Удосконалення організації обліку на підприємстві

Вступ

Від раціональної організації бухгалтерського обліку залежить можливість отримання й представлення зацікавленим користувачам всієї необхідної інформації.

Організація бухгалтерського обліку сприяє створенню підприємства, та забезпечує його підготовку до ефективної діяльності. Без організованого бухгалтерського обліку не можлива діяльність суб’єктів господарювання, оскільки це суперечить чинному законодавству України.

В умовах ринкової економіки підприємства й організації здійснюють свою діяльність самостійно, але за умов конкуренції, коли їх самостійні дії обмежуються можливістю кожного з них впливати на загальні умови обігу товарів на ринку, коли підприємство повинне стимулювати виробництво саме тих товарів, яких потребують споживачі. Для ринкової економіки притаманними є такі процеси і явища, як конкуренція, вільне ціноутворення, що складаються під впливом витрат, попиту або на їх поєднанні. У зв'язку з цим виникає потреба в організації такого внутрішньогосподарського обліку, який, будучи часткою бухгалтерського (фінансового) обліку, виконував би завдання, пов'язані з управлінням як підприємства в цілому, так і внутрішніми підрозділами, починаючи із ступеня проектування нового товару і закінчуючи його реалізацією.

Завданням даної курсової роботи є вивчення організації обліку на підприємстві, а саме прогресивних систем організації обліку, документації, форм бухгалтерського обліку, раціональної роботи облікового апарату, а також ефективності використання прогресивних форм і методів обліку.

Базою написання даної курсової роботи виступає підприємство ВАТ «Промінь».

Курсова робота ґрунтується на теоретичних і практичних основах у вигляді теоретичного матеріалу та документації, яка наведена в додатках.

Предметом написання даної курсової роботи є удосконалення організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Об’єктом виступає – Відкрите Акціонерне Товариство «Промінь» з його основними підрозділами.

Метою написання курсової роботи на тему «Удосконалення організації обліку на підприємстві» є ознайомлення з прогресивними системами організації обліку, документацією і шляхами підвищення наукового рівня організації документообігу, ознайомлення з формами обліку і перспективами їх розвитку та ефективністю використання прогресивних форм і методів обліку,а також з раціональною роботою облікового апарату.


1. Організаційно-економічна характеристика господарства та організація бухгалтерського обліку


Відкрите акціонерне товариство «Промінь» розміщене в Лісостеповій природно-кліматичній зоні України, на Черкащині, в селі Білашки, Тальнівського району. Воно було створене 28 грудня 1996 року, шляхом реформування колишнього Буряконасіннецького радгоспу Тальнівського агроцукрокомбінату та Левадського відділення. Станом на 01.01.2009 року загальна земельна площа господарства становила 4513,3 га в т.ч. рілля – 4440,0 га.

Віддаль до залізничної станції Тальне 11 км, до районного центра 7 км, до обласного центру 150 км.

ВАТ «Промінь» є багатогалузевим сільськогосподарським підприємством. Основним завданням і метою діяльності товариства є задоволення суспільних потреб в сільськогосподарській продукції та продуктах її переробки.

ВАТ «Промінь» займається вирощуванням зернових, технічних та кормових культур та виробництвом молока, м’яса, великої рогатої худоби та свиней.

Територія підприємства знаходиться в південно-західному районі лісостепової агрокліматичної зони України, де клімат визначається недостатньою вологістю. Сума річних опадів по середнім багаторічним даним агрометеорологічної станції, становить 377 мм., зі значним коливанням по рокам. Максимальна кількість річних опадів 230 мм., більша частина яких припадає на вегетаційний період у вигляді злив. Це знижує господарську цінність та ступінь використання вологи рослинами. Взагалі, район характеризується малою кількістю опадів. Високі літні температури та сухі вітри викликають велике випаровування вологи, і цим обумовлюють засушливість. За зиму випадає 63 мм опадів, але внаслідок нестабільності теплового режиму зими та частої зміни морозів відлигами з усіх опадів, у вигляді снігу випадає біля половини, друга частина опадів - дощі та тумани.

Пануючими повітряними масами є північні, північно-східні, північно – західні вітри. На протязі зими домінують вітри північного та північно-східного напрямків. Домінуючі сухі вітри східного, північно-східного та південно-східного направлення обумовлюють засушливий режим району. Дуже важливим показником є температурний режим ґрунту. Найвища температура ґрунту в районі у липні, серпні, а найнижча - у лютому.

В своєму складі підприємство має такі структурні одиниці:

- два свинарники на 1000 голів;

- молочно товарна ферма на 800 голів;

- ферма ВРХ по вирощуванню маточного стада на 300 голів;

- дві тракторні бригади на 54 трактори і 10 комбайнів;

- автопарк на 45 автомобілі, 3 автобуси і автокран;

- склад міндобрив;

- зерносклади 7 штук;

- центральна майстерня по ремонту сільськогосподарської техніки;

- ремонтна майстерня по дереву.

Крім того, на території підприємства розміщенні такі культурно – побутові заклади: 2 дитячі садки, 1 школа, 2 будинки культури в т.ч. бібліотека, їдальня.

 В загальному в господарстві зайнято 150 працівники в т.ч.

в рослинництві – 102 чол.,

в тваринництві – 48 чол.

 З них пенсійного віку 54 чоловіки. Із загальної чисельності працівників в господарстві працює 36,4% жінок (56 чоловік) і 63,5% чоловіків (94 чоловік). В ВАТ «Промінь» зайнято:

- 18 механізаторів;

- 9 доярок

- 2 свинарки

- 4 скотарі, а також 20 адміністративного та 95 загальногосподарського персоналу.

 Здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства ВАТ «Промінь» характеризується рядом показників, які відображають діяльність підприємства в сфері народного господарства. Ці показники характеризують результати діяльності підприємства за допомогою яких здійснюється аналіз основних видів діяльності та ефективність їх виробництва. Дані основних економічних показників господарювання підприємства наведено у таблицях, які розміщено нижче.

 В ВАТ «Промінь» існує триступінчата структура управління, в якій відображено підпорядкування працівників керівникові підприємства (рис.1).


Керівники бригад, ферм, механізованих підрозділів

 
 

Рис.1. Трьохступінчата структура управління


Розмір земельних угідь являється одним із показників розміру сільськогосподарського підприємства.

Таблиця 2.1. Склад і структура земельних угідь ВАТ «Промінь» с. Білашки Тальнівського району Черкаської області

Види угідь

2007

2008

2009

Звітний рік у % до базисного

А

га

%

га

%

га

%

га

%

1.Сільськогосподарські угіддя

3439,8

100

3409,3

100

4513,3

100

+1073,5

131

в т. ч.: рілля

3366,5

98

3336,0

98

4440,0

98

+1073,5

132

2.Інші землі

-

-

-

-

-

-

-


3.Всього

3439,8

100

3409,3

100

4513,3

100

+1073,5

131


Отже, провівши розрахунки вище наведеної таблиці і узагальнюючи дані показники можна зробити такий висновок, що склад і структура земельних угідь підприємства ВАТ «Промінь» у звітному році (2009) порівняно з базисним роком (2007) збільшилися на 1073,5 га. За рахунок збільшення площі ріллі на 1073,5 га.

Таблиця 2.2. Показники технологічної та економічної ефективності використання землі с. Білашки Тальнівського району Черкаської області

Показники

2007

2008

2009

Звітний рік у % до базисного

А

1

2

3

4

Показники технологічної ефективності використання землі (ц)

1.Урожайність ц/га зернових

18,7

39,8

28,0

149,7

Соняшнику

14,9

25,2

25,7

172,5

Овочів

-

116,5

61,0

100,0

2.Вироблено молока на 100 га с/г угідь, ц.

2,6

2,4

2,1

80,8

3.Вироблено приросту ВРХ на 100 га с/г угідь,ц

0,2

0,2

0,2

100

4.Вироблено свинини на 100 га ріллі,ц

0,1

0,1

0,1

100

Показники економічної ефективності використання землі (тис. грн.)

1.Вироблено валової продукції на 100 га с/г угідь, тис.грн

818,7

1784,4

1517,8

185,4

2.Отримано виручки від реалізації на 100 га с/г угідь, тис.грн

1,5

2,5

3,3

220

3.Вироблено валового прибутку (збитку) на 100 га с/г угідь, тис.грн

0,3

0,5

0,7

233,3

4.Вироблено чистого прибутку (+), збитку (-) на 100 га с/г угідь, тис.грн.

-

0,2

0,7

100,0


Отже, розрахувавши показники технологічної та економічної ефективності підприємства ВАТ «Промінь» можна зробити такий висновок, якщо порівнювати звітний рік (2009) з базисним роком (2007), то ми побачимо значні зміни, які відбулися з даними показниками. І як ми бачимо зміни відбулися не в гіршу сторону. Збільшилася урожайність зернових за рахунок збільшення площ посівів та отриманого урожаю зернових, в отримані якого значну роль відіграли природно-кліматичні умови. Зменшення виробництва молока на 100 га сільськогосподарських угідь за рахунок зменшення виробництва даної продукції на підприємстві.

Що ж стосується показників технологічної ефективності, то тут відбулися відхилення, також у кращу сторону. Збільшилася валова продукція на яку вплинуло збільшення виробництва продукції рослинництва і тваринництва (за рахунок природно-кліматичних умов та низької продуктивності тварин), за рахунок яких і збільшилася виручка від реалізації продукції це зумовило збільшення чистого прибутку, тобто отримання прибутку підприємством у 2009 році, порівняно з 2007 роком.

Рівень спеціалізації характеризується питомою вагою галузей в структурі реалізованої продукції. Він дозволяє виявити ті види продукції, з якими господарство виступає в суспільному поділі праці. В таблиці 2.3. наведені вартість та структура реалізованої продукції ВАТ «Промінь». Проаналізуємо таблицю та з'ясуємо спеціалізацію господарства.


Таблиця 2.3. Склад і структура реалізованої продукції ВАТ «Промінь» (тис.грн.)

Види продукції

2007р.

2008р.

2009р.

В середньому за 2007 -2009 роки

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

Пшениця озима

327,1

7,6

950,7

12,7

871,2

7,0

716,3

8,9

Пшениця яра

4,7

0,1

14,5

0,2

52,7

0,4

24,0

0,3

Гречка

-

-

29,7

0,4

369,2

3,0

133,0

1,6

Кукурудза на зерно

1,0

0,02

758,5

10,1

490,0

4,0

416,3

5,2

Ячмінь

31,4

0,7

757,1

10,1

1657,3

13,3

851,3

10,6

Горох

-

-

-

-

127,0

1,0

127,0

1,6

Овес

0,3

0,01

0,6

0,01

-

-

0,3

0,004

Жито

10,8

0,3

-

-

-

-

10,8

0,1

Соняшник

1259,6

29,4

-

-

6406,1

51,5

2555,2

31,7

Соя

207,5

4,8

36,0

0,5

7,8

0,1

83,8

1,0

Картопля

-

-

-

-

-

-

-

-

Овочі відкритого ґрунту

-

-

6,3

0,1

2,5

0,02

8,8

0,1

Ріпак озимий

635,1

14,8

2819,8

37,7

-

-

635,1

7,9

Інша продукція рослинництва

1,0

0,02

-

-

29,7

0,2

10,2

0,1

Всього по рослинництву

2478,5

57,8

5373,2

71,8

10066,6

81,0

5972,8

74,0

Велика рогата худоба

385,6

9,0

365,5

5,0

575,8

4,6

442,3

5,5

Свиней

250,5

5,8

265,1

3,5

102,9

0,8

206,2

2,6

Молоко

1126,5

26,3

1208,5

16,1

1436,5

11,6

1257,2

15,6

Інша продукція тваринництва

44,4

1,0

81,9

1,1

125,6

1,0

84,0

1,0

Всього по тваринництву

1807,0

42,2

1921,0

25,7

2240,8

19,0

1989,6

26,0

Всього по господарству

4285,5

100

7485,9

100

12428,0

100

8066,5

100

Як бачимо з таблиці 2.3. продукція рослинництва значно більше розвинена , ніж тваринництво і від її реалізації ВАТ «Промінь» отримує значно більший дохід. Відсоток рослинництва у господарстві складає в середньому за 3 останні роки 74,0 %, а продукції тваринництва – 26,0 %.

Загальна вартість реалізованої продукції в господарстві дещо підвищилась, що обумовлено сприятливими кліматичними умовами в 2009 році, в результаті чого було отримано значну кількість продукції. Також в значній мірі цьому сприяло зростання реалізаційних цін.

Зробивши розрахунки в даній таблиці, видно, що підприємство спеціалізується на вирощувані зернових і технічних культур, зокрема це озима пшениця, ячмінь та соняшник.

Розглянемо на скільки ефективно господарство працює в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4. Ефективність господарювання ВАТ «Промінь» с. Білашки Тальнівського району Черкаської області (тис.грн.)

Показники

2007

2008

2009

Звітний рік (+;-) до базисного року

Звітний рік у % до базисного

Доход (виручка) від реалізації продукції, тис.грн.

5049,4

8830,0

14985,0

+9936,0

296,8

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн..

3519,9

6037,0

9340,0

+5820,1

265,3

Валовий прибуток (+) або збиток (-)

914,4

1564,0

3147

+ 2232,6

344,2

Валовий прибуток (+), збиток (-), тис. грн. в розрахунку на:

- 100 га сільськогосподарських угідь

26,6

45,9

69,7

+ 43,1

262,0

- 1 середньорічного працівника, зайнятого в сільськогосподарському виробництві

6,2

10,7

21,0

+ 14,8

338,7

- 100 грн. основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення

6,3

9,7

19,3

+ 13,0

306,3

Чистий прибуток (+), збиток (-), тис.грн.

- 405,2

565,0

3352

+3757,2

827,2

Чистий прибуток (+), збиток (-), тис. грн. на:

- 100 га сільськогосподарських угідь

- 11,8

16,5

74,3

86,1

629,7

- 1 середньорічного працівника, зайнятого в сільськогосподарському виробництві

-2,7

3,9

22,3

25,0

826,0

- 100 грн. основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення

- 2,8

3,5

20,6

23,4

735,7

Рівень рентабельності (+), збитковості (-), %

- 11,5

9,4

35,9

47,4

312,2


Отже, провівши розрахунки з вище наведеної таблиці можна зробити висновок, що ефективність господарювання ВАТ «Промінь» с. Білашки Тальнівського району Черкаської області у звітному році 2009 значно покращилася порівняно із базисним роком 2007. Це ми можемо побачити з показників, які наведені в таблиці 2.4, а саме як ми бачимо збільшився дохід від реалізації продукції на 9936,0 тис. грн., збільшився чистий прибуток, який вплинув на рівень рентабельності, і як ми бачимо в кінці року підприємство отримало рівень прибутковості, який становить 35,9.

Фінансовий стан ВАТ «Промінь» за 2009 рік щодо ліквідності і платоспроможності задовільний, здатний виконувати зобов’язання перед постачальниками, бюджетом, своїми працівниками.

В бухгалтерії ВАТ «Промінь» працює 3 облікових працівники, на яких покладено обов’язки здійснювати спостереження, сприйняття, вимірювання та фіксацію (реєстрацію) фактів, процесів, подій природи та/або суспільного життя.

         Початковим етапом всього облікового процесу, що здійснюється бухгалтерією товариства є надходження і обробка первинної документації. Більшість документів, на підставі яких здійснюють бухгалтерський облік, складається на підприємстві за межами бухгалтерії – в бригадах на фермах. Деяка кількість бухгалтерських документів формуються за межами підприємства (платіжні документи, банківські виписки, виконавчі листи …). Чимало документів складають самі працівники бухгалтерії. Прийняті зі сторони й складені в бухгалтерії документи обробляють, щоб підготувати до подальших бухгалтерських робіт – записів на рахунках, систематизації, групування тощо. Обробка даних полягає в перевірці, розцінці, групуванні документів, з’ясування достовірності здійснених в них операцій та відповідності сум, зафіксованих у них. Ця операція, що проводиться кожним бухгалтером підприємства в межах своєї ділянки роботи, повинна засвідчити, що документ не фіктивний. Також проводиться і виключно арифметична перевірка документів, яка полягає у перевірці всіх арифметичних дій, які зроблені в ньому до подання в бухгалтерію.

Баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (Додаток А).

На підприємстві ВАТ «Промінь» ведення обліку здійснює згідно наказу № - 2 «Про облікову політику товариства на 2009 рік» (Додаток Б ), в якому йдеться: обов’язки щодо ведення автоматизованого обліку на підприємстві покласти на бухгалтерію господарства з штатом працівників 3 осіб під керівництвом головного бухгалтера, розподіл між працівниками здійснює головний бухгалтер; облік на підприємстві вести за журнально-ордерною формою обліку; первинний облік здійснювати за затвердженими формами, графіками документообігу, запропонованими для бухгалтерії, затвердженим керівником.

В бухгалтерії товариства на кожного працівника покладена відповідальність за облік конкретної ділянки господарювання, є бухгалтер по оплаті праці, по рослинництву та реалізації, по тваринництву, допоміжних і підсобних виробництвах, по основних засобах, матеріалах і розрахунках та головний бухгалтер, який організовує і контролює їх діяльність. Такий розподіл обов’язків зменшує технічну роботу бухгалтерів при відображенні господарських операцій, оскільки протягом певного часу до бухгалтерії надходить чимало документів.

В ВАТ «Промінь» використовують автоматизоване ведення бухгалтерського обліку. З 01 січня 2007 року придбано програму 1С Бухгалтерія 7.7.


2. Наукові основи організації обліку на підприємстві


З 1 січня 2000 року порядок організації і ведення бухгалтерського обліку на підприємствах регулюється Законом України від 16.07.99 р. № 996 IV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». У відповідності з цим законом всі підприємства зобов’язані вести бухгалтерський облік, при чому безперервно – з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.

Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві відносяться до компетенції його власника або керівника у відповідності з законодавством і установчими документами.

На думку В.Г. Лінник можна виділити чотири визначення організації бухгалтерського обліку.

Організація бухгалтерського обліку - це комплекс заходів власника підприємства, направлених на забезпечення реєстрації фактів господарського життя, узагальнення їх з метою отримання необхідної інформації для складання звітності та прийняття управлінських рішень.

Організація бухгалтерського обліку - це цілеспрямована діяльність керівників підприємства по створенню, постійному впорядкуванню та удосконаленню системи бухгалтерського обліку з метою забезпечення інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів.

Поняття "організація бухгалтерського обліку" може бути визначено як науково обґрунтована сукупність умов, при яких найбільш економно і раціонально здійснюється збір, обробка і зберігання бухгалтерської інформації з метою оперативного контролю за правильним використанням майна підприємства та надання користувачам неупередженої фінансової звітності.

Організація бухгалтерського обліку - це один із найбільш відповідальних етапів створення підприємства та підготовки до його ефективної діяльності. Без організованого обліку не можлива господарська діяльність підприємства. Це суперечить чинному законодавству України.

Організація бухгалтерського обліку – це побудова такої системи бухгалтерського обліку, яка відповідала б ціле направленій, запланованій діяльності підприємства і забезпечувала б необхідною інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів. Без ефективно організованого бухгалтерського обліку ні одне підприємство не зможе правильно організувати і вести свою господарську діяльність.

А.М. Коваленко виділяє такі цілі організації бухгалтерського обліку на підприємстві являється:

1)    отримання інформації про наявність та оцінку активів і зобов’язань, про результати діяльності (отриманого прибутку чи збитку);

2)   складання достовірної фінансової звітності для пред’явлення її зацікавленим особам (користувачам).

На думку І. П. Бабенко, раціонально організований бухгалтерський облік повинен відповідати наступним вимогам:

Ø   Точність облікових записів, узгоджених зі справді здійсненими господарськими операціями та констатованими явищами та подіями;

Ø   Зрозумілість та точність записів господарських оборотів з точки зору їх логічної узгодженості;

Ø   Правильна грошова оцінка як наявних засобів, так і здійснюваних операцій і оборотів, які спостерігаються;

Ø   Повнота та визначеність зареєстрованих фактів і явищ господарської діяльності, а також легальність або законність записів, з точки зору їх відповідності вимогам законодавства;

Ø   Правдивість і документальна обґрунтованість записів;

Ø   Відповідність, спеціалізація і правильний вибір облікових книг для даного підприємства;

Ø   Акуратність, своєчасність і впорядкованість записів з точки зору їх хронологічної послідовності.

І. П. Бабенко наголошував, що організація бухгалтерського обліку на будь-якому підприємстві повинна відбуватися з урахуванням основних господарських функцій і відносин, притаманних даному підприємству, а також чітко визначеної сутності тих економічних явищ і дій, які є предметом бухгалтерського обліку.

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксацій фактів здійснення господарських операцій у первинних документах, зберігання оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше 3-х років, несе власник або уповноважений орган, який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Основою удосконалення бухгалтерського обліку є підвищення рівня економічних знань та ділової кваліфікації працівників обліку, оскільки в сучасних умовах правильно і раціонально організувати облікові роботи в господарстві можуть тільки спеціалісти, які знають як методологію і техніку обліку, так і економіку виробництва. Вони повинні володіти певним рівнем знань в галузі планування, фінансування, кредитування, економічного аналізу, права, ефективно використовувати сучасні засоби обчислювальної техніки для опрацювання обліково-економічної інформації.


3. Удосконалення організації обліку на підприємстві

3.1 Прогресивні системи організації обліку


Система у філософському розумінні (грец. - зувіета - те, що складається з частин, з'єднане) - це сукупність елементів, що знаходяться у відносинах і зв'язках між собою та утворюють певну цілісність, єдність.

Облік - це один з елементів організації процесу господарювання. Його можна охарактеризувати як систему, оскільки він має ознаки, властиві системі: наявність зв'язків (в тому числі зворотних), поділ на частини, наявність структури (упорядкованих елементів), цілеспрямованість, збереження певної стійкості в заданих межах під впливом зовнішніх факторів та багатоаспектність.

Бухгалтерський облік як система, представляє собою сукупність елементів певного змісту і форми, які пов'язані між собою та об'єднані регулярною взаємодією. Це система інформації про стан та рух ресурсів підприємства, про характер і результати господарської діяльності, що відображає і узагальнює господарські операції в єдиному грошовому вимірнику.

Однією з важливих передумов раціональної організації обліку є розробка систем організації бухгалтерського обліку, яким визначається зміст, послідовність і строки виконання облікових робіт на підприємстві, порядок одержання інформації, складання і додання звітності.

Системи організації бухгалтерського обліку включають: звітність, документацію і документооборот, план рахунків та їх кореспонденцію рахунків, план інвентаризації; план технічного оформлення облікової інформації.

Система звітності передбачає перелік форм встановленої звітності, строки її складання і подання. При цьому планується як зовнішня звітність, що подається відповідним органам, так і внутрішня.Система зовнішньої звітності ґрунтується на нормативно-правових актах Міністерства фінансів України та інших керівних органів. Форми і строки складання внутрішньої звітності, необхідної для управління і контролю, визначаються керівником підприємства і головним бухгалтером.

Зміст звітності, порядок її складання і подання є вихідною базою при плануванні всієї облікової роботи і значною мірою визначають організацію поточного фінансового й управлінського обліку. Складання відповідних форм звітності й оперативно-аналітичної інформації закріплюються в плані за конкретними виконавцями.

Система документації і документообороту складається на підставі переліку типових і спеціалізованих форм документів, встановлених для підприємств даної галузі. Основне завдання системи полягає у визначенні порядку документального оформлення господарських операцій найзручнішими для підприємства документами виходячи із специфіки його діяльності, а також визначення послідовності проходження документів по всіх стадіях облікового опрацювання. Система документації оформляється у вигляді переліку форм документів з коротким описом їх змісту або у вигляді альбому форм документів.

Система документообороту, розроблена головним бухгалтером, визначає порядок роботи не тільки облікового апаратура й інших підрозділів і служб підприємства, причетних до бухгалтерського обліку щодо оформлення господарських операцій відповідними документами. Дотримання встановленої системи документообороту забезпечує своєчасність складання й опрацювання документів, повноту і правильність облікових записів і звітних показників. Порушення плану (системи) документообороту, затримка документів на будь-якому етапі їх проходження призводять до відставання реєстрації господарських операцій в обліку і послаблення контролю за їх виконанням; тому Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку передбачено, що вимоги головного бухгалтера, щодо неухильного дотримання порядку оформлення і подання в бухгалтерію первинних документів є обов'язковими для всіх підрозділів, служб і працівників підприємства.

Відповідно до типового Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій на підприємстві розробляється порядок ведення кожного синтетичного рахунка і субрахунка в аналітичному розрізі стосовно конкретних умов його діяльності.

План інвентаризації передбачає строки і порядок проведення інвентаризації матеріальних цінностей, грошових коштів та інших активів підприємства, а також зобов'язань по розрахунках з різними дебіторами і кредиторами. Цим планом передбачається як повна інвентаризація, так і часткові, визначаються орієнтовні строки і порядок проведення раптових інвентаризацій. При цьому строки раптових інвентаризацій не повинні бути завчасно відомі матеріально відповідальним особам. План інвентаризації повинен бути складений так, щоб інвентаризація в одній ланці господарства не спричиняла порушення нормальної роботи інших його ланок. При складанні плану інвентаризації керуються Інструкцією щодо інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.09.94 № 69.

План технічного оформлення обліку передбачає детальну характеристику форми, за якою має вестися бухгалтерський облік на підприємстві, перелік і порядок ведення облікових регістрів, а також заходи щодо раціональної організації облікового процесу, і в першу чергу, - за рахунок забезпечення й ефективного використання сучасних засобів обчислювальної техніки.

Організація бухгалтерського обліку в першу чергу повинна забезпечувати своєчасне отримання всіх необхідних достовірних даних при найменших затратах засобів і праці.


3.2 Документація і шляхи підвищення наукового рівня організації документообігу


Ведення бухгалтерського обліку передбачає необхідність повного та зрозумілого відображення всіх оцінених фактів господарського життя у первинних документах, що забезпечується документуванням. Документування пронизує весь процес ведення бухгалтерського обліку та є базою для складання облікових регістрів і бухгалтерської звітності.

Кожна здійснена на підприємстві господарська операція повинна відображатися у бухгалтерському обліку. У зв’язку з тим, що документи оформляються різними працівниками, які несуть відповідальність за здійснення господарських операцій, на підприємстві необхідно чітко розмежовувати відповідальність за оформлення і передачу первинних документів до місць їх обробки та зберігання, налагодити найбільш зручний порядок створення документів, реєстрація їх показників у бухгалтерському обліку, руху в межах підприємства та зберігання.

Роль головного бухгалтера як організатора бухгалтерського обліку та контролю на підприємстві проявляється у створенні раціонального документообороту.

Документооборот – це сукупність робіт зі створення, перевірки, обробки та зберігання документації від моменту її складання до передачі в архів.

Шляхами підвищення наукового рівня організації документообігу:

Ø   Впорядкування руху первинних документів;

Ø   Оптимальна кількість підрозділів і виконавців, через які повинен пройти кожен первинний документ;

Ø   Визначення максимального терміну перебування документу в кожному підрозділі;

Ø   Стабільність роботи бухгалтерської служби та підвищення продуктивності праці облікових працівників;

Ø   Чіткість руху та оперативність обробки документів та інформації, що формується на їх підставі.

Неправильно організований документооборот може призвести до несвоєчасної доставки документів, не прогнозованості їх руху, відсутності відповідальних осіб через не закріплення відповідних обов'язків щодо документів за окремими працівниками, неможливості прийняття рішень без залучення додаткової інформації (яка не міститься в документах).

При цьому важливою є співпраця керівника підприємства та головного бухгалтера.

Для упорядкування руху та забезпечення своєчасного відображення показників первинних документів у бухгалтерському обліку, відповідно до законодавства, керівником підприємства має затверджуватися графік документообороту (Додаток В ).

Графік документооборотуце затверджений порядок обробки інформаційних даних, зазначених у первинних документах.

Даний документ повинен регламентувати:

- строки складання, надання та обробки первинних документів;

- перелік документів;

- терміни їх просування та обробки;

- посадових осіб, відповідальних за складання документів;

- порядок передачі документів для обробки;

-строки надходження документів до бухгалтерської служби від працівників інших підрозділів підприємства.

Єдиної схеми організації документообороту для всіх суб'єкті господарювання не існує. Кожне підприємство змушене розробляти її самостійно, тому розробка графіка документообороту потребує знання особливостей діяльності підприємства. Графік повинен враховувати організаційну структуру підприємства, вид діяльності, чисельність облікових працівників, систему внутрішньогосподарського контролю.

 Процеси глобалізації, якими охоплено всі сфери життя суспільства, призвели до зростання обсягів інформації, необхідної для ефективного управління її отримання і використання, в свою чергу, зумовило збільшення кількості документів.

 Традиційні методи роботи з документами в таких умовах стають малоефективними: архіви з паперовими документами займають корисну площу приміщень і характеризуються низьким рівнем ефективності та оперативності пошуку необхідної інформації. Набагато зручніше користуватися електронною базою даних, яка дозволяє здійснювати швидкий пошук необхідних інформаційних даних. Крім того, в умовах жорстокої конкуренції ефективно можуть вести справи передусім ті підприємства, які мають можливість оперативно одержувати інформацію. Вирішенню цієї проблеми, а також забезпеченню вдосконалення інформаційного забезпечення управління сприяє впровадження електронного документообороту.

У процесі оформлення господарських операцій електронними документами, необхідно дотримуватися норм багатьох законодавчих актів. Основним з них є Закон України "Про електронні документи та електронний документооборот", який регулює використання електронних документів. Норми даного закону поширюються на відносини, які виникають у процесі створення, передачі (або одержання), обробки, використання, зберігання та знищення електронних документів.

Ведення бухгалтерського обліку з використанням електронного документу базується на застосуванні комп'ютерних мереж та інтегрованої бази даних для раціонального використання засобів, предметів праці, а також самої праці для ефективного управління діяльністю підприємства.

Електронний документ - це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, які передбачають обов'язкові реквізити документів, у тому числі, електронний цифровий підпис. Такий документ може бути сформований, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму або на папері. До електронних документів висуваються ті ж вимоги щодо порядку оформлення, як і до паперових.

Автоматична реєстрація інформаційних даних може відбуватися з використанням технологічних датчиків, сканерів штрихових кодів, касових апаратів, смарт-карток, електронних зважувальних приборів, годинників, лічильників, вимірювальної тари тощо.

Юридична чинність електронного документа законодавством прирівнюється до чинності паперового документа, тому заперечувати юридичну силу електронного документа, виходячи з його форми, неможливо, за умови, що документ складено з дотриманням усіх вимог.

Від того, на скільки грамотно та чітко організовано електронний документооборот залежить рівень достовірності, точності та ефективності обліку, контролю та управління всім підприємством в цілому.

Електронний документооборот - це сукупність процесів зі створення, обробки, відправлення, передачі, одержання, зберігання, використання і знищення електронних документів із застосуванням перевірки їх цілісності та за наявності потреби з підтвердженням факту одержання таких документів.

Процес електронного документообороту ґрунтується на інтегрованій електронній обробці обліково-аналітичної інформації, яка включає формування первинних електронних документів, порядок обробки інформації, автоматизований банк даних та ін.

Повністю перейти на електронний документооборот досить складно. Однак у практиці вітчизняного документообороту сформувалися технології, орієнтовані на створення змішаного паперово-електроного документообороту: паперові оригінали існують, однак, практично вся робота виконується з електронними файлами документів у межах відповідної автоматизованої системи. Паперові документи в даній технології одразу реєструються, і бухгалтери надалі працюють лише з його електронною версією. А оригінал в паперовій формі одразу надходить до архіву і більше не використовується.


3.3 Форми бухгалтерського обліку і перспективи їх розвитку


Однією зі складових технічного напряму організації бухгалтерського обліку є вибір форми його ведення.

Відповідно до чинного законодавства підприємство самостійно визначає форму ведення бухгалтерського обліку, яка повинна передбачатися у Положенні про облікову політику.

Під формою ведення бухгалтерського обліку розуміють сукупність облікових регістрів, які використовуються у певній послідовності та взаємодії для ведення обліку.

Форми ведення бухгалтерського обліку розрізняються за наступними ознаками:

ü   кількістю облікових регістрів, які застосовуються, їх призначенням, змістом, формою і зовнішнім виглядом;

ü   послідовністю записів в облікових регістрах;

ü   зв'язком регістрів хронологічного та систематичного, синтетичного й аналітичного обліку.

Сутність будь-якої з форм ведення бухгалтерського обліку полягає у тому, що інформаційні дані з первинних документів у процесі своєї обробки до формування бухгалтерської інформації у вигляді бухгалтерської звітності проходять через визначену кількість перетворень, кожне з яких відображається у відповідному носії. Це й визначає різноманітність облікових регістрів - носіїв даних певної форми, побудованих відповідно до економічного групування інформації про активи, капітал і зобов'язання суб'єкта господарювання.

В облікових регістрах відбувається узагальнення інформаційних даних з первинних документів. Таким чином, регістри є засобом систематизації і накопичення облікових даних для відображення отриманих результатів в аналітичному обліку, на рахунках бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності.

Розрізняють облікові регістри, передбачені відповідною формою ведення бухгалтерського обліку, та регістри довільної форми. Прикладами регламентованих регістрів є меморіальні ордери, журнали, Головна книга. До регістрів довільної форми відносяться групувальні та накопичувальні відомості, машинограми, регістри на безпаперовій основі. Регістри довільної форми набувають поширення в умовах комп'ютеризації бухгалтерського обліку.

Будь-яка з форм ведення бухгалтерського обліку повинна відповідати ряду вимог:

ü   забезпечувати повноту та реальність відображення в облікових регістрах кругообороту засобів;

ü   бути економною, тобто витрати на ведення бухгалтерського обліку із застосуванням певної форми ведення обліку не повинні бути значними;

ü   групування записів в облікових регістрах повинно забезпечувати одержання всіх показників, передбачених формами звітності, тобто уникнення здійснення додаткових вибірок або звертання безпосередньо до первинних документів;

ü   забезпечувати поєднання синтетичного та аналітичного обліку;

ü   забезпечувати проведення економічного аналізу господарської діяльності підприємства.

Обираючи форму ведення бухгалтерського обліку, підприємство повинно використовувати її протягом певного періоду часу (але не менше одного року). Зміна прийнятої форми ведення бухгалтерського обліку обов'язково повинна зазначатися у Положенні про облікову політику.

Зміна форми ведення бухгалтерського обліку призводить і до зміни в організації роботи бухгалтерської служби. Так, впровадження комп'ютерної форми ведення бухгалтерського обліку сприяє підвищенню контрольних функцій облікових працівників і ліквідує рутинну роботу.


3.4 Раціоналізація роботи облікового апарату.


Важливою передумовою раціональної організації обліку на підприємстві є правильна розстановка кадрів на окремих ділянках облікового процесу, встановлення такої структури апарату бухгалтерії, яка як найбільше відповідала б конкретним умовам роботи підприємства. Чисельність облікового апарату і його структура значною мірою залежать від обсягу облікових і контрольних робіт, від форми організації й автоматизації обліку, а також від таких факторів, як масштаби виробництва і структура управління ним.

Найбільш поширена така структура апарату бухгалтерії, коли в її складі виділяють групи з обліку матеріальних цінностей, праці і заробітної плати, затрат на виробництво, готової продукції та її реалізації, а також узагальнення всіх даних обліку і складання звітності.

Організаційна побудова бухгалтерської служби - це форма поділу праці, що передбачає розподіл облікових робіт між виконавцями. Конкретне вираження ця форма знаходить у відповідній структурі бухгалтерії і системі управління підприємством в цілому.

 Бухгалтерія підприємства повинна мати такі відділи (сектори):

- фінансово-розрахунковий - здійснює облік коштів у касі і банку, розрахункових і кредитних операцій, а також підзвітних сум. Якщо на підприємстві не відокремлено фінансову службу, ця група забезпечує також фінансове планування, контролює додержання платіжної дисципліни;

- праці і заробітної плати (оплати праці) - здійснює облік виробітку і розрахунків по заробітній платі з робітниками і службовцями, облік розрахунків з депонентами, фінансовими органами по податках, утриманих із заробітної плати робітників і службовців, органами соціального страхування, а також складає звітність про використання фонду заробітної плати;

- матеріального обліку - веде облік матеріальних цінностей, придбання і витрачання їх, здійснює облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками, контролює стан складського обліку, бере участь в інвентаризації цих цінностей, складає встановлену звітність;

- виробництва і калькуляції - здійснює облік затрат на виробництво, складає калькуляції собівартості продукції (робіт і послуг), виявляє результати роботи окремих виробничих підрозділів і підприємств в цілому, бере участь в інвентаризації незавершеного виробництва, складає звітність про виконання плану виробництва і собівартості продукції;

- готової продукції та її реалізації - обліковує надходження з виробництва готової продукції на склади підприємства, а відвантаження і реалізацію, веде розрахунки з покупцями, а також складає звітність про виконання плану реалізації;

- зведено-балансовий - здійснює облік решти господарських операцій (облік доходів, фінансових результатів, внутрішньовідомчих розрахунків тощо), веде узагальнюючі і облікові регістри, складає баланс та інші форми звітності з основної діяльності підприємства, організовує бухгалтерський архів.

Роботу Облікового апарату очолює головний бухгалтер.

Важливу роль в успішному розв'язанні завдань, покладених на апарат бухгалтерії, відіграє чітке розмежування обов'язків між окремими її працівниками. Функції кожного облікового працівника, його обов'язки, відповідальність за ведення обліку і права визначаються службовими характеристиками і посадовими інструкціями (Додаток ). Це дає змогу уникнути знеособлення у виконанні облікових робіт, створює умови для злагодженої і планомірної роботи облікового апарату, одержання своєчасної і якісної економічної інформації, потрібної для управління господарством.


3.5 Ефективність використання прогресивних форм і методів обліку


Для ефективного ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно вибирає форми його організації:

ü   введення в штат підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби, як самостійного структурного підрозділу, на чолі з головним бухгалтером;

ü   користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

ü   ведення на договірних началах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;

ü   самостійне ведення бухгалтерського обліку і складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства.

Підприємство самостійно: визначає облікову політику підприємства. Облікова політика - це сукупність принципів, методів і процедур, прийнятих підприємством для складання та подання звітності Підприємство має висвітлювати облікову політику обґрунтуванням: принципів оцінки статей звітності, методів обліку за окремими статтями звітності, відсутності змін в обліковій політиці. Будь-які зміни в обліковій політиці, що мають суттєвий вплив на показники звітного або майбутніх періодів, мають бути описані з зазначенням їх причин та змін: у відповідних статтях; розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звіту і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підпис бухгалтерських документів; може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділи та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік з наступним включенням показників до фінансового звіту підприємства.

Основою удосконалення бухгалтерського обліку є підвищення рівня економічних знань та ділової кваліфікації працівників обліку, оскільки в сучасних умовах правильно і раціонально організувати облікові роботи в господарстві можуть тільки спеціалісти, які знають як методологію і техніку обліку, так і економіку виробництва. Вони повинні володіти певним рівнем знань в галузі планування, фінансування, кредитування, економічного аналізу, права, ефективно використовувати сучасні засоби обчислювальної техніки для опрацювання обліково-економічної інформації.

Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється з посади власником (або першим керівником) підприємства.

Головний бухгалтер (або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) підприємства: забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку, складання і подання в установлені строки фінансової звітності; організовує контроль за відображенням на рахунках всіх господарських операцій; забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку в філіях, представництвах, відділах та інших відокремлених підрозділах підприємства; бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею і відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжок і псування, активів підприємства. Разом з іншими службами головний бухгалтер повинен забезпечити економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства для виявлення внутрішньогосподарських резервів і визначення шляхів подальшого розвитку підприємства.

Усі працівники, зайняті обліком і звітністю, підпорядковуються головному бухгалтеру і призначаються керівником підприємства за рекомендацією головного бухгалтера. Він встановлює для кожного облікового працівника службові обов'язки і контролює їх виконання.

Розпорядження головного бухгалтера щодо порядку і строків документального оформлення господарських операцій, подання в бухгалтерію належних документів є обов'язковими для всіх працівників підприємства, які причетні до обліку.

Право розпоряджатися господарськими засобами і пов'язане з цим право першого підпису на грошових і розрахункових документах, фінансових і кредитних зобов'язаннях, господарських угодах (контрактах) тощо належить керівникові господарства. Головний бухгалтер контролює дотримання чинного законодавства і має право другого підпису: його підпис є контролюючим. Без підпису керівника господарства чи головного бухгалтера документ вважається недійсним.

Головному бухгалтеру (або особі, на яку покладено функції ведення бухгалтерського обліку на підприємстві) забороняється приймати до виконання документи по операціях, що порушують чинне законодавство, фінансову дисципліну. При отриманні від керівника підприємства розпорядження на здійснення такої операції головний бухгалтер, не підписуючи такий документ, повинен письмово попередити керівника про незаконність даного розпорядження. Якщо керівник письмово наполягає на здійсненні такої операції, головний бухгалтер підписує документ. У цьому випадку всю повноту відповідальності за незаконність операції несе керівник підприємства.


Висновки і пропозиції

Досліджуючи тему «Удосконалення організації обліку на підприємстві», базою написання курсової роботи є підприємство Відкрите Акціонерне Товариство «Промінь», яке розміщене в Лісостеповій природно-кліматичній зоні України, на Черкащині, в селі Білашки, Тальнівського району. Створене 28 грудня 1996 року, шляхом реформування колишнього Буряконасіннецького радгоспу Тальнівського агроцукрокомбінату та Левадського відділення. Станом на 01.01.2009 року загальна земельна площа господарства становила 4513,3 га в т.ч. рілля – 4440,0 га.

Віддаленість до залізничної станції Тальне 11 км, до районного центра 7 км, до обласного центру 150 км.

ВАТ «Промінь» є багатогалузевим сільськогосподарським підприємством. Основним завданням і метою діяльності товариства є задоволення суспільних потреб в сільськогосподарській продукції та продуктах її переробки. Тому слід збільшувати виробництво сільськогосподарської продукції. Я пропоную збільшити поголів’я тварин, за рахунок високопродуктивної, високо вгодованої худоби з низькою яловістю та відсутністю падежу та введення нових високоврожайних сільськогосподарських культур.

В ВАТ «Промінь» використовують автоматизоване ведення бухгалтерського обліку. З 01 січня 2007 року придбано програму 1С Бухгалтерія 7.7.

З 1 січня 2000 року порядок організації і ведення бухгалтерського обліку на підприємствах регулюється Законом України від 16.07.99 р. № 996 IV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». У відповідності з цим законом підприємство ВАТ «Промінь» зобов’язане вести бухгалтерський облік, при чому безперервно – з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.

 Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві ВАТ «Промінь» відносяться до компетенції його власника або керівника у відповідності з законодавством і установчими документами.

Організація бухгалтерського обліку - це комплекс заходів власника підприємства, направлених на забезпечення реєстрації фактів господарського життя, узагальнення їх з метою отримання необхідної інформації для складання звітності та прийняття управлінських рішень.

Однією з важливих передумов раціональної організації обліку є розробка систем організації бухгалтерського обліку, яким визначається зміст, послідовність і строки виконання облікових робіт на підприємстві, порядок одержання інформації, складання і додання звітності.

Однією зі складових технічного напряму організації бухгалтерського обліку є вибір форми його ведення.

Відповідно до чинного законодавства підприємство самостійно визначає форму ведення бухгалтерського обліку, яка повинна передбачатися у Положенні про облікову політику.

Важливою передумовою раціональної організації обліку на підприємстві є правильна розстановка кадрів на окремих ділянках облікового процесу, встановлення такої структури апарату бухгалтерії, яка як найбільше відповідала б конкретним умовам роботи підприємства. Чисельність облікового апарату і його структура значною мірою залежать від обсягу облікових і контрольних робіт, від форми організації й автоматизації обліку.

Отже, збільшення і ускладнення господарських зв'язків в умовах ринку, а звідси - зростання оперативної інформації, необхідної для управління, вимагають подальшого удосконалення організації бухгалтерського обліку, а також підвищення рівня економічних знань та ділової кваліфікації всіх облікових працівників. Раціонально організувати облік можуть тільки спеціалісти, які володіють глибокими знаннями як з методології і техніки бухгалтерського обліку, так і з економіки, права, аналізу й аудиту.

Для успішного розвитку підприємницької діяльності та ефективної організації бухгалтерського обліку на підприємстві необхідною умовою є розвиток соціальної інфраструктури.

Першою необхідною умовою розвитку господарств є можливість забезпечення персоналу житлом. Цю потребу, як правило, враховують проекти сучасних житлових споруд.

Найбільш економічним є двоквартирний дім, три чи чотирикімнатними квартирами. Для експлуатації таких будинків необхідні розробка й масовий випуск економічних і ефективних автономних систем комунального облаштування.

Не менш необхідним для ефективної організації бухгалтерського обліку на підприємстві є заохочення персоналу, а саме підвищення оплати праці, стимулювання праці персоналу преміями, путівками на відпочинок, одноразовими допомогами.


Список використаної літератури

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. №096 XIV.

2. Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. У редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.01.1998 р. № 10.

3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні.

4. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні. Все про бухгалтерський облік №14 (802) від 13.02.2003. Затв. наказом Мінфіну України від 21 березня 1999р. №87.

5. Бабенко І.П., Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу в Україні. — К.: Лібра, 2001р. — 160 с

6.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”./ Вид. 2-е, доп. і перероб. – Житомир, ЖТІ, 2002. – 640 с.

7.Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні. Навчально-практичний посібник / За ред. В.М. Маяковський – Дніпропетровськ, 2001.768 с.

8.Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах Підручник ред. Професора М.Ф. Олійчука – К : Алеута, 2006. – 118с.

9.Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб'єктів / П.В. Іванюта: - Навчальний посібник рекомендовано МОН України. - Київ: ЦНЛ, 2006. - 362 с.

10. Гражданский процесуальний кодекс Украйни -Харьков "Одиссей" 2002.

11. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Київ, "А.С.К.", 2001.

12. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку -Київ, "А.С.К." 2003.

13. Дерій В.А. Облік у селянських (фермерських) господарствах // Світ бухгалтерського обліку. — 2005. — №4. — С. 13-20.

14. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. -К.: А.С.К., 2003. - 768с.

15. Коваленко А. М. – Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб», 2006. – 1024с. – Рос. Мовою.

16. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку - Київ, КНЄУ, 2001.

17. Ламикіна І.О. Деякі аспекти підходу до організації бухгалтерського обліку на підприємствах // Економіст, 2006. - №4. с.16-20.

18. Лінник В.Г. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 380 с.

19. Малюга Н.М., Лебедзевич Я.В. та інші за ред. Бутинця Ф.Ф. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво: Житомир, ГШ "Ру-та",2001.

20. Партин Г.О. Бухгалтерський облік : основи теорії та практики : Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”. КОО,2001, 245 с.

21. Панікерська Г.В., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч. посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 260 с

22. Радченко О.Д. Особливості бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах // Економіка АПК. — 2001. — №8. — С.90—96.

23. Саблук П.Т., Моссаковський В.Б., Сук Л.К. та інші. Бухгалтерський облік у сільськогосподарських підприємствах. - Київ.: Урожай. 2002.

24.Саблук П.Т. Бухгалтерський облік на с/г підприємствах – К: Урожай, 2002р. – 618с.

25.Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики / За ред.проф. М.П.Войнаренка. – Київ: Наукова думка, 2002. – 718 с.

26.Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. Підручник для студ.вищ.навч.закл.екон.спец. – К.:А.С.К.,2002р. – 784

27.Тесленко Г.С. Інформаційні системи в аграрному менеджменті: Навч. посіб­ник. - К.: КНЕУ, 2001р. - 232с.

28.Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : Навч. посібник - К., 2003 - 430с.


Теги: Удосконалення організації обліку на підприємстві  Курсовая работа (теория)  Антикризисный менеджмент
Просмотров: 25439
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Удосконалення організації обліку на підприємстві
Назад