Аналіз асортиментно-цінової політики підприємства як основа прийняття управлінських рішень на прикладі ПАТ "Полтавакондитер"

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Кафедра міжнародної економіки та маркетингу


Аналіз асортиментно-цінової політики підприємства як основа прийняття управлінських рішень на прикладі ПАТ «Полтавакондитер»


Я.В.Бойко, студент гр. 501-ЕР

Науковий керівник

В.В. Щепак, к.т.н., доцент,


м. - Полтава


Анотації


У статті проводиться аналіз асортиментно-цінової політики підприємства та способи її удосконалення для успішної маркетингової діяльності підприємства на ринку.

В статье проводится анализ асортиментно-ценовой политики предприятия и способы её усовершенствования для успешной маркетинговой деятельности предприятия на рынке.article analyzes the environment of assortment and price policy of the company and how to improve it for the successful marketing of the company on the market.

Ключові слова: управлінські рішення, асортимент, ціна.

Ключевые слова: управленческие решения, ассортимент, цена.

Keywords: management decisions, assortment, price.


Вступ


За сучасного стану економіки України виникає невідкладна потреба всебічної перебудови і удосконалення господарської діяльності підприємств, конкурентоспроможність яких у значній мірі залежить від маркетингу. Серед базових маркетингових напрямів, які визначають комерційний успіх підприємства на ринку, головна роль належить маркетинговим дослідженням, а також чітко спланованій асортиментно-ціновій політиці.

Підприємницька діяльність є ефективною, коли товар, який фірма виробляє або послуга, яку вона надає, знаходить попит на ринку, а задоволення певних потреб покупців, завдяки придбанню даного товару або послуги, приносить прибуток.

Асортиментно-цінова політика являється одним з найголовніших напрямків діяльності маркетингу кожного підприємства. Особливо цей напрям набуває особливої значущості у нинішніх умовах конкуренції, коли до товару з боку споживача висуваються підвищені вимоги по якості, асортименту та ціні. Як свідчить світовий досвід, лідерство в конкурентній боротьбі отримує той, хто найбільш компетентний в асортиментно-ціновій політиці, володіє методами її реалізації і може максимально ефективно нею керувати. Асортимент продукції підприємства повинен як можна більш точно відповідати смакам, бажанням і потребам споживачів.

Важливою складовою частиною маркетингу є формування асортиментно-цінової політики стосовно товарів та послуг, що просувають на ринок. Тому необхідно мати на підприємстві службу маркетингу, яка займається розробкою й здійсненням асортиментної, цінової, збутової політики та стратегії просування товару на ринку. Завданнями маркетологів є дослідження ринку, товарів, конкурентів, споживачів й інших областей. Керівництво багатьох підприємств в Україні не завжди приділяє належну увагу перевагам ефективної асортиментно-цінової політики.

Актуальність розгляду даної проблеми обумовлена тим, що при недостатньо правильно сформованій асортиментно-ціновій політиці, підприємство не зможе досягти намічених цілей. Безумовно, обрана тема становить інтерес для дослідження. Для ефективної роботи будь-якого підприємства має бути спланована і впроваджена товарна номенклатурна і цінова політики, які і є одними із факторів успіху організації. Тому, необхідно всі свої зусилля спрямовувати на створення високоякісного товару з низькою собівартістю.


Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій


Питання даної проблеми розглядалися такими вітчизняними і закордонними вченими, як О. Варченко, В. Баранчеев, О. Самчука, І. Соловйова, Б.А. Анікін, Д.Л. Вордлоу, Д.Ф. Вуд, А.М. Гаджинський, А.М. Германчук, М.П. Гордон, Дж.С. Джонсон, А.Г. Кальченко, М.Б. Міротін, О.А. Митько, Ю.М. Неруш, В.Є. Ніколайчук, О.А. Новиков, В.Г. Кузнєцов, І.В. Петенко, Т.В. Алесінська, І.А. Бланк, Л.Б. Міротін, О.А. Митько, А.Н. Лорін, В.І. Видяпін, С.М. Ілляшенко, С.М. Дімарчук, М.А. Окландер, Г.А.Семенов, М.Г. Гиря, Г. Армстронг, Д. Сондерс, А.У.Альбеков, А.І. Семененко, О.І. Марченко, О. Гірчук, В.І. Сергєєв, М. Дейнека, Н. Чухрай та інші [1-10].

Постановка завдання. Виходячи з мети даної статті, поставлені наступні завдання:

¾дослідити теоретичні основи асортиментно-цінової політики підприємств;

¾дати загальну характеристику та проаналізувати виробничу та комерційну діяльність підприємства;

¾проаналізувати асортиментну політику та її ефективність;

¾проаналізувати цінову політику підприємства;

¾розробити заходи щодо покращення асортиментно-цінової політики ПАТ «Полтавакондитер».


Основний матеріал і результати


З переходом до ринкових відносин ускладнюються проблеми реалізації товарів та надання послуг, внаслідок зміни структури ринкового попиту, його конюнктурних коливань і все більшого загострення конкуренції на ринку України. Тому і постає питання розробки та впровадження ефективної асортиментно-цінової політики на підприємствах.

Формування оптимального асортименту, який сприяє оптимізації прибутку, збереження бажаного прибутку на тривалий період часу надзвичайно актуальні для підприємств, що прагнуть бути конкурентоспроможними [9].

Таким чином, асортиментною політикою називають один з найголовніших напрямів діяльності маркетингу кожного підприємства [10]. Особливо цей напрям набуває особливої значущості у нинішніх умовах ринкової економіки коли. Ціновою політикою у маркетингу виступає комплекс заходів, до яких належить визначення ціни, знижок, умов оплати з метою задоволення потреб споживачів і отримання прибутку.

Таким чином, суть цінової політики полягає у встановленні на товари підприємства таких цін на ринку, щоб оволодіти його певною часткою, забезпечити намічений обсяг прибутку і вирішувати стратегічні та оперативні завдання.

Ціна є особливим елементом комплексу маркетингу, так як їй належить роль фактора, що врівноважує попит і пропозицію, визначає цінність товару, покриває витрати на виробництво і реалізацію продукції. Від ціни в кінцевому підсумку залежать досягнуті комерційні результати. Саме тому, раціонально обґрунтована цінова політика підприємства сприяє підвищенню його конкурентоспроможності та ефективності виробничо-збутової діяльності [2]. асортиментний ціновий конкурентоспроможність

В умовах ринкової економіки цілеспрямоване формування перспективного товарного асортименту та підвищення якості продукції підприємства, правильно здійснена цінова політика є одним із засобів підвищення конкурентоспроможності підприємства [5].

Метою дослідження зовнішнього маркетингового середовища є вивчення основних зовнішніх факторів, що впливають на конкурентоспроможність компанії у відповідному сегменті ринку. До таких зовнішніх показників відносять: дослідження споживачів, вивчення поведінки конкурентів, стан попиту і пропозиції на ринку, особливості ціноутворення, популярність бренду, особливості збутової політики і т.д.

Важливим етапом в ході проведення вивчення зовнішнього маркетингового середовища, є дослідження споживачів [6].

З метою підвищення ефективності господарської діяльності, розробки оптимальної асортиментної, цінової, збутової політики, в першу чергу, необхідно орієнтуватися на поведінку своїх цільових споживачів, на їх смаки та уподобання. В цілому, аналіз поведінки споживачів на ринку визначає не тільки політику підприємства щодо просування продукту на ринок, а також і асортиментну, цінову і постачальницько-збутову політику підприємства.

Таким чином, асортиментно-цінова політика є важливою складовою успішного функціонування підприємства на вітчизняному ринку. Забезпечення умов для досягнення запланованого обсягу товарообороту значною мірою залежить від ефективності асортиментно-цінової політики підприємства [4].

Основними показниками аналізу асортиментно-цінової політики для ПАТ «Полтавакондитер» є прибуток і товарообіг. Проте у звітному періоді тут спостерігається певні зміни в основних техніко-економічних показниках порівняно з попереднім роком (табл.1):


Таблиця 1

Основні показники діяльності ПАТ «Полтавакондитер» за 2010-2012 роки

ПоказникиОдиниця виміруРокиВідхилення20102012АбсолютнеТемп зростання %2012/20101. Середня вартість сукупного капіталутис. грн.197796,523920241405,520,932. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)тис. грн.3810094237934278411,233. Собівартість реалізованої продукціїтис. грн.3093483657685642018,244. Чистий прибуток (збиток)тис. грн.2434011932-12408-50,985. Фондовіддачагрн./грн.3,42703,0808-0,3463-10,106. Рентабельність сукупного капіталу%17,927,19-10,73-59,897. Рентабельність продукції%23,1715,86-7,30-31,52

Узагальнюючи вищенаведену характеристику показників виробничого та економіко-господарського стану ПАТ «Полтавакондитер», можемо сказати, про низьку ефективність використання ресурсів підприємства та нерентабельність даного виробництва, а також зазначити, що темпи приросту доходу менші за темпи приросту собівартості.

В теперішній час ПАТ «Полтавакондитер» займає шосту позицiю серед лiдерiв кондитерської галузi України, тому необхідно звернути увагу на ефективність використання ресурсів і на покращення асортиментно-цінової політики.

Для покращення асортиментної політики ПАТ «Полтавакондитер» запропоновано провести наступні заходи:

¾Розширити асортимент кондитерських виробів, шляхом збільшення кількості підгруп.

¾Урізноманітнити смакові начинки.

¾Удосконалити упаковку.

¾Досягнення високої економічної та соціальної ефективності виробництва і споживання товарів.

¾Для ефективнішого стимулювання збуту необхідно оновити інформаційно-технічну базу.

На нашу думку, на підприємстві застарілі дані про конкурентів, постачальників, потенційних і можливих споживачів.

Таким чином, у сучасних ринкових умовах зусилля ПАТ «Полтавакондитер» необхідно зосередити на забезпеченні ефективної діяльності, а також найбільш повному задоволенні попиту покупців, який значною мірою залежить від правильно сформованої асортиментної політики.

Метою ціноутворення є максимізація прибутку підприємства (як у короткостроковому, так і в довгостроковому періоді), проникнення на ринок даного товару, закріплення своїх позицій, досягнення стійкої конкурентної переваги, але її досягнення передбачає вибір відповідної стратегії та методів ціноутворення.

Для ПАТ «Полтавакондитер», що у своїй діяльності використовують сучасну маркетингову концепцію, цінова політика є:

а) інструментом конкурентної боротьби;

б) механізмом формування попиту на продукцію підприємства;

в) механізмом одержання прибутку.

Для покращення цінової політики ПАТ «Полтавакондитер» запропоновано провести наступні заходи:

¾пропонується переорієнтувати процес ціноутворення з витратного підходу на маркетинговий;

¾підтримання ціни трохи нижчої ніж в основних конкурентів;

¾використати еластичності попиту для оптимізації цін, для того, щоб збільшити обсяг попиту на них і при цьому сформувати конкурентні переваги в ціновому аспекті перед конкурентами;

¾збільшення обсягів збуту;

¾постійне коригування рівня ціни пропозиції з урахуванням зміни конюнктури ринку, зниження інтересу споживачів до продукції підприємства, загострення конкурентної боротьби і зміни ринкових обставин;

¾орієнтація на систему знижок і надбавок, яка в основному зорієнтована на врахування поведінки субєктів товаропровідної мережі та кінцевих споживачів продукції.


Висновки


Завдяки впровадженню запропонованих вище заходів ПАТ «Полтавакондитер» зможе охопити нові сегменти ринку та зміцнити свої конкурентні позиції на ринку.

Таким чином, розробка та втілення запропонованих заходів у діяльності ПАТ «Полтавакондитер» дасть можливість оцінити свою позицію на ринку в даний момент, сформувати досконалу асортиментно-цінову політику і розробити засоби щодо її досягнення на перспективу. Це в свою чергу забезпечить підвищення ефективності діяльності та збільшення доходів ПАТ «Полтавакондитер».


Список літератури


1. Армстронг Р., Вонг У.,Котлер Ф.,Сондерс Дж. «Основи маркетингу». [текст] - Москва, 2008. - 249 с.

. Видяпін В.И., Данько Т.П. Підприємництво: маркетинг и ціни. - М.: Рос. екон. акад., 2005. - 130с.

. Гаркавенко С.С. Маркетинг. - Підручник [для студ. вищ. навч. закл.]/. - К.: Лібра, 2004. - 712 с.

. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: Підручник для студ. вищ. навч. закл. - Суми: Університетська книга, 2005. - 232с.

. Лорін А.Н. Ціноутворення промислового підприємства - М.: ПАРК, 2006. - 277с.

.Перерва П.Г., Тимофєєв В.М., Погорєлов М.І., Гаврись О.М., Ларка М.І. Економіка і маркетинг виробничо-підприємницької діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т" / Петро Григорович... Перерва (ред.). - Х. : НТУ "ХПІ", 2004. - 639с.

.Гірчук О. Розвиток ринку кондитерських виробів в Україні: конкурентні аспекти [Електронний ресурс]

8.Дейнека М. Аналіз стратегій розвитку підприємств кондитерської промисловості України http [Електронний ресурс]

9.Марченко О.І. Ассортимент продукції підприємства як важливий фактор зростання прибутку / О.І. Марченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - №8 (63).

10.Пономарьова Ю. Категорійні засади формування асортиментної політики торговельного підприємства // Маркетинг і реклама. - 2005. - №11. - С. 30-37.


Теги: Аналіз асортиментно-цінової політики підприємства як основа прийняття управлінських рішень на прикладі ПАТ "Полтавакондитер"  Статья  Маркетинг
Просмотров: 24731
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Аналіз асортиментно-цінової політики підприємства як основа прийняття управлінських рішень на прикладі ПАТ "Полтавакондитер"
Назад