Ефективність діяльності валютного ринку в Україні

Національний Університет «Острозька Академія»


Ефективність діяльності валютного ринку в Україні


Юрчук І.Ю.

Березяк І.І.


Проведено аналіз функціонування валютного ринку України. Здійснено оцінку обмінного курсу в залежності від складових конюнктури валютного ринку.

Ключові слова: валютний ринок, обмінний курс, офіційні резерви, валютні інтервенції.

Проведен анализ функционирования валютного рынка Украины. Осуществлена оценка обменного курса в зависимости от составляющих конъюнктуры валютного рынка.

Ключевые слова: валютный рынок, обменный курс, официальные резервы, валютние интервенции.

The analysis of the foreing market of Ukraine is provided. Аssessment of exchanger at e dynamics depending on the components of the foreig nexchange market conjuncture is committed.: foreig nexchange market, exchange rate, official reserves, currency interventions.

Постановка проблеми. У звязку з останніми подіями в Україні, внутрішній валютний ринок вимагає оптимізації та вдосконалення. Він виступає як важливий механізм забезпечення взаємодії між національною та світовою економікою. З іншого боку, валютний ринок та його регулювання займає важливе місце в економічній політиці держави, оскільки стимулює економічний розвиток у країні та здійснює відповідний вплив на стан окремих секторів, галузей і підприємств. Макроекономічні зрушення в економіці країни та її зовнішньому середовищі, своєю чергою, впливають на розвиток валютно-фінансових відносин і певною мірою коригують валютну політику держави.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У науковій літературі вивченню теоретичних та практичних аспектів функціонування валютних ринків присвячено наукові праці: О. Береславська, І. Бураковський, Н. Бодрова, П. Вірт, А. Гальчинський, О. Дзюблюк, М. Єфіпанова, Ф. Журавка, І. Крючкова, Б. Лапчук, І. Нідзельська, О. Петрик, Т. Савченко, А. Філіпенко, А. Шаповалов, В. Шевчук та ін.

Мета і завдання дослідження. Незважаючи на вагомий науковий доробок відкритим та дискусійним питанням залишається ефективність функціонування валютного ринку в Україні. Тому метою нашої статті є аналіз поточних тенденцій та дослідження взаємодії елементів валютного ринку України.

Виклад основного матеріалу. За економічним змістом: валютний ринок - це сектор грошового ринку, на якому врівноважується попит і пропозиція на такий специфічний товар - валюту. За своїм призначенням і організаційною формою валютний ринок - це сукупність спеціальних інститутів та механізмів, як і у взаємодії забезпечують можливість вільно продати купити іноземну та національну валюту. Обєктом купівлі продажу на цьому ринку є валютні цінності. Субєктами - будь-які економічні агенти та посередники (банки, валютні біржі). Ціною на валютному ринку є валютний курс. Валютний ринок забезпечує своєчасне здійснення міжнародних розрахунків, страхування від валютних ризиків, диверсифікацію валютних резервів, валютні інтервенції та отримання прибутків його учасниками у вигляді різниці курсів валют [1].

Невідємною складовою валютного ринку є система валютного регулювання - діяльність держави та державних органів щодо врегулювання міжнародних розрахунків та порядку проведення операцій з валютними цінностями. Останнім часом важливого значення набуває питання подальшого розвитку валютного регулювання та поступової лібералізації валютних відносин у бік спрощення міжнародного обміну товарами, послугами, капіталами, переходу до гнучкого обмінного курсу. Одним із найбільш важливих важелів до регулювання валютної політики є валютна інтервенція. В Україні валютна інтервенція є головним методом НБУ, за допомогою якого впроваджується національне регулювання валютного курсу та запобігання зниженню (підвищенню) валютного курсу гривні [2].

Національний банк України постійно відстежує стан грошово-кредитного ринку - як у цілому, так і окремих його сегментів, у т.ч. щодо впливу на них регулюючих заходів. Адміністративні дії НБУ та проведення інтервенцій на валютному ринку стримували курс гривні до долара США від різких коливань.

Фундаментальні чинники (погіршення стану платіжного балансу, несприятлива зовнішня конюнктура, рівень сплат за кредитами, девальваційні очікування) продовжують нести основні ризики девальвації національної валюти.

Для забезпечення врівноваженого розвитку валютного ринку та стабілізації гривні посилювалися стимули для банків залучати кошти саме в національній грошовій одиниці, тобто вдвічі збільшувалися нормативи обовязкового резервування за залученими коштами в іноземній валюті, посилювався контроль за виконанням усіма субєктами господарювання норм законодавства в частині визначення цін на товари, тарифів на послуги виключно в грошовій одиниці України [3].

Для оцінки тенденцій розвитку валютного ринку України проаналізуємо дані таблиці 1.


Таблиця 1

Структура продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за 2011-2013 роки (млн. дол. США)

ПоказникиРокиАбсолютне відхилення, тис. грн.Відносне відхилення, %2011201220132012-20112013-20122012/ 20112013/ 2012Загальний обсяг продаж іноземної валюти (в доларовому еквіваленті)1673,31337,72802,2-335,61464,5 79,9 209,5Обсяг продажу доларів США1188,81097,42210,8-91,41113,4 92,3 201,5Проаналізувавши дані табл.1 можна зробити висновок, що обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському ринку у 2012 році зменшився порівняно з 2011 роком і становить 1337,7 млн. дол. США, що на 335,6 млн. дол. США менше. Проте вже у 2013 році загальний обсяг продажу іноземної валюти становить 2802,2 млн. дол. США, що на 1464,5 млн. дол. США (209,5%), тобто у двічі більше ніж за попередній період. Що ж до обсягів продажу доларів США, то у 2012 році обсяг зменшився на 91,4 млн. дол. США порівняно з 2011 роком, проте у 2013 році цей показний збільшився вдвічі і становить 2210,8 млн. дол. США (201,5%).

В табл. 2 наведено офіційні курси гривні щодо іноземних валют, встановлені Національним банком України за 2011-2013 роки.


Таблиця 2

Офіційний курс гривні щодо іноземної валюти, встановлений Національним банком України за 2011-2013 роки (на кінець періоду) (грн.)

Назви валютРоки201120122013100 доларів США 798,9800799,3000799,3000100 євро 1029,80531053,71721104,153010 російських рублів 2,49532,63162,4497

Згідно даних табл. 2 можна зробити висновок, що у 2011-2013 роках офіційний курс гривні до долара США практично не змінювався, лише у 2012 році зріс на 0,32 коп., а у 2013 році становив 799,30 грн. за 100 дол. США. Щодо офіційного курсу гривні до євро, тут можна сказати, що з кожним роком євро зростає і порівняно з 2011 роком у 2012 році становить 1053,7172 грн. що на 23,9119 більше, а у 2013 році зріс на 50,4358 грн. Російський рубль протягом 2011-2013 років був не стабільним. Мінімального значення досягнув у 2013 році - 2,4497гривень, а максимального значення набув у 2012 році і становив - 2,6316грн.

Реальний ефективний обмінний курс гривні в 2013 році знизився на 0,8 % порівняно з 2012 роком. Здебільшого це було зумовлено змінами в динаміці номінального ефективного обмінного курсу гривні, який зріс на 1,1 % переважно у звязку із зміцненням на міжнародних ринках долара США відносно основних світових валют. Водночас показник інфляції зменшився на 0,2%,оскільки інфляційні процеси в Україні знизились [4].

Підвищенню збалансованості валютного ринку сприяли регулюючі заходи Національного банку України, спрямовані на помякшення негативного впливу нестабільності конюнктури світових фінансового і товарного ринків.

З метою збалансування попиту та пропозиції іноземної валюти та різких коливань курсу гривні НБУ здійснював операції з купівлі - продажу іноземної валюти. Попит і пропозиція іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України в 2011-2013 роках наведені в табл. 3.


Таблиця 3

Попит і пропозиція іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України в 2011-2013 роках (млн. дол. США)

ПоказникиРоки Абсолютне відхилення, тис. грн.Відносне відхилення, %2011201220132012-20112013-20122012/ 20112013/ 2012Куплено в населення1375,21442,21287,867,0-154,4104,8789,3Продано населенню2115,51652,62228,0-462,9575,478,1134,8Всього3490,73094,83515,8-395,9421,088,7113,6

Аналізуючи дані таблиці 1 можна сказати, що обсяг операцій із готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України (купівля та продаж іноземних валют за гривні в доларовому еквіваленті) за 2013 рік становив 3515,8 млн. доларів США, у тому числі: обсяг валюти, купленої банками в населення, - 1287,8 млн. доларів США, що на 154,4 млн. доларів США (89,3%) менше відповідно до попереднього року, а у 2012 році на 67 млн. доларів США (104,87%) більше ніж у 2011 році. Обсяг валюти, проданої населенню, в той же період становить 2228,0 млн. доларів США, що на 575,4 млн. доларів США (134,8%) більше ніж у 2012 році, а у 2011 році цей обсяг становив 2115,5 млн. доларів США (78,1%), що на 462,9 млн. доларів США більше ніж у 2012 році [5].

Основним чинником підтримання збалансованої ситуації на валютному ринку було покращення стану платіжного балансу, зведений профіцит якого в 2013 році становив 2,0 млрд. дол. США («мінус» 4,2 млрд. дол. США у відповідному періоді 2012 року). Це відбулося переважно в результаті збільшення операцій з капіталом та фінансовими операціями[3].

З метою сприяння ритмічності надходження іноземної валюти на ринок застосовувалися такі монетарні засоби: вимога щодо обовязкового продажу частини експортної виручки та зменшення строків розрахунків за експортно-імпортними операціями. Динаміка міжнародних резервів та сальдо валютних інтервенцій НБУ за 2011-2013 роки наведені в табл. 4.

валютний ринок україна

Таблиця 4

Міжнародні резерви та динаміка валютних інтервенцій НБУ за 2011-2013 роки (млн. дол. США)

ПоказникиРокиАбсолютне відхилення, тис. грн.Відносне відхилення, %2011201220132012-20112013-20122012/ 20112013/ 2012Міжнародні резерви31,824,520,4-7,2-4,177,083,3Сальдо інтервенцій НБУ-5400,0-7500,0-3100,0-2100,04400,0138,941,3

Аналізуючи дані таблиці 2, можна сказати, що обсяг міжнародних резервів зменшився у 2013 року на 16,7% і станом на 01.01.2014 знизився до 20,4 млн. дол. США (в еквіваленті). Урядом України та Національним банком України здійснювалися планові платежі з погашення та обслуговування державного та гарантованого державою боргу. У 2012 році обсяг міжнародних резервів становив 24,5 млн. дол. США, що на 4,1 млн. дол. США менше ніж у 2011 році (23,0%).

Сальдо валютних інтервенцій у 2013 році було відємним і становило 3,1 млрд. дол. США, що в 2,4 рази менше, ніж у 2012 році. У 2012 році цей показник був відємним і становив 7,5 млрд. дол. США, що на 2,1 млрд. дол. США більше ніж у 2011 році.

Останнім часом виникла певна напруга на валютному ринку України, що повязано із ситуативним поєднанням низки внутрішніх і зовнішніх чинників. Для розвязання існуючих проблем Національний банк України вжив додаткових заходів, які передбачають:

-розширення можливостей підтримки ліквідності банків з боку Національного банку України;

-встановлення нульової ставки резервування коштів за короткостроковими зовнішніми кредитами;

певні обмеження на виконання доручень банківських клієнтів в межах залишків коштів на їх поточних рахунках на початок операційного дня;

тимчасові обмеження на купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за окремими операціями;

певні обмеження на терміни купівлі уповноваженими банками іноземної валюти за дорученням юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців [4].

Висновки. Незважаючи на додаткові заходи з боку НБУ ризики дестабілізації ситуації на валютному ринку все ще залишаються (високий рівень невизначеності щодо розвитку світової економіки та зовнішніх фінансових ринків, погіршення стану платіжного балансу, високий рівень зовнішньої заборгованості України тощо). Додатково ефективному функціонуванню валютного ринку в Україні перешкоджають наявність девальваційних очікувань.

Тому вважаємо, що для успішного й ефективного функціонування валютного ринку в Україні необхідним є:

по-перше, забезпечення відповідної ліквідності;

по-друге, оптимізація механізму регулювання (застосування фінансових механізмів для забезпечення ефективного регулювання платіжного балансу та збереження рівноваги на валютному ринку);

по-третє, підтримка впевненості у грошовій системі та національній грошовій одиниці.

Література:


1.Бодрова Н. Е. Валютний ринок України: стан, проблеми й перспективи / Н. Е. Бодрова // Вісник Сум ДУ. Серія «102 Економіка». - 2012. - № 1. - С. 102-114.

2.Космина О. М. Валютна інтервенція як інструмент валютно курсової політики [Електронний ресурс] / О. М. Космина, Р. Ю. Шевчук. -Режим доступу: <http://www.rusnauka.com/13_EISN_2012/Economics/3109360.doc.htm>.

.Монетарний огляд за 2013 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу : <http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=1305098>.

.Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. - Режим доступу : <http://www.bank.gov.ua>.

.Основні тенденції валютного ринку України року [Електронний ресурс]. - Режим доступу : <http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58039>.


Теги: Ефективність діяльності валютного ринку в Україні  Статья  Банковское дело
Просмотров: 19280
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Ефективність діяльності валютного ринку в Україні
Назад