Планування діяльності у сфері туристично-готельного бізнесу


ДИПЛОМНА РОБОТА

Планування діяльності у сфері туристично-готельного бізнесу


ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ТУРИСТИЧНО -ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

.1 Поняття процессу планування готельно - туристичного бізнесу його необхідність

.2 Особливості функціонування туристично-готельного бізнесу

.3 Структура стратегічного плану розвитку готельно - туристичних підприємств

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ,,МІЖГІРСЬКИЙ

.1 Організаційна характеристика діяльності готельного комплексу ,,Міжгірський

.2 Аналіз процесу наповнення номерів

.3 Планування фінансового стану готелю

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ БІЗНЕСУ В ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ ,,МІЖГІРСЬКИЙ

.1 Стратегія розвитку туристичної галузі

.2 Напрямки вдосконалення планування діяльності туристичного підприємства ,,МІЖГІРСЬКИЙ

РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ,,МІЖГІРСЬКИЙ

.1 Система управління охороною праці

.2 Забезпечення охорони праці туристично-готельного комплексу «Міжгірський

ВИСНОВКИ стратегічний готель номер фінансовий

CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП


В даний час в умовах переходу до ринкових відносин на підприємствах і організаціях бурхливо протікає процес вдосконалення форм і методів роботи.

Складність сучасної економічної ситуації, відсутність чітких орієнтирів в розвитку підприємств і організацій, нестабільність фінансових і господарських відносин ставлять сьогоднішнього підприємця в залежність від ряду тих, що важко піддаються аналізу і контролю чинників. Складність ситуації в значній мірі посилюється відсутністю досвіду ведення господарський-економічної діяльності керівниками фірм і компаній в умовах ринкових відносин. Відмова від планових форм господарювання, централізованого управління економікою, планового встановлення цін на продукцію і споживані ресурси ставить перед сучасним підприємцем абсолютно незнайомий йому круг завдань, від якості рішення яких в значній мірі залежить фінансово-економічний стан фірми, її конкурентоспроможність, можливість динамічного розвитку. В коло цих завдань входять: виробнича і цінова політика, маркетинг і збут, питання стратегічного управління і планування, фінансування і кредитування поточних витрат і капітальних проектів. Дана ситуація вимушує керівника до пошуку цілісного методологічного апарату, здібного до комплексної оцінки економічної і фінансової ситуації підприємства, аналізу найбільш значущих чинників, що впливають на підсумкові показники діяльності фірми, вироблення 6на основі регулювання стратегії розвитку підприємства.

При всьому різноманітті форм ринкового підприємництва існують ключові положення, вживані практично у всіх областях комерційної діяльності для різних підприємств і організацій, необхідних для того, щоб своєчасно підготуватися, усунути потенційні труднощі, небезпеки і тим самим зменшити ризик в досягненні поставлених цілей. Розробка стратегії і тактики виробничо-господарської діяльності фірми є найважливішим завданням для будь-якого бізнесу.

Успіх в звичайній ринковій торгівлі і у виході фірми з новим виглядом послуг на ринок, і навіть в організації вільної економічної зони неможливий без повного і ясного уявлення про перспективи підприємницької справи, без розробки надійних попередніх орієнтирів і реального плану дій. Що якнайповніше відповідає пред'явленим вимогам і здібною до рішення широкого круга актуальних завдань є комплексна економічна модель функціонування і розвитку підприємства, іменована бізнес-планом.

В цілях збільшення об'єму прибули, рентабельності своєї роботи підприємство повинне постійно розробляти проекти, які передбачають вкладення фінансових ресурсів в створення нових технологій, організацію нових виробництв, реконструкцію виробничих платежів і устаткування для випуску конкурентоздатних товарів на внутрішньому і зовнішньому ринках, будівництво філіалів і цехів, наближеним до джерел сировини і ринку збуту. Кожний з цих проектів повинен бути заснований на бізнес-плані від ідеї до розрахунку конкретної суми прибули, яка буде отримана від його реалізації.

Найактивніше бізнес-план використовується при пошуку інвесторів: нових акціонерів, кредиторів, спонсорських вкладень і т.д. Допомагає бізнес-план крупним підприємцям і фірмам, які збираються розширити справу, купивши пакет акцій існуючої фірми або організувавши нову організаційно-виробничу структуру.

Таким чином, бізнес-план є програмою, яка описує економіко-організаційну сторону проекту, реалізація якого повинна принести прибуток підприємству-інвесторові.

Одним з головних питань є методика складання бізнес-планів, необхідних для вирішення питань, пов'язаних з обгрунтуванням перспектив розвитку підприємств і організацій, можливості отримання банківських кредитів, здійснення структурної перебудови виробництва, створення умов для організації ефективнішої і рентабельнішої роботи. Бізнес-план дозволяє обкреслити круг проблем, з якими зіткнеться підприємець при реалізації своїх цілей в мінливому, невизначеному, конкурентному середовищі, сформувати і забезпечити шляхи вирішення цих проблем.

Обєктом дослідження є готельно- комплекс „Міжгірський.

Предметом дослідження - визначення етапів планування діяльності реального готельно-ресторанного комплексу в ринкових умовах господарювання.

Метою роботи є вивчення аспектів планування діяльності у сфері туристично-готельного бізнесу.

Завдання дослідження такі:

визначення процесу планування готельно - туристичного бізнесу і його необхідність;

оцінка особливостей функціонування туристично-готельного бізнесу;

опис структури стратегічного плану розвитку готельно - туристичних підприємств;

аналіз організаційної та фінансовї діяльності готельно-ресторанного комплексу „Міжгірський;

оцінка процесу наповнення номерів;

визначення шляхів покращення напрямків планування діяльності готелю.

Методи дослідження: описовий, порівняння, структурування, маркетингового аналізу ринків та конкурентів, прогнозування.

Структура дипломної роботи включає вступ, чотири основні розділи, висновки, список використаних джерел.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНГО БІЗНЕСУ


.1 Поняття процесу планування готельно - туристичного бізнесу, його необхідність


За сучасних умов господарювання планування практично є робочим інструментом, що використовується в усіх сферах підприємництва. Його бажано розробити у разі організації нової фірми; обєднання існуючих підприємств і створення на базі цього інтегрованого організаційно-правового утворення; трансформації власності; започаткування зовнішньоекономічної діяльності.

У науково-практичній літературі немає єдиного підходу до визначення такого поняття як - планування (від фр. - planning).

На думку, В.Г.Федоренка, планування - це обгрунтування і вибір цілей функціонування і розвитку фірми (системи) і засобів їх досягнення [12].

Автор розглядає планування як процес, за допомогою якого система пристосовує свої ресурси до змін внутрішніх і зовнішніх умов;

Планування - це формування образу майбутнього, що спирається на певне розуміння реалій, і тому обов'язкова передумова втілення поставлених цілей, неодмінна умова позитивного просування в рішенні складних задач.

Обєктивно планування - це форма вияву процесу планомірності. Остання, як відомо, зумовлена, передусім, еволюцією технологічного способу виробництва, в тому числі прогресом продуктивних сил і розвитком техніко-економічних відносин, органічно випливає зі структури виробництва. Досліджуючи еволюцію планування, можна стверджувати, що останнє в міру розвитку змішаної економіки і глобалізації ринків (передусім у загальноєвропейському масштабі) трансформується у стратегічну форму.

На думку, А.Л. Лісника, стратегія - генеральна програма дій, що виявляє пріорітети проблем та ресурси для досягнення головної цілі. Стратегія формулює головні цілі і основні шляхи їх досягнення таким чином, що підприємство отримує єдине направлення дій. Виходячи із цього, стратегічне планування є тим засобом, за допомогою якого підприємство має реальну можливість підвищити свої шанси на успіх.

Основні принципи стратегічного планування:

. Принцип необхідності - повсюдне та обовязкове використання плану у виконанні будь-якого виду трудової діяльності [5].

. Єдність планування - плани всіх єлементів системної організації (підрозділів чи окремих господарських одиниць) варто розглядати в тісній взаємозалежності: зміна одних планів (планових показників) спричиняє зміну інших.

. Безперервність планування. Повязана з необхідністю обліку в планах організації постійних змін у зовнішньому середовищі й одночасної розробки сукупності взаємоповязанних довгострокових, середньострокових, річних та оперативних (на півріччя, квартал, місяць, декаду) планів. Коригування планів повинно: а) виходити зтого, що пріорітети і цінності організаціі можуть змінюватися в залежності від привалювання сприятливих внутрішніх можливостей чи наростання різноманітних зовнішніх загроз, і це обумовлює нагальну потребу збільшення чи зменшення запланованих показників; б) здійснюватися оперативніше стосовно моменту появи відповідних непередбаченних змін у зовнішньому чи внутрішньому середовищі організації. Ця принципова вимога випливає з необхідності уникаті награмадження маси непередбаченних обставин і відповідних проблем, які з часом можуть стати нерозвязними для організації.

. Гнучкість планування - здатність підприємства передбачати альтернативні варіанти планів, що враховують різні сценарії розвитку факторів, які визначають ключові параметри зовнішнього і внутрішнього середовища. Висока якість планової роботи припускає, таким чином, складання поряд з основним варіантом плану двох інших: песимістичного та оптимістичного. Наявність заздалегідь підготовленних сценаріїв і варіантів планів свідчить про професіоналізм менеджерів організації, про їх мобільність і здатність до виживання навіть у несприятливих зовнішніх умовах.

. Принцип участі, що припускає залучення широкого кола працівників підприємства до процесу планування [10].

. Принцип точності - відповідність планів внутрішнім і зовнішнім факторам функціонування підприємства.

Суть планування виявляється в конкретизації цілей розвитку всій підприємства і кожного підрозділу (служби) окремо на встановлений період часу; визначенні маркетингових завдань, засобів їх досягнення, термінів і послідовності реалізації; виявленні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, необхідних для вирішення поставлених завдань.

Таким чином, призначення планування як функції управління полягає в прагненні завчасно врахувати по можливості всі внутрішні і зовнішні чинники, що забезпечують сприятливі умови для нормального функціонування і розвитку підприємств готельний-ресторанного комплексу. Воно передбачає розробку комплексу заходів, що визначають послідовність досягнення конкретної мети з урахуванням можливостей найбільш ефективного використання ресурсів кожною службою і всім підприємством вцелом. Тому планування покликане забезпечити взаємозвязки між окремими структурними підрозділами готельного підприємства, що включають весь технологічний ланцюжок: дослідження і розробку, виробництво і надання послуг. Ця діяльність спирається на виявлення і прогнозування споживчого попиту, аналіз і оцінку наявних ресурсів і перспектив розвитку. Звідси витікає необхідність ув'язки планування з маркетингом і контролем з метою постійного коректування показників якості обслуговування і асортименту послуг услід за змінами попиту на ринку.


1.2 Особливості функціонування туристично-готельного бізнесу


Готельно-ресторанний бізнес є основною складовою туристичної галузі нашої держави. Розвиток внутрішнього та міжнародного туризму значною мірою пов'язаний з рівнем матеріально-технічної бази туристичних підприємств, розгалуженістю та різноманітністю їх мережі, якістю та обсягом послуг, пропонованих готельним господарством. Готельні підприємства виконують одну з основних функцій у сфері обслуговування туристів - забезпечують їх житлом і побутовими послугами під час подорожі.

Свого часу поняття «готельне господарство» співвідносилося з господарською діяльністю, що полягала в наданні платних послуг розміщення в готелях. Згодом, із зростанням попиту на туристичні послуги й прагненням готелів до розширення комплексності обслуговування, послуги розміщення стали тісно пов'язуватись з харчуванням і реалізацією додаткових послуг. Це дає підстави для визначення поняття «готельне господарство» в широкому та вузькому його розуміннях. Визначення поняття «готельне господарство» у широкому розумінні включає проживання, харчування та додаткові послуги; у вузькому розумінні - лише проживання.

Прискорений розвиток туристичної галузі, прагнення підприємств до отримання найвищого прибутку та зростаюча платоспроможність споживачів послуг сприяють розширенню та урізноманітненню готельної діяльності. Поряд з послугами проживання й харчування пропонуються такі нові додаткові послуги, як: обслуговування ділових зустрічей, спортивні, медичні, посередницькі, комунально-побутові та ін. При цьому підприємства готельного господарства розширюють послуги не тільки притаманні даній галузі, а й іншим галузям, наприклад, харчовій.

Поняття «готельна справа» застосовувалось спочатку для визначення діяльності готелів. Нині ж це поняття охоплює діяльність кемпінгів, мотелів, туристичних баз, котеджів та ін. Але готель був першим типом підприємств що надавали послуги проживання громадянам, і саме він дав назву всій галузі.

Існує ряд інших підприємств, які надають послуги щодо тимчасового проживання громадян, але вони не входять до системи готельного господарства. Це - будинки відпочинку, санаторії, пансіонати, дитячі табори відпочинку, профілакторії та ін. Вони не належать до готельного господарства тому, що надання послуг проживання не є їх основною діяльністю, а ціна послуг, як правило, не набагато перевищує їх собівартість.

Економічна сутність готельної діяльності полягає у тому, що вона має нематеріальний характер. Результатом виробничо-експлуатаційної діяльності готелів є не «готовий продукт», а пропозиція особливого виду послуг. При цьому послуги не можуть вироблятись окремо від існуючого матеріального продукту, тобто без експлуатації матеріально-технічної бази (будівлі, споруди, устаткування, інвентар), яка виступає основою виробництва та реалізації пропонованих послуг. З урахуванням особливостей обслуговування в готельному господарстві, де поєднуються виробництво та споживання послуг, цей процес визначається поняттям «надання послуг». Слід підкреслити, що в процесі цієї діяльності здійснюється продаж і безпосереднє надання послуг.

Рівень обслуговування у сучасному готельному господарстві зумовлений, головним чином, станом матеріально-технічної бази підприємства, що його пропонує (будівлі, споруди, інженерне й санітарно-технічне обладнання, електроприлади, меблі, тощо). В останні роки спостерігається процес оновлення та урізноманітнення матеріально-технічної бази підприємств, підвищення фахового рівня персоналу готелів, впровадження інноваційних технологій тощо. Будівлі готелів обладнуються спортивними, медичними, розважальними та іншими приміщеннями. Відтак, процес обслуговування споживачів послуг урізноманітнюється, а пропоновані послуги набувають комплексного характеру.

При цьому попит на готельні послуги є нерівномірним, що зумовлюється економічними, демографічними, природо-кліматичними факторами. Дуже часто він залежить від сезону, днів місяця і навіть тижня. Тому готелі, мотелі, кемпінги повинні мати певний резерв номерного фонду, а також матеріальних і трудових ресурсів, щоб оперативно і ефективно реагувати на його коливання. Постійна готовність підприємств готельного господарства до зустрічі й обслуговування гостей передбачає необхідність одночасної присутності протягом доби адміністратора, регістратора, портьє, носильників, покоївок та інших фахівців. Це значною мірою знижує ефективність використання праці персоналу. Однак вітчизняний та зарубіжний досвід відкриває шляхи до подолання цього протиріччя (наприклад, запровадження бригадної організації праці за принципом суміщення професій).

Процес надання основної послуги у готельній діяльності можна схематично поділити на кілька основних етапів:

інформація про надання комплексу послуг;

резервування (бронювання) місць;

реалізація послуг;

зустріч і проводи гостей;

обслуговування під час перебування в готелі

Вказані етапи надання послуг проживання є взаємопов'язаними та взаємообумовленими, кожен окремо й усі разом вони визначають рівень якості діяльності підприємства.

З метою підвищення рівня якості та культури обслуговування, а також конкурентоздатності на світовому ринку підприємства готельно-ресторанного бізнесу повинні пропонувати не лише високий рівень комфорту, але й широкий спектр додаткових послуг. Сервіс готелю доцільно формувати не за принципом попиту, а за принципом пропозиції.

Асортимент додаткових послуг, у цій галузі постійно розширюється. Якщо раніше в переліку готельних підприємств нашої країни їх значилось не більше десяти, то нині їх вже понад шістдесят, що значно ускладнює роботу менеджерів цієї сфери діяльності [26].

Додаткові послуги, що їх надають вітчизняні готельні підприємства за загальними ознаками щодо задоволення попиту, можна поділити на групи, а саме:

Послуги для забезпечення комфортності перебування гостей у готелі та в районі їх тимчасового перебування:

інформаційні (інформування про послуги, пропоновані готелем, про розташування готелю, транспортне обслуговування, пропозиції щодо придбання товарів, сувенірів тощо, наявність історико-культурних пам'яток і культурно-просвітницьких установ);

комунально-побутові (прання, чищення, прасування одягу, ремонт взуття, годинників, валіз, спортивного інвентаря тощо);

посередницькі (резервування місць у культурно-розважальних установах, замовлення театральних квитків, резервування номерів в інших місцях перебування тощо);

автотранспортні послуги (гараж, стоянка, дрібний ремонт транспортних засобів);

продаж товарів, видань ЗМІ, сувенірів тощо;

прокат спортивного, пляжного інвентарю, комп'ютерного обладнання, автомобілів, розмножувальної техніки тощо;

зберігання кореспонденції, цінних речей.

Послуги щодо поінформування подорожуючих про район, країну перебування (організація екскурсій, зустрічей, перегляд фільмів, участь в урочистостях з нагоди національних свят тощо);

Послуги, що передбачають підвищення рівня комфорту в готельних номерах (харчування в номері, встановлення додаткового обладнання тощо);

Послуги, пов'язані із задоволенням особливих побажань гостей - діячів мистецтва, спортсменів, бізнесменів та ін. (користування музичними інструментами, спортивним знаряддям, послуги особистих екскурсоводів, перекладачів, секретарів, забезпечення телексним, супутниковим зв'язком, комп'ютерним обладнанням тощо).

Залежно від виду та категорії готелю перелік додаткових послуг значно відрізняється. Готелі категорії «5 зірок» повинні надавати всі додаткові послуги самостійно через широку мережу власних підрозділів (перукарня, ресторан, кафе, бар, відділення зв'язку та банку, магазини, кіоски, бюро різних видів послуг тощо).

Підприємства готельно-ресторанного бізнесу високої категорії, як правило, мають велику місткість, більш низької - малі або середні за обсягом. Саме тому вони мають різну чисельність управлінського персоналу. Утримання великого апарату управлінців економічно виправдане лише на великих підприємствах. У зв'язку з ліквідацією централізованих управлінських структур, набуттям повної господарської самостійності, розгортанням приватизаційних процесів керівники підприємств змушені самостійно планувати їх подальший розвиток, укладати відповідні господарські угоди, забезпечувати технологічні процеси надання послуг, підбирати кадри і керувати роботою персоналу, щоденно вирішувати безліч непередбачуваних проблем [18].

Значно збільшився обсяг управлінської праці, пов'язаної з постачанням, обліком, контролем виконання завдань. Все це потребує високої кваліфікації керівників, їх уміння на високому рівні виконувати будь-які управлінські функції.

Розглянуті особливості менеджерської діяльності підприємств готельно-ресторанного спрямування спонукають їх до об'єднання в асоціації, господарські товариства, де ряд управлінських функцій можна виконувати централізовано (укладення угод щодо постачання, ремонту, маркетингових досліджень, правового консультування, підготовки кадрів, обліку роботи тощо).

Потреба в плануванні в сучасних санаторно-курортних закладів витікає з великої кількості конкурентних підприємств, що все збільшується в період ринкової економіки, різноманітності можливих форм управління підприємством (незалежне підприємство, ланцюги підприємств, франчайзинговий договір, контракт на управління), наявність численних структурних підрозділів в рамках підприємства, тісних міжфірмових зв'язків з постачальниками різних товарів (продукти, устаткування і інш.), фірмами-агентами, включеними в процес обслуговування клієнтів, а також з вимог науково-технічного прогресу - швидко враховувати і освоювати новітні досягнення науки і техніки. У цьому ж напрямі діє і такий чинник, як прагнення готельного підприємства підпорядкувати собі ринок, підсилити свою дію на формування споживчого ринкового попиту.

Розвиток планування безпосередньо пов'язаний з посиленням тенденції до централізації в управлінні підприємством індустрії гостинності і покликаний пов'язати діяльність всіх підрозділів (служб), підпорядкувавши її єдиній стратегії розвитку.

Стратегічне планування полягає в основному у визначенні головних цілей діяльності готельний-ресторанного підприємства і орієнтовано на визначення намічаних кінцевих результатів з урахуванням засобів і способів досягнення поставленої мети і забезпечення необхідними ресурсами [14].

При цьому розробляються також нові можливості підприємства, наприклад, відкриття додаткових пунктів живлення: барів, ресторанів і інш. шляхом переобладнання простоюючих площ, придбання устаткування, зміна профілю підприємства або радикальна зміна технології.

Стратегічне планування охоплює період в 10-15 років, має віддалені наслідки, впливає на функціонування всієї системи управління і грунтується на величезних ресурсах.

Поточне планування полягає у визначенні проміжних цілей на шляху досягнення стратегічної мети і завдань. При цьому детально розробляються засоби і способи рішення задач, використання ресурсів, впровадження нової технології.

Стратегічне планування ставить за мету дати комплексне наукове обгрунтування проблем, з якими може зіткнутися підприємство в майбутньому періоді, і на цій основі розробити показники розвитку підприємства на плановий період. Такий метод найбільш застосовний для індустрії гостинності.

У основу при розробці плану кладеться:

аналіз перспектив розвитку готельного підприємства, завданням якого є з'ясування тенденції і чинників, що впливають на розвиток відповідних тенденцій;

аналіз позицій в конкурентній боротьбі, завдання якого полягає у визначенні того, наскільки конкурентоздатні послуги, що надаються підприємством і що підприємство (готель, ресторан) може зробити для підвищення результатів роботи в конкретних напрямах, якщо буде слід оптимальним стратегіям у всіх видах діяльності;

вибір стратегії на основі аналізу перспектив підприємства в різних види діяльності і визначення пріоритетів по конкретних видах діяльності з погляду її ефективності і забезпеченості ресурсами;

аналіз напрямів диверсифікації видів діяльності, пошук нового ефективнішого вигляду діяльності і визначення очікуваних результатів.

При виборі стратегії необхідно мати на увазі, що нові стратегії як в традиційних галузях, так і в нових сферах бізнесу повинні відповідати накопиченому потенціалу підприємства.

У системі довгострокового планування цілі втілюються в програми дій, бюджети (річний план), плани прибутків, що розробляються для кожного з головних підрозділів підприємства. Потім програми і бюджети виконуються цими підрозділами і визначаються відхилення фактичних показників від запланованих.


1.3 Структура плану стратегічного розвитку готельно- туристичних підприємств


Проблема успішного функціонування і забезпечення безперервності розвитку підприємств готельно-туристичної індустрії є першорядною в умовах ринкової економіки, в умовах динамічно невизначеного й нестійкого середовища. Для успішного функціонування підприємств в таких умовах система управління повинна мати в своєму арсеналі не меншу кількість різноманітних реакцій, ніж можлива кількість негативних змін, які можуть виникнути у середовищі, яке його оточує.

Підприємства готельно-туристичного сервісу, які функціонують на визначеному ринку (середовищі), надають різноманітні послуги й пропонують широкий асортимент продукції харчування, здійснюючи при цьому певні витрати, розмір яких залежить від потенціалу підприємства, організації управлінської, фінансової, правової діяльності, факторів зовнішнього й безпосереднього середовища. Значна роль у скороченні витрат належить організації стратегічного планування розвитку підприємства. На підприємствах готельно-туристичного бізнесу стратегія відбивається у стратегічних планах розвитку.

Структура стратегічного плану розвитку підприємства має включати такі розділи:

Передбачення характеру й шляхів розвитку макросистеми. Тенденції розвитку галузі та їх вплив на стан підприємства. Перспективи й труднощі розвитку підприємства.

Стратегія маркетингової служби.

Напрями й заходи щодо створення конкурентних переваг:

.1. Стратегія оновлення послуг, пропонованих підприємством.

.2. Стратегія розвитку організаційно-технічного рівня виробництва й сфери надання послуг.

.3. Стратегія ресурсозабезпечення певних структурних підрозділів підприємства.

.4. Стратегічний фінансовий план.

.5. Стратегія розвитку міжнародної діяльності.

.6. Стратегія розвитку системи менеджменту. Оцінка ефективності стратегій.

Реалізація й контроль за втіленням у життя стратегії розвитку підприємства.

У розділі І стратегічного плану розвитку підприємства «Передбачення характеру й шляхів розвитку макросистеми. Тенденції розвитку галузі та їх вплив на стан підприємства. Перспективи й труднощі розвитку підприємства.» повинні бути розкриті такі питання:

з урахуванням еволюційного розвитку світової цивілізації, досягнень окремих високорозвинених держав, загальних досягнень розвитку макросистеми передбачити характер і потенційні можливості щодо розвитку оточуючої макросистеми;

на основі аналізу розвитку готельного й туристичного господарства за останні 5-10років визначити тенденції розвитку підприємств готельно-ресторанного індустрії;

на основі аналізу проблем галузі визначити перспективи розвитку досліджуваного підприємства.

У розділі II «Стратегія маркетингової служби» слід визначити:

концепцію стратегічного маркетингу, застосовуваного на даному етапі;

функції й завдання відділу маркетингу на перспективу;

технологію й результати стратегічної сегментації ринку;

стратегію ціноутворення, прогнозування цін на пропоновані підприємством продукцію й послуги;

стратегію опанування ринків збуту продукції й послуг;

стратегію розробки нового асортименту продукції й послуг;

стратегію ресурсозабезпечення;

розвиток служби маркетингу на перспективу.

У розділі III «Напрями й заходи щодо створення конкурентних переваг» необхідно проаналізувати:

фактори макросередовища, інфраструктуру регіону й мікро-середовища підприємства;

стан техніки, технології, організації виробництва, використання чисельного й кваліфікаційного складу працівників, систему менеджменту на підприємстві;

роботу маркетингової служби у даний період;

конкурентні переваги підприємства;

обрання й обґрунтування стратегічних факторів конкурентних переваг;

адаптацію стратегічних факторів переваг до запланованої стратегії.

У підрозділі 3.1 стратегічного плану «Стратегія оновлення послуг, пропонованих підприємством» доцільно деталізувати стратегію оновлення асортименту пропонованих послуг. В основу обґрунтувань повинні бути покладені:

результати маркетингових досліджень щодо визначення попиту на послуги;

оброблені дані анкетного опитування щодо якості послуг і продукції підприємств харчування;

аналіз існуючих технологій ресурсозбереження;

прогноз показників конкурентоспроможності продукції та послуг досліджуваного підприємства та основних конкурентів.

Доцільно також обгрунтувати наукові підходи, системи, принципи, методи й технологію, які застосовуватимуться при розробці стратегії оновлення пропонованих продукції і послуг. Якщо на підприємстві впроваджуватимуться інвестиційні проекти, то необхідно обґрунтувати їх техніко-економічну доцільність.

У підрозділі 3.2. «Стратегія розвитку організаційно-технічного рівня виробництва й сфери надання послуг» необхідно проаналізувати:

організаційно-технічний рівень виробництва послуг;

соціально-побутові умови праці й відпочинку працівників усіх структурних підрозділів підприємства;

діяльність підприємства в сфері охорони оточуючого природного середовища;

стратегію організаційно-технічного розвитку всіх структурних підрозділів;

організаційно-правову структуру підприємства;

техніко-економічне обґрунтування прогнозів;

узгодження «стратегії розвитку організаційно-технічного рівня виробництва й сфери надання послуг» [13].

Підрозділ 3.3. «Стратегія ресурсозабезпечення певних структурних підрозділів підприємства» повинен включати:

аналіз якості методичного, правового, інформаційного й ресурсного забезпечення підприємства в цілому та його окремих підрозділів;

висновки щодо ресурсозабезпечення підприємства певними видами сировини, засобами матеріально-технічного призначення й паливно-енергетичними ресурсами;

аналіз існуючих зв'язків з постачальниками ресурсів, інформації, документів;

висновки й рекомендації щодо вдосконалення системи ресурсопостачання;

розробку нової стратегічної моделі ресурсозабезпечення підприємства, забезпечення його нормативно-технічною документацією та інформацією;

техніко-економічне обґрунтування нової стратегічної моделі ресурсозабезпечення певних структурних підрозділів і підприємства в цілому.

Підрозділ 3.4. «Стратегічний фінансовий план» повинен відбивати:

показники рентабельності й ефективності певних видів пропонованих підприємством послуг і продукції;

основні кінцеві економічні показники господарсько-фінансової діяльності підприємства, показники використання різних видів ресурсів і усталеності підприємства на ринку;

прогноз щодо змін фінансових показників окремих структурних підрозділів підприємства;

обґрунтування й узгодження стратегічного фінансового плану.

Підрозділ 3.5. «Стратегія розвитку міжнародної діяльності» повинен включати:

прогнозування щодо реалізації обраної стратегії міжнародної діяльності підприємства;

обґрунтування й узгодження стратегії розвитку міжнародної діяльності.

У підрозділі 3.6. «Стратегія розвитку системи менеджменту» необхідно:

проаналізувати якість і ефективність функціонування системи менеджменту підприємства та його окремих підрозділів за останні роки;

виявити слабкі місця в структурі, змісті та побудові системи менеджменту при виконанні виробничої програми; [13]

обґрунтувати й узгодити стратегію розвитку системи менеджменту.

Розділ IV. «Оцінка ефективності стратегії». Оцінку ефективності стратегії необхідно проводити після розробки всіх попередніх розділів стратегічного плану. При оцінці економічної ефективності плану доцільно застосовувати наукові методи, дані затвердженої нормативно-правової бази, положення, інструкції, формули тощо.

Розділ V. У розділі «Реалізація й контроль за втіленням у життя стратегії розвитку підприємства» повинні бути висвітлені такі питання:

методика проведення діючої стратегії підприємства, сітковий графік реалізації стратегії;

визначення слабких місць в організації виробничих процесів, контролі й обліку виконання стратегічного плану окремими структурними підрозділами;

обґрунтування й узгодження розділу «Реалізація й контроль за втіленням у життя стратегії розвитку підприємства»; опис інструкцій, методик, стандартів, технологічних програм і інших допоміжних матеріалів (вихідні дані для розрахунків, пояснювальні записки тощо). Наведена структура стратегічного плану й зміст його розділів має рекомендаційний науково-прогнозуючий характер у зв'язку з тим, що на сучасному етапі розвитку готельно-туристичного бізнесу можлива непередбачуваність і варіативність складення стратегічних планів розвитку підприємств, організацій і фірм.


РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ,,МІЖГІРСЬКИЙ


.1 Організаційна характеристика діяльності готельного комплексу „Міжгірський


Готель „Міжгірський розташований у передгірї Карпат на окраїні м. Долина. Гостям пропонується російський більярд з каміном і водоспадом, сауна з басейном, тренажерний зал, масажний кабінет. Взимку пропонуються засніжені крутосхили у гірському с. Вишкові, де можна покататися на лижах та санках.

Готель є сучасним комплексом в європейському стилі на 12 номерів. Кафе вищої категорії в грецькому стилі, літній майданчик [21].

Номери - 12 номерів. 1 номер "двомісний" з франц.постіллю, 1 номер "Люкс", 2 номери "напівлюкс" (двокімнатні номери). Нестандартні номери: Lux.

Відпочинок та лікування: гірські лижі, риболовля, екскурсії, піший туризм.

Послуги: автостоянка, таксі, магазин, обмін валют, кафе, пральня, прасувальня, клініка/медпункт.

Безготівкова оплата - можлива передоплата банківським переказом

Сервіс в готелі - колиба, ресторан (2 зали: загальний і банкетний + зал для танців), камінний зал, сауна, банкетний зал, бар, ресторан.

Координати - адреса: Закарпатська обл., Долинський район, смт. Міжгіря, вул. Шевченка, 36.

Долинський район звязаний автобусним та залізничним сполученням з багатьма містами західної частини України та з містами зарубіжних країн. Відстань від м. Долина до: Києва - 716 км; Івано-Франківська - 66 км; Львова - 111 км; Тернополя - 180 км; Ужгорода - 225 км; Чернівців - 220 км; Братислави - 820 км; Варшави - 648 км; Будапешту - 690 км; Кишинева - 550 км.

Вокзали і автостанції: Залізнодорожній вокзал - м. Долина, вул. Привокзальна Автостанція - м. Долина, вул. Привокзальна; Автостанція - смт. Вигода. Автозаправки:

. Івано-Франківськ „Нафтопродукт ОККО - м. Долина, вул. Обліски;

. ТОВ „Тегош - м. Долина, вул. Обліски 117;

. ПП Грицишин - м. Долина, вул. Б. Хмельницького;

. ПП Славченко - смт. Вигода, с. Тяпче;

. Автозаправочна станція „Тірос Петроль - с. Оболоня;

. Газова заправка - м. Долина, вул. Підлівче;

. Газова заправка - м. Долина, вул. Обліски;

. Газова заправка - с. Новоселиця;

. Газова заправка - с. Оболоня.

Станції технічного обслуговування:

. СТО - м. Долина, вул. Б. Хмельницького, 25 (ремонт автотрансоптру)

. Майстерня шиномонтаж, м. Долина, вул. Б. Хмельницького 63 (ремонт автотранспорту).

. СТО ПП Паращій - м.Долина, вул.Обліски 117 (ремонт автотранспорту).

. ПАТ „Долинське АТП 12627 - м. Долина, вул. Обліски,117 (технічне обслуговування автомобілів).

. ПАТ „Долинська автобаза - м. Долина, вул. Б. Хмельницького, 49 (розбір легкових автомобілів).

. ПАТ „Долинська автобаза - м. Долина, вул. Б. Хмельницького, 49 (механічне миття автомобілів).

. Майстерня по ремонту автомобілів - с. Княжолука (ремонт автомобілів).

. Майстерня СТО - с. Яворів. вул. Зелена, 5 (ремонт автомобілів)

Готель «Міжгірський» дотримується вимог Законів України: Про туризм; Про ліцензування певних видів господарської діяльності; Про підприємництво; Про підприємство в Україні; Про господарські товариства; Про захист прав споживачів; Про страхування; Про рекламу; Про зовнішньоекономічну діяльність; Про аварійно-рятувальні служби та інших нормативно-правових актів зазначених в Ліцензійних умовах [21].

Майно готельного комплексу «Супутник» складається зі статутного капіталу, а також фондів, утворених з передбачених законом надходжень.

Майно утворюється за рахунок:

доходів від реалізації продукції, робіт, послуг;

кредитів банків;

безоплатних чи благодійних внесків, пожертвувань іноземних організацій, підприємств, громадян;

інших, не заборонених законом, надходжень.

Режим роботи готелю - цілодобовий.

Пропускна здатність готелю на добу - 42л/місць, а на рік: 42*365=15330.

Середній час проживання гостя - 3 дні, а середній час на підготовку номера для проживання - 1.5 години, тоді час простою номеру дорівнює 365/3*1.5 = 182.51*42 = 7665.42.


Таблиця 2.1

Аналіз факторів макросередовища, що впливають на діяльність готелю «Міжгірський»

Фактори макросередовищаВплив фактора на підприємствоВплив підприємства на факториСпоживачі Підприємство в результаті ринкових умов орієнтується у своїй діяльності на забезпечення потреб споживачів, які є мінливими і постійно змінюються, виробляючи такі товари і послуги, на які існує незабезпечений попит з їхнього боку.Підприємство також впливає на формування попиту та смаків споживачів завдяки рекламі, надання додаткових послуг, привабливих пропозицій (знижки).Постачальники Постачальники забезпечують підприємство необхідними ресурсами. При цьому несвоєчасні поставки, підвищення цін на ресурси, недотримання вимог постачальниками ефективності діяльності підприємстваПідприємство може застосовувати диверсифікований підхід до постачання і таким чином захистити себе від певних ризиків та висувати свої вимоги до них.Конкуренти Конкуренція заохочує підприємство постійно вдосконалювати свою діяльність з метою досягнення необхідного рівня конкурентно-спроможностіПоліпшення економічних, технологічних, естетичних та інших характеристик продукції суттєво впливає на ринкові позиції конкурентів.Органи державної владиДо них належать органи законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. Вони розробляють, формулюють та затверджують засади функціонування підприємства у державі, контролюють виконання та дотримання законодавства, інших вимог. Підприємство може вносити певні пропозиції стосовно діяльності державних органів влади, оскаржувати окремі інструкції органів державної влади, вимагаючи здійснення відповідних дій тощо.Інфраструктура Охоплює фінансові інституції, транспортні сполучення, зв'язок. Впливає на швидкість та якість розрахунків, перевезення, отримання необхідної інформації, що визначає ділові відносини підприємства.Підприємство зі своєї сторони впливає на розбудову інфраструктури.Законодавчі актиПідприємство функціонує на засадах базових законодавчих актів.Підприємство може пропонувати певні зміни до законодавчих актів, критикувати законодавчу базу.Міжнародні подіїБудь які політичні економічні, соціальні, військові події, що відбуваються у світі, країні, області, місті впливає на діяльність підприємства. Соціально-культурні обставиниНа діяльність підприємства впливає загальний рівень культури в країні, в місті, стан соціального забезпечення громадян, соціальна стабільність. Рівень техніки та технологіїВикористання сучасної техніки забезпечує ресурсо-економність, підвищення продуктивності.

Зясування сильних та слабких сторін готелю «Міжгірський» дозволяє визначити зони підвищеної першочергової уваги, та зони на які можна спиратися в бізнесі в процесі опрацювання його стратегії (сильні сторони).

Сильні сторони - це особливі унікальні, оригінальні властивості підприємства або, що найменше, якості, які відрізняють її від конкурентів. На такі якості робиться ставка в бізнесі.

Слабкі сторони - це якості, яких не вистачає підприємство проти успішних конкурентів. аналіз ґрунтується на співставленні сильних та слабких сторін підприємства, потенційних можливостей для бізнесу та загроз із зовнішнього середовища.- абревіатура 4-ох англійських слів:

S - strength - сила,- weakness - слабкість,- opportunities - можливості,- threats - загрози (табл. 2.2).


Таблиця 2.2

Бальна оцінка головних позицій підприємства серед конкурентів

ПоказникиГотельно-ресторанного комплексу «Мотор»Готель «Світязь»Готель „МіжгірськийОсновні споживачі ( туристи з діловими цілями )897Частка ринку, % 35%25%40%Популярність серед населення879Рівень професіоналізму778Асортимент послуг858Якість рекламних засобів324Цінова політика656Місце розташування (орієнтуючись на основних споживачів)797

Готельно-рестораний комплекс «Міжгірський» складається з 1-ї будівлі, яка включає в себе:

ресторан;

служба прийому та частина номерного фонду;

кабінет директора підприємства;

частина номерного фонду.

Готель «Міжгірський» - розташований в зручному місці для подорожуючих - недалеко від центра міста Долина. Поряд з готелем дві автомобільні стоянки, бензинова та газова заправки, СТО, вулканізація.

На вибір відпочиваючих пропонується двомісний номер зі всіма зручностями, півлюкс чи дворівневий люкс.

До послуг клієнтів кафе на 30 місць, бенкетний зал на 12 чоловік, барна стійка, закрита терраса з прозорим дахом. На сніданок, обід та вечерю запропонують смачні блюда, а хорошого настрою додадуть долинські музиканти.

Потрапити в атмосферу бойківського життя, послухати скрипку Ви зможете в деревяній колибі, яка знаходиться поряд з готелем.

Для ділових зустрічей в готелі є конференц-зал.

Ресторанне господарство готелю «Міжгірський» представлене рестораном, кафе та баром.

Відвідувачами ресторану, кафе та бару є мешканці готелю, яким пропонують комплексні сніданки, обіди, вільний вибір страв по меню; туристи-індивідуали та туристичні групи, які обслуговуються по меню денного раціону; мешканці та гості міста для яких пропонують постійне меню з вільним вибором страв, а також банкетне меню.

Рестроранне господарство готелю «Міжгірський» - це бездоганний сервіс та смачна їжа. Веселе та цікаве дозвілля: шоу-програма, вар'єте по п'ятницях. Сімейні обіди по неділях: 20% знижка для всієї родини.

Щоденні сніданки та експрес-обіди на вибір з 7 до 15 год. Весільні програми з оригінальними сценаріями. Дитячі дні народження за спеціальним програмами з казковими героями. Затишні зали для проведення ювілеїв, банкетів, туристів.

Спеціалізується ресторанне господарство на приготуванні фірмових страв, страв української та європейської кухонь. В меню включені різноманітні страви з продукції власного виробництва фірми. Мають місце страви гуцульської кухні, приготовлені за давніми рецептами.

Прибори - з нержавіючої сталі, мельхіору (для обслуговування бенкетів). Столова білизна: скатертини, обідні і серветки виготовлені з льону.

Заміна столової білизни проводиться підприємством по мірі забруднення.

За рівнем комфорту, об'ємом послуг, асортиментом продукції і якістю обслуговування ресторан готелю «Міжгірський» відповідає своїй категорії.

За формою організації виробництва в залежності від виду вихідної сировини, яка використовується для виробництва готових страв і виробів ресторан готелю «Міжгірський» можна віднести до підприємств з повним технологічним процесом [21].

Кулінарну продукцію на сучасному підприємстві масового харчування виробляють у певній послідовності, починаючи з забезпечення сировиною.

Організація харчування в готелях здійснюється відповідно до:

категорії готелю;

класу обслуговування.

В готелі «Міжгірський» пропонуються різні класи обслуговування туристів.

Відповідно організація харчування для них:

по класу VIP (особлива увага, харчування на умовах, вільний вибір страв у меню), повний пансіон в ресторанах категорії "люкс та вища";

по класу "люкс-апартамент":

сніданок, напівпансіон або повний пансіон;

по класу "люкс";

по першому класу: повний пансіон або напівпансіон;

харчування у ресторані або кафе вищої категорії;

по туристичному класу: пансіон, напівпансіон, харчування у ресторані чи кафе першої категорії;

по шкільному класу (здешевлене): харчування у кафе першої або другої категорії або у їдальні.

Існують такі спеціальні форми організації харчування:

за типом швецького столу, широкий асортимент, різноманітність страв;

організація обслуговування учасників з'їздів, конгресів і рад;

обслуговування офіційних та неофіційних прийомів;

банкети з повним та частковим обслуговуванням офіціантів.

Опис маршрутів, турів, інших турпродуктів, що пропонуються клієнтам готелю «Міжгірський» в Долинському районі [21]:

з смт. Вигода бере початок вузькоколійний маршрут «Карпатський трамвай»;

з с. Новий Мізунь пролягає туристичний маршрут через болото «Ширковець» і Мізунський водоспад на гору Яворина;

з села Лужки проходить маршрут на гору Магуру через «Мертве озеро», а також інший маршрут веде на скелі Довбуша;

з с. Липа двома маршрутами можна дістатися до гори Буковець та Яворини;

з с. Мислівки маршрут пролягає через гору великий Пустошак і болото Лисак до озера Синевір;

з с. Сенечів пролягає маршрут до гірськолижного курорту в Славське;

з с. Вишків можна дістатися на Вишківський і Торунський Перевали, гору Менчул, урочище Сіда та Вишківський Горган.

Найдавніший туристичний маршрут «Карпатськими стежками» проходить з Закарпаття через Торунський перевал, Вишківський Горган, весь південний кордон Долинського району, а з Яйко-Ілемського Горгану повертає на Осмолоду в Рожнятівський район.

Чекають на туристів і паломників Святопреображенський монастир о. Василіян на Ясній горі і жіночий монастир сестер Пресвятої Родини у с. Гошів. Туристичний маршрут „Ясна гора незабаром буде включений до Всеукраїнських туристичних маршрутів.

Туристичний маршрут «Франковими стежками»

Туристичний маршрут «Франковими стежками» розпочинається в м. Долина і веде до села Лолин. Село Лолин Долинського району знаходиться за 19 км від районного центру. Через село протікає струмок Лолинець. На віддалі 4 км від села проходить автомагістраль Долина - Хуст. Населення - 1040 чол. Перша згадка про село є в документах першої половини ХVII століття. Його населення брало участь у селянському повстанні за часів Богдана Хмельницького.

Село зявилося на карті району на початку сімнадцятого століття (1601р.). У часи інтенсивного заселення підгірської і гірської смуги Північно-Західного Прикарпаття. Тоді лише на Долинщині було зареєстровано нових 14 населених пунктів. Ущільнення територій сіл зумовлювалося нестачею земель, посилення експлуатація селян з боку шляхти і магнатів, постійною небезпекою набігів татар… Усе це й гнало бідняків у гори, заставляло обробляти невжитки. Засновником поселення, про яке йдеться, був якийсь Лоліанум, або Лола чи Лоліан- зясувати нині дуже важко. А що собою являв Лолин у пізніші часи, довідуємось з записів Івана Франка. «Лолин - це невеличке гірське село, що налічує біля 80 халуп, розташоване поблизу річки Свіча в дуже убогій лісовій околиці. Місцевий народ, відмежований від решти світу і пригноблений убозтвом, не має жодних заробітків, не знає жодного промислу… Хати лолинські є неописанно нужденні і занедбані… Ліжко, складене з окремих дощок, має тільки солому і пару брудних подушок, що і є всією постіллю, велика скриня служить замість стола, голі стіни до третьої частини своєї висоти з гори закопчені димом, бо величезна глиняна піч без комина і дим виходив невеличким отвором у стелі… На скрині лежали половинки твердого, чорного, черствого мов цегла хліба з виступаючими стеблами соломи і ячмінними остюками… Поживою є переважно вівсяний або ячмінний хліб, картопля». У селі часто перебував І.Франко, де написав оповідання «Вугляр», «Лесишина челядь», «Два приятелі», окремі розділи повісті «Петрії Довбущуки», вірш «Галаган». На основі місцевого варіанту легенди «Пісня про шандаря» створив згодом драму «Украдене щастя». Тут народилася подруга І. Франка Ольга Рошкевич (1858 - 1935),яка стала його першим коханням. Вона переклала повість Еміля Золя „Довбня, зібрала фольклорні матеріали про весільні обряди, які видав Іван Франко у 1886 році. Поет присвятив їй кілька віршів. В Лолині бував і М. Павлик, який разом з Іваном Франком вивчав життя місцевих селян.

У 1956 році в селі встановлено памятник великому Каменяреві, а при школі створено літературно-меморіальну музейну кімнату (1981 рік), в 2004 році в будинку культури села Лолин відкрито музей Івана Яковича Франка.

В даному музеї туристи матимуть можливість ознайомитися із старовинними бойківськими традиціями та звичаями, що були актуальними за часів перебування Івана Франка на теренах Долинщини (1874 - 1876 роки); прослідкувати за життям та творчістю Ольги Рошкевич та Івана Франка.

В селі розташовано також памятник Івану Франку.

В селі Максимівка Лолинської сільської ради споруджено памятник Тарасу Григоровичу Шевченку, якому немає аналогів ані в Україні, ані в світі. Постать розташована на березі річки Свіча. Місцеве населення називає місце знаходження памятника «Мала Канівська гора».

серпня 2006 року у селі Лолин відбулося святкування 150-річчя з дня народження Івана Яковича Франка.

Туристичний маршрут - Гошівський монастир.

Небагато є місць на Землі, освячених Богом. Та ми маємо таку святиню на території нашого району. Чудовою окрасою с. Гошева на Долинщині є Ясна Гора, яка височить майже на 500 м над рівнем моря. Поруч на південь - річка Лужанка, трохи далі на північ - швидкоплинна Свіча. Неабияке враження на туриста справить стрімка скеля (стінка); внизу як на долоні - „Чорний гостинець.

В своїх рішеннях готель «Міжгірський» використовує продукцію і технології компанії Siemens - одного із світових лідерів в галузі систем управління готелями [21]. HOTEL SOLUTION - це нова система управління готелем, що замінила систему HOTELGYR NT. Система управління HOTELGYR була представлена на ринку з 1997 року і краще всього довела свою ефективність в сегменті чотирьох - і пяти - зіркових готелів.

Нова система Siemens HOTEL SOLUTION відповідає сучасним вимогам готельного ринку і пропонує значно краще співвідношення ціни і якості.

Система управління номерами та іншими приміщеннями готелю складається з центральної станції управління на робочому місті реєстрації, звідки проводиться моніторинг та управління всіма номерами готелю, а також з підключених до центральної станції кімнатних контролерів і їх периферійного обладнання (датчики, сервоприводи і т.п.) в кожному номері чи іншому функціональному приміщенні готелю. Всі контролери через комунікаційну шину типу Konnex, що прокладено в будинку, підключені до центральної станції системи управління, на якій можна відслідковувати стан обладнання номеру і присутність в ньому клієнта в будь-який момент часу.

Повідомлення і сигнали тривоги типу: "Прохання не турбувати", "Виклик персоналу", "Потрібна допомога", "Крадіжка" і т.д. негайно зявляються у вікні сигналів тривоги для того аби персонал міг зразу відреагувати і відповісти на виклик.

Менеджер готелю «Міжгірський» має можливість в залежності від сезону управляти створенням різних комбінацій однокімнатних номерів і апартаментів.

Кімнатний контролер з інтегрованими функціями (контроль доступу, регулювання і підтримка необхідної температури в приміщенні, управління енергоспоживанням, освітленням, жалюзі).

Через комунікаційну шину в номері контролер звязаний з підключеним до нього периферійним обладнанням, таким як пристрій зчитування картки, тримач картки, пульт управління температурою в номері. Всі основні параметри номеру при вводі в експлуатацію та конфігуруванні системи управління запамятовуються безпосередньо в кімнатному контролері з тим, щоб всі необхідні функції могли виконуватися в номері повністю автономно без меревого зєднання з центральною станцією.

Контроль доступу може здійснюватися магнітними картками чи за допомогою безконтактних карток. Перевага в використанні надається безконтактним карткам через:

можливість оплати цими ж картками інших послуг;

диференційованого контролю доступу в різні приміщення та зони готелю.

Пристрій для зчитування карток обладнано з зовнішньої сторони вхідних дверей номеру РКІ-дисплеєм для повідомлень "Прохання не турбувати", "Виклик персоналу", "Потрібна допомога", який подає відповідний сигнал обслуговуючому персоналу.

Отже, сучасне готельне підприємство - готель «Міжгірський» надає споживачам не тільки послуги проживання й харчування, але й широкий спектр послуг транспорту, зв'язку, розваг, екскурсійне обслуговування, медичні, спортивні послуги, послуги салонів краси тощо. Фактично готельні підприємства в структурі індустрії туризму виконують ключові функції, так як формують і пропонують споживачам комплексний готельний продукт, у формуванні й просуванні якого беруть участь всі сектори й елементи індустрії туризму.


.2 Планування процесу наповнення номерів


Номер (місце) в готелі надається громадянам при наявності паспорта чи документа, що його замінює, та заповненої анкети встановленої форми проводиться на загальних підставах при пред'явленні національних паспортів іноземців або документів, що засвідчують їх особу. Порядок реєстрації національних паспортів іноземців визначається Міністерством внутрішніх справ України.

При наявності вільних місць та за бажанням громадянина йому може надаватись номер на два і більше місць з повною оплатою вартості номера.

Після оформлення документів на проживання у готелі громадянину видається документ про оплату номера (місця) і візитна картка готелю. Ключ від номера видається після пред'явлення візитної картки; у готелях, де такі картки не видаються - документа про оплату проживання.

Забороняється вилучення паспортів під заставу у громадян, що поселяються у готель.

Адміністрація готелю має право укладати договір на бронювання номерів (місць). При наявності вільних місць адміністрація готелю приймає заявки на бронювання від юридичних та фізичних осіб (далі - замовники) у письмовій або усній формі.

Плата за бронювання при поселенні у готелі стягується в розмірі 50 відсотків вартості номера (місця) за добу, незалежно від того за договорами, індивідуальними чи груповими заявками проводиться бронювання. При поселенні на додаткове місце плата за бронювання не стягується.

Заявки на бронювання номерів (місць) у готелях для розміщення учасників масових заходів подаються замовниками у термін, визначений адміністрацією готелю, згідно з укладеним договором (контракту).

При запізненні груп або окремих громадян крім плати за бронювання, стягується плата за фактичний час невикористання номера (місця), але не більше, ніж за добу. У разі запізнення понад добу броня анулюється.

Якщо заброньовані номери (місця) не були підготовлені вчасно та якісно до заселення, плата за їх бронювання не стягується.

Плата за проживання і послуги в готелях здійснюється за цінами і тарифами, що встановлюються готелями самостійно, або на договірній основі. Ціни встановлюються адміністрацією готелю у відповідності з присвоєною готелю категорією та рівнем обслуговування.

Термін і форма оплати за проживання і послуги встановлюються адміністрацією готелю.

У готелях, підпорядкованих підприємствам, установам та організаціям, ціни і тарифи за проживання і послуги, термін і форму їх оплати встановлює власник.

Плата за проживання справляється у відповідності з єдиною розрахунковою годиною - 12 годин поточної доби за місцевим часом.

При проживанні в готелі менше доби плата стягується за повну добу, незалежно від розрахункової години.

При розміщенні до розрахункової години (з 0 до 12 годин) плата за проживання не стягується.

При виїзді протягом 12 годин після розрахункової години плата стягується за півдоби, а при виїзді понад 12 годин після розрахункової години - за повну добу.

За проживання дітей віком до 12 років без надання місця плата не стягується.

При розміщенні і оплаті проживання у готелі дітей віком від 2-х до 12 років, плата справляється у розмірі 50 відсотків від вартості одного місця у двомісному номері.

Діти віком до 2-х років розміщуються у готелі безкоштовно.

Рівень обслуговування громадян, які проживають у готелі, має відповідати вимогам присвоєної категорії.

Адміністрація готелю при оформленні проживання у готелі зобов'язана інформувати громадян про надання основних і додаткових послуг, форми і порядок їх оплати.

Інформація повинна знаходитись у доступному для огляду місці і повинна містити:

найменування нормативних документів, вимогам яких повинні відповідати готельні послуги;

Правила користування готелями та надання готельних послуг в Україні;

свідоцтво про присвоєння готелю відповідної категорії;

вартість номерів (місця в номері);

дані про режим роботи розміщених у готелі підприємств громадського харчування, зв'язку, побутового та інших видів обслуговування;

перелік і вартість додаткових послуг;

ліцензію на право надання даної послуги (при її наявності);

дані про виконавця, його юридичну адресу та номер телефону;

дані про органи, що здійснюють захист прав споживачів.

Адміністрація готелю повинна забезпечити громадянам надання таких безплатних послуг:

виклик невідкладної допомоги;

користування медичною аптечкою;

доставку у номер кореспонденції при її отриманні;

надання необхідного інвентарю в залежності від категорії готелю.

Адміністрація готелю має право надавати громадянам за їх бажанням додаткові послуги за плату.

Заміна постільної білизни, рушників та туалетних речей проводиться у відповідності з категорією готелю, але не рідше двох разів на тиждень.

У номерах, в яких наявність телевізора, холодильника та інших побутових приладів не передбачена, ці прилади можуть надаватись за додаткову плату.

Адміністрація готелю несе відповідальність за комплектність і справність обладнання в номерах, а також за якість підготовки номерів до заселення.

Якість підготовки номерів перед заселенням перевіряється (контролюється) працівниками служби прийому та обслуговування згідно з затвердженою технологією.

Адміністрація готелю забезпечує громадянам зберігання особистих речей, що знаходяться в номерах, або зданих на зберігання, і згідно з чинним законодавством несе відповідальність за їх втрату і пошкодження, крім випадків, коли зберігання майна не забезпечене з вини громадян.

Адміністрація готелю зобов'язана на прохання громадян та за додаткову оплату приймати від них на тимчасове зберігання особисті речі, гроші та інші цінності та нести відповідальність за їх зберігання згідно з чинним законодавством.

При прийманні на зберігання цінних речей в описі потрібно вказувати тільки їх зовнішні ознаки без якісних характеристик. За нездані на зберігання гроші і цінності адміністрація готелю відповідальності не несе, про що громадяни мають бути попереджені при поселенні.

Відшкодування матеріальних збитків, що були заподіяні громадянами у зв'язку з втратою або пошкодженням майна готелю, здійснюється ними на основі оформлення актів згідно з чинним законодавством України.

Всі працівники, які безпосередньо пов'язані з обслуговуванням громадян, проходять медичне обстеження в установленому порядку, результати якого відображаються в їх особистих медичних книжках. Ці книжки пред'являються на вимогу представників контролюючих органів.


.3 Планування фінансового стану готелю


Для проведення планування фінансового стану комплексу «Міжгірський» скористаємося даними бухгалтерської звітності за 2011-2013 роки.

У 2013 році валюта балансу значно зросла. Ріст у частині активів відбувся по статтях «Основні засоби», «Запаси», «Дебіторська заборгованість» і «Кошти». У пасивах - насамперед за рахунок росту позикових засобів і кредиторської заборгованості. Відсутність у балансі простроченої дебіторської заборгованості безумовно вважаємо позитивною тенденцією, оскільки це означає, що підприємство ефективно будує свої розрахунки з партнерами. Ріст запасів у 4,3 рази свідчить з однієї сторони про розширення діяльності підприємства, а з іншого боку - про недостатньо ефективну систему управління запасами на підприємстві. Ріст коштів на 18 % - позитивна тенденція, тому що кошти - самі ліквідні активи.

У пасиві балансу помітне зростання прибутку підприємства, це говорить про те, що діяльність досліджуваного готельного комплексу ефективна. Ріст позикових засобів у 4,7 рази протягом 2013 року свідчить про те, що підприємство мало потребу в грошах для розширення і залучило короткострокові кредити банків. З однієї сторони це говорить про недостатньо ефективну політику залучення засобів (краще довгострокові кредити), а з іншого боку - підвищення фінансової залежності підприємства. Ця тенденція тривожна.

Проведемо аналіз ліквідності балансу (табл.2.3)


Таблиця 2.3

Аналіз ліквідності балансу за 2013 рік

АКТИВНа початок періодуНа кінець періодуПАСИВНа початок періодуНа кінець періодуПлатіжний чи надлишок недолік (+,-)1234567=2-58=3-6А1555654ПІ6621379-107-725А211561817П216707844-514-6027АЗ20628893ПЗ3253+2030+8840А444734547П45882--1409+4547БАЛАНС824615911БАЛАНС82469276--

Баланс досліджуваного підприємства не можна визнати ліквідним, оскільки по трьох порівнюваних групах активами не можна погасити зобов'язання. Підприємство стабільне, але неліквідне на дійсний момент.

У таблиці 2.4 показано аналіз показників ліквідності балансу готельного комплексу «Міжгірський» в 2013 році ( табл.2.4).


Таблиця 2.4

Аналіз показників ліквідності в 2013 році

Назва показника Знач, на поч.періодуЗнач. на кін.періодуВідхиленняВеличина СОС (функціонуючий капітал)1075625-450Маневреність власних оборотних коштів3,6413,169,52Коефіцієнт поточної ліквідності1,071,04-0,02Коефіцієнт швидкої ліквідності0,390,34-0,04Коеф. абсолютної ліквідності (платоспроможності)0,240,560,32Частка оборотних коштів в активах76,39%67,49%-8,89%Частка власних засобів у загальній їхній сумі6,23%4,06%-2,17%Частка запасів в оборотних активах63,62%66,94%3,32%Частка СОС у покритті запасів9,79%6,06%-3,73%Коефіцієнт покриття запасів-1,06-1,15-0,07

За даними таблиці можна зробити висновок про те, що підприємство достатньо ліквідне. Протягом усього досліджуваного відрізка часу в підприємстві були в наявності власні оборотні кошти, що характерно тільки для сучасних розвинених підприємств. У структурі балансу спостерігався подальший ріст основних засобів, дебіторської заборгованості непростроченої, запасів, коштів, позикових засобів і кредиторської заборгованості.Ріст основних засобів на 17 % свідчить про прагнення підприємства розвиватися динамічно і поступально.

Проведемо аналіз фінансової стійкості готельного комплексу «Міжгірський» за 2012 рік. Результати аналізу зведено у таблиці 2.5.


Таблиця 2.5

Оцінка фінансової стійкості в 2012 році

Назва показникаЗнач. на поч.періодуЗнач. на кін.періодуВідхилення1234Коефіцієнт концентрації власного капіталу0,420,28-0,13Коефіцієнт фінансової залежності2,403,531,13Коефіцієнт маневреності власного капіталу0,310,17-0,15Коефіцієнт концентрації позикового капіталу0,580,720,13Коефіцієнт структури довгострокових вкладень0,000,000,00Коефіцієнт довгострокового залучення позикових засобів0,000,000,00Коефіцієнт структури позикового капіталу0,000,000,00Коефіцієнт співвідношення позикових і власних засобів1,402,521,13

Дані розрахунків, показаних у таблиці, дозволяють зробити висновок, що підприємство фінансово залежне, однак ця залежність зменшується. На початок 2012 року на 1 грн. власних засобів на підприємстві приходилося лише 1,84 грн.. позикових засобів.

Оцінку фінансової стійкості комплексу «Міжгірський» наведено в таблиці 2.6.


Таблиця 2.6

Оцінка фінансової стійкості в 2013 році

Назва показникаЗнач, на поч.періодуЗнач, на кін.періодуВідхилення1234Коефіцієнт концентрації власного капіталу0,280,350,07Коефіцієнт фінансової залежності3,532,84-0,69Коефіцієнт маневреності власного капіталу0,170,08-0,09Коефіцієнт концентрації позикового капіталу0,720,65-0,07Коефіцієнт структури довгострокових вкладень0,000,000,00Коеф. довгострокового залучення позикових засобів0,000,000,00Коефіцієнт структури позикового капіталу0,000,000,00Коеф. співвідношення позикових і власних засобів2,521,84-0,69

Мінусом можна вважати відсутність на підприємстві довгострокових вкладень і притягнутих на довгостроковій основі позикових засобів, однак така ситуація не є критичною. Усі розглянуті коефіцієнти мають позитивну динаміку, і підприємство має гарні перспективи росту. Для більш повного аналізу діяльності підприємства розрахуємо коефіцієнти рентабельності.

Показники рентабельності за 2011 - 2013 роки зведено у таблицю 2.7.


Таблиця 2.7

Показники рентабельності комплексу«Міжгірський» за 2011-2013 роки

Назва показника 2011 р.2012 р.2013 р.Чистий прибуток75419091625Рентабельність продукції4,61%5,36%4,86%Рентабельність основної діяльності4,83%5,67%4,86%Рентабельність сукупного капіталу (авансованого)4,74%8,44%7,12%Рентабельність власного капіталу11,36%29,75%20,21%Період окупності власного капіталу8,803,364,95

Чистий прибуток виріс у 2012 році в порівнянні з 2011, а в 2013 році небагато зменшився, це вплинуло на рентабельність. Разом з тим, уже те, що вся рентабельність у підприємства позитивна, доводить ефективність його діяльності.

Для аналізу ефективності діяльності підприємства застосуємо аналіз коефіцієнтів ділової активності.

Результати аналізу ділової активності готельного комплексу «Міжгірський» зведено у таблицях 2.8. - 2.10.


Таблиця 2.8

Аналіз ділової активності в 2011 році

Назва показникаЗнач, на поч.періодуЗнач, на кін.періодуВідхилення1234Виторг від реалізації276915092323232Чистий прибуток945754-191Продуктивність праці659,30952381212,45238553,1428571Фондовіддача6,1911,205,01Оборотність засобів у розрахунках (оборотах)23,9528,034,07Оборотність засобів у розрахунках (днях)15,0312,85-2,18Оборотність запасів (в оборотах)11,294,87-6,42Оборотність запасів (у днях)31,8773,8942,02Оборотність кредиторської заборгованості (у днях)0,070,190,111234Тривалість операційного циклу46,9086,7339,83Тривалість фінансового циклу46,8386,5539,72Коеф. погашення дебіторської заборгованості0,040,04-0,01Оборотність власного капіталу4,717,672,97Оборотність сукупного капіталу3,363,20-0,16

Таблиця 2.9

Аналіз ділової активності в 2012 році

Назва показникаЗнач, на поч.періодуЗнач, на кін.періодуВідхилення1234Виторг від реалізації509237016119238Чистий прибуток75419091155Продуктивність праці1212,4523811670,5458,047619Фондовіддача11,2013,141,94Оборотність засобів у розрахунках (оборотах)28,0329,581,55Оборотність засобів у розрахунках (днях)12,8512,17-0,67Оборотність запасів (в оборотах)4,875,440,56Оборотність запасів (у днях)73,8966,23-7,66Оборотність кредиторської заборгованості (у днях)0,180,220,04Тривалість операційного циклу86,7378,40-8,33Тривалість фінансового циклу86,5578,18-8,37Коеф. погашення дебіторської заборгованості0,040,030,00Оборотність власного капіталу7,6710,943,26Оборотність сукупного капіталу3,203,10-0,10

Таблиця 2.10

Аналіз ділової активності в 2013 році

Назва показникаЗнач, на поч.періодуЗнач, на кін.періодуВідхиленняВиторг від реалізації701618054310382Чистий прибуток18251625-200Продуктивність праці1670,51917,690476247,1904762Фондовіддача13,1410,86-2,28Оборотність засобів у розрахунках (оборотах)29,5818,87-10,71Оборотність засобів у розрахунках (днях)12,1719,086,91Оборотність запасів (в оборотах)5,446,721,29Оборотність запасів (у днях)66,2353,56-12,68Оборотність кредиторської заборгованості (у днях)0,000,000,00Тривалість операційного циклу78,4072,63-5,77Тривалість фінансового циклу78,4072,63-5,77Коеф. погашення дебіторської заборгованості0,030,050,02Оборотність власного капіталу10,9410,02-0,92

Зниження оборотності засобів у розрахунках у 2013 році - несприятлива тенденція.

Швидкість погашення дебіторської заборгованості незначно зменшилася в 2012 році і збільшилася в 2013 році.

У цілому досліджуване підприємство є фінансово стійким, перспективним, що динамічно розвивається. Однак погане те керівництво, що не прагне зробити підприємство ще краще. Тому підприємству необхідно розробляти методи для зміцнення фінансової бази і перетворювати їх у життя.


РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ БІЗНЕСУ В ТУРИСТИЧНО ГОТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ „МІЖГІРСЬКИЙ


.1 Стратегія розвитку туристичної галузі


Туризм як динамічна галузь економіки висуває до розробки стратегії особливі умови. З одного боку, туризм має потребу в координації й регулюванні, але з другого боку - регламентація обмежує підприємницьку ініціативу, гальмує розвиток ринкових відносин. До слова, О. Шершньова розглядає стратегію розвитку туризму як комплексний структурно-функціональний методичний підхід, який полягає у поєднанні різноманітних компонентів туристичної індустрії та її інфраструктури [7].

На нашу думку, стратегія розвитку туризму може бути визначена як комплекс рішень (система заходів, сукупність цільових програм), спрямованих на визначення перспектив, пріоритетів і напрямів розвитку туристичної галузі, формування та ефективне використання потенціалу, забезпечення динамічного і сталого розвитку галузі. Стратегія розвитку повинна сполучати в собі інтереси галузі й суспільства, об'єднувати зусилля держави та підприємницького сектору для вирішення перспективних економічних завдань галузі.

Стратегія розвитку туризму характеризується спрямованістю, чітко визначеними пріоритетами, логічно побудованою програмою перспективних заходів для досягнення поставленої мети, набором принципів її формування. До принципів формування стратегії розвитку туризму належать: оптимальність, наукова обґрунтованість, системність, об'єктивність, динамічність, адаптивність, активність, комплексність, адекватність, конкретність, логічність, прозорість, легітимність, вимірність, контрольованість та підконтрольність.

Процес формування стратегій дуже трудомісткий, він складається із динамічної сукупності етапів, які виконуються послідовно та логічно. Існує сталий зворотний зв'язок і вплив кожного етапу на інші та на всю їх сукупність. Аналіз літератури виявив різні підходи до формування стратегії розвитку і етапів стратегічного управління. І. Ансофф виділяє таку групу рішень при формуванні стратегії: внутрішнє оцінювання; оцінювання зовнішніх можливостей; формулювання цілей і вибір завдань; рішення про портфельну стратегію; конкурентна стратегія; створення альтернативних проектів, їх відбір та реалізація. За М. Месконом, процес формування стратегії складається з таких етапів: розробка місії і цілей; оцінювання та аналіз зовнішнього середовища; управлінське обстеження сильних і слабких сторін; аналіз стратегічних альтернатив; вибір стратегії, реалізація та оцінювання стратегії.

На наш погляд, стратегія розвитку туризму має послідовно формуватися за певними етапами, або стадіями (див. рис. 3.1): інтелектуальна стадія, діагностичний етап, аналіз стратегічних альтернатив і вибір найдосконалішої з них, реалізація (виконання) стратегії, оцінка та контроль за реалізацією стратегії.

На першому етапі формування стратегії - інтелектуальній стадії - відбувається визначення місії, тобто головної мети, сенсу існування, основного функціонального призначення та ролі галузі в довгострокову періоді. Основна мета стратегії розвитку полягає у підвищенні ефективності функціонування туристичної галузі, створенні сучасної конкурентоспроможної туристичної індустрії, яка забезпечить значний внесок у розвиток національної економіки (збільшення обсягів реалізації туристичних послуг, валютних надходжень, надходжень до бюджетів, створення додаткових робочих місць, упровадження ефективної моделі інвестиційної політики в галузі туризму тощо). Після того як мета (місія) сформульована, необхідно визначити довгострокові та короткострокові цілі - бажані результати функціонування і розвитку системи в майбутніх періодах. Кожна ціль поділяється на стратегічні завдання для обґрунтування напрямів реформування та пріоритетів розвитку галузі туризму.

Рис. 3.1 Етапи та концептуальна модель формування стратегії розвитку туристичної галузі


Другий етап формування стратегії - діагностичний етап - є основою для уточнення місії, цілей і завдань та вибору стратегії. На цьому етапі відбувається стратегічний аналіз потенціалу розвитку, досліджуються показники розвитку галузі туризму, макро- та мікросередовища функціонування, оцінюється стан, фактори розвитку туризму, відбувається пошук конкурентних переваг галузі.

На третьому етапі формування стратегії розвитку - аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії - відбувається розробка та формування альтернативних варіантів розвитку (стратегічні альтернативи), моделювання й оцінювання можливостей реалізації стратегії за цими напрямами, вибір найдосконалішої стратегічної альтернативи (основна, оптимальна стратегія, головна альтернатива) для реалізації та побудови на основі цього варіанта загальної траєкторії розвитку туризму. Стратегічні альтернативи передбачають не лише формулювання стратегій, а й шляхи їх досягнення, заходи реалізації, необхідні ресурси, оцінку ризиків тощо.

На цьому етапі використовується спеціальний інструментарій, методи сценарного розвитку подій. Сценарії допускають різні картини розвитку туризму, які дозволяють підготувати альтернативні плани, оцінити, наскільки вони відповідають поставленим цілям, забезпечують максимальні економічні вигоди, мінімізують негативні наслідки для середовища. Сценарій може бути «оптимістичний», «песимістичний» і «реалістичний».

На четвертому етапі формування стратегії - реалізація (виконання) стратегії - відбувається впровадження стратегії згідно із планом конкретних дій (розробляються програми розвитку туризму, бюджети і процедури, які можна розглядати як середньострокові й короткострокові плани реалізації стратегії), проводяться стратегічні зміни, організовується виконання стратегічних завдань, затверджених індикаторів та показників. Досягнення значень індикаторів, критеріїв ефективності реалізації стратегії забезпечується за допомогою механізмів (взаємоповязана сукупність прийомів, методів і важелів впливу на субєкти господарювання в туристичній галузі для досягнення визначених цілей) і напрямів реалізації стратегії (ключові стратегічні лінії змін, комплекс конкретних заходів, які виражають суть нової стратегії).

Пятий, завершальний етап формування стратегії - контроль за реалізацією стратегії - здійснюється постійно від початку формування стратегії за допомогою критеріїв оцінки формування стратегії, серед яких: кількісні та якісні характеристики, стандарти, що відповідають рівню досягнення цілей, з якими за визначеними правилами зіставляються отримані результати реалізації стратегії. На цьому етапі результати реалізації стратегії порівнюються із цілями, аналізується ефективність і результативність стратегії, за допомогою системи зворотного зв'язку здійснюється контроль за виконанням стратегії.

Отже, з допомогою стратегічного планування можливим є сприяти розвитку туристичного потенціалу не лише міста, регіону, а й держави вцілому.


.2 Напрямки вдосконалення планування діяльності туристичного підприємства ,,МІЖГІРСЬКИЙ


Для того, щоб успішно працювати на ринку тривалий час, необхідне вдосконалення процесу планування, яке включає в себе розробку довгострокових планів розвитку готельно-туристичного комплексу «Міжгірський». Планування діяльності туристичного підприємства ,,Міжгірський здійснюється за допомогою різних методів. Основні з них:
1.Ресурсний метод планування (за можливостями), в якому враховуються ринкові умови господарювання та наявність рекреаційних ресурсів. 2.Цільовий метод (за потребами) передбачає планування, початковим моментом якого стають потреби туристичного ринку, попит на туристичний продукт (послуги).

.Метод екстраполяції (екстраполяція - поступальний рух) - планування за відсутності загроз з боку конкурентів і надія на те, що розвиток у майбутньому відбуватиметься зі збереженням показників, темпів і пропорцій, досягнутих на момент розробки плану. 4.Інтерполяційний метод принципово протилежний методу екстраполяції. За інтерполяційним методом планування підприємство встановлює мету для досягнення її в майбутньому і на цій підставі визначає тривалість планового періоду та проміжні планові показники. Інтерполяційний метод передбачає зворотний рух - від встановленої мети та відповідного кінцевого значення планових показників до обчислення проміжних їхніх величин.
За такою класифікаційною ознакою, як спосіб розрахунку планових показників, використовують дослідно-статистичний метод в досліджуваному комплексі, який передбачає використання статистичних даних за попередні роки. Більш обґрунтований факторний метод планування, згідно з яким планові значення показників визначають на підставі розрахунків впливу найважливіших чинників, що зумовлюють зміни цих показників. Найбільш точний нормативний метод планування, суть якого полягає в тому, що планові показники розраховуються на підставі прогресивних норм використання ресурсів із врахуванням їхніх змін у результаті впровадження організаційно-технічних заходів у плановому періоді. В туристично-готельному комплексі «Міжгірський» використовується планування зверху вниз. При цій формі планування керівник фірми разом зі своїми заступниками розробляє стратегію розвитку фірми на запланований період і окреслює основні шляхи її досягнення. Потім основні показники розвитку фірми на запланований період передаються в плановий або економічний відділ для розробки планів і після затвердження керівництвом фірми доводяться до відома всіх підрозділів, які вишукують способи їх виконання.

Зміна ринкового середовища зумовлює необхідність застосування стратегічного підходу до системи господарювання на підприємствах туризму.

Розробляючи комплексну програму дій по вирішенню пріоритетних для туристично-готельного комплексу «Міжгірський» завдань, визначаючи його місію та головну мету, стратегія формулює цілі та способи досягнення цих завдань так, щоб вказати підприємству певний напрямок розвитку. За своїм змістом стратегія є довгостроковим плановим документом, результатом стратегічного планування. Першим, найбільш суттєвим і визначальним рішенням за стратегічного планування є вибір цілей. Основну мету підприємства називають місією. Виходячи із загальної місії, досліджуване підприємство формулює решту його стратегічних цілей, які мають бути конкретними та вимірюваними, збалансованими, зорієнтованими в часі та досяжними, ресурснозабезпеченими і такими, що підтримують одна одну.
Після визначення місії та цілей починається діагностичний етап стратегічного планування. Першим важливим кроком є вивчення зовнішнього середовища - це безперервний процес спостереження, вивчення та контролю дії зовнішніх щодо підприємства чинників із тим, щоб своєчасно та вичерпно визначити можливості й загрози для підприємства, тобто позитивну і негативну дію зовнішніх чинників - політичних, економічних, науково-технічних, соціальних, міжнародних тощо. Для розробки та здійснення стратегії велике значення має аналіз ринкових чинників, які через свою постійну й високу мінливість можуть безпосередньо вплинути на успіх або крах підприємства. Мова йде про мікроекономічний аналіз попиту, пропозиції та рівня конкуренції.
Методи вибору генеральної стратегії можна розділити на дві групи: перша - за монопрофільної діяльності або вузької номенклатури туристичних послуг, що пропонуються споживачам; друга - за диверсифікованого виробництва. Розширення географії поїздок, формування і продаж послуг за рахунок нових районів туристичного призначення. Впровадження зустрічних сфер туристичної діяльності, в тому числі через створення нових підприємств.
У виборі відповідної стратегії необхідно мати на увазі, що методи, викладені вище, можна поєднувати між собою і вони можуть практично збігатися при розробці програми розвитку на декілька років. Базова стратегія як генеральний напрямок є стрижнем стратегічного плану підприємства. Згідно з циклом розвитку в туристично-готельному комплексі «Міжгірський» можна обрати одну з таких базових стратегій: стратегію зростання, що відбиває намір підприємства збільшувати обсяги продажу, прибутку, капіталовкладень тощо;
- стратегію стабілізації - у разі діяльності підприємства за відчутної нестабільності обсягів продажу та прибутку; стратегію виживання - суто оборонну стратегію, що застосовується за глибокої кризи підприємства. Стратегія туристичного підприємства повинна бути добре розроблена і чітко сформульована, а потім доведена до відома кожного працівника. Сучасний стан господарювання в туристично-готельному комплексі «Міжгірський» характеризується нестійкими тенденціями розвитку, що в основному обумовлюється сезонними коливаннями попиту і неможливістю створення запасів специфічного продукту - готельної послуги, зростанням цін на послуги та недостатнім рівнем якості обслуговування при невисокій елестатичності попиту за ціною, організаційним консерватизмом процесу управління. Ситуація ускладнюється також нестабільністю зовнішнього середовища, неузгодженістю процесів, які відбуваються всередині підприємства, неадекватним ринковим вимогам управлінням господарською діяльністю. Тому, для забезпечення ефективного функціонування нашого підприємства необхідним є обгрунтування стратегій їх розвитку із врахуванням передового світового досвіду та успішної практики вітчизняних підприємств-лідерів в сфері туризму.

Стратегія управління туристично-готельного комплексу «Міжгірський» - це концепція виживання підприємства в умовах ринкових відносин, вона залежить від передумов, притаманних будь-якому підприємству, зокрема:

планування того, чого підприємство бажає досягти в майбутньому;

основне джерело проблем - поза межами підприємства;

підприємство повинне мати можливість своєчасно бачити проблеми, які можуть виникнути, та забезпечити механізм їх вирішення;

потенціал підприємства має бути налаштований на реальні можливості та стратегічні завдання, для того, щоб на основі розроблення цілей та своєчасного їх коригування, забезпечити необхідну позицію на ринку послуг;

поточне управління є продовженням конкретизації стратегічного управління і має здійснюватися у рамках стратегії, що діє.

З позицій формування стратегії розвитку туристично-готельного комплексу «Міжгірський» визначено системний процес, який (на засадах стратегічного мислення як домінуючої логіки) дозволяє:

проаналізувати сутність умов, в яких працює фірма;

визначити місію, цілі і завдання підприємства;

розробити головні напрями та заходи збалансованості його розвитку в умовах динамічної зміни зовнішнього середовища при максимальному використанні всіх наявних ресурсів підприємства.

Суттєвий вилив на розвиток підприємства має сукупність факторів макро-, мезо та мікросередовища. Стосовно будь-якого готельного господарства вони відіграють неоднакову роль і можуть впливати на його діяльність позитивно, негативно або залишатися нейтральними. Комбінаційний склад чинників, їх варіації, вагомість та інтенсивність впливу залежать від цілей підприємства, організаційної структури, виробничих і комерційних звязків.

Позиціювання туристично-готельного комплексу «Міжгірський» в ринковому просторі визначається коливанням обсягу його ринкової частки, що характеризується такими змінними показниками:

доходи від додаткових послуг;

ступінь використання інформаційних технологій;

якість послуг;

рівень організаційної культури;

ступінь вертикальної інтеграції.

Зростання обсягу ринкової частки як результату підприємницької активності підприємства полягає:

у відображенні особливостей функціонування нашого підприємства з урахуванням ситуаційного підходу;

у тому, що кількісне значення змінної ринкової частки характеризує ступінь домінування окремих засобів розміщення на ринку;

у можливості використання моделей у прогностичних цілях з метою обґрунтування стратегії розвитку підприємства на етапі взаємозвязку «стратегія бізнесу - тактика підприємства».

В основу стратегії розвитку туристично-готельного комплексу «Міжгірський» покладено дії, послідовність виконання яких така:

здійснення стратегічного аналізу в контексті комплексної діагностики впливу факторів розвитку;

ідентифікація формату господарської діяльності підприємства;

обґрунтування шляхів стратегічного розвитку;

формування чи коригування загальної та бізнес-стратегій;

визначення завдань функціональних субстратегій.

Особливості розроблення стратегії управління нашим підприємством повязані з урахуванням таких положень:

задоволення внутрішніх і міжнародних споживачів якісними основними і додатковими послугами;

наявність певних ресурсів та їх перетворення на основні і до даткові послуги;

порівняння витрат на виробництво і використання основних і додаткових послуг із результатами діяльності;

складність внутрішнього середовища (велика кількість елементів, наявність взаємозвязків та ін.);

багато критерійність завдань управління;

неможливість формалізації багатьох завдань управління;

обовязковість розвитку та змінність критеріїв розвитку.

Одним із механізмів розвитку підприємств готельного господарства є розроблення та реалізація стратегії реконструкції. Стратегія реконструкції реалізується на рівні підприємства незалежно від типу, обсягів господарської діяльності, форм власності та організаційно-правових форм господарювання. В основу цільового спрямування внутрішніх реструктуризаційних змін покладено програму розвитку, процес формування якої логічно структурований. Ефективність управлінських рішень щодо вжиття реструкту ризаційних заходів забезпечується впровадженням структурно- логічної схеми, цільовими параметрами якої є виявлені резерви за результатами оцінки внутрішніх ресурсів готельного підприємства «Міжгірський».

Пошук ефективних управлінських рішень зведено до одержання запланованого результату при мінімумі необхідних витрат, з урахуванням часових та ресурсних обмежень. Для визначення альтернативних варіантів формування програми розвитку необхідно враховувати:

раціональне використання основних фондів підприємств готельного господарства, насамперед номерного фонду;

оптимізацію чисельності працюючих;

підвищення рівня якості готельних послуг;

можливості вертикальної інтеграції.

Реалізація стратегії реконструкції готельно-туристичного комплексу «Міжгірський» сприяє послідовній адаптації до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі, збільшенню обсягу ринкової частки на ринку готельних послуг, передбачає розроблення ефективних програм розвитку підприємств та сприятиме отриманню економічного ефекту.

Обґрунтування внутрішніх реструктуризаційних заходів готельно-туристичного комплексу «Міжгірський» складається з таких основних етапів.

Етап 1. Аналіз результатів господарської діяльності готельного підприємства.

Етап 2. Визначення та аналіз основних проблем функціонування та розвитку підприємства.

Етап 3. Оцінка поточної конкурентної позиції підприємства на ринку готельних послуг.

Етап 4. Формування потенційних стратегічних можливостей щодо здійснення внутрішніх реструктуризаційних заходів.

Етап 5. Генерація ідей відносно визначення альтернативи щодо здійснення внутрішніх реструктуризаційних заходів.

Етап 6. Фаза застосування етапів 1-5 структурно-логічної схеми процесу формування програми розвитку підприємства.

Одним із напрямів внутрішніх реструктуризаційних заходів є диверсифікація пропозиції готельного підприємства, що є дієвим каталізатором процесу реструктуризації світової готельної індустрії. Напрями подальшого розвитку нашого підприємства повинні визначатися через призму спроможності його адаптації до вимог зовнішнього середовища. Тому головним змістом формування стратегії розвитку готельного підприємства «Міжгірський» є визначення перспективних напрямів господарської діяльності на основі постійного моніторингу підприємницького середовища, органічного оволодіння стратегічним мисленням та методами управління, розрахованими на перспективу.


РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ,,МІЖГІРСЬКИЙ


4.1 Система управління охороною праці


Система управління охороною праці туристично-готельного комплексу «Міжгірський» - це сукупність органів управління підприємством, які на підставі комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність щодо здійснення завдань і функцій управління з метою забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці, запобігання травматизму та профзахворювань, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

До основних функцій управління охороною праці належать:

прогнозування і планування робіт, їх фінансування;

організація та координація робіт;

облік показників, аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці;

контроль за станом охорони праці та функціонуванням СУОП;

стимулювання діяльності з охорони праці.

Функція планування, в основі якої лежить прогностичний аналіз, має вирішальне значення в СУОП. Планування роботи з охорони праці поділяється на перспективне, поточне та оперативне.

Перспективне планування охоплює найбільш важливі, трудомісткі й довгострокові за терміном виконання заходи з охорони праці, виконання яких, як правило, вимагає сумісної роботи кількох підрозділів підприємства. Можливість виконання заходів перспективного плану має бути підтверджена обґрунтованим розрахунком необхідного матеріально-технічного забезпечення і фінансових витрат із зазначенням джерел фінансування. Основною формою перспективного планування роботи з охорони праці є розроблення комплексного плану підприємства (на 3-5 років) щодо покращення стану охорони праці.

Поточне планування здійснюється у межах календарного року шляхом розроблення та включення відповідних заходів до розділу "Охорона праці" колективного договору.

Оперативне планування роботи з охорони праці здійснюється за підсумками контролю стану охорони праці у структурних підрозділах і на підприємстві в цілому або перевірок органів державного нагляду. Оперативні заходи щодо усунення виявлених недоліків зазначаються у наказі роботодавця.

Основні завдання управління охороною праці в туристично-готельному комплексі «Міжгірський» :

навчання працівників безпечним методам праці та пропаганда
питань охорони праці; забезпечення безпечності технологічних процесів, виробничого
устаткування, будівель і споруд; нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці; забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;

забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку;

організація лікувально-профілактичного обслуговування;

професійний добір працівників з окремих професій;

удосконалення нормативної бази з питань охорони праці.

Дійове управління охороною праці можна здійснювати тільки при наявності повної, своєчасної і вірогідної інформації про стан охорони праці. Одержати таку інформацію, виявити можливі відхилення від норм безпеки, а також перевірити виконання планів та управлінських рішень можна тільки на підставі регулярного та об'єктивного контролю. Тому контроль стану охорони праці є найбільш відповідальна та трудомістка функція процесу управління.

До основних форм контролю за станом охорони праці належать: оперативний контроль; контроль, що проводиться службою охорони праці підприємства; громадський контроль; адміністративно-громадський трьохступеневий контроль; відомчий контроль вищих органів. Необхідно зазначити, що крім контролю, здійснюється нагляд за охороною праці з боку державних та профспілкових інспекцій.

Оперативний контроль з боку керівників робіт і підрозділів підприємства проводиться згідно із затвердженими посадовими обов'язками.

Власник зобовязаний створити в кожному структурному підрозділі комплексу «Міжгірський» і на робочому місці умови праці з урахуванням рекомендацій нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю.

З цією метою власник забезпечує функціонування системи управління охороною праці, для чого створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обовязки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій; розробляє за участю профспілок і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці; забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань; організовує проведення атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці в порядку і строки, що встановлюються законодавством, вживає за їх підсумками заходів щодо усунення негативних чинників; розробляє і затверджує положення, інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства; здійснює постійний контроль за додержанням працівниками правил з техніки безпеки і виробничої санітарії. У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоровя чинників, що визначають умови праці, власник зобовязаний повідомити про це орган державного нагляду за охороною праці. За згодою працівників, яких це стосується, власник може звернутися до органу по охороні праці з клопотанням про встановлення необхідного строку для виконання програм щодо приведення умов праці на конкретному виробництві чи робочому місці до нормативних вимог.


4.2 Забезпечення охорони праці туристично-готельного комплексу «Міжгірський»


Найбільш серйозною небезпекою для життя і здоров'я гостей і персоналу готелю, збереження їхнього майна, а також майна і будинку готелю є пожежі. Тому в нашому готельному господарстві важливе значення має забезпечення приміщень і людей від пожежі. Найчастішими причинами виникнення пожеж у готелях є необережне поводження з вогнем, несправність електромереж і електрообладнання, порушення технологічного процесу і правил експлуатації, недотримання заходів пожежної безпеки при ремонтних й інших видах робіт.
Процес створення системи протипожежної безпеки в туристично-готельному комплексі «Міжгірський» складається з таких етапів: 1) проведення організаційних заходів щодо створення пожежної охорони в готелі; 2) проведення протипожежної підготовки працівників; 3) проведення протипожежної профілактики. Проведення організаційних заходів щодо створення пожежної охорони в готелі передбачає таку послідовність дій. Директор готелю, який відповідно до діючого законодавства несе відповідальність за забезпечення пожежної безпеки, наказом призначає відповідального за організацію заходів із забезпечення протипожежної безпеки готелю. Призначаються також відповідальні за пожежну безпеку в кожнім підрозділі готелю. Таблички із зазначенням осіб, відповідальних за пожежну безпеку, вивішуються на видних місцях. Розробляються правила, положення пожежної безпеки для кожного підрозділу й інструкції із заходів протипожежної безпеки на кожному робочому місці. Створюються пожежні бойові розрахунки з числа чергових адміністраторів, чергових менеджерів, працівників служби безпеки готелю й іншого чергового персоналу, що здійснюють цілодобовий контроль за пожежною безпекою. Розробляється система оповіщення у випадку виникнення пожежі. Розписуються основні обов'язки кожного члена пожежного бойового розрахунку під час пожежі. Після сигналу пожежної тривоги по системі оповіщення всі особи, призначені наказом директора відповідальними за пожежну безпеку, повинні прибути до готелю, з'ясувати причину тривоги, почати евакуацію людей, а також вжити всіх необхідних заходів для гасіння і запобігання поширення вогню до прибуття пожежних.
Проведення протипожежної підготовки працівників готельно-туристичного комплексу «Міжгірський» здійснюється систематично. Протипожежна підготовка складається з протипожежного інструктажу (вступного, первинного і повторного) і занять за програмою пожежно-технічного мінімуму. Вступний і первинний інструктажі з пожежної безпеки проводяться при прийомі на роботу. Первинний і повторний інструктажі проводить на робочому місці особа, відповідальна за пожежну безпеку в цьому підрозділі.
Заняття з пожежно-технічного мінімуму проводяться за спеціально затвердженою директором готелю програмою з працівниками інженерно-технічної служби і з матеріально-відповідальними особами. Після закінчення навчання проводиться залік, результати якого заносяться у відомість.
Для забезпечення суворого протипожежного режиму в готелі розробляються спеціальні пам'ятки, у яких викладають і основні рекомендації з заходів пожежної безпеки і правила поведінки при пожежі. Ці пам'ятки знаходяться в кожному номері в папці з рекламними матеріалами. Не завжди гість заглядає в цю папку, тому в деяких готелях високого класу для ознайомлення з правилами використовують готельний відеоканал. Рішення про включення системи оповіщення людей про пожежу й евакуацію приймає черговий менеджер (начальник зміни пожежного бойового розрахунку) або черговий по готелю. Евакуація гостей здійснюється відповідно до наявних у всіх номерах планів евакуації, а персоналу готелю - відповідно до спеціальних пам'яток, що наявні у всіх відділах, службах і підрозділах. Евакуаційне освітлення і світлові покажчики напрямку евакуації мають бути включені постійно, цілодобово. Дії чергового персоналу при евакуації людей в нашому готелі такі. Керівник гасіння пожежі, залежно від сформованої ситуації, при пожежі приймає рішення почати евакуацію людей шляхом включення системи оповіщення і управління евакуацією (слід зазначити, що рішення про евакуацію приймається без страху бути підданим будь-якій критиці або стягненню, навіть якщо згодом виявиться, що необхідності в евакуації не було). Евакуація гостей здійснюється відповідно до наявних планів евакуації, що повинні відпрацьовуватися з усіма задія-ними для евакуації працівниками готелю не рідше одного разу за півроку. Співробітники готелю, що прибули в розпорядження керівника гасіння пожежі, можуть залучатися (якщо їм не загрожує небезпека) до евакуації гостей і персоналу готелю, перевірки гостьових поверхів, офісів і підвальних приміщень з метою показу тому персоналу, який ще не евакуювався, і гостям найкоротших шляхів до виходів; порятунку найбільш цінних документів, коштів тощо. Співробітники служби безпеки перекривають усі входи в готель, відкривають виходи, що використовуються для евакуації, контролюють їх, зупиняють спроби мародерства. Для евакуації співробітників готелю використовуються спеціальні пам'ятки, розроблені для кожного відділу, служби. Керівник гасіння пожежі призначає відповідальних осіб з переклички гостей і персоналу на евакуаційному пункті, дає їм списки гостей і персоналу і відправляє на евакуаційний пункт. Заходи з евакуації великої кількості людей і припинення паніки координуються старшим начальником пожежних підрозділів. Травмовані особи евакуюються в першу чергу. Щоб уникнути паніки, евакуація повинна проводитися спокійно і зосереджено.В окремих випадках використовуються засоби індивідуального захисту. Окрім пожежної безпеки в нашому готельному комплексі готелях проводяться заходи щодо профілактики травматизму, створення нормальних санітарно-гігієнічних умов, електробезпеки, навчання персоналу.
На основі положень, правил і типових інструкцій у нашому готелі розроблено своє положення про організацію роботи з охорони праці і виробничої санітарії. Крім того, для кожної категорії працівників розробляються інструкції. Працівник готелю зобов'язаний дотримуватися норм, правил, інструкцій з охорони праці, вміти правильно застосовувати колективні й індивідуальні засоби захисту, негайно повідом-ляти своєму безпосередньому керівникові про будь-який нещасний випадок, а також про ситуації, що створюють загрозу життю і здоров'ю людей. Працівники готелю допускаються до роботи лише після проходження інструктажу з техніки безпеки. В готельно-туристичному комплексі «Міжгірський» здійснюється також профілактика виробничого травматизму. Причини травматизму можуть бути організаційними і технічними.До організаційних відносяться: недостатній нагляд за дотриманням правил техніки безпеки, відсутність необхідної технічної кваліфікації в персоналу, робота без запобіжних засобів, неправильне розташування людей на робочому місці, недостатній інструктаж, погане освітлення, низька або висока температура, слабка вентиляція тощо. До технічних причин травматизму відносяться: несправність або недосконалість технологічного обладнання, інструментів, пристроїв і засобів техніки безпеки, незручність або захаращеність робочого місця.
Причиною травми може стати також хворобливий стан працюючого, непідготовленість до даної роботи і неуважне відношення до неї, стомлення і стан сп'яніння. Розслідування й облік нещасних випадків відбувається відповідно до «Положення про порядок розслідування й обліку нещасних випадків на виробництві». Це положення встановлює єдиний порядок розслідування й обліку нещасних випадків, обов'язковий для готелів будь-яких форм власності. За результатами розслідування складається висновок, що є обов'язковим для роботодавця і може бути оскаржений в органах державної інспекції праці або в суді.

Гігієна праці в нашому готелі розглядає питання, пов'язані з умовами роботи і їхнім впливом на людський організм; керівництво систематично розробляє гігієнічні і лікувально-профілактичні заходи, спрямовані на поліпшення і збереження здоров'я працівників, підвищення працездатності і продуктивності праці.

Усі приміщення готелю, де працює персонал, є просторими, мають досить високі стелі, оснащені природною або примусовою вентиляцією, що забезпечує нормальну циркуляцію повітря і виключає проникнення сторонніх запахів.
Температура, вологість і швидкість руху повітря. Ці параметри мають сильний вплив на стан людини, її працездатність і регулюються за допомогою системи опалення. Температура повітря в наших приміщеннях не нижче 18 °С, вологість повітря в теплий період року 30-60%, у холодний - не більш 70%, швидкість руху повітря в холодний період - до 0,3 м/с, у теплий - до 0,5 м/с. У нашому готелі дотримуються протишумні правила, до яких належать такі. Підлоги в коридорах, холах і вітальнях покриваються звукопоглинаючими килимами або покриттями, що їх замінюють. Телевізори встановлюються лише в номерах або спеціальних приміщеннях, а телефон загального користування - віддалік від житлових кімнат у спеціальних кабінах або під акустичним ковпаком. Для зменшення шуму в житлових і громадських приміщеннях використовують спеціальні звукоізолюючі вікна і двері, звукоізолюючу обробку стін.

При поганій освітленості з'являються зорова втома, загальна млявість, погіршення зору, знижується продуктивність праці. У приміщеннях повинне бути природне (не менш одного вікна) і штучне освітлення, що забезпечує освітленість цілодобово при лампах розжарювання - 100 лк (у люменах), при люмінесцентних лампах - 200 лк, у коридорах -природне або штучне освітлення. Кожне робоче місце повинне бути досить освітлене, але освітлення при цьому не повинне справляти сліпучої дії. Штучне освітлення може бути загальним, місцевим і комбінованим. Застосування лише місцевого освітлення на робочих місцях не допускається. Існує також аварійне освітлення на випадок евакуації.

Для дотримання санітарно-гігієнічних норм в досліджуваному готелі ми пропонуємо такі дії: у приміщеннях необхідно щодня робити вологе прибирання, видаляти пил і павутину, пилососити килими і килимові покриття, протирати вікна, двері. По закінченні роботи приміщення потрібно ретельно прибрати і залишати в повному порядку. Періодично необхідно прибирати приміщення з використанням мильно-лужного розчину, хлорного вапна, про-водити генеральні прибирання, дезінфекції й дезинсекції (заходи боротьби з комахами). Особлива увага має приділятися роботі покоївок. Транспортування білизни, прибиральних матеріалів й інвентарю здійснюється покоївками на візках. Інструкція з санітарного утримання вимагає від персоналу особливої уваги до постільної білизни проживаючих та їхньої своєчасної заміни. У білизняній повинна бути ідеальна чистота. Чиста і брудна білизна має зберігатися в різних приміщеннях, окремо одна від одної. Після прийому брудної білизни необхідно вимити руки і змінити халат. Прання білизни проживаючих здійснюється покоївками в спеціально обладнаних приміщеннях.

Інструкція з санітарного утримання включає також вимоги до стану території, що прилягає до готелю. Територія повинна бути прибрана, озеленена, облагороджена. Для збору побутових відходів на території двору встановлюються сміттєзбиральники. Вторинна сировина і макулатура має збиратися і складатися окремо. Усі працівники готелю не рідше одного разу в рік мають проходити медичний профогляд у поліклініках і подавати на роботі довідки про стан свого здоров'я. Співробітники, що не пройшли медогляд, до роботи не допускаються. У випадку, якщо занедужає проживаючий, адміністрація готелю має викликати лікаря. У випадку інфекційного захворювання працівники СЕС проводять у номері дезінфекцію. Прибирання номерів, у яких знаходяться хворі, має проводитися із застосуванням розчину хлорного вапна. На кожному поверсі готелю повинні бути пам'ятки про надання першої допомоги й аптечки з набором необхідних медикаментів.

ВИСНОВКИ


Внаслідок системного аналізу сучасного стану та перспектив розвитку готельного туризму в Україні, а також характеристики готелю «Міжгірський» у сфері надання туристичних та готельних послуг, ми можемо зробити певні висновки.

Послуги готелю зв'язані з забезпеченням "гостинності" клієнтам, що проводять тривалий час під її дахом. І якість персональної взаємодії співробітників готелю з клієнтом-єдиний інструмент створення в клієнта відчуття гостинності й уваги в обраному їм готелі.

Готельний бізнес - один з найперспективніших напрямів бізнесу в Україні, який успішно розвивається. Особливістю цього бізнесу є орієнтація на Європейські сервісні стандарти і стрімкий перехід до них. І як кожний бізнес - готельний бізнес прагне до збільшення доходу і шукає інструменти та ефективні шляхи для досягнення бажаного фінансового результату.

На сьогоднішній день готельне господарство Закарпатської області ще не відповідає всім загальносвітовим вимогам, якісних номерів всього кілька десятків, інші ж бажають бути більш обладнаними технікою та більшою площею. Даний напрямок вимагає більшого інвестування та сприяння з боку держави. Переважає приватне готельне господарство, та повний або майже повний занепад державного сектору.

Обєктом дослідження в дипломній роботі був готель «Міжгірський» (Закарпатська обл., Долинський р-н, смт. Міжгіря, вул. Шевченка, 36). Готель є сучасним комплексом в європейському стилі на 12 номерів. Кафе вищої категорії в грецькому стилі, літній майданчик.

Номери - 12 номерів. 1 номер "двомісний" з франц.постіллю, 1 номер Люкс", 2 номери "напівлюкс" (двокімнатні номери). Нестандартні номери: Lux. Відпочинок та лікування: гірські лижі, риболовля, екскурсії, піший туризм. Послуги: автостоянка, таксі, магазин, обмін валют, кафе, пральня, прасувальня, клініка/медпункт. Безготівкова оплата - можлива передоплата банкіським переказом. Сервіс в готелі - колиба, ресторан (2 зали: загальний і банкетний + зал для танців), камінний зал, сауна, банкетний зал, бар, ресторан.

Адреса: Закарпатська обл., Долинський район, смт. Міжгіря, вул.. Шевченка, 36.

В останні роки ринок готельного бізнесу України характеризується зростанням пропозиції при одночасному скороченні попиту на послуги розміщення. Такий стан речей посилює конкуренцію. Тому одним з найважливіших напрямків для готелю «Міжгірський» в умовах суворої досконалої конкуренції на ринку готельних послуг є формування стратегічних конкурентних переваг та надання послугам більш високої якості. Ключовим фактором тут є надання таких послуг, які задовольняли б і навіть перевершували очікування цільових клієнтів. Взірцем для переймання досвіду в готелі «Міжгірський», безумовно, є західні готелі зі злагодженою структурою внутрішньої організації роботи.

В процесі проведення аналізу фінансового стану досліджуваного підприємства було виявлено: відсутність у балансі простроченої дебіторської заборгованості безумовно вважаємо позитивною тенденцією, оскільки це означає, що підприємство ефективно будує свої розрахунки з партнерами. Ріст запасів у 4,3 рази свідчить з однієї сторони про розширення діяльності підприємства, а з іншого боку - про недостатньо ефективну систему управління запасами на підприємстві. Ріст коштів на 18 % - позитивна тенденція, тому що кошти - самі ліквідні активи. Чистий прибуток виріс у 2012 році в порівнянні з 2011, а в 2013 році небагато зменшився, це вплинуло на рентабельність. Разом з тим, уже те, що вся рентабельність у підприємства позитивна, доводить ефективність його діяльності.

У пасиві балансу помітне зростання прибутку підприємства, це говорить про те, що діяльність досліджуваного готельного комплексу ефективна. Ріст позикових засобів у 4,7 рази протягом 2013 року свідчить про те, що підприємство мало потребу в грошах для розширення і залучило короткострокові кредити банків. З однієї сторони це говорить про недостатньо ефективну політику залучення засобів (краще довгострокові кредити), а з іншого боку - підвищення фінансової залежності підприємства. Ця тенденція тривожна.

У цілому досліджуване підприємство є фінансово стійким, перспективним, що динамічно розвивається. Однак погане те керівництво, що не прагне зробити підприємство ще краще. Тому підприємству необхідно розробляти методи для зміцнення фінансової бази і перетворювати їх у життя.

Планування діяльності туристичного підприємства ,,Міжгірський здійснюється за допомогою різних методів. Основні з них:
1.Ресурсний метод планування (за можливостями), в якому враховуються ринкові умови господарювання та наявність рекреаційних ресурсів. 2.Цільовий метод (за потребами) передбачає планування, початковим моментом якого стають потреби туристичного ринку, попит на туристичний продукт (послуги).

.Метод екстраполяції (екстраполяція - поступальний рух) - планування за відсутності загроз з боку конкурентів і надія на те, що розвиток у майбутньому відбуватиметься зі збереженням показників, темпів і пропорцій, досягнутих на момент розробки плану. 4.Інтерполяційний метод принципово протилежний методу екстраполяції. За інтерполяційним методом планування підприємство встановлює мету для досягнення її в майбутньому і на цій підставі визначає тривалість планового періоду та проміжні планові показники. Інтерполяційний метод передбачає зворотний рух - від встановленої мети та відповідного кінцевого значення планових показників до обчислення проміжних їхніх величин.
Одним із напрямів внутрішніх реструктуризаційних заходів є диверсифікація пропозиції готельного підприємства, що є дієвим каталізатором процесу реструктуризації світової готельної індустрії. Напрями подальшого розвитку нашого підприємства повинні визначатися через призму спроможності його адаптації до вимог зовнішнього середовища. Тому головним змістом формування стратегії розвитку готельного підприємства «Міжгірський» є визначення перспективних напрямів господарської діяльності на основі постійного моніторингу підприємницького середовища, органічного оволодіння стратегічним мисленням та методами управління, розрахованими на перспективу. Для дотримання санітарно-гігієнічних норм в досліджуваному готелі ми пропонуємо такі дії: у приміщеннях необхідно щодня робити вологе прибирання, видаляти пил і павутину, пилососити килими і килимові покриття, протирати вікна, двері. По закінченні роботи приміщення потрібно ретельно прибрати і залишати в повному порядку. Періодично необхідно прибирати приміщення з використанням мильно-лужного розчину, хлорного вапна, про-водити генеральні прибирання, дезінфекції й дезинсекції (заходи боротьби з комахами). Особлива увага має приділятися роботі покоївок. Транспортування білизни, прибиральних матеріалів й інвентарю здійснюється покоївками на візках. Інструкція з санітарного утримання вимагає від персоналу особливої уваги до постільної білизни проживаючих та їхньої своєчасної заміни. У білизняній повинна бути ідеальна чистота. Чиста і брудна білизна має зберігатися в різних приміщеннях, окремо одна від одної. Після прийому брудної білизни необхідно вимити руки і змінити халат. Прання білизни проживаючих здійснюється покоївками в спеціально обладнаних приміщеннях.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф.: Сокр. пер. с англ. - М.: Экономика, 2009. - 519 с.

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф - СПб.: Питер, 2007. - 416с.

Ассель Генри. Маркетинг: принципы и стратегия /Ассель Генри-Учебник для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2008. - ХІІ, - 804 с.

Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры, связанные с банкротством / В.П. Астахов - М.: Ось-89, 2005.

Білорус О. Про Концепцію стратегічного менеджменту / О. Білорус, В., Рогач- Економіка України. - 2002. - №1. - С. 35-42.

Білорус О. Менеджмент підприємства в умовах стратегічних несподіванок / О., Білорус В., Рогач А. Чехарда -Економіка України. - 2002. - №2. - С. 42-46.

Білорус О.Г. Менеджмент: конкурентоздатнісь і ефективність/ О.Г Білорус , Є.Г Панченко- К.: Товариство Знання України, 2002. - 40 с.

Вихрущ В.П. Основи бізнесу / В.П. Вихрущ- Тернопіль: 3бруч, 2005.

Гаркавенко С.С. Маркетинг/ С.С. Гаркавенко. - Підручник для вузів. - К.: Лібра, 2003. - 384 с.

Герчикова И. М. Менеджмент: Учеб. / И. М Герчикова. - М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 2004.

Грейсон Дж. К.-мл. Американский менеджмент на пороге ХХІ века: Дж. К.-мл Грейсон., О`Делл К. Пер. с англ. - М.: Экономика, 2010. - 319 с.

Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво / П. Друкер. - К.: Україна, 2004. - 319 с.

Житна І.Е. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. Навч. посібник: / І.Е. Житна , А.М. Нескреба. -Пер. з рос. - К.: Вища школа, 2002. - 191 с.

Зайцева О.А. Основы менеджмента: / О.А., Зайцева. А.А. Радугин К.А., Радугин , Н.И. Рогачева. -Учебное пособие для вузов. - М., 2005.

Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика/ А.Т. Зуб. -Учебное пособие для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 415 с.

Карлов Б. Деловая стратегия: Пер. с англ. / Науч. ред. и авт. посл. В. А. Приписнов. - М.: Экономика, 2011.

Котлер Ф. Основы Маркетинга/ Ф. Котлер. -Пер. с англ. - М.: Прогресс, 2003. - 736 с.

Кочерга Л. Валові витрати: що включають до їх складу / Л. Кочерга.- Праця і зарплата. - 2000. - №3. - С. 23.

Кольга В.Д. Довідник приватного підприємця / В.Д Кольга . - К.: „Літера ЛТД, 2004. - 288 с.

Менеджмент организации. Учебное пособие. / З.П. Румянцева , Н.А., Саломатин, Р.З. Акбердин.- и др. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 456 с.

Мескон А. Основы менеджмента / А. Мескон , Ф. Хедоури , М. Альберт.- / Пер. англ. - М.: Дело, 2002. - 701 с.

Минцберг Г. Школы стратегий / Г, Минцберг. - и др. - СПб.: Питер, 2000. - 376 с.

Мірошниченко А.В. Діловий успіх: бізнес-планування та маркетинг/ А.В. Мірошниченко А.В. - К.: А.Л.Д., 2009.

Максимова И.В. Оценка конкурентоспособности промышленного
предприятия/ И.В. Максимова. - М.: Маркетинг, 2006. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон , М.Альберт , Ф. Хедоури.- Пер. с англ. - М.: Дело, 2002.

Нємцов В.Д. Стратегічний менеджмент / В.Д. Нємцов , Л.Є. Довгань. -К.: ДП Експрес-поліграф, 2002. - 560 с.

Полторак В.А. Маркетинговые исследования: методы и технологи// В.А. Полторак. - Днепропетровск: Арт-Прес, 2008. - 136 с.

Попов С.А. Стратегическое управление:17-модульная програма для менеджеров Управление развитием организации. Модуль 4./ С.А Попов. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 304 с.

Портер М. Конкуренция: Учеб. Пособие / М. Портер. -Пер. с англ. - М.: Вільям, 2000. - 495 с.

Пушкар М.С. Організація і планування підприємств, об`єднань, комплексів /М.С. Пушкар. - К.: НМК ВО, 2010.


Теги: Планування діяльності у сфері туристично-готельного бізнесу  Диплом  Туризм
Просмотров: 18730
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Планування діяльності у сфері туристично-готельного бізнесу
Назад