Моделирование инновационной деятельности сельскохозяйственного предприятия (на примере филиала "Рассвет")

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ І ШТУЧНОГО

ІНТЕЛЕКТУ

Кафедра економічної кібернетики

До захисту допустити

Завідувач кафедрою

_______________________

підпис

________________________________

дата

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему:   МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ФІЛІАЛУ «СВІТАНОК»)

 

БІЛІЕНКО МАРИНИ ЄВГЕНІВНИ

Спеціальність:  

8.050102 «Економічна кібернетика»

Керівник _______________________

к.ф.-м.н., доц. Сторож В.В.________

Нормоконтроль _________________

ст.преп. Тарасова О.О.___________

Дата захисту   ___________

Оцінка   ___________

Протокол № ___________

Донецьк 2009


Міністерство освіти і науки України

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ І ШТУЧНОГО

ІНТЕЛЕКТУ

Кафедра економічної кібернетики

Завідувач кафедри

____________________

(підпис)

_____________________________

(дата)

з а в д а н н я

На магістерську роботу   Білієнко Марини Євгенівни   прізвище, ім'я і по батькові

Тема магістерської роботи “Моделювання інноваційної діяльності сільськогосподарського підприємства (на прикладі Філіалу «Світанок»)”  

Затверджена наказом по університету91/09 від 24.04.09 

Термін надання роботи керівнику для підготовки відгуку 29.05.09 р.

Робота виконується на базі Філіалу «Світанок» ДП «Агрофірма «Шахтар»

Теоретичне завдання (надається перелік теоретичних питань, наукових і практичних джерел, які обов'язково аналізуються при виконанні роботи) Надати теоретичне узагальнення моделювання інноваційної діяльності  

Практичне завдання (розробка, обґрунтування і упровадження проектів, рекомендацій, положень і т. ін.) Розробити динамічну модель інноваційної діяльності і розробити організаційно - функціональний механізм реструктуризації для виведення сільськогосподарського підприємства із стану потенційного банкрутства

Галузь застосування результатів роботи (наукова, практична діяльність, учбовий процес і т.п. ) Наукова, практична діяльність і учбовий процес

 

Дата видачі завдання  09.02.09 р.


Керівник _____________________

підпис

Студент_______________________________

підпис

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ І ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Кафедра економічної кібернетики


в і д г у к


Керівника на магістерську роботу

прізвище, ім’я та по батькові


Тема магістерської роботи_____________________________________________

____________________________________________________________________


Загальна характеристика магістерської роботи ____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Висновки, оцінка магістерської роботи та пропозиції _______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________


Керівник магістерської роботи

  посада, кафедра

______________________________

  підпис, дата


РЕФЕРАТ

Магістерська робота містить 126 сторінок, 45 малюнків, 9 таблиць, список літератури з 70 найменувань, 5 додатків.

МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ФІЛІАЛУ «СВІТАНОК»)

Предметом дослідження є моделювання діяльності підприємств АПК.

Об'єктом дослідження виступає сільськогосподарське підприємство «Світанок», що є дочірньою структурою акціонерного суспільства «Агрофірма «Шахтар».

Метою магістерської роботи є побудова моделей реструктуризації сільськогосподарського підприємства зі встановленням стратегічної відповідності інноваційного і організаційно - функціонального механізмів.

Актуальність. Для рішучого переходу до розвитку сільськогосподарської галузі недостатньо мати хороший природний потенціал (грунти, клімат), потрібно ще вміти їм ефективно користуватися. У зв'язку з цим найважливішим завданням для аграріїв є формування ефективних стратегічних моделей, орієнтованих на упровадження інновацій і на системність підходу до управління організаційно-функціональним механізмом.

Наукова новизна роботи полягає в системному підході до реструктуризації сільськогосподарських підприємств, включаючи прогнозування цін на сільськогосподарську продукцію на макроекономічному рівні і застосування засобів програмного продукту Powersim для моделювання інноваційної діяльності. Також  розроблені практичні рекомендацій по організації робіт.

СТРАТЕГІЧНА КАРТА, ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ, POWERSIM, КООПЕРАТИВ, ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБОСНОВАНИЕ ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР. 10

В МИРЕ И В УКРАИНЕ. 10

1.1 Проблема продовольственной безопасности мира и состояние мирового рынка сельскохозяйственной продукции. 10

1.2 Потенциальные возможности и рынок зерновых культур Украины.. 16

1.3 Инструментарий управления эффективностью АПК.. 23

1.3.1 Инвестиционно - инновационный механизм. 23

1.3.2 Организационный механизм. 26

1.3.3 Рыночный механизм АПК Украины: ценообразование и инфраструктура  29

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 1. 36

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ.. 37

ФИЛИАЛА «РАССВЕТ». 37

2.1 Общая характеристика предприятия. 37

2. 2 Анализ финансового состояния Филиала «Рассвет» ДП «Агрофирма «Шахтер»  41

2. 3 Основные проблемы на сельскохозяйственном предприятии «Рассвет», их возможные причины и пути решения. 48

2.4 Сущность и содержание управления охраной труда при производстве зерновых культур. 59

3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «РАССВЕТ». 66

3.1 Построение стратегической карты.. 66

3.2 Имитационное моделирование инновационной деятельности. 78

3.3 Организационно-функциональная модель. 98

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 3. 115

ВЫВОДЫ.. 116

ПРИЛОЖЕНИЯ.. 127

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Проблема обеспечения населения продовольствием является актуальной и глобальной. Она во многом определяет экономическую политику Украины и мира в целом. Как известно, и голод, и недоедание существуют давно, от самых истоков истории человечества. И в течение долгого времени главным фактором, который их обуславливал, было недостаточное развитие сельскохозяйственного производства. "Оно - ствол, все остальное - ветви" - гласит китайская пословица.

На современном этапе, в эпоху научно-технической революции, производительные силы человечества, в том числе и в сфере сельского хозяйства, достигли такого уровня развития, что в принципе они способны обеспечить продовольствием в несколько раз больше людей, чем в настоящее время проживает на нашей планете. Однако вслед за продовольственной проблемой существует проблема внедрения инноваций в сельском хозяйстве. Данный вопрос очень актуален для нашей страны как в плане выделения средств на новые технологии, так и в отношении эффективного менеджмента сельского хозяйства с использованием новых методик, моделей и форм организации труда в селе.

Для решительного перехода к развитию сельскохозяйственной отрасли, мало иметь хороший природный потенциал (почвы, климат), нужно еще уметь им эффективно пользоваться. В связи с этим важнейшей задачей для аграриев является формирование эффективных стратегических моделей, ориентированных на внедрение инноваций и на системность подхода к управлению организационно-функциональным механизмом.

Состояние изученности проблемы. Среди трудов экономистов-аграрников, посвященных управлению стратегическим и инновационным развитием в АПК, наибольший интерес представляют  работы М. В. Федоренко, С. С. Мурсалова, В. Т. Трегобчука, В. В. Рау, Е.И. Роговского и др.


 

Однако следует признать, что, несмотря на определенный задел, на­копленный к настоящему времени в данной области, процесс моделировании стратегии, ориентированной на реструктуризацию сельскохозяйственного предприятии с применением инноваций, остается достаточно новым явлением в управлении АПК.

Многие прикладные вопросы требуют эмпирического разрешения, либо дальнейшего совершенствования, особенно в условиях нарастающего влияния новых технологий на конкурентоспособность предприятий, повышения роли нематериальных активов в экономиче­ской эффективности хозяйственной деятельности и расширенного инве­стирования в интеллектуальный капитал хозяйствующих субъектов.

Недостаточная изученность и актуальность вышеперечисленных проблем обусловили выбор темы работы и постановку целей исследования.

Цель исследования. Целью магистерской работы является построение моделей реструктуризации сельскохозяйственного предприятия с установлением стратегического соответствия инновационного и организационно - функционального механизмов.

В соответствии с данной целью в рамках исследования поставлены следующие задачи:

- провести обзор мирового и украинского ситуации на рынке сельскохозяйственных культур;

- выявить специфику инновационных процессов в АПК Украины;

- проанализировать финансово-экономическую ситуацию и выявить проблемы объекта исследования;

- предложить возможные пути существующих на сельскохозяйственном предприятии проблем, а именно:

- сформировать стратегическую карту и систему показателей, обеспечивающих эффективное внедрение инноваций;

- построить прикладную модель внедрения новых технологий на предприятии;

- создать модель организационно-функционального механизма по внедрению инноваций и проведению реструктуризации сельскохозяйственного предприятия в целом.

Объектом исследования выступает сельскохозяйственное предприятие «Рассвет», являющееся дочерней структурой акционерного общества «Агрофирма «Шахтер».

Предметом исследования являются механизмы стратегического моделирования деятельности предприятий АПК.

Теоретическую и методологическую базу исследования составили труды, посвященные проблемам системной оптимизации производства сельскохозяйственной продукции в условиях рыночной экономики, а также работы в области экономико-математического моделирования сложных систем, линейного, нелинейного и стохастического программирования и информационных технологий. В качестве инструментов исследований применялись методы имитационного моделирования, теории вероятностей и математической статистики, методы линейного, нелинейного и стохастического программирования в решении экономических задач, методы создания стратегических карт и построения организационно - функциональных моделей.

В работе использованы открытые источники информации: данные Государственного комитета статистики Украины, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Международного валютного фонда (IMF) и Министерства сельского хозяйства США (USDA FAS) и других учреждений.

Научная новизна магистерской работы заключается в системном подходе к реструктуризации сельскохозяйственных предприятий и включает:

-Макроэкономическую имитационную модель, отражающую влияние инновационных процессов и экономических рисков на объем валового сельскохозяйственного продукта.

- Стратегическую карту, отражающую решение задачи выбора оптимальной стратегии развития с.-х. предприятия.

- Практические рекомендации по организации инновационной деятельности.

- Имитационную модель на микроэкономическом уровне, обеспечивающую поддержку принятия решения по внедрению инновационной технологии на конкретном предприятии растениеводческого направления.

Практическая значимость исследований. Построенные модели инновационной деятельности сельскохозяйственного предприятия позволяют повысить обоснованность и эффективность расчетов бизнес – проектов в сфере АПК, предоставляют прикладной механизм проведения реструктуризации на уровне конкретного предприятия.

Апробация результатов работы. Теоретические положения, результаты и выводы, сформированные в магистерской работе, докладывались и обсуждались на: Всеукраинской научно-практической конференции студентов и молодых ученых: «Развитие внешнеэкономической деятельности предприятий Украины» в ДонДУУ (2007 г.) VIII Международной научной конференции студентов и молодых ученых: «Управление развитием социально-экономических систем» в ДонНУ(2007 г.); ІІІ Международной научно-практической конференции «Современная информационная Украина: информатика, экономика, философия» в ГУИиИИ (2008 г.); ІІ Международной научно-практической конференции «Современная информационная Украина: информатика, экономика, философия» в ГУИиИИ (2009 г.); VI Международной научно-теоретической конференции «Актуальные проблемы экономического и социального развития производственной сферы» в ДНТУ (2009 г.).


1 ОБОСНОВАНИЕ ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

В МИРЕ И В УКРАИНЕ

1.1 Проблема продовольственной безопасности мира и состояние мирового рынка сельскохозяйственной продукции

Три четверти бедного населения развивающихся стран - сельские жители, для которых сельское хозяйство является основным источником средств к существованию. Из их 2,1 миллиарда человек живут менее чем на 2 долл. США в день, а 880 миллионов – менее чем на 1 долл. США в день. При этом недоедание зачастую внешне малозаметно. Согласно существующим оценкам, так называемое «невидимое голодание» в настоящее время охватывает до 1/4 детского населения развивающегося мира [64]. 

Учитывая места проживания, навыки и умения этих людей, развитие сельского хозяйства является необходимой предпосылкой достижения стратегической цели по сокращению вдвое доли населения, страдающего от нищеты и голода, с дальнейшим сокращением масштабов бедности и голода к 2015 году.

Вклад сельского хозяйства в развитие многообразен. Сельское хозяйство способствует развитию как вид экономической деятельности, как источник доходов и как поставщик экологических услуг, и все это превращает эту отрасль в уникальный инструмент развития[49].

- Вид экономической деятельности. Сельское хозяйство может быть источником роста национальной экономики, направлением инвестиций для частного сектора и основным двигателем развития связанных с сельским хозяйством. Сельскохозяйственное производство важно для обеспечения продовольственной безопасности, поскольку оно является источником доходов для большинства сельских бедняков.

- Источник доходов. По некоторым оценкам, сельское хозяйство является источником дохода для 86 процентов сельского населения. Оно дает работу 1,3 миллиарда крестьян и безземельных работников, обеспечивает “социальную поддержку за счет подсобных хозяйств” в случае экономических потрясений и является основой существования жизнеспособных сельских общин. Три миллиарда человек из 5,5 миллиардного населения развивающихся стран, то есть почти половина жителей планеты, живут в сельской местности [62] . Вопреки распространенному мнению, миграция в города не является основным средством сокращения масштабов бедности в сельской местности (равно как и в мире). Однако существенное снижение численности бедного сельского населения (с 1 036 млрд. в 1993 году до 883 млн. в 2003 году) имело место только в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе (рисунок 1.1) [49].

 

Рис. 1.1. Масштабы бедности в сельской и городской местностях (1993-2002 гг.)

В Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары численность бедного сельского населения продолжала расти и, по-видимому, будет превышать количество бедных вплоть к 2040 году [66]. Приоритетной задачей в этих регионах является максимальное использование потенциала сельского хозяйства для сокращения масштабов бедности.

- Источник экологических услуг. На сегодняшний день сельское хозяйство становится основной причиной истощения подземных вод, агрохимических загрязнений, истощения почв и глобального изменения климата, поскольку на его доля приходится до 30 процентов выбросов парниковых газов. Но одновременно сельское хозяйство – это еще и крупный, зачастую непризнанный и неоплачиваемый поставщик экологических услуг, связывающий углерод, регулирующий водосборы и сохраняющий биоразнообразие.

Подсчитано, что в Китае совокупный экономический рост, обусловленный развитием сельского хозяйства, в 3,5 раза эффективнее влияет на сокращение масштабов бедности, чем рост несельскохозяйственных отраслей, а в странах Латинской Америки он эффективнее в 2,7 раза [28]. Быстрый рост сельского хозяйства – в Индии обусловленный внедрением технических новшеств (внедрение высокодоходных сельскохозяйственных культур), а в Китае – инновациями в институциональной сфере (система ответственности домохозяйств и либерализация рынков) – повлек за собой масштабное снижение уровня бедности в селах. В аграрных странах сельское хозяйство может стать локомотивом роста экономики в целом.

Состояние мирового рынка сельскохозяйственной продукции и зерновых

 культур в частности

На протяжении 2006-2008 гг. мировые рынки основных пищевых продуктов находятся в состоянии непрестанного роста цен. Мировые цены на пищевые продукты в среднем выросли почти на 60%, главным образом, за счет стремительного роста цен на зерновые и масличные культуры  [15, с.12]. Поэтому в дальнейшем, рассмотрим рынки именно этих культур.

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в 2006 году общий индекс цен на продовольственные товары по сравнению с 1998-2000 годами вырос на 27% (рис. 1.2) [49, 63]. Подорожание коснулось всех основных групп продуктовых товаров. Такой стремительный рост цен является результатом сложной комбинации сугубо специфических причин, характерных для рынков продовольствия, и причин глобального характера, которые имеют влияние на все сферы мировой экономики и изменяют привычный порядок в мире. К числу последних относятся:

- рост цен на нефть и энергоносители;

- высокие темпы развития экономик стран, которые развиваются, в первую очередь в странах Азии;

 

Рис. 1.2. Индекс цен на продовольственные товары в мире

 

- рост населения в мире;

- климатические изменения, которые ограничивают земельные и водные ресурсы, пригодные к использованию;

- нестабильность на финансовых рынках.

Но следует заметить, что продовольствие подорожало, и будет дорожать, главным образом, за счет стремительного роста цен на зерновые и масличные культуры. Они лежат в основе пищевой пирамиды человечества, поэтому какие-нибудь изменения, которые происходят на этих рынках, отображаются и на рынках других товаров. Как например, на рынках мясной и молочной продукции, производство которых невозможно без зерна и шрот как основы кормовой базы сельскохозяйственных животных (таб.1.1).

Главенствующим в этой иерархии является рынок зерна, который обеспечивает сырьем другие сельскохозяйственные и перерабатывающие отрасли, так называемые отрасли технологических обработок.

 


Таблица 1.1.

Иерархичность товарных рынков в системе агропродовольственного рынка

Рынок зерна

Рынок товаров первой технологической обработки

Мука, крупа

Комбикорм

Пищевой спирт

Солод

Крахмал

Зерноотходы

Рынок товаров второй технологической обработки

Хлеб и х/б изделия

Макаронные изделия

Мучные изделия

Скот

Птица

Ликеро -водочные изделия

Пиво

Рынок товаров третьей технологической обработки

Мясо и субпродукты

Молоко и молокопродукты

Мясо птицы

Яйца

Рынок товаров четвертой технологической обработки

Мясные изделия

Молочная продукция

 

А основная характеристика современного мирового рынка зерновых - производство растет темпами более малыми, чем потребление. Если рассмотреть динамику производства и потребления на протяжении 1970-2008 лет (рис. 1.3), то можно отметить, что в период до 2000 года производство зерновых, как правило, превышало спрос [63].

Рис. 1.3. Производство и общее потребление зерновых ресурсов в мире

 

В последние годы дефицит зерна на рынке приходилось компенсировать за счет запасов, поэтому не удивительно, что на конец 2007 года они были самые низкие за три последних десятилетия. Чтобы ответить на вопрос почему так произошло, обратим внимание на другие аспекты функционирования мировой экономики. Во-первых, на рынок энергетических продуктов, в первую очередь нефть. Как видно из динамики изменения индекса цен на нефть, в 1980-2008 годах цены на нефть резко выросли как раз в конце XX века, а уже в 2008 году почти удвоились в сравнении с 2005 годом (рис. 1.4) [66].

Рис. 1.4. Индекс цен на сырую нефть в мире

Сельскохозяйственный и энергетический рынки связаны между собой напрямую. Но существует и непрямая зависимость. Рост цен на нефть дал толчок более активному использованию альтернативных источников энергии. В конце 90-х годов это привело к формированию рынка биоэтанола. Ввиду значительных объемов переработки зерновых ресурсов, можно утверждать о принципиально новых изменениях в сельском хозяйстве: теперь, кроме традиционного пищевого направления, его функции расширяются к энергетической составляющей части. Это усиливает спрос и является, безусловно, одним из факторов нынешнего дисбаланса между производством и потреблением.

С другой стороны, обращает на себя внимание постоянный рост численности населения в мире, в среднем на 1,2 процента на год [62]. Кроме того, в наиболее населенных странах Индии и Китае (общая численность их населения составляет 37% от мировой) в последние годы наблюдается значительный рост экономик. Благодаря этому миллионы людей улучшили свое благосостояние. Но быстрое увеличение доходов изменяет также рацион питания в интересах большего потребления животных белков. Это, в свою очередь, оказывает дополнительное давление на спрос зерновых культур в мире.

Подытоживая все вышеупомянутые факторы, можно констатировать, что в ближайшие годы спрос на зерновые культуры будет только расти. В результате высокого спроса не будет быстрого возобновления мировых запасов, постоянная угроза дефицита продукции будет оставаться дестабилизирующим фактором при ценообразовании. Поэтому нет оснований прогнозировать существенное снижение цен на зерновые, напротив, в дальнейшем они будут не только расти, но и будут чувствительны к резким колебаниям, что будет делать рынок еще более привлекательным для спекулятивного капитала. Но в долгосрочной перспективе можно допустить, что спрос стабилизируется, производителям удастся выйти на новый уровень объемов производства, чему должны посодействовать окончательное формирование рынка биоэтанола, расширения посевных площадей под генетически модифицированными культурами (особенно для технических потребностей), что должно повысить урожайность, и высокие цены, которые будут стимулировать инвестирование в выращивание зерновых культур.

1.2 Потенциальные возможности и рынок зерновых культур Украины

В мире осталось не так уж и много земельных ресурсов, которые можно было бы использовать для выращивания зерновых, к тому же их использование ограничено проблемой доступа к водным ресурсам. То есть, есть шанс для реализации украинского потенциала, где возможно наращивание объемов аграрного производства как за счет урожайности, так и за счет расширения посевных площадей.

Вступление Украины в Мировую организацию торговли (СОТ) в 2008 г. способствовало еще большей открытости и интегрированности ее экономики. Поэтому естественно, что ценовой рост на мировых рынках продовольствия отобразился и на внутренней ситуации в Украине. Так, начиная с 2007 года, в Украине наблюдалась так называемая “продуктовая инфляция” — цены на продуктовые товары росли значительно большими темпами, чем на не продуктовую группу и услуги (рис. 1.5) [70].

Кроме общемировых тенденций, на ценовую конъюнктуру рынка продовольственных товаров непосредственно влияли и другие причины. В первую очередь, это увеличения социальных трансфертов, направленных на улучшение уровня жизни населения страны, в условиях более низких темпов наращивания валового внутреннего продукта (ВВП) привели к стремительному росту спроса при почти неизменных объемах предложения продукции, что, бесспорно, подогрело активизацию инфляционных процессов.[70].

 

Рис. 1.5. Индексы потребительских цен на продовольственные

товары в Украине

Несмотря на серьезные вызовы для макроэкономической и социальной политики Украины через стремительный рост цен на продовольственную группу товаров, нынешние кризисные явления на мировых рынках продовольствия являются потенциальным шансом для сельского хозяйства Украины. Действительно, существующий потенциал аграрного производства Украины является достаточно высоким. Это и наилучшие в Европе земельные ресурсы, значительный человеческий потенциал, что может быть задействован в аграрной сфере, приемлемые климатические условия для производства разнообразных сельскохозяйственных культур, благоприятное географическое расположение. В то же время, последующее развитие сельского хозяйства Украины будет происходить в направлении увеличения производства культур, которые имеют наибольший спрос на внешних рынках, в первую очередь зерновых (пшеница, кукуруза) и масляных. Такой путь развития позволит не только увеличить поступление валюты в государство, сделать свой вклад в стабилизацию мирового продовольственного кризиса, привлечь необходимые инвестиции, но и даст возможность заработать необходимые средства на развитие мясо - молочной отрасли, которая в нынешнем своем состоянии оказалась перед угрозой стать зависимой от импортного сырья через сокращение поголовья скота.

Рынок зерновых культур в Украине

Производство зерновых культур традиционно занимает лидирующие позиции в структуре производства продукции растениеводства да и в целом всего сельскохозяйственного производства Украины. В среднем на протяжении последних трех лет в структуре валовой продукции сельского хозяйства зерновые культуры сформировали 18% общего объема производства сельскохозяйственной продукции [70]. Основными товаропроизводителями зерновых культур в Украине являются сельскохозяйственные предприятия. Ежегодно три четверти урожая зерновых производится в соответствующей категории хозяйств.

Доля населения в производстве зерновых культур остается достаточно низкой, учитывая тот факт, что в землепользовании населения находится почти 35% от общей площади пашни Украины. Однако, по большом счету, в землепользовании населения находятся небольшие земельные наделы — до 5 га, и для ведения эффективного производства этого недостаточно. По оценкам большинства экспертов, эффективное производство зерновых культур, в условиях стремительного роста стоимости материально-технических ресурсов, которые используются при производстве продукции, возможно на площадях от 500 га. [28] Кроме того, техническое оснащение и финансовые возможности для производства продукции на сельскохозяйственных предприятиях на порядок лучше, чем в хозяйствах населения. Однако, невзирая на вышеназванные факты, урожайность — один из определяющих показателей технической эффективности выращивания зерновых культур — в отдельные годы в хозяйствах населения был выше, чем соответствующий показатель в сельскохозяйственных предприятиях.

Но все же большая часть основных видов зерновых культур производится именно на сельскохозяйственных предприятиях (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Структура производства зерновых культур по категориям хозяйств

в 2007 году, %

Существующие объемы производства зерновых культур стопроцентно обеспечивают потребности внутреннего рынка на соответствующую продукцию в Украине. На протяжении последних пяти лет потребность внутреннего спроса на зерновые культуры составляла до 75% от общего производства, за исключением крайне неудачного, в результате сложных климатических условий 2003 года, когда внутреннее производство оказалось не в состоянии обеспечить потребности страны в зерне. Не удивительно, что при таких условиях, Украина постепенно стала на путь экспортно-ориентированной страны и в 2005-2006 годах экспортировала почти 33% всех выращенных зерновых [28].

Несмотря на общемировые инициативы товаропроизводителей увеличить объемы производства зерна с целью предотвращения дефицита пищевых продуктов, общая площадь озимых и яровых посевов под зерновые культуры в Украине имеет тенденцию к уменьшению (в среднем на -14,5%).

Отдельно следует отметить, что сохраняется негативная тенденция уменьшения внутреннего спроса на зерновые культуры и составляет в среднем -8,7%. Объясняется это двумя главными факторами: ежегодным сокращением населения Украины и стремительным вырезанием поголовья ВРХ и свиней.

Так или иначе, имеющихся остаточных объемов зерновых культур в 2007 году было достаточно для того, чтобы государству и товаропроизводителю занять активную экспортно-ориентированную позицию. По крайней мере, при аналогичных условиях в прошлые годы Украина могла бы свободно экспортировать около 7- 8 млн. тонн зерновых культур.

Таблица 1.2.

Баланс зерновых культур в 1995-2007 гг., тонн

 

1995

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007, предв.

Производство

33930

39706

38804

20234

41809

38016

34258

29295

Изменение запасов на конец года

-757

7090

-2751

-3793

7817

-314

-2304

1745

Импорт

200

439

166

3770

875

226

235

250

Всего ресурсов

34887

33055

41721

27797

34867

38556

36797

27800

Экспорт

814

5597

12260

3944

7786

12650

11168

4400

Израсходовано на посев

4600

4059

3874

3226

3584

3294

330

2950

Израсходовано на корм

18527

13979

15745

11657

13852

13817

13750

12550

Потери

1220

370

550

250

545

375

633

450

Переработано на непищевые цели

876

650

857

770

1150

670

645

500

Израсходовано на потребление

8850

8400

8435

7950

7950

7750

7300

6950

потребление хлебных прод. на 1 чел., кг

128,4

129,6

131,2

124,5

125,6

123,5

119,5

114,5

 

Однако стремительный рост мировых цен на зерно непосредственно повлиял и на ценовую конъюнктуру отечественного рынка зерна. В Украине в период массового сбора урожая цена на зерно не только не упала, но и имела стабильную тенденцию к росту. Реакцией Правительства Украины на рост цен на пищевые продукты стало внедрение квот на экспорт зерна, а фактически вывоз зерновых культур запретили. Внедрения экспортных квот имело как определенные позитивные, так и негативные последствия. Позитивным является то, что Правительству временно удалось несколько сдержать темпы роста внутренних потребительских цен, но с другой стороны, по оценкам экспертов Мирового банка, товаропроизводители недополучили свыше 2 млрд. дол. США прибыли [28]. Поступления соответствующих средств в аграрный сектор Украины для воссоздания и развития производства, даже в краткосрочной перспективе, имело бы намного больше позитивных последствий для экономики страны. В результате внедрения экспортных квот, общие запасы зерна в стране на конец 2007 года были наибольшие за последние пять лет и их было достаточно, чтобы удовлетворить восьмимесячный внутренний спрос страны в зерне (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Динамика общего производства зерновых культур и пшеницы

в Украине, млн.тонн

 

Невзирая на экспортные ограничения и превышения объемов предложения над спросом, существующий уровень цен на зерно обеспечил товаропроизводителю достаточно высокий уровень рентабельности. Сравнительно с 2006 годом, рентабельность производства зерновых культур в 2007 году увеличилась на 21,3 процентных пункта — до 28,7%. По расчетам экспертов, при условии отсутствия экспортных ограничений внутренняя цена на зерно могла бы вырасти минимум на 25% — до 250 дол. США/тонну [15,C.34]. При такой цене рентабельность производства зерновых в сельскохозяйственных предприятиях составляла бы 62,5% (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Динамика рентабельности зерновых культур в Украине, %

Высокий уровень урожая зерновых культур в текущем 2008/2009 маркетинговом году стал возможным лишь при очень благоприятных климатических условиях. При этом реальное состояние технологической эффективности производства большинства предприятий остается низким. Единственный надежный путь противостоять таким естественным и внешним катаклизмам в будущем — это заложить основу для ориентированного на экспорт сельского хозяйства, которое должно быть способным стабильно производить чистый продовольственный избыток в следующие годы и десятилетия. В то же время, не следует пренебрегать постепенной перестройкой и развитием внутреннего рынка переделывания зерновой продукции. Украина должна стать не столько на путь сырьевого обеспечения мира зерном, сколько попробовать постепенно выйти на позиции ведущих экспортеров готовых продуктов обработки зерновых культур.

 

1.3 Инструментарий управления эффективностью АПК

1.3.1 Инвестиционно - инновационный механизм

Уровень функционирования инновационно - инвестиционного механизма АПК в Украине низок, и это негативно отражается как на показателях урожайности, так и на конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства и других сфер АПК.

Подтверждение тому - общая картина производства пшеницы в Украине, которая характеризуется низким качеством применяемых агротехнологий. Именно поэтому и средняя урожайность производства пшеницы в Украине на протяжении 1992-2007 лет в 2-3 ниже показателей западноевропейских стран (табл.1.3). Высокие урожайности пшеницы в странах Европы обусловливаются надлежащим уровнем агротехнологий, что характеризуется высокими расходами на ее производство [19, с.49; 15,с.39].

Таблица 1.3

Средняя урожайность пшеницы в странах Европы на протяжении 1992-2007 гг.

Страна

урожайность, ц/га

отношение, %

 

 

к среднеевропейской

к украинской

Украина

27,0

80,8

100,0

В среднем по Европе

33,5

100,0

123,8

Финляндия

34,3

102,6

127,1

Польша

35,3

105,4

130,5

Хорватия

40,1

119,8

148,3

Словения

42,5

127,0

157,2

Австрия

50,2

150,1

185,8

Франция

68,5

204,8

253,6

Дания

70,3

210,2

260,2

Германия

71,3

213,0

263,8

Великобритания

76,4

228,5

282,9

Нидерланды

82,5

246,6

305,4

Ирландия

84,4

252,2

312,3

 

Кроме того, для выпускаемой в стране сельхозпродукции, в большей части, характерна невысокая конкурентоспособность: среднее и низкое качество, высокие издержки производства, скудный ассортимент, неудовлетворительный внешний вид и малые сроки хранения.

Существует много причин неконкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции, однако основной, влекущей за собой многие остальные, является низкий уровень инновационной составляющей в современных инвестициях. Кроме того, характерно низкое техническое состояние и высокая изношенность имеющихся производственных мощностей. Так по данным министерства аграрной политики, износ основных фондов сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий составляет в среднем 45%, оборудования - более 60% [69]. За годы реформ коэффициент обновления основных фондов снизился в 11,5 раза; ежегодное выбытие фондов в 10 - 12 раз превысило их ввод [69,39]. По итогам 1999 года свыше 40% сельхозпредприятий оказались убыточными, поэтому и вынуждены были сохранять и эксплуатировать фонды сверх амортизационного и физического сроков службы. Только для поддержания воспроизводства основных фондов, объем производственных капиталовложений в Украине необходимо увеличить примерно в 3 раза, также необходимо в период к 2010 года обеспечить среднегодовые темпы прироста инвестиций порядка 15-20% [67]. В действительности вместо увеличения инвестиций наблюдается обратный процесс, далекий от стабилизации: с начало 90-х годов инвестиции в аграрно-промышленный комплекс Украины уменьшились примерно в 5 раз [69].

Такая нестабильность развития многократно увеличивает зависимость сельскохозяйственного производства от конъюнктурных колебаний, ценовых условий и рисков. Вместе с тем растущая динамика инвестиций в основной капитал пока отстает от потребностей и не может обеспечить требуемых темпов обновления и модернизации производства.

Однако нельзя не учесть и факторы внешней среды. Экономические и инвестиционные условия, в которых работают аграрные производители Украины, пока не сопоставимы с условиями, созданными для фермеров в развитых странах. О какой справедливой конкуренции может идти речь, если уровень средней ставки по кредитам сроком на 2-3 года для сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2004 г. составлял во Франции 6,6%, в США - 4,6, в Китае - 5,3, а в Украине - 18%? [47]

Разработанная правительством страны программа основных направлений развития агропродовольственной политики на 2001-2015 годы не предусматривает увеличения государственного финансирования АПК в ближайшие годы [2]. Задачи развития АПК намечается решать за счет мобилизации внутренних резервов, активно привлекая частный капитал и иностранные инвестиции. Однако сегодня, на этапе экономической нестабильности, следует ожидать снижение инвестиционной активности отечественных и тем более зарубежных инвесторов.

В этих условиях, учитывая ограниченность инвестиционных ресурсов, требуется такое управление социально-экономическими процессами в сельском хозяйстве, которое бы основывалось на научном предвидении. Другими словами, необходим инструментарий для предвидения перспектив, проблем развития, а также последствий бездействия и для последующей оценки итогов реализации различных вариантов политики регулирования. Методической основой в этой области является сценарное прогнозирование, базирующееся на экономико-математическом моделировании, как универсальном методе исследования сложных систем управления [30]. Эта задача актуальна, как на уровне предприятий, так и на региональном и национальном уровнях управления экономикой.

Таким образом, единственной возможностью повышения урожайности зерновых и наращивания объемов их производства в Украине, должен стать переход отечественных товаропроизводителей к прогрессивным высокоэффективным технологиям производства. Лишь в этом случае будет обеспечена возможность функционировать в условиях жесткой конкуренции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

1.3.2 Организационный механизм

Следует отметить, что переход к инновационным технологиям производства на нынешнем этапе возможен в основном для крупных специализированных хозяйств или для кооперативных группировок сельхозпроизводителей. Наличие эффективной организационной структуры также определяет внешние и внутренние возможности развития как отдельной фирмы, так и целой отрасли.

Статус страны с рыночной экономикой не сделал лучше жизни украинских жителей села, поскольку не было предварительного внедрения прогрессивных форм ведения хозяйства и эффективной организационной структуры в целом.

Личные подсобные хозяйства и другие малые формы ведения хозяйства в Украине имеют в процессе своей деятельности ряд характерных проблем [53]:

- недостаток сельскохозяйственной техники, оборудования, поломки существующего автопарка и постоянная необходимость его ремонта;

- недостаточное снабжение качественным семенным материалом, элитным скотом, кормами, удобрениями и ядохимикатами;

- дефицит агрономических, ветеринарных и зоотехнических услуг, консультаций по бухучету, аудиту, эффективной организации производства;

- проблемы сбыта произведенной продукции (дефицит информации о рыночной конъюнктуре, о потенциальных партнерах, невозможности влиять на цены через малые партии продукции, что продается, и т.д.);

- нехватка мощностей для хранения, предпродажной подготовки, доработки, переработки и фасовки продукции, что приводит к ее реализации по низким ценам;

- трудности ведения производства в случае болезни или временной неработоспособности членов филиалов агрофирм и личных подсобных хозяйств, их отсутствия в хозяйстве в период отпуска и т.п.

Самостоятельно решить вышеупомянутые проблемы могут лишь крупные (фермерские) хозяйства (рис.1.9) [70]. Именно поэтому, как показывает украинский опыт и опыт близлежащих стран, самым приемлемым способом решения вышеперечисленных проблем является создание сельхозпроизводителями производственных и обслуживающих кооперативов. В Финляндии, Швеции, Словении фермеры стали членами как минимум двух, а значительная их часть — 5-6 кооперативных формирований. Перерабатывающие кооперативы этих стран реализуют от 90 до 100% молока и молокопродуктов, 70-80% — мяса и мясных продуктов [45, 53].

 

Рис. 1.9. Уровень урожайности зерновых культур в зависимости от

размеров собранных площадей в 2007 году (с.-х. предприятия)

Кооперативы представляют собой хозяйственные добровольные объединения индивидуальных или коллективных товаропроизводителей для достижения общего экономического интереса, для обеспечения их социальной защищенности от монополистических рыночных структур [1]. Следовательно, кооперация — это в первую очередь объединение непосредственных сельхозпроизводителей, лиц, а не капитала. Целью создания и деятельности кооперативных структур является не получение наибольшей прибыли, а обеспечение роста благосостояния их членов. Заданием создания и деятельности кооперативов является не только избежание подчиненности человека капитала, а, напротив, они стремятся лишить человека такой подчиненности, зависимости. В этом состоит двойная функция кооперации.

Возникновение и развитие кооперативной инициативы может рассматриваться в двух организационных аспектах: первичном (производственном) и в виде ассоциаций кооперативов. Первый связанный с формами самого простого объединения в неформальные группы для общего возделывания почв, уборка урожая, приобретение и использование техники (Финляндия, Франция и Швеция) [45]. Одновременно фермеры могут объединяться в обслуживающие кооперативы разного типа для выполнения функций снабжения, сбыта готовой продукции и тому подобное. Такая взаимопомощь основывается как на взаимодоверии и хлеборобской солидарности, так и закрепляется актом государственной регистрации.

Создание сельскохозяйственных кооперативов обеспечивает сохранение преимуществ крупномасштабного производства и позволяет использовать стимулы частного сельского хозяйства.

В развития кооперативной идеи в сельском хозяйстве Украины, кроме организационных, существуют и рыночные факторы. Поскольку государство уже не реализует свою контрольную функцию в маркетинге, баланс интересов производителей и потребителей нарушается. Между сельхозпроизводителями и потребителями появились большое количество посреднических звеньев. Интересы последних можно определить коротко: заплатить как можно меньше, продать как можно дороже. Эта «третья сила» представленная несельскохозяйственным частным бизнесом, к которому следует отнести и акционерные предприятия. Понимая, каким прибыльным может быть агробизнес в условиях несовершенного рынка и нестабильной финансово-экономической ситуации, к сельскому хозяйству потянулись коммерческие структуры совсем не с альтруистичными намерениями. Для них главным является увеличение рыночной власти на сельскохозяйственном рынке, что приведет к эксплуатации сельскохозяйственных товаропроизводителей. Конечные потребители также теряют от этого, поскольку прибыль, создаваемая на послепроизводственной стадии движения продукции, не достается товаропроизводителям и не используется для инвестиций в сельское хозяйство.

Ситуация может в корне измениться лишь тогда, когда товаропроизводители путем вертикальной интеграции постепенно начнут контролировать все последующие стадии движения своей продукции в маркетинговом канале. Эффективнее всего это достигается путем объединения в кооперативные организации. Благодаря производственным и обслуживающим кооперативам и их объединениям сельскохозяйственные товаропроизводители могут не только внедрить новую технику и технологии в сельхозпроизводство, но и выходить на рынок, став равноправным субъектом рыночных отношений и достигнув значительной рыночной власти.

1.3.3 Рыночный механизм АПК Украины: ценообразование и инфраструктура

В контексте аграрной рыночной инфраструктуры наиболее сложным и недостаточно разработанным вопросом остается проблема ценообразования на сельскохозяйственную продукцию, методы государственного воздействия на уровень закупочных цен, а также низкий ценовой мониторинг в Украине.

Механизм цен, ценообразование, ценовая политика (в агропромышленном комплексе особенно) – это сложный и тонкий инструмент рыночной экономики, в деятельности которого разобраться очень тяжело. Поэтому обратимся к теории цен. Исходя из нее рыночная цена формируется исходя из средних расходов производителей, которые выпускают этот товар. Многие страны мира на собственном опыте исторически доказали, что более практичной в условиях рынка является концепция, П. Самуельсона [27]. Главным в этой концепции является индивидуальный выбор потребителя, который реализуется путем наблюдения за процессом продажи. П. Самуельсон предложил индексную функцию мощности всей массы товарных наборов, установления количественного размера полезности одних товарных наборов в сопоставлении с другими. Сбалансированность ценовых соотношений необходимо осуществлять по нескольким направлениям, отдавая приоритет экономическим методам регулирования. С целью формирования региональных продовольственных фондов и защиты интересов товаропроизводителей необходимо более активно применять гарантированные и целевые цены.

В украинском агропромышленном комплексе действуют две основные системы ценообразования – рыночное ценообразование (функционирует на основе взаимодействия спроса и предложения) и государственное ценообразование (цену формируют органы государственной власти).

Наглядно цепочки движения сельскохозяйственной продукции, имеющие место на агропродовольственном рынке Украины, представлены на рисунке 1.10 [27].

Рис. 1.10. Схема товародвижения на аграрном рынке Украины

Вначале рассмотрим ценообразование в АПК Украины на уровне участников рынка (микроуровень). В этой сфере существуют две группы факторов: внутренние и внешние. К внутренним факторам ценообразования можно отнести:

- рекламу – чем практически не занимаются сельскохозяйственные товаропроизводители;

- специфику готовой продукции – сельскохозяйственные предприятия в основном продают сырье (в лучшем случае полуфабрикаты) и очень низкий процент готовой продукции;

- особенности производственного процесса – за редким исключением это оригинальные культуры или племенные животные;

- рыночную стратегию и тактику сельскохозяйственного товаропроизводителя – основная масса сельхозпредприятий сначала производит продукцию, а затем решает что с ней делать, поскольку нынешние условия функционирования рынка не дают возможности этим заниматься серьезно;

- специфику жизненного цикла продукции – в настоящее время предприятия очень редко составляют правильный баланс продукции с разными жизненными циклами;

- организацию сервиса при продаже продукции – большая часть сельскохозяйственной продукции идет на продажу насыпью, в мешках, больших ящиках и тому подобное, поэтому о сервисе говорить не приходится;

- объем рынка – на микроуровне в предприятиях агропромышленного комплекса практически не изучается;

- имидж сельскохозяйственного товаропроизводителя как на внутреннем, так и на внешнем рынках – основная масса предприятий агропромышленного комплекса имеет негативный имидж как в Украине, так и за ее границами.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, можно сделать вывод, что на микроуровне АПК Украины практически все сельхозпроизводители не заботятся о влиянии на результаты производства критериев ценообразования и не используют свои возможности.

На макроуровне актуальной и острой проблемой аграрной экономики является ценовой диспаритет на сельскохозяйственную (в основном сырье) и готовую продукцию (продукты питания). Одной из причин диспаритета цен можно назвать монополизм предприятий первой и третьей сфер АПК [28]. Отсутствие конкуренции в них способствует сохранению затратного подхода к формированию цен на перерабатывающих и ресурсообеспечивающих предприятиях, что приводит к росту затрат на сельскохозяйственную продукцию.

Однако и сами товаропроизводители также используют пассивный метод ценообразования и закладывают в цены на сельскохозяйственную продукцию затратный экстенсивный уровень своего хозяйствования. Поэтому, сопоставляя цены снабженческих и аграрных предприятий, мы получаем не фактический, а искусственный диспаритет цен, в котором, прежде всего, отражаются экстенсивные методы производства в тот или иной отрасли.

Следовательно, чтобы установить эквивалентность обмена между сельскохозяйственной и промышленной сферами, нужно идти не путем субсидирования первой, а путем совершенствования методов формирования цен на продукцию.

Для совершенствования механизма ценообразования в АПК можно использовать два пути: один из их предусматривает использование административных (прямых) методов государственного регулирования; второй — экономических (косвенных) рычагов, которые в большей степени соответствуют рыночной экономике.

Для улучшения ценовых взаимоотношений сельскохозяйственных предприятий с посредниками в АПК, сторонники «сильного» государства предлагают установление предельных уровней рентабельности этих предприятий; ограничение величины наценок торгово-посреднических организаций, удорожающих промышленные изделия более чем на 25-50%; введение коэффициентов соотношения цен на сельскохозяйственное сырье и производимую из него конечную продукцию и др. [35].

Применение указанных выше методов более характерно для плановой, нежели рыночной экономической систем. Поэтому у решении проблем ценообразования необходимо использовать факторы экономического, косвенного воздействия, которые помимо закупочных и товарных интервенций предусматривают: льготы по налогообложению для промышленных предприятий, фиксирующих или снижающих цены на продукцию, реализуемую сельскому хозяйству, либо дифференциацию налоговых ставок в зависимости от уровней рентабельности предприятий; льготное кредитование сельскохозяйственных предприятий на основе тендера под конкретные программы; поставки материально-технических ресурсов сельскому хозяйству по лизингу при условии согласования цен на них с сельскохозяйственными предприятиями; стимулирование интеграционных процессов; применение пороговых цен и таможенных пошлин для защиты внутреннего рынка, развитие рыночной инфраструктуры и др.

Несмотря на важность государственного регулирования инициатива решения проблем агропромышленного комплекса должна находиться в руках сельских товаропроизводителей. Многие региональные программы, разработанные с указанием конкретных сроков их исполнения, остаются только на бумаге, ибо большинство их ориентировано на региональный бюджет, а не на внутренние резервы самого аграрного производства. Одним из их является интенсификация производства на основе совершенствования внутрихозяйственных отношений. Деятельность каждого работника и подразделения сельскохозяйственного предприятия надо строить на основе широкого использования товарно-денежных отношений, высокой экономической самостоятельности и ответственности, тесной увязки оплаты труда с достигнутыми конечными результатами. Необходимо не только усиливать режим экономии, внедрять ресурсосберегающие технологии, но и перестраивать структуру производства, совершенствовать его специализацию, диверсификацию, повышать мотивацию труда на основе совершенствования производственных отношений.

Нельзя не учитывать также и важности государственного мониторинга цен, способного обеспечить общую стабильность цен в стране (рис.1.11) [53].

Рисунок 1.11 описывает два подхода к оценке ценовой ситуации на продовольственном рынке: первый – при условии эффективного функционирования системы ценового мониторинга, второй – при отсутствии ценового мониторинга, что по большинству признаков является характерным для текущей ситуации в аграрном секторе Украины.

Наличие ценового мониторинга

Качественный анализ рынков и своевременный прогноз цен

 

Бесплатное распространение информации о конъюнктуре рынков всем его субъектам

Решения относительно ценовой политики принимаются субъектами рынка на основании доступной ценовой информации

Обеспечение стабильности цен и доходов на основании ценового мониторинга, используя информацию Министерства аграрной политики Украины

Отсутствие ценового мониторинга

Несовершенный анализ рынка и прогноз цен

Большинство субъектов рынка не владеют предвидением текущих и будущих цен, а также размещение товаров и услуг

Ценовая нестабильность внутреннего аграрного рынка. Усиление административного контроля за ценами

Коммерческая информации о рынках продается. Информация распространяется по отдельным регионам

Рис. 1.11. Подходы к оценке ценовой ситуации

на аграрном рынке Украины

 

Изменение ситуации в сторону действенного ценового мониторинга дало бы толчок к развитию полноценного аграрного рынка и предоставило возможность формировать рыночную стратегию и тактику сельхозпроизводителям – основная масса которых сначала производит продукцию, а затем решает что с ней делать.

Ценовой мониторинг положительно влияет и на общую рыночную инфраструктуру. Аграрная инфраструктура - является системой коммерческих и государственных предприятий (организаций), которые должны обслуживать всю совокупность рынков, создавать благоприятные условия для функционирования рынка аграрной продукции и других субрынков.

В агросфере важнейшим институтом, который, к сожалению, отсутствует в Украине, - являются фьючерские биржи, становление которых может обеспечить уменьшение транзакционных расходов и рост эффективности функционирования транзакционного сектора системы агробизнеса Украины.

Стремительный переход к рынку поставил сельских товаропроизводителей в тяжелое положение. Им приходится самостоятельно и с большими расходами искать потребителей своей продукции. Из-за отсутствия информации цены формируются от соглашения к соглашению, что обусловливает значительную разницу в ценах даже в пределах одного региона.

В Украине существует несколько товарных бирж, на которых можно реализовать произведенную продукцию, но их эффективность достаточно низкая: на протяжении 2008 г. были заключены преимущественно экспортные соглашения, с низким количеством внутренних. Сегодня необходима эффективная аграрная товарная зерновая биржа, которая сосредоточит в одном месте спрос и предложение на свободном рынке зерна, выявит реальный уровень цен во взаимной конкуренции производителей и потребителей. Следовательно, становление и развитие агробизнеса требует нового подхода к инфраструктуре сельскохозяйственных товарных рынков через усиление деятельности государства в вопросах ценового мониторинга и формирования институтов.


ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 1

Сельское хозяйство обладает особым потенциалом в деле сокращения бедности. Учитывая, что в основе пищевой пирамиды человечества лежат зерновые культуры, а на мировом рынке зерновых производство растет темпами более малыми, чем потребление, то есть шанс для реализации украинского потенциала. Возможности аграрного производства Украины являются достаточно высокими и подразумевают наращивание объемов производства как за счет урожайности, так и за счет расширения посевных площадей. Единственным путем повышения объемов производства зерновых в Украине, должен стать переход отечественных товаропроизводителей к прогрессивным высокоэффективным технологиям. Следует отметить, что переход к инновациям в сельском хозяйстве на нынешнем этапе возможен в основном для крупных специализированных хозяйств или для кооперативных группировок сельхозпроизводителей. Именно кооперативы могут стать эффективной формой реализации инновационных технологий.

 Однако одного наращивания темпов производства с.-х. продукции недостаточно. Необходимы также эффективная ценовая политика и хорошая инфраструктура рынка. Украине нужны реформы по обоим вопросам. Реформа ценообразования, имеющая социальную направленность, предполагает замену затратного метода ценообразования, создающего «искусственный» диспаритет цен сельхозпродукции, на метод равновесных цен. Особое внимание в этом вопросе отводится повышению экономического интереса каждого участника процесса воспроизводства. Реформа инфраструктуры аграрного рынка в виде создания института бирж сможет обеспечить приемлемые для всех участников сельскохозяйственной торговли типичные контракты. Она предусматривает формирование информационной базы о положении на рынках сельхозпродукции, способствует подготовке необходимых кадров, а также регулирует коммерческие противоречия.


2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

ФИЛИАЛА «РАССВЕТ»

2.1 Общая характеристика предприятия

Филиал "Рассвет " дочернего предприятия "Агрофирма ШАХТЕР" далее "Филиал", создан в соответствии с Уставом ДП "Агрофирма Шахтер " 5 октября 1998 года и не обладает статусом юридического лица. Решение о создании филиала было согласовано председателем совета арендаторов АП "Шахта им. Ф.Засядько" Е.Л. Звягильским [43].

Полное наименование: Филиал "Рассвет" дочернего предприятия "Агрофирма ШАХТЕР". Наименование на украинском языке: Філія "Світанок" дочернього підприємства "Агрофірма ШАХТАР"

 Филиал расположен по адресу: 343990, с. Дмитровка Славянского района Донецкой области. Учредителем филиала является ДП "Агрофирма "ШАХТЕР", зарегистрированное решением Славянской районной администрации. Юридический адрес Учредителя 343249, Украина, Донецкая область, Славянский район, село Александровка, ул. Комсомольская , д.17."

Филиал создан с целью реализации экономических и социальных интересов Учредителя и членов трудового коллектива на основании выполнения уставной хозяйственной деятельности [43].

Филиал "Рассвет" осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, Законами Украины «О хозяйственных обществах», «О ценных бумагах и фондовой бирже», «О собственности», «О налогообложении прибыли предприятий» и др. Он имеет самостоятельный баланс, фирменные бланки, печать и штампы и осуществляет свою деятельность на всей территории Украины на основе наличного расчета с гражданами и безналичного с юридическими лицами.

Филиал занимается производством и реализацией продукции растениеводства, скотоводства (крупный рогатый скот), птицеводства и пчеловодства.

Продукция скотоводства включает: крупный рогатый скот (прирост, приплод), молоко, мясо, навоз. Продукция пчеловодства: мед, воск.

Растениеводческая продукция филиала представлена на рисунке 2.1. [58]

Рис. 2.1. Валовая продукция растениеводства Филиала в 2008году

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в растениеводстве преобладает выращивание многолетних трав на сено для КРС. Среди зерновых наибольший удельный вес занимает выращивание озимой пшеницы.

Урожайность зерновых культур можно рассмотреть на рисунке 2.2. [58]

Рис. 2.2. Динамика урожайности зерновых культур в Филиале

 

Персонал и организационная структура управления

Штат Филиала состоит из 268 человек и включает такие должности: директор, заместитель директора (2),главные специалисты (6), специалисты среднего звена (17), механизаторы (18), водители (19), доярки(11), рабочие растениеводства (6), рабочие животноводства (30) и пр.

 

Непосредственное (прямое) подчинение

Основной персонал

 

Заместитель директора

 

Специалисты среднего звена

 

Главные специалисты

Директор Филиала

Обслуживающий персонал

Рабочие ремонтной мастерской

Рабочие столовой

Электрики

Охрана

 

Прочие

Рабочие растениеводства

Рабочие строительного цеха

Рабочие животноводства

Птичницы

Механизаторы

Водители

Взаимосвязь между отделами, которая необходима для эффективной работы Филиала представлена в схемном виде на рисунке 2.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Схема организационного строения на филиале «Рассвет»

 

Затраты на производство и калькуляция себестоимости

Филиал «Рассвет», как и любое другое коммерческое предприятие для формирования цены на товары использует калькуляцию затрат и себестоимости. В таблице Б.1 представлена калькуляция затрат на одну из отраслей производства – растениеводство. Данные таблицы Б.1 и рисунков 2.4 и 2.5 свидетельствуют о том, что суммарные затраты на выращивание растениеводческой продукции увеличились практически в 2 раза в период с 2006 по 2008 гг [58].

Рис. 2.4. Динамика затрат на растениеводство

По видам продукции, наибольшие расходы приходятся на озимую пшеницу (рис.2.5).

Рис. 2.5. Структура затрат по видам зерновых культур

Для всех зерновых характерны значительные доли расходов по таким категориям, как: «Затраты прошлых лет», «Горюче-смазочные материалы » и «Работы и услуги» (рис. 2.6, 2.7).

 

 

Рис. 2.6. Расходы по   Рис. 2.7. Расходы по

категориям на гречиху категориям на озимый ячмень

 

Увеличение затрат, прежде всего связано с инфляционными процессами в целом по стране, с ростом цен на нефть и продукты ее переработки. Анализ рентабельности растениеводства филиала «Рассвет». А общие показатели платежеспособности и финансовой независимости представлены в следующем разделе.

2. 2 Анализ финансового состояния Филиала «Рассвет» ДП «Агрофирма «Шахтер»

Основной задачей проведения финансового анализа является оценка результатов хозяйственной деятельности за отчетный период, выявление факторов, которые негативно повлияли на конечные показатели работы Филиала.

Анализ динамики валюты баланса и его структуры (стр. 640) показывает снижение валюты баланса на сумму 10765,9 тыс. грн., что связано с неудовлетворительной деятельностью предприятия (рис. 2.8) [57].

Рис. 2.8. Динамика валюты баланса филиала «Рассвет»

Общее изменение в капитале представляет собой полученный убыток, который сформирован как вследствие основной, так и в следствие финансовой деятельности филиала в отчетный период. Непокрытый убыток состоянием на 1 января 2009 года составляет -26845,30 тыс. грн. [57], что соответствует строке 350 Баланса. Динамика данного показателя представлена на рисунке 2.9.

Рис. 2.9. Динамика нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)

Финансовое состояние Филиала в период 2005-2008 гг. характеризуется такими показателями:

Размер собственных средств (собственного капитала) Филиала на конец отчетного периода уменьшился на - 9011,9 грн. на 01.01.2009 и составляет -26090,8 тыс. грн. Это значение свидетельствует об отсутствии собственных средств (собственного капитала) у предприятия (рис. 2.9).

Рис. 2.10. Сопоставление собственных и заемных средств Филиала

Коэффициент общей ликвидности (покрытия) Филиала в сравнении с предыдущим периодом уменьшился в 1,3 раза и составляет на 1 января 2009 года 0,21, что является значительно меньше теоретического.

Коэффициент срочной (промежуточной ) ликвидности на 1 января 2009 года составляет 0,05 и свидетельствует о том, что у предприятия в данный момент нет необходимых «живых» активов для ответственности по своим обязательствам.

Коэффициент абсолютной ликвидности. Данный коэффициент показывает насколько наиболее срочные обязательства покрыты наиболее ликвидными активами. Полученное значение коэффициента составляет 0,000 и является критическим, что свидетельствует об отсутствии в филиале на сегодняшний день ликвидных активов, которые можно было бы реализовать в короткий срок для погашения обязательств.

Ликвидность является одним из наиболее главных показателей финансового состояния предприятия. На основе проведенных расчетов коэффициентов ликвидности, можно сделать ввод, по состоянию на 1 января 2009 года филиал «Рассвет» имеет неликвидный баланс и не способен нести свои долговые обязательства.

Коэффициент автономии. Данный показатель свидетельствует об удельном весе средств собственных источников в общем их наличии. Теоретическое значение коэффициента 0.5 и больше. Выполнение ограничения важно не только для самого предприятия, но и для его кредиторов.

Коэффициент автономии Филиала на 1 января 2009 года составляет 0,73, что соответствует нормативному показателю и указывает на наличие собственных основных средств, которые в случае банкротства могут быть распроданы для погашения кредиторской задолженности.

Коэффициент финансовой независимости. Этот показатель указывает на удельный вес собственных средств в общей сумме задолженности. Теоретическое значение Кн должно быть не меньше 0,2. Полученное значение Кн на 1 января 2009 года имеет негативный результат и составляет -0,24, что также указывает на отсутствие собственных средств у предприятия.

Коэффициент текущей платежеспособности характеризует финансовое состояние каждого предприятия. Полученный расчетный негативный результат коэффициента равен – 110188,4 и свидетельствует о текущей неплатежеспособности данного Филиала.

Все рассчитанные выше показатели, а также их динамика с 2005 по 2008 гг. представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

 

2005

2006

2007

2008

Нормативначение

Коэф. реальной стоимости осн. и обор. средств

0,9000

0,9407

0,9006

0,9281

>1

Коэф. автономии

0,6575

0,6421

0,6866

0,7284

>=0,5

Коэф. финансовой нез-сти

0,0275

0,0189

-0,1526

-0,2368

>=0,2

Коэф. текущей плат-сти

-78142,9

-79024,1

-111924,7

-110188,4

>0

Коэф. абсол.ликвидности

0,0000

0,0000

0,0002

0,0000

0,7 - 0,8

Коэф. срочной ликвидности

0,1028

0,0604

0,0842

0,0549

>=1

Коэф. общей ликвидности

0,3519

0,3646

0,2656

0,2073

>=3

Размер собственного капитала

-50642,9

-50212,2

-82216

-87347,9

>0>0

Динамика финансовых показателей филиала «Рассвет»

 

Показатели рентабельности

Анализ показателей рентабельности предусматривает оценку уровней рентабельности, определение динамики рентабельности, причин и факторов, которые влияют на ее изменение, и степени их влияния на это изменение. Заключительным этапом анализа рентабельности является разработка мероприятий по мобилизации резервов повышения рентабельности.

Рассчитанные коэффициенты рентабельности для Филиала представлены в таблице 2.4, а их динамика представлена на рисунке 2.10.

Таблица 2.4.

Значение показателей рентабельности предприятия

 

2005

2006

2007

2008

Коэффициент рентабельности активов

0,0268

0,0185

-0,1800

-0,3192

Коэффициент рентабельности реализации

-0,0204

0,0030

-0,0011

0,0952

Операционная рентабельность продаж

0,0887

0,0820

-0,6762

-0,6926

Коэффициент рентабельности основной деятельности

0,0225

-0,0034

0,0012

-0,1112

 

Рис. 2.10. Показатели рентабельности филиала «Рассвет»

во временном срезе 2005-2006 гг.

Коэффициент рентабельности активов (всего капитала) отображает, сколько прибыли за год получено на каждую единицу средств, вложенных в предприятие независимо от источника их привлечения. Данный показатель имеет негативную тенденцию: в 2006 году его значение всего 2%, а в 2008 - (-0,32).

Динамика коэффициента рентабельности основной деятельности отображает увеличение соотношения полученной прибыли от реализации до расходов на производство продукции, производство и реализация которой является главной целью создания предприятия и обеспечивают основную долю его доходов. У филиала этот показатель отрицателен, что крайне негативно для работы и существования предприятия как такового: в 2006 году его значение -0,03% , а в 2008 уже -0,11.

Дополнительно рассчитаем реальный доход и рентабельность по растениеводству (рис.2.11.-2.12).

Рис. 2.11. Реальный и номинальный доходы ДП «Рассвет»

 

Как видим (рис. 2.13), рентабельность растениеводства филиала «Рассвет» сейчас на низком уровне и в последние 4 года колеблется в пределах от -6% до 3%. Это вполне объяснимо постоянным ростом цен на ГСМ и снижением урожайности (рис.2.2) к 2008 году.

Рис. 2.12. Динамика рентабельности растениеводства с 1996 по 2008 гг.

Общие значения проанализированных показателей следующие:

- Филиал «Рассвет» ДП «Агрофирма «Шахтер» по состоянию на 01.01.2009 имеет не ликвидный баланс и недостаточный уровень финансовой устойчивости, а также негативный коэффициент текущей платежеспособности, что свидетельствует о признаках сверхкритической неплатежеспособности.

- значение рентабельность основного производства является критическим – 0,11. В результате производственно-финансовой деятельности хозяйство в 2008 году получило 26, 845 млн. грн. убытков.

Рассчитанные показатели платежеспособности указывают на невозможность последующего функционирования предприятия, так как собственный капитал предприятия отсутствует. Коэффициент абсолютной ликвидности равен нулю, а коэффициент текущей ликвидности при нормативном значении не меньше 2, составил 0,05, что свидетельствует об отсутствии ресурсов для погашения кредиторской задолженности. Таким образом, предприятие имеет признаки критической неплатежеспособности, что отвечает состоянию потенциального банкротства и свидетельствует о том, что Филиал не может выполнить своих обязательств перед кредиторами. Согласно Закону Украины «О возобновлении платежеспособности должника» филиал «Рассвет» должен в течение одного месяца обратится в хозяйственный суд с заявлением об открытии дела о банкротстве предприятия.

2. 3 Основные проблемы на сельскохозяйственном предприятии «Рассвет», их возможные причины и пути решения

Перед разработкой мероприятий санации необходимо установить проблемы и причины, которые обусловили неудовлетворительное финансовое состояние предприятия, ведь устранение этих причин является необходимым условием успешного оздоровления предприятия.

Финансовая нестабильность и убыточность сельскохозяйственного предприятия Филиал «Рассвет» является следствием негативного действия комплекса внешних и внутренних факторов. Проведенный анализ финансово-экономического состояния предприятия позволил выявить такие основные внутренние проблемы:

а) Проблемы в отношении принципов деятельности:

1) Организационная структура управления.

Сельскохозяйственное объединение «Рассвет» не является юридическим лицом и фактически выступает в роли дочернего предприятия Агрофирмы. Филиал предоставляет свой земельный капитал и основные фонды в аренду Учредителю. Организационно-правовая форма Учредителя – акционерное общество. Такая форма организации дает возможность консолидировать финансовые ресурсы в рамках АО и гарантирует получение крупных кредитов и др. Но несмотря на все преимущества анализ динамики финансово-экономического состояния Филиала в 2005-2007 гг. показал, что акционерное общество, как форма организации проявило себя не с лучшей стороны и обладает рядом серьезных недостатков. В частности, при создании и функционировании агрофирмы - в этом огромном производственном и территориальном конгломерате растворяются индивидуальные сельскохозяйственные предприятия, они теряют свою самостоятельность, меняется крестьянский быт, землевладельцы становятся наемными рабочими. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что частный инвестор думает не о человеке, не о сельском жителе, а о прибыли. Непосредственные работники села - акционеры, оказываются в стороне от управления деятельностью акционерного общества по разным причинам, среди их: недостаток навыков хозяйственного управления; разобщенность сельских жителей; отсутствие юридической грамотности. Все это способствует тому, что фактически хозяином АО является администрация Агрофирмы, а сельскохозяйственные товаропроизводители остаются в роли обычных наемных рабочих и поставщиков сырья для переработки.

 При этом цены на продукцию всегда ограничены самим Учредителем, т.е. Агрофирмой, так как ее монополизированное положение (при отсутствии предложения со стороны других организаций), при существующей угрозе ускоренной порчи сельхозпродукции, служит ограничительным барьером для цен. Если бы Филиал имел право голоса и мог вступать в акционерные общества с перерабатывающими предприятиями, то между ними бы устанавливались взаимовыгодные договорные отношения, включая формирование цен. А в данном случае, акции, принадлежащие сельскохозяйственному товаропроизводителю «Рассвет», обязывают его направлять свою продукцию только на перерабатывающие предприятия, входящие в состав АО «Агрофирма «Шахтер». В итоге, не обладая возможностью для установления приемлемых закупочных цен на свою продукцию, они к тому же, не имеют ни возможности искать более выгодные каналы ее реализации, ни прекращать ее производство совсем, переориентируясь на производство других видов продукции», поскольку право решающего голоса всегда остается за Учредителем. Совокупность этих факторов и привела к тому, что заниженные цены реализации готовой продукции Филиала при растущей тенденции себестоимости перевели предприятие из категории прибыльных в категорию близких к банкротству. Возможно такое положение дел выгодно Агрофирме, поскольку, показав государству, что ее деятельность убыточна, появится возможность уклонится от уплаты налогов и, возможно, получить дотации на сельскохозяйственную деятельность.

Данная проблема очень глубока и, по своей сущности, лежит в корне многих последующих проблем Филиала «Рассвет», в том числе - критическом положении финансово-экономического состояния.

2) Неэффективность диверсификации производства.

Эта проблема тесно связана с организационной структурой управления. Агрофирма, помимо Филиала «Рассвет» насчитывает порядка 30 других сельхозпредприятий, общей площадью до 100 тысяч гектар и охватывает множество сфер АПК – от растениеводства до страусоводства и выращивания грибов. Каждое хозяйство имеет множество индивидуальных проблем, естественно, что имея высокую диверсификацию при большом количестве бизнес - единиц, Агрофирма не успевает полноценно сотрудничать с каждой из их. Вследствие чего, именно диверсификация, распыленность в с.-х. продуктах и видах деятельности стала проблемой для Агрофирмы в целом и Филиала «Рассвет» частности.

3) Проблема обеспечения основными средствами.

Основные средства производства Филиала в значительной степени изношены, непригодные для использования и не обновлялись в ходе производственной деятельности на протяжении 2005-2007 гг. Обновление авто парка сдерживается из-за достаточно тяжелого финансового состояния данного сельскохозяйственного предприятия. Эта проблема усугубляется недостаточным выделением средств из госбюджета на программу частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники отечественного производства.

Накопление задолженности Филиала способствовало распространению бартерных схем расчетов во время покупки материально-технических ресурсов и накоплению долгов данного предприятия. С 2005 по 2007 гг. на предприятии количество техники, нужной для выполнения основных технологических операций, уменьшилось на 60%. Удельный вес основных видов техники, которая отработала свой физический ресурс, увеличился. Так, на сегодняшнее время, около 90% имеющихся в «Рассвете» основных видов техники полностью исчерпали свой технический ресурс. За последних 3 года количество тракторов и зерноуборочных комбайнов предприятия уменьшилось на 14 и 13% соответственно. Тракторный парк Филиала еще способен выполнять основные технологические операции, однако существующим количеством комбайнов, при условиях жесткого ограничения сроков сбора, особенно ранних зерновых культур, невозможно обеспечить сбор урожая в оптимальные сроки. Так в 2007 году доля зерноуборочных комбайнов, которые отработали свой технический ресурс, превысила 90%, причем около 80% имеющегося парка зерноуборочных комбайнов составляют низко продуктивные и морально устаревшие машины. В то же время, нагрузка на трактор и комбайн в «Рассвете» в 3-7 раз превышает соответствующие нормативные показатели. К сожалению, такая ситуация аналогична всеукраинской.

 Практически все средства, а именно амортизационные отчисления, прибыль и тому подобное, которые бы должны были инвестироваться в технику и оборудование, в Филиале используются на финансирование оборотного капитала, покрытия долгов, в том числе на покупку семян, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, уплату процентов в банк и тому подобное. Тем самым вносятся искажения в принципы финансирования предприятия, то есть финансирование оборотных средств осуществляется за счет капитальных. Как следствие, эти процессы способствуют вымыванию капитала из сельскохозяйственного предприятия. В связи с ежегодным уменьшением количественного состава машинно-тракторного парка и его балансовой стоимости у сельскохозяйственного предприятия уменьшаются возможности собственных традиционных источников обновления и пополнения машинно-технологического парка, в частности амортизационного фонда. Следует отметить, что рост уровня механизации смог бы способствовать как росту объема производства через сокращение агротехнических сроков полевых работ, уменьшения расходов на выращивание урожая.

4) Проблема инновационной деятельности. Анализ основных форм отчетности Филиала показал, что на протяжении 2005-2007 гг. не было выделено ни 1 грн. на инновационное развитие данного предприятия. Очевидно, что не внедряя новые технологии, рано или поздно, Филиал оказался банкротом бы, поскольку инновации – двигатель прогресса, роста, борьбы с конкурентами, инновации – источник экономии постоянно дорожающих энергоресурсов и пр.

Кроме того, для с.-х. предприятия «Рассвет» характерны:

- устаревшая и недостаточная информационно-техническая база. Большинство расчетов проводятся вручную, а прогнозирование осуществляется приближенно-субъективным способом.

- отсутствие выхода в глобальную сеть Internet.

5) Низкая эффективность производства, обусловленная высокой себестоимостью.

Высокая себестоимость в Филиале обусловлена прежде всего, высокими ценами на сельскохозяйственные ресурсы. Так в растениеводстве - это постоянно растущие в цене горюче-смазочные ресурсы, дорогие средства защиты растений. В 2007-2008 гг. деньги на закупку ГСМ выделялись Агрофирмой нерегулярно, а посевные или уборочные работы не могут ожидать. Поэтому Филиал, в лице вынужден продавать крупный рогатый скот в расчет за горючее, не дождавшись полноценного откорма теленков. Одновременно получаем и спад животноводства и неэффективность растениеводства. А зная, что растениеводство лежит в основании пирамиды питания, понимаем - удорожание кормов, естественно увеличивает себестоимость животноводческой продукции. И не смотря на то, что Филиал обеспечен собственными кормами на 75%, другие необходимые условия хорошего роста и приплода - витамины и прочие культуры, не выращиваемые в данном с.-х. предприятии, а также внешние условия (освещенность, кондиционирование необходимые для птицеводства) остаются дорогими и малодоступными для существующего финансово-экономического положения сельхозпредприятия «Рассвет».

б) Проблема ресурсообеспечения. Филиалу «Рассвет» присущие нарушения элементарных требований относительно поддержки плодородия почв, организации и технологии выращивания сельскохозяйственных культур, проведения химической мелиорации земель, соблюдения научно обоснованной сортовой политики с использованием зимо- и засухоустойчивых сортов сельскохозяйственных культур, адаптированных к конкретным природно-климатическим условиям. Также наблюдается увеличения эродированных площадей, дегумификации почв, уменьшение запасов питательных веществ, ухудшения водно- и агрофизических свойств пашни. Кроме того, чтобы определить какие именно минеральные вещества и органические удобрения необходимы почве, а какие имеются в ней в избытке, необходимо ежегодно проводить агрохимический анализ почвы в специализированных лабораториях. Эти процедуры в Филиале не выполняются. Вместо этого, каждый год в «Рассвете» вносится в почву одинаково большое количество органики (поскольку собственный животноводческий комплекс в избытке обеспечивает наличие данного ресурса). В то же время, минеральные удобрения по причине их дороговизны не закупаются. Как следствие – низкие показатели урожайности растениеводства.

Следует отметить, что в 2008 году количество внесенных органических удобрений составляло 0 ц/га, а урожайность зерновых была наибольшей за последние 4 года. Это еще раз подтверждает предположение о перенасыщении почвы органикой и подчеркивает проблему отсутствия агрохимического анализа почвы.

в) Проблемы менеджмента.

Ограниченные возможности стратегического планирования развития производства и получения кредитов вызваны недостатком собственного капитала. Кроме того, выявленная текущая неплатежеспособность предприятия ухудшает общий имидж Филиала и снижает доверие относительно успешности сотрудничества с «Рассветом».

Существенный вес имеет проблема менеджмента человеческих ресурсов. Непосредственные рабочие, то есть сельхозпроизводители фактически не имеют право голоса в управлении Филиалом. При значительных физических нагрузках, труд в Филиале продолжает оставаться низкооплачиваемым. Средняя заработная плата состоянием на 01.01.2009 составляет 622 грн. Кроме того, имеется задолженность по выплате з/п сроком в 4 месяца.  Совокупность этих факторов обуславливает, во-первых, низкую производительность труда, мотивацию и самоотдачу сельхозработников, во-вторых, отсутствие квалифицированных специалистов, в-третьих, нежелание молодежи, получающей образование в огородах, возвращаться в сель скую местность.

Внешние проблемы деятельности Филиала «Рассвет» совпадают в общих чертах с проблемами аграриев на уровне Украины и рассмотрены в первом разделе магистерской работы. Напомним, что важнейшие из них касаются вопросов: уровень процента по кредитам, степень монополизации отрасли, эффективность рыночной инфраструктуры, диспаритет цен, состояние рынка рабочей силы и инвестиционная активность страны.

Направления совершенствования

1) Изменение организационно-правовой формы в Филиале «Рассвет»

Проведенный финансово-экономический анализ позволяет сделать вывод что Акционерное общество (Агрофирма) показало себя как неэффективный способ организации собственности в сельскохозяйственном предприятии «Рассвет». Подтверждение тому – потенциальное банкротство и массовое недовольство жителей села. Поэтому возникла необходимость сначала применить реструктуризацию путем создания кооператива. Следующим шагом должна быть инновационная деятельность в отрасли ресурсосберегающих технологий растениеводства, поскольку именно эта отрасль является приоритетной для «Рассвета».

В начале рассмотрим предложение относительно создания сельскохозяйственного кооператива, то есть реструктуризацию Филиала. В широком понимании реструктуризация предусматривает комплексность изменений, а не изменение одной сферы функционирования (производства, финансов, маркетинга и тому подобное) [5].

В схематическом виде модель финансового оздоровления Филиала «Рассвет» через реструктуризацию собственности и организационной деятельности путем создания кооператива представлена на рисунке 2.13.

Внедрение рассмотренной модели позволит получить, прежде всего, социальный эффект, выражающийся в привлечении каждого участника кооператива в процессы менеджмента и поощрении личной инициативы. Размер дохода, полученный членами кооператива будет пропорционален трудовому участию, размеру полученных или предоставленных услуг.

Однако, создание Кооператива – только платформа деятельности жителей села Дмитровка. Необходимы также эффективные способы ведения этой деятельности. И один из таких возможных способов – инновационный подход в сфере технологии выращивания зерновых эффективности сельскохозяйственного производства - одна из основных задач стоящих перед членами нового Кооператива. Сегодня разрабатываются новые системы земледелия, агроприемы, современная сельскохозяйственная техника и программное обеспечение. Развитие нулевой технологии земледелия – «No Till» - в настоящее время является одним из самых перспективных направлен совершенствования производства растениеводческой продукции во всем мире [54].

Система No-Till — экономная модель растениеводства. При ее создании специалисты взяли за основу технологию нулевой обработки почвы, уделили больше внимания оптимизации производственных процессов и в итоге, сделали растениеводство управляемым, прогнозируемым и экономически эффективным.

 

 

 

Финансово-экономический анализ с.-х. предприятия

Анализ правового статуса на основании учредительных документов

Анализ правовых и бухгалтерских документов относительно

имущества и земли

Определение основных проблем предприятия и путей их решения

Реструктуризация собственности

Реструктуризация задолженности

Операционная реструктуризация

1. Информационная кампания относительно создания нового сельскохозяйственного предприятия и прав участников при выходе из Агрофирмы

 

2. Анализ правовых и финансовых документов относительно оценки эффективности организационно-экономических отношений субъектов хозяйствования и собственности Кооператива

 

3.Урегулирование имущественных отношений:

-Выделение имущества бывшим работникам Филиала, желающим создать кооператив

-Уточнение списка имущества, переданного в имущественный фонд Кооператива при его создании

 

4. Создание новой организационно-правовой формы хозяйствования – Кооператива

Подготовка и заключение договоров по совместному владению имуществом Кооператива

 

1.Члены нового сельскохозяйственного объединения – кооператива не несут обязательства перед кредиторами Агрофирмы «Шахтер»

 

2. Долги по заработной плате бывших работников Агрофирмы взимаются в судовом порядке

 

1.Разработка и внедрение бизнес-плана Кооператива:

- определение приоритетных направлений развития бизнеса

- разработка оптимальной структуры затрат

- внедрение прогресс. технологий

- разработка стратегии маркетинга

- привлечение кредитных ресурсов

- интенсификация выращивания зерновых культур путем внедрения технологии NoTill

 

2. Разработка и внедрение эффективной системы управления Кооперативом:

- распределение обязанностей, назначение ответственных

- заключение договоров с поставщиками сырья

- эффективные выходы на рынки сбыта готовой продукции

 

3.Социальный и экономический мониторинг внедрения модели.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 2.13. Модель финансового оздоровления Филиала

путем реорганизации и создания кооператива

 

 

Особенность системы «No Till» в том, что исключается механическое воздействие на почву и сокращение расходов горюче-смазочных материалов на 56%. Производится прямой посев по пожнивным остаткам с минимальным нарушением структуры почвы. При беспахотной обработке почва остается нетронутой от жатвы к посева и от посева к жатвы. Единственным вмешательством в состояние почвы является прорезание узкой бороздки дисковыми ножами [52].

Преимущества «No Till» [12]:

- Экономия ресурсов (горючего с 80л/га до 35 л/га, удобренный, трудозатрат, времени, снижение амортизационных затрат);

- Повышение рентабельности сельского хозяйства;

- Сохранение и восстановление плодородного слоя почвы (улучшение его химических, физических и биологических качеств, увеличение содержания органического вещества в почве);

- Экологическое управление сорняками в посевах;

- Повышение увлажненности почвы (за счет более качественного накопления и задержания влаги в почве);

- Снижение зависимости урожая от погодных условий,

- Увеличение урожайности культур и Улучшение качества зерна (экологически чистый продукт).

Однако, в технологии «No Till» есть и свои недостатки [54]:

1) это ранний посев, из-за которого может произойти задержка всходов, если температура почвы еще недостаточна для прорастания культуры

2) повышенная на первых порах иммобилизация азота почвенной микрофлоры, что перерабатывает растительные остатки.

3) в значительной степени меняется спектр сорняков. Исходя из этого, нужно думать о том, как менять спектр применяемых гербицидов. Самое главное – не затягивать борьбу с сорняками. Поэтому поверхностные обработки надо проводит с периодичностью 20 - 25 дней с целью истощения сорняков и снижения засоренности.

После применения «No Till» хозяйствами, уже внедрившими эту технологию, отмечено, что затраты снизились по таким статьям, представленным в таблице 2.4 [12]:

Таблица 2.4.

Сравнительная экономия затрат по существующей технологии и «No Till»

 

Максимального эффекта при переходе от традиционной технологии к NO-TILL можно достичь только при условии системного подхода, а именно: нельзя сменить технологию, но продолжать сеять в привычные сроки, нельзя отказаться от культивации, не применяя пожнивных остатков и многое другое.

 Как видим, на первый взгляд создание кооператива вместо Филиала «Рассвет» и внедрение инновационной технологии NoTill имеет большое количество преимуществ как для жителей села, так и для агропромышленного комплекса Украины в целом. Но прежде, чем сделать окончательные выводы, проведем моделирование предложенных мероприятий и обоснуем их эффективность эмпирически.

2.4 Сущность и содержание управления охраной труда при производстве зерновых культур

Современное развитие аграрного производства изменяет характер и состав труда, требует решительных действий по улучшении ее условий, профилактики профессиональных заболеваний работников сельского хозяйства.

Стабильная тенденция роста техногенного риска для жизни и здоровья людей выдвигает на первый план проблему усовершенствования системы организации и управления охраной труда.

Интенсивные технологии, механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства, рост потребления энергоносителей делает необходимым эффективное управление охраной труда и обеспечения здоровых и безопасных условий труда. 
Во время сельскохозяйственного производства на работников действуют опасные и вредные производственные факторы, свойственные всем видам производства, в частности и процессом производства зерновых.

Технологические процессы выращивания, сбора и первобытной обработки зерновых должны отвечать типичным технологиям, утвержденным владельцем.

При разработке новых технологий выращивания, сборе и первичной обработки зерновых безопасность работников должна обеспечиваться требованиями, а также через [46]:

- устранение прямого контакта работников с протравленными семенами во время загрузки в транспортные средства. Доставки на поле, загрузки сеялок и посадочных машин;

- обеспечение трактористу – машинисту из кабины доступности осмотра рабочих органов зацепных сельскохозяйственных машин;

- применение сельскохозяйственных машин с автоматическим присоединением к энергетическим средствам;

- предвидения визуальной и звуковой сигнализации, которые бы обеспечивали согласованные и безопасные действия совместно работающих агрегатов и машин.

Ответственность за организацию и проведение работ по охране труда на сельскохозяйственном предприятии возложена на руководителя. Руководитель хозяйства обеспечивает рациональное планирование мероприятий по охране труда, техники безопасности и производственной санитарии, предусматривая на них денежные и материальные средства и проведения их в установленные сроки [26].

Основной обязанностью главных специалистов хозяйства является обеспечение здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах в вверенной им отрасли производства. Они руководят работой подчиненных им специалистов, направляя ее на предупреждение несчастных случаев, аварий, пожаров, ухудшения условий труда и его безопасности.

Главные специалисты обеспечивают санитарно-бытовое обслуживание работающих в хозяйстве, разрабатывают инструкции по охране труда в управляемой отрасли производства, пропагандируют вопрос охраны труда, проводят вводный инструктаж со всеми вновь прибывшими на работу [26].

Обязанности заведующих складами и бригадиров в основном вытекают из обязанностей соответствующих главных специалистов, но носят более узкий характер относительно того участка работы, которым они руководят.

Основные требования к выращиванию зерновых культур касаются безопасности работы с сеялками и работами по мелиорации почв.

Перед началом уборочных работ руководителями должны быть проведены такие организационные мероприятия: закончена подготовка уборочно-тракторных агрегатов; закрепленная техника за работниками; организованные звенья технического обслуживания машин; на отведенных участках оборудованные полевые остановочные пункты и места для отдыха работников, площадки для хранения техники и горюче-смазочных материалов; подготовленные поля и проверено провисающее проводов линий электропередач; проведенный инструктаж по вопросам охраны труда и пожарной безопасности.

Персонал, который обслуживает собирательные агрегаты, нужно комплектовать работниками с учетом их квалификации.

Во время проведения технического обслуживания уборочных машин и транспортных агрегатов в темное время суток должно быть обеспечено искусственное освещение площадок.

При выборе способа сбора зерновых преимущество следует предоставлять технологиям, которые имеют высокую надежность и безопасность технологического процесса.

Во время работы в поле и движения по дорогам никому, кроме комбайнера, не разрешается находиться на зерноуборочном комбайне.

Не разрешается пребывания людей в кузове автомашины или тракторного прицепа при заполнении их технологическим продуктом, а также при транспортировке продуктов к месту складирования.

Уборочные машины должны быть обеспечены крепкими деревянными подкладками для установления домкрату.

Потенциальная угроза пестицидов, их накопления в окружающей среде нуждается в научном поиске и разработке подходов к организации защитных мероприятий. Такими являются интегрированные системы защиты растений, которые имеют природоохранное направление. Их проводят и планируют с учетом особенностей развития вредных организмов и растений, что ими повреждаются, а также зональных особенностей применения.

Интегрированные системы включают такие методы борьбы с вредителями: агротехнический, биологический, химический, физический, механический, карантин растений.

Применение этих методов основывается на взаимоотношениях между растениями, вредителями и внешней средой. С помощью агротехнических мероприятий можно создать неблагоприятные условия для развития и размножения вредных видов и благоприятные условия для роста и развития поврежденных ими растений, а также для полезных видов животных. С помощью селекции выводят формы растений, стойкие против вредителей или такие, что не повреждаются ими.

Наибольшее значение с точки зрения защиты растений имеют такие мероприятия: севооборот, система возделывания почв, система удобрений, очистка и сортировка семян, сроки и способы посева, борьба с сорняками, а также сроки и способы уборки урожая.

Наиболее экономически обоснованным есть метод токсикации всходов инсектицидами, который дает возможность более чем в 5 раз уменьшить затрату препаратов.

Применение разных биологических средств, рядом с охраной окружающей среды и здоровья людей, обеспечивает высокую техническую и экономическую эффективность. Особенно высокий экономический эффект дают биометоды в условиях закрытых почв, где есть возможность полного исключения химических средств защиты растений, а окупаемость расходов – 47 разовая. Кроме того, более широкое применение биометода дает возможность повысить качество сельскохозяйственной продукции [18].

Биологический метод регуляции численности вредных организмов развивается в двух направлениях. Первый связанный с разработкой приемов, что учитывают и повышают активность природных ресурсов полезных организмов. Второе направление связано с образованием и применением активных средств биологической борьбы с вредителями и болезнями.

Рациональное применение химического метода. Химический метод борьбы предусматривает использование разных химических веществ – пестицидов, ядовитых для вредных организмов. Преимущество его заключается в возможности быстрого и эффективного применения. Однако, химический метод борьбы имеет недостатки, которые связаны с прямым и косвенным действием пестицидов.

Безопасность использования химических средств достигается при выполнении двух требований: необходимо, чтобы продукты питания и кормы для животных не содержали остатков токсичных веществ, которые превышают гигиенические нормы, не допуская нагромождения остатков пестицидов в объектах окружающей среды.

Механический метод трудоемок, поэтому его применяют преимущественно в наиболее интенсивных отраслях растениеводства или тогда, когда нет возможности применять другие, более совершенные методы.

Физический метод применяют главным образом для борьбы с вредителями в период хранения урожая и продуктов его переработки.

Карантин растений предусматривает систему мероприятий, направленных на предотвращение ввоза в страну новых видов вредителей и болезней, а также на выявление, ограничение и ликвидацию очагов размножения уже проникших на нашу территорию иностранных видов, которые у нас имеют локальный характер распространения.

Для успешного производства зерновых культур, безопасности труда рабочих при их производстве, защиты зерновых и продукции их переработки, создаются службы, учреждения и формирования гражданской обороны.

Для непосредственного проведения мероприятий защиты зерновых и продукции их переработки создаются такие формирования гражданской обороны: команды защиты растений (КЗР), бригады защиты растений (БЗР), специализированные группы защиты растений (СГЗФ).

Команды защиты растений создаются на всех объектах сельскохозяйственного производства из работников, которые работают в растениеводстве, и оснащаются техникой, имеющейся в хозяйстве.

Бригады защиты растений создаются в высших и средних учебных заведениях агрономического профиля из преподавателей и студентов старших курсов. Бригады являются резервом государственной и областных служб и предназначенные для предоставления помощи командам объектов при ликвидации очагов массового поражения зерновых и их урожая.

Специализированные группы защиты растений создаются на базе научно-исследовательских институтов и опытных станций агрономического профиля. Они могут принимать участие в разработке эффективных мероприятий ликвидации очагов поражения и выращивания зерновых на загрязненной или зараженной территории.

Основными мероприятиями, которые проводят заблаговременно, являются [16]: планирование мероприятий защиты зерновых и их урожая в чрезвычайных ситуациях; создание формирований защиты пшеницы; обеспечение формирований средствами индивидуальной и коллективной защиты и другим табельным имуществом; учреждений и формирований; организация и проведение научно-исследовательских работ; защита и обеззараживания посевов зерновых, разработка энергосберегающих технологий для выращивания и доведения к кондиции урожая; разработка вариантов севооборотов для чрезвычайных условий; разработка упрощенных технологий выращивания зерновых и переработки, в случае потребности, урожая в хозяйствах; создание запасов материалов для укрытия урожая.

Таким образом, действенные мероприятия по безопасности труда и эффективное управление охраной труда должны стать обязательными мероприятиями на предприятиях сельского хозяйства, ведь жизнь человека – очень ценная вещь.

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 2

Анализ финансовых показателей позволил сделать следующие выводы: филиал «Рассвет» ДП «Агрофирма «Шахтер» по состоянию на 01.01.2009 имеет не ликвидный баланс, недостаточный уровень финансовой устойчивости, отсутствие ресурсов для погашения кредиторской задолженности, а результат хозяйственной деятельности составил 26, 845 млн. грн. убытков. Таким образом, предприятие имеет признаки критической неплатежеспособности, что отвечает состоянию потенциального банкротства и свидетельствует о том, что Филиал не может выполнить своих обязательств перед кредиторами.

Проведенное исследование позволило выявить такие основные причины сложившейся ситуации:

1) Цены на продукцию всегда ограничены Учредителем предприятия, ввиду его монополизированное положения на рынке. Этот фактор привел к тому, что заниженные цены реализации готовой продукции Филиала при растущей тенденции себестоимости перевели предприятие из категории прибыльных в категорию близких к банкротству. Возможно такое положение дел выгодно Агрофирме, поскольку, показав государству, что ее деятельность убыточна, появится возможность уклонится от уплаты налогов и, возможно, получить дотации на сельскохозяйственную деятельность.

2) Анализ основных форм отчетности Филиала показал, что на протяжении 2005-2007 гг. не было выделено ни 1 грн. на инновационное развитие данного предприятия. Очевидно, что не внедряя новые технологии, рано или поздно, бы Филиал оказался банкротом, поскольку инновации – двигатель прогресса, роста, борьбы с конкурентами, инновации – источник экономии постоянно дорожающих энергоресурсов и пр.

Данные проблемы очень глубоки и, по своей сущности, лежат в корне критического финансово-экономического состояния Филиала «Рассвет».


3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «РАССВЕТ»

3.1 Построение стратегической карты

Повышение эффективности хозяйственной деятельности не возможно без разработки экономических методов формирования стратегии развития, определяющую роль в которых занимает вовлечение новых технологий в хозяйственный оборот с помощью использования соответствующих инструментов хозяйственной практики.

Долгое время в качестве таких инструментов оставалась система оценки эффективности предприятия с помощью финансовой отчетности. Последняя в свою очередь, рассматривала в качестве краткосрочных затрат такие параметры: инвестиции в развитие способностей персонала, создание баз данных и информационных систем, связи с клиентами, система качества, гибкость компании во взаимоотношениях с потребителями и партнерами, а также в инновационные продукты и услуги. Однако сегодня, когда нематериальные активы приобретают все большее значение, для успешной деятельности организации в конкурентной среде финансовая система отчетности не в состоянии предоставить инструменты оценки и управления стоимостью и конкурентоспособностью предприятия. Частные предприятия, общественные и некоммерческие организации приступали к решению задач, создавая новые стратегии и стараясь посредством декларирования новой миссии (концепции) переориентироваться на повышение ценности для своих потребителей и партнеров [21,22]. Однако очень серьезной проблемой, с которой сталкивались буквально все, оставалась неспособность успешно реализовать новую стратегию. Сотрудники слышали красивые слова о миссии и концепции, но не понимали их значения.

Такая проблема возникла потому, что в наш информационный век стратегия должна реализовываться на всех организационных уровнях. Люди должны изменить свое поведение и принять новые ценности. Ключ к такой трансформации — отношение к стратегии как к центральному звену процесса менеджмента. Стратегию нельзя осуществить, если она непонятна, ее нельзя понять, если она не сформулирована. Так как существует необходимость создать такой процесс менеджмента, с помощью которого станет возможным реализовывать стратегию, сначала нужно построить надежную и последовательную структуру для описания стратегии. В качестве инструмента воспользуемся стратегической картой.

Стратегическая карта предприятия — это общая архитектурная концепция описания стратегии. Она описывает логику движения к главным целям предприятия, в том числе, логику многочисленных опосредованных связей процесса трансформирования нематериальных активов в осязаемые коммерческие и финансовые результаты.

Благодаря стратегическим картам организации рассматривают свою стратегию как однородное, интегрированное, систематизированное целое. Стратегия становиться понятной не только руководству предприятия, но и каждому его работнику. Таким образом, стратегические карты предоставляют основу системы менеджмента для быстрой и эффективной реализации стратегии.

Проведенный во второй главе магистерской работы финансово-экономический анализ Филиала «Рассвет» выявил состояние потенциального банкротства сельскохозяйственного предприятия. В качестве первопричин этого явления были выделены: 1) неэффективная организационно-правовая форма; 2) отсутствие любых инновационных разработок и подходов в хозяйствовании.

Поэтому ниже, с учетом существующих проблем и возможных перспектив развития, предложен вариант стратегической карты сбалансированной системы показателей сельскохозяйственного предприятия, созданного после реорганизации Филиала «Рассвет» в зерновой Кооператив, занимающийся выращиванием зерновых культур (см. рис. 3.1):


 

Обслуживание социальных и экономических интересов

 с.-х. производителей

Финансовая

составляющая

Стратегия увеличения доходности

Стратегия социальной обеспеченности

Стратегия минимизации издержек

Производство с/х прод-ии

 

u Заинтересованность и отдача каждого

u ^ Урожайности

u v Трансакц. издержек

u vАдмин.издержек

u Эф-сть работы новой техники

 

 

Клиентская

составляющая

Качество

и надежность

Обратная связь

 с клиентами

Конкурентные цены

 

 

 

Составляющая внутренних процессов

Снабжение

 

u Использование собств. рес-сов (семена, техника)

u Лизинг новой техники

u Партнерство с поставщиками

u vПосредников на рынке удобрений

Соц. и закон. процессы

 

u ^ Занятости и самозанятости в селе

u Своевременность выплаты з/п

u Личное участие каждого в жизни села

u Гос. субсидии

u Гос. льготы

Сбыт

 

 

u vЧисла посредников

u Облегченный доступ на рынки сбыта

u Учет потребностей рынка

 

 

Инновационные процессы

 

u Использование ресурсосберегающей технологии

u Посев урожайных, устойчивых сортов

u Обновление автопарка

 

 

 

Организационная

 составляющая

Ассоциации кооперативов и закон. органы

 

u Районный уровень

u Областной уровень

u Национальный уровень

 

 

Сбытовое

объединение

 

u 1-2 бригады по 3-5 человек

u бригадиры

Производственное объединение

 

u 3-5 бригад по 3-7 человек

u Бригадиры

 

Снабженческое объединение

 

u 1-2 бригады по 3-5 человек

u Бригадиры

 

Исполнительный комитет

 

u Директор

u Экономист

u Бухгалтер

 

 

v - снижение, ^- повышение

Рис. 3.1. Общая стратегическая карта реструктуризации Филиала «Рассвет»

 


В целом модель стратегической карты с.-х. кооператива «Колосок» имеет вершину – главную стратегическую цель и четыре уровня (составляющих): финансовая составляющая, клиентская, составляющая внутренних процессов и организационная.

Основная цель функционирования нового предприятия – обслуживание социальных и экономических интересов его членов – жителей села. Это – стратегическая цель, достижение которой положено в основу данной карты.

Под социальными интересами подразумеваются занятость, свобода выбора специфики сельскохозяйственных работ, перспективы полной реализации своих возможностей и идей, личное участие в принятии управленческих решений, справедливое распределение дохода, прямо пропорциональное личной отдаче и производительности труда. Кроме того, кооператив представляющий собой добровольное объединение людей, реализует еще одну социальную функцию – взаимопомощь (как в работе, так и в семье).

Экономические интересы членов Кооператива представлены в форме достойного денежного вознаграждения за приложенные физические и умственные усилия. Социальная функция взаимопомощи срабатывает еще и в экономическом смысле, поскольку успешная работа одного участника обеспечит стабильный доход остальным членам коллектива.

Финансовая составляющая карты - запаздывающий индикатор, — главный показатель успеха работы Кооператива. В ее составе предложено 3 стратегических направления, предоставляющих верный способ сегментировать стратегию на несколько общих категорий:

- стратегия социальной обеспеченности;

- стратегия долгосрочной доходности;

- стратегия минимизации издержек.

Каждая из вышеуказанных компонент – стратегий описывает материальные результаты реализации стратегии при помощи традиционных финансовых понятий. Такие показатели, как прибыльность, рост доходов и удельные издержки, являются отсроченными индикаторами, свидетельствующими об успехе или провале стратегии Кооператива. В расширенной стратегической карте (рис.3.1) указаны те предшествующие показатели, которые характеризуют степень реализации каждой из стратегий.

Так в качестве индикаторов стратегии долгосрочной доходности используются показатели: объем продаж (объем реализации готовой продукции, цена реализации) и валовой сбор зерна (урожайность зерновых культур, площадь посева, потери в процессе уборки/ хранения продукции растениеводства).

С помощью отслеживания динамики и структуры показателя «себестоимость с.-х. продукции» осуществляется контроль реализации стратегии минимизации издержек. В свою очередь управлять этим показателем необходимо на уровне внутренних бизнес-процессов, а именно таких функциональных блоков бизнес-процессов: производство, сбыт, снабжение и, конечно же, инновации.

Производство сельскохозяйственной продукции (как и любой другой) целесообразно, если данная продукция пользуется спросом. Это может быть как внутренний спрос – для потребностей членов Кооператива, жителей села или на корм крупного рога и птицы, - так и внешний спрос, включая региональный и государственный уровень. Таким образом, успешное сотрудничество с целевым клиентом есть основной гарантией высоких объемов продаж и улучшения финансовых результатов в целом по Кооперативу. Со стороны Кооператива сотрудничество выражается в конкурентном потребительском предложении - условии, при котором нематериальные активы создают стоимость. Если клиенты ценят неизменно высокое качество и своевременность доставки, то компетенции и умения сотрудников, системы и процессы, которые производят и поставляют качественные продукты и услуги предприятия «Колосок», имеют высокую ценность для организации. Постоянное соответствие действий и возможностей предложению потребительной ценности клиентам является решающим фактором воплощения стратегии в жизнь.

Финансовая и клиентская составляющие описывают желаемые результаты стратегии. Обе имеют множество отсроченных индикаторов. Для достижения запланированных результатов используется составляющая внутренних процессов, или внутренняя составляющая, которая определяет несколько важнейших процессов, имеющих решающее значение в реализации стратегии. Например, Кооператив может увеличить инвестиции в разработку и внедрение ресурсосберегающей технологии «No Till» таким образом, что в результате клиенты получат качественный сорта пшеницы высших сортов при этом значительно экономиться топливо на уборочно-посевные работы. Процессы внутренней составляющей и составляющей обучения и развития являются движущей силой стратегии. Они описывают, каким образом эта стратегия может быть претворена в жизнь и как создать устойчивую стоимость. Для этого Кооперативу необходимо сосредоточиться на нескольких решающих внутренних процессах, которые:

1)   последовательно и эффективно описаны;

2)   дифференцируют предложение потребительной ценности и являются наиболее существенными для повышения эффективности сельхозпредприятия и сохранения его жизнеспособности. При этом, обязательным.

 С помощью системного подхода внутренние бизнес-процесс были разделены на четыре комплексные компоненты:

- снабжение: бизнес-процессы обеспечения посевным материалом, техникой, удобрениями, средствами защиты

- производство: производство растениеводческой продукции (технологические операции);

- сбыт: установление и регулирование взаимоотношений с потребителями;

- инновации: внедрение новых продуктов, технологий, процессов и взаимоотношений;

- социальные и законодательные процессы: активное участие в жизни села, соблюдение действующего законодательства и представление интересов Кооператива на государственном и региональном уровнях.

Каждый из этих функциональных блоков имеет ряд составляющих стратегических показателей, принимающих участие в реализации главной стратегической цели.

Все комплексные компоненты (направления) внутренних процессов создают прибыль Кооператива одновременно в разных точках. Усовершенствование процесса производства, например сокращение себестоимости за счет ресурсосберегающей технологии или повышения качества зерновой продукции - конечные результаты. Увеличения прибыли как результата инноваций приходится ждать значительно достаточно долгий срок, а итоги деятельности Кооператива в данном сообществе и вовсе проявляются в отдаленном будущем, когда ему удается создать положительный имидж и соответствующую репутацию в социуме. Таким образом, результат внутренних процессов — опережающий индикатор будущих улучшений параметров клиентской и финансовой составляющих.

Организационная составляющая отражает ту платформу менеджмента, которая необходима прежде всего для управления внутренними бизнес-процессами. В ней отражено распределение обязанностей, т.е. выделение ответственных за реализацию стратегических целей:

- исполнительный комитет;

- производственное объединение;

-снабженческое объединение;

- сбытовое объединение;

- законодательные органы.

Именно на четвертом уровне происходит понимание каждым из сотрудников «Колоска» своего места и роли в достижении стратегии Кооператива. Кроме того, такой функциональный блок, как «Ассоциации и законодательные органы» отражает выход вопросов, касающихся деятельности Кооператива на региональный и государственный уровень, а также сотрудничество с различными ассоциациями, и общественными организациями, представляющими интересы сельскохозяйственного предприятия в высших органах законодательной и исполнительной властей.

Учитывая, что приоритетным направлением для кооператива «Колосок» является выращивание зерновых культур, была построена частная стратегическая карта (рис.3.2). В ее основу заложено внедрение инновационной технологии выращивания зерновых культур одновременно с реструктуризацией.

Частная карта представляет собой развернутый вариант общей по одному из направлений развития. Этот вариант детализирует систему показателей, иллюстрируя динамику стратегического развития, делая более четким фокус на использование инновационной технологии выращивания зерновых культур - «No Till».

Четыре главные составляющие общей карты сохранились и в частной, однако их наполнение развернуто более подробно в одном направлении. В частной стратегической карте появились причинно-следственные связи. Все начинается с гипотезы о том, что финансовые результаты членов кооператива и социальный эффект для жителей села могут быть получены только в том случае, если удовлетворена целевая группа клиентов. Предложение потребительной ценности клиентам описывает, как увеличить продажи и завоевать лояльность целевых клиентов. Внутренние процессы же создают и предоставляют клиенту это предложение. И наконец, организационная составляющая поддерживает осуществление внутренних процессов, и представляет основание для стратегии предприятия «Колос». Приведенные в стратегическое соответствие цели всех составляющих - и есть основной инструмент создания справедливой стоимости зерновой  продукции, а следовательно, сфокусированной и последовательной стратегии.


 

Обслуживание социальных и экономических интересов

с.-х. производителей

 

 

 

 

 

Финансовая составляющая

Исполнительный комитет

 

 

Снабженческий / сбытовой кооператив

 

 

Производственный кооператив

 

 

Идеология взаимопомощи

и взаимной поддержки

Стратегия минимизации издержек

Стратегия социальной обеспеченности

Стратегия увеличения доходности

Инновационные процессы

 

u Использование технологии No Till

u Посев засухоустойчивых, урожайных сортов

u Усиленная система защиты растений

Производство с/х продукции

 

u v издержек на ГСМ

u ^ Урожайности с 26 ц/га до 55 ц/га

u v Трансакционных издержек

u Эф-сть работы новой техники

Снабжение / Сбыт

 

u Закупка новой техники

u v Посредников на рынке удобрений/ семян/ сбыта

u Учет потребностей рынка в соответствии с возможностями

Конкурентные цены

Обратная связь с клиентами

Качество

Валовой сбор зерновых

 культур

Объем продаж

Себестоимость выращивания зерновых культур

Личная заинтересованность каждого > ^ производительности труда

 

 

 

 

качество

 

 

 

 

Клиентская составляющая

Объем продаж

 

 

 

Составляющая внутренних

 процессов

 

 

Организационная составляющая

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Частная стратегическая карта с учетом реструктуризации


Так как выбрано стратегическое направление по изменении формы организации, то первым опишем уровень организационных изменений.

В основу понятия сельскохозяйственного кооператива заложена идея о взаимопомощи и вертикальном управлении деятельностью снизу вверх. Именно поэтому, важные решения принимают все члены кооператива на общем собрании, а блок «исполнительный комитет» здесь представлен только в лице финансового директора, экономиста и бухгалтера. Должностные вакансии исполнительного комитета будут занимать исключительно наемные работники. Производственное объединение представлено в виде нескольких бригад (2 -3) по 5-7 человек в каждой. Функции управляющего бригадой будет выполнять бригадир. Аналогично будут созданы снабженческая и сбытовая бригады. В целом на уровне организационной составляющей заложены нематериальные активы и организационный механизм управления ими.

На следующем уровне – в области внутренних бизнес-процессов - опишем этапы внедрения инновационного похода. И первый из функциональных блоков - «Снабжение-сбыт», включает:

1) Закупка новой техники: для внедрения ресурсосберегающей технологии эффективнее всего было бы закупить новую технику. Для этого предлагается использовать лизинг сельскохозяйственных машин, поскольку условия расчетов по обязательствам перед лизинговой компанией гораздо удобнее расчетов по кредитам с банками. Однако существует и другие вариантов обеспечения техникой. Во-первых, при создании кооператива в собственности его членов могут находиться технические ресурсы, которые в последствии будут внесены в имущественный фонд объединения «Колос» и использованы производстве. Во-вторых, снабженческое объединение может воспользоваться арендой сельскохозяйственной техники на не лизинговых условиях у частной компании или частного предпринимателя. Однако это целесообразно, если цена с.-х. машин сопоставима с их производительностью, а технические характеристики удовлетворяют требуемым показателям.

2) Снижение числа посредников на рынке удобрений, семян, средств защиты: предполагает заинтересованность участников снабженческого объединения находить и заключать договора непосредственно с производителями с.-х. сырья.

3) снижение числа посредников – каналы сбыта готовой зерновой продукции имеют минимальное количество звеньев (2-3). Таким образом, помимо доходности, достигается улучшенный контроль качества на каждом этапе цепочки продаж;

4) учет потребностей рынка в соответствии с возможностями – данным вопросом занимается сбытовое объединение в сотрудничестве с экономистом из исполнительного комитета. Фактор потребности рынка оказывает прямое и весомое влияние на объемы реализации, однако нельзя забывать, что в земледелии существует несовместимость некоторых культур и почв, а также характерна периодическая взаимная замена зерновых на бобовые. Эта технологическая операция необходима для того, чтобы почвы не истощались под одними и теми же растениями.

Инновационные процессы - стратегический функциональный блок, включающий:

- внедрение технологии «No Till», предполагающую беспахотную обработку почвы;

- закупку новых засухоустойчивых и более продуктивных семян;

- использование эффективных средств защиты. Эффект от всех выше предложенных инновационных мероприятия может обнулиться, если не будут использованы средства защиты от сорняков, насекомых и грызунов. Сегодня существуют биологические средства защиты, созданные без использования вредных для здоровья людей химических препаратов. Они не ухудшают качества собранного урожая, эффективно защищают посевы, но имеют достаточно высокую стоимость. Однако, учитывая, что Кооператив в основу потребительской ценности предложения готовой продукции кладет качество продукции, затраты могут быть покрыты высоким спросом.

Производственное объединение является исполнителем всех вышеназванный инновационных стратегических идей и задач. Показателями эффективного внедрения предложенных мероприятий будут:

1)   снижение издержек на горюче-смазочные материалы;

2)   снижение административных издержек, которые связанны, в основном, с нецелевыми расходами руководства

3)   снижение трансакционных издержек – достигается путем снижения числа посредников в снабженческо-сбытовом функциональном блоке.

4)   Повышение урожайности зерновых культур – обеспечивается благодаря использованию инновации «No Till» вместе с выполнением всех ее технологических операций. Увеличению урожайности способствует также и посев более продуктивных семян. С помощью этого показателя происходит увеличение валового выпуска в 2 раза, а значит при успешной реализации зерновой продукции по конкурентным ценам – увеличение доходности.

В общем и целом, функциональный блок внутренних бизнес – процессов - индикатор эффективного внедрения всех предложений и инноваций. При этом первые три показателя, связанные с издержками, реализуют стратегию снижения издержек, а четвертая – стратегию увеличения доходности, но при условии успешных бизнес-процессов в клиентской составляющей.

Клиентская составляющая:

- качество – управляющий показатель, принимает непосредственное участие в формировании размера потребительской аудитории и заключении долгосрочных договоров.

- конкурентные цены – применение ресурсосберегающей технологии позволит существенно снизить издержки, а значит и себестоимость, что обеспечит резерв снижения цены на выращенную зерновую продукцию

- обратная связь с клиентами – подразумевает перевод отношений с покупателями с.-х. продукции на уровень партнерства, включая учет требований последних и долгосрочные договоры.

И наконец, финансовая составляющая частной стратегической карты - данная компонента полностью воспроизведена в общей карте и рассмотрена выше.

Эта архитектура причины и следствия, связывающая четыре составляющие, является структурой, вокруг которой сформирована стратегическая карта Кооператива «Колосок». Данный процесс заставляет организаторов сельскохозяйственного предприятия четко определить, какова логика работы Кооператива и логика эффективного производства стратегических культур – зерновых. В общем, построенные стратегические карты деятельности объединения «Колос» отражают представления всех работников о том, что необходимо сделать для достижения успеха – социального и экономического благополучия.

3.2 Имитационное моделирование инновационной деятельности

Макроэкономическая модель сельского хозяйства Украины

В формировании стратегии развития предприятий АПК инновации, как элемент стратегического управления, являются составляющей, без которой невозможен реальный прогресс. Продвижение новых технологий на рынок сдерживается отсутствием методик принятия управленческих решений, направленных на повышение эффективности реализации инновационных проектов. Их разработка продолжает осуществляться в основном без учета типа и масштаба внедряемых технологий [34].

Также до настоящего времени между стратегической и инновационной деятельностью по развитию предприятий не установлено динамичное соответствие, что, в свою очередь, сдерживает решение задач ускорения внедрения новейших технологических достижений и, как следствие, улучшения качества продукции, удовлетворения растущих потребностей покупателей и повышения конкурентоспособности предприятий.

 Для всесторонней оценки экономической эффективности внедрения инноваций в сельском хозяйстве необходимо использовать системный подход, позволяющий не только исследовать проблему на уровне предприятия, но и углубиться во внешнюю среду деятельности. Кроме того, по одному критерию экономической эффективности внедрения инновации на микроуровне нельзя полно оценить и количественно выразить такое сложное, разносторонне явление как экономическая эффективность инноваций с.-х. производства. Это можно сделать, используя имитационное моделировании системы макропоказателей, которое позволяет провести комплексный анализ влияния различных факторов и сделать правильные выводы об основных направлениях повышения экономической эффективности. Именно поэтому вначале была построена макроэкономическая модель сельского хозяйства Украины, отражающая эффект от внедрения инноваций на валовой с.-х. выпуск, а затем имитационная модель для конкретной новой технологии на конкретном предприятии.

Рассмотрим макроэкономическую модель влияния инвестиций на сельскохозяйственное производство Украины. Рисунок 3.3 отображает модель на схемном уровне. Все единицы измерения величин – млн. грн. в месяц.

Основополагающие факторы, влияющие на валовой сельскохозяйственный выпуск:

- Инвестиции в инновации. Чтобы обеспечить внедрение инноваций в АПК и обновить производственный капитал, повысить его конкурентоспособность и технический уровень, необходимы большие инвестиционные затраты в технико-технологическую реконструкцию сельскохозяйственных предприятий. Поэтому в качестве одной из управляющих переменных модели является размер инвестиций в новые технологии.

- Инновационная техника и технология. Объект инвестиционных вливаний. Этот фактор является ведущим, поскольку способен сокращать издержки на производство, увеличивать урожайность (приплод), улучшать качество выпускаемой продукции, а значит с большей степенью обеспечивать потребности покупателей  -Потенциальный выпуск – максимально возможный объем выпускаемой с/х продукции, ограниченный влиянием себестоимости (формируемыми под влиянием мировой экономической ситуации), биологического потенциала (качество посевных материалов, здоровье поголовья племенного скота и пр.),

Мировой кризис

Качество с/х товаров

Новая техника и технология

Внутренние инвестиции

 

Инвестиции в с/х отрасль

Внешние инвестиции

Государственные инвестиции (дотации)

Доходы населения

 

 

 

 

 

Расходы

Внеш. спрос

Климат

Биолог. потенциал

Себест-сть

Мощность

Доходы от с/х

Прочие доходы

Внутр. спрос

Потенциальный выпуск

Валовой с/х выпуск Украины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 3.3. Модель влияния финансирования инноваций на валовой с/х

выпуск Украины, отображенная на схемном уровне

мощности (урожайность культур растениеводства, надои молока, яйценоскость и др.) и влиянием климата. Вышеперечисленные факторы рассматриваются в виде бальной оценки.

- Внутренний спрос обеспечивается потребностью населения Украины в с.-х. продукции. Отмечено, что независимо от общей экономической ситуации в стране, спрос на продукты питания остается относительно постоянной величиной.

- Внешний спрос. Его значение формируется под влиянием устойчивости мировой экономической ситуации.

В свою очередь на мощность потенциального выпуска, на себестоимость, на качество сельскохозяйственной продукции (а значит, и на биологический потенциал) влияет уровень внедрения новой техники и технологии, следовательно и уровень поступления инвестиций в с/х отрасль.

Инвестиционная активность формируется под влиянием как внутренней, так и внешней финансово-экономической устойчивости. А внутренние инвестиции взаимозависимы с доходами населения.

Модель, построенная в имитационной среде моделирования – Powersim (рис.3.4) Описание макромодели в идеологии Powersim представлено в таблицах 3.2 и 3.3

Относительно процессов формирования каждой из вышеперечисленных переменных вводятся следующие допущения:

1)  Уровни заданы начальными значениями денежных сумм на 01.01.2009 года.

2)  Модель охватывает период 5 лет: с 2009 по 2013 гг. Временной шаг – 1 месяц.

3)  Для задания значений таким факторам, как «Биологический потенциал», «Качество», «Себестоимость» использовались экспертные оценки.

 

 

 


Рис. 3.4. Имитационная модель влияния финансирования инноваций

на валовой сельскохозяйственный выпуск Украины (в идеологии Powersim)


 

Таблица 3.2.

Описание уровней, темпов и  управляющих переменных имитационной модели

 

4)  Объем государственный инвестиций задан как случайная величина на отрезке в 10-13 млн. грн. Выбор такого допущения обусловлен отсутствием возможности построения другого распределения относительно инвестиционной государственной политики Украины.

 


Таблица 3.3.

Описание эндогенных переменных имитационной модели


 

 

5)  Потенциальный с.-х. валовой выпуск определен в результате экспертного учета всех факторов (новые технологии, климат и др.) и возможностей аграрного комплекса Украины (биологический потенциал).

Для реализации цели, поставленной в данной работе при управлении инвестициями в инновации в с/х комплексе были рассмотрены три сценария развития агарного производства: оптимистический, средний и пессимистический (рис.3.5,3.6, 3.7).

Рис. 3.5. Сценарии прогнозных объемов

валового с.-х. выпуска Украины в 2009-2013 гг.

Оптимистический сценарий (рис. 3.5) отражает ситуацию, когда мировой кризис не отразится на объеме валового выпуска с/х продукции: он будет постепенно расти, хотя и временно замедлит свои темпы через 2 года, что обусловлено снижением инвестиционной активности в период 2-й половины 2009 -2 –й половины 2010гг. (рис.3.6).

Рис. 3.6. Сценарии инвестиционной активности Украины в 2009-2013 гг.

Для среднего сценария (рис.3.5,3.6) предполагается, что процесс формирования с/х валового выпуска будет протекать по сложившейся ныне тенденции, т.е. объем инвестируемых средств будет оставаться на низком уровне до  2-й половины 2010 гг. В таком случае предполагается влияние экономического кризиса на протяжении 18 месяцев.

И, наконец, последний возможный вариант развития событий – неблагоприятный (рис.3.5,3.6). Здесь предполагается финансовая и экономическая нестабильность в течение 3-х лет. Как видим, уровень внедряемых инвестиций параллельно с валовым выпуском существенно снизится. Последний показатель начнет увеличиваться в 2012г. Однако небольшие по объему инвестиции приведут к устареванию технологий, что повлечет за собой постепенное снижение выпуска с/х продукции в 5-й год исследования.

Макроэкономическая модель позволила также спрогнозировать цены на зерновую продукцию в Украине, необходимые для построения имитационной модели на уровне предприятия (рис.3.7).

Рис. 3.7. Прогнозные цены на зерновые культуры в 2009-2013 гг.

Таким образом, построенная в среде Powersim модель дала возможность проимитировать возможные варианты реакции валового сельскохозяйственного выпуска Украины на различные объем вкладываемых в инновации средств в условиях внутренней и внешней экономической неустойчивости. Во всех рассмотренных случаях обнаружена тесная взаимосвязь межу темпами роста инвестиций в новые технологии и темпами роста с/х производства. Вероятность того, что мировой кризис не отразится на объеме выпускаемой сельскохозяйственной продукции Украины достаточно низка, поэтому особенно актуальным становится государственное регулирование в форме прямой и косвенной поддержки финансирования инноваций. Стабильный рост валового сельскохозяйственного продукта способен обеспечить продовольственную безопасность нашей страны и нормальное функционирование всех других видов деятельности. Кроме того, если учесть мировую продовольственную проблему (рассмотренную в 1-м разделе данной работы), то продукция сельского хозяйства все более превращается в важнейшее стратегическое сырье.

Имитационная модель внедрения инноваций на уровне предприятия

Определив внешнюю среду функционирования сельскохозяйственных предприятий Украины и проимитировав влияние внедрения инноваций на валовой с.-х. выпуск и построив сценарии прогнозов цен на зерновые культуры, перейдем к построению модели на микроуровне.

а) Постановка задачи. Исследуемым объектом является сельскохозяйственный кооператив «Колосок», специализирующийся на выращивании зерновых культур. Количество работников - 30 человек, что свидетельствует о небольших размерах предприятия.

Перед членами Кооператива стоит вопрос о целесообразности внедрения инновационной технологии выращивания зерновых культур – «No Till», подразумевающей значительную экономию горюче-смазочных материалов и постепенное увеличение урожайности с 27 ц/га до 51 ц/га.

Ограничения, накладываемые внутренними параметрами системы на входные параметры: входные ресурсы, не изменяющиеся под влиянием процесса реализации инновации - размеры налоговых ставок, требования стандартов и т.д. На второй тип входных ресурсов в той или иной степени накладывают ограничения внутренние характеристики работы зернового кооператива. Это ограничения на количество необходимых удобрений, семян, зависящее от площади посевов и желаемого уровня урожайности.

При исследовании экономической системы - кооператива «Колосок», выявлен процесс, когда одни входные параметры накладывают ограничения на другие. Так, общая стоимость необходимой техники в конкретный период времени не может превышать общей суммы, поступающих на с.-х. предприятие финансовых потоков.

Критериями эффективности имитационной модели является стабильно высокие показатели урожайности и прибыли членов Кооператива.

б) Формулирование модели и подготовка данных. На этом этапе опишем переход от реальной системы работы зернового кооператива к некоторой логической схеме (рис.3.8), а также проведем отбор и представление данных, необходимых для построения математической модели.

ГСМ

Цена

Качество зерна

Экономический эффект от внедрения инновации

Урожайность зерновых

Новая техника

Инновационная технология

Площадь посевов

Существующая технология

Удобрения

Ремонт

Амортизация

Климат

Доход от реализации зерновой продукции

Расходы

Средства защиты посевов

Расходы на 1 га

Оплата труда

Прочие

Рис. 3.8. Представление имитационной модели на уровне предприятия

На экономическую эффективность внедрения инновации оказывают влияние большое количество различных факторов. При осуществлении мер по повышению эффективности может использоваться полная или неполная совокупность возможных факторов. Повышение эффективности производства зависит не только от каждого фактора в отдельности, но и от рационального их сочетания. Все факторы, оказывающие влияние на эффективность функционирования производственных бригад зернового кооператива, можно подразделить на природно-экономические, технико-технологические, организационно-экономические, экономические, социально-экономические и эколого-экономические. Каждая группа факторов имеет важное значение, их учет и использование должно носить комплексный характер.

Для кооператива «Колосок», экономический эффект от внедрения инновации определяется разностью между доходами от реализации зерновой продукции и затратами на ее выращивание.

На уровень доходов влияют:

-урожайность зерновых – ц/га

- площадь посевов – га

- цены на зерновую продукцию грн/ц

Объем расходов формируется с учетом затрат на выращивание растениеводческой продукции (грн/га) и площади посевов (га).

Внедрение инновационной технологии «No Till» должно проводиться обязательно с соблюдением всех нормативов с учетом особенностей почв и климата в зоне функционирования Кооператива. Именно последовательное и точное выполнение плана посевной и уборочной компании позволит достичь максимальных показателей урожайности зерновых.

Технологические факторы урожайности зерновых: удобрения, семена, техника, средства защиты описаны в Приложении В.

Кроме управляемых факторов урожайности, существует такой фактор, как климат. Человек не может, например, увеличить количество осадков, однако в его силах использовать мульчирующий слой пожнивных остатков на поле для сохранения влаги.

Применение инновации зерновым кооперативом позволит улучшить качество продукции и даст возможность увеличить цену (при наличии спроса), а значит и общий доход от реализации. Кроме того, особенности новой технологии сгладят влияние погодных условий на урожай зерновых.

Расходы на внедрение технологии включают затраты на все технологические факторы, ремонт, амортизацию, оплату труда и прочее.

После описания модели на схемном уровне, перейдем к ее обзору на языке программирования.

в) Трансляция. Опишем модель в рамках идеологии PowerSim 2.5.

На рисунке 3.9 представлена имитационная модель оценки эффективности внедрения инновационной технологии выращивания зерновых.

 

Рис. 3.9. Имитационная модель внедрения инновации в идеологии PowerSim 2.5


В таблице 3.4 представлено описание основных параметров модели.

 

Таблица 3.4.

Описание уровней, темпов и переменных имитационной модели

 

 

  Относительно процессов формирования каждой из вышеперечисленных переменных вводятся следующие допущения:

1) Внедрение новой технологии выращивания зерновых подразумевает точное соблюдение всех нормативов: норма вносимых удобрений, норма массы семян на 1 га посевов.

2) Рассматриваемый период внедрения инновации – 5 лет по два полугодия. Такая дифференциация связана с сезонностью работ в сельском хозяйстве.

3) На начальном этапе значение «Текущего состояния» Кооператива составляет условно 50 000 грн. и определено размерами первоначального капитала, сформированного как паевыми взносами членов, так и полученными кредитами.

4) Цена на готовую зерновую продукцию зависит от уровня качества и фиксируется после маркетинговых исследований отдела сбыта и экономиста кооператива «Колосок».

5) При внедрении технологии «No Till» качество зерновой продукции улучшается через 2 года.

6) В зависимости от уровня качества и спроса на зерновую продукцию, площадь посевов может быть увеличена на 500 га. Данное решение должно быть согласовано Правлением кооператива «Колосок» и агрономом.

7) Количество вносимых удобрений с одной стороны, соответствует нормативным показателям, с другой – зависит от типа почв и их агрохимического анализа, проводимого агрономом. После 2-2,5 лет использования новой технологии происходит значительное уменьшение количества вносимых органических веществ.

8) Для повышения урожайности зерновых, семена с периодичностью 1 раз в три года заменяют на новые сорта.

9) Новая техника закупается в два подхода ( в виду ее дороговизны), а также возможно ее использование на условиях аренды (лизинга). Прочие затраты приняты в виде фиксированного значения и включают расчеты по оплате труда Исполнительного комитета Кооператива, расчеты с бюджетом, с кредиторами, амортизацию и ремонт.

10) При использовании базовой общепринятой технологии выращивания зерновых, урожайность колеблется в пределах 27-30 ц/га и существенна подвержена влиянию климата.

г) Реализация и интерпретация имитационной модели.

При моделировании инновационной деятельности Кооператива был использован, так же, как для макромодели (рис.3.5) сценарный подход прогнозирования. Рассматриваются 2 варианта объемов чистого дисконтированного дохода, в зависимости от цен, спрогнозированных на макроэкономическом уровне.

На рисунке 3.10 представлен сценарий реализации инновации «No Till» зерновым кооперативом «Колосок». В первые 2 года Кооперативу потребуется привлекать заемные средства, чтобы покрыть расходы, связанные с особенностями технологии.

 

Рис. 3.10. Сценарии объемов чистого дисконтированного дохода

при внедрения новой технологии в Кооперативе

Однако стабильной рост урожайности зерновых (до уровня 50-51 ц/га (рис.3.11), улучшение их качества и постепенное снижение расходов ( в основном за счет экономии ГСМ) позволят КХ «Колосок» увеличить объем прибыли практически в 3 раза по сравнению с базовой технологией (рис.3.13).

 

Рис.3.11. Урожайность зерновых культур при использовании

новой организации деятельности (и новых технологий)

Для сценария использования кооперативом «Колосок» существующей базовой технологии выращивания зерновых характерны постоянные колебания в уровнях урожайности, а значит, и в доходах от реализованной зерновой продукции (рис.3.12).

 

Рис. 3.12. Сценарии объемов чистого дисконтированного дохода при использовании базовой технологии

Причина этих колебаний лежит в сущности самой технологии, имеющей высокую корреляцию между урожайностью зерновых и климатом.

 

 

Рис. 3.13. Уровни чистых дисконтированных доходов

 при различных формах  организации деятельности (технологий)

 

Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают тот факт, что:

1) увеличение инвестирования инноваций в сельскохозяйственный комплекс Украины обеспечит продовольственную безопасность нашей страны, сделает украинскую с.-х. продукцию стратегическим сырьем на мировом рынке и создаст благоприятные условия для функционирования различных форм хозяйствования в сельской местности.

2) внедрение инновационного проекта «No Till» по выращиванию зерновых в кооперативе «Колосок» эффективнее базовой технологии. К пятому году проекта, уровень прибыль Кооператива станет практически в 3 раза выше, чем при использовании существующего подхода. Кроме того, новая технология позволит сгладить влияние погодных условий, обеспечивая постепенное увеличение урожайности зерновых с 27 ц/га до 51 ц/га.

Основные трудности которые возникают при использовании технологии «No Till»:

- первая проблема связана с необходимостью привлечения значительного объема инвестиционных средств. Однако эта сложность сглаживает высокая окупаемость проекта после 2-х лет работы.

- вторая представлена технологической сложностью в течение первых 1,5 - 2 лет. Сталкиваясь с множеством проблем, членам зернового кооператива важно строго соблюдать нормативы и технологическую карту полевых работ. В этом случае увеличивается вероятность получения высокой урожайности и возрастает устойчивость расчетных данных, полученных с помощью рассмотренной имитационной модели.

Используя разработанную модель, можно утверждать, что для сельскохозяйственного предприятия КХ «Колосок» приоритетным было бы применение инновационной технологии «No Till» по выращиванию зерновых культур.

3.3 Организационно-функциональная модель

Определение и основные принципы деятельности Кооператива

Сельскохозяйственный кооператив «Колосок» представляет собой добровольное объединение сельскохозяйственных товаропроизводителей (граждан и/или юридических лиц) с целью удовлетворения потребностей его членов в услугах по выращиванию и реализации зерновой продукции; удовлетворению социальных потребностей, увеличению производительности труда, обеспечение занятости и повышения их доходов.

В соответствии с целью Кооператива основными задачами (предметом) его деятельности являются: -снабжение сельскохозяйственной техникой, средствами защиты растений, удобрениями, посевным материалом; - мелиоративные услуги; - транспортные услуги; - выращивание зерновой продукции; - хранение готовой продукции; - обеспечение собственных потребностей в зерновых культурах: семена, пищевые цели, фураж, расчеты по заработной плате в натуральной форме; - сбыт продукции растениеводства по эффективным каналам сбыта; - ремонтные услуги; - научно-консультационные и информационные услуги; - создание для членов кооператива «Колосок» благоприятных экономических условий деятельности и повышения их благосостояния; коллективное регулирование внутрихозяйственных взаимоотношений; - объединение усилий членов Кооператива для производства конкурентоспособной продукции растениеводства; внедрение эффективных форм кооперации во всех сферах деятельности; - формирование сбалансированной материально-технической базы и социальной инфраструктуры на селе; - обобщение и внедрение передового отечественного и зарубежного опыта, использование достижений науки и техники у производстве зерновых культур; - коллективная зашитая законных интересов и прав членов Кооператива перед вторыми предприятиями, организациями и объединениями; - осуществление иной не противоречащей законодательству Украины деятельности, в пределах цели для достижения которых образован кооператив [29].

В целом деятельность объединения «Колосок» при хорошей организационно-функциональной структуре и личной заинтересованности каждого, может обеспечит тройной положительный эффект (рис.3.14).

Планируемые эффекты от создания кооператива «Колосок»

после реструктуризации предприятия «Филиал «Рассвет»

Технологическая

эффективность

 

Экономическая эффективность

Социальная

эффективность

Соблюдение технологии, сроков и качества работ

Повышение урожайности

Повышение конкурентоспособности продукции (качество)

Повышение занятости на селе

Рост заработной платы членов КХ

Улучшение условий труда

снижение себестоимости работ и продукции

 

улучшение качества продукции

 

Сокращение потерь при уборке

Сокращение срока окупаемости капвложений

Улучшение качества жизни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 3.14. Потенциальные возможности зернового

кооператива «Колосок»

Деятельность сельскохозяйственных зернового кооператива строится на следующих основных принципах:

  - добровольность членства, основанного на экономическом интересе, осознании хозяйствующими субъектами необходимости и выгодности объединения;

  - самоуправляемость, экономическая и административная независимость предприятия, предполагающая функционирование на свой страх и риск в интересах своих членов (пайщиков);

- равноправие членов кооператива между собой по принципу "один член - один голос";- подконтрольность выборных органов кооператива своим членам и построение организационной системы кооперации по принципу "снизу вверх";

- объединение членами кооператива на добровольной основе финансовых и материальных ресурсов, необходимых для функционирования совместного предприятия путем участия в формировании паевого капитала, создании общих фондов, самофинансировании, материальной ответственности;

- непосредственное участие членов кооператива в распределении полученного дохода пропорционально этому участию, а не размеру вложенного паевого капитала.

Этапы создания сельскохозяйственного кооператива «Колосок»

Механизм организации интегрированных формирований весьма разнообразен и обусловлен уровнем экономического состояния кооперирующих хозяйств и предприятий, а также целью их объединения. Этот процесс характеризуется определенной последовательностью (рис. 3.15).

1) Начальным и обязательным условием целесообразности создания сельскохозяйственного кооператива является инициатива и заинтересованность «снизу». Для того чтобы появилась инициатива по созданию кооператива, будущие члены должны быть осведомлены с кооперативной идеей. Поэтому плодотворная работа по созданию сельских кооперативов может начаться

только при наличии активных (потенциальных) членов, которые убеждены в необходимости создания такой интегрированной структуры [48].

Заблаговременно должна быть проведена интенсивная работа, ведь владельцы личных подсобных хозяйств впервые встречаются с организованной структурой и разъяснительно-просветительская работа среди них должна быть длительной, всесторонней, с использованием разнообразных средств: соответствующей литературы, методических материалов, дискуссий, круглых столов «вопросов и ответов» и тому подобное. Эффективным является приглашение на дискуссию членов уже действующих кооперативов и индивидуальную учебу наемных работников, которые являются выходцами из села и не имеют специального образования, и другое.

 

Информационно- разъяснительная компания

Формирование инициативной группы

Обсуждение на собрании в трудовых коллективах сельхозпредприятий

 

Рассмотрение преимуществ и недостатков кооператива

Создание организационного комитета

 

Выбор и расчет проектного варианта создания кооператива

Получение заявлений на согласие участия в кооперативе

Расчет оптимального варианта создания кооператива

Изучение научных разработок, зарубежного и отечественного опыта

Анализ возможностей, предполагаемых объемов и видов работ

Подготовка учредительных документов

 

 

Проведение общего организационного собрания

Рассмотрение и утверждение устава кооператива

Избрание президиума, ведение протокола

Выборы исполнительного комитета, бригадиров и еля кооператива

Утверждение членства в кооперативе, и размеров паевого фонда

Доработка и оформление учредительных документов

Регистрация кооператива в государственных органах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 3.15. Этапы создания кооператива

Если результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод о наличии объективных и субъективных предпосылок для создания сельскохозяйственного кооператива, то можно переходит к следующему этапу работы.

2) Формирование инициативной группы.

После того, как необходимое количество людей примет решение о создании сельскохозяйственного кооператива «Колосок» (число членов кооператива не может быть менее чем 3 граждан и (или) 2 юридических лица), им следует выбрать инициативную группу, в состав которой должны войти кто-нибудь из специалистов (экономист, юрист) и поручить ей разработку Устава сельскохозяйственного кооператива и Внутреннего регламента.

Члены инициативной группы готовят четкий рабочий план, распределяют между собой обязанности и задания. Каждый член инициативной группы получает определенное количество крестьянских дворов, с которыми начинает работать индивидуально. Его задание – определить потребности будущих членов зернового кооператива, выучить их намерения относительно участия в деятельности кооператива, возможности уплаты паев и другое.

Инициативной группе также поручается произвести подсчет размера расходов, связанных с образованием кооператива. Для организации работы кооператива необходимы первоначальные расходы. Это – минимум расходов на регистрацию, открытие расчетного счета, изготовление печати, штампов, бланков и т.д.

3) Подготовка устава. Устав – основной документ кооператива. Он формулирует цель и деятельность кооператива, права и обязанности членов, условия вступления и выхода из кооператива, органы управления и правила принятия решений, порядок реорганизации и ликвидации кооператива. [1] Чтобы разработать Устав, нужно опираться на типичные уставы. Те положения, которые могут часто изменяться отмечаются в Правилах внутренней хозяйственной деятельности. Устав должен быть жестким, предусматривать достаточно ограничений, чтобы избегать нарушений.

4) Разработка бизнес-плана. На данном этапе разрабатывают упрощенный бизнес-план, потому что не все данные известны. Настоящий бизнес-план будет разработан на втором году деятельности кооператива [1].

5) Общее организационное собрание членов кооператива

Учредительным собраниям должно предшествовать интенсивное обсуждение самой идеи создания кооператива. Проект Устава заблаговременно передается участникам и обсуждается во время предварительных собраний. Заблаговременно передается членам кооператива и учредительный договор, который констатирует согласие основателей создать кооператив и уточняет их паевые взносы. В остальных вопросах учредительный договор ссылается на Устав.

Учредительные собрания следует хорошо продумать и отлично организовать: необходимо продумать технические вопросы проведения собрания: организовать зал, обеспечить ведение протокола (ведется секретарем) и т.п. Необходимо заранее дать возможность всем участникам собрания ознакомится с проектом Устава кооператива и Внутреннего регламента, чтобы его обсуждение и принятие не затянулось. При проведении собраний необходимо четко придерживаться повестки дня, что создаст атмосферу открытости и кооперативной демократии.

6) Уплата вступительных и паевых взносов

Следующим шагом является механизм формирования фонда имущества Кооператива (рис. 3.16), который предусматривает осуществление членами (ассоциируемыми членами) обязательных и дополнительных взносов – паев.

Пай – это оцененный в денежной форме имущественный разовый или периодичный взнос члена кооператива [1]. Обязательный и дополнительный паевые взносы составляющие общий размер пая каждого из членов (ассоциируемых членов) кооператива, являются возвратными, а тому при выходе (исключении) члена возвращаются ему в установленном уставом порядке. Основное назначение паевого взноса - обеспечения операционной деятельности кооператива, соответственно размер обязательного паевого взноса определяется пропорционально участию члена кооператива в его хозяйственной деятельности. Фактически обязательный пай является частичной оплатой услуг кооператива предоставленных им его членам.

Все вступительные взносы предоставляются в двух формах:

-  в денежной форме, необходимой для расходов на создание и регистрацию кооператива. Задержка уплаты вступительных взносов членами приведет к задержке регистрации.

Собственные

средства

Заемные средства

Дополнительные

 взносы

Обязательные взносы

Банковские кредиты

Лизинговая компания

Кредитные средств

   

из. лиц

Резервный фонд (не < 10%

ИФ)

Иные фонды

Имущественный фонд Кооператива

Взносы ассоциированных членов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 3.16. Структура имущественного фонда Кооператива

 

- в материальной форме за счет паев прежних работников Филиала «Рассвет», а также арендованного имущества. Имущественные паи могут вноситься членами или арендоваться у не членов. Средства также могут быть выделены из местного или государственного бюджета.

Если члены делают взнос в натуральном выражении (машины, семенной материал), нужно составить оценочный акт, который подтверждает реальную стоимость имущества.

7) Регистрация сельскохозяйственного Кооператива «Колосок»

При наличии всех документов, орган государственной регистрации должен на протяжении пяти дней зарегистрировать кооператив и выдать свидетельство установленного образца. Затем происходит регистрация в органах налоговой администрации [1].

 

Организационно-функциональная модель кооператива

После регистрации на первом своем заседании, Правление кооператива распределяет обязанности между своими членами, наделяя каждого определенными функциями и накладывает индивидуальную ответственность за выполнение вышеупомянутых обязанностей.

Для управления рабочим процессом и для оперативного учета различных факторов, влияющих на производственную деятельность кооператива «Колосок», необходимо иметь эффективную структуру управления. Организационная структура зависит от видов и объемов выполняемых работ. При этом основным требованием к созданию такой структуры является минимум затрат на содержание административно-управленческого персонала. В сельскохозяйственном кооперативе легко добиться предельно минимальной численности руководителей структурных подразделений, так как кооператив создается, прежде всего, для выполнения услуг своим же членам, а организационная структура создается с учетом выполнения экономически обоснованных операций. Прежде, чем предоставить организационную структуру Кооператива (рис. 3.17) и его функциональную модель (рис. 3.18), следует отметить, что один и тот же член кооператива «Колосок» может входит в состав нескольких отделов (бригад) одновременно.

Высшим органом управления кооператива является общее собрание. На общем собрании выбираются члены Правления, которые будут представлять интересы Кооператива на внутреннем и внешнем уровнях (рис. 3.17). В состав правления включены: Глава Кооператива и Бригадиры трех объединений (снабженческого, производственного и сбытового). Глава кооператива проводит подбор наемных сотрудников на вакансии агронома, экономиста и бухгалтера в исполнительный комитет. Работники исполнительного комитета не являются членами Кооператива (рис. 3.17).


Общее собрание

 Бригадиры

Бригадир сбытового объединения

Бригадиры производственного объединения

Бригадир снабженческого объединения

Правление

Глава КХ «Колосок»

Исполнительный коммитет

Бухгалтер

Экономист

Агроном

Снабженческое объединение из 3-5 чел.

Производственное объединение: 2-3 бригады по 5-7 чел.

Сбытовое объединение из 3-5 человек

Ассоциация кооперативов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Назначение ответственных или исполнительных органов

Процесс обмена информацией (оглашение рекомендаций по ведению работ, хозяйственная деятельность и отчет о результатах)

 Представление интересов Кооператива во внешней среде

 

Рис. 3.17. Организационная структура кооператива «Колосок»


Общее собрание принимает:

1) Учредительно-организационные решения: вносят изменения и дополнения к уставу, принимают нормативные документы кооператива; правила внутреннего распорядка; утверждают решение правления кооператива о принятии новых членов; избирают путем прямого тайного голосования Главу кооператива и членов правления кооператива, могут избирать членов наблюдательного совета и тому подобное; решают вопросы о вступлении кооператива «Колосок» в Ассоциацию кооперативов и вопросы по реорганизации или ликвидации кооператива [29].

2) Хозяйственно-организационные решения: заслушивают отчеты органов управления кооператива об их деятельности; определяют виды и размеры фондов кооператива, порядок их формирования и использования.

Правление. В связи с тем, что кооператив «Колосок» имеет небольшие размеры, в качестве правления можно создать группу из трех – четырех человек, которые будут постоянно принимать участие в процессе принятия решений. Например, Кооператив может избрать два заместителя и оговорить в Правилах внутренней хозяйственной деятельности, что определенные категории решений принимаются совместно главой и заместителями. Одно из первых решений Общего собрания и Правления – назначения персонала кооператива. Агроном, бухгалтер и экономист – три наиболее необходимых работники кооператива «Колосок». На этом этапе необязательно нанимать Исполнительного Директора, соответствующие обязанности может выполнять Глава кооператива.

Глава кооператива играет ключевую роль: он обеспечивает активную работу кооператива и следит за текущим управлением. Он единственный представляет внутреннюю жизнь кооператива извне.

Глава кооператива должен выполнять такие основные функции:

– сзывать общие собрания и определять повестку дня;

– возглавлять Правление, вести и стимулировать дискуссии; отчитываться от имени Правления перед Общим собранием;

– согласно с функциями, делегированными ему Правлением, заниматься текущим управлением кооперативом. Если в кооперативе нет исполнительного директора, или при его отсутствии, глава выполняет его функции;

– представлять кооператив в отношениях с третьими лицами; он поддерживает контакты с властью на всех уровнях, а также представляет кооператив в суде;

– заботиться о внутренней жизни кооператива, налаживать отношения с членами кооператива, проверять, придерживаются ли они своих обязательств и действует ли кооператив в кратко– и долгосрочных интересах его основателей.

Глава никогда не принимает решения один, независимо от того, в чьей это компетенции: его или Правления. Во время собраний правления его задание заключается в том, чтобы выслушать всех членов кооператива, обобщить всю информацию и попробовать прийти к консенсусу.

Организационно-функциональная модель работы кооператива «Колосок» (рис. 3.18) была построена средствами Bpwin 4.1 с помощью идеологии DFD – моделирования (рис. 3.18). Данная модель описывает основные бизнес-процессы проведения сельскохозяйственной деятельности как организации в целом, так и каждым объединением сотрудников в отдельности. Помимо основных операций, модель включает процесс распределения ресурсов внутри Кооператива и вопросы сотрудничества последнего с Ассоциацией. Построенная модель, в совокупности с общей организационной структурой объединения «Колосок» (рис.3.17), отражает единую картину функционирования Кооператива.

Поскольку, кроме изменения формы организации, в Филиале «Рассвет», предлагается внедрить новую технологию по выращиванию зерновых, то более детально опишем функционирование производственного объединения, а также процесс лизинга техники, относительно новый для сельских товаропроизводителей Украины. Проводя учет новинок техники, новых семян и средств защиты растений, агроном создает список необходимых ресурсов с


Рис. 3.18. Схема организационно - функциональной модели зернового кооператива «Колосок»


определенными качественными характеристиками, и направляет его бригадиру снабженческого объединения «Колосок» (рис.3.18), отражает единую картину функционирования Кооператива.

Поскольку, кроме изменения формы организации, в Филиале «Рассвет», предлагается внедрить новую технологию по выращиванию зерновых, то более детально опишем функционирование производственного объединения, а также процесс лизинга техники, относительно новый для сельских товаропроизводителей Украины. Проводя учет новинок техники, новых семян и средств защиты растений, агроном создает список необходимых ресурсов с определенными качественными характеристиками, и направляет его бригадиру снабженческого объединения. Последнее, в соответствии с возможностями обеспечивает производственное объединение необходимыми ресурсами: техникой, инвентарем, горюче-смазочными материалами, элитными семенами, средствами защиты, удобрениями и пр.Процесс снабжения происходит по различным схемам: от прямой оплаты и бартера, к кредита и лизинга. Модель взаимодействия Кооператива с лизинговой компании представлена на рисунке 3.19, а со страховой компанией в приложении Г.

Рис. 3.19. Модель взаимодействия лизинговой компании и

 Кооператива «Колосок»

Описание модели:

1- обращение в Ассоциацию за поддержкой по вопросу лизинговых услуг;

2- запрос в высшие органы государственной власти, защита интересов кооператива «Колосок». Решение органов государственной и региональной администрации; 3- сообщение Кооперативу о существующих субсидиях и особенностях лизинговых операций сельхозтоваропроизводителей;4- оглашение банку решения о государственном субсидировании лизинговых операций в соответствии с постановлением Кабинета Министров;

5- заявка на необходимые виды с.-х. техники с учетом льгот;

6- защита Ассоциацией интересов Кооператива в Лизинговой компании, поручительство;

7- согласование с банком возможности предоставлять технику в лизинг на льготных условиях;

8- подтверждение запроса Кооператива по обеспечению техническими ресурсами. Подписание договора. Выписка счета к оплате;

9- операции Кооператива с Банком по оплате услуг лизинга;

10- поставка с.-х. техники Кооператива «Колосок».

После решения вопросов поставки техники, агроном, сотрудничает с экономистом по вопросам маркетинговых исследований и экономической эффективности выращивания различных культур, составляет планы посевов и основных технологических операций и оглашает их бригадирам производственного объединения. Кроме обеспечения надлежащего проведения технологических работ по выращиванию зерновых, на агронома возлагается руководство проведением механизированных работ (рис.3.20).

Бригадиры, в свою очередь, рассматривают планы агронома в бригадах и после взаимного согласования осуществляют хозяйственную деятельность (рис.3.21).

 

 

Данные с гидрометеоблока

Базы данных:

История полей

Текущие данные

Нормативные данные

Картографические данные

Базы знаний:

Агротехнологии

Алгоритмы

Динамические модели

Имитационные модели

 

Результаты маркетинговых исследований

Адаптация научно обоснованной технологии

Календарный план работ

Управление технологическими операциями

Корректировка календарного плана работ

Подведение итогов года. Пополнение БД

Контроль механизированного выполнения работ

Анализ состояния посевов

 Линии связи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 3.20. Функциональный состав системы поддержки

принятия решений агрономом

Урожай зерновой продукции направляется на склады сбытового объединения, которое в последующем занимается его сбытом и распределением на прочие цели. Бригадир сбытового объединения тесно сотрудничает с экономистом в проведении маркетинговых исследований. В целом, ответственность за составление отчетов по основным производственным операциям (объем поставленных ресурсов, структура посевов, урожайность, отчеты о продажах и пр.) берут на себя бригадиры. Они фиксируют результаты деятельности объединения в отчетах, которые затем передают агроному и бухгалтеру для ведения анализа и финансового учета.

 

 

Рис. 3.21. Этапы хозяйственной деятельности

производственного объединения

Сбыт продукции происходит по различным каналам. Первый из их – обеспечение внутренней потребности в зерновых: семена для будущего урожая, индивидуальные потребности членов Кооператива (мука, корм скоту). Следующее направление использования полученного урожая – расчеты по бартеру (если таковые имеются). Каналом, который обеспечит кооператива «Колосок» доход, является продажа зерна, фуража и примесей по экономически обоснованным ценам. Вопросы ценообразования и распределения доходов рассмотрены в Приложении Г.

В целом, процесс управления кооперативом осуществляется на основе самоуправления, гласности, участия его членов в решении важных вопросов деятельности кооператива.

Тщательно спланированная организационно-функциональная модель позволит эффективно воплощать поставленные ранее стратегические цели. С точки зрения системности, эффект кооперации - это проявление закономерности синергизма, который возникает из сбалансированности, и координации процессов производства, переработки, реализации продукции, ликвидации многих посреднических звеньев между сельским хозяйством, промышленностью и потребителями, снижения трансакционных издержек, улучшения использования трудовых ресурсов, сырья и многих средств производства.

Объединившись в зерновой кооператив, его члены укрепят свои социальные и экономические позиции и сделают свой вклад в повышение рейтинга зернового комплекса Украины в целом.


ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 3

Таким образом, была предложена модель стратегической карты инновационного развития сельскохозяйственной организации с тем, чтобы стратегия создания и успешного функционирования Кооператива стала понятной не только нескольким инициативным людям, но и каждому его работнику. Рекомендуемая модель позволяет рассматривать стратегию создания кооператива как однородное, интегрированное, систематизированное целое.

Ввиду того, что для всесторонней оценки экономической эффективности внедрения инноваций в сельском хозяйстве необходимо использовать системный подход, в среде Powersim была построена макромодель. Она позволила проимитировать возможные варианты реакции валового сельскохозяйственного выпуска Украины на различные объем вкладываемых в инновации средств в условиях внутренней и внешней экономической неустойчивости.

На следующем этапе была построена частная имитационной модели внедрение инновационного проекта «No Till» по выращиванию зерновых в кооперативе «Колосок». Результаты моделирования показали, что применение Кооперативом новой технологии эффективнее базовой.

Для описания основных бизнес-процессов проведения сельскохозяйственной инновационной деятельности была создана организационно-функциональная модель работы КХ «Колосок». В ней предложены методические рекомендации по формированию сельскохозяйственного кооператива, по распределению функций между его участниками, и по организации основных работ. Модель также включает процесс распределения ресурсов внутри с.-х. предприятия и вопросы сотрудничества последнего с Ассоциацией кооперативов.

 


ВЫВОДЫ

 

Некоторые особенности сельского хозяйства делают его уникальным инструментом содействия развитию: оно может стимулировать ускоренный экономический рост и  сокращать бедность. Возможности аграрного производства Украины являются достаточно высокими, но не реализованными. Единственным путем повышения объемов с.-х. производства в Украине, должен стать переход отечественных товаропроизводителей к прогрессивным высокоэффективным технологиям.

 Однако одного наращивания темпов производства с.-х. продукции недостаточно. Необходимы также эффективная ценовая политика и хорошая инфраструктура рынка. Украине нужны реформы по обоим вопросам. Реформа ценообразования, имеющая социальную направленность, предполагает замену затратного метода ценообразования, создающего «искусственный» диспаритет цен сельхозпродукции, на метод равновесных цен. Особое внимание в этом случае отводится повышению экономического интереса каждого участника процесса воспроизводства. Реформа инфраструктуры аграрного рынка в виде создания института бирж сможет обеспечить приемлемые для всех участников сельскохозяйственной торговли типичные контракты. Она предусматривает формирование информационной базы о положении на рынках сельхозпродукции, способствует подготовке необходимых кадров, а также регулирует коммерческие противоречия.

Проведенный в магистерской работе анализ финансово-экономического состояния сельскохозяйственного предприятия «Рассвет» позволил сделать выводы:

- Филиал «Рассвет» ДП «Агрофирма «Шахтер» по состоянию на 01.01.2009 имеет не ликвидный баланс и недостаточный уровень финансовой устойчивости, а также негативный коэффициент текущей платежеспособности, что свидетельствует о признаках сверхкритической неплатежеспособности.

- Значение рентабельность основного производства является критическим – 0,11. В результате производственно-финансовой деятельности хозяйство в 2008 году получило 26, 845 млн. грн. убытков.

Таким образом, предприятие имеет признаки критической неплатежеспособности, что отвечает состоянию потенциального банкротства и свидетельствует о том, что Филиал не может выполнить своих обязательств перед кредиторами.

Исследование возможных причин такой ситуации в Филиале показало, что проблемы, характерные для данной организации во многом аналогичны с всеукраинскими и представляют собой:

1.   Проблемы в отношении принципов деятельности:

1.1 Неэффективность организационной структуры управления.

1.2 Неэффективность диверсификации производства.

1.3 Проблема обеспечения основными средствами.

1.4 Проблема инновационной деятельности.

2. Проблема ресурсообеспечения и использования ресурсного потенциала.

3. Проблемы менеджмента.

Проведенный финансово-экономический анализ позволил сделать вывод о неэффективном способ организации собственности на сельскохозяйственном предприятии «Рассвет». Подтверждение тому – потенциальное банкротство и массовое недовольство жителей села. Поэтому в работе предложена схема финансового оздоровления Филиала «Рассвет» через реструктуризацию собственности и организационной деятельности путем создания кооператива. Внедрение рассмотренной модели позволит получить, прежде всего, социальный эффект, выражающийся в привлечении каждого участника кооператива в процессы менеджмента и в поощрении личной инициативы. Однако, создание Кооператива – только платформа деятельности жителей села Дмитровка. Необходимо также обеспечение положительного экономического результата. И в качестве способа достижения данной цели предложен инновационный подход в сфере технологии выращивания зерновых культур.

Для того, чтобы стратегия создания и успешного функционирования Кооператива стала понятной не только нескольким инициативным людям, но и каждому его работнику, в магистерской работе была разработана стратегическая карта инновационного развития сельскохозяйственной организации. Рекомендуемая модель позволяет рассматривать стратегию создания кооператива как однородное, интегрированное, систематизированное целое. И учитывая, что приоритетным направлением для кооператива «Колосок» является выращивание зерновых культур, была построена частная стратегическая карта. В ней детализирована система показателей, и сделан более четким фокус на использовании инновационной технологии выращивания зерновых культур - «No Till».

В связи с тем, что для всесторонней оценки экономической эффективности внедрения инноваций в сельском хозяйстве необходимо использовать системный подход, в среде Powersim была построена макромодель. Она позволила получить прогнозные варианты реакции валового сельскохозяйственного выпуска Украины на различные объем вкладываемых в инновации средств в условиях внутренней и внешней экономической неустойчивости. Во всех рассмотренных случаях обнаружена тесная взаимосвязь межу темпами роста инвестиций в новые технологии и темпами роста с.х. производства. Вероятность того, что мировой кризис не отразится на объеме выпускаемой сельскохозяйственной продукции Украины достаточно низка, поэтому особенно актуальным становится государственное регулирование в форме прямой и косвенной поддержки финансирования инноваций. Стабильный рост валового сельскохозяйственного продукта способен обеспечить продовольственную безопасность нашей страны и нормальное функционирование всех других видов деятельности. Кроме того, если учесть мировую продовольственную проблему, то продукция сельского хозяйства все более превращается в важнейшее стратегическое сырье. Модель также предоставляет возможность спрогнозировать цены на зерновые культуры в течение 5 лет, которые впоследствии были использованы при моделировании на уровне предприятия.

Следующим этапом в магистерской работе, после исследования внешней среды с.-х. предприятия, было построение имитационной модели внедрения инновационного проекта «No Till» по выращиванию зерновых в кооперативе «Колосок». Результаты моделирования показали, что применение Кооперативом новой технологии эффективнее базовой. Уровень прибыли Кооператива при внедрении «No Till» на 5-м году проекта будет практически в 3 раза выше, чем при существующей технологии выращивания зерновых. Кроме того, новая технология позволит сгладить влияние погодных условий, обеспечивая постепенное увеличение урожайности зерновых с 27 ц/га до 51 ц/га. Значительный объем финансовых ресурсов, вкладываемых на первых этапах внедрения инновации окупается в течение 2-х лет. Основные сложности при внедрении технологии связаны с технологическими операциями, поэтому сталкиваясь с множеством проблем, членам зернового кооператива важно строго соблюдать нормативы и технологическую карту полевых работ. В этом случае увеличивается вероятность получения высокой урожайности и возрастает устойчивость расчетных данных, полученных с помощью рассмотренной имитационной модели. Используя результаты разработанной модели, можно утверждать, что для сельскохозяйственного предприятия КХ «Колосок» приоритетным было бы применение инновационной технологии «No Till» по выращиванию зерновых культур.

Для описания основных бизнес-процессов проведения сельскохозяйственной инновационной деятельности была создана организационно-функциональная модель работы КХ «Колосок». В ней предложены методические рекомендации по формированию сельскохозяйственного кооператива, по распределению функций между его участниками, и по организации основных работ. Модель также включает процесс распределения ресурсов внутри с.-х. предприятия и вопросы сотрудничества последнего с Ассоциацией кооперативов.

Результаты моделирования на макроэкономическом уровне были использованы Филиалом «Рассвет» для предвидения цен на  зерновые культуры.

Таким образом, проведенные в магистерской работе исследования и построенные модели инновационного и организационно - функционального механизмов, могут выступать в роли инструментария при реструктуризации сельскохозяйственных предприятий Украины.


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

 

1.   Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 29 06. 2004// Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 1929-IV

2.   Державна цільова програма  розвитку українського села на період до 2015 року//  Постанова Кабінету Міністрів України від   19 .09.2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – №1158

3.   Аграрний сектор України у 2005 році / За ред. Ю.Ф. Мельника.- К., 2006. – С.12-30

4.   Аристов С.А. Имитационное моделирование экономических систем: Учеб. пос. Екатеринбург: Изд-во Урал.гос.экон.ун-та. 2004. – С.59-71.

5.   Бобік В.М., Дзюба М.О. Реструктуризація та фінансове оздоровлення сільськогосподарських підприємств: Посібник/Програма підвищення рівня життя сільського населення в Україні. – К., 2005. – С. 385-420

6.   Боровська Т.М., Северiлов В.А., Бадьора, С.П. Колесник І.С. Моделювання задач управління інвестиціями. Навч. – Вінниця: „Універсум”, 2007. – 165 с.

7.   Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз: Практикум: Навчальний посіб. 7.050106 "Облік і аудит", 7.050201 "Менеджмент організацій" — Житомир: ВАТ "Рута", 2000. — 416 с

8.   Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. – К.:ДЕМІУР, 1996. – 212 с.

9.   Войтех В. Влияние государства на рынок сельскохозяйственной продукции и продовольствия.// АПК: экономика управления. -2005-№2-С.60

10.   Гончаренко В.В., Гриценко М.П. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив: Практичний посібник.-К.: ННЦ ІАЕ, 2005.- С.30-57

11.   Гутова М.Н. Разработка механизма оперативно-стратегического планирования регионального агропромышленного комплекса / А.Ш. Хуажева, М.Н. Гутова // Экономический вестник Ростовского государственного университета. Т 6, №1, Ч 3, 2008.С 254-257

12.   Дані компанії «Агро-Союз» //Аграрний тиждень.ua.-2007.-№9.-С5-9

13.   Дацій О. І. Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України. К.: ННЦ ІАЕ, 2004.-С. 11.

14.   Емельянов А.А.  и др. Имитационное моделирование экономических процес сов.- М.: Финансы и статистика, 2002.- С.165-182

15.   Жигадло В.С., Сікачина О.В. Виробництво зернових та олійних культур в Україні: проблеми та перспективи в умовах світової продовольчої кризи / За ред. Володимира Артюшина. — К.: Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки ПРООН, 2008. — С.5-31

16.   Зайцев Н.Л. Экономика сельскохозяйственного предприятия: Учебник; 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2002.- 226 с

17.   Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. Учебник: -М.: Дело и Сервис, 2004. – 451 с.

18.   Зінченко О.І. Кормовиробництво: Навчальне видання. – 2-е вид., доп. перероб. – К: Вища освіта, 2005. – С.307-312

19.   Іванух Р. А., Дусановський С. Л., Білан Є. М. Аграрна економіка і ринок Тернопіль Збруч, 2003.-С.234-240

20.   Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2000. — 148 с

21.   Каплан Роберт С, Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к дей­ствию. — 2-е изд., испр. и доп. / Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. — С.15-50

22.   Каплан Роберт С, Нортон Дейвид П.Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты / Пер. с англ. — М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2005. — С.78-93

23.   Касторнов, Н.П. Организационно-экономический механизм развития молочного подкомплекса: Монография / Н.П. Касторнов // Мичуринск-наукоград РФ: Изд-во Мичурин. гос. аграр. ун-та, 2007. – 15с.

24.   Кобелев Н.Б. Практика применения экономико-математических методов и моделей, М.: Дело и Сервис, 2004. – 451 с.

25.   Колемаев В.А. Экономико-математическое моделирование. Моделирование макроэкономических процес сов и систем. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.- 295 с.

26.   Коллективный договор филиала «Рассвет» ДП «Агрофирма «Шахтер»

27.   Колобова А.И., Романова Е.А. Ценообразование в аграрном секторе АПК: проблемы и решения // Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 7.- 2008.- С. 47-53

28.   Конкурентоспроможне сільське господарство і державний контроль: Реагування України на світову продовольчу кризу — Травень 2008 року//Документ Світового банку.

29.   Кооперация и агропромышленная интеграция в АПК: Учебное пособие / И.А. Минаков, А.В. Бекетов, Н.П. Касторнов // Мичуринск: Изд-во Мич. гос. аграр. ун-та, 2006. – 245 с.

30.   Ксенофонтов М. Ю., Поскачей М.А.  Сценарное прогнозирование как инструмент развития сельского хозяйства // Экономическая политика. -  2006. - №4, С.23-25

31.   Кульчицький М.І. Економічне регулювання розвитку виробничої сфери в регіоні: Дис. канд. екон. наук: 08.06.02 / НАН України; Інститут регіональних досліджень. — Л.: Каменяр, 2003. — 161 с

32.   Лабскер Л.Г. Вероятностное моделирование в финансово-экономической области. – М.: Альпина Павблишер, 2002. - 222 с.

33.   Лычкина Н.Н. Имитационное моделирование экономических процес сов, М.: Академия АйТи. – 2005. – 164 с.

34.   Мазолев В.З. Гасиев П.Е. Формирование инвестиционной политики в АПК. // Экономика сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий. – 2000. -№11.-С.12-14

35.   Малофеев, А.В. Необходимость и пути устранения ценовых диспропорций в зернопродуктовом подкомплексе / А.В. Малофеев, И.А. Кошкарёв // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2007. - № 2.  – С.54-57

36.   Мармоза А.Т. Практикум із статистики. – К.: Кондор, 2005. – 512 с.

37.   Масленников В. Аграрный сектор в развитых зарубежных странах.// Диалог- 2006- №3- С.24-37

38.   Моделирование экономических процессов: Уч. / Под ред. М.В. Грачевой, Л.Н. Фадеевой, Ю.Н. Черемных. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 351с.

39.   Новикова I.B. Залучення інвестиційних ресурсів до інноваційної  сфери України // Проблеми науки. - 2001. - № 3. - С. 24-28

40.   Орлова И.В. Экономико-математическое моделирование: Практическое пособие по решению задач. –М.: Вузовский учебник: ВЗФЭИ, 2005.-144с.

41.   Павлов А.Н. Методы обработки экспертной информации. – СПб.:ГУАП, 2005. – 42 с.

42.   Петров В. М. Інноваційні пріоритети технічної політики в АПК. // Економіка АПК.- 2005.-№ 7.- С. 15.

43.   Положение о филиале «Рассвет» дочернего предприятия «Агрофирма «Шахтер»

44.   Понькина Е.В., Роговский Е.И. Имитационная модель финансовых потоков при производстве продукции растениеводства // Финансовое оздоровление предприятий АПК. Труды НАЭКОР. Вып. 5. Т. 2. – М: Изд-во МСХА, 2001. – С. 341–348.

45.   Приходько Т. Управление сельским хозяйством в Финляндии.//АПК: экономика управления .- 2006.-№7.-С.25

46.   Раздорожный А.А.Охрана труда и безопасность: Учебное пособие. - М.: Издательство «Экзамен», 2005.-512с.

47.   Рау В.В. Конкурентоспособность агропродовольственных систем: возможности и факторы роста// Проблемы прогнозирования.- 2003. -№ 3.-С.15

48.   Репников, В.Б. Роль кредитной кооперации в обеспечении устойчивости развития сельских территорий / В.Б. Репников, Д.А. Коробейников // Финансы и кредит. – 2008. – № 10. – С.13-16

49.   Сельское хозяйство на службе развития: Обзор//Доклад о мировом развитии 2008.  - Международный банк рекострукции и развития

50.   Сидоренко М. Статистичне обгрунтування інвестиційної привабливості ВАТ // Ekohomict. - 2000. - № 10. - С. 24-25.

51.   Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: створення і діяльність/ Ред. кол. М.П. Гриценко та ін. – К., Київська обласна аграрна дорадча служба. – 2005. -  68 с.

52.   Скуратович А. Как выращивать растения и не утаптывать почву// Економіка АПК.- 2005.-№ 5.- С. 17-23

53.   Трегобчук В. Інноваційно-інвестиційний розвиток національного АПК: проблеми, напрями і механізми.- К.: Інститут економіки НАН України, 2003.- С.235-237

54.   Фаев С., Чуксев П. Стратегемы идеального земледелия//Прорыв в будуще .-2007 .-№2.-С.9-14

55.   Федоренко М. В., Мурсалов С. С. Сущность и содержание инновационной деятельности в агропромышленном комплексе // Тезисы докладов аспирантов, соискателей, студентов XIV научной конференции преподавателей, аспирантов и студентов НовГУ. – Великий Новгород.- 2007. – С. 214-216

56.   Федосеев В.В. Экономико-математические методы и прикладные модели. - М.: ЮНИТИ, 2001.-276с.

57.   Финансовая отчетность филиала «Рассвет»  за 2005-2008 года (ф.1,ф.2)

58.   Форма № 50 СХ «Основные экономические показатели роботы сельскохозяйственных предприятий» филиала «Рассвет» за 2006-2008 гг.

59.   Шапот Д.В., Осипов А.В. Двухсекторная имитационная модель прогнозирования развития экономики// Отрасли и межотраслевые комплексы. – 2004.-№2.-С.15-17

60.   Щекович О.С. Особливості забезпечення продовольчої безпеки в Україні Збірник наукових праць/ За редакцією доктора с.-г. наук, М. І. Бахмата.- Камянець- Подільський: Світоч, 2008.- С. 180-183

61.   Экономические паспорты филиала «Рассвет» ДП «Агрофирма «Шахтер» за 2005-2008 года

62.   HGCA, #"Times New Roman">63.   #"Times New Roman">64.   #"Times New Roman">65.   Renewable Fuels Association (RFA), #"Times New Roman">66.   The state of food and agriculture // Food and agriculture organization of the United Nations, Rome, 2008, 197 p.

67.   www.apk-inform.com – портал информационной службы аграриев Украины

68.   www.worldbank.org –сайт Мирового банка реконструкции и развития

69.   www.minagro.gov.ua – Министерство аграрной политики Украины

70.   www.ukrstat.gov.ua – Официальный сайт статистики Украины


 


ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

(справочное)

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Рис. А.1. Структура мирового производства зерновых культур

Рис. А. 2. Производство и потребление зерновых в мире

Рис. А.3. Основные экспортеры пшеницы в мире


Приложение Б

(обязательное)

СТРУКТУРА ЗАТРАТ

Таблица Б.1

Структура затрат по растениеводству  в филиале «Рассвет»

 

Год

Площадь, га

Затраты прошлых лет, грн/га

Оплата труда с начис­лениями, грн/га

Семена, грн/га

Удобрения

Средства защиты, грн/га

ГСМ, грн/га

Работы и услуги, грн/га

Аммор-тизация,грн/га

Текущий ремонт, грн/га

Аренда земельного пая, грн/га

Прочие, грн/га

ВСЕГО, т. грн

Озимые культуры

2006

502

656,4

7,4

0

136,6

558,6

7

9,6

25,7

72,1

108

3,4

1085,6

2007

497

758,8

49

0

180,3

80,9

90,7

80,1

30,8

27,6

102

171,6

1571,8

2008

615

953,6

33,108

0

0

1,5

197,9

237,5

16,4

29,4

26

18,5

1513,9


 

Яровой ячмень

2006

104

51,9

6,7

176,9

76

55,8

26

3,8

28,8

6,7

106,7

3,8

543,3

2007

60

586,8

21,7

106,7

390,1

70,0

80,0

55,0

40,0

13,3

96,7

53,3

1513,6

2008

128

536,1198

40,6

141,4

0

23,7

116,8

151,4

49,4

52,3

25,8

16,3

1153,7


 

Кукуруза на зеленый корм

2006

503

579,1

6,7

108

96,4

114,3

20

17,1

25,6

6,6

107

35,8

1116,6

2007

555

110,3

22,5

57,1

495,0

120,1

153,7

354,4

28,8

111,2

60,1

4,1

1517,4

2008

460

1120,8

6,5

240,2

0

57,2

13,4

240,6

16,5

8,9

26,1

16,5

1746,7


  

Всего грн/га

2006


5219,4

2007

7532,8

2008

9590,4


Приложение В

(обязательное)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ «NO TILL»

Цикл внедрения технологии «No Till» включает (рис. В.1):

Годы

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

 

Полугодия

И

II

И

II

И

II

И

II

И

II

 

Технологические

опрерации

Уборка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культивация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесение удобрен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. В.1. Технологические операции «No Till»

Условные обозначения:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- интенсивность уборки полученного урожая зерновых

 

 

 

 

 

- интенсивность культивации от полного проведения к абсолютному отказа вот нее.

 

 

 внесение удобрений на уровне 6 ц/га

 

-

- внесение удобрений в количестве 3ц/га

 

 

- отсутствие удобрений

 

 

- постоянный расход семян (6 ц/га)

 

 

- постоянный уровень защиты

 

 

Технологические факторы  урожайности зерновых:

Удобрения. В основном вносят под основное возделывание почвы, используют гной и навозные компосты - 18-20т/га, и 40-60 кг/га фосфорно-калиевых удобрений

Нормы минеральных удобрений следует рассчитывать за плодородием почвы и потребностью элементов питания на формирование запланированной урожайности, используя формулу (В.1):

Д=(Уп•в-Пгз•Кзе-До•Со•Ко):Км (В.1)

где Д - норма азота, фосфору или калию, кг/га;

Уп - планируемая урожайность, ц/га;

 в - вынос элемента питания на 1ц зерна с соответствующим количеством соломы, кг/га;

Пгз - грунтовые запасы доступной формы элемента питания, которые рассчитываются за формулой: П23=h•n•A, где h - глубина расчетного слоя почвы, 20см; n - содержание в мг на 100г почвы элемента в почве за картограммой или только что сделанными анализами, А - объемная масса почвы (плотность), г/см

Кзе - коэффициент усвоение элемента питания из грунтовых запасов; К - доза внесения органических удобрений, т/га;.

 Со - содержание элемента питания в 1т органических удобрений, кг/т;

 Ко - коэффициент использование элемента питания из органических удобрений;

Км - коэффициент использования элемента питания из минеральных удобрений (таб. В.1) .


 

Таблица В.1.

Нормированные значения коэффициента использования элемента питания

Вид микроэлемента

N

P

К

Коэффициент использования из минеральных удобрений (прямое действие) 

0.50- 0.75

0.25- 0.45

0.55 – 0.85

То же в последействии 

0.05

0.1 – 0.15

0.20

 

Семена. Особенное внимание следует уделять регуляции норм высева и глубины заворачивает семян. На норму высева следует проверять каждый высевной аппарат. Средними нормами высева семян являются 4-4.5 млн. всхожих семян. Это - ориентировочные нормы. Их уточняют в зависимости от сорта, величины семян, предшественника, плодородия, засоренность поля, срока сева и тому подобное. Нормы высева увеличивают при выращиваемые низкорослых, скороспелых, мало кустистых стойких к вылеганию сортов, по худшим предшественникам, на бедных почвах с застоями влаги. В противоположных случаях нормы высева снижают на 10-12%. 

Массовую норму высева (М, кг/га) рассчитывают, учитывая поштучную (Н, млн./га), массу 1000 семян (А, г), чистоту семян (Ч, %) и лабораторное сходство (С, %) за формулой: М=104•H•A:C:Ч.

Средства защиты посевов. Высеянные семена, проростки, подземные органы молодых растений, надземные органы повреждают вредители и снижают урожайность. Важным мероприятием борьбы с вредителями является содержание поля в чистом от сорняков и всходов падалицы предшественника состоянии весь период от сбора предшественника к севу пшеницы. Также необходимая предпосевная обработка семян инсектицидами во время его протравливания, а для борьбы с болезнями используют фунгициды.

Техника. Специалисты советуют применять поэтапный переход к  нулевой технологии через минимальную обработку почвы, которая исключает отвальную вспашку, но  еще использует культивацию. Последняя необходима для выравнивания поверхности посевной площади при сохранении естественной структуры почвы и  механической борьбы с  сорняками в  период формирования слоя из  пожнивных остатков.

На первых этапах внедрения инновации используется 18-метровый культиватор, 9-метровая жатка и  бункер-накопитель, который способен принимать зерно из  комбайна на ходу.

Посевные работы выполняет посевной комплекс, который осуществляет три технологические операции за  один проход: высевает семена, вносит стартовые гранулированные минеральные удобрения вместе с  семенами, а  также полную дозу жидких удобренный под горизонт посева и  прикатывает посев. Ширина восторга (18  м)  экономит время обработки, снижает производственные затраты и  уплотнение почвы. Использование жидких удобрен способствует быстрому и  доступному усвоению питательных веществ сельскохозяйственными культурами.

Для обработки сельскохозяйственных культур специальным раствором от  болезней, вредителей и  сорняков, необходимо использовать широкозахватный (27  метров) самоходный опрыскиватель, позволяющий обрабатывать до  1000  га  в сутки, максимально покрывать листовую поверхность растений и равномерно распределять пестициды.

Нормативные значения технологии выращивания зерновых представлены в таблице В.2.


Таблица В.2

Нормативы, используемые при различных технологиях выращивания зерновых

 

Технологические факторы урожайности

Разновидность технологии

 

1 этап «No Till»

2 этап «No Till»

Базовая общепринятая технология

Удобрения

органические

 

 

5000 - 10  000 кг/га

 

 

0 -5  000 кг/га

 

 

18000-2000 кг/га

минеральные

90-120 кг/га

45-60 кг/га

40-50 кг/га

 

 

 

 

 

 

Посев

 

Норма высева –

5-6 млн../га или 200-300 кг/га

Норма высева –

 3-4 млн../га или 120-200 кг/га

Норма высева –

5-6 млн../га или 200-250 кг/га

Срок сева –15-25 сентября

Срок сева –30 сентября

Срок сева –10-20 сентября

Защита растений

 

Гербициды

 

2-3 л/га,

 

2-3 л/га,

 

1-2 л/га,

Инсектициды

60-70 кг/га

40-50 кг/га

50-60 кг/га

Фунгициды

0,8-1,0 л/га

0,5-0,7  л/га

0,6-0,8 л/га

 

Уход за посевами

До 4 проходов

(37-39 л/га)

 До 3 проходов

(30-32 л/га)

6 и больше проходов техникой

(87-89 л/га)

 

 

 

 


Приложение  Г

(рекомендованное)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА

1. Возвращение паевых взносов членам кооператива проводится независимо от причин их  выхода из организации. Учитывая характер внесенного пая и возможные риски для деятельности кооператива, в уставных документах уместно установить срок возвращения паевого взноса на протяжении 2-3 лет с поэтапной оплатой.

2. Распределение дохода. Кооператив открывает на каждого члена индивидуальный аналитический счет для размещения на нем средств, полученных в результате хозяйственной деятельности. Сообщение о состоянии его счета посылается члену ежемесячно (или с другой периодичностью).

В конце года кооператив принимает решение о распределении полученного результата за тремя возможными направлениями:

- кооперативные выплаты;

- начисление на пай;

- резервный фонд.

Кооперативные выплаты - Это приоритетное направление использования экономического результата. За своей экономической природой кооперативные выплаты – это возвращение членам средств, полученных кооперативом сверх себестоимости предоставленных услуг, или надбавки к предварительно установленным ценам реализации продукции членов кооператива. Как правило, в общих чертах сумма, что предназначается для распределения в виде кооперативных выплат, устанавливается общими собраниями, но частица, что приходится на каждый вид деятельности, определяется решением Правления. По решению общих собраний часть кооперативных выплат может быть перечислена в паевой фонд.

Начисление на пай. По своей природе начисления на пай должны быть ограничены, даже если размер экономического результата очень значителен. Ведь большой экономический результат не обязательно означает, что кооператив провел выгодные операции благодаря капиталу (включая дополнительные пай или паи ассоциируемых членов). Он может также свидетельствовать о том, что предыдущая цена, установленная для членов, была не выгодной. Если результат кооператива значителен, то размер начислений не должен превышать рыночной ставки на рынке капиталов. Частица экономического результата, что выделяется для осуществления начислений на пай, ограниченная законом до 20%. Начисления выплачиваются на дополнительные пай и на пай ассоциируемых членов. Эта система является справедливой, потому что она не дает права на получение услуг.

3. Принципы ценообразования . Предварительно невозможно установить точный размер таких расходов, поскольку конечная себестоимость услуг, расходы на функционирование кооператива окончательно могут быть подсчитаны в конце финансового года. Таким образом, ценообразование в Кооперативе состоит из двух частей:

- в конце года. Конечная цена, которую производитель получает за продукцию (предварительная цена + кооперативные выплаты) или платит за услуги и товары (предварительная цена – кооперативные выплаты), равняется себестоимости. Она подсчитывается лишь в конце года и зависит от результатов совместной деятельности членов кооператива.

В процессе реализации зерновой продукции, сбытовое объединение может обращаться за поддержкой в Ассоциацию кооперативов. Последняя облегчает доступ на прямые каналы сбыта сельскохозяйственной продукции, а значит и увеличивает возможность получения Кооперативом высоких доходов. Ассоциация, кроме того, обеспечивает поддержку интересов КХ «Колосок» в высших органах власти, в кредитных, лизинговых, страховых компаниях.

- в начале года, перед поставкой/закупкой членам продукции, предоставления услуг, средств производства кооператив устанавливает предварительные цены. Предварительная цена является результатом экономических расчетов, прогнозирования рынка и компромиссом между желанием кооператива застраховаться от возможных рисков и желанием членов кооператива получить как можно высокую  цену за свою продукцию..

Механизм определения цены стоит прописать в правилах внутрихозяйственной деятельности. Кому принадлежит принимать окончательное решение об установлении предварительных цен – определяется правилами. На практике предварительные цены предлагаются главой Кооператива и утверждаются правлением.

сотрудничество

членство

заявка

 

Кооператив «Колосок»

Страховой кооператив

• страхование посевов (урожая)

•страхование обвала цен на зерновые

• страхование удорожания стоимости с.-х. ресурсов в 2 и более раз

Субсидирование из государственного и регионального бюджетов страховых взносов на страхование урожая сельскохозяйственных культур

Страховая компания

Ассоциация (союз)

кооперативов

страх. услуги

выдача  страховки

поручительство,

защита интересов

членство

Рис. Г.1. Модель взаимодействия кооператива и страховой компании

 


Теги: Моделирование инновационной деятельности сельскохозяйственного предприятия (на примере филиала "Рассвет")  Диплом  Инновационный менеджмент
Просмотров: 18875
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Моделирование инновационной деятельности сельскохозяйственного предприятия (на примере филиала "Рассвет")
Назад