Характеристика Лебединського відділу освіти

Вступ


Базою, об’єктом практики є освітня установа «Відділ освіти Лебединської районної державної адміністрації», що знаходиться в місті Лебедин, Сумської області по вулиці Карла Маркса, буд. 2.

Змістом та метою практики є знайомство із характеристикою та діяльністю Лебединського відділу освіти, його фінансово-економічною діяльністю, нормативними документами, якими керується дана установа, сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі управління персоналом та економікою праці. Формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень. Планується ознайомлення з робочим місцем, ознайомлення з посадовою інструкцією. Також потрібно ознайомитьсь з нормативно-правовою базою діяльності даного відділу освіти.

Також вивчити специфіку роботи державної установи, її внутрішнього трудового розпорядку. Ознайомитися з договірною базою. Відвести належну увагу посадовій інструкції спеціаліста апарату управління. Ознайомитись з тарифікацією педагогічного персоналу, оформленням відпусток.

Всі ці практичні навички відіграють дуже важливу у формуванні спеціаліста з економіки праці та управління персоналом та в загалом освітньо-кваліфікаційного рівня людини.1. Вивчення установчих документів установи – бази практики


Місцем проведення комплексної практики студентки Гусаченко Алесі Олександрівни є освітня установа «Відділ освіти Лебединської районної державної адміністрації», що знаходиться в м. Лебедин, Сумської області.

Відділ освіти Лебединської РДА є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворено головою районної держадміністрації і підпорядковується голові цієї адміністрації та управлінню освіти і науки Сумської області державної адміністрації.

Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України та Законами України, наказами та нормативними документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голів обласної та районної адміністрації, затвердженим головою районної адміністрації. Це положення є одним із установчих документів установи. Крім цього до установчих документів належать свідоцтва про реєстрацію в органі державної влади, в органі статистичного обліку, в податковій інспекції, в фондах соціального страхування.

Як зазначено в положенні про відділ освіти (Додаток 1), основними завданнями відділу є:

– реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;

– створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної середньої освіти;

– здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться а межах відповідної компетенції і належать до сфери управління державної адміністрації, та координації цих навчальних закладів;

– зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;

– аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;

– організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма навчальними закладами;

– проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів ліцензування та атестації;

– забезпечення соціального захисту, охорони життя, та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.

Важливе значення для забезпечення навчально-виховного процесу має організація фінансово-господарської діяльності по закладах освіти району. Насамперед це забезпеченість коштами навчальних закладів для виплати заробітної плати працівникам освіти; на утримання в належному стані матеріальних цінностей (будівель, споруд, обладнання, інвентарю, технічних засобів лабораторій, майстерень); на функціонування опалення, водопостачання, електропостачання, харчування учнів та інше.

Очолює відділ освіти начальник, який призначається на конкурсній основі та погоджується з управлінням освіти області і затверджується головою державної адміністрації. Положення Про освіту, відділу РДА, зазначено функції та обов’язки начальника та інших посадових осіб. При виникненні обставин, що потребують внесення змін в Положення Про освіту, такі зміни вносяться з перезатвердженням головою райдержадміністрації.

Останнє таке затвердження відбулося у березні місяці 2009 року.


2. Вивчення і аналіз організаційної структури управління установою


Організаційна структура управління залежить від завдань, які повинна виконувати організація, їх обсягу, території розташування, кадрового забезпечення, матеріально-технічного стану та інших умов, які враховуються при оптимізації управлінського процесу.

Управління освітою як у державах так і на місцях має багатовікову історію, свої традиції. На Україні управління освітою на місцях, в умовах сьогодення, здійснюється відділами освіти міст і районів під безпосереднім керівництвом держадміністрацій. Як правило ці відділи були утворені після поділу Радянського Союзу на суверенні держави і базувалися на відділах РОНО. Але для відділу освіти Лебединської РДА була і своя особливість. А саме, у зв’язку з наданням м. Лебедин статусу місто обласного підпорядкування, повноваження районного відділу освіти були розділені на міський відділ освіти та районний відділ освіти.

Таким чином, після реорганізації структури управління освітою, до сфери управління відділу Лебединської РДА увійшли 23 заклади освіти, що розташовані в селах району, будинок дитячої та юнацької творчості, а також спортивна школа.

Перелік закладів освіти у додатку №2.

Для здійснення повноцінних управлінських функцій в відділі освіти району державна адміністрація за рахунок коштів державного бюджету призначає крім начальника відділу освіти, двох спеціалістів, що контролюють певні сектори навчально-виховного процесу.

Крім цього, при відділі освіти працюють централізована бухгалтерія, методичний кабінет, інженер з охорони праці та секретар-машиністка. Школи району очолюють дерик тори шкіл, в окремих є заступники директора.

Таким чином структура управління районною освітою не складна, одного рівня управління.

Утримуються всі працівники районного відділу освіти разом з навчальними закладами, крім начальника відділу та двох спеціалістів, за кошти місцевого бюджету. Така структур, в основному, задовольняє виконання навчальної програми, але зміни, які відбулися за останні роки, потребують і змін в управлінні. Якщо десяток років тому опалення сільських шкіл здійснювалося за рахунок котелень сільських господарств, або сільських рад, то на сьогодні всі школи району перейшли на індивідуальне опалення. Аналогічно, підвіз учнів з віддалених сіл, виділення продуктів на харчування, забезпечення шкіл водою, виконання ремонтних робіт і т.д. Також сьогодні господарства ліквідовані і всі господарсько-організаційні питання перейшли на вирішення навчальними закладам та відділом освіти. Проблема в цих змінах полягає в тому, що не були створені відповідні господарсько-технічні служби. В даних районах області при відділах освіти створені господарські групи, транспортні відділки, ремонтні бригади з відповідним кадровим та матеріальним забезпеченням. Але для їх створення в першу чергу потрібні кошти.

Аналізуючи фінансове забезпечення Лебединського відділу освіти, про що буде розглянуте в послідуючому розділі, можна констатувати, що на даному стані коштів для створення господарського забезпечення відділу освіти недостатньо. Тому на сьогодні ці питання вирішуються частково силами вчителів, батьків та спонсорів.

В той же час значна увага приділяється комп’ютеризації (створені комп’ютерні класи), виділені школам району вісім шкільних автобусів.


3.   Ознайомлення із системою планування діяльності установи, зокрема його персоналу


Планування роботи відділу освіти здійснюється по двох напрямках. Це планування навчально-виховного процесу в районі по періодах навчальних років, що розпочинаються з першого вересня та фінансово-господарської діяльності по календарним роках.

Попередньо до складання планів навчально-виховної роботи, проводиться вивчення стану наявності дітей в сільській місцевості, складаються списки майбутніх учнів, формуються класи. Потім ці данні надходять у відділ освіти, де складається мережа навчальних закладів. Після затвердження мережі районною адміністрацією вона стає документом, навколо якого іде основне планування, а саме складання навчальних планів, підрахунок навчальних годин, забезпечення персоналом.

Слідуючи важливим моментом є проведення ротації, по суті це завершальний етап формування навчального процесу. В тарифікаційних листах зазначаються прізвища педагогів, класи, предмети, години навчання, класне керівництво, перевірка зошитів і навіть заробітна плата.

Здає тарифікацію по школі її директор, приймає спеціальна комісія створена керівництвом відділу освіти. Після затвердження, проведена тарифікація є запланованим обсягом навчального процесу. Одночасно вона є фінансовим документом, що передбачає планові видатки на зарплату. Крім цього планується робота с педагогічним підрозділами, де передбачається періодичне підвищення кваліфікації при вищих навчальних закладах, проведення семінарів, обмін досвідом і так далі. Чисельність та склад педпрацівників шкіл району.

Планування фінансово-господарської діяльності в бюджетних установах докорінно відмінне від планування в госпрозрахункових підприємствах.

Якщо в останніх головною метою планування є досягнення високих показників виробництва, (кількість, якість, конкурентоспроможність) при оптимальних витратах, і отримання прибутку, то в бюджетних установах, плануються видатки з запланованої на рік суми фінансування на передбачені кошторисом цілі.

По районному відділу освіти такими цілями є нарахування і виплата заробітної плати працівникам освіти, оплата використаних енергоносіїв, комунальних послуг, оплата транспортних витрат, капітальних та поточних робіт на основних засобах, та інші витрати. Завдання спеціалістів відділу освіти спланувати видатки для їх найефективнішого використання згідно з лімітами, нормами, проведеними тендерами, а потім проконтролювати їх використання.

Важливим елементом при плануванні є чисельність працюючих. Якщо кількість медперсоналу, як уже відмічалось, регламентується мережею та проведеною тарифікацією, то решта працівників, як бібліотекарі, молодший обслуговуючий персонал, працівники централізованої бухгалтерії, методисти, регламентуються штатним розписом. Головною умовою при плануванні всіх цих видатків, згідно з бюджетним Кодексом України, вони повинні бути в межах затвердженого бюджетного фінансування.

Крім поточного планування, відділ освіти здійснює планування бюджету на майбутній період. Такий бюджет складається на підставі прогнозних розрахунків і захищається в управлінні освіти і науки. Попередньо цей бюджет погоджується з фінансовим управлінням району.

Як правило, бюджетні розрахунки значно відрізняються від фактично затвердженого фінансування при його запровадженні. Так бюджетом на 2009 рік планувалися видатки по районному відділу освіти у сумі 22,4 млн. грн., а затверджено фінансування лише у сумі 17 млн. грн.

На протязі фінансового року в процесі здійснення навчально виховної роботи виникають непрогнозовані випадки, в тому разі вносяться корективи по видатках і надаються на розгляд чергової сесії районної ради для прийняття рішення по змінах у фінансуванні.


4. Дослідження системи управління персоналом установи


Система управління персоналом районної освіти відпрацьована на протязі десятків років і особливих змін цієї організації не відбувалося. Основний принцип керівництва (єдиноначальне). Тобто начальник відділу освіти здійснює управлінські функції особисто і несе за це відповідальність перед вище стоячим керівництвом районного та обласного значення. Безумовно для прийняття тих чи інших управлінських рішень начальник вивчає їх виникнення, обставини, характер, проводить відповідну роботу з залученням фахівців, при необхідності окремі питання вирішуються на нарадах. Після прийняття рішення підлеглі, яким доручено його виконання, повинні безумовно їх виконати. Начальнику відділу підпорядковані всі працівники районного відділу освіти, включаючи і мережу шкіл району, але для оперативності в роботі, начальник вирішує необхідні питання безпосередньо з дерик торами шкіл, будинків дитячої творчості та спортивної школи, головним бухгалтером, завідуючим методичним кабінетом, з ведучими спеціалістами, при необхідності залучає інших працівників. Так по вирішенню кадрових питань начальник спілкується с працівником, якому доречні вирішення даних, кадрових, питань, так як посада штатного працівника по кадрах у відділі освіти відсутня. Аналогічно вирішуються правові, технічні, господарські питання по яких теж немає штатних посадових осіб.

Складніші питання вирішуються через спеціалістів районної держадміністрації, спеціалізованих підприємств, майстерень, проектні організації та інше.

На рівні конкретних виконавців управління здійснюється працівниками, завідуючими структурних підрозділів, закладів. Так навчальними закладами (школами) керують директори шкіл. Централізованою бухгалтерією – головний бухгалтер, методичним кабінетом – завідуюча. В їх обов’язки входить розподіл функцій між співробітниками, контроль за їх виконанням. Як правило на кожного працівника розроблена посадова інструкція, згідно якої він і виконує свої обов’язки, але на практиці виникає і ряд таких робіт, які не передбачені інструкцією, в такій ситуації безпосередній керівник регулює її виконання.

Роботі з кадрами завжди приділялась підвищена увага. Немаловажним є досвід роботи, освіта, перспектива росту, психологія у відношеннях із співробітниками, а в такій галузі як освіта (для педагогів) творчий підхід, взаєморозуміння, достатній рівень знань, педагогічний талант. У зв’язку з цим для медпрацівників існують підвищені вимоги, які формуються у вищих навчальних закладах, постійно підтримуються в процесі роботи, періодично підвищується кваліфікація на курсах.

Зацікавленість працівників освіти (педагогів) стимулюється матеріально, в залежності від стану роботи, отриманої категорії, доплат за додаткові години, вислугу років та інше. Щорічно при наданні відпусток проводиться виплата коштів на оздоровлення, а в кінці року винагорода тим, хто працював рік. Більш детально про організацію праці по установі у наступному розділі.

При роботі з кадрами теж проводиться певна планова робота. Планується чисельність медпрацівників, вихователі, що потрібні на заміну вивільнених, планується підготовка вчителів у вищих навчальних закладах, а також курси підвищення кваліфікації.

Якщо розглядати забезпеченість Лебединського району педагогічними кадрами, то тут особливих проблем не існує, всі школи району укомплектовані висококласними педагогами. Хоча частина педагогів, долаючи незручності, їздять з міста до сільської школи, так як проживають у місті, а перспектив проїзду в село немає. І головна тут причина, це поступове закриття шкіл. Так у 60–70 роки, у кожному селі, хуторі були початкові, не повні середня школи. Потім по мірі скорочення дітей у сільській місцевості – початкові школи були закриті. В подальшому ішло об’єднання з переводом їх у більш перспективні місцевість. В цей період з 70 до 90-х років було побудовано ряд нових шкіл, обладнаних майстернями, спортивними залами, майданчиками, їдальнями, була покращена навчальна база, а поновлюваність шкіл учнями зменшувалась. Тоді з метою скорочення витрат, і почали створюватись НВК (навчально-виховні комплекси), до школи приєднувався місцевий дитячий садок, але і в цих об’єднаннях чисельність почала зменшуватись. У порівнянні із 60-ми роками, кількість закладів освіти на селі скоротилася у 2,5 рази і становить на сьогодні 23 одиниці в тому числі 13 навчально-виховних комплексів.

Таким чином в перспективі відбуватиметься подальше об’єднання шкіл, з підвозом учнів та зменшення потреби в педагогічних кадрах на селі.


5. Аналіз організації оплати праці, оцінки персоналу, управління кар’єрою працівників


Оплата праці працівникам освіти проводиться на підставі посадових окладів, відпрацьованого часу, умов доплат і премій. Посадові оклади визначаються відповідно до присвоєного працівникові розряду. Медпрацівникам оплата також здійснюється по розрядах, але розряди обов’язково відповідають присвоєній категорії при проведенні атестацій. Умови доплат педагогам мають свої особливості, вони пов’язані з якісними показниками навчання і обсягом фактично здійсненої роботи.

При відділі освіти є працівники, що отримують заробітну плату як державні службовці. Таких працівників три, це начальник відділу освіти та два спеціаліста. Оплата праці державних службовців складається з посадового окладу, доплат за ранг і вислугу років та премій за напруженість у роботі. При економії коштів, можливі і інші види преміювань.

Для решти працівників освіти основними документами по нарахуванню заробітною плати є «Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти» №102 від 15.04.93 року, затверджена Міністерством Освіти та Науки України. Згідно з цими документами заробітна плата працівникам освіти нараховується по шкалі тарифних розрядів, в залежності від зайнятої посади та інших умов.

Так педагогічним працівникам заробітна плата нараховується за кількість відпрацьованих педагогічних годин (норма тижневого навантаження 18 годин) по установленій тарифній ставці, яка залежить від педагогічної категорії (спеціаліст, спеціаліст ІІ категорії, спеціаліст І категорії, спеціаліст вищої категорії). Ці категорії, як відмічалося вище установлені педагогом по наслідках атестації, але визначальними умовами є стаж роботи, підвищення кваліфікації на курсах, набутий досвід викладацької роботи. Атестація проводиться спеціально створеною комісією.

При досягненні вчителем високої майстерності, що позначається на якості навчального процесу та вдосконалення викладацької методики, таким вчителям надається звання вчитель-методист з відповідною доплатою до тарифної ставки.

Вагомою стимулюючою доплатою вчителям є доплата за вислугу років. При досягненні стажу трьох років роботи вона становить 10% від нарахованої заробітної плати за викладацьку роботу.

При досягненні стажу роботи 10 років, таке підвищення становить 20%,

А 20 років – 30% від нарахованої зарплати за викладацьку роботу. Посадові оклади директорів шкіл та їх заступників, також підлягають підвищенню, залежно від стажу роботи.

Крім цієї доплати проводиться доплата за перевірку зошитів. Вона залежить від предмета, кількості учнів у класі і визначається у% до тарифної ставки. Частина вчителів виконують обов’язки класного керівника, за цю роботу теж проводиться доплата у відсотках, в залежності від кількості учнів у класі.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2004 року №1096 «про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» з 1 січня 2001 року затверджено розмір доплати за окремі види педагогічної діяльності для працівників навчальних закладів:

1-   За класне керівництво:

· у І – ІV класах загальноосвітніх закладів – 20%;

· у V – ХІ класах загальноосвітніх закладів – 25%;

· у професійно-технічних та вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації – 20%;

2 – За перевірку зошитів та письмових робіт

· у І – ІV класах загальноосвітніх закладів – 15%

· у V – ХІ (ХІІ) класах загальноосвітніх закладах, професійно технічних та вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації – 10–20%.

Згідно зі ст. 57 Закону України «Про освіту», працівникам освіти передбачена обов’язкова виплата коштів на оздоровлення, при використанні щорічної відпустки, в розмірі місячної тарифної ставки. Та річна винагорода. Є і інші доплати, які стимулюють наполегливу працю педагога. Це доплати за підготовку учнів-переможців обласних, республіканських конкурсів, ведення гуртової роботи.

Таким чином існуюча система нарахування заробітної плати педагогічним працівникам стимулює їх належну працю по навчанню підростаючого покоління до майбутнього дорослого життя.

Дещо інші умови нарахування заробітної плати працівникам молодшого обслуговуючого персоналу (МОП). Сюди відносяться прибиральники приміщень, працівники кухні, завгоспи, сторожі, водії шкільних автобусів, оператори топкових приміщень, працівники по ремонту обладнання приміщень та інші. Їхня заробітна плата складається з тарифної ставки, що передбачається штатним розписом та можливих доплат за виконання робіт по суміщенню. При економії фонду оплати праці цій категорії працівників, в кінці року, проводиться виплата щорічної винагороди передбаченої колективною угодою. До умов оплати праці спеціалістів апарату управління, методистів слід відзначити можливість вести платну викладацьку роботу в межах свого робочого часу, але не більше 9 годин на тиждень. Працівникам методичного кабінету та централізованої бухгалтерії штатним розписом передбачена доплата за напруженість у відсотках до посадового окладу, залежно від посади та умов виконання роботи. Таким чином оплата праці працівникам районного відділу освіти здійснюється відповідно з прийнятими державними нормативними документами, що діють на всій території України в галузі освіти і направлена на стимулювання праці освітян.


6. Складення схем комунікаційних зв’язків в установі


До недавнього часу основними схемами зв’язків в установі були телефонний зв’язок, пошта, наочна передача документів. Але характерною рисою сучасного етапу розвитку суспільства є проникнення інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери громадського життя. Люди постійно обмінюються інформацією незалежно від того, чи знаходяться вони в організації, чи на різних поверхах, будинках. Тому в загальному випадку процес комунікації стосується взаємодії поміж людьми взагалі.

В Лебединському відділі освіти хоч і користуються засобами комунікацій, але якщо взяти, наприклад, Програму «1С», то вона хоч і встановлена, але у зв’язку з тим, що немає спеціаліста який би з нею працював, або володів, або на курсах підвищення кваліфікації працівникам пояснювали та надавали навики з роботи в цій програмі, то вона звісно була б більш корисною та взагалі вівся б облік в даній програмі.

Якщо взяти оснащеність взагалі комп’ютерами, сканерами, принтерами, та іншою оргтехнікою то їх достатня кількість для роботи персоналу. Наприклад приймання відділу освіти має зв’язок по перше з начальником відділу, з усіма підрозділами: бухгалтерія, спеціалісти, методисти. Так як всі звіти працівники бухгалтерії, методисти, спеціалісти подають не лише в роздрукованих варіантах, але і в електронних, наприклад на попередню звірку з вище стоячим керівництвом. Також якщо взяти оснащеність шкіл комп’ютерами, то в останні часи створюються навіть комп’ютерні класи. Отже Кабінет Міністрів України, від 7 грудня 2005 р. №1153 видав постанову Про затвердження Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006–2010 роки.

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Державну програму «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006–2010 роки (далі – Програма), що додається. Міністерству освіти і науки щороку до 1 березня подавати Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання Програми.

Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів, Міністерству економіки під час складання проектів Державного бюджету та Державної програми економічного і соціального розвитку України передбачати кошти на фінансування визначених Програмою заходів.


7. Аналіз основних складових кадрового менеджменту


Вирішення кадрових питань у бюджетній установі, що знаходиться у районі з майже непрацюючою промисловістю і сільським господарством, де значна частина населення не може знайти собі роботу, в тому числі і висококваліфіковані спеціалісти, не є проблематичною. Тим більше, що у місцевості є власний навчальний заклад, де готуються спеціалісти для роботи в дошкільних закладах та початкових класах шкіл. В області є два вищих навчальних закладу, де готують високоосвічених педагогів по всих, необхідних для шкіл, предметах. Таким чином школи району забезпечені необхідною кількістю вчителів.

Завдання по вирішенню кадрових питань полягає в тому, щоб вчасно спланувати потребу в педагогах та інших працівників на перспективу, ведення обліку працюючих, здійснення записів у документах при зміні в характері робіт, збереження трудових книжок, оформлення документів при прийомі на роботу та звільненні, подання статистичних та звітних даних про рух та склад кадрів.

При відділі освіти питаннями підбору кадрів їх розстановки здійснює начальник відділу освіти, молодшого обслуговуючого персоналу шкіл – директори навчальних закладів. Ведення документації та здійснення поточних кадрових питань доручено, як додаткова робота, одному із спеціалістів методкабінету. Безумовно, відсутність у штатному розписі спеціаліста по кадрах, для колективу де працює більш 600 чоловік, має свої незручності та недоліки. Так при вирішенні окремих кадрових питань, особливо спірних, необхідно звертатися за допомогою в інші організації до кваліфікованого працівника, менеджера по кадрах. Крім цього виникають проблеми з оформленням документів. Не завжди вчасно вносяться зміни в особові справи працівників. Але основна робота в питаннях збереження документів (трудові книжки, накази про прийом на роботу та звільнення, заяви працівників, надання щорічних і додаткових відпусток) ведеться згідно документообігу.

Важлива ділянка по роботі з кадрами – це підтримка належного професіоналізму педагогів та спеціалістів відділу освіти. З цією метою заплановані, по графіку, курси підвищення кваліфікації, та річна атестація працівників. Регулярно, щотижня, з керівниками навчальних закладів (шкіл) проводяться наради, семінари, вирішуються назрілі питання. Як правило на такі заходи, в залежності від тематики, запрошуються представники райдержадміністрації, спеціалісти служб району.

Значна частина цих заходів проводиться, безпосередньо, при школах району, а підготовчу роботу виконують методисти та спеціалісти відділу освіти.

На таких заходах передається передовий досвід ведення виховної та навчально-трудової роботи в школах району. Обмін досвідом відбувається і на рівні інших районів області. Ця методика підтримування кваліфікаційних навиків освітян відпрацьовується на протязі десятків попередніх років, вона не вимагала особливого кадрового забезпечення на професійній основі, все відбувалося під загальним керівництвом начальнику відділу освіти, по окремих доручення підлеглим спеціалістам.

Але останнім часом із зростанням вимог управління кадрами, розширенням інформаційних даних по них, запровадження конкурсів на заміщення посад-потреба в професійному веденні кадрових справ (в кадровому менеджменті) зростає. Назріла нагальна потреба введення в штатний розпис установи працівника по кадрах.

8. Вивчення організації правового забезпечення управлінської діяльності установи


Відділ освіти Лебединської РДА в своїй повсякденній роботі потребує правового забезпечення, тобто наявності законодавчої документації, інструктивних матеріалів, розпорядчих та інших нормативних документів. Робота з цією документацією є непереривною, об’ємною і задіяна в ній значна кількість працівників. Немає жодного елемента управлінської діяльності установи, де б не діяли правові засади. Це стосується як організації створення юридичних осіб, трудових правовідносин, умов праці та заробітної плати, взаємовідносин з іншими фізичними та юридичними особами, договірних стосунків і т.д.

По відділу освіти ці правові норми виконуються певними посадовими особами, відпрацьовані практично і не виникають непорозумінь. Деяка частина норма потребує постійного вивчення і контролю, так як з часом відбуваються певні зміни (зміна цін, зміни умов оплати праці, зміна умов поставок та інше). З цією метою працівники постійно контролюють та вивчають отриману інформацію по своїх напрямках роботи, працюючи з різного роду журналами, газетами, адже роз’яснень до розпорядчих документів від вищестоящих органів управління надходить недостатньо, або із запізненням.

Велику допомогу у вирішенні цих питань виконують створені при організаціях юридичні служби. Нажаль при відділ освіти штатним розписом такі працівники не передбачені, тому і приходиться тратити час на звернення, консультації, пошук необхідних документів та інше.

В діяльності установи певну роль відіграють внутрішні документи, вони регламентують порядок виконання функціональних обов’язків як кожного працівника так і колективу в цілому, взаємовідносини працівників. До них відносяться:

– правила внутрішнього трудового розпорядку,

– правила з охорони праці,

– колективний договір

– посадові інструкції,

– графіки робіт,

– накази та розпорядження.

Певне значення у здійсненні управлінської діяльності відіграють акти на виконання різних господарських операцій, інвентаризації, перевірок вищестоящих органів управління та контролюючих державних органів. Ці документи засвідчують фактичний стан предмета, об’єкта перевірки на час перевірки, або за певний термін роботи. При виявленні недоліків останні відображаються в актах для їх подальшого усунення.


9. Пропозиції для удосконалення діяльності установи


Як уже відмічалося, відділ освіти Лебединської РДА є бюджетною установою, оскільки вона утворена органом державної влади та утримується за рахунок бюджетних коштів. Відділ освіти має право вести діяльність виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисом і планом асигнувань, дотримуючись фінансово-бюджетної дисципліни і максимальної економії матеріальних засобів і грошових коштів.

Діяльність відділу контролюється органом місцевої влади, фінансовим органом, державним казначейством, податковою інспекцією, фондами пенсійного та соціального страхування. Тобто фінансово-господарська і навчально-виховна діяльність відділу освіти регламентована і всякі зміни в її діяльність вносяться після погодження з відповідними органами. Але і в цих умовах, при необхідності або доцільності заходи по удосконаленню роботи установи впроваджується.

Ознайомившись з діяльністю установи, провівши співставлення головних показників у додатках (чисельність навчальних закладів, кількість учнів, класів, потреба у фінансування, фактичне фінансування та інші) можна зробити висновок, що внаслідок зменшення чисельності населення сіл і відповідно зменшення дітей, кількість учнів у школах зменшується. Зменшення учнів, згідно з методикою виділення коштів на освіту, зменшується і обсяг фінансування, тобто кошти виділяються на кількість учнів, що навчаються. Витрати при цьому на утримання приміщень, оплату медперсоналу, комунальні витрати залишаються майже незалежними від кількості учнів. Тобто фактичні витрати на утримання одного учні у мало комплексній школі будуть значно більші ніж у наповненій учнями школі, висловлюючись економічним терміном, такі школи є нерентабельними і утримуються за рахунок інших шкіл у значній мірі.

У зв’язку з цим, в районі вивчаються варіанти розташування шкіл. Головна перепона у здійсненні цього заходу є організація підвозу учнів до школи. По перше – потрібна достатня кількість шкільних автобусів, як мінімум 16 одиниць, у наявності – 6 одиниць. По друге – психологічний фактор, це згода батьків та територіальної громади, адже школа це не тільки освітній, але і культурний центр кожного села. По третє – залишається остаточна невизначеність подальшого існування окремих сіл. Тобто над цим питання потрібно існувати.

Як уже відмічалося, в повсякденній роботі, у відділі освіти виникають певні труднощі з правовим забезпеченням, особливо при створенні договірної бази, при проведенні тендерів, при веденні кадрової роботи. У зв’язку з цим, можна за рахунок існуючих штатних одиниць ввести посади юриста та інспектора по кадрах. Наприклад: при централізованій бухгалтерії працює старший економіст і два економіста. Переглянувши їхні обсяги робіт можна одну посаду економіста скоротити, а юриста ввести. Аналогічну роботу можна провести і по методичному кабінету і ввести посаду інспектора по кадрах.

На мою думку запровадження запропонованих посад юриста та інспектора по кадрах є доцільним, воно дозволить більш фахово підходити до вирішенні кадрових питань та дотримання, належним чином, правових норм у здійсненні своєї діяльності.

Усі прийняті на роботу люди повинні бути ознайомлені із умовами роботи, правами й обов’язками, що вони повинні виконувати.

В Лебединському відділі освіти є інженер з охорони праці. Так як має місце підвищена небезпека, то треба своєчасно проводити навчання операторів, проводити інструктажі, та інше.

Тому при прийнятті на роботу проводяться інструктажі:

– Перший, ввідний, інструктаж проводиться при прийнятті на роботу;

– Також одразу проводиться інструктаж на робочому місці;

– Також є повторний інструктаж, через пів року;

– Та є таке поняття, як позачерговий інструктаж, його проводять з працівниками в разі коли щось трапляється, мають місце якісь випадки, або звісно якщо сталося якесь порушення.

У статтях розділу «Охорона праці» Кодексу законів про працю сказано, що на кожному об'єкті, де працюють люди, повинні бути створені здорові і безпечні умови праці, що відповідають вимогам охорони праці. Усі будівлі й устаткування не повинні створювати погрози працюючим, а також негативно впливати на стан їхнього здоров'я чи самопочуття.

Права громадян, у тому числі працівників, закріплені у відповідних нормативно-правових актах, може бути реалізовано тільки за умови, якщо в нормативному порядку будуть встановлені для цього необхідні гарантії.

Закон України «Про охорону праці» передбачає цілий ряд гарантій прав громадян на охорону праці як при укладенні трудового договору, так і під час роботи на підприємстві.

Чинне законодавство передбачає систему гарантій щодо охорони здоров’я працівників на виробництві. Згідно зі ст. 43 Конституції України кожен має право на належні, безпечні й здорові умови праці. Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється.

Основи законодавства України про охорону здоров’я розглядають охорону здоров’я як загальний обов’язок усіх підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян, які зобов’язані забезпечити пріоритетність охорони здоров’я у власній діяльності (ст. 5 Основ). З метою забезпечення сприятливих для здоров’я умов праці, високого рівня працездатності встановлюються єдині санітарно-гігієнічні вимоги до організації виробничих процесів, пов’язаних з діяльністю людей. Власники і керівники підприємств, установ і організацій зобов’язані забезпечити виконання техніки безпеки, виробничої санітарії, інших вимог охорони праці, не допускати шкідливого впливу на здоров’я людей (ст. 28 Основ).Висновки


Підсумовуючи все вище сказане можна зробити висновок – найголовніше, що являє сутність управління персоналом та економіки праці, – це системний, планомірно організований вплив за допомогою взаємопов’язаних організаційно-економічних та соціальних заходів на процес формування, розподілу, перерозподілу робочої сили на рівні підприємства, на створення умов для використання трудових якостей працівника (робочої сили) в цілях забезпечення ефективного функціонування підприємства и всебічного розвитку зайнятих на ньому робітників.

Стосовно місця проходження практики, ознайомившись з діяльністю установи, провівши співставлення головних показників у додатках (чисельність навчальних закладів, кількість учнів, класів, потреба у фінансування, фактичне фінансування та інші) можна зробити висновок, що внаслідок зменшення чисельності населення сіл і відповідно зменшення дітей, кількість учнів у школах зменшується. Зменшення учнів, згідно з методикою виділення коштів на освіту, зменшується і обсяг фінансування, тобто кошти виділяються на кількість учнів, що навчаються. Витрати при цьому на утримання приміщень, оплату педагогічного персоналу, комунальні витрати залишаються майже незалежними від кількості учнів. Тобто фактичні витрати на утримання одного учні у мало комплексній школі будуть значно більші ніж у наповненій учнями школі, висловлюючись економічним терміном, такі школи є нерентабельними і утримуються за рахунок інших шкіл у значній мірі. Але, якщо поглянути з цього боку, то можна звісно, організувати підвіз учнів до шкіл. Та на заваді даного заходу стоїть питання в укомплектованості автомобільного парку даного району, тобто як мінімум потрібна 16 одиниць, а у наявності лише 6.

Хочу ще раз відмітити, що в роботі даного відділу освіти виникають певні труднощі за правовим забезпеченням, також труднощі є при веденні кадрової роботи. І для вирішенні даних питань, та переглянувши обсяги робіт економістів, методистів, я б скоротила по одній посаді. Та ввела посаду б інспектора по кадрах та спеціаліста з правового забезпечення, які були б доцільніша та більш вагомі працівники.

Загалом хочу сказати, що колектив даного відділу освіти досить стабільним, спрямований на підвищення продуктивності, при виникненні спірних питань відчувається взаємодопомога та звісно нашій країні та в наші часи все потребує поліпшення та удосконалення.Використана література


1. Закон України «Про бух облік»

2. Закони про працю: Збірник / Укл. А.А. Підпалий. – Київ, 1997.

3. Бух. Облік в Україні, навч. посібник, за ред. Хомякова, 7 видання

4. В. Лемішовський «Бухгалтерський облік і оподаткування бюджетних установ», «Інтелект захід» Львів, 2008 рік

5. Качан Є. П., Шушпанов Д.Г. Управління трудовими ресурсами. – К.: Видав. дім «Юридична книга», 2003. – 258 с.

6. Завіновська Г.Т. Економіка праці. – К.: КНЕУ, 2000.

7. Колот А.М. Мотивація персоналу. – К.: КНЕУ, 2002.

8. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Навч-метод посіб. – К., 2002. – 182 с.

9. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 367 c.

10. Документація, що використовується в установі, накази, розпорядження.


Теги: Характеристика Лебединського відділу освіти  Отчет по практике  Менеджмент
Просмотров: 31093
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Характеристика Лебединського відділу освіти
Назад