Постоянно действующие третейские суды

  èíñòèòóò  ýêîíîìèêè è ïðàâà


                                                         

                                                    êóðñîâàÿ  ðàáîòà  ïî êóðñó:

                                                    Àðáèòðàæíûé ïðîöåññ

                                                                                                                                                            


Òåìà:                    Òðèòåéñêèé   ñóä.                          


                                                                                                               

                                                                                                               


                                               

 

                                                                  Çóáàêîâ Âèêòîð                                                                                                                                                                                                                  

                                                                  Ìèõàéëîâè÷

                                                                  Þðèäè÷åñêèé ô-ò

                                                                  4 êóðñ

                                                                  ÞÌ-93-211

                                                                  8 ãðóïïà


                            Ìîñêâà, 1996


                                                                             Ìîñêâà   1996.


                                                                                                                                               

                                                               


Теги: Постоянно действующие третейские суды   Другое  Правоохранительные органы
Просмотров: 17263
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Постоянно действующие третейские суды
Назад