Звітність підприємств

Зміст


1. Склад та порядок формування фінансової звітності підприємства ТзОВ «Формат-М»

1.1 Сутність і порядок формування бухгалтерського балансу

1.2 Сутність і порядок формування Звіту про фінансові результати підприємства

2. Склад та особливості формування податкової звітності підприємства ТзОВ «Формат-М»

2.1 Особливості формування Податкової декларації з податку на прибуток підприємства ТзОВ «Формат-М»

2.2 Особливості формування Податкової декларації з ПДВ підприємства ТзОВ «Формат-М»

2.3 Особливості формування Розрахунку комунального податку підприємства ТзОВ «Формат-М»

3. Склад та особливості формування соціальної звітності підприємства ТзОВ «Формат-М»

4. Склад та порядок формування статистичної звітності підприємства ТзОВ «Формат-М»

5. Порядок формування звітності підприємства (розрахункова частина)

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


Вступ


Актуальність теми роботи. Сучасний механізм обліку був відомий і працював ще до моменту появи першої публікації на облікову тему. З розвитком економічних відносин облік удосконалюється як надбудова суспільної формації, зростає його значення в доказах майнової відповідальності. Поняття обліку є досить широким і багатогранним, так як він пов’язаний з господарською діяльністю людей.

З огляду на це він перетворився на міжнародну мову бізнесу – став обов'язковою передумовою успішної діяльності всіх господарюючих суб'єктів. Він тісно пов'язаний із такими науками, як статистика, фінанси, менеджмент, із правовими та соціальними науками.

Бухгалтерський облік є, так би мовити, літописом діяльності будь-якого господарства, дає йому змогу поновити кожен господарський факт з усіма подробицями. Бухгалтерська інформація надає суцільну, без будь-яких пропусків, картину бізнесу і має найбільшу повноту. Така повнота інформації забезпечує підприємцям достатню свободу в прийнятті управлінських рішень, а підсумкове узагальнення інформації та одержання підсумкових показників, що характеризують діяльність підприємства, здійснюється шляхом складання звітності за звітний період.

Мета курсової роботи полягає в поглиблені знань та отриманні практичних навичок закриття звітного періоду та формування фінансової, податкової,соціальної та статистчної звітності підприємства ТзОВ«Формат-М».

Завданням курсової роботи є:

ü закріплення теоретичних знань;

ü визначення складу звітності підприємства ТзОВ «Формат-М»;

ü дослідження порядку формування звітності підприємства ТзОВ «Формат-М» та контролю за правильністю її складання і своєчасного подання;

ü формування фінансової звітності підприємства ТзОВ «Формат-М»; за даними числового прикладу.

Об'єктом дослідження є ТзОВ «Формат-М»

Предмет дослідження є фінансова, податкова, соціальна та статистична звітність підприємства ТзОВ «Формат-М».

Структура роботи. В першому розділі курсової роботи описується фінансова звітність підприємства. В другому – склад та особливості формування податкової звітності, а в третьому – соціальної звітності, в четвертому – статистичної звітності. П’ятий розділ курсової роботи є розрахунковим. В ньому досліджується порядок формування звітності умовного підприємства.


1. Склад та порядок формування фінансової звітності підприємства


1.1 Сутність і порядок формування бухгалтерського балансу


В сучасних динамічних ринкових умовах різко зросла потреба в інформації про майно, поточну діяльність підприємства, її результати. Не маючи таких даних, неможливо прийняти правильні рішення щодо напрямів подальшого розвитку. Саме тому значної ролі на ТзОВ «Формат-М», як важливого інформаційного джерела набуває звітність. Звітність - це система узагальнюючих взаємопов'язаних показників, які відображають стан і використання господарських засобів суб'єкта підприємницької діяльності, їх призначення, джерела формування, фінансових результати, напрями використання прибутку тощо. Вона дозволяє визначити загальну вартість майна, вартість оборотних засобів, величину власних і залучених коштів підприємства. Звітність можна назвати своєрідною інтерпретацією інформації про результати діяльності, фінансовий стан господарюючого суб'єкта в певній системі показників. Крім того, звітність забезпечує виконання головних функцій бухгалтерського обліку. Так, складання звітності повинно сприяти збереженню майна суб'єкта підприємницької діяльності, його раціональному використанню. Це можливо за наявності інформації про стан і вартість господарських засобів підприємства. Закономірно, що звітність забезпечує управлінський персонал інформацією, необхідною для ефективного керівництва діяльністю господарюючого суб'єкта. І, нарешті, саме у формі звітності можна отримати інформацію про фінансовий результат кожної здійсненої господарської операції ТзОВ «Формат-М».

Отже, надання користувачам інформації про результати діяльності господарюючого суб'єкта за визначений період часу з метою оцінки фінансового стану, ступеню виконання поставлених завдань і є метою складання звітності, її показники використовуються юридичними та фізичними особами для прийняття відповідних рішень. Звітність складається на підставі облікових даних. Методологічно і організаційно вона є невід'ємним елементом системи бухгалтерського обліку на нашому підприємстві і виступає завершальним етапом облікового процесу, що обумовлює органічну єдність показників, які в ній відображаються, з первинною документацією та обліковими регістрами.

Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан , результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за період.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам повної, правдивої, неупередженої інформації про фінансові результати діяльності та фінансовий стан підприємства для прийняття ними відповідних рішень. Фінансова звітність складається на підставі облікових даних. Вона особлива тим, що поєднує у собі дані і бухгалтерського, і статистичного, і оперативного обліку. Саме тому цей вид звітності є основним джерелом інформації для оцінки фінансового стану підприємства у вартісному вираженні.

Підприємство ТзОВ «Формат-М» складає квартальну та річну фінансову звітність, яку подає користувачам відповідно до чинного законодавства. Відмінність між квартальним і річним фінансовим звітом полягає в тому, що перший складають в основному за даними поточного обліку, а показники річної звітності підтверджуються результатами інвентаризації активів та зобов'язань, що забезпечує їх достовірність. Квартальна фінансова звітність представляється підприємством не пізніше 25 числа місяця, що випливає після звітного кварталу, а річна – не пізніше 20 лютого, що випливає за звітним роком.

Форми фінансової звітності підписуються керівником підприємства і головним бухгалтером, а у випадку відсутності на підприємстві бухгалтерської служби — керівником спеціалізованої організації або фахівцем-бухгалтером, які за угодою виконували роботу з ведення бухгалтерського обліку і складання звітності. Особи, які підписали звітність, несуть повну відповідальність за достовірність звітних даних.

Підприємство подає фінансову звітність таким адресатам:

— органам, до сфери управління яких належать підприємство;

— трудовим колективам на їх вимогу;

— власникам (засновникам) відповідно до установчих документів;

— іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики.

Датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день фактичної її передачі за належністю, а в разі надсилання її поштою — дата одержання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата. У разі, коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

Пунктом 11.3 статті 11 Закону № 996 визначено, що для суб’єктів малого підприємництва національними положеннями встановлюється скорочена звітність у складі Балансу (форма №1-м; додаток 1) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м; додаток 2).

Баланс — це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. Метою складання Балансу є надання користувачам повної правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Баланс, як і будь-який інший звіт, узагальнює інформацію. У балансі інформація систематизується на основі класифікації господарських засобів на оборотні та необоротні активи, а також за джерелами їх утворення. Подальша деталізація засобів і джерел їх утворення в активі та пасиві Балансу поглиблює цю класифікацію у вигляді балансових статей та їх груп.

Баланс є відкритою формою звітності, яка забезпечує можливість ознайомлення з фінансовим станом і результатами господарської діяльності підприємства. У балансі відображаються всі позитивні та негативні моменти в роботі підприємства.

Крім того, форма балансу дозволяє визначити зміну фінансового стану та результатів діяльності підприємства порівняно з попереднім періодом. Завдяки стислій та компактній формі, баланс є досить зручним документом. Разом з цим, вся інформація у ньому представлена на певний момент часу і з цієї точки зору є обмеженою.

Баланс суб’єкта малого підприємництва має розділи активу та пасиву аналогічні балансу за формою № 1, але у структурі розділів є відмінності, які полягають у зменшенні статей, які відображаються за рахунок їх укрупнення. Дані за статтями наводяться на початок та кінець звітного року. Актив показує економічні ресурси підприємства, що повинні принести прибуток у результаті господарської діяльності. Пасив балансу відображає право власності на ці економічні ресурси і складається з капіталу і зобов’язань, які підприємство має перед кредиторами.

Перший розділ активу балансу має назву необоротні активи.

У статті «Незавершене будівництво» (рядок 020) відображається вартість незавершених капітальних інвестицій, які здійснюються за власних потреб суб’єкта малого підприємництва.

У статті «Основні засоби» (рядок 030-032) наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних державних майнових комплектів, що включаються до складу основних засобів.

Особливістю форми № 1-м є те, що в статті «Довгострокові фінансові інвестиції» (рядок 040) не виділяються окремими рядками фінансові інвестиції, що враховуються методом участі в капіталі. У цьому рядку відображаються фінансові інвестиції на термін більше одного року.

Суми інших необоротних активів, що не можуть бути включені в перераховані вище статті Балансу, враховуються із статті «Інші необоротні активи» (рядок 070).

У рядку 080 «Усього за розділом 1» наводиться загальна сума необоротних активів, яка дорівнює сумі рядків 020, 030, 040 та 070. У другому розділі активу балансу відображається наявність оборотних активів.

Усі виробничі запаси, що враховуються на рахунках бухгалтерського обліку відображаються в статті «Виробничі запаси» (рядок 100).

Заборгованість замовників й інших дебіторів за виконані роботи і послуги відображається в рядку «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» ( рядок 160-162).

У статті «Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом» (рядок 170) показуються визнана заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів.

Заборгованість дебіторів, що не включена в перераховані вище статті дебіторської заборгованості і відображається в складі оборотних активів, показується в статті « Інша поточна дебіторська заборгованість» (рядок 210).

У статті «Поточні фінансові інвестиції» (рядок 220) показуються фінансові інвестиції на термін не більше одного року, що можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент часу.

Кошти в касі, на поточних та інших банківських рахунках, що можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти цих засобів відображаються в статті « Кошти і їхні еквіваленти» у розрізі засобів у національній (рядок 230) та іноземній валюті ( рядок 240).

У статті «Інші оборотні активи» (рядок 250) наводяться суми оборотних активів, що не включені в згадані вище статті розділу «Оборотні активи».

У розділі « Витрати майбутніх періодів» (рядок 270) відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.

У рядку 280 «Баланс» наводиться загальна сума активів підприємства, яка повинна дорівнювати сумі рядків 080, 260 та 270.

У першому розділі пасиву балансу наводяться дані про власний капітал підприємства. У статті «Статутний капітал» (рядок 300) відображається сума внесків засновників, зафіксована в статутних документах.

У статті «Додатковий капітал» (рядок 320) відображаються суми дооцінки необоротних активів, вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних та фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу.

У статті «Резервний капітал» (рядок 340) наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Нерозподілений прибуток і непокриті збитки відображаються в рядку 350 пасиву Балансу. Непокриті збитки та прибуток, використаний у звітному періоді, записуються в дужках і віднімаються при визначенні підсумку власного капіталу.

Неоплаченим капіталом є сума заборгованості власників із внеском в статутний фонд. У рядку 360 « Неоплачений капітал» наводиться саме ця сума.

За рядком 380 наводиться загальна сума власного капіталу. Значення рядка повинно відповідати алгебраїчній сумі рядків 300-360.

У складі забезпечень наступних витрат і цільового фінансування (рядок 430) відображаються суми забезпечення для відшкодування наступних витрат і платежів, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень з бюджету та інших джерел.

У статтях розділу «Довгострокові зобов’язання» (рядок 480) наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отримані від них позики, яка не є поточним зобов’язанням, сума довгострокової заборгованості підприємства за зобов’язаннями щодо залучення позикових коштів, на які нараховуються відсотки, та за іншими довгостроковими зобов’язаннями.

Переходячи до аналізу четвертого розділу пасиву Балансу – «Поточні зобов’язання» - відзначимо, що в рядку 500 «Короткострокові позики банків» відображаються отримані підприємством від банків короткострокові позики. У рядку 510 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» показується сума довгострокових зобов’язань, яка підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу. У статті «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (рядок 530) показується сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги. Заповнення рядків «Поточні зобов’язання із розрахунків з бюджетом, зі страхування, оплати праці» не повинно викликати особливих труднощів. У ці рядки переносяться кредитові залишки з рахунків 641 «Розрахунки з податків», 65 «Розрахунки зі страхування», 66 «Розрахунки з оплати праці».

Суми зобов’язань, що не ввійшли в інші статті, наведені в розділі «Поточні зобов’язання», зокрема заборгованість за отриманими авансами, заборгованість засновникам у зв’язку з розподілом прибутку, заборгованість пов’язаним сторонам відображаються в рядку 610 « Інші поточні зобов’язання».

По рядку 620 наводиться загальна сума поточних зобов’язань підприємства. Сума по рядку повинна дорівнювати сумі рядків 500-610.

У рядок 630 «Доходи майбутніх періодів» включається сальдо з доходів, отриманих протягом поточного чи попередніх звітних періодів, що відносяться до наступних звітних періодів, відображених на рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів».

По рядку 640 «Баланс» наводиться алгебраїчна сума 1-5 розділів пасиву. Ця сума дорівнює сумі рядків 380, 430, 480, 620 та 630, а також повинна бути рівною рядку 280 активу балансу.

Звітні форми повинні бути заповнені чітко, щоб не можна було двояко читати написані цифри. Якщо ж виникла потреба внести обґрунтовані зміни показників в окремі форми звітності, це завіряється керівником малого підприємства і головним бухгалтером. При цьому виправлення вносяться у всі взаємопов'язані показники різних звітних форм, і на протязі трьох днів виправлені звіти подаються в ті адреси, в які були подані недостовірні дані. Виправлення у звітні форми вносяться незалежно від того, ким виявлені викривлення звітності. Основою для внесення виправлень є акти аудиторської перевірки чи інші документи, підписані представниками органів, що проводили перевірку, і відповідальними працівниками підприємства, або рішення суду, арбітра, постанови слідчих органів. Якщо помилкові дані звітності були опубліковані, виправлення повідомляються також для публікації.


1.2 Сутність і порядок формування Звіту про фінансові результати


Звіт про фінансові результати – це бухгалтерський документ, у якому підсумовуються доходи і витрати звітного періоду. Він дає змогу визначити основні причини прибутковості підприємства. Основною метою Звіту про фінансові результати є повідомлення користувачам про прибуток (збиток), що зароблений підприємством. Структурно звіт про фінансові результати оформляється у вигляді таблиці, у якій виробляється послідовне вирахування з виторгу підприємства усіх витрат, включаючи податки, так, що в остаточному підсумку виходить чистий прибуток підприємства.

Вимоги до заповнення звіту про фінансові результати малими підприємствами по формі 2-м викладені у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». На відміну від форми 2 він не має розділу 3, а також відрізняється меншою кількістю статей, що розкриваються у розділі 1.

Звіт про фінансові результати (форма № 2-м) містить два розділи: «Фінансові результати» та «Елементи операційних витрат».

Переходячи безпосередньо до аналізу рядків форми, потрібно відзначити що в рядку 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відображається загальний дохід від реалізації робіт та послуг.

У статті «Непрямі податки та інші вирахування з доходу» (рядок 020) – відображається сума податку на додану вартість, акцизного збору та інших вирахувань з доходу (надані знижки, інші обов’язкові збори).

«Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (рядок 030) – визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) непрямих податків та інших вирахувань з доходу (коди рядків 010 – 020).Показники про непрямі податки та інші вирахування з доходу, витрати і збитки наводяться в дужках.

У статті «Інші операційні доходи» (код рядка 040) – відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тобто дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів.

У статті «Інші звичайні доходи» (код рядка 050) – відображаються дивіденди; відсотки; доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів i майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць; інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

У рядку 060 «Надзвичайні доходи» – відображаються доходи від інших подій та операцій, які відповідають визначенню «надзвичайні події».

По рядку 070 «Разом чисті доходи» відображається алгебраїчна сума доходів, що відображена в рядках 030, 040, 050 та 060.

При заповненні статей про елементи витрати операційної діяльності (рядки 090- 120) слід керуватися Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318.

У статті «Інші звичайні витрати» (рядок 150) відображаються витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу; втрати від участі в капіталі; інші витрати які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльність підприємства.

У статті «Надзвичайні витрати» (рядок 160) відображаються втрати від надзвичайних подій, включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій; втрати від інших операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

Рядок 170 « Податок на прибуток» заповнюється підприємствами які використовують загальну систему оподаткування.

Рядок 180 «Разом витрати» є алгебраїчною сумою всіх витрат, наведених в рядках 90-170. Сума всіх витрат і в тому числі по рядку 180, наводиться в дужках. У статті «Чистий прибуток (збиток)» (рядок 190) відображається чистий прибуток або чистий збиток – різниця між сумою чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і сумою всіх витрат.


2. Склад та особливості формування податкової звітності підприємства


Податкова звітність – це звітність про нарахування та сплату суб’єктами господарської діяльності і фізичними особами податків, внесків та зборів, визначених законодавством України. Податкова звітність містить інформацію про валові доходи та валові витрати, фінансові результати та розрахунок сум податків, що підлягають сплаті до бюджету, а також надмірно сплачених сум, що підлягають відшкодуванню, періодичність її подання визначається в основному Законами України про відповідні види податків, внесків і зборів.

Податкову звітність подають до податкових органів за підсумками звітного періоду у встановлений законодавством строк. Терміни здійснення податкової звітності встановлюються по кожному податку окремо. Першим днем подання податкової звітності вважають день, що йде за днем закінчення звітного податкового періоду. Якщо останній день подання податкової звітності є вихідним або святковим, то днем подання звітності вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день. Граничні терміни подання податкової звітності можуть бути продовжені за правилами і на підставах, передбачених податковим законодавством.

При складанні звітності необхідно дотримуватись певних вимог. Це, зокрема, об'єктивність, точність і достовірність звітних показників. Вони повинні ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку і суворо їм відповідати. Звітні документи повинні подаватись у встановлені строки. Звітні форми повинні бути заповнені чітко, щоб не можна було двояко читати написані цифри. Будь-які підчистки чи необумовлені виправлення у звітності не допускаються. Якщо ж виникла потреба внести обґрунтовані зміни показників в окремі форми звітності, це завіряється керівником малого підприємства і головним бухгалтером.


2.1 Особливості формування Податкової декларації з податку на прибуток підприємства ТзОВ «Формат-М»


Декларація складається з заголовкової частини, двох основних розділів і 10 додатків. Декларація подається до ДПІ незалежно від того, чи виникають у підприємства Податкове зобов’язання чи ні.

Податок на прибуток розраховується в декларації наростаючим підсумком за рік. Джерелами заповнення Декларації є дані про валові витрати, валові доходи, які відображаються в спеціальних реєстрах податкового обліку.

Декларація заповнюється в гривнях без копійок. Додатки подаються до Декларації лише в тому випадку, якщо є необхідність їх заповнення.

Декларація складається і подається в ДПІ за квартал, півріччя і 3 квартали подається спрощена декларація, а за рік – повна.

У заголовній частині декларації відображаються повна назва підприємства, зареєстрованого в установленому порядку, ідентифікаційний код, код виду економічної діяльності, місцезнаходження та номер телефону платника (факс, електронна адреса - за бажанням).

У рядку 01 вказуються валові доходи від усіх видів діяльності. У рядку 02 відбувається корегування валових доходів. У рядку 03 записується вже скорегований валовий дохід. Тобто рядок 01 ± рядок 02.

У рядку 04 вказуються валові витрати. Підприємство мало валові витрати при придбанні матеріалів, витрати на оплату праці, сума страхового збору до фондів державного загальнообов’язкового страхування, інша сума податків і зборів, витрати на поліпшення основних фондів, інші витрати. У рядку 05 відбувається корегування валових витрат. У рядку 06 записується вже скореговані валові витрати. Тобто рядок 04 ± рядок 05.

У рядку 07 вказуються амортизаційні відрахування. У рядку 08 визначається об’єкт оподаткування. В рядку 11 вказується прибуток, що підлягає оподаткуванню. В рядку 12 вказується нарахована сума податку.

В рядку 14 вказується податкове зобов’язання звітного періоду (рядок 12- рядок 13). В рядку 16 вказується сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року. А в рядку 17 сума податку до сплати (рядок 14 – рядок 15 – рядок 16).

Рядки 20, 21 заповнюються лише акціонерними товариствами.

В рядку 22 вказується сума штрафу, самостійно нарахованого у зв’язку з виправленням помилок.

Декларація подається платником податку до державного податкового органу для реєстрації протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду. Якщо останній день строку подання декларації (сплати податку) припадає на вихідний (святковий) день, останнім днем такого строку вважається наступний за вихідним (святковим) операційний (банківський) день.

 

2.2 Особливості формування Податкової декларації з ПДВ


Декларація складається із вступної частини та чотирьох розділів, з них платником заповнюються перші три розділи та вступна частина, четвертий розділ заповнюється працівниками податкової адміністрації лише на оригіналі декларації, який залишається в податковій адміністрації.

Оригінал декларації подається платником до податкового органу за місцем знаходження платника. Подання ксерокопії не допускається. Декларація подається платником незалежно від того, виникло у звітному періоді у платника податкове зобов'язання чи ні, тобто незалежно від стану фінансово-господарської діяльності платника податку. Декларація може бути заповнена від руки чорнильною чи кульковою ручкою або видрукувана (заповнення олівцем не допускається), без виправлень і помарок; в рядках, де відсутні дані для заповнення, має бути проставлений прочерк. Суми обороту та податку в декларації проставляються в гривнях, без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами. Дані, наведені в декларації, мають відповідати даним бухгалтерського обліку платника та даним книг податкового обліку, достовірність даних підтверджується: підписом платника, якщо платник - фізична особа, в інших випадках - підписами відповідальних посадових осіб (директора, головного бухгалтера) та печаткою.

Податкова декларація з податку на додану вартість складається із таких розділів, а саме:

Ø  Податкові зобов’язання;

Ø  Податковий кредит;

Ø  Розрахунки з бюджетом за звітний період;

2.3. Особливості формування розрахунку комунального податку підприємства ТзОВ «Формат-М»

Комунальний податок - це обов'язковий місцевий податок, який нараховується з неоподатковуваного фонду оплати праці робітників за встановленими ставками.

Платниками комунального податку є всі юридичні особи, за винятком бюджетних установ і організацій, планово-дотаційних установ і організацій та сільськогосподарських підприємств.

Порядок обчислення комунального податку визначають органи місцевого самоврядування. Цей податок визначається розрахунковим шляхом виходячи з середньо облікової численності працюючих і ставки податку.

У списковий склад визначаються всі працівники, які прийняті на постійну, сезонну, а також тимчасову роботу строком на один день і більше з дня зарахування їх на роботу. У списковому складі враховуються як фактично працюючі, так і відсутні на роботі з будь-яких причин, тобто усі працівники, які перебувають у трудових відносинах, не залежно від форми договору.

Якщо при розрахунку комунального податку платником виявлена помилка, то відповідно до п. 8 “Інструкції про порядок застосування та стягнення фінансових санкцій органами державної податкової служби” від 20.04.95 року №28, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України і зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 06.05.95 року за № 127/663, фінансові санкції не будуть застосовані, якщо платник самостійно до початку перевірки врахує суму недонесеного податку у розрахунку за наступний звітний період і подасть цей розрахунок до податкової інспекції, а також проведе доплату податку.

Термін сплати комунального податку встановлює орган місцевого самоврядування.

Підприємство сплачує цей податок і подає розрахунок до 15 числа місяця наступного за звітним періодом.


3. Склад та особливості формування соціальної звітності підприємства


Соціальна звітність – звітність по внесках до фондів соціального страхування.

Підприємство подає звітність до Пенсійного фонду - Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Подається щомісяця протягом 20 календарних днів наступних за звітним місяцем, складається в двох примірниках.

У заголовній частині Розрахунку відображається підпорядкованість платника міністерству, або іншому центральному органу виконавчої влади, місцезнаходження або місце проживання платника та телефон, форма власності, код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер, реєстраційний номер платника за даними повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків, назва банку, МФО банку, номера поточних рахунків в установах банків, середньооблікова чисельність штатних , середня чисельність працівників, які у звітному місяці виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру, кількість застрахованих осіб у звітному місяці, обрана система оподаткування, а також зазначається повна назва платника.

Розрахунок складається з трьох розділів.

I Розділ. Заповнюється платниками за звітний місяць у відповідності до розрахунково-платіжних документів про нараховану заробітну плату найманим працівникам або за виконану роботу за цей місяць незалежно від джерел фінансування цих виплат та від терміну їхніх фактичних виплат.

Розділ II не заповнюється, бо підприємство не має заборгованості по виплаті заробітної плати.

Розділ III "Суми, нараховані у звітному базовому періоді за минулі та майбутні місяці, на які нараховуються страхові внески". Цей розділ заповнюється лише платниками, які включають суми, нараховані за минулі та/або майбутні місяці.

Підприємства щорічно не пізніше 1 квітня подають відомості в систему персоніфікованого обліку пенсійного фонду, щодо усіх найманих працівників.

До фонду страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань – розраховується відомість про нарахування і перерахування страхових внесків, на витрачення коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подається щокварталу до 20 числа, заповнюється звіт наростаючим підсумком з початку року з обов’язковим розшифровуванням сум звітного кварталу за місяцями.

У заголовній частині звіту відображаються код за ЄДРПОУ страхувальника, код галузі за ЗКГНГ, реєстраційний № платника страхових внесків, № поточного рахунка, назва банку, повна назва платника страхового внеску, адреса, телефон, назва Розрахункової відомості та період, за який вона складена, розмір визначеного в установленому порядку страхового тарифу.

У Розділі І відображають суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників за звітний період, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, на інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян. А також аналогічні суми виплат за працюючих інвалідів.

Розділ II заповнюється наростаючим підсумком з початку року платниками страхових внесків.

Розділ III. "Середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості" відображається середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості, яка відповідає рядку 001, графа 2 статистичної звітності платника за формою N 1-ПВ "Звіт з праці".

Розділ IV. "Фонд оплати праці" Відображається ФОП, який відповідає рядку 002, графа 2 статистичної звітності платника за формою N 1-ПВ "Звіт з праці".

Розділ V. "Сума заборгованості з виплати заробітної плати на      кінець звітного періоду" не заповнюється, бо нема заборгованості по заробітній платі.

Розділ VI. "Витрати по коштах Фонду з початку року" Відображаються витрати на допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності, витрати на поховання потерпілого та інші витрати, які потрібно розшифрувати у розділі 6 (ряд. 35 = ряд. 19). Інші витрати страхувальника відображають за кожним видом окремо, визначивши кількість потерпілих та суми нарахувань.

До фонду страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності – подається звіт про нарахування внесків та витрат пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Подається щокварталу до 20 числа, інформація наводиться наростаючим підсумком.

Звіт складається із заголовної частини, шести розділів та, при необхідності, додатка до нього - форми Ф14.

Розділ I. Середньооблікова кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості, в т. ч. жінок. Дані про кількість працівників заповнюються відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. № 286.

Розділ II. Нарахована сума фонду оплати праці (доходу), з якої справляються страхові внески.

Розділ III. Розрахунки внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування заповнюється у гривнях з копійками.

Розділ IV. Витрати за рахунок страхових внесків. Складається з двох частин, у яких наводиться інформація про витрати, проведені безпосередньо страхувальником на матеріальне забезпечення та соціальні послуги.  Заповнюється у гривнях з копійками.

Розділ V. Розшифровка заборгованості за страхувальником.  Рядки цього розділу заповнюються у разі наявності заборгованості за страхувальником на кінець звітного періоду. Заповнюється перший рядок.

Розділ VI. Розшифровка заборгованості за Фондом. Рядки цього розділу заповнюються у разі наявності заборгованості за Фондом на кінець звітного періоду. У разі заповнення таблиці VI таблиця V не заповнюється. Заповнюється у гривнях з копійками.

До фонду безробіття – розраховується відомість про нарахування та перерахування страхових внесків, щокварталу до 20 числа.

Розрахункова відомість складається із заголовної частини та чотирьох розділів. У заголовній частині відображаються: повна назва платника страхових внесків, адреса та телефон, ідентифікаційний код, код основного виду економічної діяльності за КВЕД, персональний номер платника страхових внесків, номер поточного рахунку та назва банку, вказується система оподаткування.

Розрахунок вміщує інформацію:

1. Загальну суму витрат на яку нараховується звіт;

2. Заборгованість перед фондом і фонду;

3. Суми заборгованості із виплати зарплати.

4. Суми нарахування і отримання внесків, штрафів, пені.


4. Склад та порядок формування статистичної звітності підприємства


Статистична звітність - це офіційний документ, що містить дані про діяльність організацій, підприємства, установи у вигляді заповненого бланка, який подається у визначені строки зa вказаною адресою.

Кожна форма статистичної звітності повинна мати обов'язкові реквізити, а саме:

- назва статистичного звіту;

- номер і дата затвердження форми звіту;

- адреси, за якими подається статистична звітність;

- період, за який складено звітність, та термін подання;

- дата складання звітності;

- посади та підписи посадових осіб, які відповідають за повноту і достовірність даних.

Статистична звітність є системою кількісних та якісних показників, вимірювання та узагальнення яких не характерне для бухгалтерського обліку. Дана звітність призначена для статистичного вивчення господарської діяльності підприємств і галузей економічної діяльності. Вона відображає окремі сторони діяльності підприємства. Так, з її допомогою контролюється виконання плану за обсягом та якістю виконаних робіт; норми виробітку; використання устаткування та робочого часу; динаміка продуктивності праці. Статистична звітність складається на підставі даних бухгалтерського, статистичного й оперативного обліку, а також бухгалтерської звітності та єдиної методики, за єдиними формами при централізованому управлінні та повній регламентації зі сторони Державних органів.

Державна статистична звітність – це статистична звітність, форми якої затверджуються Державним комітетом статистики, або за його згодою, регіональними органами державної статистики.

Для державної статистичної звітності характерні показники, загальні для різних видів діяльності – звіт про труд, про використання робочого часу та інші.

Державна статистична звітність – може бути регулярною. Вона збирається з певною періодичністю (як правило, місячна, квартальна, піврічна, річна), або разова, коли статистичні спостереження проводяться лише на певну дату. Форми державної статистичної звітності розробляються органами державної статистики.

ТзОВ « Формат-М » подає звіт про основні показники діяльності підприємства за формою 1 – підприємництво. Мета звітності - удосконалення статистичних спостережень за діяльністю підприємств і розрахунку макроекономічних показників з урахуванням міжнародних рекомендацій по цим питанням.

Статистика чисельності, заробітної плати та робочого часу найманих працівників включає наступні форми звітності:

1. 1-ПВ (умови праці) "Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці "(04.10,2004 №535), річна - поштова; .

2. 1-ПВ "Звіт з праці" (11.08.2004 №472), місячна - термінова;

3. 1-ПВ "Звіт з праці" (11.08.2004 №472), квартальна - термінова;

Крім цієї звітності, підприємство подає до Фонду соціального страхування на випадок безробіття річний "Звіт з праці" за формою 2-ПВ та місячний "Звіт про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках" за формою 3-ПН.

Форма державного статистичного спостереження N 11-ОЗ "Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)" заповнюється у тисячах гривень з одним десятковим знаком. Заповнення форми проводиться на підставі типових форм первинного обліку. Надані статистичні дані мають бути достовірними та подаватися у повному обсязі в установлений термін за визначеною адресою.

Звітність за формою №1-ПВ термінова - місячна "Звіт з праці" подається органу державної статистики за місцем знаходження не пізніше 7-го числа після звітного періоду.

Звіт має два розділи:

• Розділ І. Кількість працівників та фонд оплати праці;

• Розділ II. Заборгованість перед працівниками по заробітній платі та допомогах із соціального страхування.

Форма №1-ПВ термінова - квартальна "Звіт з праці" подається органу державної статистики за місцем знаходження не пізніше 7-го числа після звітного періоду одночасно з формою №1-ПВ термінова - місячна.

Звіт складається з трьох розділів:

• Розділ І. Склад фонду оплати праці та інші виплати;

•Розділ II. Кількість та фонд оплати праці окремих категорій працівників (за період з початку року);

•Розділ III. Розподіл працівників за розмірами заробітної плати.

У будівельній діяльності здійснюється, зокрема, державне статистичне спостереження за формами: - № 1-кб "Звіт про виконання будівельних робіт", яке відображає обсяги господарської діяльності (вартість виконаних робіт) і подається підприємствами та відокремленими підрозділами, що виконують будівельні роботи; - № 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт"; - № 1-буд "Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт".

Державна статистична звітність за зазначеними формами складається підприємством у звітному періоді, якщо:

- підприємство отримало дозвіл на виконання будівельних робіт з нового будівництва, розширення або реконструкції будівель та споруд -форма № 1 буд;

- підприємство реалізувало дозвіл;

-підприємство здійснювало роботи з будівництва, включаючи тимчасово припинені та законсервовані об'єкти, за станом на 1 січня наступного за звітним року - форма № 2-буд.

Звіт за формами № 1-буд та № 2-буд складається окремо про кожну будівлю та інженерну споруду.

Звіт за формою № 1-буд подається кожного кварталу органам державної статистики за місцезнаходженням не пізніше 10 числа після звітного періоду, звіт за формою № 2–буд подається щоквартально органу державної статистики не пізніше 8 числа після звітного періоду, звіт за формою 1-кб подається кожного місяця не пізніше 4 числа після звітного періоду.


5. Порядок формування звітності підприємства (розрахункова частина)


На початок звітного періоду залишки на рахунках бухгалтерського обліку становили:

- Грошові кошти в касі − 1006 грн.,

- Грошові кошти на розрахунковому рахунку − 1000006 грн.,

- Основні засоби: первісна вартість − 170006, знос − 205006 грн., з них перша група − 10 %, друга група − 40%, третя група − 20%, четверта група − 30%,

- Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги − первісна вартість − 1206 грн.,

- Товар 1 − 5006 грн.,

- Кредиторська заборгованість по розрахунках з Пенсійним фондом − 406 грн.,

- Нерозподілений прибуток − 300006 грн.,

- Податковий кредит з ПДВ − 1006 грн.,

- Статутний капітал − 857318 грн..


Журнал господарських операцій

Дата

Зміст операції

Сума

Дт

Кт

1.

01.09

Оголошено збільшення статутного капіталу

120000

46

40

2.

04.09

Внесено грошові кошти як внесок до статутного капіталу (50% від оголошеного розміру статутного капіталу)

60000

311

46

3.

04.09

Внесено основні засоби як внесок до статутного капіталу (20% від оголошеного розміру статутного капіталу)

24000

10

46

4.

04.09

Внесено товари як внесок до статутного капіталу (30% від оголошеного розміру статутного капіталу)

36000

28

46

5.

5.09

На умовах післяоплати від ПП “Бета” отримано товар 1 – 1000 шт. (в т.ч. ПДВ)

18000

28

631

6.

5.09

ПДВ

3000

641

28

7.

5.09

Транспортні витрати (в т.ч. ПДВ)

120

28

681

8.

5.09

ПДВ

20

641

28

9.

15.09

Здійснено повну оплату за товар 1

18000

631

311

10.

6.09

Здійснено передоплату за товар 2 (в т.ч. ПДВ) ПП “Альфа”

3600

631

311

11.

6.09

ПДВ (ПК з ПДВ)

600

641

631

12.

12.09

Відвантажено товар 1 ПП “Ікс” (в т.ч. ПДВ) – 400 шт.

8400

361

702

13.

12.09

ПДВ (ПЗ з ПДВ)

1400

702

641

14.

12.09

Списано собівартість реалізованого товару 1

6040

902

28

15.

14.09

Отримано оплату за товар 1

8400

311

361

16.

7.09

Отримано товар 2 - 4000 шт

3000

28

631

17.

7.09

Транспортні витрати (в т.ч. ПДВ)

600

28

681

18.

7.09

ПДВ

100

641

28

19.

7.09

Послуги логістика (неплатник ПДВ)

100

28

681

20.

8.09

Отримано в касу кошти з банку

900

301

311

21.

8.09

Видано аванс підзвітній особі на придбання канцтоварів

750

372

301

22.

9.09

Одержано від підзвітної особи та оприбутковано канцтовари (в.т.ч. ПДВ)

780

22

372

23.

9.09

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

130

641

22

24.

9.09

Відшкодовано суму перевитрат за авансом / АБО отримано в касу невідзвітовані суми

30

372

301

25.

10.09

Отримано передоплату за товар 2 (в т.ч. ПДВ)

6000

311

361

27.

11.09

Відвантажено товар 2 ПП “Дельта” (в т.ч. ПДВ) – 1000 шт

6000

361

702

28.

11.09

ПДВ (ПЗ з ПДВ)

1000

702

641

29.

11.09

Списано собівартість реалізованого товару 2

900

902

28

30.

14.09

Отримано відсотки банку за користування тимчасово вільними коштами

420

311

732

31.

15.09

Отримано кошти за комунальні послуги

1200

92

681

32.

15.09

ПДВ (ПК з ПДВ)

200

641

92

33.

17.09

Оплачено рахунки по комунальних послугах

1200

681

311

34.

18.09

Здійснено передоплату за товар 3 (в т.ч. ПДВ) ПП “Ікс”

7200

631

311

35.

18.09

ПДВ

1200

641

631

36.

19.09

Отримано товар 3 – 600 шт

6000

28

631

37.

20.09

Отримано благодійний внесок на банківський рахунок

15000

311

745

38.

25.09

Спрямовано на створення резервного капіталу

-39.

27.09

Нараховано ЗП працівникам підприємства

16000

92

661

40.

27.09

Нарахування на ФОП:
 - Пенсійний фонд (33,2%);

5312

92

651

- Фонд соцстраху (1,5%);

240

92

652

- Фонд безробіття (1,3%);

208

92

653

 - Нещасні випадки (0,7%).

112

92

656

41.

27.09

Утримання із ЗП складають:
- Пенсійний фонд (2%);

320

661

651

- Фонд соцстраху(1%);

160

661

652

- Фонд безробіття (0,5%);

80

661

653

- ПДФО (15%).

2316

661

641

42.

28.09

Перераховано внески до Пенсійного фонду

5632

651

311

43.

28.09

Перераховано ПДФО

2316

641

311

44.

28.09

Перераховано внески до фондів соціального страхування:
- соціальне страхування;

400

652

311

- фонд безробіття;

288

653

311

- фонд страхування від нещасних випадків.

112

656

311

45.

28.09

Отримано з банку кошти на виплату ЗП

13124

301

311

46.

28.09

Виплачено ЗП

13124

661

311

47.

28.09

Як внесок до статутного капіталу іншого підприємства передано ОЗ

-48.

28.09

Нараховано амортизацію ОЗ:

- ОЗ 1 групи;

- ОЗ 2 групи;

- ОЗ 3 групи;

- ОЗ 4 групи;

- загальна сума амортизації

15000

23

13

49.

28.09

Отримано штрафи від інших підприємств

-50.

29.09

Нараховано штрафні санкції за порушення правил касової дисципліни

-51.


Визначено фінансовий результат

Списано витрати на фінансовий результат


Віднесено дохід на фінансовий результат


1500

6040

900

1000

16000

5312

240

208

112


15000

420

5000

7000

791

791

791

791

791

791

791

791

791


745

732

702

702

23

902

902

92

92

92

92

92

92


791

791

791

791

52.

30.09

Нараховано податок на прибуток

Збиток

-

3892


442


791

53.

30.09

Частину чистого прибутку (10 %) спрямовано на виплату дивідендів засновникам

0

0
Оборотно-сальдова відомість


рах.

 

Залишок на початок

звітного періоду

Обороти

Сальдо на кінець

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

46120000

120000

 

 

40


857318


120000

 

977318

311

1000006


89820

52772

 1037054

 

10

149500


24000


 173500

 

28

5006


63820

10060

 58766

 

631


406

28800

28800

 

406

641

1006


7566

4716

 3856

 

6811200

2020

 

 820

36114400

14400

 

 

70214400

14400

 

 

9026940

6940301

1006


14024

13904

1126


372780

78022780

130

650


732420

4209223072

2307274515000

15000441


300006
300006

231500

150066116000

160006515632

5632652400

400653288

288656112

11213
1500


1500

79131312

31312377

1206
1206


4423892


3892


Разом

1157730

1157730

 484158

484158

 1280050

1280050Додаток  до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

     КОДИ

Підприємство


Дата     

 


за ЄДРПОУ  

 

Територія

 

за КОАТТУ  

 

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

 

Орган державного управління

 

за СПОДУ    

 

Галузь

 

за КВЕД

 

Одиниця виміру:

 

Контрольна сума

 

Адреса

 


 

БAЛAНС

за ____________________20___ р.


Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного  періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

  залишкова вартість

010

 

 

 первісна вартість

011

 

 

 накопичена амортизація

012

 

 

Незавершене будівництво

020

 

 

Основні засоби:

 

 

 

 залишкова вартість

030

149 500

172 000

 первісна вартість

031

170 006

173 500

 знос

032

20 506

(1500)

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

  інші фінансові інвестиції

045

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розділом I

080

149 500

172 000

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

 

650

тварини на вирощуванніта відгодівлі

110

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

готова продукція

130

 

 

товари

140

5006

58766

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

 чиста реалізаційна вартість

160

 

 

 первісна вартість

161

1 206

1 206

 резерв сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 з бюджетом

170

1 006

3 856

 за виданими авансами

180

 

 

 з нарахованих доходів

190

 

 

 із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

1001012

1 038 180

в іноземній валюті

240

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

Усього за розділом II

260

1 008 230

1 102658

III. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

Баланс

280

1 157 730

1 274658

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного  періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

857 318

977 318

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

300 006

300006 (3892)

Неоплачений капітал

360

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

Усього за розділом I

380

1 157 324

1 273432

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього за розділом II

430

 

 

III. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

470

 

 

Усього за розділом III

480

 

 

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

406

406

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

 з одержаних авансів

540

 

820

 з бюджетом

550

 

 

 з позабюджетних платежів

560

 

 

 зі страхування

570

 

 

 з оплати праці

580

 

 

 з учасниками

590

 

 

 із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

 

 

Усього за розділом IV

620

406

1 226

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

1 157 730

1 274658


Висновки


Отже, з вищесказаного можна зробити наступні висновки:

Складання звітності є завершальним етапом облікового процесу. Метою складання фінансової звітності є подання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства для прийняття ними рішень щодо придбання, продажу та володіння цінними паперами, участі в капіталі підприємства, оцінки якості управління та здатності своєчасно виконувати свої зобов'язання; забезпеченості зобов'язань підприємства, регулювання діяльності підприємства тощо.

Звітність підприємства складається станом на кінець останнього дня звітного періоду - кварталу або року.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Річна звітність підприємства ТзОВ «Формат-М» включає:

Баланс підприємства (форма № 1-м);

Звіт про фінансові результати (форма № 2-м);

Нарахування і сплата будь-якого виду податку чи збору припускають здійснення належним чином обліку і розрахунку, результати яких відображаються у відповідній формі податкової звітності.

Податкова звітність – це звітність по податках, зборах і платежах та інших операціях, що подаються до ДПІ. Податкова звітність включає: декларацію з ПДВ, з податку на прибуток, комунальний податок.

Соціальна звітність – звітність по внесках до фондів соціального страхування. Залежно від органів куди подається звітність її поділяють:

1. До пенсійного фонду ;

2. До фонду страхування від нещасних випадків;

3. До фонду страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;

4. До фонду безробіття;

Статистичний звіт – документ, в якому наведено статистичні дані про роботу підприємства; він представляється до спеціальної установи в затверджені терміни за підписами уповноважених осіб.

Ціллю статистичних звітів є надання інформації державі про соціально-економічні явища на конкретному підприємстві. Базою для складання статистичних звітів є дані бухгалтерського обліку, тому бухгалтерії поряд з фінансовою звітністю заповнюють, або надають інформацію для статистичних звітів.

В процесі виконання курсової роботи здійснено:

- визначення складу звітності підприємства ТзОВ «Формат-М»;

- досліджено порядку формування звітності підприємства ТзОВ «Формат-М» та контролю за правильністю її складання і своєчасністю подання;

- формування фінансової звітності підприємства за даними умовного числового прикладу.

У ході виконання даної курсової роботи ми поглибили знання і отримали практичні навички щодо ведення бухгалтерської фінансової звітності.


Список використаної літератури


1) Бухгалтерський облік в Україні / За ред. Р.Хом’яка. – 2004.

2) Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 608 с.

3) Ворона В. „Смачний бізнес" для бухгалтера: погляд зсередини //„Галицькі контракти — Дебет—Кредит", 2001. — № 37 і 39.

4) Газета „Бухгалтерський облік і аудит" — 2000—2003 pp.

5) Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291.

6) Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, що затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25.06.2003р. №422.

7) Харченко Н. Фінансова звітність СМП: складаємо по-новому // Баланс. — 2001. —№15.— С. 51—57.


Теги: Звітність підприємств  Курсовая работа (теория)  Антикризисный менеджмент
Просмотров: 19081
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Звітність підприємств
Назад