Туристичний потенціал міста Генічеськ Херсонської області

ЗМІСТ


Вступ

Розділ 1. Теоретико-методичні основи дослідження туристично-рекреаційного потенціалу міста Генічеськ

.1Трактування понять туристичні та рекреаційні ресурси, туристично-рекреаційний потенціал

.2Методичні засади дослідження туристично-рекреаційних ресурсів міста Генічеськ

Розділ 2. Аналіз туристично-рекреаційних ресурсів міста Генічеськ

.1 Природно-рекреаційні ресурси

.1.1 Загальна інформація про місто Генічеськ Херсонської області

.1.2 Кліматичні

.1.3 Мінеральні джерела

.1.4 Мальовничі ландшафти та заповідні території

.1.5 Пляжі

.2 Культурно-історичні ресурси міста Генічеськ Херсонської області

.2.1 Архітектурні

.2.2 Музеї

2.3 Інфраструктурні ресурси міста Генічеськ Херсонської області

2.3.1 Підприємства розміщення туристів

.3.2 Підприємства харчування туристів

.3.3 Санаторно-курортні заклади

.3.4 Підприємства екскурсійного обслуговування туристів

.3.5 Транспортна інфраструктура

2.4 Інвестиційні ресурси

Розділ 3. Оцінка атрактивності, привабливості та унікальності обєктів показу та дозвілля міста Генічеськ

3.1 Атрактивні обєкти

3.1.1 Фестивалі

.1.2 Садиби

.1.3 Обєкти дозвілля

.2 Пропоновані тури та маршрути міста Генічеськ Херсонської області

3.2.1 Пропоновані тури

3.2.2 Пропоновані маршрути

3.3 Проблеми та перспективи розвитку туризму у місті Генічеськ Херсонської області

Висновки

Список використаних джерел


BCТУП


Туризм - це єдина виробнича галузь, про яку майже всі згадують із задоволенням. Це слово асоціюється у людей із приємним місцем, яке хочеться відвідати, чи вже відвідали.

Розвиток туризму в Україні особливо актуальний, оскільки саме завдяки йому, ми можемо покращити соціально-економічну ситуацію. Стратегічна мета розвитку туризму в Україні полягає у створенні конкурентно- спроможного на внутрішньому та світовому ринках туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби населення України; розширенні внутрішньго туризму та постійному зростанні обсягів вїзного туризму; забезпеченні на цій основі комплексного розвитку курортних територій та туристичних центрів з урахуванням соціально-економічних інтересів їх населення; збереженні та відновленні природного середовища та історико-культурної спадщини.

Завдяки своєму розташуванню, Генічеськ має надзвичайно значний туристично-рекреаційний потенціал, що надає йому хороші можливості для розвитку туризму. Цьому сприяють як і різноманітність природних факторів, так і наявність памяток історії та культури.

Проте, маючи значний туристично-рекреаційний потенціал, місто не використовує його в повну міру, та не завжди раціонально, що негативно відбивається на соціально-економічній складовій розвитку території. Розвиток рекреаційної діяльності в Генічеську та на Арабатській cтрілці вимагає поглибленого вивчення ресурсів, необхідних для задоволення попиту туристів.

Дослідження туристичного потенціалу Генічеська може стати основою для створення стратегічного плану розвитку рекреаційної галузі, що сприятиме комплексному розвитку інфраструктури регіону, залученню іноземних інвестицій та становленню туристичної галузі.

Метою дослідження є вивчення туристичного потенціалу міcта Генічеськ Херсонської області та аналіз проблем і перспектив його використання у туристичній діяльності.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- зясувати теоретичні основи дослідження туристично-рекреаційного потенціалу міста Генічеськ Херсонської області;

провести дослідження природно-рекреаційних, культурно-історичних ресурсів Генічеська;

дати характеристику інфраструктурних ресурсів Генічеська;

- визначити проблеми та перспективи туристично-рекреаційного потенціалу міста Генічеськ Херсонської області.

Обєкт наукового дослідження - туристичний потенціал міста Генічеськ Херсонської області.

Предмет наукового дослідження - теоретичні та практичні аспекти використання туристичного потенціалу міста Генічеськ Херсонської області.

Методи дослідження. При написанні дипломної роботи використовувались наступні методи: картографічний, порівняльний, методи спостереження, узагальнення, аналізу та синтезу.

Структура роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Обсяг роботи 86 сторінки. Список використаних джерел налічує 85 джерела.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТИЧНО- РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА ГЕНІЧЕСЬК ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


1.1Трактування понять туристичні та рекреаційні ресурси, туристично-рекреаційний потенціал


Україна являє собою унікальний комплекс історичних, культурних та природних памяток, має вдале географічне положення, сприятливий клімат, значні рекреаційні можливості, хороші умови для лікування та відпочинку населення, розвитку туризму і спорту.

У сучасному світі рекреація та туризм - є найвищою соціальною цінністю. Тому за останні кілька десятків років поступово зростає значення рекреації та туризму. Це пов'язано в першу чергу з значним зростанням доходів населення, розвитком загальноосвітнього рівня людей, розвитком транспортного сполучення.

Поняття туристичні ресурси і рекреаційні ресурси використовують як синоніми, оскільки туризм є формою рекреаційної діяльності.

До туристичних ресурсів можна віднести все, що може бути використано для задоволення потреб туристів. Це можуть бути обєкти та явища природного й антропогенного походження, що використовуються для відновлення життєвих сил людини та задоволення її соціальних потреб і впливають на територіальну організацію туристичної діяльності, формування територіальних туристичних комплексів, їх спеціалізацію та економічну ефективність.

Головна цінність інформації як туристичного ресурсу полягає в її новизні, унікальності, потенційному багатстві естетичних, емоційних, асоціативних вражень, що можуть отримати від неї туристи.

В найідеальнішому варіанті до туристичних ресурсів ставлять певні вимоги.

. Обєкт повинен бути доступним (транспортна та фінансова доступність).

Окрім того, необхідна достатня інформація про обєкт. Відсутність доступу до обєкта різко обмежує його використання як туристичного ресурсу, навіть незважаючи на його унікальність та світове значення.

2. Важливого значення надають комплексності обєктів. Один обєкт (за окремими вийнятками) має значно менше шансів стати туристичним ресурсом, порівняно з групою цікавих обєктів.

Комплексно розміщені обєкти здатні притягувати туристів і стимулювати подальший розвиток навколишньої території для створення тут розширеної мережі туризму.

3. Oбєкт повинен володіти привабливістю для туристів - атрактивністю;

При цьому він може приваблювати як власною красою та екзотичністю,так і певною унікальністю (великими розмірами, незвичністю, тощо).

. Обєкт повинен бути безпечним для туристів.

5. Велике значення має географічне положення обєкта та стан природних ландшафтів і зон у поєднанні з різноманітним культурним середовищем і багатим історичним минулим території.

6. Визначальне значення має походження обєктів. Часто обєкти природного походження привертають значно більше уваги, ніж обєкти антропогенного походження.

7. Існує особлива група обєктів, що є водночас туристичним ресурсом і інфраструктурним обєктом [20].

Існує безліч класифікацій туристичних ресурсів. Туристичні ресурси поділяються на дві великі групи: безпосередні і допоміжні.

До безпосередніх належать природні та історико-культурні ресурси, які використовують власне туристи і відпочивальники (привабливість ландшафту, оздоровчі чинники місцевості, обєкти пізнання, тощо).

Допоміжні (соціально-економічні) туристичні ресурси використовують для освоєння та використання безпосередніх туристичних ресурсів. Їх поділяють на матеріальні, технічні, фінансові, трудові.

За функціональними якостями туристичні ресурси поділяються на оздоровчі, пізнавальні, спортивні. Важливою є природно-естетична цінність території, що підсилює або, навпаки, знижує функціональні якості. Пізнавальні властивості території обумовлені наявністю природнихі соціально-культурних обєктів (памятників історії та культури, музеїв, національних особливостей і традицій населення, унікальних обєктів природи, культури, промисловості) [20, с.38].

Існує класифікація туристичних ресурсів у межах розвитку тури стисного потенціалу, яку пропонує у своєму підручнику Туристичне ресурсознавство Н.М. Паньків. Вона достатньо схематична, проте має суто економічну спрямованість, оскільки концентрує в собі всі основні параметри, згідно з якими здійснюють класифікацію туристичних ресурсів (рис. 1.1.) [19].

Мальська М.П., Худо В.В. пропонують таке визначення туристичних ресурсів: туристичні ресурси - це природно-кліматичні, соціокультурні, історичні, архітектурні й археологічні, наукові і промислові, видовищні, культові та інші обєкти або явища, спроможні задовольнити потреби людини в процесі туристичної діяльності [17].

Туристичні ресурси визначають формування туристичного бізнесу в тому чи іншому регіоні. Вони використовуються з оздоровлювальною, туристичною, спортивною та пізнавальною метою.

Туристичні ресурси мають такі основні властивості:

привабливість;

-кліматичні умови;

доступність;

ступінь дослідження;

екскурсійна значущість;

пейзажні й екологічні характеристики;

соціально-демографічні характеристики;

потенційний запас;

спосіб використання [17, с. 32-33]

Смаль І.В. подає таке визначення: туристичні ресурси - це сукупність природних і соціально-культурних комплексів та їх елементів, що сприяють задоволенню фізіологічних та соціальних потреб людини, відновленню її працездатності і які при сучасній та перспективній структурі рекреаційних потреб і техніко-економічних можливостях, використовуються для прямого й опосередкованого споживання та виробництва туристичного продукту.

У структурі туристичних ресурсів виділяють кілька складових: природну, соціально-культурну або суспільну, технологічну і подієву, які в свою чергу, розділяються на ряд компонентів, що мають свою будову. Природні та суспільні ресурси формують групу матеріальні туристичні ресурси , подієві і більшість технологічних (інформаційні, рекламні та інноваційні) обєднують у групу нематеріальні туристичні ресурси .

Природні, суспільні і подієві туристичні ресурси - основа виникнення окремих видів туризму. Наприклад, природні ресурси стали підґрунтям для розвитку лікувально-оздоровчого, екологічного, спортивного, екстремального і багатьох інших видів туризму та відпочинку: подієві - для фестивального, ділового, фан-туризму та ін., суспільні - для релігійного, археологічного, пізнавального, туризму. Технологічні ресурси мають дещо інше призначення. Вони сприяють інтенсифікації туристичних процесів, формують механізми реалізації туристичного продукту, створюють передумови для трансформації природних і суспільно-історичних комплексів у ранг ресурсів.

Туристичні ресурси можна розподілити на три групи:

. Рекреаційні (природні) ресурси - унікальні явища природи, печери, водоспади, скелі, заповідники, гори, ріки, моря, лікувальні води, кліматичні та бальнеологічні можливості;


Рис.1.1 Класифікація туристичних ресурсів у межах розвитку туристичного потенціалу [19, с.46]

О.О. Бейдик пропонує таку класифікацію рекреаційно-туристичних ресурсів:


Рис. 1.2 Класифікація рекреаційно-туристичних ресурсів [3, с. 273]


. Об'єкти, які представляють історичне та культурне минуле країни - музеї, пам'ятники і пам'ятні місця, пов'язані з історичними подіями, життям і діяльністю видатних представників науки, техніки, культури, а також унікальні архітектурні та етнографічні об'єкти;

. Об'єкти, які демонструють сучасні здобутки країни в промисловості, будівництві, сільському господарстві, науці і культурі, медицині та спорті [23, с.156].

Кифяк В.Ф. під туристичними ресурсами розуміє сукупність природних та штучно створених людиною об'єктів, що мають комфортні властивості та придатні для створення туристичного продукту. Як правило, наявність туристичних ресурсів визначає формування туристичного бізнесу в тому чи іншому регіоні [11].

У Законі України Про туризм дано визначення, що туристичні ресурси - це сукупність природно-кліматичних, оздоровчих, історико-культурних, пізнавальних та соціально-побутових ресурсів відповідної території, які задовольняють різноманітні потреби туриста. Тобто, туристичними ресурсами України є пропоновані або такі, що можуть пропонуватися, туристичні пропозиції на основі та з використанням об'єктів державної, комунальної чи приватної власності. [1, ст. 2].

У підручнику Рекреаційні ресурси та курортологія Н. В. Фоменка зазначено, що Україна має великі рекреаційні ресурси, до яких належать географічні об'єкти, що використовуються чи можуть бути використані для відпочинку, туризму, лікування, оздоровлення населення. Рекреаційні ресурси поділяють на природні та соціально-економічні.

Природні рекреаційні ресурси - це природні умови, об'єкти, явища, які сприятливі для рекреації, відновлення духовних і фізичних сил, витрачених під час праці, навчання, творчості. Природні рекреаційні ресурси України різноманітні. Вся її територія знаходиться в смузі кліматичного комфорту. Україна має прекрасні умови для організації відпочинку на берегах і лиманах Чорного та Азовського морів, водойм і річок, у Кримських горах та Українських Карпатах.

До соціально-економічних рекреаційних ресурсів належать культурні об'єкти, пам'ятки архітектури, історії, археологічні стоянки, етнографічні музеї, місця, пов'язані з життям, перебуванням видатних учених, письменників, акторів, політичних діячів, викладачів, робітників, селян та ін. Рекреаційні ресурси України охороняються. У межах рекреаційних територій заборонена діяльність, яка призводить до негативних змін у навколишньому середовищі [27].

Рекреаційні ресурси - сукупність природних та антропогенних обєктів і явищ, що їх можна використовувати для відпочинку, лікування, й туризму.

Загальний обсяг світових рекреаційних ресурсів не може бути визначений повністю якісно або кількісно. Для оцінки світових рекреаційних ресурсів треба враховувати географічне положення, особливості клімату і ландшафтів. До основних видів рекреаційних ресурсів належать: узбережжя теплих морів; береги річок, озер і водосховищ; лісові та лучні масиви; передгіря та гірські країни; міста - столичні та історичні центри; міста - курорти або курортні місцевості; релігійно-культові комплекси та окремі споруди, розташовані поза межими населених пунктів; давні міста, фортифікаційні споруди (печерні міста, фортеці, тощо), каменярні.

На характер використання рекреаційних ресурсів надзвичайно сильно впливає екологічний стан території - чистота або забруднення вод, повітря, ґрунтів, порядок чи безладдя в соціально - політичному житті суспільства, економіці країни [30].

Мальська М.П., Худо В.В. пропонують визначення, що рекреаційні ресурси - це компоненти географічного довкілля, обєкти антропогенної діяльності, які завдяки таким властивостям, як унікальність, історична або художня цінність, оригінальність, естетична привабливість і лікувально-оздоровлювальна значущість, можуть бути використані для організації різноманітних видів рекреаційних занять.

Зважаючи на те, що Україна є порівняно молодим членом ВТО, можна з впевненістю говорити про визнання зростаючої ролі туристичного потенціалу нашої країни на світовому туристичному ринку, сприйняття нашої країни світовою спільнотою, як великої європейської держави з багатими природно-рекреаційними та історико-культурними ресурсами, потужною туристичною інфраструктурою, що послідовно йде курсом демократичних реформ і має значні перспективи соціально - економічного розвитку [17, с. 33].

Туристично-рекреаційний потенціал розглядається як сукупність наявних природних, соціально-економічних і культурно-історичних передумов певної території в організації рекреаційно-туристичної діяльності. Таким чином, будь-яка територія чи країна постійно знаходиться у більшій або меншій невідповідності між наявним рекреаційним потенціалом і рівнем, характером та ефективністю його використання.

За своїм туристично-рекреаційним потенціалом Україна має всі можливості стати туристичною державою світового рівня. Розширення міжнародних зв`язків відкриває нові шляхи для просування національного туристичного продукту на світовому ринку, залучення до світового інформаційного простору, передового досвіду організації туристичної діяльності.

1.2 Методичні засади дослідження туристично-рекреаційних ресурсів міста Генічеськ


Загальні методи дослідження туризму співпадають із загальнонауковими методами дослідження. Наукове дослідження - це цілеспрямоване вивчення обєкта чи явища, в якому використовуються методи науки і яке, розкриваючи закономірності розвитку даного обєкта (явища), формує нове знання про нього, пояснює закони його функціонування і вказує чи передбачає шляхи та форми використання одержаного знання в інтересах суспільства.

Емпіричне дослідження - спрямоване безпосередньо на обєкт, що вивчається і будується на даних спостереження та експерименту. В процесі емпіричного дослідження встановлюються нові факти, проводиться їх систематизація та узагальнення.

Теоретичне дослідження повязане із вдосконаленням та розвитком понятійного апарату галузі науки та спрямоване на пізнання обєктивної реальності в її звязках та закономірностях.

Дослідницька діяльність туристичного потенціалу ґрунтується на комплексі принципів - загальних, базових положень, в яких, на основі пізнання наукових законів, формулюються вимоги, що забезпечують успіх у досягненні мети [30].

Метод (гр. methodos) - спосіб пізнання, дослідження явищ природи і суспільного життя. Це також сукупність прийомів чи операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності, підпорядкованих вивченню конкретного завдання. Різниця між методом та теорією має функціональний характер: формулюючись як теоретичний результат попереднього дослідження, метод виступає як вихідний пункт та умова майбутніх досліджень. У найбільш загальному розумінні метод - це шлях, спосіб досягнення поставленої мети і завдань дослідження. Він відповідає на запитання: як пізнавати [9].

У кожному науковому дослідженні можна виділити два рівні:

- емпіричний, на якому відбувається процес накопичення фактів;

- теоретичний - досягнення синтезу знань (у формі наукової теорії).

Найпоширенішими з емпіричних методів є такі: спостереження, порівняння, узагальнення, вимірювання, експеримент, дослідження, опитування, експертна оцінка…

Метод спостереження - це систематичне цілеспрямоване, спеціально організоване сприймання предметів і явищ обєктивної дійсності, які виступають об´єктами дослідження. Як метод наукового пізнання спостереження дає можливість одержувати первинну інформацію у вигляді сукупності емпіричних тверджень. Емпірична сукупність стає основою попередньої систематизації об´єктів реальності, роблячи їх вихідними обєктами наукового дослідження.

Розрізняють просте (звичайне) спостереження, коли події фіксують збоку, і співучасне (включене) спостереження, коли дослідник адаптується в якомусь

середовищі і аналізує події начебто зсередини.

Спостереження має відповідати таким вимогам:

передбачуваності заздалегідь (спостереження проводиться для певного, чітко поставленого завдання);

планомірності (виконується за планом, складеним відповідно до завдання спостереження);

цілеспрямованості (спостерігаються лише певні сторони явища, котрі викликають інтерес при дослідженні);

вибірковості (спостерігач активно шукає потрібні об´єкти, риси, явища);

- системності (спостереження ведеться безперервно або за певною системою).

Метод порівняння - це процес зіставлення предметів або явищ дійсності з метою установлення схожості чи відмінності між ними, а також знаходження загального, притаманного, що може бути властивим двом або кільком об´єктам дослідження. Метод порівняння буде плідним, якщо при його застосуванні виконуються такі вимоги:

- порівнюватись можуть тільки такі явища, між якими може існувати певна об´єктивна спільність;

порівняння повинно здійснюватись за найважливішими, найсуттєвішими (у плані конкретного завдання) ознаками.

Метод узагальнення - логічний процес переходу від одиничного до загального чи від менш загального до більш загального знання, а також продукт розумової діяльності, форма відображення загальних ознак і якостей об´єктивних явищ. Найпростіші узагальнення полягають в об´єднанні, групуванні об´єктів на основі окремої ознаки (синкретичні об´єднання). Складнішим є комплексне узагальнення, при якому група об´єктів з різними основами об´єднуються в єдине ціле. Здійснюється узагальнення шляхом абстрагування від специфічних і виявлення загальних ознак (властивостей, відношень тощо), притаманних певним предметом.

Найпоширенішим і найважливішим способом такої обробки є умовивід за аналогією. Об´єкти чи явища можуть порівнюватися безпосередньо або опосередковано через їх порівняння з будь-яким іншим об´єктом (еталоном). У першому випадку отримують якісні результати (більше-менше, вище-нижче). Порівняння ж об´єктів з еталоном надає можливість отримати кількісні характеристики. Такі порівняння називають вимірюванням.

Метод вимірювання - це процедура визначення числового значення певної величини за допомогою одиниці виміру. Цінність цієї процедури полягає в тому, що вона дає точні, кількісно визначені відомості про об´єкт. При вимірюванні необхідні такі основні елементи: об´єкт вимірювання, еталони, вимірювальні прилади, методи вимірювання. Вимірювання ґрунтується на порівнянні матеріальних об´єктів. Властивості, для яких при кількісному порівнянні застосовують фізичні методи, називають фізичними величинами. Фізична величина - це властивість, загальна в якісному відношенні для багатьох фізичних об´єктів, але у кількісному відношенні індивідуальна для кожного обєкта. Наприклад, довжина, маса, електропровідність тощо. Але запах або смак не можуть бути фізичними величинами, тому що вони встановлюються на основі субєктивних відчуттів. Мірою для кількісного порівняння однакових властивостей об´єктів є одиниця фізичної величини - фізична величина, якій за визначенням присвоєно числове значення, що дорівнює 1. Одиницям фізичних величин присвоюють повні і скорочені символьні позначення - розмірності. Цей метод широко використовується в педагогіці, методиці, психології (якість знань підготовки спеціалістів, успішність тощо).

Найважливішою складовою наукових досліджень є експеримент - апробація знання досліджуваних явищ в контрольованих або штучно створених умовах. Це такий метод вивчення об´єкта, коли дослідник активно і цілеспрямовано впливає на нього шляхом створення штучних умов чи застосування звичайних умов, необхідних для виявлення відповідних властивостей. Сам термін експеримент (від латинського experimentum -спроба, дослід) означає науково поставлений дослід, спостереження досліджуваного явища у певних умовах, що дозволяють багаторазово відтворювати його при повторенні цих умов. Експеримент - важливий елемент наукової практики вважається основою теоретичного знання, критерієм його дійсності. Особливого значення набуває експеримент при вивченні екстремальних умов. З розвитком науки і техніки сфера експерименту значно розширюється, охоплюючи все більшу сукупність обєктів матеріального світу. В методологічному відношенні експеримент передбачає перехід дослідника від пасивного до активного способу діяльності.

Експеримент проводять:

при необхідності відшукати у обєкта раніше невідомі властивості;

при перевірці правильності теоретичних побудов;

при демонстрації явища.

Переваги експериментального вивчення обєкта порівняно зі спостереженням полягають у тому, що:

- під час експерименту є можливість вивчати явище у чистому вигляді, усунувши побічні фактори, які приховують основний процес;

- в експериментальних умовах можна досліджувати властивості обєктів;

- існує можливість повторюваності експерименту, тобто проведення випробування стільки разів, скільки в цьому є необхідність.

Дослідження об´єкта проводиться поетапно: на кожному етапі застосовуються найдоцільніші методи відповідно до конкретного завдання.

Опитування дає змогу отримати як фактичну інформацію, так і оцінні дані, проводиться в усній або письмовій формі. При створенні анкети або плану інтерв´ю важливо сформулювати запитання так, щоб вони відповідали поставленій меті. Анкета може включати декілька блоків запитань, пов´язаних не лише з рівнем періодичності використання тих чи інших засобів, а й оцінкою об´єкта дослідження [13].

Теоретичні методи дослідження - це аналіз, синтез, індукція, дедукція,

моделюваня, пояснення, узагальнення, систематизація, класифікація, порівняння, метод польового дослідження, картографічний, камеральний.

Аналіз - метод пізнання, який дає змогу поділити предмети дослідження на складові частини (природні елементи обєкта або його властивості та відношення).

Синтез, навпаки, примикає з'єднання окремих частин чи рис предмета в єдине ціле. Аналіз і синтез взаємопов'язані, вони являють собою єдність протилежностей.

Аналіз і синтез буває:

- прямим, або емпіричним (використовується для виділення окремих частин об'єкта, виявлення його властивостей, найпростіших вимірювань тощо);

- зворотним, або елементарно-теоретичним (базується на деяких теоретичних міркуваннях стосовно причинно-наслідкового зв'язку різних явищ або дій будь-якої закономірності. При цьому виділяються та з'єднуються явища, які здаються суттєвими, а другорядні ігноруються);

- структурно-генетичним (вимагає виокремлення у складному явищі таких елементів, які мають вирішальний вплив на всі інші сторони об'єкта).

Індукція та дедукція. Дедуктивною визначають таку розумову конструкцію, в якій висновок щодо якогось елементу множини робиться на основі знання загальних властивостей всієї множини. Змістом дедукції як методу пізнання є використання загальних наукових положень при дослідженні конкретних явищ.

Під індукцією розуміють перехід від часткового до загального, коли на підставі знання про частину предметів класу, робиться висновок стосовно класу в цілому. Дедукція та індукція - взаємопротилежні методи пізнання.

Метод моделювання - метод, який ґрунтується на використанні моделі як засобу дослідження явищ і процесів природи. Під моделями розуміють системи, що замінюють об'єкт пізнання і служать джерелом інформації стосовно нього. Моделі - це такі аналоги, подібність яких до оригіналу суттєва, а розбіжність - несуттєва.

Метод узагальнення - це метод наукового пізнання, за допомогою якого фіксуються загальні ознаки та властивості певного класу об'єктів та здійснюється перехід від одиничного до особливого та загального, від менш загального до більш загального.

Отримання узагальненого знання означає більш глибоке відображення дійсності, проникнення в її сутність. На думку С. І. Ожегова, узагальнення - це зробити висновок, відобразити основні результати в загальному положенні, надати узагальненого значення будь-чому [51].

Систематизація - специфічний метод дослідження, пізнавальний процес упорядкування деякої множини розрізнених об'єктів і знання про них. Упорядкування здійснюється шляхом встановлення єдності і відмінності елементів, що підлягають систематизації, визначення місця кожного елемента відносно один одного. При цьому використовуються логічні операції порівняння, абстрагування, класифікації, аналізу і синтезу, опису та пояснення. Результатом систематизації є відповідна наукова система об'єктів і знань про них.

Метод класифікації. Система класифікації - це сукупність методів і правил розподілу множини об'єктів на підмножину відповідно до ознак схожості або несхожості.

Метод порівняння - метод наукового пізнання, за допомогою якого робиться висновок про подібність чи відмінність об'єктів пізнання. Цей метод дає можливість виявити кількісні, якісні характеристики предметів, класифікувати, упорядкувати і оцінити їх. Метод порівняння використовують при вивченні сукупності однорідних об'єктів (предметів, явищ), що утворюють певний клас і мають істотні для зіставлення властивостей (ознаки, характеристики, параметри) [29].

Картографічний метод дослідження - метод наукового дослідження, у якому карта виступає як модель досліджуваного обєкта і проміжна ланка між обєктом і дослідником.

Картографічний метод дослідження включає:

-опис по картах;

графічні побудови: профілі, блок-діаграми й ін.;

виміри по картах, математичну обробку цих вимірів тощо.

Розрізняють дослідження з окремих карт і по серіях карт різної тематики, різночасним і різномасштабним.

Картографічний метод дає змогу створювати тематичні карти, наносячи на них безліч обєктів, відображаючи їх взаємне розташування і взаємозвязки. Цей метод використовують на всіх етапах дослідження - від збирання вихідних даних до розроблення нових наукових матеріалів. Складання різноманітних тематичних карт підвищує інформаційну місткість наукового матеріалу. Карти є дієвим інструментом наукових досліджень.

Широке застосування у фізичній географії знаходять картографічні методи. Завдяки їм стає повнішою і значно доступнішою характеристика різних компонентів природи і процесів, які в них протікають. Карти є важливим джерелом для одержання якісних і кількісних характеристик. З їх допомогою можна визначити довжини рік, площі зображених земель, вертикальне розчленування земної поверхні тощо. За топографічними картами, складеними в різний час, можна виявити динаміку змін рельєфу, гідрографічної сітки, берегової лінії озер, морів, простежити трансформацію угідь[uk.wikipedia.org].

Метод польових досліджень. У польових дослідженнях, або включеному спостереженні учасника (ці терміни часто взаємозамінні), дослідник проживає в певній групі або спільноті і, можливо, бере участь у їхній діяльності. Польовий дослідник не може просто бути присутнім серед членів спільноти, а має пояснити їм або обґрунтувати свою присутність. Дослідник, який хоче одержати відповідні результати, має заручитися підтримкою спільноти протягом певного часу.

Тривалий час у дослідженнях, що ґрунтуються на включеному спостереженні учасника, взагалі не згадувалося про небезпеки чи проблеми, які доводилося долати, однак нещодавно опубліковані спогади або щоденники польових дослідників стали більш відвертими. Часто доводиться боротися з проблемою самотності, адже людині нелегко вписатися в соціальний контекст чи спільноту, до якої вона фактично не належить. Дослідник може відчувати постійне розчарування через відмову членів групи відверто розповісти про себе; у деяких ситуаціях прямі запитання заохочуються, а в інших їх можуть зустріти стриманим мовчанням. Деякі види польових досліджень можуть бути навіть небезпечні фізично; наприклад, дослідник у середовищі злочинців може бути прийнятий за поліційного інформатора або втягнутий у сутичку з конкурентною бандою.

За умови успіху польові дослідження дають більше інформації, ніж будь-які інші дослідницькі методи. Якщо ми дивимося на речі з позиції якоїсь певної групи, нам зрозуміліше, чому її члени діють саме так.

Польове дослідження, крім того, забезпечує дослідникові більшу гнучкість порівняно з іншими методами досліджень. Дослідник може пристосуватися до нових або неочікуваних обставин і спостерігати за будь-якими новими тенденціями. Польове дослідження, найімовірніше, швидше, ніж будь-які інші методи, дасть несподівані результати, оскільки дослідник може раптово виявити, що його попередні уявлення про цю групу були цілком хибними.

Однак польовим дослідженням властиві також і значні недоліки. Дослідити можна тільки дуже невеликі групи або громади. Багато залежить від уміння дослідника завоювати довіру людей. Без такого вміння дослідження взагалі не зрушить з мертвої точки. Можлива також і зворотна ситуація. Дослідник може так тісно зблизитися з групою, що він (вона) стає надміру "своїм" і втрачає перспективу незалежного спостерігача [7].

Камеральний період полягає в остаточній обробці матеріалів та підготовки звітних документів, починають зі складання акту про приймання польових матеріалів, попередньо оброблених в поле. У камеральних умовах продовжують збір і обробку літературних, архівних і фондових матеріалів з метою уточнення робочої гіпотези. У лабораторії визначають склад порід і показники фізико-механічних властивостей грунтів. У камеральних умовах обробляють дані лабораторних випробувань, геологічних спостережень, проводять статистичну обробку кількісних даних, перевірку однорідності вибірок, законів розподілу, уточнення меж геологічних тіл, підрахунок статистик, математичне моделювання полів геологічних параметрів [33].

Для дослідження туристично-рекреаційних ресурсів міста Генічеськ Херсонської області нами було обрано методику оцінювання за Є. Ю. Колбовським.

Оцінювати туристичний потенціал території Є. Ю. Колбовський пропонує за таким планом:

. Наявність привабливих обєктів історичного спадку: монастирі, сільські храми, памятники археології, місця історичних битв, памятні місця (повязані з цікавими історичними подіями), збережені археологічні центри сіл та інших поселень.

. Наявність унікальних природних обєктів та обєктів, повязаних з культурним ландшафтом: дворянські садиби і сільські парки, монастирські парки, старі млини і дамби на річках, древні водні шляхи, старовинні алеї ьа окремі дерева; красиві та привабливі для відпочинку озера; привабливі ділянки долин; унікальні валуни; джерела, святі джерела.

3. Наявність місць, обраних населенням для відпочинку самостійно: ділянки річок з тісними алеями, місцями для наметових містечок; ділянки озерних при берегових зон; лісові масиви, що використовуються для збору ягід; лісопарки для відпочинку і прогулянок; річки для сплаву на байдарках, гумових човнах тощо.

4. Висновок про характер туристично-рекреаційного потенціалу регіону:

які види елементарних рекреаційних чи туристичних занять можна запропонувати в межах регіону;

які обєкти активно використовують в туризмі;

які види туризму мають найбільші перспективи для розвитку за наявності засобів;

які нові маршрути можна запропонувати;

які проблеми обмежують використання природного та культурно-історичного потенціалу території [19].


РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ МІСТА ГЕНІЧЕСЬК


Під туристично-рекреаційними ресурсами розуміють сукупність природних та штучно створених людиною об'єктів, придатних для створення туристичного продукту. Як правило, туристичні ресурси визначають формування туристичної діяльності в тому чи іншому регіоні. Під рекреаційно-туристичними ресурсами в широкому розумінні цього терміну маються на увазі такі: економічні, природні, кліматичні, культурно-історичні, трудові, фінансові, соціальні, виробничі.

Туристичні ресурси міста Генічеськ Херсонської області - це перш за все найтепліше море, сприятливі кліматичні умови (тривале літо понад 200 днів), красиві пляжі, Арабатська стрілка - піщана коса, яка за розмірами не має собі рівних у світі, озеро Сиваш - одне з най унікальніших бальнеологічних водойм планети, що має велику оздоровчу цінність, Азово-Сиваський національний природній парк. Також цінність мають архітектурні обєкти, такі як: Храм Різдва Пресвятої Богородиці, Арабатська фортеця, Генічеський краєзнавчий музей.


.1 Природно-рекреаційні ресурси


2.1.1 Загальна інформація про місто Генічеськ Херсонської області

Гені?чеськ (колишні назви - Енічі, Геніч, Ченішке, Усть-Азовськ, Тонке) -місто районного значення на півдні України. Районний центр Генічеського району Херсонської області. Розташоване на березі Утлюкського лиману та Генічеської протоки. Разом з Арабатською стрілкою є морським, кліматичним, частково грязевим курортом.

ис.2.1 Карта Генічеського району [34]


Найдавнішими слідами заселення території, на якій розкинулося сучасне місто, є курганні поховання епохи пізньої бронзи (друга половина ІІ - початок І тисячоліття до н.е.).

Заснували місто кіпчакські племена. Місцеві жителі здавна займалися рибальством, видобутком солі та землеробством. В 1540 р. за наказом кримського хана Сахіб Гірея в поселенні будується фортеця, сліди якої можна помітити в Генічеську навіть зараз [35].

Боплан в своєму Описі України від 1651 року зі слів запорізьких козаків досить точно охарактеризував Генічеську протоку, яку українці тоді називали Тонка Вода (Tinkawoda) - це протока між суходолом і Косою. Має лише 200 кроків у ширину, і в штиль її можна перейти верхи на конях. Козаки переходять її табором, коли йдуть красти коней з ханського табуна". Запорожці, а згодом і донці дуже часто використовували цю переправу під час військових походів в Крим. Пізніше Евлія Челебі в своїй Книзі подорожей" описав "прекрасний замок Ченішке в 1665 році, який на той час належав кримському хану Мехмед-Ґерею. Очевидно, саме тоді з'явилося татарське військове укріплення, яке контролювало переправу через Тонку воду [36].

Проте вважається, що перша згадка про місто належить до 1784 року. Назва його походить від слова дженіче, що означає в перекладі з тюркської тонкий(від назви протоки). Перші поселенці називали його Усть-Азовським. Назви Генічеськ і Усть - Азовськ деякий час існували паралельно. У 1835 році від Генічеська Арабатською cтрілкою прокладено поштовий тракт, через який з Приазовя за кордон експортували хліб, сіль, вовну. Тоді ж явилися і перші споруди майбутнього порту.

Станом на 1886 рік у містечку Юзкуйської волості мешкало 1225 осіб, налічувався 321 дворове господарство, існували православна церква, єврейський молитовний будинок, школа, поштове відділення, поштова станція, 42 лавки, цегельний завод, столярня, бондарня, фонтан сельтерської води, 2 постоялих двори, 3 горілчаних склади, 7 ренських погреби та харчевня, відбувалось 3 ярмарки: 8 вересня, 8 листопада, 25 березня та базари по неділях.

Генічеськ у 1837 році дістав статус містечка, а в 1903 - міста. До березня 1918 року входив до складу Мелітопольського повіту Таврійської губернії.

З проведенням в Україні адміністративно-територіальної реформи (1923) Генічеськ стає районним центром Катеринославської (з 1926 року - Дніпропетровського) округи.

Штучно організований більшовиками Голодомор 1932-1933 рр. торкнувся і Генічеську та околишніх сіл. У Генічеську та населених пунктах району проживає 1211 свідків Голодомору.

За роки довоєнних пятирічок Генічеськ перетворився на значний промисловий і культурний центр з майже десятитисячним населенням. Тому у 1938 році його віднесено до категорії міст районного підпорядкування (протягом 1932-1939 років Генічеськ входить до Дніпропетровської, а в 1939-1944 роках - до Запорізької областей).

З 16 вересня 1941 року по 30 жовтня 1943 року Генічеськ був окупований військами Вермахту. До вересня 1946 року було відбудовано більшу частину комунального житлового фонду міста, дала струм електростанція, почав діяти водопровід. В роки післявоєнних пятирічок докорінно реконструювалися діючі підприємства, оснащувалися сучасною технікою, трудомісткі процеси механізувалися, проводилося будівництво нових обєктів [36].


2.1.2 Кліматичні

Клімат Генічеська помірний, перехідний з морського до континентального. За рік випадає 700 мм опадів. Число годинника сонячного сіяння 2350 в рік. Тривалість безморозного періоду в середньому 179 днів на рік. Купальний сезон триває з травня по вересень. Середня температура води +22°С. Сприятливі кліматичні особливості регіону зумовлюють розвиток і формування необхідних туристичних ресурсів. Часті засушливі періоди і недостатня зволоженість (370-400 мм опадів на рік), значна сумарна сонячна радіація (4400-4500 МДж/м), велика тривалість сонячного сяйва (понад 2300 год/рік) надзвичайно сприятливі для розвитку рекреації. Тривале тепле літо (понад 200 днів), малосніжна, без тривалих сильних морозів, зима визначають межі найраціональнішої й найефективнішої рекреаційної діяльності - з травня до середини вересня (приблизно 120-130 днів). Середньомісячна температура повітря влітку становить +23,5°С (при максимальних до +35°С у липні), взимку - 3,5°С (при мінімальних до -20°С у січні). Число днів з циклонами для морського узбережжя невелике - 35. Сприятливий клімат та повітря, насичене сиваськими випаровуваннями, мають значний лікувальний ефект, насамперед, для захворювань дихальної системи [37].


.1.3 Мінеральні джерела, лікувальні грязі

На Арабатській стрілці відкриті мінеральні води. Ці води мають бальнеологічну цінність по своїй мінералізації, хімічному складу і наявності біологічно активних речовин, таких як йод, бром, кремнієва кислота. Важливим є і той факт, що ці води термальні, і подаються зі свердловини з температурою 55°-65°С. Вони використовуються для лікування захворювань опорно-рухового апарату, периферійної нервової системи і ін.

У двох кілометрах від туристичної бази Генічеськ розташована бальнеологічна лікарня, де можна прийняти термальні ванни, покращити своє здоров'я [38].

Окрім цілющих термальних вод, Арабатська стріла багата невичерпними запасами лікувальних грязей. Величезна кількість їх виявлено в озерах Сальково, Сиваш, Генічеське і в протоці Кручене гирло, розташованій поряд з турбазою Генічеськ. Цілющі грязі належать до корисних копалин і переважно, складаються з води, органічних та мінеральних речовин, газів, найважливішим з яких є сірководень. До їх складу також входять біологічно активні речовини, вітаміни, ферменти, антибіотики. Наявністю останніх пояснює антимікробні властивості лікувальних грязей щодо стафілококів, стрептококів, кишкової палички й інших мікроорганізмів. Проте механізм дії лікувальних грязей включає не тільки хімічний, а й температурний компонент. Оскільки грязь має високу теплоємність та низьку теплопровідність, її температура після нагрівання може тривалий час залишатися постійною. За рахунок цього в місці лікувального впливу грязі, значно збільшується інтенсивність кровообігу, активізуються внутрішньоклітинні біоенергетичні процеси та біохімічні реакції, нормалізується імунітет. Крім того, в тканинах виділяються біологічно активні речовини, які посилюють і які доповнюють теплові ефекти. Через протоки потових та сальних залоз, в шкірі, біологічно активні елементи лікувальних грязей проникають в тканини, а потім і в кров. За рахунок цього інтенсифікуються обмінні процеси, активізується робота найважливіших ендокринних органів [39].

Ще одним потужним лікувальним чинником є ропа (сольовий розчин) озер і заток. Перш за все це озеро Сиваш - обширна мілководна затока Азовського моря, найбільші глибини якої не перевищують 3,2-5 м. Площа водного дзеркала коливається у межах 2000-3000 км. З Азовським морем Сиваш пов'язаний Генічеською (Тонкою) протокою у районі міста Генічеська та протокою Промоїна.

У наслідок високої температури води влітку (+30°+35°С) випаровування з його поверхні дуже велике (до 1,5 км3), що приводить до збільшення його солоності. Насичені сіллю води (ропа) Сиваша мають унікальні властивості з точки зору використання в рекреаційному плані. Загальні запаси ропи в Сиваші приблизно 2 млрд. м3, солі - 195 млн. т і вони є практично невичерпними, бо щорічно в Сиваш надходять 1,24 км3 морської води, що приносить близько 12 млн. т солей. Найпоширенішими солями є солі натрію, магнію і кальцію. Дані хімічні сполуки мають велику оздоровчу цінність і визначають озеро Сиваш однією з най унікальніших бальнеологічних водойм планети [40].


.1.4 Мальовничі ландшафти та заповідні території

Арабатська стрілка - це казковий острів з багатою історією, прекрасним кліматом і умовами для відпочинку. Її назва походить від фортеці Ребат (Арабат) - XVI-XVIII століть. Арабське слово рабат означає військовий пост. Інша версія: тюркське слово арибат означає передмістя. Військовий пост (фортеця), який розміщений на південному кінці Арабатської стрілки, був збудований для захисту Криму від козацьких нападів на Крим. Разом з фортецями Перекоп та Єні-Кале фортеця Арабат прикривала Крим від нападів з півночі та сходу. Проте, незважаючи на існування Арабату, запорізькі козаки, а пізніше донці та російські війська неодноразово вторгалися в Крим, проходячи по Арабатській стрілці. Звичайним місцем переправи був брід навпроти впадіння річки Салгир в Сиваш. Особливого розголосу набули походи запорізьких козаків по косі в Крим під керівництвом Івана Рога в 1667 році, Івана Сірка в 1675 році, похід російських військ під керівництвом фельдмаршала Лассі в 1737 році. Руїни фортеці Арабат збереглися до нашого часу поблизу села Кам'янського на березі Азовського моря.

Арабатська стрілка - це піщана коса, яка за розмірами не має собі рівних в світі. Довжина її 120 кілометрів, ширина від 270 метрів до 7 кілометрів. Поверхня низовинна. Складається з піщано-черепашкових відкладів. На косі спостерігається сильне засолення ґрунту (що, звичайно ж, обумовлено умовами її утворення), але південна частина Арабатської коси - це цілинний степ, який має статус заповідника. Тут збереглися рідкісні рослини й тварини, які з'явилися тут сотні, а може бути й тисячі років тому. На самій же стрілці теж живуть тварини, а рослини поспішають з'явитися та розвитися навесні, адже влітку вся рослинність пожухне під палючими променями сонця [42].

Вся західна частина стрілки, звернена до Азовського моря, є залитий сонцем пляж. Пологий берег складається з піску і дрібних черепашок. Підводна його частина неглибока, така, що прогрівається до 28-30°С, дозволяє довго приймати морські ванни навіть тим, хто абсолютно не уміє плавати. Пляж обернений у відкрите море і дозволяє отримувати особливе задоволення від катання на безпечних хвилях.

Коли море спокійне, вода є видимою, як у акваріумі, і знаходиться багато любителів постежити за підводним життям, просто пригнувши голову з маскою, не говорячи вже про тих, хто любить політати над прозорим мілководдям в масці, з трубкою і в ластах. Тоді погляду відкривається дивовижне підводне царство .

У південній частині стрілки знаходиться Арабатський заказник. У північній, більш підвищеній і широкій частині Арабатської стрілки розташовані озера Чокракське і Генічеське [43].

Азово-Сиваський національний природний парк створено з метою збереження генофонду рослинного і тваринного світу, унікальних природних комплексів північного Приазов'я та раціонального використання в наукових, природоохоронних, господарських і рекреаційних цілях.

Загальна площа території Азово-Сиваського національного природного парку - 52154 га, з них 8469 га суші і 43 685 га акваторії (коса о. Бірючий - 7273 га) входять до складу природно-заповідного фонду України.

Внутрішні водойми складають шість лиманів, що знаходяться на острові Бірючий та займають загальну площу 523,2 га.

Флора вищих судинних рослин національного парку нараховує 401 вид.

У флорі парку налічується 8 видів рослин, включених до Червоної книги України, а саме - астрагал дніпровський, ковили - волосиста, дніпровська, Лессінга, українська, тюльпан Шренка, цибуля скіфська, шафран кримський, та два види лишайників - телосхістес ямчастий і целокаулон степовий. До Червоного Європейського списку занесено гвоздику ланцетну, піщанку Зоза та хрінницю сиваську, до Червоного списку Херсонської області - белевалію сарматську, гадючу. цибульку занедбану, жовтець скіфський, ломикамінь трипальчастий, миколайчики приморські, роговик український та лишайник.

В парку охороняються рідкісні рослинні угруповання, що включені до Зеленої книги України - формації ковили дніпровської, волосистої, Лессінга, української.

Узбережжя Азовського моря, численні острови і півострови Сиваша, що входять до території національного парку, є місцем гніздування та перебування багатьох видів птахів. Взагалі фауна національного парку різноманітна. В її складі 300 видів тварин. Серед них ссавців - 17 видів, птахів - 230, плазунів - 8, земноводних - 2, риб - 26, молюсків - 6, павуків - 3, ракоподібних - 5, червів кільчастих - 1, гідроїдних поліпів - 2. Незначне видове багатство фауни свідчить про її недостатнє вивчення. Багато видів фауни є рідкісними та зникаючими. До Червоної книги України занесено 4 види ссавців, 30 - птахів, 4 - плазунів, 2 - риб, 2 - молюсків, 5 - комах, 1 - ракоподібних, 1 - гідроїдних поліпів [44].

Режим використання природних ресурсів парку визначається їх природоохоронною та рекреаційною цінністю, ступенем порушення під впливом господарської діяльності, завданнями, які стоять перед парком.

Відповідно до цього територія парку поділяється на такі зони: заповідна - призначена для охорони та відтворення найбільш цінних природних комплексів; регульованої рекреації - в її межах проводиться короткостроковий відпочинок та оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих і пам'ятних місць; господарська.

Бірючий острів являє собою розширений південно-східний край Федотової коси, від якої до 1929 р. був відділений невеликою протокою, чому і називається островом. Зараз пов'язаний з материком сухим перешийком. Розміри - довжина - 24 км, ширина - 5 км. За легендою, Бірючий острів був насипаний за наказом Петра I. Назву можна трактувати як Вовчий острів (бирюк - самотній вовк). Можливо, колись вовки дійсно жили на острові, але зараз основними мешканцями є олені, завезені в 1928 р. з Асканії-Нової. Також водиться степова антилопа, сайга, зайці та лисиці, єнотовидні собаки уссурійські і фазани. На острові також ростуть лісові насадження, серед яких: ясен зелений, в'яз мілколистий, акація біла, тополя біла, терен [45].


.1.5 Пляжі

Пляжі в Генічеську починаються практично від самого найближчого до міста - села Подорожнє. Спочатку пляжі йдуть обривисті, але потім, уже біля Генічеська, без обриву. Звідси бере свій початок генічеський Дикий пляж. Це не особливо широка смуга суші, ширина якої від моря до залишку обриву становить метрів 10-15.

Це один з популярних пляжів Генічеська серед відпочиваючих. Чому ж пляж називається Диким? Тому, що він зовсім не упорядкований для відпочинку, немає лежаків, стаціонарних тіньових навісів. Але, незважаючи на всі недоліки пляжу, в літній сезон, вважається за краще відпочивати саме тут.

На відстані в кілька кілометрів від Дикого пляжу, практично в центрі містечка, починається міський пляж, або дитячий. Для відпочинку тут є все - атракціони, пісок, навіси, кіоски. Дитячим цей пляж називають тому що, для того, щоб дорослій людині попірнати і поплавати, потрібно йти від берега пару сотень метрів, пляж більше призначений для дітей. Але тут цілком зручно відпочивати і дорослим.

В Генічеську є ще декілька маленьких пляжів для відпочивальників. Знаходяться вони практично на Арабатській стрілці, проте, в межах міста.

Під мостом можна побачити невелику місцевість з площею в кілька десятків метрів. Тут люблять купатися і загоряти діти, дорослі, підлітки та люди похилого віку. Якщо пройти від міні-пляжу вздовж берега в напрямку до міста, то можна побачити невеликий пляж. Цей пляж дуже добре підійде для засмаги, але не для купання, тому що його берег мулистий.

Самий крайній пляж Генічеська знаходиться за автомобільними мостами і називається Ластівяче гніздо. Цей пляж - це викопані і заповнені водою рови, які використовують люди, як місце для купання.

Природно-рекреаційні ресурси міста Генічеськ - це сприятливі кліматичні умови, що зумовлюють розвиток і формування необхідних туристичних ресурсів для задоволення потреб туристів; мінеральні джерела та лікувальні грязі Арабатської стрілки, які мають бальнеологічні та лікувальні властивості; озеро Сиваш насичене ропою, має унікальні властивості з точки зору використання в рекреаційному плані; Азово-Сиваський національний природний парк, що має природоохоронну цінність; мальовничі пляжі міста Генічеськ та Арабатської стрілки, які задовольнять будь які смаки відпочиваючих.


2.2 Культурно-історичні ресурси міста Генічеськ Херсонської області


2.2.1 Архітектурні

Храм Різдва Пресвятої Богородиці почали будувати в 1905 р. при чоловічому монастирі, який заснував у Генічеську жебракуючий старий Созонт, що вважався блаженним. Церква побудована у формах російсько - візантійського стилю. У радянські часи храм вдалося зберегти, хоча він використовувався як спортзал і зерносховище. У 1989 р. церква була відкрита знову, проведена реставрація.

Арабат (від арабського рабат - військовий пост) - єдина татаро-турецька фортеця на Азовському узбережжі Криму. Вона була побудована (1475 р.) на косі Арабатська стрілка у двох кілометрах на північний захід від с. Каменське Ленінського району. Вважається, що фортеця Арабат була зведена на місці більш древньої Боспорської фортеці V-IV ст. до н.е. Стратегічно вигідне положення Арабатської фортеці було обумовлено тим, що у місці її будівлі Арабатська стрілка являла собою вузьку смужку між Сивашем та Азовським морем.

Зараз фортеця Арабат сильно зруйнована. Проте, по сьогоднішній день збереглися величні стіни фортеці висотою 3 м, які були викладені потужним тесаним каменем. У стін виритий рів глибиною 7-8 м. Цей рів заповнювався водою Азовського моря й Сиваша за допомогою спеціальних каналів. Вважається, що раніше існував лаз із фортеці, який виходив в 100 метрах в Азовському морі. Турецькі бойові плавці лазили по ньому й зненацька атакували кораблі, що осаджували фортецю. Дійсно, Арабатську фортецю будував досвідчений військовий інженер. Складний периметр, який включає п'ять бастіонів і двоє воріт, припускав можливості довгострокової облоги й активних вилазок. Гарматні бійниці, зорієнтовані до сходу, півночі та заходу і розташовані кількома рядами, давали можливість одночасно використовувати знаряддя різних систем і потужностей. Усередині фортеці Арабат збереглася кам'яна кладка стін, колись існуючих тут будов. 1668 р. - запоріжці під командуванням кошового Івана Рогу взяли Арабатську фортецю штурмом і знищили всіх, хто там перебував. 1737 р. - полк запоріжців, яким командував полковник Онисим Білий, провів російські війська через Сиваш під час відливу й допоміг захопити фортецю. 1771 р. - Арабатська фортеця знову впала, не витримавши штурму російської армії під командуванням В.М. Долгорукова. Після приєднання Криму до Росії в фортеці перебував гарнізон, що під час Кримської війни не допустив висадження ворожого десанту на Арабатську стрілку. В 1856 році Арабатська фортеця була позбавлена міського статусу [46].

Кінотеатр Дружба, будівля з титанічними колонами на вул. Пушкіна та Леніна, яка десятиліттями несла кіно людям міста Генічеськ. Віконечко квиткової каси, обрамлене деревом, схоже на амбразуру доту, де завжди вражала саме глибина віконця, що підкреслювала фортечну товщину стін. Купивши квиток, до сеансу можна було посидіти в прохолодному вестибюлі. Входів у кінозал було два, але відкритий був як правило один - лівий. Саме там тітонька-контролер надривала квитки і пропускала в зал.

Раніше у кінотеатрі між входами, на стіні висіла величезна картина - репродукція Генічеського художника Іванова Навіки з російським народом- гетьман і козацька старшина на площі в Переяславі в далекому 1654 оголошує козакам про підписання договору дружби з Росією.

Перед самим кінотеатром стояли великі полотняні щити в металевій рамі з назвами фільмів. Зліва від входу - то що скоро очікується, справа - що вже йде до розкладу сеансів, в залежності від тривалості фільму. Були й дитячі, денні сеанси. Назви писали на маленьких метрових щитах, які або виставлялися у вікнах вестибюля, або були просто притулені до стіни біля віконця каси. Відстоявши чергу до каси, а невелика черга була присутня практично завжди, сунувши в дерев'яну амбразуру руку з 10, 30, 50 або 70 копійками, можна було попросити квиток подалі або ближче від екрану і бажано в центрі, саме звідси найкраще сприймався фільм.

У кінотеатрі йшли фільми: хіти 60-х років типу Весілля в Малинівці, 70-х з Фантомасом, перший радянський фільм жаху - Вій за Гоголем, перший фільм-катастрофа Екіпаж. Також в прокаті крім само собою зрозумілих радянських фільмів, було безліч зарубіжних фільмів - популярний румунський про капітана Мікловане, були американські фільми Три дні Кондора, Лихоманка на білій смузі про тяжке життя американських далекобійників. Ну і індійське кіно Зіта і Гіта, Пан 420... [35].

З технічного боку показ фільмів був організований просто чудово. Ще в 70-і роки був присутній організований на лампах багатоканальний звук, що спільно з величезним екраном справляло на глядачів незабутнє враження. Так сцени з фільму Золото Маккени, зняті в горах Америки залишали незабутнє відчуття небезпеки висоти і причетності до подій на екрані. Освітлення в кінотеатрах гасили повільно, спеціальним реостатом, плавно зменшуючи напругу на лампах освітлення залу. І тільки одна обставина могла затьмарити перегляд. Малий нахил підлоги в переглядовому залі призводив до того, що попереду сидятчі глядачі заважали перегляду фільму. Було написане правило, що чоловіча половина глядачів обов'язково знімала головний убір на початку сеансу [47].


.2.2 Музеї

Генічеський краєзнавчий музей було відкрито в 1959 р. як відділ Херсонського краєзнавчого музею. З 2000 року він - самостійна установа Міністерства культури України. Генічеський музей єдиний краєзнавчий центр в південно-східному регіоні Херсонської області.

Музей представляє цікаву колекцію, присвячену історії виникнення міста Генічеська.

Генічеський краєзнавчий музей має 8 експозиційних залів:

-природа краю,

давня історія,

зал етнографії,

дружби,

військової слави.

У залі Природа краю є 2 діорами: Азовське море і Острів Бірючий . Серед унікальних експонатів: стеля сарматського періоду, кістки південного слона (мамонта), бушприт (прикраса) середньовічного судна, античні амфори, картини народного художника Купріянова, архівні документи періоду фашистської окупації, вази, карбування, інтарсія - подарунки друзів з Грузії, тульські самовари, кубки - подарунки російських друзів, предмети побуту, одяг, посуд XVIII -XIX ст [35].

Музей обслуговує учнів, студентів, відпочиваючих на Арабатській стрілці, службовців, робітників, ветеранів війни та інших категорій населення. Гості міста та музею - французи, німці, євреї, англійці, а також гості з багатьох міст Росії, Білорусі, Прибалтики.

Регулярно проводяться виставки робіт художників, фотохудожників, майстрів декоративно-побутової творчості (кераміка, різьба по дереву).

Музей - це не тільки місце знайомства з дивовижними експонатами, але установа, що зберігає і дає інформацію про історію району, природу, економіку, культуру. Щорічно музей відвідують 10-15 тисяч чоловік [49].

Культурно-історичні ресурси міста Генічеськ Херсонської області сприяють залученню туристів та відвідувачів у місто. Вони представлені такими архітектурними ресурсами, як Храм Різдва Пресвятої Богородиці, побудований у 1905 році; Арабатська фортеця (1975 р.), цікава своєю історією; Генічеський краєзнавчий музей, з якого починається знайомство з містом, його культурою та традиціями.


.3 Інфраструктурні ресурси міста Генічеськ Херсонської області


2.3.1 Підприємства розміщення туристів

Приватний готель Наріман - готель на Азовському морі, відкритий в 1999 році, знаходиться в тихому, екологічно чистому, але при цьому недалеко від центру, куточку міста Генічеськ, в 100 метрах від дрібного, теплого Азовського моря.

Готель складається з 2 двоповерхових будівлель, 25 готельних номерів (стандарт, напівлюкс), 65 місць із зручностями різного рівня, а також котеджі. Номери обладнані всім необхідним для відпочинку. У номерах напівлюкс є телевізор, холодна та гаряча вода цілодобово, санвузол, кондиціонер і DVD-плеєр.

Привітний персонал, спокійна атмосфера, цілодобова охорона роблять перебування в готелі спокійним і безпечним, а відпочинок на Азовському морі максимально комфортним і приємним. На території готелю Наріман є стоянка для автомобілів літні альтанки, дитячий майданчик і звичайно, східна кухня для гостей (рис.2.6.) [50].

Готельний комплекс Генічеська Орхідея розташований на центральній вулиці міста в безпосередній близькості від ринку і міського пляжу. При готелі працює кафе-бар, більярд, сауна (парилка з вибором режимів фінська сауна або російська лазня), басейн завглибшки 1,5 м з фільтром для очищення води, кімната відпочинку з шкіряними меблями, телевізором і кондиціонером. Номери оснащені якісними меблями, ортопедичними матрацами, телевізорами, телефонами, холодильниками, кондиціонерами і

Міні готель Єлена - приватний будинок на березі Азовського моря в Генічеську. У готелі надаються послуги з оздоровлення. Кімнати розраховані на проживання 2-3-4 чоловік. Для відпочиваючих є ТБ і холодильники. Також три кухні повністю обладнані для самостійного приготування їжі. Гаряче харчування є у розташованій неподалік кафе-їдальні. Є платна авто-стоянка (15 гр. за добу). Орієнтовна вартість проживання від 5 до 10 $ за добу з однієї людини (постійним клієнтам - знижки).

Додатково надаються такі послуги з оздоровлення: масаж лікувальний, косметичний, масаж антицелюлітний, аеробіка, масаж бодіфлекс, модельні зачіски, манікюр, педикюр, туристичні поїздки по Херсоні та Криму.

Готель Білий лебідь - це сучасна будівля, що знаходиться на відстані 150 м. від Азовського моря. Однокімнатний номер вміщує - 2-4-х осіб (320-400 грн.), сімейний-трикімнатний номер для 4-6 осіб (450-550 грн.). У всіх номерах є: телевізор, кондіционер, холодильник. Горячая вода постійно [50].


.3.2 Підприємства харчування туристів

У місті Генічеськ є досить велика кількість підприємств харчування, що дає змогу задовільнити будь-які смаки туристів, перш за все - це кафе Анжеліна - місце, де можна гарно відпочити і смачно поїсти у приємній обстановці. Кафе "Анжеліна" складається з двох залів, літнього майданчика і Vip-зали. Кафе має вишуканий інтер'єр, неймовірно смачні страви європейської та української кухні, високу якість обслуговування. Для організації банкетів пропонуються: красивий Vip-зал, розрахований приблизно на 20 чоловік, зал для танців і загальний зал на 65 персон.

Сімейне свято, корпоративна вечірка, ювілей або весілля в кафе Анжеліна стають яскравою і незабутньою подією. Професіоналізм і доброзичливість персоналу кафе гарантує усім хороший настрій.

Якщо хочеться просто відпочити і провести час у колі друзів - кафе Анжеліна пропонує багатий вибір кондитерських виробів та супутніх їм напоїв. Також у кафе виготовляють тістечка і торти на замовлення, як по загальновідомим рецептам, так і за ексклюзивними, здатним задовольнити вибагливі смаки. Є великий вибір кавових напоїв і чаю, що стає приємним доповненням до солодощів. Які б не були кулінарні пристрасті відвідувачів, в одному з кращих кафе Анжеліна без зусиль можна підібрати блюдо для кожного.

Ресторан Цепелін заснований в 1998 році в місті Генічеськ. В даний час працює два торгові зали площею 55 м.кв. і 180 м.кв. відповідно. Загальна площа ресторану 235 м.кв. У першому торговому залі розміщено 13 столів на 60 місць і в другому - 7 столів на 30 місць. Кожен із залів зачаровує особливим фірмовим стилем. Біля входу в ресторан організована стоянка для автотранспорту.

Вже більше 10 років ресторан Цепелін служить взірцем смаку та вишуканості для жителів і гостей міста. Особливо він популярний серед бізнес-еліти та вибагливих туристів: багато ділових людей віддають перевагу затишній атмосфері закладу та широкій палітрі страв авторської кухні.

Основними напрямками діяльності є створення комфортних умов, пропозиція широкого асортименту страв ресторанної кухні, обслуговування банкетів і фуршетів в ресторані, а також на території замовника. Ресторан обладнаний всім необхідним для якісного прийому та обслуговування гостей. Увечері створенню особливої ??атмосфери сприяє робота музиканта та співачки.

Особлива увагу в ресторані Цепелін приділяється кухні, яка в першу чергу має європейський напрям, однак дотримуючись політики задоволення потреб клієнтів та враховуючи, що ресторан відвідують люди з різних країн, національностей, смакових нахилів, віруючі, крім досить широкого асортименту страв, у складі меню виділений розділ вегетаріанських страв. Під час православних постів відвідувачам ресторану пропонується пісне меню з великим вибором гарячих, холодних страв, закусок і десертів.

Головне правило ресторану Цепелін - стандарти обслуговування повинні бути гнучкими, враховуючи стиль, ритм життя і роботи більшості гостей.

У робочі дні тижня з понеділка по п'ятницю, коли клієнт має обмеження у часі відвідування ресторану, пропонується бізнес-ланч меню. Асортимент і перелік страв бізнес-ланчу розроблений таким чином, що б це було різноманітно і одночасно доступно в ціні для більшості категорій споживачів. Меню пропонує вибір з двох перших і двох гарячих страв, які в 12:00 вже готові до вживання, вартість такого обіду становить 40-50 грн. без напоїв.

Спеціально для тих, хто прихильник правильного, збалансованого харчування, хто інтенсивно тренується, хто хоче схуднути і знайти спортивну фігуру ресторан пропонує фітнес-меню. Це більш, ніж 30 страв зі збалансованим співвідношенням у страві білків, жирів, вуглеводів і вказівкою калорійності. Головне завдання ресторану Цеппелін - це задоволення кулінарних бажань клієнта [42].

У готелі Орхідея в місті Генічеськ знаходиться затишне кафе, в якому пропонуються страви домашньої кухні. Тут завжди грає приємна музика, є система карооке для любителів поспівати. У кафе завжди приємна та смачні страви.

У готельному комплексі Курортний, що розташоване на Арабатській стрілці, знаходиться казкове кафе з скляним куполом, який втілює вічно щедре південне небо. У кафе-барі представлений широкий вибір блюд, напоїв і коктейлів. У гостей не виникне проблем з харчуванням, навіть якщо вони гурмани. Замість основного меню, можна замовити будь-яке блюдо з свіжих фруктів, овочів, молочних і рибних продуктів. Крім того, є спеціальне дієтичне меню. Відпочиваючи в кафе, можна насолоджуватись спілкуванням під тиху стильну музику. Також тут можна замовити вечерю при свічках, веселу вечірку, розкішний банкет, пікнік на пляжі, ділову конференцію. Увечері можна затишно посидіти у віддаленому куточку саду - біля багаття, де є все необхідне для приготування шашлику і барбекю.


.3.3 Санаторно-курортні заклади

Пенсіонат Мандарин знаходиться на узбережжі Азовського моря. Все в ньому виконано в приємному оранжевому кольорі: від червоно-оранжевого кольору декоративних стін до персикового дизайну окремих кімнат. Територія перед пансіонатом - неповторна: клумби перед входом акуратно обгороджені каменями, одна з них перетворена на дитячий майданчик. У пансіонаті є власний кафе-бар, де можна отримувати триразове харчування (воно входить у вартість проживання), але можна також замовлятити їжу собі у номер.

До пляжу недалеко - всього 100 метрів, до солоного озера - 50. Поряд з пансіонатом знаходяться і ринок, і продуктовий магазин. Тут хороший прийом таких мобільних операторів як МТС і Kyivstar.

Пансіонат Джерело здоров'я - чудовий цеглягний будинок, доглянуті квіткові клумби, дитячий ігровий майданчик Поляна казок де є: гойдалки, казкові герої, увечері в пансіонат приїжджають живі іграшки-велетні з центрального міського парку ім. Т.Г. Шевченка для фото (безкоштовно) і для ігор з дітьми.

У пансіонаті є: холодна і гаряча вода, душ і туалет в кожному номері, прекрасна їдальня, де нагодують найкращі і різноманітні страви. До моря всього 300 метрів. До водолікарні - 4 км і стільки ж до гарячого лікувального джерела. Номери розраховані на 2-х, 3-х, 4-х осіб.

З лівого боку від пансіонату знаходиться море. Пологий берег повністю складається з піску і дрібних черепашок. Особливо добре на дрібному і теплом узбережжі відчувають себе діти. З правого боку - озеро Сиваш. На всій земній кулі існує всього 4 подібних йому водойми. Грязі Сиваша мають величезні лікувальні властивості.

Пансіонат Експрес розташований у місті Генічеськ на березі Азовського моря. Пляж: дрібний ракушняк. При пансіонаті велика доглянута територія. Є їдальня, кафе-бар, танцювальний майданчик, сауна, дитячий майданчик. Всі номери із зручностями, ТБ, кондиціонерами, холодильниками. У двокімнатних люксах також телевізор, кондиціонер. Гаряча вода цілодобово. Повний пансіон, трансфер з Генічеська. Ціна залежить від сезону. Напівлюкс: 150-200 грн.; люкси: 300-500 грн.

Пансіонат Геніченська Енергія має територію - 9 га. Він розташований у мальовничій місцевості неподалік дендропарку. з рожевими Відстань від корпусів до пляжної зони 30 м, на пляжі є тіньові навіси, роздягальні, прокат спортінвентаря. До послуг відпочиваючих - їдальня з 3-х разовим калорійним харчуванням, кінотеатр, танцмайданчик, 3 бари, ігровий зал, спортивний майданчик, аптека, медпункт. Зручні сучасні 3-х поверхові корпуси з кімнатами на 2,3,4 людини із зручностями різної комфортабельності. Повний пансіон. Ціна: двомісний номер без зручностей - 120 грн., люкс: 680 грн.

Пансіонат У Світлани розташований в 200 м від пляжу, поряд з пансіонатом Текстильник і Дружба. У таверні - широкий вибір російських і українських блюд, жива музика. При пансіонаті працює бар, дискотека, автостоянка, переговорний пункт. Проживання в стандартних 3-5-місних номерах (душ і туалет у дворі) або 3-місних напівлюксах (холодильник, кондиціонер, туалет і умивальник поряд з номером, душ на 1 поверсі). Тримісний: 60 грн.; напівлюкс: 110 грн.

Бригантина - пансіонат розташований на березі Азовського моря (в 28 км. від коси Арабатська стрілка). На території пансіонату - три бари, більярд, магазин, дискотеку, стоматологічний кабінет, кінотеатр, автостоянку. Відстань до моря - 150 м. Упорядкований піщаний пляж з роздягальнями, душовими, навісами, гойдалками. Розміщення відпочиваючих туристів проводиться в комфортабельних п'ятиповерхових корпусах з двомісними і тримісними номерами зі всіма зручностями. У кожному номері є холодильник, санвузол, лоджія. У пансіонаті триразове харчування [53].

Міні-пансіонат Романтика знаходиться на в'їзді в с. Генгорка з боку Генічеська. У 2-х поверховому цегляному корпусі знаходяться номери з усіма зручностями. Пансіонат Романтика розташовани в 200-х метрах від моря, розрахований на поселення відпочиваючих в номерах класу люкс, напівлюкс і стандартних номерах (з блокової системою). У кожному блоці з 2-х номерів є свій санвузол, душ, умивальник. У кожному номері є ТБ і кондиціонер. На території пансіонату розташовані їдальня (домашня кухня), дитячий майданчик і стоянка для авто.

Пансіонат Сокіл розташований недалеко від Генічеська на піщаному березі моря на території 11 га, з площею пляжу 3,5 га. Двоповерхові корпуси різного ступеня комфортності. Номери: одно-та двокімнатні 4-х категорій. Відрізняються термінами проведення останнього ремонту і комплектацією. Є ресторан, кафе-бар і їдальня, яка забезпечує триразове харчування, що включено у вартість проживання [54].

Пансіонат Прибій розташований на косі Арабатська стрілка. Він включає 3-х поверхові добротні корпусу зі зручними, 2-х і 3-х кімнатними номерами, спортивні споруди для гри в волейбол, баскетбол, власний пляж, обладнаний, окрім навісів, душових і роздягалень, ще й гімнастичними спорудими, прекрасна набережна. Пансіонат оснащений системою безпеки з стоянкою, що охороняється.

Буквально через дорогу, знаходиться бальнеологічна лікарня, в якій лікують захворювання центральної та периферійної нервової систем, серцево-судинну систему, опорно-руховий апарат, гіпертонію, остеохондроз. Тому багато гостей Прибою за час відпочинку поправляють своє здоров'я краще, ніж в іншому санаторії [55].

Дитячий оздоровчий табір Івушка розташований в екологічно-чистій зоні, поруч з узбережжям Азовського моря. Площа території складає близько 5 га, вона має відмінне планування, освітлення та охорону. Тут розташовані двох і трьох поверхові цегляні корпуси. В кімнатах розміщуються по 5 чоловік. У них є все необхідне - ліжко, шафа, тумбочки, вішалки.

Дітям для заняття спортом надається потрібний інвентар та спортивні споруди - футбольні поля, баскетбольні та волейбольні майданчики, тенісні столи та поле для ручного м'яча. Для проведення дозвілля та відпочинку на території знаходяться альтанки, відкритий майданчик зі сценою для танців, також є кіноконцертний зал, де проводяться різні заходи та сеанси фільмів.

Табір Іллюші Кулика - це дитячий оздоровчий заклад, який знаходиться в одному з мальовничих місць узбережжя Азовського моря. Сприятливе географічне положення і чудовий клімат, ніби спеціально створені для зміцнення здоров'я дітей. Табір відкритий для всіх підлітків, але в першу чергу перевага надається сиротам, інвалідам, дітям з багатодітних сімей.

Територія оздоровчого табору ізольована, віддалена від галасливих доріг і озеленена різними насадженнями. Кімнати табору укомплектовані м'якими ліжками, підставками для взуття, тумбочками, шафами, дзеркалами. Щоб побачити море, потрібно подолати відстань в 50 метрів. Всього в таборі 280 місць.

Відпочинковий дитячий центр Орлятко знаходиться на березі Азовського моря, серед численних декоративних чагарників і квітників. Територія табору становить більше 13 га з двоповерховими кам'яними корпусами. Кімнати розраховані на чотирьох чоловік. Вони укомплектовані ліжками, шафами для одягу та тумбочками. Табір має свій власний піщаний пляж, концертний зал, дискотеку, бібліотеку і кафе.

На території дитячого оздоровчого табору Маяк розташовуються двоповерхові корпуси з парковою зоною. Табір вміщує в себе приблизно 240 дітей. У корпусах на поверсі є хол з телевізором. Номери розраховані на 3-4 чоловік і оснащені ліжками, шафами і тумбами. У цьому таборі діти можуть відпочити на пляжі, дискотеці, а також на різних спортивних майданчиках. Їдальня надає 5-разове харчування щодня.

Щороку, після закінчення школи, сотні школярів з України, Росії та інших країн, заповнюють дитячі оздоровчі табори Генічеська [56].


2.3.4 Підприємства екскурсійного обслуговування туристів

Бюро подорожей та екскурсій Генічеська створено в 1986 році Українською республіканською радою по туризму та екскурсіях за завданням Центрального Комітету Компартії України, Ради Міністрів УРСР, Укрпрофради і ЦК ЛКСМ України (Постанова від 13 серпня 1985 р. N 312).

У 1998 році реорганізовано Генічеське бюро подорожей та екскурсій, філія обласного закритого акціонерного товариства по туризму та екскурсіях Херсонтурист, яке є дочірнім підприємством Українського акціонерного товариства по туризму та екскурсіях Укрпрофтур.

На сьогоднішній день Генічеське бюро подорожей та екскурсій, будучи туроператором внутрішнього і в'їзного туризму, веде активну роботу з популяризації та просування на внутрішній ринок України та країни СНД власного туристичного продукту та туристичних послуг, вироблених на території рекреаційної зони Генічеського району. Основними напрямками діяльності Бюро подорожей та екскурсій Генічеська є:

- Прийом і розміщення туристів в кращих пансіонатах, базах відпочинку і готелях міста Генічеська і Арабатської стрілки.

- Організація дитячого відпочинку в оздоровчих установах Арабатської стрілки.

Організація корпоративного відпочинку.

Обслуговування туристів і організованих шкільних груп на розроблених екскурсійних маршрутах.

Індивідуальні екскурсійні програми.

Надання послуги трансфер.

Інформаційний супровід туристів перебуваючих на відпочинку.

Реалізація путівок в санаторії Укрпрофоздоровниці та в інші оздоровчі заклади України та Росії.

Реалізація виїзних закордонних турів від провідних туроператорів України [57].

Генічеським бюро подорожей та екскурсій розроблені і активно просуваються в інтернет просторі два проекти:

- Інформаційно-туристичний сайт www. arabat-tour.com.ua, метою якого є просування туристичного продукту і туристичних послуг Генічеського бюро подорожей та екскурсій. Головним завданням даного сайту є бажання надати туристам і менеджерам з продажу найбільш повну, актуальну інформацію про бази відпочинку, пансіонати і готі міста Генічеська і Арабатської стрілки, що дозволяє підібрати найбільш оптимальний варіант розміщення.

Інформаційно-туристичний сайт www.arabatinfo.com.ua, створено в якості квартиро-посередницького бюро для просування і популяризації туристичних послуг вироблених на території Генічеського району та Арабатської стрілки усіма суб'єктами господарської діяльності.

Бюро бере участь у підготовці кваліфікованих кадрів (екскурсоводи, агенти з організації туризму) для обслуговування туристів, що прибули на відпочинок в Генічеський район і на Арабатську стрілку.

Займається збором та систематизацією інформації пов'язаної з особливостями та специфікою організації відпочинку в м. Генічеську і приморських селищах Арабатської Стрілки.

Співпраця з Генічеським бюро подорожей та екскурсій дозволяє придбати путівки в пансіонати і бази відпочинку Арабатської стрілки за ціною стійки (без накруток і комісій), а також отримати весь пакет послуг починаючи від трансферу, прийому та розміщення груп та індивідуальних туристів, надання екскурсійного обслуговування, і закінчуючи повним пакетом послуг з проведення корпоративних заходів.

Індивідуальний підхід до кожного замовника, зручна система бронювання, професіоналізм і висока ступінь відповідальності гарантує високий рівень обслуговування та надійного партнерства [56].


.3.5 Транспортна інфраструктура

Транспорт Генічеська - це перш за все маршрутки і таксі, раніше працював порт, який служив як для перевезення вантажів, так і для перевезення пасажирів. Зараз же тільки влітку можна покататися до острова Бірючий на приватних катерах. Залізничний транспорт - поїзд до станції Новоолексіївка (у 14 км від Генічеська). Також курсує електропоїзд, який робить усього кілька рейсів на добу.

Транспорт, який працює у Генічеську за розкладом - міські маршрутки.

Це невеликі автобуси, що курсують по місту. Починають ходити з 7:00 і закінчують до 18 години. Інтервали між маршрутками близько 40 хвилин, а з 12 до 14 годин перерва в їх русі.

Центром автобусного руху в Генічеську є Автостанція. Звідси відправляються автобуси і маршрутки на Арабатську стрілку і Новоолексіївку, а також всі міжміські автобуси, що зв'язують Генічеськ з рештою світу. З Генічеська автобусами можна дістатися практично в будь-який обласний центр України.

В Генічеськ можна приїхати по залізниці. Потяги дальнього прямування в Генічеськ не ходять, тому що основна залізнична траса проходить в 14 км від міста через станцію Новоолексіївка, а звідти до Генічеська, доведеться скористатися одним з таких способів:

. Електричка Новоолексіївка - Генічеськ (дешево, досить просторо, є місце для багажу, проте ходить рідко і тільки в денний час).

. Автобус Новоолексіївка - Генічеськ (ходить частіше електрички, але можливо доведеться чекати чергового рейсу, тільки в денний час, у сезон автобуси, як правило, переповнені і розміститися з багажем досить проблематично).

. Таксі (ходить в будь-який час доби, можна замовити по телефону, демократичні ціни, вартість поїздки Новоолексіївка - Генічеськ - 35 гривень).

Стоянки таксі:

. На автостанції (провулок Казакова 6);

2. На площі біля пошти (кут вул.Леніна та проспекту Миру);

3. Поряд з універсамом Лакомка (кут вул.Леніна і вул.Воровського);

. Біля входу на ринок з боку Проспекту Миру (перетин пр.Миру і вул. Гоголя);

. На площі перед будинком 10 по вул. Курасова (мікрорайон);

6. Близько головного входу на ринок з вулиці Махарадзе;

. Перехрестя вул. Махарадзе і вул.Кірова.

Ще одним засобом пересування є таксисти-приватники. Всі поїзди, що прибувають на станцію Новоолексіївка, зустрічають таксисти-приватники прямо біля вагонів, в будь-який час доби. Ціни у них вищі, ніж у легальної служби таксі, але теж цілком адекватні. А пересуватися по місту і його околицях можна або на автомобілі, або пішки.

Отже, таксі на сьогодні самий швидкий, зручний, демократичний і комфортабельний транспорт в Генічеську. Тут працює служба радіофікованого Таксі 1553. Хоча більшість таксі - це автомобілі радянського виробництва (в основному ВАЗи), але є й сучасні автомобілі. Відстані, які доведиться долати в Генічеську і його околицях, як правило невеликі: від декількох кілометрів (поїздки по місту) до декількох десятків кілометрів (поїздки по Арабатській стрілці). Водії ввічливі, спокійні й доброзичливі люди [58].

Інфраструктурні ресурси міста Генічеськ забезпечують туристів підприємствами розміщення, кращими з яких є: готелі Наріман, Орхідея, Білий лебідь; підприємствами харчування: кафе Анжеліна, ресторан Цепелін; санаторно-курортними закладами: пансіонати Мандарин, Джерело здоровя, Енергія, Бригантина; підприємствами екскурсійного та транспортного обслуговування.


.4 Інвестиційні ресурси


Основними інвестиційними проектами, що викликають інтерес і сприяють розвитку міста Генічеськ та його популяризації у сфері туризму є такі проекти:

- Створення багатофункціонального геотермального реабілітаційного містечка Inter Medical Eco City (обсяг інвестицій в 2012 році відповідно до меморандуму про співпрацю - 300,0 млн. грн., Реалізує проект ТОВ Міжнародна клініка відновного лікування ).

Проект створення реабілітаційного містечка Inter Medical Eco City в Генічеську, можливо, отримає статус Національного.

Крім статусу реабілітаційного містечка, в рамках реалізації цього проекту у Генічеська, можливо, з'являться свій регіональний аеропорт і сучасна автомагістраль.

В першу чергу, те, що зараз будується на території 50 га, складається з будівель загальною площею 35 тис. кв. м, в тому числі реабілітаційний центр на 500 місць для хворих інсультом, радикулітом, які постраждали від аварій. До будівель підведені всі комунікації.

В цілому весь комплекс клініки буде побудований на земельній ділянці площею близько 350 га, виділених клініці в довгострокову оренду в листопаді 2005 року. До складу міжнародної клініки увійдуть санаторії на 3,6 тис. місць; готелі на 1,2 місць; пансіонати на 3,5 тис. місць; комплекси з міні-готелів з ресторанами національних кухонь, диско-і більярдними клубами, казино, баром-рестораном; а також кемпінг на 900 місць і медичний коледж на 500 учнів [60].

- Будівництво аквапарку Cлон (загальний обсяг інвестицій - 90,0 млн. грн., для завершення будівництва - 45,0 млн. грн, передбачено створення 150 нових робочих місць, реалізує проект ТОВ Аква - Столиця ).

Для Херсонщини втілення цього проекту є значним кроком вперед в галузі розвитку туризму Арабатської cтрілки зокрема та туристичної сфери області взагалі. У проекту є іноземні інвестори, які ним зацікавлені, і готові вже через місяць надати кредит у розмірі 5 млн. євро для завершення будівництва аквапарку, яке на даний момент виконане лише на 50%. Аквапарк передбачає можливість одночасного відвідування однієї тисячі трьохсот чоловік.

Генеральним планом передбачено будівництво на відведених чотирьох гектарах землі, чотирьох веж з девятнадцятьма гірками та чотирма приймальними басейнами, одним загальним басейном, дитячим басейном, спортивними майданчиками та окремою парковкою площею десять тисяч квадратних метрів. Проектування та виготовлення самих гірок було виконано сертифікованою в Україні турецькою компанією Pol-Kar м. Анталія, яка відмінно зарекомендувала себе, як у Туреччині, так і за її межами.

Завершити будівництво планується в строк до 15 травня 2012 року. Якість послуг, що надаватимуться в аквапарку відпочиваючим буде на рівні світових стандартів. За розмірами території та кількістю одночасного відвідування - це буде один із самих великих аквапарків в Україні та першим в Херсонській області [60].

Будівництво торгово-готельного комплексу Лелека (обсяг інвестицій - 30,0 млн. грн., Передбачено створення нових 78 робочих місць, реалізує проект МПП Лелека) [62].

Реалізація інвестиційних проектів у місті Генічеську Херсонської області передбачає залучення інвестиційних коштів у регіон, сприяє встановленню сприятливих умов для розвитку туризму та відпочинку, як на самій Арабатській стрілці так і в цілому в області, подовженню тривалості курортного сезону, розвитку та впровадженню новітніх технологій, створить близько 200 робочих місць, що є досить значною цифрою.


РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА АТРАКТИВНОСТІ, ПРИВАБЛИВОСТІ ТА УНІКАЛЬНОСТІ ОБЄКТІВ ПОКАЗУ ТА ДОЗВІЛЛЯ МІСТА ГЕНІЧЕНСЬК


Генічеськ - місто багате своїми розвагами і дозвіллям. Крім численних пляжів Генічеська, відпочиваючі можуть відвідати різноманітні місця для проведення свого вільного часу. В межах міста маса нічних клубів, дискотек і кафе. Тут є більярд, настільний теніс, тренажери, футбольні та волейбольні майданчики, комп'ютерні ігри. На морі пропонуються гірки, водні атракціони, риболовля.

Відпочиваючи у Генічеська та на Арабатській стрілці, також можна відвідати всесвітньо відомий заповідник Асканія-Нова, Азово-Сиваський національний природний парк (о. Бірючій), страусину ферму, контактний зоопарк. Також щороку проводяться відомі фестивалі, тікі як: Всеукраїнський фестиваль національних культур Таврійська родина. Під його прапором збираються представники різних національностей з усіх куточків України, Молдови, Білорусі, Росії. Завершується фестиваль гала-концертом, де можна побачити, почути а головне відчути багатонаціональне розмаїття талантів, які населяють Таврію, і гостей з інших країн. Міжнародний фестиваль танцювального мистецтва Зірки Арабату, фестиваль аматорського кіно Кінокіммерія.


.1 Атрактивні обєкти


.1.1 Фестивалі

Всеукраїнський фестиваль національних культур Таврійська родина був заснований у 1993 році у місті Генічеськ. Проводиться у серпні під патронатом Міністерства культури і туризму України, за підтримки управління культури і туризму Херсонської обласної державної адміністрації, Херсонського обласного центру народної творчості, Генічеської районної державної адміністрації. У фестивалі беруть участь 34 національних колективи, понад 400 представників із 6 районів Херсонської області, 8 областей України - Полтавської, Івано-Франківської, Луганської, Харківської, Рівненської, Запорізької, Закарпатської, Херсонської областей та АР Крим і художній колектив з Литовської Республіки. У рамках фестивалю заплановані такі заходи: театралізоване ігрове шоу Посвячення в члени Родини, виступи на базах відпочинку, окремі виступи солістів, презентація національних повірїв, гала-концерт, феєрверк [63].

Урочисте відкриття та творчі зустрічі художніх колективів Всеукраїнського фестивалю культур національних меншин Таврійська родина проходили на території дитячого оздоровчого табору Днєпр. По закінченню урочистої церемонії відбувся виїзд художніх колективів з концертними програмами до баз відпочинку Арабатської стрілки. По закінченню фестивалю відбувся святковий феєрверк [59].

Міжнародний фестиваль танцювального мистецтва Зірки Арабату міста Генічеськ проводиться на початку червня кожного року на сонячному узбережжі Арабатської стрілки, тоді вона наповнюється святковим настроєм, веселим гомоном, щасливою усміхненою молоддю.

Членами журі фестивалю є ведучі хореографи України та країн дальнього і ближнього зарубіжжя. На свято зїжджаються зірки сцени і естради, у рамках фестивальних заходів проводяться майстер-класи, семінари, бізнес-конгреси, конкурс краси Міс Генічеськ.

На базі оздоровчого комплексу Енергія, що на Арабатській Стрілці, проходили змагання серед кращих колективів із сучасного танцю. У конкурсній частині брали участь діти, юніори, дорослі із 20 областей України: Вінницької, Донецької, Київської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Черкаської, Дніпропетровської, Луганської, Рівненської, Сумської та Автономної Республіки Крим.

На стадіоні Будівельник, що у місті Генічеську, відбувся гала-концерт кращих танцювальних колективів. Гостями гала-концерту були кращі танцюристи проекту Танці з зірками Влад Яма, Олена Шоптенко, Руслана Писанка, Микола Коваленко [40].Міжнародний фестиваль аматорського кіно Кінокіммерія пройде з 30 вересня до 3 жовтня на Арабатській стрілці. Фестиваль у зазначені терміни відбудеться в пансіонаті Експрес.

Всього, за даними журі, у програмі фестивалю будуть представлені 110 робіт з 14 країн.

Гран-прі фестивалю включає вручення Золотої медалі UNICA, диплому і грошової винагороди у сумі 2,5 тис. грн.

Нинішнього року серед номінацій фестивалю: Краще режисерське рішення (авторська ідея, втілення), Краща операторська робота, Кращий фільм, створений дитячими студіями, школами, Приз глядацьких симпатій, Кращий однохвилинний фільм. Переможці даних номінацій одержать по 2 тис. грн.

Також будуть присуджені додаткові нагороди: За актуальність теми та її вдале висвітлення, За вдале висвітлення теми патріотизму, За вдале висвітлення молодіжної теми на кіноекрані, За вдале висвітлення екологічної тематики на кіноекрані, За високе поетичне висвітлення теми любові до свого рідного краю і За творчий пошук у висвітленні теми гармонії людини з дійсністю.

Окрім основних і додаткових нагород VI фестивалю Кінокіммерія передбачені нагороди за певні творчі успіхи у створенні фільмів з врученням дипломів фестивалю за окремим рішенням журі фестивалю.

За окремим рішенням журі фестивалю з кращих фільмів фестивалю Кінокіммерія будуть наперед обрані фільми, які можуть бути номіновані на участь у 74-му Міжнародному фестивалі незалежного кіно UNICA, який проходитиме в серпні 2012 року у м. Русе (Болгарія). Остаточне рішення щодо фільмів, які представлятимуть Україну на 74-му Міжнародному фестивалі UNICA, буде оголошено оргкомітетом фестивалю Кінокіммерія до 1 лютого 2012 року.

Фестиваль проводиться за організаційної підтримки Національної спілки кінематографістів України, обласного управлінням культури і туризму, Херсонського комунального підприємства Кіновідеопрокат.

Крім того, у рамках фестивалю пройде ІV Всеукраїнський фотоконкурс Кіно, де будуть представлені роботи з популяризації аматорського і професійного кіномистецтва мовою фотографії [60].


3.1.2 Садиби

Садиба Затишний дворик у Генічеську пропонує кімнати розраховані на поселення 2-3-4 чоловік. Затишний дворик дійсно затишний, озеленений і тінистий. В наявності є кухня для самостійного приготування їжі. Цілодобово працює душ з гарячою водою, зручності на території. До моря, Генічеського міського ринку і до найближчого магазину від 3 до 10 хвилин пішки. У дворі безкоштовне місце для парковки авто. Є дитяча пісочниця. Господарі зустрічають своїх гостей на авто чи залізничному вокзалі і провожають до садиби.

Садиба У дядька Василя пропонує відпочити в Генічеську в 5-ти хвилинах ходьби від берега моря. Поруч ринок, магазини, кафе. До послуг відвідувачів: окремі затишні 2-х, 3-х, 4-х місні кімнати з телевізорами і без. Кухня на 1-2 сім'ї з газовою плитою і холодильником. В номері люкс є кондиціонер, ТВ, холодильник, санвузол. У дворі літні душі, санвузли.

Є дитячий майданчик, камін, шашличниця, альтанка для відпочинку. На території засіяна газонна трава, двір частково викладений плиточкою. В наявності місце для парковки авто. За домовленістю господарі зустрічають туристів на станції в Новоолексіївці з поїзда, або в Генічеську на автовокзалі.

Садиба У Тетяни знаходиться у місті Генічеськ по проспекту Миру,133. У садибі є окремі затишні кімнати на 2 -3 -4 людини, укомплектовані меблями (ліжка м'які), посудом, білизною, є можливість додати телевізор (супутникове ТБ). Поруч у дворі знаходиться кухня (холодильники, газові плити, мийки, столи і шафи з посудом), їдальня зі столиками, в окремому блоці душові та туалети. Є місце для стоянки автомобілів, дитячий куточок з пісочницею, альтанка для відпочинку, місце і все необхідне для приготування шашлику. До пляжу і ринку 5-7 хвилин ходьби, поряд знаходиться продовольчий магазин, аптека, банкомати. Також для вибагливих відпочиваючих є номери з усіма зручностями. У номерах кондиціонери, телевізори з супутниковим телебаченням, нові м'які меблі, окремі санвузли - душова кабінка, туалет, умивальник, гаряча вода постійно, невеликі кухні з газовою плитою, холодильником і кухонними меблями. У кімнатах на другому поверсі є тераса зі столиками [58].

Садиба Білі зорі - це свіже повітря, екологічно чисті овочі і фрукти. Господарі садиби пропонують своїм гостям прекрасні умови для відпочинку, і невисокі ціни. Літом 25 гривень за добу, з однієї особи. Ціна обіду 50 гривень, сніданок на замовлення.

Вілла Grande розташована в центрі курортного міста Генічеськ в 50 метрах від пляжу. На упорядкованій територии є гойдалки, альтанка, садовий камін з мангалом. У їдальні організовано 3-х разове харчування за ціною 100 грн. в день. Є парковка для автомобілів. Діти до 3-х років - безкоштовно, від 3 до 12 - знижки!

Марійкіна садиба - це будинок з всіма зручностями, великий двір з фруктовими деревами, басейном, альтанками, дитячим майданчиком, мальовничими клумбами і городом, де все можна спробувати. Глиняні кішка, корова, кінь поряд з бричкою, гігантська рогатка - потішать гостей. Господарі проводять екскурсії і прогулянки круглий рік. Садиба приймає одноразово або одну сім'ю, або компанію до 8 чоловік. Одноденні екскурсії - до 50 чол [62].


.1.3 Обєкти дозвілля

Відпочинок на Азовському морі, зокрема в Генічеську та на Арабатській стрілці, як відомо, має ряд переваг. Море з надзвичайно малою глибиною, сприятливе географічне положення і погодні умови, сонячні пляжі. Проте, крім численних пляжів Генічеська, відпочиваючі можуть відвідати різноманітні місця для проведення свого дозвілля.

В межах міста маса нічних клубів, дискотек і кафе. Одним з найпопулярніших місць серед молодого покоління, є нічний клуб Манхеттен. Заклад знаходиться в центрі міста, в ньому часто влаштовують тематичні вечірки із запрошеними ді-джеями. У Генічеську є ще кілька клубів - Озон, Золота рибка. Є нічні пляжні дискотеки.

Для людей, що люблять більш спокійного відпочинку, у Генічеську теж знайдуться місця з розвагами. До послуг відпочиваючих, вечорами працює парк в центрі міста імені Тараса Григоровича Шевченка, де проводяться різноманітні вікторини, гуморини і конкурси, в яких можна виграти багато різних подарунків. По території парку ходять гігантські м'які іграшки - улюбленці малечі. З іграшками можна сфотографуватися, жартувати і грати, вони завжди відповідають кожній дитині взаємністю. Діти можуть також повеселитися на гойдалках, каруселях, атракціонах, водних гірках і колесі огляду. Любителі водних атракціонів можуть скористатися: катамаранами, скутерами, бананами, польотами на парашутах.

Вечірні години можна провести в кінотеатрі Генічеська, або відвідати кафе і ресторани. А можна купити екскурсії: до Національного біосферний заповідник Асканія - Нова, екскурсії по морю уздовж Арабатської стрілки, а також по всьому Криму.

Для активних туристів теж знайдуться будь-які розваги. На території пансіонатів є кінотеатри, концертні майданчики, луна-парки, ресторани, магазини, парки атракціонів, басейни. На острові Бірючому розташований Азово-Сиваський національний природний парк, який також запрошує туристів - любителів природи. Між Щасливцеве і Стрілецькою знаходиться контактний зоопарк - перший на Арабатській стрілці. Контактним він називається тому, що клітки з тваринами розміщені дуже близько до відвідувачів і при бажанні до тварини можна легко дотягнутися рукою і погладити. Деякі тварини: лами, ослики, поросята, поні, коні взагалі знаходяться на території без обмежень своєї свободи. Столики в невеликому кафе зоопарку розміщені навколо водойми, в якій плавають гуси, качки і пелікани. Зоопарк нараховує близьким 150 представніків тваринного світу, Серед яких: ведмідь, верблюди, лами, вовки, страуси, павичі, фазани, чорнобурки, макаки. Позитивні емоції викликають кумедні мавпи, єнот-полоскуни, поважні леви.

Ще однією цікавою розвагою є відвідування страусиної ферми, яка розташована на території пансіонату Валок. Це одна з перших страусиних ферм в Україні.

У гостей є можливість поспостерігати за цими дивовижними птахами. Адже страус (африканський страус) - найбільша в світі птах, а до того ж - страус має дуже багато цікавих особливостей, досягнень і загадок, про які розповідає екскурсовод на території ферми.

Найцікавіші з них:

страус - найбільша птаха у світі, зріст якої сягає 2,70 метра, а вага - 170 кг;

- страус - птах нелітаючий;

- страус - найшвидший птах (враховуючи швидкість пересування по землі - біг) - досягає швидкість до 70 км / год;

- страус не ховає голову в пісок - це міф;

страус - птах довгожитель - живе до 70 років;

- страус - дуже добре переносить холод;

страусине яйце - найбільше яйце птиці, вага якого досягає до 2 кг, а діаметр - 15-20 см, яке замінює 30-36 курячих яєць;

страусине м'ясо - дієтичний продукт, в якому кількість холестерину і

жирів найменше з інших видів м'яса.

Також в кафе пансіонату можна скуштувати ексклюзивні страви з м'яса та яєць страуса, приготовані шеф-кухарем. Для дітям буде цікавий зоокуточок, в якому живуть: кролики, козенята, ослики, цесарки, павичі, в'єтнамські поросята і коні [63].

Місто Генічеськ та Арабатська стрілка відомі своїми фестивалями Таврійська родина, Зірки Арабату, Кіноккімерія, де можна отримати задоволення від співу, танців, музики та веселощів. У межах міста також є безліч клубів, дискотек і кафе. Для людей, що люблять спокійний відпочинок, у Генічеську працює парк імені Тараса Шевченка, де проводяться різні вікторини, конкурси, є каруселі, гойдалки, атракціони, водні гірки для дітей.

Для активних туристів пропонуються розваги, такі як: водні атракціони, скутери, катамарани, парашути, боулінг, футбол. Отже, туристичні атракції Генічеська задовольнять найвибагливіших відвідувачів міста.


3.2 Пропоновані тури та маршрути міста Генічеськ Херсонської області


3.2.1 Пропоновані тури

У Генічеському районі туристам пропонують різні види турів: культурно-пізнавальні, лікувальні, кінні, велосипедні, автомобільні, та ін. У туристів є можливість здійснити індивідуальні тури та екскурсії за ексклюзивними програмами.

Найбільшою популярністю у Генічеському районі користуються культурно-пізнавальні тури, де туристичними обєктами виступають як природні так і історико-культурні памятки.

Екскурсійний тур по місту Генічеськ та Арабатській Стрілці найкраще, мабуть, починати з Генічеської гірки, звідки відкривається мальовнича панорама Арабатської стрілки, сріблисті лимани Сиваша й, залежно від погоди, то синє, то опалове, то зеленувате море. Також протока Тонка, на дні якої лежить остів затонулого колись ранньосередньовічного судна. Тут же, буквально під ногами, на не занадто великій глибині, іде один з катакомбних ходів. Якщо вірити легендам, то в катакомбах скіфи приховували військовий видобуток, а після перемоги над царем Дарієм, тут були заховані коштовності. Обсяг їх, у перерахунку на сучасну тару, склав би 16 залізничних вагонів.

Ліворуч можливо на ділянці розмитому морем, лежав колись грецький гордий Неонтихос. Це був транзитний порт, що відіграв не останню роль у торгівлі з Афінами. За свідченням В.Ф. Кондараки, Приазов'я й Східний Крим на рубежі ер, протягом 800 років, були головною їхньою житницею. У рік вони поставляли один мільйон пудом зерна, а також солону рибу. Це не раз рятувало греків від голоду, особливо в період воєн. Пшениця, що виросла на цих землях, в окремі роки мала до 42% клейковини, у той час, як у знаменитих тоді єгипетської й палестинської, цей відсоток не перевищував 37%. Поряд із продовольством, звідси поставлялися й раби.

Існує переказ, що після смерті Ісуса Христа, апостолові Андрієві Первозванному випало місіонерство в Скіфії. Обійшов він усі поселення півночі Меотиди, отже, і Неонтихос. Якщо це дійсно так, то зерна християнства в наших краях були посіяні безпосередньо учнем Христа й задовго до хрещення Русі. У ХІІІ столітті ці землі були завойовані татарами, що утворили згодом свою державу - Кримське Ханство. Для туристів цікавим тут є степова його частина, де утворювався Східний Ногай, і де розташовувалося місто-попередник Генічеська.

За словами Тунманна: Тут влада Хана ніколи не була достатньою, щоб тримати цей народ у покорі. Вони живуть у наметах, ведуть кочове життя й мало займаються землеробством. Схильні до грабежу, але не вбивають нікого дарма й охоче продають бранців. Взагалі, вони гостинні, дають безкоштовно, що мають… Це самі хоробрі з татар… Вони магометани, нікого не переслідують через його релігію й не намагаються обертати інших у свою віру… Матері щодня купають малих дітей у солі-ропі, щоб шкіра зробилася грубою й менше страждала від холоду, коли прийде в походах узимку перепливати ріки й протоки…

Генічеськ і Арабатська стрілка не раз виявлялися на шляху важливих історичних подій. В 1737 році тут пройшла на Крим армія генерал - фельдмаршала П.П. Ласси, а в 1771 році, у тил турецьким військам - корпус генерал-майора Щербатова. Ряд подій, що тут відбувся, також пов'язаний з іменем Суворова.

Прагнучи до підриву економіки Ханства, Росія в 1778 році вивела із Криму більше 30 тисяч православних греків. Одна з колон переселенців рухалася по Арабатської Стрілці на Генічеськ. Тут був проведений і перший вдячний молебень За щасливий кінець греків із Криму. Керував усією операцією Олександр Васильович Суворов. Був він тут і коли інспектував фортеці. А коли в Криму спалахнуло татарське повстання, з Херсона на придушення було спрямовано три козачі полки. На чолі із Суворовим вони рушили прискореним маршем по стрілці на Салхат (селище Старий Крим) і Карасу-Базар (місто Білогірськ). Повсталі розбіглися, а трохи пізніше на Білій скелі був підписаний акт про добровільне приєднання Криму до Росії.

Під час Кримської війни 1853-1856 р.р. місто Генічеськ було одним з найближчих тилів російської армії. Тут розташовувалися склади з більшим запасом провіанту й фуражу.

Генічеський загін військ півроку протистояв кораблям і десантам супротивника, який усіма силами намагався відрізати Крим від Росії, щоб позбавити його підживлення з півночі. Одним з командирів загону була талановита людина й воєначальник, князь Лобанів-Ростовський - випускник Імператорського Московського університету, що встиг повоювати на Кавказі. Це при його участі невеликими силами була відбита перша й найдужча ворожа атака на місто. І хоча було ушкоджено багато казенних і приватних будинків, затоплено на рейді 11 грецьких і фінляндських пароплавів, основний задум супротивникові все-таки не вдався. Щоб не пустити флот супротивника до Чонгару, у протоці Тонкому були затоплено 28 суден. За командування генічеським загоном і захист Чонгара, князь був нагороджений Золотою шаблею.

Продовживши екскурсію, пройдемо через сквер Слави. Колись тут була площа, на якій в 1822 році побудували храм Успіня Божої Матері. Під час вищезгаданого обстрілу міста він був сильно ушкоджений, тому, в 1857 році будується новий дерев'яний храм, а в 1870 - на цьому ж місці - з керченського каменю, спорудили Успенський кафедральний собор із дзвоном в 107 пудів (1,7 тонни). У радянські роки, в епоху войовничого атеїзму, храм був зруйнований дощенту.

Через центр міста, проїхавши на вулицю Червоного жовтня у дворі видно Будинок культури. Він був побудований на початку минулого століття. Це був знаменитий театр Гігант. Тут працювала чудова аматорська трупа, регулярно ставилися спектаклі, а влітку гастролювали заїжджі артисти. У цьому театрі врочисто святкувалося трьохсотріччя Будинку Романових.

Улітку 1912 року тут відбувся курйозно-комічний випадок з 18-літнім Леонідом Утьосовим і його трупою. Гастрольна трупа артистів прибула в Генічеськ. Але публіка в театр не йшла. Тому, щоб збільшити збори, потрібно було придумати що-небудь екстраординарне. Щаслива думка зробити свого танцюриста жителем екзотичних країн рятувала ситуацію. Афіші повідомили, що в театрі починає гастролювати бразильський негр Джон Джонсон. Генічани, можливо, вірили в бразильця не більше, ніж самі артисти, але цікаво було глянути, що ж покажуть.

У післявоєнні роки в театрі Гігант працювала професійна трупа. Майстерність її артистів не тільки не уступала Херсонському театру, але найчастіше перевершувало його. У стінах Гіганта починав свою блискучу діяльність відомий кінооператор, лауреат Сталінської премії, Сергій Якович Уралов. З його участю створювалися такі фільми, як Олександр Невський, Хлопець із нашого міста, Тринадцять. У центрі міста, по вулиці Леніна, там, де зараз кафе Манхетен-Експрес, до революції було фойє ще одного театру Ренесанс. Тут починав свій трудовий шлях відомий кінооператор, двічі лауреат Державної Премії, Заслужений діяч мистецтв РСФСР - Михайло Мойсейович Глидер.

При виході знадвору Будинку культури, по праву сторону, відкривається вид на Храм Різдва Пресвятої Богородиці. У колишні роки він перетерпів два закриття з розгарбуваннями й руйнуваннями.

В 1990 році були відновлені, нарешті, його купол і барабан, а в 2003 році прибудована дзвіниця.

Перетнувши навпростець сквер проспекту Миру, вийдемо до дороги, що веде до спорткомплексу медучилища. Колись тут був центральний в'їзд у двір одного з найбільших на Україні млинів, що належав Я.О.Тронику. Випускав млин великий асортименти високосортного борошна. Словник Брокгауза й Єфрона за 1914 рік повідомляє, що кращі у світі макарони - італійські спагеті, а кращі італійські спагеті виготовляються з Генічеського борошна.

Млин проіснував до Великої Вітчизняної війни. Під час окупації він був зруйнований, а після війни знесений. Міцність кладки із червоної цегли була така, що ці руїни не піддавалися розбиранню, і при зносі їх доводилося підривати.

Поруч із млином були хлібні комори. Під час війни німці містили в них наших військовополонених. Місцеві жителі неодноразово надавали їм допомогу у втечі з неволі. Один із цих комор уцілів до тепер - він знаходиться поруч із магазином Тріумф.

Найбільший темп будівництва в дореволюційну епоху Генічеськ мав наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття. Про стиль адміністративної забудови можна судити по вцілілих будинках банків: (банк Аваль (Санкт-Петербурзький комерційний) і Управління юстиції (Кустарний банк)). До революції існувала й спеціальна вантажопасажирська лінія: Генічеськ - Глазго.

Далі проїхавши по проспекту Миру, і звернувши ліворуч, вулиця Махарадзе приведе у міський парк ім. Т. Г. Шевченка. Закладений він був на безводному пустирі в 1936 році комсомольцями шкіл. Воду для поливу носили здалеку, вручну. Під час війни парк був майже повністю вирубаний окупантами. Тут, у парку, знаходиться братська могила радянських воїнів, що загинули в боях за Генічеськ. Щороку, 9 травня, жителі від малого до великого приходять сюди, щоб вшанувати пам'ять захисників Батьківщини й згадати про страшні дні минулої війни [40].

Арабатська Стрілка - вузька і довга коса, що простягнулася майже на 120 км від Генічеська у Херсонській області до Керченського півострова Криму. В адміністративному відношенні південна частина Арабатської Стрілки належить Автономній Республіці Крим, а її північна частина - Херсонської області. Уздовж коси розташовані села Генічеська гірка, Щасливцево, Стрілецьке.

Сьогодні Арабатська стрілка - це унікальне місце відпочинку та оздоровлення. Північна, ширша і піднесена частина Арабатської Стрілки, містить озера Чекракське і Генічеське, в яких ведеться видобування солі.

Протягом 16-го і 17-го століть косу неодноразово використовували для нападів на Крим, спочатку запорізькі, потім донські козаки. Вона багато разів ставала місцем військових дій. Тут знаходиться Арабатська фортеця (Арабат)- зведена близько трьохсот п'ятдесяти років тому. Фортеця має форму неправильного багатокутника. Вона обнесена високою і могутньою оборонною стіною з виступами - бастіонами, гарматними бійницями, укріпленими воротами і прихованою хвірткою - патерна. До стіни примикає глибокий рів, який при необхідності заповнювався морською водою. Всі оборонні споруди добре збереглися на відміну від внутрішнього кріпосного двору, будівлі якого розібрали на камінь жителі сусіднього села Арабат.

Цитадель вперше випробувала хоробрість російського солдата 17 червня 1771 під час російсько-турецької війни. Тоді один із загонів армії В.М. Долгорукова, очолюваний князем Щербатовим, подолав за чотири доби 110-кілометровий шлях по безлюдній і безводній Арабатській стрілці і зухвалим штурмом заволодів фортецею. Пізніше про фортецю згадали тільки під час Кримської війни. Після невеликого ремонту в ній розмістили гарнізон з артилерійськими знаряддями. У 1855 році цей гарнізон прийняв бій з англо-французької ескадри і перешкодив висадці десанту, який повинен був перерізати комунікації, що зв'язували Крим з Росією. З тих далеких часів фортецю остаточно втратила своє значення.

У суворі роки Громадянської та Великої Вітчизняної воєн, район, прилеглий до фортеці, був сильно укріплений. Звідси розпочиналися Акманайські позиції. Ковпаки дотів з темними очницями амбразур і зараз ще маячать серед степової рівнини. Неподалік знаходиться Акманайський вал, насипаний імовірно для захисту від скіфів близько двох з половиною тисяч років тому. Він зберігся погано.

З високих кам'яних стін фортеці відкривається огляд ближніх і дальніх околиць. Перший великий населений пункт в херсонській частині Арабатської стрілки - село Стрілецьке. Раніше воно називалося Чокрак по невеликому солоному озері, розташованому неподалік. У села доопрацьовується газове родовище. Природний газ, видобутий з свердловин, пробурених на суші і в морі - зі спеціальних платформ, добре відомих з берега, по газопроводу, прокладеному через Сиваш, надходить до Криму. Стрілецьке пов'язане автобусним сполученням з Генічеськом.

Село Стрілецьке майже непомітно переходить в село Щасливцеве. За ним знаходяться Генічеська Гірка і Генічеськ. У Генічеській Гірці в 1982 році споруджено меморіал морякам-артилеристам, що відбив спробу гітлерівців прорватися до Криму по Арабатській стрілці в 1941 році.

Все азовське узбережжя між Стрілецьким і Генічеської Гіркою щільно забудовано дитячими оздоровчими таборами, базами відпочинку та пансіонатами. На базі Північно-Сиваського родовища гарячих мінеральних вод працює водолікарня.

З Генічеської Гірки в Сиваш виступає великий півострів складної конфігурації висотою до сімнадцяти метрів, використовуваний радгоспом Азовський для випасу худоби та вирощування зернових культур. Окремі частини півострова називаються Генічеський Кут, Чонгарській Кут, Семенівський Кут і Коянловскій Кут. У центрі півострова знаходиться Генічеське солоне озеро, в якому здавна добували поварену сіль.

В даний час по Арабатській Стрілці проходить шлях з Генічеська на Керченський півострів Криму. На косі йде активне будівництво пансіонатів, баз відпочинку, готелів, а також видобуток солі. Відокремлюючи затоку Сиваш від Азовського моря, Арабатська стрілка дає можливість з'єднатися цим водам через невелику протоку Тонка. Внаслідок цього у Сиваші в 16 разів зростає концентрація солі за рахунок природного випаровування, коли вода рухається уздовж коси з півночі на південь. Щорічно Сиваш з Азовського моря отримує майже 12 мільйонів тонн різних солей - з'єднань брому, натрію, магнію та інших цінних мінералів. Не так давно на Арабатській стрілці були виявлені мінеральні води, які пройшли дослідження в Українському НДІ курортології та фізіотерапії. Ці води успішно використовуються для лікування.


.2.2 Пропоновані маршрути

Маршрут По Арабатській Стрілці та Присивашю - це автобусний маршрут з відпочинком на березі моря Арабатської стрілки. Схема маршруту Херсон - Генічеськ - Генгірка або Щасливцеве. Початок в місті Херсоні, екскурсія по місту. В Генічеську - відвідування музею; екскурсія по місту; відвідування присадиби гончара Шпака; екскурсії на острів заливу Сиваш; знайомство з унікальним ландшафтом; екскурсія на Генічеські солепромисли; е на косу Бірючий острів - відпочинок на морському узбережжі; пішохідна екскурсія по острові; риболовля на Азовському морі, полювання. В Генгірці або Щасливцеві - відпочинок на морському узбережжі в одному із пансіонатів. Повернення до Херсону.

Спеціалізований маршрут з елементами екстремального туризму: 100 км перехід по косі Арабатської стрілки у Крим із зупинками на хуторах у центральній частині коси, і знайомство з традиційним побутом рибалок.

Автобусний маршрут Асканія-Нова з екскурсією по фальц-фейнівських місцях за межами Асканії-Нової (села Червоний Чабан, Перекоп і Хорли) та відпочинком на морі у Хорлах або Скадовську. Початок маршруту в Херсоні. Після Асканії-Нової маршрут продовжується у напрямку Генічеська й Арабатської Стрілки (Генічеськ - Генгірка - Щасливцеве).

Туристичний маршрут Заповідний Південь починається з міста Херсон

Асканія Нова - Арабатська стрілка - Бирючий острів - Озеро Сиваш - Херсон.

Тривалість туру - 3 дні.

Південь України вражає багатством унікальних представників флори і фауни. Мандрівка до біосферного заповідника Асканія Нова - унікальна можливість потрапити до дивовижного куточку природи, єдиної у Європі первозданної ділянки степу. Тут на власні очі можна побачити звірів у максимально наближених до вільних умовах проживання, почути голоси рідкісних птахів та подивитися на надзвичайно багате зібрання унікальних рослин.

Дивовижний заповідний світ відкриється на Бирючому острові - перлині Азово-Сиваського національного заповідника, землі, що сповнена вільним рухом, сонцем та життям. Тут панує царство благородних оленів, що пристосувавшись до унікальних умов острова, дали світові новий вид - Бирючий олень. Рідкісних звірів та птахів можна зустріти на кожному кроці. Неймовірне за площею українське мертве море - Сиваш дивує мінеральними багатствами та гамірним пташиним життям.

День 1- зустріч групи у Херсоні на вокзалі о 10:15

Виїзд до Біосферного заповідника Асканія Нова. Екскурсія до зоологічного парку та дендропарку;

-Переїзд на Арабатську стрілку;

Поселення в пансіонаті Київська Русь з розміщенням у дво- і тримісних номерах з вигодами;

Вечеря, вільний час

День 2 - Сніданок;

-Ексклюзивна екскурсія на Бирючий острів - година катером у відкритому морі, сафарі на відкритій машині уздовж пасовищ представників тваринного світу острова;

Екскурсія по Арабатській стрілці уздовж Сивашу, до соледобувного заводу, гейзера і басейнів з термальними водами;

Вечеря, вільний час.

День 3 - сніданок. Виселення з пансіонату

-Трансфер в Асканію-Нову;

Виїзд на машинах у заповідний степ. Огляд копитних представників фауни у відкритому степу;

Приїзд в Херсон;

Оглядова екскурсія по місту;

Прогулянка на човнах у Дніпровські плавні (факультативно);

Від'їзд.

На нашу думку, для кращого ознайомлення з Генічеським районом варто відвідати пропоновані тури та маршрути цього регіону.


.3 Проблеми та перспективи розвитку туризму у місті Генічеськ Херсонської області


Генічеськ має хороші перспективи для того, щоб стати економічно і соціально розвиненим містом Україна. Перш за все цьому сприяє те, що місто знаходиться на узбережжі Азовського моря, перебуваючи біля найдовшої піщаної коси Європи, на якій до того ж розташовані 3 унікальних цілющих джерела, також Генічеськ стоїть на недосліджених до сих пір повністю катакомбах турків, які за чутками заповнені золотом в основі. Місто має багату історичну спадщину, сприятливий клімат для лікування та оздоровлення людей (за сезон було оздоровлено 67 ветеранів Великої Вітчизняної війни, осіб, прирівняних до них і що мають статус дітей війни), насичену інфраструктуру, помірні ціни на послуги та товари, що стимулює щорічне збільшення туристичного потоку, що в свою чергу призводить до збільшення надходжень до бюджету. Це все приваблює відпочиваючих та туристів, як з інших областей України, так і з близького (на сам перед з Росії) зарубіжжя.

Пріоритетними напрямками роботи щодо розвитку туристично-рекреаційної галузі у Генічеську є:

створення сучасного високоефективного і конкурентоспроможного туристично-рекреаційного комплексу, здатного задовольнити потреби громадян у туристично-рекреаційних послугах;

збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів від підприємств рекреаційної галузі;

покращення рівня життя населення;

збереження екологічної рівноваги, недопущення забруднення середовища;

створення громадської організація АЗОВ - Асоціація закладів оздоровлення, відпочинку Генічеського району, яка буде популяризувати, рекламувати і пропагувати роботу оздоровчих установ Арабатської cтрілки.

спрощення системи відкриття пансіонатів та баз відпочинку, впорядковання відносин різного характеру між оздоровчими закладами та органами влади, контролюючими органами у законодавчому полі, що сприяло б забезпеченню повноцінної роботи оздоровчих закладів, збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Перспективою міста Генічеськ є Міжнародна клініка відновлювального лікування, яка знаходяться у стадії будівництва.

Також, рекреаційно-туристична галузь набуває дедалі більшого значення у соціально-економічному розвитку міста та впливає на такі галузі господарства, як транспорт, торгівля, звязок, будівництво, сільгоспвиробництво. Але подальший ефективний розвиток інфраструктури рекреаційної території потребує розвязання інженерно-будівельних, екологічних та соціально-економічних проблем та завдань. Так, необхідно розвивати та поліпшувати обєкти інфраструктури та життєзабезпечення, створити зручне та безпечне транспортне сполучення, забезпечувати інвестиційну та рекламно-інформаційну підтримку. Розробляти та впроваджувати навчальні курси зі спеціальностей, на які має попит туристичний ринок праці. Необхідне й належне приділення уваги питанню збереження культурно-археологічної, історичної спадщини: стародавніх стійбищ, курганів, курганних могильників, що в кількості близько шістьох одиниць виявлені на Арабатській стрілці.

Також величезний потенціал має Арабатська стрілка - саме унікальне місце на Землі. Вузька, суцільна піщана коса розділяє і пов'язує дрібне курортно-туристичне Азовське море і багатий природними лікувальними грязями древній Сиваш. Теплий і м'який клімат, цілюще повітря, насичене іонами брому і йоду, настояне на ароматах степу і моря, розвинена інфраструктура здравниць, створюють цьому неповторному куточку землі славу унікального курорту.

Своїми унікальними курортними ресурсами коса відома далеко за межами нашої країни. Зі свердловини подаються термальні мінеральні води. Крім цілющих вод тут є невичерпні запаси лікувальної грязі і ропи. Зосередження таких оздоровчих факторів в одному місці дає можливість створити рекреаційно-курортну зону світового значення. Уже працює чудово обладнана бальнеолікарня Гаряче джерело, солоне озеро, будується філія Міжнародної клініки відновного лікування. У перспективі на її базі планується створення міжнародного бальнеологічного курорту. Перебування в цих краях зміцнює ендокринну, серцево-судинну, дихальну системи, благотворно впливає на теплорегуляційні і обмінні процеси, підвищує життєвий тонус організму.

Арабатська cтрілка - найкраще місце для оздоровлення та відпочинку дітей, так як море тут зовсім неглибоке, і тому добре прогрівається яскравим південним сонцем. Згідно з чинною програмою оздоровлення та відпочинку дітей під час літнього туристичного курортного сезону, цього року в районі дитячий відпочинок був організований в 16 дитячих таборах. За весь літній період відпочинку, в районі було оздоровлено 3403 дітей, частковим фінансуванням за рахунок грошей фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності оздоровилося 110 дітей.

Щорічно на стрілку приїжджають тисячі людей. Так, за минулий сезон сонячний берег Арабатської cтрілки відвідали близько 80 тис. організованих туристів.

У перспективі з метою розширення туристичної інфраструктури Арабатської cтрілки за рахунок залучення інвестиційного капіталу планується впровадження проекту мультифункціонального геотермального реабілітаційного містечка InterMedicalEcoCity, який включено до переліку національних. Триває робота з реалізації інвестиційного проекту по будівництву торгово-готельного комплексу Лелека європейського рівня, розташованого при в'їзді на Арабатську cтрілку, який передбачає створення 78 нових робочих місць. Також на Арабатській cтрілці знайдено джерело з артезіанською водою, яку в майбутньому буде використано для продажу з лікувальною та оздоровчою метою.

Під Арабатською стрілкою на глибинах 15-20 м проходить прісний водоносний горизонт. Артезіанські води утворюють підземне озеро (одне з 3-х в Україні), яке входить до Північнокримського родовища артезіанських вод. Міжпластові талі води, спускаючись з Кримської гірської складчастості, багаторазово фільтруються й накопичуються у межах Причорноморської западини. На даному рівні (15-20 м) води являють собою неогеновий водоносний комплекс. Під час 5-денного пішохідного туристичного походу Арабатською стрілкою у результаті польових практичних досліджень арабатських артезіанських джерел, підкріплених теоретичними висновками вчених, було встановлено, що вода не має смаку і присмаку, мутність мінімальна, осад відсутній, дуже м'яка з чималим підвищенням кислотності. Відсутність у воді нітратів визначає арабатську артезіанську, як унікальну і дає можливість зробити порівняльний аналіз зі столовою водою Бонаква й дійти висновку, що ці два джерела схожі за своїм хімічним складом і мінералізацією, а арабатська артезіанська - одна з найчистіших в Україні.

Разом з тим існує чимало проблем, вирішення яких потребує зусиль і органів місцевого самоврядування і керівників оздоровчих закладів, організацій, установ всіх форм власності. Не в повній мірі використовуються ті можливості, які є у Генічеську та на Арабатській стрілці. Перш за все це стосується курортно-рекреаційного комплексу. Рекреаційне освоєння Арабатської стрілки здійснювалось переважно у 70-80-ті роки. Частина рекреаційних закладів мають морально застарілу забудову, недостатній рівень інженерного обладнання, низький рівень озеленення та спортивно-розважальних споруд.

На теперішньому етапі розвитку рекреаційної галузі у місті, процеси підтримки і постійного відтворення його ресурсного потенціалу та інфраструктури є недостатніми і недосконалими. За рахунок районного бюджету, субєктів господарювання, що сплачують податки за місцем розташування закладу, неможливо вирішити весь комплекс проблем, забезпечити екологічний баланс територій, комплексно оновити інфраструктуру, економічно відтворити виробничий потенціал курортно-рекреаційного комплексу.

На шляху розвитку рекреаційної сфери існують певні проблеми загального та локального характеру, від подолання яких, буде залежити динаміка подальшої розбудови галузі, це:

недосконалість комплексного розвитку рекреаційної території та інфраструктури м. Генічеськ та Арабатської стрілки;

недостатня кількість туристичних та екскурсійних маршрутів;

недостатня ефективність використання рекреаційних ресурсів;

сезонність функціонування більшості оздоровчих закладів;

розрізнена відомча підпорядкованість обєктів, які надають послуги з рекреації;

низька ефективність діючих механізмів інвестицій у будівництво і реконструкцію обєктів туристичної та курортно-рекреаційної сфери;

недосконалість роботи механізмів статистичної звітності;

нечітке визначення у законодавстві належності підприємств готельного господарства до підприємств, які надають туристичні послуги;

відсутність фінансової підтримки рекламування регіонального туристичного продукту на внутрішньому і міжнародному ринку туристичних послуг.

Для вирішення цих проблем необхідно:

залучати кошти різних джерел надходження в розвиток інфраструктури;

- розробити програму розвитку туризму і рекреації з максимальним залученням місцевих історичних памяток та природно-заповідного фонду;

рекламувати туристичні і рекреаційні обєкти у ЗМІ різного рівня;

- раціонально використовувати туристичні ресури;

- створити імідж Генічеська і, зокрема, Арабатської cтрілки, як унікальної рекреаційної зони.

забезпечити обовязкову сертифікації усіх курортно-оздоровчих закладів і закладів, що надають послуги короткотермінового проживання;

- створити сприятливі умови для розвитку сільського зеленого туризму;

- створити умови для розвитку культурно-пізнавального напряму туризму;

створити сприятливі умови для розвитку матеріально-технічної бази рекреаційного комплексу, різноманітних форм розміщення та інфраструктури, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій;

підвищити якість обслуговування;

стимулювати суб'єктів туристичної діяльності до формування ринку туристичних послуг, розвитку внутрішнього та іноземного (в'їзного) туризму;

створювати та розробляти нові туристичні маршрути;

вивчити на місцевому рівні попит на спеціалізовані види туризму (екологічний (зелений), культурно-пізнавальний, пішохідний, кінний, яхтовий, та інші) з урахуванням їх цілорічного використання, розробити інвестиційно привабливі проекти в сфері туристичного бізнесу;

забезпечити більш ефективне використання обєктів культурно-історичного характеру, зокрема збільшення відвідувань місцевого краєзнавчого музею, як у літній період, так і у міжсезоння, впровадження нових технологій в експозиційній роботі музеїв;

підтримувати молодіжний та дитячий туризму.

Поетапне вирішення усіх цих зазначених проблем в майбутньому призведе до поцвітання, збільшення кількості туристів, розвитку інфраструктури, покращення рівня життя населення міста Генічеськ.

туристичний рекреаційний ресурс потенціал

ВИСНОВКИ


У сучасному світі рекреація та туризм - є найвищою соціальною цінністю. Тому за останні кілька десятків років поступово зростає значення рекреації та туризму. Це пов'язано в першу чергу з значним зростанням доходів населення, розвитком загальноосвітнього рівня людей, розвитком транспортного сполучення.

Досліджуючи туристичні та рекреаційні ресурси можна зробити висновок, що до них можна віднести все, що може бути використано для задоволення потреб туристів. Це можуть бути обєкти та явища природного й антропогенного походження, що використовуються для відновлення життєвих сил людини та задоволення її соціальних потреб і впливають на територіальну організацію туристичної діяльності, формування територіальних туристичних комплексів, їх спеціалізацію та економічну ефективність.

Головна цінність інформації як туристичного ресурсу полягає в її новизні, унікальності, потенційному багатстві естетичних, емоційних, асоціативних вражень, що можуть отримати від неї туристи.

Гені?чеськ (колишні назви - Енічі, Геніч, Ченішке, Усть-Азовськ, Тонке) -місто районного значення на півдні України. Районний центр Генічеського району Херсонської області. Розташоване на березі Утлюкського лиману та Генічеської протоки. Разом з Арабатською стрілкою є морським, кліматичним, частково грязевим курортом.

Проаналізувавши туристично-рекреаційні ресурси міста Генічеськ Херсонської області, можна зрозуміти, що місто має усі перспективи для розвитку туристичної галузі. Це перш за все найтепліше море, сприятливі кліматичні умови (тривале літо понад 200 днів), красиві пляжі, Арабатська стрілка - піщана коса, яка за розмірами не має собі рівних у світі, довжина її 120 кілометрів, ширина від 270 метрів до 7 кілометрів. Поверхня низовинна. Складається з піщано-черепашкових відкладів. Озеро Сиваш - одне з най унікальніших бальнеологічних водойм планети, що має велику оздоровчу цінність, Азово-Сиваський національний природній парк. Також цінність мають архітектурні обєкти, такі як: Храм Різдва Пресвятої Богородиці, Арабатська фортеця, Генічеський краєзнавчий музей.

На території Генічеська та Арабатської стрілки є велика кількість культурно-історичних ресурсів, які сприяють залученню туристів та відвідувачів у місто. Вони представлені такими архітектурними обєктами, як Храм Різдва Пресвятої Богородиці, побудований у 1905 році; Арабатська фортеця (1975 р.), цікава своєю історією; Генічеський краєзнавчий музей, з якого починається знайомство з містом, його культурою та традиціями.

Інфраструктурні ресурси міста забезпечують туристів підприємствами розміщення, кращими з яких є: готелі Наріман, Орхідея, Білий лебідь; підприємствами харчування: кафе Анжеліна, ресторан Цепелін; санаторно-курортними закладами: пансіонати Мандарин, Джерело здоровя, Енергія, Бригантина; підприємствами екскурсійного та транспортного обслуговування.

Генічеськ - місто багате своїми розвагами і дозвіллям. Крім численних пляжів Генічеська, відпочиваючі можуть відвідати різноманітні місця для проведення свого вільного часу. В межах міста маса нічних клубів, дискотек і кафе. Тут є більярд, настільний теніс, тренажери, футбольні та волейбольні майданчики, комп'ютерні ігри. На морі пропонуються гірки, водні атракціони, риболовля.

Відпочиваючи у Генічеська та на Арабатській стрілці, також можна відвідати всесвітньо відомий заповідник Асканія-Нова, Азово-Сиваський національний природний парк (о. Бірючій), страусину ферму, контактний зоопарк. Також щороку проводяться відомі фестивалі, тікі як: Всеукраїнський фестиваль національних культур Таврійська родина, Зірки Арабату, фестиваль аматорського кіно Кінокіммерія.

Основними інвестиційними проектами, що викликають інтерес і сприяють розвитку міста Генічеськ та його популяризації у сфері туризму було визначено такі проекти:

- Створення багатофункціонального геотермального реабілітаційного містечка Inter Medical Eco City . Проект створення реабілітаційного містечка Inter Medical Eco City в Генічеську, можливо, отримає статус Національного.

- Будівництво аквапарку Cлон (загальний обсяг інвестицій - 90,0 млн. грн., для завершення будівництва - 45,0 млн. грн, передбачено створення 150 нових робочих місць, реалізує проект ТОВ Аква - Столиця ).

Для Херсонщини втілення цього проекту є значним кроком вперед в галузі розвитку туризму Арабатської cтрілки зокрема та туристичної сфери області взагалі.

Будівництво торгово-готельного комплексу Лелека (обсяг інвестицій - 30,0 млн. грн., Передбачено створення нових 78 робочих місць, реалізує проект МПП Лелека).

Реалізація цих інвестиційних проектів у місті Генічеськ Херсонської області передбачає залучення інвестиційних коштів у регіон, сприяє встановленню сприятливих умов для розвитку туризму та відпочинку, як на самій Арабатській стрілці так і в цілому в області, подовженню тривалості курортного сезону, розвитку та впровадженню новітніх технологій, створить близько 200 робочих місць, що є досить значною цифрою.

У Генічеському районі туристам пропонують різні види турів: культурно-пізнавальні, лікувальні, кінні, велосипедні, автомобільні, та ін. У туристів є можливість здійснити індивідуальні тури та екскурсії за ексклюзивними програмами.

Найбільшою популярністю у Генічеському районі користуються культурно-пізнавальні тури, де туристичними обєктами виступають як природні так і історико-культурні памятки.

Нами запропоновано Eкскурсійний тур по місту Генічеськ та Арабатській стрілці; автобусний маршрут По Арабатській стрілці та Присивашю; маршрути Асканія нова, Заповідний південь.

На шляху розвитку рекреаційної сфери існують певні проблеми загального та локального характеру, від подолання яких, буде залежити динаміка подальшої розбудови галузі, це:

недосконалість комплексного розвитку рекреаційної території та інфраструктури м. Генічеськ та Арабатської стрілки;

недостатня кількість туристичних та екскурсійних маршрутів;

недостатня ефективність використання рекреаційних ресурсів;

сезонність функціонування більшості оздоровчих закладів;

розрізнена відомча підпорядкованість обєктів, які надають послуги з рекреації;

низька ефективність діючих механізмів інвестицій у будівництво і реконструкцію обєктів туристичної та курортно-рекреаційної сфери;

недосконалість роботи механізмів статистичної звітності;

нечітке визначення у законодавстві належності підприємств готельного господарства до підприємств, які надають туристичні послуги;

відсутність фінансової підтримки рекламування регіонального туристичного продукту на внутрішньому і міжнародному ринку туристичних послуг.

Для вирішення цих проблем було рекомендовано такі заходи:

- залучення коштів різних джерел надходження в розвиток інфраструктури;

- розробка програми розвитку туризму і рекреації з максимальним залученням місцевих історичних памяток та природно-заповідного фонду;

- раціональне використання туристичних ресурсів;

- забезпечення обовязкової сертифікації усіх курортно-оздоровчих закладів і закладів, що надають послуги короткотермінового проживання;

- створення сприятливих умови для розвитку сільського зеленого туризму;

- створеня умов для розвитку культурно-пізнавального напряму туризму;

створення сприятливих умови для розвитку матеріально-технічної бази рекреаційного комплексу, різноманітних форм розміщення та інфраструктури, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій;

підвищення якості обслуговування;

стимулювання суб'єктів туристичної діяльності до формування ринку туристичних послуг, розвитку внутрішнього та іноземного (в'їзного) туризму;

створення та розробка нових туристичних маршрутів;

вивчення на місцевому рівні попиту на спеціалізовані види туризму (екологічний (зелений), культурно-пізнавальний, пішохідний, кінний, яхтовий, та інші) з урахуванням їх цілорічного використання, розробити інвестиційно привабливі проекти в сфері туристичного бізнесу;

Дослідивши туристично-рекреаційний потенціал Генічеськ,можна зробити висновок, що місто має хороші перспективи для того, щоб стати економічно і соціально розвиненим містом Україна. Перш за все цьому сприяє те, що воно знаходиться на узбережжі Азовського моря, перебуваючи біля найдовшої піщаної коси Європи, на якій до того ж розташовані 3 унікальних цілющих джерела. Генічеськ має багату історичну спадщину, сприятливий клімат для лікування та оздоровлення людей, насичену інфраструктуру, помірні ціни на послуги та товари, що стимулює щорічне збільшення туристичного потоку, що в свою чергу призводить до збільшення надходжень до бюджету. Це все приваблює відпочиваючих та туристів, як з інших областей України, так і з близького зарубіжжя.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1.Про туризм: Закон України // Відомості Верховної Ради. - 2004. - №13. - с.180.

2.Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії. - К.: Палітра.- 2008. - 130 с.

3. Бейдик О.О. Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України: Київський нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2004. -36c.

. Будзиновський А. Туристика. - Л., 1909.

.Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів: Монографія. - Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2006. - 288 с.

. Веклич О.О. Економічний механізм природокористування: аналіз дієвості // Вісник НАН України. -2009. - №8. - С. 35-41.

. Герасимчук З.В., Глядіна М.В. Регіональна політика розвитку рекреаційної сфери: механізми формування та реалізації: Монографія. - Луцьк: Надстиря, 2006. - 161с.6.

. Горішевський П., Васильєв В., Зінько Ю. Сільський зелений туризм: організація надання послуг гостинності - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2003. - 148с.

. Голіков А.П. Вступ до економічної та соціальної географії: підручник. - К.: Либідь, 1996.

10.Данилишин Б.М.,Хвесик М.А., Голян В.А.Економіка природокористування: Підручник. - К.: Кондор, 2009. - 465 с.

11. Дурович А.П., Кабушкин Н.I., Сергеева Т.М. и др. Организация туризма. Учебное пособие. - Минск: Новое знание, 2003. - 632 с.

. Дурович А.П. Маркетинг в туризме. М.: ООО «Новое знание», 2000.

Ентоні Гіденс Соціологія, Основи, 1999.

13. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: сучасні концепції менеджменту і маркетингу.Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2010. - 192 с.

14. Долматов Г. М.,. Международный туристский бизнес: история, реальность и перспективы. Феникс -2001.

. Кравець М.С. Культорологія. Підручник. Видавництво. Новий світ. - 2000, 320 с.

. Кравців B.C., Гринів Л.С., Копач М.В., Кузик С.П. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери. - Наукове видання. - Львів: НАН України. - ІРД НАН України. - 1999. - 78 с.

. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. Чернівці, 2003. - 300с.

18. Кузик С. Теоретичні проблеми туризму: суспільно-географічний підхід. Монографія. - Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2010. - 254 с.

19. Курлянд З. Н. Педагогіка вищої школи. Навч. пос.- Знання, 2005 - 399с.

20. Крачило М. П.,. Краєзнавство і туризм. Навч. посібник - К.: «ВИЩА ШКОЛА» - 1994.

. Квартальнов В.А. Туризм М.: Финансы и статистика, 2002. - 320 с.

. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг.- К.: Альтерпрес, 2002. - 436 с.

23. Любіцева О.О. Методика розробки турів. Навч.пос. - Альтерпрес. 2003, 104с.

. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник - К.: Знання, 2008. - 661 с.

. Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія і практика. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 424 с.

. Матвійчук Л. Ю. Теоретичні основи типології та специфіки туристичних ресурсів // Економіка. Управління. Інновації. Збірник наукових праць, Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. - № 1(5), - С. 28-37

27. Масляк П.О. Рекреаційна географія. Навчальний посібник. - К.: Знання, 2008. - 343 с.

. Паньків Н.М. Туристичне ресурсознавство . Навчальний посібник. - Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. - 243 с.

. Паньків Н.М. Туристично-ресурсний потенціал України. Текст лекцій. - Львів: Вид.центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. - 72 с.

. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство. Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2003. - 352 с.

. Погребецький М. Туризм та подорожі. - К.-Л., 1948

. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України - Львів: Світ, 1993. - 240 с.

.Смаль І.В. Туристичні ресурси світу. Видавництво державного університету імені Миколи Гоголя, 2010. - 336с.,

. Смаль I.B. Основи географії рекреації та туризму: навч. посіб. / І.В. Смаль. - Ніжин: НДПУ, 2004. - 105 с.

. Cтеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Підручник. К.: Вікар, 2006. - 396 с.

. Стафійчук В.І. Рекреалогія / В.І. Стафійчук. - К.: Альтпрес, 2006. - 263

. Сенин В.С. Организація міжнародного туризму. Навчальний посібник - М.: Фінанси і статистика, 2003. - 400 с.

. Скалій О. В. Основи туризму. Навч. посібник. - Т.: ТДПУ, 2003- 102с.

. Сокол Т.Г. Основи туризмознавства. Навчальний посібник. - К.: ЗАТ "Словянський дім", 2006. - 76 с.

. Э.Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень. Навч. пос. - К.: РННЦ ДІНІТ, 2009. - 259 с.

. Тендюк А.О., Дащук Ю.Є., Теоретичний підхід до визначення сутності стратегічного потенціалу туристичної галузі регіону // Економічні науки. Серія «Регіональна економіка»: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. - Випуск 7(27). - Ч5. - Луцьк, 2010. - 232с. І. Франка, 2003. - 444 с.

. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. Навч. пос. - К: Центр навчальної літератури. 2007. - 321с.

. Філіпенко А.С., Вергун В.А та інші. Економіка зарубіжних країн: підручник - К.: Либідь, 1996.

. Хвостенко С. Туризм на Україні. - К., 1976

. В.Цибух Туризм в Україні // Економіст, № 6 (June) 2011. - С.34-35

. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. - Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка.

. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підручник. - К.: Знання. 2002. - 295 с.

. І.М. Школа, В.С. Григорків, В.Ф. Кифяк Розвиток міжнародного туризму в Україні - Чернівці: видавництво "Рута", 1997

. Школа І.М. Менеджмент туристичної індустрії. Навчальний посібник / За ред. проф. І.М.Школи. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. - 662 с.

. Явкін В.Г., Руденко В.П., Король О.Д. та ін. Проблеми географії та менеджменту туризму - Чернівці: Рута, 2008. - 260с

. Н. Яновская. Туризм: организация и учет.- Библиотека Фактора, Второе издание, переработанное - 2007 г.


Теги: Туристичний потенціал міста Генічеськ Херсонської області  Диплом  Туризм
Просмотров: 48162
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Туристичний потенціал міста Генічеськ Херсонської області
Назад