Самостійне вивчення дисципліни "Аудит"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійного вивчення дисципліни “Аудит”

(для студентів-заочників спеціальності 6.050106 „Облік і аудит”)


Рекомендовано

на засіданні кафедри “Економіки і менеджменту”

протокол № 9 від 30.05 2006 р.

Затверджено

на засіданні навчально-видавничої Ради ДонНТУ

протокол № 4 від 06.12 2006 р.


Красноармійськ 2006


УДК

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни “Аудит” (для студентів-заочників спеціальності 6.050106 - „Облік і аудит”)/Уклад. О.М. Просоленко, Г.С. Тімохіна, О.В. Цвєтнова. – Красноармійськ, 2006. – 64 с.


Викладено тематичний зміст дисципліни, вправи для закріплення матеріалу і самоконтролю студентів, основні вимоги до структури і змісту контрольної роботи, вимоги до ії оформлення та захисту, перелік запитань до семестрового контролю. Методичні вказівки призначені для студентів-заочників спеціальності 6.050106 - „Облік і аудит”.


Відповідальний за випуск:     С.М. Лисенко                               


Укладачі:   О.М.Просоленко

Г.С. Тімохіна

О.В. Цвєтнова

Рецензент: О.О. Школяренко


Зміст


Загальні положення

Організація самостійної роботи студента

Тематичний зміст дисципліни

Вправи для закріплення матеріалу і самоконтролю студента

Загальні правила оформлення контрольної роботи

Завдання до контрольної роботи

Перелік запитань до семестрового контролю

Критерії оцінки знань студента

Список рекомендованих джерел

Список використаних джерел


Загальні положення


Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни “Аудит” студентами-заочниками спеціальності 7.050106 - „Облік і аудит” та охоплюють усі види робіт при вивченні курсу студентами і відображає основні методичні вимоги кафедри «Економіки і менеджменту».

Програма вивчення нормативної дисципліни «Аудит» складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 7.0501 «Економіка та підприємництво» і охоплює всі змістовні модулі, передбачені стандартом. Програма за змістом охоплює основні підрозділи основ дисципліни “Аудит” в її сучасному вигляді у навчальній та науковій літературі.

Основною метою викладання курсу «Аудит» є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок для здійснення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності; обґрунтування власної думки щодо достовірності фінансової звітності та фінансового стану суб'єктів господарювання.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є надання студентам:

-   знань з теорії контролю та основ аудиту;

-   теоретичних знань та практичних навичок із застосування організаційних та методичних прийомів аудиту;

-   практичних навичок з оцінки фінансово-господарської діяльності та розробки стратегії розвитку підприємства;

-   вміння формувати та обґрунтовувати висновки.

Предметом вивчення «Аудиту» є регулювання фінансово-господарської діяльності підприємств та оцінка її відповідності чинному законодавству та критеріям ефективності господарювання.

Вивчивши курс студент повинен знати:

-   поняття аудиту, аудиторської діяльності й аудиторських послуг;

-   органи управління аудиторською діяльністю та їх функції;

-   права, обов’язки, спеціальні вимоги і відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності;

-   порядок сертифікації аудиторів;

-   порядок надання аудиторських послуг;

-   сутність, необхідність, методику та технологію планування аудиторської діяльності;

-   мету, завдання, джерела та методику аудиту активів, пасивів, обліку та фінансової звітності;

-   поняття, класифікацію, структуру та види робочих документів та аудиторських висновків;

-   особливості проведення аудиту в умовах комп’ютерного середовища.

Вивчивши курс студент повинен вміти:

-   вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах аудиту;

-    вміло використовувати методи і процедури аудиту для оцінки діяльності підприємства;

-    прогнозувати і знаходити шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства;

- розробляти і приймати обґрунтовані управлінські рішення;

- формувати та обґрунтувати власну думку про стан фінансової звітності та фінансовий стан суб'єктів підприємництва.

Студент повинен стати справжнім професіоналом, для чого йому необхідно засвоїти ряд спеціальних, загальноосвітніх, гуманітарних, загальноекономічних дисциплін, які разом з циклом професійних дисциплін і циклом практичних занять формують майбутнього фахівця належного рівня. Розвиток аудиторської діяльності значною мірою залежить від практичної підготовки спеціалістів з аудиту.


Організація самостійної роботи студента


Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Зміст самостійної роботи над дисципліною “Аудит” визначається навчальною програмою дисципліни, завданнями та вказівками викладача, даними методичними вказівками.

Забезпечується самостійна робота студента системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення дисципліни: підручники, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум тощо.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу або в домашніх умовах.

Навчальний матеріал дисципліни “Аудит”, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

Студенти, що навчаються за заочною формою, виконують відповідно до навчального плану індивідуальну контрольну роботу, завдання якої охоплюють теми курсу “Аудит”, передбачені методичними вказівками.

Підготовка, написання та захист контрольної роботи є важливою стадією професійної підготовки студентів, поглибленого вивчення ними теорії та практики організації і методики аудиту підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки. Контрольна робота є завершеним самостійним дослідженням актуальних питань теорії та практики організації аудиту в умовах становлення та розвитку ринкових відносин.

У методичних вказівках розроблена контрольна робота з дисципліни „Аудит”, яка складається з трьох частин. Перша частина – теоретичне питання, друга – означення з дисципліни, третя – практичне завдання (господарські ситуації, які моделюють діяльність аудиторських підприємств з питань організації роботи та проведення аудиторських перевірок). Студент повинен скласти і обґрунтувати його розв’язок, послідовно виклавши його у формі текстового або табличного звіту.

Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється у вигляді обговорень, опитувань, розв’язання задач, захисту індивідуальних завдань (контрольної роботи) студентами-заочниками та перевірки знань студентів під час складання заліку.


Тематичний зміст дисципліни

Тема 1. Вступ до курсу «Аудит»

Суть, функції та принципи контролю у суспільстві. Місце контролю в системі управління, його цілі та завдання. Функції контролю в управлінні економікою. Взаємозв'язок контролю з іншими функціями управління.

Організаційна структура контролю в Україні. Класифікація видів контролю та їх характеристика. Державний контроль у країнах з високорозвиненою економікою ринкового типу.

Література: [1, с.3-31,49-56,], [2, с.5-15], [3, с.10-13], [6, с.6-11].

Тема 2. Аудит, його зміст та класифікація

Виникнення аудиту, та розвиток аудиторської діяльності. Призначення та необхідність виникнення аудиту. Ознаки необхідності виникнення аудиту та розвиток аудиторської діяльності в Україні.

Визначення аудиту. Поняття аудиторської діяльності та її складові. Мета аудиту. Класифікація аудиту за певними ознаками.

Відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства.

Література: [1, с.60-91], [2, с.16-45], [3, с.14-16], [6, с.12-13].

Тема 3. Основні принципи, предмет та метод аудиту

Принципи аудиту та їх характеристика. Предмет та об’єкти аудиту.

Методи аудиту. Поєднання методів документальної комплексної ревізії, судово-бухгалтерської експертизи, аналізу господарської діяльності.

Література: [1, с.92-120], [2, с.63-72], [3, с.27-30], [6, с.26-32].

Тема 4. Організація та регулювання аудиторської діяльності в Україні

Регулювання аудиторської діяльності в Україні. Саморегулювання - найважливіша умова забезпечення незалежності аудиту.

Суб'єкти аудиторської діяльності: аудитори та аудиторські фірми.

Суб'єкти регулювання аудиторської Діяльності: держава та професійні організації. Аудиторська палата України, Спілка аудиторів України, Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, їх повноваження, функції та обов’язки.

Сертифікація аудиторів. Термін чинності сертифікату та підтвердження професійної придатності аудиторів. Порядок отримання та скасування сертифікату. Загальні умови проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг.

Поняття стандартів і норм аудиту. Міжнародні стандарти аудиту та їх характеристика. Національні нормативи аудиту їх характеристика, застосування. Кодекс етики професійних бухгалтерів.

Література: [1, с.57-59, 78-82], [2, с.84-110], [5, с.7-32], [6, с.20-25].

Тема 5. Планування, стадії та процедури аудиту

Планування аудиту, його мета, конкретизація завдань аудиту у процесі планування. Етапи планування.

Загальний план аудиту, його зміст. Програма аудиту та її складові.

Аудиторські процедури, їх призначення та види.

Література: [1, с.121-172], [2, с.135-143], [3, с.30-34], [5, с.52-72], [6, с.45-51].

Тема 6. Система внутрішнього контролю на підприємстві

Внутрішній контроль та його характеристика. Структура системи внутрішнього контролю. Середовище контролю та фактори, що його обумовлюють.

Система бухгалтерського обліку на підприємстві - політика і процедура, які стосуються відповідних записів бухгалтерських операцій.

Процедури контролю - спеціальні перевірки, що виконуються персоналом підприємства.

Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю. Документування результатів вивчення системи внутрішнього контролю. Тестування системи внутрішнього контролю.

Внутрішній аудит. Основні завдання внутрішнього аудиту. Організація системи внутрішнього аудиту. Відмінності внутрішнього аудиту від внутрішнього контролю.

Література: [2, с.111-120, 220-239], [6, с.61-66], [5,с.168-195].

Тема 7. Аудиторський ризик, суттєвість, визначення обману та помилки

Підприємницький ризик та його характеристика. Поняття аудиторського ризику та його складові.

Внутрішньовластивий ризик підприємства та фактори, що його обумовлюють. Ризик контролю, його визначення та складові. Ризик невиявлення. Залежність між ризиком контролю і ризиком не виявлення.

Припустимий аудиторський ризик. Модель аудиторського ризику та її використання на практиці.

Кількісна оцінка аудиторського ризику та правила, яких необхідно дотримуватись при її застосуванні. Оцінка ризику у процесі аудиту.

Залежність між компонентами моделі аудиторського ризику. Поняття суттєвості та її оцінка. Послідовність застосування суттєвості на різних етапах аудиту. Суттєве та несуттєве відхилення. Обман та помилка: визначення та фактори, що їх зумовлюють.

Література: [1, с.180-188], [2, с.121-134], [3, с.51-60], [6, с.36-42].

Тема 8. Аудиторські докази та застосування вибірки в аудиті

Поняття аудиторської вибірки. Місце вибіркової перевірки в процесі аудиту. Мета вибіркової перевірки.

Статистичні та нестатистичні методи вибірки. Види вибіркових перевірок.

Використання вибірки при оцінці внутрішнього контролю. Фактори, що впливають на обсяг вибірки. Інтерпретація результатів вибірки. Процедури, що не є вибірковими.

Аудиторські докази. Класифікація доказів. Основні умови збору доказів.

Прийоми і процедури отримання аудиторських доказів. Джерела аудиторських доказів. Основні фактори, які формують вимоги до аудиторських доказів. Вимоги до кількості та якості доказів. Залежність між аудиторськими доказами, ризиком та суттєвістю.

Література: [2, с.73-83, 182-188], [3, с.35-40].

Тема 9. Робочі документи аудитора

Поняття і класифікація робочих документів аудитора. Робочі документи, створені під час планування, підготовки, проведення перевірки, узагальнення її даних, а також документальна інформація, одержана в ході аудиту від третіх осіб.

Класифікація робочих документів аудитора: за часом ведення і використання; за способом і за часом ведення і використання; за способом за джерелами одержання; за ступенем деталізації, за ступенем стандартизації; за формою представлення; за тенденціями складання.

Методика складання робочих документів аудитора і ведення аудиторського досьє. Організаційні, адміністративні документи аудиторських процедур по окремих статтях річного звіту та інші аудиторські дані, висновок, рекомендації (пропозиції).

Література: [2, с.195-204], [3, с.67-68], [4, с.21-26], [6, с.55-57].

Тема 10. Аудит активів, капіталу та зобов'язань підприємства

Джерела та завдання інформації для проведення аудиту грошових коштів та готівкових операцій. Аудит забезпечення збереженості касової готівки та дотримання касової дисципліни, вимог чинного законодавства щодо здійснення касових операцій.

Перевірка операцій на рахунках у банках.

Аудит дебіторської заборгованості.

Аудит наявності та руху основних засобів і нематеріальних активів.

Аудит формування статутного капіталу суб'єктів господарювання та його особливості. Аудит руху та використання капіталу за видами.

Організація та методика аудиту поточних зобов'язань та кредитних операцій. Перевірка використання та своєчасності повернення короткострокових позик і довгострокових кредитів та їх забезпечення.

Література: [1, с.300-304], [3, с.134-209], [4, с.258-302, 315-362], [5, с.218-439], [6, с.89-92, 144-148].

Тема 11. Аудит найважливіших напрямів діяльності підприємств

Аудит операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

Завдання та послідовність аудиту об'єктів приватизації. Аудиторська (експертна) оцінка об'єктів приватизації.

Аудит операцій з цінними паперами.

Аудит експортно-імпортних та валютних операцій.

Література: [1, с.273-300, 312-340, 422-450], [3, с.240-250, 258-261], [6, с.176-181].

Тема 12. Аудит обліку, звітності та фінансового стану господарюючих суб'єктів

Зміст перевірки бухгалтерського обліку. Основні процедури та методика перевірки обліку. Перевірка відповідності даних обліку і звітності. Перевірка даних облікових регістрів та бухгалтерських документів.

Використання методики експрес-аналізу для економічного читання бухгалтерської звітності. Аудиторська оцінка фінансово-економічного потенціалу підприємства та ефективності його використання. Аудиторська перевірка ліквідності та фінансової стійкості господарюючих суб'єктів.

Література: [1, с.451-514], [3, с.109-133, 272-282], [4, с.137-158], [5, с.110-167], [6, с.170-175].

Тема 13. Аудит у комп'ютерному середовищі

Характеристика систем обробки облікової інформації на ПЕОМ. Планування аудиту у комп'ютерному середовищі: вивчення комп'ютерного середовища, визначення ступеня ризику неефективності системи контролю та її ненадійності. Характеристика та підходи до контролю у простих та складних комп'ютерних системах.

Особливості проведення аудиту в умовах ПЕОМ. Система комп'ютеризації зовнішнього та внутрішнього аудиту. Комп'ютерне шахрайство: визначення та ознаки. Заходи щодо його запобігання.

Література: [1, с.233-263], [2, с.164-181], [5, с.196-217].

Тема 14. Узагальнення результатів аудиту

Аудиторський звіт та аудиторський висновок. Загальні вимоги до аудиторського висновку.

Позитивний висновок, умови його представленні. Обставини для неподання безумовно-позитивного висновку: невпевненість та незгода. Умовно-позитивний висновок. Фундаментальна та не фундаментальна невпевненість або незгода та їх причини. Негативний висновок та умови його представлення. Відмова від видання висновку.

Вимоги до стилю формування аудиторського висновку. Порядок складання та подання аудиторських висновків. Рішення користувачів звітності за результатами аудиту.

Література: [1, с.517-557], [2, с.205-219], [3, с.68-82], [4, с.100-105], [6, с.59-84].

 

Вправи для закріплення матеріалу і самоконтролю студента


Поставлені запитання та запропоновані вправи дають студенту можливість закріпити вивчений матеріал та підготуватися до семестрового контролю.

Тема 1. Вступ до курсу «Аудит»

Тема 2. Аудит, його зміст та класифікація

Питання для самоконтролю

1.   Види економічного контролю.

2.   Форми економічного контролю.

3.   Суть контролю як функції управління.

4.   Місце аудиту в системі економічного контролю.

5.   Пояснити суть аудиту, його мету і завдання.

6.   Історія становлення і розвитку аудиту в світі.

7.   Дати характеристику тенденцій, які впливають на розвиток аудиту в світі.

8.   Історія становлення і розвиток аудиту в Україні.

9.   Пояснити відмінність конкретних завдань аудиту від загальних.

10. Обґрунтувати необхідність аудиту.

11. Характеристика основних етапів розвитку аудиту в світі.

12. Види аудиту.

13. Класифікація аудиту.

14. Суть незалежного аудиту фінансової звітності.

15. Поняття про управлінський (операційний) аудит.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Скласти хронологічну таблицю розвитку аудиту в Україні, використовуючи нормативні документи держави та громадських організацій: Аудиторської палати України (АПУ) та Спілки аудиторів України (САУ).

Завдання 2.

Керівник аудиторської фірми перед початком аудиту ВАТ "Карпати" дав групі аудиторів такі завдання:

1) вивчити бізнес клієнта;

2) вивчити і проаналізувати статут та інші установчі документи ВАТ "Карпати";

3) скласти загальний план аудиторської перевірки;

4) розробити програму аудиту та визначити аудиторські процедури;

5) оцінити ефективність системи обліку і внутрішнього контролю;

6) здійснити перевірку обліку основних засобів;

7) перевірити дотримання норм нарахування амортизації (зносу);

8) здійснити перевірку інших активів і зобов'язань підприємства;

9) перевірити облік власного капіталу ВАТ "Карпати";

10)   визначити й оцінити аудиторський ризик;

11)   проаналізувати і дати оцінку зібраних доказів щодо достовірності фінансової звітності;

12)   надати рекомендації щодо виправлення виявлених помилок у системі бухгалтерського обліку;

13)   провести стратегічний аналіз та скласти фінансовий прогноз;

14)   скласти аудиторський висновок;

15)   скласти акт прийому-виконання аудиторських послуг.

Потрібно проаналізувати завдання, поставлені керівником аудиторської фірми перед аудиторами, і визначити, які з них стосуються завдань аудиту: загальних, часткових (окремих); функціональних. Для цього потрібно скласти таблицю і записати відповідні завдання аудиту в зазначені графи.


Класифікація завдань

Загальні завдання

Часткові (окремі) завдання

Функціональні завдання

Завдання 3.

Визначте відмінності аудиту від ревізії та оформіть їх за наведеною таблицею.


Відмінності між аудитом та ревізією

Ознака

Аудит

Ревізія

1. Мета2. Завдання3. Суб’єкт4. Об’єкт5.Правове регулювання6.Ініціатори перевірки7. Час здійснення8. Принцип оплати праці9.Можливість відмови від перевірки10.Визначення обсягу перевірки11.Виправлення виявлених під час перевірки недоліків12.Поведінка у випадку виявлення зловживань13.Документальне оформлення результатів перевірки14.Користувачі інформації
Завдання 4.

Оформіть таблицю і поясніть відмінності між зовнішнім (незалежним) і внутрішнім аудитом за наведеними ознаками.


Відмінності між зовнішнім та внутрішнім аудитом

Ознака

Зовнішній аудит
Внутрішній аудит

1. Постановка мети і завдання2. Організація роботи і обов’язки3. Суб'єкти4. Оплата праці5. Відповідальність6. Звітність

Тестування

Запитання

Варіанти можливих відповідей

 1.Мета незалежного аудиту полягає у:


А. Виявленні помилок і порушень у бухгалтерському обліку і звітності клієнта з метою встановлення винних осіб.

Б. Наданні об'єктивної інформації про достовірність бухгалтерської звітності підприємств і організацій, їх фінансовий стан та інші аспекти діяльності.

В.Виконанні замовлень державних органів щодо перевірки фінансової звітності суб'єктів господарювання для забезпечення контролю над недержавним сектором економіки.

2. Організаційне оформлення аудиту в Україні відбулося у зв'язку з:


А. Відкриттям в Україні дочірньої фірми Артур Андерсен (1992 р).

Б. Діяльністю на території України представництв AT "Інаудит", заснованого за часів СРСР (1987 p.).

В. Прийняттям і введенням у дію Закону України "Про аудиторську діяльність” (1993 p.).

3. Які завдання аудиту належать до завдань на макрорівні ?

А. Вивчення бізнесу клієнта.

Б. Складання загального плану аудиту.

В. Система підготовки аудиторів.

4. Супутні аудиту послуги є функцією

А. Фінансово-господарського контролю.

Б. Фінансово-економічного контролю.

В. Управління.

5. Видами економічного контролю є:


А. Тематична перевірка фінансової звітності

Б. Аудит фінансової звітності.

В. Державний контроль.

Г. Службове розслідування.

Д. Муніципальний контроль.

Є. Незалежний контроль.

6. Формами економічного контролю є

А. Внутрішньогосподарський контроль.

Б. Слідство.

В. Внутрішньовідомчий.

Г. Експертиза.

Д. Тематична перевірка


Тема 3. Основні принципи, предмет та метод аудиту

Питання для самоконтролю

1. Предмет і об'єкти аудиту.

2.Класифікація об'єктів аудиту.

3.Метод аудиту.

4.Загальнонаукові методи, що використовуються в аудиті.

5.Спеціальні прийоми аудиту.

6.Методичні прийоми аудиту.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

З метою складання загального плану аудиторської перевірки фінансової звітності ВАТ "Карпати" потрібно визначити об'єкти аудиту за кожним з наведених у таблиці напрямів аудиту.


Перелік об’єктів аудиту

Напрям аудиту

Об'єкт аудиту

Необоротних активів


Оборотних активів


Власного капіталу


Довгострокових зобов'язань


Поточних зобов'язаньЗавдання 2.

На основі визначених об'єктів аудиту (завдання 1) потрібно запропонувати методи їх аудиторського контролю. Результати оформити у вигляді таблиці.


Методи контролю об'єктів аудиторської перевірки

Об'єкт аудиту

Методи контролю
Тестування

Назва запитання

Варіант можливих відповідей

1. За видами об'єкти аудиту поділяються на:

А. Матеріальні ресурси

Б. Зобов’язання

В. Об'єкти зовнішнього аудиту

Г. Об'єкти внутрішнього аудиту

Д. Капітал

2. За функціональним призначенням об'єкти аудиту

поділяються на:

А. Об'єкти одноразової оцінки

Б. Засоби праці

В. Об'єкти сфери постачання

Г. Об'єкти процесу виробництва

Д. Предмети праці

3. За фінансово-аналітичними

ознаками об'єкти аудиту

поділяються на:

А. Об’єкти внутрішнього контролю

Б. Предмети праці

В. Необоротні активи

Г. Власний капітал

Д. Зобов'язання

4. До загальнонаукових методів аудиту належать:

А. Аналіз

Б. Інвентаризація

В. Контрольний обмір

Г. Синтез

Д. Індукція

Є. Дедукція

5. До методичних прийомів

аудиту належать:

А. Аналіз

Б. Зустрічна перевірка

В. Інформаційне моделювання

Г. Аналогія

Д. Економічний аналіз

Є. Абстрагування

 

Тема 4. Організація та регулювання аудиторської діяльності в Україні

 

Питання для самоконтролю

1.   Суть концепції аудиту.

2. Види теоретичних концепцій аудиту та їх характеристика.

3. Визначення постулатів аудиту та їх характеристика.

4. Етика аудитора та характеристика основних етичних принципів.

5. Міжнародні стандарти аудиту та їх характеристика.

6. Організація аудиторської діяльності.

7. Права, обов'язки і відповідальність аудитора.

8. Організація діяльності аудиторських служб.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Проаналізуйте ситуацію створення аудиторської фірми у формі товариства з обмеженою відповідальністю і запропонуйте на основі умови завдання частку кожного з учасників у статутному капіталі, дотримуючись вимог Закону України «Про аудиторську діяльність». Запропонуйте можливі кандидатури на посаду директора аудиторської фірми. Засновники: сертифіковані аудитори І.П. Нижник, М.П. Якимчук та несертифіковані аудитори В.П. Кузьменко, М.Г.Кравець.


Тестування

Назви питання

Варіанти відповідей

1. Які особи мають право складати іспит на отримання сертифіката аудитора?

А. Громадяни України – випускники економічних вузів, які отримали освіту за спеціальність “Облік та аудит” і пропрацювали бухгалтером не менше 2 років

Б. Будь які особи, які мають вищу освіту і стаж роботи не менше 3 років

В. Громадяни України, які мають вищу освіту і стаж роботи не менше 3 років поспіль за фахом аудитора, ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста

2. Сертифікат аудитора обов’язково повинен мати:

А. Старший аудитор

Б. Молодший аудитор

В. Директор аудиторської фірми

3. Аудитор має право здійснювати перевірку в таких випадках:

А. Коли він є засновником суб'єкта перевірки

Б. Коли на суб'єкті перевірки працюють його родичі

В. Коли аудитор не пов'язаний із суб'єктом перевірки

4. У межах кожної країни МСА:

А. Зазнають змін відповідно до чинної практики аудиту

Б. Не зазнають змін відповідно до чинної практики аудиту

5. До фундаментальних засад етики професійних бухгалтерів відносяться:

А. Об’єктивність

Б. Професійні норми

В. Технічні (професійні) стандарти


Тема 5. Планування, стадії та процедури аудиту

Питання для самоконтролю

1. Суть і зміст планування аудиту.

2.Завдання процесу планування аудиту.

3.Види планування та їх характеристика.

4.Характеристика і послідовність етапів стратегічного планування аудиторської діяльності.

5.Послідовність і зміст етапів планування аудиторського процесу.

6.Суть аудиторських процедур.

7.Класифікація процедур аудиту.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Скласти план та програму аудиту. Аудиторська група у складі трьох чоловік проводить перевірку фінансової звітності та обліку виробничих запасів. Строк аудиторської перевірки 14 робочих днів, починаючи з 01.11.05 р. Склад аудиторської групи: ст. аудит. Тіщенко О.О., аудитор Короленко М.С., аудитор Малахова Т.В.


Загальний план аудиту

Заплановані види робіт

Період проведення

Виконавець

Нормативно-правова база

ПриміткиПрограма аудиту

Об'єкти аудиту

Аудиторські процедури

Період проведення

Обсяг вибірки

Виконавець

Робочі документи аудитора

Нормативно-правова база

Примітки


Тестування

Назва запитання

Варіанти можливих відповідей

1. До завдань аудиту на

початковій стадії відносяться:

А. Ознайомлення з бізнесом клієнта і його обліковою політикою

Б. Оцінка аудиторського ризику

В. Складання аудиторського висновку

Г. Складання акта виконаних робіт

Д. Координація робіт аудитора

2. Основними показниками

планування аудиторської

перевірки є:

А. Обсяг робіт

Б. Чисельність аудиторського персоналу, залученого до аудиту

В. Кількість днів, відведених на перевірку

Г. Аудиторські процедури

Д. Оцінка аудиторських доказів

Є. Витрати на аудит

3. Поточне планування аудиторської діяльності

передбачає:

А. Розробка і складання конкретної програми аудиторської перевірки

Б. Розробка та складання бізнес-плану на поточний рік

В. Розробка і складання стратегічного плану

Г. Розробка загального плану конкретної аудиторської перевірки підприємства

4. За змістом процесу аудиторські процедури

поділяються на:

А. Однорідні

Б. Комплексні

В. Основні

Г. Допоміжні

Д. Комп'ютерного контролю

Є. Ручного контролю

5. За циклами господарських операцій аудиторські процедури поділяються на:

А. Погоджені

Б. Незалежні

В. Придбання і витрачання

Г. Одержання доходів

Д. Виробництва

Є. Реалізації


Тема 6. Система внутрішнього контролю на підприємстві

Питання для самоконтролю

1 Суть внутрішнього контролю.

2.Суб'єкти та об'єкти внутрішнього контролю.

3.Методи вивчення внутрішнього контролю.

4.Оцінка системи внутрішнього контролю.

5.Суть, мета і завдання внутрішнього аудиту.

6.Місце і роль внутрішнього аудиті/ в системі внутрішньогосподарського контролю.

7.Об'єкти внутрішнього аудиту та їх характеристика.

8.Особливості формування методології внутрішнього аудиту.

9.Організація процесу внутрішнього аудиту.

10.Організація апарату внутрішнього аудиту та праці аудиторів.

11.Зміст і структура Положення про службу внутрішнього аудиту підприємства.

12.Суть, мета і завдання аудиторського тестування.

13.Види аудиторських тестів та їх характеристика.

14.Аудиторське тестування за циклами господарських операцій.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю операцій з запасами. Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві.

Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони відбували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання - матеріали з місця роботи.


Тест оцінки системи внутрішнього контролю операцій з запасами

Зміст питання

Варіант відповіді

Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька)

Примітки

Так

Ні

Інфор-мація відсутня
Завдання 2.

Розробити тест внутрішнього контролю з оцінки організації оплати праці (за формою, яка наведена у завданні 1). Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю за оплатою праці на підприємстві.

Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують матеріали підприємства, де вони відбували виробничу практику, а студенти заочної форми навчання -матеріали з місця роботи.

Завдання 3.

Дати оцінку чинної системи внутрішнього контролю на підставі проведеного тестування організації обліку основних засобів. Які потрібно аудитору провести додаткові процедури для збору необхідних доказів про оцінку стану обліку основних засобів?


У процесі аудиторської перевірки ВАТ "Карпати" аудитор отримав такі відповіді на його запитання.

Запитання

Отримані відповіді

1.Чи дотримуються облікової політики з обліку основних засобів?

2.Чи дотримуються на підприємстві графіка проведення інвентаризації основних засобів?

3.Чи створена на підприємстві постійно діюча комісія для введення основних засобів в експлуатацію або їх списання і ліквідацію?

4.Чи своєчасно нараховується амортизація та чи дотримуються на підприємстві чинних нормативів?

5.Для первинного обліку руху основних засобів використовують типові міжвідомчі форми?

6.Чи своєчасно оформляються первинні документи на надходження, переміщення і вибуття основних засобів?

7.При ліквідації основних засобів отримані матеріали оприбутковуються на складі для подальшої реалізації?

8.Чи правильно відображені на рахунках бухгалтерського обліку операції з руху основних засобів?

Чи правильно організовано аналітичний облік основних засобів?

Так


Ні


Ні


Так


Так


Ні


Ні


Так

Ні


Завдання 4.

Дати порівняльну характеристику внутрішньгосподарського контролю і внутрішнього аудиту за наведеними ознаками.


Порівняльна характеристика внутрішньгосподарського контролю і внутрішнього аудиту

Ознака

Внутрішньгосподарський контроль

Внутрішний аудит

1.Мета2.Завдання3.Суб’єкти4.Об’єкти5.Методичні прийоми6. Види звітності7.Користувачі інформації
Завдання 5.

Потрібно визначити завдання внутрішнього аудиту:

- фінансової звітності підприємства;

- управлінського (операційного) аудиту;

- внутрішнього аудиту фінансової стратегії підприємства.


Завдання внутрішнього аудиту

Перевірки фінансової

звітності

Управлінського (операційного) аудиту

Фінансової стратегії підприємства

Завдання 6.

Скласти перелік послуг служби внутрішнього аудиту і дати їх характеристику. Визначений перелік аудиторських послуг записати в таблиці.

 

Перелік аудиторських послуг служби внутрішнього аудиту і їх характеристика

Види аудиторських послуг

Характеристика аудиторських послуг

Внутрішній аудит фінансової звітності


і т.д.Завдання 7.

Визначити об'єкти внутрішнього аудиту:

-   аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства;

-   управлінського (операційного) аудиту;

-   аудиту фінансової стратегії підприємства.

Результати оформити в таблиці.


Об'єкти внутрішнього аудиту

Перевірки фінансової

звітності

Управлінського (операційного) аудиту

Фінансової стратегії підприємства


Завдання 8.

Визначити ефективність форми організації внутрішнього аудиту на прикладі того підприємства, де студент відбував виробничу практику. Обґрунтувати потребу в службі внутрішнього аудиту.

Завдання 9.

Скласти Положення про службу внутрішнього аудиту, в якому розкрити питання:

1.  Суть, мета і завдання.

2.  Склад суб'єктів внутрішнього аудиту.

3.  Основні об'єкти внутрішнього аудиту.

4.  Основні принципи організації, методології та етики поведінки аудиторів.

5.Організація та забезпечення функціонування служби внутрішнього аудиту.

6.Координація і взаємодія у здійсненні внутрішнього аудиту.


Тестування

Назва запитання

Варіант можливих відповідей

1. Які МСА дають змогу вивчити й оцінити систему внутрішнього контролю?

А. МСА №240

Б. МСА №300

В. МСА №320

Г. МСА №400

Д. МСА №550

Є. МСА №800

2. Елементами структури внутрішнього контролю є:

А. Контрольна сфера

Б. Сфера управління

В. Система обліку

Г. Планування

Д. Процедури контролю

Є. Методи управління

3. Процедури внутрішнього контролю повинні містити:

А. Визначення відповідного санкціонування використання операцій

Б. Перевірка виконавчої дисципліни

В. Перевірка дотримання графіка документообороту

Г. Визначення відповідальності партнерів по бізнесу

Д. Перевірка виконання договорів на постачання матеріальних цінностей

4. До завдань внутрішнього контролю належать:

А. Визначення критичного стану об'єкта в даний момент

Б. Перевірка виконання прийнятих управлінських рішень

В. Експертна оцінка стратегічного розвитку підприємства

Г. Надання кваліфікованої допомоги партнерам по бізнесу

Д. Розробка нових технологій

5. Суб'єктами внутрішнього контролю є:

А. Керівник підприємства

Б. Працівники внутрішнього аудиту

В. Посадові особи структурних підрозділів

Г. Брокери

Д. Робітники цехів основного виробництва

Є. Дизайнери

6. Користувачами контрольної інформації є:

А. Керівник підприємства

Б. Внутрішній аудитор

В. Менеджери

Г. Незалежний аудитор

7. Основними напрямами внутрішнього контролю є:

А. Вартість

Б. Ціна

В. Сума

Г. Реальність

Д. Повнота

8. Тестування відносять до:

А. Процедур аудиту

Б. Прийомів аудиту

В. Форм контролю

Г. Методів контролю

9. Аудиторські тести складають:

А. Запрошені експерти

Б. Аудитори

В. Керівник підприємства

Г. Головний бухгалтер

10. Аудиторські тести складають за принципами:

А. Від загального до конкретного

Б. Від конкретного до загального

В. За принципами зворотного зв'язку

11. На питання тестів дають відповіді:

А. Від загального до конкретного

Б. Від конкретного до загального

В. За принципами зворотного зв'язку

12. Тести на відповідність - це:

А. Перевірка конкретних аспектів внутрішнього контролю

Б. Почергова перевірка об'єктів

В. Перевірка відповідності процедур внутрішнього контролю встановленим нормам

13. Незалежні тести

А. Перевірка від первинних документів до головної книги

Б. Перевірка правильності складання фінансової звітності незалежно від ступеня ефективності внутрішнього контролю

В. Перевірка господарських операцій і залишків на рахунках, завдяки якій аудитор отримує докази стосовно їх достовірності

14. До тестів внутрішнього контролю відносять:

А. Тести на суттєвість

Б. Ротаційні тести

В. Тести на відповідність

15. До тестів на суттєвість належать:

А. Тести слабких місць

Б. Тести господарських операцій

В. Тести залишків на рахунках

Г. Тести інформаційних систем

16. Глибинні тести - це:

А. Ротаційні тести

Б. Наскрізні тести

В. Тести відсікання

Г. Спрямовані тести

17. Внутрішній аудит є функцією:

А. Управління

Б. Планування

В. Екологічного контролю

Г. Фінансового контролю

Д. Внутрішньогосподарського контролю

18. Об'єктами внутрішнього аудиту є:

А. Проведення інвентаризації

Б. Прийняття управлінських рішень

В. Активи, зобов'язання, капітал

19. До принципів внутрішнього аудиту відносяться:

А. Оцінка аудиторського ризику

Б. Незалежність

В. Відповідальність перед третіми особами

Г. Об'єктивність

20. Централізована форма організації внутрішнього аудиту передбачає:

А. Внутрішні аудитори підпорядковуються головному бухгалтеру

Б. Внутрішні аудитори підпорядковуються керівнику

В. Внутрішні аудитори підпорядковуються керівнику служби внутрішнього аудиту

21. До початкової стадії внутрішнього аудиту відносять такі етапи:

А. Складання плану

Б. Проведення тестування

В. Документальна перевірка

Г. Аналіз і оцінка зібраних аудиторських доказів


Тема 7. Аудиторський ризик, суттєвість, визначення обману та помилки

Питання для самоконтролю

1. Суть аудиторського ризику.

2. Інформаційний ризик та його відмінність від аудиторського ризику.

3. Основні концепції, на яких ґрунтується оцінка аудиторського ризику.

4. Модель визначення аудиторського ризику та Ті інтерпретація.

5. Суть властивого ризику.

6. Суть ризику контролю.

7. Суть ризику невиявлення.

8. Оцінка аудиторського ризику.

9. Зміст експертно-аналітичної оцінки аудиторського ризику.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Визначте ризик невиявлення помилок аудиторської перевірки ВАТ «Карпати»:

а) Якщо вимоги до аудиторського ризику високі (АР = 1%);

б) Якщо вимоги до аудиторського ризику середні (АР = 5%);

в) Якщо вимоги до аудиторського ризику низькі (АР = 10%).

Умова:

Властивий ризик за результатами оцінки експертів аудиторської фірми становить 35 %. Ризик внутрішнього контролю оцінюється як сумарна величина впливу факторів на систему внутрішньогосподарського контролю.


Оцінка ризику внутрішнього контролю

Фактори, що впливають на оцінку внутрішнього контролю

Оцінка експертів

(%)

Компетентність контрольного персоналу

12,6

Організація системи обліку і внутрішнього контролю

5,1

Правильність відображення операцій в обліку

8,0

Кадрова політика адміністрації та перепідготовка працівників

3,9

Наявність служби внутрішнього аудиту та її функції

6,7

Розподіл повноважень і обов'язків

2,9

Методи адміністративного контролю

5,8

Санкціонування операцій

0,0

Контроль за документами та їх зберіганням

5,4

Відношення адміністрації до внутрішнього контролю

5,4

Використання контрольних процедур

5,2

Підпорядкованість контрольного персоналу

4,8

Нагляд за виконанням контрольних процедур

4,1

Наявність технічних і технологічних засобів контролю

0,0

Складна корпоративна структура або складні операції

0,0

Інші фактори

2,6


Критерії оцінки ризику внутрішнього контролю:

1. Є випадки некомпетентності контрольного персоналу в окремих питаннях.

2. Організація обліку і внутрішнього контролю не повністю відповідає чинному законодавству і умовам бізнесу.

3. Внутрішній контроль за правильністю відображення операцій в обліку здійснюється не систематично.

4. Недосконала кадрова політика, перепідготовка кадрів не здійснюється.

5. Відсутня служба внутрішнього аудиту.

6. Є випадки не чіткого розподілу повноважень і обов’язків.

7. Методи адміністративного контролю не достатньо ефективні.

8. Здійснення господарських операцій санкціонується керівником.

9. Не існує надійної системи контролю за зберіганням документів.

10.  Адміністрація не приділяє уваги внутрішньому контролю.

11.  Недостатньо вдалий вибір і використання контрольних процедур.

12.  Контрольний персонал підпорядкований керівникам структурних підрозділів.

13.  Нагляд за виконанням контрольних процедур здійснюється не систематично.

14.  Існує ручна обробка інформації та її відображення у паперових носіях.

15.  Відсутні дочірні підприємства (філії) та складні господарські операції.

16.  Існує незначний вплив інших факторів.

Завдання 2.

Визначте ризик невиявлення на прикладі підприємства, де студент відбував виробничу практику (для студентів заочної форми навчання за основу взяти підприємство — місце основної роботи).


Тестування

Назва запитання

Варіанти можливих відповідей

1. Аудиторський ризик є наслідком таких чинників:

А.Зменшення до прийнятного рівня інформаційного ризику для користувачів фінансових звітів

Б. Ризик того, що можуть мати місце суттєві помилки

В. Ризик того, що не буде виявлено суттєвих помилок

2. Ризик бізнесу аудитора - це

А. Ймовірність того, що аудиторська фірма може зазнати збитків у процесі взаємодії з клієнтом

Б. Ризик того, що можуть мати місце суттєві помилки

В. Ризик того, що не буде виявлено суттєвих помилок

3. На ризик бізнесу аудитора впливають такі чинники:

А. Недосконалість чинного законодавства

Б. Форма власності підприємства-замовника

В. Непорядність замовника

Г. Конкурентне середовище підприємства-замовника

Д. Недостатня компетентність судових органів у господарському праві

4. Властивий ризик – це

А. Ризик того, що реєстри бухгалтерського обліку і фінансова звітність клієнта містять недостовірну інформацію

Б. Ризик, який виражає міру готовності аудитора надати позитивний висновок без застережень за умови, що ймовірність існування суттєвих помилок у фінансовій звітності клієнта після проведення аудиту не перевищує величини АР

В. Ризик того, що система внутрішнього контролю клієнта не може вчасно запобігти помилкам або знайти їх у обліку і звітності

5. Аудитор завжди прагне

А. Максимізувати значення прийнятного аудиторського ризику

Б. Мінімізувати значення прийнятного аудиторського ризику


Тема 8. Аудиторські докази та застосування вибірки в аудиті

Питання для самоконтролю

1.      Суть аудиторських доказів.

2.  Класифікація аудиторських доказів.

3.  Джерела аудиторських доказів.

4.  Вимоги до аудиторських доказів.

5.  Процедури отримання аудиторських доказів.

6.  Поняття аудиторської вибірки.

7.  Місце вибіркової перевірки в процесі аудиту.

8.  Мета вибіркової перевірки.

9.  Статистичні та нестатистичні методи вибірки.

10.Види вибіркових перевірок.

11.Використання вибірки при оцінці внутрішнього контролю.

12.Фактори, що впливають на обсяг вибірки.

13.Інтерпретація результатів вибірки.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Визначить аудиторські процедури, які потрібно використовувати аудитору для отримання достатніх доказів, щоб підтвердити реальність таких статей балансу:

1.  Нематеріальні активи.

2.  Основні засоби.

3.  Довгострокові фінансові інвестиції.

4.  Довгострокова дебіторська заборгованість.

5.  Виробничі запаси.

6.  Незавершене виробництво.

7.  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

8.  Дебіторська заборгованість за розрахунками.

9.  Інша поточна дебіторська заборгованість.

10.Грошові кошти та їх еквіваленти:

-  в національній валюті;

-  в іноземній валюті.

Завдання 2.

Визначить джерела отримання аудиторських доказів для підтвердження реальності таких статей балансу:

1.  Основні засоби і незавершене виробництво.

2.  Запаси:

-готова продукція;

-товари.

3.Грошові кошти та їх еквіваленти.

4.Статутний капітал.

5.Пайовий капітал.

6.Довгострокові кредити банку.

7.Короткострокові кредити банку.

8.Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

Завдання 3.

Визначить надійність і достатність отриманих аудиторських, доказів для підтвердження статті балансу "Виробничі запаси", використовуючи процедури спостереження.

Умова:

Аудитор під час перевірки ВАТ "Карпати" вирішив для визначення реальних залишків виробничих запасів на підприємстві бути спостерігачем у процесі проведення інвентаризації на складі. Інвентаризація проводилася з 25 до 30 грудня 2000 р. Інших процедур контролю виробничих запасів аудитор не використовував.


Тестування

Питання

Варіанти відповідей

1. Суть аудиторських доказів розкривається у МСА №:

А. МСА №100

Б. МСА №200

В. МСА №300

Г. МСА №400

Д. МСА №500

Є. МСА №600

2. Аудиторські докази потрібні для:

А. Укладення угоди на аудиторську перевірку

Б. Для складання плану аудиторської перевірки

В. Для складання робочої програми

Г. Для складання аудиторського висновку

Д. Для складання акта виконаних робіт

3. Аудиторські докази поділяються за відношенням до об'єктів аудиту на:

А. Первинні

Б. Вторинні

В. Матеріальні

Г. Усні

Д. Прямі

Є. Непрямі

4. Залежно від джерел отримання аудиторські докази поділяють на:

А. Матеріальні

Б. Початкової стадії

В. Дослідної стадії

Г. Завершальної стадії

Д. Первинні

Є. Вторинні

5. Які аудиторські докази є надійнішими?

А. Отримані зі зовнішніх джерел

Б. Отримані з внутрішніх джерел

В. Отримані безпосередньо аудиторами

6. Які з перелічених процедур для отримання аудиторських доказів наводяться в МСА?

А. Перевірки

Б. Спостереження

В. Опитування

Г. Інвентаризація

Д. Контрольний обмір

Є. Підтвердження

7. Основною метою контролю якості роботи аудитора є:

А. Підвищення кваліфікації аудиторів

Б. Відповідність здійснення аудиту прийнятим стандартам і нормативам

В. Зменшення аудиторського ризику


Тема 9. Робочі документи аудитора

Питання для самоконтролю

1. Обґрунтувати необхідність складання робочих документів аудитора.

2.Вимоги до складання робочих документів аудитора.

3.Класифікація робочих документів аудитора.

4.Володіння робочими документами та їх зберігання.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

На основі даних умови завдання згрупуйте робочі документи за стадіями процесу аудиту:

-  робочі документи початкової стадії;

-  робочі документи стадії дослідження;

-  робочі документи завершальної стадії.

Розробіть систему кодифікації та присвойте кожному робочому документу аудитора окремий код. Результати оформіть у вигляді таблиці.


Назва робочих документів

Код

Початкова стадія


Дослідна стадія


Завершальна стадіяНазва робочих документів аудитора:

1.Договір на аудиторську перевірку.

2.Загальний план аудиту.

3.Робоча програма аудиторської перевірки.

4.Баланс.

5. Звіт про прибутки і збитки.

6. Звіт про рух грошових коштів.

7. Звіт про власний капітал.

8. Примітки до фінансової звітності.

9. Акт виконання робіт.

10.Аудиторський висновок.

11.Аудиторські тести.

12.Акти звірки.

13.Копія статуту підприємства-клієнта.

14.Звіт аудитора перед замовником.

15.Інформація про розподіл дивідендів.

16.Інформація: про використання методів оцінки запасів.

17.Витяг із висновку внутрішнього аудиту.

18.Інформація: попереднього незалежного аудиту.

Завдання 2.

На основі даних умови завдання 1 згрупуйте робочі документи аудитора за такими ознаками:

-  спосіб і джерела отримання;

-  термін використання;

-  за змістом аудиторських послуг.


Тестування

Питання

Варіанти відповідей

1. Робоча документація аудитора – це

А. Нормативно –правова база

Б. Записи, за допомогою яких аудитор фіксує проведені процедури перевірки, тести, отриману інформацію і відповідні висновки, що здійснюються під час проведення аудиторської перевірки

2. Робоча документація аудитора виконує такі функції:

А. Обґрунтовує твердження в аудиторському висновку

Б. Допомагає керівництву підприємства-замовника у прийнятті управлінських рішень

В.Сприяє виробленню методологічного підходу до процесу аудиторської перевірки

3. Склад, кількість і зміст робочих документів аудитора залежить від:

А. Стану бухгалтерського обліку та звітності клієнта

Б. Надійності системи внутрішнього контролю клієнта

В. Форми власності підприємства-замовника

Г. Виду аудиторських послуг

4. За характером інформації робочі документи аудитора поділяють на:

А. Нормативно-правового характеру

Б. Оглядові

В. Аналітичні

Г. Підсумкові

5. За формою подання робочі документи аудитора поділяють на:

А. Графічні

Б. Тестові

В. Розрахункові

Г. Ручної обробки

Д. Табличні


Тема 10. Аудит активів, капіталу та зобов'язань підприємства

Питання для самоконтролю

1.  Джерела та завдання інформації для проведення аудиту грошових коштів та готівкових операцій.

2.  Аудит забезпечення збереженості касової готівки та дотримання касової дисципліни, вимог чинного законодавства щодо здійснення касових операцій.

3.  Перевірка операцій на рахунках у банках.

4.  Аудит дебіторської заборгованості.

5.  Аудит наявності та руху основних засобів і нематеріальних активів.

6.  Аудит формування статутного капіталу суб'єктів господарювання та його особливості.

7.  Аудит руху та використання капіталу за видами.

8.  Організація та методика аудиту поточних зобов'язань та кредитних операцій.

9.  Перевірка використання та своєчасності повернення короткострокових позик і довгострокових кредитів та їх забезпечення.

Розв’язання задач

Задача 1.

Оцінити законність здійснених операцій та визначити правомірність дій бухгалтера МПП “Гермес”.

Вихідні дані:

Згідно договору на постачання товару підприємство-покупець повинно сплатити за отриманий від МПП “Гермес” товар протягом 30 календарних днів з дати отримання.

МПП “Гермес” відвантажило покупцю товар 5 травня поточного року на суму 389,00 грн. З віднесенням ПДВ на податкові зобов’язання в сумі 64,83 грн. 28 травня поточного року була отримана часткова оплата за відвантажений товар в сумі 200,00 грн.

Після 5 червня МПП “Гермес” представило заяву в податкову адміністрацію про зменшення податкового зобов’язання на суму ПДВ, що відноситься до неоплаченої частини товару. В цьому же звітному періоді бухгалтер МПП “Гермес” зменшив суму податкового зобов’язання на 31,5 грн. на підставі наданої заяви.

Задача 2.

Оцінити законність дій бухгалтера ПП “Навігатор”.

Вихідні дані:

В ході здійснення податкової перевірки фінансово-господарської діяльності ПП “Навігатор” була виявлена наступна ситуація: податок на прибуток за результатами бухгалтерського обліку склав 254,00 грн., за результатами податкового обліку - 198,00 грн.

Різниця між вказаними сумами склала 56,00 грн. та була віднесена на статтю 541 “Відстрочені податкові зобов’язання ”.

Задача 3.

Оцінить законність й обґрунтованість отримання грошових коштів під звіт, своєчасність їх погашення.

Вихідні дані:

За рахунок коштів підприємства було оплачено поїздку керівника за кордон в сумі 9500,00 грн. та списано на витрати як витрати на відрядження. При цьому відсутній наказ про направлення робітника у відрядження, її цілях та строках, звіт про відрядження. Прикладені підтверджуючі документи на витрачені засоби мають штамп туристичної організації. Всі витрати було віднесено до складу валових витрат підприємства.

Задача 4.

Визначити чи має місце факт порушення законодавства.

Вихідні дані:

При проведенні податкової перевірки, податковим інспектором було встановлено, що торгівельним підприємством “Електротехніка” було придбано 10 телевізорів за ціною 1000,00 грн. На загальну суму 10000,00 грн., у тому числі ПДВ- 2000,00грн.

В торговий зал було виставлено для продажу 9 телевізорів. Один телевізор було встановлено в кімнаті відпочинку персоналу. До складу валових витрат підприємства було віднесено витрати на придбання телевізорів на суму 12000,00 грн.

Задача 5.

Оцінити правомірність цільового використання грошових засобів. Оцінити повноту та своєчасність їх погашення.

Вихідні дані:

За видатковим касовим ордером № 25 від 14.03 поточного року з каси підприємства було видано грошові кошти (1000,00 грн.) секретарю Зайцевій С.Т. під звіт.

Під час перевірки касової документації ревізор виявив відсутність авансового звіту Зайцевої С.Т. на вказану суму. Документальне підтвердження повернення грошових засобів в касу також відсутнє. Бухгалтер підприємства пояснив, що вказана сума була “перекинута” на менеджера Іванова І.А.

Задача 6.

Визначити чи має місце факт порушення законодавства.

Вихідні дані:

В ході здійснення податкового контролю ПП “Скарлет” було встановлено, що за даними декларації з ПДВ податковий кредит склав 200000,00 грн.

За перевіркою податкових накладних було встановлено, що на суму 15000,00 грн. Податкові накладні відсутні, а на суму 1300,00 грн. Представлені невірно заповнені податкові накладні.

Податковому інспекторові було дано усне пояснення, що товар було придбано у підприємства платника єдиного податку, тому на суму 15000,00 грн. Податкові накладні не можуть бути представлені, так як контрагент не є платником даного податку.

Задача 7.

Оцінити правильність використання методології бухгалтерського обліку ВАТ “Меркурій”.

Вихідні дані:

ВАТ “Меркурій” було надано кредит комерційним банком 10-го вересня поточного року. За умовами видачі кредиту його повинно бути повернено 10-го березня наступного року. В бухгалтерському обліку сума кредиту відображена на рахунку 501 “Довгострокові кредити банку”.

Задача 8.

Визначити чи має місце факт порушення законодавства.

Вихідні дані:

Підприємством ВАТ “Ельга” було придбано ноу-хау за 1 млн. грн. (ПДВ склав 200 тис. грн.). ПДВ було віднесено до складу податкового кредиту (на цю ж суму є податкова накладна). В цьому ж податковому періоді ноу-хау було перепродане закордонній фірмі за 1,5 млн. грн. Ніяких інших операцій підприємство в даному звітному періоді не здійснювало. В податковій декларації за ПДВ відображена сума податкового кредиту-200 тис. грн. Та податкового зобов’язання - 0,00 грн. Підприємство претендує на відшкодування ПДВ з бюджету.

Задача 9.

Дати оцінку вірності формування інформації на рахунку 79 “Фінансові результати”.

Вихідні дані:


Під час проведення ревізії на ВАТ “Парадіз” встановлено, що реалізація товарів відображається наступним чином:

Зміст господарської операції

Дт

Кт

Сума, грн.

1. Відвантажено товари покупцю

 361

702

1800

2. Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

 702

641

300

3. Списана на фінансовий результат сума доходів від реалізації товарів

 702

791

1500

4. Списана на фінансовий результат собівартість реалізованих товарів

 791

281

1100


Задача 10.

Визначити вірність розрахунку балансової вартості нематеріального активу.

Вихідні дані:

Підприємство придбало програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку на комп’ютері за 5000,00 грн. Через рік це підприємство додатково придбало ще два модуля за 1000,00 грн., які поширили можливості програмного забезпечення.

Сума нарахованої амортизації програмного забезпечення за перший рік експлуатації склала 500,00 грн. Залишкова вартість нематеріального активу за даними бухгалтерського обліку складає 5200,00 грн.

Придбана література для навчання персоналу роботі з програмним забезпеченням на загальну суму 200,00 грн.

Задача 11.

Визначити коло осіб, відповідальних за виникнення наступної ситуації та оцінити законність їх дій.

Вихідні дані:

В крамницю № 4 за товарно-транспортною накладною № 14 від 23 березня поточного року надійшов товар на суму 2356,5 грн. (з ПДВ).

Товар було оприбутковано матеріально відповідальною особою на суму 2189,00 грн. (з ПДВ). Така ж сума віднесена на збільшення кредиторської заборгованості перед постачальником.

Задача 12.

Визначити в чому полягає порушення.

Вихідні дані:

Статутний капітал підприємства згідно до установчого договору сформовано декількома юридичними особами. Один з засновників згідно до установчого договору вносить свій вклад шляхом передачі права користання виробничою площею на суму 600,00 грн. Строком на 10 років. Створене підприємство зарахувало це “право” до складу нематеріальних активів.

Через 2 роки в ході ревізії з’ясувалось, що вказаний нематеріальний актив на балансі засновника не враховувався та відповідно передавати його в якості внеску в статутний капітал засновник не міг.

За період, що пройшов, на даний нематеріальний актив нараховувалась амортизація, сума якої склала 4000,00 грн.

Задача 13.

Оцінити законність дій підприємства.

Вихідні дані:

В результаті планової податкової перевірки ЗАТ “Юпітер” було встановлено, що протягом першого півріччя поточного року амортизаційні відрахування за невиробничими основними фондами (за даними податкового обліку) склали 5720,00 грн. Дана сума повністю віднесена до складу валових витрат.

Задача 14.

Надати допомогу бухгалтерові в рішенні питання: Якими бухгалтерськими проводками відобразити вказану операцію?

Вихідні дані:

Один із засновників підприємства здійснив внесок в статутний фонд грошовими коштами, сума яких перевищує його заборгованість по внескам в статутний фонд.

Задача 15.

Оцінити законність дій підприємства.

Вихідні дані:

ВАТ “Зеніт” отримало кредит в національній валюті України на суму 6000,00 грн. строком на 6 місяців. Згідно документам (яким ?) умови повернення кредиту наступні:

-  щомісячна сума повернення складає 1000,00 грн. основної суми кредиту;

-  відсоток за використання кредитом - 150,00 грн.

Бухгалтер підприємства щомісячно суму 1150,00 грн. відносить до складу витрат обігу та валових витрат.

Задача 16.

Оцінити законність дій підприємства.

Вихідні дані:

При ревізії ЗАТ “Ольвія” за перше півріччя поточного року встановлено, що собівартість реалізованих товарів склала 25870,00 грн. при цьому прямі витрати на оплату праці складають 12500,00 грн. Перевірка звітної форми № 2 “Звіт про фінансові результати” показала, що сума 12500,00 грн. (прямі витрати на оплату праці) відображена в статті “Витрати на збут”.

Тема 11. Аудит найважливіших напрямів діяльності підприємств

Питання для самоконтролю

1.  Аудит операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

2.  Завдання та послідовність аудиту об'єктів приватизації.

3.  Аудиторська (експертна) оцінка об'єктів приватизації.

4.  Аудит інвестиційної та довірчої діяльності.

5.  Аудит операцій з акціями, облігаціями та іншими цінними паперами довгострокового та короткострокового призначення.

6.  Аудит експортно-імпортних та валютних операцій.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Визначити методику аудиторської перевірки відображення зовнішньоекономічної діяльності за наведеними в таблиці етапами.


Методика аудиторської перевірки відображення зовнішньоекономічної діяльності

Етап перевірки

Нормативно-правова база

Джерела перевірки

Процедури аудиту

1.Аудит покупки іноземної валюти
2.Аудит балансової вартості іноземної валюти
3.Аудит продажу іноземної валюти
4.Аудит розрахунків з постачальниками в іноземній валюті
5.Аудит розрахунків з покупцями в іноземній валюті
6.Аудит бартерних операцій зовнішньоекономічної діяльності
7.Аудит розрахунків з підзвітними особами при відрядженні за кордон
8.Аудит розрахунків з нерезидентами за внесками до статутного фонду

Завдання 2.

Визначити порядок перерахунку операцій зовнішньоекономічної діяльності у грошову одиницю України за наведеними у таблиці операціями.


Порядок перерахунку операцій зовнішньоекономічної діяльності у грошову одиницю України

Зміст операцій

Дата, на яку здійснюється перерахунок

Курс, за яким здійснюється перерахунок

1.Реалізація продукції, товарів, робіт, послуг за іноземну валюту2.Імпорт сировини, товарів, обладнання та інших цінностей3.Погашення заборгованості в іноземній валюті, що видана працівникам підприємства під звіт для здійснення передбачених витрат4.Банківські операції на валютних рахунках5. Касові операції з іноземною валютою6. Формування статутного фонду за участю іноземних інвесторів7.Утворення заборгованості іноземних інвесторів, які є засновниками підприємства, по внесках до статутного фондуСкладання фінансової звітності
Завдання 3.

Визначити об’єкти, джерела інформації, методичні прийоми аудиту інвестиційної діяльності.

Тема 12. Аудит обліку, звітності та фінансового стану господарюючих суб'єктів

Питання для самоконтролю

1.  Зміст перевірки бухгалтерського обліку.

2.  Основні процедури та методика перевірки обліку.

3.  Перевірка відповідності даних обліку і звітності.

4.  Перевірка даних облікових регістрів та бухгалтерських документів.

5.  Використання методики експрес-аналізу для економічного читання бухгалтерської звітності.

6.  Аудиторська оцінка фінансово-економічного потенціалу підприємства та ефективності його використання.

7.  Аудиторська перевірка ліквідності та фінансової стійкості господарюючих суб'єктів.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Визначити джерела інформації та процедури аудиту статей Балансу (ф. 1) та заповнити таблицю.


Методика проведення аудиту статей Балансу

Стаття Балансу

Джерела аудиту

Процедури аудиту

Завдання 2.

Визначити джерела інформації та процедури аудиту статей Звіту про фінансові результати (ф. 2) та заповнити таблицю.


Методика проведення аудиту статей Звіту про фінансові результати

Стаття Звіту про фінансові результати

Джерела аудиту

Процедури аудиту

Завдання 3.

За наведеними даними:

1. Провести аналіз платоспроможності та фінансової стійкості підприємства.

2. Розрахувати основні фінансові коефіцієнти.

3. Провести аналіз кредитоспроможності та ліквідності балансу підприємства.

4. Оцінити зміни фінансових показників підприємства за звітний період.


Вихідні дані, тис. грн.:

Показник

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Залишкова вартість нематеріальних активів

900

1300

Первісна вартість нематеріальних активів

1200

2000

Знос нематеріальних активів

300

700

Залишкова вартість основних засобів

3727

6357

Первісна вартість основних засобів

5299

8070

Знос основних засобів

1572

1713

Виробничі запаси

1245

1538

Незавершене виробництво

825

972

Готова продукція

400

300

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

120

110

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

30

12

Інша поточна дебіторська заборгованість

180

88

Грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті

230

580

Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті

50

120

Інші оборотні активи

130

90

Статутний капітал

3422

8332

Резервний капітал

300

350

Нерозподілений прибуток

180

20

Забезпечення виплат персоналу

570

320

Цільове фінансування

1030

500

Довгострокові кредити банків

1000

1000

Короткострокові кредити банків

500

200

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

600

500

Поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів

70

20

Поточні зобов’язання за розрахунками із бюджетом

30

10

Поточні зобов’язання за розрахунками із позабюджетних платежів

15

5

Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування

20

10

Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці

100

200


Тема 13. Аудит у комп'ютерному середовищі

1. Нормативні вимоги до аудиту в умовах електронної обробки даних.

2. Особливості аудиту в середовищі електронної обробки даних.

3. Вплив системи електронної обробки даних на оцінку системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.

4. Методика використання комп'ютерних засобів у процесі аудиту.


Тестування

Питання

Варіанти відповідей

1. Середовище електронної обробки даних існує у випадках:

А. Для обробки інформації на підприємствах використовують персональні комп'ютери

Б. Для обробки інформації на підприємствах використовують комп'ютери будь-якого типу

В. На підприємствах інформація обробляється без використання комп'ютерів

2. Аудиторські комп'ютерні засоби охоплюють:

А. Тільки технічне забезпечення

Б. Тільки програмне забезпечення

В. Тільки інформаційне забезпечення

Г. Технічне, інформаційне, математичне і програмне забезпечення

3. До складу програмного забезпечення, що використовується в аудиті, належить:

А. Тільки системне програмне забезпечення

Б. Тільки програмне забезпечення

В. Операційна система, обслуговуючі програми, прикладне програмне забезпечення

4. Системне програмне забезпечення охоплює:

А. Операційну систему і аудиторські програми

Б. Аудиторські та бухгалтерські програми

В. Операційну систему й обслуговуючі програми

Г. Аудиторські та інші програми

5. Основною метою використання комп'ютерних засобів у процесі аудиту є:

А. Перевірити діючі на підприємстві бухгалтерські комп'ютерні програми

Б. Перевірити технічне і програмне забезпечення аудиту

В. Зібрати аудиторські доказиТема 14. Узагальнення результатів аудиту

Питання для самоконтролю

1.  Аудиторські звіти та їх складові елементи.

2.  Аудиторський висновок та його структура.

3.  Види аудиторських висновків та їх характеристика.

4.  Аудиторські висновки спеціального призначення.

5.  Звіт аудитора перед замовником.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Визначте, який висновок має скласти аудитор у наведеній ситуації.

У момент перевірки аудиторською фірмою "Львівакадемаудит" фінансової звітності ВАТ "Карпати" було виявлено такі порушення і недоліки:

- в деяких випадках мала місце видача авансу під звіт особам, що заборгували підприємству за попередньо виданими сумами;

- працівникам підприємства було надано у звітному періоді безвідсоткові позики на індивідуальне житлове будівництво на суму 1,5 млн. грн.;

- за звітний період підприємство заборгувало Пенсійному фондові 30 тис. грн.;

- інших порушень не виявлено.

Скласти аудиторський висновок.

Завдання 2.

Визначте, який висновок має скласти аудитор у наведеній ситуації.

У процесі аудиту ТзОВ "Сокіл" аудитор виявив такі порушення і недоліки:

- підприємство у звітному році не виконало низку договорів постачання сировини і матеріалів. До ТзОВ "Сокіл" пред'явлено позов у арбітражний суд на суму 10 тис. грн.;

- внаслідок інвентаризації каси аудитор у присутності касира і головного бухгалтера підприємства виявив нестачу в сумі 42 грн. 50 коп.;

- у звітному періоді було ліквідовано зношений верстат за початковою вартістю 25 тис. грн., нараховано знос на суму 24 тис. 900 грн. Металобрухт від ліквідації верстата не оприбуткований на складі та не реалізований. За попередньою оцінкою вартість металобрухту становить 180 грн.

Скласти аудиторський висновок.

Завдання 3.

Визначте, який висновок має скласти аудитор у наведеній ситуації.

Під час аудиторської перевірки ВАТ "Марія" виявлено такі недоліки:

- за звітний період акціонерне товариство випустило акцій на суму 10 тис. грн. Частину викуплених акцій у кількості 600 шт. на суму 6 тис. грн. продали іншим акціонерам, а інші акції на суму 4 тис. грн. анулювали. Розмір статутного (акціонерного) капіталу в балансі та звіті про власний капітал на кінець звітного періоду залишився без зміни;

- підприємство впродовж звітного періоду змінювало методи нарахування амортизації;

- в бухгалтерському обліку безпідставно віднесено у звітному періоді на витрати господарські операції, пов'язані з адміністративним управлінням на суму 300 тис. грн.

- інші порушення не мають суттєвого впливу на достовірність фінансової звітності.

Скласти аудиторський висновок.

Завдання 4.

Визначте, який висновок має скласти аудитор у наведеній ситуації.

Під час аудиторської перевірки ТзОВ "Оріон" аудитори виявили такі порушення і недоліки:

- у першому півріччі на підприємстві здійснювали оцінку запасів за системою ЛІФО, а починаючи з третього кварталу, використовували систему ФІФО;

- за період перевірки на підприємстві не проводилася інвентаризація розрахунків, акти звірки відсутні;

- керівництво ТзОВ "Оріон" не подало аудиторам з невідомої причини всіх договорів з покупцями і замовниками;

- у головну книгу не рознесені всі господарські операції за грудень 2005 р.

Скласти аудиторський висновок.


Тестування

Питання

Варіанти відповідей

1. Вимоги до аудиторського висновку розкриваються у МСА №:

А. МСА №200

Б. МСА №300

В. МСА №500

Г. МСА №600

Д. МСА №700

2. Причини фундаментальної непевності:

А. Невідповідність порядку оформлення або здійснення операцій чинному законодавству

Б. Значні обмеження в обсязі аудиторської роботи

3. Причини незгоди:

А. Невідповідність порядку оформлення або здійснення операцій чинному законодавству

Б. Значні обмеження в обсязі аудиторської роботи

4. В аудиторському висновку

А. Обов’язково слід наводити масштаб аудиту і зміст проведених процедур

Б. Не обов’язково слід наводити масштаб аудиту і зміст проведених процедур

5. МСА передбачають складання таких аудиторських висновків спеціального призначення:

А. Аудиторські висновки за результатами тематичного аудиту

Б. Висновок про окремі частини фінансової звітності підприємства

В. Висновок про фінансовий стан підприємства

Г. Аудиторська перевірка дотримання договірних відносин

Загальні правила оформлення контрольної роботи


Контрольна робота повинна бути виконана машинописним (через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці із застосуванням чорної стрічки середньої жирності) або машинним за допомогою комп'ютерної техніки(шрифт Times текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом) способами на одній стороні стандартного аркуша білого однотипного паперу формату А4 (210x197 мм). При написанні роботи необхідно давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в контрольній роботі, або на ідеях і висновках яких ґрунтуються висновки автора роботи. Посилатись слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатись лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

В тексті контрольної роботи посилання на джерела позначають порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: [2].

Структура роботи:

1. Теоретичне питання (3-5 сторінок)

2. Означення

3. Практичне завдання (2-3 сторінки)

Відповіді на теоретичні питання повинні бути повними і розгорнутими.

Завдання до контрольної роботи визначають відповідно до номера в загальному списку групи.


Завдання до контрольної роботи


ВАРІАНТ 1

1.Теоретичне питання.

Сутність аудита, історичні аспекти і сучасний стан його розвитку і становленні в Україні і його перспективи.

2.Означення: АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

3.Практичне завдання.

Перелічити та проаналізувати існуючи нормативи аудиту. Взявши за основу один із чинних нормативів (на вибір) розробити внутрішню методику (норматив) для конкретної аудиторської фірми.

ВАРІАНТ 2

1.Теоретичне питання.

Предмет, метод і види аудита. Об'єкти аудиторської діяльності. Відмінності аудита від ревізії.

2. Означення: АУДИТОР

3.      Практичне завдання.

Визначити, які з перелічених нижче господарських структур підлягають обов’язковій аудиторській перевірці та які її умови:

-   державне підприємство;

-   закрите акціонерне товариство;

-   відкрите акціонерне товариство;

-   товариство з обмеженою відповідальністю;

-   приватне підприємство;

-   комерційний банк;

-   інвестиційний фонд;

-   спільне підприємство;

-   страхова компанія.

ВАРІАНТ 3

1       . Теоретичне питання.

Закон України "Про аудиторську діяльність". Аудиторська палата України (АПУ), її функції.

2. Означення: ОБ’ЄКТИ АУДИТУ

3.      Практичне завдання.

Скласти графік виконання конкретних видів аудиторських послуг, обов’язково відобразити такі реквізити:

-   назва роботи, яка виконується;

-   строки виконання;

-   виконавець;

-   вихідні дані, потрібні для перевірки;

-   форма результату;

-   кому надається результат.

ВАРІАНТ 4

1. Теоретичне питання.

Керування аудитом в Україні. Суспільні аудиторські організації. Порядок створення і ліцензування аудиторських фірм.

2. Означення: РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА

3. Практичне завдання.

Заключено договір між аудиторською фірмою і ЗАТ НКМЗ на проведення аудита. Відповідно до договору аудиторська перевірка повинна бути проведена протягом 15 днів.

1. Назвіть, при яких обставинах термін проведення аудиторської перевірки може бути змінений.

2. Складіть план роботи аудитора за приведеною формою, обов’язково відбивши в ньому одержання попередньої інформації про клієнта, направлення листа клієнтові, де будуть зазначені обов'язки і відповідальність аудитора; всі етапи аудиторської перевірки; складання висновку аудитора.


Загальний план аудиту

Заплановані види робіт

Період проведення

Виконавець

Нормативно-правова база

ПриміткиВАРІАНТ 5

1. Теоретичне питання.

Програма аудиторської перевірки. Нормативи аудита. Процес аудита. Взаємозв’язок цих понять.

2. Означення: СПІЛКА АУДИТОРІВ УКРАЇНИ

3. Практичне завдання.

Назвати найтиповіші види помилок і порушень, яких, на Ваш погляд, можуть припускатися бухгалтери при обліку:

-   основних засобів;

-   ТМЦ;

-   грошових коштів;

-   статутного фонду;

-   собівартості;

-   заборгованості.

Нормативні документи до задач варіантів 1-5:

1.   Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.93р. №3125 (зі змінами та доповненнями).

2.   Національні нормативи аудиту: Затв. Аудиторською палатою України від 18.12.98р. №73.

3.   Кодекс професійної етики аудиторів України: Затв. Аудиторською палатою України від 18.12.98р. №73.

4.   Щодо проведення аудиторської перевірки відповідно до МСБО: Лист НБУ від 29.12.99р. №43-311/4026.

5.   Звіт аудиторської фірми (аудитора) про виконані роботи (надані послуги): Рішення Аудиторської палати від 10.03.2000р. №87.

6.   Роз’яснення Аудиторської палати України з питань застосування положень Закону України „Про аудиторську діяльність” та Національних нормативів аудиту в практиці незалежного аудиту: Затв. Аудиторською палатою України від 10.03.2000р.

7.   Положення про реєстр суб’єктів аудиторської діяльності: Затв. Аудиторською палатою України від 31.10.2000р.

8.   Про перехід на національні стандарти бухгалтерського обліку та звітності в Україні: Лист Комітету ВРУ від 25.04.2000 р. № 06—10/278.

9.   Про затвердження Порядку подання фінансової звітності: Постанова КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс": Затв. Мінфіном України від 31.03.99 р. № 87.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Затв. Мінфіном України від 31.03.99 р. № 87.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів": Затв. Мінфіном України від 31.03.99 р. № 87.

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал": Затв. Мінфіном України від 31.03.99 р. №87.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах": Затв. Мінфіном України від 28.05.99 р. № 87.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва": Затв. Мінфіном України від 25.02.2000 р. № 39.

16. Питання складання фінансової звітності [Мінфін] [4383]: Наказ Мінфіну від 24.02.2000 р. № 37.

17. Про реформування бухгалтерського обліку: Роз'яснення Мінфіну України від 09.03.2000 р. № 41—23/41.

18. Про перевірку порівнянності показників форм квартальної фінансової звітності підприємства: Лист Мінфіну від 11.08.2000 р. № 053—4120.

19. Про схвалення Методичних рекомендацій з трансформації бухгалтерської звітності відкритих акціонерних товариств та підприємств — емітентів облігацій у фінансову звітність за МСБО: Затв. ДКЦПФР від 21.12.99 р. № 268.

ВАРІАНТ 6

1.Теоретичне питання.

Планування, стадії і процедури аудита.

2.      Означення: АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

3.      Практичне завдання.

При перевірці правильного списання дебіторської заборгованості аудитор установив, що в грудні місяці року, що перевіряється, відповідно до розпорядження головбуха, списана дебіторська заборгованість термін позову якої пройшов, у сумі 5600 грн., за рахунок зменшення кредиторської заборгованості.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3. Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4.Які записи в бухгалтерському обліку варто зробити для усунення допущеного порушення ?

Нормативні документи до задачі:

1.Про внесення змін до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”: Закон України від 22.05.97р. №283/97-ВР.

2.Про результати суцільної інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості і заходи щодо ії скорочення: Постанова КМУ від 29.04.99р. №750.

3.Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затв. Мінфіном України від 24.05.95р. №88.

4.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість”: Затв. Мінфіном України від 08.10.99р. №237.

5.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”: Затв. Мінфіном України від 31.12.99р. №318.

6.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 „Зобов’язання”: Затв. Мінфіном України від 31.01.2000р. №20.

7.Про затвердження Інструкції про застосування Порядку викупу кредиторської і погашення дебіторської заборгованості держави з використанням казначейських векселів: Інструкція Мінфіну України від 16.06.99р. №151.

8.Про порядок віднесення та відшкодування безнадійної заборгованості: Лист ДПАУ від 03.02.2000р. №529/6/15-1116.

9.Щодо питань оподаткування кредиторської заборгованості, з якої минув термін позовної давності: Лист ДПАУ від 30.06.99р. №3805/6/15-1216.

10.Про методичні рекомендації з використання дебіторської заборгованості платника податку в розрахунках його прогнозованих доходів, що гарантують погашення податкової заборгованості при наданні органами державної податкової служби відстрочок та розстрочок сплати податків, інших платежів: Методичні рекомендації ДПАУ від 21.10.99р. 15775/7/24-0217.

ВАРІАНТ 7

1.      Теоретичне питання.

Міжнародні стандарти аудита. Їх зміст і застосування. Основні принципи.

2.      Означення: АУДИТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

3. Практичне завдання.

У процесі аудита встановлено, що перед складанням бухгалтерської звітності за рік, а також протягом усього року жодного разу не проводилась інвентаризація основних засобів, матеріалів і розрахунків з покупцями.

Необхідно :

1.Визначити які нормативні документи порушені.

2.Указати, хто в першу чергу відповідальний за подібні порушення (з перерахуванням їхніх посадових зобов'язань).

3.Указати порядок дій аудитора і його пропозиції.

Нормативні документи до задачі:

1.Інструкція про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: Наказ Мінфіну України від 11.08.94р. №69.

2.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Мінфіну України від 30.11.99р. №291.

3.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Мінфіну України від 30.11.99р. №291.

4.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 „Нематеріальні активи”: Затв. Мінфіном України від 18.10.99р. №242.

5.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби ”: Затв. Мінфіном України від 27.04.2000р. №92.

6.Інструкція про порядок списання основних засобів та створення постійно діючої комісії щодо списання основних засобів: Затв. Наказом Мінпромполітики України від 26.10.99р. №373.

7.Щодо сплати непрямих податків при реалізації та безкоштовній передачі митними органами товарно – матеріальних цінностей (у тому числі конфіскованих): Лист ДПАУ від 21.02.97р. №16-1142/11-1221.

8.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”: Затв. Мінфіном України від 20.10.99р. №246.

9.Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затв. Мінфіном Украіни від 24.05.95р. №88.

10.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість”: Затв. Мінфіном України від 08.10.99р. №237.

11.Про результати суцільної інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості і заходи щодо ії скорочення: Постанова КМУ від 29.04.99р. №750.

ВАРІАНТ 8

1.      Теоретичне питання.

Аудиторський ризик (сутність, поняття, порядок визначення).

2.   Означення: СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА

3. Практичне завдання.

Розібрати ситуацію, установити порушення які виявлені аудитором, їх наслідок і скласти відомості аудитора:

- збереження коштів у касі;

-   неправильного оформлення касових документів;

-   порушень фінансової дисципліни посадовими особами;

-   порушень законодавства й інших нормативних документів, що регламентують фінансово-господарську діяльність і стан бухгалтерського обліку.

Назвати корективи, що аудитор може запропонувати для усунення виявлених порушень.

Вихідні дані:

Ліміт каси - 250 грн..

02.04.2004 касир представила аудиторові, у присутності головбуха, готівка купюрами і поштові конверти і марки.

Прибутковий касовий ордер №205 від 2.03.04 - 785 грн. - виторг оптового складу.

Прибутковий касовий ордер №206 від 3.03.04 -972 грн. - виторг оптового складу.

Прибутковий касовий ордер №207 від 3.03.04 - 5 грн. (повернення підзвітної суми від 20.02.04).

Прибутковий касовий ордер №208 від 9.03.04 - 25 грн. (повернення невикористаних підзвітних невикористаних сум на відрядження з 1.03. по 4.03).

Гроші надійшли в касу по чеку №268730 на заробітну плату у сумі 2300грн. - 20.03.04.

Прибутковий касовий ордер №208 від 24.03.04, гроші надійшли в касу з роздрібної торгівлі в сумі 250 грн.

Прибутковий касовий ордер №209 від 28.03.04, гроші надійшли в касу по чеку №268732 на господарські витрати в сумі 100 грн.

Видатковий ордер №221 від 2.03.04, гроші здані в Ощадбанк у сумі 780 грн.

Видатковий касовий ордер №222 від 3.03.04., гроші здані в Ощадбанк у сумі 900 грн.

Видатковий касовий ордер №223 від 20.03.04, видана заробітна плата у сумі 2310 грн.

Видатковий касовий ордер №224 від 24.03.04., здані гроші в Ощадбанк у сумі 250 грн.

Видатковий касовий ордер №225 від 28.03.04 на суму 100 грн. і видатковий касовий ордер № 226 від 30.03.04 на суму 15 грн. - видані гроші на господарські витрати.

ВАРІАНТ 9

1.Теоретичне питання.

Аудиторські документи. Аудиторський висновок і вимоги до його викладу.

2. Означення: НОРМАТИВИ АУДИТУ

3. Практичне завдання.

Розібрати ситуацію, установити порушення які виявлені аудитором, їх наслідок і скласти відомості аудитора:

-   збереження коштів у касі;

-   неправильного оформлення касових документів;

-   порушень фінансової дисципліни посадовими особами;

-   порушень законодавства й інших нормативних документів, що регламентують фінансово-господарську діяльність і стан бухгалтерського обліку.

Назвати корективи, що аудитор може запропонувати для усунення виявлених порушень.

Вихідні дані:

1.Прибуткові ордера:

-   прибутковий касовий ордер №229 від 2.02.04 - отримані гроші по чеку № 235480 для виплати заробітної плати на суму 3587грн;

-   ПКО № 230 від 5.02.04 - отримані гроші по чеку № 235481 для виплати матеріальної допомоги на суму 1200грн;

-   ПКО № 231 від 12.02.04 на суму 202 грн. - виторг від реалізації.

2.Списані на підставі розрахункових відомостей і видаткових касових ордерів суми для виплати заробітної плати:

-   2.02.04 – 1276 грн. 50 коп.

-   3.02.04-1200 грн.

-   3.02.04 –253 грн. 50 коп.

-   4.02.04 –400 грн.

-   5.02.04-1557 грн.

3.Здані в банк невитрачені суми призначені на видачу заробітної плати у сумі 100 грн. - 12.02.04

4.Касиром представлені 2 розписки на видачу з каси Іванову 4.02.04- 25 грн. і Сидорову 6.02.04 - 45 грн. (Розпорядчі підписи директора і головбуха на видачу грошей на розписках відсутні).

ВАРІАНТ 10

1.Теоретичне питання.

Методи визначення розміру аудиторського ризику.

2.Означення: ПРЕДМЕТ АУДИТУ

3.Практичне завдання.

Розібрати ситуацію, установити порушення які виявлені аудитором, їх наслідок і скласти відомості аудитора:

- збереження коштів у касі;

-   неправильного оформлення касових документів;

-   порушень фінансової дисципліни посадовими особами;

-   порушень законодавства й інших нормативних документів, що регламентують фінансово-господарську діяльність і стан бухгалтерського обліку.

Назвати корективи, що аудитор може запропонувати для усунення виявлених порушень.

Вихідні дані:

-   залишок готівки в касі на 30.01.04 - 450 грн. (ліміт каси 300 грн.);

-   дані фактичного перерахунку грошей - 670 грн.

По документах аудитор установив:

1.      Відповідно до відомості на виплату заробітної плати за другу половину грудня 2003 року по видатковому ордеру №22 (дата відсутня) головбух невірно списала за рахунок нереальної кредиторської заборгованості суму 1350 грн.

2.      По видатковому касовому ордеру №23 від 4.01.04 списані 50 грн. (фактично - 500 грн.) Іванову, що працював, але грошей не одержував. Касир пояснила, що підпис підроблений нею і гроші віддані директорові.

3.      По ПКО № 24 від 07.01.04 оприбутковано 490 грн. виторгу від клієнта за проживання у відділенні (фактично прикладені документи на 90 грн.)

ВАРІАНТ 11

1.      Теоретичне питання.

Поняття про аудиторські докази і вимоги до них.

2.      Означення: БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ

3. Практичне завдання.

Розібрати ситуацію, установити порушення які виявлені аудитором, їх наслідок і скласти відомості аудитора:

- збереження коштів у касі;

-   неправильного оформлення касових документів;

-   порушень фінансової дисципліни посадовими особами;

-   порушень законодавства й інших нормативних документів, що регламентують фінансово-господарську діяльність і стан бухгалтерського обліку.

Назвати корективи, що аудитор може запропонувати для усунення виявлених порушень.

Вихідні дані:

1.   По ВКО № 321 від 29.06.04 виплачене Кравчук П.С. - 1500 грн. за ремонтні роботи. У представленому рахунку зазначені: № паспорта, дата і характер виконаної роботи на суму 1500 грн. і підпис пред'явника рахунка.

2.   Розпорядження про виплату грошей підписано директором фірми.

3.   По ПКО №420 від 25.07.04 отримані підзвітні невитрачені суми на відрядження (термін відрядження з 18.07.04 по 21.07.04) - 27 грн.

4.   По ВКО № 322 від 30.07.04 на суму 24 грн. видані Петрову С., і на господарські потреби(гроші по чеку на господарські потреби в касу не надходили).

Нормативні документи до задач варіантів 8-11:

1.Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств": Закон України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

2.Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій: Наказ Мінфіну України від 15.02.96 р. № 51.

3.Про внесення змін і доповнень до "Порядку ведення касових операцій у народному господарстві України": Затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.02.95 р. № 21: Постанова НБУ від 13.10.97 р. № 334.

4. Про затвердження змін до Інструкції № 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 02.08.96 р. № 204 [Національний банк] [4256]: Постанова НБУ від 04.01.2000 р. № 3.

5. Про виконання установами банків для здійснення грошових переказів платіжних доручень юридичних осіб: Лист НБУ від 28.01.2000 р. № 25—111/183.

6. Щодо сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу валют: Лист Пенсійного фонду від 02.06.2000 р. № 04/2895.

7. Норми відшкодування витрат на відрядження у межах України та за кордон: Постанова КМУ від 05.01.98 р. № 10.

8. Про норми відшкодування витрат на відрядження вмежах України та за кордон: Постанова КМУ від 23.04.99 р. № 663.

9. Інструкція про службові відрядження у межах України та за кордон: Затв. Мінфіном України від 13.03.98 р. № 59.

10.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": Затв. Мінфіном України від 31.12.99 р. № 318.

11.Про затвердження форми посвідчення про відрядження: Наказ ДПАУ від 28.07.97 р. № 260.

12.Щодо віднесення деяких витрат на відрядження до валових витрат: Лист ДПАУ від 04.01.2000 р. № 10/6/15-1116.

13.Про затвердження Методичних рекомендацій по перевірці витрат на відрядження: Наказ ГДКРУ від 21.03.2000 р. № 24.

14.Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР (із змінами та доповненнями).

15.Про внесення змін до Порядку заняття торговельною діяльністю і правил торговельного обслуговування населення: Постанова КМУ від 10.07.98 р. № 1050.

16.Перелік окремих форм діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, специфіка яких дозволяє здійснювати розрахунки із споживачами без застосування електронних контрольно-касових апаратів з використанням товарно-касових книг: Затв. наказом Мінекономіки від 10.01.95 р. № 1.

17.Про внесення доповнень до Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання у підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування [Мінекономіки] [4716]: Наказ Мінекономіки України від 16.05.2000 р. № 80.

18.Правила торгівлі на ринках: Затв. Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 12.03.96      р. № 157.

19.Правила продажу непродовольчих товарів: Затв. Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 27.05.96 р. № 294.

20.Про порядок подання товарно-касових звітів до бухгалтерії підприємства: Лист НБУ від 18.03.97 р. № 23—3116/14—211.

21.Щодо відкриття окремих рахунків підприємствам і організаціям торгівлі та громадського харчування: Лист НБУ від 06.08.98 р. № 25—011/1252—5685.

22.Положення про порядок реєстрації і застосування електронних контрольно-касових апаратів при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Затв. ДПАУ від 18.09.97 р. № 343.

23.Про патентування торговельної діяльності: Лист ДПАУ від 06.03.99 р. № 3275/7/15—1317.

24.Про порядок оприбуткування товарів у роздрібній та оптовій торгівлі для суб'єктів підприємницької діяльності — фізичних осіб: Лист ДПАУ від 14.05.99 р. № 6990/7/23— 3117.

25.Про книги обліку доходів і витрат фізичних осіб, які знаходяться у трудових відносинах з платниками єдиного податку: Лист ДПАУ від 06.05.2000 р. № 6304/7/17—0217.

ВАРІАНТ 12

1.Теоретичне питання.

Аудиторський звіт, склад і структура.

2.Означення: ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

3. Практичне завдання.

Вихідні дані:

Станом на 01.01.2004 р. на підприємстві обліковано 914 пилок по 1,48 грн. за 1 шт. на суму 1353 грн. У січні у матеріальних звітах ціна підвищена до 54 грн. за 1 шт. без відповідного відображення подорожчання на рахунках бухгалтерського обліку. Пояснювальні документи відсутні.

У товарно-транспортній накладній № 070359 було зафіксовано відпуск 50 пилок за новою ціною на суму 2700 грн., вартість транспортно-заготівельних витрат — 540 грн., ПДВ — 648 грн. Реалізація в обліку була відображена так:

Д-т 377 — К-т 205 — 3240 грн.;

Д-т 377 — К-т 643 — 648 грн.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4.Які записи в бухгалтерському обліку необхідно зробити для усунення допущеного порушення ?

ВАРІАНТ 13

1.Теоретичне питання.

Аудиторський висновок, його види, вимоги до його викладу.

2.Означення: АУДИТ

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

У грудні 2004 р. підприємством за готівку було продано 170 шпал за ціною 1 грн. за 1 шт. В обліку операція відображена такими записами, грн.:

Д-т 943 — К-т 20 — 170 грн.;

Д-т 301 — К-т 377 — 170грн.;

Д-т 301 — К-т 643 — 34 грн.

У матеріальному звіті на початок місяця обліковувалося 628 шпал на суму 1042,48 грн.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3. Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4. Які записи в бухгалтерському обліку необхідно зробити для усунення допущеного порушення ?

ВАРІАНТ 14

1.      Теоретичне питання.

Джерела і метод одержання аудиторських доказів.

2.      Означення: АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

У грудні 2004 р. на підприємстві з наказу керівника річну винагороду за результати роботи підприємства було виплачено у натуральній формі. Видано 10 000 кг цукру, облікова ціна якого за даними матеріальних звітів становить 0,78 грн., що відображено такими записами:

Д-т 441 — К-т 661 — 9035,54 грн. — нарахування винагороди;

Д-т 661 — К-т 205 — 9035,54 грн. — видача винагороди.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4.Які записи в бухгалтерському обліку необхідно зробити для усунення допущеного порушення ?

Нормативні документи до задач варіантів 12 – 14:

1.Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (із змінами та доповненнями).

2.Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств": Закон України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР (із змінами та доповненнями).

3.Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затв. Мінфіном України від 24.05.95 р. № 88.

4.Про умови реалізації продукції, отриманої в рахунок оплати праці: Лист ДПАУ від 29.12.97 р. № 17—0117/11—10957/17—0117/10—10797.

5.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід": Затв. Мінфіном України від 29.11.99 р. № 290.

6.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. Мінфіном України від 30.11.99 р. № 291.

7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. Мінфіном України від 30.11.99 р. № 291.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": Затв. Мінфіном України від 31.12.99 р. № 318.

ВАРІАНТ 15

1.Теоретичне питання.

Аудит основних засобів і інших оборотних активів.

2.Означення: РЕВІЗОР

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

На заводі з виробництва металоконструкцій приватне підприємство виконало будівельно-монтажні роботи. Акт приймання-здачі робіт був підписаний у квітні 2004 р. У рахунок оплати робіт заводом було відвантажено готову продукцію у січні 2004 р. За І квартал 2004 р. приватним підприємством до складу валових витрат віднесена сума отриманої за бартерним договором готової продукції, а в II кварталі 2004 р. до валових доходів була віднесена вартість виконаних будівельно-монтажних робіт.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

ВАРІАНТ 16

1.Теоретичне питання.

Аудит матеріальних запасів і витрат.

2.Означення: ПОЗИТИВНИЙ АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

Торгівельне підприємство уклало договір з іншою фірмою про поставку товару на умовах товарного кредиту. За надання кредиту фірма сплачує підприємству 5% суми кредиту. У договорі передбачено, що погашення заборгованості здійснюється щомісяця (протягом 3 місяців) із одночасною сплатою відповідної суми відсотків. Сума за договором становить 12 000 грн.

Операції, здійснені у першому місяці, фірмою обліковані так, грн.:

Д-т 281 — К-т 631 — 10 000;

Д-т 641 — К-т 631 — 2000;

Д-т 631 — К-т 311 — 4000 грн. — оплачена частина товару за умовами договору;

Д-т 631 — К-т 311 — 120 грн. — сплачено відсоток за користування товарним кредитом;

Д-т 92 — К-т 311 — 120 грн.

У цьому ж місяці до валових витрат була включена лише сума одержаного товару — 10 000 грн.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4.Які записи в бухгалтерському обліку необхідно зробити для усунення допущеного порушення ?

ВАРІАНТ 17

1.      Теоретичне питання.

Аудит коштів, розрахунків і інших активів.

2.      Означення: АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

Підприємство у II кварталі 2004 р. перерахувало дитячому садку 750 грн. До складу валових витрат звітного кварталу підприємством була віднесена сума на 750 грн.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?


ВАРІАНТ 18

1.Теоретичне питання.

Аудит довгострокових пасивів, розрахунків і інших пасивів.

2.Означення.

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

Сукупна балансова вартість основних фондів станом на 01.01.2004 р. становить 25 000 грн. У І кварталі підприємству були надані послуги з ремонту автомобілів на загальну суму 3600 грн., у тому числі легкових — 1800 грн. У І кварталі 2004 р. цією операцією до валових витрат було віднесено 3000 грн.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

ВАРІАНТ 19

1.Теоретичне питання.

Послідовність аудиторської перевірки звітності, основні її, показники.

2.Означення: ЗОВНІШНІЙ АУДИТ

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

На автотранспортному підприємстві до складу валових витрат за І квартал 2004 р. було віднесено вартість придбаних запасних частин — 16 386 грн. їх надходження було відображено записом: Д-т 207 — К-т 631. У кінці звітного періоду в результаті коригування залишків запасних частин на складі сума 3811 грн. (залишок запасних частин на початок І кварталу 17 248 грн. мінус залишок запчастин на кінець І кварталу 13 437 грн.) була віднесена до валових витрат.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

Нормативні документи до задач варіантів 15 - 19:

1. Про охорону праці: Закон України від 14.10.92 р. № 2694-ХИ.

2. Про оплату праці: Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

3. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (із змінами та доповненнями).

4. Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств": Закон України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

5. Порядок збору та використання коштів для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування: Затв. КМУ від 02.02.93 р. № 83 (із змінами та доповненнями).

6. Порядок обчислення середньої заробітної плати: Затв. Постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (із змінами і доповненнями).

7. Про норми відшкодування витрат на відрядження у межах України та за кордон: Постанова КМУ від 23.04.99 р. № 663.

8. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. Мінфіном України від 30.11.99 р. № 291.

9. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291.

10.    Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": Затв. Мінфіном України від 31.12.99 р. № 318.

11.Про відшкодування витрат при відрядженні: Лист Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 16-102-56/11-2563.

12.Інструкція із статистики заробітної плати: Затв. Мінстатом України від 11.12.95 р. № 323.

13.Про затвердження форм державної статистичної звітності № 5-С (річна), № 5-С (квартальна) "Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)": Наказ Мінстату України від 02.07.99 р. № 247.

14.Норми витрат пального і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті: Затв. Мінтранспортом України від 03.05.95 р. № 179 (із змінами та доповненнями).

15.Порядок ведення платниками податку обліку приросту (убутку) балансової вартості покупних матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах у незавершеному виробництві та залишках готової продукції: Затв. ДПАУ від 12.08.97 р. № 291.

16.Щодо віднесення деяких витрат на відрядження до валових витрат: Лист ДПАУ від 04.01.2000 р. № 10/6/15-1116.

17. Включення витрат на організацію та проведення прийомів до валових витрат виробництва (обігу): Лист ДПАУ від 07.03.2000 р. № 1159/6/15-1116.

18.Щодо включення до складу валових витрат платника податку витрат на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з такими платниками податку, та будь-яких інших виплат у грошовій або натуральній формі, встановлених за домовленістю сторін: Лист ДПАУ від 18.03.2000 р. № 1363/6/15-1216.

19.Про віднесення витрат на проведення капітального і поточного ремонту орендованих приміщень до складу валових витрат платника податків: Лист ДПАУ від 05.04.2000 р. № 1727/6/15-1116.

ВАРІАНТ 20

1.Теоретичне питання.

Поняття і види аудиторських послуг, їх відмінність від аудита.

2.Означення: ПРЯМІ АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

В акціонерному товаристві призначення, переміщення та звільнення матеріально відповідальних осіб, розпорядча документація про встановлення працівникам посадових окладів, надбавок до заробітної плати, системи преміювання, а також договори та угоди на реалізацію ТМЦ, на виконання робіт і послуг головним бухгалтером не візуються. Керівництво вважає, що підпис головного бухгалтера на таких документах є необов'язковим, з чим погоджується головний бухгалтер товариства.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

ВАРІАНТ 21

1.Теоретичне питання.

Мета, склад та елементи фінансової звітності

2.Означення: АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

Акціонерне товариство списало з балансу на суму 600 грн. матеріали, зіпсовані внаслідок неправильного зберігання. Списання було здійснено бухгалтерією за розпорядженням заступника генерального директора. Матеріально відповідальна особа (комірник) пояснила, що дошки зберігалися під відкритим небом через недостатню кількість критих складських приміщень, що й спричинило їх непридатність для виробничих цілей. Матеріально відповідальна особа не повідомляла керівництво про неналежні умови зберігання.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4.Які записи в бухгалтерському обліку необхідно зробити для усунення допущеного порушення ?

ВАРІАНТ 22

1.Теоретичне питання.

Сертифікація аудиторів.

2.Означення: РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

На будівельному майданчику будівельно-монтажного управління з підзвіту матеріально відповідальної особи було додатково списано на ремонт виробничих корпусів 3 т цементу на суму 6000 грн. У зв'язку з виявленою недостачею під час інвентаризації головний бухгалтер пояснив, що поточний ремонт споруд виконується позапланово, матеріали витрачаються в міру потреби без документального оформлення.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

ВАРІАНТ 23

1.Теоретичне питання.

Аудит реалізації продукції (робіт, послуг).

2.Означення: ПРИВАТНО-ПРАКТИКУЮЧИЙ АУДИТОР     

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

1.На підприємстві матеріали на виробництво продукції списуються за внутрішніми актами, в яких вказуються лише такі реквізити:

1) найменування ТМЦ, номенклатурний номер;

2) кількість списаних ТМЦ.

Визначити який нормативний документ порушений, хто несе відповідальність за допущене порушення?

2.Вартість придбаних підзвітними особами канцтоварів відноситься на загальновиробничі з одночасним включенням до складу валових витрат і відображається в обліку записом: Д-т 91 — К-т 372.

Визначити який нормативний документ порушений, до яких наслідків привела зроблена операція, хто несе відповідальність за допущене порушення, які записи в бухгалтерському обліку необхідно зробити для усунення допущеного порушення ?

Нормативні документи до задач варіантів 20-23:

1.Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХІУ.

2.Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні": Закон України від 11.05.2000 р. № 1708-ІП.

3.Про перехід на національні стандарти бухгалтерського обліку та звітності в Україні: Лист Комітету ВР України від 25.04.2000 р. № 06-10/278.

4.Про результати суцільної інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості і заходи щодо її скорочення: Постанова КМУ від 29.04.99 р. № 750.

5.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Затв. Мінфіном України від 31.03.99 р. № 87.

6.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс": Затв. Мінфіном України від 31.03.99 р. № 87.

7.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал": Затв. Мінфіном України від 31.03.99 р. №87.

8.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів": Затв. Мінфіном України від 31.03.99 р. № 87.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": Затв. Мінфіном України від 31.03.99 р. № 87.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок у фінансовій звітності": Затв. Мінфіном України від 28.05.99 р. № 137.

11. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затв. Мінфіном України від 24.05.95 р. № 88.

12.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. Мінфіном України від 30.11.99 р. № 291.

13.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств організацій: Затв. Мінфіном України від 30.11.99 р. № 29.

14.Щодо реформування бухгалтерського обліку: Роз'яснення Мінфіну України від 09.03.2000 р. № 41-23/41.

15.Про термін зберігання бухгалтерських документів. Лист Мінфіну України від 29.07.97 р. № 18-4141.

16.Методичні рекомендації з перенесення сальдо рахунків і субрахунків попереднього Плану рахунків бухгалтерського обліку виробничо-господарської діяльності об'єднань, підприємств і організацій на рахунки і субрахунки Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від З0 листопада 1999 року № 291: Лист Мінфіну України від 04.02.2000 р. № 18-424.

17.Методичні рекомендації щодо визначення підприємствами й організаціями показників вступного сальдо Балансу (графа 3) у 2000 році: Лист Мінфіну України від 23.02.2000 р. № 18-432.

18.Про втрату чинності деяких листів з питань бухгалтерського обліку: Лист Мінфіну України від 09.06.2000 р. № 053-496.

19.Про затвердження типових форм первинного обліку: Наказ Міністерства статистики України від 29.12.95 р. № 352.

20.Про внесення змін до наказу Держкомстату України від 27.07.98 № 263 "Про затвердження типових форм первинного обліку та Інструкції про порядок їх виготовлення, зберігання і застосування", зареєстрованого Мінюстом України 12.08.98 р. за № 508/2948: Наказ Держкомстату України від 25.02.99 р. № 76.

21.Про податок на додану вартість щодо списання держпідприємством з бухгалтерського обліку основних фондів через їх повний фізичний або моральний знос: Лист ДПАУ від 02.04.99 р. № 1885/6/16-1220-26.

22.Щодо застосування окремих положень Указу Президента України від 03.07.98 № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва": Лист ДПАУ від 01.06.99 р. № 7746/7/15-1317.

ВАРІАНТ 24

1.Теоретичне питання.

Суть внутрішнього аудита. Об'єкти і суб'єкти внутрішнього аудита.

2.Означення: ЕКСПРЕС - ОГЛЯД

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

Підприємство уклало договір з навчальним закладом про навчання свого працівника, оплативши весь період навчання, і, крім того, надало матеріальну допомогу інституту. На загальну суму перерахованої оплати та допомоги були нараховані обов'язкові внески до існуючих фондів з віднесенням їх сум на рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

ВАРІАНТ 25

1.      Теоретичне питання.

Облік та аудит розрахунків з підзвітними особами.

2.Означення: ДОБРОВІЛЬНИЙ (ІНІЦІАТИВНИЙ) АУДИТ

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

Інвентаризацією виявлено недостачу товару на суму 120 грн., яку було утримано із заробітної плати комірника, відображено в обліку записом: Д-т 661 — К-т 375. Після цього на залишкову суму заробітної плати були здійснені нарахування до обов'язкових фондів.

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

ВАРІАНТ 26

1.Теоретичне питання.

Оцінка ризику ефективності контролю в комп'ютерному середовищі.

2.Означення: НЕГАТИВНИЙ АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

3.Практичне завдання.

Вихідні дані:

Підприємство протягом 2004 р. не нараховувало внесків до обов'язкових фондів на суми, нараховані з резерву на оплату відпусток та компенсації за невикористані відпустки. За 2004 р. загальна сума нарахованих відпускних становила 37 856,9 грн., а компенсації за невикористані відпустки — 5630,2 грн. У січні 2005 р. на підставі бухгалтерської довідки були донараховані певні суми до фондів, а саме до:

Пенсійного фонду — 13 829,48 грн. (Д-т 39 — К-т 651);

Фонду соціального страхування — 1739,48 грн. (Д-т 39 — К-т 652);

Фонду страхування на випадок безробіття — 434,87 грн. (Д-т 39 — К-т 653).

Необхідно :

1.Визначити який нормативний документ порушений.

2.До яких наслідків привела зроблена операція?

3.Хто несе відповідальність за допущене порушення?

4.Які записи в бухгалтерському обліку необхідно зробити для усунення допущеного порушення ?

Нормативні документи до задач варіантів 24-26:

1.   Про оплату праці: Закон України від 24.03.95р. №108/95-ВР зі змінами та доповненнями.

2.   Про внесення змін до Закону України „Про оподаая прибутку підприємств”: Закон України від 22.05.97р. №283/97-ВР.

3.   Про збір на обов'язкове соціальне страхування: Закон України від 26.06.97 р. № 402/97-ВР (із змінами і доповненнями).

4.   Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26.06.97 р. № 400/97-ВР.

5.   Порядок обчислення середньої заробітної плати: Постанова КМУ від 08.02.95 р. № 100 (із змінами і доповненнями).

6.   Щодо деяких питань сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування: Лист ВРУ від 02.02.2000 р. № 06-10/83.

7.   План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. Мінфіном України від 30.11.99 р. № 291.

8.   Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. Мінфіном України від 30.11.99 р. № 291.

9.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": Затв. Мінфіном України від 31.12.99 р. № 318.

10.Інструкція із статистики заробітної плати: Затв. Мінстатом України від 11.12.95 р. № 323.

11.Порядок справляння збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття: Затв. Мінпраці України від 03.10.97 р. № 4.

12.Про нарахування збору на виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності: Лист Пенсійного фонду від 20.07.99 р. № 04/3865.

13.Про сплату збору за додатковими ставками, установленими Законом України від 15 липня 1999 року № 967-XIV "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування": Лист Пенсійного фонду від 26.08.99 р. № 04/4484.

14.Про окремі питання щодо сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування: Лист Пенсійного фонду від 22.12.99 р. № 06/6691.

15.Про порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій: Лист Пенсійного фонду від 03.10.2000 р. № 08/5271.

ВАРІАНТ 27

1.Теоретичне питання.

Відмінність аудита при автоматизованому бухгалтерського обліку.

2.Означення: ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ АУДИТ

3.Практичне завдання.

Розробити перелік бланків суворої звітності для аудиторської фірми та скласти проект наказу про порядок їх збереження, використання і контролю.

ВАРІАНТ 28

1.      Теоретичне питання.

Організація і вимоги до аудита в комп'ютерному середовищі. Процес аудита в умовах автоматизації.

2.      Означення: ФАКТИЧНИЙ АУДИТ

3.Практичне завдання.

Скласти такі робочі документи стосовно ділової кореспонденції аудитора:

- листи з відображенням недоліків, виявлених аудитором у ході перевірки аудиту інвентаризації, а також рекомендації щодо їх усунення;

- лист про виявлені суттєві помилки у фінансовій звітності та вимоги щодо їх коригування.

ВАРІАНТ 29

1.      Теоретичне питання.

Аудит нарахувань на заробітну плату

2.      Означення: ПЕРВИННИЙ АУДИТ

3.Практичне завдання.

Скласти робочі документи аудитора, які можуть застосовуватися під час виконання аудиту окремих статей та показників бухгалтерського звіту.

ВАРІАНТ 30

1.      Теоретичне питання.

Аудит зборів і платежів до бюджету і позабюджетних фондів.

2.      Означення: УМОВНО – ПОЗИТИВНИЙ АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

3.Практичне завдання.

Скласти робочий документ аудитора, який можна застосовувати в разі перевірки системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.

Нормативні документи до задач варіантів 27-30:

1.Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.93 р. № 3125 (зі змінами та доповненнями).

2.Норматив № 4. Договір на проведення аудиту: Рішення Аудиторської палати 18.12.98 р. № 73.

3.Норматив № 5. Контроль якості аудиторських послуг: Рішення Аудиторської палати від 18.12.98 р. № 73.

4. Норматив № 6. Документальне оформлення аудиторської перевірки: Рішення Аудиторської палати від 18.12.98 р. № 73.

5. Норматив № 13. Аудит в умовах електронної обробки даних: Рішення Аудиторської палати від 18.12.98 р. № 73.

8. Норматив № 28. Аудиторські висновки спеціального призначення: Рішення Аудиторської палати від 18.12.98 р. № 73.

6. Норматив № 14. Аудиторські докази: Рішення Аудиторської палати від 18.12.98 р. № 73.

7. Норматив № 26. Аудиторський висновок: Рішення Аудиторської палати від 18.12.98 р. № 73.

 
Перелік запитань до семестрового контролю

1.Місце аудиту в системі економічного контролю.

2.Суть аудиту, його мета і завдання.

3.Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього.

4.Становлення і розвиток аудиту в Україні.

5.Поняття аудиторської діяльності та її складові.

6.Види аудиту та його класифікація.

7.Відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства.

8.Предмет та об’єкти аудиту.

9.Методи аудиту.

10.Організація аудиторської діяльності та статус аудитора в Україні.

11.Організація функціонування аудиторських служб.

12.Міжнародні стандарти аудиту.

13.Національні нормативи аудиту. Кодекс етики професійних бухгалтерів.

14.Планування аудиту.

15.Аудиторські процедури та їх класифікація.

16.Суть внутрішнього контролю, його мета і завдання.

17.Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю.

18.Види аудиторських тестів та їх роль у процесі аудиторської перевірки.

19.Аудиторське тестування за циклами господарських операцій.

20.Суть і завдання внутрішнього аудиту та його місце в системі внутрішнього контрою.

21.Об’єкти внутрішнього аудиту.

22.Формування методології внутрішнього аудиту.

23.Організація внутрішнього аудиту.

24.Поняття аудиторського ризику.

25.Модель визначення припустимого аудиторського ризику.

26.Властивий ризик.

27.Ризик, пов'язаний з невідповідністю функціонування системи внутрішнього контролю.

28.Ризик невиявлення помилок.

29.Суттєвість та її взаємозв'язок з ризиком аудиторської перевірки

30.Поняття аудиторської вибірки. Місце та мета вибіркової перевірки в процесі аудиту.

31.Статистичні та нестатистичні методи вибірки.

32.Використання вибірки при оцінці внутрішнього контролю.

33.Фактори, що впливають на обсяг вибірки. Інтерпретація результатів вибірки.

34.Аудиторські докази, їх класифікація та вимоги до них.

35.Процедури отримання аудиторських доказів.

36.Зміст і форма аудиторської документації та вимоги до її складання.

37.Класифікація робочих документів аудитора.

38.Методика ведення аудиторського досьє.

39.Джерела інформації для проведення аудиту грошових коштів та готівкових операцій.

40.Аудит забезпечення збереженості касової готівки та дотримання касової дисципліни, вимог чинного законодавства щодо здійснення касових операцій.

41.Перевірка операцій на рахунках у банках.

42.Аудит дебіторської заборгованості.

43.Аудит наявності та руху основних засобів і нематеріальних активів.

44.Аудит формування статутного капіталу суб'єктів господарювання та його особливості.

45.Аудит руху та використання капіталу за видами.

46.Організація та методика аудиту поточних зобов'язань та кредитних операцій.

47.Перевірка використання та своєчасності повернення короткострокових позик і довгострокових кредитів та їх забезпечення.

48.Завдання та послідовність аудиту об'єктів приватизації.

49.Аудит інвестиційної діяльності.

50.Аудит операцій з цінними паперами.

51.Аудит зовнішньоекономічної діяльності.

52.Основні процедури та методика перевірки обліку.

53.Використання методики експрес-аналізу для економічного читання бухгалтерської звітності.

54.Аудиторська оцінка фінансово-економічного потенціалу підприємства та ефективності його використання.

55.Аудиторська перевірка ліквідності та фінансової стійкості господарюючих суб'єктів.

56.Особливості проведення аудиту в середовищі електронної обробки даних.

57.Методи використання комп’ютерних засобів у процесі аудиту.

58.Аудиторські звіти та їх склад.

59.Види аудиторських висновків та їх характеристика.

60.Зміст і структура аудиторського висновку за результатами перевірки фінансової звітності підприємства.

61.Аудиторські висновки спеціального призначення.

62.Звіт аудитора перед замовником.

 

Критерії оцінки знань студента


Семестровий контроль проводиться у формі семестрового заліку в обсязі навчального матеріалу, визначеного методичними вказівками, і в терміни, встановлені навчальним планом.

Залік проводиться в усній формі у вигляді спілкування викладача зі студентом. Запитання викладача передбачають визначення тієї чи іншої категорії, розкриття змісту, сутності явища чи процесу, що відбувається в сфері організації та проведення аудиту. Мета цих завдань – проконтролювати засвоєння студентами понятійного апарату дисципліни, вміння застосовувати знання з окремих питань до конкретної ситуації та здатність до переконливої аргументації щодо власної позиції.

Викладач пропонує студентові для відповіді максимум п’ять запитань, з яких відповідь на три запитання забезпечує отримання заліку. Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. На практичних заняттях проводиться попередній контроль знань, умінь і навичок студентів у вигляді постановки загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв’язування завдань з їх обговоренням. Кожна позитивна оцінка, отримана на практичному занятті, дорівнює відповіді на одне запитання викладача.


Список рекомендованих джерел


1. Білуха М.Т. Курс аудиту:Підручник.-К. Вища школа знання, 1998.- 574 с.

2. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. – 292 с.

3. Давидов Г.М. Аудит: Навч.посіб.–2-ге вид., перероб. і доп.–К.:Т-во“Знання”,КОО,2001.–363с.

4. Завгородній А.Г. та ін. Аудит: теорія і практика: Навчальний посібник/Завгородній А.Г., Корягін М.В., Єлісєєв А.В., Полякова Л.М., Блотнер В.Г., Бобрович О.Б., Будзан Н.В., Литвиненко Н.О., Озеран А.В., Озеран В.О., Савка Н.М., Соловій М.М., Тимофєєва Л.Я., Чернова Н.Й.-2-ге вид. Перероб. і доп. – Львів: Видавництво Національногть університету “Львівська політехніка” – 2004. – 456 с.

5. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: Каравела, 2005. – 560 с.

6. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Аудит. Навч. посібник – К.: Міленіум, 2002. – 466 с.Список використаних джерел


1. Білуха М.Т. Курс аудиту:Підручник.-К. Вища школа знання, 1998.- 574 с.

2. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. – 292 с.

3. Давидов Г.М. Аудит: Навч.посіб.–2-ге вид., перероб. і доп.–К.:Т-во“Знання”,КОО,2001.–363с.

4. Завгородній А.Г. та ін. Аудит: теорія і практика: Навчальний посібник/Завгородній А.Г., Корягін М.В., Єлісєєв А.В., Полякова Л.М., Блотнер В.Г., Бобрович О.Б., Будзан Н.В., Литвиненко Н.О., Озеран А.В., Озеран В.О., Савка Н.М., Соловій М.М., Тимофєєва Л.Я., Чернова Н.Й.-2-ге вид. Перероб. і доп. – Львів: Видавництво Національногть університету “Львівська політехніка” – 2004. – 456 с.

5. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: Каравела, 2005. – 560 с.

6. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Аудит. Навч. посібник – К.: Міленіум, 2002. – 466 с.


Теги: Самостійне вивчення дисципліни "Аудит"  Учебное пособие  Антикризисный менеджмент
Просмотров: 14868
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Самостійне вивчення дисципліни "Аудит"
Назад