Первинні документи з обліку в будівництві

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ


Самостійна робота з дисципліни

„Організація первинного обліку”:

„Первинні документи з обліку в будівництві”


РІВНЕ-2007

Зміст


Вступ

Первинні документи з обліку будівництва

Первинний облiк виконаних будiвельно-монтажних робiт

Первинні документи з обліку витрат на виробництво в будiвництвi

Висновок

Список використаної літератури


Вступ


На всіх етапах суспільного розвитку для контролю і регуляції господарських процесів використовується певна інформація. Для одержання цієї інформації необхідно організовувати збір інформації про господарські операції та явища, що відбуваються в діяльності підприємств, її вимір, реєстрацію, узагальнення. Побудова первнинних документів повинна відповідати цим вимогам, здійсненню бухгалтерського аналізу процесів, що відбуваються в діяльності підприємства, забезпечувати контроль і управління діяльності підприємства.

Особлива увага надається документу як правило (юридичному) обгрунтуванню господарських операцій, їх правомірності й оцінки.


ПЕРВИННI ДОКУМЕНТИ 3 ОБЛIКУ БУДIВНИЦТВА


Порядок з мiжгалузевими типовими формами облiку у будiвництвi застосовуються галузевi форми первинного облiку, затвердженi до застосування:

- Наказом Miнicтepcтвa статистики України "Про затвердження типових форм первинних облiкових документiв з облiку сировини i матерiалiв" вiд 21.06.96 р. № 193 (далi - наказ № 193);

- Наказом Miнicтepcтвa статистики України i Державного комітету України у справах мiстобудування "Про затвердження типових форм первинних облiкових документiв з облiку капiтального будiвництва" вiд 20.01.97 р. № 26/5 (далi - наказ № 26/5);

- Наказом Miнicтepcтвa статистики України, Державного комітету будiвництва, архiтектури i житлової полiтики України "Про затвердження типових форм первинних документiв з облiку в будiвництвi" вiд 29.12.2000 р. № 416/299 (далi - наказ № 416/299).

Основним документом, який органiзує роботу й облiк виконаних робiт у будiвництвi, є будiвельний контракт (договiр про будiвництво), що укладається мiж замовником i пiдрядником.

Через складнiсть i тривалicть робiт, договiр, що укладається мiж замовникомi пiдрядником, як правило, має довгостроковий характер.

Порядок укладання i виконання договору пiдряду на капiтальне будiвництво регламентується Правилами про договори пiдряду на капiтальне будiвництво, затвердженими постановою РМ СРСР вiд 26.12.86 р. № 1550.

Положенням про пiдряднi контракти в будiвництвi України, затвердженим науково-технiчною Радою Miнicтepcтвa України у справах будiвництва й архiтектури (протокол вiд 15.12.93 р. № 9), визначений приблизний перелiк статей загальних положень контракту: конкретний характер робiт, якi виконуються пiдрядиком; цiна предмета контракту; термiни виконання робiт; розрахунки, платежi й iншi статті. На момент укладання будiвельного контракту сторони уточнюють його з урахуванням конкретних особливостей будiвництва i взаємних домовленостей.

Методологiчнi основи бухгалтерського облiку прибуткiв i витрат, пов'язаних iз виконанням будiвельних контрактів, визначенi П(С)БУ-18 "Будiвельнi контракти".


ПЕРВИННИЙ ОБЛIК ВИКОНАНИХ БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ


Будiвництво - складний процес, який включає пiдготовку i проведення рiзноманiтних видiв будiвельних робiт i об'єктiв будiвництва, взаємовiдносини замовникiв (забудовникiв) iз пiдрядними будiвельними органiзацiями, витрату матерiалiв i оплату працi, облiк i контроль за виконанням обсягу i якостi будiвельних робiт, форми застосовуваної документації.

Положенням про пiдряднi контракти в будiвництвi вiд 15.12.93 р. № 9 передбачено, що головним документом, який вiдбиває xiд будiвництва вiд початку виконання робiт до їx закiнчення (вiд початку до закiнчення виконання будiвельного контракту), є Журнал облiкy виконаних робiт, вiдповiдальнicть ведення якого пiдрядником покладається на посадову особу. Замовник здiйснює контроль i технiчний нагляд за обсягом i вартicтю виконаних робiт.

Журнал облiку виконаних робiт (типова форма № КБ-6)

Журнал облiку виконаних робiт (табл. 1) є накопичувальною вiдомicтє, у якiй записується виконаний пiдрядником i прийнятий замовником обсяг виконаних робiт протягом мiсяця.

Обсяг виконаних робiт упродовж мicяця визначається шляхом iнвентаризації (вимiру) кiлькостi виконаних робiт i розрахунку вартості на пiдставі кошторисних нормативiв або iндивiдуальних кошторисних норм на кожний конструктивний елемент або вид робiт.

На основі даних Журналу виконаних робiт щомicяця складається Акт приймання виконаних пiдрядних робiт (типова форма № КБ-2в) або Довiдка про вартість виконаних пiдрядних робiт i витрат (типова форма № КБ-3), за якими подаються рахунки у банк для оплати замовником.

Журнал виконаних робiт ведеться начальником дiлянки (виконавця робiт).

Акт приймання виконаних пiдрядником робiт (типова форма №КБ-2в)

Акт приймання виконаних пiдрядних робiт (табл. 2) складається для визначення вapтocтi виконаних обсягiв пiдрядних робiт i проведення розрахункiв за виконанi роботи на будiвництвi на пiдставi Журналу облiку виконаних робiт (форма № КБ-6) у двох примiрниках i рекомендується субпiдрядником - генпiдряднику, генпiдрядником - замовнику (забудовнику).

Виконання обсягу робiт може бути оформлене (як було сказано вище). Довiдкою типової форми № КБ-3. Якщо ж пiдприємством виконувались будiвельнi i монтажнi роботи, роботи з кaпiтального i поточного ремонту будинкiв i споруджень, iншi пiдряднi роботи з притягненням бюджетних коштiв або коштiв пiдприємств, установ i органiзацiй державної форми власностi, то акт приймання виконаних робiт з форми № КБ-2в складається в обов'язковому порядку.

Адресна частина Акта заповнюється вiдповiдно до контракту (договору) на виконання робiт.

Вартicнi показники форм вiдбиваються за поточним piвнем цiн, визначених у договiрнiй цiнi, складеної в поточних цiнах вiдповiдно до контракту (договору) на виконання робiт.

У вiльних рядках Акта наводяться данi про види, обсяги i вартість виконаних у звiтному перiодi робiт.

Вартicть окремих видiв робiт визначається шляхом калькулювання на пiдставi витрат pecypciв за ресурсними елементними кошторисними нормами на одиницю вимipу та їхньою вартicтю в поточних цiнах.

Витрати на будiвництво (прямi, накладнi й iн.) визначаються за елементами витрат вiдповiдно до чинних Державних будiвельних норм Укрaїни (ДБН).

Додатковi витрати пiд час виконання будiвельно-монтажних робiт у зимовий перiод визначаються за окремим розрахунком i передбачаються тiльки у випадку виконаних робiт у зимовий перiод, якщо таке планується.

Податки, збори, обов’язкові платежі, які не враховані у вартості будівництва і відносяться на собівартість підрядних робіт, визначаються відповідно до чинного законодавства.

У випадку виконання робіт господарським засобом Акт приймання за формою № КБ-2в укладається в аналогічному порядку.

Довідка про вартість виконаних підрядних робіт і витрат (типова форма № КБ-3)

Довідка типової форми № КБ-3 є підставою для обліку розрахунків між замовниками та підрядниками за виконані підрядні роботи (таблиця 3).

Довiдка укладається на yci види будiвельних i монтажних робiт, робiт iз капiтального i поточного ремонту будинкiв i споруджень, iншi пiдряднi роботи, незалежно вiд форм і власностi цього пiдприємства i джерела фiнансування цих робiт.


Таблиця 3.

Типова форма № КБ-3

3атверджено наказом Державного комітету статистики України і Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України

вiд 29.12.2000р. № 416/299

Код по УКУД (_______)

Найменування об’єктів, пускових комплексів та технологічних етапівN

З/П

Вартість виконаних робіт та витрат

З початку року по звітний місяць

У тому числі за звітний місяць


Усього, в поточних цінах станом на 01. 05

З них: будівельно-монтажні роботи

Разом

Будівельно-монтажні роботи

Інші супутні витрати

Усього по будівлі (без ПДВ)

14700

14650

12300

12,155

0,145

У тому числі:


1. Житловий будинок, вул. Гончара, 21

12810

12760

12300

12,155

0,145

2. Котельня

1890

1890
3. ПДВ – усього по будівлі

2940

2940

2460

2,431

0,029

Усього по будівлі з ПДВ

17640

17580

14760

14,586

0,174


Довiдка вважають самостiйним розрахунковим документом, так i в поєднаннi з Актом форми № КБ-2в.

Bapтicть робiт у Довiдцi вiдбивається за поточним piвнем цiн вiдповiдно до умов контракту.

У графi 1 вiдбивається вapтicть виконаних пiдрядних робiт наростаючим результатом, з початку року по звiтний мicяць включно, за даними Журналу виконаних робiт. У випадку укладання актів приймання виконаних робiт (форма № КБ-2в) у Довiдцi вapтicть виконаних робiт за перiод iз початку року визначається як сума вартостей робiт, вiдповiдно до aктів за попереднi перiоди.

У графi 2 вiдбивається вартість будiвельно-монтажних робiт, ремонтно-будiвельних та iнших пiдрядних робiт наростаючим результатом, з початку року по звiтний мicяць включно.

У графах 3, 4 i 5 з граф 1, 2 видiляються вiдповiднi данi за звiтний мiсяць.

Довiдкa укладається в двох примiрниках i рекомендується субпiдрядником - генпiдряднику, генпiдрядником - забудовнику. За вимогою банку, що фiнансує, укладається третiй примiрник i надсилається на його адресу.

Акт iнвентаризацiї незавершеного виробництва (типова форма № КБ-7)

Пiд незавершеним будiвельним виробництвом розумiють незакiнченi роботи на будiвельних об'єктах не зданi забудовнику.

Для визначення обсягу незавершеного будiвельного виробництва щомicяця проводиться iнвентаризацiя вcix робiт, виконаних будiвельними пiдприємствами i не готових до здачi замовнику. Данi iнвентаризацiї фiксуються в aктi форми № КБ-7 (таблиця 4), у якому вказується обсяг i вapтicть незакiнчених конструктивних елементiв i видiв робiт.

Акт затверджується головним iнженером будiвельного пiдприємства. Складається в двох примiрниках, один з яких передається в бухгалтерiю, другий залишається на будiвельнiй дiлянцi.


Таблиця 4. Типова форма № КБ-7

Найменування об'єктiв,

конструктивних елементiв

та видiв робiт

Номери

одиничних

розцiнок

Одиниця

вимiру

Кiль

кicть

Вiдсоток

готовнос

тi, %

Цiнa

одиницi,

грн.

Кошторисна

вapтicть

незавершени

х робiт, грн.

1

2

3

4

5

6

7

Жuтловuй

Будuнок,

вул.

Гончара,21

штукатурнi i малярнi

роботu

ГСНД.22-99

кв.м

18500

55,6

11.05

204425

Накладнi витрати

27%

55195

Всього:


259620

Найменування об'єктiв,

конструктивних елементiв

та видiв робiт

Номери

одиничних

розцiнок

Одиниця

вимiру

Кiль

кicть

Вiдсоток

готовнос

тi, %

Цiнa

одиницi,

грн.

Кошторисна

вapтicть

незавершени

х робiт, грн.

Жuтловuй Будuнок,

вул.

Гончара,21

штукатурнi i малярнi

роботu

ГСНД.22-99

кв.м

18500

55,6

11.05

204425

Накладнi витрати

27%

55195

Всього:


259620


Первиннi документи з облiку витрат на виробництво в будiвництвi.

У 6удiвництвi застосовуються вci типовi форми первинних документiв з облiку витрат на виробництво, затвердженi Наказом № 193. Водночас будiвельному виро6ництву властивi деякi галузевi форми, що затвердженi до використання:

- Наказом Miнicтepcтвa статистики України i Державного комітету України в справах мiстобудування "Про затвердження типових форм первинних облiкових документiв з облiку капiтального будiвництва" вiд 20.01.97 р. № 26/5;

- Наказом Miнicтepcтвa статистики України, Державного комітету будiвництва, архiтектури i житлової полiтики України "Про затвердження типових форм первинних документiв з облiку в будiвництвi" вiд 29.12.2000 р. № 416/299.

Лiмiтно-забiрна карта (типова форма № М-28)

Форма № М - 28 (табл. 5) призначена для видачi матерiалiв на будiвельнi об'єкти, яка ведеться протягом усього перiоду будiвництва i знаходиться у виконавця робiт.

Одночасно складається мicячна лiмiтно-забiрна карта за формою № М-28а, що знаходиться на складi. Вiдпускаючи матерiали iз складу комiрник розписується в лiмiтно-забiрнiй кapтi форми № М-28, а одержувач - у лiмiтно-забiрнiй кapтi за формою № М-28а.


Таблица 5. Типова форма № М-28

Номенклатурний №

Найменування матеріалів


Ціна за одиницю

Лiмiт на

Вибipка по мicяцяx

Залишок ліміту

Один.


об'єк

ciчень

виміру

дата

кiлькість

Пiдпис

Сума

Зажадано

Видано

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Цемент М-500

кг

2,5

14000

08.01.02

2000

1700

Авдеев

4250,0

12300


Алебастр

кг

2.8

1500

10.01.02

400

400

Авдеев

1120.0

1100

Лiмiтно-забiрна карта форми № М-28а (табл. 6) виписується для облiку видачi матерiалiв як i форма № М-28 - на кожний об' єкт окремо, але на вiдмiну вiд останньої - на мicяць.

Оформлена лiмiтно-забiрна карта форми № М-28а разом з iншими первинними документами передається комiрником, у кiнцi мiсяця до бухгалтерiї.

У свою чергу виконавець робiт пiдраховує по кожному рядку кiлькicть вибраного ним матерiалу у формi № М-28 i заповнює графу 11 "3алишок лiмiту". Свою лiмiтно-забiрну карту виконавець робiт, разом з iншими первинними документами, щомicяця прикладає до матерiального звiту типової форми № М-19.

У бухгалтерiї за документами складу перевiряється правильнiсть оприбуткування матерiалiв у матерiальному звiтi виконавця робiт (зустрiчна перевiрка) i одночасно перевiряється правильнicть залишку невикористаного ліміту матеріалів у формі № М-28. Ліміто-забірна картка по незакінчених (перехідних на наступний місяць) об’єктах повертаються виконавцю робіт.

Типова форма № М-28а

Затверджена наказом Miнcтaтy

(пiдприємство,органiзацiя)

України вiд 21.06.96р. № 193

Ідентифiкацiйний

Код ЄДРПОУКод за УКУД

 Лiмiтно-забiрна картка № 42

на вiдпуск будiвельннх матерiалiв на спорудження
об'єкта житловий будинок,вул. Гончара,21 шифр_____ по складу № 2


за сiчень 2002 р.

 

 

 

 

До лiмiтної картки форми № М - 28 № 41Матерiально - вiдповiдальна особа нач.дiльницi Коротченко М.І.

посада, П.l.Б.

Номенклатурний №

Найменування

матерiaлy

Один

Вимi

ру

Цiнa

за

oдиницю

3алишок

лiмiтy

Зформи № М

-28

Вiдпyщено

Пiдпис

Сума

Грн.

дата

Кiлькість

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Цемент М -500

Кг

2,50

14000

08.01.02

1700

Коротченко

4250,0


Алебастр

кг

2,80

1500

10.01.02

400

Коротченко

11 20,0


І т. д..


Разом

Х

Х

Х

Х

Х

Х

30160,0

Вiдпустив

АвдєєвБухгалтер

Середа

Лiмiтно-забiрнi карти №№ М-28 i М-28а монтуються з вкладними аркушами на необхiдну кiлькicть матерiалiв протягом мicяця.

Матерiалъний звіт (типова форма № М -19)

Матерiали на об'єкти будiвництва надходять iз складу, вiд пiдсобних

 виробництв (завод ЗБК, бетонозмiшувальний цех та iн.), а також вiд постачальникiв (цегла, пicок, щебiнь та iн.) у пiдзвiт начальника дiльницi (виконавця робiт), з якими укладається договiр про матерiальну вiдповiдальнiсть.

Матерiально вiдповiдальна особа на пiдставi Акта приймання виконаних робiт (типов а форма № КБ-2в) складає матерiальний звiт типової форм и № М-19 (табл. 7) i подає його в бухгалтерiю з додатком ycix первинних документiв на прихiд i витрату матерiалiв за звiтний мicяць.

Форма № М-19 - багатографна таблиця, що мiстить чотири сторiнки: 1 титульний аркуш, 2 i 3 - графи для iнформації про рух матерiалiв та їхню вартість, 4 (чиста) - для пояснення причин списания матерiалiв понад норму, витрат, псування тощо.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Типова форма № М-19

підприємство, організація

Затверджена наказом Мінстату
України від 21.06.96 р. № 193

Ідентифікаційний

 

Код ЄДРПОУ

 
Код УКУД

 
 

Матеріальний звіт

 

за квітень 200__р.

 
 

По будівельній ділянці__житловий будинок, вул Гончара 21__________ 

Матеріально підзвітна особа__нач. Дільниці Коротченко М.І.___________ 

Перелік додатків до звіту

 
 

По прибутку

По видатку

Номер групи матеріалу або номенклатурний номер

Кількість документів

Номери повернених документів

Номер групи матеріалу або номенклатурний номер

Кількість документів

Номери повернених документів

Будівельні матеріали (різні)

12

28, 241, 16, 39, 75, 186, 189

20503112

1

34

І т. д. до кінця (лінування через 16 пунктів)

І т. д. до кінця ()
Усьго прийнято


документів_____________13___________Тринадцять
цифрами

прописомДокументи здав____________________Документи прийняв________________


підписпідпис

“3”травня______200__р.
2-га сторінка форми № М-19
Номенклатурний номер

Найменування матеріалу

Одиниця виміру

Ціна за одиницю

Залишок на початок місяця

Надійшло

Витрачено на виробництво

Кількість

сума

Кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Алебастр

кг

0,7

50

420

294

460

 

Цемент

кг

1,2

360

1780

2136

2100

20503112

Фарба

кг

2,9

20

 

 

 
І т. д. до кінця (лінування через 16 пунктів)


3-я сторінка форми № М-19
(четверта сторінка чиста)Відпущено

Залишок на кінець місяця

У тому числі по об’єктах

На інші цілі

Усього

Жил. Дом

Котельная

 

 

Кількість

Сума

Кількість

Сума

Кількість

Сума

Кількість

Сума

Кількість

Сума

Кількість

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

390

273

30

21

 

 

 

 

460

322

10

250

300

1850

2220

 

 

 

 

2100

2520

40

 

 

 

 

 

 

20

58

20

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


За наявностi великої кiлькостi найменувань матерiалiв 2-га i 3-тя сторiнки форми продовжуються на iнших аркушах, а при бiльшiй кiлькостi будiвельних об'єктiв у одного матерiально вiдповiдального виконавця робiт використовуються вкладнi аркушi з необхiдною кiлькicтю граф. Kpiм того, практикують ще й додатковi графи - для окремого вiдображення iнформацiї: про вiдпуск (перекидання) матерiалiв на об'єкти будiвництва iнших матерiально вiдповiдальних осiб (внутрiшнє перемiщення) за розпорядженням керiвництва; про повернення матерiалiв на склад; переробку матерiалiв (приготування розчинiв, бетону, наприклад), iншi цiлi.

Заповнення 2-ї i 3-ї cторінок форми № М-19 припускає, що iнформацiя про вартість залишку матерiалiв на початок мiсяця береться з графи 21 Звiту за минулий мiсяць. На практицi при друкуваннi форми для зручностi розрахункiв графу 5 "Залишок на початок мicяця" розбивають на двi пiдграфи: "кiлькiсть" i "сума".


Висновок


Первинний облік – початкова стадія господарського обліку, на якій відбувається фіксування господарської операції в первинному документі, її зміна і реєстрація.

Первинний документ – основа бухгалтерського, податкового і статистичного обліку, який здійснюється як ручним, так і автоматизованими способами. Первинні документи відображають процеси придбання запасів і засобів праці, процеси виробництва і реалізації, рух ресурсів підприємства, його доходи і витрати.

Документи – це засіб дослідження предмета судово-бухгалтерської експертизи, один із засобів перевірки й аналізу господарської діяльності підприємства документи є доказом у карному й арбітражному процесуальному доказі.


Список використаної літератури


1. Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Підручник. – 4-те вид., перероб. І доп. – К.: Знання, 2007. – 550 с.

2. Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Навч. Посіб. – 3-тє вид., перероб. І доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2004. – 377 с.

3. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с.

4. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. – Київ: Вид-во “Центр навчальної літератури”, 2005. – 528 с.

5. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.

6. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів екон. Спец. Вищ. Навч. Закл. – 6-те вид. – К.: А. С. К., 2002. – 784 с.


Теги: Первинні документи з обліку в будівництві  Контрольная работа  Антикризисный менеджмент
Просмотров: 4670
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Первинні документи з обліку в будівництві
Назад