Облік касових та банківських операцій

 

Контрольна робота з теми:

Облік касових та банківських операцій

1. Облік касових операцій


Для здійснення розрахунків готівкою кожне підприємство повинне мати касу і вести касову книгу за встановленою формою. Розмір сум готівки в касі обмежений встановленим лімітом.

Готівка може надходити до каси підприємства з обслуговуючого банку чи від покупців за іншими підставами.

Основними документами, що оформлюють оприбуткування і витрачання коштів з каси підприємства, є прибуткові і видаткові касові ордери відповідно.

Для обліку наявності і руху наявних коштів у типовій конфігурації використовуються субрахунки 301 "Каса в національній валюті" і 302 "Каса в іноземній валюті". В Плані рахунків конфігурації для субрахунку 302 встановлена ознака ведення валютного обліку.

Для автоматичного оформлення операцій, пов'язаних з надходженням наявних коштів до каси підприємства в типовій конфігурації передбачено документ "Приходный кассовый ордер" (див. рис. 1.1), який може реєструвати різні за змістом і по-різному віддзеркалюваних в обліку операції. Реквізит "Вид операции" екранної форми документа може приймати різні значення відповідно до порядку оприбуткування грошових коштів в касу:

від підзвітних осіб;

від покупців і замовників:

з поточного рахунку;

з інших джерел.

У групі "Касса" потрібно вказати касу з відповідного довідника і черговий номер для друкованої форми прибуткового касового ордера. Програма здійснює автоматичну нумерацію прибуткових і видаткових документів, в даному випадку, за замовчуванням програма пропонує черговий номер, збільшуючи на одиницю поточне значення відповідного реквізиту обраного елемента довідника.

Група "Аналитика, первое событие" містить реквізити для вибору кореспондуючого бухгалтерського рахунку, аналітики по ньому й аналітики по ПДВ. При одержанні грошей від підзвітної особи реквізит "Субконто" буде пропонувати вибір з довідника "Сотрудники", при надходженні грошей з банку - з довідника "Счета нашей фирмы", в інших випадках - з довідника "Контрагенты". У випадку надходження грошей від покупця необхідно вибрати замовлення, що оплачується. Для вибору замовлення призначена кнопка "... ". При натисканні на неї відкривається журнал "Отбор заказов по контрагенту". У ньому будуть відібрані тільки замовлення, зазначені в реквізиті "Субконто" покупця. Подвійний натиск на рядку із замовленням призведе до вибору замовлення в реквізит "Заказ". Після цього вікно журналу можна закрити і продовжити заповнення ордеру.

В розділі "Аналитика, первое событие" суми попереднього відвантаження, необхідні для правильного формування проводок по першій події, можуть бути розраховані автоматично чи безпосередньо зазначені вручну в діалоговій формі документа. Для введення суми і ПДВ попереднього відвантаження потрібно встановити параметр "Указать сумму отгрузки вручную". Сума вказується у валюті обраної каси.

Реквізит "Расход (доход)" групи "Валовые доходы/расходы" може приймати значення: "+" - віднести операцію до валових доходів, "-" - віднести операцію до валових витрат, "0" - не відносити ні до доходів, ні до витрат. У реквізиті "Субконто" вказується аналітика рахунку обліку валових доходів (витрат).

Джерело надходження готівки в касу встановлюється шляхом вибору відповідного елемента із запропонованого списку в реквізиті "Вид прихода денег".

В деяких випадках прибутковий касовий ордер не повинен формувати бухгалтерських проводок. Наприклад, у випадку одержання коштів з поточного рахунку проводки можуть бути сформовані документом "Банковская выписка", тому проведення ордера призведе до подвоєння сум в обліку. Для того, щоб уникнути подібних ситуацій, призначено параметр "Только зарегистрировать".

Реквізити "Основание", "Приложение", "По документу", "Кассир", "Примечание" використовуються для формування друкованої форми документа.

Витрачання готівки, яка знаходиться в касі, оформлюється видатковим касовим ордером.

Для автоматичного оформлення операцій, пов'язаних з витрачанням грошових коштів з каси підприємства в типовій конфігурації передбачено документ "Расходный кассовый ордер" (рис. 1.2).

Перше поле цього документу призначене для введення номеру документу, при чому першому документу автоматично присвоюється номер 000001. В другому полі вказується дата складання документу. Всі інші дані цього документу заповнюються аналогічно до щойно розглянутого ПКО, з різницею лише в тому, що ВКО складається на видачу готівки з каси.

Слід відмітити, що у типовій конфігурації передбачена константа "Проводки только кассовыми ордерами". Якщо вона встановлена в значення "Да", то всі рухи наявних коштів підприємства повинні бути оформлені тільки касовими ордерами, оскільки проведення будь-яких інших документів, що оформлюють оприбуткування або витрачання готівки з каси підприємства не викликає формування проводок в кореспонденції з рахунком 30 "Каса". В цьому випадку типова конфігурація буде містити повну інформацію для формування касової книги. В іншому випадку (константа встановлена в значення "Нет") для проводок, сформованих іншими документами, що оформлюють рух готівки, не можна буде встановити номер відповідного прибуткового (видаткового) касового ордера.

Всі надходження і витрачання готівки підприємства відображаються в касовій книзі.

Кожне підприємство веде тільки одну касову книгу, яка повинна бути пронумерована, прошнурована й опечатана сургучевою або мастичною печаткою. Кількість аркушів у касовій книзі завіряється підписами керівника і головного бухгалтера даного підприємства.

Записи до касової книги здійснюються касиром відразу ж після одержання чи видачі грошей по кожному ордеру. Крім того, щодня наприкінці робочого дня касир підраховує підсумок за день, виводить залишок грошей в касі на наступне число і передає в бухгалтерію як звіт касира другий відривний лист (копію записів у касовій книзі за день) із прибутковими і видатковими касовими документами під розписку в касовій книзі. Для формування звіту по касових операціях у типовій конфігурації призначений звіт "Кассовая книга". Даний звіт формується на підставі проводок з рахунком 30 "Каса".

Для складання звіту вибирається пункт "Кассовая книга" в меню "Отчеты" головного меню й у формі введення вказується період (дата), за який необхідно сформувати звіт, номер листа касової книга і каса, для якої буде сформовано даний звіт (рис. 1.3).

При встановленні довільного періоду формування звіту він буде сформований на кожен касовий день окремим листом касової книги.

Каса вибирається з довідника "Счета нашей фирмы", тому можна одержати касову книгу для кожної готівки окремо, наприклад, для готівки в гривнях, в доларах тощо. Якщо реквізит "Касса" діалогової форми запиту залишити незаповненим, то звіт сформується по всій готівкових коштах в касі у гривневому покритті.

У формі запиту параметрів звіту можна також визначити форму останнього листа касової книги: чи буде це звичайний лист, останній лист у місяці чи в році. Крім того, якщо як період формування звіту обрано один день, то додатково можна вказати суму, виплачену з каси підприємства.

Для формування звіту необхідно натиснути кнопку "Сформировать" чи кнопку "ОК".

Сформований звіт відкривається у вигляді табличного документа, який потім може бути роздрукований. При використанні кнопки "ОК" після формування вікно форми настроювання параметрів звіту закривається. При використанні кнопки "Сформировать" вікно залишається відкритим, що дозволяє змінити параметри звіту і сформувати інший звіт.

Сформований звіт буде містити залишки на початок дати по рахунку 30 по обраній готівці (чи по всіх коштах підприємства), всі проводки по рахунку 30 по обраній готівці за цю дату, а також підсумкові обороти і залишок на кінець дня.


2. Облік операцій на поточному рахунку


В процесі фінансово-господарської діяльності у підприємства виникають розрахункові відносини з постачальниками матеріальних цінностей і послуг, із замовниками послуг і покупцями продукції, з фінансовими органами, банками, з працівниками підприємства та іншими підприємствами і особами. Розрахунки між підприємствами здійснюються переважно в безготівковій формі. Безготівкові розрахунки здійснюються шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку платника на рахунок одержувача.

Для збереження безготівкових коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій юридичним особам та фізичним особам банки відкривають рахунки.

З поточного рахунку здійснюються операції, що забезпечують комерційну й іншу діяльність підприємства (розрахунки за запаси з постачальниками і покупцями продукції; надані і отримані послуги; одержання заробітної плати і сплату обов'язкових платежів; сплату платежів до бюджету та інших державних фондів; операції, пов'язані із забезпеченням власних потреб та інші, відповідно до статутної діяльності підприємства).

Оскільки підприємство може мати декілька поточних рахунків в різних банках, то в типовій конфігурації облік на рахунку 31 "Рахунки в банку" ведеться в розрізі субконто "Наши денежные средства", що має тип довідника "Счета нашей фирмы".

Приймання та видачу грошей і безготівкові перерахування банк здійснює на підставі розрахунково-грошових документів встановленої форми, одним з яких є платіжне доручення.

Для виписки платіжних доручень у типовій конфігурації передбачено документ "Платежное поручение" (див. рис. 2.1).

Платіжні доручення нумеруються окремо по кожному з поточних рахунків.

У реквізиті "Расчет" вибирається той рахунок, з якого передбачається здійснити платіж. Черговий номер вихідного документа по обраному поточному рахунку автоматично пропонується в реквізиті "Номер платежки".

Якщо платіжне доручення оформлюється на перерахування податків, внесків, інших обов'язкових платежів, слід встановити параметр "Оплата налога/отчисления", після чого в реквізиті "Вид налога" вибрати з довідника "Налоги и отчисления" відповідний вид податку.

У реквізиті "Контрагент" вибирається підприємство, якому перераховуються гроші. Рахунок обліку взаєморозрахунків з контрагентом (рахунок обліку розрахунків з бюджетом, державними цільовими фондами) вказується в реквізиті "Счет". У випадку оплати чи повернення грошей постачальниками покупцям необхідно також зазначити замовлення. Для вибору замовлення призначена кнопка "...". При натисканні на неї відкривається журнал "Отбор заказов". Подвійне клацання на рядку із замовленням призведе до вибору замовлення в документі "Платежное поручение".

При виборі замовлення сума і ПДВ автоматично заповнюються з залишку по обраному замовленню, їх також можна відкоригувати вручну.

Для заповнення призначення платежу можна скористатися списком типових призначень платежу, обраних з довідника "Назначение платежа".

При проведенні документ "Платежное поручение" не формує бухгалтерських проводок. Факт руху грошей на поточному рахунку в типовій конфігурації відображається документом "Банковская выписка".

Уповноважені представники чи підприємства, що мають право підпису грошових документів, періодично одержують з банку виписку з поточного рахунку, тобто перелік здійснених за звітний період операцій з додатком відповідних первинних документів.

Для відображення операцій, пов'язаних з рухом коштів підприємства по поточних рахунках у гривнях і у валюті в типовій конфігурації призначений документ "Банковская выписка" (рис. 2.2).

Слід зазначити, що типова конфігурація вимагає внесення окремих банківських виписок по поточних рахунках підприємства.

Реквізит "Расчетный счет" призначений для зазначення грошового рахунку з довідника "Счета нашей фирмы".

Кожен рядок табличної частини відповідає одному платежу. Специфікацію табличної частини документа варто заповнити в наступній послідовності:

встановити ознаку того, який платіж реєструється: вхідний ("+" - надходження грошей на поточний рахунок), чи вихідний ("-" - витрачання грошей);

визначити вид надходження (витрачання грошей) шляхом вибору відповідного елемента із запропонованого списку в реквізиті "Вид прихода/расходов";

визначити кореспондуючий рахунок до рахунку 31 "Рахунки и банках";

вибрати із запропонованого списку вид ПДВ по даній операції;

вибрати об'єкт аналітичного обліку кореспондуючого рахунка;

вказати те замовлення покупця (постачальника), по якому надходять (витрачаються) гроші в тих випадках, коли платежі відносяться до взаєморозрахунків з покупцями і постачальниками. Для зручного заповнення інформації про платежі, пов’язані із взаєморозрахунками, можна використовувати кнопку "Подбор по заказам". При натисканні на дану кнопку відкривається спеціальний журнал "Отбор заказов по контрагенту". Цей журнал надає деякі додаткові можливості. По-перше, для кожного замовлення відображається його поточне сальдо взаєморозрахунків, що може бути виведене або безпосередньо в списку, або окремо в інформаційному рядку, в залежності від обраного режиму в реквізиті "Способ отражения", по-друге, в цьому журналі можна виконати добір по конкретному клієнті, тобто зробити так, щоб відображалися тільки замовлення цього клієнта. Подвійний натиск миші на рядку із замовленням призведе до додавання у виписку нового рядка;

ввести суму з ПДВ і ПДВ платежу (за замовчуванням пропонується підсумкова сума з ПДВ і підсумкова сума ПДВ документа-замовлення);

встановити в реквізиті "Д/Р" ознаку належності операції, зазначеної в рядку, до валових доходів ("+"), або до валових витрат ("-"). Якщо в цьому реквізиті вказати "О", то це буде означати, що операція не відноситься ні до валових доходів, ні до валових витрат;

вибрати об'єкт аналітики по валових доходах (валових витратах);

ввести інформацію про дану операцію, що буде виведена як текстовий коментар у сформованих по поточному рядку проводках.

Якщо реквізит „Указ. отгр.” установити в значення "Да" у реквізитах "Сумма Отгр." і "НДС Отгр." стають доступними для редагування сума і ПДВ попереднього відвантаження (оприбуткування) по даному замовленню.

Частину інформації щодо платежів підприємства можна внести в документ "Банковская выписка" автоматично, використовуючи інформацію з виписаних платіжних доручень, для чого призначена кнопка "Заполнить по платежкам". При цьому можна здійснити добір платіжних доручень, виписаних тією ж датою, що й банківська виписка (опція "За дату документа"), або виписаних протягом довільного періоду.

Кнопка "?" призначена для розрахунку підсумкової суми надходження і витрачання коштів по виписці.

Набір сформованих документом проводок залежить від виду оформлених ним платежів і позиціювання його в ланцюжку взаєморозрахунків підприємства з покупцями (постачальниками).

Якщо заповненою випискою оформлюється зарахування коштів від покупця, в результаті якого у підприємства виникає податкове зобов'язання, то при її проведенні буде сформований документ "Налоговая накладная" (за умови, що константа "Автоматического создания налоговых накладных" встановлена в значенні "Да").


3. Облік розрахунків з підзвітними особами

В програмі "1С:Бухгалтерія 7.7" облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами" з розрізі аналітичних рахунків за окремими особами.

Для обліку розрахунків з підзвітними особами в програмі "1С: Бухгалтерія 7.7" призначені наступні документи: "Приходная накладная", "Расходный кассовый ордер", "Приходний кассовый ордер", "Авансовый отчет ".

Факт видачі коштів в під звіт реєструється документом "Расходный кассовый ордер", повернення невикористаних коштів підзвітною особою в касу підприємства оформлюється за допомогою документа "Приходный кассовый ордер".

Документ "Приходная накладная" було детально розглянуто в лекції 7, але відмітимо, що якщо в цьому документі встановлено параметр програми "Через подотчетное лицо", то даний документ, що реєструє оприбуткування запасів, придбаних підзвітною особою, відображає дві різні господарські операції, що оформлюються в обліку різним набором проводок. У першому випадку відбувається часткове чи повне закриття взаєморозрахунків з постачальником через списання сум, виданих підзвітній особі, у другому випадку - просте списання сум з підзвітної особи.

Документом, що оформлює підзвітні кошти, с авансовий звіт. Документ "Авансовий отчет" (див. рис. 3.1) є багатофункціональним документом. За допомогою цього документу можна оформити як операцію по розрахунках з підзвітною особою, так і операцію оприбуткування матеріальних і нематеріальних активів придбаних підзвітною особою.

При заповненні реквізитів авансового звіту вибір підзвітної особи з довідника "Сотрудники".

В графі "Валюта" документу "Авансовий отче" необхідно зазначити валюту авансового звіту, в якій вказуються суми витрат підзвітної особи із зазначенням курсу валюти стосовно гривні. У випадку оформлення документом оприбуткування матеріальних цінностей в полі "Валюта" повинна бути зазначена гривня.

Вибором з довідника "Налоги и отчисления" визначається ставка ПДВ для даного документа та вказується місце зберігання, оприбуткованих від підзвітної особи запасів.

У табличній частині документа вказується:

дати початку і закінчення відрядження, що використовуються в основному в друкованих формах звітів про відрядження;

бухгалтерський рахунок, на який повинні бути віднесені поточні витрати та аналітика обраного рахунка;

довідкова інформація, про те, за що і по якому документу здійснено витрати;

кількість об'єктів, що оприбутковуються;

ціна без ПДВ запасів, які оприбутковуються (для витрат останні дві графи недоступні для редагування);

сума поточних витрат без ПДВ;

сума податку на додану вартість (у валютному авансовому звіті це поле заповнювати не потрібно);

загальна сума по поточних витратах з ПДВ (вартість з ПДВ об'єктів, що оприбутковуються);

ознака проведення рядка документа;

ознака включення поточних витрат до складу валових витрат (для того, щоб поточні витрати входили до складу валових втрат у реквізиті "Валовые затраты" потрібно встановити значення "Да").

Література


Карминский Информационные технологии в экономике. – М., 2002.

Информационные системы в экономике. – М., 2004.


Теги: Облік касових та банківських операцій  Контрольная работа  Антикризисный менеджмент
Просмотров: 21735
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Облік касових та банківських операцій
Назад