Характеристика підприємства АТ Банк "Меркурій"

ВСТУП


Проходження організаційно - виробничої практики своєю метою має закріплення теоретичних знань шляхом їх співставлення з практичною діяльністю виробничого підприємства, зорієнтоване на застосування теоретичних знань у різних ситуаціях, що властиві майбутній професії.

Основними завданнями практики є: закріплення теоретичних знань; збирання, систематизація необхідних матеріалів для даної роботи. Для виконання поставлених завдань необхідно ознайомитись із первинними документами підприємства, проведення аналiзу мiкра-середовища та визначити особливості обліку даних ділянок.

Базою практики обрано АТ БАНК "МУРКУРІЙ" який займається наданням фінансових та інших послуг населенню.

Вважається, що проходження практики саме на цьому підприємстві, допоможе мені як майбутньому менеджеру, навчитися аналізувати інформацію, організовувати роботу та роботу людей на підприємстві.

Планується виконати ряд робіт, повязаних із документальним оформленням господарських операцій, що дасть змогу вивчити особливості обліку того чи іншого обєкта на даному підприємстві.

Ще одним важливим моментом проходження практики є аналіз фінансового стану підприємства та порівняння основних його показників за різні періоди діяльності.

Все це дасть змогу закріпити теоретичні знання та можливість застосування їх на практиці у майбутньому.

Зростання динамічності та невизначеності зовнішнього оточення обумовлює проблему своєчасної адаптації підприємства до умов, які змінюються, що передбачає успішне функціонування підприємства на ринку.

Хоча підприємства України на сучасному етапі відчувають потребу трансформації підходів до управління, використання нових методів планування та інструментів аналізу, однак система стратегічного планування ще не знайшла широкого застосування у практиці їх діяльності, а його інструменти та методи являються ще неосвоєними спеціалістами вітчизняних підприємств.

Майбутні фахівці в процесі вивчення підприємства, повинні набути практичних вмінь та навичок проведення стратегічного аналізу, генерування альтернативних стратегій розвитку підприємства, складання стратегічного плану розвитку та формування стратегічної політики підприємства.


РОЗДІЛ І ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА


1.1 Історія виникнення підприємства, адреса, реквізити


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАН МЕРКУРІЙ» (скорочена назва - АТ БАНК «МЕРКУРІЙ») засновано 18 листопада 1992 року (до 21 жовтня 2009 року - Акціонерний комерційний банк "Меркурій"). Створений як регіональний банк за двадцять років професійної діяльності перетворився на універсальну фінансово-кредитну установу, яка гарантує своїм клієнтам професіоналізм та оперативність у вирішенні будь-яких фінансових питань. Багаторічний досвід дозволяє Банку постійно поліпшувати бізнес-процеси, вдосконалювати системи контролю, надавати якісні і сучасні банківські послуги, поєднуючи традиції та інновації.таном на 01.01.2013 р. чисті активи Банку складають 1 708 515,24 тис.грн., регулятивний капітал - 201 289,12 тис.грн., кредитний портфель -928 903,76 тис.грн., фінансовий результат - 1 017,55 тис.грн.

Регіональна мережа Банку <#"justify">·комплексне обслуговування приватних осіб та субєктів господарювання

·забезпечення зовнішньоекономічної діяльності <#"justify">Послугами АТ БАНКУ «МЕРКУРІЙ» користується майже 103 тисячі клієнтів - фізичних осіб (у тому числі понад 18 тисяч отримувачів пенсій та інших видів соціальних виплат), а також більше 5 тисяч субєктів господарювання.

Членство в міжбанківських об' єднаннях, біржах, асоціаціях:

·Незалежна асоціація банків України

·Асоціація українських банків

·Асоціація Укр СВІФТ

·Суспільство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій S.W.I.F.T.

·Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

·Асоціація «Регіональне будівництво»

·Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв

·Асоціація «Українські фондові торговці»

·Всеукраїнська громадська організація «Асоціація платників податків України»

·Харківський банківський союз

·Харківська торгово-промислова палата

Розрахунки за зовнішньоекономічною діяльністю клієнтів Банку здійснюються в найкоротші терміни завдяки розгалуженій мережі кореспондентських рахунків у найвідоміших іноземних банках та банках України. <#"justify">ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ФОНДУ НА ЛІКВІДАЦІЮ БАНКУ ТА ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ ЛІКВІДАЦІЇ АТ БАНК «МЕРКУРІЙ»

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 10.06.2014 № 340 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БАНКУ «МЕРКУРІЙ» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 12.06.2014 № 47 про початок здійснення процедури ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БАНКУ «МЕРКУРІЙ» (далі - АТ БАНК «МЕРКУРІЙ») та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» - провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Куліша Віктора Миколайовича на період з 12.06.2014 до 11.06.2015 включно.


1.2 Аналіз процесу управління на підприємстві АТ БАНК «МЕРКУРІЙ»


Структура підприємства - це взаємовідносини рівнів управління і видів робіт (функціональних областей), які виконують служби або підрозділи. Тут поєднуються горизонтальний і вертикальний поділи праці в організації. Організаційна структура підприємства - це склад відділів, служб і підрозділів в апараті управління, системна їх організація, характер підпорядкованості та підзвітності один одному і вищому органу управління (дивись додаток №1).

В межах організаційної структури відбуваються усі управлінські процеси і функції, що забезпечують реалізацію багатьох торгівельних марок, в яких приймають участь менеджери всіх рівнів, категорій , та торгові представники.

Головною особою АТ БАНКУ «МЕРКУРІЙ» є голова правління. Він здійснює керівництво всією господарською і фінансовою діяльністю підприємства на основі єдиноначальності, згідно із діючим законодавством України і на основі статуту банку, і несе персональну відповідальність за стан і результати цієї діяльності. Йому підпорядковані всі відділи банку в особі їх керівників, а саме:

·Заступник голова правління з економіки та фінансів;

·Головний бухгалтер ;

Голова правління:

1. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства.

. Визначає напрями розвитку підприємства у формуванні цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності.

. Організує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць та інших структурних підрозділів підприємства, направляє їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку і удосконалення виробництва та продукції.

. Направляє діяльність персоналу на досягнення високих економічних та фінансових результатів.

Заступник голова правління з економіки та фінансів:

1. Керівництво фінансово-економічною діяльністю підприємства.

. Організація роботи з підвищення кваліфікації підлеглих працівників.

. Забезпечення здорових і безпечних умов праці для підлеглих виконавців, контроль за дотриманням ними вимог законодавчих та нормативних правових актів з охорони праці.

Головний бухгалтер:

1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних.

. Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

. Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.

споживач банк конкурент ліцензія

РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ МІКРО-СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА


.1 Аналіз споживачів


Для оцінки взаємного впливу споживачів та підприємства складається так званий профіль, де враховуються наступні показники:

·демографічні характеристики (вік, стать, освіта, сфера діяльності);

·соціально-психологічні характеристики (стан в суспільстві, стиль поведінки, смаки та звички);

·ставлення клієнтів до послуг (чому він вибрав цю чи іншу послугу; чи є він сам користувачем цих послуг, як оцінює послуги і т.п.);

·торгова сила покупця (рівень інформованості клієнта; чутливість до ціни, до засобів стимулювання; наявність відповідних вимог до якості послуг; орієнтація на відповідний банк; фінансовий стан.

Цей профіль може дати відповіді на наступні основні запитання: Де в якому банку користуються послугами? Як часто і в якій кількості? Хто є основним споживачем? Що його спонукає до використання послуг? Як можна змінити його думку щодо послуг?

Всі характеристики профілю споживачів для більш точної оцінки потрібні бути в числовому виразі. Для цього розробляється спеціальна система їх градації за індикаторами та значеннями цих індикаторів. На прикладі досліджуваного АТ БАНКУ «МЕРКУРІЙ» та послуг приведемо таку систему оцінки в табл. 2.1.


Таблиця 2.1 Оцінка характеристик профілю споживачів

№Параметри профілю покупцівІндикаториОцінка в балах1231.Зміна переваг, потреб, смаків споживачів.1.1.Ступінь зміни потреб споживачів3 Не дуже змінюються2.Схильність клієнтів до використання послуг банку.2.1. Частота використання послуг у даному банку.9 Регулярно2.2.Частка послуг, що використовуються найбільшою мірою (встановлюється експертним шляхом на основі розрахунків).52.3.Ступінь залежності покупців від продавця (встановлюється експертним шляхом).31 - 60%3.Торгова сила покупців.3.1.Рівень інформованості клієнтів про послуги, ціну, режим роботи банку.14 Широке оповіщення3.2.Чутливість споживачів до зміни рівня цін.6 Середня3.3. Ступінь залежності продавця від покупця (встановлюється експертним шляхом).15 61 - 100%3.4.Фінансовий стан споживача9 Середній рівень3.5. Чутливість споживачів до СТИЗ.7 Не дуже чутливі

За даними таблиці 3.1 можна зробити наступні висновки:

·ступінь зміни потреб споживачів - незначна;

·прихильність покупців до послуг банку - сильна;

·торгова сила споживачів - середня.


Таблиця 2.2 Шкала оцінок характеристик профілю клієнтів

№ з/пПараметриБалиЗначення1.Ступінь зміни потреб, смаків споживачів2 3-4 5-6Низька Незначна Значна2.Прихильність споживачів до послуг банку3 4-6 7-9Слабка Середня Сильна3.Торгова сила споживачів5 6-10 11-15Незначна Середня ЗначнаАТ БАНКУ «МЕРКУРІЙ» має великий сегмент і задовольняє потреби споживачів в повному обсязі, націлено на надання послуг як для споживачів середнього соціального класу так і для вищого класу.

З метою визначення можливих змін в політиці підприємства потрібен аналіз тандему «банк - споживач» в динаміці. Саме тому у таблиці 3.3 проведемо оцінку адаптивності банку в процесі функціонування на цільовому ринку.


Таблиця 2.3 Оцінка адаптивності банку в процесі функціонування на цільовому ринку

№ПараметриІндикаториВ балах1231234561.Спроможність банку задовольнити потреби, вимоги, смаки споживачів.1.1.Відповідність асортименту послуг вимогам споживачівЦілком. 31.2. Прийнятність ціни послугЦілком. 3 1.3. Відповідність якості реалізованих послугЦілком. 32.Можливість розширення кола потенційних споживачів.2.1. Наявність незадоволеного попитуІнформація відсутня 12.2. Наявність привабливих сегментівВиявлений один привабливий сегмент

Отже маємо споживачів зі сталим смаком та звичками, високою торговою силою та прихильністю до нашого товару. Банк цілком спроможний задовольнити потреби споживачів і має потенціал для розширення їх кола.

2.2 Аналіз конкурентів


Основними конкурентами АТ БАНКУ «МЕРКУРІЙ» є «ПриватБанк», «Укрсоцбанк», «ПУМБ», «Сбербанк России» ці банки мають нижчі ціни в наданні послуг та орієнтовані на соціальний клас.

Далі за допомогою експертної оцінки систематизуємо основні показники можливого впливу конкурента на ринок. Оцінку діяльності конкурента проведемо за допомогою визначення кількості балів від 1 до 3 експертним шляхом за визначеним переліком показників. Критерієм відбору найбільш активних конкурентів є розрахована середня оцінка, яка повинна складатися не менше, ніж з 2 бали. Фактори, що впливають на конкурентну силу підприємств, а також експертна оцінка діяльності конкурента відображені в таблиці 2.4


Таблиця 2.4 Оцінка діяльності конкурентів АТ БАНКУ «МЕРКУРІЙ»

№Показники порівняння«ПриватБанк»АТ БАНКУ «МЕРКУРІЙ»1.2.3.4.1.Доля ринку322.Рентабельність капіталу323.Рівень ціни домінуючих послуг324.Широта асортименту послуг325.Якість товару336.Рівень сервісу327.Система управління33Середній бал32,29

Отже маємо підприємство середня оцінка якого дорівнює 3 бали по відношенню до досліджуваного підприємства. Прямими конкурентами можна вважати лише банк середня оцінка яких складає не менше ніж 3 бали.


Таблиця 2.5 Оцінка факторів мікросередовища

Фактори мікросередовищаОцінка ступеня впливу фактору на підприємство у балахМожливі варіанти відповідних дій підприємстваМожливості (фактори сприятливого впливу)Торгова сила покупців3Ступінь прихильності покупців до товарів підприємства3Ступінь привабливості постачальників1Стан і тенденції попиту на послуги3Стан і тенденція розвитку2 Загрози (фактори несприятливого впливу)Сила конкурентного тиску0Заволодіння як можна більшої долі ринкуСтан конкурентної боротьби в сфері діяльності підприємства0Слідкувати за якістю надаваних послуг ,клієнтам банкуСтупінь мінливості потреб0Підтримувати якість послугКонкурентна сила постачальників0Підтримувати діяльність підприємства на високому рівніЧисло активних конкурентів0Підтримувати та покращувати свій імідж на ринку

Для того щоб загрози не мали значний вплив на АТ БАНКУ «МЕРКУРІЙ», необхідно прийняти деякі заходи. Конкуренти завжди існують і необхідно завжди реагувати навіть на незначні зміни на ринку, і розвивати свою діяльність і залишатися конкурентоспроможним банком.


РОЗДІЛ. III СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ


Охорона праці - наука, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищим утворенням необхідного в їх професійній діяльності рівня знань і умінь правових і організаційних питань, основ фізіології, питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки і пожежної безпеки.

Система управління охороною праці

В Україні законодавчо передбачається управління , охороною праці на державному, галузевому, регіональному та виробничому рівнях. Управління охороною праці на державному, галузевому та регіональному рівнях розглянуто вище.

Система управління охороною праці (СУОП) - це сукупність органів управління підприємством, які на підставі комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність щодо здійснення завдань і функцій управління з метою забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці, запобігання травматизму та профзахворюванням, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством з питань охорони праці.

Створення СУОП здійснюється шляхом послідовного визначення мети і об'єкта управління, завдань і заходів щодо охорони праці, функцій і методів управління, побудови організаційної структури управління, складання нормативно-методичної документації.

У свою чергу, в системі управління виділяють об'єкт, яким управляють та орган, який здійснює таке управління. Останній на основі аналізу отриманої інформації - зовнішньої (наприклад, наказу міністерства) або внутрішньої - про стан об'єкта розробляє і видає управлінську інформацію (наприклад, наказ по підприємству). Як правило, на великих та середніх підприємствах на підставі управлінської інформації деякий виконавчий орган (наприклад, керівники структурних підрозділів) здійснюють управлінську дію на об'єкт. У багатьох випадках орган, що здійснює управління, та виконавчий; орган об'єднують одним поняттям - суб'єкт управління.

Система управління охороною праці (СУОП) підприємства - це сукупність органів управління підприємством, які на підставі комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність щодо здійснення завдань і функцій управління з метою забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці, запобігання травматизму та профзахворювань, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

Організація управління охороною праці на підприємстві.

Згідно з Законом "Про охорону праці" роботодавець зобов'язаний створювати у кожному структурному підрозділі та на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечувати дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

Із цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці на підприємстві, для чого:

створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які вирішують конкретні питання охорони праці, затверджує інструкції про їхні обов'язки, права і відповідальність за виконання покладених на них функцій;

розробляє за участі профспілок і реалізує комплексні заходи для дотримання встановлених нормативів з охорони праці, впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;

забезпечує усунення причин, що викликають нещасні випадки, професійні захворювання, контролює виконання профілактичних заходів, визначених комісіями на основі підсумків розслідування цих причин;

організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідність нормативним актам з охорони праці в порядку й у терміни, встановлювані законодавством, вживає на основі цих підсумків заходів для усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;

розробляє і затверджує положення, інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства і встановлюють правила виконання робіт та поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорони праці, забезпечує безкоштовно працівників нормативними актами з охорони праці;

здійснює постійний контроль за дотриманням працівниками технологічних процесів, правил роботи на машинах, устаткуванні та з іншими засобами виробництва, за використанням засобів колективного й індивідуального захисту, виконанням робіт з охорони праці;

організовує пропаганду безпечних методів праці.

Роботодавець за свої (підприємства) кошти організовує медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці. Медичні огляди проводяться при прийомі на роботу (попередній), протягом трудової діяльності (періодичний), при необхідності проведення професійного відбору, а також щорічно-обов'язковий медичний огляд осіб у віці до 21 року.

Служба охорони праці входить до структури підприємства, організації або установи як одна з основних виробничо-технічних служб. Ліквідація цієї служби допускається лише у випадку ліквідації самого підприємства.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю і залежно від кількості працівників може функціонувати як самостійний структурний підрозділ або у вигляді одного співробітника, у тому числі й за сумісництвом. Комплектується служба фахівцями, що мають вищу освіту і стаж роботи за профілем цього виробництва не менше трьох років.

При створенні служби охорони праці враховують сферу діяльності підприємства і кількість працівників* Так. на підприємствах із кількістю працівників 50 осіб і більше, роботодавець створює службу охорони праці. На підприємстві з кількістю працівників менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вимог законодавства.

Організаційна структура системи управління охороною праці на підприємстві (СУОПП) формується на основі діючої на цьому підприємстві структури управління виробництвом і підпорядковується усім властивим їй принципам управління.

Координація робіт у галузі охорони праці здійснюється шляхом розподілу обов'язків і порядком взаємодії осіб, структурних підрозділів і служб, що беруть участь у реалізації задач СУОПП, а також прийняття ними рішень і їх реалізацію. До таких рішень належать накази, розпорядження, вказівки тощо.

Для нормального функціонування СУОПП на кожному підприємстві наказом розподіляють функції з реалізації завдань управління охороною праці між керівними і виконавчими функціональними службами та структурними підрозділами підприємства.

В управлінні охороною праці, крім штатних посадових осіб і структурних підрозділів, бере участь також і комісія з питань охорони праці, створена рішенням трудового колективу і профспілкової організації, а також уповноважені трудових колективів структурних підрозділів підприємства.

До основних функцій управління охороною праці належать:

прогнозування і планування робіт, їх фінансування;

організація та координація робіт;

облік показників, аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці;

контроль за станом охорони праці та функціонуванням СУОП;

стимулювання діяльності з охорони праці.

Функція планування, в основі якої лежить прогностичний аналіз, має вирішальне значення в СУОП. Планування роботи з охорони праці поділяється на перспективне, поточне та оперативне.

Перспективне планування охоплює найбільш важливі, трудомісткі й довгострокові за терміном виконання заходи з охорони праці, виконання яких, як правило, вимагає сумісної роботи кількох підрозділів підприємства. Можливість виконання заходів перспективного плану має бути підтверджена обґрунтованим розрахунком необхідного матеріально-технічного забезпечення і фінансових витрат із зазначенням джерел фінансування. Основною формою перспективного планування роботи з охорони праці є розроблення комплексного плану підприємства (на 3-5 років) щодо покращення стану охорони праці.

Поточне планування здійснюється у межах календарного року шляхом розроблення та включення відповідних заходів до розділу "Охорона праці" колективного договору.

Оперативне планування роботи з охорони праці здійснюється за підсумками контролю стану охорони праці у структурних підрозділах і на підприємстві в цілому або перевірок органів державного нагляду. Оперативні заходи щодо усунення виявлених недоліків зазначаються у наказі роботодавця.

Функція СУОП щодо організації та координації робіт передбачає формування органів управління охороною праці на всіх рівнях управління і всіх стадіях виробничого процесу, визначення обов'язків, прав, відповідальності та порядку взаємодії осіб, які беруть участь у процесі управління, а також прийняття та виконання відповідних рішень.

Облік, аналіз та оцінка показників охорони праці і функціонування СУОП спрямовані (відповідно до одержаної інформації) на розробку та прийняття відповідних рішень керівниками усіх рівнів управління (від майстра дільниці до керівника підприємства). Суть цієї функції полягає у системному та систематичному обліку показників стану охорони праці, в аналізі одержаних даних та узагальненні причин недодержання вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, причин невиконання планів покращення стану безпеки, гігієни праці, виробничого середовища, а також у розробці заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків. Аналізуються матеріали про нещасні випадки та професійні захворювання, результати всіх видів контролю за станом охорони праці, дані паспортів санітарно-технічного стану умов праці в цеху (на дільниці), матеріали спеціальних обстежень будівель, споруд, приміщень, обладнання та ін. За результатами обліку, аналізу та оцінки стану охорони праці вносяться доповнення та уточнення до оперативних, поточних і перспективних планів роботи з охорони праці, а також визначаються кращі серед структурних підрозділів, служб, працівників за досягнуті показники з охорони праці.

Контроль за станом охорони праці та функціонуванням СУОП забезпечує дієве управління охороною праці.

Контроль за охороною праці може бути:

відомчим, що здійснюється посадовими особами, повноважними представниками та службами міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади, а також асоціації, корпорації, концерну чи іншого об'єднання підприємств;

регіональним, що здійснюється посадовими особами, повноважними представниками та службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

громадським, що здійснюється виборними органами та представниками професійних спілок, інших громадських організацій;

страховим, що здійснюється страховими експертами з охорони праці Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

внутрішнім, що здійснюється в межах підприємства (установи, організації) відповідними службами, посадовими особами та громадськими інспекторами (уповноваженими трудових колективів) цього підприємства.

На підставі розробок професора Г. Г. Гогіташвілі можна зробити висновок, що в сучасних умовах існує три центри управління охороною праці: державне управління (не адміністративне); управління з боку роботодавця (власника підприємства); управління з боку працівників підприємства (рис. 1).


Рис. 1 Комплексне управління охороною праці


Держава створює законодавчу базу з питань охорони праці; комплекс інспекцій, що здійснюють нагляд за виконанням ухвалених нормативно-правових актів з охорони праці; інфраструктуру виробничо-технічного, інформаційного, наукового та фінансового забезпечення діяльності в галузі охорони праці.

Роботодавець економічно зацікавлений в тому, щоб люди, які працюють на його підприємстві, не травмувались та не хворіли, і тому забезпечує виконання нормативно-правових актів з охорони праці. Окрім того, механізм соціального страхування передбачає збільшення страхового внеску, якщо на підприємстві зростає травматизм та профзахворювання працівників. Істотного значення у системі управління охороною праці на підприємстві набувають громадські інституції в особі профспілок, уповноважених трудових колективів та комісії з питань охорони праці.

Працівники повинні відповідально ставитись до охорони праці, знати та виконувати вимоги, визначені нормативною документацією. У сучасних умовах кожен працівник повинен постійно підтримувати високий фізичний, психологічний та фаховий рівень, програмувати шляхи здорового довголіття, запобігати виникненню випадків травматизму та профзахворювань. Інакше у нього буде значно менше шансів отримати роботу на ринку праці.

Отже, у сучасних ринкових умовах лише комплексне управління охороною праці з боку держави, роботодавця та працівників здатне забезпечити підвищення ефективності у цій сфері. У той же час, як свідчить практика на підприємствах, поодинокі заходи з охорони праці не дають необхідного ефекту, тому в даному питанні потрібний системний підхід, за якого заходи з охорони праці застосовуються виважено, взаємопов'язано, комплексно. З цією метою на підприємстві, з урахуванням його особливостей, розробляється система управління охороною праці.

ВИСНОВОК


Зробивши аналіз роботи всіх відділів АТ БАНК МЕРКУРІЙ я зробив висновок, що виконання роботи в банківській установі поставлено на належному рівні. Не виявила жодних порушень, відділи працюють ефективно. Робітники відділів виконують свою роботу професійно та вчасно, мають великій досвід у своїй галузі. Звіти здаються вчасно без затримки. Якщо виникають якісь порушення, то адміністрація швидко на це реагує і приймає міри для усунення недоліків Управлінські рішення по підприємству спочатку передаються вербально, а потім оформлюються на службових записках. Матеріальне-технічне забезпечення служб та підрозділів забезпечене на високому рівні. Відділи забезпечені компютером, принтером, телефоном, факсом та всім необхідним. Кожного місяця всі відділи складають місячний план. Якщо минулого місяця робітники перевиконали місячний план, то наступного їм його збільшують на 10%, при цьому заохочують матеріально. Тому працівники прагнуть як найкраще виконувати свою роботу і від цього збільшується прибуток.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1.Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ стратегии й практики. - М.-.Центр экономики и маркетинга, 1996.

.Акофф Р. Планирование будущего корпорации. - М.: Прогресе, 1995.

.Андрушкив Б. М. Основи теории й практики управления. - Львов,и1993.

.Аникеев С. Методика разработки плана маркетинга: Практ. руководство. - М., 1996.

.Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: Пер. с англ. - СПб.:ПитерКом, 1999.

.Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. - М.: Экономика, 1989.

.Бланк Й. А. Торговий менеджмент. - К.: УФИМГ, 1997.

.Борман Д. й др. Менеджмент: предпринимательская деятельность в рыночной экономике. - Гамбург, 1992.

.Боумзн К. Основи стратегического менеджмента: Пер, с англ, -М.: Банки й биржи: ЮНИТИ, 1997.

.Веснин Б. Р. Основи менеджмента. - М., 1996.

.П.Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприятии. - М.: Центр экономики й маркетинга, 1996.

.12: Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. - М.: Изд-во МГУ, 1995.

13.ІЗ.Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии. - М.: Экономика, 1989.

.14 Н.Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: Банки й биржи: ЮНИТИ. 1994.

.Глобальная стратегия международник монололий США: Зкон. аспект. - М.: Наука, 1988.

.Глухов В.В. Менеджмент: Учебник. - СПб.: Спец. лит., 1999.

.Гончаров В.В. В поисках совершенства управления: Рук. для высш. управленч. персонала: (Опит лучших пром. фирм США, Японии, стран Запад. Европи). - М.: МП "Сувенир", 1995.

.Хрестоматия "Упр. изменениями". - М.: МУ ДО "Линт", 1996.


Теги: Характеристика підприємства АТ Банк "Меркурій"  Отчет по практике  Банковское дело
Просмотров: 44658
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Характеристика підприємства АТ Банк "Меркурій"
Назад