Функція управління як основні складові елементи процесу управління навчальною та виховною діяльністю

Функція управління як основні складові елементи процесу управління навчальною та виховною діяльністю


Управлінська діяльність має цілеспрямований характер. Період часу від постановки мети управління до її реалізації називають циклом управління. Всебічне розуміння сутності циклу управління неможливе без розгляду його взаємозв'язку з функціями управління. Це пов'язано з тим, що управлінський цикл є сукупністю таких, що взаємодіють, послідовно змінюють одна одну, підпорядкованих одній меті функцій управління, комплексна реалізація яких забезпечує успішне вирішення управлінських завдань. Саме тому так важливо виділяти функції управління як основні складові елементи процесу управління навчальною та виховною діяльністю в цілому.

Проблеми управління виховною та навчальною діяльністю привертають увагу багатьох дослідників. Загальні аспекти управлінської діяльності шкіл розглядали І.Д. Бех, Л.І. Даниленко, Т.Д. Дем`янюк, Г.В. Єльнікова, В.І. Маслов, Л.М. Карамушка [1; 2; 3; 6]. Проте проблема організації процесу управління виховною та навчальною діяльністю потребує подальшого дослідження з метою вдосконалення всіх субєктів управління процесом виховання: керівників, вчителів, педагогів-організаторів, учнівського самоврядування [1, с. 56].

Саме за допомогою функції управління, які вміщають в собі різноманітні засоби, методи і прийоми, активно впроваджуються інновації в процес управління навчальною та виховною діяльністю. Функції управління постійно оновлюються. З'являються нові ідеї щодо покращення процесу управління навчальною та виховною діяльністю. Ось чому ця тема залишається актуальною саме на сьогодення.

На різній природі функцій управління наголошують у своїх працях І.Л. Бачило, Ю.О. Тихомиров та інші вчені. І.Л. Бачило характеризує їх як зміст управлінської діяльності та як етапи управлінської дії в рамках відповідного циклу. Ю.О. Тихомиров зазначає, що управлінські функції виражають характер, зміст і методи діяльності суб'єктів управління, а основою виникнення функцій управління є функціональний розподіл управлінської праці або функцій управлінської діяльності [5 с. 23].

На сьогодні є безліч означень функцій управління. У сучасній науці поширена думка В. Афанасьєва, який вважає, що функції управління - це операції, дії суб'єкта управління, які відповідають послідовній зміні стадій управлінського циклу, а сукупність цих функцій становить зміст процесу управління. Поширеним є погляд на функції управління, який не пов'язує їх зі стадіями управління. Так, В. Козлова вважає, що функції управління - це сукупність об'єктивно необхідних, стійко повторюваних дій, об'єднаних однорідністю змісту та цільового спрямування. В. Пікельна та О. Удод вважають, що функція управління - це особливий вид управлінської діяльності, що передбачає певний розподіл праці та спеціалізацію у сфері управління [8 с. 18-19].

Зміст управління розкривається на основі виконання певних функцій управління. Функції є цільові та організаційні. Призначення цільових функцій полягає в направленості до конкретної мети системи, яка може охоплювати галузь, регіон тощо. Оскільки суттю управління є досягнення мети (цілі), то цільові функції є не тільки необхідним, а й визначальним елементом управлінської діяльності. Основні задачі управління суб'єкт вирішує, спираючись на організаційні функції. Їх призначення полягає у використанні оптимальних методів об'єднання спеціалістів, співробітників для реалізації цільової функції системи, забезпечення життєдіяльності всіх її підструктур [7 с. 16].

Названі автори вважають, що управління також включає в себе функції прогнозування та планування:

Прогноз в управлінні - це передбачення суб'єктом кінцевого результату роботи системи в майбутньому, побудова способів, необхідних для його досягнення.

Планування - це розробка рішення про те, якими мають бути конкретні результати, їх виконавці, етапи виконання, шляхи досягнення. Прийняття рішення - це пусковий механізм, що означає перехід від аналізу ситуації до практичної дії, яка здійснюється згідно з планом.

Сукупність функцій управління виражає практично весь зміст процесу управління. Функції управління в першу чергу зазнають впливу інноваційного процесу і визначають перебудову всієї системи державного управління. Зазначені функції є системоутворюючими щодо визначення спрямованості управлінської діяльності.

В управлінській літературі можна зустріти думку про те, що подрібнення функцій управління має відносний характер, тому що вони органічно взаємопов'язані [3, c. 6-8]. З цього приводу треба визначити, що функції управління в межах управлінського циклу мають бути органічно пов'язані. Саме такий їх зв'язок є важливою умовою ефективності управління. Але в масовій практиці управління така єдність функцій управління є швидше винятком, ніж правилом. Аналіз управлінської практики свідчить, що в одних навчальних закладах велика увага приділяється плануванню роботи, але потім слабо реалізується функція організації і плани не виконуються. В інших навчальних закладах головним видом управлінської діяльності вважають контроль, але його дуже слабо пов'язують із завданнями управління в даному управлінському циклі. У зв'язку з цим розвиток навчального закладу є недостатньо ефективним [4, c. 10].

Таким чином, функції управління - це види діяльності, які чітко відокремлюються як за ознакою часу їх здійснення, так і за управлінськими завданнями. Функції управління пов'язані з завданнями розвитку навчального закладу. Вони є фундаментальними, незмінними видами управлінської діяльності, які відображають загальну логіку управління [2, с. 3-5].

Отже, управлінський компонент виховного процесу школи спонукає цілу систему дій, організаційних форм і способів її здійснення. Базуючись на висновках Н.М. Островерхової, Ю.А. Конаржевського, Б.С. Кобзаря та наших дослідженнях можна охарактеризувати функції управління як основними складовими навчальним та виховним процесом, як чітке визначення мети і завдань. Таким чином, зазначені вище функції є достатніми, охоплюючими весь цикл управління. Удосконалення цих функцій зробить управлінську діяльність керівника більш сучасною і цілеспрямованою.

управління спеціаліст школа система

Список літератури


. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2-х книгах. - К.: Либідь, 2003. - 559с, 602 с.

. Даниленко Л.І. Модернізація змісту, форм і методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи: Монографія. - К.: Логос, 2002. - 140 с.

. Дем`янюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі // Науково-методичний посібник. Суми.: ТОВ Видавництво «Антей», 2006, - 256-257 с.

. Єльникова Г.В. Моніторинг діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу // Директор школи ліцею гімназії №1. - К.:, 2003, - 5-7 с.

. Єльникова Г.В. Розвиток цільових функцій управління на різних рівнях організації загальної середньої освіти // Імідж сучасного педагога: Науково-практичний освітньо-популярний часопис №3 (7) Полтава: ПДПУ, ОУПОПП, 2000, - 9-11 с.

. Єльникова Г.В. Функції управління загальною середньою освітою // Вересень: науково-методичний, інформаційно-освітній журнал Миколаїв: ОІУВ, №2 (12), 2000, - 76-79 с.

. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление. - М.: Центр «Пед. поиск», 2000, - 34-35 с.

. Закон України «Про загальну середню освіту» // Інформаційний збірник МОНУ. 1999, - №15, - 6-31 с.

. Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти: Монографія. - Київ: Ніка-Центр, 2000, - 332.


Теги: Функція управління як основні складові елементи процесу управління навчальною та виховною діяльністю  Статья  Менеджмент
Просмотров: 19511
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Функція управління як основні складові елементи процесу управління навчальною та виховною діяльністю
Назад