Swot-аналіз бюджетної установи

Зміст

Вступ

1.      Визначення сильних і слабких сторін КРУ в Рівненській області

2.      Визначення можливостей і загроз КРУ в Рівненській області

3.      Зіставлення сильних і слабких сторін КРУ в Рівненській області з можливостями й загрозами

Висновки

Список використаної літератури


Вступ


З переходом України до ринкових відносин в її житті з’явилися нові реалії, які не можуть не впливати як на бюджетний процес, бюджетну політику, так і в цілому на бухгалтерський облік, що потребує його зміни та перебудови. На сучасному етапі становлення ринкової економіки великого значення набуває система заходів спрямованих на вдосконалення господарського механізму та поліпшення управління.

Актуальність проведеного дослідження аналізу сильних сторін в бюджетній установі на прикладі Контрольно-ревізійного управління в Рівненській області визначається наявністю великого числа невирішених проблем у даній області. До їхнього числа насамперед можна віднести:

необхідність удосконалювання методології бухгалтерського обліку в бюджетних установах в умовах широкого розвитку позабюджетної діяльності;

невідповідність реального змісту фінансово-господарської діяльності і рівня законодавчої, нормативно-правової і методичної бази бухгалтерського обліку і фінансового контролю;

відсутність теоретичних напрацювань, що визначають концепцію, напрямки інформатизації (зокрема, їх функціональні, інформаційні й організаційно-правові аспекти).

Стратегічний аналіз застосовується для виявлення основних тенденцій і факторів розвитку господарської діяльності бюджетної установи. Його метою є прогнозування напрямків подальшого розвитку фінансово-господарської діяльності. Він забезпечує вибір найбільш оптимальних рішень на перспективу .

Проблеми вдосконалення бухгалтерського обліку та аналізу суб'єктів господарювання, що утримуються за рахунок бюджету, слід вирішувати з урахуванням загальноекономічних перетворень, що повинні відбуватися у вітчизняній економіці, перегляду і реформування бухгалтерського обліку та аналізу в Україні загалом та глобальних світових процесів розвитку бухгалтерського обліку та аналізу в бюджетних установах.

Джерелом інформації для проведення аналізу в даній роботі є фінансова звітність бюджетної установи - Контрольно-ревізійного управління в Рівненській області.

При виконанні даної роботи спробуємо провести SWOT- аналіз реально діючої бюджетної установи - Контрольно-ревізійного управління в Рівненській області.


1. Визначення сильних і слабких сторін КРУ в Рівненській області

1. На першому етапі визначимо сильні і слабкі сторони. Перелік можливих сильних і слабких сторін бюджетної установи на прикладі КРУ в Рівненській області наведено в таблиці 1.


Таблиця 1. Аналіз сильних і слабких сторін бюджетної установи

Показники

Минулий рік (2006)

Звітний рік (2007)

Відхилення
+;-

%

ПРИБУТКОВІСТЬЗатверджені кошторисом видатки

6346800

7178800

6544200

113,10

Співвідношення видатків і доходів загального фонду

1

1

-

100

Співвідношення видатків і доходів спеціального фонду

-

-

-

-

Відношення видатків до власного капіталу

15,85

14,74

-1,11

92,99

РЕПУТАЦІЯПрихильність споживачів

Велика прихильність споживачів

Велика прихильність споживачів

-

-

Довіра ділових партнерів

Велика довіра ділових партнерів

Велика довіра ділових партнерів

-

-

ПРОДУКТИВНІСТЬОбсяг фінансування, що припадає на одного працюючого

22818

25664

2846

112,47

Співвідношення обсягу фінансування та середньорічної вартості необоротних активів

10,82

12,84

2,02

118,66

Співвідношення обсягу фінансування та середньорічної вартості матеріальних ресурсів

165,69

229,04

63,35

138,3

АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ

Головними завданнями Управління є: забезпечення в установленому порядку реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю за використанням відповідно до законодавства міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими бюджетними установами, а також підприємствами, установами й організаціями, незалежно від форми власності, відомчої належності та підпорядкованості, які отримують кошти з бюджетів та державних цільових фондів, коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, веденням і достовірністю бухгалтерського обліку та фінансової звітності; розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому. Організовує і здійснює державний фінансовий контроль: - проводить ревізії та перевірки фінансової діяльності щодо використання коштів, матеріальних цінностей та їх збереження, стану і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності; - проводить перевірки використання бюджетних коштів, отриманих на виконання державних програм, перевірки фінансово-господарської діяльності стосовно витрачання бюджетних позик, позик і кредитів, гарантованих коштами бюджетів, цільового використання дотацій та субсидій, інших бюджетних асигнувань, коштів державних цільових фондів, належного виконання державних контрактів, проавансованих за рахунок бюджетних коштів, а також у передбачених законодавством випадках використання коштів, що залишаються в розпорядженні господарюючого суб'єкта у зв'язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів. Проводить ревізії та перевірки правильності витрачання державних коштів на утримання місцевих органів виконавчої влади, установ і організацій, що діють за кордоном і фінансуються за рахунок державного бюджету. Проводить відповідно до законодавства ревізії та перевірки використання і збереження державного та комунального майна, в тому числі майна, переданого в користування. Вживає в установленому порядку заходів для усунення виявлених під час ревізій та перевірок порушень законодавства: - передає матеріали ревізій та перевірок органам, які згідно із законодавством виконують контрольні функції, якщо за виявленими фактами порушень прийняття рішення про застосування санкцій не належить до компетенції органів державної контрольно-ревізійної служби; - здійснює аналіз стану додержання фінансової дисципліни і повідомляє про його результати відповідним центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування,правоохоронним органам; - готує і подає до відповідних органів пропозиції щодо усунення причин і умов, які призвели до недостач державних коштів та матеріальних цінностей, неефективного і не за призначенням витрачання державних фінансових ресурсів, та запобігання їм у подальшому Пред'являє керівникам та іншим посадовим особам підприємств, установ і організацій, які ревізуються або перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених у ході ревізій і перевірок порушень і недоліків Здійснює контроль за їх усуненням і в разі потреби вживає додаткових заходів для їх усунення. Розглядає справи про застосування до об'єктів контролю фінансових санкцій та про адміністративні правопорушення. У межах, визначених законодавством України, перевіряє і координує роботу контрольно-ревізійних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Здійснює заходи щодо добору, розстановки, виховання, професійної підготовки і перепідготовки кадрів. 11. Надає організаційно-методичну допомогу контрольно-ревізійним службам місцевих органів виконавчої влади, органам місцевого і регіонального самоврядування та іншим державним органам за їх зверненнями (направлення працівників Управління для участі у нарадах і семінарах, на перевірки в складі комісій облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів місцевих рад у межах повноважень і компетенції ДКРС) . 12. Здійснює заходи щодо комп'ютеризації та створення інформаційно- аналітичної системи ДКРС у Контрольно-ревізійних підрозділах на місцях. 13. Розглядає листи, заяви і скарги громадян, підприємств, установ та організацій про факти порушення законодавства з фінансових питань, вживає згідно із законодавством відповідних заходів за результатами їх розгляду . 14.Забезпечує ведення та складання звітності про контрольно-ревізійну роботу, її достовірність. 15.Інформує громадськість через засоби масової інформації про заходи щодо здійснення контролю за додержанням фінансової дисципліни. 16.Організовує у межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в підрозділах Управління. 17.Управління, у разі необхідності, видає разом з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого і регіонального самоврядування спільні акти. Рішення Управління а питань контрольно-ревізійної діяльності, видані у випадках, передбачених законодавством та у межах його повноважень, є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого і регіонального самоврядування, а також підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності. 18.Управління не має права втручатися в господарську діяльність підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання за винятком випадків, передбачених законодавством України.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

Коефіцієнт фінансової незалежності

1

1

-

100

Коефіцієнт фінансової стабільності

-

-

-

-

Частка позикового капіталу

-

-

-

-

Оборотність власного капіталу

1,11

0,9

-0,21

81,08

ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ

Вартість необоротних активів

1173111

1579161,96

406050,96

134,61

Ступінь зношеності обладнання

0,69

0,79

0,1

114,49

ДОСЛІДЖЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИНОК Інноваційна діяльність в КРУ в Рівненській області не здійснюється. Проте, згідно Положення про КРУ в Рівненській області, для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій з питань, що належать до компетенції управління, в ньому можуть утворюватися наукові ради і комісії.

ОРГАНІЗАЦІЯ УСТАНОВИ

Контрольно-ревізійне управління в Рівненській області було створено 1993 року після прийняття 26 січня ЗУ “Про Державну контрольно-ревізійну службу в України”, воно знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича 21. Управління є органом виконавчої влади, входить до складу державної контрольно-ревізійної служби в Україні і підпорядковується Головному контрольно-ревізійному управлінню ( надалі ГоловКРУ). Установа у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, директивними наказами Міністра фінансів України, ГоловКРУ України та Положеннями про Контрольно-ревізійні управління, а також іншими нормативно-правовими актами. До складу КРУ в Рівненській області входять контрольно-ревізійні відділи в районах та в м. Рівному. Управління контролює свою діяльність за місцевими державними адміністраціями та органоми місцевого самоврядування, фінансовими органами, державною податковою службою, іншими контрольними органами, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки. Управління є юридичною особою, має самостійний кошторис, розрахунковий та спеціальний рахунки в банках, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, інші печатки та штампи, відповідні бланки.

ТРУДОВІ РЕСУРСИ

Коефіціент обороту по прийому

0,1

0,06

-0,04

60

Коефіціент обороту по звільненню

0,02

0,02

-

100

Коефіціент плинності кадрів

0,02

0,02

-

100

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. Працевлаштування безробітних здійснюється через відділ кадрів, де безпосередньо відбувається подальше їх направлення на роботу.

2. Підтримка благочинних фондів безпосередньо Контрольно-ревізійним управлінням не здійснюється в силу тих причин, що асигнування з державного бюджету на ці заходи не проводиться.


На основі наведеного в таблиці 1 аналізу сформуємо оцінку групи факторів за балами і представимо її у таблиці 2.


Таблиця 2 Оцінка сильних і слабких сторін бюджетної установи

№ п/п

Фактор

Оцінка (від 1 до 10)

1

Прибутковість

6

2

Репутація (імідж)

10

3

Продукція

9

4

Продуктивність

7

5

Фінансові ресурси

6

6

Виробничі потужності

5

7

Дослідження і впровадження новинок

4

8

Організація фірми

8

9

Трудові ресурси

9

10

Соціальна відповідальність

3


Контрольно-ревізійне управління в Рівненській області конкурентів не має. Установа створена державою та її діяльність здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Але проведений аналіз свідчить про високу конкурентну силу бюджетної установи.

Визначені сильні і слабкі сторони бюджетної установи за групами показників наводяться в таблиці 3.


Таблиця 3 Сильні і слабкі сторони бюджетної установи

Сфера діяльності

Сильна сторона

Слабка сторона

Прибутковість

Затверджені кошторисом видатки є більшими в звітному році порівняно з попереднім.

-


КРУ в Рівненській області повністю раціонально використовує державні кошти,оскільки співвідношення видатків і доходів загального фонду дорівнює 1

-

Репутація (імідж)

Репутація у КРУ в Рівненській області на високому рівні,оскільки це є орган виконавчої влади.

-

Продукція

КРУ в Рівненській області немає аналогів на ринку, оскільки вона здійснює ревізії і аудит фінансово-господарської діяльності установ.

-

Продуктивність

Збільшення обсягу фінансування, що припадає на одне звернення громадян

-


-

Співвідношення обсягу фінансування та середньорічної вартості необоротних активів знижується

Фінансові ресурси

Коефіцієнт фінансової незалежності дорівнює 1 в 2006 і 2007 роках, що оцінюється позитивно.

-


-

Зниження оборотності власного капіталу Контрольно-ревізійного управління.


-

Зростання ступеня зношеності обладнання

Дослідження і впровадження новинок

-

Контрольно-ревізійне управління в Рівненській області не здійснює інноваційної діяльності і не впроваджує новинок

Організація фірми

КРУ в Рівненській області є підзвітним і підконтрольним Мінфіну України.

 -


-

Спостерігається тенденція до зниження коефіціента обороту по прийому

Соціальна відповідальність

Працевлаштування через відділ кадрів.

-


-

Контрольно-ревізійне управління в Рівненській області не здійсню підтримку благодійних фондів,і не займається благодійністю зовсім.


2. Визначення можливостей і загроз КРУ в Рівненській області


2. На другому етапі визначимо можливості і загрози Контрольно-ревізійного управління в Рівненській області.

Перелік можливих загроз і можливостей бюджетної установи наведений в таблиці 4.


Таблиця 4 Фактори, за якими визначаються можливості і загрози зовнішнього середовища бюджетної установи

Група факторів

Показники

Фактори макросередовища

Економіка

Кризовий економічний стан країни


Низький рівень доходів населення


Високі темпи інфляції (станом на січень 2009 року порівняно з груднем 2008 року - 102,9%)


Високий рівень безробіття. Спостерігається тенденція до зростання

Політика

Спостерігається зниження рівня законослухняності громадян Високий рівень корумпованості влади


Невизначені напрямки розвитку політичної системи


Політична нестабільність


Законодавча нестабільність


Низький ступінь суспільної підтримки урядової програми розвиткуНауково-технічний прогрес

Достатньо низький розвиток технологій


Низький ступінь запровадження інновацій


Відношення громадськості до захисту природного середовища невелика

Фактори безпосереднього оточення

Попит

В бюджетній сфері здійснюється багато правопорушень,щодо цільового використання бюджетних коштів. Тому Контрольно-ревізійне управління здійснює планові і позапланові перевірки.

Конкуренція

Контрольно-ревізійне управління не має аналогів на ринку, тому конкурентів в неї немає

Адресність надання послуг

КРУ в Рівненській області здійснює перевіки цільового використання коштів відповідно до асигнувань з Держбюджету України бюджетними установами.


Для кожної з визначених можливостей та загроз вибиремо певну оцінку за 10-бальною шкалою, якою виміряємо ступінь важливості факторів (таблиця 2).

Оцінка зі знаком «+» відповідає можливостям бюджетної установи, оцінка зі знаком «-» - її потенційним загрозам (таблиця 5).


Таблиця 5 Оцінка можливостей і загроз бюджетної установи

№ п/п

Фактор

Оцінка, балів

1

Економіка


1.1

Кризовий економічний стан країни

-9

1.2

Низький рівень доходів населення

-1

1.3

Високі темпи інфляції (станом на січень 2009 року порівняно з груднем 2008 року - 102,9%)

-4

1.4

Високий рівень безробіття. Спостерігається тенденція до зростання

-4

2

Політика


2.1

Спостерігається зниження рівня законослухняності громадян

-2

2.2

Невизначені напрямки розвитку політичної системи

-3

2.3

Політична нестабільність

-2

2.4

Законодавча нестабільність

-2

2.5

Низький ступінь суспільної підтримки урядової програми розвитку

-1

2.6

Спостерігається зниження рівня законослухняності громадян Високий рівень корумпованості влади

-3

2.7

Невизначені напрямки розвитку політичної системи

-2

3

Науково-технічний прогрес


3.1

Достатньо низький розвиток технологій

-1

3.2

Низький ступінь запровадження інновацій

-1

3.3

Відношення громадськості до захисту природного середовища невелика

-1

4

Попит


4.1

В бюджетній сфері здійснюється багато правопорушень,щодо цільового використання бюджетних коштів. Тому Контрольно-ревізійне управління здійснює планові і позапланові перевірки.

10

5

Конкуренція


5.1

Контрольно-ревізійне управління не має аналогів на ринку, тому конкурентів в неї немає

10

6

Адресність надання послуг


6.1

КРУ в Рівненській області здійснює перевіки цільового використання коштів відповідно до асигнувань з Держбюджету України бюджетними установами.

10

На основі визначених можливостей і загроз КРУ в Рівненській області сформуємо таблицю 6.


Таблиця 6 Можливості і загрози для бюджетної установи

Групи факторів

Можливості

Загрози

Економіка


В результаті високого рівня інфляції зменшується номінальна заробітна плата державних службовців, через що виникає незацікавленість працівників у їх праці.

 Політика


При приході до влади нового Уряду можуть змінюватися керівники установи.

Науково-технічний прогрес


Через достатньо низький розвиток технологій, невисокий ступінь запровадження інновацій та досить незначний рівень державної підтримки розвитку науки в діяльність бюджетної установи рідко запроваджуються новинки науково-технічного прогресу (нове програмне забезпечення, комп’ютери тощо).

Попит

В бюджетній сфері здійснюється багато правопорушень,щодо цільового використання бюджетних коштів. Тому Контрольно-ревізійне управління здійснює планові і позапланові перевірки.


Конкуренція

КРУ в Рівненській області не має аналогів на ринку, тому конкурентів в неї немає


Адресність надання послуг

КРУ в Рівненській області здійснює перевіки цільового використання коштів відповідно до асигнувань з Держбюджету України бюджетними установами.


3. Зіставлення сильних і слабких сторін бюджетної установи з можливостями й загрозами

Сильні і слабкі сторони, можливості та загрози позиціонуються на полях матриці SWOT- аналізу (таблиця 7). Кожне поле матриці має своє позначення:

Поле СіМ - поєднання сильних сторін і можливостей;

Поле СлМ - поєднання слабких сторін і можливостей;

Поле СіЗ - поєднання сильних сторін і загроз;

Поле СлЗ - поєднання слабких сторін і загроз.

На основі матриці SWOT- аналізу здійснемо вибір стратегії і деталізуємо її зміст. Можна визначити чотири різновиди корпоративної стратегії бюджетної установи.

Таблиця 7 Матриця SWOT-аналізу


Можливості 1. В бюджетній сфері здійснюється багато правопорушень,щодо цільового використання бюджетних коштів.Тому Контрольно-ревізійне управління здійснює планові і позапланові перевірки. 2. КРУ в Рівненській області не має аналогів на ринку, тому конкурентів в неї немає. 3. КРУ в Рівненській області здійснює перевіки цільового використання коштів відповідно до асигнувань з Держбюджету України бюджетними установами

Загрози 1. В результаті високого рівня інфляції зменшується номінальна заробітна плата державних службовців, через що виникає незацікавленість працівників у їх праці. 2. При приході до влади нового Уряду можуть змінюватися керівники установи. 3. Через достатньо низький розвиток технологій, невисокий ступінь запровадження інновацій та досить незначний рівень державної підтримки розвитку науки в діяльність бюджетної установи рідко запроваджуються новинки науково-технічного прогресу (нове програмне забезпечення, комп’ютери тощо).

Сильні сторони 1. КРУ в Рівненській області повністю раціонально використовує державні кошти,оскільки співвідношення видатків і доходів загального фонду дорівнює 1 2. Затверджені кошторисом видатки є більшими в звітному році порівняно з попереднім роком 3. Репутація у КРУ в Рівненській області на високому рівні,оскільки це є орган виконавчої влади. 4. КРУ в Рівненській області немає аналогів на ринку, оскільки вона здійснює ревізії і аудит фінансово-господарської діяльності установ. 5. Збільшення обсягу фінансування, що припадає на одне звернення громадян 6. Коефіцієнт фінансової незалежності дорівнює 1 в 2006 і 2007 роках, що оцінюється позитивно. 7. КРУ в Рівненській області є підзвітним і підконтрольним Мінфіну України 8. Працевлаштування через відділ кадрів.

ПОЛЕ СіМ 1. В КРУ в Рівненській області за рахунок збільшення суми затверджених кошторисом видатків є можливість ефективного використання бюджетних ресурсів на визначені цілі та виконання прямих обов’язків - надання послуг соціального характеру. 2. Завдяки відсутності конкурентів, адже КРУ в Рівненській області не має аналогів на ринку, виникає відсутність бар’єрів входу на ринок. 4. Через те, що КРУ в Рівненській області немає аналогів на ринку, ступінь прихильності споживачів до виду послуг бюджетної установи зростає.

ПОЛЕ СіЗ 1. В силу тих причин, що КРУ в Рівненській області є підзвітним і підконтрольним Мінфіну України то можливість виникнення порушень та помилок працівниками зводиться до мінімуму. 2.Спостерігається збільшення суми затверджених кошторисом видатків і звітному році порівняно з минулим роком. завдяки чому можна покращити ефективність функціонування бюджетної установи.1. Скорочення штатних працівників бюджетної установи через малу суму видатків на заробітну плату. Зменшення номінальної заробітної плати державних службовців, через що виникає незацікавленість працівників у їх праці.

Слабкі сторони 1. Зниження оборотності власного капіталу Контрольно-ревізійного управління. 2. Співвідношення обсягу фінансування та середньорічної вартості необоротних активів знижується 3. Зростання ступеня зношеності обладнання 4. Контрольно-ревізійне управління в Рівненській області не здійснює інноваційної діяльності і не впроваджує новинок 5. Спостерігається тенденція до зниження коефіцієнта обороту по прийому 6. Контрольно-ревізійне управління в Рівненській області не здійсню підтримку благодійних фондів,і не займається благодійністю зовсім.

ПОЛЕ СлМ 1. Через те, що КРУ в Рівненській області не здійснює інноваційної діяльності, не впроваджує новинок, немає моливості ефективної діяльності працівників бюджетної установи задля задоволення потреб споживачів. 2. Завдяки тому, що КРУ в Рівненській області не має аналогів на ринку та конкурентів, можна аргументувати збільшення державою суми капітальних видатків для повноцінної її діяльності.

ПОЛЕ СлЗ 1. В силу причини наявності тенденції до зниження коефіцієнта обороту по прийому виникає загроза зменшення кількості працівників КРУ в Рівненській області 2.Через зростання ступеня зношеності обладнання та виникнення тенденції до зниження оборотності власного капіталу КРУ в Рівненській області є загроза неефективного та неповноцінного використання бюджетних ресурсів.


Висновки


В процесі написання індивідуальної роботи на тему „Аналіз сильних і слабких сторін бюджетної установи на прикладі Контрольно - ревізійного управління в Рівненській області’’ було розкрито поставлену мету та вирішено завдання, які були висвітлені у відповідних розділах.

Дане дослідження проводилось відповідно до актуальності теми і мети поставленої перед ним.

В результаті проведеного SWOT - аналізу було визначено ряд сильних сторін досліджуваної бюджетної установи, а саме:

Ø  КРУ в Рівненській області повністю раціонально використовує державні кошти,оскільки співвідношення видатків і доходів загального фонду дорівнює 1;

Ø  Затверджені кошторисом видатки є більшими в звітному році порівняно з попереднім роком

Ø  Репутація у КРУ в Рівненській області на високому рівні,оскільки це є орган виконавчої влади.

Ø  КРУ в Рівненській області немає аналогів на ринку, оскільки вона здійснює ревізії і аудит фінансово-господарської діяльності установ.

Ø  Збільшення обсягу фінансування, що припадає на одне звернення громадян

Ø  Коефіцієнт фінансової незалежності дорівнює 1 в 2006 і 2007 роках, що оцінюється позитивно.

Ø  КРУ в Рівненській області є підзвітним і підконтрольним Мінфіну України

Ø  Працевлаштування через відділ кадрів.

Також було визначено й слабкі сторони бюджетної установи, до яких ми можемо віднести:

В бюджетній установі управлінні Контрольно-ревізійному управлінні в Рівненській області за проведеним аналізом переважають сильні сторони. Також бюджетна установа має можливості ефективного виконання своїх послуг. Тому в даному випадку КРУ в Рівненській області в своїй подальшій діяльності необхідно обрати стратегію «максі-максі», при якій бюджетна установа повинна вживати активні дії для зміцнення своїх позицій.

Тому з огляду на нинішній прогресуючий занепад економічної системи України, на нашу думку, необхідно перш за все провести ряд економічних реформ для зміцнення бюджетної сфери держави. Можна лише чекати на якісні зміни в діяльності бюджетних установ та організацій після внесення коригувань до Бюджетного кодексу України, Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та інших нормативно-правових актів.

Отже можна зробити висновок ,що стратегічний аналіз є необхідним на будь-якому підприємстві, незалежно від виду його діяльності і в бюджетній установі в тому числі.


Списки використаної літератури


1.      Бухгалтерський облік і звітність установ та організацій державного сектору в Україні: напрями та перспективи розвитку / Т.І. Єфименко, С.О. Левицька, Л.Г. Ловінська, С.В. Свірко. - К.: НДФІ, 2007. - 552 с. - Бібліогр.: с. 346-364.

2.      Головко Т., Сагова С. Стратегічний аналіз: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За ред. М.В.Кужельного. - К.: КНЕУ, 2002. - 198с.

3.      Кіндрацька Г. Л. Основи стратегічного менеджменту: Навч. посібник. - Львів: Кінпатрі ЛТД, 2000.

4.      Лазаришина І.Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика: Монографія. - Рівне: НУВГП, 2005. - 369 с.

5.      Левицька С.О. Облік та аналіз діяльності бюджетних установ: Монографія. - Рівне: УДУВГП; 2004.-233с.

6.      Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. - К.: Центр навч. літератури, 2003. - 412с.

7.      Редченко К.І. Сутність стратегічного аналізу та його роль у процесі прийняття стратегічних управлінських рішень // Фінансові аналітичні інструменти реформування економічної системи України: Наук. зб. - Львів: Інтереко, 2001. - 69с.

8.      Томпсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент. Искусство раработки и реализации стратеги: Учебник: Пер. С англ.. / Под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 576с.- 271с.


Теги: Swot-аналіз бюджетної установи  Контрольная работа  Менеджмент
Просмотров: 34529
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Swot-аналіз бюджетної установи
Назад