Управління витратами та прибутком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Методичні рекомендації

до виконання практичних завдань

з навчальної дисципліни «Управління витратами та прибутком»

для студентів напряму підготовки «Маркетинг»

усіх форм навчання


Харків, ХНЕУ, 2011г.

Затверджено на засіданні кафедри економіки та маркетингу

Протокол № 8 від 11.01.2011 р.


Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Управління витратами та прибутком» для студентів напряму підготовки «Маркетинг» усіх форм навчання. / Укл. Т. І. Притиченко, І. С. Лях. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. - 34 с. Укр. мов.

Запропоновані завдання та методичні рекомендації до їх виконання дозволять студентам розвити необхідні навички використання конкретного інструментарію з управління витратами та прибутком підприємства.

Рекомендовано для студентів напряму підготовки «Маркетинг» усіх форм навчання.


Вступ


Формування ринкових відносин в Україні і загострення конкуренції товаровиробників вимагають нових підходів до управління процесами досягнення цілей підприємства. Істотні можливості для удосконалення діяльності підприємств в умовах ринку відкриває система управління витратами та прибутком підприємства, що містить у собі облік, планування, контроль і аналіз даних про витрати і фінансові результати діяльності підприємства, а також прийняття на цій основі ефективних управлінських рішень.

Дисципліна «Управління витратами та прибутком» вивчає теоретико-методичні і практичні аспекти управління витратами, фінансовими результатами діяльності підприємства. Велика увага приділена класифікації витрат, видам доходів і прибутку. Розглянуто сучасні методи обліку витрат. Приведено характеристику системи «direct-costing» - найважливішої системи управлінського обліку, що знайшла широке застосування в практиці діяльності закордонних підприємств. Особлива увага приділена контролінгу - сучасній системі управління витратами та прибутком підприємства, викладена методика планування витрат за системою «контролінг». Докладно розглянуті методи управління прибутком підприємства, приведені методи оперативної і стратегічної діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства.

Всі ці питання обговорюються на семінарах та освоюються студентами при рішенні завдань на практичних заняттях, що сприяє здобуттю професійних компетенцій маркетолога-аналітика.


ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ


Тема 1. Теоретичні аспекти управління витратами та прибутком підприємства


Завдання 1


Мета завдання: розподіл загальновиробничих витрат за видами продукції, що випускається на підприємстві.

На основі даних, наведених в табл.1, розподілити загальновиробничі витрати у двох звітних періодах на такі, що розподіляються і не розподіляються за видами продукції.


Таблиця 1 Вихідні дані для розподілення загальновиробничих витрат за видами продукції

ПоказникЗначення показника1. База розподілу за нормальною потужністю, машино-години10 0002. Загальновиробничі витрати за нормальною потужністю, грн., у тому числі: змінні постійні70 000 50 000 20 0003. База розподілу за фактичною потужністю, машино-години: 1-й звітний період 2-й звітний період 8 000 10 5004. Фактичні загальновиробничі витрати, грн. 1-й звітний період 2-й звітний період 68 200 77 950

Завдання 2


Мета завдання: оволодіти алгоритмом розрахунку фінансових результатів діяльності підприємства.

На основі даних табл. 2 розрахувати валовий прибуток, прибуток від операційної діяльності, прибуток від звичайної діяльності, маржинальний прибуток та чистий прибуток підприємства. Оподатковуваний прибуток прийняти на рівні прибутку від звичайної діяльності підприємства.


Таблиця 2

Дані для розрахунку фінансових результатів в звітному періоді

ПоказникЗначення показника, тис. грн.1. Виручка від реалізації продукції (з ПДВ)7202. Собівартість реалізованої продукції, в тому числі 70% умовно-змінні витрати4403. Адміністративні витрати (100% умовно-постійні)304. Витрати на збут в тому числі 20% умовно-змінні405. Інші витрати операційної діяльності66. Фінансові витрати47. Фінансові доходи228. Втрати від участі в капіталі109. Інші витрати звичайної діяльності8

Методичні рекомендації до виконання завдань 1 - 2

Розподіл загальновиробничих витрат за видами продукції, що випускається на підприємстві, виконується відповідно до П(С)БО 16 «Витрати». Загальновиробничі витрати включають умовно-постійні та умовно-змінні витрати. Умовно-змінні витрати повністю розподіляються за видами продукції. Що стосується умовно-постійних загальновиробничих витрат, то вони складаються з таких, що розподіляються за видами продукції, та тих, що не підлягають розподіленню та в загальній сумі включаються до собівартості реалізованої продукції.

Розрахунок фінансових результатів виконується згідно П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати».

Тема 2. Характеристика методів обліку витрат


Завдання 3


Мета завдання: освоїти методику розподілу поточних витрат на умовно-постійні і умовно-змінні, використовуючи метод вищої і нижчої крапки обсягу виробництва; скласти рівняння витрат; побудувати графік залежності витрат від зміни обсягу виробництва. Вихідні дані для рішення завдання наведені в табл. 3.


Завдання 4


Мета завдання: освоїти методику розрахунку крапки беззбитковості для підприємства в натуральному виразі.

Визначити доцільність зниження умовно-змінних витрат у собівартості одиниці продукції на 50 грн., якщо в результаті цього загальна величина фіксованих (умовно-постійних) витрат зросте на 9 500 грн. за квартал. Підприємство виробляє і реалізує один вид продукції. За квартал було реалізовано 150 одиниць виробів. Вихідні дані для розрахунку наведені в табл. 4.


Таблиця 3 Дані про операційні витрати й обсяги виробництва

Моменти спостереження (періоди)Обсяг виробництва, шт.Витрати на виробництво та реалізацію продукції, тис. грн.110070212085311080413090512487612182713693811878912488101208411170981213893

Таблиця 4

Вихідні дані для аналізу беззбитковості діяльності підприємства

ПоказникиВаріанти0123456789Ціна одиниці продукції, грн.1000450900110012001150950130012501400Змінні (прямі) виробничі витрати в собівартості одиниці продукції, грн.600620580540610640560570630625Фіксовані (постійні) витрати на весь обсяг випуску продукції, тис. грн.50556045474951525446

Завдання 5


Мета завдання: визначити стратегію постачання підприємства комплектуючими виробами (виробляти на підприємстві чи купувати у постачальника).

Підприємство випускає наукомістку продукцію, виробництво якої вимагає комплектуючих виробів. Можна купити ці комплектуючі в постачальника за ціною 50 грн. за одиницю або виготовляти їх у себе на підприємстві. Умовно-змінні витрати підприємства складають 43 грн. у розрахунку на одиницю комплектуючих. Умовно-постійні - 64 500 грн. за рік.

Завдання 6


Мета завдання: визначити доцільність запропонованих дій керівництва підприємства.

Підприємство реалізувало за рік 15 000 одиниць виробів за ціною 250 грн. кожна. Умовно-змінні витрати в розрахунку на одиницю продукції складають 100 грн., умовно-постійні витрати підприємства - 1500 тис. грн. З метою збільшення обсягу продажів керівництво підприємства вирішило знизити ціну за одиницю продукції на 30 грн. і збільшити витрати на рекламу на 100 000 грн.

У результаті цих заходів передбачається досягти зростання обсягу продажів на 40 %.


Завдання 7


Мета завдання: обґрунтування управлінських рішень з прийняття додаткового замовлення.

Компанія «Старт» виготовляє спортивні товари. Торгівельне підприємство «Олімп» запропонувало компанії «Старт» спеціальне замовлення на виробництво 5000 футбольних м'ячів із відвантаженням оптом в упаковці по 100 м'ячів в один ящик. Підприємство «Олімп» пропонує ціну 15 грн. за один м'яч.

Для обґрунтування прийняття рішення бухгалтерія «Старт» надала наступні дані:

прогнозний річний обсяг виробництва м'ячів складає 50000 штук;

річний обсяг поточного року - 52000 штук;

максимальна виробнича потужність компанії - 55000 м'ячів.

Поточні витрати:

основні матеріали - 5,5 грн./шт.;

прямі трудові витрати - 3,8 грн./шт.;

загальновиробничі витрати:

умовно-змінні - 3, 2 грн./шт.

умовно-постійні - 75 тис. грн. на прогнозний випуск;

витрати на упаковку одиниці виробу - 2,0 грн. /шт.;

витрати на рекламу - 45 тис. грн.;

адміністративні та інші комерційні витрати - 80 тис. грн.

Ціна продажу за одиницю - 25 грн./шт.

Витрати на упаковку оптом 100 штук м'ячів - 50 грн.

Обґрунтувати прийняття додаткового замовлення.


Завдання 8


Мета завдання: оцінити показники діяльності фірми в планованому періоді, визначити операційний прибуток, крапку беззбитковості та межу безпеки діяльності для звітного та планового років.

Фірма «Альфа» виробляє і продає на ринку фотоапарати. Результати діяльності фірми за звітний період представлені в табл. 5.


Таблиця 5 Результати діяльності підприємства в звітному періоді

ПоказникЗначення показника, тис. грн.Виручка від реалізації продукції (з ПДВ)144Прямі змінні витрати,64у тому числі:основні матеріали40заробітна плата основних робітників з відрахуваннями на соціальні заходи24Накладні витрати36

На наступний рік заплановано знизити відпускну ціну фотоапарата на 10 %, що, як передбачається, збільшить обсяг продажів на 40 %. Крім того, у наступному році планується:

) збільшення цін на матеріали, що складають половину (по вартості) усіх необхідних матеріалів, на 10 %;

) погодинна тарифна ставка основних робітників збільшиться на 5 %;

) із зазначених накладних витрат 30 тис. грн. - постійні витрати (у плановому періоді передбачається їх зниження на 2 тис. грн.) і 6 тис. грн. - змінні витрати.

Результати рішення представити графічно.


Завдання 9


Мета завдання: обґрунтування вибору більш доцільного способу виробництва продукції (трудомісткого чи капіталомісткого)

Компанія планує розпочати виробництво нової продукції, яка може виготовлятися як капіталомістким, так і трудомістким способом, що не впливає на якість продукції. В табл. 6 наведені дані щодо виробничих витрат за способами виробництва.


Таблиця 6 Виробничі витрати за способами виробництва

Виробничі витратиКапіталомісткий спосібТрудомісткий спосібПрямі матеріальні витрати, грн./од.5,05,6Прямі трудові витрати, грн./од.6,07,2Змінні загальновиробничі витрати, грн./од.3,04,8Постійні загальновиробничі витрати, тис. грн. за рік2 4401 320

Маркетинговий відділ підприємства рекомендує встановити ціну реалізації 30 грн. за одиницю продукції. Адміністративні витрати за рік складуть 200 тис. грн., постійні витрати на збут за рік - 300 тис. грн., змінні витрати на збут - 2 грн. на одиницю продукції.

Результати рішення завдання представити графічно.

Методичні рекомендації до виконання завдань 3-9

У зарубіжній практиці для підвищення об'єктивності розподілу витрат на умовно-постійні та умовно-змінні використовується декілька ефективних методів. Серед них: метод вищої і нижчої крапки обсягу виробництва; метод статистичного складання кошторисного рівняння і графічний метод.

Для побудови рівняння загальних витрат на виробництво і розділення їх на постійну, змінну частини за методом вищої і нижчої крапки використовується наступний алгоритм:

) знаходиться різниця між максимальним і мінімальним значеннями обсягів виробництва за період, що аналізується;

) визначається різниця між витратами, які відповідають максимальному і мінімальному обсягам виробництва;

) визначається ставка змінних витрат на один виріб;

) розраховується загальна величина змінних витрат при максимальному і мінімальному випусках продукції;

) визначається величина постійних витрат як різниця між загальними витратами і їх змінною частиною;

) складається рівняння загальних витрат, що відображає залежність загальних витрат від обсягу виробництва.

Визначення критичного обсягу виробництва (реалізації) продукції (обсягу виробництва в крапці беззбитковості) проводиться за формулоюде - умовно постійні витрати за період, що аналізується;

- ціна одиниці продукції;

- умовно-змінні витрати на одиницю продукції.

Залежність витрат (умовно-постійних, умовно-змінних і загальних) від обсягу виробництва та аналіз беззбитковості діяльності можна представити графічно (рис. 1).


Рисунок 1 - Залежність витрат від обсягу випуску продукції


Критичний обсяг виручки від реалізації продукції розраховується за формулоюде - коефіцієнт виручки, що визначається як відношення маржинального прибутку до виручки від реалізації в аналізованому періоді.

Межа беззбитковості діяльності підприємства (МБ) в періоді, що аналізується, визначається наступним чином:де - обсяг виробництва (реалізації) в періоді, що аналізується , шт.;

- виручка від реалізації продукції в періоді, що аналізується, грн.

За оцінкою зарубіжних аналітиків межа безпеки діяльності підприємства повинна перевищувати 30 %, це свідчить, що підприємство працює без ризиків в плані нарощування обсягів виробництва.

Вибір способу виробництва продукції (капіталомісткого чи трудомісткого) виконується на основі розрахунку обсягу продажів, що дає однаковий прибуток по різним варіантам (qм)де -, - умовно-постійні витрати за двома різними варіантами виробництва в періоді, що аналізується ;

, - ціни за одиницю продукції за двома різними варіантами виробництва;

, - умовно-змінні витрати на одиницю продукції за двома варіантами.

Графічне рішення даної задачі представлене на рис. 2.

При обсязі продажів до qм перевагу можна віддати варіанту I, у якого критична крапка ближче до початку координат, чим у варіанту II, а значить, прибуток починає надходити раніше. Після перетину крапки М ситуація міняється. Переважним стає варіант II, оскільки він приносить вищий прибуток.

Рисунок 2 - Залежність прибутку від реалізації продукції від обсягу продажів


Тема 3. Контролінг як система управління витратами та прибутком підприємства


Завдання 10


Мета завдання: освоїти групування видів витрат за системою контролінгу.

Перегрупуйте статті витрат за контролінгом і визначте загальні витрати операційної діяльності підприємства (заповнити табл. 7), використовуючи дані в табл. 8.

собівартість прибуток контролінг витрати

Таблиця 7 Групування витрат за контролінгом

Статті калькуляціїГрупи витрат за контролінгом, тис. грн.Витрати, пов'язані з операційною діяльністю підприємства, тис. грн.Виробничі витрати (прямі витрати)Витрати на організацію (підготовку) групи IВитрати на організацію (підготовку) групи II


Таблиця 8 Дані для групування витрат підприємства за системою контролінгу

Статті витратВаріанти01234567891. Сировина, основні матеріали (за вирахуванням відходів) і послуги сторонніх організацій2002052102202402502602252152702. Допоміжні матеріали604065505535304525603. Покупні вироби і напівфабрикати7004503004003505005507508008504. Паливо на технологічні цілі906090807570958565905. Енергія на технологічні цілі504560757080655540606. Основна заробітна плата основних робітників1001502001151601651801701901857. Додаткова заробітна плата основних робітників121622141920212021218. Відрахування на соціальні цілі9. Витрати на освоєння і підготовку виробництва2328342530343734393210. Відшкодування зносу малоцінних спецінструментів і спецінструментів, що швидко зношуються6810911141612131511. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування9014015010513012513512516011512. Загальновиробничі витрати11519018017016015017014018017013. Адміністративні витрати6590807585706070856514. Витрати на збут2632392327302840352915. Інші операційні витрати15252018141318121415


Завдання 11


Мета завдання: освоїти методику розрахунку витрат на виробництво та реалізацію продукції за окремими групами витрат, сум покриття і прибутку (збитку) підприємства за системою контролінгу.

На підставі даних, наведених у табл. 9, визначити витрати на виробництво та реалізацію за окремими групами витрат, величину сум покриття та розмір прибутку від реалізації продукції.

Методичні рекомендації до виконання завдань 10 - 11

Контролінг базується на системі обліку витрат «директ-костинг», що заснована на групуванні витрат залежно від їх зв'язку з обсягом виробництва (реалізації) продукції (робіт, послуг).

У системі контролінгу відокремлюються три групи витрат:

. Прямі змінні витрати, які безпосередньо залежні від обсягу виробництва (реалізації) продукції і, в основному, пропорційні їм. Сюди відносяться: витрати сировини і основних матеріалів за вирахуванням зворотних відходів, покупні вироби і напівфабрикати, паливо і енергія на технологічні цілі, заробітна плата за основну роботу (основна і додаткова) із відрахуваннями на соціальні заходи.

. Витрати на організацію (підготовку) виробництва (групи 1), які пов'язані з виготовленням продукції і можуть бути віднесені на певні сфери діяльності або місця формування витрат. Сюди відносяться загальновиробничі витрати, які мають як постійну, так і змінну частини і розподіляються за видами продукції (сферами діяльності) пропорційно обраній базі.

. Загальні витрати господарської діяльності, як правило, умовно-постійні, що не розподіляються ні за видами продукції, ні за видами діяльності. Це так звані витрати на організацію (підготовку) групи 2. Вони включають адміністративні витрати і витрати на збут.

Сума покриття є різницею між чистим доходом підприємства і групою (групами) витрат на виробництво і реалізацію продукції. Визначають першу, другу і третю суми покриття. На основі сум покриття здійснюється управління прибутком в системі «контролінг».


Таблица 9 Дані для розробки калькуляції собівартості за системою контролінгу

ПоказникиВаріанти01234567891. Обсяг товарної продукції в оптових цінах без ПДВ2 443,53 550,62 245,54 440,23 300,54 250,52 770,65 050,53 770,52 5502. Витрати матеріалів і послуг сторонніх організацій764,3925,5700,41 250,01 080,41 150,0794,31 350,7950,47703. Зарплата за основну роботу з відрахуваннями на соц. страхування458,7710,4427,8903,5695,5820,7472,21 130,5720,5460,74. Витрати на відпуск товарів30,145,529,260,242,459,036,182,349,432,25. Разом виробничі витрати6. Сума покриття I7. Оклади фахівців, зарплата допоміжних робочих цехів із відрахуваннями на соц. страхування340,6450,7320,5680,5440,5672,6355780,5477,7342,58. Витрати на утримання устаткування211,6311,5205,7422,3309,5402,4231,5522,5337,8215,69. Проміжна сума Стр. 06 - 07 - 0810. Витрати на утримання виробничих приміщень і електроенергію94,6120,680,4108,6110,6109,698,7228,6110,497,511. Транспортні витрати58,980,051,8115,579,0105,462,3150,468,062,312. Амортизація устаткування і транспортних засобів223,2235,2200,2220,4125,3220,2243,2305,5175,0185,013. Разом витрати на організацію групи I14. Сума покриття 215. Адміністративні витрати50,070,048,090,068,088,552,098,477,052,516. Витрати на збут11,022,010,025,020,223,014,029,025,015,517. Витрати на організацію групи II18. Прибуток (збитки) від реалізації

Тема 4. Планування витрат на виробництво продукції


Завдання 12


Мета завдання: освоїти методику планування асортименту продукції по повній і усіченій собівартості.

Вихідні дані для рішення завдання представлені в табл. 10.


Таблиця 10

Дані для розробки плану за асортиментом продукції, що випускається

ВирібОбсяг виробництва, шт.Умовно-змінні витрати, грн./шт.Ціна, грн./шт.Оприскувач4102736Стрічковий обігрівач25078105Безконтактне електронне запалювання15057Дрель22095120Телефонний апарат3001825

При застосуванні методу обліку витрат по повній собівартості умовно-постійні витрати рекомендується розподілити пропорційно сумі змінних витрат. Сума умовно-постійних витрат по підприємству за звітний період становить 16 000 грн.


Завдання 13


Мета завдання: освоїти методику планування поточних витрат за системою «контролінг».

Скласти річний план витрат виробництва і прибутку підприємства на майбутній рік за методом контролінгу. Вихідні дані приведені в табл. 11, 12.

Таблиця 11

Дані для розробки плану за системою контролінгу, грн.

ПоказникиНакопичення фактичних даних за I-III кв. поточного рокуПлан на IV кв. поточного року01. Обсяг товарної продукції72 604,029 200,002. Витрати сировини, матеріалів, покупних виробів20 238,19 484,703. Попередній підсумок (01-02)04. Зарплата за основну виробничу роботу з відрахуваннями на соціальні цілі8 941,03 433,805. Сума покриття 106. Зарплата фахівців, що працюють в цехах9 483,0390,907. Проміжний підсумок (05-06)08. Витрати на утримання виробничих приміщень6 927,52 702,609. Транспортні витрати3 968,71 633,110. Амортизація устаткування і транспортних засобів3 125,41 041,811. Витрати на поточні і капітальний ремонти устаткування8 313,72 994,212. Інші витрати598,4203,113. Витрати на організацію групи I (06,08…...12)14. Сума покриття 215. Витрати на організацію групи II1 236,1502,816. Сума покриття 317. Інші витрати (-) та доходи (+), що пов'язані з операційною діяльністю підприємства+ 3 257,5+ 24,218. Прибуток (+), збиток (-) (16+17)Примітка. У зв'язку зі стабілізацією обстановки й одержанням замовлень на випуск продукції з'явилася реальна можливість збільшити обсяг товарної продукції в наступному році на 10 %.


Таблиця 12

Дані для визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємства, %

ПоказникиЦентри прибуткуВиробництво насосівВиробництво компресорівВиробництво хімічного обладнанняВиробництво запасних частин до хімічного обладнанняОбсяг випуску4034179Сума покриття I4436155Витрати на організацію (підготовку) групи I37311814Сума покриття 2

Завдання 14


Мета завдання: освоїти розрахунок мінімальної ціни виробу.


На підставі даних таблиць 11 і 12 визначити нижню і верхню границі мінімальної ціни одиниці продукції в планованому періоді. Обсяг випуску продукції в планованому періоді складає: насосів - 10 000 шт., компресорів - 8 000 шт., хімічного обладнання - 4 000 шт., запасних частин до хімічного обладнання - 1 000 шт.

Методичні рекомендації до виконання завдань 12 - 14

З погляду контролінгу планування - найважливіше завдання, яке необхідне для активного розвитку підприємства.

Річне планування здійснюється в три етапи:

а) складання річного плану;

б) визначення на основі річного плану, пріоритетних напрямів розвитку підприємства (оптимізація номенклатури продукції);

в) розбивка річного плану за кварталами.

При складанні річного плану вихідними даними служать фактичні (звітні) показники виробничої діяльності підприємства за першими трьома кварталами поточного року і прогнозовані (планові) показники, які передбачається досягти з урахуванням очікуваної ситуації в IV кварталі поточного (звітного року). Отриманий підсумок за чотири квартали звітного року необхідно коректувати з урахуванням цілей на майбутній рік (збільшення обсягу товарної продукції в нашому випадку).

Для визначення на базі річного плану пріоритетних напрямів розвитку виробничої діяльності підприємства слід керуватися плановою собівартістю окремих видів продукції, що представляють з погляду контролінгу «центри прибутку». Структура витрат за окремими видами продукції за центрами прибутку представлена укрупнено в табл. 12.

При незмінній протягом року виробничій діяльності (в даному випадку це передбачається) квартальні плани підприємства визначаються як такі, що складають одну чверть, дві чверті, три чверті і чотири чверті підсумків року. При цьому існує важливий принцип: не слід відсувати головний ризик в плануванні на IV квартал, його потрібно передбачити на початку року, щоб застрахувати підприємство від несподіванок.

Нижня межа мінімальної ціни продукції встановлюється на рівні прямих виробничих витрат. Верхня межа мінімальної ціни включає всі витрати, у тому числі і групи 3. За видами продукції витрати групи 3 розподіляються пропорційно прямим виробничим витратам.


Тема 6. Управління формуванням прибутку підприємства


Завдання 15


Мета завдання: освоїти методику управління прибутком підприємства в процесі операційної діяльності.

Проаналізувати ефект операційного левериджу двох підприємств, використовуючи дані, представлені в табл. 13.

Таблиця 13

Вихідні дані для аналізу ефекту операційного левериджу


ПоказникЗначення показникаПідприємство АПідприємство БЦіна реалізації з ПДВ, грн./шт.6666Змінні витрати, грн./шт. 3040Постійні витрати на річний випуск, тис грн.500200

У плановому періоді обсяг реалізації продукції збільшується на 10 %. Обсяг реалізації звітного періоду складає 50 тис. штук.


Завдання 16


Мета завдання: освоїти методику управління прибутком підприємства в процесі фінансової діяльності.

Визначити ефект фінансового левериджу підприємства, що працює за загальною системою оподаткування, використовуючи наступні дані:

виторг від реалізації продукції (з ПДВ) - 360 тис. грн.;

собівартість реалізованої продукції - 200 тис. грн.;

адміністративні витрати - 24 тис. грн.;

витрати на збут - 36 тис. грн.;

фінансові доходи - 5 тис. грн.;

відсотки, що виплачуються по кредитах, - 15 тис. грн.;

втрати від участі в капіталі - 6 тис. грн.;

інші доходи звичайної діяльності - 1 тис. грн.;

власний капітал - 95 тис. грн.;

позиковий капітал - 165 тис грн.

Методичні рекомендації до виконання завдань 15 - 16

Розділення всієї сукупності операційних витрат підприємства на постійні і змінні дозволяє використовувати механізм управління операційним прибутком, відомий як «операційний леверидж». Дія даного механізму заснована на тому, що наявність у складі операційних витрат будь-якої суми постійних, призводить до того, що при зміні обсягу реалізації продукції, сума операційного прибутку завжди змінюється вищими темпами.

Співвідношення постійних і змінних операційних витрат підприємства характеризується «коефіцієнтом операційного левериджу» (), який розраховується за формулоюде - сума постійних операційних витрат;

- загальна сума операційних витрат.

Чим вище значення даного коефіцієнту на підприємстві, тим більше воно здатне прискорювати темпи приросту операційного прибутку по відношенню до темпів приросту обсягу реалізації продукції.

Конкретне співвідношення приросту суми операційного прибутку і суми обсягу реалізації, що досягається при певному коефіцієнті операційного левериджу, характеризується показником «ефект операційного левериджу» (). Формула розрахунку цього показника має виглядде - темп приросту операційного прибутку, у %;

- темп приросту обсягу реалізації продукції, у %.

Економічний зміст ефекту операційного левериджу полягає в тому, що він показує ступінь чутливості операційного прибутку до зміни обсягу реалізації. Фінансовий леверидж характеризує використання підприємством позикових коштів, яке впливає на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу.

Показником, що відображає рівень додатково отриманого прибутку на власний капітал при різній частці використання позикових коштів, є ефект фінансового левериджу ()де - ставка податку на прибуток, виражена у вигляді коефіцієнта;

- рентабельність активів (відношення прибутку від звичайної діяльності без урахування витрат по сплаті відсотків за кредит до середньої вартості активів),%;

- середній розмір відсотків за кредит, що сплачується підприємством за використання позикового капіталу % ;

- середня сума використовуваного підприємством позикового капіталу;

- середня сума власного капіталу підприємства.

У даній формулі виділені три основних складових:

податковий коректор фінансового левериджу (1 - ), який показує в якій мірі виявляється ефект фінансового левериджу у зв'язку з різним рівнем оподаткування прибутку;

диференціал фінансового левериджу ( - ), який характеризує різницю між коефіцієнтом рентабельності активів і середнім розміром відсотка за кредит;

коефіцієнт фінансового левериджу (/), який характеризує суму позикового капіталу, використовуваного підприємством, у розрахунку на одиницю власного капіталу.

Виділення цих трьох складових дозволяє цілеспрямовано управляти ефектом фінансового левериджу в процесі фінансової діяльності підприємства.


Тема 7. Діагностика фінансово-господарського стану підприємства


Завдання 17


Мета завдання: освоїти метод стратегічного аналізу напрямків діяльності підприємства.

Вибрати стратегію розвитку підприємства «Світло вітрин» за кожним напрямом його діяльності, оцінити збалансованість напрямів діяльності з використанням матриці БКГ. Вихідні дані для побудови матриці представлені в табл. 14.


Таблиця 14

Вихідні дані про цільові для фірми-виробника ринки

Цільові для підприємства ринкиТемпи зростання ринку, %Найнебезпечніший конкурентОбсяг продажів ТОВ «Світло вітрин», тис. грн.Обсяг продажів найнебезпечнішого конкурента, тис. грнВітринні підставки для демонстрації товарів (ринок А)110,3ТОВ «Ванцільмаві»182,4160,45Підставки для проспектів і буклетів (ринок Б)98,4ПАП «Тортехніка»112,9207,9Утримувачі цінників (ринок В)100,4ТОВ «Райдерпро»87,566,2Інформаційно- рекламні стенди (ринок Г)121,7IVA NOVA140,4193,7Дисплеї, шелфтокери (ринок Д)78,2Корпорація «НЕБЕСА»85,5186,3Захист сканерів94,8ТОВ «Модус ЛТД»66,0185,6

Темп зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в 2009 році склав 2,4 %. Всі види діяльності підприємства на матриці відобразити у вигляді кіл. У загальному обсязі продажів виготовлення вітринних підставок для демонстрації товарів складає 27,0 %, підставок для проспектів і буклетів - 16,7%, утримувачів цінників - 13,0%, інформаційно-рекламних стендів - 20,8%, дисплеїв шелфтокерів - 12,7%, захисту сканерів - 9,8%.


Завдання 18


Мета завдання: освоїти методику факторного аналізу рентабельності.

На основі даних фінансової звітності (Додатки А, Б) виконати факторний аналіз рентабельності. Зробити висновки.

Методичні рекомендації до виконання завдань 17-18

Матриця БКГ (Бостонської консалтингової групи) дозволяє визначити стратегічну позицію підприємства за кожним напрямом його діяльності, і на основі аналізу цієї позиції вибрати правильну стратегію дій підприємства на ринку і оптимальну стратегію перерозподілу фінансових потоків між різними напрямами діяльності. Дана матриця будується з використанням двох критеріїв: темпів зростання ринку, який служить критерієм привабливості ринку; часка ринку відносно найнебезпечнішого конкурента, яка служить показником конкурентоспроможності.

Можливі поєднання цих критеріїв утворюють матрицю, приведену на рис. 3.


Рисунок 3 - Матриця БКГ «зростання-частка ринку»


Стосовно осі «темп росту ринку» базова лінія, що розділяє ринки із високими і низькими темпами, відповідає темпу росту валового національного продукту або середньозваженому значенню темпів росту різних сегментів, в яких діє фірма. Для осі «відносна частка ринку» лінію розділу зазвичай проводять через крапку 1 або 1,5.

Кожен квадрант матриці описує різну ситуацію, що вимагає специфічної маркетингової стратегії і обсягів фінансування.

«Дійні корови» (повільне зростання / висока частка): продукти, що зазвичай приносять більші коштів, ніж потрібно на підтримку їх ринкової позиції. З огляду на це, вони становляться джерелом коштів для диверсифікаційних програм та розвитку підприємства на інших ринках. Пріоритетна стратегія - «збирання врожаю». «Собаки» (повільне зростання / невисока частка): продукти, що мають найнесприятливішу позицію на цільовому ринку. Конкурентна ситуація на таких ринках в основному стабілізувалася. Тому збільшення частки ринку вимагає значних фінансових витрат при малих шансах на успіх. Пріоритетною стратегією є зниження обсягів фінансування з метою забезпечення, принаймні, беззбитковості виробництва. «Важкі діти» (швидке зростання / мала частка): товари цієї групи вимагають значних коштів на підтримку зростання. Якщо не надати цим товарам фінансової підтримки, вони еволюціонуватимуть до «собак». Тому тут існує альтернатива: збільшити частку ринку або деінвестувати кошти. «Зірки» (швидке зростання / висока частка): це товари - лідери на ринку, що знаходяться у фазі зростання. Вони приносять значні прибутки за рахунок високої рентабельності, яка має місце при високій частці ринку. Проте підтримка зростання і розширення попиту вимагають значного фінансування. В даному випадку фінансування однозначно доцільно із-за сприятливих перспектив позиціонування продукту на ринку. По мірі переходу продукт-ринку у фазу зрілості ці продукти переміщаються в категорію «дійних корів».

Факторний аналіз рентабельності підприємства є одним з методів оперативної діагностики. При аналізі коефіцієнтів рентабельності найбільш широкого поширення набула факторна модель фірми «DuPont» [19]. Призначення моделі - визначити фактори, що впливають на ефективність роботи підприємства і оцінити цей вплив. Оскільки існує безліч показників рентабельності, аналітиками цієї фірми обраний один, на їх думку, найбільш значущий - рентабельність власного капіталу.

Для проведення аналізу необхідно змоделювати факторну модель коефіцієнта рентабельності власного капіталу.

Схематичне представлення моделі фірми «DuPont» представлене на рис. 4.

Рисунок 4 - Модифікована схема факторного аналізу рентабельності власного капіталу


У основу приведеної схеми аналізу закладена наступна детермінована модельде - рентабельність власного капіталу;

- чиста рентабельність продажів;

- ресурсовіддача;

- коефіцієнт фінансової залежності.


Тема 9. Прийняття цінових рішень


Завдання 19


Мета завдання: освоїти витратні методи визначення ціни виробу.

Розрахувати ціну виробу, використовуючи наступні витратні методи ціноутворення:

метод ціноутворення на основі змінних витрат;

метод ціноутворення на основі валового прибутку;

метод ціноутворення на основі рентабельності продажів;

метод ціноутворення на основі рентабельності активів.

Підприємство збирає автомобільні двигуни з деталей, що купуються у іншого підприємства. Сумарні витрати на виробництво 14750 двигунів і витрати на один двигун приведено в табл. 15.


Таблиця 15 Дані про витрати на виробництво двигунів, тис. грн.

ПоказникиВитрати на один двигунСумарні витратиЗмінні виробничі витрати Прямі матеріальні витрати Прямі трудові витрати Змінні загальновиробничі витрати13,5 6,0 4,5 3,099 125 88 500 66 375 44 250Постійні загальновиробничі витрати10,5154 875Адміністративні витрати1,522 125Витрати на збут7,5110 625

У поточному періоді не очікується зміна витрат на одиницю продукції. Очікувана величина прибутку від реалізації продукції складає 111500 тис. грн. Загальна вартість активів підприємства складає 921875 тис. грн. Очікувана рентабельність активів - 12%.

Методичні рекомендації до виконання завдання 19

Для визначення ціни за методом змінних витрат необхідно розрахувати процентну надбавку до змінних виробничим витратам () для кожного виду продукціїде - цільова величина прибутку;

- сумарні постійні виробничі витрати;

- адміністративні витрати;

- витрати на збут;

- сумарні змінні виробничі витрати.

Ціна на основі змінних витрат () розраховується по формулі:де - змінні виробничі витрати на одиницю.

Даний метод можна використовувати, якщо дотримано двох умов:

) вартість активів, залучених у виробництво кожного виду продукції, приблизно однакова;

) відношення змінних витрат до решти виробничих витрат однакова для кожного виду продукції.

За методом ціноутворення на основі валового прибутку як розрахункова база використовується валовий прибуток. Ціна, що встановлюється за цим методом, повинна забезпечити отримання бажаного прибутку і покрити всі витрати, які не враховувалися при розрахунку валового прибутку.

Процент надбавки () за даним методом розраховується по формулі:


де - сумарні виробничі витрати.

Ціна на основі валового прибутку визначається якСлід зазначити, що ціна, розрахована на основі змінних витрат, збігається із ціною, розрахованою на основі валового прибутку. Відмінність в цих методах полягає в тому, що в першому використовуються тільки змінні виробничі витрати, а в другому - всі виробничі витрати, але ця різниця компенсується процентною надбавкою.

Ціноутворення за методом рентабельності продажів передбачає розподіл за видами продукції адміністративних витрат і витрат на збут. Для їх розподілу використовують довільні методи.

Ціна на основі даного методу () визначається по формулі:де - сумарні (операційні) витрати на одиницю;

- процентна надбавка.

Процентна надбавка для даного методу розраховується як:


,


де - сумарні (операційні) витрати.

Встановлення цін на основі рентабельності активів повинне забезпечити підприємству певний рівень рентабельності активів. Припускаючи, що підприємство встановило для себе мінімальну бажану ставку рентабельності активів, можна використовувати наступну формулу для розрахунку ціни ():де - бажана ставка рентабельності активів;

- загальна вартість активів;

- очікуваний обсяг виробництва в натуральних одиницях.

При використанні даного методу дуже важливо точно визначити вартість активів, що беруть участь у виробництві, інакше даний метод дасть невірний результат.


Рекомендована література


Основна

. Податковий кодекс України // Режим доступу #"justify">. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку: нормативна база. - Харків: Курсор, 2000. - 102 с.

3. Бланк И.А. Управление прибылью. - К.: Ника-Центр. -1998. - 554 с.

. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. - М.: Аудит, 1994. - 220 с.

. Касьянова Г. Управленческий учет по формуле «З в одном». - М.:

Статус - кво, 1999. - 328 с.

. Контроллинг как инструмент управления предприятием. / Под ред. Н.Г. Данилочкиной. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. - 297 с.

. Котляров С.А. Управление затратами. - СПб.: Питер, 2001. - 160 с.

. Лившиц И.С. и др. Введение в рыночную экономику. - М.: Высш. шк., 1994.-448 с.

. Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления. - М.: Финансы и статистика, 1993. - 92 с.

. Манн Р., Майер Э. Контроллинг для начинающих, - М.: Финансы и статистика, 1992. - 208 с.

. Притыченко Т. И. Управление затратами производства и прибылью. Конспект лекций. - Харьков: Узд. ХГЭУ, 2002. - 124 с.

. Скоун Т. Управленческий учет; Пер. с англ. / Под ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 180 с.

. Типовое положение по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в промышленности. // Бухгалтерский учет и аудит. - 1996. - № 7. - С. 2-60.

. Управленческий учет: Учебное пособие / Под ред. А. Д. Шеремета. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. - 512 с.

. Шанк Д. Стратегическое управление затратами. - СПб.-Бизнес Микро, 1999.-228 с.

. Четыркин Е. М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. - М.: Дело, 1992.-212 с.

Додаткова

17. Барулина Е.В. Учет затрат в условиях рынка. // Бухгалтерский учет. -1992.-№4.-С.24-28.

. Бородкин А.С., Торопов Н.А. Нормативный учет и себестоимость промышленной продукции. - К.: Техника, 1992. - 142 с.

19.Ковтун С. Бюджетування на сучасному підприємстві, або Як ефективно управляти фінансами. - Х.: Фактор, 2005. - 336 с.

. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності. - Фактор , 2003. - 148 с.

21. Куражина Ю.Г. Управление издержками на предприятии. Учет за рубежом. // Бухгалтерский учет. - 1992. - № 12. - С. 19-20.

22. Міщенко В.Я., Орлов П.А. та ін. Економіка виробничо-підприємницької діяльності. - К.: ВІПОЛ, 1995. - 256 с.

23. Николаева С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка. Система «директ-костинг». - М.: Финансы и статистика, 1993. -210 с.

. Риполь-Сарагоси Ф. Основы финансового и управленческого анализа. - М.: Приор, 1999. -224 с.

. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА - М., 2000. - 208 с.

. Финансовый менеджмент/ Под ред. Е. С. Стояновой. - М.: Перспектива, 1993.-268 с.

. Экономика предприятия. Учебное пособие. / Под общ. ред. П.А. Орлова. Харьков: Узд. ХГЭУ, 2000. - 400 с.


ДОДАТОК А


Таблиця А1

Баланс ЗАТ «Страхова компанія БРОК БІЗНЕС» станом на 31.12.09

АктивКод рядкаНа початок звітного періоду, тис. грн..На кінець звітного періоду тис. грн..I. Необоротні активиНематеріальні активи:залишкова вартість010607,21242,4первісна вартість011783,71606,1накопичена амортизація012176,5363,7Незавершене будівництво020138,63,2Основні засоби:залишкова вартість0302545,65992,2первісна вартість0313947,79529,6знос0321402,13537,4Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств0409965,047445,0інші фінансові інвестиції04540353,17690,4Довгострокова дебіторська заборгованість050--Відстрочені податкові активи060--Гудвіл065--Інші необоротні активи070-1742,0Усього за розділом I08053609,564115,2II. Оборотні активиЗапаси:виробничі запаси100162,7381,9готова продукція130--товари140--Векселі одержані150--Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:чиста реалізаційна вартість1603388,52932,2первісна вартість1613388,52932,2Дебіторська заборгованість за розрахунками:з бюджетом170--з виданими авансами180467,11009,6з нарахованих доходів190274,5673,8Інша поточна дебіторська заборгованість21011964,619234,5Поточні фінансові інвестиції22038684,666290,5Грошові кошти та їх еквіваленти:в національній валюті2303295,713694,2в іноземній валюті240328,3561,4Усього за розділом II26058566,0104778,1III. Витрати майбутніх періодів27027,187,1Баланс280112202,6168980,4Пасив234I. Власний капіталСтатутний капітал30051400,251400,2Пайовий капітал310--Додатковий вкладений капітал320--Інший додатковий капітал33082,882,8Резервний капітал340620,02500,0Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)3503454,518396,7Неоплачений капітал360--Вилучений капітал370--Усього за розділом I38055557,572379,7II. Забезпечення наступних втрат і платежівЗабезпечення виплат персоналу40022,0105,1Інші забезпечення410-99,0Страхові резерви41529272,672722,6Частка перестраховиків у страхових резервах41613104,71801,6Цільове фінансування420--Усього за розділом II43016189,971125,1III. Довгострокові зобовязанняДовгострокові кредити банків440--Інші довгострокові фінансові зобовязання 450--Відстрочені податкові зобовязання 460--Інші довгострокові зобовязання47000Усього за розділом III48000IV. поточні зобовязанняКороткострокові кредити банків50038981,720000,0Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями 510--Векселі видані520--Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги530262,3317,6Поточні зобовязання за розрахунками:з одержаних авансів540256,52625,9з бюджетом550268,41216,3з позабюджетних платежів560--зі страхування570052,6з оплати праці58046,0162,7з учасниками590--із внутрішніх розрахунків600--Інші поточні зобовязання610640,31100,5Усього за розділом IV62040455,225475,6V. Доходи майбутніх періодів630--Баланс640112202,6168980,4

ДОДАТОК Б


Таблиця Б1 Звіт про фінансові результати ЗАТ «Страхова компанія «БРОК БІЗНЕС» за 2009 рік

СТАТТЯКод рядкаЗа звітний період, тис. грн..За попередній період, тис. грн..I. Фінансові результатиДоход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010121408,324121,2Податок на додану вартість015--Акцизний збір0200-Інші вирахування з доходу030--Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035121408,324121,2Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)04051537,28356,9Валовий: прибуток05069871,115764,3збиток055--Інші операційні доходи06014164,01100,2Адміністративні витрати0703941,01728,5Витрати на збут08014156,34893,0Інші операційні витрати09040109,87813,1Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток10025828,02429,9збиток105--Доход від участі в капіталі110114,0-Інші фінансові доходи1208130,23508,0Інші доходи1305086,682,6Фінансові витрати1404551,62065,6Витрати від участі в капіталі150666,0-Інші витрати1609468,815,2Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 17024472,43939,7збиток175--Податок на прибуток від звичайної діяльності1807650,21779,4Фінансові результати від звичайної діяльності прибуток19016822,22160,3збиток175--Надзвичайні: доходи200--витрати205--Податки з надзвичайного прибутку210--Чистий: прибуток 22016822,22160,3збиток225--II. Елементи операційних витратМатеріальні затрати2301313,0460,1Витрати на оплату праці2406289,42008,7Відрахування на соціальні заходи2502028,3586,8Амортизація2602457,6903,1Інші операційні витрати27063581,313022,5Разом28075669,616981,2III. Розрахунок показників прибутковості акційСередньорічна кількість простих акцій300--Скоригована середньорічна кількість простих акцій310--Чистий прибуток (збиток на одну просту акцію)320--Скоригований чистий прибуток (збиток на одну просту акцію)330--Дивіденди на одну просту акцію340--


Теги: Управління витратами та прибутком  Методичка  Менеджмент
Просмотров: 42143
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Управління витратами та прибутком
Назад