Фізична культура та спорт як невід’ємна складова забезпечення здоров’я та фахової дієздатності студента


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ ЯК НЕВІДЄМНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВЯ ТА ФАХОВОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ СТУДЕНТА


Шевчук Марина


Досліджено вплив спорту та фізичної культури на здоров'я та дієздатність студента, підвищення його соціальної і трудової активності, задоволення моральних, естетичних та творчих запитів.

Ключові слова: фізична культура, спорт, здоров'я, дієздатність, оптимізація фізичного стану.

Постановка проблеми. Головною метою фізичного виховання студентів є формування фізичної культури людини як системної, так і інтегративної якості - невід'ємного компонента загальної культури майбутнього спеціаліста, здатного реалізувати її у навчальній, соціально-професійній діяльності та сім'ї.

Відповідно до статті І Закону України "Про фізичну культуру і спорт" фізична культура - це «складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості» [1].

Отже, фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, а тому вона безпосередньо впливає на здоров'я та фахову дієздатність людини.

Саме тому розглянемо детальніше, як саме впливає фізична культура та спорт на здоров'я і дієздатність студента.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями щодо змін індивідуальних особливостей особистості під впливом фізичної культури, зокрема вольових якостей займалися багато науковців-фахівців, зокрема І.І. Должиков, Л.П. Матвеєв, В.А. Колмогоркин, А.О. Артюшенко, Б.Н. Симрнов, Г.М. Гагаєва, А.І. Висоцкий, В.М. Платонов, А.Ц. Пуні, А.О. Романов, Р.З. Шайхтдінов, Є.П. Щербаков та ін.

Дослідження Л.Л. Головіна, Ю.А. Копилова свідчать про низький рівень сформованості основних особистісних показників дітей і підлітків, від яких залежить ефективність фізичного виховання учнів [2].

М.І. Шилова, Ю.В. Шевчук визначають засобом формування моральних та вольових рис характера студента тільки спортивну діяльність, за умови виховання морально-вольових якостей та саморегуляції, фізичного розвитку та фізичних досягнень [5].

Постановка завдання. Метою статті є дослідження впливу спорту та фізичної культури на здоров'я та дієздатність студента, підвищення його соціальної і трудової активності, задоволення моральних, естетичних та творчих запитів. спорт фізичний культура студент

Виклад основного матеріалу дослідження. Специфічною основою змісту фізичної культури як особливої і самостійної галузі культури є раціональна рухова активність людини як фактор її підготовки до життєдіяльності через оптимізацію фізичного стану.

Основним показником фізичної досконалості людини є її здоров'я, тобто такий стан організму, який забезпечує повноцінне виконання їм усіх і життєвих функцій і форм діяльності в тих або інших конкретних умовах.

Спорт - специфічна форма культури, одна із сторін культурно діяльності суспільства. Спорт є органічною частиною фізичної культури і уявляє сукупність дійових засобів і методів фізичного виховання, одну з основних форм підготовки людини (студента) до трудового та інших, суспільної необхідних видів діяльності.

Спорт має самостійне загальнокультурне, педагогічне, естетичне та інші значення.

Сучасний спорт займає важливе місце як у фізичній, так і духовній культурі суспільства. Як суспільному явищу йому притаманні різноманітні соціальні функції [3].

Визначальною функцією спорту є змагальна функція. Змагальній діяльності у спорті властиве гостре (але не антагоністичне) суперництво, чітка регламентація взаємодії учасників змагань, уніфікація змагальних дій, умов їх виконання і способів оцінки досягнень. Все це обумовлено відповідними (локальними, національними, міжнародними) спортивними класифікаціями та правилами змагань.

Безпосередня мета змагальної діяльності в спорті - досягнення найвищого результату, вираженого в умовних показниках перемоги над суперником або в інших показниках, прийнятих умовно за критерій досягнень. Змагальна діяльність допомагає виявляти резервні можливості людини.

Виховна функція передбачає, з одного боку, підвищення ефективності змагальної діяльності, з другого - сприяє всебічному вихованню соціальне активної особистості.

Функція підвищення фізичної активності передбачає підготовку до різних видів суспільної діяльності І покликана сприяти всебічному розвитку людини, удосконалювати й фізичні і духовні здібності, розширювати арсенал життєво важливих рухових умінь, підвищувати їх надійність у складних умовах.

Оздоровча і рекреаційно-культурна функції спрямовані на зміцнення здоров'я людей, забезпечення активного відпочинку, формування естетичних смаків.

Виробнича функція дозволяє сприяти підвищенню продуктивності праці через згуртування виробничих колективів, встановлення сприятливого психологічного мікроклімату, впровадження норм і правил здорового способу життя.

Пізнавальна функція передбачає використання спортивної діяльності як моделі для вивчення фізичних і психічних можливостей людського організму в екстремальних умовах.

Видовищна функція, з одного боку, задовольняє прагнення великої кількості людей одержати емоційний заряд як учасників змагань у ролі вболівальників, з іншого - створює прекрасні умови для просвітницької роботи з метою залучення широкої аудиторії глядачів до регулярних занять фізичними вправами.

Економічна функція полягає у самозабезпеченні фінансовими засобами розвитку спорту. Джерелом фінансування можуть бути спортивні лотереї, виробнича і видавнича діяльність, реклама і атрибутика, комерційні спортивні заходи тощо.

Престижна функція полягає в тому, що успіхи в розвитку спорту та перемоги спортсменів піднімають престиж окремих людей і колективів, регіонів держави в цілому.

В особистішому аспекті фізична культура є тією частиною загальної культури людини, яка виражається ступенем розвитку її фізичних сил і рухових навичок та здоров'я. Вона дозволяє з допомогою своїх специфічних засобів і методів розкривати потенційні фізичні можливості людини.

Діяльність у галузі фізичної культури має і матеріальні, і духовні форми вираження. Впливаючи на біологічну сферу людини комплексом засобів і методів, фізична культура неминуче впливає на інтелектуальну, емоційну, духовну сфери особистості в силу єдності та взаємообумовленості функціонування матеріального і духовного в людині.

З матеріальною культурою фізична культура пов'язана процесом рухової діяльності, яка є її головним змістом, що матеріалізується у фізичних якостях людини. Крім того, вона спирається на матеріальну базу (спортивні снаряди, інвентар, майданчики, зали, палаци та ін.) [4].

Висновки. Отже, саме завдяки фізичній культурі та спорту формується характер, основні сильні якості, відбувається загартовування особистості та здоров'я людини, що в подальшому впливає і на фахову дієздатність. Фізична культура крім того, сприяє підвищенню здоров'я та стійкості до різних захворювань, організм стає більш витривалим.

Тому, можна зробити висновок, що спорт та фізична культура має дуже великий вплив та є невід'ємною частиною забезпечення здоров'я та дієздатність студента, підвищенню його соціальної і трудової активності, задоволення моральних, естетичних та творчих запитів.

Список використаних джерел


1. Закон України "Про фізичну культуру і спорт".

. Головченко О. Формування особистісних якостей підлітків під час занять фізичною культурою / Головченко О. // Слобожанський науково-спортивний вісник - №3. - 2012. - С. 148.

. Козлова К.П., Скібенко Н.В., Лезнік Н.В. Формування професійних умінь у майбутніх вчителів фізичної культури // Конференція: підготовка спеціалістів фізичної культури та спорту в Україні // Упорядники: В.І. Завацький та ін. - Луцьк, 1994. - С. 99-100.

. Матвеев Л.П. Тоерия й методика физической культури. - М.: ФиС, 1991.

. Шилова М.И. Формирование нравственных и волевых черт характера подростков в школах спортивной ориентации / М.И. Шилова, Ю.В. Шевчук // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. - 2005. - № 4. - С. 46-49.


Теги: Фізична культура та спорт як невід’ємна складова забезпечення здоров’я та фахової дієздатності студента  Статья  Туризм
Просмотров: 16269
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Фізична культура та спорт як невід’ємна складова забезпечення здоров’я та фахової дієздатності студента
Назад