Аналіз діяльності комерційного банку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

ФАКУЛЬТЕТ РИНКОВИХ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра економіки


Звіт

про проходження виробничої (планово-економічної) практики

Місце проходження практики: ПАТ «Фінанси та Кредит»


Виконав

Анісімова В.С.


Зміст


Вступ

Розділ 1. Загальне ознайомлення з установою комерційного банку

1.1Коротка характеристика створення та розвитку товариства

.2Організаційно-правовий статус

.3Установчі документи, форма власності

.4Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність

Розділ 2. Організаційно-фінансова характеристика комерційного банку та основні напрямки його діяльності

2.1 Обсяги, динаміка та структура доходів банку за останні 2 роки

.2 Обсяги, динаміка та структура витрат банку за останні 2 роки

.3 Аналіз фінансового стану банку та планово-економічної діяльність за останні 2 роки

Розділ 3. Знецінення фінансових активів

Розділ 4. Стратегія розвитку товариства

Розділ 5. Напрями удосконалення фінансової діяльності банку

Висновки

Список використаних джерел


Розділ 1. Загальне ознайомлення з установою комерційного банку


.1 Коротка характеристика створення та розвитку товариства


Публічне акціонерне товариство «Банк «Фінанси та кредит» (надалі - Банк) був зареєстрований в Україні Національним банком України у 1990 році під назвою «Комерційний банк ділового співробітництва» У 1995 Році рішенням банк був перейменованим на Комерційний банк «Фінанси та Кредит», у 2002 році назву було змінено на Банк «Фінанси та Кредит», ТОВ. У 2007 році Банк Змінив форму власності з товариства з обмеженої відповідальності та відкрите акціонерне товариство. Перетворення було здійснено шляхом обміну частки учасників у статутному капіталі Банку «Фінанси та Кредит», ТОВ на акції ВАТ «БАНК «Фінанси та Кредит». У 2009 році була проведена державна реєстрація змін найменування Відкритого акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» в Публічне акціонерне товариство «Банк «Фінанси та Кредит».


.2 Організаційно-правовий статус


Банк є самостійним субєктом господарювання, що здійснює свою діяльність на території України. Станом на кінець звітного 2012 року та мережі Банк входить головний банк, розташований за адресою м. Київ, вул.. Артема, 60, 15 регіональних філій та 306 відділень. Статутний капітал банку протягом 2012 року збільшився на 100 млн. грн. та станом на 1 січня 2013 року складав 2100 млн. грн.., який поділено на 4200 млн. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 гривень кожна.

Істотну участь у банку мають Закрите акціонерне товариство «F&C Realty» (46,55%) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Асканія» (49,58%).

Банк є універсальним банком, який в межах отриманих від НБУ ліцензії та дозволу, надає великий спектр банківських послуг клієнтів - субєктам усім формам господарювання: фінансовим банківським та небанківським установам, державним та приватним підприємствам, субєктам підприємства, фінансовим особам, бере участь у державних та міжнародних програмах фінансування. Основні види діяльності та операції, яку мають право здійснювати Банк:

·Залучення та розміщення залучених коштів;

·Відкриття та ведення рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;

·Обслуговування платежів клієнтів банку у готівковій та безготівковій формі»;

·Неторговельні операції з валютними цінностями;

·Касове обслуговування шляхом здійснення приймання та виплата переказів, валюто-обмінних операцій, продажу ювілейний та памятних монет;

·Перевезення валютних цінностей та інкасації коштів;

·Операції з цінними паперами та інвестиції, у тому числі ємісія власних цінних паперів, купівля та продаж цінних паперів за дорученням клієнтів, операції на ринку цінних паперів від свого імені( включаючи андерайтинг), депозитарна діяльність зберігача цінних паперів тощо.

Банк має власну систему грошових переказів «АВЕРС», яка дозволяє фізичним особам миттєво переказувати грошові перекази у різних країнах світу та займає ведучі позиції на ринку грошових переказів України, співпрацює з міжнародними системами-партнерами та банками-агентами, надає додаткові послуги зі сплати послуг операторів мобільного звязку.

Банк є постійним учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 02.09.99 року.(реєстраційний номер №083). [4]

Стратегічна мета банку полягає у орієнтації на клієнтів сегменту мaлого бізнесу; збільшення продажу банківських продуктів масового сегменту, карткового кредитування та залучення коштів від фізичних осіб, у тому числі шляхом продажу через альтернативні канали; розвитку функціонування та технологічності підтримуючих систем банку.

Органами управління банку є Загальні збори акціонерів, Спостережна рада та Правління Банку.

Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Банку. До їх компетенції належить визначення основних напрямів діяльності банку, зміни розміру статутного капіталу Банку, призначення та звільнення голів та членів Спостережної ради Банку, Ревізійної комісії, затвердження річного звіту банку, розподіл прибутку та збитку Банку, строку, порядку та розміру виплати дивідендів акціонерам, випуску акцій банку.

Спостережна рада Банку є органом, що межах компетенції здійснює захист прав акціонерів банку, контролює та регулює діяльність правління Банку. [14]

Правління банку є виконавчим органом банку, який здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для діяльності Банку, несе відповідальність за ефективність роботи банку. Для забезпечення ефективної роботи у Банку створено чотири постійні діючих комітети: Кредитних комітет, Комітет по управлінню активами та пасивами (далі - КУАП), Бюджетний та тендерний комітет.


.3 Установчі документи, форма власності


Датою переходу на МСФЗ є 01.01.2011 рік. Для всіх періодів, включаючи рік, що закінчився 31 грудня. Банк складає фінансову звітність згідно з нормативними вимогами вимоги НБУ. Фінансова звітність за рік, що закінчиться 31 грудня, яку Банк складає згідно з МСФЗ.

Банком вивчаються нові та переглянуті стандарти та тлумачення МСФЗ на предмет їх впливу на фінансовий стан та результат діяльності Банку, та будуть застосовані після внесення відповідних змін у нормативні документи НБУ.

Запровадження Банком нових стандартів та тлумачень МСФЗ буде здійснюватись відповідно до Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.10. 2007 р. N911-р. [6]

Облікова політика та статистична звітність Банку ґрунтується на принципах та правилах, визначених нормативними документами НБУ. Відмінності між Обліковою політикою і фінансовою звітністю Банку та МСФЗ визначаються тими розбіжностями та відмінностями, які існують між нормативними документами НБУ та МСФЗ. У разі відмінностей між НБУ та МСФЗ Банк застосовує правила бухгалтерського обліку та підготовки фінансової звітності, що визначені нормативно-правовими актами НБУ, з метою дотримання вимог чинного законодавства. Принципи Облікової політики, що використовувались для складання цієї фінансової звітності, застосовувались послідовно по відношенню до усіх періодів, представлених у звітності Банку.

Валютою річної фінансової звітності є національна валюта України - гривня, одиницею виміру - тисячі гривень. Відємні суми відображені у дужках. Статті балансу в іноземній валюті відображені у фінансовій звітності за офіційним курсом НБУ, що діяв на 31 грудня 2012 р.

Банк зареєстрований Національним банком України 30.10.1991р. за номером 63. Має банківську Ліцензію від Національного банку України від 06.10.2011 р. №28 на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону України „Про банки і банківську діяльність. Банк має Генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій від 06.10.2011р. та додаток до неї.

Банк має ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку торговця з номерами АВ493406, АВ493407, АВ493408, та строком дії до 24.08.2012 року та зберігача цінних паперів.


.4 Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність


У 2012 році насиченість української економіки кредитними коштами продовжувала знижуватися. Зростання кредитного портфелю банків істотно сповільнилося та склало всього 2.2% (проти 9.6% в 2011 р.). Уповільнюючий темп росту економіки, висока вартість гривневого ресурсу та девальваційні очікування були основними чинниками, що впливали на зростання банківського сектору в цьому періоді. Роздрібне кредитування у національній валюті стало найбільш зростаючим напрямом у 2012 році (+19.3% р/р) завдяки збільшенню споживчого кредитування (89% від усього приросту портфеля). Це було обумовлено зростанням реальних доходів населення(+13.5% р/р) і соціальних виплат напередодні виборів. У той же час, роздрібний валютний портфель скоротився на 26% р/р, що загалом не дозволило роздрібному напрямку вийти на річну позитивну динаміку (- 6.6% р/р). [10]

Приріст корпоративного кредитного портфелю у 2012 році склав 5.1% р/р (проти 14.9% у 2011р.). У той же час, практично усі видані кредити корпоративному сектору у 2012 році були "кредитами у поточну діяльність" з терміном погашення до 1 року, що є наслідком високої вартості ресурсів та домінуючої економічної невизначеності. У 2012 році повною мірою проявилася тенденція до нарощування активів та збільшення присутності на ринку українських банків з приватним капіталом (частка ринку за останні три роки збільшилася з 37% до 50%). Завоювання частки ринку цією групою

банків більшою мірою відбувається за рахунок західних гравців, які заходили на український ринок в до кризові роки та нині продовжують боротися з високим рівнем проблемної заборгованості, зайнявши досить неактивну позицію на ринку кредитування. У 2012 році приріст депозитів у банківській системі склав 15.8% р/р (17.6% у 2011 р.). Приріст депозитів юридичних осіб склав 10.2% р/р, що майже в два рази менше ніж у минулому році та майже у два рази менше у порівнянні з приростом депозитів фізичних осіб.

На відміну від минулого року, динаміка приросту валютних та гривневих депозитів була практично однаковою (9.9% р/р - гривня та 10.7% р/р - валюта), тоді як минулого року приріст валютних депозитів істотно випереджав гривневі вклади (34.8% та 22.7%, відповідно). Ця динаміка обумовлена істотним збільшенням банками ставок на залучення гривневих депозитів, у тому числі на короткі терміни. Уповільнення ж темпів приросту депозитів юридичних осіб у 2012 році в цілому, на думку Банку, пов'язано з обмеженістю доступу до кредитних ресурсів на тлі загального уповільнення економічного зростання, що примушувало компанії використовувати свої заощадження для фінансування поточної діяльності.

Скорочення відрахувань в резерви більш ніж на 40% у порівнянні з минулим роком було головною причиною відновлення прибутковості банківської системи, тоді як зростання доходів від основного виду діяльності було слабким. Дефіцит гривневої ліквідності та зростання ставок по депозитах привели до падіння чистої відсоткової маржі по банківській системі до 4.51% проти 5.32% у 2011 році. У 2012 році основним джерелом доходів банківської системи, як і раніше, залишалися надані кредити. Проте, через зростання вартості фондування (відсоткові витрати збільшилися на 14.7% р/р) та слабкого зростання кредитного портфеля (зростання відсоткових доходів склало 5.2% р/р), чистий відсотковий дохід за результатами 2012 року скоротився на 5.0% р/р (з 53.8 до 51.0 млрд. грн..). Також у 2012 році зменшився відсотковий спред - з 4.51% до 3.75%.

Зростання чистих комісійних доходів у 2012 році склало 10.2% р/р (з 15.4 млрд. грн.. до 16.9 млрд. грн..), що частково компенсувало зниження чистого відсоткового доходу. У той же час, АТ „Банк „Фінанси та Кредит Річна фінансова звітність за 2012 рік 13 рівень адміністративних витрат у 2012 році у порівнянні з минулим роком істотно не змінився (50.0 млрд. грн. у 2012 році проти 50.4 млрд. грн. у 2011, - 1.0% р/р). У 2013 році Банк очікує подальший розвиток споживчого кредитування в сегменті роздрібного банкінгу та зниження вартості ресурсної бази, що підвищить показники чистого відсоткового доходу банку. Керівництво Банку вважає, що динаміка зниження долі негативно-класифікованої заборгованості залежатиме як від загальної економічної ситуації в країні, так і від практики звернення стягнень на заставне майно. [10]


Розділ 2. Організаційно-фінансова характеристика комерційного банку та основні напрямки його діяльності


.1 Обсяги, динаміка та структура доходів банку за останні 2 роки


Відповідно до даних зі Звіту про фінансові результати «Фінанси та Кредит» з 2012 по 2013 роки, представлених в таблиці 1 та розрахунків до них (таблиця 2) можемо зазначити, що структура доходних статей банку значною мірою представлена процентними доходами які становлять -34,5% у загальній структурі доходу банку. Комісійних дохід становить +15,36%, інші доходи становлять +172,56% та комісійними доходами.


Таблиця 1. Структура доходів «Фінанси та Кредит» (тис. грн.) [10]

РокиПроцентний дохідЧистий процентний дохідКомісійний дохідЧистий комісійний дохідІнший дохідУсього доходів2012210865238265238635335718613447324829020132045512250920449424412043366513194550

Окрім того процентний дохід у 2013 році має динаміку до зменшення. Він зменшився на 34,43% у порівняння з минулим роком. Інші ж доходи мали велику динаміку до збільшення. Так комісійних дохід у звітному році зменшився на +15,36%. Дані тенденції є дещо позитивними, адже вони значною мірою впливають на загальний показник доходу банку.

Можемо зазначити, що загальна динаміка доходів «Фінанси та Кредит» з 2012 року по 2013 Чистий процентний дохід має тенденцію до зниження, а Чистий комісійний дохід та інший дохід має тенденцію до зростання. Це демонструє графік 1.


Таблиця 2 Динаміка та структура доходів «Фінанси та Кредит» (тис. грн.) [10]

ПоказникНа початок року (2012)На кінець року (2013)Відхилення (+,-)тис. грну % до підсумкутис. грн..у % до підсумкуАбсолютне, тис. грн.Відносне, %Структурні зміни, %Чистий процентний дохід38265250,825092035,9-13173265,57%-14,9Чистий комісійний дохід35718647,441204358,954857115,36%11,5Інший дохід134471,8366515,223204272,56%3,5Усього доходів753285100,00699614100-5367192,88%-

Рисунок 1 Динаміка доходів «Фінанси та Кредит»


.2 Обсяги, динаміка та структура витрат банку за останні 2 роки


Аналізуючи обсяг витрат «Фінанси та Кредит» на протязі 2 років можемо зазначити, що всі вони мають не однакову динаміку. Так на протязі визначеного терміну значно збільшилися загальні адміністративні витрати, витрати на персонал, інші витрати.


Таблиця 3. Структура витрат «Фінанси та Кредит» (тис. грн.) [10]

РокиЗагальні адміністративні витратиВитрати на персоналІнші витратиПроцентні витратиВитрати на податок на прибутокУсього витрат2012-738729-372711-15927-1726000-228881-30822482013-768124-408390-29286-1794592-97731-3098123

Таблиця 4 Динаміка та структура витрат «Фінанси та Кредит» (тис.грн.) [10]

ПоказникНа початок року (2012)На кінець року (2013)Відхилення (+,-)тис. грну % до підсумкутис. грну % до підсумкуАбсолютне, тис. грн.Відносне, %Структурні зміни, %Загальні адміністративні витрати-73872923,97%-76812424,79%-29395103,98%0,83%Витрати на персонал-37271112,09%-40839013,18%-35679109,57%1,09%Інші витрати-159270,52%-292860,95%-13359183,88%0,43%Процентні витрати172600056,00%179459257,93%-68592103,97%1,93%

В структурі витрат як на початок так і на кінець звітного періоду загальні адміністративні витрати які на початок періоду становлять 23,97% і на кінець періоду складають 24,79%. Показник має тенденцію до зростання, його відносне відхилення склало 0,83%.

Витрати на персонал мають динаміку до збільшення, бо на початок звітного періоду вони становили 12,09%, а на кінець періоду становили 13,18%. Структурні зміни даного показника склали 1,09%.

Інші витрати до збільшення протягом звітного періоду має показник витрат на податок на прибуток. На початок періоду його показник в структурі становив 0,52%, а на кінець року становив 0,95%,


.3 Аналіз фінансового стану банку


Для проведення аналізу фінансового стану банку необхідно здійснити структурний аналіз балансу комерційного банку, тобто: аналіз активів, пасивів, капіталу, зобовязання банку.

Аналіз структури активів комерційного банку передбачає аналіз його активних операцій і оцінку економічної доцільності та ризикованості окремих операцій. Аналізуючи структуру активів слід відмітити, що станом відбулось збільшення розміру загальних активів на суму 21806023 тис. грн.. Це свідчить про збільшення грошового обороту банку. Розглянемо таблицю 1


Таблиця 5. Аналіз структури активів

Активи20122013Абсолютне відхиленняВідносне %Грошові кошти та їх еквіваленти15607061388276-17243089%Кошти обов'язкових резервів у18615422026934115118%Торгові цінні папери6253106274722162100%Кошти в інших банках19305234814176122%Кредити та заборгованість клієнтів16891986184269021534916109%Цінні папери в портфелі банку на9123810852-8038612%Цінні папери в портфелі банку до241747238757-299099%Інвестиційна нерухомість0139501139501Дебіторська заборгованість за поточним68261784-504226%Відстрочений податковий актив16098838899-12208924%Основні засоби та нематеріальні активи126727124589-213898%Інші фінансові активи481787460609-2117896%Інші активи21878053922-16485825%Необоротні активи, утримувані для05071050710Усього активів20611551218060231194472106%ЗОБОВ'ЯЗАННЯКошти банків72914596450993-84046688%Кошти клієнтів10716995122527851535790114%Інші залучені кошти12591567061-5885453%Відстрочені податкові зобов'язання1082310934111101%Резерви за зобов'язаннями107408236-250477%Інші фінансові зобов'язання668217766910848116%Інші зобов'язання1887918475-40498%Субординований борг10424751036404-607199%Усього зобов'язань1928410719922557638450103%

Миттєва ліквідність сигналізує про здатність установи банку покрити коштами в касі та на коррахунку частину залучених коштів в національній валюті. Норматив миттєвої ліквідності розраховується як співвідношення суми грошових коштів до депозитів всього:


К мл = (грошові кошти / депозити всього) *100%


Нормативне значення має бути не менше 20%.

К мл 2012 = (1560706/10716995)*100% = 15%

К мл 2013 = (1388276/12252785)*100% = 11%

У «Фінанси та Кредит» цей норматив не був дотриманий у 2012 і 2013 році.

Загальна ліквідність характеризується відношенням зобовязань банку незалежно від строку їх виконання до активів незалежно від строку їх надходження. Розраховується цей норматив як співвідношення загальних активів (А) до загальних зобовязань банку (З):


К зл = А / З * 100%


Значення цього нормативу має бути не менше 100 %.

К зл 2013 = (21806023/19922557)*100% = 109 %

К зл 2012 = (20611551/19284107)*100% = 107 %

У «Фінанси та Кредит» цей норматив був дотриманий у 2013 року і 2012 роках без порушення.

Аналізуючи капітал банку, необхідно пересвідчитися в тому, що банк має достатній капітал для збереження коштів своїх вкладників. Банк повинен мати рівень капіталу, необхідний для одержання відповідних ліцензій на проведення банківських операцій.

Статутний капітал банку на протязі 2013 року збільшився на 100 тис. грн. та станом на 1 січня 2014 р. склав 2 100 млн. гривень.


Розділ 3. Знецінення фінансових активів


Фінансові активи, крім тих, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток і збиток, на дату балансу оцінюються з урахуванням зменшення корисності. Зменшення корисності активів визнається шляхом створення резервів за рахунок витрат Банку. Банк на кожну дату балансу здійснює аналіз обставин, що свідчать про зменшення корисності фінансового активу або групи фінансових активів. Зменшення корисності визнається, якщо є об'єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу або групи фінансових активів унаслідок однієї або кількох подій, що відбулися після первісного визнання і впливають на попередньо оцінені майбутні грошові потоки і це можна достовірно оцінити. Фактори, які Банк враховує при визначені обєктивних свідчень знецінення активів, включають інформацію про ліквідність позичальників або емітентів, платоспроможність, ділові та фінансові ризики, терміни прострочення погашення заборгованості, вартість забезпечення.

Резерв формується у валюті заборгованості. Створений резерв використовується лише для погашення заборгованості, визнаної рішенням Правління Банку безнадійною. Банк списує за рахунок резерву безнадійну заборгованість, якщо заборгованість визнана безнадійною відповідно до методики, установленої НБУ, та якщо за такою заборгованістю є прострочений платіж за основним боргом та/або нарахованими процентами, та/або комісіями більше 180 днів (згідно Порядку відшкодування банками України безнадійної заборгованості за рахунок резерву, затвердженого Постановою Правління НБУ від 01.06.2011 N 172):

- після проведення всіх необхідних дій, передбачених чинним законодавством щодо повернення заборгованості Банку та наявності документів, що підтверджують відсутність реальних джерел її повернення, а за кредитами, наданими повязаним особам Банку* додатково - якщо заборгованість набула хоча б однієї з ознак безнадійної відповідно до Податкового кодексу України;

заборгованість, яка не відповідає визначеним у Податкового кодексу України ознакам безнадійної, але відсутні перспективи її повернення.

- визначається відповідно до нормативно-правових актів НБУ.

Списана за рахунок резерву безнадійна заборгованість обліковується за позабалансовими рахунками до закінчення строку позовної давності, визначеного чинним законодавством України або до моменту отримання відшкодування або настання обставин, визначених Обліковою політикою Банку. У разі повернення безнадійної заборгованості, списаної за рахунок резерву протягом звітного року, сума надходжень зменшує витрати Банка по статтях «Відрахування до резерву». У разі повернення безнадійної заборгованості, списаної за рахунок резерву в минулих періодах, сума надходжень визнається доходами Банку.


Рисунок 2


Отже, звернувши увагу на пять графіків, можна назвати «Фінанси та кредит» як не досить хорошим банком який за короткий період часу досягне ходьби позицію «ОЩАДБАНКУ» не кажучи уже про «ПриватБанк»


Розділ 4. Стратегія розвитку товариства


Враховуючи сьогоденний стан економіки України, який є безпосереднім відлунням глибокої кризи попередніх років, вибір та корегування стратегії подальшого розвитку банків України в існуючих умовах функціонування банківського сектору та впливу економічного регулятора, є досить гострою та актуальною проблемою для ТОП-менеджерів банківської справи в 2013 році.

Не зважаючи на те, що глибока фінансова криза, яка охопила весь світ, в тому числі і не оминула Україну, за оцінками багатьох експертів все по заду, умови для роботи бізнесу залишаються досить екстремальними. Дана подія і стала поштовхом до гострої конкурентної боротьби банків на ринку банківських послуг України. Так як, депозити - це основне джерело формування банківських фондів, що є індикатором платоспроможності та ліквідності банку, то основною метою банків стає створення привабливих умов для залучення більшої кількості вкладників.

З метою зменшення ризику «втрати ліквідності» банки залучають нових вкладників шляхом встановлення високих відсоткових ставок за депозитами. Так, для юридичних осіб, станом на 20.01.2013 р., «Фінанси та Кредит» в середньому пропонує 18% річних у гривні. Однак, така щедрість банків має і зворотній негативний бік для бізнесу - високі неадекватні відсоткові ставки за кредитами, які в свою чергу необхідні для нормального функціонування корпоративного сектору у посткризовий період.

Варто враховувати той факт, що подібні ресурси збільшення фондів є досить обмеженими. Подібні програми банків по залученню вкладників зорієнтовані на громадян із середнім і вище середнього доходом та корпоративний сектор, який зменшився. А прийнявши до уваги підвищення рівня безробіття, коло потенційних клієнтів значно звужується.

Тому, перед банком постає серйозна проблема - вибір такої стратегії, яка дозволить підвищити доходність при майже не зростаючому портфелі. [11]


Розділ 5. Напрямки удосконалення фінансової діяльності банку


На сьогоднішній день в Україні помітно загострилася конкуренція на ринку банківських послуг. Безперечну перевагу над своїми конкурентами мають банки, які пропонують клієнтам велику кількість послуг.

У роки незалежності України було не лише реформовано, але й створено нову банківську систему:

створені основи дворівневої банківської системи, валютного ринку та ринку цінних паперів;

здійснено перший етап реформування грошової системи держави з введенням проміжної валюти - українського карбованця, що склало основу для проведення грошової реформи і введення національної грошової одиниці гривні;

створено національну платіжну систему із запровадженням нових прогресивних технологій перерахування коштів на основі електронних платежів, що дозволило досягти світового рівня обробки інформації у сфері міжбанківських розрахунків;

розпочато реформування бухгалтерського обліку та звітності в банках;

напрацьовано нормативну базу для здійснення монетарної політики та банківського нагляду;

діяльність НБУ, його монетарна політика позначилася позитивно на подоланні гіперінфляції, керованості інфляційних процесів [14].

Проте тривала економічна, фінансова та платіжна криза, гальмування процесу ринкових перетворень економіки, інвестиційного процесу, серйозні недоліки у діяльності комерційних банків у сфері кредитування, розрахунків, порушення багатьма з них економічних нормативів, невпорядкованість та нестабільність нормативно-правового регулювання, недосконалість податкового законодавства визначають необхідність поглиблення банківської реформи.

Було проведено фінансову реорганізацію банків, більш дієвим став контроль за їх діяльністю і виконанням умов функціонування збоку НБУ. Однак, залишається значним системний ризик внаслідок надмірної відкритості банківської системи для слабких підприємств та неякісного менеджменту. Не вдається повністю задовольнити потреби приватного сектору, який сьогодні активно зростає.

Висока вартість фінансового посередництва обмеженість кількості послуг, відсутність відповідної для країн з ринковою економікою фінансової структури, стимулів заощаджувати та розміщувати позичкові фонди, низька життєздатність фінансових інститутів, повільний прогрес у галузі створення стабільного ефективного банківського нагляду доповнюють те коло проблем, вирішення яких треба передбачити у державній програмі реформування та розвитку банківської системи України [15].

Сучасний етап розвитку України характеризується гострою необхідністю створення цілісної програми соціально-економічного розвитку суспільства, а також забезпечення необхідних умов реальних перетворень фінансової, кредитної та грошової систем, адаптації їх до специфіки ринкових відносин. При цьому у сфері фінансового забезпечення економічної реформи подальшого вдосконалення потребує фінансове та податкове законодавство. З цієї позиції істотне значення має питання удосконалення правового регулювання банківської системи України.

Зважаючи на необхідність підвищення рівня надійності, фінансової стійкості банків на внутрішньому й міжнародних ринках, необхідно вжити такі заходи:

розширити можливості підтримання ліквідності банків на основі програм фінансового оздоровлення,

збільшити нормативи резервування за кредитними операціями по кредитах, інформацію щодо яких не внесено до кредитних історій,

оптимізувати структуру капіталу, активів та зобовязань, виходячи із завдань забезпечення фінансової стійкості банків та їх позитивного впливу на розвиток реального сектору економіки;

посилити вимоги щодо прозорості корпоративного управління банками, зокрема визначення реальних власників банків, та їх відповідальність за підтримання фінансової стабільності банків;

забезпечити пропорційне зростання регулятивного капіталу та його складових обсягів активно-пасивних операцій;

підвищити ефективність управління активами і пасивами з метою недопущення необґрунтованого збільшення відрахувань від регулятивного капіталу, зокрема повязаних із нарахованими, але не сплаченими доходами;

розробити стратегічні цілі в залежності від ситуації в країні та за кордоном;

активніше застосовувати процедуру реорганізації банків шляхом приєднання або злиття, а також реструктуризація банків шляхом закриття збиткових філій [16].

Серед багатьох факторів, які визначають ефективність банківської діяльності (економічних, правових, організаційних, кадрових тощо) важливе місце посідає також психологічний чинник довіри населення. Він має дві складові: довіра населення до національних грошей - гривні та довіра до банків.

Підвищення довіри до банків - це актуальне завдання загальнодержавної ваги. Зволікання з її вирішенням може найближчим часом відчутно загальмувати розвиток економіки країни. Тому необхідно невідкладно вживати заходів. Насамперед повинні діяти самі банки. В умовах швидкого загострення конкурентної боротьби вистоять ті з них, які завоюють найвищу довіру населення.

Для зростання довіри до банків необхідне створення суспільно позитивного іміджу навколо банків. Нині, на жаль, ніхто про такий імідж не дбає, навіть самі банкіри [17].

Загальноекономічний ефект від зростання довіри населення до банків можна реалізувати за такими напрямами:

шляхом збільшення ресурсної бази банків завдяки інтенсивнішому припливу вкладів, нарощуванню кредитних та інвестиційних відрахувань в економіку, внаслідок чого поліпшується забезпечення фінансовими ресурсами суб'єктів господарювання, і, в свою чергу, підвищує фінансовий стан останніх;

шляхом здешевлення банківських ресурсів, а отже, і кредитів, оскільки, довіряючи банкам, населення нарощуватиме вклади навіть у разі зниження процентних виплат за ними.

І останнє. Для зміцнення довіри до банків з боку найкомпетентнішої частини населення важливе значення має послаблення політичних ризиків у їх діяльності. Річ у тім, що політичні ризики є найочевиднішими для клієнтів банків і чи не першими застерігають їх від вкладення грошей у банки.

Для банків України важливим завданням постає забезпечення свого стабільного розвитку для досягнення найвищих фінансових результатів, також підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому фінансових ринках, посилення взаємодії банків із реальним сектором економіки України.

Універсалізація банку, підвищення якості обслуговування. Розвиток усіх традиційних видів банківських послуг, а також розробка власних, з урахуванням специфіки роботи в Україні і вимог клієнтів, поліпшення якості наданих операцій і послуг.

Удосконалення організаційної структури та якості персоналу. Високий рівень управління кадрами забезпечить такі напрями:

формування корпоративної культури та поліпшення якості персоналу (рівень освіти, компетенція, навички та професіоналізм);

програми мотивації праці та управління чисельністю персоналу.

Висновки


Протягом проходження навчальної практики докладно ознайомилась з роботою відділів і для підсумку можна зробити такі висновки:

1.На сьогоднішній день банк пропонує громадянам України понад 150 видів найсучасніших послуг, серед яких поточні, вкладні операції, карткові продукти, різноманітні програми споживчого кредитування, які здійснюються у партнерстві з провідними вітчизняними торговельними, ріелтерськими компаніями і автовиробниками.

2.«Фінанси та Кредит» став одним із перших українських банків, створених на основі приватного капіталу.

.Надійність та якість проведених банківських операцій багато в чому залежать від досвіду та компетентності фахівців банку.

.Сьогодні персонал «Фінанси та Кредит» - це команда висококваліфікованих фахівців, здатних оперативно вирішувати найскладніші задачі та задовольнити швидко зростаючі потреби клієнтів у банківському обслуговуванні.

.Наявність широкої мережі обслуговування карткових продуктів дозволяє ПриватБанку активно впроваджувати послуги з автоматизованої видачі корпоративним клієнтам заробітної плати із використанням пластикових карт.

.Національна мережа банківського обслуговування «Фінанси та кредит», що включає в себе більш 1800 філій та відділень по всій Україні, дозволяє будь якому клієнту отримати найвищий рівень обслуговування практично в будь якій точці країни.

фінансовий банк правовий

Список використаних джерел


1. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р. із змінами і доповненнями.

. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996- XIV від 16.07.1999 р. із змінами і доповненнями

. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. із змінами і доповненнями

. «Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні», затверджена Постановою Правління Національного банку України № 368 від 28.08.2001 р., із змінами і доповненнями

. «Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України», затверджене Постановою Правління Національного банку України № 566 від 30.12.1998 р., із змінами і доповненнями

. «Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів», затверджене Постановою Правління Національного банку України №216 від 28.07.2008 р., із змінами і доповненнями

. «Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України», затверджена Постановою Правління Національного банку України № 481 від 27.12.2007 р., із змінами і доповненнями

. «Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України», затверджена Постановою Правління Національного банку України № 480 від 20.12.2005р., із змінами і доповненнями

. «Положення про організацію операційної діяльності в банках України», затверджене Постановою Правління Національного банку України № 254 від 18.06.2003 р., із змінами і доповненнями;

. Річний звіт Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Фінанси та Кредит» 2012 р.

. Статут Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Фінанси та Кредит» 2013р

12.Герасименко В. Причини виникнення та форми прояву фінансової кризи в банківській системі України / В. Герасименко, Р. Герасименко // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 7. - С. 12-19.

13. Дзюблюк О. Грошово-кредитна політика в період кризових явищ на світових фінансових ринках / О. Дзюблюк // Вісник Національного банку України. - 2009. -№Х- С. 20-30.

. Карчева Г. Основні проблеми розвитку банківської системи України в посткризовий період та шяхи їх вирішення / Г. Карчева // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 8. - С. 26-32.

. Управління банківськими ризиками: [Текст]: навч. посіб. / Л.О. Примостка, П.М. Чуб, Г.Т. Карчева та інші; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Примост-ки Л.О. - Київ: КНЕУ, 2007. - 600с.

. Мітенко В. Удосконалення управління проблемними активами банків / Мітенко В.

. Нідзельська І.А. Кредитні ризики та їх наслідки для банківської системи України в умовах поглиблення фінансової кризи / І.А. Нідзельська // Фінанси України. - 2009. - №8. - С. 102-108.

. Лаврушин О.И. Кредит и економический рост / О.И. Лаврушин // Банковское дело. - № 1. - 2010. - С. 24-27.


Теги: Аналіз діяльності комерційного банку  Отчет по практике  Банковское дело
Просмотров: 24422
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Аналіз діяльності комерційного банку
Назад