Управління ресурсною базою банку

Вступ

управління банк ресурсний

Роль ресурсної бази банку є визначальною, це проявляється в тому, що від її обсягів та структури залежать масштаби і види активних операцій, а отже, і розміри отриманих прибутків. Ефективне управління ресурсною базою підтримує фінансову стійкість окремих банків та забезпечує стабільне функціонування банківської системи в цілому. Комерційним банкам необхідно мати сукупність ресурсів, достатніх як для кредитування клієнтів, так і для розвитку інвестиційної діяльності, формування певних резервів та підтримки власної ліквідності. Тому до ефективного управління ресурсною базою банку слід ставитись як до фундаментальної основи фінансового менеджменту.

Дослідженню даного питання приділяється багато уваги, провідні економісти та банкіри розглядали дану тему та пропонували свої конкретні заходи щодо удосконалення управління, але в ній містяться ще й недосліджені моменти. Все це зумовлює актуальність даної теми.

Обєктом дослідження є діяльність банку щодо формування ресурсної бази.

Предметом дослідження є процес управління ресурсною базою банку.

Метою роботи є дослідження процесу управління ресурсною базою банку і визначення напрямків його вдосконалення.

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність постановки та вирішення таких завдань:

розглянути сутність ресурсів банку, визначити їх структуру та фактори впливу на формування;

дослідити методичні підходи щодо процесу управління ресурсною базою банку;

охарактеризувати організаційне та інформаційне забезпечення управління ресурсною базою банку;

здійснити загальний аналіз діяльності ПАТ «Сіті-Банк» та, зокрема, аналіз ресурсної бази банку;

дослідити процес управління ресурсною базою в ПАТ «Сіті-Банк»;

запропонувати оптимізаційну модель управління ресурсною базою в ПАТ «Сіті-Банк», удосконалення підходів щодо оцінки рівня капіталізації ПАТ «Сіті-Банк» та напрямки збільшення обсягу ресурсної бази;

розглянути систему управління охороною праці в ПАТ «Сіті-Банк», проаналізувати небезпечні та шкідливі фактори умов праці в ПАТ «Сіті-Банк» та розглянути безпеку в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному обєкті.

Для досягнення мети та вирішення основних задач даної роботи використано широкий спектр наукових методів дослідження. Метод аналізу та синтезу застосовувався при дослідженні теоретичних основ управління ресурсною базою банку; метод порівняння при визначенні сутності ресурсів банку; структурно-логічний - структурна побудова та логічний виклад матеріалу роботи; графічний та табличний методи дають змогу відобразити структуру та динаміку показників діяльності банку; за допомогою гіпотетичного, емпіричного, історичного методів були виявлені основні переваги, недоліки та проблеми у функціонуванні банку; абстрагування і узагальнення дозволили відокремити найбільш значущі аспекти даної роботи.

Інформаційну базу дослідження становили нормативні та законодавчі акти, які регулюють діяльність банків, праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань, що стосуються ресурсної бази банку, внутрішні положення надані ПАТ «Сіті-Банк», що регулюють його діяльність, фінансова звітність банку, дані з сайту ПАТ «Сіті-Банк», статистичні дані НБУ, матеріали засобів масової інформації та Інтернет.


1. Теоретичні основи процесу управління ресурсною базою банку


1.1 Ресурси банку: сутність, види та фактори впливу на формування


Формування ресурсної бази банків є одним із найважливіших завдань для забезпечення економічного зростання, адже банки виконують роль фінансових посередників в масштабах всієї економіки. Комерційним банкам необхідно мати сукупність ресурсів, достатніх як для кредитування клієнтів, так і для розвитку інвестиційної діяльності, формування певних резервів та підтримки власної ліквідності [54].

Обєктом дослідження даної роботи виступають ресурси банку. Тому далі розглянемо підходи різних вчених до визначення даного поняття, оскільки в економічній літературі немає єдиного трактування «ресурсів банку» (табл. 1.1).


Таблиця 1.1. Порівняння поняття «ресурси банку»

АвторНаукова думка В. А. Фурсова, М. О. Капелюшна [54]«банківські ресурси - це власні кошти банку, а також кошти, залучені та запозичені на фінансовому ринку, які використовуються для здійснення активних операцій та надання послуг з метою отримання прибутку». Б. Л. Луців, О. О. Заславська [33]«ресурси банку - це сукупність власних, залучених та запозичених коштів, що знаходяться у розпорядженні банку та використовуються для банківської діяльності шляхом проведення активних операцій та надання послуг з метою отримання прибутку».Л. С. Шавловська [56]«ресурси банку - це сукупність грошових коштів, що перебувають у його розпорядженні і використовуються для виконання активних операцій».С. В. Землячов [21]«ресурси банку - це кошти, якими розпоряджається банк і використовує для забезпечення своєї діяльності на комерційних засадах та згідно з вимогами регулятивних органів».Л. С. Кутідзе, О. А. Гранько [31]«ресурси банку - це сукупність власного капіталу і залученого банком у результаті проведення пасивних і активно-пасивних операцій, а також коштів, що є в його розпорядженні і можуть бути використані для активних операцій».Глосарій банківської термінології [9]«ресурси банку - це сукупність грошових коштів, що перебувають у розпорядженні банку та використовуються ним для виконання своїх функцій та операцій, це фінансові ресурси банку, що складаються із власних, залучених і запозичених коштів».

Аналіз економічної літератури (табл. 1.1), дав дійти висновку, що трактування «банківських ресурсів» повинно в собі містити джерела формування, напрямки та мету використання. Розбіжність думок авторів полягає в тому, що багато з них характеризують дане поняття досить стисло, не вказуючи на джерела, напрямки та мету використання. На нашу думку, визначення, яке надали Б. Луців та О. Заславська є найбільш вдалим для розкриття сутності.

Виходячи з вище наведених визначень, враховуючи їх недоліки та переваги, можемо сформулювати власне, яке буде основним у ході даної роботи: «ресурси банку» - це сукупність власних, залучених та запозичених коштів, які перебуваються в розпорядженні банку для здійснення активних операцій з метою отримання прибутку.

Термін «банківські ресурси» ототожнюється з такими термінами, як «ресурси комерційного банку», «ресурсна база банку», «ресурсний потенціал банку». Однак ці терміни різні за своїм змістом: «ресурси комерційного банку» можна визначити як сукупність коштів банку, що знаходяться в його розпорядженні та використовуються для кредитних, інвестиційних та інших активних операцій, а при визначенні терміну «банківські ресурси» необхідно керуватися спеціалізацією конкретного банку. Тобто, поняття «ресурси комерційного банку» ширше ніж «банківські ресурси». «Ресурсна база банку» є поняттям визначеним та прогнозованим, а поняття «ресурсний потенціал банку» уособлює можливість пошуку та виявлення резервів щодо зміни показників діяльності банку [16, 18].

Ринок банківських ресурсів можна розглядати з двох точок зору: функціональної та інституціональної.

З інституціональної точки зору ринок банківських ресурсів - це сукупність, продавців, покупців грошових ресурсів, посередників, контролюючого органу, яким є Національний банк України.

З функціональної точки зору він розглядається як сукупність економічних відносин між учасниками ринку, які полягають в акумуляції, розподілу, розміщенню банківських ресурсів та встановленні ціни на них із врахуванням попиту та пропозиції [8, 21].

Найповніше розкрити сутність ресурсів банку можна за допомогою їх класифікації. С. В. Землячов запропонував детальну класифікацію, яка характеризує ресурси банку загалом, а не тільки за джерелами формування, виділивши такі класифікаційні ознаки:

а) за можливістю прогнозування:

1) ресурси прямого прогнозування;

) ресурси непрямого прогнозування.

б) за часом використання:

1) постійні ресурси, динаміка яких може бути спрогнозована, а частина використана для здійснення активних операцій;

) тимчасові кошти, які утворюються періодично в результаті банківської діяльності і динаміку яких важко прогнозувати.

в) за джерелами формування:

) власні ресурси;

) акумульовані ззовні.

г) за ініціативою залучення:

) залучені ресурси, за ініціативою клієнтів;

) позичені ресурси, ініціатором отримання яких виступає банк.

д) за характером використання:

) ресурси, на формування портфеля доходних активів;

) ресурси, на формування матеріально-технічної бази банку;

) не використані (резервні) ресурси [21].

На основі розглянутих класифікаційних ознак та нормативних актів, виділимо основні з них та для наочності зобразимо на рис. 1.1.

Таким чином наведена класифікація є систематизованою та охоплює різні джерела формування фінансових ресурсів, що дозволяє здійснити відповідні заходи щодо їх збільшення [12].

Структура ресурсної бази банку має певну особливість, власний капітал становить меншу частину всіх коштів, а зобовязання - найбільшу. Причиною цього є специфічна діяльність банку, він не може функціонувати на основі лише власних коштів, оскільки виконує роль фінансового посередника приймаючи внески юридичних і фізичних осіб та розміщуючи їх в активи, які приносять дохід [39].

Головною відмінністю власного капіталу банку від залучених і позичених

коштів є те, що капітал формує ресурси, які мають постійний характер та призначені для розпорядження ними в процесі банківської діяльності протягом усього часу функціонування банківської установи. Це найбільш стабільна та керована складова ресурсів, які можуть бути ефективно розміщені в довгострокові інвестиційні активи [39].

Капітал банку - це кошти і виражена у грошовій формі частина майна банку, які належать його власникам, забезпечують економічну самостійність і фінансову стійкість банку, використовуються для здійснення банківських операцій та надання послуг, з метою отримання прибутку [35].

Управління капіталом комерційних банків - основний процес, в межах якого банки планують і реалізують свої прибутки та контролюють притаманні їхній діяльності ризики. Процес управління розпочинається виробленням стратегії та планування, які є основою стабільної діяльності банку для мобілізації капіталу в умовах швидкоплинної ситуації на фінансовому ринку, це пошук балансу між силами банку і зовнішнім середовищем.

Управління власним капіталом банку здійснюється в такій послідовності:

а) формування статутного фонду банку;

б) розподіл прибутку і формування фондів банку;

в) підтримання частки капіталу на достатньому рівні для здійснення діяльності банку [7, 34].

Висока частка капіталу свідчить, що банк не в повній мірі використовує свої можливості щодо залучення та запозичення коштів та недоотримає прибутки. Якщо частка власного капіталу незначна, то це свідчить про підвищений рівень ризиковості і зниженні фінансової стійкості. Банк орієнтований на операції з високим рівнем ризику, потребує більшого розміру власного капіталу, і навпаки.

Джерелами формування власного капіталу є:

акціонерний капітал;

резервний капітал;

нерозподілений прибуток.

Роль і значення капіталу банку у функціонуванні банківської системи та економіки країни найбільшою мірою виявляються у функціях, які він виконує:

а) найважливішою функцією є захисна, оскільки капітал банку в більшій мірі слугує для страхування інтересів вкладників та кредиторів, а також для покриття можливих збитків.

б) оперативна, дана функція відчутна на початку діяльності кожного банку, тому що відбувається формування матеріально-технічної бази за рахунок капіталу.

в) регулююча, на основі показників капіталу банку, зокрема нормативів капіталу, органи регулювання та нагляду з боку держави, впливають на діяльність банку [7, 35].

На розмір капіталу банку впливають наступні фактори:

обсяги активних операцій - орієнтуючись на певне коло клієнтів, банки повинні мати власний капітал у такому розмірі, щоб задовольнити всі обґрунтовані потреби своїх клієнтів у позикових коштах без порушення встановлених нормативів;

особливості клієнтів банку - переважання серед банківських клієнтів великих підприємств вимагає від банку більшого розміру власного капіталу при тому самому обсязі активних операцій порівняно з тим банком, який орієнтується на дрібних клієнтів;

? ступінь ризику активних операцій - орієнтація банку на проведення операцій, повязаних зі значним ризиком вимагає від банку більшого розміру власних коштів, і, навпаки;

розвиток ринку кредитних ресурсів і характер кредитної політики НБУ лібералізація кредитної політики при розвинутому ринку полегшує доступ банків до кредитних ресурсів і знижує їхню потребу у власних коштах. В іншому разі посилення кредитної політики в поєднанні з недостатньо розвинутим фінансовим ринком зумовлює необхідність нарощення капіталу.

Отже, капітал банку підтримує фінансову стабільність банківської установи, забезпечує довіру клієнтів та кредиторів банку, надає можливість покривати збитки, підтримує обсяги та типи активних операцій.

Зазначимо, що особливо важливим елементом загальної структури ресурсів комерційного банку є залучені та запозичені кошти.

Залучені кошти банку є суттєвою частиною пасивів банку, яка в кілька разів перевищує власний капітал [39].

Джерелами формування залучених ресурсів є тимчасово вільні кошти фізичних та юридичних осіб. Тобто це кошти на поточних та інших банківських рахунках клієнтів, кошти підприємств та організацій, залучені у формі депозитів, кошти населення залучені у формі вкладів.

Основними інструментами залучення ресурсів є: депозити до запитання, строкові депозити, ощадні (депозитні) сертифікати.

Депозити до запитання мають короткостроковий характер, залишки на даних рахунках постійно змінюють, оскільки власники можуть зняти кошти в будь-який момент часу. Зміну залишків депозитів до запитання важко спрогнозувати, тому цей вид ресурсів являється нестабільним, висока частка якого значно знижує ліквідність банку.

Строкові депозити є більш стабільними, ніж депозити до запитання, за ними сплачується високий депозитний процент, рівень якого залежить від терміну, валюти та інших умов. Стабільність даного ресурсу дозволяє банку розширювати активні операції, збільшуючи при цьому величину доходів [11].

У випадку коли банку недостатньо власних та залучених коштів для здійснення активних операцій, виникає необхідність у запозичених коштах.

Запозичені ресурси банку - кошти, які банк позичив на міжбанківському ринку, у центрального банку або шляхом продажу власних боргових зобовязань на грошовому ринку [18].

Недепозитні джерела залучення ресурсів відрізняються від депозитних тим, що вони мають не персональний характер та залучення цих коштів відбувається за рішенням самого банку, на відміну від залучених ресурсів, де ініціаторами виступають самі вкладники. Спільним для залучених та запозичених ресурсів є те, що вони є зобовязаннями банку перед вкладниками та кредиторами [5].

Основним недоліком запозичених ресурсів в порівнянні із залученими є їх висока вартість. Від даного кредитування перевагу мають як банки-кредитори, які отримують додатковий дохід від розміщення, так і банки-позичальники, для яких це джерело підтримки ліквідності та виконання своїх зобовязань [57].

Однак існує і ряд переваг, а саме надійність повернення коштів, банки є надійнішими позичальниками ніж населення; швидкість отримання; можливість залучення на короткий період.

На діяльність банку, яка стосується залучення та запозичення коштів впливає ряд факторів, які можна розділити на внутрішні та зовнішні. Розглянувши фактори впливу на формування тимчасових ресурсів, які наводять нам такі вчені, як С. П. Ярошенко, О. В. Крухмаль, О. С. Кобичева, І. В. Сало, зобразимо їх за допомогою рис. А.1 [51].

До внутрішніх відносять фактори виникнення яких безпосередньо залежить від діяльності банківської установи. Зовнішні фактори являють собою соціальне середовище з яким взаємодіє банк - держава, законодавство, стан ринку, на якому функціонує банк, ризики, рівень інфляції, конкуренція, попит на банківські операції та послуги. На зовнішні фактори банк не може активно впливати і мусить до них пристосовуватися.

Отже, ресурси банку - це сукупність власних, залучених та запозичених коштів, які перебуваються в розпорядженні банку для здійснення активних операцій з метою отримання прибутку. Банк виступає фінансовим посередником, тому частка залучених коштів займає найбільшу частку в структурі ресурсної бази. В разі недостатніх обсягів власних і залучених коштів для здійснення активних операцій, виникає необхідність у запозичених коштах.


1.2 Методичні підходи щодо процесу управління ресурсною базою банку


Управління ресурсною базою банку уособлює діяльність, пов'язану із залученням грошових коштів вкладників та інших кредиторів, визначення величини та відповідної структури джерел ресурсів у тісному взаємозв'язку з їх розміщенням.

Мета управління ресурсною базою банку полягає в підтримці її необхідних обсягів та оптимальної структури для забезпечення фінансової стійкості банку, його ліквідності, рентабельності та надійності.

Основним завданням управління ресурсною базою банку повинно бути найбільш ефективне їх використання, що реалізується через здійснення банками збалансованої пасивної та активної банківської політики [50].

Банк розробляє механізм управління ресурсною базою, який дозволить досягти вищенаведену мету.

Розглянемо процес управління ресурсною базою, який полягає в застосуванні інструментів управління.

Планування обсягу ресурсної бази банку представляє собою діяльність щодо розробки планів і розрахунку планових показників, які відображають прогнозний рівень забезпеченості банку необхідними власними та залученими ресурсами для здійснення його діяльності у плановому періоді. Процес планування ресурсної бази є невідємною частиною внутрішньобанківського планування, оскільки саме ресурси є захисним рубежем від неочікуваних ризиків. Тому цей процес тісно повязаний з прогнозуванням динаміки ризиків банківської діяльності та обсягу активних операцій. Планування ресурсної бази передбачає як прогнозування її обсягу й структури загалом, так і динаміки її складових частин [57].

При плануванні обсягів ресурсної бази банку використовуються різні методи:

а) економічний аналіз, який полягає у порівнянні звітних даних з плановими для виявлення відхилень, дозволяє визначити основні закономірності, тенденції в русі аналізованих показників;

б) нормативний метод ґрунтується на тому, що на основі встановлених норм та економічних нормативах, визначається потреба комерційного банку в фінансових ресурсах та їх джерелах;

в) балансовий полягає у взаємному балансуванні всіх розділів плану між собою, а також фінансових і виробничих показників;

г) метод сценаріїв, в банку може розроблятися декілька варіантів фінансових планів (оптимістичний, песимістичний, найбільш ймовірний), кожному присвоюється імовірнісна оцінка, аналізується відхилення від середнього значення;

д) прогнозний метод являє собою вироблення на тривалу перспективу змін ресурсної бази в цілому та її окремих частин [23].

Планування ресурсної бази банку здійснюється на трьох рівнях управління: стратегічному, тактичному та оперативному.

Тож на стратегічному рівні планування розробляється політика банку, щодо формування ресурсної бази повязана з вирішенням таких завдань: знайти джерела фінансових ресурсів з мінімальною вартістю; забезпечити здійснення активних операцій у визначених обсягах і напрямках; ефективно використовувати та управляти фінансовими ресурсами.

Ресурсна політика банку повинна бути спрямована на реалізацію конкретних цілей:

прибутковість;

дотримання вимог регулюючих органів;

ліквідність;

мінімізація витрат;

орієнтація на обсяги і ринок [19].

Тактичний рівень планування ґрунтується на результатах попереднього аналізу та врахування факторів, які впливають на обєкт управління. Відбувається розробка конкретних фінансових планів, що дозволяють визначити джерела формування ресурсів банку, напрямки їх використання, забезпечити ліквідність, платоспроможність та фінансову стійкість банку.

На оперативному рівні відбувається розробка короткострокових планів за всіма питаннями формування ресурсної бази.

Процес планування повинен бути безперервний, оскільки умови зовнішнього та внутрішнього середовища постійно змінюються, разом із їх змінами змінюватимуться зовнішні та внутрішні умови та обмеження, які обумовлюють майбутній процес управління, керівництво банку повинне постійно розраховувати потреби у фінансових ресурсах і планувати комплекс заходів для їх розміщення або залучення [25].

Аналіз фінансових ресурсів банку - це сукупність підходів, прийомів та методів визначення структури фінансових ресурсів, поточних та минулих значень окремих їх складових, динаміки зростання цих складових та фінансових ресурсів загалом, для визначення ключових показників стану фінансових ресурсів та динаміки їх зростання протягом аналізованого періоду, а також для підвищення ефективності діяльності банку в сфері мобілізації та використання його фінансових ресурсів [59].

До аналізу ресурсної бази необхідно підходити комплексно, а також враховуючи особливості кожного джерела формування.

Аналіз ресурсної бази банку також здійснюється на трьох рівнях: стратегічному, тактичному та оперативному.

На стратегічному рівні здійснюється аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища банку, яке впливає на формування ресурсної бази. На даному етапі, за допомогою SWOT-аналізу, визначаються загрози і можливості для банку, які формуються на основі зовнішнього середовища, а також сильні та слабкі сторони внутрішнього середовища банку. Також можуть застосовуватися такі методики аналізу, як GEP-аналіз (дозволяє визначити розриви між потребами та можливостями банку), PEST-аналіз (визначає тільки загрози і можливості для банку), VRIO-аналіз (має на меті аналіз ресурсів банку та визначення їх слабких та сильних сторін з врахуванням впливу зовнішнього середовища) [59].

На тактичному рівні здійснюється класичний аналіз фінансової звітності:

горизонтальний аналіз - порівняння показників обсягу ресурсів звітного періоду з попереднім періодом або з рядом періодів;

вертикальний - аналіз структури ресурсів банку;

порівняльний - порівняльний аналіз ресурсного забезпечення з банками конкурентами;

аналіз коефіцієнтів (табл. Б.1);

інтегральний - визначення впливу факторів загалом на ресурсну базу та на окремі її елементи [30].

Оперативний аналіз дозволяє порівняти фактичні результати з нормативними та плановими, здійснити аналіз відхилень.

Аналіз ресурсної бази починається з її якісного аналізу, що дає змогу виділити джерела її формування та структуру. Кількісний аналіз ресурсної бази розпочинається з розрахунку показників динаміки в цілому та динаміки елементів структури, які характеризують її зміну протягом аналізованого періоду [27].

На наступному етапі аналізується ефективність використання ресурсної бази банку за допомогою основних коефіцієнтів, які наведені в табл. Б.1 [3, 28]. Ефективність діяльності банківської системи значною мірою залежить від рівня її капіталізації, у звязку з цим, важливого значення набуває аналіз забезпечення достатності капіталу.

Достатність капіталу - це здатність банківської установи надавати традиційний набір банківських послуг стандартної якості незалежно від можливих збитків за активними операціями. Для того, щоб контролювати достатність капіталу, НБУ встановлює нормативи, яких повинні дотримуватися банки України (див. табл. Б.1) [3, 7].

Для ефективного управління ресурсною базою слід використовувати вище наведений механізм управління та дотримуватися загальних принципів управління:

оптимізація ресурсної бази банку є важливим принципом управління, вона включає раціоналізацію залучення ресурсів і ефективність їх використання, підтримання оптимального для даного банку співвідношення власного і залученого капіталу, підвищення адекватності оцінки ризиків, аналітична робота банку з розрахунку дохідності операцій, оцінка рентабельності всієї діяльності банку [50];

принцип безперервності планування, який розглянули раніше;

принцип комплексності управління, полягає в тому, що процес формування та розміщення банківських ресурсів має взаємозалежати з іншими сегментами управління в банку;

принцип безперервності управління, постійно виникають різноманітні ризики, непередбачені зовнішні та внутрішні явища, які можуть негативно вплинути на ресурсну базу та які потрібно контролювати;

принцип економічності управління полягає в тому, що витрати банку на залучення фінансових ресурсів не повинні перевищувати суму можливих прибутків від їх розміщення;

принцип часових та просторових меж управління: формування ресурсної бази проходить відповідно до стратегічних цілей банку, які мають свої територіальні та часові межі [26];

принцип достатнього ресурсного забезпечення, який полягає в розробці шляхів формування достатнього обсягу ресурсної бази.

Отже, фінансовий механізм управління ресурсною базою являє собою цілісну систему субєктів, обєктів, організаційної та інформаційної бази, інструментів управління. Зокрема, процес управління ресурсною базою, полягає в застосуванні інструментів управління, які забезпечують формування та ефективне використання ресурсів банку.


1.3 Організаційне та інформаційне забезпечення управління ресурсною базою банку


У процесі формування та використання ресурсної бази банки працюють з великим обсягом інформації що надходить з зовнішнього та внутрішнього середовища.

Інформаційне забезпечення зовнішнього середовища розділено на два рівні: інформація макросередовища та проміжного середовища. Це пояснюється тим, що на інформацію макросередовища банк не має можливості впливати, а на інформацію проміжного середовища може опосередковано, змінивши при цьому свою стратегію та тактику.

Конкретні показники банку формуються за рахунок зовнішніх і внутрішніх джерел інформації. Крім інформаційного забезпечення, яке формується на основі факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, існує нормативне інформаційне забезпечення, що регулює фінансову діяльність банку. Нормативне забезпечення також поділяється на зовнішнє та внутрішнє.

До зовнішнього нормативного інформаційного забезпечення управління ресурсною базою банку належать:

Закон України «Про банки і банківську діяльність»;

Цивільний кодекс України;

Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в України, затверджено постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368;

Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджено постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492;

Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затверджено постановою Правління НБУ від 08.09. 2011 р. № 306;

Положення про порядок формування обовязкових резервів для банків України та філій іноземних банків в Україні, затверджено постановою Правління НБУ від 16.03.2006 № 91;

Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджено постановою Правління НБУ від 03.12.2003 № 516;

Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України затверджена постановою від 27.12.2007 № 481;

Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затверджено постановою Правління НБУ від 03.04. 2009 № 259.

Внутрішнє нормативне забезпечення затверджується керівним органом відповідного банку, його доцільно розглядати у розрізі видів звітності банку: фінансової, статистичної, управлінської та податкової.

Основою внутрішнього інформаційного забезпечення, що стосується аналізу ресурсної бази є фінансова звітність. Аналіз фінансової звітності має на меті дати оцінку поточного і минулого фінансового стану банку, зокрема стану ресурсної бази, та основних результатів його діяльності [22].

Компонентами фінансової звітності, що стосуються ресурсної бази є:

звіт про фінансовий стан - призначення якого полягає в наданні інформації про стан власних, залучених та запозичених коштів, їх подальше розміщення на звітну дату;

звіт про прибутки і збитки - надання інформації про доходи, витрати та фінансові результати від діяльності за звітний період;

звіт про рух грошових коштів - надання інформації про надходження і вибуття грошових коштів унаслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності провадження звітного періоду;

звіт про зміни у власному капіталі - надання інформації про зміни у складі власного капіталу протягом звітного періоду [22].

Основними принципами інформаційного забезпечення банку є: прозорість, регулярність, оперативність, доступність, вірогідність, суттєвість та повнота, збалансованість, рівноправність, захищеність, законність.

На управління формуванням ресурсів банку також впливає організаційне забезпечення, яке являє собою організаційну структуру банку по управлінню ресурсною базою, визначення функцій та обовязків на кожному рівні управління, встановлення взаємозвязків між ними. Органи управління банку зобовязані забезпечити безперебійне, ефективне управління з метою зміцнення, поповнення та оптимізації ресурсної бази.

Управління ресурсною базою можна розділити на два рівні:

а) державний рівень (управління здійснюється з боку НБУ);

б) рівень комерційного банку.

Управління з боку НБУ здійснюється на основі нагляду, який можна розділити на три рівні: попередній (реєстрація і ліцензування); поточний (безвиїзний нагляд); підсумковий (інспекційні перевірки).

Організаційне забезпечення управління ресурсною базою на рівні комерційного банку розділяють на три рівні.

Оперативний рівень управління ресурсною базою банку передбачає виконання функцій та дотримання обовязків службовцями та менеджерами банку.

Отже, організаційне та інформаційне забезпечення відіграє важливу роль при управлінні ресурсною базою банку, оскільки на основі опрацьованої внутрішньої та зовнішньої інформації приймаються ефективні управлінські рішення, щодо формування та використання ресурсної бази. Субєкти управління повинні відповідати за ефективність і безперервність функціонування механізму управління ресурсною базою банку, від їх дій та рішень залежить рівень капіталізації банківської установи.

Розглянувши теоретичні основи управління ресурсною базою банку, можемо зробити наступні висновки.

Ресурси банку - це сукупність власних, залучених та запозичених коштів, які перебуваються в розпорядженні банку для здійснення активних операцій з метою отримання прибутку.

Здійснили класифікацію ресурсів банку, в якій виділили постійні кошти (капітал банку) та тимчасові (залучені та запозичені). Банк виступає фінансовим посередником, тому залучені кошти займають найбільшу частку в структурі ресурсної бази. В разі недостатніх обсягів власних і залучених коштів для здійснення активних операцій, виникає необхідність у запозичених коштах.

Визначили, що на формування ресурсної бази впливає ряд чинників: внутрішніх (керованих) та зовнішніх (некерованих: економічні, політичні, соціальні чинники).

Мета управління ресурсною базою банку полягає в підтримці її необхідних обсягів та оптимальної структури для забезпечення фінансової стійкості банку, його ліквідності, рентабельності та надійності.

Фінансовий механізм управління ресурсною базою являє собою цілісну систему субєктів, обєктів, організаційної та інформаційної бази, інструментів управління, які забезпечують формування та ефективне використання ресурсів банку.

Процес управління ресурсною базою банку являє собою ряд інструментів управління:

планування включає розроблення фінансової політики банку, яка полягає у визначенні необхідного розміру ресурсної бази та джерел її формування, розробляються фінансові плани, які допоможуть реалізувати дану політику;

аналіз ресурсної бази допомагає визначити її стабільність, структуру, динаміку, порівняти з показниками попередніх періодів, в разі негативних результатів внести зміни до попередньо розроблених планів;

контроль включає в себе систему спостережень за дотриманням банком економічних нормативів, за ходом реалізації планів щодо поповнення ресурсної бази, виявлення недоліків та їх усунення;

регулювання включає визначення комплексу заходів, які б допомогли збільшити ресурсну базу банку, покращити її стабільність.

Організаційне та інформаційне забезпечення відіграє важливу роль при управлінні ресурсною базою банку, оскільки на основі опрацьованої внутрішньої та зовнішньої інформації приймаються ефективні управлінські рішення, щодо формування та використання ресурсної бази.

Органи управління банку зобовязані забезпечити безперебійне ефективне управління з метою поповнення ресурсної бази банку на кожному рівні управління.


2. Процес управління ресурсною базою ПАТ «Сіті-Банк»


2.1 Загальна характеристика ПАТ «Сіті-Банк»

управління банк ресурсний

Публічне акціонерне товариство «Сіті-Банк» - універсальна кредитна установа, яка діє у всіх регіонах України і здійснює комплексне обслуговування клієнтів: резидентів і нерезидентів України, юридичних і фізичних осіб, шляхом надання найширшого спектра банківських послуг - з метою одержання прибутку на підставі затвердженого Статуту і відповідно до чинного законодавства України.

Комерційний банк «Сіті-Банк» працює на українському ринку з 19 травня 1993 року, з травня 2010 року зареєстрований як публічне акціонерне товариство [40].

Упродовж 2012 року банк неодноразово визнавали найкращим за даними різноманітних рейтингів та досліджень, а саме: лідируючі позиції на ринку банківських металів, нагорода від провідного світового банку Deutsche Bank AG за найвищу якість платежів у доларах США, банк серед лідерів з нарощування присутності у засобах масової інформації.

За класифікацією НБУ, станом на 01.01.2013 року банк знаходиться у другій групі банків, і в загальному посідає 26 місце серед банків України за розміром активів.

Станом на 01.01.2013 року мережа Банку складалась з 145 установ: Головного банку та 144 відділень (станом на 01.01.2012 р. - 152 установи: Головний банк, 2 філії та 149 відділень), загальна кількість банкоматів 2621 одиниць. Кількість працівників Банку на кінець 2012 року становила 1775 осіб (на кінець 2011 року - 1968 осіб).

Станом на 01.01.2013 року ПАТ «Сіті-Банк» посів 22 позицію серед 175 банків України за розміром депозитів фізичних осіб, 23 позицію - за розміром депозитів юридичних осіб, 26 - за розміром активів, 27 - за розміром кредитно-інвестиційного портфеля та 37 позицію за розміром капіталу.

Акціонерами ПАТ «Сіті-Банк» є територіальна громада Києва, комунальні підприємства та організації міста, корпоративні власники та фізичні особи. Станом на 01.01.2013 року юридичним особам належить 99,87% акцій, фізичним - 0,13%.

Структура і мережа Банку створюються за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням (рис. В.1). Структура та органи управління ПАТ «Сіті-Банк» відповідають чинному законодавству (Закон України «Про банки і банківську діяльність»), тобто банк діє згідно нього і не перевищує свої повноваження в розрізі даного питання.

Аналіз нижче наведених показників здійснювався на основі інформації з фінансових звітів ПАТ «Сіті-Банк» за 2011 та 2012 роки, інформації з сайту НБУ [52, 53].

На основі проведеного аналізу пасивів ПАТ «Сіті-Банк» (табл. Г.1) можна зробити наступні висновки, що загальний обсяг пасивів за 2012 рік збільшився на 1450630 тис. грн., або на 19,62%. Збільшення відбулось як за рахунок зобовязань банку, так і за рахунок власного капіталу. Збільшення загального обсягу пасивів ПАТ «Сіті-Банк» у 2012 році свідчить про розширення маштабів його діяльності.

Впродовж 2011 року загальний обсяг пасивів зріс на 326097 тис. грн., або на 4,61%. Збільшення пасивів відбулося тільки за рахунок зобовязань банку на 346694 або на 5,34%, оскільки за даний рік загальний обсяг власного капіталу зменшився на 20597 тис. грн. або на 3,61%.

За аналізований період з 01.01.2011 по 01.01.2013 рр., загальний обсяг пасивів збільшився на 1776727 тис. грн. або на 25,14%, в основному за рахунок збільшення пасивів у 2012 році. На дане збільшення вплинуло збільшення як зобовязань на 1643663 тис. грн. або на 25,30%, так і збільшення власного капіталу на 133064 тис. грн. або на 23,35%.

Аналіз активів ПАТ «Сіті-Банк» показав, що станом на 01.01.2013 р. їх обсяг склав 8842808 тис. грн., що більше порівняно з 01.01.2012 р. на 1450630 тис. грн., або на 19,62%. Збільшення загального обсягу активів банку відбулося в основному за рахунок збільшення портфеля цінних паперів на продаж, які за 2012 рік зросли на 759744 тис. грн. або на 44,91%. Також відбулося незначне збільшення грошових коштів та їх еквівалентів, відстроченого податкового активу та інших фінансових активів банку. Збільшення залишків активів пояснюється активною діяльністю банку на фінансовому ринку та ринку банківських послуг.

За 2011 рік спостерігається зростання загального обсягу активів банку на 326097 тис. грн., або на 4,61%. Зростання відбулося за рахунок збільшення портфеля цінних паперів, кредитної заборгованості та інших фінансових активів, інші статті активів зменшилися.

За аналізований період з 01.01.2011 по 01.01.2013 рр., активи ПАТ «Сіті-Банк» збільшилися на 1776727 тис. грн. або на 25,14%, в основному за рахунок збільшення активів у 2012 році. Найбільший вплив на збільшення має зростання залишків цінних паперів в портфелі банку на продаж на 1013127 тис. грн., що свідчить про те, що банк диверсифікує свої активні операції. Банк має якісний портфель цінних паперів 0,024% портфеля цінних паперів Банку - це інвестиції в корпоративні права українських підприємств, 99,97% вкладень Банку у цінні папери - вкладення у боргові цінні папери надійних емітентів, які приносять ПАТ «Сіті-Банк» процентні доходи, у тому числі державні цінні папери та цінні папери, забезпечені гарантією держави - 23,843%, облігації підприємств - 76,133%. В 2012 році не відбувалося дефолтів емітентів, цінними паперами якими володіє банк.

Найбільшу частку у загальному обсязі активів ПАТ «Сіті-Банк» станом на 01.01.2013 р. займають кредити та заборгованість клієнтів - 50,79%; цінні папери в портфелі банку на продаж - 14,52%, грошові кошти та їх еквіваленти - 16,68%. Ці розділи займали найбільшу частку у загальному обсязі активів і станом на 01.01.2011 р. та на 01.01.2012 р.

Питома вага кредитів клієнтів в активах банку за 2012 рік зменшилася на 10,27%, причиною чого є значне зростання частки портфеля цінних паперів, що свідчить про те, що банк намагається диверсифікувати свої активи. Слід зазначити, що за 2012 рік спостерігається зменшення кредитів та заборгованості клієнтів на 22207 тис. грн. або на 0,49%. В структурі кредитного портфеля переважають кошти юридичних осіб, це пояснюється тим, що основним стратегічним завданням банку було гарантоване, планове нарощення кредитного портфеля корпоративних клієнтів.

Таким чином, підводячи підсумок за результатами аналізу балансу ПАТ «Сіті-Банк» з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р. можна зробити висновок, що збільшення загального обсягу пасивів, власного капіталу, зобовязань та активів банку відбувалося протягом аналізованого періоду, що свідчить про нарощування масштабів діяльності ПАТ «Сіті-Банк». В основному зростання показників відбулося за рахунок їх зростання в 2012 році.

Аналіз динаміки та структури доходів банку (табл. Д.1) показав що, за 2012 рік порівняно з 2011 роком загальний обсяг доходів ПАТ «Сіті-Банк» збільшився на 74705 тис. грн, або на 7,70% за рахунок збільшення процентного доходу на 26679 тис. грн. або на 3,33%, результатів від операцій з іноземною валютою на 10171 тис. грн. або на 34,19% та інших операційних доходів, які зросли на 4308 або на 83,1%.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі доходів, упродовж аналізованого періоду, складає процентний дохід. У 2012 році його питома вага становить 79,31%, що на 3,36% менше ніж у 2011 році та на 7,11% менше ніж у 2010 році, причиною чого є зростання інших статей доходів.

Значну частку у загальному обсязі доходів займає також комісійний дохід. По результатам 2012 року його частка у загальному обсязі доходів склала 12,27%, що на 0,78% менше ніж за 2011 рік. Зменшення частки комісійного доходу обумовлено тим, що його темпи зростання більш низькі ніж темпи зростання загального обсягу доходів.

Аналіз витрат банку (табл. Д. 2) показав, що за 2012 рік порівняно з 2011 роком відбулося незначне збільшення загального обсягу витрат на 39 тис. грн., за рахунок збільшення адміністративних витрат, результатів переоцінки іноземної валюти та інших фінансових інструментів. У порівнянні з 2010 роком витрати банку зменшилися на 221086 тис. грн. або на 18,01%, найбільше на це вплинуло зменшення процентних витрат на 92940 тис. грн. або на 13,68%.

За результатами 2012 року процентні витрати, які займають найбільшу частку у витратах банку протягом аналізованого періоду, значно зменшилися, що можна пояснити зниженням відсоткових ставок на залучені та запозичені кошти. Досить високу частку займають адміністративні витрати та мають тенденцію до збільшення, за результатами 2012 року їх питома вага склала 32,94%, що на 1,97% більше ніж у 2011 році та на 8,15% більше ніж у 2010 році. Тобто в банку збільшилися витрати на утримання та експлуатацію основних засобів, нематеріальних активів, витрати на персонал, сплату обовязкових платежів та деякі інші витрати. Тому банку необхідно переглянути управлінську та кадрову структуру для того, щоб скоротити окремі статті витрат.

За результатам діяльності за 2012 рік банк отримав прибуток (табл. Д.3) у обсязі 38129 тис. грн., в той час коли за 2011 та 2010 роки по банку збитки склали відповідно 209442 та 35955 тис. грн.

Аналіз показників ефективності діяльності ПАТ «Сіті-Банк» (табл. Ж.1) показав, що у 2012 році прибутковість капіталу по банку склала - 6,09%, прибутковість активів 0,47%, в той час коли за результатами 2011 та 2010 років по ПАТ «Сіті-Банк» були отримані збитки і відповідно збитковість капіталу склала 34,13% та 6,42%, а збитковість активів - 3,1% та 0,49%.

Чиста процентна маржа дає змогу оцінити здатність банку утворювати чистий процентний дохід, використовуючи загальні активи. В нашому випадку показник не на високому рівні, але мав тенденцію до збільшення, а саме в 2010 році - 2,97%, 2011 - 2,35%, 2012 - 2,98%.

Чистий спред за 2010 рік становив 5,34%, через рік зменшився на 1,09%, за результатами 2012 року знову збільшився до рівня 5,23%. Це відбулося в результаті збільшення процентних доходів та зменшення процентних витрат та характеризує підвищення ефективності операційної діяльності банку.

Коефіцієнт дієздатності банку протягом аналізованого періоду збільшувався, за 2010 рік становив 82,94%, за 2011 - 96,42%, за 2012 - 103,84%, що свідчить про те, що темпи збільшення доходів перевищують темпи збільшення витрат.

Таким чином, проаналізувавши фінансові результати діяльності банку упродовж трьох останніх років, можна зробити висновки що найгірші результати діяльності ПАТ «Сіті-Банк» отримав за 2010 рік. У 2012 році ситуація по банку почала стабілізуватися.

Проаналізуємо основні коефіцієнти, які характеризують фінансову стійкість ПАТ «Сіті-Банк» за період з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р. (табл. И.1).

З наведених даних видно, що коефіцієнт надійності станом на 01.01.2013 р. дещо підвищився порівняно з 01.01.2012 р. та з 01.01.2011 р. і становив 8,6%. Таким чином, банк має достатню забезпеченість власним капіталом. Коефіцієнт фінансового важеля - це зворотний показник коефіцієнту надійності. Відповідно збільшення коефіцієнта надійності обумовлює зменшення коефіцієнта фінансового важеля, який на 01.01.2013 р. склав 11,58, що на 0,87 менше порівняно з 01.01.2012 р. Зменшення даного показника по банку пояснюється тим, що протягом 2012 року збільшення власного капіталу відбувалося більшими темпами ніж збільшення зобовязань банку.

Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів дещо підвищився і станом на 01.01.2013 року становить 7,9%, що на 0,5% більше ніж станом на 01.01.2012 р. та на 0,2% менше ніж на 01.01.2011 року, що свідчить про підвищення рівня захищеності активів банку власним капіталом.

Коефіцієнт мультиплікатора статутного капіталу характеризує ступінь покриття активів статутним капіталом (оптимальне співвідношення 12 - 15 разів) з кожним роком показник збільшувався і станом на 01.01.2013 р. становив 10,67, що на 0,45 більше ніж на 01.01.2011 р. та 0,53 ніж на 01.01.2012 року, що показує, що темп зростання активів перевищує темп зростання статутного капіталу.

Ділова активність банку характеризується його спроможністю залучати кошти й ефективно та раціонально їх розміщати. Розглянемо основні показники ділової активності по ПАТ «Сіті-Банк» (табл. К.1).

У цілому рівень ділової активності щодо залучення ресурсів зі сторони характеризує коефіцієнт активності залучення позичених і залучених коштів, який, не значно зменшився: на початок 2012 р. він становив 0,926, на кінець - 0,921. Значення цього показника по банку знаходиться на досить високому рівні, що свідчить про високу активність щодо залучення та запозичення коштів.

Що стосується залучення міжбанківських кредитів ПАТ «Сіті-Банк», то коефіцієнт активності за аналізований період знизився на 0,07, що говорить про те, що банк намагається залучати кошти з більш дешевих джерел.

Коефіцієнти рівня доходних активів та кредитної активності банку дещо зменшилися. На початку 2012 року коефіцієнт доходних активів становив 0,757; на кінець - 0,676; коефіцієнт кредитної активності 0,663 та 0,512 відповідно. Це характеризує про зниження якості активів та зниження кредитної активності банку.

Дослідивши коефіцієнти ліквідності ПАТ «Сіті-Банк» (табл. Л.1) визначили, що станом на 01.01.2013 р. в порівнянні з 01.01.2012 р. зменшилися коефіцієнти миттєвої та короткострокової ліквідності на 1,31% та 17,78% відповідно, що можна розглядати як те, що банк намагається розмістити ресурси у високодохідні активи та збільшити прибуток. Коефіцієнт поточної ліквідності збільшився на 14,87%. Не зважаючи на дані зміни ПАТ «Сіті-Банк» не порушував нормативних значень нормативів ліквідності, встановлених НБУ.

Отже, проаналізувавши основні фінансово-економічні показники діяльності ПАТ «Сіті-Банк», можна зробити висновок, що фінансовий стан банку задовільний. Такі висновки було зроблено на підставі того, що протягом 2012 року відбувалося збільшення загального обсягу пасивів банку, при цьому збільшувався як власний капітал, так і зобовязання банку. По результатах діяльності за 2012 рік банк отримав прибуток, прибутковість капіталу по ПАТ «Сіті-Банк» склала - 6,09%, прибутковість активів 0,47%; чиста процентна маржа - 2,99%; чистий серед - 5,23%, підвищилися показники фінансової стійкості. ПАТ «Сіті-Банк» дотримувався нормативних вимог щодо коефіцієнтів ліквідності.


2.2 Аналіз ресурсної бази ПАТ «Сіті-Банк»


Ресурсна база є основою діяльності будь-якого банку, оскільки процес формування ресурсів та здійснення активних операцій перебувають у тісному взаємозвязку. Ресурси кожного окремого банку мають свою структуру, яка формується під впливом факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. Розглянемо детальніше ресурсну базу ПАТ «Сіті-Банк».

Проаналізувавши пасиви ПАТ «Сіті-Банк» (див. табл. Г.1) визначили, що за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 рр., загальний обсяг пасивів збільшився на 1776727 тис. грн. або на 25,14%, в основному за рахунок їх збільшення у 2012 році. На дане підвищення вплинуло збільшення як зобовязань банку на 1643663 тис. грн. або на 25,30%, так і власного капіталу на 133064 тис. грн. або на 23,35%.

Питома вага капіталу в пасивах ПАТ «Сіті-Банк» станом на 01.01.2013 р. становить 8,98%, що на 0,52% більше ніж на 01.01.2012 р. і на 0,12% менше ніж на 01.01.2011 р. Не висока частка капіталу в пасивах негативно впливає на фінансову стійкість банку, тому в подальшому банку необхідно збільшити розміри власного капіталу в абсолютних показника та підвищити його частку в загальному обсязі пасивів.

Аналіз динаміки власного капіталу ПАТ «Сіті-Банк» (табл. М.1) показав, що станом на 01.01.2013 р. порівняно з 01.01.2012 р. загальний обсяг капіталу збільшився на 153661 тис. грн., або на 27,97%, порівняно з 01.01.2011 р. загальний обсяг власного капіталу зменшився на 20597 тис. грн., або на 3,61%.

За аналізований період власний капітал збільшився на 23,35%, що свідчить про підвищення фінансової стійкості та платоспроможності банку. З даними змінами у динаміці ознайомимося наочно за допомогою рис.2.1.


Рис. 2.1. Динаміка власного капіталу ПАТ «Сіті-Банк» за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 рр., у тис. грн.


Збільшення власного капіталу протягом 2012 року відбулося, по-перше, тому що за результатами діяльності 2012 року ПАТ «Сіті-Банк» отримав прибуток в обсязі 38129 тис. грн., що дозволило банку зменшити непокритий збиток; по-друге, за рахунок емісії акцій.

Загальними зборами акціонерів банку 31.10.2011 року прийнято рішення про збільшення статутного капіталу на 99967,3 тис. грн. - до 828828 тис. грн. шляхом проведення закритого розміщення акцій банку. Станом на 01.01.2012 р. було розміщено 80077 акцій загальною номінальною вартістю 91608 тис. грн., станом на 19.01.2012 р. - 87384 акції загальною номінальною вартістю 99967,3 тис. грн., що становить 100% запланованого обсягу. На 01.01.2013 р. даний обсяг був врахований як зареєстрований статутний капітал. До цього банк здійснив сім емісій власних акцій. Сьомий випуск акцій був здійснений за рахунок реінвестиції дивідендів.

Найбільшу частку у загальному обсязі власного капіталу банку протягом аналізовано періоду традиційно займає статутний капітал. За 2012 рік відбулося збільшення частки статутного капіталу у загальному обсязі власного капіталу банку за рахунок збільшення його обсягу.

За результатами 2010 та 2011 років по ПАТ «Сіті-Банк» були отримані збитки у обсязі 209442 тис. грн. та 35955 тис. грн. відповідно, що свідчить про неефективне використання власного капіталу банку. Показники ефективності діяльності ПАТ «Сіті-Банк» наведені у табл. 2.1.


Таблиця 2.1. Показники ефективності діяльності ПАТ «Сіті-Банк» за період 2010 - 2012 рр.,%

Показник2010 р.2011 р.2012 р.Відхиленняза 2011 за 2012за період аналізуПрибутковість капіталу (ROE),%-0,34133-0,064250,060900,277080,125150,40223Прибутковість активів (ROА),%-0,03105-0,004970,004700,026080,009670,03575Мультиплікатор капіталу10,9943012,9187012,964781,92440,046081,97048Обсяг кредитних вкладень на 1 грн. власного капіталу, грн.7,768178,714807,532740,94663-1,18206-0,23543

За даними табл. 2.1, можна зробити висновок, що прибутковість капіталу банку в 2012 році склала 6,09%, а по результатах 2010 та 2011 років спостерігається збитковість капіталу, відповідно 34,13% та 6,43%. При цьому слід зазначити, що прибутковість капіталу дуже низька, що свідчить про неефективне використання власного капіталу.

Однією з основних функцій капіталу банку є його здатність захищати інтереси кредиторів від незапланованих збитків, тобто капітал повинен бути на достатньому рівні. Так, комерційні банки повинні дотримуватися нормативів достатності капіталу, розглянемо дані нормативи в ПАТ «Сіті-Банк» (табл. 2.2).


Таблиця 2.2. Показники достатності капіталу ПАТ «Сіті-Банк» станом на 01.01.2011, 01.01.2012, 01.01.2013 рр.

Нормативне значення01.01.201101.01.201201.01.2013Н1, млн.грн 120,00847, 21909, 54923, 40Н2,%не < 10,0015,7217,7311,89Н3,%не < 9,0011,3812,3810,94Н3-1,%не < 10,0014,2615,4812,51

Станом на 01.01.2013 р. в порівнянні з 01.01.2012 р. нормативи капіталу Н2, Н3 та Н3-1 дещо зменшились, але не зважаючи на це ПАТ «Сіті-Банк» не порушував нормативні значення, встановлені Національним банком України.

Норматив Н1 збільшився на 13,86 млн. грн. та значно перевищує нормативне значення 120 млн. грн., тобто за рівнем регулятивного капіталу банк є достатньо капіталізованим. Виходячи з фактичного рівня адекватності капіталу за аналізований період ПАТ «Сіті-Банк» має запас капіталу для проведення активних операцій. Нормативи Н3 та Н3-1 також не порушуються, що свідчить про спроможність банку захищати кредиторів і вкладників від непередбачуваних збитків, яких може зазнати у процесі своєї діяльності залежно від розміру різноманітних ризиків та має достатність власних коштів для виконання зобовязань перед вкладниками та кредиторами.

Далі проаналізуємо зобовязання ПАТ «Сіті-Банк», які являють собою акумульовані банком кошти та посідають важливе місце в структурі банківських ресурсів. При управлінні зобовязаннями основною метою ПАТ «Сіті-Банк» є забезпечення залучення достатнього обсягу коштів для здійснення активних операцій на вигідних для банку умовах.

Динаміка та структура зобовязань ПАТ «Сіті-Банк» наведена в табл. М.2.

Аналіз зобовязань ПАТ «Сіті-Банк» (рис. 2.2) показав, що за 2012 рік загальний обсяг збільшився на 1296969 тис. грн., або на 18,95%. Даний ріст зумовлений збільшенням основних статей зобовязань, таких як кошти банків, кошти юридичних осіб, кошти фізичних осіб та інші фінансові зобовязання, що свідчить про активну позицію банку щодо залучення та запозичення ресурсів.


Рис. 2.2. Динаміка зобовязань ПАТ «Сіті-Банк» за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 рр., тис. грн.


Впродовж 2011 року загальний обсяг зобовязань зріс на 346694 тис. грн., або на 5,34%, цьому посприяло незначне збільшення коштів клієнтів, інших фінансових зобовязань та зменшення коштів банків. Тож за аналізований період зобовязання банку збільшилися на 1643663 тис. грн. або на 25,3% в основному за рахунок збільшення зобовязань у 2012 році. Такі темпи збільшення зобовязань свідчать про активізацію діяльності банку, щодо залучення та запозичення коштів.

Зазначимо, що темпи зростання зобовязань ПАТ «Сіті-Банк» відповідають темпам зростання активів, капіталу та кредитної діяльності, що пояснюється тим, що банк активно нарощує свою ресурсну базу та використовує її для отримання прибутку, в основному за рахунок кредитних операцій.

Звертаючи увагу на питому вагу кожної статті в зобовязаннях ПАТ «Сіті-Банк», можемо сказати, що портфель зобовязань банку є диверсифікованим.

Наочно з структурою зобовязань банку за період з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р. можемо ознайомитися з рис. 2.3.Рис. 2.3. Структура зобовязань ПАТ «Сіті-Банк» станом на 01.01.2010, 01.01.2012 та 01.01.2013 рр.,%


Найбільшу частку у загальному обсязі зобовязань банку станом на 01.01.2013 р. займають кошти фізичних осіб - 41,54%; кошти юридичних осіб - 29,33%, кошти банків - 14,97%. Ці види ресурсів займали найбільшу частку у загальному обсязі зобовязань і станом на 01.01.2012 р. та на 01.01.2011 р. Однак протягом 2012 року частка в зобовязаннях банку коштів фізичних осіб зменшилася на 3,33%, причиною чого є збільшення коштів юридичних осіб. Це пояснюється тим, що банком було створено належне підґрунтя для подальшого збільшення клієнтської бази юридичних осіб і вжито ряд заходів для підвищення лояльності діючих та потенційних клієнтів: проведено оптимізацію тарифних пакетів для всіх категорій суб'єктів господарювання, впроваджено нові форми роботи з активно працюючими клієнтами, встановлено прямі кореспондентські відносини з провідними банками країн далекого зарубіжжя і пострадянського простору, розвиток ділових відносин з якими вбачається перспективним.

Звертаючи увагу на питому вагу кожної статті, можемо сказати, що портфель зобовязань банку є диверсифікованим.

Строкові кошти юридичних та фізичних осіб переважають над коштами на вимогу, що позитивно характеризує стабільність ресурсної бази ПАТ «Сіті-Банк».

Частка коштів банків станом на 01.01.2013 р. становить 14,97%, що на 0,56% менше ніж на 01.01.2012 р. та на 8,74% менше ніж на 01.01.2011 р.

Проаналізувавши кошти банків ПАТ «Сіті-Банк» (табл. Н.1) визначили, що їх обсяг станом на 01.01.2013 р. склав 1218679 тис. грн., що на 156162 тис. грн., або на 14,70% більше порівняно з 01.01.2012 р. та на 476301 тис. грн. або на 30,95% менше ніж на 01.01.2011 р. Дані зміни зумовлені зменшенням всіх статей у 2011 році. У 2012 році відбулося збільшення коштів на кореспондентських рахунках та депозитів «овернайт» інших банків, які займають найбільшу питому вагу, станом на 01.01.2013 р. - 78,17%, порівняно з 01.01.2012 р. частка збільшилася на 21,63%, через нарощення даних коштів та зменшення інших статей. Також у 2012 році банк отримав кредит від НБУ у сумі 3509 тис. грн.

На зменшення коштів банків найбільше вплинуло значне зменшення міжбанківського кредиту, обсяги якого за 2012 рік зменшилися на 101745 тис. грн. або на 27,94%, за 2011 рік на 340181 тис. грн. або на 48,31%. Загальний розмір міжбанківського кредиту, необхідного банку, визначався потребою в підтримці ліквідності. Зменшення його обсягу свідчить про те, що банк не має проблем з ліквідністю і має можливості залучати кошти з більш дешевих джерел.

Для залучення коштів ПАТ «Сіті-Банк» пропонує чотири типи вкладів: вклади в золоті; накопичувальні (з можливістю поповнення рахунку, але без права часткового зняття коштів); класичні (з виплатою відсотків в кінці терміну або капіталізацією, без права поповнення); ощадні (з правом поповнення і часткового зняття).

Порівняємо процентні ставки вище перелічених видів депозитів ПАТ «Сіті-Банк» з процентними ставками банків 2 групи та з середньою відсотковою ставкою по банківській системі в цілому (табл. 2.3).


Таблиця 2.3. Відсоткові ставки за депозитами в національній валюті банків 2 групи та середньозважені відсоткові ставки в цілому по банківській системі, станом на 01.01.2013 р.

Назва банкуВид депозитунакопичувальний (12 місяців)класичний (12 місяців)ощаднийСіті-Банк19,2519,502,00ОТП Банк16,5017,003,00КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК17,0018,0011,00Банк ФОРУМ18,3019,003,75БРОКБІЗНЕСБАНК17,7018,003,00КРЕДИТПРОМБАНК17,2018,504,00ІМЕКСБАНК20,0020,00-Середня ставка по банківській системі17,9119,243,37

Порівнюючи процентні ставки ПАТ «Сіті-Банк» з банками-конкурентами, можна сказати, що він пропонує досить високі ставки, значення яких перевищують середнє значення по банківській системі.

На основі фінансових активів та зобовязань проаналізуємо зміну прибутку ПАТ «Сіті-Банк» з урахуванням зміни відсоткових ставок на ринку та визначимо рівень відсоткового ризику в кожному з часових інтервалів, враховуючи, що працюючі активи дорівнюють 3909237 тис. грн. (табл. 2.4).

Отже, на основі табл. 2.4, можна зробити висновок, що ПАТ «Сіті-Банк» має найбільшу незбалансованість активів і зобовязань у період до трьох місяців, оскільки показник відсоткового ризику в цьому періоді має найбільше значення і становить 16,45%. Крім цього, у період до одного місяця та понад пять років спостерігається негативний геп, що свідчить про дефіцит ліквідності. Кумулятивний геп має додатне значення лише в період до пяти років.


Таблиця 2.4. Індекс відсоткового ризику по ПАТ «Сіті-Банк» станом на 01.01.2013 р.

До 1 місяцяДо 3 місяцівДо 12 місяцівДо 5 роківПонад 5 роківАктиви, тис. грн234630980788528131301421767164277Пасиви, тис. грн278639710109902689431535666355308R поточна,%19,5019,5019,5019,5019,50R прогнозна,%18,5018,1018,0020,0321,70 (R прог - R пот),%-1,00-1,40-1,500,532,20ГЕП-440088-203105123699886101-191031КГЕП-440088-643193-519494366607-175576Р36674225118779241971509-2317603ІВР,%11,2616,4513,299,384,49

Як свідчать результати аналізу, що завдяки досягненню відповідності між кумулятивним гепом та динамікою ринкових ставок за рік відсотковий дохід банку буде позитивним і становитиме на протязі року максимальне значення 971509 тис. грн. Оскільки в період понад пять був відємний геп, а прогноз відсоткових ставок збільшувався, то в результаті отримали негативне значення прибутку - 2317603 тис. грн.

Таким чином, оскільки темпи прибутковості банку залежать як від зміни відсоткових ставок, так і від величини гепу, то для отримання позитивного результату в період до пяти років, керівництву банку слід вдатися до оптимізації балансу в напрямку збільшення кумулятивного гепу, що дасть можливість в період до пяти років отримати позитивний фінансовий результат.

Далі здійснимо оцінку ефективності використання ресурсної бази, відобразивши розраховані показники в табл. 2.5.

За результатами 2012 року коефіцієнт співвідношення доходних активів і платних пасивів зменшився на 0,090%, що свідчить про зменшення частки платних пасивів, що розміщені в доходні активи. Коефіцієнт співвідношення доходних активів і сукупних зобовязань також зменшився на 0,082%, тому що збільшилась частина зобовязань банку, яку він розміщує в недоходні активи. Коефіцієнт співвідношення кредитного портфеля і сукупних зобовязань за 2012 рік зменшився на 0,16%, тобто активність банку щодо розміщення коштів в кредитні операції зменшилась, оскільки банк активізував розміщення в цінні папери.


Таблиця 2.5. Показники ефективності використання ресурсів ПАТ «Сіті-Банк» з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.

Показник01.01.201101.01.201201.01.2013Темп ростуза 2011за 2012за період аналізу1. Коефіцієнт співвідношення доходних активів і платних пасивів0,8680,9460,8560,078-0,090-0,0122. Коефіцієнт співвідношення доходних активів і сукупних зобовязань0,8140,8170,7350,003-0,082-0,0793. Коефіцієнт співвідношення кредитного портфеля і сукупних зобовязань0,7470,7160,557-0,031-0,160-0,190Проаналізувавши показники ефективності використання ресурсів ПАТ «Сіті-Банк», визначили, що протягом 2012 року всі показники зменшилися, тобто зменшилася ефективність використання ресурсної бази. Протягом 2011 року показники зростали, крім коефіцієнта співвідношення кредитного портфеля і сукупних зобовязань, який зменшився на 0,031.

Отже, розглянувши ресурсну базу ПАТ «Сіті-Банк» можна зробити наступні висновки: за результатами 2012 року відбулося збільшення зобовязань та капіталу банку. Обсяги капіталу збільшилися за рахунок емісії акцій. В 2012 році прибутковість капіталу склала 6,09%, в 2011 та 2010 році спостерігалася збитковість капіталу. Банк дотримується нормативів достатності капіталу. ПАТ «Сіті-Банк» пропонує привабливі процентні ставки для клієнтів, які є вищими за середньо ринкові. Показники ефективності використання ресурсної бази зменшилися, що свідчить про те, що банк почав більше коштів розміщувати в недоходні активи та активізував розміщення в цінні папери.

Таким чином, проаналізувавши основні фінансово-економічні показники діяльності ПАТ «Сіті-Банк», можна зробити висновок, що фінансовий стан банку задовільний. Такі висновки було зроблено на підставі того, що протягом 2012 року відбувалося збільшення загального обсягу пасивів банку, при цьому збільшувався як власний капітал так і зобовязання банку. По результатам діяльності за 2012 рік банк отримав прибуток, прибутковість капіталу по ПАТ «Сіті-Банк» склала - 6,09%, прибутковість активів 0,47%; чиста процентна маржа - 2,99%; чистий серед - 5,23%, підвищилися показники фінансової стійкості. ПАТ «Сіті-Банк» дотримувався нормативних вимог щодо коефіцієнтів ліквідності.

Розглянувши ресурсну базу ПАТ «Сіті-Банк» можна зробити наступні висновки: за результатами 2012 року відбулося збільшення зобовязань та капіталу банку. Обсяги капіталу збільшилися за рахунок емісії акцій. В 2012 році прибутковість капіталу склала 6,09%, в 2011 та 2010 році спостерігалася збитковість капіталу. Банк дотримується нормативів достатності капіталу. ПАТ «Сіті-Банк» пропонує привабливі процентні ставки для клієнтів, які є вищими за середньо ринкові. Показники ефективності використання ресурсної бази зменшилися, що свідчить про те, що банк почав більше коштів розміщувати в недоходні активи та активізував розміщення в цінні папери.

Як і кожний банк, ПАТ «Сіті-Банк» здійснює процес управління ресурсною базою, який полягає в розробці внутрішньо нормативної бази, виконанні функцій органами управління та комітетами, застосуванні інструментів управління, таких як, планування, аналіз та контроль.


3. Удосконалення процесу управління ресурсною базою ПАТ «Сіті-банк»


.1 Оптимізаційна модель управління ресурсною базою в ПАТ «Сіті-Банк»


Важливою передумовою прибутковості, фінансової стійкості та достатньої ліквідності банку є достатня за обсягом та належним чином збалансована ресурсна база банку.

Розглянувши ресурсну базу ПАТ «Сіті-Банк» ми визначили, що протягом 2012 року її обсяг збільшився на 1450630 тис. грн. за рахунок збільшення як капіталу, так і зобовязань. Але не дивлячись на збільшення, банк повинен формувати оптимальну структуру балансу, тому ми пропонуємо розглянути оптимізаційну модель управління ресурсною базою в ПАТ «Сіті-Банк», адже досягнення найвищих результатів діяльності можливе за умови максимального контролю обсягів, структури, доходів та витрат, як за активними, так і за пасивними операціями банку.

Перш ніж розглянути оптимізаційну модель зазначимо, що оптимізація ресурсної бази здійснюється для досягнення таких цілей:

забезпечення достатнього рівня ресурсної бази для здійснення прибуткових активних операцій;

досягнення відповідного ступеня часової стабільності ресурсів, який свідчить про те, що обсяг портфеля залишається на певному рівні протягом встановленого терміну;

підтримання відповідного рівня ліквідності не порушуючи встановлених нормативів;

мінімізація витрат та ризику за зобовязаннями банку [29].

Оптимізувати ресурсну банку можливо за різними напрямками, насамперед завдяки досягненню певного співвідношення між власними та залученими ресурсами банку через встановлення співвідношення між окремими статтями зобовязань із метою забезпечення стабільності та зниження витратності залучених ресурсів. Як відомо, стабільність ресурсів банку досягається шляхом збільшення питомої ваги строкових залучених коштів, а зниження витратності забезпечується зростанням частки ресурсів до запитання у структурі залучених ресурсів банку [38].

Для розгляду оптимізаційної моделі управління ресурсною базою в ПАТ «Сіті-Банк» потрібно розробити математичну модель, яка дозволить водночас оперувати активами і пасивами балансу банку. При вирішенні даної задачі використовується програма Microsoft Office Excel, а саме інструмент «Пошук рішення».

Мета даної моделі - сформувати оптимально збалансовану ресурсну базу банку та визначити максимальний процентний дохід.

Модель обчислення в Microsoft Office Excel включає:

цільову комірку, значення в якій повинне бути максимізоване, в даному випадку цільовою коміркою є процентний дохід банку;

змінювані комірки - значення в яких змінюється доки не буде досягнута оптимальне значення в цільовій комірці, змінюваними комірками є статті балансу ПАТ «Сіті-Банк»;

обмеження, які необхідно визначити для досягнення мети моделі.

В загальному вигляді модель можна представити за допомогою функції (3.1) [32]:


xj max, (3.1)


при наступній системі обмежень, формули (3.2 - 3.5):


ij xj ? bi, i = 1, k, (3.2)

ij xj ? bi, i = k+1,l,k ? l, (3.3)

ij xj ? bi, i = l+1,t,t ? m, (3.4)j ?, j = 1, n. (3.5)


де aij - коефіцієнти, які враховують суть обмежень;

xj - кількість ресурсів, яка розподіляються в j - му напрямку розміщення;

ві - обєм засобів, який відноситься до розподілу;ij - дохідність (витратність) по j - й статті балансу.

Розглянемо на прикладі ПАТ «Сіті-Банк» побудову оптимізаційної моделі управління ресурсами на основі звіту про фінансовий стан банку та звіту про прибутки і збитки. Оскільки одним із завдань є визначення максимального чистого процентного доходу, розглянемо для початку фактичні доходи та витрати ПАТ «Сіті-Банк» (табл. 3.1).


Таблиця 3.1. Структура процентних доходів та витрат ПАТ «Сіті-Банк» за 2012 рік, тис. грн.

№Назва статті2012 рік1Чистий процентний дохід2350232Процентний дохід8288843Процентні доходи за коштами, розміщеними в інших банках 121214Процентні доходи за кредитами субєктам господарювання 5884565Процентні доходи за кредитами фізичним особам 545776Процентні доходи за цінними паперами 919467Інші 817848Процентні витрати5938609Процентні витрати за коштами, отриманими від інших банків 2913510Процентні витрати за операціями із суб`єктів господарювання 14665210.1- на вимогу3373010.2- строкові11292211Процентні витрати за операціями з фізичними особами 38804411.1- на вимогу3492411.2- строкові35311912Інші процентні витрати30029

Для вирішення даної задачі необхідно структурувати звіт про фінансовий стан ПАТ «Сіті-Банк» за основними статтями та використовуючи дані з табл. 3.1, визначити доходність складових активів банку та витратність зобовязань. В подальшому дані розрахунки будуть використані для побудови цільової функції (табл. 3.2).

Виходячи з показників табл. 3.2 складемо цільову функцію (3.6):

= 0*x1 + 0,31*x2 + 0,16*x3 + 0,06*x4 + 0*x5 + 0*y1- 0*y2 - (3.6)

0,02*y3 - 0,05*y4 - 0,07*y5 - 0,06*y6 - 0,13*y7 - 0,03*y8 max.


Таблиця 3.2. Згрупований баланс ПАТ «Сіті-Банк» станом на 01.01.2013 р., тис. грн.

№СтаттяПозначенняЗначенняДоходність/ ВитратністьАктиви1Грошові кошти та їх еквіваленти x114750320,0002Кошти в інших банках x2394940,3073Кредитний портфель x344915140,1614Портфель цінних паперів x414508210,0635Інші активи x513859470,0006ВСЬОГО8842808-Пасиви Власний капітал 702949-7Статутний капітал y18288280,0008Інші фонди банку y2-1258790,000Зобовязання 9Міжбанківські кредити y32621840,02410кошти юридичних осіб на вимогу y46843440,04911строкові кошти юридичних осіб y517032620,06612кошти фізичних осіб на вимогу y65631600,06213строкові кошти фізичних осіб y728181290,12514Інші y821087800,02615Всього зобовязань8139859-16Всього пасивів8842808-

ПАТ «Сіті-Банк», як і інші банки, працює згідно вимог законодавчих і нормативних актів. Тому побудова оптимальної моделі повинна ґрунтуватися на виконанні економічних нормативів, які регулюють його діяльність. Складемо обмеження для подальшого розрахунку, використовуючи нормативні значення коефіцієнтів в якості меж (табл. 3.3).


Таблиця 3.3. Система обмежень за нормативами банківської діяльності

КоефіцієнтОбмеженняКоефіцієнт рівня власного капіталу в пасивах (8 - 20%)(y1+y2): (y1+y2+y3+y4+y5+y6+y7+y8)0,08

(y1+y2): (y1+y2+y3+y4+y5+y6+y7+y8)0,2Коефіцієнт надійності (10-30%)(y1+y2): (y3+y4+y5+y6+y7+y8)0,1

(y1+y2): (y3+y4+y5+y6+y7+y8)0,3Доля статутного капіталу у власному (15-70%)y1: (y1+y2)0,15

y1: (y1+y2)0,7Мультиплікатор капіталу (12 - 20)(x1+x2+x3+x4+x5)12

(x1+x2+x3+x4+x5) 20 Вага міжбанківського кредиту в статутному капіталіy3: y16Коефіцієнт максимального розміру виданих міжбанківських кредитів ()x2: (y1 + y2) Коефіцієнт залежності ресурсної бази від залучених міжбанківських кредитів (? 20%)(y3 - х2): (y3+y4+y5+y6+y7)0,2Співвідношення високоліквідних активів та міжбанківських кредитів до загальних активів ((х1 + х2): (х1 + х2+ x3+x4+x5) Співвідношення високоліквідних активів та зобовязань на вимогу (х1: (y4 + y6) Коефіцієнт стабільності ресурсної бази ()(y5+ y7): (y4+ y6) Співвідношення власного капіталу до строкових депозитів (15-20%)(y1+ y2): (y5+ y7)

(y1+ y2): (y5+ y7)Коефіцієнт кредитної активності (65-85%)х3: (х1 + х2+ x3+x4+x5

х3:1 + х2+ x3+x4+x5) Використання залучених та запозичених коштів ()(х3 + x4): (y3+y4+y5+y6+y7)

Нехай всі знаменники є додатними числами, тоді обидві частини кожної нерівності можна помножити на відповідний знаменник і отримати модель лінійного програмування.

Будемо вважати, що власний капітал в оптимальному балансі не зміниться - 702949 тис. грн.. тобто y1 = 828828 тис. грн. та y2 = -125879.

Оскільки банку необхідно не тільки максимізувати прибуток, а й сформувати оптимальну структуру ресурсної бази, то враховуючи обмеження наведені в табл. 3.3 та дані балансу, введемо обмеження для ПАТ «Сіті-Банк» (табл. 3.4).

Також необхідно ввести обмеження, що всі складові повинні набувати додатних значень і врахувати, що активи дорівнюють пасивам. При розрахунку деякі комірки набували нульового значення, тому для вирішення даної проблеми були введені додаткові обмеження, які полягають в набутті коміркою фактичного значення зі знаком

Таким чином, керуючись вище наведеною інформацією, за допомогою інструмента «пошук рішення» визначили оптимальні значення складових ресурсної бази та максимальний чистий процентний прибуток.


Таблиця 3.4. Система обмежень за нормативами для ПАТ «Сіті-Банк»

№КоефіцієнтОбмеження1Коефіцієнт надійності 2343163 ? y3+y4+y5+y6+y7+y8 ? 70294902Коефіцієнт залежності ресурсної бази від залучених міжбанківських кредитівy4+y5+y6+y7+y8 ?1966383Коефіцієнт максимального розміру виданих міжбанківських кредитів x2 ? 14058984Коефіцієнт залежності ресурсної бази від залучених міжбанківських кредитівy4+y5+y6+y7 ? 8512665Співвідношення високоліквідних активів та міжбанківських кредитів до загальних активівx3+x4+x5? 60581046Коефіцієнт стабільності ресурсної бази y4 + y6 ? 73751607Коефіцієнт стабільності ресурсної бази (y5+ y7): (y4+ y6) 8Співвідношення власного капіталу до строкових депозитів3514745 ? (y5 + y7) ?468632,679Коефіцієнт кредитної активності 242517,56 ? (x1+x2+x4+x5) ?808472,5210Використання залучених та запозичених коштівy3+y4+y5+y6+y7? 7923113,3

Порівняємо фактичні та оптимальні дані балансу ПАТ «Сіті-Банк» (табл. 3.5).


Таблиця 3.5. Оптимальний план та фактичні дані балансу ПАТ «Сіті-Банк», тис. грн.

№СтаттіФактичні даніОптимальний план1Грошові кошти та їх еквіваленти (х1)147503214750322Кошти в інших банках (Х2)39494394943Кредитний портфель (х3)449151452105954Портфель цінних паперів (х4)14508215360965Інші активи (х5)1385947471222Всього активів884280877324391Статутний капітал (y1)8288288288282Інші фонди банку (y2)-125879-1258793Міжбанківські кредити (y3)26218410336184Кошти юридичних осіб на вимогу (y4)6843444992835Строкові кошти юридичних осіб (y5)170326215182016Кошти фізичних осіб на вимогу (y6)5631603780997Строкові кошти фізичних осіб (y7)281812926330688Інші зобовязання (y8)21087809672249Всього зобовязань8139859702949010Всього пасивів88428087732439

Отже, по фактичних даних чистий процентний дохід склав 235023 тис. грн., а по оптимальному плану, при даному рівні доходів та витрат, 357608 тис. грн., що більше на 122585 тис. грн.

Виходячи з даних табл. 3.4, можна зробити висновок, що в структурі пасивів значно збільшився обсяг міжбанківських кредитів, при цьому інші статті зменшилися.

В активах банку рекомендується збільшити кредитний портфель і зменшити портфель цінних паперів та обсяги інших зобовязань. Слід зазначити, що показники грошових коштів та їх еквівалентів, коштів в інших банках не змінилися, через те, що на початку нашої задачі була поставлена умова: всі результати, які обнуляються більші або дорівнюють своїм фактичним значенням.

Зменшення зобовязань та пасивів в цілому пояснюється тим, що за умовою обсяг капіталу банку залишався незмінним та було поставлене обмеження, що зобовязання не повинні перевищувати десятикратний розмір власного капіталу.

Після здійснення розрахунків слід зробити перевірку дотримання ПАТ «Сіті-Банк» нормативних значень коефіцієнтів зазначених в табл. 3.3 та порівняти їх з фактичними значеннями (табл. 3.6).

За даними табл. 3.6, можна зробити висновок, що при фактичних даних такі нормативи як коефіцієнт рівня власного капіталу, надійності, кредитної активності, співвідношення високоліквідних активів та міжбанківських кредитів до загальних активів не виконувалися. Після здійснення оптимізації структури ресурсної бази, за допомогою математичної моделі, дані показники досягли нормативних значень. Слід зазначити, що при отриманих оптимальних показниках, як і при фактичних, ПАТ «Сіті-Банк» не дотримується нормативних значень показників мультиплікатора капіталу та частки статутного капіталу у власному. Це зумовлено тим, що обсяги власного капіталу при формуванні умови не змінювалися і тільки є доказом того, що банку необхідно підвищити рівень капіталізації.


Таблиця 3.6. Виконання ПАТ «Сіті-Банк» нормативних значень

КоефіцієнтФактичніОптимальніКоефіцієнт рівня власного капіталу в пасивах (8 - 20%)7,95-9,09+Коефіцієнт надійності (10-30%)8,64-10,00+Доля статутного капіталу у власному (15-70%)117,91-117,91-Мультиплікатор капіталу (12 - 20)10,67-9,33-Вага міжбанківського кредиту в статутному капіталі (? 6)0,32+1,25+Коефіцієнт максимального розміру виданих міжбанківських кредитів ()0,06+0,06+Коефіцієнт залежності ресурсної бази від залучених міжбанківських кредитів ()3,69+16,40+Співвідношення високоліквідних активів та міжбанківських кредитів до загальних активів (17,13-20,00+Співвідношення високоліквідних активів та зобовязань на вимогу (118,24+168,12+Коефіцієнт стабільності ресурсної бази ()3,62+4,73+Співвідношення власного капіталу до строкових депозитів (15-20%)15,55+15,15+Коефіцієнт кредитної активності (65-85%)50,79-67,39+Використання залучених та запозичених засобів ()98,53+94,79+

Для досягнення результатів оптимальної моделі, менеджментом банку мають постійно вирішуватися наступні завдання:

диверсифікація портфелів залучених і запозичених коштів з урахуванням економічних нормативів, внутрішньобанківських лімітів;

визначення джерел формування ресурсної бази з мінімальними витратами та розміщення коштів в активи з максимальною дохідністю;

здійснення постійного контролю за витратами портфеля залучених та запозичених коштів, оцінювання їхніх змін;

перегляд структури та динаміки ресурсної бази, моделювання руху зобовязань шляхів та джерел ресурсного забезпечення;

визначення рівня та меж допустимого ризику за портфелем залучених і запозичених коштів [29].

Таким чином, впровадження розробленої оптимізаційної моделі у роботу ПАТ «Сіті-Банк» дозволить ефективно сформувати ресурсну базу і внаслідок, отримати максимальний прибуток, забезпечити фінансову стійкість та вдосконалити процес управління ресурсною базою в цілому.


3.2 Напрямки збільшення обсягу ресурсної бази ПАТ «Сіті-Банк»


Розглянувши процес управління ресурсною базою в ПАТ «Сіті-Банк» визначили, що перспективний план банку націлений на поповнення ресурсної бази. Для досягнення запланованих показників банк повинен провадити ефективну депозитну, тарифну, процентну політики. Ми пропонуємо ПАТ «Сіті-Банк» напрямки, які дозволять збільшити обсяги ресурсної бази.

Підґрунтям для реалізації перспективного плану є розробка ефективної депозитної політики, яка повинна бути з одного боку привабливою для клієнтів, з іншого прибутковою для банку. При її розробці банку необхідно керуватися визначеними критеріями її оптимізації, серед яких можна виділити наступні:

взаємозвязок депозитних, кредитних та інших операцій для підтримки його стабільності, надійності та фінансової стійкості банківської установи;

диверсифікація ресурсів з метою мінімізації ризику;

сегментування депозитного портфелю по клієнтах, диференційований підхід до кожного споживача;

розробка простих та зрозумілих для споживача депозитних продуктів, водночас які б не потребували високих витрат з боку банку;

використання новітніх банківські технології для поліпшення якості обслуговування;

пропозиція широкої номенклатури депозитних продуктів, які б привабили клієнтів;

швидкість реагування на динаміку можливостей (загроз) зовнішнього середовища;

можливість формування конкурентних переваг депозитних послуг;

відповідність депозитної політики обраній стратегії [55].

Слід зазначити, що ПАТ «Сіті-Банк» для залучення та збереження клієнтів в більшій мірі застосовує цінові методи, наприклад, діють програми лояльності, а саме, при повторному розміщенні ставка підвищується на 0,25 процентних пункти річних у гривні, а також до 20-річчя банку ставка підвищується на 0,2% при розміщенні вкладу не менше ніж на 12 місяців. Але депозитна політика направлена на задоволення клієнта, тому для підвищення її ефективності банку необхідно більше застосовувати маркетингові інструменти.

ПАТ «Сіті-Банк» досить добре висвітлює інформацію на своєму сайті, але найбільш ефективними способами розміщення інформації вважаються рекламні ролики, газети, журнали, бігборди, реклама у транспорті тощо. Кожний новий продукт, його конкурентна перевага над пропозиціями інших банків, повинні бути відомі та зрозумілі клієнту. Окрім реклами депозитних продуктів банку необхідно інформувати клієнтів про свою діяльність для підвищення довіри.

В структурі ПАТ «Сіті-Банк» можна створити маркетинговий та рекламний підрозділ, завданням якого буде підтримка, планування і управління всіма видами діяльності по наданню послуг клієнтам корпоративного та роздрібного бізнесу.

Для швидкого отримання клієнтом достовірної та повної інформації про депозитні продукти доцільно створити службу телемаркетингу - рекламу банківських вкладів по телефону, яка надається безкоштовно. Служба веде індивідуальну роботу з кожним клієнтом зацікавленим в отриманні більш детальної інформації. Дана послуга є вигідною, оскільки, якщо потенційний клієнт затрудняється з вибором виду вкладу, спеціалісти служби задають навідні питання: якою сумою володіє клієнт, на який прибуток розраховує, на який термін бажає розмістити кошти та інші. За результатами розмови працівник банку порекомендує вклад, який найбільш підходить до умов клієнта.

Одним із нових інструментів просування депозитних продуктів, який може застосовувати ПАТ «Сіті-Банк», є прямий маркетинг. Його особливість в тому, що він направлений на окремого клієнта, на частину чи весь сегмент клієнтів з максимальною персоналізацією та комунікацією.

З інструментами прямого маркетингу можемо ознайомитися з табл. 3.7.


Таблиця 3.7. Інструменти прямого маркетингу

ВидХарактеристикаПоштова розсилка Використання поштової кореспонденції з метою встановлення контакту, як з вже існуючими, так і з потенційними клієнтами. ТелемаркетингФорма комунікації за допомогою якої персонал, використовуючи техніку спілкування по телефону, здійснює маркетингову діяльність і діяльність по продажу банківських продуктів.Прямий візит Передбачає безпосередній і неформальний контакт з клієнтом з метою виявлення та задоволення його потреб в депозитній послузі.Електронний маркетингСпілкування з споживачем через електронні засоби комунікації, які дозволяють придбати банківські продукти не виходячи з дому.

Одним із напрямків збільшення обсягу ресурсної бази ПАТ «Сіті-Банк» є сегментування депозитного портфеля за клієнтами. Для залучення клієнтів необхідно розробити пакети послуг, які формуються у двох напрямках: типові та індивідуальні.

Щоб пакет послуг відповідав потребам, можна сегментувати клієнтів, наприклад, за особистими потребами:

- клієнти, які орієнтовані на ціну;

клієнти, які віддають перевагу новинкам;

клієнти, які вимагають стабільності.

Також можна класифікувати клієнтів за ступенем повязаності з банком: існуючі й потенційні, за рівнем доходу, соціальних характеристик і, відповідно до розподілу пропонувати умови вкладу.

Для більшої зацікавленості клієнтів ПАТ «Сіті-Банк» може запропонувати:

відкрити депозит відразу в трьох валютах - «Мультивалютний». За допомогою якого можливо отримувати не тільки високі відсотки за вкладами, а й легко переводити частину коштів з однієї валюти в іншу, це досить вигідно при коливанні курсів. При цьому банк не стягує комісію за дану операцію і вкладник не втрачає відсотки передбачені депозитним договором;

диверсифікація депозитних продуктів, яка направлена на залучення клієнтів на основі обєднання вкладних продуктів з кредитними та страховими, розробка продуктів націлених на задоволення клієнта у сферах освіти, відпочинку, навчання;

для більшої зацікавленості можна запропонувати виплату відсотків за розміщеними коштами вперед з метою компенсації інфляційних втрат. В даному випадку клієнт при розміщенні коштів на відповідний термін відразу отримує визначений дохід. Однак, якщо угода буде розірвана достроково банк вираховує виплачені наперед кошти з суми вкладу [2].

В сучасних умовах ПАТ «Сіті-Банк», як і інші банки, зіштовхується з проблемою вилучення вкладів достроково. З ціллю забезпечення стабільності ресурсної бази виникає необхідність здійснювати заходи по мінімізації негативного впливу непередбачуваного вилучення коштів на фінансовий стан. До числа таких заходів можна віднести розробку умов залучення, які направлені на стимулювання можливого подовження строків депозитів.

За даних економічних умов ПАТ «Сіті-Банк» доцільно застосовувати новітні інструменти аналізу депозитної політики, одним із таких інструментів є бенчмаркінг. Бенчмаркінг депозитної політики - це порівняння своїх депозитних показників з показниками банків конкурентів, особливо з банками лідерами та впровадження їх найкращих методів роботи у своїй діяльності.

Основною метою бенчмаркінгу є визначення відмінностей в порівнянні з еталоном, визначення причин цих відмінностей та виявлення можливостей щодо вдосконалення власної депозитної політики.

Для ефективності розробки депозитної політики банк може застосовувати різні види бенчмаркінгу (табл. 3.8) [12].


Таблиця 3.8. Види бенчмаркінгу

ВидХарактеристикаВнутрішнійАналіз та порівняння депозитних продуктів одного й того самого банку.ФункціональнийБанком аналізуються завдання, інструменти, процес депозитної політики банків, які не являються конкурентами, але розробка цих завдань дуже схожа з даним банком. В результаті банки разом вдосконалюються.КонкурентнийАналіз політики банків-конкурентів на основі інформації, яку вони самі поширюють та інформації від їх клієнтів.Бенчмаркінг процесівРозгляд депозитної політики в банках, що мають кращі досягнення в її реалізації, результати не порівнюються з власними.ЗовнішнійАналіз та порівняння депозитних продуктів кількох банків між якими партнерські стосунки, відмова від конкуренції, з метою надання допомоги один одному.

Бенчмаркінг повинен розглядатися не тільки як інструмент для збору інформації. Якщо враховувати, що в даному процесі задіяна велика кількість кваліфікованих працівників банку, тоді вдається одержати велику кількість корисних пропозицій, які вплинуть на формування ефективнішої депозитної стратегії.

Таким чином, основними напрямками, які повинен врахувати ПАТ «Сіті-Банк» при розробці депозитної політики є:

підвищення привабливості умов вкладів шляхом перегляду діючих відсоткових ставок в сторону збільшення до рівня лідерів ринку;

диференціація вкладів територіальними управліннями банку з врахуванням специфіки регіону;

реклама послуг банку з метою стимулювання притоку коштів шляхом навіювання довіри до банку, підкресленням його надійності, конкурентних переваг, тривалості перебування на ринку, зручності обслуговування;

вдосконалення якості та технології обслуговування для досягнення максимальної зручності для клієнтів;

формування комплексних послуг, приєднуючи до основної якихсь додаткових;

створення підрозділу, який би займався маркетинговою діяльність та до якого входила б служба телемаркетингу.

Таким чином, управління ресурсною базою є досить складним процесом, що потребує з боку банку постійного удосконалення методик управління. Тому було запропоновано розглянути оптимізаційну модель управління ресурсною базою в ПАТ «Сіті-Банк». Метою даної моделі є сформувати оптимально збалансовану ресурсну базу банку та визначити максимальний чистий процентний дохід. Склавши цільову функцію та систему обмежень, здійснивши розрахунки в Microsoft Office Excel за допомогою інструмента «пошук рішення» отримали оптимальний план балансу ПАТ «Сіті-Банк».

Таким чином, чистий процентний дохід збільшився на 122585 тис. грн. і становив 357608 тис. грн., при даному рівні доходів та витрат. Відбулося зменшення зобовязань та пасивів в цілому, це пояснюється тим, що за умовою обсяг капіталу банку залишався незмінним та було поставлене обмеження, що зобовязання не повинні перевищувати десятикратний розмір власного капіталу.

В якості меж були використані нормативні значення коефіцієнтів, тому в результаті перевірки ПАТ «Сіті-Банк» не порушував нормативів. Оскільки цільова функція прямує до максимуму в активах банку рекомендується збільшити кредитний портфель, в зобовязаннях зменшити кошти клієнтів, через те, що саме по цих показниках найбільша доходність і витратність.

Основними напрямками, які повинен врахувати ПАТ «Сіті-Банк» для збільшення обсягу ресурсної бази є: здійснення активної реклами депозитних продуктів; перегляд відсоткових вставок та їх встановлення залежно від регіону розташування банку; застосування бенчмаркінгу; вдосконалення якості та технологій обслуговування; формування комплексних послуг.


Висновки


Розглянувши теоретичні основи управління ресурсною базою банку, можемо зробити наступні висновки.

Ресурси банку - це сукупність власних, залучених та запозичених коштів, які перебуваються в розпорядженні банку для здійснення активних операцій з метою отримання прибутку.

Здійснили класифікацію ресурсів банку, в якій виділили постійні кошти (капітал банку) та тимчасові (залучені та запозичені). Банк виступає фінансовим посередником, тому частка залучених коштів займає найбільшу частку в структурі ресурсної бази. В разі недостатніх обсягів власних і залучених коштів для здійснення активних операцій, виникає необхідність у запозичених коштах.

Визначили, що на формування ресурсної бази впливає ряд чинників: внутрішніх (керованих) та зовнішніх (некерованих: економічні, політичні, соціальні чинники).

Процес управління ресурсною базою банку являє собою ряд інструментів управління: планування, аналіз, контроль та регулювання.

Організаційне та інформаційне забезпечення відіграє важливу роль при управлінні ресурсною базою банку, оскільки на основі опрацьованої внутрішньої та зовнішньої інформації приймаються ефективні управлінські рішення, щодо формування та використання ресурсної бази. Субєкти управління повинні відповідати за ефективність і безперервність функціонування механізму управління ресурсною базою банку, від їх дій та рішень залежить рівень капіталізації банківської установи.

Проаналізувавши основні фінансово-економічні показники діяльності ПАТ «Сіті-Банк», можна зробити висновок, що фінансовий стан банку задовільний. Такі висновки було зроблено на підставі того, що протягом 2012 року відбувалося збільшення загального обсягу пасивів банку, при цьому збільшувався як власний капітал так і зобовязання банку. По результатам діяльності за 2012 рік банк отримав прибуток, прибутковість капіталу по ПАТ «Сіті-Банк» склала - 6,09%, прибутковість активів 0,47%; чиста процентна маржа - 2,99%; чистий серед - 5,23%, підвищилися показники фінансової стійкості. ПАТ «Сіті-Банк» дотримувався нормативних вимог щодо коефіцієнтів ліквідності.

Розглянувши ресурсну базу ПАТ «Сіті-Банк» можна зробити наступні висновки: за результатами 2012 року відбулося збільшення зобовязань та капіталу банку. Обсяги капіталу збільшилися за рахунок емісії акцій. В 2012 році прибутковість капіталу склала 6,09%, в 2011 та 2010 році спостерігалася збитковість капіталу. Банк дотримується нормативів достатності капіталу. ПАТ «Сіті-Банк» пропонує привабливі процентні ставки для клієнтів, які є вищими за середньо ринкові. Показники ефективності використання ресурсної бази зменшилися, що свідчить про те, що банк почав більше коштів розміщувати в недоходні активи та активізував розміщення в цінні папери.

Як і кожний банк, ПАТ «Сіті-Банк» здійснює процес управління ресурсною базою, який полягає в розробці внутрішньо нормативної бази, виконанні функцій органами управління та комітетами, застосуванні інструментів управління, таких як, планування, аналіз та контроль.

Управління ресурсною базою є досить складним процесом, що потребує з боку банку постійного удосконалення методик управління. Тому було запропоновано розглянути оптимізаційну модель управління ресурсною базою в ПАТ «Сіті-Банк». Метою даної моделі є сформувати оптимально збалансовану ресурсну базу банку та визначити максимальний чистий процентний дохід. Склавши цільову функцію та систему обмежень, здійснивши розрахунки в Microsoft Office Excel за допомогою інструмента «пошук рішення» отримали оптимальний план балансу ПАТ «Сіті-Банк».

Таким чином, чистий процентний дохід збільшився на 122585 тис. грн. і становив 357608 тис. грн., при даному рівні доходів та витрат. Відбулося зменшення зобовязань та пасивів в цілому, це пояснюється тим, що за умовою обсяг капіталу банку залишався незмінним та було поставлене обмеження, що зобовязання не повинні перевищувати десятикратний розмір власного капіталу.

В якості меж були використані нормативні значення коефіцієнтів, тому в результаті перевірки ПАТ «Сіті-Банк» не порушував нормативів. Оскільки цільова функція прямує до максимуму в активах банку рекомендується збільшити кредитний портфель, в зобовязаннях зменшити кошти клієнтів, через те, що саме по цих показниках найбільша доходність і витратність.

Основними напрямками, які повинен врахувати ПАТ «Сіті-Банк» для збільшення обсягу ресурсної бази є: здійснення активної реклами депозитних продуктів; перегляд відсоткових вставок та їх встановлення залежно від регіону розташування банку; застосування бенчмаркінгу; вдосконалення якості та технологій обслуговування; формування комплексних послуг.


Список використаних джерел


1.Аврамчук, Л. А. Роль міжбанківського кредитування у формуванні ресурсної бази банків в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Л. А. Аврамчук. - 2011. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ nvnau_eamb/2011_168_1/11ala.pdf.

.Алибекова, Н. Направления и механизмы оптимизации депозитной политики коммерческих банков в современных условиях [Електронний ресурс] / Н. Алибекова. - 2013. - Режим доступу: http://repository.enu.kz/handle/ 123456789/5456.

.Аналіз банківської діяльності [Текст]: підручник/ Герасимович А. М., Алексеєнко М. Д., Парасій-Вергуненко І. М. та ін.; за ред. А. М. Герасимовича.- К.: КНЕУ, 2004. - 599 с. - ISBN 966-574-567-0.

.Банківський менеджмент: питання теорії та практики [Текст]: монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак, О. М. Пожар та ін. - Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2011. - 152 c. - ISBN 978-966-8958-70-0.

.Бойко, Ю. Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення фінансово-кредитного механізму [Електронний ресурс] / Ю. Бойко // Вісник ТНЕУ. - 2010. - № 1. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vtneu/ 2010_1/1_2010/01Bojko.pdf.

.Варич, Т. М. Бухгалтерський облік - важлива частина інформаційного забезпечення управління депозитними операціями [Електронний ресурс] / Т. М. Варич // Управління розвитком. - 2011. - № 3 (100). - С. 116 - 117. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/uproz/2011_3/u1103var. pdf.

.Вовканич, А. І. Особливості формування ресурсів комерційних банків [Електронний ресурс] / А. І. Вовканич // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. - 2010. - № 2 (8).- Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vsuem/2010_2/pdf/Vovkanych.pdf.

.Волохата, К. О. Сутність і значення ресурсної бази банків [Електронний ресурс] / К. О. Волохата, В. Є. Волохата // Вісник університету банківської справи. - 2011. - № 1 (10).

.Глосарій банківської термінології [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=124577&cat_id =123119.

.Гусєва, Ю. Ю. Діагностика рівня капіталізації банківської установи [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Гусєва, С. В. Байталюк // Економіка та управління підприємствами. - 2012. - № 2 (18). - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Eupmbg/2012_2/Guseva.pdf.

.Д`яконова, І. І. Теоретичні аспекти і класифікація депозитних ресурсів комерційних банків [Електронний ресурс] / І. І. Д`яконова, А. А. Ашурбєкова // Всеукраїнський науково-виробничий журнал. Сталий розвиток економіки. - 2012. - № 1 (11). - С. 286-289. - Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/ bitstream/123456789/7795/1/D'yakonova.pdf.

.Дяконова, І. І. Застосування бенчмаркінгу для удосконалення аналітичного забезпечення розробки депозитної політики банку [Електронний ресурс] / І. І. Дяконова, А. А. Ашурбєкова // Інноваційна економіка. - 2012. - № 32. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2012_6/ 229.pdf.

.Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]: офіційний сайт Національного банку України. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097.

.Депозитна політика ПАТ «Сіті-Банк», затверджено постановою Правління ПАТ «Сіті-Банк» від 04.03.2012 р. № 2698.

.Дивідендна політика ПАТ «Сіті-Банк», затверджено Загальними зборами акціонерів ПАТ «Сіті-Банк» від 04.04.2012р. (рішення № 7).

.Добровольська, І. О. Узагальнення сутності розуміння та визначення «ресурсний потенціал банку» [Електронний ресурс] / І. О. Добровольська // Інноваційна економіка. - 2011.:.

.Дребот, Н. П. Стратегія банківської установи на ринку депозитних послуг [Електронний ресурс] / Н. П. Дребот, О. Г. Галько // Регіональна економіка. - 2008. - № 4. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_ gum/re/2008_4/Re200804_17.pdf.

.Єпіфанов, А. О. Операції комерційних банків [Текст]: навч. посіб. / А. О. Єпіфанов, Н. Г. Маслак, І. В. Сало. - Суми: Університетська книга, 2007. - 523 с. - ISBN 978-966-680-313-2.

.Єфремова, Н. Ф. Щодо питання розробки політики ресурсного забезпечення діяльності комерційного банку [Електронний ресурс] / Н. Ф. Єфремова, О. В. Золотарьова, Є. О. Ємцов // Економічний простір. - 2011. - № 49. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2011_49/ statti/15.pdf.

.Землячов, С. В. Класифікація ресурсів комерційних банків на сучасному етапі розвитку банківської діяльності [Текст] / С. В. Землячов // Финансы, учет, банки. - 2011. - № 1 (17). - С. 151 - 160.

.Землячов, С. В. Сутність, джерела формування та значення ресурсної бази комерційних банків [Електронний ресурс] / С. В. Землячов. - 2009. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvfbi/2009_3/ Magazine_03_09_st12_pp68-74.pdf.

.Інформаційна політика ПАТ «Сіті-Банк» затверджено Спостережною Радою ПАТ «Сіті-Банк» від 25.06.2010 [Текст]. - Внутрішня документація банку.

.Калініченко, О. М. Нові підходи до трактування та практичного використання методів фінансового планування в банку [Електронний ресурс] / О. М. Калініченко // Наукові доповіді НАУ. - 2006. - № 3 (4). - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/nd/2006-3/06kaniab.pdf.

.Квасницька, Р. С. До питання капіталізації вітчизняних комерційних банків [Електронний ресурс] / Р. С. Квасницька, Г. Г. Старостенко. - 2009. - № 2. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/znpnudps/2009_2/pdf/ 09krstcb.pdf

.Коваленко, В. В. Капіталізація банків: методи оцінювання та напрямки підвищення [Текст]: монографія / В. В. Коваленко, К.Ф.Черкашина. - Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. - 153 с.

.Коваленко, В. В. Управління фінансовими ресурсами банку: сутність та принципи [Електронний ресурс] / В. В. Коваленко // Вісник Дніпропетровського університету. - 2012. - № 6 (3). - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vdpu/Ekonomika/2012_6_3/67-72..

.Коваль, С. Теоретичні основи механізму формування власного капіталу банку [Електронний ресурс] / С. Коваль // Вісник ТНЕУ. - 2009. - № 1. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vtneu/2009_1/Koval. pdf.

.Косова, Т. Д. Аналіз банківської діяльності [Текст]: навч. посіб. / Т. Д. Косова. - К: Центр учбової літератури, 2008. - 486 с. - ISBN 978-966-364-687-9.

.Красовський, Ю. В. Цілі та завдання оптимізації портфелів залучених і запозичених грошових коштів комерційного банку [Електронний ресурс] / Ю. В. Красовський // Збірник наукових праць УАБС НБУ. - 2006. - Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/850/1/16.26.pdf.

.Криклій, О. А. Фінансовий менеджмент у банку [Текст]: навч. посіб. / О. А. Криклій, І. В. Сало. - Суми: Університетська книга, 2007. - 314 с. - ISBN 978-966-680-312-5.

.Кутідзе, Л. С. Структура залучення фінансових ресурсів комерційним банком: деформація під впливом світової фінансової кризи [Електронний ресурс] / Л. С. Кутідзе, О. А. Гранько. - 2009. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekpr/2009_23/2/kutidze.pdf.

.Ломакина, И. Н. Оптимизационная модель управления ресурсами коммерческого банка [Електронний ресурс] / И. Н. Ломакина, С. В. Землячёв // Проблемы материальной науки - экономические науки. - 2009. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/164/pdf/knp164_112-117.pdf.

.Луців, Б. Особливості ресурсного забезпечення комерційних банків України [Електронний ресурс] / Б. Луців, О. Заславська // Вісник ТНЕУ. - 2012. - № 2. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vtneu/ 2012_2/2_2012/09Luts.pdf.

.Матлага, Л. О. Перспективи оптимізації управління власним капіталом банків в Україні [Електронний ресурс] / Л. О. Матлага // Всеукраїнський науково-виробничий журнал. - 2011.- Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vsuem/2010_2/pdf/Vovkanych.pdf.

.Михайловська, І. М. Банківські операції [Текст]: навч. пос. / І. М. Михайловська, А. В. Олійник. - Львів: Магнолія, 2011. - 646 с. - ISBN 978-617-574-000-2.

.Нескородєва, І. І. Дослідження сутності фінансових ресурсів банку [Електронний ресурс] / І. І. Нескородєва, Ю. І. Єфімова // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2012. - № 38.- Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vetp/2012_38/12niifda.pdf.

.Організація контролю в банку [Текст]: навч. посіб. / уклад. І. В. Бєлова. - Суми: Університетська книга, 2009. - 302 с. - ISBN 978-966-680-442-9.

.Поповіч, А. Й. Напрямки оптимізації ресурсної бази банку [Електронний ресурс] / А. Й. Попович. - 2007. - Режим доступу: http://banking.uabs.edu.ua/images/konferencii/2007/TezuPopovich.doc.

.Присяжнюк, О. П. Джерела формування та зміцнення ресурсної бази комерційних банків України [Електронний ресурс] / О. П. Присяжнюк. - 2011. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/2011_31/11_ 31_27.pdf.

.Про банк [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://xcitybank.com.ua/.

.Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс]: закон України від 07.12.2000 р. № 2121 - ІІІ.

.Про порядок здійснення вкладних (депозитних) операцій фізичними особами в ПАТ «Сіті-Банк» [Текст]: положення, затверджене рішенням Правління ПАТ «Сіті-Банк» від 28.02.2013, протокол № 35.

.Про порядок здійснення вкладних (депозитних) операцій юридичними особами в ПАТ «Сіті-Банк» [Текст]: положення, затверджене рішенням Правління ПАТ «Сіті-Банк» від 28.02.2013, протокол № 36.

.Прокопів, М. І. Основні проблеми підвищення капіталізації банківських установ [Електронний ресурс] / І. М. Прокопів. - 2011. - № 21. - С. 264-268. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2011_7/ 264.pdf.

.Процентна політика ПАТ «Сіті-Банк», затверджено постановою Правління ПАТ «Сіті-Банк» від 29.12.2012р. № 2648.

.Пшик, Б. І. Ситуаційне моделювання діяльності банку [Текст]: навч. посіб. / Б. І. Пшик; Мін-во освіти і науки України, ЛБІ НБУ. - Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 191 с. - ISBN 966-7330-56-7.

.Річний звіт емітента [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.xcitybank.com.ua/about/zvitnist_emitenta/.

.Скок, Є. М. Дискусійні питання щодо сутності поняття «міжбанківський кредитний ринок» [Електронний ресурс] / Є. М. Скок // Вісник університету банківської справи НБУ. - 2012. - № 2 (14). - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VUbsNbU/2012_2/12_2_42.pdf.

.Тарифна політика ПАТ «Сіті-Банк», затверджено постановою Правління ПАТ «Сіті-Банк» від 29.12.2012р. № 2649.

.Торконяк, Н. М. Стратегічний аспект управління фінансовими ресурсами банку [Електронний ресурс] / Н. М. Торконяк // Фінанси, грошовий обіг і кредит. - 2012. - № 1 (37).

.Управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел [Текст]: монографія / С. П. Ярошенко, І. В. Сало, О. В. Крухмаль, О. С. Кобичева. - Суми: Університетська книга, 2011. - 105 с. - ISBN 978-966-680-608-9.

.Фінансовий звіт ПАТ «Сіті-Банк» за 2011 рік [Електронний ресурс]: результати діяльності банку, що підлягають оприлюдненню в ЗМІ. - Режим доступу: http://xcitybank.com.ua/files/finance_report/zvitnist_2011_ukr_2. pdf.

.Фінансовий звіт ПАТ «Сіті-Банк» за 2012 рік [Електронний ресурс]: результати діяльності банку, що підлягають оприлюдненню в ЗМІ. - Режим доступу: http://xcitybank.com.ua/files/finance_report/zvitnist_2011_ukr_2. pdf.

.Фурсова, В. А. Формування ресурсної бази комерційних банків: сучасний стан і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / В. А. Фурсова, М. О. Капелюшна // Открытые информационные и компьютерные технологии. - 2011. - № 50. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vikit /2011_50/p118-124.pdf.

.Чернишова, А. В. Проблеми здійснення та шляхи вдосконалення депозитних операцій банків України [Електронний ресурс] / А. В. Чернишова // Управління розвитком. - 2011. - № 9 (106). - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2011_9/u1109ch2.pdf.

.Шавловська, Л. С. Банківські ресурси та проблеми їх розміщення [Електронний ресурс] / Л. С. Шавловська // Науковий вісник Національного університету ДПС України. - 2009. - № 3 (46).

.Шульга, К. В. Аналіз операцій із залучення коштів на міжбанківському ринку [Електронний ресурс] / К. В. Шульга // Управління розвитком. - 2012. - № 18 (139). - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/Uproz/2012_18/u1218shu.pdf.

.Шульженко, Г. М. Оцінка капіталізації банківської установи [Електронний ресурс] / Г. М. Шульженко, К. Ф. Черкашина. - 2011.- Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/2011_31/11_31_35.pdf.

.Якімлюк, Я. П. Фінансові ресурси банку: підходи до їх аналізу [Електронний ресурс] / Я. П. Якімлюк. - 2008. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/36_NIO_2008/Economics/39443.doc.htmf.

.Яремчук, О. В. Аналіз достатності власного капіталу банку [Електронний ресурс] / О. В. Яремчук, К. Л. Ларіонова. - 2011. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/fkd/2011_1/part1/4.pdf.


Теги: Управління ресурсною базою банку  Диплом  Банковское дело
Просмотров: 4158
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Управління ресурсною базою банку
Назад