Дослідження якості мила марки "Дитяче" від вітчизняних та іноземних виробників та особливостей документального оформлення імпортної продукції (за матеріалами ПФ "ІМПУЛЬС")

Зміст


Анотація

Перелік ключових слів, перелік умовних скорочень

Вступ

Розділ 1. Аналітичний огляд літератури

.1. Аналіз вітчизняного та іноземного ринку туалетного мила

.2. Споживчі властивості туалетного мила

.3. Інноваційні аспекти в галузі миловаріння

.4. Аналіз законодавчої бази, яка регламентує порядок і правила здійснення митного контролю за переміщенням товарів через митний кордон України

.5. Порядок проведення експертизи туалетного мила

.6.Заключення по огляду літератури, обґрунтування обраної теми

.7. Мета та задачі досліджень

Розділ 2. Організація, об'єкти, предмет та основні методи дослідження

2.1. Організація постановки досліджень

.2. Об'єкти, предмети дослідження

.3. Основні методи та методики досліджень

Розділ 3. Експериментальна частина

.1. Дослідження асортименту та рецептур туалетного мила, яке виробляється та реалізується на Україні

3.2. Дослідження правильності та повноти маркування туалетного мила марки «Дитяче»

3.3. Експертиза органолептичних показників якості туалетного мила марки «Дитяче» від різних виробників

3.4. Дослідження фізико-хімічних характеристик «Дитячого» мила

3.5. Математичне моделювання взаємозв'язку фізико-хімічних показників мила марки «Дитяче». Кластерний аналіз

.5.1 Проведення кластерного аналізу к-методом та отримання результатів

Висновки до розділу

Розділ 4. Митне оформлення мила марки «Дитяче» при переміщенні через митний кордон України в режимі імпорт

.1. Основні напрямки зовнішньоекономічної діяльності України

.1.1. Загальні відомості про зовнішньоекономічну діяльність ПФ «Імпульс»

.2. Основні вимоги та особливості оформлення туалетного мила марки «Дитяче» в митному режимі імпорт

4.2.1. Порядок митного оформлення туалетного мила

4.2.2. Порядок визначення коду Української класифікації товарів ЗЕД при здійсненні державного регулювання зовнішньої торгівлі

.3. Порядок справляння мита

4.4. Порядок розрахунку митних платежів для туалетного мила в режимі імпорт

Висновки до розділу

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

Анотація


Дипломна робота присвячена формуванню та розширенню асортименту мила марки «Дитяче» в ПФ «ІМПУЛЬС» за рахунок співпраці з вітчизняними та іноземними виробниками.

В основі досліджень є комплексне оцінювання якості мила марки «Дитяче» за органолептичними та фізико-хімічними показниками.

Результати досліджень свідчать про те, що не всі виробники випускають продукцію, згідно вимог нормативних документів.

ПФ «ІМПУЛЬС» були враховані рекомендації, переглянуті існуючі контракти з постачальниками, та укладені нові, на поставку мила марки «Дитяче».


Аннотация


Дипломная работа посвящена формированию и расширению ассортимента мыла марки «Детское» в ЧФ «ИМПУЛЬС» за счет сотрудничества с отечественными и иностранными производителями.

В основе исследований лежит комплексное оценивание качества мыла марки «Детское» за органолептическими и физико-химическими показателями.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что не все производители выпускают продукцию, согласно требованиям нормативных документов.

ЧФ «ИМПУЛЬС» были учтенны рекомендации, пересмотренны существующие контракты с поставщиками, и и заключены новые, на поставку мыла марки «Детское».


Annotation

work is sanctified to forming and expansion of soap assortment easily soiled «Child» in PF «IMPULSE» due to a collaboration with home and foreign producers. a complex evaluation of soap quality is the basis of easily soiled «Child» after organoleptic and physical-chemical indexes. of researches testify what not all manufacturers let out production, according to requirements of standard documents.

PF «IMPULSE» were the taken into account recommendations, revised existent contracts with suppliers, and the new are celled, on supplying with soap of brand.


Перелік ключових слів


Імпорт, «Дитяче», якість, туалетне мило, фізико-хімічні та органолептичні показники, експертиза, митний кордон, переміщення, нарахування мита.


Перелік умовних скорочень


ДСТУ - державний стандарт України;

ПФ - Приватна фірма;

ВАТ - Відкрите акціонерне товариство;

ТН - транспортна накладна;

ВМД - вантажно-митна декларація;

ЗЕД - зовнішньоекономічна діяльність;

ДМСУ - Державна митна служба України;

ТПП - Торгово-Промислова Палата;

МД - митна декларація;

НД - нормативна документація;

ТУ - технічні умови;

ЄС - Євро Союз.

Вступ


Актуальність теми. Інтереси громадян як споживачів повинні бути захищеними державою, яка зобов'язана надавати можливість вибору товару, гарантувати високу якість продукції і безпеку її для здоров'я людини. Все це можливо при постійному контролюванні та дослідженні продукції від іноземних та вітчизняних виробництв, яка реалізується в Україні. Тому проведення експертизи туалетного мила марки «Дитяче» за кількістю, якістю, станом упакування та повнотою маркування є актуальним.

Зв'язок роботи з науковими програмами планами, темами. Дослідження роботи проводилось згідно Закону України «Про захист прав споживачів». Робота є частиною досліджень студентських науково-дослідних гуртків, що діють на кафедрі товарознавства та експертизи якості товарів.

Мета і завдання дослідження. За мету та завдання дипломної роботи покладено детальне вивчення літературних та нормативних даних, за даною темою; проведення експертизи дитячого мила; виявлення порушень щодо правильності та повноти маркування дитячого мила; перевірка та засвідчення відповідності туалетного мила показникам якості щодо органолептичної та фізико-хімічної оцінки; створити модель взаємозв'язку фізико-хімічних показників туалетного мила марки «Дитяче»; заповнення документів, які необхідні при переміщенні туалетного мила марки «Дитяче» через митний кордон України.

Предмет дослідження. Предметом дослідження - є аналіз вітчизняного та іноземного ринку туалетного мила; дослідження асортименту та рецептур мила; дослідження правильності та повноти маркування; експертиза органолептичних показників якості туалетного мила; дослідження фізико-хімічних характеристик; математичне моделювання взаємозв'язку фізико-хімічних показників мила марки «Дитяче».

Об'єкт дослідження. При дослідженні якості продукції об'єктом дослідження було обрано туалетне мило марки «Дитяче» від різних виробників, а саме: №1 Туалетне мило «Агу», марка дитяче, ТОВ «Українські Промислові Ресурси», Україна; №2 Дитяче мило «АРКО», вироблено в Туреччині; №3 Мило «Bebe», Болгарія; №4 Мило дитяче, ВАТ «Невська косметика», Росія; №5 Туалетне мило «Дитяче», ТОВ «Слобожанський миловар», Україна.; №6 Мило туалетне «Дитяче» Аліса з екстрактом деревію, ВАТ «Свобода», Росія; №7 Дитяче мило «Кроха» з екстрактом липи, ТОВ «Орифлейм», Швеція; №8 Дитяче мило «B?bchen» з ромашкою, Німеччина; №9 Делікатне мило з запахом соковитої грушки для дітей від 1 року життя, Польща; №10 Дитяче мило з медом «Johnson&Johnson», Греція.

Методи дослідженн. Дослідження туалетного мила марки «Дитяче» від іноземних та вітчизняних виробників проводились за такими методами: органолептичним (дослідження стану упаковки, правильність та повнота маркування; визначення органолептичних показників) та лабораторним (піноутворююча здатність; піностійкість; визначення рН; масова частка домішок нерозчинних у воді).

Новизна одержаних результатів. Проведено оцінку якісних органолептичних та фізико-хімічних характеристик, створено модель взаємозв'язку фізико-хімічних показників вітчизняного та іноземного виробництва туалетного мила марки «Дитяче» і встановлено, що не всі зразки відповідали вимогам стандартів.

Практичне значення одержаних результатів. ПФ «ІМПУЛЬС» надала запит на проведення дослідження та встановлення якості мила марки «Дитяче» від різних виробників для подальшої співпраці її з виробниками побутової хімії. Отримані результати передані до ПФ «ІМПУЛЬС».

Апробація результатів роботи. Основні положення роботи доповідались на засіданнях науково-дослідного гуртку студентів, що існує на кафедрі товарознавства та експертизи якості товарів. Де була розглянута публікація на тему: «Дослідження якості дитячого мила, що надходить до торгової мережі від різних виробників» в збірнику тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених «Стан і перспективи соціально-економічного розвитку суспільства ХХІ століття очима молоді». Зразок публікації наведено в додатку А.

Дипломна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Робота викладена на 137 сторінках. У роботі міститься: 2 таблиці, 4 діаграми, 7 рисунків, 9 скріншотів, 80 літературних джерел, 5 додатків.

Розділ 1. Аналітичний огляд літератури


.1 Аналіз вітчизняного та іноземного ринку туалетного мила


За останні роки на ринку туалетного мила відбулися великі зміни. Вже сьогодні частка туалетного мила на світовому ринку щорічно зменшується і становить менше 50% від загального обсягу споживаних коштів індивідуальної гігієни. Причина - подорожчання сировини і енергоносіїв, які використовуються в процесі миловаріння, що у свою чергу зробило виробництво мила нерентабельним. Вже незабаром кускове мило може бути витіснене з ринку такими його замінниками, як рідке мило і гелі для душу.

Якщо для України ця проблема досить нова, то в світовому масштабі вона існує давно. Так, за останні 5 років ряд миловарних заводів Європи збанкрутували і припинили випуск продукції. Слід врахувати, що всі вони використовували енергозберігаючі технології і до кризи їх призвело виключно подорожчання сировини (рослинних масел) і високий рівень витрат на оплату праці. Така ситуація змусила транснаціональні компанії - світових лідерів виробництва твердого кускового мила - переносити виробництво даного виду продукції в країни з дешевою робочою силою, скорочуючи тим самим витрати на виробництво. У список таких країн потрапила і Україна. Однією з форм співпраці українських миловарних підприємств стала давальницька схема: на території України - виробництво та фахівці, а сировина і технології імпортуються з-за кордону, куди поставляється й кінцевий продукт. Ще одним методом зниження собівартості продукту, що випускається для транснаціональних компаній стало скорочення витрат на рекламу товару - ставка робиться на вже розкручені та популярні бренди [1].

Український ринок мила можна назвати динамічно розвиваючим, з огляду на зростання вітчизняних підприємств і просування імпортної продукції. Протягом минулого року обсяг ввезеного в Україну мила виріс на 44%, а експорт продукції українського виробництва на світовий ринок збільшився на 6%. Згідно рисунку 1.1 приблизно 50 - 60% українського ринку туалетного мила за 2009 рік належить вітчизняним компаніям, тоді, як на імпорт припадає близько 30 - 40 % мила.


Рис.1.1 Аналіз ринку туалетного мила в Україні


Можна сказати, що українське виробництво має непогані шанси в конкурентній боротьбі на внутрішньому ринку країни. Насторожує фахівців тільки те, що проблеми подорожчання сировини та енергоносіїв (остання зважаючи на застарілі технології стоїть найбільш гостро) вже актуальні й у нас. Через це щорічно спостерігається зниження обсягів виробництва твердого кускового мила приблизно на 5%. У той же час споживання рідкого мила та гелів для душу збільшується, і сьогодні вже практично досягла 20% від загальної кількості реалізованої продукції. Це значно менше, ніж у країнах Європи, однак тенденція очевидна.

Більшу частину імпорту становила продукція, що ввозиться з Туреччини (рентабельність досягається завдяки низькій вартості робочої сили та сировини) і країн ЄС (розрекламовані бренди та елітні види миючих засобів), а також Росії та Білорусії.

Лідерство у виробництві та реалізації твердого мила на українському ринку належить підрозділу транснаціональної компанії Procter & Gamble Ukraine (центральний офіс в Люксембурзі) [2]. На українському ринку мила дана компанія представлена ТМ Shandy, Safeguard і Camay - торговими марками нижньої і середньої цінових категорій (2,5-5 грн.). Procter & Gamble в останні роки відзначилася активною скупкою конкурентних виробництв - у турецькій кампанії - Olvia Beta, у німців - акції Wella, під контроль компанії потрапив англо-американський «бриючий гігант» Gillette. Мило (на відміну від рідких засобів) компанія вважає за краще проводити в СНД: наприклад, Camay випускається на московському АТ «Свобода», а Safeguard - на власному заводі корпорації в Дніпродзержинську.

Наступна за Procter & Gamble Ukraine по показникам обсягів реалізації на українському ринку слідує компанія Evyap (Туреччина), представлена продукцією під марками Duru і Fax. До 2005 року дана компанія виробляла свою продукцію на території України (в Іллічівську Одеської обл.), Однак після скасування вільних економічних зон і пов'язаних з ними пільг була змушена згорнути виробництво.

Зараз виробництво Evyap розміщено виключно на території Туреччини. Цікава особливість асортименту товарів під ТМ Duru полягає в пропозиції як туалетного мила в нижній ціновій категорії - 2-2,5 грн., так і господарського мила з парфумерними віддушки з очищеної сировини. Обсяги споживання господарського мила на українському ринку невеликі (у господарстві частіше використовується пральний порошок або чистячи засоби), тим не менш в даному сегменті ринку спостерігається серйозна конкуренція. Якщо вітчизняний виробник, орієнтуючись на традиційну форму господарського мила, випускає стандартні бруски за найбільш низькою ціною - 1-2 грн, то Evyap пропонує менш великі шматки господарського мила в більш привабливою формі (відсутній неприємний запах, колір мила - білий) і трохи дорожче - від 2 грн. за шт [3].

Тенденцію зростання продукції вітчизняного виробництва та зменшення імпорту на Україні за останні сім років, а саме з 2004 - 2009 можна простежити з діаграми зображеній на рисунку 1.2 [4].

Рис. 1.2 Діаграма співвідношення продукції від вітчизняного виробництва та імпорт туалетного мила на Україні за період 2004-2009 роки


Згідно вищенаведеній діаграмі, у 2007 році було найменше за шість років виробництво на Україні туалетного мила, тоді як найбільш сприятливим виявився 2009 рік. Зростання імпорту туалетного мила спостерігалось у 2009 рік.

Найбільшими українськими виробниками туалетного мила є 5 фірм: ТОВ «Слобожанський миловар» (ТМ «Друг», «Шик» - туалетне мило нижньої цінової категорії 2-2,5 грн), ЗАТ «Перша національна миловарний компанія» (ТМ «Любава», «Моя сім'я»), «Бета-Б» (ТМ «Діва», «Єва»), ДП «ЮСІ-М» (ТМ «Рецепти природи» та ін.), «Українські промислові ресурси» (ТМ «Аура», «Флора», «Сонечко», «Агу» та ін.).

Останнім часом на харківських прилавках можна знайти кускове туалетне мило «ручної роботи». Специфікою даного продукту є склад, що включає тільки натуральні інгредієнти. Виробником цього товару є «Аптека-музей», вартість бруска - 19-30 грн.

На основі цих даних можна сказати, що український ринок мила розвивається під впливом світових тенденцій. Ймовірно, найближчим часом українським миловарам доведеться зберегти існуючі потужності випуску традиційного туалетного мила. З огляду на високу вартість виробництва, успішним кроком може стати скорочення випуску господарського мила, виробництво якого ведеться на всіх вітчизняних підприємствах. Що стосується новинок, таких, як мило «ручної роботи», то це ексклюзивний товар, який на сьогоднішній день не в силах завоювати вагому частку ринку, але саме воно може стати лідером в продажах на світовому ринку і особливо на ринку країн ЄС. Вже існуюча загальноєвропейська тенденція до придбання дорогих екзотичних товарів гігієни є безсумнівним фактором попиту на подібний товар.


1.2 Споживчі властивості туалетного мила


Якість туалетного мила визначається сукупністю його споживчих властивостей. туалетний мило зовнішньоекономічна маркування

Туалетне мило надає гарний зовнішній вигляд і здоровий стан шкірі і тому має велике гігієнічне, естетичне і психологічне значення. Основна дія туалетного мила проявляється в наступних напрямках: очищення, зволоження, живлення, захист і профілактика [12]. Дія туалетного мила або його комплексний ефект пов'язані перш за все з компонентами, які входять до його складу. Найбільш важливими для споживача є функціональні властивості, що визначають ефективність дії мила (зволоження, живлення).

Косметичні властивості туалетного мила, проявляються через зовнішній видимий ефект поліпшення стану шкіри, завдяки зволоженню, регенерації, поліпшенню обмінних процесів у шкірі, в результаті чого підвищується пружність і еластичність шкіри.

Захисні властивості туалетного мила, досягаються завдяки добавкам, що забезпечують лікувально-профілактичні властивості та антисептичну дію.

Ергономічні властивості туалетного мила, задовольняють фізіологічні і психологічні потреби у відповідності з визначеними характеристиками споживачів. Вони характеризують здатність товару створювати відчуття зручності і комфорту.

Надійність туалетного мила пов'язана перш за все з його збереженістю і визначається терміном придатності, який може бути від кількох місяців до 3 років. Більш тривалий термін придатності може свідчити про підвищену кількість консерванту, яку додали до рецептури. Термін придатності туалетного мила визначений нормативними документами. Однак при використанні нових, більш якісних консервантів термін придатності збільшується, тому у виробництві туалетного мила склалася практика встановлення терміну придатності самими виробниками.

Естетичні властивості туалетного мила повинні задовольняти естетичні потреби людини. Показниками цих властивостей є зовнішній вигляд, колір, запах, дизайн упаковки, інформативність упаковки, стильова спрямованість. Стиль відображає взаємозв'язок змісту і зовнішнього оформлення мила. Фірмовий стиль визначає імідж фірми, що випускає товар, особливо це проявляється у художньому оформленні упаковки [17].

Безпека туалетного мила залежить від складу, якості вихідних компонентів, технологічного процесу одержання, умов зберігання та продажу, умов споживання. На кожному етапі життєвого циклу в милі можуть протікати ті чи інші процеси, які викликають зміни, небезпечні для здоров'я людини. Тому для перевірки безпеки туалетного мила проводять комплекс випробувань. Для хімічних показників комплекс випробувань включає визначення водневого показника (кислотного числа чи змісту лугів). Всі ці показники визначають вплив косметичних засобів на шкіру і волосся. У туалетному милі не повинні міститися токсичні елементи - свинець, ртуть і миш'як (або їх зміст обмежується) [18].

У зв'язку з високою біологічною активністю туалетного мила, з можливістю його проникнення в організм людини через шкіру і слизові оболонки, а також його подальший вплив на організм людини туалетне мило необхідно піддавати до клінічних випробувань, з метою встановлення його нешкідливості для людей.

Оцінка безпеки заснована на впливі мила на шкіру і на загальний стан людини. Питання про безпеку туалетного мила для широкого застосування вирішується тільки після позитивних результатів усіх досліджень [22].

Мило дитяче - використовується для купання дитини, для профілактики роздратованої шкіри. Якості цього мила повинна приділятися особлива роль на всіх етапах виробництва: при розробці рецептур, виборі сировини, заготівлі, первісному контролі й виготовленні. Шкіра дитини особливо чутлива. Її будова відрізняється від будови шкіри дорослого. Вона піддається додатковим навантаженням. Тому продукція повинна забезпечувати: ніжне очищення, м'який догляд та надійний захист. Тому до складу дитячого мила повинна входити мінімальна кількість парфумерії та барвників, воно повинно виготовлятися тільки з натуральної сировини високої якості, проте до складу можуть входити також екстракти лікарських трав, вітаміни та інші речовини, які не шкідливі для дитячої шкіри малюка. Наприклад при додаванні у рецептуру календули, воно збагачує мило протизапальними та антисептичними властивостями, пом'якшує шкіру; ромашка - заспокоює та знімає подразнення; череда - одна з найвідоміших трав, що має антиалергічні властивості; аромат лаванди заспокоює малюка й налаштовує його на спокійний і здоровий сон.

Дитяче мило випускають різними за формою. Воно може приймати форму геометричних фігур, звіряток, та інших різновидів аби тільки потішити дитину.


1.3 Інноваційні аспекти в галузі миловаріння


Безліч сортів туалетного мила створено з єдиною метою - доглядати за шкірою. Таке мило повинно мати рівень кислотності, близький до нейтрального, і містити особливі компоненти. Так, туалетне мило збагачують екстрактами трав; тонізуючими фруктовими концентратами; мигдальним, кокосовим маслом і маслом какао, які пом'якшують суху, чутливу шкіру; поживними компонентами - молочними білками, ланоліном, маслом авокадо; зволожуючими речовинами - гліцерином і алое вера, а також вітамінами антиоксидантами: вони захищають шкіру від передчасного старіння.

Серед величезного розмаїття сортів туалетного мила неважко вибрати те, яке підходить саме для вашої шкіри. Однак те, що корисно для шкіри, не завжди підходить для прання, миття посуду та інших побутових потреб. Нейтральна кислотність, притаманна тільки туалетному милу.

Група «Дитячого» мила виготовляється виключно з натуральних компонентів, не містить парфумерних добавок, і тому його можна використовувати для ніжної дитячої шкіри. Будь-яка марка дитячого мила містить пом'якшувальні компоненти (ланолін, гліцерин, рослинні олії) і протизапальні речовини рослинного походження (екстракти череди, ромашки, календули, чистотілу, звіробою, олії герані або примули). Дитячим милом можна прати одяг і пелюшки новонароджених.

Останнім часом все частіше можна спостерігати новинки на ринку мила. У рецептуру додають різні екстракти трав, ефірні масла, натуральні барвники. Велику популярність придбало мило у вигляді звірів, героїв мультфільмів, подарункове мило що імітує форму бантиків, сердець, шоколадних цукерок [23].

Одним з головних інновацій, які з'явилися на ринку і стрімко набирають обертів, є мило ручної роботи. Поряд з виготовленням прикрас і предметів декору вміння створювати мило ручної роботи стає одним з найпопулярніших хобі. Рецептура приготування не складна. Додавати в авторське мило можна практично все: кілька крапель свого улюбленого парфуму, цілющі ефірні масла, ваніль, мед, кавову гущу, вівсянку, цукор, морську сіль. Таке мило не тільки розширить творчі здібності, але й може стати гарним подарунком близькій людині.

Ще одна новинка на ринку Українського мила - одноразове мило, яке виготовлене з екзотичних масел, воно має високу піноутворюючу здатність і швидку розчинність у воді.

Серед найбільш цікавих тенденцій одноразового мила слід зазначити мило у водорозчинній оболонці (Патент РФ № 2207367 Бюлл. № 18, 2003р.), яке створили група вчених Шебеко А.И., Романов В.В., Почерніков В.І.

Одноразове туалетне мило складається з двох фаз: внутрішньої, яка являє собою рідкий або сипучий миючий засіб, і зовнішня - швидкорозчинна у воді, але не взаємодіє з внутрішньою фазою, твердий миючий засіб.

Технічним результатом такого мила є його зручність у використанні завдяки властивостям і формі його випуску у вигляді таблетки або гранул різної конфігурації, розфасованих у блістерну упаковку, що забезпечує зручність індивідуального використання, а також підвищення санітарно-гігієнічних умов індивідуального застосування туалетного мила. Крім того, таке мило дозволяє скоротити витрату миючих засобів до 12%. Залежно від складу фаз, має широкий спектр використання, наприклад, для миття різних ділянок тіла будь-якого ступеня забрудненості (людей різних вікових груп і професій), у парфюмерно-косметичних цілях, шляхом підбору складів мийних засобів і введених у них компонентів. Поєднання в милі властивостей твердого та рідкого миючого засобу дозволяє створити зручний засіб індивідуального користування, з швидкою розчинністю без залишку при контакті з водою від 0,4 до 9 с.

Електричне мило (Патент US 6802819). Виявляється, якщо вмонтувати в шматок мила якийсь електромеханічний пристрій, що викликає його вібрацію, то ефективність намилювання значно збільшиться. Мовою оригіналу цей пристрій називається Персональний Гігієнічний Масажний Шматок (Personal Hygeinic Massage Bar), та складається з шматка мила і вбудованого в нього електронного пристрою з моторчиком і батарейками.


1.4 Аналіз законодавчої бази, яка регламентує порядок і правила здійснення митного контролю за переміщенням товарів через митний кордон України


Діяльність митних органів України пов'язана із здійсненням митного контролю та митного оформлення товарів, речей, валюти, цінностей, транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України [24].

Митне оформлення та митний контроль здійснюються особовим складом підрозділів регіональних митниць, і є його повсякденною роботою. Як і будь-яка діяльність, робота з виконання митного контролю та митного оформлення потребує належної організації. Тобто всі операції, які здійснюються в процесі митного оформлення та контролю, мають бути належним чином упорядковані та відображені в нормативних актах (документах), технологічних схемах, порядках, що визначають правову основу та послідовність дій співробітників митниці. Така робота проводиться в митних органах України Управлінням організації митного контролю Держмитслужби України та відділами організації митного контролю регіональних митниць. У митницях функція з організації митного контролю покладається на одного із заступників начальника митниці або на один чи декілька спеціально створені підрозділи (відділ, сектор) [27].

Управління організації митного контролю Державної митної служби України підпорядковується заступнику Голови ДМСУ, відділ організації митного контролю регіональної митниці - начальнику регіональної митниці та одному із його заступників.

Основними завданнями і напрямками організації митного контролю є:

підготовка проектів законодавчо-нормативних актів з питань організації та розвитку митної інфраструктури;

аналіз діючих та впровадження передових форм і методів митного контролю та заходів підвищення їх ефективності;

запровадження технологій митного контролю та митного оформлення;

організація взаємодії митних органів (підрозділів) зі службами прикордонного, санітарного, фіто санітарного, радіологічного, ветеринарного, екологічного контролю, іншими контрольними службами та правоохоронними органами при здійсненні митного контролю;

розробка і запровадження нових систем захисту результатів митного оформлення;

удосконалення видів особистих митних забезпечень, форм їх застосування.

Підготовка проектів законодавчо-нормативних актів з питань організації та розвитку митної інфраструктури здійснюється на регіональному (регіональні митниці, митниці) та центральному (центральний апарат ДМСУ) рівнях. Регіональні митниці на підставі практичної роботи оперативних підрозділів збирають, узагальнюють, систематизують та аналізують інформацію щодо діючого порядку митного оформлення та контролю, розвитку інфраструктури регіональної митниці та підпорядкованих їй митниць, виявляють проблемні питання, визначають передовий досвід і готують пропозиції ДМСУ щодо вирішення проблемних питань, розповсюдження передового досвіду, вдосконалення порядку митного контролю та митного оформлення. Передові форми та методи митного контролю, а також заходи з підвищення їх ефективності впроваджуються регіональною митницею у практику роботи підпорядкованих митниць. На підставі отриманої від митниць інформації ДМСУ (управління центрального апарату) готує проекти законодавчих актів і нормативні акти з питань митної справи й організації та розвитку митної інфраструктури. Одним з елементів митної інфраструктури є пункт пропуску через державний кордон України - це територія або частина території прикордонної залізничної, автомобільної станції, морського, річкового порту, аеропорту з комплексом будівель, споруд та інженерно-технічних засобів, де здійснюються визначені законодавством види контролю з метою пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Пункти пропуску поділяються:

за видами транспортного сполучення - на залізничні, автомобільні, морські, річкові, повітряні, пішохідні;

за категоріями поїздок - на міжнародні (пропуск через кордон громадян і транспортних засобів усіх держав), міждержавні (пропуск через кордон громадян і транспортних засобів України і суміжної держави), місцеві (спрощений пропуск через кордон громадян України і суміжної держави, які проживають у прикордонних областях, районах, та транспортних засобів, що їм належать);

за характером транспортних перевезень - на пасажирські, вантажні, вантажно-пасажирські;

за режимом функціонування - на постійні, тимчасові, цілодобові й такі, що працюють у визначений на підставі двосторонніх договорів час.

Приклад поділу пунктів пропуску, розташованих у зоні діяльності Східної регіональної митниці [29].

Одним із напрямків організації митного контролю є розробка і запровадження в дію технологічних схем митного контролю та митного оформлення.

Технологічна схема - це встановлена керівництвом митного органу, обов'язкова для виконання послідовність дій співробітників підрозділів митного органу під час здійснення операцій митного контролю та митного оформлення. Технологічна схема може регламентувати діяльність як одного окремо взятого підрозділу, так і декількох підрозділів митного органу в комплексі, а також взаємодію підрозділів митного органу з підрозділами інших контролюючих органів (служб): ветеринарної, санітарної, фітосанітарної, екологічної, підрозділами прикордонних військ України та ін. За допомогою технологічних схем, погоджених з відповідними службами, врегульовуються питання взаємодії під час здійснення митного контролю та митного оформлення [31].

Результати митного оформлення, з метою виключення підробок, фальсифікації, потребують спеціального захисту. Такий захист передбачений на особистих митних забезпеченнях особового складу (особистій номерній печатці, штампі «Під митним контролем»). Також використовується захист у вигляді нумерації бланків митних документів (митних декларацій, протоколів про порушення митних правил тощо), нанесення на такі бланки спеціального малюнка, водяних знаків. Робота із запровадження нових систем захисту результатів митного оформлення є одним із напрямків організації митного контролю. Одним із нових видів захисту, впровадженим Управлінням організації митного контролю ДМСУ, є нанесення на відбитки особистих митних забезпечень та митні документи спеціальних голографічних етикеток з декількома ступенями захисту. Самі митні забезпечення та порядок їх застосування також постійно вдосконалюються Держмитслужбою України. В митній системі України використовується чотири типи митних забезпечень:

Тип 1. Особиста номерна печатка інспектора - проставляється на митних документах і свідчить про завершення митного оформлення;

Тип 2. Штамп «Під митним контролем» - проставляється на митних документах і свідчить про знаходження вантажу під митним контролем;

Тип 3. Пломбір з пуансонами - для накладення спеціальних пломб на місця, приміщення, транспортні засоби, в яких зберігаються або переміщуються товари та інші предмети, що знаходяться під митним контролем;

Тип 4. Особиста металева печатка - для накладення відтисків на приміщення, сейфи, шафи тощо, в яких знаходяться митні документи, митне забезпечення інших видів або предмети під митним контролем.


1.5 Порядок проведення експертизи туалетного мила

Сучасний рівень розвитку економіки вимагає більш високого рівня якості непродовольчих товарів. У рішенні цієї проблеми важливу роль грає чітко налагоджений контроль як в сфері виробництва, так і в торгівлі.

Інтереси громадян як споживачів повинні бути захищеними державою, яка зобов'язана надавати можливість вибору товару, гарантувати високу якість продукції і безпеки її для здоров'я людини. Все це можливо тільки при правильній організації проведення експертизи, що відіграє важливу роль в отриманні достовірних і об'єктивних результатів. При плануванні проведення експертизи туалетного мила прийнято виділяти три етапи:

підготовчий (оформлення заяви, наряду на проведення експертизи);

основний (експертна оцінка);

заключний (оформлення акту та заключення експерта) [32,33].

Для кожного етапу характерні специфічні особливості - засоби, методи і принципи. Раціональний вибір їх визначає успіх експертизи.

Торгово-промислова палата надає послуги на проведення експертизи мила за заявками організацій на основі: договору встановленої форми; довгострокової письмової заяви з гарантією замовника по створенню умов для проведення експертиз і сплати витрат за послуги.

Перед початком проведення експертизи туалетного мила розглядаються підстави для її проведення, що і визначає мету і завдання експертизи.

Експертиза не може бути призначена, коли її проведення не передбачене або буде суперечити законодавству, правилам, положенням, інструкціям та іншим документам.

На підготовчому етапі експертизи дитячого мила отримують документи про призначення. До них відносяться заява на проведення експертизи, яка оформляється замовником, і наряд на проведення експертизи.

У заявці має міститись відомості про назву замовника, його адресу та телефон, прізвище відповідальної особи, найменування та кількість мила, місце його знаходження, завдання експертизи. Заявка може бути прийнята як у письмовій формі, так і по телефону, факсу.

Якщо заявка подається в письмовій формі, то на ній має бути підпис керівника та головного бухгалтера організації замовника та печатка організації.

Завдання експертизи має бути чітко визначено, містити повну інформацію про предмет (об'єкт) експертизи та метод контролю (дослідження).

Незалежно від форми передачі заявки експерт не повинен починати експертизу, якщо відсутня письмова заява або письмове підтвердження експертизи, а також дані, які містяться в них, недостатні для проведення експертної оцінки. Це пояснюється тим, що на заключному етапі можуть виникати помилки, через неправильно переданої і зрозумілої експертом інформації, а також конфліктів між замовником і експертом. У цьому випадку вирішити суперечки можуть дані, вказані в письмовій заявці.

По заявці керівник ТПП або старший експерт: підбирають і призначають експерта з урахуванням кваліфікації; правових обставин, із-за яких він не може проводити експертизу у цього замовника; чи має експерт достатньо часу для проведення експертизи без затримки та ін.

На підставі зареєстрованої заявки оформляється наряд на проведення експертизи. У наряді слід вказати: номер, дату надходження заявки, дату початку експертизи, відомості про дитяче мило та замовника, згідно з заявкою, а також завдання експертизи.

Уповноважений керівник експертного підрозділу Палати торгової експертизи повинен після реєстрації замовлення у термін, погоджений із замовником, направити експерта для проведення експертизи: видати йому наряд, в якому слід вказати прізвище експерта, дату видачі наряду, підписати наряд і завірити його печаткою або штампом Палати. Оформлений таким чином наряд є підставою для експерта на проведення експертизи від імені відповідної палати. За отриманий наряд експерт розписується в журналі реєстрації заявок і видачі наряду [34].

Початком основного етапу можна вважати явку експерта до замовника експертизи або збір робочої групи для проведення експертної оцінки.

При проведенні кількісної та/або якісної експертизи туалетного мила замовник повинен представити експерту такі технічні документи:

письмову заяву, якщо виклик експерта здійснювався по телефону або факсу;

товарно-супровідні документи: товарно-транспортні накладні, сертифікати, посвідчення про якість, рахунки-фактури та інші документи, які містять інформацію про туалетне мило, що піддається товарній експертизі;

завірену копію виклику постачальника, якщо він викликався;

приймальні акти, акти розбіжностей між постачальником і отримувачем (вимагається у випадку, коли експерт викликаний у зв'язку з виникненням розбіжностей); акт первинної експертизи (при проведенні повторної або контрольної експертизи); комерційні акти, акти відбору проб; заключення або протоколи випробувань зразків мила;

договір купівлі-продажу або поставки;

інші необхідні технічні або нормативні документи.

Експерт повинен переглянути всі представлені документи, зробити їх аналіз і оцінку на предмет достовірності інформації, яка в них міститься.

Після ознайомлення з представленими документами експерт починає другий етап експертизи - експертному дослідженню, яке починається з перевірки робочого місця.

Потім експерт починає огляд приміщення, де зберігається експертна продукція і товар. При цьому він повинен звернути увагу на такі моменти:

чи правильно складене туалетне мило;

яка температура і вологість в приміщенні (перевірка температури і вологості проводиться по термометру і психрометру); які товари знаходяться по сусідству з милом;

в якому стані тара, чи не порушена і чи правильно проведене пакування, чи є і як нанесене товарне, вантажне і спеціальне маркування.

У подальшому експерт проводить дослідження туалетного мила марки «Дитяче», по якому замовник бажає отримати його експертне заключення. Експертне дослідження повинно проводитись по тих показниках, по яких виникли суперечки між отримувачем і постачальником. Однак, якщо у процесі експертизи будуть виявлені недоліки (дефекти товару) визначення яких не входило в завдання експерта, але наявність яких має суттєве значення, то експерт повинен відобразити їх в актах [35].

Експертна оцінка - найважливіша складова частина основного етапу. При проведенні експертизи експерт керується інструкцією про проведення експертизи та іншими нормативними документами.

Експертиза проводиться особисто експертом або групою експертів. При проведенні експертизи всі результати експертної оцінки та інша інформація, необхідна для складання акту експертизи, записується експертом в робочий зошит.

Як правило, при експертній оцінці використовують номенклатуру показників, регламентованих стандартами, або ТУ. Тому після визначення дійсних значень показників якості, експерт встановлює їх відповідність регламентованим значенням або зразкам, еталонам.

При проведенні експертизи кількості товарних місць та/або товару здійснюється оцінка кількісних характеристик товару експертами при неможливості використання вимірювальних методів та/або необхідності підтвердження достовірності результатів вимірювань незалежною стороною.

Призначенням кількісної товарознавчої експертизи є визначення кількості туалетного мила в товарній партії та/або кількісних характеристик їх одиничних екземплярів або комплексних пакувальних одиниць. Найбільш розповсюджена сфера використання кількісної експертизи - приймання дитячого мила за кількістю у випадках виникнення розбіжностей між постачальником і одержувачем, при значних відхиленнях між кількістю, вказаною в товарно-супровідних документах, і кількістю, встановленою при вимірюванні у одержувача [36].

На заключному етапі документально оформлюються результати експертизи. Цей етап є один з найбільш відповідальних, в ньому підводяться підсумки раніше проведеної роботи. Метою цього етапу є аналіз і оцінка отриманих результатів, а також їх документальне оформлення.

Недостатність, недостовірність результатів і нечіткість їх аргументації можуть поставити під сумнів правильно проведену експертну оцінку.

Результати експертизи можуть бути оформлені у вигляді акта експертизи, або в іншій формі. Для оформлення результатів експертизи використовують бланки спеціальної форми, які можуть бути затверджені керівником вищої експертної організації. В акті повинні бути відображені всі необхідні дані про асортимент, кількісні і якісні характеристики туалетного мила. Ці дані повинні мати можливість перевірятись, тобто при призначенні повторної експертизи вони повинні бути підтверджені з урахуванням визначеної похибки.

Акт експертизи туалетного мила або заключення повинні складатися з трьох основних частин:

загальної (протокольної);

констатуючої;

заключної.

У констатуючій частині акта експертизи повинні бути: опис (хід вивчення) пред'явлених документів; аргументовано викладені методи і фактично встановлені результати експертизи, проставлені дати, а при необхідності і години початку і закінчення експертної оцінки.

Констатуюча частина підписується експертами і представниками організацій, які беруть участь у проведенні експертизи. При незгоді останніх із змістом цієї частини вони повинні підписати його із посиланням на особисту думку, яка додається до акта експертизи. У випадку відмови представників від підпису і дачі особистої думки експерт має право оформити акт експертизи без їх підписів, зробив про це відповідний запис в акті.

Загальну і констатуючу частини експертизи перевіряють представники зацікавлених сторін, які присутні при експертизі. Якщо при перевірці вони виявляють помилки або щось не зрозуміле, то вони мають право вимагати від експерта їх виправлення. У подальшому експерт не має права вносити зміни без згоди цих осіб в загальну констатуючу частину.

Заключення за результатами експертизи експерт оформляє самостійно. При цьому зацікавлені сторони не повинні бути присутніми, щоб не впливати на об'єктивність експерта. При оформленні заключення пред'являються вимоги: об'єктивність, достовірність і обґрунтованість. Експерт повинен проаналізувати і об'єктивно оцінити результати експертизи, дати аргументацію проведеної оцінки, що обумовлює достовірність заключення. У заключенні експерт повинен відповісти на поставлені завдання, сформулювати висновки.

При оформленні заключення, експерт повинен вказати: найменування документів, дату і номер їх затвердження, якщо в ході експертизи ці документи були використанні. У заключення враховують як результати проведених експертом досліджень, так і результати, отримані у випробувальній лабораторії. При цьому експерт повинен перевірити достовірність результатів досліджень шляхом встановлення наявності у випробувальній лабораторії акредитації в конкретній сфері, а також проведення лабораторних досліджень арбітражними або іншими прийнятими методами [37].

Протокол випробувань, якщо вони проводились, є невід'ємною частиною акта експертизи.

Підписується заключення тільки експертом або групою експертів, які проводять експертизу. Зацікавлені сторони акт експертизи не підписують, так як в протилежному випадку оформлений акт буде регламентувати не як акт експертизи, а як акт комісії. Це пояснюється сутністю експертизи як оцінки, яка проводилась незацікавленими суб'єктами.

Типова помилка недосвідчених експертів в тому, що вони складають заключення в присутності і при участі зацікавлених сторін, дають підписувати їм акт. Варто врахувати, що зацікавлені сторони можуть підписувати лише загальну і констатуючу частини акта в підтвердження згоди з вказаними в них даними.

Заключення повинно бути складено експертом коротко, конкретно обґрунтовано, виходячи з об'єктивних даних. Заключення повинно кореспондуватись з констатуючою частиною акта експертизи.


1.6 Заключення по огляду літератури, обґрунтування обраної теми


На сьогоднішній день ринок туалетного мила в Україні представлена вітчизняним (60%) та зарубіжним (40%) виробництвом. Нестабільна економіка, підвищення цін на газ та світло, поступово знижує обсяг випуску туалетного мила вітчизняними виробниками. Проте, українські виробники не стоять на місці, та постійно вдосконалюють свою продукцію, для конкурентоспроможності із зарубіжними підприємствами.

Мило - один з головних засобів гігієни. Воно надає гарний зовнішній вигляд, здоровий стан шкірі і тому має велике гігієнічне, естетичне і психологічне значення. Основна дія туалетного мила проявляється в наступних напрямках: очищення, зволоження, живлення, захист і профілактика. Фахівці, постійно розробляють нові види мила та розширюють асортимент.

Поставка, туалетного мила від іноземних підприємств вимагає додержання установлених правил при проведенні митного контролю. Здійснення митного контролю проводиться у пунктах пропуску через митний кордон або в інших місцях митної території. При оформленні митні органи вирішують ряд завдань, серед яких одним із найважливіших є викриття контрабандної та фальсифікованої продукції.

Велика конкуренція змушує виробників використовувати більш дешеву та неякісну сировину або неповністю додержуватись технології виробництва мила, тому необхідно проводити експертизу товарів, яка допоможе попередити та викрити фальсифіковану продукцію.


1.7 Мета та задачі досліджень


Метою дипломної роботи є проведення товарознавчої експертизи туалетного мила марки «Дитяче» від іноземних та вітчизняних виробників, що реалізується на ринку м.Харкова, а також дослідження особливостей документального оформлення імпортної продукції.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

зробити літературний пошук

Розробити схему експерименту

Обрати обєкти, предмети та методики дослідження

Дослідити сучасний асортимент та рецептуру туалетного мила

Визначити правильність та повноту маркування мила «Дитячого»

Провести експертизу якості за органолептичними та фізико-хімічними показниками

Побудувати математичну модель взаємозв'язку фізико-хімічних показників

Розглянути особливості митного оформлення туалетного мила марки «Дитяче» при його переміщенні через митний кордон в режимі імпорт

Заповнити митні документи на поставку партії туалетного мила.

Розділ 2. Організація, об'єкти, предмет та основні методи дослідження


.1 Організація постановки досліджень


Організація постановки дослідження «Дитячого» мила наведена на рисунку 2.1.


Рис. 2.1 Організація постановки досліджень


2.2 Об'єкти, предмети досліджень


При дослідженні якості продукції об'єктом дослідження було обрано туалетне мило марки «Дитяче» від різних виробників, а саме: №1 Туалетне мило «Агу», марка дитяче, ТОВ «Українські Промислові Ресурси», Україна; №2 Дитяче мило «АРКО», вироблено в Туреччині; №3 Мило «Bebe», Болгарія; №4 Мило дитяче, ВАТ «Невська косметика», Росія; №5 Туалетне мило «Дитяче», ТОВ «Слобожанський миловар», Україна.; №6 Мило туалетне «Дитяче» Аліса з екстрактом деревію, ВАТ «Свобода», Росія; №7 Дитяче мило «Кроха» з екстрактом липи, ТОВ «Орифлейм», Швеція; №8 Дитяче мило «B?bchen» з ромашкою, Німеччина; №9 Делікатне мило з запахом соковитої грушки для дітей від 1 року життя, Польща; №10 Дитяче мило з медом «Johnson&Johnson», Греція.

Предметом дослідження - є аналіз вітчизняного та іноземного ринку туалетного мила; дослідження асортименту та рецептур мила; дослідження правильності та повноти маркування; експертиза органолептичних показників якості туалетного мила; дослідження фізико-хімічних характеристик; математичне моделювання взаємозв'язку фізико-хімічних показників мила марки «Дитяче».


2.3 Основні методи та методики досліджень


Дослідження туалетного мила марки «Дитяче» від іноземних та вітчизняних виробників проводились за такими методами:

)Органолептичним:

дослідження стану упаковки, правильність та повнота маркування - ГОСТ 28546-2002 [38];

визначення органолептичних показників - ДСТУ 4537:2006 [39];

)Лабораторним:

піноутворююча здатність - ДСТУ 4537:2006;

піностійкість - ДСТУ 4537:2006;

-визначення рН - ДСТУ 4537:2006;

масова частка домішок нерозчинних у воді - ГОСТ 790-89 [40].

Методики за якими проводились визначення вищевказаних показників наведені в додатку Б.

Розділ 3. Експериментальна частина


.1 Дослідження асортименту та рецептур туалетного мила, яке виробляється та реалізується на Україні


В останнє десятиліття в нашій країні дуже сильно зросло споживання парфумерно-косметичних товарів, в тому числі і туалетного мила. На українському ринку постійно з'являються нові товари, як вітчизняні, так і зарубіжні.

При виборі туалетного мила більшість українських покупців явну перевагу віддають вітчизняній продукції: ціни на неї помітно нижчі, ніж на імпортну, крім того, люди мають високу довіру до якості українського мила. Видовий асортимент української продукції досить широкий і розрахований на різні можливості покупців - від найдешевших сортів мила до більш дорогих і якісних видів. До того ж, асортимент вітчизняних виробників туалетного мила регулярно оновлюється.

Багато сортів туалетного мила створено для догляду за шкірою. Таке мило повинно мати рівень кислотності близький до нейтрального, та містити особливі компоненти. Так, туалетне мило збагачене екстрактами трав, заспокоює шкіру; тонізує фруктовими концентратами; мигдальним, кокосовим маслом та маслом какао, пом'якшують суху шкіру; живильними компонентами - молочними білками, ланоліном, маслом авокадо; пом'якшуючими речовинами - гліцерином та алоє вера, а також вітамінами та антиоксидантами: вони захищають шкіру від передчасного старіння. Серед великого різноманіття сортів туалетного мила неважко обрати те, яке підходить саме вашій шкірі. Однак те, що корисне для шкіри не годиться для прання, миття посуду та інших побутових справ [41].

Сучасне мило вражає різноманіттям сортів та властивостей, воно не тільки очищує шкіру, але й доглядає за нею. Це обумовлює здатність лугів, які входять до вмісту мила, розчиняти жировий шар шкіри на якому осіли пил та бруд. Воно також розрихлює ороговівший шар шкіри, дозволяючи волозі проникати всередину. Проте мило може виявляти негативне значення. Разом з брудом воно руйнує жирові клітини, які маючи гідроліпідну плівку, яка втримує вологу в глибоких шарах шкіри. В результаті чого вона втрачає природний захист, волога з неї випаровується, та на поверхні починають розмножуватися бактерії. Хоча нормальна шкіра має властивості швидко відновлювати свій природний шар, постійне користування милом порушує цей процес і може викликати загибель клітин епідермісу. Шкіра стає сухою, подразненою, набуває непривабливого вигляду [42].

Особливо негативно впливає дешеве мило, в якому містяться вільні луги. Воно може мати приємний запах та привабливий вигляд, проте, ароматичні добавки, які знаходяться у милі призначені тільки для того, щоб зробити його вигляд більш привабливим ніяк не впливаючи на його якість. Одним з показників визначення якості мила є вміст в ньому кокосового масла. Тобто чим його більше, тим якість вище й тим дорожчий продукт. У професіоналів існує класифікація. Якщо кокосового масла близько 15%, продукт відносять до вищої категорії якості - першої групи. Якщо трохи менше - від 10 до 12% - другої групи. Нарешті, мило з найменшим відсотком вмісту - до 10% - становить третю групу.

Дитяче. Ця група мила виробляється виключно з натуральних компонентів, не має парфумерних добавок, а тому його можна використовувати для ніжної шкіри малюка. Будь-яка марка дитячого мила містить пом'якшуючі компоненти (ланолін, гліцерин, рослинні масла) та протизапальні речовини рослинного походження (екстракти череди, ромашки, календули, чистотіла, звіробоя, масла герані та примули). Дитячим милом можна прати одежу та пелюшки навородженого. Проте мити посуд дитини таким милом не варто: його пом'якшуючі компоненти мають обволікакуючу дію, через що, стінки пляшечок вкриваються мутним білим нальотом.

Спеціальне. Спеціальним вважають мило, яке складається з особливих лікувальних або дезінфікуючих речовин. Наприклад, з 0,1 процентом сулєми застосовують при захворюванні шкіри, а також для дезінфекції предметів догляду за хворими. Ланолінове пом'якшує обвітрену, суху, потріскану шкіру. До цієї рупи можна віднести туалетне антибактеріальне мило. Триклозан, що входить до їхнього вмісту знищує 90 відсотків мікроорганізмів, які живуть в контакті з людиною. Оскільки мікрофлора має не тільки патогенні мікроорганізми, а триклозан вибірковістю не володіє, антибактеріальне мило не можна використовувати постійно. Проте воно незамінне при мандрівках та походах. З ним нестрашні хвороби брудних рук, воно ефективне при невеликих подряпинах [43].

Косметичне. До його складу входять різні речовини, які призначені для пом'якшуючої дії лугів. Окрім того, що воно очищує шкіру, ще й має речовини, які запобігають її пересиханню. Ці сорта мила - єдині, які рекомендовані для щоденного використання для нормальної та сухої шкіри.

Парфумоване. Цей різновид орієнтується на споживача, який велике значення приділяє запаху. Проте воно має нестійкий ароматичний ефект (не більше 30 хвилин) та не несе ніякої додаткової користі. Справа в тому, що поєднувати в собі складну парфумерну композицію з іншими активними речовинами досить важко. Потрібно обирати щось одне.

Натуральне. Воно не тільки пахне ароматами трав, квітів, фруктів, какао та меду, але й містить їх в натуральному вигляді. Виготовляють його холодним способом, замінюючи луги - основа побутового мила - на компоненти, які виділили з тваринних жирів або рослинної сировини. До складу включають креми збагачені ефірними або рослинними маслами, додають квіти або листочки. Таке мило стає справжнім витвором мистецтва. Виробники чесно пишуть на упаковці: «Мило без мила». Натуральні екстракти, фруктові кислоти та витяжки з цитрусових добре пом'якшують шкіру навіть допомагають у боротьбі з целюлітом.

Проте якщо натуральне мило використовувати для інтер'єру ванної кімнати, то через рік воно втрачає свій аромат та чудовий вигляд й може розтанути, коли на нього буде потрапляти вода.

Відлущуюче. Цей сорт окрім натуральних компонентів має, ще й скрабові часточки (подріблені кісточки малини, абрикосу та мигдального горіха, овес) та натуральну мочалку (люфу), яка глибоко очищує шкіру та має масажний ефект. Скрабове мило застосовують у косметичних процедурах.

Рідке. Найбільш гігієнічне, оскільки має дозатор, який захищає вміст флакона від контакту з брудними руками. До того ж, воно може мати більш широке косметичне застосування: в рідку субстанцію легше ввести корисні інгредієнти - ефірні масла, екстракти трав, вітаміни.

Господарське. Вміст жирних кислот в господарському милі не перевищує 72 відсотків[44], проте в ньому багато лугів, які швидко та якісно розчиняють бруд при цьому мають антимікробну дію. Недарма і сьогодні в медицині грубе господарське мило слугує антисептиком. Для господарських цілей створені й більш м'які види мила - наприклад, збагачені гліцерином, захищаючи руки господарок від пересихання. Проте використання господарського мила для тіла та волосся, а також прати ним дитячі речі не рекомендують - воно викликає подразнення, лупу, надмірну сухість шкіри, оскільки зміна кислотно-лужного баланса, залишає шкіру без захисту.

Щодня до торгових мереж надходять товари господарського призначення, у тому числі й дитяче мило вітчизняного та іноземного виробництва. Проблемою - є виробники, які виготовляють цей товар недодержуючись вимог нормативної документації. Тому необхідно проводити експертизу товарів, щоб попередити та своєчасно виявити фальсифікацію.


3.2 Дослідження правильності та повноти маркування туалетного мила марки «Дитяче»


Згідно ГОСТ 28546-2002 тара та пакувальні матеріали виготовляють з сировини, яка відповідає вимогам нормативних документів, що забезпечують безпеку і збереження туалетного мила протягом його терміну придатності.

Тверде туалетне мило марки «Дитяче» випускають в обгортці або без неї.

Паперова обгортка твердого туалетного мила може складатися з одного, двох або трьох шарів.

Фарби на етикетці повинні бути світло-, водо- і лугостійкими; лугостійкість фарб на етикетці повинна бути не менше чотирьох балів за ГОСТ 26160. Допускається не контролювати лугостійкість фарб при використанні тришарової обгортки.

Друк на етикетці має бути чітким, без зміщень, розпливчастості і плям.

Допускається застосування зворотної картонної, дерев'яної та полімерної тари.

Маркування [52].

На поверхню кожного шматка мила без обгортки або в прозорій обгортці (без маркування) наносять чіткий штамп з зазначенням:

Найменування (марка та індивідуальне найменування);

Найменування підприємства-виробника або товарного знака (за наявності);

Номінальної маси шматка;

Позначення стандарту.

Для фігурного мила, упакованого в прозору обгортку, допускається наносити зазначені дані на ярлику-вкладиші.

На фігурне туалетне мило і мило масою до 35 г допускається наносити тільки найменування підприємства-виробника або товарний знак.

На поверхню кожного шматка мила в обгортці (з маркуванням), коробках-мильницях, футлярах і коробках допускається наносити тільки товарний знак підприємства-виробника.

На етикетку, футляр, коробку, маркувальний ярлик або лист-вкладиш наносять:

Найменування (марка та індивідуальне найменування. Приклад: «Мило туалетне» Дитяче «Тік-Так») українською мовою. Можливо на розсуд підприємства-виробника додатково наносити найменування на іншій мові;

Найменування підприємства-виробника, адреса (юридична адреса, найменування країни);

Номінальну масу шматка;

Склад (основні групи речовин);

Товарний знак підприємства-виробника (за наявності);

Інформацію про сертифікацію для країн, що здійснюють сертифікацію мила;

Позначення стандарту;

Штриховий код (за наявності);

Термін придатності.

Транспортне маркування - за ГОСТ 14192-96 з нанесенням маніпуляційного знаку «Берегти від вологи».

На кожну одиницю транспортної тари додатково наносять маркування, що характеризує продукцію:

Найменування (марка та індивідуальне найменування. Приклад: «Мило туалетне» Дитяче «Тік-Так») українською мовою. Можливо на розсуд підприємства-виробника додатково наносити найменування на іншій мові;

Найменування підприємства-виробника, адреса (юридична адреса, найменування країни);

Номінальну масу шматка мила і кількість шматків в пакувальній одиниці;

Товарний знак підприємства-виробника (за наявності);

Дату виготовлення, номер партії, термін придатності;

Інформацію про сертифікацію (знак відповідності) для країн, що здійснюють сертифікацію мила;

Позначення стандарту;

Штриховий код (за наявності).

Допускається наклеювати на одну зі сторін ящика ярлик з нанесенням всіх необхідних реквізитів або наносити реквізити печаткою безпосередньо на тару.

Дослідження правильності та повноти маркування наведено в таблиці 3.1.


Таблиця 3.1

Дослідження правильності та повноти маркування туалетного мила марки «Дитяче»

№ з/пНайменування показника згідно ГОСТ 28546-2002- найменування (марка та індивідуальне найменування)№1Туалетне мило «Агу», марка «Дитяче»№2Дитяче мило Арко Бейбі№3Teo Веbe№4Мило туалетне тверде «Дитяче» Невська Косметика№5Мило туалетне ШИК, марка Д№6Мило туалетне дитяче з екстрактом деревію «Аліса»№7Дитяче мило «Кроха» Oriflame№8Дитяче мило «Baby Seife» з ромашкою№9Делікатне мило з запахом соковитої грушки від 1 року життя Bobini№10Дитяче мило з медом, Johnson&Johnson- найменування підприємства-виготовлювача, адреса (юридична адреса)№1ТОВ «Українські Промислові Ресурси», вул. Рогачевська 1, м.Донецьк, Україна№2Евйал А.Ш. Аязага, Джендере йолу No 10, 34396 Аязага, Стамбул, Туреччина№3Фікосота Синтез Болгарія, Болгарія, Шумен, бул. Мадара, 48№4ВАТ «Невська Косметика», Росія, 192029, Санкт-Петербург, пр. Обухівської оборони, 80№5Миловарний комбінат, Україна м. Харків, вул. Польова 21№6ОАО «Свобода», Россия, 127015, Москва, Вятская ул., 47№7UK, Oriflame Cosmetics,Stockholm, Dublin 12777№8Бюбхен Евальд Фармацойтіше Фабрик ГмбХ, Коестерверг, 37, 59494 Зоест, Німеччина№9Global Cosmed S.A., ul. Wielkopolska 3, 26-600 Radom, Poland№10Джонсон і Джонсон Хеллас С.А., Мандра, Аттіка, 19600, 25 Олд Нашінел Роад, Греція.- номінальна маса куска№175 г№2100 г№375 г№490 г№570 г№6150 г№775 г№8125 г№9100 г№10100 г- склад (основні групи речовин)№1Натрієві солі жирних кислот натуральних жирів і масел, вода, гліцерин, хлорид натрію, діоксин титану, лимонна кислота№2Натрій талловат, натрій кокоат, вода, натрію пальмового кернелат, парфумерна композиція, гліцерин, хлорид натрію, ланолін, бджолиний віск№3Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Sodium Tallowate, Sodium Cocoate, Aqua, Glycerin, Sodium Chloride, Tetrasodium EDTA, Parfum№4Натрієві солі жирних кислот тваринних жирів та рослинних масел, вода, діоксин титана, лимонна кислота, гліцерин, норковий жир, хлорид натрію.№5Натрію пальмітат, натрію кокоат, вода, гліцерин, стеарин, кислота лимонна, крем дитячий, запашник№6Sodium Palmate, Sodium Cocoate, Aqua, Glycerin, Achillea Millefolium, Parfum, Sodium Chloride, Cellulose Gum№7Sodium Palmate, Aqua, Sodium Palm Kernelate, Glycerin, Sodium Gidroxide, Tilia Cordata Extrakt Prorylene Glycol, Tetrasodium EDTA№8Пальмат натрію, коко ат натрію, вода, оліват натрію, гліцерин, парфумерна композиція, хлорид натрію, соєва олія, бісаболол, екстракт ромашки№9Sodium Palmate, Aqua, Sodium Palm Kernelate, Glycerin, Sodium Chloride, Tetrasodium EDTA, Parfum, Titanium Dioxide№10Sodium Tallowate, Sodium Palm Kernelate, Aqua, Glycerin, Paraffinum Liquidum, Mel, Sodium Chloride, Tetrasodium Etidronate, Parfum- товарний знак підприємства виготовлювача№1+№2+№3+№4+№5+№6+№7+№8+№9+№10+- інформація про сертифікацію для країн, що здійснюють сертифікацію мила№1Знак відповідності (Ростест, УкрСЕПРО)№2Відсутнє№3Знак відповідності№4Знак відповідності (Ростест)№5Знак ISO 9001, знак відповідності (Ростест, УкрСЕПРО)№6Знак ISO 9001, знак відповідності (Ростест), Золотий сертифікат якості№7знак Ростест№8Відсутнє№9Відсутнє№10Знак відповідності (Ростест)- позначення стандарту№1ТУ У 30415558.001-2000№2Відсутнє№3Відсутнє№4ГОСТ 28546-2002№5ТУ У 24.5-30357250-002-2001№6ГОСТ 28546-2002№7Відсутнє№8Відсутнє№9Відсутнє№10Відсутнє- штрих код (якщо є)№14823016300256№28690506344474№33800024012624№44600697104072№54820023360075№64600936310608№7Відсутній№87613032387440№95900465994140№103574660146387- термін придатності№1Дата виготовлення/ використати до/ № партії: дивись на упаковці№2Термін придатності: не вказано№35 років від дати виготовлення№4Вказано термін придатності на упаковці№5Не вказана дата виготовлення, та кінцева дата використання№6Чітко вказано до якого числа, місяця та року придатний товар№7------------------------№8Термін придатності та виготовлення вказаний на упаковці№9Вказано№10Вказано на упаковці

Стан упаковки, правильність та повнота маркування мила марки «Дитяче» від вітчизняних та іноземних виробників відповідає вимогам ДСТУ 4537:2006.


3.3 Експертиза органолептичних показників якості туалетного мила марки «Дитяче» від різних виробників


При визначенні органолептичної оцінки туалетного мила марки «Дитяче» враховувалися показники ДСТУ 4537:2006 [39]. Результати дослідження представлені в таблиці 3.2.


Таблиця 3.2

Результати дослідження органолептичних показників туалетного мила марки «Дитяче»

Характерні ознаки дослідних зразківНайменування показниківЗовнішній виглядФормаКолірЗапах«Агу»В розрізі однорідне, поверхня без тріщин та плямОвальнаКремовийБез стороннього запаху«Арко»Поверхня з рисунком без смуг та тріщинПрямокутнаБілийПриємний«Bebe»В розрізі однорідне, штамп чіткийУ вигляді квадратуБілийПриємний«Невська косметика»Поверхня без рисунка, випотів та смугПрямокутнаСвітло - коричневийМає запах класичного мила«ШИК»Поверхня без видимих тріщин, смуг та плямПрямокутнаСвітло - жовтийСлабо виражений«Аліса»Прямокутна поверхня без видимих тріщин та плямПрямокутнаЖовтийПриємний запах«Кроха» OriflameГладка поверхня, штамп чіткийОвальнаБілийЧітко виражений запах«Baby Seife» з ромашкоюОднорідна поверхня без рисунку, смуг та тріщинПрямокутнаСвітло-жовтийЛедь відчутний«Груша» BobiniЧітка, поверхня зі штампом, без видимих дефектівОкруглаБілий з жовтим відтінкомВиражений запах грушіJohnson&Johnson «Мед»Поверхня гладка, без смуг та тріщинОвальнаБілийПриємний, чітко виражений

Отримані результати органолептичних досліджень показали, що всі досліджувані зразки відповідають ДСТУ 4537:2006, жодний з обраних об'єктів не має видимих дефектів, що свідчить про їх якісне виробництво.


3.4 Дослідження фізико-хімічних характеристик дитячого мила


Піноутворююча здатність один з головних показників визначення якості туалетного мила. Піноутворення характеризується об'ємом, стабільністю піни, її щільністю. Добре піноутворення свідчить про оптимальну миючу дію. Щільна дрібна піна покращує видалення забруднень і жиру. Це важлива для споживача якість. При визначенні піноутворюючої здатності показники порівнювались з ДСТУ 4537:2006. Отримані результати досліджень представлені на рисунках 3.1 та 3.2 у вигляді діаграми.

З обраних об'єктів які досліджувались, за показником піноутворюючої здатності, усі зразки підтвердили свою якість. Показник піноутворюючої здатності повинен бути не нижче 320 мм. Коефіцієнт стійкості піни не нормується, але піна повинна бути стійкою та мати показник приблизний одиниці. Дослідні зразки не перевищили допустимий коефіцієнт.

Рис. 3.1 Діаграма піноутворюючої здатності (%) у дослідних зразках

Умовні позначення:

№1 - «Агу»; №6 «Аліса»;

№2 - «Арко»; №7 «Кроха» Oriflame;

№3 - «Bebe»; №8 «Baby Seife» з ромашкою;

№4 - «Невська косметика»; №9 «Груша» Bobini;

№5 - «ШИК»; №10 Johnson&Johnson «Мед».


Рис. 3.2 Діаграма коефіцієнта стійкості піни у дослідних зразках

Умовні позначення:

№1 - «Агу»; №6 «Аліса»;

№2 - «Арко»; №7 «Кроха» Oriflame;

№3 - «Bebe»; №8 «Baby Seife» з ромашкою;

№4 - «Невська косметика»; №9 «Груша» Bobini;

№5 - «ШИК»; №10 Johnson&Johnson «Мед».


рН - це показник кислотності, який залежить від рівня концентрації вільних водневих іонів [53]. Оптимальний показник рН для шкіри людини 5-8. Мило марки «Дитяче» повинно мати рН нижчий за звичайне мило, наближений до нейтрального рН=7. Високий рівень рН може викликати подразнення шкіри та сухість.

Результати визначення рН представлені на рисунку 3.3 у вигляді діаграми.


Рис. 3.3 Діаграма визначення рН у дослідних зразках

Умовні позначення:

№1 - «Агу»; №6 «Аліса»;

№2 - «Арко»; №7 «Кроха» Oriflame;

№3 - «Bebe»; №8 «Baby Seife» з ромашкою;

№4 - «Невська косметика»; №9 «Груша» Bobini;

№5 - «ШИК»; №10 Johnson&Johnson «Мед».


При визначенні рН було виявлено, що не всі дослідні зразки відповідають ДСТУ 4537:2006. Тільки №6 «Аліса», №8 «Baby Seife» з ромашкою та №10 Johnson&Johnson «Мед» не перевищили допустиме значення. Невідповідність вимогам стандарту, може свідчити про те, що сировина яка використовувалася була сумнівної якості. Загалом в милі марки «Дитяче» намагаються мінімілізувати барвники, консерванти та віддушки, які погано впливають на шкіру малюків.

Визначення масової частки домішок нерозчинних у воді проводиться задля підтвердження якості мила марки «Дитяче». Згідно ГОСТ 790-89 отримані показники повинні не перевищувати 3%. Перевищення домішок, які не розчиняються у воді можуть призвести до роздратування шкіри, особливо дитячої.

Результати роботи представлені на рисунку 3.4 у вигляді діаграми.


Рис 3.4 Діаграма визначення масової частка домішок нерозчинних у воді в дослідних зразках

Умовні позначення:

№1 - «Агу»; №6 «Аліса»;

№2 - «Арко»; №7 «Кроха» Oriflame;

№3 - «Bebe»; №8 «Baby Seife» з ромашкою;

№4 - «Невська косметика»; №9 «Груша» Bobini;

№5 - «ШИК»; №10 Johnson&Johnson «Мед».


При визначенні масової частки домішок нерозчинних у воді було виявлено, що деякі з обраних зразків не відповідають ГОСТ 790-89, тому що, як бачимо з діаграми відсоток домішок нерозчинних у воді у два і більше рази перевищують допустиму норму. Можна припустити, що для виготовлення туалетного мила з добавками, яке знаходиться під номерами 6, 7, 8, 9 та 10 і які показали найкращий результат за даним показником, виробники використовують технології, які очищують сировину від нерозчинних домішок. Інші зразки мила «Дитячого» показали негативний результат, що свідчить про те, що при його виробництві була використана неякісна сировина.

Результати лабораторних досліджень оброблені згідно математико-статистичної обробки експериментальних даних (методом Стьюдента) [54], яка представлена в додатку В.


3.5 Математичне моделювання взаємозв'язку фізико-хімічних показників мила марки «Дитяче». Кластерний аналіз


Кластерний аналіз - це сукупність методів, що дозволяють визначити взаємозв'язок фізико-хімічних показників, кожне з яких описується набором вихідних перемінних Х1, Х2, ..., Хn. Метою кластерного аналізу є утворення груп схожих між собою об'єктів, що прийнято називати кластерами. Слово кластер англійського походження (cluster), переводиться як згусток, пучок, група. Родинні поняття, використовувані в літературі, - клас, таксон, згущення.

Одним з напрямків статистичного дослідження є кластерний аналіз. Особливо важливе місце він займає в тих галузях науки, що зв'язані з вивченням масових явищ і процесів. Необхідність розвитку методів кластерного аналізу і їхнього використання продиктована, насамперед тим, що вони допомагають побудувати науково обґрунтовані взаємозв'язки фізико-хімічних показників, виявити внутрішні зв'язки між одиницями сукупності, що спостерігається. Крім того, методи кластерного аналізу можуть використовуватися з метою стиску інформації, що є важливим чинником в умовах постійного збільшення й ускладнення потоків статистичних даних [56].

Методи кластерного аналізу дозволяють вирішувати наступні задачі:

 • визначення взаємозв'язків об'єктів з урахуванням ознак, що відбивають сутність, природу об'єктів. Рішення такої задачі, як правило, приводить до поглиблення знань про сукупності об'єктів;
 • перевірка висунутих припущень про наявність деякої структури в досліджуваній сукупності об'єктів, тобто пошук існуючої структури;
 • побудова нових зв'язків для маловивчених явищ, коли необхідно установити наявність зв'язків усередині сукупності і спробувати привнести в неї структуру.[57]
 • Для зручності запису формалізованих алгоритмів кластерного аналізу введемо наступні умовні позначки:
 • Х1, Х2, ..., Хn - сукупність об'єктів спостереження;
 • Хi =(Xi1 ,Xi2, … Xim) - i-е багатомірне спостереження в т- мірному просторі ознак (i = 1, 2, ..., п);
 • dij - відстань між i-м та j-м об'єктами;
 • zij - нормовані значення вихідних перемінних;
 • D- матриця відстаней між об'єктами.
 • Для виявлення взаємозв'язку фізико-хімічних об'єктів необхідно ввести поняття подібності об'єктів по спостерігаємим перемінним. У кожен кластер (клас, таксон) повинні потрапити об'єкти, що мають подібні характеристики.
 • У кластерному аналізі для кількісної оцінки подібності вводиться поняття метрики. Подібність або розходження між взаємозв'язком об'єктами встановлюється в залежності від метричної відстані між ними. Якщо кожен об'єкт описується k ознаками, то він може бути представлений як крапка в k-мірному просторі, і подібність з іншими об'єктами буде визначатися як відповідна відстань [58]. У кластерному аналізі використовуються різні міри відстані між об'єктами:

евклідова відстань:

зважене евклідова відстань:

відстань cite-blok:

відстань Минковского:

відстань Махаланобиса: dij = (Xi-Xj)S-1 * (Xi-Xj),


 • де dij - відстань між i-м та j-м об'єктами;
 • xil, xjl - значення lперемінної відповідно i-го та j-го об'єктів;
 • Хi, Xj - вектори значений змінних у i-го и j-го об'єктів,
 • S* - загальна ковариаційна матриця;

wk - вага k-й перемінної.

Оцінка подібності між об'єктами сильно залежить від абсолютного значення ознаки і від ступеня його варіації в сукупності. Щоб усунути подібний вплив на процедуру виявлення взаємозв'язку за фізико-хімічними показниками у милі марки «Дитяче», можна значення вихідних перемінних нормувати.

 • Якщо алгоритм кластеризації заснований на вимірі подібності між перемінними, то як міри подібності можуть бути використані:
 • лінійні коефіцієнти кореляції;
 • коефіцієнти рангової кореляції;
 • коефіцієнти контингенції і т.д.

У залежності від типів вихідних перемінних вибирається один з видів показників, що характеризують близькість між ними.

Існують наступні групи методів кластерного аналізу:

)ієрархічні методи;

)ітеративні методи;

)факторні методи;

)методи згущень;

)методи, що використовують теорію графів.

Для проведення математичного моделювання взаємозв'язку фізико-хімічних показників туалетного мила марки «Дитяче» за допомогою кластерного аналізу, найбільш доцільно є обчислення даних за ітеративним методом, до якого відноситься метод k-середніх.

Метод k-середніх належить до групи ітеративних методів еталонного типу. Сама назва методу бути запропоноване Дж. Мак-Куином у 1967 р [59].

На відміну від ієрархічних процедур метод k-середніх не вимагає обчислення і збереження матриці відстаней або подібностей між об'єктами. Алгоритм цього методу припускає використання тільки вихідних значень перемінних. Для початку процедури взаємозв'язку показників повинні бути задані k випадково обраних об'єктів, що будуть служити еталонами, тобто центрами кластерів. Вважається, що алгоритми еталонного типу зручні і швидкодіючі. У цьому випадку важливу роль грає вибір початкових умов, що впливають на тривалість процесу взаємозв'язку і на його результати. Метод k-середніх зручний для обробки великих статистичних сукупностей.

Обчислювальні процедури більшості ітеративних методів взаємозв'язку фізико-хімічних показників туалетного мила марки «Дитяче» зводяться до виконання наступних кроків:

Крок 1. Вибір числа кластерів, на які повинна бути розбита сукупність, завдання первісної розбивки об'єктів і визначення центрів ваги кластерів.

Крок 2. Відповідно до обраних мір подібності визначення нового складу кожного кластера.

Крок 3. Після повного перегляду всіх об'єктів і розподілу їх по кластерах здійснюється перерахування центрів ваги кластерів.

Крок 4. Процедури 2 і 3 повторюються доти, поки наступна ітерація не дасть такий же склад кластерів, що і попередня.


3.5.1 Проведення кластерного аналізу к-методом та отримання результатів

Запускаємо програму Statistica [37] і формуємо таблицю (файл) вихідних даних. Для того, щоб результати аналізу були представлені наглядніше, вводимо замість номерів туалетного мила їхні назви. Вихідні данні представлені в таблиці.Наглядно результати кластеризації представляються на дендрограмі (дереві класифікації). Вид дерева класифікації обирається субєктивно. На рис. показано горизонтальне дерево класифікації туалетного мила марки «Дитяче» за фізико-хімічними показниками: піностійкості, рн та масової частки домішок нерозчинних у воді.Розглянемо отриману дендрограму. На ній наглядно представлено обєднання туалетного мила марки «Дитяче» у кластери. Якщо умовно «розрізати» дендрограму на рівні 10700, то одержимо три кластери (класи показників). У перший показник увійшли: «Baby Seife» з ромашкою та «Груша». У другий кластер увійшли: «Кроха» Oriflame, Johnson&Johnson «Мед» та «Аліса». У третій кластер увійшли: «Агу, «Невська косметика», «ШИК», «Арко», «Bebe». На дендрограмі також зазначені відстані, на яких відбулося обєднання елементів (показників) у кластери, алгоритм, міра відстаней і кількість оброблених випадків.

На панелі інструментів Statistics або в меню Statistics вибрати функцію Cluster Analysis - Кластерний аналіз, а у вікні, що зявилося, вибрати ітеративний метод кластеризації - k-means clustering. Обравши цей метод, отримаємо стартове вікно для кластеризації [59].


У стартовому вікні аналізу вибираються змінні для класифікації, обирається бажана кількість кластерів, кількість ітерацій. Тут також задаються початкові умови вибору центрів кластерів.

Після натискання кнопки ОК одержуємо вікно результатів кластерного аналізу методом k-середніх.У функціональній частині вікна обираємо кнопку Graph of means, та отримуємо Графік середніх.На даному графіку зображено найменше, середнє та найбільше значення для кожного показника. Ці данні будуть враховуватись при подальшому моделюванні.

На останньому зображенні наведені показники, що обєдналися в окремі кластери, й Евклідові відстані від них до центрів кластерів.


Висновки: Аналізуючи результати робимо висновок, що перший кластер, включаючи «Baby Seife» з ромашкою та «Груша» являється кластером з найкращими показниками якості. У другому кластері до якого входять «Кроха» Oriflame, Johnson&Johnson «Мед» та «Аліса» показники якості дещо нижчі, а третій кластер зовсім з найнищими показниками якості («Агу, «Невська косметика», «ШИК», «Арко», «Bebe») .


Висновки до розділу


Щодня до торгових мереж надходять товари господарського призначення, у тому числі й дитяче мило вітчизняного та іноземного виробництва. Не всі сучасні виробники додержуються вимог нормативної документації при виготовленні туалетного мила. Тому необхідно проводити експертизу товарів, щоб попередити та своєчасно виявити фальсифікацію.

Дослідження стану упаковки, правильності та повноти маркування зразків мила марки «Дитяче» підтвердили відповідність ДСТУ 4537:2006 - «Мило туалетне тверде. Загальні технічні умови».

Результати органолептичних досліджень показали, що всі досліджувані зразки відповідають ДСТУ 4537:2006, жодний з обраних об'єктів не має видимих дефектів, що свідчить про їх якісне виробництво.

При дослідженні піноутворюючої здатності та визначенні коефіцієнта стійкості піни усі зразки підтвердили свою відповідність стандарту.

При визначенні рН було виявлено, що не всі дослідні зразки відповідають ДСТУ 4537:2006. Тільки №6 «Аліса», №8 «Baby Seife» з ромашкою та №10 Johnson&Johnson «Мед» не перевищили допустиме значення. Невідповідність вимогам стандарту, може свідчити про те, що сировина яка використовувалася була сумнівної якості. Загалом в милі марки «Дитяче» намагаються мінімілізувати барвники, консерванти та віддушки, які погано впливають на шкіру малюків.

При визначенні масової частки домішок нерозчинних у воді було виявлено, що деякі з обраних зразків не відповідають ГОСТ 790-89 - «Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное», тому що, відсоток домішок нерозчинних у воді у два і більше рази перевищують допустиму норму, яка повинна становити не більше 3%. Можна припустити, що для виготовлення туалетного мила, яке знаходиться під номерами 6, 7, 8, 9 та 10 використовують технології, які очищують сировину від нерозчинних домішок. Результати інших зразків мила свідчить про те, що при його виробництві була використана неякісна сировина.

За результатами моделювання взаємозв'язку фізико-хімічних показників мила марки «Дитяче» можна зробити висновок, що кластер, включаючий «Baby Seife» з ромашкою та «Груша» являється кластером з найкращими показниками якості. У другому кластері до якого входять «Кроха» Oriflame, Johnson&Johnson «Мед» та «Аліса» показники якості дещо нижчі, а третій кластер зовсім з найнищими показниками якості («Агу, «Невська косметика», «ШИК», «Арко», «Bebe») .

Розділ 4. Митне оформлення мила при переміщенні через митний кордон України в режимі імпорт


.1 Основні напрямки зовнішньоекономічної діяльності України


Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) - діяльність суб'єкта господарської діяльності України та іноземного суб'єкта господарської діяльності, побудована на взаєминах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. ЗЕД являє собою сукупність міжнародних комерційних операцій, спрямованих на організацію, проведення і регулювання процесу обміну товарами, послугами, результатами творчої діяльності.

Класифікувати зовнішньоекономічні операції можливо за наступними категоріями:.

. За напрямками торгівлі. Експортні, імпортні, реекспортні, реімпортні, транзиті.

. За групами товарів. Купівля-продаж машин і устаткування, сировинних і продовольчих, непродовольчих товарів тощо.

. За ступенем готовності товару до продажу. Поставка готової продукції, вузлів і деталей для зборки, комплектного устаткування і т.д.

. Товарообмінні операції. Зустрічні закупівлі, бартер, викуп застарілої продукції, переробка давальницької сировини й інші.

. Торгівля науково-технічними досягненнями і надання послуг. Купівля-продаж ліцензій, «ноу-хау», інжиніринг, факторинг, оренда, туризм, підряд, транспортування і інші.

. Торговельно-посередницька діяльність. Консигнаційні, комісійні, агентські, брокерські операції.

. Торгівля змагального типу. Аукціони, біржова торгівля, міжнародні торги.

Субєкти господарської діяльності України та іноземні субєкти господарської діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності [61]керуються такими принципами:

Принципом суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (у правах народу України самостійно та незалежно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на території України, керуючись законами, що діють на території України; обовязку України неухильно виконувати всі договори і зобовязання України в галузі міжнародних, економічних відносин).

Принципом свободи зовнішньоекономічного підприємництва (праві субєктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у зовнішньоекономічні звязки; здійснювати діяльність в будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами України; додержуватись при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності порядку, встановленого законами України; виключному праві власності на всі одержані ними результати зовнішньоекономічної діяльності).

Принципом юридичної рівності і недискримінації (перед законом всіх субєктів зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від форм власності, в тому числі держави, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; забороні будь-яких, крім передбачених Законом про ЗЕД, дій держави, результатом яких є обмеження прав і дискримінація субєктів зовнішньоекономічної діяльності, а також іноземних субєктів господарської діяльності за формами власності, місцем розташування та іншими ознаками; неприпустимості обмежувальної діяльності з боку будь-яких її субєктів, крім випадків, передбачених Законом про ЗЕД).

Принципом верховенства закону (регулювання зовнішньоекономічної діяльності тільки законами України; заборона застосування підзаконних актів та актів управління місцевих органів, що у будь-який спосіб створюють для субєктів зовнішньоекономічної діяльності умови менш сприятливі, ніж ті, які встановлені законами України ).

Принципом захисту інтересів субєктів зовнішньоекономічної діяльності (забезпечення рівня захисту інтересів всіх субєктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних субєктів господарської діяльності на її території згідно з законами України; здійснення захисту всіх субєктів зовнішньоекономічної діяльності України за межами України згідно з нормами міжнародного права; здійсння захисту державних інтересів України як на її території, так і за її межами лише відповідно до законів України, умов підписаних нею міжнародних договорів та норм міжнародного права).

Принципом еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів.

Субєктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:

фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України.

юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України (підприємства, організації та обєднання всіх видів, включаючи акціонерні та інші види господарських товариств, асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торговельні доми, посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-фінансові установи, міжнародні обєднання, організації та інші), в тому числі юридичні особи, майно та/або капітал яких є повністю у власності іноземних субєктів господарської діяльності;

обєднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність;

структурні одиниці іноземних субєктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно з законами України (філії, відділення, тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України.

спільні підприємства за участю субєктів господарської діяльності України та іноземних субєктів господарської діяльності, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України;

інші субєкти господарської діяльності, передбачені законами України.

Україна в особі її органів, місцеві органи влади і управління в особі створених ними зовнішньоекономічних організацій, які беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності, а також інші держави, які беруть участь у господарській діяльності на території України, діють як юридичні особи згідно Законом про ЗЕД і законами України.

Всі субєкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати будь-які її види, прямо не заборонені законами України, незалежно від форм власності та інших ознак.

Фізичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту набуття ними цивільної дієздатності згідно з законами України. Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, мають зазначене право, якщо вони зареєстровані як підприємці згідно з Законом України «Про підприємництво»[62]. Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання на території України, мають зазначене право, якщо вони є субєктами господарської діяльності за законом держави, в якій вони мають постійне місце проживання або громадянами якої вони є. Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до їх статутних документів з моменту набуття ними статусу юридичної особи.

Субєкти, які є сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту), мають бути здатними до укладання договору (контракту) відповідно до законів України та/або закону місця укладання договору (контракту). Зовнішньоекономічний договір (контракт) складається відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» з урахуванням міжнародних договорів України. Субєкти зовнішньоекономічної діяльності при складанні тексту зовнішньоекономічного договору (контракту) мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній формі законами України.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається субєктом зовнішньоекономічної діяльності або його представником у простій письмовій формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України. Дії, які здійснюються від імені іноземного субєкта зовнішньоекономічної діяльності субєктом зовнішньоекономічної діяльності України, уповноваженим на це належним чином, вважаються діями цього іноземного субєкта зовнішньоекономічної діяльності.

Для підписання зовнішньоекономічного договору (контракту) субєкту зовнішньоекономічної діяльності не потрібен дозвіл будь-якого органу державної влади, управління або вищестоящої організації, за винятком випадків, передбачених законами України.

Субєкти зовнішньоекономічної діяльності мають право укладати будь-які види зовнішньоекономічних договорів (контрактів), крім тих, які прямо та у виключній формі заборонені законами України.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) може бути визнано недійсним у судовому порядку, якщо він не відповідає вимогам законів України або міжнародних договорів України.


4.1.1 Загальні відомості про зовнішньоекономічну діяльність ПФ «ІМПУЛЬС»

Митне оформлення мила при переміщенні через митний кордон України в режимі імпорт здійснювалось за матеріалами ПФ «ІМПУЛЬС».

Приватна фірма «ІМПУЛЬС» заснована в 1998 році в м. Харкові, спеціалізується на оптовій і роздрібній торгівлі. На сьогоднішній день ПФ «ІМПУЛЬС» має філії в 3 обласних центрах України та 12 спеціалізованих магазинів.

У 2000 році ПФ «ІМПУЛЬС» зробила перші кроки в галузі виробництва споживчих товарів - була випущена серія шампунів «Природа». Вона відразу завоювала велику популярність у покупців, а в 2001 році була нагороджена дипломом «Вища проба» за випуск високоякісних шампунів.

Зараз фірма має власні виробничі потужності та великий асортимент продукції:

. Під торговою маркою «Природа» випускаються шампуні для волосся, крем косметичний, туалетне мило.

. Серія шампунів для волосся «Шовковистий».

. Засоби для фарбування волосся «Ірідтон», «Рубітон».

. Рідке туалетне мило «Емілі».

. Під торговою маркою «Бриз» засіб для миття посуду, плит, кахлю, скла, засіб для чищення посуду, а також авто-шампунь і автосклоочищувач.

Використання найсучаснішого обладнання, впровадження передових технологій та взяті за основу, екологічно чиста сировина та природні компоненти, дозволяють виробляти високоякісну продукцію за доступною ціною, що і є основним критерієм конкурентоспроможності продукції.

ЗЕД ПФ «ІМПУЛЬС» здійснюється в мережах торгових представництв у всіх регіонах України, продукція доставляється в країни Балтії, Росію, Казахстан, Азербайджан, Грузію, Вірменію, Німеччину.

У 2006 році керівництвом фірми прийнято рішення про розробку й впровадження системи менеджменту якості відповідно до міжнародних стандартів ДСТУ ISO 9001-2001[63] року, яка дозволить підвищити рівень якості виробництва продукції на всіх стадіях виготовлення та її конкурентоспроможність.

ПФ «ІМПУЛЬС» - постійний учасник регіональних, національних виставок та конкурсів. Високий рівень роботи фірми та якість продукції підтверджена багатьма нагородами.

Приватна фірма «ІМПУЛЬС» співпрацює з Харківською митницею, через яку до підприємства надходять товари від вітчизняного та іноземного виробництва, які в подальшому реалізуються не тільки у місті Харкові, але й по всій Україні.


4.2 Основні вимоги та особливості оформлення туалетного мила марки «Дитяче» в митному режимі імпорт


Проаналізувавши вітчизняний та іноземний ринок туалетного мила, було обрано десять зразків мила від різних виробників, які було досліджено за органолептичними та фізико-хімічними показниками. Дитяче мило «Аліса», ВАТ СВОБОДА (Росія) показало один з найкращих результатів, тому було вирішено укласти контракт з цим підприємством на поставку партії мила до ПФ «ІМПУЛЬС».

Для переміщення мила в режимі імпорт [45] необхідні такі документи:

-Облікова картка;

-Зовнішньоекономічний договір і специфікація до нього [65] ;

-Інформаційна картка реєстрації зовнішньоекономічного договору

(контракту)

-Рахунок-фактура;

-Відвантажувальна специфікація;

-Сертифікат про походження товару;

-Провізна відомість;

- Акт про митний огляд;

-ВМД [66] .

Документи, необхідні при митному оформленні наведені в додатку Д.


4.2.1 Порядок митного оформлення туалетного мила

Процедура митного оформлення туалетного мила при його переміщенні через митний кордон в режимі імпорт здійснюється згідно алгоритму наведеного на рис. 4.2.1.

Рис. 4.2.1 Процедура митного оформлення туалетного мила в режимі імпорт


1.Підприємство звертається до внутрішньої митниці у вантажний відділ за місцем акредитації для оформлення попереднього повідомлення на імпорт товару. За необхідності мають бути сплачені належні платежі.

.За умови правильності складення декларації оформлюється митницею і вводиться в центральну базу даних (ЦБД) за допомогою супутникового зв'язку протягом 4-х годин після оформлення декларації.

.Товар прибуває на кордоні. Перевізник звертається до прикордонної митниці.

.Прикордонна митниця шляхом перегляду ВМД в ЦБД звіряє дані перевізника і вантажу з наявними в базі даних. Проводиться огляд вантажу.

.За відсутності зауважень вантаж направляється у внутрішню митницю для подальшого митного оформлення. В ЦБД робиться відмітка про пропуск вантажу.

Остаточне митне оформлення вантажу здійснюється на внутрішній митниці. За необхідності додаткових досліджень товарів або більш поглибленого вивчення наданих декларантом документів співробітниками митниці, які перевіряють ВМД, може бути направлено запит, наприклад до митної лабораторії для уточнення хімічного складу товару, до відділу технічних засобів контролю для проведення контролю носіїв інформації, відділу тарифів і вартості для перевірки заявленої вартості та експертизи сертифікатів, які засвідчують країну походження товарів, тощо. Завершення митного оформлення кожним із співробітників фіксується відтисками штампів та контрольними відмітками на зворотньому боці ВМД.


4.2.2 Порядок визначення коду Української класифікації товарів ЗЕД при здійсненні державного регулювання зовнішньої торгівлі

Одну з головних функцій при здійсненні державного регулювання зовнішньої торгівлі у розпізнаванні товарів виконує Українська класифікації товарів (УКТЗЕД).

Митні органи України для цілей класифікації (кодування) товарів при митному оформленні використовують товарну номенклатуру Митного тарифу України (УКТЗЕД), затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" вiд 05.04.2001 N 23716III. В основу товарної номенклатури Митного тарифу України покладено Гармонізовану систему опису та кодування товарів (ГС) - перші шість знаків товарного коду та Комбіновану номенклатуру Європейського Співтовариства (КН ЄС) - сьомий та восьмий знаки товарного коду.

УКТ ЗЕД має наступні основні властивості[67]: Розподіл товарів на групи в УКТ ЗЕД базується на конкретних відомостях. Відсутній поділ товарів на групи, який може обґрунтовуватися теоретично і не є потрібним у цілях зовнішньоторгового регулювання (наприклад, різниця між бокалами зі скла зеленого і червоного кольорів). Групи товарів в УКТ ЗЕД не перетинаються за змістом. УКТ ЗЕД включає опис всіх фізичних товарів, у тому числі й електричний струм, але не поширюється на послуги. Кожний вид реального рухомого товару може бути віднесений до певного класифікаційного угруповання Товарної номенклатури.

Товарів, які не піддаються класифікації, не існує. Принципи розподілу різних типів товарів в УКТ ЗЕД є обєктивними. УКТ ЗЕД включає чіткі визначення й правила, які обумовлюють випадки часткового збігу змісту товарних позицій або неможливості підбору відповідної товарної позиції, що дозволяє уникнути часткових накладок, якщо товар виконує різні функції і виготовлений із різних матеріалів.

Класифікація в УКТ ЗЕД є збалансованою. УКТ ЗЕД містить 21 розділ (нумеруються римськими цифрами i не відображаються у коді товару) та 97 груп (нумеруються арабськими цифрами). Група 77 не використовується.

На рiвнi розділів товари згруповано відповідно до галузей промисловості за сукупністю різних ознак товарів:

походження (розділи I, II, V);

функціональне призначення (розділи IV, XI, XII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI);

хімічний склад (розділи III, VI, VII);

-матеріал, з якого виготовлено товар (розділи VIII, IX, XIII, XIV, XV).

Кодування (класифікація) товарів здійснюється згідно з вимогами товарної номенклатури i є технічним прийомом, який дозволяє представити товар (об'єкт), що класифікується, у вигляді групи знаків (код товару), встановленої цим класифікатором.

Довжина кодового відображення товару за УКТ ЗЕД складає 10 знаків і має наступну структуру:

код групи (перші два знаки),

-товарної позиції (перші чотири знаки),

товарної під позиції (перші шість знаків),

товарної категорії (перші вісім знаків),

товарної під категорії (десять знаків).

Товарний код за ГС побудовано на шести знаках, тому всі коди товарних номенклатур, які базуються на ГС, співпадають на рiвнi перших шести знаків. Для уникнення неправильної класифікації (присвоєння товару класифікаційного коду, який не вiдповiдає цьому товару i суперечить вимогам товарної номенклатури) необхідно враховувати той факт, що товарна номенклатура складається з трьох складових частин - основних правил інтерпретації класифікації товарів, приміток до розділів і груп та безпосередньо номенклатури товарів (текстовий опис угруповань ТН (розділ, група, позиція, під позиція, категорія, під категорія) та їх цифрове позначення - код товарів із зазначенням товарного коду).

При класифікації товару або іншого вантажу [68] :

1. Визначається вiдповiдна товарна позиція товарної номенклатури Митного тарифу України (ТН МТУ), в текстовому описі якої описано класифікований товар. При цьому необхідно визначити, чи не існує вiдповiдних приміток до розділу або групи, які регламентують класифікацію таких товарів.

. Після визначення вiдповiдної товарної позиції визначаються послідовно під позиція, категорія та під категорія, текстовий опис яких вiдповiдає даному товару.

. У випадку коли не існує товарної позиції, текстовий опис якої конкретно описує товар, послідовно застосовуються основні правила інтерпретації класифікації товарів (від другого до четвертого).

. Застосовуються перші чотири правила виключно послідовно переходячи від Правила 1 до Правилу 2(а), від Правила 2(а) до Правила 2(б) i так далi. Не можна застосовувати Правило 3(а), не застосувавши послідовно Правила 1, 2(а), 2(б). Лише у випадку неможливості застосування попереднього правила при класифікації товару допускається застосування наступного. Шосте правило може бути застосовано при необхідності визначення угруповання в рамках визначеної товарної позиції.

За номенклатурним класифікатором - «Український класифікатор товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності» (УКТЗЕД) туалетне мило марки «Дитяче» належить до групи 34.

Група 34 - Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, штучний віск, готовий віск, суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, «зуболікарський віск» і суміші на основі гіпсу для стоматологічних цілей 1. Ця група не включає:

а) харчові суміші або готові продукти з тваринних або рослинних жирів або олій, які використовують для змащування форм (товарна позиція 1517);

б) окремі сполуки певного хімічного складу;

в) шампуні, зубні пасти і порошки, креми і піни для гоління, суміші для прийняття ванн з вмістом мила або інших органічних поверхнево-активних речовин (товарні позиції 3305, 3306 або 3307).

. У товарній позиції 3401 термін мило застосовується лише до розчинного у воді мила. Мило та інші продукти цієї товарної позиції можуть мати добавки інших речовин (наприклад, засобів для дезінфекції, абразивних порошків, наповнювачів, лікарських речовин). Продукти з вмістом абразивних порошків включаються до цієї товарної позиції лише у формі брусків, шматків або фігурних виробів. Ці продукти в інших формах слід включати до товарної позиції 3405 як «пасти і порошки для чищення та аналогічні препарати».

. У товарній позиції 3402 термін «органічні поверхнево-активні речовини» означає такі продукти, які в процесі змішування з водою у концентрації 0,5 % за температури 20° C та витримуванні упродовж години за тієї самої температури:

а) дають прозору або напівпрозору рідину або стабільну емульсію без випадання нерозчинної речовини;

б) знижують поверхневий натяг води до 4,5´10-2 Н/м або менше.

. У товарній позиції 3403 термін «нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних мінералів» стосується продуктів, визначених у примітці 2 до групи 27.

. У товарній позиції 3404, ураховуючи винятки, зазначені нижче, терміни «штучний віск і готовий віск» застосовуються лише:

А) до одержаних хімічним способом органічних продуктів воскоподібного характеру, розчинених або не розчинених у воді;

Б) до продуктів, одержаних змішуванням різних видів воску;

В) до продуктів воскоподібного характеру на основі одного або кількох видів воску і з вмістом жирів, мінеральних речовин або інших речовин.

До товарної позиції 3404 не включаються:

а) продукти товарних позицій 1516, 3402 або 3823, навіть якщо вони

б) незмішані тваринні воски і рослинні воски (товарна позиція 1521), включаючи очищені або неочищені, забарвлені або незабарвлені;

в) мінеральні воски та аналогічні продукти товарної позиції 2712, змішані або незмішані або лише забарвлені;

г) воски, змішані з рідким середовищем, дисперговані або розчинені у ньому (товарні позиції 3405, 3809 тощо).

Загальні положення.

До цієї групи включаються продукти, здебільшого одержані в процесі промислової переробки жирів, олій або восків (наприклад, мило, деякі мастильні матеріали, готові воски, суміші для чищення або полірування, свічки). До неї також включаються деякі штучні продукти, наприклад, поверхнево-активні речовини, поверхнево-активні засоби та штучний віск.

До цієї групи не включаються окремі сполуки визначеного хімічного складу або природні продукти, незмішані або неприготовані.

Пояснення до товарної позиції 3401:

Мило; поверхнево-активні органічні речовини та мийні засоби, які застосовуються як мило, у формі брусків, брикетів або фігурних виробів з вмістом або без вмісту мила; папір, вата, повсть, фетр та неткані матеріали, просочені, або покриті (вкриті частково або повністю) милом чи детергентом:

мило, органічна поверхнево-активна продукція та мийні засоби у формі брусків, брикетів або фігурних виробів; папір, повсть, вата, фетр та неткані матеріали, просочені або покриті (частково або повністю) милом чи детергентом:

11 00 00 - мило туалетне (включаючи і лікувальне)

19 00 00 - інші

20 - мило в інших формах:

20 10 00 - пластівці, пластини, гранули або порошок

20 90 00 - інші. Мило

Мило є лужною сіллю (неорганічною чи органічною), яка утворюється з жирної кислоти або суміші жирних кислот з вмістом не менше восьми атомів вуглецю. На практиці частина жирних кислот може бути замінена смоляними кислотами.

До цієї товарної позиції включається лише мило, розчинне у воді, тобто справжнє мило. Мила являють собою клас аніонних поверхнево-активних речовин з лужною реакцією, що дають рясну піну у водних розчинах.

Існують три категорії мила:

тверде мило, що звичайно виготовляється з використанням гідроксиду натрію чи карбонату натрію і являє собою переважно звичайне мило. Тверде мило може бути білим, кольоровим або строкатим;

-мяке мило, що виготовляється з використанням гідроксиду калію чи карбонату калію. Таке мило вязке, і звичайно зеленого, коричневого або блідо-жовтого забарвлення. Таке мило може містити невеликі кількості (як правило не більше 5 %) синтетичних органічних поверхнево-активних речовин;

рідке мило, що являє собою розчин мила у воді, у деяких випадках з невеликою кількістю (не більше 5 %) спирту чи гліцерину у вигляді добавок, без вмісту синтетичних органічних речовин.

Тут, зокрема, розглядають:

. Туалетне мило, часто забарвлене та ароматизоване, яке включає мило, що плаває (для ванн) і дезодорувальне мило, а також гліцеринове мило, мило для гоління з лікарськими добавками і деякі види мила з дезінфекційними або абразивними властивостями, як описано нижче:

а) мило, що плаває та дезодорувальне;

б) гліцеринове мило - напівпрозоре, виготовлене обробленням білого мила спиртом, гліцерином або цукром;

в) мило для гоління;

г) лікарське (лікувальне) мило з вмістом борної кислоти, саліцилової кислоти, сірки, сульфонамідів чи інших лікарських препаратів;

ґ) дезінфекційні види мила з вмістом невеликих кількостей фенолу, крезолу, нафтолу, формальдегіду або інших бактерицидних, антисептичних та інших речовин. Таке мило не слід плутати з дезінфекційними засобами товарної позиції 3808, які містять ці ж компоненти, тому що різниця полягає в пропорційному вмісті компонентів (мило, з одного боку, і фенол, крезол та ін., з іншого). Дезінфекційні засоби товарної позиції 3808 мають значний вміст фенолу, крезолу та ін. і являють собою рідкий продукт, у той час як дезінфекційне мило звичайно тверде;

д) абразивне мило, що складається з мила, до якого додані пісок, кремнезем, порошок пемзи або порошки сланцю, чи будь-який подібний продукт. До цієї товарної позиції абразивне мило включається лише у вигляді брусків, брикетів або фігурних виробів. Абразивні пасти для чищення і порошки з вмістом або без вмісту мила включаються до товарної позиції 3405.

. Господарське мило, що може бути забарвленим або ароматизованим, абразивним або дезінфекційним.

. Мило на основі каніфолі, талової олії або нафтенатів, що містить не лише лужні солі жирних кислот, але також і лужні резинати товарної позиції 3806 або лужні нафтенати товарної позиції 3402.

. Промислові види мила, призначені для спеціальних цілей, такі як мила, використовувані для волочіння дроту, полімеризації синтетичного каучуку в пральнях.

За умови додержання вищезазначених у пункті 1 винятків, мило цієї товарної позиції за звичай повинно мати форми у вигляді: брусків, брикетів, фігурних виробів, пластівців, порошків, паст або водного розчину.

Більш детальний опис 34 групи дивіться у Додатку Ж.


4.3 Порядок справляння мита


Мито, що стягується митницею, являє собою податок на товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України. Мито є непрямим податком, що стягується з товарів, транспортних засобів, інших предметів, які переміщуються через митний кордон країни. Це переміщення може бути пов'язане з увезенням або вивезенням товарів чи транспортних засобів. Цей податок виконує фіскальну та регулюючу функції.

Регулююча функція спрямована на формування раціональної структури імпорту та експорту, захист національного виробника, заохочення або обмеження експорту [69].

На практиці застосовується кілька видів мита: ввізне, вивізне, сезонне, спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне.

Ввізне мито нараховується на товари та інші предмети за ввезення таких на митну територію. Воно є диференційованим:

щодо товарів, які походять з держав, що входять разом з Україною до митних союзів або утворюють спеціальні митні зони;

щодо товарів, котрі походять з країн або економічних союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння.

Ввізне мито нараховується на товари та інші предмети за їх вивезення за межі митної території.

Сезонне мито застосовується на окремі товари на строк не більший за чотири місяці від моменту його встановлення. Сезонне мито може бути ввізним і вивізним.

Спеціальне мито застосовується:

як спосіб захисту українських товаровиробників у цілому;

як спосіб захисту національного товаровиробника, коли товари ввозяться на митну територію України в обсягах або за умов, що можуть завдавати шкоди національному товаровиробнику;

як запобіжний засіб щодо учасників зовнішньоекономічної діяльності, які порушують національні інтереси у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

як заходи у відповідь на дискримінаційні або недружні дії інших держав, митних союзів.

Антидемпінгове мито застосовується у разі:

ввезення на митну територію товарів, і є об'єктом демпінгу, що завдає шкоди національному товаровиробнику;

вивезення за межі митної території товарів за ціною, істотно нижчою від цін інших експортерів подібних або конкуруючих товарів.

Компенсаційне мито застосовується у разі:

ввезення на митну територію товарів, які є об'єктом субсидованого імпорту, що завдає шкоди національному товаровиробнику;

вивезення за межі митної території товарів для виробництва переробки, продажу або споживання котрих надавалася субсидія, якщо таке вивезення завдає шкоди державі.

Міжнародна практика (а також і досвід України) свідчать, що найбільш поширеними є мито на імпорт.

Платниками мита є фізичні та юридичні особи. Сплата податку здійснюється при проходженні митного кордону. У кінцевому підсумку реальними платниками мита на імпорт є споживачі товарів, що імпортуються. Суб'єкти підприємництва, які імпортують товари для наступної реалізації, під час перетину митного кордону сплачують мито за рахунок своїх оборотних коштів, що, зрозуміло, впливає на їхній фінансовий стан. На період від сплати ввізного мита до реалізації споживачам товарів, що імпортуються, відбувається іммобілізація оборотних коштів імпортерів.

На фінансову діяльність імпортерів - суб'єктів господарювання будуть здійснювати вплив: визначення об'єкта оподаткування, розмір ставок податку, податкові пільги, терміни сплати ввізного мита до бюджету.

Об'єктом оподаткування є митна вартість товару що переміщується через митний кордон. Для визначення митної вартості товару, що імпортується, вартість товару у валюті, яку визначено укладеним контрактом, перераховується в національну валюту України за курсом Національного банку на день подання митної декларації [70].

Користуються двома видами ставок для обчислення суми мита:

у відсотках до митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон (адвалерне мито);

у грошовому розмірі на одиницю товару(специфічне мито).

Контроль за стягненням мита здійснюють митні органи. За виконання ними своїх обов'язків і надання платникам відповідних послуг стягуються митні збори. Вони теж можуть бути встановлені у відсотках від митної вартості товарів, однак їх не слід ототожнювати з митним податком.


4.4 Порядок розрахунку митних платежів для туалетного мила в режимі імпорт


При переміщенні туалетного мила в режимі імпорт застосовують згідно Митного тарифу України фіскальне мито.

Фіскальне мито - один із різновидів увізного мита. Як правило, його ставки досить низькі. Установлюється це мито тільки на споживчі товари, що на даній митній території не виробляються (наприклад, апельсини, кава, мило, тощо) [71].

Нарахування ввізного мита для туалетного мила справляється за адвалерними ставками, тобто у відсотках до митної вартості товару.

При імпорті сплачуються [72]:

ввізне (імпортне мито) - на загальних підставах по ставках Митного тарифу України, що діють на день оформлення вантажної митної декларації;

акцизний збір - на загальних підставах по ставках, встановлених відповідними законами для підакцизних товарів, що імпортуються в Україну;

податок на додану вартість (далі - ПДВ) - на загальних підставах відповідно до Закону України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість» (далі - Закон про ПДВ) по ставках, що діють на день оформлення вантажної митної декларації.

Обчислення суми ввізного мита щодо товарів, які обкладаються ввізним митом за ставками у відсотках до митної вартості товару, здійснюється за формулою:


См = (Ва х Ма ) : 100,


де См - сума ввізного мита,

Ва - митна вартість а товару (у грн),

Ма - ставка ввізного мита, установлена у відсотках до митної вартості товару.

Митна вартість визначається відповідно до Митного кодексу України.

При визначенні митної вартості застосовуються офіційні курси іноземних валют, установлені Національним банком України на день подання ВМД до митного оформлення.

Ставку ввізного мита, для туалетного мила визначають згідно Митного тарифу України.

Ацизний збір не сплачується згіно Наказу «Про затвердження Порядку справляння акцизного збору при ввезенні товарів на митну територію України субєктами підприємницької діяльності» [73].

Закон України «Про податок на додану вартість» визначає процедуру контролю за справлянням податку на додану вартість (далі - ПДВ) при митному оформленні товарів, імпортованих на митну територію України субєктами зовнішньоекономічної діяльності - юридичними особами та громадянами-підприємцями (далі - субєкти ЗЕД). При імпорті товарів на митну територію України платниками ПДВ є особи, які імпортують товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню цим податком згідно із законодавством (незалежно від того, який режим оподаткування вони використовують згідно із законодавством).

Датою виникнення податкових зобовязань при імпорті є дата подання митної декларації із зазначенням у ній суми ПДВ, що підлягає сплаті.

Порядок нарахування ПДВ [75]:

На товари, що обкладаються тільки митом сума ПДВ обчислюється за такою формулою:


Спдв = (В + См) х П / 100;


Де, С - сума ПДВ;

В - митна вартість;

С - сума мита (увізне, спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне,

сезонне);

П - ставка ПДВ (20 %).

Ставка мита визначаються згідно Постанови КМУ від 27 січня 1997 р. N 65. При заповненні ВМД (графа 47) здійснювались наступні розрахунки митних платежів для туалетного мила в режимі імпорт:

Ввізне (імпортне мито):


См= (2000 х 6,5 ) : 100

См=130 грн


Ацизний збір: не сплачується

ПДВ:


Спдв = (2000 + 130) х 20 / 100

Спдв =426 грн


Ставка мита: Для товарів, що ввозяться на митну територію України, і які не перевищують 1000$. Ставка мита складає 5$

Загальна сума, яку необхідно сплатити, декларанту від ВАТ «СВОБОДА» при перевезенні туалетного мила, в режимі імпорт на митну територію України складає 596 грн.


Висновки до розділу


В даному розділі було визначено основні напрямки ЗЕД ПФ «ІМПУЛЬС», її діяльність та співпраця з Харківською митницею, через яку до підприємства надходять товари в тому числі мило марки «Дитяче», яке в подальшому реалізуються не тільки у місті Харкові, але й по всій Україні.

Вивчено та проаналізовано основні вимоги та митний контроль для оформлення мила марки «Дитяче» при його переміщенні через митний кордон України в режимі «імпорт», визначено код УКТЗЕД для мила при здійсненні державного регулювання зовнішньої торгівлі, встановлено ставки та порядок розрахунку митних платежів (ввізне мито, акцизний збір, податок на додану вартість), заповнено документацію необхідну при переміщенні туалетного мила.

Висновки та пропозиції


В результаті виконання дипломної роботи зроблені наступні висновки:

. Аналіз ринку туалетного мила на Україні показав, що виробництво мила вітчизняними виробниками поступово знижується. Це пов'язано з нестабільною економікою та підвищенням цін на газ та світло.

. Туалетне мило один з головних засобів гігієни. За споживчими властивостями воно повинно очищувати шкіру, зволожувати та захищати її. Особливо це стосується мила марки «Дитяче», яке за своїми властивостями не повинно завдавати шкоди шкірі малюків.

. Виробники мила, для вдосконалення свого продукту розробляють нові види мила, які покращують його за допомогою екстрактів трав, речовин та домішок, що підвищують якість мила та покращують його споживчі властивості.

. Поставки туалетного мила з іноземних підприємств вимагає додержання установлених правил при проведенні митного контролю. Для перешкоджання контрабанди та фальсифікації товарів митні органи повинні вирішувати ряд завдань, які передбачені Митним кодексом України.

. Велика конкуренція змушує виробників використовувати більш дешеву сировину, або не дотримуватись технології виробництва туалетного мила, тому для попередження реалізації фальсифікованої продукції проводять експертизу товарів.

. Експертиза стану упаковки, правильність та повнота маркування мила марки «Дитяче» показала, що зразки мила іноземного та вітчизняного виробництва відповідають нормативній документації.

. Результат органолептичних досліджень показав, що всі зразки відповідають нормам встановленим стандартом.

. При дослідженні фізико-хімічних показників виявлено:

-при визначенні рН, не всі зразки підтвердили свою відповідність, тільки виробники Росії «Аліса», Німеччини «Вaby Seife» та Греція «Johnson&Johnson» не перевищують допустиме значення;

-дослідження масової частки домішок нерозчинних у воді показало що зразки мила від виробників України, Туреччини та Росії значно перевищують значення встановлене нормативними документами;

дослідження піноутворюючої здатності та коефіцієнту стійкості піни зразків мила марки «Дитяче» підтвердили свою відповідність діючим стандартам.

. Математичним моделюванням взаємозв'язку фізико-хімічних показників мила марки «Дитяче» встановлено, що найкращими показниками володіє мило «Вaby Seife», Німеччина та «Груша», Польща.

. В митній частини дипломної роботи було визначено основні напрямки ЗЕД України. Вивчено та проаналізовано основні вимоги до оформлення мила марки «Дитяче» при його переміщенні через митний кордон України в режимі «імпорт», визначено код УКТЗЕД для мила при здійсненні державного регулювання зовнішньої торгівлі, встановлено ставки та порядок розрахунку митних платежів (ввізне мито, акцизний збір, податок на додану вартість), заповнено документацію необхідну при переміщенні туалетного мила.

Пропозиції:

Підприємствам-виготовлювачам туалетного мила необхідно ретельніше обирати сировину з якою в подальшому буде виготовлено продукцію; створювати нові рецептури мила, які не будуть погіршувати якість, а будуть поліпшувати споживчі властивості.

Створити акредитовані лабораторії у кожному районі м. Харкова, та безкоштовно надавати послуги експертизи товару, споживачам, які незадоволені якістю продукції.

Встановити санкції, та вилучати неякісний товар у підприємств, які не додержуються вимог нормативної документації.

Вдосконалити нормативне регулювання митної експертизи на всіх стадіях здійснення митної діяльності і більш ефективно боротися з контрабандою і порушенням митних правил.

Споживачам - ретельніше вивчати маркування товару, несоромячись просити сертифікат про походження товару та повідомляти представників захисту прав споживачів, про неналежну якість та фальсифікацію товару.

Список використаних джерел


1.Аншакова Я., Северин Д. Мыльные пузыри. Кусковое мыло вскоре уступит рынок жидкому и гелям для душа// Киевский телеграф. - 2008. - №35. - С.43.

2.Фролова В. Мыла будет много // Украинский бізнес. - 2007. - №6. - С.104.

3.#"center">Додаток А


Методики за якими проводять фізико-хімічні дослідження туалетного мила марки «Дитяче»

Піноутворююча здатність

Піноутворююча здатність характеризується пінним числом і стійкістю піни.

Готовлять 0,5% розчин мила для цього 0,5 г мила розчиняють в 100 мл дистильованої води. 10 мл (100 мл відповідно до стандарту) цього розчину поміщають у циліндр на 100 мл, струшують протягом 1 хв. (90 разів) і дивляться висоту стовпця піни. Залишають на 5 хвилин і дивляться висоту стовпця піни.

Піноутворююча здатність Н (мм) обчислюється за формулою (1):


Н = 1,005*Н³зм (1)


Де, 1,005 - поправочний коефіцієнт;

Н³зм - висота стовпця піни по закінченню 3 хв., мм

Коефіцієнт стійкості піни розраховують по формулі (2):


Y =H³/Нº (2)


Де, Нº й H³ - скоректовані висоти стовпця піни, мм. За остаточний результат випробувань приймають середнє арифметичне трьох паралельних визначень, припустима розбіжність між якими для початкової висоти стовпця піни не повинна перевищувати 5 мм.

Визначення рН

Готують аналізуючий розчин. Для цього наважку мила кількістю 10г розчиняють у 100 мл дистильованої води ретельно перемішують до повного розчинення мильної стружки.

Визначення рН в аналізуючому розчині базується на вимірюванні комірки потенціометричним прибором Іонометром ЕВ-74 е.д.с. осередку, який складається зі скляного електрода та напівелемента порівняння, який знаходиться в аналізуючому середовищі.

В склянку місткістю 100 або 150 мл налити 50-70 мл аналізуючого розчину, занурити в нього скляний електрод й напівелемент порівняння та поміряти е.д.с. (Ех). Розрахувати рН в аналізуючому розчині за формулою (3):


рНх = (Еº-Ех)/? (3)


Визначення масової частки домішок нерозчинних у воді

Вимірюють 5-7 г мила, розчиняють в конічній колбі у 80-100 см³ спирту при нагріванні на водяній бані.

Розчин фільтрують через фільтр, попередньо висушеним до постійної маси при (103±3) °С. Осад на фільтрі промивається гарячим спиртом до повного видалення мила. Потім осад промивається доведеною до кипіння водою, до повного вимивання вуглекислого натрію (промивання водою при додаванні фенолфталеїну не повинно забарвлюватись).

Фільтр з вимитим осадом висушують в сушильній шафі на протязі однієї години при температурі (103±3) °С, після чого охолоджують в ексикаторі 40 хвилин та зважують. Отримані розрахунки записують. Наступні зважування проводять кожні 30 хвилин висушування.

Масу вважають постійною, якщо різниця між наступними зважуваннями не буде перевищувати 0,002 г. При підвищенні маси беруть данні попереднього зважування.

Масову частку домішок нерозчинних у воді (x¹) у % розраховують за формулою (4):


x¹ = (m¹×100) ? m (4)


де, m - маса аналізованої проби мила, г;

m¹ - маса осаду на фільтрі, г.

Розбіжність між паралельними вимірами не повинно перевищувати 0,1% при довірчій імовірності 0,95.

Масова доля домішок нерозчинних у воді, в перерахунку на номінальну масу шматка мила (x¹´) в % розраховують за формулою (5):


x¹´ = (х¹× m) ? m¹ (5)


x¹-масова доля домішок нерозчинних у воді, %; - середня маса шматка мила, г;

m¹-номінальна маса шматка мила, г.

Додаток Б


Результати математико-статистичної обробки експериментальних даних туалетного мила марки «Дитяче» (методом Стьюдента)

№ nMSS2mt?E??yy - E?y + E?Визначення рН1510,00,15810,02500,07072,57060,18180,81779,818210,1818259,580,15810,00020,00712,57060,01820,18979,56189,59823510,40,15810,02500,07072,57060,18181,747810,218210,5818459,60,15810,02500,07072,57060,18180,18939,58189,6182559,850,15810,02500,07072,57060,18180,18459,83189,8682657,50,15810,02500,07072,57060,18182,43367,31827,6818759,00,09480,00900,04242,57060,10891,20328,94519,1629856,00,09480,00900,04242,57060,10891,79955,94516,1629958,30,15810,02500,07072,57060,18182,19008,11828,48181057,80,15810,02500,07072,57060,18182,33047,61827,9818Масова частка домішок нерозчинних у воді,%156,415,810,02500,07072,57060,18182,84016,21826,5818257,415,810,02500,07072,57060,18182,45637,21827,5818357,415,810,02500,07072,57060,18182,45637,21827,5818457,215,810,02500,07072,57060,18182,52457,01827,3818557,615,810,02500,07072,57060,18182,63067,41827,8818650,130,01580,00020,00712,57060,018213,98210,11180,1482750,040,01580,00020,00712,57060,018245,44190,02180,0582850,050,01580,00020,00712,57060,018236,35350,03180,0682950,20,15190,02310,06792,57060,174685,61190,02940,37861051,60,15810,02500,07072,57060,181811,36051,41821,7818Коефіціент стійкості піни, мм150,260,01580,00030,00712,57060,01822,11360,84180,8782250,920,01580,00020,00712,57060,01821,97570,90180,9382350,890,01580,00030,00712,57060,01822,04230,87180,9082450,800,01580,00020,00712,57060,01822,27210,78180,8182550,8060,01140,00010,00512,57060,01311,62620,79290,8191651,50,15810,02500,07072,57060,181812,11781,31821,6818752,50,15810,02500,07072,57060,18187,27072,31822,6818851,00,01580,02500,07072,57060,181818,17680,81821,1818950,50,15810,02500,07072,57060,181836,35350,31820,68181051,50,15810,02500,07072,57060,181812,11781,31821,6818Піноутворююча здатність153771,58112,50000,70712,57061,81770,4821375,1823378,8177252311,58112,50000,70712,57061,81770,7869229,1823232,8177351511,58112,50000,70712,57061,81771,2038149,1823152,8177454021,58112,50000,70712,57061,81770,4522400,1823403,8177553211,58112,50000,70712,57061,81770,6039299,1823302,8177653441,58112,50000,70712,57061,81770,5284342,1823345,8177752761,58112,50000,70712,57061,81770,6586274,1823277,8177855141,58112,50000,70712,57061,81770,3536512,1823515,8177956431,58112,50000,70712,57061,81770,2827641,1823644,81771054241,58112,50000,70712,57061,81770,4287422,1823425,8177

Де, n ¯ Кількість дослідів

M ¯ Середнє арифметичне значення

S ¯ Стандартне відхилення

S2 ¯ Квадрат середньоквадратичного відхилення

m ¯ Помилка у визначенні середнього арифметичного значення

ta ¯ Критерій Стьюдента

EРозмір довірчого інтервалу

?y ¯ Відносна помилка

y - Ea ¯ Нижня границя довірчого інтервалу

y + Ea ¯ Верхня границя довірчого інтервалу


Додаток В


Пояснення до УКТ ЗЕД

РОЗДІЛ VI. ПРОДУКЦІЯ ХІМІЧНОЇ ТА ПОВЯЗАНИХ З НЕЮ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Глава 34

Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, штучний віск, готовий віск, суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, «зуболікарський віск» і суміші на основі гіпсу для стоматологічних цілей

Примітки:

. Ця група не включає:

а) харчові суміші або готові продукти з тваринних або рослинних жирів або олій, які використовують для змащування форм (товарна позиція 1517);

б) окремі сполуки певного хімічного складу;

в) шампуні, зубні пасти і порошки, креми і піни для гоління, суміші для прийняття ванн з вмістом мила або інших органічних поверхнево-активних речовин (товарні позиції 3305, 3306 або 3307).

. У товарній позиції 3401 термін мило застосовується лише до розчинного у воді мила. Мило та інші продукти цієї товарної позиції можуть мати добавки інших речовин (наприклад, засобів для дезінфекції, абразивних порошків, наповнювачів, лікарських речовин). Продукти з вмістом абразивних порошків включаються до цієї товарної позиції лише у формі брусків, шматків або фігурних виробів. Ці продукти в інших формах слід включати до товарної позиції 3405 як «пасти і порошки для чищення та аналогічні препарати».

. У товарній позиції 3402 термін «органічні поверхнево-активні речовини» означає такі продукти, які в процесі змішування з водою у концентрації 0,5 % за температури 20° C та витримуванні упродовж години за тієї самої температури:

а) дають прозору або напівпрозору рідину або стабільну емульсію без випадання нерозчинної речовини;

б) знижують поверхневий натяг води до 4,5´10-2 Н/м (45 дин/см) або менше.

. У товарній позиції 3403 термін «нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних мінералів» стосується продуктів, визначених у примітці 2 до групи 27.

. У товарній позиції 3404, ураховуючи винятки, зазначені нижче, терміни «штучний віск і готовий віск» застосовуються лише:

А) до одержаних хімічним способом органічних продуктів воскоподібного характеру, розчинених або не розчинених у воді;

Б) до продуктів, одержаних змішуванням різних видів воску;

В) до продуктів воскоподібного характеру на основі одного або кількох видів воску і з вмістом жирів, мінеральних речовин або інших речовин.

До товарної позиції 3404 не включаються:

а) продукти товарних позицій 1516, 3402 або 3823, навіть якщо вони мають властивість воску;

б) незмішані тваринні воски і рослинні воски (товарна позиція 1521), включаючи очищені або неочищені, забарвлені або незабарвлені;

в) мінеральні воски та аналогічні продукти товарної позиції 2712, змішані або незмішані або лише забарвлені; або

г) воски, змішані з рідким середовищем, дисперговані або розчинені у ньому (товарні позиції 3405, 3809 тощо).

Загальні положення

До цієї групи включаються продукти, здебільшого одержані в процесі промислової переробки жирів, олій або восків (наприклад, мило, деякі мастильні матеріали, готові воски, суміші для чищення або полірування, свічки). До неї також включаються деякі штучні продукти, наприклад, поверхнево-активні речовини, поверхнево-активні засоби та штучний віск.

До цієї групи не включаються окремі сполуки визначеного хімічного складу або природні продукти, незмішані або неприготовані.

Пояснення до товарної позиції 3401:


Мило; поверхнево-активні органічні речовини та мийні засоби, які застосовуються як мило, у формі брусків, брикетів або фігурних виробів з вмістом або без вмісту мила; папір, вата, повсть, фетр та неткані матеріали, просочені, або покриті (частково або повністю) милом чи детергентом:

мило, органічна поверхнево-активна продукція та мийні засоби у формі брусків, брикетів або фігурних виробів; папір, повсть, вата, фетр та неткані матеріали, просочені або покриті (частково або повністю) милом чи детергентом:

11 00 00

- мило туалетне (включаючи і лікувальне)

19 00 00

- інші

20

мило в інших формах:

20 10 00

- пластівці, пластини, гранули або порошок

20 90 00

- інші. Мило

Мило є лужною сіллю (неорганічною чи органічною), яка утворюється з жирної кислоти або суміші жирних кислот з вмістом не менше восьми атомів вуглецю. На практиці частина жирних кислот може бути замінена смоляними кислотами.

До цієї товарної позиції включається лише мило, розчинне у воді, тобто справжнє мило. Мила являють собою клас аніонних поверхнево-активних речовин з лужною реакцією, що дають рясну піну у водних розчинах.

Існують три категорії мила:

тверде мило, що звичайно виготовляється з використанням гідроксиду натрію чи карбонату натрію і являє собою переважно звичайне мило. Тверде мило може бути білим, кольоровим або строкатим;

мяке мило, що виготовляється з використанням гідроксиду калію чи карбонату калію. Таке мило вязке, і звичайно зеленого, коричневого або блідо-жовтого забарвлення. Таке мило може містити невеликі кількості (як правило не більше 5 %) синтетичних органічних поверхнево-активних речовин;

рідке мило, що являє собою розчин мила у воді, у деяких випадках з невеликою кількістю (як правило не більше 5 %) спирту чи гліцерину у вигляді добавок, без вмісту синтетичних органічних поверхнево-активних речовин.

Тут, зокрема, розглядають

. Туалетне мило, часто забарвлене та ароматизоване, яке включає мило, що плаває (для ванн) і дезодорувальне мило, а також гліцеринове мило, мило для гоління з лікарськими добавками і деякі види мила з дезінфекційними або абразивними властивостями, як описано нижче:

а) мило, що плаває та дезодорувальне;

б) гліцеринове мило - напівпрозоре, виготовлене обробленням білого мила спиртом, гліцерином або цукром;

в) мило для гоління (креми для гоління включаються до товарної позиції 3307);

г) лікарське (лікувальне) мило з вмістом борної кислоти, саліцилової кислоти, сірки, сульфонамідів чи інших лікарських препаратів;

ґ) дезінфекційні види мила з вмістом невеликих кількостей фенолу, крезолу, нафтолу, формальдегіду або інших бактерицидних, антисептичних та інших речовин. Таке мило не слід плутати з дезінфекційними засобами товарної позиції 3808, які містять ці ж компоненти, тому що різниця полягає в пропорційному вмісті компонентів (мило, з одного боку, і фенол, крезол та ін., з іншого). Дезінфекційні засоби товарної позиції 3808 мають значний вміст фенолу, крезолу та ін. і являють собою рідкий продукт, у той час як дезінфекційне мило звичайно тверде;

д) абразивне мило, що складається з мила, до якого додані пісок, кремнезем, порошок пемзи, порошок сланцю, тирса чи будь-який подібний продукт. До цієї товарної позиції абразивне мило включається лише у вигляді брусків, брикетів або фігурних виробів. Абразивні пасти для чищення і порошки з вмістом або без вмісту мила включаються до товарної позиції 3405.

. Господарське мило, що може бути забарвленим або ароматизованим, абразивним або дезінфекційним.

. Мило на основі каніфолі, талової олії або нафтенатів, що містить не лише лужні солі жирних кислот, але також і лужні резинати товарної позиції 3806 або лужні нафтенати товарної позиції 3402.

. Промислові види мила, призначені для спеціальних цілей, такі як мила, використовувані для волочіння дроту, полімеризації синтетичного каучуку в пральнях.

За умови додержання вищезазначених у пункті 1д винятків, мило цієї товарної позиції звичайно має такі форми: брусків, брикетів, фігурних виробів, пластівців, порошків, паст або водного розчину.. Органічні поверхнево-активні речовини та засоби, які застосовуються як мило, у вигляді брусків, брикетів або фігурних виробів з вмістом або без вмісту мила

Ця частина включає туалетні або мийні речовини та засоби, в яких активний компонент складається частково або повністю з синтетичних поверхнево-активних речовин (які можуть містити мило в будь-якій пропорції), за умови, що вони розфасовані у формі брусків, брикетів або фігурних виробів, тобто маються на увазі звичайні форми мила, призначені для тих же цілей.

До цієї частини включаються також речовини та засоби, яким надана абразивність за рахунок додання піску, кремнезему, порошку пемзи і т.д., за умови, що вони розфасовані у вищеописані форми.. Папір, вата, повсть, фетр та неткані матеріали, просочені, або покриті милом чи детергентом

До цієї частини включаються папір, вата, повсть, фетр і неткані матеріали, просочені, або покриті милом або детергентом, ароматизовані або неароматизовані, розфасовані або не розфасовані для роздрібної торгівлі. Ці продукти звичайно використовуються для миття рук або обличчя.

Крім вищенаведених винятків, до цієї товарної позиції не включаються:

а) соапстоки (товарна позиція 1522);

б) продукти та препарати, не розчинні у воді, що є «милами» лише з чисто хімічної точки зору, наприклад, кальцієве чи інші металеві «мила» (групи 29, 30, 38 і т.д. залежно від конкретного випадку);

в) папір, вата, повсть, фетр і неткані матеріали, просто ароматизовані (група 33);

г) шампуні, зубні порошки та пасти (товарні позиції 3305 і 3306, відповідно);

ґ) органічні поверхнево-активні речовини (крім мила), поверхнево-активні препарати чи мийні засоби (з вмістом або без вмісту мила) і розчини або дисперсії мила в органічному розчиннику товарної позиції 3402;

д) пористі пластмаси, спінений каучук, текстильні матеріали (крім вати, повсті, фетру, нетканих матеріалів) і металеві подушечки, просочені, або покриті милом чи детергентом (вони звичайно включаються до товарної позиції, що відповідає матеріалу-субстрату).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

11 00

Ця товарна категорія охоплює продукти, описані в Поясненнях до товарної позиції 3401, (І), сьомий абзац, (1), а також продукти, згадувані в частинах (ІІ) і (ІІІ), використовувані для гігієнічних цілей.

20 90

Ця товарна категорія включає мило рідке і пастоподібне.

Пояснення до товарної позиції 3402:


Поверхнево-активні органічні речовини (крім мила); поверхнево-активні препарати, засоби для прання (включаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для чищення з вмістом або без вмісту мила (крім включених до товарної позиції 3401):

органічні, поверхнево-активні речовини, розфасовані або ні для роздрібної торгівлі:

11 00 00

- аніоноактивні

12 00 00

- катіоноактивні

13 00 00

- неіоногенні

19 00 00

- інші

20

засоби, розфасовані для роздрібної торгівлі:

20 10 00

- поверхнево-активні засоби

20 90 00

- мийні засоби та засоби для чищення

90

інші:

90 10 00

- поверхнево-активні засоби

90 90 00

- мийні засоби та засоби для чищення. Органічні поверхнево-активні речовини (крім мила)

Поверхнево-активні органічні речовини цієї товарної позиції являють собою сполуки невизначеного хімічного складу з вмістом однієї або кількох гідрофільних чи гідрофобних функціональних груп у такій пропорції, що під час змішування з водою в концентрації 0,5% за температури 200С та витримуванні упродовж години за тієї самої температури вони дають прозору або напівпрозору рідину або стабільну емульсію без випадання нерозчинної речовини (див. примітку 3а до цієї групи). У цій товарній позиції емульсія не повинна розглядатися як така, що має стабільні властивості, якщо після витримування упродовж години за 20 °C: 1) тверді частинки видно неозброєним оком; 2) вона розділяється на візуально помітні фази; або 3) вона розділяється на прозору і напівпрозору частини, видимі неозброєним оком.

Органічні поверхнево-активні речовини здатні до адсорбції на поверхні розділу фаз; у цьому стані вони виявляють ряд фізико-хімічних властивостей, особливо поверхневу активність (наприклад, зниження поверхневого натягу, спінювання, емульгування, змочування), у результаті чого їх звичайно називають «поверхнево-активними речовинами».

Проте речовини, не здатні знижувати поверхневий натяг дистильованої води до 4,5ґ10-2 Н/м (45 дин/см) або менше за концентрації 0,5 % і температури 20 °С, не вважаються поверхнево-активними речовинами і тому не включаються до цієї товарної позиції.

Органічні поверхнево-активні речовини можуть бути:

. Аніонними, причому в цьому випадку вони дисоціюють у водному розчині з утворенням негативно заряджених органічних іонів, відповідальних за поверхневу активність. Приклади: сульфати та сульфонати жирів, рослинних олій (тригліцеридів) або смоляних кислот; сульфати та сульфонати, одержані з жирних спиртів; нафтові сульфонати, наприклад, лужних металів (включаючи ті, які містять мінеральні оливи), амонію або етаноламінів; алкілполіефірсульфати; алкілсульфонати чи алкілфенілефірсульфонати; алкілсульфати, алкіларилсульфонати (наприклад, технічні додецилбензолсульфонати).

Ці поверхнево-активні речовини можуть містити як домішки, що попадають у процесі виробництва, невеликі кількості жирних спиртів, алкілати або інші гідрофобні сировинні матеріали, що не пройшли сульфатування чи сульфування. Вони також можуть містити сульфат натрію або інші залишкові неорганічні солі в кількості, що як правило не перевищує 15 % у розрахунку на безводні солі.

. Катіонними, які дисоціюють у водному розчині з утворенням позитивно заряджених органічних іонів, відповідальних за поверхневу активність. Приклади: солі жирних амінів і четвертинних амонієвих основ.

. Неіоногенними, що не створюють іонів у водному розчині. Їхня розчинність у воді має місце завдяки присутності молекул з функціональними групами, які мають сильну спорідненість з водою. Приклади: продукти конденсації жирних спиртів, жирних кислот або алкілфенолів з оксидом етилену; етоксилати амідів жирних кислот.

. Амфолітичними з одночасною аніонною і катіонною активністю, причому залежно від середовища вони можуть дисоціювати у водному розчині і надавати сполуці властивості аніонної чи катіонної поверхнево-активної речовини.

Ця іонна поведінка аналогічна тій, яка має місце в амфотерних сполуках у найширшому змісті слова. Вони, наприклад, можуть являти собою алкілбетаїнові чи сульфобетаїнові білки, продукти їхнього розкладання і заміщені похідні амінокарбонової, аміносульфонової, аміносіркової і амінофосфорної кислот.. Поверхнево-активні засоби, мийні засоби (включаючи допоміжні мийні засоби) і чистильні засоби з вмістом або без вмісту мила (крім включених до товарної позиції 3401)

Ця група складається з трьох категорій засобів:

А. Поверхнево-активні засоби.

Вони включають:

. Суміші поверхнево-активних речовин, перерахованих у пункті I вище (наприклад, сульфорицинолеати, змішані із сульфованими алкілнафталінами або сульфатованими жирними спиртами).

. Розчини або дисперсії поверхнево-активних речовин, перерахованих у пункті I вище, в органічному розчиннику (наприклад, розчин сульфатованого жирного спирту в циклогексанолі чи в тетрагідронафталіні).

. Інші суміші на основі вищезазначеної в пункті I поверхнево-активної речовини (наприклад, поверхнево-активні препарати з вмістом певної частки мила, такі як алкілбензолсульфонат зі стеаратом натрію).

. Розчини або дисперсії мила в органічному розчиннику, такому як циклогексанол. (Розчини мила у воді, які можуть містити невелику кількість, що як правило не перевищує 5 %, доданого спирту чи гліцерину, є рідкими милами товарної позиції 3401).

Поверхнево-активні засоби використовують для багатьох промислових цілей завдяки властивій їм здатності чистити, змочувати, емульгувати або диспергувати, наприклад:) мийні засоби в текстильній промисловості для видалення жирів і забруднювальної речовини з текстильних виробів у процесі виробництва та оздоблювальних операцій;

ї) змочувальні речовини, емульгатори, добавки, що полегшують повне заповнення, і освітлюючі (відбілювальні) агенти для текстильної промисловості;

й) добавки для вимочування (сирих (необроблених) шкір), знежирювальні засоби, змочувальні речовини (для використання у фарбуванні), вирівнювальні речовини або тонери для шкіряної або хутряної промисловості;

к) основні матеріали для виробництва мийних засобів, перерахованих у пункті Б нижче (наприклад, аніонні поверхнево-активні препарати, які можуть містити як залишок, так і спеціальні добавки значну кількість сульфату натрію чи інших неорганічних солей, що утворюються в процесі виробництва поверхнево-активних речовин);

л) диспергувальні агенти для виробництва паперу або синтетичного каучуку;

м) флотаційні добавки для гірничодобувної промисловості;

н) емульгатори для виготовлення фармацевтичної продукції або косметичних засобів.

Б. Мийні засоби (включаючи допоміжні мийні засоби) та чистильні засоби на основі мила або інших органічних поверхнево-активних речовин.

Ця категорія речовин включає мийні засоби, допоміжні мийні засоби та деякі засоби для чищення. Ці різні засоби містять головні компоненти та один або кілька допоміжних компонентів. Присутність цих останніх компонентів, зокрема, відрізняє їх від вищеописаних у пункті А.

Головні компоненти цих засобів є синтетичними поверхнево-активними речовинами чи милами, або їх сумішами.

Допоміжні компоненти такі:

. Основні компоненти (наприклад, поліфосфати, карбонати, силікати чи борати натрію, солі нітрилтриоцтової кислоти (NTA).

. Підсилювачі (наприклад, алканоламіди, аміди жирних кислот, оксиди жирних амінів).

. Наповнювачі (наприклад, сульфат чи хлорид натрію).

. Другорядні речовини (наприклад, хімічні чи оптичні відбілювачі, добавки проти повторного випадання осаду, інгібітори корозії, антистатики, барвники, запашні речовини, бактерициди, ферменти).

Ці речовини змушують забрудників спливати на поверхню і переводять їх у розчин або дисперсію.

Мийні засоби на основі поверхнево-активних речовинах, відомі також під назвою детергентів. Цей тип засобів використовується для прання одягу, а також для миття посуду чи кухонних речей.

Вони можуть бути рідкими, порошкоподібними чи пастоподібними і використовуються в побуті або для промислових цілей. Туалетні та мийні засоби у вигляді брусків, брикетів або фігурних виробів включаються до товарної позиції 3401.

Допоміжні мийні засоби використовуються для замочування (яке передує прання), прополіскування або відбілювання одягу, білизни і т.д.

Чистильні засоби використовують для очищення підлоги, вікон чи інших поверхонь. Вони також можуть містити невеликі кількості запашних речовин.

В. Чистильні або знежирювальні засоби не на основі мила або інших органічних поверхнево-активних речовин.

До їх числа входять:) кислотні чи лужні очисники спеціальної рецептури для очищення сангігієнічних пристроїв, сковорідок і т.д., наприклад, очисники, що містять гідросульфат натрію (кислий сірчанокислий натрій) або суміш гіпохлориту натрію і фосфату тринатрію (ортофосфату натрію);

ї) засоби для знежирення або чищення, які використовують, наприклад, у молочній чи пивоварній промисловості, на основі:

лужних речовин, таких як карбонат натрію чи каустична сода; або

розчинників і емульгаторів.

Ця група продуктів може містити невеликі кількості мила або інших поверхнево-активних речовин.

До цієї товарної позиції не включаються:

а) шампуні чи піномийні суміші для ванн, або засоби гігієни індивідуального призначення з вмістом або без вмісту мила чи інших поверхнево-активних речовин (група 33);

б) папір, вата, повсть, фетр і неткані матеріали, просочені або покриті мийним засобом (товарна позиція 3401);

в) засоби з вмістом поверхнево-активних речовин, де поверхнево-активна функція або не потрібна, або носить лише допоміжний характер щодо основної функції засобу (товарні позиції 3403, 3405, 3808, 3809, 3824 і т.д. залежно від конкретного випадку);

г) абразивні препарати з вмістом поверхнево-активних речовин (пасти для чищення і порошки) (товарна позиція 3405);

ґ) водонерозчинні нафтенати, нафтові сульфонати та інші не розчинні у воді поверхнево-активні речовини та засоби. Вони включаються до товарної позиції 3824 за умови, що вони не включаються до якоїсь більш конкретної позиції.

Пояснення до товарної позиції 3403:


Засоби змащувальні (включаючи змащувально-охолоджувальні емульсії для різальних інструментів, засоби для змащування різьби болтів і гайок, засоби для видалення іржі або антикорозійні засоби та засоби для змащування форм для кращого видалення виробів з форм, виготовлених на основі мастильних матеріалів), а також засобів, які використовують для просочення текстильних матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, за винятком засобів, що містять 70 мас. % і більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів:

з вмістом нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів:

11 00 00

- засоби для обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів

19

- інші:

19 10 00

- - з вмістом 70 мас. % або більше мінеральної оливи з нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів, які не вважаються основними складовими

- - інші:

19 91 00

- - - засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

19 99 00

- - - інші

інші:

91 00 00

- засоби для обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів

99

- інші:

99 10 00

- - засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

99 90 00

- - інші

До цієї товарної позиції включаються, серед іншого, готові суміші таких типів за умови, що вони не містять 70 мас. % чи більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів (див. товарну позицію 2710):

А. Мастильні матеріали, призначені для зниження тертя між рухомими частинами машин, транспортних засобів, літальних апаратів або інших пристроїв, апаратів або інструментів. Такі мастила звичайно складаються або основані на сумішах олій та олив тваринного, рослинного чи мінерального походження, жирах чи мастильних матеріалах, часто з добавками (наприклад, графіту, дисульфіду молібдену, тальку, сажі, кальцієвого чи інших металевих мил, пеку чи інгібіторів корозії, антиокисників і т.д.). Проте до цієї товарної позиції також включаються синтетичні мастильні матеріали, основані, наприклад, на діоктил- чи дінонілсебацинаті, складних фосфорних ефірах, поліхлорбіфенілах, поліетилен- чи поліпропіленгліколі. Ці синтетичні мастильні матеріали, які включають «консистентний мастильний матеріал» на основі силіконів або мастильних олив для реактивних двигунів, призначені для роботи в строго спеціальних умовах (наприклад, вогнетривкі мастила, мастила підшипників прецизійних контрольно-вимірювальних приладів або реактивних двигунів).

Б. Мастильні матеріали, які використовують для волочіння дроту, що забезпечують ковзання пруткової заготовки в процесі протягання крізь фільєру або волочильну дошку. Такі мастила включають деякі водні емульсії тваринного жиру та сірчаної кислоти; суміші натрієвого мила, стеарату алюмінію, мінеральних олив і води; суміші олив, жирів і сульфоолеатів; суміші в порошкоподібній формі кальцієвого мила та вапна.

В. Змащувально-охолоджувальні емульсії для різальних інструментів. Вони переважно основані на оліях та оливах тваринного, рослинного чи мінерального походження, часто з доданням поверхнево-активних речовин.

Препарати (наприклад, на основі нафтових сульфонатів або інших поверхнево-активних речовин) для виготовлення змащувально-охолоджувальних емульсій для різальних інструментів, але здебільшого не придатні для безпосереднього використання в такій якості, не включаються (товарна позиція 3402).

Г. Засоби для змащування різьби болтів і гайок. Ці засоби призначені для ослаблення затягування болтів, гайок та інших частин. Вони звичайно складаються, перш за все, з мастильних олив і можуть також містити тверді мастильні матеріали, розчинники, поверхнево-активні речовини, засоби для видалення іржі та ін.

Ґ. Засоби для видалення іржі або антикорозійні речовини, що складаються переважно з мастил.

Д. Препарати для змащування форм для кращого видалення виробів з форм, виготовлені на основі мастил, які використовують в різних галузях промисловості (наприклад, для виробництва полімерних матеріалів, каучуків, у будівництві, ливарництві), такі як

. Олії та оливи мінерального, рослинного чи тваринного походження або інші жирні речовини (включаючи сульфовані, окислені чи гідрогенізовані) у суміші або емульговані восками, лецитином чи антиокисниками.

. Суміші, що містять силіконові мастильні матеріали або оливи.

. Суміші порошків графіту, тальку, слюди, бентонітової глини або алюмінію з оліями, жирними речовинами, восками і т.д.

Проте до цієї товарної позиції не включаються харчові суміші або готові продукти тваринних чи рослинних жирів або олій, які використовують для змащування форм для кращого видалення виробів з форм (наприклад, мастильні матеріали для форм, які застосовують у пекарнях) (товарна позиція 1517).

Е. Засоби для змащення, замаслювання або жирування текстильних матеріалів, шкіри, шкур, хутра і т.д. Вони можуть використовуватися для змащення чи змякшення текстильних волокон у процесі прядіння, для «набивання» шкіри і т.д. Вони включають, наприклад, суміші мінеральної оливи або жирних речовин з поверхнево-активними речовинами (наприклад, сульфорицинолеати); дисперговані у воді текстильні мастильні засоби з високим вмістом поверхнево-активних речовин разом з мінеральними оливами та іншими хімікатами.

До цієї товарної позиції також включаються:

. Стабілізовані суспензії дисульфіду молібдену в мінеральній оливі з вмістом 70 мас. % і більше мінеральної оливи для додання в невеликих кількостях, завдяки їхнім особливим мастильним властивостям, до мастил для двигунів та ін., дисульфід молібдену є основним компонентом.

. Засоби для видалення іржі на основі ланоліну і розчинені в уайт-спіриті, навіть якщо вміст уайт-спіриту досягає 70 мас. % і більше.

. Пасти, що не твердіють, які складаються з вазеліну і кальцієвого мила, для використання під час змащення та ущільнення стиків і щілин (зазорів) в процесі складання вакуумних перемикачів.

До цієї товарної позиції також не включаються:

а) штучна дегра (товарна позиція 1522);

б) колоїдний чи напівколоїдний графіт або графітові пасти товарної позиції 3801;

в) суміші для запобігання прослизання привідних пасів (товарна позиція 3824) та засоби для видалення іржі (товарна позиція 3824).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

19 91

Ця товрна категорія охоплює засоби, згадувані в Поясненнях до товарної позиції 3403, перший абзац, (A), які містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних матеріалів.

Ця товарна категорія не включає засоби, які містять 70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних мінералів. Коли ці нафтопродукти є основним складником засобу, вони входять до товарної підпозиції 2710 00, а в інших випадках - до товарної категорії 3403 19 10.

91 00 - 3403 99 90

Ці товарні категорії охоплюють засоби типу, згадуваного в позиції 3403, які не містять нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних матеріалів. Вираз нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних мінералів поширюється на продукти, визначені в Примітці 2 до групи 27.

Ці товарні категорії включають:

) змащувальні засоби, які складаються з дисульфіду молібдену і пропіленгліколю, та інші змащувальні засоби з основою з дисульфіду молібдену, концентровані або у вигляді олівців, стрижнів, невеликих пластин, листів тощо;

) засоби для змащування форм для кращого видалення виробів з форм, які складаються з водної дисперсії поліетиленового воску і аміноспиртового мила;

) змащувальні засоби з основою з натрійового мила або кальційового мила і бораксу, призначені для захисту та змащування сталевого дроту під час операції з його витягування.

99 10

Ця товарна категорія включає продукти, згадувані в Поясненнях до товарної позиції 3403, перший абзац, (A), які не містять нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів.

Пояснення до товарної позиції 3404:


Воски штучні та готові воски:

10 00 00

з хімічно модифікованого лігніту (бурого вугілля)

20 00 00

з поліетиленгліколю

90

інші:

90 10 00

- воски готові, включаючи сургучі

90 90

- інші:

90 90 10

- - поліетиленовий віск

90 90 90

- - інші

До цієї товарної позиції включаються штучні воски (іноді відомі в промисловості як «синтетичні воски») та готові воски, відповідно до примітки 5 до цієї групи, які складаються (з) або містять органічні речовини з порівняно високою молекулярною масою і які не є окремими сполуками визначеного хімічного складу.

Цими восками є:

А. Одержані хімічним шляхом органічні продукти з воскоподібними властивостями, розчинні або не розчинні у воді. Воски товарної позиції 2712, одержані синтетично або іншим способом (наприклад, воски, одержані за процесом Фішера-Тропша, що складаються звичайно з вуглеводнів), проте, не включаються. Водорозчинні воскоподібні продукти з поверхнево-активними властивостями також не включаються (товарна позиція 3402).

Б. Продукти, одержані змішуванням двох або більше різних восків тваринного походження, різних восків рослинного походження чи різних восків інших класів або змішуванням восків різних класів (тваринних, рослинних або інших) (наприклад, суміші різних видів рослинних восків і суміші мінерального воску з рослинним воском). Проте суміші мінеральних восків не включаються (товарна позиція 2712).

В. Продукти з воскоподібними властивостями на основі одного або кількох восків, що містять жири, смоли, мінеральні речовини або інші матеріали. Незмішані тваринні або рослинні воски, рафіновані або нерафіновані, забарвлені або незабарвлені, проте, не включаються (товарна позиція 1521). Незмішані мінеральні воски або суміші мінеральних восків, забарвлені чи незабарвлені, також не включаються (товарна позиція 2712).

Продукти, вищеописані у пунктах А, Б і В, коли змішані з рідким середовищем, дисперговані (суспендовані чи емульговані) або розчинені в рідкому середовищі, проте, не включаються до цієї товарної позиції (товарні позиції 3405, 3809 і т.д.).

Воски, вищезазначені в пунктах А і В, повинні мати:

) температуру краплепадіння вище 40 °С; і

) вязкість під час вимірювання методом ротаційної віскозиметрії не вище 10 Па·с (або 10 000 сантипуаз) за температури на 10 °С вищої, ніж їхня температура краплепадіння.

Крім того, такі продукти звичайно виявляють такі властивості:

а) вони набувають полірованої поверхні під час легкого потирання;

б) їх консистентність і розчинність багато в чому залежать від температури;

в) за температури 20 °С:) деякі з них стають мякими і легко формуються (проте не проявляючи липкості або переходу у форму рідини) (мякі воски), інші стають крихкими (тверді воски);) вони непрозорі, але можуть стать напівпрозорими;

г) за температури вище 40 °С вони плавляться без розкладання;

ґ) коли температура перевищує точку плавлення, їх нелегко витягати в нитку;

д) вони є поганими провідниками тепла та електрики.

Воски цієї товарної позиції можуть мати різний хімічний склад. Такі воски включають:

. Поліалкіленові воски (наприклад, поліетиленовий віск). Застосовують як пакувальний матеріал, мастила в текстильній промисловості, полірувальні засоби і т.д.

. Воски, одержані частковим окисненням вуглеводневих восків (такі, як синтетичний чи природний парафін). Знаходять широке застосування в поліролях, покриттях, мастильних матеріалах і т.д.

. Воски, що складаються з сумішей хлорпарафінів, поліхлорбіфенілів чи поліхлорнафталінів. Використовуються для підвищення вогнетривкості як ізоляційні матеріали, просочення для конденсаторів, як мастила, консерванти для деревини і т.д.

. Поліетиленгліколеві воски. Вони водорозчинні і використовуються в косметиці чи фармацевтиці як звязувальна речовина, помякшувач, консервант і як адгезиви для текстильних матеріалів або паперу, у друкарських фарбах або композиціях на основі каучуку і т.д.

. Воски, що складаються із сумішей жирних кетонів, складних ефірів жирних кислот (таких, як пропіленглікольмоностеарат, модифікований невеликою кількістю мила, і суміш гліцеринмоно- і дистеарату, етерифікована винною та оцтовою кислотою), амінів чи амідів жирних кислот. Використовуються в косметиці, полірувальних засобах, фарбах і т.д.

. Воски, одержані частковою або повною хімічною модифікацією природних восків, таких як лігнітовий віск.

. Воски, що складаються з двох або більше різних восків (крім сумішей мінеральних восків, що включаються до товарної позиції 2712) чи з одного або кількох восків з іншим матеріалом, наприклад, віск, що складається з парафіну і поліетилену, для використання як покриття, віск, що складається з парафіну і стеаринової кислоти, для використання як сировина для виробництва свічок, віск, що складається з окисленого вуглеводневого воску і емульгатора; сургуч і воски аналогічного складу, крім продуктів товарної позиції 3214, незалежно від їхньої форми в готовому вигляді.

Вищевказані воски, якщо вони забарвлені, також включаються до цієї товарної позиції.

Крім вищенаведених винятків, до цієї товарної позиції не включаються:

а) ланолінові спирти, навіть якщо мають властивості восків (товарна позиція 1505);

б) гідрогенізовані олії, навіть якщо мають властивості восків (товарна позиція 1516);

в) окремі органічні сполуки визначеного хімічного складу (група 29);

г) «зуболікарський віск» і «суміші для одержання зліпків зубів», розфасовані для роздрібної торгівлі або у вигляді плиток, у формі підків, брусків чи аналогічних форм (товарна позиція 3407);

ґ) промислові монокарбонові жирні кислоти та промислові спирти ряду жирів, навіть якщо мають властивості восків (товарна позиція 3823);

д) суміші моно-, ди- і триефірів жирних кислот і гліцерину, що не мають властивостей восків (товарна позиція 3824);

е) змішані поліхлорбіфеніли та змішані хлорпарафіни, що не мають властивостей восків (товарна позиція 3824);

є) змішані поліетиленгліколі, що не мають властивостей восків (наприклад, товарна позиція 3824 або 3907);

ж) поліетилени, що не мають властивостей восків (наприклад, товарна позиція 3901).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

90 10

Ця товарна категорія охоплює продукти, перелічені в Поясненнях до товарної позиції 3404, перший абзац, (Б) і (В).

90 90

Ця товарна категорія охоплює воски, згадувані в Поясненнях до товарної позиції 3404, перший абзац, (A).

Пояснення до товарної позиції 3405:


Вакси та креми для чищення взуття, воскові мастики, полірувальні засоби для догляду за меблями, підлогою, кузовами транспортних засобів, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогічні засоби (у тому числі папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, пластмаси або гума пориста, просочені або вкриті цими речовинами), за винятком восків товарної позиції 3404:

10 00 00

вакси, креми та аналогічні засоби для чищення взуття або шкіри

20 00 00

воскові мастики та аналогічні засоби для догляду за дерев'яними меблями, підлогами та іншими дерев'яними поверхнями

30 00 00

полірувальні та аналогічні засоби для догляду за кузовами транспортних засобів, крім полірувальних засобів для металів

40 00 00

пасти, порошки та інші очисні засоби

90

інші:

90 10 00

- засоби для полірування металевих поверхонь

90 90 00

- інші

До цієї товарної позиції включаються вакси та креми для чищення взуття, полірувальні засоби та мастики для меблів, підлог, кузовів транспортних засобів, скла або металів (столове срібло, мідь та ін.) і готові чистильні пасти чи порошки для чищення кухонного посуду, раковин, керамічної плитки, печей та ін. та аналогічні засоби, такі як вакси та креми для шкіри. До цієї товарної позиції також включаються полірувальні засоби з консервувальними властивостями.

Ці засоби можуть бути на основі воску, абразивів або інших речовин. Прикладами таких засобів є:

. Воски та полірувальні засоби, що складаються з восків, просочені скипидаром або емульговані у водному середовищі і часто з вмістом доданого барвника.

. Полірувальні засоби для металу і полірувальні засоби для скла, що складаються з дуже мяких полірувальних матеріалів, таких як крейда чи кізельгур у суспензії в суміші емульсії уайт-спіриту та рідкого мила.

. Полірувальні продукти для оброблення металу та ін. або дрібно подрібнені продукти, що містять алмазний порошок чи алмазний пил.

. Чистильні порошки, що складаються із сумішей дуже дрібно подрібненого піску з карбонатом натрію і милом. Чистильні пасти одержують звязуванням цих порошків, наприклад, з розчином восків у мастильній мінеральній оливі.

Ці засоби, які часто розфасовують для роздрібної торгівлі і звичайно бувають у вигляді рідин, паст, порошків, таблеток, паличок та ін., можуть бути використані як у побутових, так і в промислових цілях.

До цієї товарної позиції також включаються папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, пластмаси чи гума, пористі, просочені або вкриті такими засобами, але ткані ганчірки для кухонь і витирання пилу та металеві мочалки для чищення каструль і сковорідок з аналогічним просоченням чи покриттями не включаються (розділи ХI і ХV, відповідно).

До цієї товарної позиції також не включаються:

а) абразивні порошки, якщо вони не входять до складу суміші (здебільшого група 25 або 28);

б) відбілювачі для взуття в таблетках і готові рідкі барвники для замшевого взуття (товарна позиція 3210);

в) дегра та штучна дегра (товарна позиція 1522); інші олії, оливи та мастильні матеріали для оброблення шкіри (група 15, товарні позиції 2710, 3403, 3824 і т.д.);

г) рідини для сухого чищення і видалення плям під час чищення одягу, що класифікуються за їхнім складом (як правило, як бензин товарної позиції 2710 або як продукти товарної позиції 3814 або 3824).

Додаткові пояснення до товарних категорій:

10 00

Первинні матеріали, використовувані у виробництві продуктів для взуття, складаються звичайно з восків (тваринних, рослинних, мінеральних або штучних), летких розчинників (терпентинові спирти, уайт-спирит тощо), барвників та різних інших речовин (спирт, боракс, штучні оливи, емульгатори тощо).

Фарби для взуття, зокрема, для взуття з замші, не є продуктами типу вакс та кремів і входять в категорію 3212 90 90 (якщо вони, як це звичайно відбувається, фасовані або паковані для роздрібної торгівлі). З цієї категорії також виключаються освітлювачі для взуття, які входять в категорію 3210 00 90. Креми для взуття підпадають звичайно під категорію 3403 11 00 або 3403 91 00.

20 00

Продукти, призначені для догляду за деревяними поверхнями (підлоги, меблі, деревяні вироби), мають очищувальні властивості і після висихання та іноді полірування залишають на поверхнях, на які їх наносять, тонкий захисний шар, роблять яскравішим їхній колір або надають їм глянцуватого вигляду. Продукти цього типу звичайно постачаються фасованими в банки, пляшки, у вигляді просочених подушечок або в аерозольних флаконах. У виробництві, поряд із восками, розчинниками, барвниками і спеціальними добавками, що входять до складу вакс та кремів для взуття, часто використовуються деякі з наведених нижче продуктів: жирні кислоти, рослинні олії (наприклад, пальмова олія, лляна олія) або мінеральні оливи, мило або поверхнево-активні речовини, смоли (копалову, смоляну або каніфолеву тощо), силікони, запашні речовини (наприклад, екстракт сосни, розмарин), інсектициди тощо, крім абразивів.

30 00

Продукти, призначені для догляду за кузовами транспортних засобів, звичайно складаються з воскової емульсії або розчину, які містять силікони, олії, емульгувальні агенти з можливим додання мяких абразивів.

40 00

Очисні порошки для ванн, унітазів, плитки тощо складаються з дуже тонко помелених абразивних сумішей (наприклад, пемзи, пісковика) і пульверизованих очищувачів (наприклад, поверхнево-активні речовини з активними аніонами, мильний порошок, фосфат натрію, безводний карбонат натрію). Вони звичайно фасуються в банки або пакети. Пасти для чищення - це очисні засоби, вироблені звязуванням порошків з, наприклад, восковим розчином.

90 10

Засоби для полірування металевих поверхонь призначені для відновлення, шляхом оброблення поверхні, оригінального вигляду кородованих, забруднених або пошкоджених атмосферною дією металевих поверхонь. Цей ефект досягається завдяки шліфуванню (механічна полірувальна дія абразиву) і хімічної або очисної дії кислот або лугів на оксиди, сульфіди та різного роду наліти.

Первинними матеріалами, використовуваними у виробництві засобів для полірування металевих поверхонь, є дуже тонко помелені абразиви (наприклад, пемза, крейда, кизельгур, триплоіт, бетоніт, діоксид кремнію), кислоти (наприклад, оксалінова кислота, олеїнова кислота, фосфорна кислота, сірчана кислота) леткі розчинники (наприклад, уайт-спірит, трихлоретилен, денатурований спирт), луги (наприклад, аміак, поташ), поверхнево-активні речовини, такі як жирні кислоти сульфокислоти, жири, мило і в деяких випадках барвники та синтетичні запашні речовини.

Засоби для полірування металевих поверхонь виробляються у вигляді порошку, паст, різних препаратів (кремів або емульсій) і рідин. Залежно від типу, вони постачаються фасованими в пляшки, банки, металеві тюбики, пакети або у вигляді невеликих кавалків, конусів, паличок тощо.

90 90

Ця товарна категорія включає зокрема:

) полірувальні засоби для скла, що звичайно містять воду, спирт, малу кількість амонію або кислоти (наприклад, оксалінової, винної) і мякого абразиву;

) засоби для полірування, викінчення і легкого шліфування інших матеріалів.

Пояснення до товарної позиції 3406:

00

Свічки будь-які (парафінові, стеаринові, сальні, воскові, прості та фігурні) та аналогічні вироби:

свічки:

00 11 00

- прості, неароматизовані

00 19 00

- інші

00 90 00

інші

Свічки, тонкі воскові свічки (включаючи свічки у формі кулі або спіралі) і т.д. звичайно виготовляють з твердого яловичого або баранячого жиру, стеарину, парафіну або інших восків.

До цієї товарної позиції включаються ці товари незалежно від того, чи були вони забарвлені, ароматизовані, декоровані чи ні.

До цієї товарної позиції також включаються нічні ліхтарики для світіння на плаву з поплавцем.

До цієї товарної позиції не включаються:

а) свічки для лікування астми (товарна позиція 3004);

б) воскові сірники (товарна позиція 3605);

в) оброблені сіркою стрічки, ґноти та свічки (товарна позиція 3808).

Пояснення до товарної позиції 3407:

00 00 00

Пасти для ліплення, включаючи ті, що виготовляються для дитячих розваг; препарати, які називають "стоматологічними восками", або суміші для одержання зліпків зубів, розфасовані у наборах, в упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді плиток, підковок, брусків тощо; інші препарати для зуболікувальних цілей, виготовлені на основі гіпсу (кальцинованого гіпсу або сульфату кальцію)

А. Пасти для ліплення.

Являють собою суміші з полімерних матеріалів, які звичайно використовують художники або золотих справ майстри для виготовлення моделей, а також призначені для дитячих занять.

Найчастіше їх основою є олеат цинку. Вони також містять воски, світлу (медичну) олію та каолін і злегка жирні на дотик.

Інші види являють собою суміші целюлозної маси і каоліну зі звязувальними речовинами.

Ці пасти звичайно забарвлені і подані навалом або у вигляді брусків, паличок, плиток і т.д.

Підібрані пасти для ліплення, включаючи пластилін для дитячого ліплення, також включаються до цієї товарної позиції.

Б. Препарати, відомі як «стоматологічний віск» або як «суміші для одержання зліпків зубів».

Ці препарати з різним складом для застосування в стоматологічній практиці у процесі одержання зліпків зубів. Вони звичайно складаються з воску, пластмас або гутаперчі, у суміші з такими продуктами, як каніфоль, шелак і наповнювачі (наприклад, порошкоподібна слюда), і звичайно забарвлені. Вони можуть бути твердими чи злегка мякими.

Ці препарати включаються сюди, лише якщо розфасовані у наборах, в упакуваннях для роздрібної торгівлі або у вигляді плиток, підківок (суцільних або порожнистих), брусків або аналогічних форм. Якщо розфасовані інакше (наприклад, навалом), то вони класифікуються відповідно до їхнього складу (товарні позиції 3404, 3824 і т.д.).

В. Інші препарати для стоматологічних цілей, виготовлені на основі гіпсу (кальцинованого гіпсу або сульфату кальцію).

Ці препарати включають суміші з гіпсу та лужних альгінатів чи метилцелюлози і суміші з гіпсу, забарвленого чи незабарвленого, з такими продуктами, як крохмаль і ванільний ароматизатор. Вони використовуються для одержання зліпків зубів, для виготовлення моделей або для інших стоматологічних цілей і включаються до цієї позиції незалежно від форми, в якій вони подані. Такі препарати не слід плутати з гіпсами, що містять лише невеликі кількості прискорювачів або сповільнювачів (товарна позиція 2520).

До цієї товарної позиції не включаються зубні цементи та інші матеріали для пломбування зубів (товарна позиція 3006).


Теги: Дослідження якості мила марки "Дитяче" від вітчизняних та іноземних виробників та особливостей документального оформлення імпортної продукції (за матеріалами ПФ "ІМПУЛЬС")  Диплом  Мировая экономика, МЭО
Просмотров: 21262
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Дослідження якості мила марки "Дитяче" від вітчизняних та іноземних виробників та особливостей документального оформлення імпортної продукції (за матеріалами ПФ "ІМПУЛЬС")
Назад