металургійний комбінат поставляє свою продукцію на зовнішній ринок більш ніж в 30 країн світу. Продукція Алчевського комбінату постійно експортується на міжнародних ярмарках і виставках в Німеччині, Китаї, Англії і інших країнах.


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «АМК»

1.1  Загальні положення


Відкрите акціонерне товариство «Алчевський металургійний комбінат», створений на базі того, що вступив в 1896 році в стрій Донецько - Юріївського металургійного суспільства (1896-1920), Донецько - Юріївського металургійного заводу (1920-1944), підприємство з повним металургійним циклом, що відноситься до металургійної галузі України.


Таблиця 1.1 - Основні відомості

Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство "Алчевський металургiйний комбiнат"

Скорочене найменування

ВАТ "АМК"

Організаційно-правова форма

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Код за ЄДРПОУ

05441447

Код території за КОАТУУ

4411200000

Територія (область)

Луганська область

Район

д/в

Поштовий індекс

94202

Населений пункт

м. Алчевськ

Вулиця, будинок

Шмiдта, 4

Міжміський код та телефон

(06442) 7-33-01

Факс

7-33-76

WWW-адреса

www.amk.lg.ua


Відкрите акціонерне товариство «Алчевський металургійний комбінат», створений на базі того, що вступив в 1896 році в стрій Донецько - Юріївського металургійного суспільства (1896-1920), Донецько - Юріївського металургійного заводу (1920-1944), підприємство з повним металургійним циклом, що відноситься до металургійної галузі України.

Відкрите акціонерне товариство «Алчевський металургійний комбінат» - одне з найбільших підприємств України, яке продовжує оновлюватися і в своєму складі має такі основні цехи: агломераційний, доменний, мартенівський, ЦНРС, обжимний, товстолистовий №1, товстолистовий №2, сортопрокатний; цехи механічної, енергетичної і транспортної служб; допоміжні цехи; центральна лабораторія комбінату, лабораторія автоматизації і механізації виробництва, обчислювальний центр.


1.2  Мета і предмет діяльності підприємства


Мети і предмет діяльності ОАО «АМК» визначені в Статуті підприємства.

Метою діяльності суспільства згідно із Статутом є здобуття прибули за рахунок виробничої і підприємницької діяльності.

Предметом діяльності суспільства є:

- виробництво металопродукції;

- виробництво будівельних матеріалів, щебеню, граншлака;

- виробництво і переробка сільгосппродукції;

- виробництво товарів народного вжитку;

- будівництво житла і інших об'єктів соціально - культурного побуту; - здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

- комерційна, посередницька, торгівельна і інші види господарської діяльності, не заборонені чинним законодавством;

- автомобільні перевезення людей і вантажів;

- телерадіомовлення;

- надання побутових послуг населенню;

- задоволення соціальних інтересів працівників міста. Суспільство здійснює і інші види діяльності, які не заборонені законодавством України.

ВАТ «АМК» є юридичною особою з дня його державної реєстрації, яка здійснює свою діяльність відповідно чинному законодавству України і Статуту підприємства.

Майно Алчевського металургійного комбінату складається з основних засобів і оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображує в балансі підприємства.

Комбінат має самостійний баланс, розрахунковий, валютний і інші рахунки в банках, фірмову марку і торгівельний знак, які затверджуються правлінням підприємства і реєструються в Торговельно-промисловій палаті, друк зі своєю назвою.

Також підприємство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, поручення, комісії і інші угоди, які не суперечать чинному законодавству; набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати в арбітражному і третейському суді.

ВАТ «АМК» має право у встановленому чинним законодавством порядку:  - випускати коштовні папери;

- засновувати об'єднання і брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності;

- створювати на території України і за її межами свої філії і представництва, а також дочірні підприємства;

- здійснювати інші дії, які не суперечать чинному законодавству.

Створені Алчевським металургійним комбінатом дочірні підприємства, філії й представництва можуть наділятися основними засобами й обіговими коштами, які належать комбінату, Керівництво їх діяльності проводиться особами, які призначаються Правлінням підприємства.


1.3    Характеристика господарської діяльності


Структура управління ВАТ «АМК» є лінійно - функціональною.

Лінійно - функціональна структура (штабне управління) є комбінацією лінійної структури з системою виділення певних функцій. При лінійних керівниках створюються спеціальні підрозділи (штаби), які допомагають лінійному керівникові у виконанні окремих функцій управління.

Переваги:

- можливість отримати високу міру професійної спеціалізації співробітників;

- точно визначити місця і необхідні ресурси (особливо кадрів);

- сприяє стандартизації, формалізації і програмуванню процесу.

Недоліки:

- утрудняє горизонтальне узгодження;

- насилу реагує на зміну

На чолі підприємства знаходиться генеральний директор, якому підкоряються помічник генерального директора за технологією, головний інженер, головний бухгалтер і 9 заступників Додаток А:

1)заступник генерального директора за якістю;

2)заступник генерального директора по соціальних питаннях;

3)заступник генерального директора по зовнішньоекономічних зв'язках і постачаннях;

4)заступник генерального директора по економіці;

5)заступник генерального директора по виробництву;

6)заступник генерального директора по залізничному транспорту;

7)заступник генерального директора по охороні праці і довкілля;

8)заступник генерального директора по економічній безпеці;

9)заступник генерального директора по комерційних питаннях.

Основними постачальниками сировини на підприємство є українські ГОКи, підконтрольні корпорації «Метінвест» (48,8% загальній потребі в сировині), крім того постачання здійснюються з країн СНД і Бразилії (51,2% об'єму сукупної потреби). 9 січня поточного року стало відомо, що «Полтавський ГОК» уклав трирічний контракт безпосередньо з «АМК», згідно якому об'єми постачань ПГОКа на меткомбінат можуть скласти 2,5 млн.тон окатишей на рік.

ВАТ «АМК» встановив довгострокові і дружні зв'язки з основними постачальниками сировини і матеріалів, а також і з іноземними постачальниками обладнання та сировини для виробництва.


Таблиця 1.2 - Основні постачальники

сировини та матеріалів ВАТ «АМК»

№ п/п

Назва матеріалу

Постачальник

Адреса постачальника

Умови оплати

1

2

3

4

5

1

Окатиші залізорудні

ВАТ «Північний гірничо-збагачува -льний комбінат»

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

передоплата

2

Аглоруда

ТОВ «Рудснаб»

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., вул. Костенко, 33

оплата на протязі 5-и банк. днів з моменту постачання продукції

3

Металобрухт

ЗАТ «Керамет»

м.Донецьк вул.50-й Гвардійської дивізії, 17а

оплата на протязі 7-и банківських днів з моменту постачання продукції

4

Залізорудний концентрат

ТОВ «ТС Лтд»

Миколаївська обл. Миколаїв, вул.Декабристів,21

передоплата

5

Залізорудний концентрат

ТОВ «ТС Лтд»

Миколаївська обл. Миколаїв, вул.Декабристів,21

передоплата

6

Вогнетриви

ЗАТ "Керамет"

м.Донецьк вул.50-й Гвардійської дивізії, 17а

оплата на протязі 15-и банківських днів з 5

7

Вогнетриви

ВАТ «Пантелеймонівський вогнетривкий завод»

с. Пантелеймонівна Донецька обл., вул. К.Маркса, 2

оплата на протязі 10-и банківських днів з моменту постачання продукції

8

Феросплави

Українсько- Кіпрська компанія з іноземними інвестиціями ТОВ «Байп Ко ЛТД »

м. Дніпропетровськ вул. Пісаржевского 1а

оплата на протязі 5-и банківських днів з моменту постачання

9

Кокс

Корпорація ІСД

м.Донецьк вул.Щорса 48

Оплата на протязі 10 днів з дати поставки

10

Вугілля АС АКО

ДП «Ровенькиантрацит»

м.Ровеньки. вул. Коммунистична 6

100% передоплата


Іноземні постачальники обладнання та сировини для виготовлення продукції представленні в таблиці 1.3


Таблиця 1.3 - Іноземні постачальники обладнання та сировини ВАТ «АМК» для виготовлення продукції

№ п/п

Назва постачальника

Назва продукції

Умови поставки

Умови оплати

1

2

3

4

5

1

VOEST ALPINE Австрія

Установка і обладнання для киснево-конверторного стану

DDU Алчевськ

передоплата

2

VOEST ALPINE Австрія

Установка і обладнання для двухструйної слябової МНЛЗ

DDU Алчевськ

передоплата

3

Air Liquide Europe Centrale et Orientale Франція

2 повітряроздільні установи

CIF Маріуполь

Акредитив 1-15 міс 2-18 міс

4

Машиненфабрик Геркулес ГмбХ Німеччина

Шліфувальні станки

CIP Алчевськ

п/п 12 місяців

5

ALSTOM Power Conversion GmbH Німеччина

Система головного приводу товстолистового стану

DDU Алчевськ

п/п 90% 13 місяців

6

LECO Instrumente Plzen spol. s.r.o. Чехія

Система для статичних випробувань моделі LX

DDU Алчевськ

50%+50%, Акредитив 6 місяців

7

ANVIN International LTD

Феросплави

DDU Алчевськ

по договору

1

2

3

4

5

8

«M-a- M Ltd», Англія

Клеймовочно-маркіровочні машини

DDU Алчевськ

передоплата

9

AVAN spol s.r.o. Словакія

Маг. порошок вогнетриви

DAF Словакія- Украіна

100 % по факту

10

DALMOND Trading Internation Ltd

Маг. Порошок вогнетриви плити

DAF Росія-Україна

100 % по факту

11

SP.ZO.O Vesuvius Skawina Materialy Ogniotrwale Польша

Вогнетривкі матеріали

DDU Алчевськ

п/п 100%, 45 дней

12

Duferco S. A. Швейцарія

Вогнетривкі матеріали

DAF Росія-Україна

п/п 50%

13

Інтертек Трейдінг Корпорейшин США

Лабораторне обладнання

DDU Алчевськ

п/п 50%+50%, 85 дней

14

ATON Consulting

Феросплави шпат

DDU Алчевськ

по договору


За даними таблиці можна зробити висновок, що ВАТ «АМК» має постійних постачальників, користується значними знижками, відповідно співробітництво відбувається на дуже вигідних умовах для комбінату. За час існування комбінат жодного разу не користувався послугами інших постачальників, вчасно й у повному обсязі робив оплату за продукцію. У свою чергу з боку постачальників виконуються замовлення вчасно, виключення складає Машиненфабрик Геркулес ГмбХ Німеччина, що іноді затримують постачання шліфувальних станків до 2 тижнів, через відсутність необхідних товарних позицій на складі, що у свою чергу іноді приводить до простоїв у роботі з замовленнями. Але так як цей постачальник є ексклюзивним постачальником даної продукції і пропонує максимально можливі знижки, то відповідно змінювати постачальника не має змісту.


РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «АМК

2.1 Аналіз чисельності персоналу ВАТ «АМК»

Людські ресурси - це поняття, що відбиває головне багатство будь-якого суспільства, розвиток якого можливо при створенні умов для відтворення й використання цього ресурсу з урахуванням інтересів кожної людини.

Трудовий потенціал працівника - сукупність фізичних і духовних якостей людини, що визначають можливість і границі його участі в трудовій діяльності, здатність досягати в заданих умовах певних результатів й удосконалюватися в процесі праці.

Кадрова політика комбінату полягає у формуванні стратегії кадрової роботи, установленні цілей і завдань, визначення наукових принципів підбора, розміщенню й розвитку персоналу, удосконалюванні форм і методів роботи з персоналом. Сутність кадрового планування полягає в наданні людям робочих місць у потрібний момент часу й у потрібній кількості відповідно до їх здатностей, схильностями й вимогами виробництва.

 

Таблиця 2.1- Чисельність персоналу

Категорія персоналу

Ед. измер.

2008 рік

Звіт за 2007 р.

2008 р. в % до 2007 р.План

факт

фактв % до плануУсього персоналу

чол.

21790

21519

98,8

20478

105,1

у тому числі: - ППП

чол.

19227

19084

99,3

18142

105,2

- робітники

чол.

15843

15742

99,4

15005

104,9

- керівники

чол.

1416

1374

97,0

1347

102,0

- фахівці

чол.

1376

1360

98,8

1264

107,6

- службовці

чол.

121

122

100,8

119

102,5

- охорона

чол.

471

486

103,2

407

119,4

Непромислова група

чол.

2563

2435

95,0

2336

104,2

На 01.01.2009 р. на ВАТ "АМК" трудиться 22254 чол.: керівників- 1395,

фахівців- 1415, службовців- 137, робітників- 16222,охорони- 549.На робочих місцях працює 1153 чел. з вищим утворенням й 2939чел. із середньою освітою. Основними причинами використання фахівців на робочих місцях є: відсутність вакансій, недостатній рівень знань і досвіду для роботи на керівних посадах.

Плинність кадрів зустрічається на кожнім підприємстві, що стосується ВАТ "АМК", те основні причини полягають у незадоволеності заробітною платою, зміні клімату, відсутності житла, прогулах, арештах, стані алкогольного сп'яніння, розкраданнях, по стані здоров'я, по догляду за дітьми. За порушення виробничої й технологічної дисципліни за 2008 рік було покарано 515 керівників і фахівців. Вжитийо заходи стягнень: оголошений догана, позбавлені заохочувальних премій, звільнені від займаних посад, звільнені з комбінату, утриманий оклад.

Плинність тих, що працюють в 2008 р. в порівнянні з 2007 р. характеризується наступними даними:


Таблиця 2.2 - Плинність персоналу

Найменування

2008 рік

2007 рік

1

2

3

Прибуло, всього

773

1431

у тому числі:- відновлених за рішенням суду- по організаційному набору, що закінчили училище з систем професійно-технічного вчення

140

162

- переведено з інших підприємств, будівництв, організацій

30

27

- найнято самим підприємством

603

1242

Вибуло, всього

1737

1846

у тому числі:- переведено на інші підприємства

118

222

- у зв'язку з переходом на навчання, призовом в армію, відходом на пенсію і іншим причинам, передбачених

672

895

законом, у зв'язку із закінченням терміну договору і робіт- за власним бажанням

743

665

- звільнено за прогул і інші порушення трудової дисципліни

204

64


У 2008 році на підприємство прибуло на 66 % відсотків менше персоналу,ніж у 2007 ,а вибуло на 6 % менше, ніж у 2007.


Таблиця 2.3 - Фактична середньомісячна

заробітна плата робітника, грн.

Найменування персонала

Заробітна плата


2008 рік

2007 рік

2008 р. в % до 2007 р.

Промислово - виробничого персоналу

1800

1620

111,1

у тому числі:
 - робітників

1700

1300

130,0

 - керівників

3362

2912

115,4

 - власників

4851

3549

130,3

 - службовців

1900

1774

124,3

 - загін ВВО

1600

1400

117,7

Непромислового персоналу

1200

1000

115,0

По комбінату

3000

2750

121,5


У порівнянні з 2007 роком середня заробітна плата по комбінату зросла на 21,5%. Середня заробітна плата робітників на 30%, керівників на 15,4 %, власників на 30,3 %, службовців на 124,3 %, непромислового персоналу на 15 %.

Зростання середньомісячної заробітної плати 1-го трудящого по комбінату в 2008 р. в порівнянні з 2007 р. на 21,5 % пояснюється поетапним збільшенням схем тарифних ставок (окладів).

Середня годинна тарифна ставка робітника першого розряду з нормальними умовами праці ПВП - 7,02 грн. Середній розряд по комбінату - 4,525, по ПВП - 4,53.

Для розширеного відтворення одержання прибутку й рентабельності потрібно, щоб темпи росту продуктивності праці випереджали темпи росту його оплати. Якщо такий принцип не дотримується, то відбувається перевитрата фонду заробітної плати, підвищення собівартості й зниження суми прибутку.


2.2 Аналіз стану матеріально-технічних ресурсів ВАТ «АМК»


Склад основних фондів

Основні фонди - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи іншого використання для здійснення виробничих, адміністративних і соціокультурних функцій.

Економічна сутність основних фондів полягає у тому, що вони слугують визначальними характеристиками для здійснення відтворювальних процесів функціонування та розвитку будь-яких суб’єктів господарювання.

Головними ознаками основних фондів є термін їх експлуатації (більше одного календарного року), вартість і спосіб її перенесення. Основні фонди, у свою чергу, поділяються на основні виробничі та основні невиробничі фонди.

На балансі підприємства на кінець 2008 року знаходяться такі ОФ:

1.Виробничого призначення:

- будівлі та споруди - 1 430 881 (тис. грн..)

- машини та обладнання - 959 309 (тис. грн..)

- транспортні засоби - 7 711 (тис. грн..)

- інші - 76 169 (тис. грн..)

2.Невиробничого призначення: - 26 521(тис. грн..)

- будівлі та споруди - 24 559 (тис. грн..)

- машини та обладнання - 1 485 (тис. грн.)

- транспортні засоби - 0 (тис. грн..)

- інші - 477 (тис. грн..)

Усього - 1 457 402 (тис. грн..)

Пояснення: Орендованих основних засобів товариство не має. Ступінь зносу основних засобів станом на 31.12.2008 р. складає 49,4%. Протягом звітного періоду надійшло основних засобів на суму 778621 тис. грн. Вибуло основних засобів за 2008 р. на суму 163682 тис. грн. за первісною вартістю. Передано в оперативну оренду основних засобів на суму 7465 тис. грн. за первісною вартістю. Обмеження щодо використання майна вiдсутнi.

Склад обігових фондів

Для забезпечення безперебійного процесу виробництва на підприємстві, крім основних виробничих фондів, потрібні предмети праці, які виступають у вигляді оборотних фондів.

Сукупність обігових фондів і фондів обігу називається обіговими засобами підприємства.

Оборотні фонди - це частина виробничих фондів, які повністю споживаються в кожному виробничому циклі, змінюють чи втрачають свій первинний вигляд і повністю переносять усю свою вартість на створювану продукцію.

Речовим змістом оборотних фондів є предмети праці, які в процесі виробництва перетворюються в готову продукцію, становлячи її матеріальну основу, або сприяють її створенню і мають вартість менше встановленого на підприємстві нормативу, а термін експлуатації менше одного року.

Оборотні фонди перебувають у постійному русі (обороті), починаючи від надходження предметів праці на склад підприємства до отримання готової продукції та переходу її у сферу обігу (реалізації).

У плановій та обліковій практиці оборотні фонди поділяють на:

а) виробничі запаси;

б) незавершене виробництво і напівфабрикати власного виготовлення;

в) витрати майбутніх періодів

У 2008 році забезпечення всіма видами матеріалів здійснювалося на плановій основі торгівельних балансів, що складалися щомісячно, укладених договорів і наданих цехами заявок.

У 2008 році відділ матеріально-технічного забезпечення уклав 474 договори на загальну суму 166609,67тис. грн., у тому числі за фактом постачання 185 договорів на суму 63618,30 тис. грн., по передоплаті 289 договорів на суму 102991,37 тис. грн.

Фінансово-господарська діяльність велася по 461 договору на суму 155716,71 тис. грн., у тому числі по передоплаті по 276 договорам на суму 92098,41тис. грн., за фактом постачання по 185 договорам на суму 63618,3 тис. грн., з них:

- через корпорацію «ІСД» по 1 договору на суму 3861,30 тис. грн.

- через постачальників ВАТ «АМК» по 460 договорам на суму 151855,41тис. грн.

У 2008 році по укладених договорах отримано матеріалів на загальну суму 99929,0 тис. грн., у тому числі:

- від корпорації «ІСД» на суму 3861,3 тис. грн.

- від постачальників ВАТ «АМК» на суму 96067,7тис. грн.

з них: по зовнішньоекономічних контрактах на суму 3971,2 тис. грн.

Від загального об'єму постачань по передоплаті отримано матеріалів на суму 57285,02 тис. грн., за фактом постачання - на суму 42643,98 тис. грн.

Доля предоплат в загальній сумі постачань склала 57,3%.


Таблиця 2.4 - Перелік матеріалів, придбаних відділом матеріально - технічного забезпечення в 2008 році, тис. грн.

Найменування матеріалів

Заявлено на 2008 г.

Укладено договорів на 2008 г

Придбано в 2008 р., всього

1

2

3

4

Всього по ОМТО

141243,77

155716,71

99929,00

Чорні метали

63276,40

70493,84

42033,98

металопрокат

28900,00

36326,12

18103,38

труби

12561,40

14863,60

10852,20

трубопровідна арматура

7256,00

6335,40

3704,40

канат, стропа

3920,00

3774,30

2288,50

електроди зварювальні

3500,00

2184,20

1865,20

дроти зварювальні, наплавлювальні, порошкові

4407,60

4407,60

2771,60

металлорукава

541,00

541,00

538,70

метизи в асортименті

1985,40

1866,42

1827,80

інші матеріали

205,00

195,20

82,20

Кольорові метали

16423,84

15516,09

11031,46

бронза

1672,32

1672,32

1594,23

електроди графітовані

6637,02

6637,02

4107,51

мельхіор

188,56

188,56

188,56

реліт

1042,14

1042,14

939,73

інший прокат

6883,80

5976,05

4201,43

Допоміжні матеріали

31750,58

28293,83

26536,77

Хімічні матеріали, матеріали для технології

24206,00

22091,90

21064,10

з них: матеріали для технології

20006,00

18165,00

18187,50

хімічні, лакофарбні матеріали

4200,00

3926,90

2876,60

асбоматеріали, гумотехнічні вироби

6564,58

5313,93

4657,37

гази, інші матеріали

980,00

888,00

815,30

Електроізоляційні матеріали

4705,65

7506,89

2823,39

Будівельні матеріали

12743,50

17259,10

7374,50

лісопродукция

1845,00

6076,70

1493,50

плита МКРП

623,00

622,20

372,80

шпала дерев'яна, брус

851,50

851,50

348,60

збірний залізобетон

5321,00

4427,30

1476,00

ізолюючі матеріали

1491,00

2532,00

1375,90

інші матеріали

2612,00

2749,40

2307,70

Папір

729,00

781,00

360,90

Хозматеріали

2400,00

2289,00

1578,80

Інструмент

4181,00

6957,30

3313,94

абразивний інструмент

2153,30

3867,80

2114,80

твердий сплав

288,60

610,20

233,80

газополум'яне устаткування

144,50

308,60

82,20

1

2

3

4

інший інструмент

1594,60

2170,70

883,14

Охорона праці

5033,80

6619,66

4875,26

спецодяг, спецвзуття

2469,2

3563,66

2435,90

засоби індивідуального захисту

1878,60

2350,00

1807,80

матеріали для соціальної сфери (дитячі оздоровчі табори, бази відпочинку)

120,00

126,00

113,10

матеріали, що змивають і знежирюючі

350,00

350,00

305,00

медикаменти

15,00

15,00

14,60

матеріали для пожежної безпеки

201,00

215,00

198,86

Примітка: у статті «Допоміжні матеріали» по рядку «Матеріали для технології» договору поміщені на суму 18165,0 тис. грн. без врахування залізничного тарифу, вступ на суму 18187,5 тис. грн. з врахуванням залізничного тарифу.

Матеріально - технічне забезпечення

За звітний період з ОМТО УКС було укладено 201 договір, у тому числі: 197 договорів на покупку на суму 77 375 тис. грн. і 4 договори на продаж на суму 51 624 тис. грн. Загальна сума укладених договорів 128 999 тис. грн.

Завезено на комбінат матеріалів на суму 70 753 тис. грн.

Видано в роботу матеріалів на загальну суму 67 390 тис. грн.

Залишки товарно - матеріальних цінностей на 01.01.2009 р. складають 27 039 тис.грн., у тому числі:

- по відділу матеріально-технічного забезпечення на суму 22 327 тис. грн., з них:

- залишки на складі - 15 817 тис.грн.;

- залишки в зоні монтажу за підрядчиками - 5 660 тис.грн.;

- залишки в зоні монтажу за цехами - 850 тис.грн. - по відділу устаткування (кабель, металоконструкції) - 4 712 тис.грн.

Реалізовано металопрокату на суму 32 306,5 тис. грн., з них основний об'єм (29 204 тис.грн.) доводиться на відвантаження металопрокату для виготовлення металоконструкцій МНЛЗ №1, МНЛЗ №2, киснево-конвертерного цеху, 3 399 тис. грн. доводиться на відпустку будівельної періодичної арматури ВАТ «Алчевськкокс». Реалізовано інертних матеріалів на суму 19 317 тис. грн.


РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «АМК»


Бухгалтерський облік на пiдприємствi здійснюється згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 р. 996-ХIУ, Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв.

Баланс на 31 грудня 2008 року ВАТ «АМК» наведено в додатку В.

Звіт про фінансові результати діяльності ВАТ «АМК» за 2008 р. наведено в додатку Д.

Інформаційною основою проведення фінансового аналізу є фінансова бухгалтерська звітність, що являє собою комплекс взаємопогоджених показників фінансово - господарської діяльності підприємства за звітний період.

Основні показники, що показують фінансовий стан підприємства, подані в звітній формі № 1 - «Баланс підприємства» (додаток В). Баланс характеризує фінансовий стан підприємства на визначену дату і показує ресурси підприємства в єдиній грошовій оцінці по їхньому складу і напрямкам використання, з однієї сторони (актив), і по джерелах їх фінансування - з іншої (пасив). Для розшифровування деяких статей балансу застосовуються додаткові звітні форми, такі як форма №2 «Звіт про фінансові результати» (додаток Д) і форма №3 «Звіт про фінансово - майновий стан підприємства».

В більшості випадків дослідження структури і динаміки фінансового стану підприємства робиться за допомогою порівняльного аналітичного балансу. Такий баланс отримуємо з вихідного балансу шляхом ущільнення окремих статей і доповнення його показниками структури.

Порівняльний аналітичний баланс зводить воєдино і систематизує розрахунки, які проводить аналітик при ознайомленні з балансом. Схемою порівняльного аналітичного балансу охоплені такі важливі показники, як:

- відносна величина структури (графа 3 і графа 5), що показує, яка доля тієї або іншої статті активу (пасиву) в майні підприємства (валюті балансу);

- показник абсолютного приросту (графа 6), що показує на скільки збільшилася (зменшилася) величина статті в абсолютному вираженні;

- базисний темп зростання (графа 8);

- показник, що відображає відносну зміну статей балансу за звітний період по відношенню до базисного (графа 7).

За даними балансу зробимо порівняльний аналітичний баланс (таблиця 3.1).


Таблиця 3.1 - Порівняльний аналітичний баланс ВАТ «АМК» за 2008 рік

Найменування статті балансу

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+,-)

 


тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Темпи зросту %

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Актив балансу

 

І. Необоротні активи

 

Основні засоби та нематеріальні активи

1457411

27,00

2367056

26,46

909645

-0,54

162,42

 

Незавершене будівництво

2251128

41,71

3224704

36,05

973576

-5,66

143,25

 

Довгострокові фінансові інвестиції та відстрочені податкові активи

95934

1,78

294473

3,30

198539

1,52

306,95

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

7299

0,13

36897

0,41

29598

0,28

505,51

 

Усього за розділом І

3811772

70,62

5923130

66,22

2111358

-4,4

155,39

 

ІІ. Оборотні активи

 

Запаси

624487

11,57

1132675

12,66

508188

1,09

181,38

1

2

3

4

5

6

7

8

Дебіторська заборгованість

734913

13,62

1592575

17,80

857662

4,18

216,70

Інша поточна дебіторська заборгованість

42785

0,79

45207

0,51

2422

-0,28

105,66

Грошові кошти та їх еквіваленти

36088

0,67

11792

0,13

-24296

-0,54

32,68

Інші оборотні активи

131597

2,44

235976

2,64

104379

0,2

179,32

Усього за розділом ІІ

1569870

29,09

3018225

33,74

1448355

4,65

192,26

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

15821

0,29

3946

0,04

-11875

-0,25

24,94

Баланс

5397463

100

8945301

100

3547838

0

165,73

Пасив балансу

 

І. Власний капітал

 

Статутний капітал

1077525

19,96

1077525

12,05

0

-7,91

100

 

Додатковий вкладений капітал

46616

0,86

46616

0,52

0

-0,34

100

 

Інший додатковий капітал

459265

8,51

1768343

19,77

1309078

11,26

385,04

 

Резервний капітал

39494

0,73

39494

0,44

0

-0,29

100

 

Нерозподілений прибуток

339972

6,30

664957

7,43

324985

1,13

195,59

 

Усього за розділом І

1962872

36,36

3596935

40,21

1634063

3,85

183,25

 

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

10

0,01

0

0

-10

-0,01

0

 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

1718960

31,84

2672488

29,88

953528

-1,96

155,47

 

IV. Поточні зобов'язання, в тому числі

 

Короткострокові кредити банків

168374

3,12

199000

2,22

30626

-0,9

118,19

 

Векселі видані

397389

7,36

150737

1,68

-246652

-5,68

37,93

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

884807

16,39

1336996

14,95

452189

-1,44

151,11

 

Поточні зобов'язання за розрахунками

73267

1,36

648861

7,25

575594

5,89

885,61

 

Інші поточні зобов’язання

191778

3,55

340284

3,81

148506

0,26

177,44

 

Усього за розділом IV

1715615

31,78

2675878

29,91

960263

-1,87

155,97

 

V. Доходи майбутніх періодів

6

0,01

0

0

-6

-0,01

0

 

Баланс

5397463

100

8945301

100

3547838

0

165,73

 


Після складання порівняльного аналітичного балансу і проведення необхідних розрахунків отримуємо ряд найважливіших характеристик, що описують фінансово-майновий стан ВАТ «АМК»:

1) Загальна вартість майна підприємства складає 5396018 тис. грн.

2) Вартість необоротних засобів (активів) складає 3811767 тис. грн..

3) Вартість мобільних (оборотних) активів складає:


1568430 + 15821 = 1584251 тис. грн.


Вартість майна підприємства збільшилася на 95,42%, що може говорити про розширення підприємством господарського обороту, що в цілому є позитивною характеристикою.

У структурі сукупних активів комбінату найбільшу питому вагу займають необоротні активи (66,22%). Алчевський металургійний комбінат має «важку» структуру активів (оскільки доля необоротних активів складає більше 40%). Це свідчить про значні накладні витрати і високу чутливість до зміни виручки. При цьому слід зазначити, що в порівнянні з попереднім звітним періодом доля необоротних активів в майні підприємства зменшилася на 4,4 процентних пунктів. Такі зміни сприяють прискоренню оборотності.

Вартість оборотних активів комбінату зросла на 1448355 тис. грн. (темп зростання склав 192,26%). Разом з цим зросла і доля оборотних активів в структурі активів ВАТ «АМК» на 4,65 процентних пунктів. Це може говорити про збільшення виробництва. Проаналізуємо зміни окремих статей оборотних активів підприємства. Представимо ці зміни в таблиці 3.2.


Таблиця 3.2 - Аналіз структури оборотних засобів ВАТ «АМК»

Найменування статті

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+,-)


тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Темпи зросту %

1

2

3

4

5

6

7

8

ІІ. Оборотні активи

Запаси

624487

11,57

1132675

12,66

508188

1,09

181,38

Дебіторська заборгованість

734913

13,62

1592575

17,80

857662

4,18

216,70

Інша поточна дебіторська заборгованість

42785

0,79

45207

0,51

2422

-0,28

105,66

Грошові кошти

36088

0,67

11792

0,13

-24296

-0,54

32,68

та їх еквіваленти
Інші оборотні активи

131597

2,44

235976

2,64

104379

0,2

179,32

Усього за розділом ІІ

1569870

29,09

3018225

33,74

1448355

4,65

192,26


На початок звітного періоду найбільший вклад до формування оборотних активів підприємства внесла дебіторська заборгованість (13,62%) (табл. 3.2). На кінець звітного періоду показник дебіторської заборгованості збільшився на 4,18 процентних пунктів. Структура активів з високою долею заборгованості і низькою долею грошових коштів може свідчити про проблеми, пов'язані з маркетинговою політикою підприємства, а також про переважно не грошовий характер розрахунків.

Що стосується запасів комбінату, то їх вартість за звітний період зросла на 508188 тис. грн., темп зростання при цьому склав 181,38 і становила 1132675 тис. грн.

Аналізуючи майнове положення комбінату, необхідно також оцінити стан використовуваних основних засобів. Для цих цілей розраховуються наступні показники:

- коефіцієнт зносу;

- коефіцієнт оновлення;

- коефіцієнт вибуття.

Коефіцієнт зносу основних засобів характеризує долю вартості основних засобів, списану на витрати в попередніх періодах, в первинній вартості і розраховується по формулі:


, де(3.1)


 - коефіцієнт зносу основних засобів;

 - накопичений знос;

 - первинна вартість основних засобів.Коефіцієнт оновлення основних засобів визначає частину тих засобів, що є на кінець звітного періоду, яка складає нові основні засоби і розраховується по формулі:


, де(3.2)

 - коефіцієнт оновлення основних засобів;

 - вартість основних засобів, що поступили за період;

 - первісна вартість основних засобів на кінець періода.Коефіцієнт вибуття показує, яка частина основних коштів, з якими підприємство почало діяльність в звітному періоді, вибула з різних причин. Формула розрахунку даного показника наступна:


, де(3.3)


 - коефіцієнт вибуття;

 - вартість основних засобів, що вибули за період;

 - первісна вартість основних засобів на початок періоду.За наведеними даними спостерiгається зменшення ступеню зношеностi основних засобiв. Коефiцiєнт оновлення перевищує коефiцiєнт вибуття, що свiдчить про створення та придбання об'єктiв основних засобiв та як наслiдок, зростання виробничого потенцiалу пiдприємства.

На Алчевському металургійному комбінаті основним джерелом формування майна підприємства є власний капітал. На початок року його доля в структурі пасивів складала 36,36%. На кінець звітного періоду частка власного капіталу в структурі пасивів збільшилася на 3,85% і склала 3596935 тис. грн.

Дані, приведені в таблиці 3.3, показують зміни в структурі власного капіталу. Частка статутного, додатково вкладеного та резервного капіталів ВАТ «АМК» на протязі 2008 року залишилася незмінною. В той же час збільшилася частка іншого додаткового капіталу та нерозподіленого прибутку.

Таким чином, збільшення джерел формування майна підприємства сталося за рахунок збільшення:

- власних засобів на 46,06% (1634063 : 3547838);

- довгострокових зобов'язань на 26,88% (953528 : 3547838);

- поточних зобов'язань на 27,06% (960263 : 3547838).

Такі зміни є в цілому позитивними, оскільки спостерігається зростання власного капіталу. Крім того, підприємство зуміло залучити довгострокові кредити банків, що може сприяти тимчасовому поліпшенню фінансового стану, за умови, що притягнені засоби не будуть заморожені на тривалий час в обороті.

Таблиця 3.3 - Аналіз структури власного капіталу ВАТ «АМК»

Найменування статті

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+,-)


тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Темпи зросту %

1

2

3

4

5

6

7

8

І. Власний капітал

Статутний капітал

1077525

19,96

1077525

12,05

0

-7,91

100

Додатковий вкладений капітал

46616

0,86

46616

0,52

0

-0,34

100

Інший додатковий капітал

459265

8,51

1768343

19,77

1309078

11,26

385,04

Резервний

39494

0,73

39494

0,44

0

-0,29

100

капітал
Нерозподілений прибуток

339972

6,30

664957

7,43

324985

1,13

195,59

Усього за розділом І

1962872

36,36

3596935

40,21

1634063

3,85

183,25


Проведемо оцінку фінансової стійкості Алчевського металургійного комбінату з використанням наступних коефіцієнтів:

- коефіцієнт фінансової автономії;

- коефіцієнт фінансової залежності;

- коефіцієнт фінансового ризику.

Коефіцієнт фінансової автономії (незалежності, концентрації власного капіталу) характеризує долю власних засобів підприємства (власного капіталу) в загальній сумі коштів, авансованих в його діяльність.

Розрахунок коефіцієнта фінансової автономії робиться за формулою:


, де(3.4)


 - коефіцієнт фінансової автономії;

 - власний капітал;

 - всього джерел засобів.На ВАТ «АМК» коефіцієнт фінансової автономії нижче критичного значення (0,5), що говорить о залежності підприємства від зовнішніх кредиторів.

Коефіцієнтом, зворотним коефіцієнту фінансової автономії є коефіцієнт фінансової залежності. Коефіцієнт фінансової залежності розраховується по формулі:


(3.5)

Критичне значення коефіцієнта фінансової залежності - 2.

Таким чином, Алчевський металургійний комбінат на кінець 2008 року зменшив долю позикових засобів у своєму фінансуванні до показника в 2,4869 від аналогічного показника в 2,7495 у на початку року.

Коефіцієнт фінансового ризику (коефіцієнт важеля) показує співвідношення притягнених засобів і власного капіталу. Розрахунок цього показника робиться за формулою:


, де(3.6)


 - коефіцієнт фінансового ризику;

 - притягнені засоби.Оптимальне значення даного коефіцієнта < 0,5. Критичне значення - 1.

Судячи з розрахунків, можна стверджувати, що на початку 2008 р. на кожну одиницю власних засобів приходиться 1,7498 одиниць притягнених, а наприкінці звітного періоду цей показник зменшився до 1,4869. Цей показник також значно перевищує критичне значення.

Розрахунок коефіцієнтів капіталізації для ВАТ «АМК» представлено в таблиці 3.4.


Таблиця 3.4 - Розрахунок коефіцієнтів капіталізації ВАТ «АМК»

Показники

Рівень показника


На початок року

На кінець року

Відхилення

1. Коефіцієнт фінансової автономії

0,3637

0,4021

0,0384

2. Коефіцієнт фінансової залежності

2,7495

2,4869

-0,2626

3. Коефіцієнт фінансового ризику

1,7498

1,4869

-0,2629


Чим вище рівень першого показника і нижче другого і третього, тим стійкіше фінансове положення підприємства. На ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» протягом звітного періоду коефіцієнт фінансової автономії підприємства збільшився на 3,8 процентних пунктів. А показник залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів зменшився на 0,26. Така динаміка показників фінансової автономії і фінансової залежності в даному випадку є негативною тенденцією, оскільки первинні значення вказаних показників для ВАТ «АМК» знаходяться на досить малому рівні.

На кожну гривню власних засобів підприємства на початок звітного періоду доводилося 1,75 гривень притягнених засобів, на кінець звітного періоду - 1,49 гривень. Це ще раз підтверджує досить слабкий рівень фінансової стійкості комбінату.

Проаналізуємо ліквідність ВАТ «АМК».

Здатність підприємства платити за своїми короткостроковими зобов'язаннями називається ліквідністю. Інакше кажучи, підприємство вважається ліквідним, якщо воно в змозі виконати свої короткострокові зобов'язання, реалізовуючи поточні (оборотні) активи.


Таблиця 3.5 - Аналіз ліквідності балансу, тис. грн

Актив

Код ряд-ка

На початок звітного періоду

На кінець звітно-го періоду

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Платіжний надлишок або недостача

на початок періоду

на кінець періоду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Найбільш ліквідні активи (А1)

230 240

28277+7811=36088

2297+9495=11792

1.Негайні пасиви (П1)

540-610

48751+4900+0+4254+15362+0+0+191778=265045

61661+7638+0+5957+18655+0+0+340284=434195

-398107

-469

2.Активи, що швидко реалізуються (А2)

150 160 170 180 210 220

284+186412+305849+242368+42785+0=777698

0+890002+29343+673230+45207+0=1637782

2.Короткострокові пасиви (П2)

500-530

168374+0+397389+884807=1450570

199000+0+150737+1336996=1686733

-672872

- 48951

3.Активи, що реалізуються повільно (А3)

100 120 130 140 250 270

32660+74606+224092+1129+131597+15821=479905

424061+108943+599671+0+235976+3946=1372597

3.Довгострокові пасиви (П3)

480

1718960

2672488

1239055

1299891

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.Активи, що важко реалізуються А4

080

3811772

5923130

4.Постійні пасиви (П4)

380 430 630

1962872+10+6=1962879

3596935+0+0=3596935

1848893

2326195

Баланс

280

5397463

8945301

Баланс

640

5397463

8945301

X

X

Баланс буде абсолютно ліквідним, якщо задовольнятиме такі умови:

- Найбільш ліквідні активи перевищують негайні пасиви або дорівнюють їм.

- Активи, що швидко реалізуються, дорівнюють короткостроковим пасивам або більші за них.

- Активи, що реалізуються повільно, дорівнюють довгостроковим пасивам або більші за них.

- Активи, що важко реалізуються, менші за постійні пасиви.

При аналізі ліквідності балансу ВАТ «АМК» перші 2 умови не виконуються. Це свідчить про те, що фактична ліквідність балансу відрізняється від абсолютної.

За даними таблиці баланс підприємства, що аналізується, є в основному ліквідним. На кінець звітного періоду:


- А1 < П1;

- А2 < П2;

- А3 > П3;

- А4 > П4.


Перспективну ліквідність можна визначити, порівнюючи активи, що реалізуються повільно, із довгостроковими пасивами, тобто з майбутніми надходженнями та платежами.

Баланси ліквідності за кілька періодів дають уявлення про тенденції зміни фінансового стану підприємства.

Для попередньої оцінки ліквідності підприємства використовуються дані бухгалтерської звітності - форма № 1 «Баланс» (додаток В) і форма №2 «Звіт про фінансові результати» (додаток Д) за 2008 рік.

При визначенні ліквідності розраховуються наступні коефіцієнти:

- коефіцієнт поточної ліквідності;

- коефіцієнт швидкої ліквідності;

- коефіцієнт абсолютної ліквідності;

- коефіцієнт оборотності запасів;

- коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;

- коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості;

Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт покриття балансу) дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень поточних активів підприємства доводиться на одну гривну поточних зобов’язань. Якщо поточні активи перевищують за величиною поточні зобов’язання, підприємство може розглядатися як успішно функціонуюче. На практиці, як правило значення коефіцієнта покриття в межах 1,0 - 1,5 свідчить про те, що підприємство своєчасно погашає борги. Критичне значення коефіцієнта покриття прийняте рівним 1,0, при значенні коефіцієнта покриття менше 1,0 підприємство має неліквідний баланс.

Коефіцієнт поточної ліквідності розраховується за формулою:


, де(3.7)


 - коефіцієнт поточної ліквідності;

 - оборотні активи;

 - витрати майбутніх періодів;

 - поточні зобов’язання.Таким чином, баланс ВАТ «АМК» на кінець поточного року став ліквідним.

Коефіцієнт швидкої ліквідності (коефіцієнт «лакмусового папірця»). На відміну від попереднього він враховує якість оборотних активів і є строгішим показником ліквідності, оскільки при його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи. Орієнтовне нижнє значення цього коефіцієнта рівне 1.

Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується за формулою:


, де(3.8)


 - коефіцієнт швидкої ліквідності;

 - запаси.Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов'язань може бути погашена негайно. Як орієнтовне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності приводиться його теоретичне значення, яке повинне бути не менше за 0,20- 0,25.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується за формулою:


, де(3.9)


 - коефіцієнт абсолютної ліквідності;

 - грошові кошти та їх еквіваленти в національній та іноземній валюті;

 - поточні фінансові інвестиції.


Коефіцієнт оборотності запасів показує, як часто обертаються запаси для забезпечення поточного об'єму продажів. Він розраховується за формулою:


, де(3.10)


 - коефіцієнт оборотності запасів;

 - собівартість реалізованої продукції;

 - середня вартість запасів.Розділивши тривалість звітного періоду на коефіцієнт оборотності
запасів, одержимо кількість днів, необхідних на один оборот запасів:


днів

дні


Таким чином, один оборот запасів за звітний період збільшився на 4 дні і становив 42 дні.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (коефіцієнт оборотності за розрахунками). В процесі господарської діяльності підприємство надає товарний кредит для споживачів своєї продукції. Тобто існує розрив в часі між продажем товару і надходженням оплати за нього, внаслідок чого виникає дебіторська заборгованість. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує, скільки разів за звітний період обернулися засоби, вкладені в розрахунки. Він обчислюється за формулою:


, де


 - коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;

 - дохід від реалізації продукції;

 - середня дебіторська заборгованість.Використовуючи цей коефіцієнт, розрахуємо наочніший показник - період інкасації, тобто час, протягом якого дебіторська заборгованість звернеться в грошові кошти.

Для цього розділимо тривалість звітного періоду (у днях) на коефіцієнт оборотності за розрахунками:


днів

днів


Дебіторська заборгованість звертається в грошові кошти на протязі 45 днів.

Розрахуємо коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості.

Кредиторська заборгованість, на відміну від дебіторської, свідчить про наявність грошових коштів, тимчасово привернутих підприємством і що підлягають поверненню. Період погашення кредиторської заборгованості розраховується за допомогою коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості. Він обчислюється за формулою:


, де(3.11)


 - коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості;

 - собівартість реалізованої продукції;

 - середня кредиторська заборгованість.Розділивши тривалість звітного періоду на коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, одержимо середню кількість днів, протягом яких комбінат оплачує рахунки кредиторів:


днів

день


ВАТ «АМК» сплачує по своїм рахункам на протязі 91 дня. Ця дата збільшилася на 3 дні в порівнянні зі становищем на початку звітного року.

Після проведених розрахунків показників ліквідності та фінансової стійкості ВАТ «АМК» для наочності проведемо узагальнення отриманих показників (табл. 3.6).

Розрахунок показникiв лiквiдностi металургійного комбінату свiдчить про достатнiй обсяг лiквiдних активiв для погашення поточної кредиторської заборгованостi. Станом на 31.12.2008 р. чистий оборотний капiтал досяг позитивного значення, що свiдчить про достатнiй обсяг обiгових коштiв для покриття поточних зобов'язань. Слiд вiдзначити, що протягом 2008 року майже всi розрахованi показники лiквiдностi покращились (крiм коефiцiєнту абсолютної лiквiдностi) та вiдповiдають нормативному значенню.


Таблиця 3.6 - Узагальнення результатів аналізу показників ліквідності і фінансової стійкості ВАТ «АМК»

Показник

Од. вимір.

На 01.01.2008 р

На 31.12.2008 р

Відхилен-ня

1

2

3

4

5

Активи комбінату

тис. грн.

5397463

8945301

3547838

Власний капітал

тис. грн.

1962872

3596935

1634063

Коефіцієнт фінансової автономії

-

0,3637

0,4021

0,0384

Коефіцієнт фінансової залежності

-

2,7495

2,4869

-0,2626

Коефіцієнт фінансового ризику

-

1,7498

1,4869

-0,2629

Поточні зобов’язання

тис. грн.

1715615

2675878

960263

Довгострокові зобов’язання

тис. грн.

1718960

2672488

953528

Оборотні активи

тис. грн.

1569870

3018225

1448355

в тому числі:

- запаси

тис. грн.

624487

1132675

508188

- дебіторська заборгованість

тис. грн.

734913

1592575

857662

- грошові кошти

тис. грн.

36088

11792

-24296

- інші оборотні активи

тис. грн.

131597

235976

104379

Витрати майбутніх періодів

тис. грн.

15821

3946

-11875

Коефіцієнт поточної лік-ті

-

0,9243

1,1294

0,2051

Коефіцієнт швидкої ліквідності

-

0,5418

0,7032

0,1614

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

-

0,0210

0,0044

-0,0166

Коефіцієнт оборотності запасів

-

9,6295

8,7522

-0,8773

Тривалість обороту

дні

38

42

4

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

-

8,0239

8,1894

0,1655

Термін інкасації дебіторської заборгованості

дні

46

45

-1

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

-

4,1693

4,0442

-0,1251

Тривалість обороту кредит-ї заборгованості

дні

88

91

3


З даних таблицi видно, що в структурi джерел коштiв пiдприємства переважає залучений капiтал: станом на 01.01.2008 р. за рахунок власного капiталу сформовано 36% активiв, станом на 31.12.2008 року - 40% активiв комбінату. Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами станом на 31.12.2008 р. не вiдповiдає нормативному значенню.

Основними показниками ефективності діяльності ВАТ «АМК» є відносні показники рентабельності.

Наступним етапом фінансового аналізу комбінату є оцінка рентабельності підприємства.

Рентабельність - це відносний показник прибутку, який відображає відношення отриманого ефекту (доходу, прибутку) з наявними або використаними ресурсами.

Рентабельність власного капіталу показує величину прибутку, яка припадає на 1 гривню власного капіталу. Він визначається за формулою:


, де(3.12)


 - рентабельність власного капіталу;

 - чистий прибуток;

 - власний капітал.


 або 12%

 або 9%


Чиста рентабельність підприємства показує величину чистого прибутку, яка припадає на 1 гривню активів. Він визначається за формулою:


(3.13)

 або 4,65%

 або 4,23%


Операційна рентабельність реалізованої продукції показує змогу підприємства отримувати прибуток від діяльності до зняття витрат, які не відносяться до операційної діяльності. Він визначається за формулою:


, де(3.14)


 - операційна рентабельність реалізованої продукції;

 - операційний прибуток;

 - дохід від реалізації.


 або 8,65%

 або 7,71%


Коефіцієнт рентабельності активів (капіталу) показує, який прибуток отримує підприємство з кожної гривні вкладеної в активи. Він розраховується за формулою:

, де(3.15)


 - коефіцієнт рентабельності активів;

 - прибуток від звичайної діяльності за звітній період;

 - баланс.


 або 6%

 або 4,53%


В таблиці 3.7 представлено аналіз відносних показників ефективності діяльності ВАТ «АМК» за 2007-2008 рр.

Таблиця 2.6 - Розрахунок та оцінка відносних показників ефективності діяльності ВАТ «АМК» за 2007 - 2008 рр.

Показник

Результат, %

Відхилення (+,-)


За 2007 рік

За 2008 рік


Рентабельність власного капіталу

12,49

9

-3,49

Чиста рентабельність підприємства

4,65

4,23

-0,42

Операційна рентабельність реалізованої продукції

8,65

7,71

-0,94

Рентабельність активів

6

4,53

-1,47


Протягом 2008 року на Алчевському металургійному комбінаті збільшилась загальна сума балансу. В значної мірі збільшились обігові активи та дебіторська заборгованість. На кінець звітного періоду збільшилась сума власного капіталу за рахунок зростання суми іншого додаткового капіталу.

Діяльність підприємства на кінець звітного періоду стала у меншій мірі фінансуватися за рахунок власних коштів. Показники фінансової стійкості ВАТ «АМК» свідчать про задоволене фінансове становище підприємства.

Наприкінці звітного періоду на підприємстві збільшилася сума нерозподіленого прибутку та іншого додаткового капіталу. Залучені кошти збільшились за рахунок довгострокових зобов'язань. Суттєво збільшилась сума поточних зобов'язань через зростання таких пунктів, як: кредиторська заборгованість за товари, роботи то послуги, заборгованість за розрахунками з одержаних авансів, бюджетом, зі страхування, з оплати праці.

Добрим показником є збільшення на кінець звітного періоду власного оборотного капіталу підприємства. Показники абсолютної та уточненої ліквідності нижче своїх нормативних значень. Для їх зростання підприємству необхідно контролювати надходження грошових коштів на свої рахунки.

На ВАТ «АМК» має місце добре обертання сукупних та оборотних активів та відносно мала тривалість їх обороту. Період погашення дебіторської заборгованості складає 45 днів. Для зменшення показників обертання необхідно підвищити виручку від реалізації продукції.

Від'ємні показники рентабельності, як сукупних, так і оборотних активів говорять про те, що підприємство несе збитки з кожної гривні, яка була вкладена у сукупні та оборотні активи, з кожної гривні власного капіталу і з кожної гривні реалізованої продукції. Для зростання рентабельності підприємства необхідно зменшити збитки підприємства та збільшити чистий прибуток від реалізації продукції.

Коефіцієнт оборотності запасів показує швидкість обороту запасів для забезпечення поточного обсягу продажів, він склав: за 2007 рік - 38 днів, за 2008 рік - 42 дня. Це означає, що для збереження поточного рівня продажів поповнення запасів необхідно було здійснювати через 42, 38 днів відповідно по роках.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує, скільки оборотів зробили за рік засоби, вкладені в розрахунки. 3а аналізований період даний показник склав: 2007 рік - 8,02, 2008 рік - 8,19. Використовуючи цей коефіцієнт, розраховується більш наочний показник - період інкасації, тобто час, протягом якого дебіторська заборгованість звернеться в кошти. Період інкасації (період чекання підприємством одержання коштів після реалізації продукції) відповідно зумовили: на початку 2008 року - 46 днів, а в кінці року - 45 днів.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, за допомогою якого розраховується період погашення цієї заборгованості за аналізований період склав: 2007 рік - 4,17, 2008 рік - 4,04. Розділивши тривалість звітного періоду на коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, одержимо середню кількість днів, протягом яких підприємство оплачує рахунки кредиторів: 2007 рік - 88, 2008 рік - 91день.

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що в 2008 р. платоспроможність заводу в порівнянні з 2007 р. відносно не змінилася, оскільки кількість днів інкасації як перевищувала кількість днів оплати кредиторської заборгованості, так і перевищує.


РОЗДІЛ 4.ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВО-КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «АМК» НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ


ВАТ «АМК» з більшістю своїх постачальників працює вже не один рік. Таке співробітництво підприємства встановлене з наступними підприємствами:

ВАТ «КГМК Криворіжсталь» м. Кривий ріг, ВАТ «Азовсталь» м. Маріуполь, ТОВ ТД «Запоріжсталь» м. Київ, ВАТ «Харцизський трубний завод» м. Харцизськ, ВАТ «Дніпропетровський завод ім. Петровського» м. Дніпропетровськ, ВАТ «Дружковський завод» метизу м. Дружковка, ТОВ «Українська гірничо-металургійна компанія» м. Київ, корпорація «ІСД» м. Донецьк, ТОВ «Регіон» м. Донецьк, НПІГ «Інтерпайп» м. Дніпропетровськ, ТОВ «Компанія Схід» м. Донецьк, ДПРССП «Кредо» м. Донецьк, ТОВ «ЕСТ» м. Донецьк, ЗАТ «ЛСТК» м. Луганськ, ТОВ «Індустрія Інвест» м. Запоріжжя, КОКБ «Квант» м. Алчевськ, ТОВ «Лайт Інжиніринг» м. Алчевськ, ТОВ «Ай-дар» м. Луганськ, ЧП Овчаренко Н.Ф. м. Алчевськ,Чп Резніченко А.В. м. Алчевськ, ЧП «Євростандарт-плюс» м. Алчевськ, СМП «Віал» м. Алчевськ, ТОВ НПП «Промвок» м. Дніпропетровськ, ТОВ «Аті-Трейд» м. Луганськ, ТОВ «Укрбізнес-альянс» м. Луганськ, ТОВ «Химсервіс-плюс» м. Донецьк, ТОВ «СБТ» м. Луганськ, ТОВ «Укрметаллорукав» м. Краматорськ, ТОВ «Легенда» м. Алчевськ, ЧП «Ава-Імпекс» м. Алчевськ, ЧП «Мідлайн» м. Дніпропетровськ, ТОВ «Віссон-Трейд» м. Алчевськ, «Донбасспромойл» м. Донецьк, ВАТ «ЛіндеГазУкраїна» м. Алчевськ, ТОВ «С.П.Е.К. Інтернешнл Ко» м. Київ, МСП ПКФ «Імпульс» м. Донецьк, ТОВ «Химпромресурс» м. Донецьк, ДП з ІЇ «ЕСЬКО» м. Маріуполь, АОЗТ «Харьковстройкомплект» м. Харків, ВАТ «Часовоярський вогнетривкий комбінат» р. Годинник-яр, ТОВ «Северодонецкжелезобетон» м. Сєвєродонецьк, КП «Лісичанський завод ЖБІ» м. Лісичанськ, ТОВ «Комплект» м. Маріуполь, ТОВ «ДЗЖБІ» м. Донецьк, ЗАТ «Бетон-Нова» р. Дебальцево пос. Миронівський, ТОВ ПФ «Гидрожелезобетон» м. Годинник-яр, ТОВ «Інбіко» м. Алчевськ, ВАТ «Донцемент» пос. Новоамвросиевськоє, ТОВ «СВД» м. Донецьк, ТОВ ПСП «Азовінтекс» м. Маріуполь, ТОВ «Укрпромарматура» м. Алчевськ, ЧП «Евродон» м. Алчевськ, ЗАТ «Керамік» м. Артемовськ, ТОВ «Цегла» м. Зімогорье, КОКБ «Квант» м. Алчевськ, ТОВ «Бучанський завод стеклоїзделій» м. Золить, ТОВ «Торговельно-промислова компанія» м. Львів, ВАТ «Ізоляція» м. Донецьк, НПП «Добробут Лтд» м. Київ, ТОВ «Шифер Краматорська» м. Краматорськ, ТОВ «Тетра» м. Лісичанськ, ТОВ «Укртеплоїзоляция» м. Сєвєродонецьк, ТОВ «Донінтрейд» м. Донецьк, ЗАТ «Скляний завод «Пролетар» м. Лісичанськ, АОЗТ НВО «Практика» м. Київ, ЗАТ «Алчевськкоксохимремонт» м. Алчевськ, ТОВ «спектр-постачання» м. Дніпропетровськ, ПСО КП «Алчевськстрой» р. Алчевськ, ЧП Евенко А.А. м. Донецьк.

Контракт купівлі-продажу - це основний комерційний документ, що визначає права й обов'язки учасників зовнішньоторговельної операції, у якому викладений комплекс дій по здійсненню торговельного обміну.

Згідно з укладеними договорами, підприємство гарантує якість товару та якість постачання.

Маркетингова діяльність є як об'єктивною необхідністю орієнтації науково-технічної, виробничої і збутової діяльності ВАТ «АМК» на врахування ринкового попиту, потреб і вимог споживачів. Вона спрямована на визначення конкретних цілей і шляхів їх досягнення.

В першу чергу, маркетинг як концепція управління підприємством потребує аналізу управлінської діяльності. Для керівництва цим процесом необхідні чотири елементи: вихідні дані (інформація); мета діяльності; власне діяльність і контроль результатів.

Якісно новий підхід до управління виробництвом, обумовлений сукупністю видів діяльності в рамках маркетингу, полягає в тому, що аналіз платоспроможного ринкового попиту на продукцію, потреб споживачів стає основою для виявлення можливостей виробництва, шляхів його інтенсифікації і підвищення ефективності.

Сучасна система управління виробництвом грунтується на ринковій концепції. Це, насамперед, врахування ринкового попиту, вимог споживача до кількісних і якісних характеристик продукції. Раціональне господарювання можливе лише в тому випадку, якщо передумовою орієнтації виробництва і збуту продукції будуть вимоги ринку. ВАТ «АМК» розглядає маркетинг як інструмент регулювання виробництва і збуту, а отже, і ринкових відносин. При цьому споживач диктує свої умови на ринку, вимоги до властивостей продукції, а виробник до них активно пристосовується.

Мета маркетингу ВАТ «АМК» - забезпечення його рентабельності у визначених часових проміжках. Звідси - орієнтація на довгострокове прогнозування всієї маркетингової ситуації (від попиту до можливостей підприємства в цій перспективі). Спрямованість на перспективу, цільова орієнтація і комплексність є найважливішими сторонами маркетингу.

Маркетинг як різновид діяльності необхідної за умов ринкової економіки, виконує такі функції:

- вивчення ринку, його структуризація (сегментування), аналіз і прогнозування попиту;

- вибір сегментів ринку, прийнятних для підприємства;

- визначення номенклатури та асортименту продукції для ринку;

- розробка стратегії виходу на ринок і реакції на дії конкурентів;

- реклама, збут та його стимулювання;

- політика ціноутворення.

Виконанням цих функції займається відділ маркетингу ВАТ «АМК».

Маркетингова товарна політика - це діяльність підприємства щодо забезпечення заданого рівня задоволення потреб у товарі в рамках завдань, що вирішуються за допомогою маркетингу.

Для того, щоб розробити маркетингову політику, ВАТ «АМК» необхідно забезпечити якість товару, який вони виготовляють.

Маркетингова програма ВАТ «АМК» є набором рішень, стимулюючих продажі. Вони покликані допомогти отримати нових клієнтів, «відняти» замовників у конкурентів, активізувати роботу з «недопрацьованими» клієнтами.

Для наочності представимо маркетингову програму у вигляді графіка ключових заходів. В таблиці 4.1 наведено графік ключових заходів маркетингової програми ВАТ «АМК» на 2010 рік.


Таблиця 4.1. - Ключові заходи маркетингової програми ВАТ «АМК» на 2010 рік

Заходи

Січень

Лютий

Березень

Вартість, грн.

1. Аналіз ринку, конкурентів, ступінь впливу чинників.

ХХХХ

ХХ


-

2. Участь у виставці


 Х


8000

3.Практичний семінар для партнерів


Х


-

4.Заходи по підвищенню впізнаваємості торговельної марки


 ХХ

ХХ

12000

5.Пошук потенційних замовників


ХХ


-

6.Пряма розсилка зацікавленим сторонам рекламних матеріалів та офертХ

4

7.Укладення договорівХХХ

-

5.Зниження викидiв парникових газiв в атмосферуХХХХ

50000

Сумарна вартість заходів:

70004


Таким чином, здійснення запропонованих заходів забезпечить завоювання міцного положення ВАТ «АМК» на обраних зовнішніх ринках. Загальна вартість здійснення маркетингової програми складає 70004 грн.


РОЗДІЛ 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВАТ «АМК»

5.1 Характеристика зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Для регулювання зовнішньоекономічної діяльності ВАТ «АМК» створений департамент ЗЕД (Додаток Е), метою якого є організація роботи на зовнішньому ринку, проведення планування і організації роботи за кордоном, встановлення ділових відносин з іноземними партнерами, підготовка й укладання договорів, проведення переговорів і т.д.

ВАТ «АМК» здійснює зовнішньоекономічну діяльність, здійснюючи імпортні і експортні операції.

Металургійний комбінат співпрацює з Росією, експортує свою продукцію в країни ближнього і дальнього зарубіжжя.

Перехід до ринку зумовив необхідність становлення в країні економіки відкритого типу, що розвивається як складова частина світової економіки. У цих умовах головною фігурою в зовнішньоекономічній діяльності стає підприємство, яке наділене правом самостійно здійснювати цю діяльність відповідно до чинного законодавства. Основним актом, регулюючим відносини у вказаній сфері, є Закон України від 16 квітня 1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність», введений в дію з 1 липня 1991 р.

Конкурентами на внутрішньому ринку для ВАТ «АМК» є: «Криворіжсталь», «Азовсталь», «Металургійний комбінат ім. Ілліча», «Запоріжсталь», «Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Дзержинського», «Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», «Макіївський металургійний комбінат», і т.д. (Додаток Б).

Алчевський металургійний комбінат поставляє свою продукцію на зовнішній ринок більш ніж в 60 країн світу. Особливий попит на зовнішньому ринку мають товстолистовий прокат і чавун. Алчевська сталь широко використовується в суднобудуванні, атомному і хімічному машинобудуванні, для виробництва газопроводів, локомотивів, тракторів і т.д. Продукція Алчевського комбінату постійно експортується на міжнародних ярмарках і виставках в Німеччині, Китаї, Англії та інших країнах.

Основним принципом діяльності комбінату є випуск продукції, яка повністю задовольняє запитам споживачів, відповідає внутрішнім і міжнародним стандартам і забезпечує прибуток підприємству.


5.2 Організація експортно-імпортних операцій на підприємстві


Організацією і управлінням зовнішньоекономічної діяльності на ВАТ «АМК» займається спеціалізована структура - відділ зовнішньоекономічних зв'язків і постачань (ВЗЕЗ і П). Крім того, в структурі підприємства є відділ митного оформлення товарів, відділ транспортних перевезень.

Відділ ЗЕЗ і П має складну розгалужену структуру. У підпорядкуванні заступника генерального директора по ЗЕЗ і постачаннях знаходяться 3 відділи: відділ ЗЕЗ і П, відділ митного оформлення і відділ транспортних перевезень.

Відділ ЗЕЗ і П включає бюро імпорту, бюро експорту, бюро обліку відвантаження продукції, бюро постачань. Відділ митного оформлення включає два бюро: бюро імпортного і експортного декларування.

Відділ транспортних перевезень складається з бюро залізничних перевезень, бюро автотранспортних перевезень, бюро обліку і оформлення накладних.

Основний вид діяльності відділу зовнішньоекономічних зв'язків і постачань - ведення експортно-імпортних операцій.

Техніка проведення безпосередніх експортно-імпортних операцій на ВАТ «АМК» розбивається на декілька етапів: підготовка до висновку контрактів купівлі-продажу, висновок контрактів купівлі-продажу, виконання контрактів купівлі-продажу. Кожен з цих етапів у свою чергу розбивається на декілька послідовних стадій. Основним завданням як експортера, так і імпортера на початковому етапі є пошуки вибору контрагента. Вибір контрагента - питання дуже важливе і складне. Воно залежить від характеру і предмету операції, країни створення і виконання контракту, ємкості ринку кон'юнктури на даному ринку.

Визначивши можливих контрагентів, експортер або імпортер приступає до встановлення контактів з ними. При цьому на основі прямих зв'язків ВАТ «АМК» використовує наступні способи встановлення контактів з потенційними покупцями, а саме:

- направляє пропозицію безпосередньо одному або декільком покупцям;

- приймає і підтверджує замовлення покупця;

- направляє покупцеві пропозицію у відповідь на його запит;

- бере участь в торгах шляхом представлення тендеру;

- бере участь в торговельно-промислових виставках і ярмарках;

- надсилає можливому покупцеві комерційного листа з інформацією про наміри вступити в переговори з приводу укладення договору;

- направляє проформу контракту вже відомому покупцеві як результат узгодження умов контракту по телефону, телетайпу;

- поміщає рекламні оголошення в засобах інформації.

Для успішного проведення імпортної операції, заснованої на прямих зв'язках з контрагентом, ВАТ «АМК» здійснює підготовчу роботу та шукає спосіб встановлення контакту з потенційним продавцем-експортером::

- направляє потенційному або вже відомому продавцеві замовлення;

- направляє запит виробникові товарів;

- оголошує торги із запрошенням до участі фірм, які можуть прийняти і виконати умови організаторів торгів;

- надсилає можливому виробникові комерційного листа про наміри у відповідь на його рекламу або інформацію;

- направляє експортерові беззастережний акцепт його пропозиції;

- поміщує замовлення у виробника товарів.

Основним принципом діяльності комбінату є випуск продукції, яка повністю задовольняє запитам споживачів, відповідає внутрішнім і міжнародним стандартам і забезпечує прибуток підприємству.


5.3 Характеристика ринків збуту металопродукції


За 2008 рік акції українських сталеливарних компаній показали активне зростання. Драйвером зростання послужила сприятлива кон'юнктура світового ринку металопродукції, модернізація виробничих потужностей, поступовий відхід від трансфертного ціноутворення і зростання відвертості компаній.

Великий попит на металопродукцію в світі дає можливість виробникам сталевої продукції перекласти підвищення цін на сировину на кінцевих споживачів і отримати додатковий прибуток за рахунок зростання цін на металопрокат.

Швидко зростаючий внутрішній ринок сприяє продажам усередині країни і зниженню залежності від коливань цін на світовому ринку сталі.

2008 рік був одним з найбільш вдалих для металургів за останній час. Ціни по всіх видах металургійної продукції досягли історичних максимумів. Найбільше зростання цін спостерігалося по сортовому прокату, ціни на який виросли в середньому на 25%, на напівфабрикати на 24%. Ціни на листовий прокат зростали скромнішими темпами (16% по закінченню року). Основними каталізаторами зростання цін були:

- Високий попит на світовому ринку. За даними Міжнародного інституту чавуну і сталі зростання видимого попиту за підсумками 2008 року склало 6,6%.

- Зростання цін на основну сировину (залізняк, що коксує вугілля) і витрат на транспортування заставляло виробників перекладати витрати на кінцевого споживача, що було здійснено за наявності стабільно зростаючого попиту.


Рис. 5.1 - Динаміка споживання сталі


У 1 кварталі 2009 року найбільші сталеливарні компанії оголосили про підвищення цін на свою продукцію. Основним аргументом металургів послужила компенсація витрат на сировину, що нестримно подорожчала. Ціни на залізняк з початку року виросли на 65%, ціни на кокс на 50-60 %. Зростання цін на металопродукцію з грудня 2008 року було приблизно порівнянне із зростанням цін на сировину і склало 50-60%, залежно від сортаменту продукції. Враховуючи високий попит, металургам вдалося повністю перекласти витрати на кінцевих споживачів.


Рис. 5.2 - Ціни на металопрокат (Долл./т)


У 2008 році завантаження потужностей в світі складало 93%, завантаження потужностей без врахування Китаю склало 102%. Враховуючи, що введення нових потужностей, які могли значно збільшити пропозицію не передбачається, найбільш вірогідний сценарій - зростання виробництва порівнянними темпами із зростанням попиту. У такій ситуації, значне зниження цін маловірогідне.

Що стосується Української чорної металургії, то Україна займає 8 місце за об'ємом виробництва стали в світі. За 2008 рік українські металургійні підприємства виробили 42,83 млн. тонн сталі, 35,65 млн. тонн чавуну, 37,84 млн. тонн прокату. У 2008 році об'єднання «Металлургпром», до складу якого входять абсолютна більшість металовиробників України, прогнозує зростання виробництва сталі на 7,4 %, що дозволить досягти річного об'єму в 46 млн. тонн. За підсумками 4 місяців 2008 років в Україні вироблено 14,684 млн. тонн сталі, за умови, що ряд підприємств не завершили заходів щодо ремонту і модернізації виробничих потужностей, запланованих на цей рік.


Рис. 5.3 - Виробництво сталі в Україні, млн. т.


Основним для українських металургійних підприємств є зовнішній ринок. Україна займає 4 місце серед світових експортерів металургійної продукції з річним об'ємом експорту 28 млн. тонн металопрокату і напівфабрикатів. Враховуючи уповільнення зростання експансії китайського експорту, за наявності стабільно зростаючого попиту, можна чекати зростання вжитку української сталевої продукції.

Рис. 5.4 - Динаміка зросту виробництва сталі


Крім того, позитивним чинником для українських виробників буде вступ України в СОТ, що допоможе зняти обмеження на експорт українського металопрокату. Так 13 травня 2008 року Європейська Комісія виступила з ініціативою відміни квот на експорт української сталевої продукції.

Велика частина експортних постачань в 2008 році була направлена в країни Близького Сходу, де із-за будівельного буму, швидкими темпами зростало споживання сталевої продукції. В цілому, українськими виробниками в даний регіон поставили 9,8 млн. т. продукції. Великі об'єми постачань були здійснені до Європи, Азії і країн СНД. Структура українського експорту за останні декілька років значно змінилася: перш за все, знизилися постачання в країни Азії, звідки українська продукція була витиснена китайськими постачальниками.

Товарна структура українських експортних постачань практично не змінялася: доля напівфабрикатів складає 40-44 %, плоского прокату - 30-35 %, довгомірного прокату - 25-27 %. У середньостроковій перспективі така тенденція, найшвидше, збережеться, і доля напівфабрикатів значно не зменшуватиметься. Цьому сприятимуть декілька чинників:

- стабільний попит на вітчизняні напівфабрикати в європейських країнах;

- наявність у складі українських металургійних холдингів прокатних виробництв в Євросоюзі, куди з українських заводів поставляється заготівка;

- заплановані програми модернізації українських підприємств. Вона направлена на розвиток 1 і 2 - го переділів металургійного виробництва, про крупні проекти модернізації прокатного виробництва заявили лише МК Азовсталь і Алчевський МК і те реалізовані ці проекти будуть не раніше 2012 року.


Рис. 5.5 - Товарна структура експорту металопрокату, %


У 1 кварталі 2008 року вжиток металу в Україні зріс на 9,4 % в порівнянні з аналогічним періодом 2007 років - до 2,387 млн. т. У 2007 році Україна наростила споживання металопрокату в порівнянні з 2006 роком на 26,5 % - до 9,453 млн. т. Ґрунтуючись на заявах крупних металовиробників можна чекати зростання вжитку металопрокату в країні до 15 млн. тонн в 2012 році.


Рис. 5.6 - Споживання металопрокату на внутрішньому ринку, млн. т.


Найбільшу долю в закупівлі металопрокату займають: машинобудівні підприємства, виробники труб, виробники метизів і металотрейдери. Найбільш швидко зростаючий сегмент: роздрібна, середньо- і дрібнооптова металоторгівля.

Найактивніше працюють на вітчизняному ринку АрселорМіттал Кривий ріг, Азовсталь (на внутрішній ринок за 1 квартал продано 229 тис. тонн або 16% від загальних продажів підприємства), ДМК ім. Дзержінського (275 тис. тонн продано на внутрішній ринок, що складає 32% від продажів).

Швидко зростаючий вітчизняний ринок забезпечить додатковим попитом українських металургів і частково вирішить питання із завантаженням нових потужностей, які планують ввести (до 2012 року металургійні підприємства планують збільшити потужності по виробництву сталі на 14 млн. тонн в рік).


РОЗДІЛ 6. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ВЛАСНИХ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ПРАКТИКУ ЗЕД ВАТ «АМК»


Аналіз організації і управління ВЕД ВАТ «АМК» дозволяє дати наступні рекомендації по вдосконаленню управління ЗЕД. Підприємство повинне:

- правильно і самокритично визначити мету і напрям зовнішньоекономічній діяльності (експорт, імпорт, іноземні інвестиції і тому подібне);

- необхідно оцінити свої експертні можливості: об'єктивно оцінити свій виробничий потенціал, реальні перспективи його розвитку, забезпеченість необхідною сировинною базою, наявний і перспективний рівень кваліфікації робітників, компетентність керівного складу, можливість якісного вигляду підмета реалізації товару, його упаковки, транспортування;

- розглянути питання, які структурні зміни усередині підприємства необхідно здійснити, щоб бути готовим до експортної (зовнішньоекономічною) роботи з врахуванням всієї її специфіки і складності;

- створити окремий відділ маркетингу або доручити вести цю службу спеціалізованій організації на договірних умовах. Тобто, зробити так, щоб основним завданням маркетингу було в забезпеченні орієнтації підприємства на споживача, його потреби, здійснювати моніторинг конкурентів, визначати сильне і слабкі сторони, надавати інформацію іншим відділам підприємства;

- скласти і підготувати рекламні матеріали з врахуванням специфіки товарів (буклети, каталоги, листівки, прейскуранти і тому подібне);

- вивчити внутрішнє законодавство, що стосується зовнішньоекономічної діяльності;

- визначити, чи може підприємство забезпечити виробництво експортного товару в об'ємах, які потрібні для опанування запланованої частки ринку, для забезпечення рентабельності збуту;

- створити на підприємстві банк даних по товару і партнерам, конкурентам;

- знайти хорошого консультанта по питаннях ЗЕД; - провести активну роботу на виставках;

- проводити заходи щодо формування попиту і стимулювання збуту експортного товару (включаючи рекламу, її методи, виставки і ярмарки).


ВИСНОВКИ


Таким чином, ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» - це потужне промислове підприємство з повним металургійним циклом виробництва, яке має в своєму складі 7 основних цехів: доменний, мартенівський, агломераційний, обжимний, товстолистовий №1, 2 і сортопрокатний. Комбінат в своєму складі не має дочірніх підприємств.

Основною діяльністю ВАТ «АМК» є виробництво такої продукції, як: чавун передільний, листовий і сортовий прокат, сляби і блюмси обтискового цеху, безперервно литі сляби МНЛЗ, заготівка трубна і квадратна. Другорядною продукцією комбінату є виробництво гранульованого шлаку в цеху переробки шлаку, товарів народного вжитку в цеху товарів народного вжитку.

Також комбінат займається зовнішньоекономічною, комерційною, торгівельною і посередницькою діяльністю. Надає автотранспортні послуги, теле- і радіомовлення, надання побутових послуг населенню.

Завдяки високій якості вироблюваної прокатної продукції, в комбінату є можливість отримувати сертифікати схвалення на виробництво продукції по вимогах національних норм і правил країн споживачів.

Особливість сертифікованої продукції полягає в тому, що рівень якості продукції, що випускається, яке регламентується зарубіжними стандартами, повністю відповідає їх вимогам. Продукція ОАО «АМК» є конкурентоздатною на міжнародному ринку. Алчевський металургійний комбінат поставляє свою вироблювану продукцію більш, ніж в 60 країн світу.

Звідси можна зробити висновок, що попит на продукцію Алчевського металургійного комбінату різко збільшився на ринках далекого зарубіжжя. Ця тенденція пов'язана з великою конкуренцією металевої продукції нашого виробника з виробниками Німеччини, Данія, Японії і так далі.

Взагалі високий попит на продукцію Алчевського металургійного комбінату на ринках далекого зарубіжжя обумовлюється низькою ціною вироблюваної продукції і її високою якістю. Що стосується чисельності трудових ресурсів, то в 2008 році на підприємство прибуло 773 людини, що на 658 чоловік менше, ніж прибулих в 2007 році. І вибули в 2008 році також менше чоловік, чим в 2007 році. Це 1737 чоловік в 2008 році проти 1846 чоловік в 2007 році.

На даному етапі комбінат знаходиться в числі підприємств, що реалізовують найбільш ресурсоємні інвестиційні проекти серед всіх українських підприємств. Корпорація "Індустріальний союз Донбасу" продовжує, що почалася в 2004 році, реалізацію широкомасштабної інвестиційної програми по корінній реконструкції і модернізації ОАО "Алчевський металургійний комбінат", яка дозволить даному українському металургійному гігантові стати, як очікується, одними з лідерів в Східній Європі як з технологічною, так і екологічною точок зору.

Головною метою реконструкції підприємства є будівництво нових об'єктів і установка сучасного устаткування, з впровадженням сучасних технологій і засобів контролю, значне збільшення обсягів виробництва, підвищення якості, поліпшення товарних властивостей, зниження витрат енергії на одиницю продукції і, що не менше важливий, поліпшення екологічної обстановки в місті і регіоні.

На даному етапі розвитку підприємства, керівництву необхідно розглянути питання, що можна змінити усередині підприємства (фірми), щоб бути готовим до експортної (зовнішньоекономічною) роботи з врахуванням всієї її специфіки і складності. Також не обходжений визначити оптимальний випуск продукції при мінімальних витратах в процесі виробництва і ефективний продаж продукції комбінату, і на міжнародному ринку.


ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ


1. Воронкова, В.Г -. Кадровий менеджмент : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.Г. Воронкова . ─ К. : Професіонал, 2004

2. Дубич, К.В. Основи теорії управління та менеджменту : навч.посібник для студ.вищих навч.закладів / К.В. Дубич, О.Г. Кірічок, В.К. Процюк . ─ К. : Пектораль, 2005

3. Шегда, А.В. - Менеджмент : Підручник / А.В. Шегда . ─ К. : Знання, 2004

4. Абчук, В.А.- Менеджмент : Учеб. ─ СПб. : Союз, 2002

5.Гуріна Г.С., Луцький М.Г., Мостенська Т.Л., Новак В.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності.- Підручник..- К.: Сузір’я, 2007.- 425с.

6.Щур Д. Л., Трухановіч л.В. Кадри підприємств: 300 зразків посадових інструкцій: Практ. пособ. -3-е видавництво, стер. - М.: Справа і Сервіс, 2001. -910 с.

7.Гуріна Г.С., Луцький М.Г., Мостенська Т.Л., Новак В.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності.- Підручник..- К.: Сузір’я, 2007.- 425с.

8. www.smida.gov.ua <http://www.smida.gov.ua>

www.amk.lg.ua <http://www.amk.lg.ua>


Теги: Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"  Курсовая работа (теория)  Международное право
Просмотров: 2900
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"
Назад