Екологічна оцінка ландшафтної диференціації Куп’янського району Харківської області

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Екологічний факультет

Моніторингу, природокористування та попередження надзвичайних ситуацій <#"center">КУРСОВА РОБОТА

З ландшафтної екології

На тему: «Екологічна оцінка ландшафтної диференціації Купянського району Харківської області»


Студента 2 курсу ДЄ-21 групи

напряму підготовки еколог

спеціальності екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Д.В. Ахтирського


м. Харків - 2013 рік

Реферат


Обєктом дослідження курсової роботи є природні комплекси Купянського району Харківської області, масштаби їх поширення та ландшафтна диференціація даного району.

Мета роботи: вивчити основні ландшафтні одиниці Купянського району та їх диференціацію.

У курсовій роботі були використані: карти та атласи Харківської області та Купянського району безпосередньо, бібліографічні джерела інформації, картографічні описи території району.

ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ, УРОЧИЩА, ЛАНДШАФТНІ МІСЦЕВОСТІ, ЛАНДШАФТНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ, МОРФОЛОГІЧНА БУДОВА ЛАНДШАФТУ.


Зміст


Вступ

Розділ 1. Природні умови Купянського району

.1Геологічна будова Купянського району

1.2Кліматичні умови Купянського району

.3Грунти Купянського району

.4Рослинність Купянського району

Розділ 2. Ландшафтна карта Купянського району

.1 Характеристика ландшафтів Купянського району

.2 Виділення ландшафтних місцевостей Купянського району при дрібномасштабному картографуванні

.3 Ландшафтна карта Купянського району на рівні урочищ

.4 Чисельна оцінка ландшафтної диференціації Купянського району

Висновки

Список використаних джерел літератури


Вступ


Однією з пріоритетних позицій сучасної екології є розвиток ладшафтно - екологічних знань, задля розвитку розуміння процесів та взаємодії компонентів в ньому. При розвитку даної позиції можливе досягнення підвищення спроможностей, щодо більш детального спостереження за екологічною ситуацією певної території.

Актуальність теми полягає в тому, що завдяки більш детальній оцінці ландшафтної диференціації даного району можливе більш якісне спостереження за екологічним станом даної території та більш раціональне користування та розподілення території та ресурсів Купянського району

Мета і завдання дослідження : вивчити основні ландшафтні одиниці Купянського району та їх диференціацію, зясувати основні проблеми функціонування ландшафтних одиниць даного району.

Обєкт дослідження : ландшафтні одиниці Купянського району, та масштаб їх поширення.

Предмет дослідження ландшафтна диференціація місцевостей та груп урочищ досліджуваного району.

Методи дослідження: літературний опис, картографічний опис, бібліографічний пошук інформації, обробка використаних джерел літератури.


Розділ 1. Природні умови Купянського району


1.1Геологічна будова Купянського району


Харківська область знаходиться в межах Великого Донбасу - обширний прогин земної кори , який сформувався в девонський та камяновугільний періоди палеозойської ери.

Купянський район розташована на Південно - Західному схилі Воронежського кристалічного масиву , на відрогах Середньоросійської височини. (рис.1.1.).


Рис. 1.1. Геологічна будова Харківської області


В основі Воронезького кристалічного масиву залягає кристалічний фундамент, складений архейпротерозойськими гірськими породами. На поверхні кристалічних порід залягають безпосередньо гірські породи крейдового періоду, які перекриті товщею палеогенових і неогенових відкладів - зелених, червоно-бурих і барвистих глин, пісків і лесовидних суглинків потужністю 1-3 км. Докембрійські породи тут залягають на глибині від 150 до 900 метрів та перекриті осадовими мезокайнозойськими відкладами пермського, юрського, крейдяного та палеогенового віку (рис. 1.1.2.).


Рис. 1.1.2 - Схематична геолого - тектонічна карта Харківської області


Для даного схилу характерна наявність дрібних терас та виступів фундаменту, які в свою чергу не виявляються на поверхні. Завдяки цьому на території Купянського району сформувались значні поклади неметалічних корисних копалин, а саме : піски будівельні для силікатної цегли, черепиці на цементі.

Ґрунтотворною породою є лісовидні суглинки, які можна побачити в ярах і господарських ямах, траншеях на глибині 2 метри. На піщаних терасах на поверхню виходять річкові алювіальні піски, що утворюють хвилястий ландшафт. У звязку з положенням даного району на Воронезькому схилі абсолютна висота району складає від 175 до 200 метрів.

Таким чином, район сформувався на Воронезькому схилі, на потужному осадовому чохлі, внаслідок чого в районі розробляються значні поклади корисних копалин, які використовуються у промисловості будівельних матеріалів.


1.2Кліматичні умови Купянського району

ландшафтний геологічний картографування

Клімат <#"346" src="doc_zip4.jpg" />

Рис. 1.3. Кліматичні умови Харківської області


Періодичність штилів у Купянському районі не перевищує 10% на рік, сила вітру в середньому складає близько 4 м/сек., а це значить, що район є рентабельним для розвитку вітрової енергетики.

Як бачимо, кліматичні умови досліджуваного району є досить мякими та сприятливими для господарства району. Оскільки довжина території району з заходу на схід незначна і коливання висот невеликі, варіація клімату даної території не істотна.


1.3Грунти Купянського району


У структурі ґрунтового покриву (рис.1.4.) досліджуваного району домінують чорноземи. Серед грунтів переважають чорноземи звичайні (65 % району) - середньогумусні перехідні до потужних, змиті й незмиті (на поверхні вододілів). На правому березі р. Оскіл- легкосуглинисті та супіщані солонцюваті змиті чорноземи.

На знижених ділянках є також чорноземи лучні солонцюваті, солончакові та намиті грунти. Слабкопідзолисті суглинисті незмиті та слабозмиті грунти - на крутих схилах балок, зайнятих лісом. Під ріллю відведено близько 50% грунтів району.


Рис. 1.4. Земельні ресурси Харківської області


У результаті процесів опідзолення під сосновими лісами борово - терасного комплексу р. Оскіл сформувалися дерново - підзолисті коротко-профільні грунти. Також трапляються азональні грунти такі як лучні та лучно - чорноземні грунти.

Біля с. Сеньок 68,0 га площі відведено під Заказник грунтовий як схили з рідкісними грунтами - чорноземами супіщаними та лучно-болотними солонцюватими грунтами.

Таким чином, можна сказати, що Купянський має добре розвинені грунтові ресурси, представлені чорноземами, які майже повністю використовуються в сільському господарстві.


1.4Рослинність Купянського району


З точки зору природно-ресурсного потенціалу, найбільш важливим компонентом рослинного світу є ліси. Саме ліси є тим компонентом біосфери, що підтримує екологічну рівновагу, регулює поверхневий і підземний стоки. Вони також виконують водоохоронні та протиерозійні функції, виділяють кисень, очищають повітря від забруднення,захищають поля від суховіїв і пилових бур, служать місцем відпочинку і спілкування з природою людей, місцеперебуванням для фауни. Ліси являють і велику матеріальну цінність як джерело деревини та іншої корисної продукції.

Ліси займають 15,4 тис. га (лісистість- 12,8%). Основні лісові масиви- у західній частині району на правому березі р. Оскіл. У складі лісових насаджень переважають широколистяні породи (49%): дуб звичайний, ясен звичайний, види клену. Сосна звичайна займає приблизно 35% вкритої лісом площі. Розповсюджені також груша звичайна, види в'яза, ліщина звичайна тощо.

Степова рослинність збереглася фрагментарно на схилах балок, вздовж залізничного полотна та непридатних для оранки землях. Тут характерна типова рослинність справжніх та чагарникових і лучних степів з участю багатьох видів реліктової степової флори.


Розділ 2. Ландшафтна карта Купянського району


.1 Характеристика ландшафтів Купянського району


Купянський район належить до Східно - Європейської рівнини і входить до складу лісостепової зони , Середньоруської провінції, Оскільсько - Айдарської та Оскольської областей. На території району сформувались межи річкові та долинні природні комплекси. Межирічні ПК виражені рівнинами лесовими, піднесеними й відносно вирівняними на палеогеновій й неогеновій основі з чорноземами, сірими й темно - сірими опідзоленими грунтами, з кленово - липово - дубовими лісами й сільськогосподарськими угіддями на місці широколистяно - дубових лісів, луків і різнотравно - типчаково - ковилових степів.

Долинні ПК представлені рівнинами низовинними, лесово - терасовими, піщаними й заплавними, плоскими й хвилястими на неогеновому алювії з чорноземами , сірими й темно - сірими , дерновими й дерново - підзолистими, лучними, лучно - болотяними грунтами з сільськогосподарськими угіддями на місці широколистяно - дубових лісів, лучних і різнотравно - типчаково - ковилових степів іноді під кленово - липово - дубовими лісами.


.2 Виділення ландшафтних місцевостей Купянського району при дрібномасштабному картографуванні


Для побудови карти ландшафтних місцевостей Купянського району була використана топографічна карта Харківської області середнього масштабу (1:200000). При картографуванні було виділено чотири типи місцевості: межирічковий, заплавний, борово - терасний, балочно - долинний, які бачимо на рис. 2.5.


Рисунок 2.5. Карта - схема ландшафтних типів місцевостей Купянського району [за автором]


Пояснювальна записка

- заплавний тип місцевості. Рівнини плоскі й слабохвилясті, піщаноглинисті, на голоценовому піщано - муловому алювії заплави з лучно - чорноземними солонцюватими, іноді болотяними грунтами й тофяниками, під злаково - різнотравною, болотно - різнотравяною рослинністю під косовицями, вигонами, частково розорані, іноді під лісами з дуба й вільхи чорної.

борово - терасний тип місцевості. Рівнини дрібногорбисті на молодих четвертинних піщано - мулових відкладах, з чорноземними супіщаними, дерновими підзолистими й дерновими розвинутими піщаними грунтами, іноді з пісками слабозадернованими, під сільськогосподарськими угіддями, вигонами, сосновими й сосново - дубовими лісами.

Балочно долинний тип місцевості. Рівнини лесові, розчленовані балками і ярами, із западинами на алювії стародавньочетвертинних терас, з чорноземами типовими середньо гумусними, чорноземами звичайними середньо гумусними , вилуженими, іноді з чорноземами опідзоленими і реградованими з сільськогосподарськими угіддями на місці широколистяних дубових лісів, лучних і різнотравно - типчаково - ковилових степів, іноді під кленово - липово - дубовими лісами.

Межирічковий тип місцевості. Рівнини лесові, відносно вирівняні, розчленовані ярами та балками на нижньо - середньо міоценовій основі, з чорноземами типовими, звичайними й реградованим, іноді з сірими й темно - сірими опідзоленими грунтами з сільськогосподарськими угіддями на місці лучних і різнотравно - типчаково - ковилових степів, іноді на місці широколистяно - дубових лісів.

Схиловий тип місцевості. Рівнини лесові, піднесені й відносно вирівняні на нижньо - середньо - міоценовій основі, з чорноземами типовими й реградованим, світло - сірими й сірими грунтами, з кленово - липово - дубовими лісами й сільськогосподарськими уіддями на місці широколистяно - дубових лісів і лучних степів.


.3 Ландшафтна карта Купянського району на рівні урочищ


Для побудови ландшафтної карти досліджуваного району було використано топографічну карту цього ж району та карту - схему ландшафтних місцевостей даної території. В результаті побудови було виділено 15 груп урочищ,які проілюстровані на рис. 2.6..


Рисунок 2.6. Ландшафтна карта Купянського району


Пояснювальна записка

Межирічковий тип місцевості. Рівнини лесові, відносно вирівняні, розчленовані ярами та балками на нижньо - середньо міоценовій основі, з чорноземами типовими, звичайними й реградованим, іноді з сірими й темно - сірими опідзоленими грунтами з сільськогосподарськими угіддями на місці лучних і різнотравно - типчаково - ковилових степів, іноді на місці широколистяно - дубових лісів.

. - лісосмуги.

. - Лінійно-витягнутий ландшафт (автомобільні та залізничні транспортні шляхи).

.Селітебний ландшафт.

.Рівнина на лесах з сірими - лісовими опідзоленими грунтами під дубово - широколистяною рослинністю.

.Рівнина на лесах з чорноземами звичайними під сільськогосподарським деревостоєм.

Рівнина на лесовиндному суглинку з чорноземами типовими, звичайними під сільськогосподарською злаковою рослинністю.

- заплавний тип місцевості. Рівнини плоскі й слабохвилясті, піщаноглинисті, на голоценовому піщано - муловому алювії заплави з лучно - чорноземними солонцюватими, іноді болотяними грунтами й тофяниками, під злаково - різнотравною, болотно - різнотравяною рослинністю під косовицями, вигонами, частково розорані, іноді під лісами з дуба й вільхи чорної.

. - лісосмуги.

2. - Лінійно - витягнутий ландшафт ( автомобільні та залізничні транспортні шляхи).

.Селітебний ландшафт.

. Рівнина на піщано - мулових відкладах з лучно - болотними грунтами під болотною рослинністю.

. Рівнина на піщано мулових відкладах з лучно - чорноземними грунтами під різнотравям.

борово-терасний тип місцевості. Рівнини дрібногорбисті на молодих четвертинних піщано - мулових відкладах, з чорноземними супіщаними, дерновими підзолистими й дерновими розвинутими піщаними грунтами, іноді з пісками слабозадернованими, під сільськогосподарськими угіддями, вигонами, сосновими й сосново - дубовими лісами.

8. Дрібногорбиста рівнина на четвертинних піщаних відкладах, дерновими розвинутими піщаними грунтами під сосновими та сосново - дубовими лісами.

. Рівнина на піщано - мулових відкладах з чорноземами супіщаними під сільськогосподарською рослинністю.

балочно долинний тип місцевості. Рівнини лесові, розчленовані балками і ярами, із западинами на алювії стародавньочетвертинних терас, з чорноземами типовими середньо гумусними, чорноземами звичайними середньо гумусними , вилуженими, іноді з чорноземами опідзоленими і реградованими з сільськогосподарськими угіддями на місці широколистяних дубових лісів, лучних і різнотравно - типчаково - ковилових степів, іноді під кленово - липово - дубовими лісами.

10. Днище балки на балочному алювію з намитими болотними грунтами під болотною рослинністю та болотним різнотравям.

. Схил балки на лесах з реградованими сірими лісовими грунтами під деревостоєм.

. Днище балки на балочному алювію з намитими сірими грунтами під чагарниковою рослинністю.

Схиловий тип місцевості.

13. Рівнини лесові, піднесені й відносно вирівняні на нижньо - середньо - міоценовій основі, з чорноземами типовими й реградованим, світло - сірими й сірими грунтами, з кленово - липово - дубовими лісами й сільськогосподарськими угіддями.


.4 Чисельна оцінка ландшафтної диференціації Купянського району


На основі побудованих карт було зроблено певні розрахунки ландшафтної диференціації досліджуваного району. Для того, щоб визначити певну диференціацію досліджуваного району була розрахована відносна площа ландшафтної одиниці до площі району та визначена частота їх зустрічаємості. Отримані дані було занесено до таблиці ( табл. 2.1.).


Таблиця 2.1. Чисельна оцінка ландшафтної диференціації Купянського району

№Назва ландшафтної одиниціПлоща (у % відносно S району)Частота зустрічаємості1.лісосмуги.3,5рідкісні2.Лінійно - витягнутий ландшафт (автомобільні та залізничні транспортні шляхи)8,7субдомінантні3.Селітебний ландшафт.3,6субдомінантні4.Рівнина на лесах з сірими - лісовими опідзоленими грунтами під дубово - широколистяною рослинністю.13,2субдомінантні5.Рівнина на лесах з чорноземами звичайними під сільськогосподарським деревостоєм.0,7рідкісні6.Рівнина на піщано - мулових відкладах з лучно - болотними грунтами під болотною рослинністю.0,2рідкісні7.Рівнина на піщано мулових відкладах з лучно - чорноземними грунтами під різнотравям.0,18рідкісні8.Дрібногорбиста рівнина на четвертинних піщаних відкладах, дерновими розвинутими піщаними грунтами під сосновими та сосново - дубовими лісами.4,2субдомінантні9.Рівнина на піщано - мулових відкладах з чорноземами супіщаними під сільськогосподарською рослинністю.0,6рідкісні10.Днище балки на балочному алювію з намитими болотними грунтами під болотною рослинністю та болотним різнотравям.0,2рідкісні11.Схил балки на лесах з реградованими сірими лісовими грунтами під деревостоєм.1,3рідкісні12.Аквальний ландшафт1,16рідкісні13.Рівнини лесові, піднесені й відносно вирівняні на нижньо - середньо - міоценовій основі, з чорноземами типовими й реградованим, світло - сірими й сірими грунтами, з кленово - липово - дубовими лісами й сільськогосподарськими угіддями.0,6рідкісні14.Рівнина на лесовиндному суглинку з чорноземами типовими, звичайними під сільськогосподарською злаковою рослинністю.48домінантні15.Днище балки на балочному алювію з намитими сірими грунтами під чагарниковою рослинністю.13,86субдомінантні

Аналізуючи дані, можна сказати, що домінантними або фоновими урочищами ( урочища, що часто зустрічаються та займають найбільшу площу) є урочища межирічкового типу місцевості, а саме ділянки, які відведено під сільськогосподарські угіддя. Також значну площу займають території балочно - долинного та борово - терасного типів місцевості.


Висновки


У ході роботи було вивчено основні ландшафтні одиниці Купянського району та їх диференціацію. Також досліджено та проаналізовано природні умови досліджуваного району.

Визначено що:

Район сформувався на Воронезькому схилі, на потужному осадовому чохлі, внаслідок чого в районі розробляються значні поклади корисних копалин, які використовуються у промисловості будівельних матеріалів.

Кліматичні умови досліджуваного району є досить мякими та сприятливими для господарства району. Оскільки довжина території району з заходу на схід незначна і коливання висот невеликі, варіація клімату даної території не істотна. Купянський має добре розвинені грунтові ресурси, представлені чорноземами, які майже повністю використовуються в сільському господарстві.

Ліси займають 15,4 тис. га (лісистість- 12,8%). Основні лісові масиви- у західній частині району на правому березі р. Оскіл. У складі лісових насаджень переважають широколистяні породи (49%): дуб звичайний, ясен звичайний, види клену. Сосна звичайна займає приблизно 35% вкритої лісом площі. Розповсюджені також груша звичайна, види в'яза, ліщина звичайна тощо.

Степова рослинність збереглася фрагментарно на схилах балок, вздовж залізничного полотна та непридатних для оранки землях. Тут характерна типова рослинність справжніх та чагарникових і лучних степів з участю багатьох видів реліктової степової флори.

Купянський район належить до Східно - Європейської рівнини і входить до складу лісостепової зони , Середньоруської провінції, Оскільсько - Айдарської та Оскольської областей. На території району сформувались межи річкові та долинні природні комплекси.

Аналізуючи дані отримані в ході роботи виявлено що, домінантними або фоновими урочищами ( урочища, що часто зустрічаються та займають найбільшу площу) є урочища межирічкового типу місцевості, а саме ділянки, які відведено під сільськогосподарські угіддя. Також значну площу займають території балочно - долинного та борово - терасного типів місцевості.

ландшафтний диференціація урочище картографування


Список використаних джерел літератури


1. Атлас «Географія України»: Картографія - 2004р.: 45 с.

. Атлас "Клімат і водні ресурси україни" Липинський В.М., Осадчий В.І., Шестопалов В.М., Руденко Л.Г., Дмитренко В.П., Мартазінова В.Ф., Набиванець Ю.Б., Бабиченко В.М., Кульбіда М.І., Шерешевський А.І.

. Исаченко А.Г, География сегодня. - м.: Просвещение, 1979. - 190 с.

. Маринич О.М., Ланько А.І., Щербань М.І., Шищенко П.Г. Фізична географія Української РСР. - К.: Вища школа, 1982. - 205 с.

. Маринич О.М., Пархоменко Г.О., Петренко О.М., Шищенко П.Г. Удосконалена схема фізико-географічного районування України // Укр. географ. журнал. - 2003. - №1. - С. 16-20.

. Маринич О.М., Шищенко Л.Г. Фізична географія України. - К.: Вища школа, 2003. - 479 с.


Теги: Екологічна оцінка ландшафтної диференціації Куп’янського району Харківської області  Курсовая работа (теория)  География, экономическая география
Просмотров: 15402
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Екологічна оцінка ландшафтної диференціації Куп’янського району Харківської області
Назад