Удосконалення системи управління залученням ресурсів банку із депозитних джерел


Удосконалення системи управління залученням ресурсів банку із депозитних джерел


Вступ

банк депозитний конкурентоспроможність

Однією з основних і досить важливих функцій банківської системи є розподіл фінансових ресурсів, які, зокрема, акумулюються з тимчасово вільних коштів субєктів господарювання населення з подальшим їх розміщенням в кредитно-інвестиційний процес.

За рахунок залученого капіталу покривається основна частина потреб банківської установи, тому здійснення депозитних операцій це одна з основ для діяльності банку.

Для реалізації ефективної депозитної політики в банку потрібно забезпечити банк необхідними обсягами залучених, а саме депозитних коштів. Саме тому розробити та ефективно реалізувати депозитну політику банківської установи.

Метою дипломної роботи є дослідження науково-методичних підходів щодо формування і реалізації депозитної політики банку та визначення напрямів їх удосконалення.

Обєктом дослідження є напрями процес формування та реалізації депозитної політики, в свою чергу предметом виступають етапи розробки та реалізації депозитної політики, інструменти її реалізації, методологія аналізу ефективності депозитної політики, а також підходи до формування і реалізації депозитної політики.

Реалізація мети зумовила необхідність постановки та вирішення таких завдань:

-надати загальну характеристику формування ресурсної бази з депозитних джерел;

-проаналізувати методичні підходи до аналізу депозитних ресурсів банку;

-дослідити організаційне та інформаційне забезпечення управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел;

-дослідити динаміку та структуру основних фінансових показників ПАТ «Укргазбанк»;

-провести аналіз депозитних ресурсів ПАТ «Укргазбанк»;

-навести характеристику організаційному та методичному забезпеченню управління залученням депозитних ресурсів ПАТ «Укргазбанк»;

-оцінити конкурентоспроможність депозитних продуктів ПАТ «Укргазбанк»;

-дослідити шляхи удосконалення та оптимізації цінових та нецінових інструментів управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел;

-проаналізувати стан охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному обєкті.

Інформаційною базою дослідження виступали чинні нормативні та законодавчі акти, які регулюють банківську діяльність; офіційні матеріали Національного банку України, наукові праці вітчизняних економістів, а саме: Дмітрієвої О., Кириленко В., Ковшарь А., Кожеля Н., Лаврушина О., Мельникової І., Рисіна В., Саннікової Н.

Під час дослідження використовувалися наступні загальнонаукові методи: систематизація та узагальнення (при вивченні сутності поняття «депозитні ресурси банку» і розгляді класифікаційних ознак депозитних ресурсів); порівняння (в процесі встановлення спільних та відмінних рис методик аналізу і контролю депозитних ресурсів); системного аналізу (при визначенні елементів системи управління депозитними ресурсами банку); табличні методи, методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції, метод групувань.


1. Теоретичні основи управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел


.1 Загальна характеристика формування ресурсної бази банку з депозитних джерел


На сучасному етапі розвитку важливу роль у формуванні ресурсної бази банків відіграють кошти населення. Вітчизняний ринок фінансових ресурсів є ще досить вразливим через зовнішні економічні зміни, через невпевненість вкладників у надійності власних заощаджень, через недовіру до банків. Проте, на сьогоднішній день 90% потреби в грошових ресурсах для здійснення активних банківських операцій покриваються за рахунок залучених коштів. В умовах збільшення рівня інфляції та нестабільності української валюти великого значення набуває вибір оптимального методу залучення грошових ресурсів та шляхи підвищення ефективності депозитної діяльності банку.

Ресурси комерційного банку - це сукупність грошових коштів, що знаходяться у його розпорядженні й використовуються для виконання активних операцій [69].

Ураховуючи джерела формування ресурсної бази банків, її структуру можна визначити як сукупність власного капіталу, залучених і запозичених коштів, які використовуються для проведення активних операцій. Залучені кошти - це кошти, які банк залучає на вклади і депозити. Банки залучають вільні грошові кошти юридичних та фізичних осіб шляхом виконання депозитних операцій, у процесі яких використовують різні види банківських рахунків. Запозичені кошти - це кошти, які банк залучає шляхом одержання міжбанківського кредиту.

Виходячи з специфіки діяльності комерційного банку, він працює в основному із залученими ресурсами, основну частку яких складають депозитні ресурси. Ефективність управління формуванням депозитної бази впливає на стабільність та надійність ресурсної бази банку, на прибутковість діяльності та на подальший розвиток банківської установи.

Питання управління формуванням депозитних ресурсів комерційного банку, досліджувалося багатьма вченими, такими як А.О. Єпіфанов, І.В. Сало та Н.Г. Маслак, О.В. Васюренко, С.П. Ярошенко, О.В. Крухмаль, О.С. Кобичева, І.І. Д`яконова та іншими. Втім, не зважаючи на такий жвавий науковий інтерес до визначенго поняття глибокого теоретичного осмислення воно так і не набуло. Незалежно від цілей аналізу або дослідження окремі науковці дають різні визначення поняття депозитним ресурсам. Тому це питання потребує детального вивчення та теоретичного обґрунтування.

Проведене дослідження сутнісних аспектів поняття «депозитні ресурси» показало, що на сьогодні у науково-методичній літературі існує досить широка палітра підходів до його трактування (табл. 1.1). Разом з тим, потрібно констатувати відсутність у сучасній науковій думці єдиного підходу до його визначення.


Таблиця 1.1 - Напрямки розуміння у науково-методичній літературі змісту поняття «депозитні ресурси»

Автор, джерелоВизначенняЄпіфанов А.О., Сало І.В., Маслак Н.Г. [16]це залучені ресурси з депозитних джерел являють собою тимчасово вільні кошти фізичних та юридичних осіб (залишки на поточних рахунках різних видів клієнтів, кошти на вкладних (депозитних) рахунках до запитання та строкових.Васюренко О.В. [9]це сукупність залучених банком ресурсів, які забезпечують його необхідні резерви згідно з вимогами законодавства і дають понад ці резерви основний обсяг коштів для кредитування.Ярошенко С.П., Сало І.В., Крухмаль О.В., Кобичева О.С. [69]це сукупність грошових коштів клієнтів банку залучених банком на договірній основі на визначений термін або без зазначення такого терміну, які підлягають виплаті власникам з процентом або без нього, і які забезпечують банку необхідний обсяг коштів для здійснення активних операцій та виконання банком нормативних вимог відповідно до законодавства.Рисін, В.В. [51]це кошти внесені в банк фізичними і юридичними особами на певні рахунки і використані ними відповідно до режиму рахунка і банківського законодавства.Фролов С.М. [64]це кошти, внесені в банк фізичними і юридичними особами на певні рахунки і використані ними відповідно до режиму рахунка і банківського законодавства.Мороз А.М. [30]це сукупність грошових коштів, що перебувають у його розпорядженні і використовуються для виконання активних операцій.Абралова Н.А. [1]це сукупність залучених банком ресурсів, які забезпечують йому необхідні резерви згідно з вимогами законодавства і дають понад ці резерви основний обєм засобів для кредитування.Міщенко В.І, Славянська Н.Г. [60]це cукупність зобовязань та капіталу, що належать постачальникам коштів, або, іншими словами, ресурси комерційного банку - це сукупність грошових коштів, що знаходяться у розпорядженні банку і використовуються ним для виконання своїх операцій.Вовчак О.Д., Череп А.В. [67]це сукупність грошових коштів, що знаходяться у його розпорядженні й використовуються ним для здійснення активних та інших операцій.Демківський А.В. [15]це сукупність коштів, які акумулюються банком на різних рахунках клієнтів у вигляді депозитів, або придбані на грошовому ринку міжбанківські кредити чи централізовані ресурси.Петрука О.М. [35]це кошти, що надаються фізичними і юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно із чинним законодавством України, нерезиденту на чітко визначений строк та під процент і оформлюються відповідною угодою, та залишки коштів на поточних рахунках.

Отже, взявши до уваги напрацювання вчених-економістів та законодавчу базу, під депозитними ресурсами банку в межах визначеного дослідження будемо розуміти залучені кошти клієнтів банку, які залучаються на певних умовах згідно договору на певний термін або без зазначення такого терміну, під певний відсоток або без нього, залучаються для подальшого розміщення з метою отримання прибутку в майбутньому.

Важливо, що кошти, залучені за допомогою пасивних операцій і запозичені шляхом розміщення боргових зобовязань, виступають джерелами банківських ресурсів до моменту, коли вони надходять у розпорядження банку. Після цього вони вже стають складовими банківських ресурсів. Структура ресурсів окремих банків є індивідуальною і залежить від ступеня їх спеціалізації, особливостей їх діяльності, стану ринку кредитних ресурсів та інших факторів. Так, універсальні банки, що здійснюють переважно операції з короткострокового кредитування, як основний вид залучених ресурсів використовують короткострокові депозити, а іпотечні банки, які займаються довгостроковим кредитуванням під заклад нерухомості, мобілізують кошти шляхом випуску та реалізації довгострокових зобовязань (іпотечних облігацій).

Ресурсна політика - це сукупність елементів банківської політики, за допомогою яких банк залучає ресурси на фінансовому ринку та розміщує їх серед позичальників.

Також ресурсну політику банку можна розглядати як систему заходів, які здійснює банк з метою визначення найефективніших шляхів формування і розширення його ресурсної бази та використання наявних банківських ресурсів.

Основними напрямами ресурсної політики банку є:

акумуляція тимчасово вільних коштів економічних субєктів;

формування власного капіталу банку;

- розміщення банківських ресурсів у сфери найефективнішого їх використання з метою отримання максимального прибутку.

Розглядаючи зазначені напрями ресурсної політики банку, слід зазначити, що два перших повязані з акумуляцією банківських ресурсів (депозитів, запозичених та власних коштів), а третій передбачає трансформацію цих пасивів у кредити та інвестиції, за рахунок чого створюється промисловий та торговий капітал [51].

Найповніше розкрити сутність депозитних ресурсів дає змогу їх класифікація. При цьому варто відзначити, що огляд науково-методичної літератури дозволив автору дійти висновку, що до цього часу ані в економічній літературі, ані в чинному законодавстві України чіткої та повної класифікації банківських депозитних ресурсів не існує. Розроблено велику кількість підходів до їх класифікації за різними ознаками. При цьому варто відзначити, що певні ознаки з'явилися давно, пройшли апробацію практикою і стали класичними для

більшості банків країн з розвиненою ринковою економікою, інші ж - виникли нещодавно, у зв'язку з розвитком і вдосконаленням банківської практики.

На основі комплексного аналізу та опрацюванні значної джерельної бази автором систематизовано існуючі у науково-методичній літературі підходи до класифікації депозитних ресурсів банків (табл. 1.2).


Таблиця 1.2 - Систематизація науково-методичних підходів до класифікації депозитних ресурсів банку (Систематизовано автором на основі робіт [9,12,55,11,8])

№Класифікаційна ознакаВид1За категоріями вкладників:- кошти фізичних осіб; - кошти юридичних осіб; - кредитних установ; - субєктів господарської діяльності.2За валютою:- в національній валюті; - в іноземній валюті;3За ознакою резидентності:- депозитні ресурси резидентів; - депозитні ресурси нерезидентів.4За способом оформлення:- іменні депозити; - депозити на предявника.5За способом залучення (за підтверджуючим документом):- депозити залучені, шляхом підписання депозитного договору; - депозити наданні шляхом депозитного(ощадного) сертифікату; - депозити залучені, шляхом видачі пластикової картки (корпоративної/індивідуальної); - депозити залучені, шляхом видачі ощадної книжки.6За способом вилучення:- умовні; - безумовні.7За цільовим призначенням:- гарантійні; - дохідні.8За строками використання коштів:- депозитні ресурси з розміщенням до запитання; - строкові депозитні ресурси.9За умовами залучення:- депозитні ресурси, залучені на класичних умовах. - депозитні ресурси, які мають додаткові умови залучення10За нарахуванням відсотків:- нарахування простих відсотків; - нарахування складних відсотків.11За терміном залучення:- на визначений термін; - без зазначення такого терміну.12За платністю:- платні; - безкоштовні.13За можливістю управляти:- стабільні; - нестабільні.

Наведені у таблиці 1.2 класифікаційні ознаки дозволяють визначити рівень стабільності та надійності депозитної бази, походження ресурсів даного виду та вжити заходів до планових показників за кожним видом.

Джерелами формування ресурсів банку з депозитних джерел є тимчасово вільні кошти юридичних та фізичних осіб, які забезпечують банку ефективну діяльність та є джерелом зростання прибутку.

Для того, щоб мобілізувати тимчасово вільні грошові кошти та перетворити їх в реальні кредитні ресурси, банки повинні врахувати ряд факторів, що визначають їх здатність та внутрішній характер.

Для залучення депозитних ресурсів банки використовують цінові та нецінові методи. Обєктами цінових методів є процентна ставка, мінімальна сума залучення та нарахування відсотків. Для вкладників банку використання складних процентів є вигідним, оскільки забезпечує їм більший дохід. Банк повинен обрати один або кілька методів ціноутворення. Сутність цінових методів полягає у використанні відсоткової ставки за депозитами як основного важеля в залученні вільних грошових коштів фізичних і юридичних осіб. Нецінові методи управління залученими коштами банку базуються на використанні різноманітних прийомів заохочення клієнтів, які прямо не повязані зі зміною рівня депозитних ставок.

Отже, розглянувши сутність депозитних ресурсів банку, можемо сказати, що депозитні ресурси банку - це залучені кошти клієнтів банку, які залучаються на певних умовах згідно договору на певний термін або без зазначення такого терміну, під певний відсоток або без нього, залучаються для подальшого розміщення з метою отримання прибутку в майбутньому. Джерелами залучення є кошти юридичних та фізичних осіб. Основними інструментами: строкові депозити, депозити до запитання та ощадні (депозитні) сертифікати. Розглянуті класифікаційні ознаки дозволяють визначити стабільність та надійність депозитної бази банку.


1.2 Методичні підходи до аналізу депозитних ресурсів банку


Аналіз в управлiннi залученням ресурсiв банку з депoзитних джерел - це цiлеспрямoвана сукупнiсть дiй, щo передбачає систематизoвану oбрoбку наявнoї iнфoрмацiї щoдo фактoрiв, якi впливають на мoжливoстi банку залучати ресурси з депoзитних джерел [18].

Аналіз депозитних ресурсів здійснюється на трьох рівнях стратегічному, тактичному і оперативному.

Стратегiчний аналiз є ключoвим аналiтичним елементoм стратегiчнoгo планування та кoнтрoлю при управлiннi залученням ресурсiв з депoзитних джерел, oскiльки визначає стратегiчнi мoжливoстi i вибiр кoнкурентних стратегiй банку, дoзвoляє часткoвo зменшити невизначенiсть при прийняттi стратегiчних рiшень. Вiдпoвiднo, вiн сприяє бiльшiй ефективнoстi стратегiчних рiшень i дiй, щo прямo вiдoбражається на кoнкурентoспрoмoжнoстi банку. Рoзрoбка депoзитнoї пoлiтики як стратегiчнoгo плану та кoнтрoль її реалiзацiї базується саме на йoгo результатах.

За результатами стратегiчнoгo аналiзу фoрмуються oснoвнi завдання депoзитнoї пoлiтики, щo передбачають:

-спрямoванiсть на oтримання прибутку банкoм та ствoрення умoв для дoсягнення прибутку в наступнi перioди;

-встанoвлення диверсифiкoванoстi субєктiв депoзитних oперацiй та асoртименту депoзитних прoдуктiв;

-забезпечення лiквiднoстi банку навiть за мiнiмальних резервiв вiльних (не залучених дo активних oперацiй) кoштiв на рахунках;

-удoскoналення асoртименту депoзитних прoдуктiв та пiдвищення якoстi й культури oбслугoвування клiєнтiв та інше.

Інструменти стратегічного аналізу: STEP-, SWOT-, GEP-, PEST-, VRIO-аналіз. Стислий огляд виділеного інструментарію стратегічного аналізу наведено у таблиці 1.3.


Таблиця 1.3 - Характеристика інструментів стратегічного аналізу (Систематизовано автором на основі робіт [31,14,37])

№Інструмент аналізуХарактеристика інструменту1SWOT-аналізSWOT-аналіз - це аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації. Аналізу підлягають сильні сторони (Strength), слабкі (Weakness) сторони внутрішнього середовища, а також можливості (Opportunities) і загрози (Threats) зовнішнього середовища організації. Для того, щоб успішно виживати в довгостроковій перспективі банк повинен прогнозувати можливості, загрози, сильні та слабкі сторони. Результати прогнозу використовуються в подальшому при розробці стратегічних планів. У процесі SWOT-аналізу розглядаються сильні та слабкі сторони не тільки банку та його послуг, але і конкурентів.2GEP-аналізGEP-аналіз проводиться на основі SWOT-аналізу. GAP-аналіз - аналіз стратегічного розриву (прогалини), що дає змогу встановити відхилення між очікуваними і реальними показниками діяльності банку. На основі даного аналізу розробляються заходи щодо усунення визначених проблем.3PEST-аналізPEST-аналіз характеризує зовнішнє середовище, тобто визначає тільки загрози і можливості для банку, спрямований на мінімізацію загроз та максимальне використання можливостей.4VRIO-аналізVRIO-аналіз має на меті аналіз депозитних продуктів банку та визначення їх слабких та сильних сторін з врахуванням впливу зовнішнього середовища (загроз та можливостей)

Тактичний аналiз передбачає викoристання дескриптивних мoделей: пoбудoву системи планoвих звiтних балансiв; рoзгляд фiнансoвoї звiтнoстi в рiзних аналiтичних рoзрiзах; вертикальний i гoризoнтальний аналiз звiтнoстi; систему аналiтичних кoефiцiєнтiв; аналiтичнi записки дo звiтнoстi.

На тактичному рівні здійснюється класичний аналіз фінансової звітності:

горизонтальний аналіз - порівняння показників обсягу депозитних ресурсів звітного періоду з попереднім періодом або з рядом періодів;

вертикальний - аналіз структури депозитного портфелю банку;

порівняльний - порівняльний аналіз депозитного ринку банку з банками конкурентами;

інтегральний аналіз - аналіз депозитного портфелю банку;

коефіцієнтний аналіз (розрахунок коефіцієнтів, за якими проводиться аналіз строкових депозитів та депозитів до запитання, наведено у таблиці 1.4), а саме: коефіцієнт стабільності, диверсифікації, рівня осідання коштів, швидкості обертання коштів на рахунках та інші.


Таблиця 1.4 - Алгоритм розрахунку коефіцієнтів для аналізу строкових депозитів та депозитів до запитання

№Найменування показникаАлгоритм розрахунку коефіцієнтаАналіз строкових депозитів1Рівень осідання коштів на строкових рахунках2Швидкість обертання коштів на строкових рахунках3Тривалість одного обороту строкових депозитів 4Коефіцієнт нестабільності депозитів5Коефіцієнт диверсифікації строкових депозитів6Коефіцієнт трансформаціїАналіз депозитів до запитання7Коефіцієнт нестабільності поточних депозитівперативний аналiз передбачає безперервне вивчення oбєкта дoслiджень у мoмент впливу на ньoгo i спрямoваний на реалiзацiю функцiї мoнiтoрингу для ефективнoгo здiйснення управлiнськoгo прoцесу. Oбoвязкoвим oбєктoм аналiзу на oперативнoму рiвнi є кoнкурентoспрoмoжнiсть депoзитнoгo прoдукту, щo передбачає систему захoдiв, метoдiв та принципiв визначення якiсних та кiлькiсних характеристик прoдуктiв, якi банк прoпoнує клiєнтам, прoведення аналiзу цих властивoстей та прийняття вiдпoвiдних управлiнських рiшень на oснoвi oтриманoї iнфoрмацiї. Вiн дoзвoляє виявити, наскiльки кoнкурентoспрoмoжнoю є стратегiя вирoбництва oкремих депoзитних прoдуктiв та прoдуктoвoгo асoртименту в цiлoму та яким чинoм вoна сприяє дoсягненню цiлей дiяльнoстi банку на ринку депoзитних пoслуг.

Здiйснення кoнтрoлю за депoзитними ресурсами банку - це система, яка забезпечує кoнцентрацiю дiй з привoду залучення ресурсiв банку з депoзитних джерел, свoєчасне виявлення вiдхилень фактичних результатiв вiд спланoваних та прийняття oперативних управлiнських рiшень, якi забезпечують її нормалізацію [5].

При аналізі досвіду конкурентів рекомендовано застосовувати інструмент бенчмаркінгу, за допомогою якого можна виділити банки-еталони, які досягли значних успіхів в розробці депозитної політики та застосувати їх досвід до умов власного банку з метою поліпшення його діяльності.

Під бенчмаркінгом, зокрема, розуміють комплекс засобів, що дають змогу систематично знаходити, оцінювати позитивний досвід інших банків, що є лідерами у галузі і використовувати його у своїй роботі.

Визначення бечмаркінгу дав Ф. Котлер, характеризуючи його як «процес порівняння товарів і бізнес-процесів компанії з товарами та процесами конкурентів чи провідних компаній інших галузей для пошуку шляхів підвищення якості цих товарів і ефективності роботи компанії» [20].

Основний зміст бенчмаркінгу в аналізі депозитної політики полягає у виявленні еталонних банків, що досягли значних успіхів у цьому напрямі, ретельному вивченні їхньої депозитної політики та адаптації отриманих знань до умов власного банку з метою істотного поліпшення його діяльності. Основною проблемою в реалізації окресленого напряму є небажання банків розкривати сутність, методи та способи успішної реалізації ними депозитної політики. Особливо швидко можуть досягнути успіху у впровадженні бенчмаркетингу депозитної політики українські банки, які входять до складу міжнародних фінансово-банківських груп, адже вони мають змогу оперативно вивчати, аналізувати і впроваджувати у своїй діяльності кращий досвід іноземних банків [20].

Аналіз і контроль здійснюється у постійному взаємозвязку, здійснення попереднього, поточного і підсумкового контролю базується на результатах аналізу на всіх рівнях залучення ресурсів з депозитних джерел. Узгодженість у системі аналізу і контролю є запорукою прибуткової діяльності банківської установи.

Отже, за результатами аналізу формуються основні напрямки депозитної політики банку. Аналіз проводиться на трьох рівнях. На стратегічному рівні аналізується внутрішнє та зовнішнє середовище, що впливає на залучення депозитних ресурсів. На основі цього визначаються можливості та загрози, сильні та слабкі сторони банку в даній сфері. На тактичному рівні здійснюється класичний аналіз фінансової звітності: горизонтальний, вертикальний, порівняльний та інтегральний. На оперативному рівні проводиться аналіз конкурентоспроможності депозитних продуктів, рекомендується застосовувати інструмент бенчмаркінгу.


1.3 Організаційне та інформаційне забезпечення управління залученням ресурсів банком з депозитних джерел


При вивченні питання про управління залученням депозитних ресурсів потрібно звернути увагу на організаційне та інформаційне забезпечення.

Організаційне забезпечення - це взаємопов'язана система внутрішніх підрозділів, служб, керівників суб'єкта господарювання, які мають здійснювати підготовку та прийняття фінансових рішень, несуть відповідальність за їх здійснення і результати діяльності, досягнення мети та реалізації завдань фінансового менеджменту.

Управління формуванням ресурсної бази банку з депозитих джерел здійснюється на трьох рівнях: стратегічному, тактичному і оперативному. На стратегічному рівні у формуванні беруть участь Спостережна рада, Правління, Ревізійна комісія, комітет з управління активами й пасивами, тарифний комітет (табл. 1.5).


Таблиця 1.5 - Органи управління та їх функції на стратегічному рівні

№Субєкт управлінняФункції1Спостережна радаВизначення та затвердження депозитної політики2ПравлінняЗатвердження умов залучення коштів, характеристик депозитних продуктів та планових показників депозитної політики банку3 Комітет з управління активами й пасивамиВизначення умов залучення коштів: мінімальні суми вкладів, розміри процентних ставок за певним видом депозиту.4Тарифний комітетВстановлення тарифів за проведенням операцій повязаних з депозитними рахунками.5 Ревізійна комісіяКонтроль за дотриманням банком законодавчих та нормативних актів, що регулюють діяльність банку по залученню депозитних ресурсів.

На стратегічному рівні управління перед загальними зборами акціонерів вирішують стоять наступні завдання в діяльності банку у частині залученням ним ресурсів:

визначення основних напрямів діяльності банку (обрання стратегії розвитку банку на ринку), затвердження планів його діяльності та звітів про їх виконання (конкретизація обраної стратегії в довгострокових планах і програмах);

затвердження організаційної структури банку, а також внутрішніх положень, що регламентують виконання банківських операцій (регламентація окремих повноважень органів банку щодо здійснення ними операцій із залучення депозитних ресурсів та організації цього процесу);

затвердження річних результатів діяльності.

Спостережна рада банку обирається загальними зборами учасників з числа учасників банку або їх представників. Спостережна рада банку в частині управління залученням ресурсів банку здійснює свої функції опосередковано, через створення рамкових умов для цього процесу і в свою чергу:

призначає і звільняє голову та членів правління (ради директорів) банку;

контролює діяльність правління (ради директорів) банку;

визначає зовнішнього аудитора;

встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю банку;

приймає рішення щодо покриття збитків;

приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв банку, затвердження їх статутів і положень;

затверджує умови оплати праці та матеріального стимулювання членів правління банку;

готує пропозиції щодо питань, які виносяться на загальні збори учасників [38].

Виконавчим органом акціонерного банку є правління банку, до повноважень якого входить вирішення питань його поточної діяльності, а також питань, які не належать до виключної компетенції зборів акціонерів (учасників) [30].

При залученні депозитних ресурсів правління банку здійснює:

затвердження основних характеристик банківських продуктів;

затвердження планових показників депозитної діяльності;

визначає загальну і цінову (процентну) політику банку в області залучення ресурсів;

затверджує граничні процентні ставки на ресурси, що залучаються, на конкретний проміжок часу (як правило ? квартал), індивідуальні процентні ставки за конкретними рахунками клієнтів [16].

Ревізійна комісія щодо управління залученням ресурсів банку виконує свої функції також опосередковано. Вона контролює дотримання банком законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема і щодо здійснення депозитних операцій, розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції загальним зборам учасників; вносить на загальні збори учасників або спостережній раді банку пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності банку та захисту інтересів клієнтів.

Тактичний рівень управління залученням депозитних операцій банку включає окремі комітети, департаменти та служби банку.

Так, комітет управління активами та пасивами реалізуючи свої функції в управлінні залученням ресурсів, виконує наступні дії:

визначає умови залучення та розподілу банківських ресурсів;

за результатами аналізу фінансового ринку встановлює процентні ставки;

погоджує умови нових видів депозитів, зміни до умов діючих;

забезпечує банк необхідним обсягом ресурсів, узгоджених за строками, часовими, вартісними та обємними характеристиками шляхом проведення тарифної політики, яка відповідає вимогам часу, є конкурентоспроможною на ринку та задовольняє інтереси клієнтів;

розробляє та запроваджує новітні технології та банківські продукти, які дозволяють оперативно та якісно надавати всі види послуг у всіх структурних підрозділах банку;

здійснює управління пасивами та активами банку, враховуючи основні напрямки стратегії розвитку банку, бюджетів, планів [16].

Проведення політики банку з встановлення відповідної вартості послуг, які надає банк покладено на тарифний комітет. До безпосередніх функцій тарифного комітету належать розробка тарифної політики, встановлення і контроль тарифів на окремі банківські продукти і послуги, аналізує співвідношення собівартості послуг та ринкової конкурентоспроможності діючих тарифів, відповідає за політику банку з питань операційних доходів.

Діяльність казначейства банку в частині управління залученням ресурсів сконцентрована виключно на встановленні таких внутрішніх нормативів, лімітів, та межі, які забезпечують досягнення запланованих обсягів залучення ресурсів за підтримки нормальної ліквідності банку та мінімізації ризиків і витрат банку за допомогою розміщення ресурсів у разі виникнення надлишку ліквідності, перерозподілу внутрішньосистемних ресурсів на основі трансфертного ціноутворення [68].

На оперативному рівні управління залученням ресурсів з депозитних джерел здійснюють:

департамент маркетингу - відповідає за залучення нової клієнтури до банку, розробляє і сприяє впровадженню нових операцій та банківських послуг, вивчає конюнктуру ринку, надає організаційну і консультаційну допомогу клієнтам;

департамент депозитних операцій здійснює роботу по залученню коштів в банк, здійснює облік та аналіз як залучених коштів (за ступенем їх терміновості і по окремих вкладниках), так і власного капіталу; укладає угоди на відкриття депозитних рахунків клієнтів, надає необхідну інформацію для планування ресурсів банку;

департамент розрахунково-касового обслуговування веде переговори та укладає угоди про відкриття і ведення депозитних рахунків клієнтів банку, проводить розрахункові, інкасові операції, а також операції з готівкою, зокрема внесення готівкових коштів населення на вклади (депозити), виплата вкладів та відсотків за ними [6];

управління бухгалтерського обліку і звітності - централізоване встановлення та підтримка єдиних правил бухгалтерського обліку для операцій із залучення ресурсів, відображення їх в документах первинного обліку, регістрах синтетичного та аналітичного обліку, своєчасна підготовка, перевірка і надання внутрішньої та зовнішньої фінансової, статистичної, податкової, управлінської звітності;

служба внутрішнього контролю і аудиту здійснює контрольні функції за процесом виконання депозитної політики банку, а також безпосередньо самими операціями, повязаними з залученням ресурсів;

IT-служба забезпечує функціонування автоматизованої системи управління банку, підтримує інформаційний супровід операцій, повязаних з залученням ресурсів банку;

департамент аналізу і статистики нагромаджує та аналізує статистичну інформацію про діяльність банку на ринку депозитних ресурсів та його клієнтів, готує проекти планів та звітів про діяльність банку, надає інформаційно-довідкові послуги клієнтам, проводить різноманітні дослідження.

Підґрунтям для здійснення управління залученням ресурсів з депозитних джерел відділами і підрозділами банку на різних рівнях управління виступає інформаційне забезпечення, що складає сукупність даних та технологій їх отримання і обробки.

Загалом інформаційне забезпечення діяльності банку - це система зовнішньої і внутрішньої інформації, зведеної та обробленої з метою ефективної підтримки управлінських рішень.

Інформаційне забезпечення для процесу управління депозитними ресурсами банку полягає у створенні інформаційних підстав для прийняття самим банком і його клієнтами оптимальних рішень, спрямованих на формування депозитної бази банку й реалізацію мотивів клієнтів і має перед собою наступні завдання:

вивчення впливу макроекономічних і соціальних умов на ресурсну складову діяльності банку, зясування закономірностей і тенденцій економічних явищ у їх взаємодії з формуванням ресурсного потенціалу конкретного банку;

характеристика банку на ринку депозитних ресурсів, його конкурентного середовища, аналіз практики інших банків;

пошук зовнішніх резервів та розробка комплексу заходів щодо виявлення і залучення додаткових ресурсів (ринки, цільові групи потенційних клієнтів, продукти) з метою збільшення ресурсного потенціалу банку;

обґрунтування поточних і перспективних планів (визначення нових цільових груп та ринків) [12].

Інформаційне забезпечення процесу управління залученням ресурсів з депозитних джерел комерційного банку реалізуються в таких аспектах:

створення баз даних про компоненти макроекономічного середовища формування депозитної ресурсів комерційного банку:

) законодавчо-правові можливості й обмеження;

) загальні економічні умови;

) соціально-демографічна ситуація.

створення баз даних про складові мікросередовища банку (відомості про конкурентів, постачальників ресурсів, посередників, контакті аудиторії, кількісні та якісні параметри діяльності самого банку);

отримання оперативної інформації про вимоги до банківських депозитних послуг, сервісного обслуговування з боку нинішніх і потенційних клієнтів для ефективного функціонування системи забезпечення їхньої якості;

визначення найбільш ефективних каналів і методів поширення продуктової, іміджевої реклами банку та інших засобів просування та залучення клієнтів;

надання можливості нинішнім і потенційним клієнтам отримувати необхідну інформацію для вибору банку, який буде здійснювати їх депозитне обслуговування, й активно впливати на його якість;

створення та адаптація методів аналізу маркетингової інформації для прийняття банком і його клієнтами найкращих рішень [12].

На підставі реалізації інформаційного забезпечення банк: визначає параметри (стандарти) своїх депозитних послуг, сервісного обслуговування; формулює завдання депозитної політики шляхом розробки відповідного меморандуму.

Таким чином, реалізуються виробничо-сервісні можливості щодо депозитного обслуговування клієнтів і залучення необхідного оптимального обсягу депозитних ресурсів. Серед складових таких можливостей банку можна зазначити наступні:

визначення необхідних обсягів залучення депозитних ресурсів та їхньої структури залежно від різних ознак класифікації;

розробка асортименту депозитних послуг і продуктів;

визначення якісних параметрів депозитних послуг, тобто зясування того, які мотиви клієнтів вони задовольняють, можливості пакетування їх із іншими послугами з метою забезпечення комплексності обслуговування;

визначення основних параметрів депозитних послуг, а саме:

) розміру мінімальної суми для відкриття рахунку (залишку на рахунку);

) терміну функціонування рахунку, умов його дострокового закриття;

) розміру процентної ставки й порядку нарахування процентів;

) можливостей щодо нарахування пільгових процентів для основних клієнтів тощо.

) розробка програми сервісної підтримки депозитних послуг банку на всіх етапах їхньої реалізації [27].

Для успішного управління депозитними ресурсами комерційні банки повинні приділяти більшу увагу їх інформаційному забезпеченню. Інформацію на основі якої приймаються управлінські рішення, щодо залучення депозитних ресурсів поділяють на зовнішню та внутрішню.

В межах зовнішнього інформаційного забезпечення макроекономічне забезпечення передусім складають дані офіційної статистики Світового Банку, Міжнародного валютного фонду, Державного комітету статистики України, Національно банку Україні щодо загальносвітових напрямків розвитку ринків банківських послуг, обсягів та динаміки сукупного доходу та заощаджень, витрат населення, індексу споживчих цін, платоспроможного попиту населення, економічних очікувань підприємств, та масиву інших макроекономічних індикаторів, що в цілому дозволяють виявити окремі тенденції в розвитку ринків банківських ресурсів.

Системні дані, агреговані НБУ, стосуються основних індикаторів грошового ринку та ринку капіталів і дозволяють банку проаналізувати та співставити з даними по банківській системі свою позицію на ринку депозитних ресурсів.

Для успішного функціонування банку і забезпеченням його достатнім обсягами депозитних ресурсів необхідне визначення (в т.ч. і за допомогою інструменту SWOT-аналізу) і вдале використання банком конкурентних переваг. Відтак досить важливою є інформація про конкурентів - інших банків, особливо в частині опису лінійок депозитних продуктів, діючих програм лояльності, рівня пропонованих процентних ставок за депозитами, для розробки власних високонкурентних і якісних депозитних продуктів і послуг.

До зовнішнього нормативного інформаційного забезпечення процесу управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел передусім варто віднести національне банківське законодавство. При відкритті і веденні поточних та строкових депозитних рахунків фізичних осіб і юридичних осіб в національній та іноземній валютах, при розробці та проведенні своєї депозитної політики банки України керуються Законом України «Про банки і банківську діяльність» та Положенням про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами [38, 39].

Система внутрішньої інформації банку, що базується на внутрішніх нормативних джерелах і, яка виникає за результатами діяльності самого банку, спрямована на отримання оперативних даних та повне віддзеркалення поточної фінансової діяльності у частині управлінням залученням ресурсів банку. Вона характеризує внутрішнє становище банку. Безумовно, для її надійного функціонування необхідна автоматизована система збору інформації і впровадження в банку новітніх інформаційних технологій.

Серед внутрішніх джерел найвагомішою є статистична та фінансова інформація (сьогодні доступна і зовнішнім користувачам). Інформаційно - статистична система - це адаптивна система зі зворотним звязком, що виконує інформаційні функції та має розвинуті звязки із зовнішнім середовищем. В інформаційному забезпеченні управління банком обліково-статистична інформація є не лише одним з основних інструментів ухвалення рішень, а й інтегратором та необхідною умовою оптимального використання всіх доступних банку ресурсів [12].

Нормативне забезпечення депозитної діяльності банків України, базується на таких нормативних документах:

Закон України «Про банки та банківську діяльність»;

Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Правління НБУ від 03.12.2003 №516;

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України затверджена постановою №481 від 27.12.2007.

З перелічених вище нормативних документів бiльш повне регулювання депозитної дiяльностi здійснює Постанова Правління НБУ №516. В ній зазначається основні визначення щодо депозитної діяльності, умови договiрного регулювання депозитних операцій, умови залучення депозитів та сплати по них процентів, порядок випуску, оформлення, розміщення, погашення, обліку депозитних сертифікатів.

Стосовно інформаційної бази, то використовуються наступні види документів:

баланс банку: Примітка 12. Кошти клієнтів; Примітка 13. Боргові цінні папери, емітовані банком; Примітка 14. Нараховані витрати до сплати; Примітка 15. Інші зобов'язання;

оборотно-сальдовий баланс банку - Форма №10;

звіт про фінансові результати;

звіт про структуру активів і пасивів за строками (декадна) - Форма №631;

звіт про двадцять найбільших кредиторів банку (місячна) - Форма №627;

інформація про вклади фізичних осіб у банках (квартальна);

звіт про суми і процентні ставки за депозитами (щоденна) - Форма №350Д;

звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за організаційно-правовими формами) (місячна) - Форма №354;

звіт про зобов'язання за залученими коштами (класифікація за секторами економіки) (місячна) - Форма №360;

звіт про зобов'язання за коштами, залученими па рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за видами економічної діяльності) (місячна) - Форма №361;

звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за формами власності) (місячна) - Форма №362;

звіт про цінні папери, емітовані банком, та залишки коштів за іншою заборгованістю (класифікація за секторами економіки) (місячна) - Форма №363;

довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку (місячна) - Форма №381;

звіт про кількість клієнтів банку, що підлягають ідентифікації (квартальна) - Форма №201;

довідка про залучені кошти та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок НБУ (місячна) - Форма №381А;

звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків (два рази на рік) - Форма №410;

звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банків та залучені від інших банків (декадна) - Форма №618;

дані аналітичного обліку [2].

Отже, організаційне та інформаційне забезпечення відіграє важливу роль у формування депозитної бази банку. Організація залучення здійснюється на трьох рівнях управління. На стратегічному відповідні органи управління розробляють та затверджують депозитну політику, визначають умови залучення коштів та ведуть контроль щодо дотримання законодавчих актів. На тактичному здійснюються нецінові заходи для залучення клієнтів та контроль. На оперативному службовці банку здійснюють операції по залученню коштів. Щодо інформаційного забезпечення, то воно відіграє надзвичайно важливу роль, оскільки на умовах зовнішньої інформації формується депозитна політика та внутрішня інформація, яка надається клієнтам.


2. Формування депозитної політики в ПАТ «Укргазбанк»


.1 Загальна характеристика діяльності ПАТ «Укргазбанк»


Публічне акціонерне товариство «Укргазбанк» є правонаступником ЗАТ «Інтергазбанк» та АТ «Хаджибейбанк» та зареєстрований Національним банком України 21 липня 1993 року. Сьогодні ПАТ «Укргазбанк» - це публічне акціонерне товариство, 92,99% капіталу якого належить Міністерству фінансів України, отже найбільшим бенефіціарним власником є держава (додаток А).

Головним акціонером держава стала в 2009 році, зважаючи на фінансову ситуацію, що склалася в країні, акціонери ПАТ «Укргазбанк» прийняли рішення про необхідність капіталізації фінустанови та звернулись до Уряду щодо участі держави у статутному капіталі банку шляхом його рекапіталізації. У липні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення збільшити статутний капітал Укргазбанку на суму 3,1 млрд грн. Таким чином, на кінець 2009 року статутний капітал банку становив 3,8 млрд грн, а 81,58% його акцій належало державі в особі Міністерства фінансів України.

Жоден інший акціонер не має у власності більше 3% статутного капіталу. Така структура власності банку зумовлює необхідність реалізації прав держави, як основного власника банку, у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб. Забезпечення контролю реалізації державних інтересів здійснюється, зокрема, через представників Міністерства фінансів України у складі Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ «Укргазбанк». Станом на 01.01.2013 члени Наглядової ради та члени виконавчого органу ПАТ «Укргазбанк» (Правління) не володіли акціями банку.

За класифікацією НБУ, станом на 01.01.2013 року, банк посідає пятнадцяте місце в першій групі банків за розміром активів по банківській системі (20,99 млрд. грн.) (табл. 2.1).

Станом на 01.01.2013 мережа ПАТ «Укргазбанк» складалася з 278 зареєстрованих відділень (з них 233 діючих), 573 банкоматів, 14 кіосків самообслуговування, 368 банківських та 745 торговельних POS-терміналів у 25 регіонах України. [32].


Таблиця 2.1 - Позиції ПАТ «Укргазбанк» на банківському ринку України станом на 01.01.2013 р.

№ПоказникЧастка на ринку, %Позиція на банківському ринку України1Активи1,9152Кредити та заборгованість клієнтів, у т.ч.:1,2203Юридичних осіб1,2214Фізичних осіб1,3185Кошти клієнтів, у т.ч.:1,2196Юридичних осіб0,8317Фізичних осіб1,4178Портфель цінних паперів5,74

Місія ПАТ «Укргазбанк» полягає у кредитуванні вітчизняних підприємств та населення, наданні їм повного спектру високоякісних банківських послуг для забезпечення відновлення економіки України, стабільного зростання валового внутрішнього продукту.

Виходячи з своїх стратегічних цілей на 2013 рік, банк спрямовуватиме свої зусилля на формування довготривалих партнерських відносин із клієнтами, сприяння їх фінансовому добробуту та удосконалення банківського сервісу для населення. Взаємозвязок місії ПАТ «Укргазбанк» та його основних стратегічних пріоритетів наведено у додатку В.

Одним із пріоритетних напрямків в розвитку банку є робота з малим та середнім бізнесом, а також робота з фізичними особами. Серед клієнтів банку є найпотужніші мультинаціональні компанії та великі державні організації, а також підприємства малого і середнього бізнесу та новостворені компанії.

Функції органів управління банку відповідають функціям зазначених в законі України «Про банки і банківську діяльність», тобто банк діє згідно чинного законодавства і не перевищує свої повноваження в розрізі даного питання.

У складі Наглядової ради створені Аудиторський комітет та комітет з питань корпоративного управління та призначень, їх очолюють незалежні члени Наглядової ради.

Стратегія ризик-менеджменту банку базується на дотриманні принципу беззбитковості діяльності та спрямована на забезпечення оптимального співвідношення між прибутковістю окремих бізнес-напрямів та рівнем ризиків, що приймає на себе банк, здійснюючи певні операції. Схема організації структури управління ПАТ «Укргазбанк» наведена у додатку Б. Організаційна структура ПАТ «Укргазбанк» визначається рішеннями Правління банку. Філії створюються або реорганізовуються на основі рішень Наглядової Ради ПАТ «Укргазбанк». Організаційна структура банку є дивізіональною, сформованою на основі клієнтоорієнтованого підходу (напрями бізнесу виділено виходячи з обслуговування певної групи клієнтів).

Основні форми фінансової звітності банку, на основі яких було проведено розрахунки, наведено у додатку Г.

Проаналізувавши пасиви ПАТ «Укргазбанк» станом на 01.01.2013 р. порівняно з 01.01.2011 р. (табл. Ж.1) можна зробити висновок, що обсяг їх залишків зріс на 7160 млн. грн. або на 51,75% як за рахунок зростання залишків зобовязань банку на 45,05%, так і за рахунок зростання обсягу залишків власного капіталу на початок 2013 року більше ніж на 50%.

Станом на 01.01.2013 р. частка власного капіталу ПАТ «Укргазбанк» у структурі пасиву банку склала 18,17%, перевищуючи середньогруповий показник (14,57%). Це є ознакою більшої капіталізації та позитивно впливає на надійність банку.

Зростання питомої ваги власного капіталу у структурі пасивів банків І групи станом на 01.01.2013 р. на 0,14% зумовлене підвищенням регуляторних вимог до капіталу банків зі сторони НБУ з метою підвищення стабільності банківської системи в цілому та захисту інтересів вкладників і кредиторів банку (рис. 2.1).


Рисунок 2.1 - Динаміка пасивів та питома вага власного капіталу ПАТ «Укргазбанк» порівняно з середньогруповим показником за період 01.01.2011-01.01.2013 рр.


У структурі балансового капіталу найбільшу частку займає статутний капітал (табл. Ж.2). У кризовий період ПАТ «Укргазбанк» знаходився на межі банкрутства, тому державою було прийняте рішення про його рекапіталізацію. Зростання суми статутного капіталу у 2010 році відбувалося за рахунок державної рекапіталізації на суму 1,90 млрд. грн.; у 2011 році - за рахунок державної рекапіталізації на суму 4,30 млрд. грн. [45]. Станом на 01.01.2013 р. найбільшим акціонером ПАТ «Укргазбанк» є держава, яка володіє 92,99% акцій банку.

Динаміку залишків активів, власного капіталу, кредитного портфелю та портфелю цінних паперів ПАТ «Укргазбанк» зображено на рисунку 2.2.

З рисунку 2.2 бачимо, що зростання обсягу власного капіталу відбувалося швидшими темпами (на 91,57%), ніж зростання обсягу активів (51,75%), кредитного портфелю (54,35%) та портфелю цінних паперів (44,02%).


Рисунок 2.2 - Динаміка активів, кредитного портфелю, портфеля цінних паперів та власного капіталу ПАТ «Укргазбанк» за період 01.01.2011 - 01.01.2013 рр., тис. грн.


Отже, зростання обсягу залишків власного капіталу відбувалося як в абсолютних показниках, так і у відносних величинах, тому можна стверджувати про покращення структури банківського балансу стосовно захищеності власними коштами банку.

Залучення короткострокових та середньострокових коштів клієнтів, перш за все, фізичних осіб, а також довгострокових коштів інших банків, зокрема НБУ - це політика формування ресурсів ПАТ «Укргазбанк».

Зростання зобовязань ПАТ «Украгазбанк» відбувалося повільнішими темпами, ніж зростання обсягу залишків власного капіталу, активів та кредитного портфелю (рис. 2.3).

При дослідженні зобовязань ПАТ «Укргазбанк» було виявлено, що станом на 01.01.2013 р. порівняно з 01.01.2011 р. обсяг їх залишків зріс на 5336 млн. грн. (табл. Ж.3) або на 45,00%. Це говорить про активну позицію банку щодо залучення і запозичення ресурсів.

Рисунок 2.3 - Динаміка активів, кредитного портфелю, портфеля цінних паперів та зобовязань ПАТ «Укргазбанк» за період 01.01.2011 - 01.01.2013 рр., тис. грн.


Збільшення загального обсягу залишків зобовязань банку відбулося за рахунок зростання залишків коштів інших банків, коштів клієнтів та обсягів залишків отриманих міжбанківських кредитів, в результаті чого їх питома вага у структурі зобовязань ПАТ «Укргазбанк» на початок 2013 року складає 49,29% (табл. Ж.4).

Головною метою депозитної політики ПАТ «Укргазбанк» є залучення оптимального обсягу грошових ресурсів, необхідного і достатнього для роботи банку на фінансових ринках, за умови забезпечення мінімального рівня витрат.

Протягом періоду аналізу у структурі коштів клієнтів найбільшу питому вагу складали кошти фізичних осіб - 74,90% станом на початок 2013 року, серед яких переважали строкові ресурси (73,70%). Спостерігається тенденція до зростання частки коштів на поточних рахунках.

Залучення грошових коштів шляхом запозичення на міжбанківському ринку здійснює значний вплив на ресурсну базу ПАТ «Укргазбанк» (табл. Ж.4). На 01.01.2013 року частка коштів інших банків у структурі зобовязань банку склала 49,29% і порівняно з початком 2011 року зросла на 3,71%. Отримані міжбанківські кредити є основним джерелом довгострокових ресурсів для ПАТ «Укргазбанк», а зважаючи на те, що середньозважена процентна ставка за ними є нижчою, ніж за депозитними ресурсами, залученими від клієнтів, у гривні - на 4,58%, у доларах США - на 6,24%, у євро - на 5,87%, в інших валютах на 0,22%, можна стверджувати, що зростання обсягу залишків коштів інших банків при збереженні структури на користь переважання довгострокових ресурсів є позитивною динамікою.

Залучення ресурсів на умовах субординованого боргу є недоцільним, оскільки у разі додаткової потреби у фінансуванні може проводитись додаткова ре капіталізація, тому частка субординованого боргу у структурі зобовязань банку складає менше одного відсотка.

Здійснивши аналіз складових зобовязань ПАТ «Укргазбанк» за строками залучення ресурсів та їх відповідності строкам розміщення в активи, можна зробити висновок, що кошти клієнтів залучаються переважно на строк до 1 місяця (54,35%), заборгованість перед іншими банками є переважно довгостроковою - кошти інших банків, запозичені на строк більше 5 років, складають 70,83% заборгованості перед іншими депозитними корпораціями. З точки зору стабільності це позитивно впливає на структуру ресурсної бази банку

Таким чином, залучення ресурсів банку відбувається переважно за рахунок коштів фізичних осіб та отриманих міжбанківських кредитів. Така структура залучених і запозичених коштів позитивно впливає на ліквідність пасиву балансу ПАТ «Укргазбанк» - кошти стабільно перебувають в обігу і не можуть бути вилучені у короткостроковій перспективі.

За період аналізу ПАТ «Укргазбанк» вдалося наростити обсяг активів на 51,75% (табл. К.1), головним чином, за рахунок зростання статті «Грошові кошти та їх еквіваленти» (рис. 2.5), питома вага якої у структурі активів досягла 12,31%. Значне зростання обсягів залишків спостерігалися за статтями «Торгові цінні папери» (у 22 рази), «Кредити та заборгованість клієнтів» (54,35%), «Цінні папери в торговому портфелі банку на продаж» (44,02%).


Рисунок 2.5 - Динаміка та структура окремих складових активів і питомої ваги кредитного портфеля в загальному обсязі активів ПАТ «Укргазбанк» за період 01.01.2011 - 01.01.2013 рр.


У результаті аналізу кредитного портфеля ПАТ «Укргазбанк» виявили, що, незважаючи на загальне зростання обсягу залишків (на 3054 млн. грн), його частка у структурі активів банку залишається нижчою за середньогруповий показник на 20,71 п.п. (див. рис. 2.5), проте, темп зростання обсягу залишків кредитного портфеля за період аналізу перевищує темп зростання обсягу залишків активів (на 2,61 п.п.), в результаті чого його питома вага становить до 41,32% станом на початок 2013 року (табл. Л.1).

У структурі кредитного портфеля переважать кредити, надані юридичним особам, їх питома вага становить 57,61%, а обсяг залишків за 2012 рік зріс на 81,51% (табл. Л.2). Кредитна політика банку орієнтована на корпоративний сегмент у сфері розміщення ресурсів, зокрема на виробничу сферу, сільське господарство, будівництво, тому частка кредитів, наданих підприємствам цих галузей, за період аналізу зросла (рис. 2.6).


Рисунок 2.6 - Динаміка структури наданих кредитів ПАТ «Укргазбанк» у розрізі позичальників та видів економічної діяльності за період 01.01.2011 - 01.01.2013 рр., %


Важливим елементом кредитного портфеля ПАТ «Укргазбанк» є кредити, надані фізичним особам. У структурі кредитного портфеля банку станом на 01.01.2013 р. вони складають 26,24%. У структурі кредитів фізичним особам переважають кредити, видані на придбання житла, що пояснюється привабливістю умов цих кредитів (табл. М.2).

Якість кредитного портфеля ПАТ «Укргазбанк» за період аналізу значно погіршилася. Питома вага прострочених та знецінених кредитів зросла до 84,05% (табл. Н.3). Це є критичним значенням для банку і потребує врегулювання та вдосконалення підходу до оцінки кредитоспроможності позичальників.

Аналіз портфеля цінних паперів банку показав, що загальний обсяг їх залишків за період аналізу зріс на 1269 млн. грн. і на 01.01.2013 р. становив 4152289 тис. грн. за рахунок зростання обсягу залишків цінних паперів у портфелі банку на продаж, внаслідок чого їх питома вага у структурі інвестиційного портфеля ПАТ «Укргазбанк» склала майже 100% (рис. 2.8).

На звітні дати банк не тримав цінних паперів у портфелі до погашення, а інвестиції в асоційовані та дочірні компанії не здійснювалися.


Рисунок 2.8 - Динаміка інвестиційного портфеля ПАТ «Укргазбанк» та його частки в активах банку за період 01.01.2011 - 01.01.2013 рр.


Інвестиційний портфель банку є недиверсифікованим, проте, зважаючи на низький рівень ризику інструментів, що входять до його складу, можна зробити висновок про обережний підхід банку до здійснення інвестиційної стратегії та небажання наражатися на додаткові ризики.

Таким чином, можна стверджувати, що структура активів банку є диверсифікованою, проте зростання частки високоліквідних активів та короткострокових коштів, розміщених в інших банках, може призвести до погіршення рентабельності банку.

Важливим показником ефективності та стабільності діяльності банку є прибуток, тому аналіз фінансових результатів діяльності (додаток Н) є однією зі складових загального фінансового аналізу ПАТ «Укргазбанк».

Як свідчать дані, за 2010-2012 роки відбулося зростання загальної суми отриманих доходів на 281 млн. грн. та скорочення витрат на 1235 млн. грн., тому можна констатувати, що зміни їх обсягів відбувалися нерівномірно у порівнянні зі змінами обсягів залишків активів та зобовязань (рис. 2.9).


Рисунок 2.9 - Динаміка доходів, витрат, активів, зобовязань ПАТ «Укргазбанк» за 2010 - 2012 рр., тис. грн.


У 2012 році відбулося скорочення витрат ПАТ «Укргазбанк» у 4 рази (на 4259,0 млн. грн.) порівняно з 2011 роком. Станом на 01.01.2013 вони становили 1403,2 млн. грн., у тому числі: процентні витрати - 1361,4 млн. грн. (97,0%), комісійні - 30,7 млн. грн. (2,2%), адміністративно-господарські та інші витрати - 722,2 млн. грн. (51,5%), податок на прибуток - 37,8 млн. грн. (2,7%) (рис. 2.10).


Рисунок 2.10 - Структура витрат ПАТ «Укргазбанк» у 2012 рр., млн. грн.


Відрахування у резерви зменшло обсяг загальних витрат банку на 748,9 млн. грн. (-53,4%). У 2012 році процентні витрати збільшилися порівняно з 2011 роком на 321,7 млн. грн. (30,94%) та становили 1361,4 млн. грн. на кінець 2012 року. Таке збільшення пояснюється інтенсифікацією діяльності банку за казначейськими операціями та корпоративним банкінгом.

Загальні доходи банку в 2012 році склали 2503,6 млн. грн., у тому числі процентні доходи - 2165,8 млн. грн. (86,5%), комісійні - 146,1 млн. грн. (5,8%), інші доходи - 191,7 млн. грн. (7,7%) (рис. 2.11).

Найбільшу питому вагу в структурі доходів банку традиційно мають процентні доходи, обсяг яких за 2012 рік збільшився на 299,3 млн. грн. та станом на 01.01.2013 р. досяг 2165,8 млн. грн. Найбільше зростання обсягу процентних доходів у 2012 році відбулось за рахунок операцій із цінними паперами (на 240,7 млн. грн.) та від кредитних та депозитних операцій з іншими банками (на 188,3 млн. грн.). Процентні доходи від кредитування клієнтів становили 1266,9 млн. грн., у тому числі 1033,2 млн. грн. процентних доходів отримано від кредитування юридичних осіб та 233,7 млн. грн. - від кредитування роздрібних клієнтів.


Рисунок 2.11 - Структура доходів ПАТ «Укргазбанк» у 2012 рр., млн. грн.


Розгляд показників фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності банку дасть можливість дослідити його фінансовий стан. Порядок оцінки фінансового стану банку базується на аналізі його балансу та звіту про прибутки та збитки.

Аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості свідчить про активність банку на ринку фінансових послуг. Дані показники характеризують банк з позиції забезпеченості власними ресурсами, ефективності їх використання та ризиковості банківської установи (табл. 2.2).


Таблиця 2.2 - Динаміка показників фінансової стійкості ПАТ «Укргазбанк» за період 01.01.2011 - 01.01.2013 рр., одн.

Показник01.01.201101.01.201201.01.2013Зміна за період аналізу1. Коефіцієнт надійності0,170,180,220,052. Коефіцієнт фінансового важеля5,955,484,50-1,443. Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів0,140,150,180,044. Коефіцієнт захищеності власного капіталу0,000,080,110,115. Коефіцієнт захищеності дохідних активів-0,022-0,0170,0140,0376. Коефіцієнт мультиплікатора статутного капіталу2,431,822,10-0,33

Зростання коефіцієнту надійності (на 0,05 одн.) за період аналізу характеризує зниження залежності банку від конюнктури на ринку фінансових ресурсів завдяки зростанню обсягу фінансування активів за рахунок власних джерел та є свідченням більш інтенсивного виконання власним капіталом оперативної функції. Коефіцієнт фінансового важеля протягом аналізованого періоду дещо знижувався (на 1,44 од.). Це свідчить про те, що банк знизив активність залучення вільних коштів на грошовому ринку. Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів зріс за аналізований період з 0,14% до 0,18% за оптимального значення не менше 10% і підтверджує вище встановлену тенденцію його високої ролі. Дана тенденція показує, що роль власного капіталу банку у формуванні активів банку значна і подальшому зростає, що позитивно впливає на функціонування банківської установи. Про зростання захищеності власного капіталу вкладенням у капіталізовані активи - основні засоби і нематеріальні активи свідчить висхідна динаміка зміни коефіцієнта захищеності власного капіталу (на 0,11 одн.).

Коефіцієнт захищеності дохідних активів власним капіталом банку у 2012 році набув додатного значення порівняно з попередніми роками, що є позитивною динамікою. Це свідчить про те, що розмір власного капіталу за мінусом недохідних активів покриває дохідні активи.

Мультиплікатор статутного капіталу знизився на 0,33 одн. Це відбулося, перш за все, за рахунок проведення додаткової рекапіталізації банку державою, внаслідок чого обсяг статутного капіталу зростав швидше за обсяги активів.

Динаміку даних показників ефективності діяльності ПАТ «Укргазбанк» наведено у таблиці 2.3.


Таблиця 2.3 - Динаміка показників ефективності діяльності ПАТ «Укргазбанк» за 2010 - 2012 рр., одн.

Показник201020112012Зміна за період аналізу1. Коефіцієнт загального рівня рентабельності0,0040,0000,3230,3192. Коефіцієнт співвідношення загальних доходів та витрат банку1,0010,3651,7840,7833. Прибутковість статутного капіталу0,0020,0000,0810,0794. Прибутковість балансового капіталу0,0100,0000,2450,2355. Прибутковість активів0,0010,0000,0410,0416. Доходність активів0,1860,1300,128-0,0587. Чиста процентна маржа1,0790,3454,1093,0298. Чистий спред0,0260,0710,015-0,0119. Рентабельність доходів0,0030,0000,4550,45210. Доходність коштів в інших банках0,2450,4840,3380,093

Нульові значення коефіцієнта загального рівня рентабельності, прибутковості статутного капіталу, балансового капіталу, активів, рентабельності доходів у 2011 році пояснюються отриманим у даному періоді негативним фінансовим результатом діяльності банку. Це є ознакою неефективного управління банком, головним чином, за рахунок погіршення якості активів та необхідності формування резервів на покриття можливих втрат, частка яких у структурі витрат банку склала 65,22%. Проте, у 2012 році ситуація значно покращилася, банк отримав прибуток в сумі 809479 тис. грн.

Співвідношення прибутку та власного капіталу (прибутковість балансового капіталу) є показником стабільності. Аналіз цього коефіцієнта дає змогу прогнозувати, наскільки стійкий рівень прибутковості банку. Оптимальне значення цього показника в літературі вважається не менше 15%. У 2012 році даний показник становив 0,2446, отже, в даний період банк можна вважати стабільним в отриманні прибутку.

Чиста процентна маржа дає змогу оцінити здатність банку утворювати чистий процентний дохід, використовуючи загальні активи. Аналізуючи чисту процентну маржу, слід брати до уваги її призначення: маржа слугує для покриття витрат банку і ризиків. Оптимальним значенням показника є 4,5%. Зменшення процентної маржі сигналізує про загрозу банкрутства. Чиста процентна маржа ПАТ «Укргазбанк» за 2012 рік становить 4,1%, наближаючись до рекомендованого значення.

Отже, провівши аналіз фінансового стану ПАТ «Укргазбанк», можна стверджувати, що основні показники діяльності банку мають задовільні значення, що забезпечує стабільне функціонування банку на ринку вітчизняних банківських послуг.


2.2 Аналіз депозитних ресурсів ПАТ «Укргазбанк»


Аналіз пасивів ПАТ «Укргазбанк» станом на 01.01.2013 р. порівняно з 01.01.2011 р. показав, що обсяг їх залишків зріс на 7160 млн. грн. або на 51,75% як за рахунок зростання залишків зобовязань банку на 45,05%, так і за рахунок зростання обсягу залишків власного капіталу на початок 2013 року майже вдвічі. За період аналізу структура пасивів банку залишалась практично без змін. Станом на 01.01.2013 р. питома вага зобовязань у пасивах ПАТ «Укргазбанк» становила 81,83%, а питома вага власного капіталу - 18,17%, перевищуючи значення середньогрупового показника (14,57%), що є ознакою більшої капіталізації та позитивно впливає на надійність банку за рахунок виконання захисної функції.

Основною метою управління зобовязаннями ПАТ «Укргазбанк» є утримання лідируючих позицій на ринку обслуговування приватних осіб для забезпечення залучення необхідного обсягу коштів для фінансування активних операцій, а також розширення своєї частки на ринку обслуговування корпоративних клієнтів, зокрема державних підприємств.

Аналіз зобовязань ПАТ «Укргазбанк» за 2010-2012 роки показав, що залишки зобовязань збільшилися на 5336961 тис. грн., тобто на 45,05%. При цьому за період відбулося збільшення власного капіталу банку на 91,57%, активів - на 51,75%, кредитного портфелю - на 54,51% (рис. 2.2). Одночасно відбувалося зменшення частки зобовязань у загальному обсязі пасивів банку з 85,61% у 2010 році до 81,83% у 2012 році за рахунок відповідного збільшення частки власного капіталу. Структура зобовязань ПАТ «Укргазбанк» за період аналізу зазнала значних змін, зокрема станом на 01.01.2011 р. кошти банків та кошти клієнтів мали приблизно однакову питому вагу - 45,58% та 44,19%. Станом на 01.01.2012 р. спостерігалося значне збільшення коштів банків, за відповідне зменшення питомої ваги коштів клієнтів у структурі зобовязань - 57,02% та 36,57%, коли питома вага коштів банку складала 28,14%, а найбільш значущою складовою стали кошти клієнтів -68,51% (рис. 2.12). Зменшення залишків коштів банків за період з 2010 по 2012 роки складало 3070469 тис. грн.

Аналіз звітності показав, що загальний обсяг залишків коштів банків за період з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р. скоротився на 56,87%. Станом на 01.01.2013 р. у структурі коштів банків переважають кредити, отримані від інших банків, які складають 77,04%.

Станом на 01.01.2011 р. в структурі кредитів отриманих від інших банків, довгострокові кредити були основною їх складовою і становили 4024241 тис. грн., проте станом на 01.01.2013 р. їх обсяг складав майже таку саму кількість як і короткострокові кредити (3240731 тис. грн. порівняно із 3284121 тис. грн).


Рисунок 2.12 - Динаміка і структура зобовязань ПАТ «Укргазбанк» за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 рр.


У серпні 2004 року ПАТ «Укргазбанк» отримав кредит від українського підприємства у сумі 50 000 тис. грн. з процентною ставкою 12,00% річних. Станом на 01 січня 2013 р. ПАТ «Укргазбанк» не має субординованого боргу (станом на 01.01.2012 субординований борг становив 50435 тис. грн.). За субординованим боргом ПАТ «Укргазбанк» нарахував та повністю сплатив процентні витрати у сумі 3785 тис. грн. (станом на 01.01.2012 р. процентні витрати становили 5926 тис. грн.).

Аналіз залишків коштів клієнтів показав, що загальний їх обсяг за період 3 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р. збільшився на 34,16%, тобто на 1788505 тис. грн. У структурі залишків коштів клієнтів станом на 01.01.2013 р. найбільшу частку займають залишки коштів фізичних осіб - 74,90%, тоді як питома вага залишків коштів юридичних осіб - 25,10%. Однак, за період аналізу спостерігалося збільшення залишків коштів юридичних осіб у 2,09 рази водночас із збільшенням їх питомої ваги у структурі зобовязань банку із 7,11% станом на 01.01.2011 р. до 10,26% станом на 01.01.2013 р., а залишки коштів фізичних осіб зростали значно повільніше та їх питома вага в структурі зобовязань банку складали відповідно 37,08% та 30,62%.

Основними параметрами оцінки депозитного портфелю банківської установи є види залучених коштів, джерела їх походження та стабільність.

Для більш точної характеристики депозитної бази необхідно визначити стабільну частину депозитів, яка може бути використана для цілей кредитування без ризику ліквідності. Стабільна частина депозитів включає строкові депозити і частику депозитів до запитання. Строкові депозити, термін погашення яких є відомим, є найбільш стійким ресурсом та найбільш легко піддається плануванню. Саме такий вид депозитів повинен складати основу депозитної бази для розвитку активних операцій банку. Проте строкові вклади є відносно дорогим видом депозитів, що змушує банки залучати менш дорогі, але більш ризиковані депозити до запитання та кошти на поточних рахунках.

Для аналізу стабільної частини депозитної бази ПАТ «Укргазбанк» необхідно розглянути структуру депозитного портфеля за строками (табл. 2.4).

Відповідно до даних таблиці 2.4 у структурі коштів фізичних осіб значно переважають залишки коштів на строкових рахунках, а в структурі коштів юридичних осіб залишки коштів на поточних рахунках на перші дві звітні дати переважають над залишками коштів на строкових рахунках, проте на останню звітню дату спостерігалася протилежна картина. У структурі залишків коштів юридичних осіб питома вага залишків коштів на строкових рахунках протягом аналізованого періоду зросла у 2,3 рази і станом на 01.01.2013 р. становила 13,41% від залишків коштів клієнтів.


Таблиця 2.4 - Структура коштів клієнтів ПАТ «Укргазбанк» за строками за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 рр

Кошти клієнтівНа 01.01.2011 р.На 01.01.2012 р.На 01.01.2013 р.сума, тис. грн.питома вага, %сума, тис. грн.питома вага, %сума, тис. грн.питома вага, %1. Державні та громадські організації:128290,252507964,47386200,551.1. Поточні рахунки122240,232405634,28127740,181.2. Строкові кошти6050,01102330,18258460,372. Інші юридичні особи:82997515,8598024617,46172402524,552.1. Поточні рахунки52587210,055348869,5378244611,142.2. Строкові кошти3041035,814453607,9394157913,413. Фізичні особи:439230983,90438399878,08526097374,903.1. Поточні рахунки97902218,70116295120,71138380219,703.2. Строкові кошти341328765,20322104757,36387717155,20Усього коштів клієнтів5235113100,005615040100,007023618100,00

Варто зазначити, що оптимальним в структурі коштів клієнтів є співвідношення коштів на поточних рахунках не більше 30%, а строкових коштів - не менше 50%, таке співвідношення, як видно із даних таблиці, на останню звітну дату дотримується ПАТ «Укргазбанк».

Розглянемо більш детально структуру коштів клієнтів ПАТ «Укргазбанк» у розрізі строків погашення (рис. 2.13)


Рисунок 2.13 - Динаміка і структура коштів клієнтів ПАТ «Укргазбанк» за строками погашення за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 рр.


З рисунку 2.13 можна зробити висновок, що основна частина коштів клієнтів представлена рахунками на вимогу та менше 1 місяця, а також короткостроковими депозитами від 3 до 12 місяців. За період аналізу відбулося зростання частки залишків коштів клієнтів майже за всіма строками, крім вкладів строком від 1 до 5 років, на останню звітну дату їх частка значна зменшилась. Активні операції здійснюється переважно за рахунок короткострокових залучених коштів, що означає обмеженість у здійсненні довгострокових інвестицій.

Зміна обсягу коштів до запитання та строкових коштів є основою для вивчення ліквідності банку з точки зору пасиву. Значний приріст строкових вкладів знижує дохідність операцій банку, проте збільшує ліквідність його балансу. Зростання залишків коштів на рахунках до запитання є свідченням протилежної тенденції.

Якість депозитної бази в значній мірі залежить від того, до якої категорії економічних субєктів відносяться основні клієнти банківської установи.

Для цього розглянемо структуру депозитного портфеля ПАТ «Укргазбанк» у розрізі коштів клієнтів за видами економічної діяльності, що дозволить зясувати роль кожного субєкта у розвитку депозитних операцій банку, а також визначити ступінь залежності банку від конкретної категорії клієнтів (табл. 2.5).


Таблиця 2.5 - Коштів клієнтів ПАТ «Укргазбанк» за видами економічної діяльності за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 рр

Кредити та заборгованість клієнтівНа 01.01.2011 р.На 01.01.2012 р.На 01.01.2013 р.сума, тис. грн.питома вага, %сума, тис. грн.питома вага, %сума, тис. грн.питома вага, %Виробництво3641926,488034739,707547368,70Нерухомість3692506,575698866,885794986,68Торгівля89024715,84162599719,63162485018,73Сільське господарство2928155,2186973910,506246097,20Кредити фізичним особам176644331,43177675221,45227635226,24Будівництво3765566,706593457,966445617,43Фінансова діяльність3771186,715955647,195959816,87Оренда, інжиніринг та надання послуг62497111,12116379314,05110607812,75Діяльність транспорту3254125,791623511,964051284,67Кредити, надані нерезидентам39340,0757980,0760730,07Інші2293064,08505280,61572560,66Усього5620244100,008283225100,008675121100,00

Як видно із таблиці 2.5, у структурі коштів клієнтів ПАТ «Укргазбанк» станом на 01.01.2013 р. переважають кредити надані фізичним особам 26,24%, друге місце займає торгівля - 18,73%.

Таким чином, проведена оцінка депозитної політики показала, що депозитна база ПАТ «Укргазбанк» є стабільною та оптимальною, проте рекомендованими є заходи щодо збільшення частки строкових коштів, що забезпечить збільшення ліквідності банку з точки зору пасиву.

2.3 Організаційне та методичне забезпечення управління залученням депозитних ресурсів ПАТ «Укргазбанк»


Головною метою депозитної політики ПАТ «Укргазбанк» є залучення оптимального обсягу грошових ресурсів, необхідного і достатнього для роботи банку на фінансових ринках, за умови забезпечення мінімального рівня витрат.

Депозитна політика складається на один календарний рік, а основні планові показники затверджуються в рамках складання щорічного бізнес-плану ПАТ «Укргазбанк».

Основні показники депозитної політики заплановані загальним бізнес-планом ПАТ «Укргазбанк» та разом із іншими показниками, бюджетом, лімітами та обмеженнями утворюють фінансову модель банку на календарний рік.

Планові показники складаються структурними підрозділами центрального апарату ПАТ «Укргазбанк» - департаментом роздрібного бізнесу, департаментом корпоративного бізнесу, казначейством, департаментом ризиків та фінансово-економічним департаментом з урахуванням макроекономічного середовища, потенціалу ринку, інтенсивності конкуренції, дохідності окремих операцій та готовності банка до виконання окремих операцій чи надання послуг [50].

Однією з основних задач ПАТ «Укргазбанк» є надання громадянам надійного і вигідного збереження коштів, забезпечення та сприяння їхньому накопиченню і використанню в інтересах економічного розвитку підприємств та організацій усіх форм власності. З цією метою ПАТ «Укргазбанк» займається відкриттям та обслуговуванням поточних та депозитних рахунків.

ПАТ «Укргазбанк» пропонує повний перелік послуг із розрахунково-касового обслуговування для приватних клієнтів та постійно вдосконалює продуктовий ряд.

На кінець 2012 року в ПАТ «Укргазбанк» було відкрито майже 940 тис. поточних (у т. ч. карткових) рахунків фізичних осіб, залишок коштів на яких становив 1445,7 млн. грн., що на 283,1 млн. грн., або на 24,4%, більше, ніж на початок року. Зростання відбулося завдяки збільшенню залишків коштів саме на карткових рахунках. Такого результату було досягнуто переважно за рахунок депозитно-карткових продуктів «ProЗапас», які передбачають вільне зняття та поповнення коштів та нарахування підвищеної процентної ставки на залишок коштів.

Продукти «ProЗапас» незмінно мають велику популярність серед клієнтів, що підтверджується обсягом залишків коштів на цих рахунках, який складає 54% загальних залишків на карткових рахунках фізичних осіб.

ПАТ «Укргазбанк» є уповноваженим банком Пенсійного фонду і Міністерства соціальної політики України з виплати пенсій і грошової допомоги. Наразі понад 40 тисяч осіб отримують пенсії та соціальні виплати через відкриті у банку рахунки. Подовження строку дії договору між установами до 01.01.2014 р. дозволяє ПАТ «Укргазбанк» і надалі обслуговувати пенсіонерів та одержувачів допомоги в усіх регіонах України, пропонуючи їм широкий спектр послуг.

Залучення депозитів фізичних осіб є одним із важливих джерел формування ресурсної бази банку. ПАТ «Укргазбанк» пропонує клієнтам різноманітні депозитні продукти: як класичні депозити з виплатою відсотків щомісячно або в кінці строку, депозити з капіталізацією відсотків (приєднання відсотків до основної суми вкладу), так і продукти з можливістю поповнення та часткового зняття коштів.

У 2012 році клієнтам було запропоновано декілька нових депозитних програм банку, які передбачають авансову виплату відсотків за вкладом («Проценти наперед»), можливість автоматичного продовження строку дії договору з виплатою відсотків у кінці строку дії депозиту або щомісячно («Строковий з продовженням» та «Класичний з продовженням»). У рамках національного проекту «Всесвітній день заощаджень в Україні», співорганізаторами якого виступили Федеральне міністерство фінансів Німеччини, банк KfW (Німеччина), Незалежна асоціація банків України і Національний банк України, протягом листопада 2012 року в ПАТ «Укргазбанк» діяла акційна депозитна програма «Вклад на виріст», спрямована на підвищення фінансової грамотності населення, зокрема дітей. За період дії цієї програми банк оформив близько тисячі депозитних договорів на суму більше 15 млн. грн.

У цілому за 2012 рік портфель строкових коштів фізичних осіб ПАТ «Укргазбанк» зріс на 645,9 млн. грн., або на 20,7%.

На кінець 2012 року в банку було відкрито понад 64,2 тис. депозитних рахунків, з них 47,6% у національній валюті, 39,7% у доларах США, 12,2% в євро, 0,1% у швейцарських франках та 0,4% у банківському золоті.

Також у 2012 році збереглася тенденція до переоформлення клієнтами ПАТ «Укргазбанк» депозитів на новий строк (понад 80% депозитного портфеля), що свідчить про високий рівень довіри населення до фінансової установи та привабливість депозитних програм банку. Вкладниками ПАТ «Укргазбанк» вже стали понад 44 тисячі фізичних осіб, що на 13% більше, ніж на початок року. Понад 30% вкладників мають у банку декілька депозитів.

Протягом року в банку діяла програма лояльності для фізичних осіб, яка передбачає надбавки до діючих депозитних ставок за повторне розміщення вкладу, при розміщенні значної суми коштів та при переоформленні депозиту [44].

Так як ПАТ «Укргазбанк» у більшій мірі орієнтується на співпрацю з фізичними особами, розглянемо основні продукти для даної категорії клієнтів (табл. 2.6)

Вклад «Класичний» - стандартний банківський вклад, максимально прості і зрозумілі умови, вигідна процентна ставка і щомісячна виплата процентів. Можливий варіант із поповненням за всіма можливими валютами.

Вклад «Строковий» характеризується виплатою процентів у кінці терміну вкладу. Мінімальний термін вкладу 3 місяці. Також можливий варіант із поповненням за всіма можливими валютами.


Таблиця 2.6 - Характеристика депозитних продуктів для фізичних осіб ПАТ «Укргазбанк» [44].

№ з/пВид депозитуПорядок виплати процентівПоповненняДострокове зняття без штрафних санкцій1КласичнийЩомісячноНіНі2Класичний +ЩомісячноТакНі3Класичний з продовженнямЩомісячноТак, протягом перших 30 днівНі4СтроковийВ кінці термінуНіНі5Строковий +В кінці термінуТакНі6Строковий з подовженнямВ кінці термінуТак, протягом перших 30 днівНі7НакопичувальнийКапіталізаціяТакНі8Хочу бути дорослимЩоквартальна капіталізаціяТакТак, двічі на рік після досягнення 16 річчя Вкладника.9Проценти напередВиплата процентів авансомНіНі10Поточний рахунок «Ощадний»ЩомісячноТакБез обмежень

При вкладі «Строковий» та «Класичний» кожному клієнту відкривається поточний рахунок або картковий рахунок з видачею банківської платіжної картки (БПК) у валюті вкладу: класу «Дебетна» (окрема плата за випуск і обслуговування не стягується), класу «Стандарт», «Золота» та «Платінум» - за окрему плату згідно з тарифним планом «Економ».

Особливістю депозитного вкладу «Накопичувальний» є капіталізована виплата відсотків та можливість поповнення вкладу.

Депозит «Хочу бути дорослим <#"justify">№ з/пВид депозитуГривняДолар СШАЄвроШвейцарський франк1Класичний15,0% - 17,2%5,7% - 7,3%4,7% - 6,3%3,5% - 4,5%2Класичний +14,5% - 16,0%5,2% - 6,5%4,2% - 5,7%3,0% - 4,0%3Класичний з продовженням16,0% - 17,5%6,0% - 7,5%5,0% - 6,5%-4Строковий11,5% - 17,8%4,5% - 7,7%3,5% - 6,7%3,0% - 5,0%5Строковий +15,0% - 16,5%5,7% - 7,2%4,7% - 6,3%3,5% - 4,5%6Строковий з подовженням14,0% - 18,0%5,0% - 8,0%4,0% - 7,0%-7Накопичувальний14,5% - 15,5%5,2% - 5,7%4,2% - 4,7%3,0% - 3,5%8Хочу бути дорослим9,8% - 13,8%5,7% - 6,0%4,3% - 4,6%-9Проценти наперед14,5% - 16,2%5,2% - 6,5%4,2% - 5,5%-10Поточний рахунок «Ощадний»5%3,5%3%-

Станом на 01.01.2013 р. найбільша процентна ставка у розмірі 18% річних за строковими з подовженням вкладами фізичних осіб у гривні строком залучення від 12 до 24 місяців. Для юридичних осіб найбільша ставка - 17% пропонується за вкладами строком від 275 до 365 днів та за умов вкладу більше 50 тис. грн.

У доларах США ПАТ «Укргазбанк» залучає кошти населення строком від 1 до 24 місяців, також за депозитом «Хочу бути дорослим» від 12 до 216 місяців, за ставками 3,5% - 8%. У євро максимальна ставка при розміщенні коштів на строк 12 або 24 місяці становить 7,0%.

Для юридичних осіб діють наступні ставки:

-в доларах США найбільша ставка 7,0% строком від 275 до 365 днів та вкладах більше 10 тис. дол. США, при виду депозиту «Стандарт»;

-в євро максимальна ставка становить 6,0% за тих самих умов, що і при вкладах у доларах США;

-також можливий вклад у російських рублях. Максимальна ставка 7,0%, при умові вкладу від 366 до 548 днів.

Дані умови є менш вигідними порівняно із умовами вкладів, що діють для фізичних осіб.

Депозитна картка «PRO ЗАПАС» - сучасний високотехнологічний продукт, розроблений на основі платіжної картки. Оформивши картку, клієнт має змогу оперативно користуватись коштами, при цьому на залишок нараховуються ставки на рівні депозитів.

Клієнт також може вільно користуватися коштами без будь-яких обмежень у будь-який час, отримуючи прибутки від залишку на рахунку.

Отже, ПАТ «Укргазбанк» залучає кошти за привабливими процентними ставкам та має досить різноманітний набір депозитних продуктів, що дозволяє задовольнити потреби і бажання практично всіх клієнтів.

ПАТ «Укргазбанк» є членом-учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що позитивно впливає на рівень довіри до банку, адже фонд є держваним спеціальним закладом, який виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб. Даний фонд заснований з ціллю забезпечення захисту інтересів фізичних осіб-вкладників банку.


3. Удосконалення управління залученням ресурсів з депозитних джерел у ПАТ «Укргазбанк»


.1 Оцінка конкурентоспроможності депозитних продуктів ПАТ «Укргазбанк» за параметричним індексом


Провівши аналіз методичного та організаційного забезпечення управління залученням ресурсів ПАТ «Укргазбанк» з депозитних джерел ми прийшли до висновку, щo ПАТ «Укргазбанк», зокрема йoгo фiлiї та вiддiлення, потребують зміцнення oперативнoгo рiвня управлiння залученням ресурсiв з депозитних джерел. Даний рiвень пoвинен включати в себе три базoвi елементи: планування, аналiз кoнкурентoспрoмoжнoстi депoзитних прoдуктiв та кoнтрoль, прoте в банку данi елементи у фoрмалiзoванoму виглядi не існують.

Вiдсутнiсть oснoвних елементiв oперативнoгo рiвня фiлiї та вiддiлення вимагає прийняття банкoм вiдпoвiдних захoдiв щoдo їх запрoвадження. Саме тoму ми прoпoнуємo рoзрoбити метoдичний пiдхiд дo oцiнки кoнкурентoспрoмoжнoстi банкiвськoгo прoдукту, зoкрема депoзитнoгo, та запрoпoнувати кoмплекс захoдiв для пiдвищення кoнкурентoспрoмoжнoстi депoзитних прoдуктiв за її результатами.

Конкурентоспроможність банківського продукту - це сукупність властивостей банківських продуктів, що відбиває міру задоволення конкретної потреби проти репрезентованої на ринку банківських послуг аналогічного продукту. Він визначає здатність витримувати конкуренцію на ринку, тобто мати якісь вагомі переваги над іншими банківськими продуктами.

На сьогодні питання забезпечення достатнього рівня конкурентоспроможності для кожної банківської послуги набуває особливої актуальності. Враховуючи специфіку того, що банківська послуга є для банку витратами, а ціна на неї - джерелом покриття операційних та адміністративних витрат, банк намагається максимізувати ціну та мінімізувати власні внутрішні витрати. В той же час, для депозитних банківських послуг, які надаються фізичним особам, ціна не може слугувати орієнтиром при оцінці конкурентоспроможності послуги, оскільки поряд з доходом для споживача принципове значення мають і нецінові критерії. Виходячи з цього, особливої актуальності набуває визначення оптимального співвідношення цінових та нецінових факторів, які визначають рівень конкурентоспроможності окремих банківських послуг.

Для оцінки конкурентоспроможності депозитних продуктів ПАТ «Укргазбанк» пропонуємо методику, в основі якої покладено розрахунок часткових показників конкурентоспроможності депозитних продуктів із урахуванням їх цінових та нецінових характеристик.

Одним із базових критеріїв оцінювання конкурентоспроможності депозитни банківських послуг для фізичних осіб є ціна, тобто процент по вкладу. Традиційний підхід до формування цінової складової банківської послуги полягає у наступному:

-оскільки банківська послуга, яку купує споживач, виступає як сукупність певної послідовності банківських операцій, то її ціна формується як сукупність цін кожної окремої банківської операції;

-банківська послуга є специфічним та гнучким товаром, що змінюється в залежності від потреб, що, в свою чергу, напряму впливає на ціну [17].

На першому етапі необхідно здійснити розрахунок часткового показника кoнкурентoспрoмoжнoстi депoзитнoгo прoдукту за ціновими критеріями, розрахунок якого здійснюється за фoрмулoю (3.1):


/, (3.1)


де q - часткoвий пoказник кoнкурентoспрoмoжнoстi депозитного прoдукту за ціновими характеристиками;

- значення кoнкретнoгo параметру кoнкурентoспрoмoжнoстi депoзитнoгo прoдукту;

- середнє значення параметру кoнкурентoспрoмoжнoстi депoзитнoгo прoдукту по оцінюваній сукупності.

В контексті визначення рівня конкурентоспроможності постає необхідність співставлення банківської послуги ПАТ «Укргазбанк» з банками-конкурентами (так званими альтернативами). Для порівнянна обрано 15 банків, які входять до І групи банків за класифікацією НБУ. ПАТ «Укргазбанк» займає останнє (15-те) місце в даній групі, 14 інших банків є його прямими або потенційними конкурентами.

Для зручнoстi прoведення пoдальших рoзрахункiв часткoвoгo пoказника кoнкурентoспрoмoжнoстi депoзитнoгo прoдукту за вiдпoвiдними характеристиками (q) значення параметрiв та внесенo у таблицю 3.1.

Варто зазначити, що для розрахунку даного показника було обрано умови класичного (стандартного) депозиту по кожному з досліджуваних банків.


Таблиця 3.1 - Прoцентнi ставки за депoзитами фiзичних oсiб у нацioнальнiй валютi станoм на 01.04.2013 р.

БанкМінімальна сума вкладу, грн.1 місяць, %3 місяці, %6 місяців, %12 місяців, %ПРИВАТБАНК10009,5016,0017,0018,00УКРЕКСІМБАНК200012,0014,7015,6016,40ОЩАДБАНК50012,5015,0016,0016,25РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ20004,758,759,7510,75ПРОМІНВЕСТБАНК500010,6014,6016,8015,50УКРСОЦБАНК10009,0013,5014,7515,00ВТБ БАНК100010,5012,515,7517,25ДЕЛЬТА БАНК100014,0017,0018,0019,00ПУМБ5009,0012,1013,5014,60«НАДРА»5010,5014,5016,5017,50СБЕРБАНК РОСІЇ1000-14,7016,7517,20УКРСИББАНК1000-11,0013,5014,50АЛЬФА-БАНК100011,0014,5017,0020,00БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ50011,5016,5017,5019,00

На основі даних таблиці 3.1 рoзрахoвано значення q для кожного банку за формулою 3.1.триманi значення часткoвoгo пoказника кoнкурентoспрoмoжнoстi депoзитнoгo прoдукту по кожному банку представлено у вигляді результативнoї таблицi 3.2


Таблиця 3.2 - Часткoвi пoказники кoнкурентoспрoмoжнoстi депозитного прoдукту ПАТ «Укргазбанк» та його конкурентів

БанкЧасткoвий пoказник кoнкурентoспрoмoжнoстi депозитного прoдукту за ціновими характеристиками (q)1 місяць ()3 місяці ()6 місяців ()12 місяців ()ПРИВАТБАНК0,911,131,081,09УКРЕКСІМБАНК1,141,040,990,99ОЩАДБАНК1,191,061,020,98РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ0,450,620,620,65ПРОМІНВЕСТБАНК1,011,031,070,93УКРСОЦБАНК0,860,960,940,90ВТБ БАНК1,000,891,001,04ДЕЛЬТА БАНК1,331,201,151,15ПУМБ0,860,860,860,88«НАДРА»1,001,031,051,06СБЕРБАНК РОСІЇ-1,041,071,04УКРСИББАНК-0,780,860,87АЛЬФА-БАНК1,051,031,081,21БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ1,101,171,111,15УКРГАЗБАНК1,101,161,101,07


Як свiдчать данi таблицi 3.2, значення показника найбільше у ПАТ «Дельта-банк» - 1,33, ПАТ «Ощадбанк» - 1,19, ПАТ «Укрексімбанк» - 1,14. Це свідчить, що відсоткові ставки депозитних продуктів даних банків вище за середні по групі.

Найбільші значення показника спостерігаються у ПАТ «Дельта-банк» (1,20), ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (1,17) та ПАТ «Укргазбанк» (1,16).

Серед аналізованих банків найвище значення має ПАТ «Дельта-банк» (1,15), другу позицію займає ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (1,11).

Проаналізувавши значення показника , бачимо, що ПАТ «Альфа-банк» займає лідируючу позицію із значенням 1,21.

Отже, дослідивши дані показники, варто зазначити, що найбільші значення по трьом параметрам демонструє ПАТ «Дельта-банк». Це повязано з тим, що банк веде агресивну політику залученням коштів фізичних осіб на вітчизняному банківському ринку. Найменші значення по даним параметру спостерігається у ПАТ «Райффайзен банк аваль», відсоткові ставки по депозитним продуктам значно нижчі ніж середні по групі.

Для зручності подальних розрахунків показники , , , (див. табл. 3.2) представлено за десятибальною шкалою. Результати наведено в таблиці 3.3.


Таблиця 3.3 - Бальна oцiнка цінового пoказника депoзитних продуктів банків І групи

БанкЧасткoвий пoказник кoнкурентoспрoмoжнoстi депозитного прoдукту за ціновими характеристиками, q1 місяць, 3 місяці, 6 місяців, 12 місяців, Середнє значенняПРИВАТБАНК6,799,419,449,008,66УКРЕКСІМБАНК8,578,658,678,208,52ОЩАДБАНК8,938,828,898,138,69РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ3,395,155,425,384,83ПРОМІНВЕСТБАНК7,578,599,337,758,31УКРСОЦБАНК6,437,948,197,507,52ВТБ БАНК7,507,358,758,638,06ДЕЛЬТА БАНК10,0010,0010,009,509,88ПУМБ6,437,127,507,307,09«НАДРА»7,508,539,178,758,49СБЕРБАНК РОСІЇ-8,659,318,608,85УКРСИББАНК-6,477,507,257,07АЛЬФА-БАНК7,868,539,4410,008,96БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ8,219,719,729,509,29УКРГАЗБАНК8,219,599,618,909,08

На oснoвi прoведених рoзрахункiв мoжемo стверджувати, щo ПАТ «Укргазбанк» проводить успiшну прoцентну пoлiтику на ринку депозитних продуктів, щo пiдтверджується високими значеннями розрахованих пoказникiв пoрiвнянo з банками-кoнкурентами.

Поряд з ціновим параметром, істотний вплив на прийняття фізичною особою рішення щодо депозитних вкладень, має якість банківської послуги, яка істотно залежить від порівняння споживачем бажаних очікувань якості банківської послуги до її споживання з безпосереднім сприйняттям якості банківської послуги в момент і після її споживання.

Для оцінки банківських продуктів за технічними та функціональними характеристиками (неціновими) було використано такий метод маркетингового дослідження, як таємний покупець.

«Таємний покупець» (таємничий покупець, від англ. Mystery Shopper/Secret Shopper) - метод дослідження, який застосовується як у рамках маркетингового дослідження, направленого на оцінювання споживчого досвіду, отриманого клієнтом у процесі придбання товару або послуги, так і з метою вирішення організаційних завдань, наприклад, визначення рівня дотримання стандартів обслуговування клієнтів співробітниками в організації та ін.

Таємні покупці можуть оцінювати:

-виконання стандартів якості обслуговування;

-дотримання техніки продажів;

-компетентність персоналу;

-візуальне оформлення і чистоту локації;

-розміщення pos-матеріалів;

-роботу каси;

-просування персоналом спеціальних акцій.

Рoзрoблений oпитувальник для «таємнoгo пoкупця» був запрoпoнoваний фiлiям банків І групи в Сумськiй oбластi.

У ході опитування респондентів просили оцінити нецінові характеристики банківських послуг:

-ввічливість і компетентність персоналу;

-комфортність приміщень банків;

-компетентність персоналу в нестандартних ситуаціях;

-черги у відділеннях;

-найменші затримки в обслуговуванні через відсутність персоналу на місцях;

-найменші витрати часу на стандартні, прості операції;

-повнота та достовірність наданої інформації щодо депозитних програм;

-наявність достатньої мережі банкоматів, їх справність та готовність до повноцінного використання;

-наявність готівки та паперу для квитанцій в банкоматах.

При складанні рейтингу використані дані Регулярного дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб компанії GfK Ukraine. Загальна вибірка складає 11700 чоловік у віці від 18 років, що проживають в Україні. У таблиці 3.4 надані середні оцінки банків клієнтами, які користуються хоча б однією з наступних послуг - пластиковою карткою (крім зарплатної або картки для отримання стипендії), кредитом, депозитом, переказом грошей, рахунком (крім тих, що призначені для перекладу зарплати чи стипендії).Таблиця 3.4 - Рейтинг досліджуваних банків у Сумській області станом на 01.04.2013 р. [70]

Критерій оцінкиРейтинг досліджуваних банків (балів від 1 до 10)ПРИВАТБАНКУКРЕКСІМБАНКОЩАДБАНКРАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬПРОМІНВЕСТБАНКУКРСОЦБАНКВТБ БАНКДЕЛЬТА БАНКПУМБ«НАДРА»СБЕРБАНК РОСІЇУКРСИББАНКАЛЬФА-БАНКБАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТУКРГАЗБАНК Комфортність приміщень банків8,08,37,88,68,38,58,28,48,18,48,68,58,88,17,9Ввічливість та доброзичливість персоналу8,68,68,68,88,18,78,59,08,08,98,59,08,48,88,4Компетентність персоналу в нестандартних ситуаціях8,58,58,68,77,88,88,28,68,28,08,48,89,28,29,0Відсутність черг у відділеннях7,97,18,36,86,36,57,17,57,37,67,96,87,07,16,6Найменші затримки в обслуговуванні через відсутність персоналу на місцях8,18,38,28,48,08,38,08,58,28,58,48,58,08,28,1Найменші витрати часу на стандартні, прості операції8,38,27,78,38,68,08,08,27,97,97,88,37,97,78,0Надання необхідних послуг8,88,58,88,98,49,08,79,08,58,78,69,19,28,79,1Повнота та достовірність наданої інформації щодо депозитних програм8,68,78,88,88,88,88,68,98,48,28,58,88,48,68,9Наявність достатньої кількості банкоматів та зручність їх розташування8,08,18,27,97,17,87,58,48,07,98,07,97,77,87,0Справність банкоматів7,07,67,97,37,76,97,18,17,87,87,98,68,18,28,8Наявність готівки та паперу для квитанцій в банкоматах7,16,98,07,57,97,17,08,68,77,87,98,98,78,48,2Загальна задовільність банком8,18,18,38,28,58,07,98,58,48,28,08,58,38,28,3Як свiдчать данi таблиці 3.4, oцiнка за десятибальною шкалoю oснoвних параметрiв блoку ступеня задoвoленoстi вiд надання банкoм депoзитнoгo прoдукту дала змoгу визначити рейтинги пoрiвнюваних банкiвських устанoв.

ПАТ «Укргазбанк» має порівняно середнє значення із результатом 8,3. ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Дельта-банк» отримали найвищій результат серед досліджуваних банків - 8,5, а найнижчій показник у ПАТ «ВТБ банк» - 7,9.

Для наочного відображення отриманих результатів побудуємо графік, на якому на вісі абсциз відображено підсумкові показники нецінових характеристик депозитних продуктів банків І групи, а на вісі ординат - цінові показники (рис. 3.1). Даний графік поділено на 9 квадрантів. У першому квадранті знаходяться банки-лідери, як за ціновими характеристиками депозитних послуг, так і за неціновими. До другого і третього квадранту потрапляють банки із найвищиими ціновими показниками, а нецінові знаходяться, відповідно, на високому та вище середнього рівнях. Четвертий, пятий та шостий квадранти включають банки із середнім рівнем значень за ціновими показниками. Показники нецінових характеристик депозитних продуктів знижуються з кожним наступним квадрантом. Аналогічно із сьомим, восьмим та девятим квадрантом, проте цінові показники знаходяться на рівні нижче середнього.


Рисунок 3.1 - Розподіл банків першої групи на досліджуваній площині


З даного рисунку бачимо, що безумовним лідером на ринку депозитних банківських послуг є ПАТ «Дельта-банк» (І квадрант), який демонструє найвищі показники як по ціновим, так і по неціновим характеристикам. Банки, що потрапили до другого квадранту (ПАТ «Укргазбанк», ПАТ «Альфа-банк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «Приватбанк» та ПАТ «Укрексімбанк»), також характеризуються високим рівнем конкурентоспроможності депозитних продуктів. Найгірший результат за ціновими показниками демонструє ПАТ «Райффайзен банк аваль», потрапивши до восьмого квадранту.

При формуванні науково-обґрунтованої концепції управління конкурентоспроможністю депозитних банківських послуг для фізичних осіб слід враховувати принаймні три основних фактори.

По-перше, конкурентоспроможність депозитних банківських послуг для фізичних осіб знаходиться в прямій залежності від встановлення рівноваги між потребами споживача (максимізації корисності) та пропозицією банку (мінімізація витрат).

По-друге, кінцевий результат для споживача - це процент за конкретною депозитною банківською послугою, який визначається через сукупність цінових та нецінових параметрів. В даному контексті для розрахунку підсумкового показника кредитоспроможності депозитних продуктів особливої актуальності набуває проблема обґрунтування оптимальної пропорції якісних та кількісних критеріїв, прийняття середньостатистичним споживачем рішення щодо вибору конкретної банківської послуги при умові його раціональної поведінки [13].

Узагальнення науково-методичних підходів до співвідношення ціни та якості дозволяє виокремити два основні підходи:

-ціна виступає основоположним критерієм у забезпеченні конкурентоспроможності послуги, а якість - надбудовою, яка підсилює дію даного критерію;

-ціна та якість одночасно впливають на очікуваний результат та кожен з них має свою частку в прийнятті рішення.

Ми вважаємо за доцільне використовувати другий підхід, обравши оптимальну пропорцію 75:25, тобто серед факторів прийняття рішення щодо розміщення коштів в певному банку вага цінового параметру становить 75%, а 25% належать якісним критеріям депозитного продукту (рис. 3.2).


Рисунок 3.2 - Напрямки впливу ціни та якості депозитних банківських послуг на рівень їх конкурентоспроможності на рівень їх конкурентоспроможності для фізичних осіб [авторська розробка]


По-третє, підвищення якості окремої банківської послуги може вплинути на підвищення рівня конкурентоспроможності як інших банківських послуг, так і самого банку. Враховуючи дану специфіку, слід зазначити, що більшість з якісних критеріїв виходять за межі конкретної банківської послуги (наприклад, розміщення банку, матеріальна база, репутація банку, тощо) і забезпечуючи підвищення рівня кожного з них, можна підвищити і рівень конкурентоспроможності всього банку. Поряд з цим, витрати на управління даними якісними критеріями інколи перевищують в десятки разів дохід, отриманий від продажу даної банківської послуги, але банк все ж таки іде на це, оскільки ефект може охоплювати весь асортиментний ряд послуг банку [19].

Параметричний iндекс (I) з урахуванням питoмoї ваги окремих складових розраховується за наступною формулою (3.2):

= x , (3.2)


де - oдиничний пoказник i-гo параметра характеристики;

- кoефiцiєнт вагoмoстi i-гo параметра.

Врахoвуючи значення цінового пoказника (див. табл. 3.3) та значення нецінових параметрiв (див. табл. 3.4) рoзрахованo параметричний iндекс для кoжнoгo банку. Oтриманi значення параметричних iндексiв наведемo у результативнiй таблицi 3.5.


Таблиця 3.5 - Параметричнi iндекси конкурентоспроможності депoзитних продуктів банків І групи

№БанкЗначення параметричних індексів конкурентоспроможності депoзитних продуктів1ПРИВАТБАНК8,522УКРЕКСІМБАНК8,423ОЩАДБАНК8,594РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ5,675ПРОМІНВЕСТБАНК8,366УКРСОЦБАНК7,647ВТБ БАНК8,028ДЕЛЬТА БАНК9,539ПУМБ7,4110«НАДРА»8,4111СБЕРБАНК РОСІЇ8,6412УКРСИББАНК7,4313АЛЬФА-БАНК8,7914БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ9,0115УКРГАЗБАНК8,88

За даними таблицi 3.6 мoжна гoвoрити прo те, щo oтриманi параметричні iндекси депoзитнoгo прoдукту ПАТ «Укргазбанк» характеризуються високими значеннями (8,88) пoрiвнянo з банками-кoнкурентами. Це свідчить про те, що в банку проводиться зважена прoцентна пoлiтика, а також приділяється увага якості банківських послуг.

Лідерами за показником конкурентоспроможності депоситних послуг є ПАТ «Дельта-банк» (9,53) та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (9,01). Ними реалізується агресивна політика залучення ресурсів (процентні ставки за депозитами є досить високими), та підтримується високий рівень якості депозитних послуг.

Отже, на oснoвi прoведених рoзрахункiв мoжна стверджувати, щo рiвень кoнкурентoспрoмoжнoстi депoзитних прoдуктiв ПАТ «Укргазбанк» знаходиться на високому рівні, порівняно із банками-конкурентами, проте не є найвищим. Отже, існує необхідність використання в банку новітніх розробок у сфері маркетингу щодо вдосконалення механізму залучення ресурсів з депозитних джерел для покращення конкурентоспроможності депозитних продуктів банку.


3.2 Застосування інструменту банчмаркінгу для удосконалення управління залученням ресурсів ПАТ «Укргазбанк» з депозитних джерел


Аналіз конкурентоспроможності депозитних продуктів ПАТ «Укргазбанк» показав, що даний показник хоча і має високе значення, проте, залишається нижчим ніж у банків-конкурентів. На сьогодні для успішного функціонування та розширення діяльності банківської установи недостатньо залучати кошти за нижчою ціною, а розміщувати за вищою, для цього потрібно створювати ефективну систему менеджменту банку. Клієнти довіряють свої заощадження банкам, де більш широкий асортимент послуг, що надаються, привабливіші умови депозитних програм, вища якість обслуговування, персональний підхід до кожного клієнта.

Для підтримки своєї конкурентоспроможності банки вимушені пропонувати своїм клієнтам дедалі нові послуги, застосовувати різноманітні фінансові інструменти та розширювати свою діяльність [22].

Усе це говорить про актуальність пошуку нових та розвитку сформованих інструментів підвищення ефективності банківських послуг та удосконалення конкурентоспроможності депозитних продуктів в ПАТ «Укргазбанк».

Для цього пропонуємо використовувати такий інструмент, як бенчмаркінг.

Основний зміст бенчмаркінгу в аналізі депозитної політики полягає у виявленні еталонних банків, що досягли значних успіхів у цьому напрямі, ретельному вивченні їхньої депозитної політики та адаптації отриманих знань до умов власного банку з метою істотного поліпшення його діяльності [20].

Основною проблемою в реалізації окресленого напряму є небажання банків розкривати сутність, методи та способи успішної реалізації ними депозитної політики. Особливо швидко можуть досягнути успіху у впровадженні бенчмаркінгу депозитної політики українські банки, які входять до складу міжнародних фінансово-банківських груп, адже вони мають змогу оперативно вивчати, аналізувати і впроваджувати у своїй діяльності кращий досвід іноземних банків.

Таким чином, бенчмаркінг депозитної політики - це, по-перше, порівняння своїх депозитних показників з показниками інших банків: конкурентами й лідерами і, по-друге, вивчення й застосування успішного досвіду розробки та впровадження депозитної політики інших у себе в банку.

Основну увагу бенчмаркінг приділяє проблемам дослідження причини того, як інші банки працюють вдаліше. Основний зміст та мета бенчмаркінгу полягають в ідентифікації відмінностей з порівнюваним аналогом (еталоном), визначення причин цих відмінностей та виявлення можливостей щодо вдосконалення об'єктів бенчмаркінгу.

Об'єктами бенчмаркінгу можуть бути: методи, процеси, технології, якісні параметри продукції, показники фінансово-господарської діяльності банків (структурних підрозділів).

При цьому основна увага приділяється пошуку резервів зниження собівартості та підвищенню конкурентоспроможності продукції. За допомогою цього інструменту контролінгу можна визначити цільові параметри діяльності банку, яких потрібно дотримуватися, щоб забезпечити його стабільну конкурентоспроможність [32].

ПАТ «Укргазбанк» для забезпечення потрібної структури, обсягів та рівня витрат за депозитними зобов'язаннями формує відповідну систему менеджменту, що ґрунтується на різних методах залучення коштів, які загалом зводяться до двох груп - цінові та нецінові методи управління залученими коштами.

Удосконалення нецінових методів управління залученням ресурсів з депозитних джерел в ПАТ «Укргазбанк» повязане насамперед з формуванням комплексних послуг і підвищенням якості депозитних послуг, відповідно до потреб і побажань клієнтів.

Використовуючи такий інструмент, як бенчмаркінг, нами було проаналізовано цілий спектр нецінових методів, які використовують у своїй конкурентній боротьбі банки, що стали лідерами за показниками конкурентоспроможності депозитних послуг, розрахованими у пункті 3.1 (ПАТ «Дельта-банк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Альфа-банк»). До них належать:

- «пакетування» банківських послуг;

підвищення якості обслуговування клієнтів (підвищення кваліфікації персоналу, створення консультаційних центрів, покращення комфортності установ банку);

розширення і вдосконалення лінійки пропонованих продуктів (інноваційна діяльність банку, вдосконалення продуктового ряду завдяки розвитку нових технологій);

реклама (як банківської установи, так і її послуг);

диверсифікація клієнтської бази (за рівнем доходів, за віковою ознакою, за географічною приналежністю);

підтримка іміджу і довіри до банківської установи (програми лояльності).

Аналіз діяльності чотирьох конкуруючих банків, таких як ПАТ «Дельта-банк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «Альфа-банк», показав, що нецінові методи залучення ресурсів з депозитних джерел використовуються достатньо активно, проте перевага здебільшого надається зовнішній і внутрішній рекламі, розширенню продуктової лінійки, а також «пакетуванню» послуг.

Від цінових параметрів депозитів конкурентне середовище потребує такої самої гнучкості, як і від асортименту послуг, тобто ціни на депозитні продукти мають постійно реагувати на ринкові зміни [67].

Розміри процентних ставок залежать від обсягу і строку залучення ресурсів. Якщо депозитні ресурси розміщено на більш тривалий строк, то процентна ставка за такими ресурсами буде вищою, той же принцип стосується і обсягу. В сучасних не стабільних умовах функціонування банківських установ, надмірна увага, при залученні ресурсів, приділяється строку залучення, а точніше такій можливості, як - дострокове вилучення коштів з рахунку. Банки будь-якими методами намагаються захистити себе від даного ризику і тому у більшості депозитних договорів з фізичними особами вказується умова, що при достроковому знятті коштів з рахунку ставка за нами встановиться на рівні ставки по депозитам до запитання.

В таблиці 3.6 наведено порівняння умов депозитних програм ПАТ «Дельта-банк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «Альфа-банк», ПАТ «Укргазбанк», як ми можемо бачити схожі строкові програми мають схожі умови.

Важливим у даному порівнянні є те, що у деяких банках для клієнтів - фізичних осіб є можливість дострокового отримання коштів у випадку необхідності, вони готові навіть сплатити певну суму за достроковий розрив депозитного договору.


Таблиця 3.6 - Порівняння строкових депозитних програм фізичних осіб досліджуваних банків України

Умови«Строковий» ПАТ «Укргазбанк»«Класік» ПАТ «Фінанси та Кредит»«Мега прибуток» ПАТ «Альфа-банк»«Найкращий» ПАТ «Дельта-банк»Валюта вкладунаціональна/іноземнанаціональна/іноземнанаціональна/іноземнанаціональна/іноземнаМінімальна сума1000 грн/ 200 дол. США500 грн/ 100 дол. США1000 грн/ 200 дол. США1000 грн/ 200 дол. СШАДострокове зняття коштівне можливеможливене можливеможливеПоповнення депозитуне можливене можливене можливеможливеВиплата процентівщомісячно або в кінці строкуВ кінці строкуВ кінці строкущомісячно або в кінці строкуПролонгаціяможливавідсутняможливавідсутняСтавки залучення за термінами:1 місяць11,5/4,511,5/4,011,0/3,514,0/5,53 місяці15,0/6,216,5/6,014,6/4,515,0/6,06 місяців17,3/7,217,5/7,017,0/5,517,0/8,09 місяців17,6/7,718,0/7,519,5/6,018,5/8,512 місяців17,8/8,019,0/9,520,0/7,819,0/9,024 місяців17,8/8,216,5/7,5--

У якості удосконалення стабільності ресурсної бази ПАТ «Укргазбанк», пропонується впровадити стратегію заохочування клієнтів не вилучати кошти достроково, і надавати їм можливість самостійно вирішувати, забрати кошти з рахунку і втратити певний процент, або продовжувати заощаджувати кошти і отримувати певний процент за кожний місяць не вилучених достроково коштів. Сутність полягає в тому, що після визначення розміру річної процентної ставки по депозиту можна диференціювати відсоток залежно від строку знаходження на рахунку до моменту дострокового вилучення коштів.

В таблиці 3.7 представлено диференціацію відсотків за строковими депозитами в середньому по банківській системі відповідно до строку знаходження коштів на рахунку (при можливості дострокового зняття). З даної таблиці видно, що дострокове зняття коштів для клієнта все ж є не вигідним, проте при збільшенні строку процентна ставка збільшується.


Таблиця 3.7 - Диференціація депозитних ставок залежно від строку знаходження коштів на рахунку

Строк знаходження коштів на рахункуПропонована процентна ставка, %Національна валютаІноземна валютаКороткостроковіДовгостроковіКороткостроковіДовгострокові12 місяців6,415,65,58,1до 1 місяця0,61,60,60,8від 1 до 3 місяців2,25,21,92,7від 3 до 6 місяців2,66,32,23,3від 6 до 9 місяців4,310,43,75,4від 9 до 12 місяців5,413,04,66,8

Дана стратегія є вигідною для клієнта, оскільки ставка не є визначеною на певному низькому рівні, вона залежить від строку зняття. Банк даною політикою заохочує клієнта до зберігання коштів якомога довше, для отримання найбільшого проценту.

Наступною перевагою даної стратегії для банку є те, що при диференціації процентних ставок, банк проявляє себе як «партнер» для клієнта, який не обмежує його в виборі, а надає різні варіанти, які клієнт може самостійно обирати.

Ще однією перевагою є те, що при визначенні строків можливого дострокового розірвання договору, банк має можливість точніше визначити свої ризики, які можуть негативно позначитись на ліквідності банку, стосовно довгострокового припинення угоди і передбачити деякі з них.

Програму, пропонуємо назвати «Вигідний», її сутність та умови зазначені в таблиці 3.9.


Таблиця 3.9 - Умови акційної пропозиції ПАТ «Укргазбанк»

УмовиХарактеристика депозитної програми «Вигідний»Мінімальна сума1000 грн/ 200 дол. СШАВалютагривня / іноземнаПроцентна ставка12,5% (за 9 місяців)Дострокове зняття коштівможливість дострокового повного вилучення депозиту: - протягом першої половини строку вкладу проценти перераховуються за ставкою за поточними рахунками; - протягом другої половини строку вкладу проценти перераховуються як 0,5 від процентної ставки за договором.Дострокове зняття коштів:СтрокСтавка7-14 днів до 30 днів 1-3 місяці 3-6 місяці 6-9 місяців2,1% 3,7% 6,7% 8,7% 10,5%Поповнення депозитуавтоматичне перерахування умовно-постійної частки з поточного на депозитний рахунокВиплата відсотківв кінці строку або щомісяця (перерахування на поточний рахунок)Пролонгаціяможлива по закінченню строку угоди

Строк депозитної програми «Вигідний» не перевищуватиме 9 місяців, тому що ситуація з ліквідністю швидко змінюється, особливо в умовах поточної нестабільності на фінансових ринках. Якщо ж по закінченню строку депозиту, ситуація на рахунках клієнта не зміниться і клієнт залишиться задоволеним даною програмою, то існує можливість пролонгації і автоматичного поновлення договору банківського вкладу.

Ставки за даною депозитною програмою пропонуємо встановити у відповідності зі ставками міжбанківського ринку, тому що залучення ресурсів на міжбанківському ринку відбувається переважно на короткий строк, що і пропонується у новій депозитній програмі (строки: 7-14 днів, до 30 днів, 1-3 місяці, 3-6 місяців, 6-9 місяців). Також ставки суттєво відрізняються від середніх по банкам за строковими депозитами, але вони значно збільшуються зі збільшенням строку вкладу, щоб стимулювати клієнтів вклади кошти на довший строк.

Важливо також зазначити, що розробка і впровадження даної програми потребує від банку значних витрат на автоматизацію, маркетингові заходи, просування та рекламу, але ефект від впровадження даного продукту, як доповнення до існуючого продуктового ряду, буде відчутним і значним.

Отже, для підвищення конкурентоспроможності депозитних продуктів ПАТ «Укргазбанк» запропоновано використовувати такий інструмент, як бенчмаркінг. Його суть полягає у виявленні еталонних банків, що досягли значних успіхів у залученні ресурсів з депозитних джерел, ретельному вивченні їхньої депозитної політики та адаптації отриманих знань до умов власного банку з метою істотного поліпшення його діяльності.


Висновки


Першочерговим завданням банківських установ є створення достатньої ресурсної бази для здійснення власної діяльності, тому розробка депозитної політики є важливим елементом у складі банківської політики.

Чіткого трактування політики банку у галузі формування його ресурсної бази не існує, незважаючи на те, що така політика, безумовно, наявна в банківській діяльності. Беручи до уваги роботи вчених у сфері дослідження даного питання, узагальнено, що депозитна політика - це програма дій, що являє собою сукупність засобів, інструментів та методів реалізації задля досягнення тактичних і стратегічних цілей на ринку депозитних послуг з метою формування достатньої для здійснення діяльності ресурсної бази, забезпечення стійкості банківської установи, а також збереження її конкурентних переваг.

Отже, розглянувши сутність депозитних ресурсів банку, можемо сказати, що депозитні ресурси банку - це залучені кошти клієнтів банку, які залучаються на певних умовах згідно договору на певний термін або без зазначення такого терміну, під певний відсоток або без нього, залучаються для подальшого розміщення з метою отримання прибутку в майбутньому. Джерелами залучення є кошти юридичних та фізичних осіб. Основними інструментами: строкові депозити, депозити до запитання та ощадні (депозитні) сертифікати. Розглянуті класифікаційні ознаки дозволяють визначити стабільність та надійність депозитної бази банку.

Депозитна політика банку - це стратегічний план банку, який спрямований на оптимізацію витрат по залученню коштів на депозитному ринку за умови їх ефективного використання. При формуванні депозитної політики банк повинен враховуватися внутрішні та зовнішні фактори.

Для залучення депозитних ресурсів банки використовують цінові та нецінові методи. Обєктами цінових методів є процентна ставка, мінімальна сума залучення та нарахування відсотків. Для вкладників банку використання складних процентів є вигідним, оскільки забезпечує їм більший дохід. Банк повинен обрати один або кілька методів ціноутворення. Сутність цінових методів полягає у використанні відсоткової ставки за депозитами як основного важеля в залученні вільних грошових коштів фізичних і юридичних осіб. Нецінові методи управління залученими коштами банку базуються на використанні різноманітних прийомів заохочення клієнтів, які прямо не повязані зі зміною рівня депозитних ставок.

Проаналізувавши основні фінансові показники ПАТ «Укргазбанк», можна стверджувати, що протягом 2010-2012 рр. банк функціонував стабільно, утримуючи 15-те місце по банківській системі за розміром активів. Протягом аналізованого періоду відбувалося зростання власного капіталу, активів, зобовязань банку, обсягу кредитного портфелю. Негативним моментом в діяльності банку було отримання збитку за підсумком 2011 року, що повязано зі зростанням суми витрат. Проте, протягом 2012 року завдяки ефективному управлінні банку вдалося наростити доходи та суттєво знизити витрати банку, що призвело до позитивного фінансового результату (809479 тис. грн.).

Аналіз депозитних ресурсів ПАТ «Укргазбанк» показав, що депозитна база ПАТ «Укргазбанк» характеризується стабільністю, проте, опираючись на досліджену статистику залишків коштів за строками, слід зазначити, що для забезпечення збільшення ліквідності балансу, з точки зору пасиву, необхідно нарощувати обсяги строкових коштів.

Організація депозитної політики в ПАТ «Укргазбанк» представляє собою багаторівневий процес планування. Програма депозитної політики складається щорічно в межах розробки бізнес-плану і передбачає встановлення конкретних цілей та визначення планових показників, нормативів діяльності на ринку депозитних послуг.

Для реалізації депозитної політики ПАТ «Укргазбанк» пропонуються депозитні продукти для фізичних та юридичних осіб. ПАТ «Укргазбанк» має широкий продуктовий ряд депозитних послуг, що включає стандартні, накопичувальні, спеціальні (наприклад «Хочу бути дорослим») вклади та вклади до запитання. Додатково в банку створена спеціальна депозитна картка, за якої клієнт має змогу оперативно користуватись коштами, при цьому на залишок нараховуються ставки на рівні депозитів, а також може вільно користуватися коштами без будь-яких обмежень у будь-який час, отримуючи прибутки від залишку на рахунку.

Для удосконалення управління залученням ресурсів ПАТ «Укргазбанк» з депозитних джерел запропоновано використовувати оцінку конкурентоспроможності депозитних послуг та її порівняння з банками конкурентами. Для цього варто розраховувати параметричний індекс, який враховує як цінові, так і нецінові характеристики продукту.

За результатами аналізу визначено, що серед банків першої групи лідерами за показником конкурентоспроможності депоситних послуг є ПАТ «Дельта-банк» (9,53), ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (9,01), ПАТ «Альфа-банк» (8,87). ПАТ «Укргазбанк» демонструє порівняно високе значення (8,88), що свідчить про те, що в банку проводиться зважена прoцентна пoлiтика, а також приділяється увага якості банківських послуг.

Для підвищення конкурентоспроможності депозитних продуктів ПАТ «Укргазбанк» запропоновано використовувати такий інструмент, як бенчмаркінг. Його суть полягає у виявленні еталонних банків, що досягли значних успіхів у залученні ресурсів з депозитних джерел, ретельному вивченні їхньої депозитної політики та адаптації отриманих знань до умов власного банку з метою істотного поліпшення його діяльності.

У якості удосконалення стабільності ресурсної бази, пропонується впровадити програму «Вигідний» для заохочення фізичних осіб не вилучати кошти достроково, а надавати їм можливість самостійно вирішувати, забрати кошти з рахунку і втратити певний процент, або продовжувати заощаджувати кошти і отримувати певний процент за кожний місяць не вилучених достроково коштів. Сутність полягає в тому, що після визначення розміру річної процентної ставки по депозиту можна диференціювати відсоток залежно від строку знаходження на рахунку до моменту дострокового вилучення коштів.

Рівень охорони та безпеки праці в Сумській обласній дирекції ПАТ «Укргазбанк» відповідає основним нормативним вимогам. Громадський нагляд та контролю за діяльністю установи здійснюється регулярно, а субєкти, що провадять цю діяльність, функціонують ефективно. В установі присутні всі необхідні нормативно-правові документи державного та внутрішньобанківського рівня.

Однією з головних особливостей фінансового сектору є те, що субєкти господарювання, що представляють цю сферу, не виготовляють матеріальних продуктів, а функціонують у сфері послуг, тому, зазвичай, для них не характерні аварійні ситуації та важкі умови праці, внаслідок чого недоцільні та частково доцільні витрати у загальній структурі витрат на охорону праці Сумської обласної дирекції ПАТ «Укргазбанк» відсутні.

Згідно з Гігієнічною класифікацією, умови праці у фінансовому відділі можна вважати оптимальними і віднести до 1 класу, бо за таких умов зберігається не лише здоровя працюючих, а й створюються передумови для високого рівня працездатності.

Основними небезпечними факторами є технічні (повязані зі шкідливістю окремих елементів обладнання, зокрема, компютерної техніки), при цьому всі інші фактори (організаційні, технологічні, санітарно-гігієнічні, психофізіологічні) не здійснюють негативний вплив на працівників установи.

Організаційно-технічні заходи з питань пожежної безпеки в установі здійснюються ефективно: присутні основні засоби попередження виникнення пожежі та її ліквідації, розроблено план дії у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.

З метою подальшого розвитку забезпечення охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях у Сумській обласній дирекції ПАТ «Укргазбанк» доцільно здійснити такі заходи:

- доповнити інтерєр приміщень живими рослинами;

забезпечити працівників додатковим інформаційним матеріалом з метою збереження їх здоровя (наприклад, методиками фізичних вправ, у тому числі зорових, які можна виконувати у перервах);

- розмістити лазерні принтери якомога далі від робочих місць працівників задля уникнення потрапляння шкідливих часток тонера до дихальних шляхів;

ввести додаткове матеріальне стимулювання для співробітників, які за результатами атестації з питань охорони праці показали найкращі результати. Дотримання цих рекомендацій забезпечить покращення стану охорони праці в установі та дозволить підвищити її ефективність внаслідок сприятливих умов для співробітників.


Список використаних джерел


1.Абралова, Н.А. Депозитный потенциал коммерческого банка / Н.А. Абралова [Текст] / Вісник Української академії банківської справи. - 2004. - №2. - C.62-66.

2.Груздевич, У.Я. Аналіз банківської діяльності [Текст] / Національний банк України; За аг. ред. канд. ек. наук У.Я. Груздевич. - К.:УАБС НБУ, 2007. - 222 с. - ISBN 978-966-368-041-5.

.Андреев, И. Критерии конкурентоспособности однородных банковских услуг [Текст] // И. Андреев. Маркетинг. - 1998. - №1. - С. 35.

.Атестація робочих місць за умовами праці [Електронний ресурс]: порядок, затверджений постановою Держнаглядохоронпраці України від 1 серпня 1992 р. №442. - Режим доступу: #"justify">.Банківський менеджмент [Текст]: конспект лекцій / В.М. Олійник, С.М. Фролов, М.А. Деркач. - Суми: Вид-во СумДУ, 2009. - Ч. 2. - 144 с. - ISBN 966-8148-27-4.

.Банківські операції [Текст]: підручник / за ред. В. І. Міщенка, Н.Г. Славянської. - К.: Знання, 2006. - 727 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 966-8148-27-4.

.Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності компанії. Управление компанией. - 2000. - №1-2. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: #"justify">.Бицька, Н. Кошти населення у формуванні ресурсної бази банків [Текст] / Н. Бицька // Вісник Національного банку України. - 2004. - №12. - C. 26.

9.Васюренко, О.В. Банківські операції [Текст]: навчальний посібник / О.В. Васюренко. - 6-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. - 318 с. - (Вища освіта ХХI століття). - ISBN 978-966-346-319-3.

10.Взрывоопасные смеси и методы их испытаний [Электронный ресурс]: государственный стандарт, утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 сентября 1978 г. №2509. - Режим доступа: #"justify">11.Вожжов, А.П. Депозити до запитання у формуванні стабільної і керованої ресурсної бази банків [Текст] / А.П. Вожжов // Вісник Національного банку України. - 2002. - №11. - C. 5-8.

.Вожжов, А.П. Формування ресурсів комерційних банків [Текст] / А.П. Вожжов // Фінанси України. - 2003. - №1. - С. 116 - 124.

.Галиць, О.В. Визначення конкурентоспроможності банку та стратегії її підвищення [Текст] / О.В. Галиць Регіональна економіка (укр.). - 2007. - №2. - C.216 - 222.

.Гольдштейн, Я. Маркетинг [Текст]: учебное пособие для магистров / Гольдштейн, Я., А.В. Катаев - Таганрог: ТРТУ, 1999. - 480 с. - ISBN 966-8347-08-0.

.Демківський, А.В. Гроші та кредит [Текст]: навч. посіб. / А.В. Демківський. - К.: Дакор, 2007. - 528 c. - ISBN 966-95845-6-6.

.Єпіфанов, А.О. Операції комерційних банків [Текст]: навчальний посібник / А.О. Єпіфанов, Н.Г. Маслак, І. В. Сало. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. - 523 с. - ISBN 978-966-680-313-2.

.Иванов Ю.Б. Конкурентоспособность предприятия [Текст]: методологические исследования и оценки. - Харьков, 1996. - 118 с.

.Кириленко, В. Система бухгалтерського обліку та звітності являє собою основу інформаційного забезпечення [Текст] / В. Кириленко // Наукові записки. - 2006. - №16. - С. 17-18.

.Кобиляцький Л.С. Упрaвління конкурентоспроможністю [Текст]: Нaвч. посібник / Л.С. Кобиляцький - К.: Зовн. торгівля, 2003. - 304 с. - ISBN 978-5-85971-927-3.

.Коваленко О.В. Сутність та особливості бенчмаркінгу в антикризовому управлінні підприємством [Текст] / О.В. Коваленко // Механізм регулювання економіки. - 2009. - №3, Т. 1.

.Ковшарь, А. І. Шляхи удосконалення депозитної політики на сучасному етапі [Електронний ресурс]. / Режим доступу: #"justify">.Кожель, Н.О. Оцінка факторів впливу на процес формування та реалізації депозитної політики банку [Текст] / Н.О. Кожель // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 12. - C.223-233.

.Коцовська, Р.Р. Банківські операції [Текст]: навч. пос. / [Р.Р. Коцовська, О.П. Павлишин, Л.М. Хміль]. - К.: УБС НБУ, 2007. - 390 с. - ISBN 966-8533-05-4.

.Крухмаль, О.В. Депозитна стратегія як фактор підвищення конкурентоспроможності банків в умовах фінансової кризи [Електронний ресурс]: / НБУ ім. Вернадського, - Режим доступу: #"justify">.Крухмаль, О.В. Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення [Текст]: дис…. канд. економ. наук: спец. 08. 00. 08 - гроші, фінанси і кредит / О.В. Крухмаль; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». - Суми: [Б.В.], 2007. - 256 с.

.Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива [Текст]: Пер. с французского. - СПб.: Наука, 2001. - 589 с. - ISBN 978-5-8041-0336-2.

.Лютий, І. О. Депозитний ринок в інвестиційній політиці економічного зростання [Текст] / І. О. Лютий // Фінанси України. - 2002. - №5. - С. 3-8.

.Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс]: Методика, затверджена Постановою Правління НБУ від 02.06.2009 №315. - Режим доступу: #"justify">.Михайлов, О.В. Основы мировой конкурентоспособности. - М.: Издательство «Познавательная книга», 1999. - 592 с. - ISBN 966-8347-08-0.

.Мороз, А.М. Банківські операції [Текст]: підручник / КНЕУ; ред. А.М. Мороз. - К.: КНЕУ, 2000. - 384 с. - ISBN 966-574-093-8.

.Немцов, В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент [Текст]: Навч. Посібник. - К.: ЕксОб, 2001. - ISBN 966-8533-05-4.

.Особенности формирования депозитной политики коммерческих банков в современных условиях [Электронный ресурс] / Электронная библиотека «Экономика и управление на предприятиях». - Режим доступа: #"justify">.Охорона праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин [Електронний ресурс]: правила, затверджені наказом Держгірпромнагляду України від 26 березня 2010 р. №65. - Режим доступу: #"justify">.Панова, Г.С. Кредитная политика коммерческого банка [Текст] / Г.С. Панова. - М.: ИКЦ «ДИС», 1997. - 464 с.

.Петрук, О.М. Банківська справа [Текст]: навч. посіб. / за ред. д-р екон. наук, проф. Ф.Ф. Бутинця. - К.: Кондор, 2004. - 461 с. - ISBN 966-7982-83-1.

.Пожарная безопасность [Электронный ресурс]: государственный стандарт, утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 1 февраля 1990 г. №1710. - Режим доступа: #"justify">.Попов С.А. Стратегическое управление [Текст]: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 4. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 304 с.

.Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс]: закон України від 7 грудня 2000 р. №2121-IIІ: / Режим доступу: #"justify">.Про депозитну політику Банку [Електронний ресурс]: Положення, затверджене Постановою Правління ПАТ «Укргазбанк» від 07.08.2011 р. №П-17. - Режим доступу: внутрішній сайт банку.

.Про охорону праці [Електронний ресурс]: закон України від 14.10.1992 №2694-XII. - Режим доступу: #"justify">.Про порядок відкриття, закриття та використання рахунків в національній та іноземній валюті [Електронний ресурс]: інструкція, затверджена Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003 р. - Режим доступу: #"justify">.Про порядок проведення навчання з питань охорони праці [Електронний ресурс]: положення, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 25 січня 2005 р. №15. - Режим доступу: #"justify">.Про порядок регулювання діяльності банків в України [Електронний ресурс]: Інструкція, затверджена Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 №368. - Режим доступу: #"justify">.Про розподіл банків на групи [Електронний ресурс]: Рішення Комісії з питань регулювання діяльності банків НБУ від 30.12.2011 №868. - Режим доступу: #"justify">.Про складання установами ПАТ «Укргазбанк» річного бізнес-плану [Електронний ресурс]: методичні вказівки, затверджені постановою Правління від 04.10.2011 р. №110. - Режим доступу: внутрішній сайт банку. - Назва з домашньої сторінки Інтернету.

.Про службу охорони праці [Електронний ресурс]: положення, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 15 листопада 2004 р. №255. - Режим доступу: #"justify">.Про управління ліквідністю [Електронний ресурс]: Положення, затверджене Постановою Правління ПАТ «Укргазбанк» від 01.08.2011 №32. - Режим доступу: внутрішній сайт банку.

.Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс]: положення, затверджене постановою КМУ і НБУ від 30.08.2002 №1301/268. - Режим доступу: #"justify">.Производственные здания предприятий [Электронный ресурс]: положение, утвержденное постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 7 декабря 1982 г. №202. - Режим доступа: #"justify">.Рамазанов, С.А. Депозитные операции Банка России: проблемы и перспективы [Текст] / С.А. Рамазанов // Финансы и кредит. - 2008. - №10. - С. 23-27.

.Рисін, В.В. Складові елементи ефективної ресурсної політики комерційного банку [Текст] / В.В. Рисін // Регіональна економіка. - 2009. - №3. - С. 115-123.

.Річний звіт ПАТ «Укргазбанк» за 2010 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу: #"justify">.Річний звіт ПАТ «Укргазбанк» за 2011 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу: #"justify">.Річний звіт ПАТ «Укргазбанк» за 2012 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу: #"justify">.Савлук, М. І. Гроші та кредит [Текст]: підруч. / М. І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; за заг. ред. М. І. Савлука. - 4-те вид., перероб. І доп. - К.: КНЕУ, 2006. - 744 с. - ISBN 966-574-199-3.

.Савченко, Т.Г. Використання маркетингових інструментів у процесі оцінки клієнтської складової депозитної політики [Електронний ресурс] / Т.Г. Савченко, В.О. Розгон // Сучасний менеджмент і економічний розвиток: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 01 грудня 2011 р. - 29 лютого 2012 р. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний університет - Режим доступу: #"justify">.Саннікова, Н.С. Теоретичні та практичні аспекти ефективності депозитної політики банку [Текст] / Н.С. Саннікова // Регіональна економіка. -2006. - №1. - С. 121-125.

.Семенов, С.В. Рейтинговая методика оценки эффективности банков [Текст] // Банковские технологии. - 2006. - №2. - C.59-62.

.Сєдих, О. Є. Оцінка ефективності управління продуктами банку [Текст] / О. Є. Сєдих // Економічний простір. - 2009. - №22/1. - С. 176-184.

.Славянська Н.Г. Банківські операції [Текст]: підручник / Н.Г. Славянська; ред. В. І. Міщенко. - К.: Знання, 2006. - 727 с. - (Вища освіта ХХI століття). - ISBN 966-8148-27-4.

.Терещенко, О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навч. посіб. / О.О. Терещенко. [Електронний ресурс]. - К.: Вид-во КНЕУ, 2003.-554 с. Режим доступу: #"justify">.Федулова, Л.І. Сучасні концепції менеджменту [Текст]: навчальний посібник / Л.І. Федулова; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.І. Федулової. - К.: Вид-во «Центр учбової літ-ри», 2007. - 533 с. - ISBN: 978 - 966 - 680 - 312 - 5.

.Фінансові показники діяльності банку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: #"justify">.Фролов, С.М. Банківська справа і основи митного регулювання в Україні: теорія та практика: [навч. посіб.] / С.М. Фролов. - К.: Університетська книга, 2004. - 368 с. - ISBN 966-7627-80-3.

.Хоружа, Т.А. Сучасний стан ринку депозитних послуг та шляхи удосконалення депозитної політики в умовах фінансової кризи [Електронний ресурс]: - Режим доступу: #"justify">.Чекрашина, Е.Ф. Маркетингові стратегії збільшення депозитних ресурсів банку [Електронний ресурс] / Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. - Режим доступу: #"justify">.Череп, А. Депозитна політика та її роль у забезпеченні стабільності комерційного банку [Текст] / А. Череп, Т. Двигун // Економіка. - 2009. - №4. - С. 20-26.

.Шпиг, Ф. І., Деркач О.В. Стратегія управління діяльністю комерційного банку [Текст]: монографія / Ф. І. Шпиг, О.В. Деркач. - Львів: ВАТ «Бібльос», 2000. - 124 с.

.Ярошенко, С.П. Управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел [Текст]: монографія / С.П. Ярошенко, І. В. Сало, О.В. Крухмаль, О.С. Кобичева. - Суми: Унів. кн., 2011. - 105 с.

.Яхорський, А.В. Во имя денег. Рейтинг дружественніх банков [Текст] / А.В. Яхорський // Кореспондент. - 2013. - №21. - С. 21-29.


Теги: Удосконалення системи управління залученням ресурсів банку із депозитних джерел  Диплом  Банковское дело
Просмотров: 25545
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Удосконалення системи управління залученням ресурсів банку із депозитних джерел
Назад