Удосконалення управління товарними запасами ТОВ "Торговий Дім "Вестінвест"

Зміст


Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи управління товарними запасами торговельного підприємства

.1 Економічна сутність та склад товарних запасів торговельного підприємства

.2 Фактори, що визначають розмір та швидкість обороту товарних запасів

.3 Методичні підходи до управління товарними запасами на торговельному підприємстві

Розділ 2. Дослідження стану та ефективності управління товарними запасами ТОВ "Торговий Дім "Вестінвест"

.1 Аналіз динаміки загальної суми та рівня товарних запасів

.2 Аналіз факторів, що впливають на зміну товарних запасів

.3 Оцінка ефективності управління товарними запасами в конкурентному середовищі

Розділ 3. Удосконалення управління товарними запасами ТОВ "Торговий Дім "Вестінвест"

.1 Обґрунтування нормативів товарних запасів підприємства ТОВ "Торговий Дім "Вестінвест"

.2 Планування обсягу товарних запасів ТОВ "Торговий Дім "Вестінвест"

.3 Оперативне регулювання та контроль за утворенням товарних запасів ТОВ "Торговий Дім "Вестінвест"

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки


Вступ


Перехід до ринкової економіки, поява різноманітних організаційно-правових форм підприємств, залучення в сферу торговельної діяльності значної частини працюючого населення, розвиток конкуренції, необхідність широкого впровадження сучасного обладнання та прогресивних технологій зумовили пошук нових підходів до організації технологічних процесів на підприємствах торгівлі. Як наслідок, особливої актуальності набувають питання управління товарними запасами, оскільки вони є найбільш вагомою частиною активів підприємства та займають особливе місце в складі майна. У підсистемі обліку товарних запасів формується інформаційна база для прийняття рішень щодо управління ними.

Проблеми управління товарними запасами на підприємствах викликають особливий інтерес вітчизняних фахівців: В. І. Бачинського, О.С. Бородкіна, А.А. Мазаракі, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, А.П. Гринько, Ю.А. Вериги, В.І. Єфіменко, В.П. Завгороднього, О.В. Карпенко, М.В. Кужельного, Н.О. Голошубової, Л.В. Нападовської, В.Г. Лінника, Я.В. Соколова, В.В. Сопка, Н.М. Ткаченко, В.М. Костюченко М.Г. Чумаченка, Л.М. Янчевої та інших.

У зарубіжній літературі питання аналізу і планування товарних запасів розкриті в роботах Міддлтона Д., Мюллера Г., Нідлза Б., Скоуна Т., Хорнгрена Х.Т., Фостера Дж., Бріттона Е., Ватерстоуна К., Друрі К., Дональда І. Кізо, Джеррі Ж. Вейганта, Террі Д. Уорфілда та інших.

Мета магістерської роботи - на основі вивчення спеціальної літератури та нормативно-інструктивних матеріалів розкрити теоретичні основи управління товарними запасами на торговельному підприємстві; провести дослідження практики формування товарного асортименту та обсягу нормативі товарних запасів; на цій основі обґрунтувати напрямки вдосконалення планування товарних запасів на підприємстві, виходячи з стратегічних цілей та на основі прогнозу економічних меж діяльності підприємства.

Для реалізації поставленої мети в роботі поставлені такі завдання:

визначити економічну сутність та склад товарних запасів торговельного підприємства;

проаналізувати фактори, що визначають розмір та швидкість обороту товарних запасів;

визначити математичні підходи до управління товарними запасами на торговельному підприємстві.

Предметом магістерської роботи є теоретичні, практичні та методичні аспекти управління товарними запасами торговельного підприємства.

Об'єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест», яке розташоване у місті Києві, по вул. Панаса Любченка 15, офіс № 302.

Підприємство є прибутковим - рівень рентабельності власного капіталу ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» на кінець 2012 року склав 9,22%. Проте підприємство має досить високу питому вагу залученого капіталу (коефіцієнт фінансування на 31.12.2012 був на рівні 0,60) та низькі показники оборотності товарних запасів протягом досліджуваного періоду засвідчили наявність у ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» проблем зі стабільністю товарних запасів на складі дослідженню якому було присвячено роботу.

Інформаційною базою магістерської роботи є фактична інформація по ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест». Також в процесі написання роботи було використано ряд видань спеціальної літератури (монографії, підручники, періодичні видання та автореферати дисертацій), нормативно-правові акти України та джерела Інтернет.

Теоретична основа магістерської роботи - спеціальна економічна вітчизняна і зарубіжна література по проблемі дослідження. Нормативна основа - законодавчі акти України, інструктивні та методичні матеріали.

Наукова новизна роботи полягає у комбінуванні різноманітних теоретико-практичних підходів у дослідженні системи управління товарними запасами та їх апробація на даних реально-діючого підприємства з формуванням конкретних пропозицій щодо удосконалення управління товарними запасами.

Практичне значення полягає у дослідженні системи управління товарними запасами на реально діючому об'єкті, визначенні та оцінці факторів ефективності управління товарними запасами, обґрунтуванні потреби підприємства на плановий період

Методичною основою магістерської роботи є використання сучасних методів: порівняння базисних і ланцюгових відхилень, індексний, ланцюгових підстановок, методу різниць. В процесі аналізу і планування товарних запасів ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» з застосуванням пакету компютерних програмних продуктів.

Результати дослідження за темою дипломної роботи опубліковані в науковій статті «Управління товарними запасами торговельного підприємництва» // Економіка та фінанси підприємства: Зб.наук.ст.студ. - К.: Київ.нац. торг.-екон. ун-т., 2013.- с.306-314.

Структура дипломної магістерської роботи складається зі вступу, З розділів, 9 підрозділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел, що налічують 61 найменувань та додатків.

управління товарний запас


Розділ 1. Теоретичні основи управління товарними запасами торговельного підприємства


1.1 Економічна сутність та склад товарних запасів торговельного підприємства


Товарні запаси є важливою економічною категорією функціонування будь-якого торговельного підприємства. Розглядаючи сутність даного поняття можна виокремити різноманітні підходи до їх визначення в залежності від позиції, відносно якої той чи інший автор досліджує дану економічну категорію.

Так, науковець Афанасьєв М.П. визначає сутність товарних запасів як товарний ресурс підприємства, сформований ним для здійснення торговельної діяльності [14, ст. 225]. Однак, розглядати товарні запаси як ресурс, на думку авторки роботи, не зовсім коректно, оскільки товарні запаси мають також і певну цінність та вартість, яка може змінюватися в залежності від впливу ряду факторів (час, інфляція, попит, обмеженість, тощо).

Гаркавенко С.С. розглядає товарні запаси через призму виконання функцій товаропостачання на підприємство. Відповідно до підходу автора, товарні запаси - це товари, що знаходяться в процесі обороту від постачальника до покупця, або від прямого реалізатора до споживача [22, ст. 12].

Автори відомого підручника «Економіка торговельного підприємства» Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. визначають товарні запаси як товарно-матеріальний ресурс здійснення підприємством свої торговельної діяльності [42, ст. 174]. Особливу увагу автори приділяють політиці формування та використання товарних запасів. Вони визначають методологію нормування та управління товарними запасами в умовах ринку.

Також досить цікавими є підходи до визначення товарних запасів з позицій фінансового менеджменту, оскільки товарні запаси, виступаючи одночасно товарним ресурсом діяльності торговельного підприємства, також існують у форму витраченого капіталу на їх формування і відображають відповідним чином фінансовій звітності.

Так, відомий науковець Бланк І.О. у визначенні товарних запасів відносить їх до категорії оборотних активів, розглядаючи їх як складову майнового потенціалу розвитку підприємства. Товарні запаси є частиною робочого капіталу, який знаходиться в обороті підприємства. Це, з одної сторони товарно-матеріальні ресурси, а з іншої - витрачені кошти на їх формування. Таким чином, відповідно до підходу автора, розкривається і фінансово-вартісна сторона сутності товарних запасів. їх реальна економічна вартість може змінюватися в залежності від вартості коштів, втрачених на їх формування [16, ст. 124].

Відповідно до підходу Ковальова М, товарні запаси відносяться до складу оборотних активів, тому що можуть бути перетворені на грошові кошти протягом року або одного операційного циклу. Оборотні запаси є економічно-фінансовою категорією, яка випливає з існування товарно- грошових відносин, дії закону вартості і організації діяльності підприємства [50, ст. 75].

Застосування терміну "товарно-матеріальні запаси" пов'язано з певними суперечливими моментами, адже матеріальними запасами є не тільки предмети праці, а й засоби праці. Тому це поняття є ширшим, адже охоплює усі активи, що мають матеріальну форму і застосовуються у виробничому процесі.

Терміни "товарно-матеріальні активи" і "товарно-матеріальні запаси" не досить прийнятні для застосування з причини охоплення ними активів, що мають матеріальну форму, які можуть бути як оборотними, так і необоротними. При цьому акцент робиться на можливості продажу таких активів.

Термін "товарні запаси" найбільшою мірою відображає характерні властивості речових елементів продажу, що перебувають на складах [46, ст. 68].

Відповідно до бухгалтерського підходу, методологічні засади формування інформації про товарні запаси у бухгалтерському обліку та розкриття її у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02.11.99 р. за № 751/4044.

Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ), Відповідно до П(С)БО 9 запаси - це активи, які [46, ст. 25]:

утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Відповідно до економічного підходу, для здійснення безперервного процесу товарного обігу необхідні певні запаси товарів.

Товарний запас - це сукупність товарної маси, що знаходиться в сфері обігу і призначена для продажу.

Товарні запаси виконують певні функції: забезпечують безперервність розширеного виробництва і обігу, в процесі яких відбуваються їхнє систематичне утворення і витрачання; задовольняють платоспроможний попит населення, оскільки є формою товарної пропозиції; характеризують співвідношення між обсягом і структурою попиту і товарної пропозиції [49, ст. 11].

Необхідність утворення товарних запасів предметів споживання викликана наступними причинами: безперервністю процесів обертання; сезонністю виробництва і споживання; не рівномірністю розміщення виробництва і районів споживання; непередбаченими коливання попиту і ритму виробництва; необхідністю перетворення виробничого асортименту в торговий; необхідністю утворення страхових резервів та іншими причинами.

Товарні запаси класифікують по різноманітним ознакам. Так, в залежності від особливостей обігу є товарні запаси поточного зберігання, що призначені для задоволення повсякденної потреби торгівлі в безперебійному продажу товарів для населення, а також запаси товарів сезонного накопичування і дострокового завозу, що пов'язане з сезонністю виробництва і споживання окремих товарів, з умовами їх транспортування в окремі райони країни.

Товарні запаси в днях обороту обчислюються діленням абсолютної величини запасів (на певну дату) на середньоденний товарообіг відповідного періоду [49, ст. 13]:

з = З * Т / О,(1.1)


де Vз - рівень товарних запасів, дні обороту;

З - сума товарних запасів;

О - обсяг товарообігу;

Т - число днів в періоді.

Розміри товарних запасів безпосередньо пов'язані зі швидкістю обігу товарів. При незмінному обсязі товарообігу прискорення оборотності товарів призводить до зниження товарних запасів, і, навпаки, уповільнення оборотності вимагає більшої маси товарних запасів.

Швидкість обігу товарів або час, за який реалізуються товарні запаси, розраховується за формулою [49, ст. 13]:

Д = Зср * Т / О,(1.2)


де Д - швидкість обігу товарів

Зср - середній товарний запас (розраховується як середня хронологічна);

О - об'єм товарообороту;

Т - кількість днів в періоді.

Швидкість обігу товарів може висловлюватися і числом оборотів [49, ст. 14]:


С = О / Зср або С = Т / Д, (1.3)


де С - число оборотів;

О - обсяг товарообігу;

З ер - середній товарний запас;

Т - число днів в періоді;

Д - швидкість обігу товарів, дні.

Оборотність товарів можна прискорити тільки за рахунок вдосконалення всієї торговельно-комерційної і економічної роботи підприємства. Це вимагає глибокого розуміння впливу різноманітних чинників на формування товарних запасів.

Для дослідження системи управління товарними запасами на підприємстві досліджуються наступні аспекти:

·організація системи управління товарними запасами;

·характеристика динаміки обсягу та структури формування запасів;

·характеристика витрат на формування та зберігання товарних запасів;

Організація системи управління товарними запасами

Система управління товарними запасами на торговельному підприємстві представлена механізмом взаємодії відділу постачання та збуту продукції, фінансово-економічного відділу та роботи складської служби.

Організаційну модель функціонування системи управління товарними запасами представлено на рис. 1.1.


Рис. 1.1. Організаційно-функціональна схема управління товарними запасами на торговельному підприємстві


Комерційний відділ торговельного підприємства здійснює безпосереднє управління процесами реалізації товарів та підтримання товарних запасів на належному рівні.

Фінансово-економічний відділ здійснює управління платежами та фінансуванням товарних запасів.

На складі підприємства відбувається безпосереднє зберігання запасів. Складська служба відповідає за зберігання товарних запасів, вчасне їх оприбуткування та списання в реалізацію.

Всі окремі бізнес-процеси по управлінню товарними запасами супроводжуються відповідним документообігом: товарно-транспортними накладними (при транспортування товарів), рахунками-фактури (при оплаті товарів), платіжними дорученнями та вимогами (при оплаті товарів), прибутковими та видатковими накладними (при переміщенню товарів на склад, зі складу та в межах окремих підрозділів складу), тощо.

Отже, товарні запаси підприємства є важливою фінансово-економічною категорією, яка визначає його здатність провадити торговельну діяльність на протязі визначеного терміну. Аналіз різноманітних підходів до визначення товарних запасів дає підстави стверджувати, що існує два основних підходи до їх визначення - економічний та фінансовий. З точки зору економічного підходу товарні запаси розглядаються як вже сформований матеріальний ресурс діяльності. З точки зору фінансового підходу товарні запаси розглядають як кошти, вкладені у формування даного матеріального ресурсу.


1.2 Фактори, що визначають розмір та швидкість обороту товарних запасів


До основних чинників, які впливають на оборотність і величину товарних запасів, відносяться наступні [48, ст. 65].

1.Співвідношення між попитом і пропозицією товарів. В умовах, коли попит населення перевищує пропозицію товарів, різко прискорюється їхня оборотність, товарообіг здійснюється з меншими товарними запасами. По мірі збільшення пропозиції товарів, насичення ринку, спостерігається деяке уповільнення швидкості обігу товарів. Вивчення попиту населення - одне з умов, що сприяють нормалізації товарних запасів.

2.Складність асортименту товарів. Час обігу товарів складного асортименту, як правив, набагато перевищує час обігу товарів простого асортименту.

3.Організація і частота завозу товарів. Чим частіше завозяться товари в крамниці, тим з меншими товарними запасами можна виконати план товарообігу. В свою чергу частота завозу залежить від місцезнаходження торгових підприємств, умов транспортування, розміщення виробничих підприємств. Чим ближче розміщені промислові підприємства або оптові бази до районів споживання, тих частіше виробляється завіз товарів, тим менш часу витрачається на їхню доставку. Висока частота завозу характерна для товарів, що швидко псуються.

4.Споживчі властивості товарів. Вони або обмежують, або подовжують час обороту.

5.Ритмічність надходження товарів в течію кварталу і місяця, порядок завозу товарів.

На обіг товарів впливає і безліч інших чинників: організація реклами і продажу товарів, транспортні умови, стан матеріально-технічної бази, особливості фасування товарів тощо. Важливе значення мають кваліфікація кадрів і рівень керівництва складним торговим процесом, організація праці і тощо.

Розмір та швидкість обороту товарних запасів конкретного підприємства визначає певна сукупність факторів зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства [25, ст. 156].

Серед факторів зовнішнього середовища найважливіше значення мають наступні фактори:

1.Обсяги та структура споживчого ринку

Цей фактор визначає можливий загальний обсяг товарообороту та необхідну асортиментну структуру товарообороту. Досягнення відповідності між обсягом та структурою товарообороту і обсягом та структурою попиту є необхідною передумовою успішної реалізації товарів.

2.Обсяги та структура пропозиції споживчих товарів

Цей фактор обумовлює можливості підприємства щодо закупівлі товарів, які пропонуються для реалізації, а отже, забезпеченість товарообороту товарними ресурсами. Без наявності достатньої товарної пропозиції споживчих товарів вітчизняних та іноземних товаровиробників, забезпечення їх високої якості, оновлення та розширення асортименту відповідно до вимог попиту, досягнень науково-технічного прогресу неможливо забезпечити зростання обсягу роздрібного товарообороту.

3.Стан конкуренції на даному регіональному товарному ринку

Обсяг товарообороту одного торговельного підприємства залежить від кількості підприємств, що діють на споживчому ринку та спеціалізуються на роздрібному продажу товарів. Розподіл купівельних фондів між окремими торговельними підприємствами відбувається не централізовано та пропорційно, а відповідно до конкурентних переваг окремих підприємств. Останні визначаються місцезнаходженням підприємства, його товарною, ціновою, маркетинговою політикою, якістю торговельного та після продажного обслуговування та іншими факторами.

Таким чином, не тільки сучасний, а й перспективний обсяг товарообороту підприємства залежить від стану конкуренції та конкурентних переваг підприємства на певному регіональному ринку.

4.Державне регулювання торговельної діяльності

Обсяги товарообороту підприємства значною мірою залежать від державної політики з питань регулювання доходів населення та рівня оплати праці як передумови формування купівельних фондів, що використовуються для оплати праці. Регулювання максимальної межі торговельної надбавки та максимальних цін соціально значущих товарів. Регулювання переліку та розмірів податків, що формують ціни закупівлі та реалізації, і відповідно, визначають рівень цін.

5.Загальна макроекономічна ситуація в країні

Основою реалізації споживчих товарів є наявність відповідного обсягу купівельних фондів, платоспроможного попиту.

Обсяги купівельних фондів населення залежать не стільки від державного регулювання їх розміру, скільки від загальної ситуації в економіці країни - обсягів валового продукту, національного доходу та темпів їх зростання, рівня платіжної дисципліни суб'єктів господарювання, стадії макроекономічного циклу, в якому перебуває країна, рівня інфляційних очікувань, стадії ринкових реформ та розбудови економіки країни відповідно до законів ринкової саморегуляції, інвестиційного клімату, соціально-політичної стабільності тощо.

Торговельне підприємство перебуває під впливом розглянутих факторів , але в більшості випадків не має змоги суттєво впливати на них. Проте значення дії факторів цієї групи є необхідною умовою розробки ефективної товарної стратегії підприємства.

До основних факторів внутрішнього середовища підприємства, що обумовлюють розмір та швидкість обороту товарних запасів, відносяться:

Загальна стратегія діяльності підприємства на споживчому ринку, яка розробляється, виходячи із стадії життєвого циклу підприємства, стану зовнішнього середовища, конкурентних переваг підприємства на певному сегменті споживчого ринку.

Загальна стратегія діяльності підприємства визначає:

при орієнтації на прибуток - норму або масу отримання прибутку;

при орієнтації на обсяги, продаж та завоювання ринкової ніші - цільові темпи зростання продажу товарів або цільову питому вагу обороту підприємства на регіональному або товарному споживчому ринку;

при орієнтації на рівень задоволення потреб споживачів - цільовий рівень задоволення потреб споживачів певного регіонального або товарного ринку.

В будь-якому разі очевидна наявність зв'язку між цільовими показниками діяльності підприємства та обсягом його товарообороту.

2.Спеціалізація (товарний профіль) підприємства

Даний фактор насамперед обумовлює асортиментну структуру товарообороту підприємства, тобто обсяги реалізації окремих груп товарів та співвідношення між ними.

В той же час має місце і більш глибока залежність між спеціалізацією підприємства та обсягом його товарообороту.

Розвиток споживчого попиту та культури споживання, загальна макроекономічна ситуація обумовлюють зміни пріоритетів споживачів, які є основним фактором мотивації при здійсненні купівлі того чи іншого товару. Це, відповідно, обумовлює попит на певні товари та на можливі обсяги їх реалізації.

3.Місцезнаходження підприємства

Дія цього фактору обумовлює інтенсивність потоку потенційних покупців підприємства. Чим вища інтенсивність потоку покупців, тим більші обсяги товарообороту підприємства, і навпаки. Причина такого становища очевидна: необхідна наявність суб'єкта акту купівлі-продажу товарів, без наявності покупця реалізація товару неможлива.

4.Цінова та маркетингова політика підприємства

Успіхи підприємства в реалізації товарів та послуг значною мірою залежить від ефективності його цінової та маркетингової політики. Рівень встановлених цін порівняно з середньо ринковим та цінами конкурентів обумовлює економічну зацікавленість покупців у придбанні товарів певного підприємства.

Обсяг товарообороту є функцією від ціни реалізації товарів (Ц) та кількості придбаних товарів (К):


Т = f (Ц, К) = , (1.4)


де n - кількість різновидів товарів, що реалізуються.

Зростання обсягу товарообороту можливо при :

?зростанні ціни реалізації окремих видів товарів, хоча можливості використання цього резерву обмеженні конкурентною ціною реалізації відповідних товарів;

?зниженні ціни реалізації окремих видів товарів при умові зростання кількості реалізованих товарів за рахунок залучення додаткових покупців або зростання обсягу придбання товарів одним покупцем.

5.Забезпеченість товарообороту товарними ресурсами

Обсяг товарообороту підприємства залежить від наявності товарної пропозиції (надходження товарів), обсягів товарних запасів та їх зміни протягом певного періоду, обсягів іншого вибуття товарних ресурсів.

Вплив цих факторів на обсяг товарообороту відображає балансове рівняння - "товарний баланс":


ЗП + Н = Р + В0 + ЗК, (1.5)


де ЗП - запаси на початок періоду;

Н - надходження товарів;

Р- реалізація (товарооборот);

Зк - запаси на кінець періоду;

В0 - інші вибуття.

Нормальний розвиток торгівлі може здійснюватись тільки при постійному збільшенні товарного потоку, що забезпечується регулярним надходженням товарів від підприємств-виробників, гуртових підприємств та об'єднань, інших постачальників товарів. Скорочення обсягів надходження

товарів в зв'язку з погіршенням стану товарної пропозиції або в зв'язку з фінансовими труднощами торговельного підприємства (дефіцит обігових коштів для фінансування закупівлі товарів) призводять до зниження обсягів товарообороту підприємства.

6.Забезпеченість товарообороту трудовиті ресурсами

Одним з вагомих факторів, які обумовлюють обсяги товарообороту, є наявність персоналу відповідного складу та кваліфікації для реалізації певної маси товарів, створення умов для забезпечення необхідного рівня продуктивності праці.

Управління товарними запасами підприємства є складним та багатогранним процесом, що охоплює всі сторони оцінки та визначення перспектив розвитку товарних запасів на підприємстві.

Розглядаючи сутність самого процесу управління товарними запасами, його можна розуміти двояко у двох аспектах [33, с. 23-25]:

1)Практико-технологічний аспект управління товарними запасами ґрунтується на тому, що товарні запаси в реальному житті - це фізичні предмети (залишки товарів) [33, с. 23-25].

Якщо підходити до управління активами з практико-технологічної точки зору, то торкаємося питань умов зберігання запасів, умов їх транспортування, особливостей самих запасів (наприклад, в структурі запасів підприємства присутні товари, різні за своїми властивостями зберігання, транспортування та реалізації, тощо) - зазначені практичні аспекти вимагають ґрунтовного технологічного підходу і стосуються більше специфіки діяльності не економіста чи фінансиста, а технолога або товарознавця, начальника відділу постачання, завскладу, адміністратора магазину, мерчендайзера та ін.

В теорії фінансів та економіки підприємства нас більше цікавить другий підхід до визначення сутності управління товарними запасами - фінансово-економічний.

) Фінансово-економічний підхід - ідповідно до цього підходу товарні запаси розглядаються як реально оцінена і абстрагована від фізичної дійсності вартість майбутніх економічних вигод, які ми можемо отримати в результаті реалізації зазначених запасів. Наприклад, товарні запаси - для фінансиста-економіста - це стаття бухгалтерського балансу з можливими її розшифруваннями (по дебету рахунку), які мають певну кількість та вартість (справедлива ціна - ціна придбання без ПДВ, по якій їх було поставлено на баланс з урахування можливої їх переоцінки) [33, с. 23-25].

Таким чином, в процесі управління з точки зору фінансово- економічного підходу, ми маємо справу не з реальними предметами та їх характеристиками, а з цифрами, які є абстрагованою формою реально існуючого оборотного майна підприємства.

Отже, процес управління товарними запасами в структурі антикризового управління, в нашому випадку, ми можемо визначити як певним чином системно упорядкований порядок дій та операцій з документарним потоком інформації, які дозволяють вирішувати реальні практичні завдання по веденню господарської діяльності та підтриманню обороту підприємства [55, с. 36-38].

Сутність процесу управління товарними запасами в структурі антикризового управління тісно пов'язана з його метою, оскільки сам зміст цього процесу розкривається лише в його меті та задачах [30, с. 81 - 84].

Управління товарними запасами - це складний комплекс заходів, спрямований на забезпечення максимально високого рівня обслуговування покупців при мінімізації поточних витрат, пов'язаних зі утримуванням запасів.

Мета управління товарними запасами - підтримання належного рівня активності торговельно-виробничої діяльності: визначення приросту товарних запасів в плановому періоді на основі виявлення тенденції скорочення або нарощування обсягів реалізації - це можливість і умова уникнення перебоїв у роботі торговельного підприємства; визначення необхідного приросту фінансування товарних запасів - це можливість уникнення перебої в реалізації, в результаті чого підприємство б понесло збитки, а можливо б і втратило частину ринку.

Тепер ми можемо визначити, які етапи (рис. 1.2) є основними в процесі управління товарними запасами.


Рис. 1.2. Основні етапи процесу управління товарними запасами підприємства [30, с. 81-84]


В процесі управління товарними запасами потрібно пам'ятати, що на кожному підприємстві склад і структура товарних запасів є різними. Встановлення на підприємствах необхідного складу та структури товарних запасів, визначення їх потреб та джерел формування, а також контролю за зберіганням і ефективністю їх використання називається організацією товарних запасів.

Організація товарних запасів в процесі управління ними повинна будуватися на таких принципах :

-створення мінімального обсягу товарних запасів, що забезпечує безперервність процесу реалізації;

-раціональне розміщення товарних запасів, які є в наявності (мерченд айзинг);

-формування та поповнення товарних запасів за рахунок власних та позикових джерел у залежності від обсягів реалізації;

-створення резервів запасів;

-контроль за зберіганням та ефективним використанням товарних запасів.

Отже, величина товарних запасів і оборотність залежать від багатьох чинників. Одні з цих чинників прискорюють швидкість обігу товарів і завдяки цьому об'єктивно зменшують необхідну величину запасів, інші, навпаки, уповільнюють швидкість товарного обігу і завдяки цьому збільшують розмір запасів. Знаючи це, можна виявити резерви прискорення оборотності запасів підприємства, знизити витрати на утворення і зберігання товарних запасів.


.3 Методичні підходи управління товарними запасами на підприємстві


В розвинених країнах управління товарними запасами базується на використанні потужних інформаційних технологій, що дозволяють практично щодня спостерігати їхній стан і динаміку, автоматично здійснювати розміщення замовлень через комп'ютерну мережу і поповнювати запаси до оптимального рівня.

Найбільш розповсюджені системи управління запасами, що засновані на використанні моделі EOQ, засобу червоної лінії, двох секторного засобу. В останній час отримав розповсюдження метод управління запасами по принципу Just-In-Time. При цьому повнота і вірогідність інформаційної бази забезпечується за рахунок автоматизації обліку і використання міжнародної системи кодування товарів.

Загальний принцип, на якому засновані всі системи управління запасами - це взаємозв'язок вхідних і вихідних параметрів, що зазначені на рис. 1.3.


Рис. 1.3. Система управління запасами


Такі системи створюються для найбільш ефективного рішення наступних проблем:

·реальної оцінки поточного стану запасів;

·встановлення необхідних термінів розміщення замовлень;

·визначення доцільного обсягу партії товарів, що замовляється;

·визначення необхідного обсягу страхових запасів;

·оцінка витрат управління запасами і засобів їх мінімізації.

Перша проблема вирішується шляхом використання систем контролю рівня запасів, що забезпечують управлінські потреби оперативною інформацією про динаміку їхньої реалізації і поточного стану. Існуючі підходи до управління товарними запасами варіюють від найбільш простих до достатньо складних в залежності від розміру підприємства, політики і технології менеджменту, обсягу, видів і інших особливостей запасів.

Однім з розповсюджених підходів до управління рівнем запасів є підходи, засновані на застосуванні засобу червоної лінії. Суть засобу полягає в фіксації граничного кордону, нижче якого рівень запасів не повинен опускатися. При досягненні цього кордону відбувається автоматичне розміщення нового замовлення.

Другий тип підходів управління заснований на використанні двох секторного засобу, в відповідності з яким запаси для зберігання містяться в двох секторах - поточному і резервному. Коли запаси поточного сектора вичерпані, включаються два процеси - поповнюється поточний сектор за рахунок резервного, і розмішується нове замовлення.

Широке розповсюдження в розвинених країнах отримав класифікаційний підхід до управління запасами (ABC system). Його ідея полягає в використанні класифікації запасів і виділенні трьох груп - А, В, С, в залежності від ступеня впливу даного виду запасів на зростання товарообороту підприємства. До групи А відносять запаси, реалізація яких вносить найбільший вклад в обсяг товарообороту в грошовому вираженні. До цієї групи відносяться запаси, що забезпечують 70% обсягу реалізації. Як правило, це найбільш дорогі товари, і їхня питома вага в обсязі запасів в натуральному вираженні не перевищує 10%. Запаси цього вигляду вимагають особливої уваги менеджерів і використання кількісних засобів і моделей для оптимізації прийняття рішень. До групи В відносять запаси середнього рівня важливості, що забезпечують 20% обсягу реалізації підприємства. їхня питома вага в натуральному вираженні, як правило, складає біля 20%. Вибір засобів управління запасами групи В повинен бути заснований на зіставленні витрат на управління і економічного ефекту від їхнього використання. Товарні запаси, реалізація яких має незначний вклад в обсяг товарообороту, порядку 10%, відносять до групи С. Достатньо часто вони складають значну частину в обсязі запасів в натуральному вираженні, - біля 70%. До управління запасами групи С недоцільно застосовувати складні кількісні методи управління, бо при цьому, витрати на управління можуть бути більше економічного ефекту від їхнього використання.

Принцип класифікації запасів на групи за їх важливістю для підприємства наведений в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1.

Класифікація запасів (ABC system)

Групи запасівЧастка в обсязі товарообороту в грошовому виміріЧастка в обсязі в натуральному виміріЧи варто використовувати складні кількісні методи управління1. Група А70%10%Так.2. Група В20%20%В деяких випадках.3. Група С10%70%Не варто

Відносно новим підходом до управління запасами, є принцип управління Just-In-Time ("просто вчасно"). Цей підхід вперше був використаний японськими корпораціями, а після цього знайшов розповсюдження в всьому мирі. Основна ідея полягає в тому, що запаси практичні не створюються, а процес доставки товарів постачальниками жорстко погоджений з технологічним процесом на підприємстві. В нинішній час такий підхід ефективно використовується компаніями Toyota, General Motors і багатьма іншими. Замовлення містяться з інтервалом 3-4 години і негайно реалізуються постачальниками. Ця система дозволяє отримати значний економічний ефект за рахунок доведення витрат зберігання до нуля. Однак, високий рівень вимог до точності функціонування системи постачань і ризик можливих помилок, що призведуть до порушенню технології, не дозволяє використати цей підхід в країнах з нерозвинутою інформаційною і комунікаційною інфраструктурою.

Управління більшістю торговельних компаній розвинених країн засноване на використанні комп'ютерної технології. Системи управління включають автоматизовану систему обліку запасів і розміщення замовлень у постачальників. Рух кожної одиниці товарів, з допомогою магнітного штрихового кодування, відбивається в базі даних, що охоплює інформацію по всій торговій мережі компанії.

Система управління базами даних дозволяє постійно оновлювати інформацію про стан запасів, при досягненні крапки замовлення, автоматичні розміщувати замовлення через комп'ютерну мережу і враховувати інформацію про поповнення запасів. При цьому, інформація про реалізацію товарів надходить в систему управління товарними запасами,

дебіторською заборгованістю і грошовими засобами і обробляється на основі вбудованого в систему модельного інструментарію.

Базова модель оптимального рівня запасів. Ідея використання базової моделі EOQ (Economic Ordering Quantity), тобто, моделі оптимального рівня запасів, полягає в визначенні такого рівня запасів, підтримання якого мінімізує сукупні витрати на управління ними (рис. 1.4.).


Рис. 1.4. Залежність рівня витрат від обсягу товарних запасів


При цьому, сукупні витрати розбиваються на три однорідні групи: витрати зберігання, витрати, пов'язані з формуванням запасів і витрати, що виникають внаслідок недоліку товарних запасів. В таблиці 1.3 більш детально подана ця класифікація, а також вплив, який здійснює збільшення рівня запасів на поведінку витрат кожної групи.

Зростання рівня запасів супроводжується збільшенням витрат зберігання в прямо пропорційній залежності (пряма А на рис. 1.3), бо росте обсяг капіталу, іммобілізованого в запаси, складські витрати, витрати, пов'язані з старінням і псуванням товарів.

На другу і третю групу витрат збільшення рівня запасів справляє протилежну дію і веде до їхнього зниження за рахунок ефекту економії від масштабу діяльності, використання оптових знижок постачальників, ліквідації дефіциту товарних запасів і зниження рівня обслуговування клієнтів при коливаннях попиту.


Таблиця 1.2.

Класифікація витрат управління запасами

Види витратХарактер поведінки витрат при збільшенні рівня запасівВитрати зберігання запасів: Витрати, зв'язані з іммобілізацією капіталу, що інвестувався в запаси. Складські видатки. Видатки по страхуванню. Податок на майно. Псування, старіння і крадіжки. Витрати пов'язані з формуванням запасів Витрати розміщення замовлень. Транспортні видатки. Витрати пов'язані з дефіцитам запасів В трати обсягу реалізації. Втрати від зниження гудвілу. Втрати від неоптимального використання цінових дисконтів, що надаються постачальниками. Зростають Знижуються Знижуються

При цьому, темпи зниження витрат зменшуються з зростанням рівня запасів. Закон зменшення витрат управління запасами, які відносяться до другої і третьої групи, описується кривої гіперболічного вигляду (крива В на рис. 1.4).

Динаміка сукупних витрат, що є сумою витрат перерахованих груп, визначається двома протилежними тенденціями при збільшенні рівня запасів: одна складова цих витрат росте, інша - зменшується. Ефектом двох зустрічних процесів є характер поведінки сукупних витрат, що описується кривою С (на рис. 1.4) їхня поведінка характеризується наявністю оптимальної крапки Q*, тобто, таким розміром запасів, при якому сукупні витрати досягають мінімального рівня. Якщо рівень запасів менш Q*, те збільшення їхнього обсягу веде до зниження сукупних витрат. Це досягається за рахунок того, що витрати зберігання ростуть повільніше, ніж зменшуються витрати другої і третьої групи. В крапці оптимального рівня запасів Q*, в якій лінії А и В перетинаються, темпи зміни витрат різноманітних груп врівноважуються, і сукупні витрати стають мінімальними. При подальшому збільшенні запасів, темпи зростання витрат зберігання перевищують темпи зниження витрат другої і третьої групи, і сукупні витрати зростають.

В відповідності з моделлю EOQ, дослідження по якій вперше були проведені Фордом В.Харрісом в 1915 році, при розрахунку оптимального розміру запасів припускається виконання наступних основних допущень:

·Попит на товари відомий і на даному проміжку часу залишається постійним;

·Ціна закупки товарів у постачальників не залежить від обсягу закупок;

·Час постачання, тобто, час між розміщенням замовлення і надходженням товарів на склад відомий і є постійною величиною;

·При даному рівні запасів, витрати не змінюються в часу;

·Постачання товарів відбувається однаковими партіями в дискретні проміжки часу.

В рамках перерахованих допущень, процес формування і реалізації товарних запасів описується динамічною схемою, яка наведена на рис. 1.5.


Рис. 1.5. Динамічна схема процесу формування і реалізації товарних запасів та графічна ілюстрація розрахунку точки замовлення

Точки t1, t2, t3,... тимчасової осі відповідають моментам постачання партії товарів,

Величина Q на осі ординат - обсягу наявних запасів. Кут нахилу прямих, що моделюють динаміку товарних запасів, відображає швидкість їхньої реалізації.

В моделі оптимального рівня запасів EOQ використовуються наступні позначки:- обсяг реалізації товарів в рік (в нат. од.),- кількість замовлень в рік,- розмір одного замовлення,

(t2 - t1) - період реалізації партії товарів,0 (або А) - середній розмір наявних запасів в течію періоду,

р - ціна закупки одиниці товару у постачальників,

С - середні витрати зберігання (в відсотках від вартості запасів).

Т1 - сукупні витрати зберігання,- витрати розміщення одного замовлення і його транспортування,

Т2 - сукупні витрати розміщення і транспортування запасів,

Т - сукупні витрати управління запасами.

Розмір одного замовлення визначається що прогнозуються обсягом реалізації товарів на рік і кількістю замовлень:

= S / N, (1.6)


Середній розмір наявних запасів в течію періоду t, де t = 360 / N, складає:

= (Q + 0) / 2 = S / 2N, (1.7)


Тоді, сукупні витрати зберігання можуть бути розраховані наступним чином:

T1 = Cp * A = Cp * Q / 2, (1.8)


А сукупні витрати розміщення і транспортування:

2 = FM = FS I 2A = FS / Q, (1.9)


В цьому випадку, сукупні витрати управління запасами визначаються співвідношенням:

= T1 + T2 = Cp * Q / 2 = FS / Q (1.10)


Оптимальний рівень запасів Q*, що мінімізує сукупні витрати, є рішенням рівняння:

/dQ = Cp/2 - FS / Q2 = 0 (1.11)2 = 2FS / Cp (1.12)


Після розрахунку оптимального рівня запасів, стає можливим визначення оптимальної кількості замовлень в рік (N*) і оптимальна кількість днів між замовленнями (t):

* = S/Q* (1.13)* = 365/N* (1.14)


Наступним важливим питанням є розрахунок крапки замовлення Q(), тобто, такого рівня запасів, після досягнення якого слід розміщувати замовлення.

Необхідність такого розрахунку обумовлена тим, що між розміщенням замовлення і отриманням товарів підприємством існує деякий проміжок часу, що називається періодом постачання. Якщо цей часовий період не враховувати, виникає небезпека перерв в реалізації товарів споживачам внаслідок незабезпечення підприємства товарними запасами. Крапка замовлення розраховується, виходячи з співвідношення:

= tnq (1.15)


де q - обсяг реалізації товарів в день, що називається коефіцієнтом попиту.

Наведена базова модель EOQ є найбільш розповсюдженою і застосовується більшістю компаній розвинених країн в якості основи прийняття рішень по управлінню товарними запасами.

Недоліком цієї моделі є досить жорстка система вхідних передумов, в частковості, припущення про незмінність попиту, незалежності оптових цін від обсягу закуповуваної партії товарів і інші гіпотези. Ці припущення в реальній практиці, особливо в умовах нестабільної ринкової середи України, не завжди виконуються. Тому в кожному конкретному випадку, базова модель EOQ повинна бути доопрацьована в відповідності з зміною вхідних допущень. Далі розглядається відома модифікація моделі, що враховує можливі зміни попиту, а також модифікація, що дозволить зняти допущення про незмінність оптових цін.

Вхідна передумова моделі незмінності попиту на проміжку часу, що розглядається, зумовлює припущення, яке полягає в тому, що швидкість реалізації товарних запасів q залишається постійної:

= Q / t = Q N / 365 = const, (1.16)


протягом періоду t:

= 365 / N, (1.17)


Цієї ситуації відповідає динамічна схема стану запасів, наведена раніше на рис. 1.2.

Якщо попит на товари зміниться, і швидкість реалізації запасів збільшиться, ця динамічна схема стає некоректною і не може адекватно відбивати реальні процеси. Виникає небезпека дефіциту запасів внаслідок несвоєчасного розміщення замовлення і більш пізнього постачання товарів, ніж це необхідно. Незабезпеченість запасами товарообороту, що зростає, веде до втрати прибутків і перерв в операційній діяльності, яка повинна мати безперервний, оптимально збалансований характер.

В силу цих причин виникає необхідність появи категорії страхових запасів (Qs), створення яких необхідно для захисту підприємства від втрат внаслідок вагань попиту, тривалості періоду постачання і інших факторів зовнішньої середи. При цьому, оптимізація обсягу страхових запасів повинна вирішити дилему для підприємства між прибутковістю і ризиком. Зростання страхових запасів веде до зниження ризику виникнення їхнього дефіциту і втрат прибутків від незабезпеченості запасами товарообороту, що зростає. ЗІ іншого боку, підтримання їх надмірно високого рівня тягне невиправдане зростання витрат зберігання. Таким чином, оптимальний рівень страхових запасів повинен забезпечувати стан динамічної рівноваги двох зустрічних процесів - втрата прибутків від дефіциту запасів і від їхнього надлишку.

Модифікація динамічної схеми стану запасів на проміжку часу, що розглядається, з урахуванням зміни швидкості їхньої реалізації, вказана на рис. 1.6.


Рис. 1.6. Динамічна схема стану запасів з урахуванням зміни швидкості реалізації

В цьому випадку розрахунок оптимального рівня запасів Q*, точки замовлення QТ, вимагає деякого корегування і врахування необхідності наявності страхового запасу. Якщо максимальна швидкість реалізації товарів відома, то для розрахунку необхідного рівня страхового запасу може бути використане співвідношення:

S = (qmax - q) * T, (1.18)


Тоді оптимальний рівень запасів складає:

* +QS = Q* + (qmax - q)*T = (2FS / Cp)1/2 + (qmax - q)*T, (1.19)


А точка замовлення Q розраховується по формулі:

m = q m + QS = qm + (qmax - q) m = qmax, (1.20)


Оптимальний рівень страхового запасу може варіювати в залежності від особливостей ситуації, однак в загальному випадку, при його визначенні доцільно дотримувати логічної схеми, наведеної в таблиці 1.3.


Таблиця 1.3.

Вплив факторів на рівень оптимального страхового запасу

Зміна чинників, впливати на оптимальний рівень страхового запасуЗміна оптимального рівня страхового запасу QsЗростання невизначеності змін попиту, що прогнозуються Зростання витрат, зв'язаних з дефіцитом запасів Зростання імовірності перерв в постачаннях товарів Зростання витрат зберігання Зростання цін на товари даної групи Падіння цін на товари даної групиРосте Росте Росте Скорочується Росте Скорочується

Також важливим елементом системи управління товарними запасами є система показників аналізу динаміки обсягу, структури та стану формування і використання товарних запасів.

Процес аналізу товарних запасів може включати в себе різні аспекти визначення особливостей динаміки обсягу та структури товарно- матеріальних запасів підприємства. В сучасній економічні літературі існують різноманітні підходи до визначення систем аналізу товарних запасів (товарних запасів). Аналіз літературних джерел дає можливість окремими чотири універсальні етапи проведення аналізу товарних запасів, незалежно від особливостей та умов його проведення:

·горизонтальний та вертикальний аналіз товарних запасів;

·аналіз ділової активності (оборотності товарних запасів);

·коефіцієнтний R- аналіз ефективності використання товарних запасів;

·факторний аналіз ефективності управління та використання товарних запасів.

Розкриємо більш детально основні підходи до реалізації вищезазначених етапів аналізу ТЗ.

Горизонтальний та вертикальний аналіз ТЗ

Горизонтальний (часовий) аналіз - порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом. При використання горизонтального аналізу використовують показники приросту - абсолютного та відносного.

Обчислення абсолютного приросту, темпів зростання і приросту Грунтується на зіставленні рівнів ряду динаміки. При цьому рівень, з яким роблять зіставлення, називається базисним. За базу зіставлення беруть або початковий рівень у0, або попередній уi-1. Якщо кожний рівень зіставляють з попереднім (база порівняння змінна), то такі показники називаються ланцюговими. Коли всі рівні ряду динаміки порівнюються з одним і тим самим рівнем (база порівняння стала), то отримані показники називаються базисними.

Абсолютний приріст Д показує, на скільки одиниць власного вимірювання підвищився або знизився рівень за певний проміжок часу, тобто характеризує абсолютну швидкість зміни рівнів ряду динаміки. Він обчислюється як різниця рівнів ряду динаміки:


- ланцюговий, (1.20)

- базисний. (1.21)


Сума послідовних ланцюгових абсолютних приростів дорівнює базисному за весь період, тобто кінцевому базисному приросту:


= уn- у0, (1.22)


Темп приросту обчислюють як відношення абсолютного приросту до рівнів ряду динаміки, взятих за базу, і він може бути ланцюговим і базиснім, тобто:


(1.23)


Темп приросту можна обчислити відніманням від темпів зростання величини 100.

Вертикальний аналіз проводиться з метою визначення структурних особливостей окремих елементів ТЗ. Для цього використовується показник питомої ваги, який розраховується за формулою:


, (1.24)

Аналіз ділової активності (оборотності ТЗ)

Для аналізу ділової активності використовуються показники оборотності.

Період обороту ( в днях ) ( ПОд ) - використовується для оцінки в днях тривалості одного циклу обороту.

Умовою ефективного управління товарними запасами є зниження періоду обороту.

Розрахункова формула :


(1.25)


або


(1.26)


Одноденний оборот (Оо) - сума доходу від реалізації продукції, отримана за один день (використовується для розрахунку періоду обороту всієї суми товарних запасів) або обсяг діяльності за один день, обчислений в цінах собівартості.

Розрахункова формула :


(1.27)


або


(1.27)


Коефіцієнт оборотності (в разах) (Ко) - характеризує швидкість обороту товарних запасів підприємства.

Умовою ефективного управління є прискорення оборотності для зниження потреби підприємства в товарних запасах .


(1.28)


Аналіз ділової активності (оборотності ТЗ)

Формула для розрахунку


(1.29)


Факторний аналіз ефективності управління та використання ТЗ

Факторний аналіз - це аналіз впливу окремих факторів (причин) на результативний показник за допомогою детермінованих або стохастичних прийомів дослідження. При цьому факторний аналіз може бути як прямим (власне аналіз), тобто роздроблення результативного показника на складові частини, так і оберненим (синтез), коли окремі елементи з'єднують в загальний результативний показник.

Апробуючи методику факторного аналізу на сферу аналізу ТЗ, варто відмітити, що в світовій практиці фінансового менеджменту найбільшого поширення набув такий підхід аналізу як модель «Дюпона-Каскад».

Факторну модель «Дюпона» можна зобразити наступним чином:


Рис. 1.7. Схематична модель факторного аналізу «Дюпон-Каскад»


Отже, можна сказати, що управління товарними запасами торговельного підприємства є складним і системним процесом. Фінансово-економічний підхід до управління товарними запасами хоча і абстрагований від фізичної картини функціонування технологічної системи господарського процесу, проте все ж обов'язково повинен враховувати основні характеристики товарних запасів, які виражаються у формі опосередкованих (між фізичною та інформаційною картинами) показників - період обороту окремих видів запасів в залежності від технології та процесу реалізації. Процес управління товарними запасами складається з таких етапів: ретроспективний аналіз розвитку товарообороту та аналіз його поточного стану; визначення планової потреби в окремих видах товарів: обґрунтування приросту надходження та реалізації товарів, можливості дефіциту або надлишку; визначення джерел фінансування приросту товарних запасів та способів зменшення надлишків; здійснення процесу фінансування та формування товарних запасів; аналіз відхилень фактично отриманих результатів управління товарними запасами від запланованих; коригування політики управління товарними запасами та вироблення пропозицій; наскрізного контролю на всіх етапах процесу управління.


Розділ 2. Дослідження стану та ефективності управління товарними запасами ТОВ „Торговий дім "Вестінвест"


.1 Аналіз динаміки загальної суми та рівня товарних запасів


Аналіз динаміки загальної суми та рівня товарних запасів на досліджуваному підприємстві дозволяє визначити основні параметри системи управління товаропостачанням та збутом продукції, яку реалізує ТОВ «Торговий Дім «Вестінвесг». Проведення аналізу динаміки та рівня товарних запасів ґрунтується на використанні економіко-статистичних методів дослідження рядів динаміки, показників рівня та структури. Виявлення відхилень залишків товарних запасів дозволяє сформувати висновки стосовно подальшого проведення та оптимізації поставок на підприємство нових партій товарів. Високий рівень актуалізації оцінки динаміки та рівня товарних запасів зумовлений тим, що підприємство достатньо швидко реалізує свою продукцію, а розміри складських площ не є значними для накопичування та зберігання товарів.

Для визначення основних показників динаміки обсягу та структури залишків товарних запасів на ТОВ «Торговий Дім «Вестінвесг» проаналізуємо інформацію підприємства стосовно товарних запасів за 4 квартали 2012 року.

Нижче в таблиці 2.1 наведено показники динаміки обсягу залишків товарних запасів на складі досліджуваного підприємства.

Як свідчать дані таблиці 2.1, протягом 1 кварталу 2012 року відбулося зменшення залишку всіх позицій товарних запасів на 355,0 тис.грн.(36%), що було викликане виконанням наказу директора зменшити склад товарів станом на 01.04.2012 р. порівняно з початком 2012 року рівно на 36%. Це було зумовлене необхідність приведення залишків вартості товарів на складі до установленого рівня з метою виходу на відповідний рівень податкової бази для мінімізації податку на прибуток, оскільки на початку 2-го кварталу на підприємстві планувалась податкова перевірка документів.


Таблиця 2.1.

Динаміка залишків товарних запасів на складі ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» за 1-4 квартали 2012 року

Стаття товарних запасівЗалишок ТЗ станом на (тис.грн.):Відхилення01.04.2012-01.01.201201.07.2012-01.04.201201.10.2012-01.07.201201.01.2011-01.10.201201.01.201201.04.2012 01.07.201201.10.201201.01.2013абсолютне відхилення тис.грн.відносне відхилення, %абсолютне відхилення тис.грн.відносне відхилення, %абсолютне відхиленн я тис.грн.відносне відхилення, %абсолютне відхилення, тис.грн.відносне відхилення, %Продукція ТМ «Минток»Рис в упаковці в асс. (вага 500 г)53,534.249.420.940.3-19.3-36.015.244,5-28,5-57,719,492,6Рис в упаковці в асс. (вага 1 к)53,134,049.019.621,1-19.1-36,015,044,2-29.4-60,01,68,0Гречка в упаковці в асс. (вага 500 г)53,834,449.625.431,9-19,4-36,015.144,0-24,248,86,525,7Манка в упаковці в асс. (вага 500 і)55,835,752.437,032,4-20,1-36,016.746,6-15,4-29,44,5-12,3Пшоно в упаковці в асс. (паї а 500 г)59,037.854,136,842,0-21,3-36.016.443,4-17.4-32,15,214.3І Іукор в упаковці в асс. (вага 1 кг)62,239.858,032,133,7-22,4-36.018.245,8-25,944,71,65.0Вівсяні пластівці в упаковці в асс. (вага 0.95 кг)51.933.248,733.338,2-18.7-36,015.646,8-15,4-31.74,914,8Рис порційної серії в пакетиках для варки (boil-in-bag) (по 4 пакетики) в асс.44,428,441,944,144,3-16.0-36.013,547,52,25,30.20,5Рис порційної серії в пакетиках і для варки (boil-in-bag) (по 8 пакетики) в асс.43,627,940.836.933,6-15.7-36.013.046,5-3,9-9,6-3.3-9,0Рис серії дія сегмента HoReCa в упаковці по 5 кт в асс.40,225,741.431,540,5-14.5-36.015,760.9-9,8-23,88,928,3Рядом ТМ «Минток»517,4331,0485,3317,5358,0-186,4-36,0154,346,6-167,8-34,640,512,8ТМ «Рошенин»Рис довгий в упаковці (вага 500 г)48.330,933.930,440,3-17.4-36.03,09,7-3.5-10,39,832.3Рис круглий в упаковці (вага 500 г)48.731,234,427.834,0-17,5-36,03.210.3-6.6-19,16,222,1Горох цілий в упаковці (вага 500 г)35.822,932.827.428,3-12.9-36.09.943.1-5.4-16.60,93.3Горох колотий в упаковці (вага 500 г)38,524.633.226.834.0-13,9-36.08.634,8-6.4-19.27.227.0Крупа перлова в упаковці (вага 500 г)44.828.632.331.349.5-16.1-36.03.712.9-1.0-3.118.258.2Пшоно в упаковці (вага 500 г)45.529.132,627.336.9-16,4-36,03,512.0-5,4-16.59,635.3Гречка в упаковці (вага 500 г)51.132,734,926,640.5-18,4-36,02 26,6-8,2-23,613.852.0Гречаний проділ в упаковці (вага 500 і)36.023.135.131,932.5-13,0-36,012,152.4-3,2-9,10.51.6Крупа ячмінна в упаковці (вага 500 D37.924.234,629,336.7-13,6-36,010,443.0-5,3-15,47.425,3Кругіа пшоняна в упаковці (вага 500 г)37.524.032,930.740.3-13,5-36,08,937,0-2,2-6.79.731,5Крупа вівсяна в упаковці (вага 500 г) "44.028,174.835.836.9-15,8-36,046.7166,1-39,0-52,21.23,2Рятом ТМ «Рошений»468,1299,5411,6325,3409,9-168,6-36,0112,137,4-86,3-21,084,626,0


Фактично документально було здійснене зменшення всіх товарних позицій на складі на 36,0, які були списані до складу виробничих запасів. Фізично ж станом на 01.04.2012 року позиції товарних запасів, які перебували на складі товарів, а документально були переведені до складу виробничих запасів, все одно залишалися на складі товарів. Необхідно відмітити, що наявність виробничих запасів в структурі ТМЦ підприємства зумовлена спеціалізацією ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» на частковій обробці круп'яної продукції та її фасуванні. Не розфасовані крупи оприбутковуються на склад виробничих запасів, а після додаткової обробки (підсушування) та фасування вони списуються документально до складу товарних запасів. Фізично ж як не розфасовані крупи, так і товарні запаси перебувають в одному складському приміщенні.

Протягом 2 кварталу обсяг залишку товарних запасів збільшився на 266,4 тис.грн. або на 42,3%. При цьому зростанню залишку товарних запасів сприяло дві протилежні тенденції. Водночас відбулося зворотне списання товарів, раніше переведених на склад виробничих запасів в розмірі 355,0 тис.грн. та відбулося зменшення реального фактичного залишку товарів на 88,6 тис.грн. внаслідок збільшення обсягів реалізації. Аналізуючи динаміку обсягів товарних запасів протягом 2 кварталу, необхідно відмітити, що найбільше зростання вартісного обсягу товарних запасів спостерігалося за товарами марки «Минток» - 46,6%.

У 3-му кварталі знову спостерігається зниження залишків товарних запасів майже по всім товарним позиціям. Так, по запасам товарів ТМ «Минток» загальний обсяг товарних запасів зменшився на 167,8 тис.грн. (-34,6%о), а по товарних запасах марки ТМ «Рошенин» зменшення становило 86,3 тис.грн. (-21,0%о). Основною причиною зниження залишків товарних запасів в аналізованому періоді було зменшення обсягу поставок запасів внаслідок падіння попиту на продукцію в цьому періоді (липень - вересень 2012 року).

Зростання залишків товарних запасів протягом 4-го кварталу 2012 року на 125,1 тис.грн. (-19,5%) було обумовлено зростанням попиту на круп'яну продукцію та збільшенням обсягу поставок круп на склад підприємства.

Важливим напрямком аналізу товарних запасів на досліджуваному підприємстві є аналіз динаміки їх структури, яку наведено в таблиці 2.2.

Як свідчать дані таблиці 2.2, питома вага кожної товарної позицій в структурі товарних запасів коливалася не в значних межах - від 3,8 до 6,3%. Найбільшу питому вагу в обсягах товарних запасів займають наступні позиції: пшоно в упаковці в асс. (вага 500 г) - 5,0-6,0%, цукор в упаковці в асс. (вага 1 кг) - 4,4 -6,3%, манка в упаковці в асс. (вага 500 г) - 4,2- 5,8%, гречка в упаковці в асс. (вага 500 г) - 4,2- 5,5%, рис в упаковці в асс. (вага 1 к) -2,8-5,4%, рис довгий в упаковці (вага 500 г) -4,9-5,2%.

Диференціація структури товарних запасів розрізі торгових марок є незначною і в середньому за 4 квартали 2012 року складає співвідношення як: продукція ТМ «Минток» - 51% та ТМ «Рошенин» - 49%.

Управління структурою товарних запасів на досліджуваному підприємстві зумовлено основними логістичними особливостями управління поставками товарів на склад ТОВ «Торговий Дім «Вестінвесг». Специфіка формування структури товарних запасів розкривається наступними особливостями логістики поставок:

·Постачальником круп та цукру на ТОВ «Торговий Дім «Вестінвесг» є ТОВ «ТД Адвант» (логістична фірма), яке є також дилером продукції підприємства. В свою чергу постачальником продукції для ТОВ «ТД Адвант» є сільськогосподарські підприємства та оптові постачальники Київської, Чернігівської, Житомирської та Вінницької областей;

·Відвантаження приблизно 80% товарів здійснюється також через ТОВ «ТД Адвантіс».


Таблиця 2.2.

Динаміка структури залишків товарних запасів на складі ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» за 1-4 квартали 2012 року

Стаття товарних запасівЗалишок ТЗ станом на (%):Відхилення01.04.2012-01.01.201201.07.2012-01.04.201201.10.2012-01.07.201201.01.2011-01.10.201201.01. 201201.04. 201201.07. 201201.10. 201201.01. 2013абсолютне відхилення п.п.відносне відхилення, %абсолютне відхилення п.п..відносне відхилення %абсолютне відхилення п.п.відносне відхилення,%абсолютне відхилення, п.п.Відносне відхилення %Продукція ТМ «Минток»Рис в упаковці в асс. (вага 500 г)5.45,25.53,35,2-0,3-5.10,47,0-2,340,92.061,2Рис в упаковці в асс. (вага 1 к)5.45,35.53,02,8-0,1-1.40,12,8-2,444,3-0,3-9.6Гречка в упаковці в асс. (вага 500 г)5,55.25.53,94,2-0,24,10,35,5-1,6-28,60,25,2Манка в упаковці в асс. (вага 500 г)5,75,35,85.84Д-0.4-6,50,510,2-0,1-1,5-1.5-26,6І Ішоно в упаковці в асс. (вага 500 г)6,05,16,05,75,5-0.9-15,71,019,5-0,3-5,2-0,24,4Цукор в упаковці в асс. (вага 1 кг)6,35,96,55.04,4-0,4-6.50,69,6-1,5-22,4-0,6-12,1Вівсяні пластівці в упаковці в асс. (вага 0.95 кг)5,35,55,45,25,00,24,5-0,1-1.2-0,34,7-0,2-3,9Рис порційної серії в пакетиках для варки (boil-in-bag) (по 4 пакетики) в асс.4,54,84,76,95,80,36,6-0,1-2,72.246,9-1,1-15,9Рис порційної серії в пакетиках і для варки (boil-in-bag) (по 8 пакегики) в асс.4,44.64,65.74,40.24.10,0-1.01,226,1-1,4-23,8Рис серії дія сегмента HoReOa в упаковці по 5 кг в асс.4.1534,64,95,31,229,9-0.7-13,00.36,40,47,4Раадм ТМ «Минток»52,552,254,149,446,6-0,4-0,72.03,84,7-8.7-2.8-5,6ТМ «Рошенин»Рис довгий в упаковці (вага 500 г)4,94,73,84,75,2-0,24.1-0,9-19,51,025.20,510,7Рис круглий в упаковці (вага 500 г)4.94,63.84,34,4-0,3-6.9-0.8-16.60.512,80,12,2Горох цілий в упаковці (вага 500 г)3.63.83.74,33.70,24.5-0.1-3,70.616.4-0,6-13,5Горох колотий в упаковці (вага 500 г)3.94.13.74,24.40.25.1-0.4-9.80,512,80,36,3Крупа перлова в упаковці (вага 500 г)4.54.33,64.96.5-0.2-5.3-0.7-16.11.335.11.632,4Пшоно в упаковці (вага 500 г)4,64,53,64.24.8-0.1-2.6-0.9-19,20.616,50,613,3Гречка в упаковці (вага 500 г)5.25.13.94.15,3-0.1-1.6-1,2-23.80.36.51.127.2Гречаний проділ в упаковці (вага 500 г)3,73.63.95,04.2-0,1-1.60,38,91.126.8-0,7-15.0Крупа ячмінна в упаковці (вага 500 г)3.84,23.94.64,80.49.3-0,3-8.00.718,00.24,9Крупа пшоняна в упаковці (вага 500 г)3.83.93.74.85,30.12.5-0,2-6,01.130.20,510.1Крупа вівсяна в упаковці (вага 500 г) '4.55.08.35,64.80,512.13,366.9-2,8-33,3-0.8-13,6Разом ТМ «Рошенин»47,547,845,950,653,40,30,6-1,9-4,04,710,32,85,5Всього100,0100,0100,0100,0100,0


Тобто схема роботи ТОВ «Торговий Дім «Вестінвесг» наближена до давальницької, але на відміну від неї має замкнений комерційний цикл (вся доходність по операціям поставок реалізації осідає у 100%-му обсязі на підприємствах ТОВ «ТД Адвантіс» та ТОВ «Торговий Дім «Вестінвесг», що працюють на умовах довгострокових договорів).

Відповідно до визначених особливостей логістичної концепції управління товарними запасами на ТОВ «Торговий Дім «Вестінвесг» залишки окремих товарів на складі формуються не виходячи з планових обсягів реалізації, з надлишком відповідно до обсягів надходження круп у переробку.

В цілому, наведена логістична концепція управління товарними запасами для ТОВ «Торговий Дім «Весгінвесі» не є оптимальною у фінансовому відношенні. З одного боку формування понаднормативних (виходячи з потреб реалізації в періоді) залишків товарних запасів забезпечує постійну наявність як виробничих (необробленої і не розфасованої крупи та цукру), так і товарних запасів. З іншого боку ТОВ «Торговий Дім «Вестінвесг» повинно здійснювати постійні оплати по факту поставки за отримані запаси, що свідчить певні альтернативні витрати, які несе підприємство, відволікаючи вільні кошти з обороту на формування надлишкових товарних запасів.

Важливим аспектом аналізу товарних запасів є дослідження динаміки їх рівня у товарообороті підприємства. Для цього потрібно знайти співвідношення середньої вартості товарних запасів до обсягу чистого товарообороту (без ПДВ) за відповідний період. Варто зауважити, що товарооборот береться без ПДВ з метою виконання умови співставності інформації (товарні запаси обліковуються на балансі без врахування ПДВ).

Нижче у таблиці 2.3 наведено основні показники динаміки рівня товарних запасів у товарообороті підприємства по окремих товарних позиціях.


Таблиця 2.3.

Показники рівня товарних запасів у обсягах реалізації за 1-4 квартали 2012 року

Стаття товарних запасівРівень ТЗ, %Відхилення1-2 квартали2-3 квартали3-4 квартали1 квартал2 квартал3 квартал4 кварталабсолютне відхилення,%абсолютне відхилення, %абсолютне відхилення, %Продукція ТМ ..Жменька"Рис в упаковці в асс. (вага 500 г)4,64,13,31,6-0,5-0,8-1,6Рис в упаковці в асс. (вага 1 кг)4,34,63,81,20,3-0,9-2,6Гречка в упаковці в асс. (вага 500 г)4,44,13,91,7-0,3"0,2-2,1Майка в упаковці в асс. (вага 500 г)4,33,93,81,4-0,4-0,1-2,4Пшоно в упаковці в асс. (вага 500 г)4,34,24,51,8-0,10,3-2,7Цукор в упаковці в асс (вага 1 кг)4,33,93,71,3-0,4-0,2-2,4Вівсяні пластівці в упаковці в асс. (вага 0.95 кг)4,44,24,02,0-0,3-0,1-2,0Рис порційної серії в пакетиках для варки (boil-in-bag) (по 4 пакетики) в асс.4,23,95,51,4-0,21,6-4,1Рис порційної серії в пакетиках для варки (boil-in-bag) (по 8 пакетики) в асс.4,64,24,41,7-0,40,1-2,7Риє серії для сегмента lloReC'a в упаковці по 5 кг в асс.4,24,34,61,60,20,2-3,0Разом ТМ «Минток»4,44,14,11,6-0,20,0-2,5ТМ «Рошенин»Рис довгий в упаковці (вага 500 г)4,23,03,82,2-1,20,8-1,5Рис круглий в у паковці (вага 500 г)3,71,73,21,5-2,01,5-1,8Горох цілий в упаковці (вага 500 і)4,22,64,32,4-1,51,6-1,9Горох колотий в упаковці (вага 500 г)4,43,04,42,2-1,51,4-2,2Крупа перлова в упаковці (вага 500 г)3,93,13,72,7-0,80,7-1,0Пшоно в упаковці (вага 500 г)4,32,54,41,8-1,81,8-2,5Гречка в упаковці (вага 500 і)4,11,65,21,5-2,53,5-3,7Гречаний проділ в упаковці (вага 500 г)5,02,95,62,7-2,12,7-2,9Крупа ячмінна в упаковці (вага 500 г)7,82,59,02,6-5.36,5-6,4Крупа пшоняна в упаковці (вага 500 г)6,02,86,83,2-3,24,1-3,7Крупа вівсяна в упаковці (вага 500 г)7,02,95,61,9-4,12,7-3,7Разом ТМ «Рошенин»4,63,24,82,1-2,123-2,6Всього4,53,24,41,8-131,2-2,6


Як свідчать дані таблиці 2.3, в цілому значення залишків рівня товарних запасів у обсягах реалізації було незначним. Так, у 1 кварталі 2012 року рівень залишків товарних запасів складав 4,5%, у 2 кварталі - 3,2%, у З кварталі - 4,4%, у 4 кварталі - 1,8%. В цілому по загальній асортиментній структурі реалізації товарів максимальне значення рівня залишків товарних запасів складає 9% (позиція "Крупа ячмінна в упаковці (вага 500 г)" у З кварталі 2012 року). Середнє значення рівня товарних запасів у товарообороті підприємства складає 4-5%. Це означає, що загальна сума залишків товарних запасів може забезпечити 4-5%> від квартального обсягу товарообороту. Як бачимо, перекриття товарообороту товарним забезпеченням на діючому підприємстві є надзвичайно низьким. З одного боку зазначена система товарозабезпечення обороту підприємства дозволяє економити фінансові ресурси та складські площі, з іншого ж боку підприємству необхідно нести додаткові альтернативні затрати за умов зростання частоти поставок.

Отже, підводячи підсумки даного питання, відмітимо, що система управління товарними запасами на досліджуваному підприємстві функціонує відповідно до врахування інтересів генерального дилера - ТОВ «ТД Адвантіс». Оцінка стану управління формування та використанням товарних запасів на підприємстві підтверджує необхідність пошуку напрямків оптимізації управління як в плані зменшення понаднормативних залишків запасів, так і в плані налагодження більш організованого постачання та збуту продукції.


.2 Аналіз факторів, що впливають на зміну товарних запасів


Обсяг товарних запасів на досліджуваному підприємстві змінюється під впливом ряду різноманітних зовнішніх та внутрішніх факторів. До зовнішніх факторів відносяться рівень інфляційних очікувань, політика державного регулювання цін на крупи, ситуація на ринку зернових, тощо. До внутрішніх факторів, які є регульованими зі сторони підприємства, відносяться обсяги товарообороту, рівень ділової активності (оборотність товарних запасів), надходження окремих позицій товарів, що реалізуються, тощо.

В цілому три зазначені вище групи внутрішніх факторів здійснюють визначальний вплив на обсяги товарних запасів на ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест». Проаналізуємо їх більш детально.

Фактори впливу ділової активності на обсяги товарних запасів

Рівень ділової активності, як було зазначено вище, прямо впливає на обсяги залишків товара.

Важливо проаналізувати показники ділової активності (обороту) товарних запасів. Для цього потрібно розрахувати періоди обороту у днях для кожного виду запасів, виходячи з наступної формули:


ПОТЗі = [(ЗПі + ЗПі)/2] / РЗі * Кд (2.1)


де ПОТЗі - період обороту запасів по і-му товару;

ЗПі та ЗПі - відповідно запаси і-го товару на початок і на кінець періоду;

РЗі - обсяг реалізації і-го товару у періоді;

Кд - кількість днів у періоді (в нашому випадку - 90 дн.) .

Розрахунок показників ділової активності використання товарних запасів наведено нижче в таблиці 2.4.

Як свідчать наведені в таблиці 2.4 показники, на досліджуваному підприємстві спостерігалося загальне скорочення періоду обороту товарних запасів. Так, протягом 1-2 кварталів період обороту товарних запасів зменшився на 1,2 дня, або на 29,6.


Таблиця 2.4.

Показники ділової активності використання товарних запасів за 1-4 квартали 2012 р.

Стаття товарних запасівПеріоди обороту, дн:Відхилення1-2 квартали2-3 квартали3-4 квартали1квартал2 квартал3 квартал4 кварталабсолютне відхилення, днівВідносне відхилення. %абсолютне відхилення, днівВідносне відхилення, %абсолютне відхилення, днівВідносне відхилення, %Продукція ТМ ..\1инток"Рис в упаковці в асс. (вага 500 і)4,13.73,01,5-0,4-10.8-0.7-19,9-1.5-50,1Рис в упаковці в асс. (вага І к)3,94.23.41,10,38.0-0,8-18,9-2.3-67.9Гречка в упаковці в асс. (вага 500 і)4,03,73.51.6-0,3-7,3-0.2-5.1-1.9-55ДМанка в упаковці в асс. (вага 500 г)3,93,53.41.2-0.4-9.6-0,1-1,8-2,2-63.9Пшоно в упаковці в асс. (вага 500 г)3.93,84.11,6-0.1-3,40,38,2-2,4-59,7Цукор в упаковці в асс (вага І кг)3,93,53.31.2-0.4-10,2-0.141-2.2-65,6Вівсяні пластівці в упаковці в асс. (вага 0.95 кг)4,03,73,61.8-0.2-6,2-0.1-2,9-1.849.7Рис порційної серії в пакетиках для варки (boil-in-bag) (по 4 пакеїики) в асс.3,83.54,91.3-0,2-5,91.439,7-3.7-74,5Рис порційної серії в пакетиках для варки (boil-in-bag) (по 8 1 пакетики) в асс.4,13,83,91.5-0.3-8,20,1Зд-2.4-61,5Риє серії для сегмента HoReCa в у паковці по 5 кг в асс.3,73.94,11.40.24,40.25,3-2,7-65.1Разом ТМ «Минток»3,93,73,71,4-0,2-5,40,0-0,9-2,3-62,0ТМ «Рошенин»Рис довгий в упаковці (вага 500 г)3.72.73,42.0-1,1-29,10.727.5-1,440,8Рис круглий в упаковці (вага 500 г)3.41,52,91.3-1,8-54,11,488,6-1,6-54,2Горох цілий в упаковці (вага 500 г)3.72,43.82.2-1,4-36.71.561,9-1.743,5Горох колотий в упаковці (вага 500 г)4,02,73,92,0-1,3-33.11.347,4-2,049,8Крупа перлова в упаковці (вага 500 г)3,52,83,42.4-0.7-20,70,621,7-0.9-27.9Пшоно в упаковці (вага 500 г)3,92.33.91.6-1.6-40.91.672.1-2,3-58,3Гречка в упаковці (вага 500 г)3.71.54,71.3-2.3-60.73.2218.2-3.3-71,4Гречаний проділ в упаковці (вага 500 і)4,52.65.02.4-1.942.82.494.7-2.6-52.0Крупа ячмінна в упаковці (вага 500 г)7.12.28.12.3-4.8-68.15.8259,8-5.8-71,4Крупа пшоняна в упаковці (вага 500 г)5,42,56,22.9-2.9-53.23,7145.8-3.3-53.4Крупа вівсяна в упаковці (вага 500 г)6.32.65.11.7-3.7-58.12.491,6-3,3-66,2Разом ТМ «Рошенин»4,22,54,31,9-1,9-46,32,0913-2,4-55,2Всього4,02,83,91,6-1,2-29,61,138,9-2,3-58,7


При цьому спостерігалося зменшення тривалості обороту всіх товарних запасів, що обумовлено особливостями проведення облікових операцій по списанню товарних запасів наприкінці 1-го кварталу з метою податкової оптимізації.

Протягом 2-3 кварталів спостерігається зростання тривалості періоду обороту товарних запасів на 1,1 дня або на 38,9%. При цьому збільшення тривалості періоду обороту в даному періоді було зумовлене операцією оберненого списання товарів зі складу виробничих запасів на склад товарної продукції, внаслідок чого збільшилися залишки товарних запасів наприкінці 2-го кварталу. Зростання тривалості обороту в найбільшій мірі спостерігалося по наступним товарним групам:

·Рис круглий в упаковці (вага 500 г) - 88,6 %

·Горох цілий в упаковці (вага 500 г) - 61,8%

·Горох колотий в упаковці (вага 500 г) - 47,4 %

·Крупа перлова в упаковці (вага 500 г) - 21,7%

·Пшоно в упаковці (вага 500 г) - 72,0 %

·Гречка в упаковці (вага 500 г) - 218,2%

·Гречаний проділ в упаковці (вага 500 г) - 94,7 %

·Крупа ячмінна в упаковці (вага 500 г) - 259,8 %

·Крупа пшоняна в упаковці (вага 500 г) - 145,8%

·Крупа вівсяна в упаковці (вага 500 г) - 91,5%

Вплив зміни тривалості періоду обороту товарних запасів на обсяги їх середніх залишків наведено нижче в таблиці 2.5.

Розрахунок впливу зміни періоду обороту товарних запасів на середній рівень їх залишків описується за допомогою наступної факторної моделі:


ДТЗі = ДПОтзі * РЗі / Кд (2.2)


де, ПОтзі - періоду обороту запасів по і-му товару;

РЗі - обсяг реалізації і-го товару у періоді;

Кд - кількість днів у періоді (в нашому випадку - 90 дн.)


Таблиця 2.5.

Зміна залишків товарних запасів у 2012 році в залежності від зміни періоду їх обороту ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест», тис. грн

Стаття товарних запасівПеріод1-2 квартал2-3 квартал3-4 кварталПродукція ТМ «Минток»Рис в упаковці в асс. (вага 500 г)-4,7-8,3-17,6Рис в упаковці в асс. (вага 1 к)3,5-7,8-23,3Гречка в упаковці в асс. (вага 500 г)-3,2-2,2-20,7Манка в упаковці в асс. (вага 500 г)-4,4-0,8-28,6Пшоно в упаковці в асс. (вага 500 г)-1,63,8-27,1Цукор в упаковці в асс. (вага 1 кг)-5,2-2,0-29,5Вівсяні пластівці в упаковці в асс. (вага 0,95 кг)-2,6-1,2-20,4Рис порційної серії в пакетиках для варки (boil-in-bag) (по 4 пакетики) в асс.-2,113,9-32,0Рис порційної серії в пакетиках для варки (boil-in-bag) (по 8 пакетики) в асс.-2,91,1-23,9Рис серії для сегмента HoReCa в упаковці по 5 кг в асс.1,41,8-23,7Разом ТМ «Минток»-23,0-3,7-248,7ТМ «Рошенин»0,00,00,0Рис довгий в упаковці (вага 500 г)-11,58,9-13,1Рис круглий в упаковці (вага 500 г)-21,629,0-16,9Горох цілий в упаковці (вага 500 г)-10,817,2-13,1 іГорох колотий в упаковці (вага 500 г)-10,413.7-14,9Крупа перлова в упаковці (вага 500 г)-7,66,6-8,9Пшоно в упаковці (вага 500 г)-15,322,3-17,5Гречка в упаковці (вага 500 г)-25.473,7-21.9Гречаний проділ в упаковці (вага 500 г)-12,727,6-17,4Крупа ячмінна в упаковці (вага 500 г)-21 276,5-22.8Крупа пшоняна в упаковці (вага 500 г)-16,441.5-17.0Крупа вівсяна в упаковці (вага 500 г)-20,947,1-36,6Разом ТМ «Рошенин»-177,7324,7-203,5Всього-200,7321,0-452,2

Як свідчать дані таблиці 2.5, в цілому у 2 кварталі 2012 року зростання рівня ділової активності впливало на зниження середнього обсягу залишків товарних запасів на 200,7 тис.грн., в тому числі по ТМ «Рошенин» - на 177,7 тис.грн і по ТМ «Минток» - на 23,0 тис.грн.

У 3 кварталі 2012 року зниження рівня ділової активності впливало на зростання середнього обсягу залишків товарних запасів на 321,0 тис.грн., у тому числі по ТМ «Рошенин» - на 324,7 тис.грн і по ТМ «Минток» -зниження на 3,7 тис.грн.

У 4 кварталі 2012 року підвищення ділової активності вплинуло на зменшення середнього обсягу залишків товарних запасів на 452,2 тис.грн., в тому числі по ТМ «Рошенин» - на 203,5 тис.грн і по ТМ «Минток» -зниження на 248,7 тис.грн.

Фактор впливу обсягів реалізаі{ії (інтенсивності попиту на продукцію) Вплив товарообороту прямо визначає динаміку залишків товарних запасів на складі підприємства. Підвищення товарообороту свідчить про зростання попиту покупців на ті чи інші товари, що в цілому призводить підвищення рівня інтенсивності витрачання товарних запасів.

Розрахунок впливу зміни товарообороту на середній рівень залишків товарних запасів описується за допомогою наступної факторної моделі:


(2.3)


де ПОтзі - період обороту запасів по і-му товару;

РЗі - обсяг реалізації і-го товару у періоді;

Кд - кількість днів у періоді (в нашому випадку - 90 дн.).

Вплив зміни обсягу товарообороту на обсяги середніх залишків товарних запасів наведено нижче в таблиці 2.6.


Таблиця 2.6.

Зміна залишків товарних запасів в залежності від зміни обсягів товарообороту ТОВ «Торговий Дім «Вестінвесг» у 2012 році, тис.грн.

Стаття товарних запасівПеріод1-2 квартал2-3 квартал3-4 кварталПродукція ТМ «Минток»Рис в упаковці в асс. (вага 500 г)2,71,713,1Рис в упаковці в асс. (вага 1 к)-5,50.69,3Гречка в упаковці в асс. (вага 500 г)1,1-2,411,9Манка в упаковці в асс. (вага 500 г)2,71,418,6Пшоно в упаковці в асс. (вага 500 г)-0.8-4,221,1Цукор в упаковці в асс. (вага 1 кг)3,1-1,917,4Вівсяні пластівці в упаковці в асс. (вага 0.95 кг)1,11,215,1Рис порційної серії в пакетиках для варки (boil-in-bag) (по 4 пакетики) в асс.0,9-6,133,2Рис порційної серії в пакетиках для варки (boil-in-bag) (по 8 пакетики) в асс.1,63,420,3Рис серії для сегмент HoReCa в упаковці по 5 кг в асс.-0,91,123,3Разом ТМ «Минток»5,9-5,0183,2ТМ «Рошенин»0,00,00,0Рис довгий в упаковці (вага 500 г)4,3-9,216,3Рис круглий в упаковці (вага 500 г)14,4-30,716,6Горох цілий в упаковці (вага 500 г)9,3-15,010,8Горох колотий в упаковці (вага 500 г)7,8-12,615,4Крупа перлова в упаковці (вага 500 г)1,4-5,317,5Пшоно в упаковці (вага 500 г)8,8-23,219,6Гречка в упаковці (вага 500 г)17,3-76,724,7Гречаний проділ в упаковці (вага 500 г)12,2-23,116,1Крупа ячмінна в упаковці (вага 500 г)19,5-73,923,9Крупа пшоняна в упаковці (вага 500 г)14,1-38,120,7Крупа вівсяна в упаковці (вага 500 г)36,4-43,317,7Разом ТМ «Рошенин»145,5-351,2199,3Всього151,4-356,2382,5

Як свідчать дані таблиці 2.6, в цілому у 2 кварталі 2012 року зниження товарообороту впливало на зниження середнього обсягу залишків товарних запасів на 151,4 тис.грн., в тому числі по ТМ «Рошенин» - на 149,5 тис.грн і по ТМ «Минток» - на 5,9 тис.грн.

У 3 кварталі 2012 року зростання обсягів товарообороту впливало на зменшення середнього обсягу залишків товарних запасів на 356,2 тис.грн., в тому числі по ТМ «Рошенин» - на 351,2 тис.грн і по ТМ «Минток» зниження на 5,0 тис.грн.

У 4 кварталі 2012 року зменшення обсягів реалізації вплинуло на зростання середнього обсягу залишків товарних запасів на 382,5 тис.грн.: по ТМ «Рошенин» - на 199,3 тис.грн і по ТМ «Минток» - на 183,2 тис.грн.

Фактор впливу обсягів надходження товарних запасів на склад підприємства. Вплив обсягів надходження товарів на склад підприємства визначає міру інтенсивності поповнення залишків товарних запасів для безперебійного здійснення торговельного процесу. Даний фактор є дуже важливим, оскільки виражає можливості системи товаропостачання підприємства. Фактор надходження товарів на склад ТОВ «Торговий Дім «Вестінвесг» перебуває в залежності від наступних чинників:

·технологічні параметри складського господарства - на досліджуваному підприємстві площа складу є незначною, що прямо впливає на частоту доставок (їх збільшення за умов розширення товарообороту).

·параметри магазину - обмеженість торговельних площ позначається на скороченні обсягів запасу представницького асортименту;

·параметри постачальників - основним постачальником є ТОВ "Адвантіс". Дане підприємство є єдиним постачальником, однак збоїв у його роботі не виникає.

Розрахунок впливу зміни обсягу надходження товарів на середній рівень залишків товарних запасів описується за допомогою наступної факторної моделі:


(2.4)


де ПОтзНі - період обороту запасів за обсягами надходження по і-му товару;

ДНі - обсяг надходження і-го товару у періоді;

Кд - кількість днів у періоді (в нашому випадку - 90 дн.). В свою чергу:


(2.5)


де ПОтзНі; - період обороту запасів по і-му товару;

ЗПі та ЗКі, - відповідно запаси і-го товару на початок і на кінець періоду.

Спочатку визначимо періоду обороту товарних запасів за обсягами їх надходження на склад магазину, використовуючи описану вище методику. Показники оборотності запасів за надходженням дають змогу побачити інтенсивність роботи системи доставки. Показники періоду обороту запасів за надходженням наведено у таблиці


Таблиця 2.7.

Показники ділової активності формування товарних запасів за 1-4 квартали 2012 року

Стаття товарних запасівПеріоди обороту, дн:Відхилення1-2 квартали2-3 квартали3-4 квартали1 квартал2 квартал3 квартал4кварталабсолютне відхилення, днівВідносне відхилення, %абсолютне відхилення, днівВідносне відхилення, %абсолютне відхилення, днівВідносне відхилення, %Продукція ТМ ..Минток"Рис в упаковці в асс. (вага 500 г)4.23,61.71.5-0,6-13,9-2.0-53,9-0,2-13,0Рис в упаковці в асс. (вага 1 к)3,94,11.8і.і0,24,2-2,3-55,4-0,740,6Гречка в упаковці в асс. (вага 500 і)4.13,62.01.6-0,4-10,4-1,643,8-0,5-23,6Манка в упаковці в асс. (вага 500 і)3,93.41,61.2-0.5-12,6-1,8-53,7-0,4-22,3Пшоно в упаковці в асс. (вага 500 і)4,03.71.91,6-0,3-6.6-1,849,1-0,3-133Цукор в упаковці в асс (вага 1 кг)4,03.41.61.2-0.5-13,2-1,9-54,2-0,4-27,0Вівсяні пластівці в упаковці в асс. (вага 0.95 кг)4,13.72.11.8-0.4-9,4-1.643,2-0,3-12,8Рис порційної серії в паке гиках для варки (boil-in-bag) (по 4 пакетики) в асс.3,83.51,21,3-0.3-9,0-2,3-64,80,02,8Рис порційної серії в пакетиках для парки (boil-in-bag) (по 8 1 пакетики) в асс.4.23,71.71.5-0.5-1 1,4-2.1-55,4-0,2-9,3Рис серії для сегмента HoReCa в упаковці по 5 кг в асс.3,83,81.41.40,00,4-2.4-62,20,0-1,3Разом ТМ «Минток»4,03,71.71,4-0,3-8,7-2,0-54,6-0,3-15,9ТМ «Рошенин»Рис довгий в упаковці (вага 500 г)3,82,61.82.0-1.2-30,6-0,8-31,50,29,9Рис круглий в упаковці (вага 500 г)3,41,51.31.3-1.9-54,9-0,2-13,10,0-0,7Горох цілий в упаковці (вага 500 г)3,82,32,32.2-1.5-38,50,0-0,2-0,2-7.5Горох колотий в упаковці (вага 500 г)4,12,61.92,0-1.4-34,9-0,7-26,80,01.5Крупа перлова в упаковці (вага 500 г)3,52,71,92,4-0.8-22.3-0,9-31,50,527,0Пшоно в упаковці (вага 500 г)3,92,31,51.6-1,7-42,2-0.8-33,20,17,1Гречка в упаковці (вага 500 г)3,81.5\21.3-2.3-61.4-0.2-17,00,19,1Гречаний проділ в упаковці (вага 500 і)4,62,52,52.4-2.144,70.0-1.5-0,14,0Крупа ячмінна в упаковці (вага 500 г)7,32.22,22,3-5.1-69.50.0-0.10,13,3Крупа пшоняна в упаковці (вага 500 г)5.52.52,52.8-3.0-54.80.12.50.311.7Крупа вівсяна в упаковці (вага 500 г)6.52.62.61.7-3.9-60.40.01,1-0.9-34.3Разом ТМ «Рошенин»4,32,21,91,9-2,0-47,8-0,3-13,90,0-0,2Всього4,12,81,81,6-1,3-31,8-1,0-36,9-0,1-8,4


Як свідчать дані табл. 2.7, в цілому період обороту товарних запасів за обсягами їх надходження має тенденцію до скорочення. Так, якщо у 1 кварталі середній період надходження товарних запасів у магазин становив 4,8 дні, то у 4 кварталі - 1,6 дня, що свідчить про прискорення швидкості товаропостачання майже в 3 рази. При цьому прискорення швидкості поставок товарів спостерігається для всіх товарних груп, що свідчить про те, що всі вони користуються попитом, а точність поставок є високою. Така тенденція пояснюється реорганізацією системи доставки на ТОВ "Адвантіс" та прискоренням обсягів завозу товарів.

Вплив зміни обсягу надходження на обсяги середніх залишків товарних запасів наведено нижче в таблиці 2.8.


Таблиця 2.8.

Зміна залишків товарних запасів в залежності від зміни обсягів надходження товарів ТОВ «Торговий Дім «Вестінвесг» у 2012 р., тис.грн.

Стаття товарних запасівПеріод1-2 квартал2-3 квартал3-4 кварталПродукція ТМ «Минток»Рис в упаковці в асс. (вага 500 г)4.10,3-48,0Рис в упаковці в асс. (вага 1 к)-4,0-1.0-31,0Гречка в упаковці в асс. (вага 500 г)2,5-3,9-45,1Манка в упаковці в асс. (вага 500 г)4,10.2-50,6Пшоно в упаковці в асс. (вага 500 г)0.8-5,8-57.5Цукор в упаковці в асс. (вага 1 кг)4,7-3,5-48,0Вівсяні пластівці в упаковці в асс. (вага 0.95 кг)2,50,0-56,2Рис порційної серії в пакетиках для варки (boil-in-bag) (по 4 пакетики) в асс.2,1-6,7-55.2Рис порційної серії в пакетиках для варки (boil-in-bag) (по 8 пакетики) в асс.2,82,7-50,1Рис серії для сегмента HoReCa в упаковці по 5 кг в асс.0,50,0-48,7Разом ТМ «Минток»20,0-17,8-490,4ТМ «Рошенин»0,00,00,0Рис довгий в упаковці (вага 500 г)4,9-9,4-54.5 -45,1Рис круглий в упаковці (вага 500 г)14,8-31.0Горох цілий в упаковці (вага 500 г)9,9-15,7-44,7Горох колотий в упаковці (вага 500 г)8,4-13.2-45,5Крупа перлова в упаковці (вага 500 г)2,0-5,5-63,8Пшоно в упаковці (вага 500 г)9,3-23,6-44,6Гречка в упаковці (вага 500 г)17,6-77,3-42,4Гречаний проділ в упаковці (вага 500 г)12,9-24,0-48,2Крупа ячмінна в упаковці (вага 500 г)20,1-75,3-42,2Крупа пшоняна в упаковці (вага 500 г)14,7-38,9-50,5Крупа вівсяна в упаковці (вага 500 г)38,2-48,1-54,3Разом ТМ «Рошенин»153,0-362,0-536,1Всього172,9-379,8-1 026,5

Як свідчать дані таблиці 2.8, в цілому у 2 кварталі 2012 року зростання обсягів надходження впливало на зниження зростання обсягу залишків товарних запасів на 172,9 тис.грн., в тому числі по ТМ «Рошенин» - на 153,0 тис.грн і по ТМ «Минток» - на 20,0 тис.грн.

У 3 кварталі 2012 року зниження обсягів надходження товарів впливало на зменшення середнього обсягу залишків товарних запасів на 379,8 тис.грн., в тому числі по ТМ «Рошенин» - на 362,0 тис.грн і по ТМ «Минток» - зниження на 17,8 тис.грн. У 4 кварталі 2012 року надходження товарів значно зросло, але зростання частоти поставок значно збільшилось, було зменшено нормативи формування товарних запасів з метою вивільнення зайвої складської площі для монтажу нового фасувального обладнання. Зниження середнього обсягу залишків товарних запасів складає 1026,5 тис.грн., в тому числі по ТМ «Рошенин» - на 536,1 тис.грн і по ТМ «Минток» - зниження на 490,4 тис.грн. Отже, підводячи підсумки даного питання, варто відмітити, що основними визначальними факторами впливу на залишки товарних запасів на досліджуваному підприємстві є обсяги товарообороту, обсяги надходження товарів на склад, рівня ділової активності реалізації (періоди обороту товарних запасів за товарооборотом), рівня інтенсивності завозу товарів (періоди обороту товарних запасів за надходженням). Вплив рівнів ділової активності обороту та інтенсивності завозу є інтенсивними факторами впливу на формування та використання товарних запасів.


.3 Оцінка ефективності управління товарними запасами в конкурентному середовищі


Оскільки система управління товарними запасами є складовою загальної системи управління на підприємство, то в даному питанні доцільно проаналізувати показники ефективності операційної діяльності, ефективності використання фінансових ресурсів для формування товарних запасів, тощо.

Оцінку ефективності операційної діяльності ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» почнемо з розрахунку та аналізу специфічних та узагальнюючих показників, які виражають віддачу товарних запасів. Та порівняймо з найближчим конкурентом ТОВ «Капрі» (табл. 2.9).


Таблиця 2.9.

Показники стану та ефективності використання товарних запасів

ПоказникиТОВ «Тор-говий Дім «Вестінвест»ТОВ «Капрі»Відхилення ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» від ТОВ «Капрі» за 20122011201220112012Узагальнюючі показникиРесурсовіддача товарних запасів, тис. грн. (РВтз = ТО/ТЗ)35,536,624,125,3-1,3Рентабельність товарних запасів, % (Ртз = ЧП/ТЗ)1,41,81,11,50,3Інтегральний показник ефективності використання товарних запасів (Ітз = РВтз*Ртз)65,138,027,1

З даних таблиці 2.9 видно, що у 2012 інтегральний показник ефективності використання товарних запасів, склав 65,1, що свідчить про ефективне використання ресурсів підприємства, але у порівнянні з даним показником ТОВ «Капрі», де цей показник дорівнює 37,9 він набагато вищий, що підтверджує більш ефективне використання товарних ресурсів ніж у конкурента. У звітному році порівняно з попереднім на ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» спостерігається зростання ресурсовіддачі товарних запасів. Це говорить про зростання обсягу товарообороту на 1 грн. використаних товарних запасів, тобто це результат зростання ефективності використання запасів. Аналогічно, але меншими темпами розвивається ситуація на ТОВ «Капрі», тут спостерігається підвищення ресурсовіддачі товарних запасів. У 2012 році відбулося зростання рентабельності товарних запасів на обох підприємствах, причому на ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» ці показники вище майже в три рази ніж на ТОВ «Капрі».

Зростання ресурсовіддачі товарних запасів на обох підприємствах конкурентах свідчать про більш динамічні тенденції розвитку товарообороту порівняно з формуванням товарних запасів. Тобто, на 1 грн. товарних запасів припадає більше товарообороту.

Зростання рентабельності товарних запасів свідчить про те, що чистий прибуток зростає швидшими темпами порівняно з витратами, пов'язаними на закупівлю запасів та їх обслуговування. На підприємстві конкуренті ТОВ "Капрі" зростання рентабельності товарних запасів було навіть значно швидшим порівняно зі зростанням аналогічного показника на ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест».

Важливими показниками ефективності управління товарними запасами є наступні критерії:

·рівень участі товарних запасів у покритті поточних зобов'язань; співвідношення обсягу товарних запасів та кредиторської заборгованості під товарні запаси;

·співвідношення обсягу товарних запасів та дебіторської заборгованості;

·рівень участі товарних запасів у формуванні оборотних активів підприємства;

·витратомісткість формування та зберігання товарних запасів.


Таблиця 2.10.

Показники ефективності формування та використання товарних запасів ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест»

ПоказникиАлгоритм розрахункуТОВ «Торговий Дім «Вестінвест»Абсолютне відхиленняВідносне відхилення1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.2 кв. /1кв.З кв. / 2кв.4 кв./3кв.2 кв. /1 кв.З кв./2кв.4 кв. / 3 кв.Вихідні даніСередній залишок товарних запасівТЗ808,0763,7769,9705,4-44,36,1-64,5-5,50,8-8,4Сума поточних зобов'язаньпз1 458,32 152,92 335,52 038,2694,6182,6-297,347,68,5-12,7Обсяг кредиторської заборгованості під товарні запаси (розрахунковим методом)КЗтз340,1499,0667,5709,4158,9168,541,946,733,86,3Обсяг дебіторської заборгованостіДЗ1 355,82 153,12 399,62 344,1797,3246,6-55,558,811,5-2,3Обсяг оборотних активівOA3 728,35 194,05 407,44 757,41 465,7213,4-650,039,34,1-12,0Витрати на формування та зберігання товарних запасівВфз = Вф3+Вфт +Взбск155,1125,2134,7118,5-29,99,5-16,2-19,37,6-12,0В тому числі:- витрати на замовлення (витрати на формування)Вф31,63,13,85,61,40,81,889,026,046,6- витрати на доставку (тариф-витрати на формування)Вфт97,076,4107,856,4-20,631,4-51,4-21,241,1-47,6- складські витрати (витрати на зберігання)Взбск56,645,823,156,4-10,7-22,733,3-19,0-49,6144,3Показиики ефективностіРівень участі товарних : запасів у покритті поточних зобов'язаньРппз = ТЗ / ПЗ0,550,350,330,35-0,20-0,030,02-35,98-7,0764,984Співвідношення обсягу товарних запасів та кредиторської заборгованості під товарні запасиКтз/кз = ТЗ / КЗ2,381,531,150,99-0,85-0,38-0,16-35,57-24,638-13,795Співвідношення обсягу товарних запасів та дебіторської заборгованостіКтз/дз = ТЗ / ДЗ0,600,350,320,30-0,24-0,03-0,02-40,48-9,552-6,209Рівень участі товарних запасів у формуванні оборотних активів підприємстваКтз/оа = ТЗ / OA0,220,150,140,15-0,070,000,01-32,15-3,1724,140Витратомісткість формування та зберігання товарних запасівВМтз = Вфз/ТЗ0,190,160,180,17-0,030,01-0,01-14,586,707-4,000


Як свідчать дані табл. 2.10, рівень участі товарних запасів у покритті поточних зобов'язань в цілому протягом 1-2 кварталів мав тенденцію до зменшення, що пояснюється одночасним зниженням середнього залишку товарних запасів. У 2-му кварталі 2012 року рівень участі товарних запасів у покритті поточних зобов'язань зменшився на 0,20, а у 3-му кварталі - на 0,03, у 4-му кварталі - рівень покриття збільшився на 0,02. Тобто, за рахунок залишків товарних запасів у 1 кварталі можна було покрити 55% поточних зобов'язань підприємства, у 2-му кварталі - 35%, у 3-му - 33% у 4-му - 35%.

Коефіцієнт співвідношення обсягу товарних запасів та кредиторської заборгованості під товарні запаси мав тенденцію до зменшення, що свідчить про зростання рівня фінансування товарних запасів за рахунок товарних кредитів постачальників. У 1 кварталі коефіцієнт співвідношення становив 2,38, що свідчило про те, що із 2,38 грн. товарних запасів 1 грн. була профінансована за рахунок товарних кредитів і 1,38 грн. - за рахунок власних джерел фінансування. У 2-му кварталі спостерігається зменшення зазначеного показника до 1,35, у 3-му кварталі - до 1,15. Така ситуація зумовлена зростанням рівня товарного кредитування запасів. У 4 кварталі товарні запаси були профінансовані за рахунок товарної кредиторської заборгованості.

Співвідношення обсягу залишків товарних запасів і дебіторської заборгованості у 2012 році свідчить, що в цілому приблизно 30-35% дебіторської заборгованості забезпечено товарно-матеріальними цінностями. Даний коефіцієнт має тенденцію до зменшення протягом усього досліджуваного періоду.

Рівень участі товарних запасів у формуванні оборотних активів також має спадну тенденцію, що пояснюється зменшенням питомої ваги залишків товарних запасів порівняно з іншими статтями оборотних активів. В цілому спостерігається тенденція до зростання питомої ваги дебіторської заборгованості в структурі оборотних активів, що зумовлено збільшенням обсягів реалізації.

Витрати на формування та зберігання товарних запасів є важливим показником, що характеризує ефективність політики управління товарними запасами.

У 1 кварталі 2012 витратомісткість формування та зберігання товарних запасів складала 0,19, тобто на 1 грн. товарних запасів припадало 19 коп. витрат на їх формування та зберігання. У 2 кварталі зазначений показник становив 0,16 грн., у 3 кварталі - 0,18 грн., у 4 кварталі - 0,17 грн.

Проаналізуємо більш детально перелічені вище критерії ефективності формування та використання товарних запасів на ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» у конкурентному середовищі (рис. 2.1 та табл. 2.11).


Рис. 2.1. Порівняльна характеристик а основних показників ефективності управління товарними запасами на підприємствах-конкурентах за 4 кв. 2012 р.


Як свідчать наведені дані, в цілому по ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» показники ефективності управління товарними запасами є вищими, ніж по його конкуренту. Така ситуація зумовлена тим, що досліджуване підприємство ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» має більші обсяги реалізації в розрахунку на 1 грошову одиницю товарних запасів.


Таблиця 2.11.

Показники ефективності формування та використання товарних запасів ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» та ТОВ «Капрі» (період - 2012 р.)

ПоказникиАлгоритм розрахункуТОВ «Торговий Дім «Вестінвест»ТОВ „Капрі"Відхилення ТОВ «Тор-говий Дім «Вестінвест» від ТОВ „Капрі"1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.2/1 кв.3 / 2 кв.4 / 3 кв.Вихідні даніСередній залишок товарних запасів, тис.грн.ТЗ808,0763,7769,9705,4565,6458,2615,9617,7-242,4-305,5-154,0Сума поточних зобов'язань, тис.грн.пз1 458,32 152,92 335,52 038,21 023,81 295,61 874,01 790,4-434,4-857,3-461,5Обсяг кредиторської заборгованості під товарні запаси і (розрахунковим методом), тис.грн.КЗтз340,1499,0667,5709,4261,2928,71 782,41 975,4-78,9429,71 114,9Обсяг дебіторської заборгованості, тис.грн.ДЗ1 355,82 153,12 399,62 344,11 138,91 550,22 303,62 463,5-216,9-602,9-96,0Обсяг оборотних активів, тис.грн.OA3 728,35 194,05 407,44 757,42 896,93 459,24 801,74 624,7-831,4-1734,8-605,6Витрати на формування та зберігання товарних запасів, тис.грн.Вфз = Вф3+Вфт+Взбск155,1125,2134,7118,5103,987,868,5121,8-51,3-37,5-66,3в т.ч.- витрати на замовлення (витрати на формування), тис.грн.Вф31,63,13,85,6-1,6-3,1-3,8- витрати на доставку (тариф - витрати на формування), тис.грн.Вфт97,076,4107,856,455,446,251,848,7-41,6-30,2-56,0- складські витрати (витрати на зберігання), тис.грн.Взбск56,645,823,156,448,541,616,773,1-8,1-4,2-6,4Показники ефективностіРівень участі товарних запасів у покритті поточних зобов'язаньРппз = ТЗ / ПЗ0,550,350,330,350,550,350,330,35-0,002-0,001-0,001Співвідношення обсягу товарних запасів та кредиторської заборгованості під товарні запасиКтз/кз = ТЗ / КЗ2,381,531,150,992,170,490,350,31-0,210-1,037-0,808Співвідношення обсягу товарних запасів та дебіторської заборгованостіКтз/дз = ТЗ / ДЗ0,600,350,320,300,500,300,270,25-0,099-0,059-0,053Рівень участі товарних запасів у формуванні оборотних активів підприємстваКтз/оа = ТЗ / OA0,220,150,140,150,200,130,130,13-0,021-0,015-0,014Витратомісткість формування та зберігання товарних запасівВМтз = Вфз / ТЗ0,190,160,180,170,180,190,110,20-0,0080,028-0,064


Однак, в плані витратомісткості товарних запасів ТОВ «Капрі» випереджає ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест». Це пов'язано з тим, що на ТОВ „Капрі" організовано власну систему доставки, що в цілому значно зменшує витрати по формуванню запасів.

Отже, можна зробити висновки відносно тенденцій поліпшення системи управління товарними запасами на досліджуваному підприємстві. Це пов'язано передусім з удосконаленням логістичної системи на фірмі ТОВ "Адвантіс", яка є постачальником ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест». Порівняння показників роботи системи управління товарними запасами на ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» та ТОВ «Капрі» свідчать про наявність позитивних зрушень на обох підприємствах протягом 2011-2012 років. Перевагою ТОВ «Капрі» в області управління витратами по формуванню запасів є наявність власної організованої системи доставки.


Розділ 3. Удосконалення управління товарними запасами тов «Торговий дім «Вестінвест»


.1 Обґрунтування нормативів товарних запасів підприємства ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест»


Нормативи по кожному виду товарних запасів визначаються виходячи з норм обороту в днях.

Норма обороту товарних запасів складається з: норми запасу поточного поповнення та страхового запасу.

Норма запасу поточного поповнення складається з: транспортного запасу; технологічного запасу; запасу представницького асортимент.

Плановий норматив товарних запасів розраховується виходячи з середньої собівартості закупівлі товарних запасів у плановому періоді та норми його обороту.

Визначення норм обороту запасу поточного поповнення в плановому періоді здійснимо виходячи з фактичних норм оборотності та їх коригуванням. В таблиці 3.1 середній період обороту товарних запасів розраховано виходячи з фактичних залишків товарних запасів на початок і кінець 2012 року по кожній товарній групі та обсягу реалізації по ним.

Період транспортування для всіх товарних груп є однаковим і складає 0,8 дня, оскільки комплексні поставки здійснює один постачальник.

Норма запасу представницького асортименту визначається як тривалість находження відповідної товарної групи в торговельній залі. Розрахунок норми запасу представницького асортименту доцільно здійснювати наступним чином:


Нпа = * 360, (3.1)


де ПОр - період обороту запасів за реалізацією;

ПОн - період обороту запасів за надходженням.

Норми запасів представницького асортименту наведено нижче в таблиці 3.1.1.


Таблиця 3.1

Розрахунок норми запасу представницького асортименту ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» за 2012 рік, дні

Товарні групиПеріод обороту по надходженню, днівПеріод обороту по реалізації, днівНормаПродукція ТМ «Минток»Рис в упаковці в асс. (вага 500 г)3,53,41,0Рис в упаковці в асс. (вага 1 к)3,03,02,6Гречка в упаковці в асс. (вага 500 г)3,43,31,7Манка в упаковці в асс. (вага 500 г)2,72,71,4Пшоно в упаковці в асс. (вага 500 г)3,43,41,1Цукор в упаковці в асс. (вага 1 кг)2,82,81,7Вівсяні пластівці в упаковці в асс. (вага 0,95 кг)3,43,41,0Рис порційної серії в пакетиках для варки (boil-in-bag) (по 4 пакетики) в асс.2,82,80,0Рис порційної серії в пакетиках для варки (boil-in-bag) (по 8 пакетики) в асс.3,03,00,8Рис серії для сегмента HoReCa в упаковці по 5 кг в асс.3,13,10,0Разом ТМ «Минток»3.13.11,1ТМ «Рошенин»Рис довгий в упаковці (вага 500 г)3,63.60,6Рис круглий в упаковці (вага 500 г)2,52,50,9Горох цілий в упаковці (вага 500 г)3,23,20,8Горох колотий в упаковці (вага 500 г)3,53.50,4Крупа перлова в упаковці (вага 500 г)3,93.90,4Пшоно в упаковці (вага 500 г)3,30,7Гречка в упаковці (вага 500 г)2,82,80.6Гречаний проділ в упаковці (вага 500 г)3.63,60,4Крупа ячмінна в упаковці (вага 500 г)4,24,20,1Крупа пшоняна в упаковці (вага 500 г)4.54.50,3Крупа вівсяна в упаковці (вага 500 г)2.82.80,5Разом ТМ «Рошенин»3,33,30.4Всього3,23,20,8


Таблиця 3.2.

Коефіцієнт варіації надходження товарних запасів на склад ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» протягом 1-4 кв. 2012 року

Товарні групиНадходження на склад, тис.грн.Середньо-квартальне значення, тис.грнКвадрати відхиленьКоефіцієнти варіації, %1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.ТЗ1 кв.ТЗ2 кв.ТЗ3 кв.ТЗ4 кв.ТЗс(ТЗ1 кв.-ТЗс,)2(ТЗ2 кв.-ТЗс)2(ТЗ3 кв.- ТЗс,)2(ТЗ4 кв.- ТЗс,)2Продукція ТМ «Минток»Рис в упаковці в асс. (вага 500 г)9321 0321 0401 883122284 02235 92432 978436 9214,3Рис в упаковці в асс. (вага 1 к)9959108821 6871 1195122297 202115 062216 9094,4Гречка в упаковці в асс. (вага 500г)9781 0399391 6501 15259 16433 23379 926183 2743,9Манка в упаковці в асс. (вага 500г)10501 1561 1612 529147429 5314 3673 6261708 ПО5,1Пшоно в упаковці в асс. (вага 500г)1 0961 1159872 1671 34115 7351145455 025892 9864,7Цукор в упаковці в асс. (вага 1 кг)1 1581 2791 1852 57115483 9923 30613371 821 1065,0Вівсяні пластівці в упаковці в асс. (вага 0,95 кг)9401 0001 0001 7631 17679 16949 17149 266293 6064,2Рис порційної серії в пакетиках для варки (boil-in-bag) (по 4 пакетики) в асс.8569087863 1611428133 83598 147189 9473 759 6967,1Рис порційної серії в пакетиках для варки (boil-in-bag) (по 8 пакетики) в асс.7618268882 0951 143212 198156 158111 349762 8755,9Рис серії для сегмента HoReCa в упаковці по 5 кг в асс.7787887882 2661 155196 769187 618188 0261 090 9456,5Разом ТМ «Минток»9 54510 0539 65621 77112 75669 274 29978 002 22971 140412422 280 2004,3ТМ «Рошенин»Рис довгий в упаковці (вага 500 г)9341 1018511 5971 12182 95014 496137 104141 0084.1Рис круглий в упаковці (вага 500 г)і 052і 9159552 0911 50328 655480 65971 038756 1734,6Горох цілий в упаковці (вага 5 0 0 г;6 92і Об"77СС1 15490 3280 04 423 779272 3124 5245,8Горох колотий в упаковці (вага 500 г)6999856811 39794 0272 7025 6 106292 205ЗО 6485,8Крупа перлова в упаковці (вага 500 г}935і 0008541 5251 07882 21249 012135 28791 9084,1Пшоно в упаковці (вага 500 г)85512246821 7751 134134 1484291 141306 5345,0Гречка в упаковці (вага 500 г)9962 0815872 282148650 900739 290403 2771 123 6965,6Гречаний проділ в упаковці (вага 500 г)5771 0295991 204852414 96337 121387 9813237,0Крупа ячмінна в упаковці (вага 500 г)3831 1903511 294804703 9121 001758 2455 2328,9Крупа пшоняна в упаковці (вага 500 г)5031 0314621 124780516 10736 478576 6279 5188,4Крупа вівсяна в упаковці (вага 500 г)4991 8029451 9161 291521 741337 08076 286481 9605, 5Разом ТМ «Рошенин»8 12614 4257 66717 35811 89447 677 242174 337 75041 540 752260 397 3404,3Всього17 67124 47917 32339 13024 651270 589 162540 897 100259 251 6881 437 008 4723,5


Норма страхового запасу визначається в розмірі значення коефіцієнта варіації надходження товарних запасів на склад підприємства, помноженого на норму запасу поточного поповнення.

Розрахунок коефіцієнта варіації по надходженню наведено в таблиці 3.2.

Норма технологічного запасу визначається часом, необхідним для завантаження та розвантаження товарних запасів. Для кожної товарної групи він становить приблизно 0,2 дня.

Таким чином, запас поточного поповнення на досліджуваному підприємстві визначиться наступним чином (таблиця 3.3):


Таблиця 3.3.

Норма товарних запасів у плановому періоді ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест», дні

Товарні групиЗапас представницького асортиментуТранспортний запасТехнологічний запасЗапас поточного поповненняСтраховий запасНорма товарного запасуПродукція ТМ «Минток»Рис в упаковці в асс. (вага 500 г)0,970,800,201,970,092,05Рис в упаковці в асс. (вага 1 к)2,570,800,203,570,163,73Гречка в упаковці в асс. (вага 500 г)1,710,800,202,710,112,82Манка в упаковці в асс. (вага 500 г)1,430,800,202,430,132,55Пшоно в упаковці в асс. (вага 500 г)1,140,800,202,140,102,24Цукор в упаковці в асс. (вага 1 кг)1,660,800,202,660,132,79Вівсяні пластівці в упаковці в асс. (вага 0,95 кг)1,040,800,202,040,092,13Рис порційної серії в пакетиках для варки (boil-in-bag) (по 4 пакетики) в асс.0,000,800,201,000,071,08Рис порційної серії в пакетиках для варки (boil-in-bag) (по 8 пакетики) в асс.0,790,800,201,790,111,89Рис серії для сегмента HoReCa в упаковці по 5 кг в асс.0,020,800,201,020,071,09Разом ТМ «Минток»1,120,800,202,120,092,21ТМ «Рошенин»Рис довгий в упаковці (вага 500 г)0,650,800,201,650,071,71Рис круглий в упаковці (вага 500 г)0,880,800,201,880,091,97Горох цілий в упаковці (вага 500 г)0,750,800,201,750,101,86Горох колотий в упаковці (вага 500 г)0,420,800,201,420,081,50Крупа перлова в упаковці (вага 500 г)0,400,800,201,400,061,46Пшоно в упаковці (вага 500 г)0,690,800,201,690,081.77Гречка в упаковці (вага 500 г)0,640,800,201,640,091,74Гречаний проділ в упаковці (вага 500 г)0,380,800,201,380,101,48Крупа ячмінна в упаковці (вага 500г)0,130,800,201,130,101,23Крупа пшоняна в упаковці (вага 500 г)0,330,800,201,330.111,44Крупа вівсяна в упаковці (вага 500 г)0,490,800,201,490,081.57Разом ТІМ «Рошенин»0,440,800,201,440,061,50Всього0,790,800,201,790,061,86

Отже, на основі використання методики оборотності в даному питанні було розраховано норми товарних запасів для кожної товарної групи та по підприємству в цілому. Визначені розрахункові норми товарних запасів складаються з п'яти елементів: норми запасу представницького асортименту, транспортного запасу, технологічного запасу, запасу поточного поповнення, страхового запасу.


.2 Планування обсягу товарних запасів ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест»


Для визначення планового нормативу товарних запасів ( у тис. грн.) у 2013 році необхідно на основі фактичних показників періоду обороту перейти до вартісного обсягу запасів по кожній товарній групі.

Планування обсягу товарних запасів здійснимо на основі використання двох методів:

) На основі екстраполяції структури товарних запасів та визначення їх загального обсягу в залежності від планового товарообороту.

На основі спланованого обсягу товарообороту визначається плановий обсяг загального залишку товарних запасів. Для визначення планового обсягу залишку товарних запасів використовується коефіцієнт співвідношення обсягу товарообороту та обсягу товарних запасів у звітних періодах.

Потім на основі спланованого загального залишку товарних запасів визначаються їх планові обсяги в розрізі кожної асортиментної позиції методом екстраполювання структури товарних запасів у останньому звітному періоді на плановий період.

При розробці варіантів можливого товарообороту використовуються в основному економіко-статистичний метод прогнозування - метод екстраполювання динамічних рядів - базується на розрахунку темпів росту та перенесення існуючих тенденцій на плановий період. Використання даного методу передбачає розрахунок трьох можливих варіантів прогнозного значення можливого товарообороту (табл. 3.4).

·розрахунок прогнозного обсягу можливого товарообороту, розрахованого на основі ланцюгового темпу росту;

·розрахунок прогнозного обсягу можливого товарообороту, розрахованого на основі середнього темпу росту;

·розрахунок прогнозного обсягу можливого товарообороту, розрахованого на основі середнього абсолютного відхилення.


·Таблиця 3.4.

Визначення можливого обсягу товарообороту (щоквартального) на 2013 рік ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест»

ПоказникиТехніка розрахунку1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал123456Фактичний товарооборот звітного періоду (без ПДВ), тис.грн.ТОф19 747,225 718,119 770,841 216,7Темп росту товарообороту останнього звітного періоду (ланцюговий)ТОф4кв / ТОф4кв2,08середній темп росту товарообороту за весь період1,28Середнє абсолютне відхилення товарообороту протягом досліджуваного періоду, тис.грн.7156,5Визначення впливу фактора сезонності на прогнозований результатДС=(4 * ТОф1кв.) / (ТОф1кв+ТОф2кв.+ТОф3кв.+ТОф4кв.)0,046Визначення прогнозних обсягів товарообороту трьома методами:Прогнозне значення на 5 квартла, тис.грнВідхилення від значення за 4-й квартал, тис.грнСереднє відхилення, тис.грн {ЛтОпр)Прогнозний обсяг можливого товарообороту, розрахований на основі ланцюгового темпу ростуТОпр1 = ТОф4кв * ТОф4кв/ТОф3кв81 940,7-40 724,0-18 217,2Прогнозний обсяг можливого товарообороту, розрахований на основі середнього темпу ростуТОпр2=ТОф4кв*ТПсер50 231,2-9014,5Прогнозний обсяг можливого товарообороту, розрахований на основі середнього абсолютного відхиленняТОпр3=Т()ф4кв + Д ТО46 129,9-4 913,2Визначення прогнозного обсягу можливого товарооборотуСереднє значення прогнозних значень, тис.грн.ТОпр=ТОф4кв + ТОпр2+ТОпрз58 662,5Можлива похибка (середнє відхилення прогнозних значень від фактичного за 4 квартал )ДТОпр-18 217,2Крайній верхній варіант прогнозу, тис.грн.Т()прпес = ТОпр-ДТОпр77 651,1Усереднений варіант прогнозу, тис.грн.ТОпрвиваж=(ТОпрпес+ТОпропт)/258 662,5Крайній нижній варіант прогнозу, тис.грн.ТОпропт' = ТОпр + ДТОпр40 445,3


На основі визначених прогнозних значень можливого товарообороту визначаємо середнє відхилення прогнозних значень від фактичного за 4 квартал. Дане відхилення буде можливою похибкою розрахунків. Також визначаємо середнє прогнозне значення можливого товарообороту в 1-му кварталі 2013 -го року за трьома варіантами:

Варіант 1 - 77 651,1 тис.грн;

Варіант 2 - 58 662,5 тис.грн;

Варіант 3 - 40 445,3 тис.грн;

Середня похибка складає ± 18 217,2 тис.грн.

Таким чином, враховуючи фактор впливу сезонності, доцільно прийняти за планове значення товарообороту 3-й варіант прогнозу. Планове щоквартальне значення товарообороту становитиме 40 445,3 тис.грн., або 161 781,2 тис.грн. у 2013 році.

Тепер визначимо плановий обсяг товарних запасів в цілому по підприємству на кінець 1-го кварталу 2013 року.


Таблиця 3.5.

Планування нормативу залишку товарних запасів ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» на кінець 1-го кв. 2013 року

ПоказникФактПлан1 кв.2 кв.3 кв.4кв.1 кв.Середній обсяг ТЗ, тис.грн.808763,7769,9705,35-Товарооборот (без ПДВ), тис.грн.1974725718197714121740455,3Коефіцієнт співвідношення запасів та товарообороту0,0410,030,0390,0171-Плановий обсяг ТЗ, тис.грн.692,32

Наступним кроком є визначення планових нормативів залишків товарних запасів в розрізі їх асортиментної структури (табл. 3.6).


Таблиця 3.6.

Планування нормативів залишків ТЗ ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» в розрізі асортиментної структури товарообороту на 2013 рік

Стаття товарних запасівСтруктура товарних запасів на кінець 4-го квраталу, %Середній коефіцієнт зміни періоду обороту тзПланова структура товарних запасів, %Загальний плановий обсяг товарних запасів, тис.грн.Плановий обсяг T3 в розрізі асортиментних позицій, тис.грн.АБвГДЕ = Д*Г/100Продукція Ї М «Минток»Рис в упаковці в асс. (вага 500 г)5,20.7095.0692,334,6Рис в упаковці в асс. (вага 1 к)2,80.6552,416,6Гречка в упаковці в асс. (вага 500 І)4.20.7334,128.4Майка в упаковці в асс. (вага 5004.20.6843.927.0Пшоно в упаковці в асс. (вага 5005.50.7495.538,1Цукор в упаковці в асс. (вага 1 кг)4.40.6673.927,0Вівсяні пластівці в упаковці в асс. (вага 0.95 кг)5,00.7715,135.3Рис порційної серії в пакетиках для варкн (boil-in-bag) (по 4 пакетики) в асс.5,80,6955.437.4Рис порційної серії в пакетиках для варки (boil-in-bag) (по 8 пакетики) в асс.4.40.7154.229,1Рис серії для сеі мента I loReC'a в упаковці по 5 кг в асс.5.30.7275,235,9Раздм ТМ «Мишок»46.60.70944,7309,7ТМ „Рошенин"0,00.00.0Рис довгий в упаковці (вага 500г)5,20,8125,739.5Рис круглий в упаковці (вага 500г)4,40.7354,329.8Горох цілий в упаковці (вага 500г)3,70.8334,228,8Горох колотий в упаковці (вага 500 ~г)4.40,7914.732.5Крупа перлова в упаковці (вага 500 г)6.50.8867.753.6Пшоно в упаковці (вага 500 г)4,80,7514.833.2Гречка в упаковці (вага 500 г)5.30.7105,034,6Гречаний проділ в упаковці (вага 500 г)4.20.8124,631.8Крупа ячмінна в упаковці (вага 500 г)4,80,6894.430.5Крупа пшоняна в упаковці (вага 500 і)5.30.8125.739,5Крупа вівсяна в упаковці (вага 500 і)4.80.6474.229,1Раюм ТМ „Рошенин"53.40.77255.7385,6Всього100.00.739100,06923

Таким чином, при визначенні планової структури товарних запасів було визначено середній темп зміни періоду обороту - шляхом знаходження середньо квартального темпу росту періоду обороту. Врахування фактора зміни періоду обороту при планування планової структури є необхідним, оскільки це визначає тенденції у необхідності формування окремих запасів товарів в тій чи іншій пропорції по відношенню до загальної структури запасів. Так, якщо для певних товарів спостерігається більш стрімке зростання / зниження періоду обороту (при зростанні темп приросту періоду обороту є більшим від 1, а при зменшенні - меншим за 1) то відповідно і потреба у формуванні обсягу їх нормативних залишків зростає / спадає. Таким чином, визначення планової структури ТЗ на основі врахування середніх темпів приросту періоду обороту ТЗ максимально наближає результати планових розрахунків до реальних тенденцій.

) Планування товарних запасів на основі планових норм їх обороту та встановлення планового нормативу

Виходячи з планового квартального обсягу товарообороту у 2013 році в розмірі 40 445,3 тис.грн., фактичної структури товарообороту та планових норм обороту товарних запасів, ми можемо визначити планові нормативи (табл. 3.7).


Таблиця 3.7.

Планування нормативів залишків товарних запасів ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» на основі планових норм обороту

Стаття товарних запасівНорма товарних запасів у 2013 році днівПлановий товарооборот, тис.грн. (без ПДВ)Структура товарообороту, %Обсяги товарних запасів у плановому періоді, тис.грнПродукція ТМ «Минток»НпТОnWНП*ТОn*W/90Рис в упаковці в асс. (вага 500 г)2.140445,30,0544,1Рис в упаковці в асс. (вага 1 к)3,70,0472,4Гречка в упаковці в асс. (вага 500 г)2,80,0453,4Манка в упаковці в асс. (вага 500 г)2,60,0674,6Пшоно в упаковці в асс. (вага 500 гі)2,240445,30,0655,8Цукор в упаковці в асс. (вага 1 кг)2,80,0782,6Вівсяні пластівці в упаковці в асс. (вага 0.95 кг)2.10,0543,2Рис порційної серії в пакетиках для варки (boil-in- bag) (по 4 пакетики)васс.1.10,0839,2Рис порційної серії в пакетиках для варки (boil-in- bag) (по 8 пакетики) в асс.1,90,0545,8Рис серії л.тя сегмента HoReCa в упаковці по 5 кг в асс.1.10,0628.2Разом ТМ «Минток»2.2I'M «Рошенин»1.0Рис лові ий в упаковці (вага 500 г)1.70,0431,3Рис круглий в упаковці (вага 500 г)2,00,0547,3Горох цілий в упаковці (вага 500 г)1.90,0324,7Горох колоній в упаковці (вага 500 г)1,50,0424,1Крупа перлова в упаковці (вага 500 г)1.50,0425,3Пшоно в упаковці (вага 500 г)1.80,0536,0Гречка в у паковці (вага 500 г)1.70,0645,4Гречаний проділ в упаковці (ваіа 500 г)1.50,0320,4Крупа ячмінна в упаковці (вага 500 і)1.20,0318,2Крупа пшоняна в у паковці (вага 500 г)1.40,0318,5Крупа вівсяна в упаковці (вага 500 г)1.60,0534,7Всього1,00865,0Отже, плановий обсяг товарних запасів за даним методом планування складає 865,0 тис.грн.

Зважений за двома методами планування обсяг товарних запасів у 2013 році становитиме:

Зп - (692,3 + 865,0) / 2 = 778,7 тис.грн.

Отже, плановий обсяг товарних запасів у 2013 році складає 778,7 тис.грн. Він може коливатися в межах від 692,3 тис.грн. до 865,0 тис.грн.


.3 Оперативне регулювання та контроль за утворенням товарних запасів ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест»


Також доцільно здійснити порівняльний аналіз планової та фактичної норм товарних запасів, що дасть можливість виявити відхилення і визначити напрямки контролю за формування та використанням товарних запасів.

Нижче в таблиці 3.8 наведено показники фактичних та планових норм товарних запасів досліджуваного підприємства.


Таблиця 3.8.

Норма товарних запасів ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» у 2013 році

Стаття товарних запасівСередній період обороту товарних запасів у 4 кв. 2012 року, днівСередній період обороту товарних запасів у 2012 році, днівНорма товарних запасів у 2013 році, днівВідхилення, днівПродукція ТМ «Минток»Рис в упаковці в асс. (вага 500 г)1,53,42.1-1.4Рис в упаковці в асс. (вага 1 к)1.13,03,70.8Гречка в упаковці в асе. (вага 500 г)1,63,32,8-0,5Манка в упаковці в асс. (вага 500 г)1,22,72,6-0,1Пшоно в упаковці в асс. (вага 500 е )1,63,42,2-1,1Цукор в упаковці в асс. (вага 1 кг)1,22,82,80.0Вівсяні пластівці в упаковці в асс. (вага 0,95 кг)1,83,42,1-1,3Рис порційної серії в пакетиках для варкії (boil-in- bag) no 4 пакетики) в асс.1,32,81.1-1,7Рис порційної серії в пакетиках для варкії (boil-in- bag) (по 8 пакетики) в асс.1,53,01,9-1.1Рис серії для сегмента 1 НoReCa в упаковці по 5 кг в асе.1,43,11.1-2.1Разом ТМ «Мишок»1,43,12,2-0.9ТМ «Рошенин»0,01,01.0Рис довгий в упаковці (вага 500 г)2,03,61,7-1.8Рис круглий в упаковці (вага 500 г)1,32,52.0-0.5Горох цілий в упаковці (вага 500 г)2,23,21.9-1,3Горох колоній в упаковці (вага 500 г)2,03,51,5-2,0Крупа перлова в упаковці (вага 500 г)2,43.91.5-2.5Пшоно в упаковці (вага 500 г)1,63,31,8-1.5Гречка в упаковці (вага 500 г)1,32,81,7-1.0Гречаний проділ в упаковці (КІН і: 500 і)2,43,61,5-2,1Крупа ячмінна в упаковці (вага 500 г)234,21,2-2,9Крупа пшоняна в упаковці (вага 500 і)2,94,51,4-3,1Крупа вівсяна в упаковці (вага 500 г)1,72,81,6-1,2Ряюм ТМ «Рошенин»1,93,31,5-1.8Всього1.63,21,9-1,3

У 2013 році прогнозується зменшення середніх норм товарних запасів на підприємстві, що зумовлене скорочення частини складських площ та зростання кількості завозів. Внаслідок цього відбувається одночасне вивільнення частини грошових коштів з обороту підприємства, а також зростання транспортних витрат підприємства. Таким чином, для визначення економічної ефективності планування норм та нормативів товарних запасів у 2013 році необхідно спів ставити приріст прибутку та приріст транспортних витрат від зниження нормативу товарних запасів та зростання їх транспортного обслуговування. Орієнтовне зростання кількості завозів на місяць прогнозується десь на рівні 35%. Транспортний тариф за один завоз складає 1,2 тис.грн., у 2013 році планується його зростання до рівня 1,3 тис.грн. Нижче в таблиці 3.8 наведено розрахунок приросту транспортних витрат від зменшення обсягу товарних запасів на підприємстві.


Таблиця 3.8.

Розрахунок приросту транспортних витрат від зменшення обсягу товарних запасів ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» у 2013 році

ПоказникиАлгоритм розрахунку20122013 (план)Кількість завезень, разівК90108Плановий приріст кількості завезень, разівКпр18Транспортний тариф одного завезення, тис.грн.Т1,21,3Плановий приріст транспортних витрат, тис.грн.Тпл*(К+Кпр)140,4

Таким чином, приріст транспортних витрат становитиме 140,4 тис.грн. Розрахуємо приріст комерційного доходу від зменшення (збільшення) норм товарних запасів по кожній товарній групі, яку реалізує підприємство (табл. 3.9).


Таблиця 3.9.

Приріст комерційного доходу від зменшення (збільшення) норм товарних запасів ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» у 2013 році

Стаття товарних запасівЗміна норми товарних запасів в плановому періоді, дняПлановий щоквартал. Товарооборот У 2013 р., тис.грн. (без ПДВ)Сума вивільнених коштів (+), залучених (-) в оборот внаслідок зниження/зростання норм товарних запасів, тис.грн.Рівень операційної маржі, %Приріст комерційного доходу, тис.грн.ЛНТОтВК-АН* ТОт/360Мо=ВП/ТОАКД=ВК*МоПродукція ТМ «Минток»Рис в упаковці в асс. (вага 500 і)-1,440 445,300156,20.07211.2Рис в упаковці в асс. (вага 1 к)0,8-85,8-6.2Гречка в упаковці в асс. (вага 500 г)-0,558,04.2Манка в упаковці в асс. (вага 500 г)-0,114,61.0Пшоно в упаковці в асс. (вага 500 і)-1,1127.99.2Цукор в упаковці в асс. (вага 1 кг)0,0-1.9-0,1Вівсяні пластівці в упаковці в асс. (вага 0.95 кг)-1.3147,110.5Рис порційної серії в пакеінках для варки (boil-in-bag) (по 4 пакетики) в асс.-1,7193,113.8Рис порційної серії в пакетиках для варки (boil-in-bag) (по 8 пакетики) в асс.-1,1128,092Рис серії для сегмента HoReCa в упаковці по 5 кг в асс.-2.1231,016,6Раїом ТМ «Минток»-0,997,07.0ТМ „Рошенин"1,0-112,3-8,1Рис довгий в упаковці (ваіа 500 г)-1,8206.414,8Рис круглий в упаковці (вага 500 г)-0,556.04,0Горох цілий в упаковці (вага 500 і)-1,3149.610.7Горох колотий в упаковці (вага 500 г)-2.0220.215,8Крупа перлова в упаковці (ваіа 500 г)-2,5278,820.0Пшоно в упаковці (ваг а 500 г)-1,5167.712.0Гречка в упаковці (вага 500 г)-1,0115,88.3Гречаний проділ в упаковці (вага 500 г)-2.1240,217.2Крупа ячмінна в упаковці (вага 500 г)-2.9330,823,7Крупа пшоняна в упаковці (ваі а 500 г)-3,1343,424.6Крупа вівсяна в упаковці (вага 500 г)-1,2139,910.0Разом ТМ «Рошенин»-1,8204,014.6Всього3 405,5244,2

На основі проведених розрахунків можна стверджувати, що приріст комерційного доходу в результаті змін норм товарних запасів становитиме 244,2 тис.грн.

Отже, економічний ефект від реорганізації системи управління запасами становитиме:

Еф = 244,2 -140,4 = 103,8 тис.грн.

Таким чином, при визначенні планової структури товарних запасів було визначено середній темп зміни періоду обороту - шляхом знаходження середньо квартального темпу росту періоду обороту. Врахування фактора зміни періоду обороту при планування планової структури є необхідним, оскільки це визначає тенденції у необхідності формування окремих запасів товарів в тій чи іншій пропорції по відношенню до загальної структури запасів. Так, якщо для певних товарів спостерігається більш стрімке зростання / зниження періоду обороту (при зростанні темп приросту періоду обороту є більшим від 1, а при зменшенні - меншим за 1) то відповідно і потреба у формуванні обсягу їх нормативних залишків зростає / спадає. Таким чином, визначення планової структури ТЗ на основі врахування середніх темпів приросту періоду обороту ТЗ максимально наближає результати планових розрахунків до реальних тенденцій.

Для підвищення ефективності контролю за формуванням та використанням товарних запасів доцільно впровадити систему контролінгу. На першій стадії введення системи контролінгу запасів на підприємстві "Торговий Дім «Вестінвест" було б доцільним не передбачати окремої посади контролера. Контролінг може існувати просто як функція всередині компанії і здійснюватись бухгалтером.

Але в подальшому рекомендується взяти на роботу одного контролера. В ідеалі, суб'єктами контролінгу мають бути представлені професійна команда аналітиків, що володіють фінансовими інструментами і здатні надавати необхідну інформацію в короткі терміни і в потрібному вигляді. Але процес залучення висококваліфікованих фахівців та і саме впровадження контролінгу є достатньо витратним. З огляду на це доцільно обмежитись введенням однієї посади контролера на підприємстві ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест».

Отже, на впровадження системи контролінгу необхідно спрямувати діяльність всіх структурних підрозділів і служб і треба розробити:

·схему організаційної структури;

·положення функціональний обов'язків і прав служби контролінгу (контролера);

·інформаційні потоки, забезпечуючи своєчасну інформацію по результатах діяльності підрозділів підприємства;

·способи повідомлення керівникам по виявлених недоліках.

Служба контролінгу повинна бути безпосередньо підпорядкованою с рівнику підприємства або першому керівнику, якщо розглядати управління на іншому рівні. Це обґрунтовується тим, що служба контролінгу при підготовці матеріалів для першого керівника використовує дані діяльності всіх служб, у тому числі фінансової, економічної служби (їхніх керівників); бухгалтери тощо. Таким чином, виключається можливість необ'єктивної оцінки стану підприємства з боку окремих керівників (заступників керівника підприємства, управління). Тому, на досліджуваному підприємстві контролер напряму повідомлятиме директора про результати своєї роботи.

Для ефективної діяльності служба контролінгу повинна інтегрувати свою систему з діяльністю інших підсистем внутрішнього економічного механізму системою бухгалтерського обліку і звітністю. Для цього служба контролінгу розробляє систему внутрішньої звітності з визначенням центрів збору інформації, показників які необхідно зібрати, строки подання звіту і методах його складання, мету з якою збираються дані, адресат інформації.

Отже, розглянемо місце системи контролінгу в організаційній структурі й її функціонування на підприємстві ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» (рис. 3.1).


1-збір основної інформації, з метою її аналізу, обробки та підготовки управлінських рішень;

2-контролер напряму повідомлятиме директора про результати своєї роботи

Рис. 3.1. Запланована схема організаційної структури ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» з функціонуючою системою контролінгу


Спеціаліст служби контролінгу повинен відповідати певним умовам: знати складові контролінгу - бухгалтерський облік, аналіз, аудит, економіку підприємства, маркетинг, методику планування, добре володіти своїми функціями.

На підприємстві ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» мають бути створені вихідні рамкові умови по відбору особи на посаду контролера. Однією з них є специфічний засіб мислення фахівця з контролінгу, для якого характерним є:

·чітке визначення та постійна робота в напрямку реалізації узгоджених загальних цілей підприємства;

·зустрічне управління в умовах багатостороннього співробітництва та командної співпраці;

·врахування побічних факторів впливу на процес управління;

Отже, розглянемо місце системи контролінгу в організаційній структурі і її

Øрозуміння підприємства як відкритої для навчання системи;

Øорієнтація на кругообіг завдань.

Контролер має надавати супроводжуючу підтримку менеджменту в процесі здійснення управління, орієнтованого на досягнення встановлених цілей. Це означає, що в процесі своєї діяльності:

·контролер має піклуватися щодо прозорості результатів діяльності, фінансів, процесів та стратегій, завдяки чому сприяє підвищенню ефективності діяльності підприємства;

·контролер має координувати окремі цілі та плани в рамках єдиної системи та розробляти орієнтовану на майбутнє звітність;

·контролер має організовувати процес контролінгу таким чином, щоб кожен з носіїв управлінських рішень міг діяти цілеорієнтовано;

·контролер має гарантувати оперативне доведення необхідної інформації;

·контролер має розвивати та підтримувати систему контролінгу на досліджуваному підприємстві.

Слід зазначити, що на наступних етапах організації контролінгу можливе використання більш складних у методологічному відношенні варіантів контролінгу. Зрозуміло, що розширення господарської діяльності припускає і збільшення обсягу контролінгової інформації, з яким одному працівнику впоратися неможливо. У зв'язку з цим введення в штат служби контроллінгу нових працівників буде виправданим рішенням.

Важливим аспектом впровадження системи контролнгу на досліджуваному підприємстві є визначення економічного ефекту від таких заходів. Насправді, досить важко передбачити на практиці основні зрушення у покращенні запасів, які можуть відбутися в результаті впровадження системи контролінгу. Також важко визначитися з методикою визначення економічного ефекту. Проте, слід врахувати той факт, що підвищення рівня контрою за фінансовим станом в цілому дає можливість більш глибоко аналізувати тенденції у зміні грошових потоків, впливу зміни умов роботи з постачальниками і покупцями на фінансові результати, зміни періоду обороту ТМЦ, дебіторської та кредиторської заборгованості, тощо.

Основними етапами при визначенні ефекту від впровадження системи контролінгу запасів будуть наступні (рис. 3.2):

·Визначення зміни умов роботи з постачальниками і покупцями на фінансові результати, зміни періоду обороту ТМЦ, дебіторської заборгованості та кредиторської заборгованості;

·Визначення планового фінансового результату при незмінних умовах (тобто за відсутності системи контролінгу);

·Визначення планового фінансового результату при умові впровадження системи контролінгу;

·Визначення різниці (економічного ефекту) між плановим фінансовим результатом при умові впровадження системи контролінгу та при умові її відсутності.


Рис. 3.2. Основні етапи планування фінансово-економічного ефекту від впровадження системи контролінгу


Для визначення впливу впровадження системи контролінгу на зміну умов роботи з постачальниками і покупцями на фінансові результати, зміну періоду обороту ТМЦ, дебіторської заборгованості та кредиторської заборгованості необхідно скористатися інформацією, наведеною в таблиці 3.10.


Таблиця 3.10.

Основні показники зміни роботи фінансово-економічної системи ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» за умови впровадження системи контролінгу запасів

ПоказникОд. виміруЗначення зміниПриміткаЗміна періоду інкасації дебіторської заборгованості%-20Щомісячний оперативний моніторинг роботи з покупцями та стимулювання їх до погашення ДЗ дадуть змогу скороти залишки ДЗ на балансні як мінімум на 20% (виходячи з досвіду роботи інших фірм)Зростання виручки (нетто) по основним контрактам%+ 10Щомісячний оперативний моніторинг роботи з постачальниками і покупцями та формування більш вигідних умов поставок та реалізації дадуть можливість як мінімум на 10% збільшити чистий дохід (виходячи з досвіду роботи інших фірм)Зменшення рівня витрат обігу%-15Проведення оперативного щомісячного аналізу та бюджетування дадуть можливість оптимізувати витрати обігу підприємства за рахунок зменшення в їх складі інших операційних витратЗменшення рівня оподаткування прибутку внаслідок покращення податкової оптимізації та податкового планування%-50Проведення оперативного щомісячного аналізу та бюджетування дадуть можливість оптимізувати сплату податку на прибуток за рахунок коригування у фінансовому та податковому обліках бази оподаткування прибутку в бік зменшення

Таким чином, для оптимізації нормативу залишків товарних запасів на досліджуваному підприємстві та постійному моніторингу ефективності їх формування та використання, доцільно здійснювати впровадження системи контролінгу запасів. Впровадження системи контролінгу дасть можливість розширити оперативність управління залишками товарних запасів, здійснювати доставки в оптимальні терміну та економно використовувати кошти, що спрямовуються у формування товарних запасів.

Всі експертні показники сформовані як результат спілкування з фінансовими та комерційними директорами деяких фірм-аналогів


Висновки та пропозиції


Проведене дослідження дипломної магістерської роботи дає можливість сформулювати наступні висновки та пропозиції:

. Товарні запаси підприємства є важливою фінансово-економічною категорією, яка визначає його здатність провадити торговельну діяльність на протязі визначеного терміну. Аналіз різноманітних підходів до визначення товарних запасів дає підстави стверджувати, що існує два основних підходи до їх визначення - економічний та фінансовий. З точки зору економічного підходу товарні запаси розглядаються як вже сформований матеріальний ресурс діяльності. З точки зору фінансового підходу товарні запаси розглядають як кошти, вкладені у формування даного матеріального ресурсу.

Величина товарних запасів і оборотність залежать від багатьох чинників. Одні з цих чинників прискорюють швидкість обігу товарів і завдяки цьому об'єктивно зменшують необхідну величину запасів, інші, навпаки, уповільнюють швидкість товарного обігу і завдяки цьому збільшують розмір запасів. Знаючи це, можна виявити резерви прискорення оборотності запасів підприємства, знизити витрати на утворення і зберігання товарних запасів.

Управління товарними запасами торговельного підприємства є складним і системним процесом. Фінансово-економічний підхід до управління товарними запасами хоча і абстрагований від фізичної картини функціонування технологічної системи господарського процесу, проте все ж обов'язково повинен враховувати основні характеристики товарних запасів, які виражаються у формі опосередкованих (між фізичною та інформаційною картинами) показників - період обороту окремих видів запасів в залежності від технології та процесу реалізації. Процес управління товарними запасами складається з таких етапів: ретроспективний аналіз розвитку товарообороту та аналіз його поточного стану; визначення планової потреби в окремих видах товарів: обґрунтування приросту надходження та реалізації товарів, можливості дефіциту або надлишку; визначення джерел фінансування приросту товарних запасів та способів зменшення надлишків; здійснення процесу фінансування та формування товарних запасів; аналіз відхилень фактично отриманих результатів управління товарними запасами від запланованих; коригування політики управління товарними запасами та вироблення пропозицій; наскрізного контролю на всіх етапах процесу управління.

. В результаті моніторингу системи управління товарними запасами на досліджуваному підприємстві можна зробити висновки про те, що вона функціонує відповідно до врахування інтересів генерального дилера -ТОВ«ТД Адвантіс». Оцінка стану управління формування та використанням товарних запасів на підприємстві підтверджує необхідність пошуку напрямків оптимізації управління як в плані зменшення понаднормативних залишків запасів, так і в плані налагодження більш організованого постачання та збуту продукції. Схема роботи ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» наближена до давальницької, але на відміну від неї має замкнений комерційний цикл (вся доходність по операціям поставок реалізації осідає у 100% - му обсязі на підприємствах ТОВ «ТД Адвантіс» та ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест», що працюють на умовах довгострокових договорів).

Відповідно до визначених особливостей логістичної концепції управління товарними запасами на ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» залишки окремих товарів на складі формуються не виходячи з планових обсягів реалізації, з надлишком відповідно до обсягів надходження круп у переробку. В цілому, наведена логістична концепція управління товарними запасами для ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» не є оптимальною у фінансовому відношенні. З одного боку формування понаднормативних (виходячи з потреб реалізації в періоді) залишків товарних запасів забезпечує постійну наявність як виробничих (необробленої і не розфасованої крупи та цукру), так і товарних запасів. З іншого боку ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» повинно здійснювати постійні оплати по факту поставки за отримані запаси, що свідчить певні альтернативні витрати, які несе підприємство, відволікаючи вільні кошти з обороту на формування надлишкових товарних запасів.

Основними визначальними факторами впливу на залишки товарних запасів на досліджуваному підприємстві є обсяги товарообороту, обсяги надходження товарів на склад, рівня ділової активності реалізації (періоди обороту товарних запасів за товарооборотом), рівня інтенсивності завозу товарів (періоди обороту товарних запасів за надходженням). Вплив рівнів ділової активності обороту та інтенсивності завозу є інтенсивними факторами впливу на формування та використання товарних запасів.

Інтегральний показник ефективності використання товарних запасів, склав 65,1, що свідчить про ефективне використання ресурсів підприємства, але у порівнянні з даним показником ТОВ «Капрі», де цей показник дорівнює 37,9 він набагато вищий, що підтверджує більш ефективне використання товарних ресурсів ніж у конкурента. У звітному році порівняно з попереднім на ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» спостерігається зростання ресурсовіддачі товарних запасів. Це говорить про зростання обсягу товарообороту на 1 грн. використаних товарних запасів, тобто це результат зростання ефективності використання запасів. Аналогічно, але меншими темпами розвивається ситуація на ТОВ «Капрі», тут спостерігається підвищення ресурсовіддачі товарних запасів. У 2012 році відбулося зростання рентабельності товарних запасів на обох підприємствах, причому на ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест» ці показники вище майже в три рази ніж на ТОВ «Капрі».

Зростання ресурсовіддачі товарних запасів на обох підприємствах конкурентах свідчать про більш динамічні тенденції розвитку товарообороту порівняно з формуванням товарних запасів. Тобто, на 1 грн. товарних запасів припадає більше товарообороту.

. На основі використання методики оборотності було розраховано норми товарних запасів для кожної товарної групи та по підприємству в цілому. Визначені розрахункові норми товарних запасів складаються з п'яти елементів: норми запасу представницького асортименту, транспортного запасу, технологічного запасу, запасу поточного поповнення, страхового запасу. Для визначення планового нормативу товарних запасів (у тис. грн.) у 2013 році на основі фактичних показників періоду обороту було здійснено перехід до вартісного обсягу запасів по кожній товарній групі. Плановий обсяг товарних запасів за даним методом планування складає 865,0 тис.грн. Зважений обсяг товарних запасів у 2013 році становитиме 778,7 тис.грн. Він може коливатися в межах від 692,3 тис.грн. до 865,0 тис.грн. У 2013 році прогнозується зменшення середніх норм товарних запасів на підприємстві, що зумовлене скорочення частини складських площ та зростання кількості завозів. Внаслідок цього відбувається одночасне вивільнення частини грошових коштів з обороту підприємства, а також зростання транспортних витрат підприємства. Таким чином, для визначення економічної ефективності планування норм та нормативів товарних запасів у 2013 році необхідно спів ставити приріст прибутку та приріст транспортних витрат від зниження нормативу товарних запасів та зростання їх транспортного обслуговування. Орієнтовне зростання кількості завозів на місяць прогнозується десь на рівні 35%. Транспортний тариф за один завіз складає 1,2 тис.грн., у 2013 році планується його зростання до рівня 1,3 тис.грн. На основі проведених розрахунків можна стверджувати, що приріст комерційного доходу в результаті змін норм товарних запасів становитиме 244,2 тис.грн. Таким чином, при визначенні планової структури товарних запасів було визначено середній темп зміни періоду обороту - шляхом знаходження середньо- квартального темпу росту періоду обороту. Врахування фактора зміни періоду обороту при планування планової структури є необхідним, оскільки це визначає тенденції у необхідності формування окремих запасів товарів в тій чи іншій пропорції по відношенню до загальної структури запасів. Так, якщо для певних товарів спостерігається більш стрімке зростання / зниження періоду обороту (при зростанні темп приросту періоду обороту є більшим від 1, а при зменшенні - меншим за 1) то відповідно і потреба у формуванні обсягу їх нормативних залишків зростає / спадає. Таким чином, визначення планової структури ТЗ на основі врахування середніх темпів приросту періоду обороту ТЗ максимально наближає результати планових розрахунків до реальних тенденцій.

Нами було запропоновано реорганізувати систему управління товарними запасами на підприємстві і створити відповідний механізм їх контролінгу. Економічний ефект від реорганізації системи управління запасами становитиме 103,8 тис.грн.

На першій стадії введення системи контролінгу запасів на підприємстві 'Торговий Дім «Вестінвест» було б доцільним не передбачати окремої посади контролера. Контролінг може існувати просто як функція всередині компанії і здійснюватись бухгалтером.

Але в подальшому рекомендується взяти на роботу одного контролера. В ідеалі, суб'єктами контролінгу мають бути представлені професійна команда аналітиків, що володіють фінансовими інструментами і здатні надавати необхідну інформацію в короткі терміни і в потрібному вигляді. Але процес залучення висококваліфікованих фахівців та і саме впровадження контролінгу є достатньо витратним. З огляду на це доцільно обмежитись введенням однієї посади контролера на підприємстві ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест».

Отже, на впровадження системи контролінгу необхідно спрямувати діяльність всіх структурних підрозділів і служб і треба розробити: схему організаційної структури; положення функціональний обов'язків і прав служби контролінгу (контролера); інформаційні потоки, забезпечуючи своєчасну інформацію по результатах діяльності підрозділів підприємства; способи повідомлення керівникам по виявлених недоліках.


Список використаної літератури


1.Господарський кодекс України: Закон України №436-4 від 16.01.2003р.

2.Закон України «Про захист прав споживачів» (в редакції від 15.12.2006 р.) // Відомості Верховної ради України. - К., 1994.

3.П (с) БО № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затверджений наказом МФУ від 21.03.1999, № 87

4.П (с) БО № 2 «Баланс», затверджений наказом МФУ від 31.03.1999 року № 87

5.П (с) БО № 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом МФУ від 31. 03.1999 року № 87

6.Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми: Монографія,- К.: КНЕУ,2005.-245 с.

7.Мазаракі А.А., Бланк І.О., Лігоненко Л.О., Гуляєва Н.М. Внутрішня торгівля в Україні: економічні умови ефективного розвитку: Монографія - К.: КНТЕУ, 2008р - 194с.

8.Смолін І.В. Стратегічне планування розвитку організації : Монографія. - К.: КНТЕУ, 2004р - 344с.

9.Академия рынка: Маркетинг: Пер. с фр. / А. Дайан, Ф.Букерель, Р. Ланкар и др. - Зкономика, 2003. - 752с.

10..Акимова И. Промышленный маркетинг.-К.: «Знання», 2005.-294 с.

11.Алексеева М. Планирование деятельности фирмы. - Экономика, Москва, 2003-256с.

12.Альбеков А.У. Экономика торгового предприятия. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005.-512 с.

13.Андрійчук В.Г. Економіка підприємств. - К.: Знання, 2003р. -516 с.

14.Афанасьєв М.П. Маркетинг: Стратегия и практика фирмы.-М.: AO «Фикстатформ», 2010 - 398с.

15.Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственой деятельности. - М: Экономика, 2003. - 410с.

16.Бланк І.А. Основи фінансового менеджменту. - К.: Ніка-центр, 2003. - 842 с.

17.Бланк И.А. Торговий менеджмент. - К.: Ельга, 2004. - 488 с.

18.Близнюк С.В.Стратеічний маркетинг торговельної фірми. - К.%: логос, 2008.-150с.

19.Болт Г. Практическое руководство по управленню сбытом / М: Экономика, 1991 - 146 с.

20.Болюх М.А. та інші. Фінансовий аналіз. - К.: КНЕУ, 2003р. - 556 с.

21.Власова Н.О., Пономарьова Ю.В. Формування ефективної закупівельної політики підприємств роздрібної торгівлі. - Харків, 2003-345с.

22.Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент. - К.: КНЕУ, 2005.

23.Гаркавенко С.С. Маркетинг.-К.:Лібра, 2004.-382 с.

24.Герасимчук В.Т. Маркетинг: Теорія і практика: Навч. посібник для вузів,- К.: Вища шк., Головне видавництво,2004-854с.

25.Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М.: Финпресс, 2008. - 416с.

26.Дихтль Е., Хершген Х.Практический маркетинг: Учеб. Пособие / Пер. с нем. А.М.Макаров; под ред И.С. минко. - М.: - высш. шк., 2005-255 с.

27.Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2005. - 172 с.

28.Економіка виробничого підприємництва.-К.: Т-во «Знання», КОО, 2008.-405 с.

29.Канаян К. Проектирование магазинов и торговых центров/М.: Юнион-Стандарт, 2005 -518 с.

30.Кардаш В.Я. Маркетингова торгова політика. - К.: КНЕУ, 1997- 256с.

31.Картер Г. Эффективная реклама: Путеводитель для мелких предприятий: Пер.с англ./под ред. Н.М.Пеньковой. - М.Прогресс, 2001- 248с.

32.Котлер Ф. Маркетинг - менеджмент пер. с англ. - с. пб. - М. -X,- Мн.: питер, 2004. - 888с.

33.Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. с англ. под ред. О.А. Третьяк, JI.A. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. - СПб: "Питер", 2003. - 896 с.

34.Котлер Ф. Основьі маркетинга.-М.: Прогресе, 2001.-734 с.

35.Котлер Ф. Основи маркетинга: пер. с англ. - К. - М. - с. пб.: Вилямс, 2002.-1055 с.

36.Климов А.К. Зкономика предприятия. - М.: Глобус, 2005. - 388 с.

37..Крьілов Г.Д., Соколова М.И. Практикум по маркетингу: ситуационньїе задачи и тест - контроль: Учеб. Пособие / под ред. акад. А.Н.романова: пер с фр. - СПБ.: Наука, 2008. - 589с.

38.Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. Пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. -519 с.

39.Хромов Л.Н."Рекламная деятельность: искусство, теория, практика" - Петрозаводск.6 "Фоннум", 2010-654с.

40.Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европеиская перспектива. Пер.с фр,- СПб.: Наука, 2005-347с.

41.Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европеиская перспектива, пер. с французского. СПб.: Наука, 2008. - XV + 589 с.

42.Лігоненко Л.О., Чумак І.М. Управління товарами забезпечення обороту торговельного підприємства. Навч. Посібн. - К.: КДТЕУ, 2000.

43.Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М., Економіка торговельного підприємства. Підручник. - К.: Хрещатик, 1999. - 800с.

44.Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга.- СПб.: ПИТЕР, 2008. - 276 с.

45.Романов К.Е. Экономика торгового предприятия. - М.: А.К.С., 2005р. -388 с

46.Степанова В.М. Торговий менеджмент. - М: КноРус, 2005р. - 326 с.

47.Сливоцки А., Моррисон Д. Маркетинг со скоростью мысли.-М: Изд- во ЭКСМО-Пресс, 2008. - 448 с.

48.Торговая деятельность предприятия. Основы: Учебник для вузов / Г.Д. Гордеев, Л.Я. Иванова, С.К. Казанцев и др. / Под ред. Проф. Л.Е. Стровского. М: Закон и право; ЮНИТИ, 2008-598с

49.Гайда А. Функции ассортиментного ряда // Стратегий, №5 - 20011.- с. 26-29

50.Дмитрук М.В. Стратегічний маркетинг: данина моді високих понять чи інструмент конкурентної боротьби?.. // Маркетинг и реклама - 2011. - №5-6. с. 32-37.

51.Канаян К. Инструменты розничного аналитика // Управление магазином, №2 - 2008 с. 11-16

52.Ковалев М. Моделирование рьшочных ситуацій и стратегий// Маркетинг.-2008.-№1 .-С.75-78.

53.Козін С.В. Організаційна схема збутової мережі торговельного підприємства // Маркетинг в Україні. №3(19). травень-червень 2010 p. - С. 26-29.

54.Коротков А. Стратегические матрицы как обьект и инструмент классификации // Маркетинг.-2009.-№4.-С.89-99.

55.Кредисов А. Маркетинг: основные концепции 2-ой половиньї XX ст. и некоторые тенденции развития в начале XXI ст. // Зкономика Украины. - 2010.-№11.-С. 12-20.

56.Лихачев А. Ассортимент: стратегия и тактика // "Торговое оборудование", № 9 (сентябрь) 2005 г., с. 40-43

57.Молодоженя М. Оптимізація товарних запасів - основа ефективної господарської діяльності підприємства // Вісник КНТЕУ, 2001р. - №6, с. 97-99.

58.Небієрідзе К. Методи оцінки товарних запасів // Вісник КНТЕУ, 2000р.-№ 3, с. 65-73.

59.Рывкина О. Структура механизма управлення реализацией стратегии предприятия // Зкономика Крьіма.-2008.-№14- С.64-68.

60.Щербак В.Г., Лозенко А.П. Проблеми проникнення вітчизняних підприємств на зовнішні ринки // Фінанси України - 2010. - №4. - с. 41-43.

61.Богацька Н.М. Управління товарними запасами в роздрібних торговельних підприємствах: Автореферат. - К.: КНТЕУ,


Додаток А


Підприємство ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест»код за ЄДРПОУ 33493650

Територія код за КОАТУУ

Форма власностікод за КФВ

Орган державного управліннякод за СПОДУ

Галузь код за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності код за КВГД

виробництво та реалізація продуктів харчування

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: 03150 Україна, м. Київ, вул. Панаса Любченка, 15, оф. 30


БАЛАНС

на І квартал 2012 року

Форма №1КодзаДКУД 180001нанаАктивкод рядкапочаток звітного періодукінець звітного періодуІ. Необоротні активиНематеріальні активи:залишкова вартість105,71,9первісна вартість118,68,6знос122,96,7незавершене будівництво20--Основні засоби:залишкова вартість307180,87352,9первісна вартість318153,58746,9знос32972,71394Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі підприємств40--інші фінансові інвестиції45--Довгострокова дебіторська заборгованість502229Відстрочені податкові активи60--Інші необоротні активи70103,5202,1Усього за розділом І8073127585,9II. Оборотні активиЗапаси:виробничі запаси100970,51485,5тварини на вирощуванні та відгодівлі110--незавершене виробництво1201,8-готова продукція130217278,8Товари140985,5630,5Векселі одержані150--Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:чиста реалізаційна вартість160830,11881,5первинна вартість161830,11881.5резерв сумнівних боргів162--Дебіторська заборгованість за розрахунками:з бюджетом1701,115,4за виданими авансами180--з нарахованих доходів190--із внутрішніх розрахунків200--Інші поточна дебіторська заборгованість210--Поточні фінансові інвестиції220--Грошові кошти та їх еквіваленти:в національній валюті2309761,9в іноземній валюті240--Інші оборотні активи250--Усього за розділом II26031034353,6III. Витрати майбутніх періодів27013,76,9Баланс28010428,711946,4Пасивкод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуІ.Власний капіталСтатутний капітал3001193,31838,3Пайовий капітал310--Додатковий вкладений капітал320--Інший додатковий вкладений капітал3306191,16191,1Резервний капітал340--Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350758,3957,9Неоплачений капітал360--Вилучений капітал370--Усього за розділом І3808142,78987,3II. Забезпечення наступних витрат і платежівЗабезпечення витрат персоналу400--Інші забезпечення410--Цільове фінансування42010,6Усього за розділом II43010,6III. Довгострокові зобов'язанняДовгострокові кредити банків4401066,31060Довгострокові фінансові зобов'язання450--Відстрочені податкові зобов'язання46097,1103,6Інші довгострокові зобов'язання470--Усього за розділом III4801163,41163,6IV. Поточні зобов'язанняКороткострокові кредити банків500--Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями510--Векселі видані520--Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги530978,71605,2Поточні зобов'язання за розрахунками:з одержаних авансів540--з бюджетом55052,836,9з позабюджетних платежів560--зі страхування57023,740з оплати праці58066,4112,8з учасниками590--із внутрішніх розрахунків600--Інші поточні зобов'язання610--Усього за розділом IV6201121,61794,9V. Доходи майбутніх періодів630--Баланс64010428,711946,4

Додаток Б


Звіт про фінансові результати за І кв. 2012 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній періодДоход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)1023746,416275Податок на додану вартість153789,92666,9Акцизний збір20--Інші вирахування з доходу30209,3142,9Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)3519747,213465,2Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)4018026,212398Валовий:прибуток5017211067,2збиток55--Інші операційні доходи601297,2314,8Адміністративні витрати70588,6183,5Витрати на збут801033340,8Інші операційні витрати90938,7129,2Фінансові результати від операційної діяльності:прибуток100457,9728,5збиток105--Доход від участі в капіталі110--Інші фінансові доходи120Інші доходи130Фінансові витрати140Витрати від участі в капіталі150Інші витрати160Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:прибуток170457,9728,5збиток175--Податок на прибуток від звичайної діяльності180114,48182,13Фінансові результати від звичайної діяльності:-прибуток190343,42546,37збиток195--Надзвичайні:доходи200--витрати205--Податки з надприбутку210--Чистий:прибуток220343,42546,37збиток225-. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Матеріальні затрати23011294.53021.1Витрати на оплату праці2401272,6189,8Відрахування на соціальні заходи250444,569,4Амортизація260425,142,7Інші операційні витрати27030868,6Разом28013744,73391,6

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній періодСередньорічна кількість простих акцій300--Скоригована середньорічна кількість простих акцій310--Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію320--Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію330Дивіденди на одну просту акцію340--

Додаток В


Підприємство ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест»код за ЄДРПОУ 33493650

Територія код за КОАТУУ

Форма власності код за КФВ

Орган державного управління код за СПОДУ

Галузь код за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

виробництво та реалізація продуктів харчування код за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: 03150 Україна, м. Київ, вул. Панаса Любченка, 15, оф. 302


БАЛАНС на II квартал 2012 року

Форма №1КодзаДКУЈ1801001АктивкоднаНарядкапочаток звітного періодуКінець звітного періодуІ. Необоротні активиНематеріальні активи:залишкова вартість101,9-первісна вартість118,68,6знос126,78,6незавершене будівництво20--Основні засоби:залишкова вартість307352,916118,1первісна вартість318746,918456,7знос3213942338,6Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі підприємств40--інші фінансові інвестиції45--Довгострокова дебіторська заборгованість5029-Відстрочені податкові активи60--Інші необоротні активи70202,113,4Усього за розділом 1807585,916131,5II. Оборотні активиЗапаси:виробничі запаси1001485,52119,2тварини на вирощуванні та відгодівлі110--незавершене виробництво120-4,8готова продукція130278,8328,8Товари140630,5896,9Векселі одержані150-58Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:чиста реалізаційна вартість1601881,52424,6первинна вартість1611881,52424,6резерв сумнівних боргів162--Дебіторська заборгованість за розрахунками:з бюджетом17015,40,6за виданими авансами180--з нарахованих доходів190--із внутрішніх розрахунків200--Інші поточна дебіторська заборгованість210-39,2Поточні фінансові інвестиції220--Г рошові кошти та їх еквіваленти:в національній валюті23061,9162,3в іноземній валюті240--Інші оборотні активи250--Усього за розділом II2604353,66034,4III. Витрати майбутніх періодів2706,924Баланс28011946,422189,9ПасивІ.Власний капіталСтатутний капітал3001838,32000Пайовий капітал310--Додатковий вкладений капітал320--Інший додатковий вкладений капітал3306191,111736,3Резервний капітал340--Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350957,91053,3Неоплачений капітал360--Вилучений капітал370--Усього за розділом І3808987,314789,6II. Забезпечення наступних витрат і платежівЗабезпечення витрат персоналу400--Інші забезпечення410--Цільове фінансування4200,61,5Усього за розділом II4300,61,5III. Довгострокові зобов'язанняДовгострокові кредити банків44010604838,2Довгострокові фінансові зобов'язання450--Відстрочені податкові зобов'язання460103,649,8Інші довгострокові зобов'язання470--Усього за розділом III4801163,64888IV. Поточні зобов'язанняКороткострокові кредити банків500--Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями510--Векселі видані520--Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги5301605,22116,8Поточні зобов'язання за розрахунками:з одержаних авансів540--з бюджетом55036,947,2з позабюджетних платежів560--зі страхування5704090,5з оплати праці580112,8256,3з учасниками590--із внутрішніх розрахунків600--Інші поточні зобов'язання610--Усього за розділом IV6201794,92510,8V. Доходи майбутніх періодів630--Баланс64011946,422189,9

Додаток Г


Звіт про фінансові результати за II квартал 2012 р.


І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній періодДоход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)1054950,919840Податок на додану вартість158938,43303,67Акцизний збір20Інші вирахування з доходу30547,2Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)3545465,316536,33Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)4040238,613560Валовий:прибуток505226,72976,33збиток55Інші операційні доходи603820,51200Адміністративні витрати701843,41100Витрати на збут8021901500Інші операційні витрати903469,41020Фінансові результати від операційної діяльності:прибуток1001544,4556,33збиток105Доход від участі в капіталіпоІнші фінансові доходи1200Інші доходи1300Фінансові витрати1400Витрати від участі в капіталі1500Інші витрати1600Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:1544,4556,33прибуток170збиток175Податок на прибуток від звичайної діяльності180386,11139,08Фінансові результати від звичайної діяльності:прибуток1901158,29417,25збиток195-Надзвичайні:доходи200--витрати205--Податки з надприбутку210--Чистий:прибуток2201158,29417,25збиток225--Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній періодІ234Матеріальні затрати23025967,310294,5Витрати на оплату праці2403725,91272,6Відрахування на соціальні заходи2501292,9444,5Амортизація2601242,4425,1Інші операційні витрати2702838,7308Разом28035067,212744,7. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній періодСередньорічна кількість простих акцій300--Скоригована середньорічна кількість простих акцій310--Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію320--Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію330Дивіденди на одну просту акцію340--

Додаток Д


Підприємство ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест»код за ЄДРПОУ 33493650

Територія код за КОАТУУ

Форма власності код за КФВ

Орган державного управління код за СПОДУ

Галузь код за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

виробництво та реалізація продуктів харчування код за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: 03150 Україна, м. Київ, вул. Панаса Любченка, 15, оф. 302


БАЛАНС

на III квартал 2012року.

Код за ДКУД 1801001

Форма №1

Активкод рядкана початок звітного періодуна кінець звітного періодуІ. Необоротні активиНематеріальні активи:залишкова вартість10--первісна вартість118,68,6знос128,68,6незавершене будівництво20--Основні засоби:залишкова вартість3016118,115918,1первісна вартість3118456,718456,7знос322338,62538,6Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі підприємств40--інші фінансові інвестиції45--Довгострокова дебіторська заборгованість50--Відстрочені податкові активи60--Інші необоротні активи7013,413,4Усього за розділом І8016131,515931,5II. Оборотні активиЗапаси:виробничі запаси1002119,21119,2тварини на вирощуванні та відгодівліпо--незавершене виробництво1204,84,8готова продукція130328,8128,8Товари140896,91896,9Векселі одержані1505858Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:чиста реалізаційна вартість1602424,62424,6первинна вартість1612424,62424,6резерв сумнівних боргів162--Дебіторська заборгованість за розрахунками:з бюджетом1700,60,6за виданими авансами180--з нарахованих доходів190--із внутрішніх розрахунків200--Інші поточна дебіторська заборгованість21039,239,2Поточні фінансові інвестиції220--Грошові кошти та їх еквіваленти:в національній валюті230162,3162,3в іноземній валюті240--Інші оборотні активи250-250Усього за розділом II2606034,46084,4III. Витрати майбутніх періодів2702424Баланс28022189,922015,9ПасивІ.Власний капіталСтатутний капітал30020002000Пайовий капітал310--Додатковий вкладений капітал320--Інший додатковий вкладений капітал33011736,311736,3Резервний капітал340--Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)3501053,31254Неоплачений капітал360--Вилучений капітал370--Усього за розділом І38014789,614990,3II. Забезпечення наступних витрат і платежівЗабезпечення витрат персоналу400Інші забезпечення410--Цільове фінансування4201,51,5Усього за розділом 114301,51,5III. Довгострокові зобов'язанняДовгострокові кредити банків4404838,24838,2Довгострокові фінансові зобов'язання450--Відстрочені податкові зобов'язання46049,849,8Інші довгострокові зобов'язання470--Усього за розділом III48048884888IV. Поточні зобов'язанняКороткострокові кредити банків500--Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями510--Векселі видані520--Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги5302116,81810Поточні зобов'язання за розрахунками:з одержаних авансів540--з бюджетом55047,2зоз позабюджетних платежів560--зі страхування57090,575з оплати праці580256,3111,3з учасниками590--із внутрішніх розрахунків600--Інші поточні зобов'язання610-111,3Усього за розділом IV6202510,82137,6V. Доходи майбутніх періодів630--Баланс64022189,922015,9

Додаток Е


Звіт про фінансові результати за III квартал 2012 р.


І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній періодДоход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)107894036360Податок на додану вартість1513156,76060Акцизний збір20Інші вирахування з доходу30547,2Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)3565236,130300Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)4057515,628900Валовий:прибуток507720,51400збиток55Інші операційні доходи6040003200Адміністративні витрати7025001100Витрати на збут803500800Інші операційні витрати9032001050Фінансові результати від операційної діяльності:прибуток1002520,51650збиток105Доход від участі в капіталіПОІнші фінансові доходи12000Інші доходи13000Фінансові витрати14000Витрати від участі в капіталі15000Інші витрати16000Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:2520,51650прибуток170збиток175Податок на прибуток від звичайної діяльності180630,13412,5Фінансові результати від звичайної діяльності:прибуток1901890,371237,5збиток195-Надзвичайні:доходи200--витрати205--Податки з надприбутку210--Чистий:прибуток2201890,371237,5збиток225--. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Матеріальні затрати23047099,720770Витрати на оплату праці2404125,93200Відрахування на соціальні заходи25021101200Амортизація26012801230Інші операційні витрати27029002500Разом28057515,628900

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній періодСередньорічна кількість простих акцій300--Скоригована середньорічна кількість простих акцій310--Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію320--Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію330Дивіденди на одну просту акцію340--

Додаток Є


Підприємство ТОВ «Торговий Дім «Вестінвест»код за ЄДРПОУ 33493650

Територія код за КОАТУУ

Форма власностікод за КФВ

Орган державного управліннякод за СПОДУ

Галузь код за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

виробництво та реалізація продуктів харчування код за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.100

Адреса: 03150 Україна, м. Київ, вул. Панаса Любченка, 15, оф. 302


БАЛАНС

на IV квартал 2012 року

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Активкод рядкана початок звітного періодуна кінець звітного періодуІ. Необоротні активиНематеріальні активи: залишкова вартість108,68,6первісна вартість11знос128,68,6незавершене будівництво20--Основні засоби:залишкова вартість3015918,113918,1первісна вартість3118456,718456,7знос322538,62738,6Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі підприємств40--інші фінансові інвестиції45--Довгострокова дебіторська заборгованість50--Відстрочені податкові активи60--Інші необоротні активи7013,413,4Усього за розділом І8015931,515731,5II. Оборотні активиЗапаси:виробничі запаси1001119,21019,2тварини на вирощуванні та відгодівлі110--незавершене виробництво1204,84,8готова продукція130128,8128,8Товари1401896,91696,9Векселі одержані1505858Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:чиста реалізаційна вартість1602424,62424,6


Теги: Удосконалення управління товарними запасами ТОВ "Торговий Дім "Вестінвест"  Диссертация  Маркетинг
Просмотров: 37056
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Удосконалення управління товарними запасами ТОВ "Торговий Дім "Вестінвест"
Назад