Особливості обліку у галузі підприємств сільського господарства

План


Вступ

1. Зміст і завдання обліку біологічних активів

2. Поточні біологічні активи

3. Довгострокові біологічні активи

Висновок

Список використаної літератури


Вступ

 

Починаючи з 2005 року, коли було прийняте П(С)БО 30 «Біологічні активи», вітчизняний облік суттєво змінився. Очевидним став факт орієнтації обліку аграрного виробництва на Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, що підтверджує наявність відповідного М(С)БО 41 «Сільське господарство»,зміст якого відповідає національному стандарту.

Прийняття стандарту викликало ряд неоднозначних думок серед науковців з приводу доцільності його впровадження у практику сільськогосподарських підприємств. Проте, факт наявності П(С)БО 30 вимагає узгодження існуючого обліку виробництва з вимогами даного документа.

Біологічний актив — це рослина або тварина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити економічні вигоди в інший спосіб.

Об’єктами обліку виробництва у галузі рослинництва є окремі біологічні активи (їх групи ) та види робіт.

Специфічними об'єктами обліку в сільському господарстві є тварини. Вони є живими організмами, що ростуть, розмножуються (дають приплід) і дають продукцію (молоко, яйця, приріст живої маси), тобто, є біологічними активами.

В залежності від виду тварин, мети їх утримання та технології вирощування вони можуть утримуватись короткий час (до 1 року) або ж тривалий час (більше 1 року), тому їх поділяють на поточні та довгострокові біологічні активи.

Відповідно до П(С)БО 30 «Біологічні активи», поточними вважаються біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та / або додаткові біологічні активи, приносити в іншій спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощувані й відгодівлі.

До довгострокових біологічних активів відносяться всі інші біологічні активи. Виділяють, також, незрілі біологічні активи — такі, для яких операційний цикл створення перевищує 12 місяців (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі), які у звітному періоді ще не здатні давати сільськогосподарської продукції та / або додаткових біологічних активів визначено якості. Як правило, до них відносять багаторічні насадження.

Крім того, розрізняють подібні та неподібні біологічні активи. Подібними вважаються біологічні активи одного виду та функціонального призначення. Інші ж будуть неподібними.


1.Зміст і завдання обліку біологічних активів

 

Поточні біологічні активи тваринництва складають особливу групу оборотних активів. За своїм економічним змістом тварини на вирощуванні та відгодівлі, як складова поточних біологічних активів, є незавершеним виробництвом галузі тваринництва, тому що вони в результаті біологічних перетворень постійно змінюють свою масу і оцінку. Ці зміни пов’язані з витратами на утримання тварин та їх годівлю до моменту реалізації, забою, переведення до основного стада, реалізації. Тобто поточні біологічні активи з цих міркувань можна віднести до запасів, визнання яких регламентується П(С)БО 9 «Запаси», а саме:

· Утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

· Перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

· Утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Основними завданнями обліку поточних біологічних активів тваринництва у сільськогосподарських підприємствах є:

· Постійне забезпечення керівників і спеціалістів оперативною інформацією про наявність поголів’я тварин за їх видами і статевовіковими групами для прийняття управлінських рішень;

· Своєчасне та правильне оформлення документами операцій та забезпечення достовірних даних про всі зміни;

· Контроль за збереженням тварин у місцях їх утримання і на всіх етапах їх руху;

· Забезпечення щоденної реєстрації даних про рух поголів’я з метою визначення потреб виробничих підрозділів у кормах на кожен день:

· Забезпечення щомісячного зважування тварин, щоб мати точні дані про приріст живої маси;

· Правильне обчислення первісної вартості тварин при їх надходженні та вибутті.

Необхідними передумовами здійснення контролю за збереженням молодняку тварин, птиці і тварин на відгодівлі є:

· Перевірка чисельності тварин та їх обов’язкове зважування при визначенні приросту, прийманні та відпуску;

· Проведення контролю за своєчасним і правильним веденням обліку поголів’я на фермах;

· Систематичне проведення інвентаризації з метою недопущення втрат поголів’я та маси;

· Встановлення переліку осіб і укладання з ними договорів про повну матеріальну відповідальність, якщо вони відповідають за приймання і відпуск тварин, їх зважування, правильне та своєчасне оформлення цих операцій, а також збереження закріплених за ними тварин;

· Звільнення і переміщення матеріально відповідальних осіб за згодою головного бухгалтера;

· Затвердження переліку посадових осіб, яким надано право підписувати документи на переміщення тварин у господарстві, а також видавати дозвіл (підписувати перепустку на їх вивезення за межі підприємства). Списки цих осіб, а також зразки їх підписів повинні бути передані в структурні підрозділи (на ферму, бригаду, цехи).

 

2.Поточні біологічні активи

 

До складу поточних біологічних активів (ПБА) в тваринництві відноситься молодняк тварин і тварини на відгодівлі, які систематично дають сільськогосподарську продукцію у вигляді приросту живої маси, гною у період, що не перевищує 12 місяців. Це телята, лошата, поросята, ягнята, звірі, кролі, птиця, тварини на вирощуванні та відгодівлі.

У галузі риборозведення до поточних біологічних активів слід відносити рибу, яку розводять у внутрішніх водоймах (озерах, ставках тощо). Сільськогосподарською продукцією є товарна риба, а біологічними активами — матеріал для розведення риби.

У птахівництві поточним біологічним активом є доросла птиця від якої отримують сільськогосподарську продукцію яйця та пташиний послід.

У бджільництві поточним біологічним активом є сім`ї бджіл, сільськогосподарською продукцією — мед, віск, прополіс тощо, додатковими біологічними активами є нові рої.

Поточні біологічні активи обліковуються в складі оборотних активів.

Як будь-які активи, ПБА визнаються при дотриманні наступних умов:

· підприємству перейшли ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на них;

· підприємство здійснює управління ПБА та контроль за його використанням;

· є впевненість, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з його використанням в сільськогосподарській діяльності;

· вартість ПБА можна достовірно визначити.

Економічні вигоди від використання біологічного активу визначаються виходячи із стану його фізичних властивостей.

Оцінка ПБА при надходженні регулюється П(С)БО ЗО «Біологічні активи» та Методичними рекомендаціями № 1315. Зокрема, ними встановлено, що в залежності від джерел надходження ПБА оцінюються наступним чином. Придбані за плату ПБА оприбутковуються за первісною вартістю, яка складається з фактично понесених підприємством витрат для їх одержання. Перелік таких витрат визначено П(С)БО 9 «Запаси». Безоплатно одержані ПБА оцінюються за їх справедливою вартістю з урахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання у запланованих цілях. Одержані як внесок до статутного капіталу ПБА оцінюються за погодженою із засновниками підприємства справедливою вартістю з урахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням до стану придатного для використання у запланованих цілях. Первісною вартістю ПБА, отриманого в обмін на подібний є справедлива вартість переданого біологічного активу. Первісною вартістю ПБА, отриманого в обмін (або частковий обмін) на неподібний біологічний актив, а справедлива вартість переданого біологічного активу, збільшена (зменшена) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що належить до сплати за обмінною операцією. На дату річного і проміжного балансу ПБА оцінюють за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Якщо ж на дату балансу визначити справедливу вартість неможливо, то такі ПБА оцінюються за первісною вартістю відповідно до П(С)БО 9 «Запаси». Найбільш вагомим джерелом одержання ПБА є приплід тварин, або, як зазначено в П(С)БО ЗО «Біологічні активи», додаткові біологічні активи.

Приплід сільськогосподарських тварин з моменту народження визнається поточними біологічними активами та оприбутковується за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Первісне визнання додаткових біологічних активів відображається в тому звітному періоді, у якому вони відокремлені від біологічного активу. Оприбуткування поточних біологічних активів відбувається по дебету рахунка 21 "Поточні біологічні активи".

Відповідно до П(С)БО ЗО «Біологічні активи», джерелами визначення справедливої вартості ПБА є ціни активного ринку на такі активи. Для визначення справедливої вартості ПБА підприємство може створити спеціально призначену для цього комісію, до складу якої повинні бути включені відповідні фахівці. Комісія своїми рішеннями визначає справедливу вартість ПБА або неможливість такої оцінки і такі рішення є підставою працівникам бухгалтерії оцінювати ПБА в обліку та звітності.

Методи оцінки одержаного приплоду різних видів тварин приведені в табл. 1

Таблиця 1

Вид тварин

Порядок оцінки

1. При наявності активного ринку та можливості визначення справедливої вартості

Телята

Виходячи із справедливої вартості 1 ц живої маси або за справедливою вартістю голови приплоду

Поросята

Виходячи із справедливої вартості 1 ц живої маси або за справедливою вартістю голови приплоду

Ягнята чи козенята

За справедливою вартістю голови приплоду

Курчата, гусенята, каченята, індичата

За справедливою вартістю добового молодняку

Щенята норок, лисиць, песців, нутрій, соболів, та кроленята

У сумі 50 % — справедливої вартості на момент відлучення від маток. При відлученні приплід до оцінюється на решту 50 % планової собівартості.

Лошата робочих та племінних коней

За справедливою вартістю голови приплоду


Продовження таблиці 1

Вид тварин

Порядок оцінки

2. При неможливості визначення справедливої вартості, приплід оцінюється за трансфертною ціною, що визначається:

Телята

За фактичною собівартістю 60 кормо-днів утримання корови за минулий рік або планової собівартості на звітний період

Поросята

За фактичною собівартістю 1 ц живої маси відлучених поросят за минулий рік або планової собівартості на звітний період

Ягнята чи козенята

За вартістю голови приплоду, що розраховується виходячи із того, що на приплід відносять 12 % витрат основного стада романівської породи, 15 % каракульської та 10 % витрат усіх інших порід

Курчата, гусенята, каченята та індичата

За вартістю, яка розраховується виходячи з фактичної собівартості добового молодняку за минулий рік або планової собівартості на звітний період

Лошата робочих коней

За фактичною собівартістю 60 кормо-днів утримання дорослих коней за минулий рік або планової собівартості на звітний період

Лошата племінних коней

За фактичною собівартістю, яка складається з витрат на основне стадо без вартості побічної продукції за минулий рік або планової собівартості на звітний період


При переведенні поточних активів в довгострокові, наприклад, нетелі переводяться в корови, вони оцінюються за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу (на дату такого переведення).

 

3. Довгострокові біологічні активи


Біологічні перетворення — процес якісних і кількісних змін біологічних активів Довгострокові біологічні активи (ДБА) — усі біологічні активи, які здатні давати сільськогосподарську продукцію та / або додаткові біологічні активи чи приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12 місяців, крім тварин на вирощуванні та відгодівлі.

Біологічний актив визнається основним засобом, якщо він використовується в іншій діяльності ніж сільськогосподарська та очікуваний строк його використання більше одного року (або операційного циклу якщо він довший за рік).

У випадках, коли існує ймовірність того, що біологічний актив не принесе у майбутньому економічні вигоди, то у звітному періоді вартість такого активу відноситься до інших операційних витрат (наприклад, падіж тварин). До довгострокових біологічних активів відносять продуктивних та робочих тварин (корови, бики, свині, вівці та інші дорослі тварини), багаторічні насадження. Об'єктом бухгалтерського обліку довгострокових біологічних активів є окремий вид біологічних активів або їх група: види тварин, або технологічні групи тварин (наприклад, корови та бики-плідники основного стада, свині і хряки-плідники основного стада), види багаторічних насаджень. В аналітичному обліку біологічні активи відображаються в кількісному та вартісному вимірнику. Одиницею обліку є: для тварин — голови, маса; для рослин: площа яку вони займають.

Для цілей бухгалтерського обліку довгострокові біологічні активи класифікуються за такими групами:

1. Довгострокові біологічні активи рослинництва, оцінені за справедливою вартістю;

2. Довгострокові біологічні активи тваринництва, оцінені за справедливою вартістю;

3. Довгострокові біологічні активи рослинництва, оцінені за первісною вартістю;

4. Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю;

5. Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю.

До незрілих ДБА відносяться біологічні активи, операційний цикл створення яких перевищує 12 місяців (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі), які у звітному періоді ще не здатні давати сільськогосподарську продукцію та / або додаткові біологічні активи визначеної якості, зокрема, багаторічні насадження (сади, виноградники, ягідники), що не досягли пори плодоношення.

До багаторічних насаджень відносять штучні багаторічні насадження:

·   Дерева та чагарники;

·   Живоплоти;

·   Снігозахисні та полезахисні смуги;

·   Яро-балкові насадження;

·   та ін.

До початку плодоношення молоді насадження відносяться до незрілих довгострокових біологічних активів.

Довгострокові біологічні активи відповідної галузі, які оцінюються за первісною вартістю, об'єднуються в одну групу і обліковуються окремо від ДБА, оцінених за справедливою вартістю Якщо стає можливим визначити справедливу вартість ДБА, який оцінюється за первісною вартістю, він переводиться до групи ДБА, що оцінені за справедливою вартістю.

Визнані довгострокові біологічні активи обліковуються відповідно до встановлених класифікаційних груп на активному рахунку 16 «Довгострокові біологічні активи», до якого відкриваються такі субрахунки:

• 161 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю»;

• 162 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю»;

• 163 «Довгострокові біологічні активи тваринництва які оцінені за справедливою вартістю»;

• 164 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю»;

• 165 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю»;

• 166 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю».

На субрахунку 161 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю» ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами довгострокових біологічних активів рослинництва.

На субрахунку 162 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю» ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів рослинництва, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого їх оцінка здійснена відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» та 28 «Зменшення корисності активів».

Аналітичний облік ведеться за видами таких довгострокових біологічних активів рослинництва.

На субрахунку 163 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю» ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами довгострокових біологічних активів тваринництва. На субрахунку 164 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю» ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів тваринництва, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого їх оцінка здійснена відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» та 28 «Зменшення корисності активів». Аналітичний облік ведеться за видами таких довгострокових біологічних активів тваринництва.

На субрахунку 165 «Незрілі довгострокові активи, які оцінюються за справедливою вартістю» ведеться облік наявності та руху незрілих довгострокових біологічних активів (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 «Поточні біологічні активи»), які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами таких незрілих довгострокових біологічних активів.

На субрахунку 166 «Незрілі довгострокові активи, які оцінюються за первісною вартістю» ведеться облік незрілих довгострокових біологічних активів (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 «Поточні біологічні активи»), справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого вони оцінюються, виходячи із суми витрат, зазнаних на їх вирощування. Аналітичний облік ведеться за видами таких незрілих довгострокових біологічних активів. Оцінка ДБА. В бухгалтерському обліку ДБА оцінюються в порядку, що визначений П(С)БО ЗО «Біологічні активи».


Висновок

 

Галузеві особливості сільського господарства суттєво впливають на організацію і технологію виробництва і відповідно на побудову бухгалтерського обліку. До таких специфічних об’єктів обліку, яких не має жодна галузь народного господарства, належать поточні біологічні активи тваринництва, до яких, зокрема, відносяться тварини, що перебувають на вирощуванні та відгодівлі, птиця, звірі, кролі, сім`ї бджіл, худоба відбракована з основного стада, тварини, що прийняті від населення для реалізації. У рослинництві до біологічних активів відносяться: зернові культури, овочеві і технічні культури, кормові культури, розсадники. Біологічний актив визнається основним засобом (тобто належить до довгострокових біологічних активів ), якщо він використовується в іншій діяльності ніж сільськогосподарська та очікуваний строк його використання більше одного року (або операційного циклу якщо він довший за рік).

Облік довгострокових та поточних біологічних активів регламентується П(С)БО 30 «Біологічні активи», відповідно передбачені Планом рахунків рахунки 16«Довгострокові біологічні активи» та 21«Поточні біологічні активи».

Слід зазначити, що поряд з довгостроковими і поточними біологічними активами також мають місце додаткові біологічні активи, одержані в процесі біологічних перетворень (приплід, саджанці, чубуки, міцелій, нові рої).

Тому при характеристиці активів сільськогосподарських підприємств особливу увагу слід звертати на такий об’єкт обліку, як тварини, які в процесі виробництва виконують різні важливі функції.

Список використаної літератури

 

1.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку ЗО «Біологічні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 року № 790.

2.  Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2006 року № 1315.

3.  Облік сільськогосподарської діяльності: Навчальний посібник / За ред. Жука В.М. — К.: Видавництво ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2007.

4.  Бухгалтерський облік у сільському господарстві України. Підручник для сільськогосподарських вузів / В.Я. Плаксієнко, Л.М. Пісьмаченко, Є.І. Рябий / Під редакцією В.Я. Плаксієнко. Дніпропетровськ, 2005.

5.  Лишиленко ОВ. Фінансовий облік: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Київ: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2008.


Теги: Особливості обліку у галузі підприємств сільського господарства  Контрольная работа  Антикризисный менеджмент
Просмотров: 34959
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Особливості обліку у галузі підприємств сільського господарства
Назад