Використання офісного програмування в розробці електронних освітніх ресурсів

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Кафедра математичного аналізу та інформатики


Курсова робота

з інформатики

на тему: «Використання офісного програмування в розробці електронних освітніх ресурсів»


Студента Теслі Владислава Юрійовича

Керівник Барболіна Тетяна Миколаївна


м. Полтава - 2013 рік


Зміст


Вступ

. ОФІСНЕ ПРОГРАМУВАННЯ У РОЗРОБЦІ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

.1 Поняття електронних освітніх ресурсів

.2 Основні можливості та переваги Visual Basic

.2.1 Опис середовища Visual Basic

1.2.2 Змінні і оператори

1.2.3 Взаємодія Excel та Visual Basic

1.2.4 Застосування макросів VBA для оптимізації роботи в Excel

2. ОПИС ПРОГРАМИ

.1 Опис програми

.2 Приклад виконання програми

висновки

Список використаної літератури

ДОДАТОК


Вступ


На сучасному етапі розвитку технічних засобів навчання велика увага приділяється розробці електронних освітніх ресурсів, що здатні забезпечувати реалізацію всіх структурних компонентів процесу навчання: отримання інформації, виконання практичних дій для її засвоєння, контроль засвоєного. Спектр шляхів застосування електронних ресурсів в освіті поступово розширюється: презентація навчальної інформації, автоматизація процесу тестування, надавання, за необхідністю, інформаційної допомоги, збирання й обробка статистичних відомостей про опрацювання студентами навчального матеріалу тощо.

Одним із найбільш розповсюджених інструментів створення електронних освітніх ресурсів є пакет програм Microsoft Office, оскільки він досить багатофункціональний та простий у користуванні. Проте, якими б широкими можливостями не володів Microsoft Office, завжди знайдеться така задача, яку стандартними можливостями пакету розвязати неможливо. Для таких випадків, в пакет Microsoft Office, був інтегрований інструмент Visual Basic for Applications (VBA), який дозволяє вирішити набагато більший спектр задач, що стоять перед користувачем і дозволяє користувачеві створити те середовище, яке є найбільш прийнятним для певного роду діяльності.

Обєктом дослідження є можливості офісного програмування у розробці електронних освітніх ресурсів.

Предмет дослідження: особливості написання макросів засобами Visual Basic for Аpplications для використання у розробці навчального розкладу студентів.

Метою курсової роботи є розгляд поняття електронного освітнього ресурсу та його видів, дослідження можливостей та переваг Visual Basic for Аpplications для розробки електронного ресурсу.

Завдання курсової роботи:

)розглянути поняття електронного освітнього ресурсу та зясувати їх роль у сучасній системі навчання;

)описати переваги Visual Basic для ефективного створення програм, що працюють у середовищі Windows;

)дослідити можливості Visual Basic for Аpplications для створення електронного освітнього ресурсу;

)розробити програмний засіб, який демонструє використання офісного програмування у розробці електронного освітнього ресурсу.


1. ОФІСНЕ ПРОГРАМУВАННЯ У РОЗРОБЦІ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ


1.1 Поняття електронних освітніх ресурсів


Електронні освітні ресурси перетворюються на визначальний чинник системи навчання, а їх застосовування стає істотною умовою трансформації педагогічної діяльності, яка включає пізнавальний, конструктивний, організаторський та комунікативний компоненти.

Електронні ресурси - це електронні дані (у вигляді символів, графічних, звукових, відео даних, або їх комбінацій), які можуть бути розміщені на будь-якому електронному носії, а також опубліковані в локальній чи глобальній мережі.

Освітні електронні ресурси відрізняються від інших ресурсів тим, що вони безпосередньо стосуються освіти, навчального процесу, окремої предметної галузі. Поняття цифрових (електронних) освітніх ресурсів, є фундаментальним поняттям. До його складу входять досить зрозумілі й широко вжиті терміни. Під електронним освітнім ресурсом будемо розуміти навчальну, методичну, довідкову, організаційну інформацію, необхідну для ефективної організації процесу навчання, подану в цифровому вигляді. Освітній електронний ресурс повинен мати високий рівень виконання, гарне художнє оформлення, характеризуватися повнотою матеріалу, забезпечувати якість методичного інструментарію та якість технічного виконання, відповідати дидактичним принципам [1].

Основна відмінність електронних освітніх ресурсів від звичайних - їх цифровий характер, тобто представлення у цифровому вигляді.

Отже, освітній ресурс можна розглядати як засіб, до якого звертаються для одержання освіти, як електронний ресурс, який містить інформацію освітнього характеру. Таким чином, освітні електронні ресурси - це інформаційні ресурси, що можуть бути представлені у вигляді текстових, графічних, звукових, відео даних або їх комбінацій, які відображають певну предметну галузь освіти та призначені для забезпечення процесу навчання особистості, формування її знань, умінь та навичок [2].

Класифікація електронних освітніх ресурсів

Освітні електронні ресурси можна описати за наступними ознаками:

за функціональним призначенням;

за структурою;

за організацією тексту;

за характером вихідних даних;

за цільовим призначенням;

за групою користувачів;

за наявністю друкарського еквіваленту;

за природою основних даних;

за ступенем дидактичного забезпечення;

за видом освітньої діяльності, в якій використовується освітній електронний ресурс;

за характером взаємодії користувача і освітнього електронного ресурсу; - за технологією розповсюдження;

залежно від форми власності.

Освітні електронні ресурси, які класифікуються за функціональним призначенням (за функцією, яка виконується в навчальному процесі) поділяються на:

програмно-методичні (навчальні плани і навчальні програми);

навчально-методичні (методичні вказівки, що містять матеріали з методики викладання навчальної дисципліни, вивчення курсу, виконання курсових і дипломних робіт);

навчально-дидактичні (підручники, навчальні посібники, тексти лекцій, конспекти лекцій);

допоміжні (практикуми, збірники задач і вправ, хрестоматії, книги для читання, довідники);

контролюючі (тестові програми, бази даних);

Освітні електронні ресурси за структурою можна поділити на:

однотомні - випущені у вигляді одного електронного носія;

багатотомні - що складаються з двох або більше пронумерованих частин, кожна з яких представлена на окремому носії, але разом з тим є одним цілим як за змістом так і за оформленням;

електронна серія - це сукупність томів, що об'єднані спільною тематикою та метою і виходять в однотипному оформленні.

Освітні електронні ресурси за організацією тексту поділяються на моновидання і збірки. Моновидання включає одну працю, а збірка - декілька праць навчальної літератури. Підручник, навчальний посібник, курс і конспект лекцій можуть видаватись лише у вигляді моновидань, а практикум, хрестоматія, книга для читання - у вигляді збірок. Що стосується навчальних планів, навчальних програм, методичних вказівок, завдань для практичних занять, то їх випускають переважно у вигляді моновидань.

За характером вихідних даних, можна виділити наступні традиційні види: навчальний план, навчальна програма, методичні вказівки, програми практик, завдання для практичних занять, підручник, навчальний посібник, конспект лекцій, курс лекцій, практикум, хрестоматія, книга для читання і ін.

За цільовим призначенням освітні електронні ресурси можуть бути розділені на: - офіційні - публікуються від імені державних органів, установ, відомств або суспільних організацій, що містять матеріали нормативного та директивного характеру;

наукові - містять відомості про теоретичні або експериментальні дослідження, історичні документи;

науково-популярні - містять відомості про теоретичні або експериментальні дослідження в галузі науки, культури, техніки, викладені у формі, доступній читачу-неспеціалісту;- довідкові - містять короткі відомості наукового та прикладного характеру, розташовані в порядку, зручному для їх швидкого пошуку, але не призначені для послідовного читання.

рекламні - містять викладені в зацікавленій формі повідомлення про продукти (наприклад, навчальні програми, книги, реферати і т.д.), освітні послуги, навчальні заходи з метою створення попиту на них.

За групою користувачів можна розділити на

для школярів;

для студентів;

для дипломованих фахівців;

для магістрів;

для викладачів та вчителів.

За наявністю друкарського еквіваленту виділяють дві групи освітніх електронних ресурсів:

електронні аналоги паперового навчального видання - це видання, які відтворюють відповідне паперове видання (розташування тексту на сторінках, ілюстрації, посилання, примітки і т.п.);

самостійні освітні електронні ресурси, що не мають паперових аналогів (існують лише в електронному варіанті).

За природою основних даних виділяють наступні освітні електронні ресурси:

текстові (символьні) - містять переважно текстові дані, представлені у формі, що допускає по символьну обробку;

оглядові - містять переважно електронні зразки об'єктів, що розглядаються як цілісна графічна сутність, представлена у формі, що допускає перегляд і друкарське відтворення, але такій, що не допускає по символьної обробки;

звукові - містять цифрове представлення звукових даних у формі, яка допускає її прослуховування, але не призначена для друкарського відтворення;

програмні продукти - самостійні твори, що представляють собою публікацію тексту програми або програм на мові програмування або у вигляді виконуваного коду;

мультимедійні - характеризуються тим, що містять різнотипні дані (текстові, графічні, звукові, відео та ін.) існують рівноправно і взаємозв'язано для вирішення різноманітних задач, причому цей взаємозв'язок забезпечений відповідними програмними засобами.

За видом освітньої діяльності, в якій використовується освітній електронний ресурс:

для лекційного супроводження (слайди, відео фрагменти, аудіо супроводження);

для супроводження практикумів;

для самостійної роботи;

для дистанційного навчання;

для самоосвіти;

для короткотривалих курсів і для системи підвищення кваліфікації.

За технологією розповсюдження виділяють такі групи:

автономні - характеризуються тим, що їх використання здійснюється автономно на компютері користувача без необхідності підключення до мережі. Крім того, обсяг цих ресурсів може бути довільним в залежності від потужності компютера та його апаратних засобів.;

мережні - встановлюються на сервері і використання їх здійснюється при підключенні до мережі. Обсяг ресурсів, які можна використовувати залежить від пропускної спроможності мережі;

комбіновані - зазвичай використовуються при поєднанні автономних та мережних освітніх електронних ресурсів. В даному випадку основні освітні ресурси використовуються автономно, а управління ними та взаємодія клієнтського компютера з сервером здійснюється за допомогою мережі. Залежно від власності:

відкриті - їх використання здійснюється вільно;

закриті - їх використання здійснюється лише з дозволу. Маючи дозвіл, користувачу необхідно ввести своє реєстраційне імя (login) та пароль (password), які видаються адміністрацією розробників;

комбіновані - доступ до окремих частин або до всього електронного ресурсу здійснюється вільно, але в демонстраційному режимі (так звані демо-версії) [3].


1.2 Основні можливості та переваги Visual Basic

електронний макрос офісний програмування

1.2.1 Опис середовища Visual Basic

Середовище програмування Visual Basic містить всі необхідні інструменти для швидкого та ефективного створення потужних програм, що працюють у середовищі Windows.

Інструменти, що у середовищі програмування Visual Basic, допомагають при конструюванні Basic - програм.

З рядка меню можна отримати доступ до більшості команд, керуючих середовищем програмування. Команди працюють у відповідності зі стандартними угодами, загальними для всіх додатків Windows.

Під рядком меню є панель інструментів - набір кнопок, які є ярликами для команд, за допомогою яких здійснюється робота в середовищі Visual Basic. У нижній частині екрана розташована панель задач. Її можна використовувати для перемикання між компонентами Visual Basic або для активації інших додатків Windows. Також є вікно інструментів (Toolbox), вікно змісту проекту (Project Container), вікно форми (Form), вікно проекту (Project), вікно безпосереднього виконання (Immediate), вікно властивостей (Properties) і вікно макету форми (Formlayout) [4].

Файли проектів Visual Basic мають розширення: vbp, wak, vbg в імені файлу. У середовищі Visual Basic є 7 інструментів. Форма Visual Basic - це вікно в інтерфейсі користувача. Інструменти та засоби керування на панелі служать для того, щоб додавати нові елементи призначеного для користувача інтерфейсу. Панель інструментів містить також засоби управління для створення об'єктів, які виконують спеціальні «за екранні» операції: управління інформацією в базі даних, контроль тимчасових інтервалів і т.д.

Вікно Properties (Властивості) дозволяє змінювати характеристики (установки) елементів призначеного для користувача інтерфейсу в формі. Вікно властивостей містить список всіх об'єктів, що використовуються в даному інтерфейсі. Тут також можуть перераховуватися змінювані установки властивостей для кожного об'єкта.

Вікно Project (Проект). Visual Basic - програма складається з декількох файлів, які збираються разом, коли програма готова. У вікні Project перераховуються всі файли, використовувані при програмуванні.

Файли проекту містять список всіх підтримуваних файлів і програм проекту та їх розширення vbp (Visual Basic program). У Visual Basic у вікно Project можна одночасно завантажити декілька файлів проектів.

У Visual Basic передбачена оперативна довідкова система, що включає інформацію про середовище програмування, інструментах і мовою програмування Visual Basic.

Мова програмування Visual Basic містить кілька сотень інструкцій, функцій і спеціальних символів. Вона призначена не тільки для використання в програмному продукті Visual Basic, Microsoft Visual Basic for Applications включений до складу Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project і інших програм для Windows [5].


Рис. 1. Головне вікно VBA


1.2.2 Змінні і оператори

Змінні використовуються для збереження значень величин, що змінюються в процесі виконання програми. Кожна змінна має ім'я по якому до неї звертаються. Правила привласнення імен аналогічно правилу привласнення імен для полів. Привласнення значення для змінної здійснюється за допомогою оператора привласнення. У лівій частині оператора привласнення ім'я змінної, а в правій - значення або вираз.

Змінні можуть створюватися автоматично, у міру появи в процедурі (неявне оголошення). За умовчанням неявно оголошені змінні мають тип Variant. Усередині такої змінної окрім значення зберігається індикатор типу значення.

Рекомендується описувати всі змінні явно, це дозволить уникнути помилок, пов'язаних з перетворенням типів даних. Явний опис типу проводиться оператором Dim, після якого указується ім'я змінної і її тип. Якщо при явному оголошенні змінній не вказаний тип даних, а задано тільки ім'я змінної те буде створене змінна типа Variant, якою можна привласнювати ланцюжки символів, числа з плаваючою крапкою, значення дати і часу [6].


Тип данихРозмір в байтахОписДіапазон значеньBoolean2логічнийTrue або False (так - ні, включений - відключений)Integer2цілеВід (-32768) до 32768Long4довге цілеВід (-2147483648) до 2147483647Single4дійсне одинарної точностіВід (-3.402823Е +38) до (-1.401298Е-45) та від 1.401298Е-45 до 3.402823Е +38Double8дійсне подвійної точностіВід ± 1.79769313486232Е +308 до ± 4.94065645841247Е-324Currency8грошовийВід (-922337203685477.5808) до 922337203685477.5807Date8для дат і часуВід 01.01.100 до 31.12.9999String1символьнийна будь-який символ - Від 0 до 65535 символівObject4Будь-який об'єктArrayВизначається кількістю і розміром елементівмасиви-VariantВизначається записаними данимиБудь-який з вбудованих типів даних

Математичні і рядкові операції VBA в порядку убування пріоритету ОпераціяВиконувану дію^Піднесення до степеня-Заперечення?Множення/Ділення 1\Цілочисельне діленняModВизначення залишку від ділення+Додавання-Віднімання&Об'єднання (конкатенація) рядків


Таблиця

ФункціяВиконувану діюAtn (x)Повернення арктангенса кута в радіанах arctg xSin (x)Повернення синуса кута в радіанах sin xCos (x)Повернення косинуса кута в радіанах cos xTan (x)Повернення тангенса кута в радіанах tg xExp (x)Повернення значення ex, де x - значення змінної або введене числоLog (x)Повернення натурального логарифма числа ln xSqr (x)Повернення квадратного корінь числаAbs (x)Повернення абсолютного значення числа (за модулем) | x |

У мові VBA, як і в інших мовах програмування, основними елементами, керівниками ходом виконання процедури, є умовні оператори. Найбільш простій з них - оператор If... Then:


If Поліна = "Ж" Then

Поздоровлення = "З 8 березня!"if


Якщо умова, задана виразом між ключовими словами If і Then виконується, дотримуються інструкції усередині блоку, обмеженого ключовими словами Then і End if. Інакше оператори між ключовими словами не виконуються, а програма перейде до обробки оператора, який слідує за ключовими слова End if. У разі потреби провести дві різні дії, доцільно скористатися повною формою оператора If:


If вираз Then

Оператор1

Оператор2if


Якщо умова дотримується, виконується Оператор1 (або група операторів, розташованих між ключовими словами Then і Else, а якщо не дотримується - Оператор2 (або група операторів, розташованих між ключовими словами Else і End if.

Проте, не завжди можливі два варіанти рішення. Враховуючи це, VBA надає в розпорядження користувачів оператора Select Case, призначеного для вибору одного з множин варіантів рішень:


Select Case Місто"Київ"

Код_МГТС = "044""Москва"

Код_МГТС = "095""Запоріжжя"

Код_МГТС = "061-2"Else"Я не знаю такого міста!"Select


При виконанні цього оператора перевіряється значення змінної Місто. Залежно від результату перевірки змінної Код_МГТС привласнюється телефонною код деякого міста. Якщо значення змінної Місто не співпадає ні з одним із значень, перерахованих в рядках з ключовим словом Case, проводиться дія, вказаною між ключовими словами Case Else і End Select.

Оператори циклу

Цикл використовується для багатократного повторення однієї або декількох інструкцій. Кількість повторень циклу пов'язана з деякою умовою. У VBA передбачено декілька різновидів циклів. Простим прикладом циклічної конструкції є так званий цикл по лічильнику.


For Лічильник = 1 To 10Лічильник1Лічильник


Цикл по лічильнику обмежується ключовими словами For і Next. Після ключового слова For указується ім'я змінної, яка виконуватиме роль лічильника, після знаку рівності - початкове значення лічильника, а після ключового слова To - кінцеве значення лічильника.

Ще один різновид циклу - While-цикл. Умова виконання команд усередині такого циклу визначається деяким умовним оператором:


Do While Лічильник <> 10


Різновидом циклу Do є Until-цикл, який виконується, поки умовний вираз помилковий:


Do Until Лічильник=10

Лічильни=Лічильник+1


1.2.3 Взаємодія Excel та Visual Basic

Microsoft Excel має вбудовану мову програмування - Visual Basic for Аpplications (VBA). Ця мова дозволяє створювати додатки, які виконуються в середовищі Microsoft Office. Це можуть бути різноманітні аналітичні програми, фінансові системи, програми обліку кадрів, системи автоматичного створення офіційних листів / документів за допомогою бібліотеки готових шаблонів і т.п. При цьому інтерфейс створюваної програми може бути зовсім несхожим на інтерфейс того додатка, в якому вона написана [7].

Ієрархія, тобто склад і вкладеність об'єктів Microsoft Excel може бути представлена наступним чином:


Application WorkBooks WorkSheets Cells


На самому верхньому рівні ієрархії знаходиться об'єкт Application («Додаток»). В якості цього об'єкта , а він завжди один - виступає сама програма Microsoft Excel, яка виконується в даний момент на комп'ютері і з якою працює користувач .

Кожна програма Microsoft Excel може відкрити і працювати одночасно з декількома файлами , в яких знаходяться дані користувача , побудовані на підставі цих даних таблиці , діаграми і так далі. У термінах Microsoft Excel кожен такий файл називається «Робоча книга» , або WorkBook по-англійськи. А всі одночасно відкриті робочі книги утворюють безліч об'єктів - WorkBooks.

Усі аркуші , що входять в робочу книгу , або всі об'єкти WorkSheet утворюють безліч об'єктів - WorkSheets. Звернутися до конкретного листу конкретної робочої книги можна в такий спосіб: WorkBooks ("Книга1").WorkSheets ("Лист1")

Кожен з листів робочої книги складається з безлічі комірок . Кожна комірка з точки зору Microsoft Excel є об'єктом типу Cell або «Комірка». Безліч об'єктів Cell утворюють об'єкт Cells , що належить об'єкту WorkSheet , тобто листу робочої книги. Звертатися до конкретної комірки можна двома способами. По - перше , можна вказати адресу комірки , як номери рядка та стовпця, на перетині яких ця комірка знаходиться. По - друге , кожній комірці можна привласнити власне ім'я. Це ім'я має бути унікальним на даному робочому листі. У цьому випадку звернутися до комірки можна просто вказавши це ім'я. Другий спосіб, звичайно, є кращим, особливо, якщо в якості імен вибирати усвідомлені і зрозумілі всім позначення. Основні властивості та методи об'єктів Microsoft Excel

Об'єкт Application є власне тією програмою Microsoft Excel, яка виконується в даний момент на комп'ютері. Тому властивості і методи цього об'єкта дозволяють змінювати характеристики і управляти самою програмою Excel. Нижче перераховані основні властивості об'єкта Application.


ВластивістьОпераціяActiveWorkBookПовертає ім'я активної зараз робочої книгиActiveSheetПовертає ім'я активного в даний момент робочого листаActiveCellПовертає ім'я активної зараз осередку

Об'єкт WorkBook є одним з безлічі робочих книг, відкритих в даний момент в Microsoft Excel.

Розглянемо основні властивості об'єкта WorkBook:


ВластивістьОпераціяActiveSheetВластивість повертає посилання на об'єкт Sheet, що відповідає обраному (активному) зараз листу робочої книги.SheetsПовертає сімейство (об'єкт Sheets) усіх листів робочої книги.CountПовертає кількість відкритих робочих книг

Методи об'єкта WorkBook

МетодиВиконувані діїActivateАктивізує робочу книгу. При активації книги автоматично стає активним її перший листAddСтворює новий лист робочої книги і, відповідно, новий об'єкт WorkBookCloseВикликає закриття робочої книгиOpenВідкриває існуючу робочу книгуSaveВикликає збереження робочої книги

Об'єкт WorkSheet є одним з безлічі листів робочої книги.


Основні Властивості об'єкта WorkSheet

ВластивістьВиконувані діїNameВластивість повертає або встановлює ім'я для листа робочої книгиVisibleВізуалізує (показує) або приховує робочий лист. Щоб зробити аркуш видимим необхідно цій властивості привласнити значення True, а щоб сховати - привласнити значення False.ActiveCellПовертає об'єкт, відповідний активної комірки робочого листа. Оперуючи з цим об'єктом можна керувати відповідною клітинкою.

Методи об'єкта WorkSheet

МетодиВиконувані діїActivateАктивізує вказаний робочий листAddСтворює новий робочий листDeleteВидаляє поточний робочий лист

Об'єкт Cell є однією з безлічі осередків листа робочої книги. Розглянемо основні властивості об'єкта Cell:


ВластивістьВиконувані діїValueЗабезпечує доступ до вмісту коміркиNameВластивість повертає або встановлює ім'я для коміркиFormulaПовертає або встановлює формулу, пов'язану з коміркою у вигляді текстового рядкаTextЗабезпечує доступ до вмісту комірки. Властивість схоже на властивість Value, з тією тільки різницею, що вміст повертається в текстовому форматі

Методи об'єкта Cell

МетодиВиконувані діїClearОчищає вміст коміркиSelectВиділяє комірку. Дія аналогічно клацанню миші на комірку

.2.4 Застосування макросів VBA для оптимізації роботи в Excel

Досить часто користувач повторює одні і ті ж дії багаторазово при роботі в табличному процесорі. Для автоматизації стандартних процедур можуть використовуватися записи макросів рекордером або написанням коду процедур.

Макрос - це записані рекордером послідовності команд. У програмуванні макросом називають таку абстракцію, коли усі випадки появи у документі тексту, що підпадає під заданий шаблон, модифікуються за заданими правилами [8].

Рекордер записує всі дії користувача, включаючи помилки і неправильні запуски. Коли програма відтворює макрос, вона виконує кожну команду точно у відповідній до запису послідовності. Перші рекордери мали серйозний недолік. Якщо під час запису довгої послідовності дій була допущена помилка, то єдина можливість видалити її - перезапис макросу. Функція редагування також була відсутньою. Перезапис макросу часто приводила до додаткових помилок в новому записі. З цих причин розробники програмного забезпечення додали рекордерам можливість редагування.

Простий макрос (на мові VBA) містить наступні елементи:

ключове слово Sub. Використовується для позначення початку макросу. Через ключове слова Sub (від анг. subroutine - підпрограма) командні макроси також називаються процедурами-підпрограмами;

імя макросу. Після ключового слова Sub слідує назва макросу;

коментарі. Символ «`» (апостроф) говорять редактору VBA, що ці рядки є коментарями. Коментарі відображаються тільки у вікні редактора, при виконанні макросу вони не обробляються. Найчастіше використовуються для пояснення певних компонентів програми макросу;

тіло макросу. Код програми, який можна змінювати так, як це робиться в будь-якому текстовому редакторі. Якщо макрос містить оператори, які з тих чи інших причин є непотрібними, можна просто видалити зайві рядки з модуля;

ключове слово EndSub. Використовується для позначення кінця макросу. При виконанні інструкції EndSub ніяких видимих дій не відбувається, але при цьому звільняється вся пам'ять, яка використовувалася для виконання підпрограми. Переглядаючи макрос, можна помітити, що деякі частини тексту відображаються різними кольорами. Так, наприклад, коментарі мають зелений колір шрифту, а ключові слова, що мають строго певний сенс, відображаються синім. При виникненні помилок в програмі, частина коду підфарбовується червоним кольором. Для виділення різних секцій макросу використовуються відступи в коді. Кожен рівень відступу допомагає відокремлювати одну частину підпрограми від іншої. Їх робити не обов'язково, макроси будуть виконуватися незалежно від них. Це робиться для більш легкого читання тексту програми. У коді макросу часто можна зустріти поєднання пробілу і символу підкреслення в кінці рядка. Ця комбінація називається символом продовження рядка і повідомляє про те, що наступний рядок макросу повинен бути приєднаний до поточного для утворення єдиного оператора.

Макроси, крім зручності, мають і інші переваги. Оскільки компютери більше пристосовані для виконання повторюваних завдань, ніж люди, запис рекордером неодноразово виконуваних команд підвищує точність і швидкість роботи. Іншою перевагою використання макросів є те, що при їх виконанні зазвичай немає необхідності в присутності людини-оператора. У разі, якщо макрос дуже довгий або виконує операції, що вимагають значного часу, можна переключитися на інший додаток.


. ОПИС ПРОГРАМИ


2.1 Опис програми


У даному розділі курсової роботи детально описано розробку та приклади виконання програмного засобу, спрямованого на покращення роботи такого електронного ресурсу, як розклад занять студентів. Описаний його інтерфейс, процедури та загальні особливості роботи.

Даний програмний засіб, являє собою макрос, розроблений за допомогою вбудованої мови програмування Visual Basic for Applications в Excel. Робота макросу полягає в перевірці та знаходженні збігів в розкладі занять, таких як збіг аудиторій чи викладачів. Тобто, для запобігання потрапляння двох і більше різних груп в одну аудиторію, якщо це не заплановано, чи проведення пари в двох і більше різних групах одним викладачем, якщо це також не заплановано.

У даному прикладі дано університетський розклад занять студентів, створений і поданий у вигляді книги Microsoft Excel, який складається з чотирьох листів, кожен лист якого містить розклад занять на тиждень для одного курсу відповідно (Рис. 2). Та один лист «ЗБІГИ», який вміщує дані - результати роботи макросу.

Структура розкладу складена таким чином, що на кожну пару розраховано по два рядка документа Excel. Отже, у першому рядку записується назва дисципліни, а в другому її викладач.

Що ж стосується аудиторій, то комірки, які містять дані про них, являють собою обєднання двох рядків.


Рис. 2. Приклад університетського розкладу занять


Умовно, розібємо код макросу на 4 частини (опис змінних, пошук прізвищ, пошук аудиторій, виведення результатів ) та розглянемо детальніше кожну із них.

У першій частині макросу (Рис. 3) описуються змінні які будуть в подальшому використанні. Масиви arr та arr1 включають літери стовпців, які містять дані про пару в розкладі та про аудиторію відповідно. Колекція outcol міститиме знайдені макросом збіги.

Оскільки обєкт типу Collection може містити тільки одинарне входження одного елемента, то спроби додати до такого обєкта вже включений елемент буде розцінюватися як помилка.

Також у першій частині вказано, що макросу слід продовжити роботу, на випадок виникнення такої помилки (On Error Resume Next).


Рис. 3. Перша частина макросу


У другій частині макросу (Рис. 4) виконується перебір всіх рядків по всіх листах книги, які містять прізвища викладачів (тільки по масиву arr).

Оскільки у нашому розкладі,перша пара записана в 8-му та 9-му рядку, то і цикл перевірки прізвищ викладачів відповідно починається з 9-го рядка та триває аж до останньої пари в розкладі тижня (57-й рядок).

Якщо одне прізвище та ініціали викладача зустрічаються два і більше разів в одному рядку, то це прізвище та дані про аркуш та комірку в якому воно зустрілося поміщаються до масиву outcol, який в подальшому буде виводитися на окремому аркуші (4-та частина).


Рис. 4. Друга частина макросу


Третя частина макросу (Рис. 5) працює повністю аналогічно до 2-ї частини але виконується лише перевірка на збіги аудиторій (працює тільки по масиву arr1). Оскільки комірки, що містять дані про аудиторію складаються з 2-х рядків, обєднаних в однин, то цикл перевірки починається з 8-го рядка та триває аж до останньої пари в розкладі тижня (57-й рядок). При цьому з цієї частини виключені деякі можливі збіги. Також врахований той момент, що група може бути розділена на дві підгрупи і знаходитися в різних аудиторіях.


Рис. 5. Третя частина тексту


Четверта частина макросу (Рис. 6) відповідає за попередню очистку листа (для коректного виведення) та за виведення масиву outcol, який вже містить знайдені збіги на новий аркуш («ЗБІГИ») в тій же книзі.


Рис. 6. Четверта частина макросу


2.2 Приклад виконання програми


У прикладі наведені дві сторінки університетського розкладу занять на один день для 2-го та 4-го курсу відповідно (Рис. 7 та рис. 8).


Рис. 7. Розклад занять для 2-го курсу


Рис. 8. Розклад занять для 4-го курсу


Можна помінити, що у розкладі для групи П-23 на першу пару записаний викладач «доц. Радько П.Г.», хоча він також присутній на тій же парі але в зовсім іншій групі (П-41 - П44), що являється помилкою введення. Також, на 3-й парі, друга частина групи П-41 записана в 26 аудиторію, хоча до цього туди вже була записана група П-25, що також є помилкою введення. Після запуску користувачем макросу, в лист «ЗБІГИ» буде записана інформація про знайдені збіги (Рис. 9).


Рис. 9. Результат роботи макросу


висновки


Електронні освітні ресурси є невідємною частиною організації навчального процесу будь-якого закладу. Оскільки, забезпечуючи зовнішні і внутрішні оперативні зворотні звязки, електронні освітні ресурси як складник системи навчання надають можливість здійснювати педагогічний контроль, самоконтроль, коригування організації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Комунікативна діяльність, яка передбачає спілкування викладача зі студентами, також зазнає певних змін. Упровадження електронних освітніх ресурсів надає можливість організувати раціональну комунікацію.

Розглянуті у курсовій роботі аспекти використання Visual Basic дають можливість зробити висновок про ефективність такого напрямку дослідження, як розробка макросів в Microsoft Excel за допомогою засобів Visual Basic for Applications. Оскільки макроси економлять час і розширюють можливості щодня використовуваних програм. Макроси можна використовувати для автоматизації виконання повторюваних дій при редагуванні документа, оптимізації виконання трудомістких завдань і для створення рішень, наприклад для автоматизації створення документів для постійного користування.

Також в роботі детально продемонстровано використання макросів для оптимізації процесу навчання на прикладі редагування розкладу занять студентів. А також, розроблено програмний засіб, який демонструє використання офісного програмування у розробці електронного освітнього ресурсу.


Список використаної літератури


1.Морзе Н.В. Положення про електронний навчальний курс / Н.В.Морзе, О.Г. Глазунова. - К.: К.І.С., 2004. - 112 с.

.Беспалько В.П. Программированное обучение: учебное пособие / Беспалько В.П. - М. : Высшая школа, 1970. - 300 с.

.Лапінський В.В. Принцип наочності і створення електронних засобів навчального призначення / В.В. Лапінський : [Електронний ресурс] - Режим доступу: #"justify">.Информационные технологии. Учебное пособие. Под ред. А.К.Волкова. - Москва. Издательство «ИНФРА-М», 2001. - 120 с.

.Информатика. Учебник. Под ред. проф. Н.В. Макаровой. - Москва. Издательство «Финансы и статистика», 2005. - 145 с.

.Информатика. Учебник. Под ред. проф. Н.В. Макаровой. - Москва. Издательство «Финансы и статистика», 2005. - 145 с.

.Острейковский В.А. Информатика / В.А. Острейковский. - Москва. Издательство «Высшая школа», 2004. - 236 с.

.Берндт Г.И. Измерение, управление и регулирование с помощью VBA в Word и Excel / Г.И. Берндт, Б.С. Каинка. - К.: «МК-Пресс», СПБ.: «КОРОНА-ВЕК», 2008. - 256с.


ДОДАТОК

Перевірка_збігів()

Dim page As Worksheet

Dim col As Object, arr,

Dim outcol As New Collection

arr = Split("D E G H J K M N P Q")

arr1 = Split("F I L O R")

On Error Resume Next i = 9 To 57 Step 2

Set col = New Collection

For Each page In Each el In arr

t = page.Range(el & i).

If Len(t) Then col.Add t,

If Err Then

outcol.Add page.Name & " - " & el & i & " - " & t & ". Дивись рядок: " & i: Err.Clear 'вивидення повідомлення

End If

Next el

Next page

Next ii = 8 To 56 Step 2

Set col = New Collection

For Each page In Worksheets

For Each el In arr1

t = page.Range(el & i).Value

If t <> "СК" And t <> "каф" And t <> "КАФ" And t <> "ск" Then

If Len(t) Then

For Each t In Split(t, "/")

col.Add t, CStr(t)

If Err Then outcol.Add page.Name & " - " & el & i & " - аудит. " & t & ". Дивись рядок: " & i: Err.Clear 'вивидення повідомлення

Next t

End If

End If

Next el

Next page

Next iSheets("збіги").Cells.Clear Withoutcol.Count > 0 Then

i = 0

With Sheets("збіги")

For Each el In outcol

i = i + 1

.Cells(i, "A") = el

Next el

End With

End IfSub


Теги: Використання офісного програмування в розробці електронних освітніх ресурсів  Курсовая работа (теория)  Информационное обеспечение, программирование
Просмотров: 36565
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Використання офісного програмування в розробці електронних освітніх ресурсів
Назад