Фізична підготовка юних волейболістів

ЗМІСТ


Вступ

Розділ 1. Фізична підготовка юних волейболістів: значення та елементи

Розділ 2. Основи методики фізичної підготовки юних волейболістів

.1 Застосування рухливих ігор і естафет у підготовці волейболістів

.1.1 Ігри та естафети, сприяючі розвитку швидкості і спритності

.1.2 Ігри та естафети, сприяюча розвитку стрибучість

.1.3 Ігри та естафети, сприяючі розвитку швидкісно-силової витривалості

.1.4 Ігри та естафети, сприяючі розвитку точність рухів

.1.5 Ігри та естафети, сприяючі розвитку відчуття простору і координації рухів

.2 Акробатична підготовка волейболістів

.2.1 Угрупування

.2.2 Перекочування

.2.3 Перекиди

.2.4 Напівшпагати, шпагати і мости

.2.5 Стійки

.2.6 Падіння і кидки

.2.7 Акробатичні стрибки

Розділ 3. Педагогічний контроль за фізичною підготовленістю волейболістів

Висновки

Література


Вступ


Актуальність теми дослідження. Волейболіст високого класу - це всесторонньо розвинений атлет, що володіє силовою і швидкісною витривалістю, "вибуховою реакцією", стрибучістю, умінням швидкого переміщення і переходу зі статистичного положення в динамічне, силою і швидкістю скорочення м'язів, що беруть участь у виконанні основних ігрових прийомів (подача, перехід, нападаючий удар, блок), спритністю, гнучкістю необхідною для оволодіння раціональною технікою, а також психологічною підготовкою (швидкість рухових реакцій, орієнтування, спостережливість, швидкість у дій відповідь, уміння користуватися периферичним зором). Всі ці якості виробляються (досягаються) під час учбово-тренувальних занять із загальнофізичної та спеціальної підготовки. У спеціальну фізичну підготовку (СФП) входять 6 розділів: гімнастика, акробатика, стрибки на батуті, стрибки на підкидному містку, рухливі ігри й естафети, вправи на спеціальних снарядах.

В даний час підготовка висококласних волейболістів особливо актуальна. Наша країна з розпадом СРСР здала свої позиції у волейболі. Належить багато зробити, щоб відродити минулу потужність волейбольної держави.

Тут велика роль відводиться плануванню і контролю за процесом підготовки волейболістів від новачка до члена збірної команди країни. Проблемі контролю в спорті цікавила і раніше багатьох дослідників і тренерів (Ю.В. Верхоманський, 1973, 1980; В.М. Заціорський, 1966, 1980; М.Л. Горик, 1978, 1983; Ю.Д. Железняк, К.А. Швец, 1981 та ін.) в темі ефективного управління підготовкою як окремих гравців так і команди в цілому.

Сучасна підготовка волейболістів і волейбольних команд - складний і багаторічний педагогічний процес керований тренерами.

Проблема успішного виступу спортсменів на змаганнях висуває з особливою актуальністю питання про розробку раціональних науково-обґрунтованих і практично ефективних систем тренувань. Для успішного управління тренувальним процесом необхідна така його організація, яка давала б максимальний ефект при мінімальних витратах часу, засобів і енергії. Це завдання можна успішно вирішити тільки на основі точних знань стану спортсмена і характеру дії на нього тренувальних навантажень. Тому ефективність управління перебуває в прямій залежності від надходження достовірної, повної і своєчасної інформації про гравця або команду.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність теми дослідження курсової роботи.

Обєктом дослідження курсової роботи є теоретичні засади підготовки волейболістів.

Предмет дослідження - фізична підготовка юних волейболістів.

Метою курсової роботи є дослідження фізичної підготовки юних волейболістів.

Мета роботи зумовлює виконання таких завдань:

 • дослідити поняття фізичної підготовки юних волейболістів, її значення і елементи;
 • охарактеризувати основи методики фізичної підготовки юних волейболістів;
 • обґрунтувати необхідність педагогічного контролю за фізичною підготовленістю волейболістів.

Практичне значення курсової роботи полягає в можливості застосування матеріалу у подальшій науковій роботі.

Методи дослідження: історико-типологічний, метод теоретичного аналізу й систематизації, соціокультурний аналіз.

Структура роботи. Курсове дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури.


Розділ 1. Фізична підготовка юних волейболістів: значення та елементи


Дослідження в теорії спорту показують, що загальна різностороння підготовка, розвиваючи фізичні якості юних спортсменів, позитивно впливає на приріст їх спортивного результату. Проте з підвищенням зростання спортивної майстерності її питома вага в досягненні спортивних показників поступово зменшується.

Дослідження, пов'язані з фізичною підготовкою, показали, що в різних видах спорту немає необхідності різностороннього розвитку всіх фізичних якостей, а тільки тих з них, які грають важливу роль в рішенні специфічних задач спортивної техніки.

У ігровій діяльності волейболіста важливою якістю є стрибучість, яка виявляється в швидкісно-силових показниках скорочувальних здатностей м'язів нижніх кінцівок. Здатність до ударно-балістичних рухів пов'язана з розвитком динамічної сили рук і плечового поясу.

У зв'язку з тривалістю спортивних змагань по волейболу і їх турнірного характеру важливе значення для перешкодостійкого і надійного виконання спортивної техніки має і спеціальна витривалість, яка пов'язана з багаторазовим виконанням стрибків при блокуванні і нападаючих ударах, переміщень по майданчику, падінь і гранично-сильних ударних рухів. Весь цей комплекс інтенсивних рухових проявів здійснюється на тлі високих психічних напружень, що характерно для дискретно-екстремальних навантажень.

Важлива властивість сенсомоторики волейболістів - здатність тонким м'язовим відчуттям і диференціюванням. Однією з головних властивостей сенсомоторики і якісних проявів рухової діяльності волейболістів є цільова точність [16].

Процесуальний характер точності виявляється в точних переміщеннях по майданчику, виборі місця при блокуванні, розгоні і відштовхуванні при нападаючому ударі, а фінальний при всіх взаємодіях з м'ячем: передачах, ударах, подачах, блокуванні.

Цей комплекс рухових здатностей волейболіста носить специфічний характер і тісно пов'язаний з різними проявами психомоторики: уточнюючими реакціями на рухомий об'єкт об'ємом уваги і поля зору, точністю глибинного зору, тактильною і м'язово-суглобовою чутливістю.

Всі вони включені у функціональну систему, структурні зв'язки якої обумовлені головним провідним чинником - досягненням спортивного результату. Втручання в дану функціональну систему за допомогою неспецифічних вправ (наприклад, великих об'ємів навантажень по загальній фізичній підготовці) може порушити ці структурні зв'язки і негативно позначитися на спортивно-технічних результатах волейболістів.

У зв'язку з цим процентне співвідношення загальної і спеціальної фізичної підготовки поступово (у міру зростання спортивної майстерності) змінюється на користь останньої.

Рекомендований підхід дозволяє не узагальнено, а вибірково-цілеспрямовано (з урахуванням основних біомеханічних характеристик) удосконалювати техніку рухів не тільки в конкретному виді спорту, але і в окремих рухах, різних по своїй біомеханічній структурі. У волейболі, наприклад, є діаметрально протилежні за силовими витратами рухи: нападаючий удар вимагає вибухової сили; передача ж м'яча зв'язана з тонким диференціюванням і поступовим наростанням м'язової напруги. Очевидно, що навіть в одному виді спорту необхідний різний методичний підхід до розвитку якісних проявів сили. Аналогічна тенденція, безумовно, існує і при розвитку інших фізичних якостей і властивостей психомоторики волейболіста. Тому, кажучи про спеціальну фізичну підготовку, доцільно співвідносити підготовчі вправи для розвитку тих або інших рухових якостей з конкретними спортивними рухами.

Диференціація рухів може бути ледве помітною. Так, при реалізації точнісно-цільових рухів ударного і кидкового характеру в першому випадку затримка дихання підвищує м'язові зусилля, а в другому цей феномен необхідний для створення твердих проксимальних біомеханічних опор і оптимальних умов для дистальної робочої ланки кінцівки (передпліччя, кисті).

Це підкреслює важливість розділення рухових дій по специфіці біомеханічної структури для вироблення правильної методики.

Розвиток стрибучості - одне з головних завдань фізичної підготовки волейболіста. Стрибучість залежить від поєднання швидкості і сили розгинання м'язів стегна і гомілки, згинача стопи і довгого згинача великого пальця. При цьому велике навантаження лягає на суглоби стопи, гомілки і колінного суглоба, а також м'язово-зв'язково-сухожильний апарат, що забезпечує роботу цих суглобів. Не випадково більшість травм у волейболістів припадають саме на ці суглоби. У зв'язку з цим багато розвиваючих вправ одночасно і профілактично-зміцнюючі і оберігаючі від травм. Зокрема, для стопи і гомілковостопного суглоба систематично повинні застосовуватися такі вправи, як ходьба на п'ятах, носках, зовнішньому і внутрішньому зведеннях стопи. Дані вправи повторюються багатосерійно і проводяться з поступовим збільшенням темпу [16].

Методика розвитку стрибучості описана в багатьох навчальних посібниках. Значного ефекту в розвитку стрибучості можна досягти, застосовуючи комплекси вправ з настрибуванням, перестрибуванням і діставанням різних предметів. Значному збільшенню висоти стрибка сприяють вправи з використанням кінетичної енергії ваги власного тіла (наприклад, багаторазові настрибування і зістрибування на гімнастичні мати і різновисокі тумби). У всіх цих вправах потрібно прагнути до закріплення біомеханічної основи стрибка волейболіста: у фазі настрибування, амортизації і відштовхування від опори.

Розвиток сили ударного руху правої (лівої) руки забезпечується багаторазовим і багатосерійним виконанням динамічних вправ з гумою і амортизаторами, що імітують ударний рух в долаючому режимі. Для цієї ж мети виконуються кидки набивних м'ячів різної ваги і розміру з акцентованим їх викидом. Особливого ефекту досягають парні вправи з двома набивними м'ячами. При цьому один з партнерів викидає м'яч із-за голови двома руками по високій траєкторії, а інший по більш пологій. Це робиться для того, щоб м'ячі не стикалися в повітрі. Через деякий час партнери міняються ролями, потім відпочивають і знову виконують чергову серію кидків. Використовуються також кидки тенісних м'ячів, метання каменів на дальність.

Головною ж вправою, що поєднує розвиток сили з технікою ударного руху, є удари в підлогу з відскоком м'яча від стінки, удари по підвісному м'ячу і удари по м'ячу через сітку.

Розвиток спеціальної швидкісно-силової витривалості волейболіста здійснюється в багатосерійному інтервальному тренуванні, що моделює фрагменти атакуючих і захисних дій. Таке тренування передбачає чергування інтенсивного тренінгу в захисті з багаторазовими ударами через сітку і короткочасними інтервалами відпочинку. Кількість серій і тривалість відпочинку можуть змінюватися залежно від рівня функціональної підготовленості волейболіста.

Хорошим засобом інтегрального тренування по виробленню спеціальної витривалості і вдосконаленню техніко-тактичної майстерності, є ігри із зменшеними складами.

Диференціювання зусиль, необхідне при нижніх і особливо верхніх передачах для точного відскоку м'яча або його точної передачі, розвивається і удосконалюється у всіх вправах з м'ячем, де потрібна точна передача.

Разом з тим для цієї мети широко застосовується індивідуальне тренування у стінки з багаторазовим виконанням підбиття м'яча знизу або за допомогою верхньої передачі. При цьому зміна зусиль досягається зменшенням або збільшенням відстані гравця, що тренується, від стінки. Обов'язковим тут є і використання контрастного методу, який в даному випадку полягає в чергуванні різної стрічної швидкості польоту м'яча. Для цієї мети м'яч поперемінно посилається то тихим, то сильним ударом, у зв'язку з чим гравець то підбиває його, виконуючи стрічний і супроводжуючий рух, то амортизує відскік м'яча за допомогою простої підставки рук або зсуву приймаючої поверхні передпліч вниз-назад (залежно від швидкості польоту м'яча) [16].

Спритність, необхідна при виконанні різних падінь і перекочувань під час прийому м'ячів, що далеко летять, з одного боку, сприяє прийняттю сміливих рішень, з іншого - виключення серйозних травм. При цьому швидке угрупування і використання сили інерції розгону допомагають гравцю швидко підійнятися і знову включатися в гру.

Акробатичні вправи волейболіста пов'язані з імітацією кидків-перекочувань на груди-живіт і падінь-перекочувань на стегно-спину. Правилом початкового розучування таких вправ є поступове пониження ЦТТ до моменту падіння-перекочування і виконання всієї вправи в сповільненому темпі (можна на гімнастичних матах). У міру освоєння імітації кидків і падінь-перекочувань наближатися до реальних ігрових умов.

У вправах на точність передач особливе місце займають настінні мішені-тренажери, мішені, похилих, та ін. Але головними орієнтирами залишаються партнери, сітка, майданчик і гравці суперника.

Вправи загальної дії застосовуються на початку підготовчого періоду після відповідальних змагань, відволікаючи від основної спортивної діяльності, і сприяють підтримці необхідної фізичної форми і в основному періоді, змагання. Їх об'єм поступово знижується у міру зростання спортивної майстерності, поступаючись місцем спеціальній фізичній підготовці. Контроль за рівнем фізичної підготовленості здійснюється за допомогою тестів і відповідних вимірювань.

Наприклад, метод визначення швидкісно-силової витривалості, який полягає в тривалості виконання багаторазових стрибків з ударами через сітку в тренажерну похилу мішень. Припинення вправи або зниження стрибка і сили ударів означає настання стомлення.

Розділ 2. Основи методики фізичної підготовки юних волейболістів


.1 Застосування рухливих ігор і естафет у підготовці волейболістів


На заняттях зі спеціальної фізичної підготовки одночасно з розвитком фізичних якостей удосконалюються прийоми в нападі і захисті.

Як відомо, напад, що є ключем до перемоги, складається з введення м'яча в гру, передач і нападаючих ударів. Волейболісти повинні володіти декількома подачами: прямою, бічною, знизу. Поєднання подач, різноманітних по характеру і силі, утрудняє гру супротивника. Але для оволодіння технікою цих подач необхідна хороша рухливість в суглобах. Те ж саме можна сказати про передачі і нападаючі удари. Щоб оволодіти всіма технічними прийомами, необхідна хороша координація, уміння орієнтуватися в просторі і інші якості, які розвиваються за допомогою вправ, пов'язаних не тільки з поступальним, але і обертальним рухом навколо різних осей [24].

У захисті найважливіше значення має вибір місця на майданчику. При низьких і швидкісних передачах необхідні швидка реакція, уміння миттєво оцінювати обстановку, приймати м'яч з падіннями і перекидами, швидко переміщатися по майданчику, не втрачаючи м'яча з поля зору. У засвоєнні техніки цих прийомів важливу роль грає рухливі ігри, естафети, акробатичні вправи.

В процесі проведення рухливих ігор і естафет у спортсменів розвивається сила волі до перемоги, відчуття колективізму, дисциплінованість (ігрова дисципліна).

Ігри і естафети підвищують щільність занять і в значній мірі збільшують навантаження. Необхідно ретельно підбирати гри і естафети для занять волейболістів і продумувати їх зміст. Бажано щоб вони були цікавими, різними по своїй складності і доступними. Вони повинні мати змагальний характер і відповідати волейбольній спрямованості.

Для зручності підбору всі ігри і естафети підрозділяються залежно від їх дій на фізичні якості волейболістів. Тренер може змінювати ті або інші ігри залежно від завдань, що стоять перед заняттям.

волейболіст гра акробатичний швидкість

2.1.1 Ігри та естафети, сприяючі розвитку швидкості і спритності

Швидкість - це вміння виробляти певну роботу в найкоротший час.

Спритність - здатність швидко опановувати новими рухами і швидко перебудовувати рухову діяльність відповідно до вимог обстановки, що раптово змінюється [26, 4].

Ці якості розвиваються шляхом складних по координації гімнастичних вправ і акробатичних стрибків, при оволодінні технікою і тактикою волейболу, при проведенні різних ігор і естафет.

. Гравці діляться на дві рівні команди і по сигналу тренера починають естафетний біг з оббіганням перешкод (стійок, набивних м'ячів і т.д.). Після оббігання перешкод кожен учасник естафети зобов'язаний обернутися довкола і зробити кидок для прийому м'яча, що закінчується перекидом.

Виграє команда, що швидше закінчила естафету і правильніше виконала завдання.

. Учасники естафети діляться на дві рівні команди і шикуються в колони перед акробатичними доріжками (або на траві). По сигналу тренера вони з розгону в темпі виконують підряд чотири кидки, імітуючи прийом м'яча з перекидом через праве або ліве плече, далі роблять ривок на 10-15 м і стрибками на обох ногах повертаються до колони. Як тільки гравець, що повернувся, перебіжить бісу, естафету починає наступний гравець.

Перемагає та команда, яка швидше і технічно правильніше закінчить естафету.

. Естафета з жонглюванням. Гравці діляться на дві рівні команди. По сигналу тренера гравець, що стоїть на чолі колони, спрямовується вперед, жонглюючи волейбольним м'ячем ударами обох рук, як при прийомі м'яча знизу. Оббігши стійку або будь-яку іншу перешкоду, по дорозі назад гравець продовжує жонглювати м'ячем способом прийому м'яча зверху.

Перемагає команда, гравці якої пройдуть дистанцію естафети швидше і технічно правильніше.

. На волейбольному майданчику дві рівні команди. Гравці однієї команди по черзі в стрибку кидають тенісні м'ячі, прагнучи потрапити на вільне місце. Друга команда прагне зловити кинутий м'яч. Після 10-15 кидків команди міняються місцями.

Виграє та команда, яка зловить більше м'ячів.

. Учасники діляться на дві рівні команди і шикуються один проти одного на бічних лініях волейбольного майданчика. По сигналу тренера гравець крайній справа кидає м'яч або виконує нападаючий удар у напрямку до гравця, що стоїть на протилежній стороні майданчика. Той гравець зобов'язаний відбити м'яч на протилежну сторону. Його ловить наступний і кидає або б'є гравцю, що стоїть навпроти. Так продовжується до тих пір, поки черга не дійде до крайнього гравця, який повинен зловити м'яч. Після цього команди міняються ролями.

Виграє команда, яка відіб'є більше м'ячів.

. Гра "Півні". Учасники розділяються на декілька команд по 3 людини, заздалегідь розрахувавшись по три. Перший номер стає лицем до другого, третій стає ззаду другого. Другий номер з упору, сівши, виконує перекид вперед і встає з поворотом кругом. Третій виконує стрибок ноги нарізно через першого. Так виконуються 10 перекидів із стрибками.

Виграє та команда, яка виконає 10 перекидів із стрибками ноги нарізно швидше (за часом).

. Гравці стають в коло. Тренер призначає центрального, який обертає мотузок з прив'язаним до кінця вантажем (мішечком, наповненим піском). Стоячі в колі повинні перестрибувати через мотузок, що наближається. Той, хто задів вантаж, стає в коло і продовжує водити.

Гру можна ускладнити, змінюючи висоту обертання мотузка, виконуючи стрибки на одній нозі або стрибки з поворотом колом.


2.1.2 Ігри та естафети, сприяюча розвитку стрибучість

Стрибучість - комплексний прояв сили м'язів ніг і здатність їх до швидкого скорочення.

. Гравці діляться на дві рівні команди і по сигналу тренера стрибками на обох ногах спрямовуються вперед. На шляху кожного розставлені перешкоди (малі бар'єри або лавки), які учасники зобов'язані подолати стрибками на обох ногах. Оббігши стійку, вони повертаються: першу половину зворотного шляху проходять стрибками на лівій нозі, другу на правій нозі.

Перемагає команда, яка пройде шлях швидше.

. Стрічна естафета з скакалкою. Гравці діляться на дві команди. По сигналу тренера стрибками через скакалку на обох ногах двоє перших спрямовуються вперед. Досягнувши команди, що стоїть навпроти, вони передають скакалку, після чого в естафету вступають наступні. Перемагає команда, яка першою закінчить стрибки і допустить менше порушень.

. Гравці діляться на дві (або декілька) рівні команди. Перші номери шикуються на межі і по сигналу тренера виконують стрибок в довжину з місця. Наступний гравець стрибає з того місця, на яке приземлився попередній, і так до останнього номера в команді [26, 6].

Виграє команда, гравці якої виявляться далі.

. Та ж естафета, але виконується потрійний стрибок.

. "Чехарда". Учасники розділяються на дві (або декілька) рівні команди. Перші номери кожної команди стають на межу на злегка зігнутих ногах, ліва нога попереду, тулуб і голову нахиляють вперед, руками спираються на стегна ніг. По сигналу тренера черговий учасник естафети з розгону стрибком ноги нарізно і поштовхом рук об спину перестрибує через того, що стоїть на межі товариша і, зробивши три кроки, приймає початкове положення. Наступний номер перестрибує через двох товаришів, потім трьох і т.д.

Виграє команда, учасники якої закінчать стрибки швидше.

. Гра "Квачі". Умова: учасники пересуваються тільки стрибками на одній або обох ногах, а також навприсядки. Гравця, який, тікаючи від того, що водить, встигне правильно виконати стрибок у сітки, імітуючи блок або нападаючий удар, салить не можна. Виграє той, хто менша кількість раз стає таким, що водить.

. Змагання: хто більше за 30 с або 1 хв виконає стрибків поштовхом обох ніг на стрибкову тумбу і назад.

. Те ж, поштовхом однієї ноги.


2.1.3 Ігри та естафети, сприяючі розвитку швидкісно-силової витривалості

Швидкісна витривалість - здатність гравця впродовж всієї гри однаково швидко виконувати технічні прийоми і переміщення.

Спеціальна витривалість (особливо стрибкова) - здатність переносити значний об'єм повторно-змінних швидкісних навантажень і дій, що вимагають великої точності виконання.

Силова витривалість - здатність гравця впродовж всієї гри виконувати ігрові дії динамічного характеру (подача, нападаючий удар, блок) з максимальним зусиллям і точністю.

. Учасники діляться на дві команди. Направляючі кожної команди стають біля краю акробатичної доріжки. По сигналу тренера вони приймають упор, лежачи упоперек доріжки і стрибками на руках і ногах, боком по напряму руху, просуваються до кінця доріжки. Далі вони виконують перекид боком, вставши на ноги, бігом повертаються і торкаються рукою чергового гравця своєї команди.

Виграє команда, що закінчила естафету першої.

. Учасники діляться на дві рівні команди і в кожній команді розраховуються на перший і другий. Перші номери приймають упор лежачи, другі беруть перших за ноги. По сигналу тренера учасники на руках, підтримувані за ноги, пересуваються до краю доріжки, досягнувши краю, міняються місцями і повертаються назад. Перемагає команда, учасники якої швидше закінчать естафету.

. Звичайна гра в баскетбол.

. Гра у волейбол в колі, сидячи на плечах товариша. Гравці розраховуються на перший і другий, перші номери сідають на плечі другим і всі утворюють коло. М'яч вводиться в гру, через 5-7 хв гравці міняються ролями.

. "Вершники". Учасники гри розділяються на дві рівні команди. Кожна команда розраховується на перший і другий. Спочатку перші беруть участь в ролі "вершників" потім другі. Команди шикуються один проти одної і як би скачуть назустріч. Гравці прагнуть стягувати вершника в протилежній команді.

Перемагає команда, у якої залишиться більше вершників.


2.1.4 Ігри та естафети, сприяючі розвитку точність рухів

1. На майданчику дві команди, гравець однієї з них подає м'яч на удар, гравець другої проводить нападаючий удар по цілі. Ціллю може служити відмітка на майданчику, щит з розміткою або щит, що перевертається при правильному ударі (нападі). Після того, як проведені нападаючі удари, гравці міняються місцями. Виграє команда, яка уразить більше цілей.

. На майданчику дві команди. Одна з них грає в нападі, друга в захисті. Гравці нападаючої команди по черзі виконують нападаючі удари. Команда захисників повинна прийняти м'яч і з першої передачі направити його в корзину, укріплену на сітці або встановлену на майданчику (по розсуду тренера).

Виграє команда, яка з першої передачі направить більше м'ячів точно в корзину.

. На майданчику дві команди. Одна грає в нападі, друга в захисті. Гравці нападаючої команди по черзі в стрибку кидають через сітку тенісні м'ячі. Захисники ракетками, які вони тримають одну в правій, другу в лівій руках, відбивають м'ячі в корзину, встановлену тренером (по його розсуду) [26, 8].

Виграє команда, яка направить точно в корзину більше прийнятих м'ячів.


2.1.5 Ігри та естафети, сприяючі розвитку відчуття простору і координації рухів

У ігри і естафети, сприяючі розвитку координації рухів і відчуття простору, треба включати елементи з техніки гри. Виконувати їх слід в ускладненій обстановці. При складанні ігор або естафет тренер зобов'язаний враховувати недоліки у фізичному розвитку і технічній підготовленості гравців своєї команди.

Приведені зразкові ігри і естафети тренер може змінювати, брати потрібні елементи з різних розділів, щоб в ході гри або естафети одночасно розвивати різні фізичні якості.

. Учасники естафети діляться на дві рівні команди. По сигналу тренера вони стрибками на обох ногах спрямовуються вперед. Після трьох стрибків гравці виконують стрибок з поворотом кругом, потім три стрибки з різнойменними кругами рук, далі оббігають стійку і, виконавши ривок, повертаються до своєї команди. Виграє команда, гравці якої, не порушуючи правил, швидше закінчать естафету.

. Аналогічна естафета, але в кінці необхідно відбити м'яч партнеру по команді.

. Аналогічна естафета, але у середині або в кінці треба виконати стрибок з підкидного містка, в стрибку зловити м'яч, обернутися довкруги і кинути м'яч в мету до приземлення.

При проведенні ігор і естафет можна застосовувати батут. В цьому випадку волейболіст у польоті повинен зловити кинутий йому м'яч, після повороту кругом попасти ним в ціль і виконати падіння на спину або груди [24].

. Дві команди стає по обидві сторони волейбольного майданчика довільно. У кожного гравця в руках м'яч. По сигналу тренера кидають м'ячі під сіткою однієї, двома руками щонайшвидше. Виграє команда на стороні, якій не буде жодного м'яча.

. Дві команди стає по обидві сторони волейбольного майданчика довільно. У кожного гравця в руках м'яч. По сигналу тренера кидають м'ячі в стрибку із замахом рук через сітку. Виграє команда на стороні, якій не буде жодного м'яча. Переміщення до м'яча кроком, бігом, приставними кроками з подальшим падінням.


2.2 Акробатична підготовка волейболістів


При грі в захисті найважливіше значення має місце на майданчику. При низьких і швидкісних передачах необхідні: швидка реакція, уміння миттєво оцінювати обстановку, приймати м'яч з падінням і перекидами, швидко переміщатися по майданчику не втрачаючи м'яча з поля зору. У засвоєнні техніки цих прийомів важливу роль можуть зіграти акробатичні вправи.

Акробатичні вправи - один з ефективних засобів спеціальної фізичної підготовки волейболістів. З їх допомогою у тих, що займаються розвиваються швидкість, спритність, рішучість і уміння добре орієнтуватися в просторі. Ці якості необхідні волейболістам для швидкого засвоєння техніки гри.


2.2.1 Угрупування

Навчання акробатичним вправам слід починати з ухвалення угрупування, без якого волейболісти не зможуть оволодіти стрибками, падіннями і кидками.

Угрупування сидячи. Сидячи на підлозі, зігнути ноги в колінних і тазостегнових суглобах, узятися руками за середину гомілок, притягати ноги до грудей, голову нахилити вперед. Коліна злегка розвести в сторони, щоб щільніше згрупуватися і оберегти особу від ударів об коліна (рисунок 2.1).


Рис. 2.1. Угрупування сидячи [18]


Для оволодіння угрупуванням рекомендується виконати серію підготовчих вправ:

а) сидячи, повільно зігнути ноги, згрупуватися, утримати це положення 3-5 з і повернутися в початкове положення;

б) те ж, але виконати швидко;

в) те ж, по сигналу;

г) лежачи на боку, швидко обернутися, сісти і згрупуватися;

д) те ж лежачи на спині;

е) те ж лежачи на животі.

Угрупування лежачи на спині. Лежачи на спині, зігнути ноги в колінних і тазостегнових суглобах, нахилити тулуб вперед і, округляє спину, прийняти положення угрупування (рисунок 2.2). Для оволодіння угрупуванням рекомендується виконати серію підготовчих вправ:

а) лежачи, розгойдуватися назад і вперед в угрупуванні;

б) лежачи, швидко (можна по сигналу) згрупуватися.

Рис. 2.2. Угрупування лежачи на спині [18]


Угрупування навприсядки. Зі стійки ноги нарізно (стопи паралельні) сісти і згрупуватися. Спочатку виконувати вправу повільно, а потім по команді тренера (рисунок 2.3).

Засвоївши угрупування, можна переходити до вивчення перекочувань.


Рис. 2.3. Угрупування навприсядки [18]


2.2.2 Перекочування

Перекочування - це обертання з послідовним торканням підлоги різними частинами тіла, без перевертання через голову. Вони виконуються вперед, назад, в сторони з різних початкових положень в різні кінцеві положення, в угрупуванні, зігнувшись і прогнувшись.

Перекочування в угрупуванні. Сидячи на підлозі, згрупуватися і, падаючи на спину, м'яко перекотитися до торкання головою мату. Зворотним рухом повернутися в початкове положення.

Перекочування назад з упору сівши (на всій ступні). Згрупуватися і, падаючи назад, м'яко перекотитися, послідовно торкаючись, пола різними частинами тіла. Закінчити перекочування торканням мату шиєю і потилицею (рисунок 2.4). Рухом вперед повернутися в початкове положення.

Рис. 2.4. Перекочування назад з упору сівши [18]


При навчанні необхідно стежити за тим, щоб що займаються, падаючи назад, максимально підтягали ноги до грудей, а при зворотному русі, підтягаючи ноги до себе, енергійно подавали голову і плечі вперед.

Перекочування в угрупуванні з основної стійки. Швидко сісти в положення угрупування і виконати перекочування так само, як з упору сівши.

Перекочування убік:

а) лежачи на животі, руки вгору, перекочування на правий бік, на спину і на груди (рисунок 2.5);


Рис. 2.5. Перекочування на правий або лівий бік [18]


б) з упору сидячи на п'ятах, перекочування убік з послідовним торканням мату лівим передпліччям, плечем, лівим боком, спиною і правим боком (рисунок 2.6). Спираючись руками, повернутися в початкове положення. У перекочуванні старатися зберегти початкове положення;

Рис. 2.6. Перекочування убік з упору сидячи на п'ятах [18]


в) з упору сидячи на п'ятах перекочування убік через гомілку, стегно і таз. Зробивши повне обертання, повернутися в початкове положення;

г) із стійки на одному коліні, інша нога убік, перекочування убік, групуючись під час перекочування через спину;

д) із стійки ноги нарізно із захопленням руками за ноги, перекочування убік, зігнувшись, з поворотом на 180°. Нахилитися вперед, захопити руками за стегна у колінних суглобів. Перекотитися послідовно на лівий бік, ліву ногу і далі на спину впритул лежачи зігнувшись ноги нарізно (рисунок 2.7). Не відпускаючи рук, опустити ноги вперед і, випрямляючи тулуб, прийти в сивий ноги нарізно.


Рис. 2.7. Перекочування на лівий бік (ногу за спину) із стійки ноги нарізно із захопленням руками за ноги [18]


Перекочування на передній поверхні тіла:

а) лежачи на животі, руки вгорі, прогнутися в грудній і поперековій частинах тіла, перекотитися на груди, відштовхнутися руками і перекотитися до торкання стегнами. Те ж, лежачи на животі, тіло прогнуте, руки вгору (рисунок 2.8). Те ж, але руки уздовж тіла (рисунок 2.9);


Рис. 2.8. Перекочування з в. п. лежачи на животі, руки вгору [18].


Рис. 2.9. Перекочування з в. п. лежачи на животі, руки уздовж тулуба [18]


б) стоячи на колінах, руки вниз долонями вперед і сильно прогнутися. Подаючи таз вперед, перекотитися вперед, послідовно торкаючись мату стегнами, животом і грудьми (рисунок 2.10). Зворотним рухом повернутися впритул лежачи на стегнах.


Рис. 2.10. Перекочування вперед з в. п. стоячи на колінах [18]


Страховка: стоячи збоку, однією рукою підтримувати під плече, іншою - під стегно.


2.2.3 Перекиди

Підготовчі вправи до засвоєння перекиду вперед:

а) в упорі сівши, згинаючи руки, нахилитися вперед до торкання потилицею підлоги;

б) у упорі стоячи, зігнувшись ноги нарізно, згинаючи руки, нахилитися вперед до торкання потилицею підлоги;

в) навприсядки в угрупуванні перекочування назад і назад в початкове положення.

Перекид вперед з основної стійки виконується через упор сівши (рисунок 2.11). Падаючи вперед, поставити руки на 30-40 см від ніг на ширину плечей. Відштовхнувшись носками, почати обертання вперед, торкнутися мату шиєю і лопатками. Швидко згрупуватися, далі перекотитися через округлу спину і прийти впритул сівши, руки попереду торкаються підлоги.


Рис. 2.11. Перекид вперед [18]


При виконанні перекиду вперед звернути увагу на те, щоб тілу була повідомлена поступальна хода, а після передачі тяжкості тіла на руки таз не підіймався дуже високо і угрупування було б якомога щільніше.

Починати засвоєння перекиду необхідно з упору сівши, а потім поступово його ускладнювати:

а) перекид вперед з основної стійки;

б) перекид вперед, ставлячи руки подалі;

в) перекид з кроку, двох і трьох кроків;

г) два перекиди вперед в угрупуванні;

д) перекид вперед в положення лежачи на спині;

е) перекид вперед із стійки ноги нарізно;

ж) довгий перекид;

з) перекид ноги схресно, встаючи з поворотом кругом.

Перекид назад засвоюється після перекочувань і перекидів вперед. Головне в перекиді назад - це випередити руками обертальний рух тіла так, щоб у момент торкання підлоги або мату шиєю, руки вже набули опори. З упору сівши перекочуванням назад пройти через округлу спину, швидко поставити руки у плечей за головою і, випрямляючи їх, перейти в угрупування навприсядки. Щоб краще вивчити перекид назад, необхідно засвоїти наступну вправу: з в. п. лежачи на спині зігнувшись з опорою руками за головою, віджимаючись руками, поставити носки ніг за головою на підлогу і повільно перекинутися впритул на колінах.

Після цього рекомендується виконати перекид назад з сива а стійку на колінах і на одне коліно; з сива впритул сівши; з основної стійки. Потім треба виконати два перекиди назад і, нарешті, перекид вперед ноги схресно з поворотом кругом в темпі перекид назад.

Існують три різновиди перекиду убік: перекочуванням через спину; перекочуванням через плече; перекочуванням через таз.

Перекид боком через спину виконується з упору сівши. Спираючись руками попереду, перекотитися убік боком через спину і лопатки і


Рис. 2.12. Перекид боком через спину [18]


Перекид через плече. З кроком вперед спертися на однойменну руку, відштовхнувшись ногою, опуститися на плече, повертаючи голову, виконати перекочування і повернутися в початкове положення (рисунок 2.13). Цей перекид можна виконати з опорою однією рукою, обома і без опори руками.

Перекид через таз. З кроком або випадом убік обернутися спиною убік і, торкаючись тазом підлоги, виконати перекид через таз (рисунок 2.14).


Рис. 2.13. Перекид через плече [18]


Рис. 2.14. Перекид назад через таз [18]


2.2.4 Напівшпагати, шпагати і мости

Напівшпагат (рисунок 2.15). Підготовчими вправами можуть служити помахи ногами вперед, назад і убік у гімнастичної стінки.


Рис. 2.15. Напівшпагат [18]

Шпагат - це сивий з гранично розведеними ногами. Шпагат може бути лицьовим (рисунок 2.16) і боковим (рисунок 2.17).


Рис. 2.16. Шпагат лицьовий [18]


Рис. 2.17. Шпагат боковий [18]


Міст. Навчання цій вправі потрібно починати з підготовчих вправ у гімнастичної стінки або іншої опори:

а) стоячи лицем до гімнастичної стінки і тримаючись руками за рейку на висоті поясу, прогинатися назад;

б) стоячи спиною до гімнастичної стінки на відстані кроку, перебираючи руками, прогнутися назад до торкання підлоги руками (рисунок 2.18).

Рис. 2.18. Прогинання назад до торкання підлоги у гімнастичної стінки [18]


Виконавши ці вправи, можна перейти до виконання моста (рисунок 2.19) з положення лежачи на спині з опорою руками за головою у плечей, ноги зігнуті в колінах, ступні на ширині плечей.


Рис. 2.19. Міст з положення лежачи на спині [18]


Далі, за допомогою партнера, із стійки ноги нарізно, руки вгору, повільно опуститися на міст. Після цього виконати міст через стійку на руках.


Рис. 2.20. Міст через стійку на руках [18]

2.2.5 Стійки

Існують чотири основні різновиди стійок: на лопатках, на голові, на руках, на передпліччях.

Ці вправи рекомендуються як для тренування вестибулярного апарату, зміцнення м'язів рук і плечового поясу, так і для подальшого вдосконалення акробатичних прийомів, кидків і падінь.

Стійка на лопатках. Лежачи на спині, перекочуванням назад підняти ноги і таз в положення зігнувшись, підставити зігнуті в ліктях руки під спину пальцями всередину і, розгинаючись, прийняти вертикальне положення (рисунок 2.21). Необхідно при цьому стежити за тим, щоб тіло було випрямлено, особливо в тазостегнових суглобах. Надаючи допомогу, стояти збоку і підтримувати того, що займається за ноги.


Рис. 2.21. Стійка на лопатках [18]


Стійка на голові. У упорі сівши перенести тяжкість тіла на руки, пружно поставлені попереду на ширині плечей, нахилитися вперед і упертися верхньою частиною лоба попереду рук так, щоб точки опори складали рівнобедрений трикутник. Зберігаючи рівновагу, повільно підняти ноги вгору в стійку з прямою спиною і прямими ногами (рисунок 2.22).

Рис. 2.22. Стійка на голові [18]


Стійка на руках. При навчанні дуже важливо створити у того, що займається, упевненість в тому, що він не впаде.

Для цього перший час слід виконати стійку на руках махом однієї і поштовхом іншої ноги з опорою ногами об стінку, а потім перейти до стійки на руках біля стіни; одна нога вгору, інша, зігнута в коліні, злегка торкається стіни. Поступово звикаючи до стійки, треба виконувати її без додаткової опори (рисунок 2.23).


Рис. 2.23. Стійка на руках [18]


Далі стійка на руках виконується в поєднанні з перекидом або з переходом у міст.


Рис. 2.24. Стійка на передпліччях [18]


2.2.6 Падіння і кидки

При навчанні падінням і кидкам необхідно навчити тих, що займаються, переводити поступальну ходу в обертання або ковзання, а також уміти випереджати падіння тіла опорою руками і ногою. Головне - уникати болючого відчуття при падіннях і навчитися виконувати ці елементи автоматично, щоб зосереджувати увагу тільки на грі.

Падіння і кидок необхідно розучувати із статичного положення, поступово ускладнюючи початкове положення і збільшуючи довжину стрибка. Далі слід звернути увагу на те, щоб підготовка до виконання цих елементів була миттєвою.

Падіння перекочуванням на спину або бік - одне з найбільш простих. Воно виконується з кроком вперед однією ногою, друга нога при цьому згинається і колінному і тазостегновому суглобах. Сідаючи на підлогу у п'яти зігнутої ноги (центр тяжіння за опорою), перекотитися через спину (рисунок 2.25) або бік так само, як при перекочуванні.

Рис. 2.25. Падіння перекочуванням на спину з кроку вперед [18]


Падіння перекочуванням назад. Щоб правильно виконати цей елемент, необхідно з упору сівши на одній або обох ногах, падаючи назад, різко випрямити ноги, не піднімаючи тазу, і перекотитися через спину.


Рис. 2.26. Падіння перекочуванням назад з упору сівши одна нога попереду, інша ззаду [18]


Рис. 2.27. Падіння перекочуванням назад з положення навприсядки [18]


Послідовність навчання:

а) з кроком вперед сісти на п'яту, стежачи за тим, щоб плечі були позаду опори (центр тяжіння тіла був ззаду). Швидкість і довжину в падінні поступово збільшувати.

Характерні помилки: неповний сивий на п'яту; спина не закруглена; тіло не виноситься у бік падіння;

б) та ж вправа, але з кроку назад або із стрибка;

Падіння з перекочуванням убік через таз і спину починається випадом у бік падіння і сивому на п'яту або опорою на коліно. Після цього виконується поворот спиною у бік падіння (рисунок 2.28).


Рис. 2.28. Падіння у бік випаду з перекочуванням на спину [18]


При падіннях на спину або бік перекочування можна замінити плавним випрямлянням ніг.


Рис. 2.29. Падіння з перекочуванням на спину з випрямлянням ніг [18]


Падіння назад - одне з основних падінь. Воно виконується в тих випадках, коли гравець, прийнявши м'яч, не встигає сісти і зробити перекочування. Щоб прийняти м'яч, він різко викидає ноги вперед і, падаючи на спину, м'яко амортизує падіння руками і ногою (рисунок 2.30).

Рис. 2.30. Падіння назад [18]


Падіння назад з поворотом. При виконанні цього елементу необхідно, відштовхуючись ногами, прийняти м'яч, після чого, різко повернувши голову у бік падіння, обернутися і, зустрівши підлогу руками, м'яко через груди перекотитися впритул лежачи. Можна поштовховою ногою торкнутися підлоги одночасно з руками, випередивши торкання підлоги грудьми (рисунок 2.31).


Рис. 2.31. Падіння назад з поворотом на груди після прийому м'яча [18]


Перш ніж засвоювати цей елемент в цілому, необхідно навчитися падати вперед з перекочуванням на груди або з опорою на зігнуту ногу.

Падіння з ковзанням виконується в тих випадках, коли потрібно прийняти м'яч в низькому, але далекому стрибку. В цьому випадку, прийнявши м'яч, волейболіст випереджає падіння опорою руками і переводить поступальну ходу в ковзання, торкаючись підлоги грудьми і животом.

Далі можна перейти до засвоєння кидків, які виконуються із значним просуванням вперед, назад або убік.

Кидок з прийомом м'яча однієї і двома руками з подальшим перекидом у бік кидка (рисунок 2.32).


Рис. 2.32. Кидок з прийомом м'яча однієї і двома руками з подальшим перекидом [18]


Кидок убік з перекочуванням через стегно і прийом м'яча здійснюється як однією, так і двома руками.

Кидок вперед з прийомом м'яча однією або двома руками в перекид вперед через плече. Головне при кидку - не боятися, коли ноги продовжують рух вгору. Прийнявши м'яч, треба різко обернутися округлою спиною у бік падіння.

Приймаючи м'яч з падінням і перекидами, потрібно старатися не втрачати м'яч з поля зору.


2.2.7 Акробатичні стрибки

Переворот боком (колесо). Із стійки на правій нозі, ліва у бік перевороту, руки вверх - в сторони, зробити широкий крок лівою ногою убік, згинаючись в тазостегнових суглобах. Одночасно з махом правої і поштовхом лівої ноги по черзі спертися руками об підлогу і, пройшовши стійку на руках, прийти в початкове положення. При цьому ліву руку треба ставити ближче до лівої ноги, а праву ногу ближче до правої руки (рисунок 2.33).

Рис. 2.33. Переворот боком [18]


Переворот боком слід виконувати по прямій лінії, проходячи стійку на руках, тримати спину випрямленою.

Щоб полегшити виконання цього елементу, страхуючий, стоячи ззаду, повинен підтримувати виконуючого тільки за талію.

Підйом розгином з упору лежачи на лопатках. З в. п. положення сидячи з прямими ногами перекотитися назад, послідовно торкаючись підлоги до упору на лопатках. Руки, випереджаючи рух, поставити впритул за головою у плечей, таз піднятий, ноги за головою. Рухом ніг різко розігнутися в тазостегнових суглобах, направляючи таз вгору-вперед, енергійно відштовхнутися руками і головою і, прогнувшись в грудній і поперековій частинах тіла, встати в основну стійку, руки вгору, голову відкинути назад і зберегти прогинання (рисунок 2.34).


Рис. 2.34. Підйом розгином з упору лежачи на лопатках [18]


Послідовність навчання:

а) у упорі лежачи, зігнувшись на лопатках з високо піднятим тазом згинатися і розгинатися в тазостегнових суглобах, піднімаючи таз вгору;

б) з упору зігнувшись лежачи на лопатках підйом розгином в міст;

в) з того ж положення поштовхом руками об стегна виконати підйом розгином;

г) підйом розгином.

Допомога і страховка: стоячи збоку, підтримувати виконуючого однією рукою за плече, іншою під поперек, направляючи рух тазу вгору-вперед.

Особливу увагу звернути на різкий розгин в тазостегнових суглобах, не опускаючи тазу, а також на швидкий поштовх руками і головою

Переворот вперед з опорою руками і головою. З основної стійки через упор сівши спертися руками попереду і поставити голову між руками (торкатися мату лобом). Відштовхуючись ногами, випрямити їх, різко розігнутися в тазостегнових суглобах, швидко відштовхнутися руками і, прогнувшись в грудній і поперековій частинах тіла, встати в основну стійку, руки вгору, голову відкинути назад, зберегти прогинання (рисунок 2.35).


Рис. 2.35. Переворот вперед з опорою руками і головою [18]


Послідовність навчання:

а) у стійці на голові згинання і розгинання в тазостегнових суглобах;

б) переворот зі стійки на голові зігнувшись в міст (розгинаючи і випрямляючи руки);

в) переворот з голови з піднесення;

г) переворот вперед з опорою руками і головою.

Допомога і страховка: стоячи збоку, підтримувати виконавця однією рукою під плече, іншою під поперек, щоб полегшити поштовх руками і допомогти приземлитися.

Головне у виконанні цього елементу - поштовх ногами з різким їх розгинанням і швидким одночасним поштовхом руками.

Темповий підскік (вальсет) виконується на одній нозі з підняттям другої вперед і круговим рухом руками. Він є пов'язуючим елементом між розгоном і різними переворотами з опорою руками.

Послідовність навчання:

а) підняти руки вгору - вперед, а поштовхову ногу вперед;

б) те ж, але з одночасним підскіком;

в) те ж, але з підскіком і просуванням вперед;

г) те ж, але з круговим рухом руками.

Коли ці рухи будуть добре засвоєні, треба виконати темповою підскік з кроку, з розгону, а якщо він не вийде, то слід повернутися до підготовчих вправ.


Розділ 3. Педагогічний контроль за фізичною підготовленістю волейболістів


Сучасний волейбол характеризує орієнтація на атлетизм і універсалізація гравців, підвищення темпу гри, різноманітність тактичних варіантів. Це пред'являє особливі вимоги до підготовки волейболістів і зумовлює необхідність пошуку ефективних методів контролю і управління спортивним тренуванням з метою оптимізації і індивідуалізації тренувального процесу спортсменів. Фахівці волейболу вважають, що для досягнення високих спортивних результатів слід розвивати фізичні якості, починаючи з шкільної лавки [32, 7].

а) Педагогічний контроль за фізичною підготовленістю учнів загальноосвітніх шкіл.

Педагогічною практикою доведена цінність застосування експрес оцінки рівня фізичної підготовленості учнів, оскільки це дозволяє вдосконалювати методику диференційованого підходу, а також по величині і спрямованості одержаних зрушень коректувати весь педагогічний процес. Проте в практиці роботи шкіл намітилася недооцінка проведення тестування в цілях термінового педагогічного контролю. Формальний підхід до тестування приводить до серйозних негативних наслідків, оскільки тільки контрольні випробування без подальшого аналізу їх результатів не можуть бути об'єктивною основою для планування учбової позакласної роботи по фізичному вихованню учнів.

Відомо, починаючи з 5 класу школярі повинні опановувати навиками спортивних ігор (волейбол, баскетбол, футбол, ручний м'яч). Починаючи з 8 класу вони вдосконалюють навики однієї гри.

Гра у волейбол пред'являє високі вимоги до фізичної підготовленості людини, і в першу чергу, до рівня розвитку швидкісно-силових якостей і швидкості руху.

У зв'язку з тим, що в учбовий матеріал програми включено велику кількість тестів для контролю за фізичною підготовленістю школярів, візьмемо лише ті з них, які характеризують рівень розвитку швидкісно-силових якостей учнів V-XI класів.

Тести: біг на 60 м (100 м); стрибок в довжину або у висоту з розгону; метання м'яча (метання гранати).

Методика проведення цих тестів загальноприйнята. При проходженні програмного матеріалу по волейболу деякі автори (Г.Б. Мейксон, Г.П. Богданов) рекомендують використовувати човниковий біг 6×6 м або 3×12 м і стрибок в довжину з місця для оцінки фізичної підготовленості учнів.

Прийом контрольного випробування по даному тесту слід проводити на першому занятті по навчанню техніці волейболу. Початкове тестування кожного випробовуваного і оцінка за допомогою відповідних його віку і статі нормативів визначить початковий рівень фізичної підготовленості учня. Повторне тестування в кінці проходження учбового заняття по волейболу і відповідна оцінка по нормативах дає можливість педагогу визначити ступінь приросту результатів і дати аналіз педагогічного процесу за минулий період [32, 8].

Тести:

. Човниковий біг 3×12 м. Місце випробування - спортивний зал. За кожною межею, що знаходиться в 12 м один від одного, наносяться півкола радіусом 50 см з центром на лініях. У півколі кладуться дерев'яні або пластмасові кубики 5×5×5 см. По команді марш випробовуваний пробігає 12 м, бере з півкола кубик, повертається довкола і пробігає 12 м, кладе кубик в півколо і повертається назад.

. Човниковий біг 6×6 м. По сигналу учень біжить, долає відстань 6 м шість разів, при цьому кожного разу торкається рукою стартової і контрольної лінії.

. Стрибок в довжину з місця. Стрибок проводиться одночасним відштовхуванням двох ніг і помахом рук, приземлення проводиться на обидві ноги. Вимірювання результату проводиться від контрольної лінії до найближчого до неї сліду випробовуваного при приземленні.

б) Педагогічний контроль в ДЮСШ.

Програма багаторічної підготовки юних волейболістів дитячо-юнацьких спортивних шкіл по волейболу розрахована на 9 років.

Програмування процесу багаторічної підготовки волейболістів дає необхідний ефект тільки за наявності системи контролю за ходом підготовки. Велика роль відводиться педагогічному контролю, завдання якого полягає в здійсненні індивідуалізації тренувального процесу з урахуванням статі, віку, ступеня фізичного розвитку тих, що займаються, і рівня їх фізичної підготовленості, у визначенні ефективності вживаних засобів і методів по видах підготовки, корекції тренувальних планів.

У програмі для дитячо-юнацьких спортивних шкіл визначені вимоги з фізичної підготовки, при прийомі в учбові групи, при випуску з них і після закінчення кожного року занять (перевідні). Результати контрольних випробувань з фізичної підготовки і зіставленні їх з нормами дозволяє тренеру виявити динаміку зростання спортивних результатів і прогнозувати досягнення спортсмена.

Тести:

Із загальнофізичної підготовки: біг 100 м, 1000 м, підтягування, стрибок у довжину з місця.

Спеціальні тести:

. Човниковий біг 36 м: 6×6 м.

. Біг 30 м з високого старту. Методика загальноприйнята.

. Біг "Ялиночка" 92 м. На бокових лініях волейбольного майданчика через 3 метри від лицьової лінії встановлюють набивні м'ячі вагою 1 кг (по три м'ячі на лінії). Сьомий м'яч перебуває на відстані 1 метра від середини лицьової лінії. По сигналу спортсмен починає біг, торкаючись по черзі м'ячів 1, 7, 2, 7, 3, 7, 4, 5, 7, 6, 7. Фіксується час пробіжки першої половини дистанції і всього шляху.

. Стрибок вгору з місця і з розгону поштовхом двох ніг.

Стрибок з місця. На поясі (ззаду) у спортсмена закріплюється вертикально сантиметрова стрічка (пристрій В.М. Абалакова). На ній підкреслюється точка відліку при положенні випробовуваного стоячи на всій ступні (а). Спортсмен здійснює стрибок вгору поштовхом двох ніг з активним помахом рук. Після стрибка знову підкреслюється показник на сантиметровій стрічці (б). Величину стрибка визначають по різниці (б) і (а). Відштовхування і приземлення не повинні виходити за межі квадрата 50×50 см. Робиться три спроби, враховується кращий результат [32, 10].

Стрибок з розгону (екран стрибучості). Прилад служить для вимірювання висоти стрибка вгору поштовхом двома ногами з розгону (або з місця). Пристрій повинен давати можливість вимірювати довжину тіла стоячи на носках з витягнутою вгору рукою (а) і вищу точку дотику під час стрибка вгору. Різниця в показниках (б) і (а) характеризує величину стрибка.

. Метання набивного м'яча вагою 1 кг із-за голови двома руками.

 • Метання сидячи. З початкового положення сидячи, при цьому плечі перебувають на рівні контрольної лінії (лінія відліку), випробовуваний виконує кидок м'яча із-за голови двома руками.
 • Метання стоячи. Випробовуваний з початкового положення одна нога попереду стоїть біля лінії, тримаючи м'яч двома руками внизу перед собою. Слідує замах м'яча назад за голову і кидок вперед.
 • Метання в стрибку. Початкове положення: стоячи у лінії, ноги разом, м'яч внизу перед собою. Підстрибнути вгору, випробовуваний робить замах і кидок м'яча в стрибку.

в) Педагогічний контроль в командах I розряду (вузівський рівень).

Сучасна підготовка волейбольних команд, особливо у вузах - складний педагогічний процес, управління яким визначає тренер-викладач. Перспективний план підготовки включає чотирилітній цикл. На 5 курс студенти спортсмени як правило знижують інтенсивність і об'єм тренувального навантаження. У чотирирічному циклі щорічно чітко визначені три періоди: перехідний, підготовчий, змагальний. Контроль по щорічній спартакіаді вузів міста. Педагогічний контроль підготовки передбачає контроль моделі і складу команди, процесу підготовки і її виступ на змаганнях.

Контроль підготовки здійснюється щорічно в два етапи. Підготовчий з 1 вересня по 31 грудня і основний з 1 січня по 31 травня. В цей час проводиться оперативний, поетапний, річний контроль.

Тести по спеціальній фізичній підготовленості гравців:

. Біг "Ялиночка" 92 метри.

. Біг 9-3-6-3-9 (цифри означають дистанцію бігу на волейбольному майданчику). Старт від лицьової лінії, торкнутися рукою лінії нападу на "стартовій" стороні майданчика, торкнутися рукою лінії нападу на протилежній стороні майданчика, торкнутися рукою середньої лінії і зробити ривок до лицьової лінії, протилежної місцю старту.

. Тест на стрибкову витривалість. Стрибки з місця поштовхом обома ногами на оптимальну висоту (до зросту гравця-чоловіка додати 80 см, до зросту гравця-жінки - 60 см) з діставанням маркірованої відмітки двома руками (кількість стрибків).

. Човниковий біг 36 м: 6×6 м.

. Стрибок з місця і з розгону поштовхом обома ногами.

. Тест на швидкісну силу: присідання протягом 20 сек. (кількість раз); згинання і розгинання рук в упорі лежачи протягом 10 секунд (кількість раз).

. Кидок набивного м'яча 1 кг на дальність однією рукою.

. Тест на спритність: на висоті, що становить 80% від максимальної висоти стрибка волейболіста і на відстані 80-200 см від середньої лінії натягують вірьовку. У середині волейбольного майданчика маркірується мішень розміром 1×1 м. Спортсмен виконує 10 кидків тенісного м'яча в мішень, долаючи перешкоду (кількість попадань).

Оцінюючи поточний стан спортсмена необхідно дотримувати наступні умови:

 • тестування проводити в підготовчому і змаганні періодах, регулярно через рівні проміжки часу для кожного періоду;
 • час і число контрольних випробувань повинні бути одним на весь підготовчий і змагання періоди;
 • до випробування допускати тільки здорових спортсменів після інтенсивної розминки 3-5 хв. з відпочинком перед тестуванням;
 • контрольні вправи по спеціальній витривалості виконувати по одній за заняття.

Висновки


Отже, дослідження, пов'язані з фізичною підготовкою, показали, що в різних видах спорту немає необхідності різностороннього розвитку всіх фізичних якостей, а тільки тих з них, які грають важливу роль в рішенні специфічних задач спортивної техніки.

У ігровій діяльності волейболіста важливою якістю є стрибучість, яка виявляється в швидкісно-силових показниках скорочувальних здатностей м'язів нижніх кінцівок. Здатність до ударно-балістичних рухів пов'язана з розвитком динамічної сили рук і плечового поясу.

У зв'язку з тривалістю спортивних змагань по волейболу і їх турнірного характеру важливе значення для перешкодостійкого і надійного виконання спортивної техніки має і спеціальна витривалість, яка пов'язана з багаторазовим виконанням стрибків при блокуванні і нападаючих ударах, переміщень по майданчику, падінь і гранично-сильних ударних рухів. Весь цей комплекс інтенсивних рухових проявів здійснюється на тлі високих психічних напружень, що характерно для дискретно-екстремальних навантажень.

Важлива властивість сенсомоторики волейболістів - здатність тонким м'язовим відчуттям і диференціюванням. Однією з головних властивостей сенсомоторики і якісних проявів рухової діяльності волейболістів є цільова точність. На заняттях зі спеціальної фізичної підготовки одночасно з розвитком фізичних якостей удосконалюються прийоми в нападі і захисті.

Як відомо, напад, що є ключем до перемоги, складається з введення м'яча в гру, передач і нападаючих ударів. Волейболісти повинні володіти декількома подачами: прямою, бічною, знизу. Поєднання подач, різноманітних по характеру і силі, утрудняє гру супротивника. Але для оволодіння технікою цих подач необхідна хороша рухливість в суглобах. Те ж саме можна сказати про передачі і нападаючі удари. Щоб оволодіти всіма технічними прийомами, необхідна хороша координація, уміння орієнтуватися в просторі і інші якості, які розвиваються за допомогою вправ, пов'язаних не тільки з поступальним, але і обертальним рухом навколо різних осей.

У захисті найважливіше значення має вибір місця на майданчику. При низьких і швидкісних передачах необхідні швидка реакція, уміння миттєво оцінювати обстановку, приймати м'яч з падіннями і перекидами, швидко переміщатися по майданчику, не втрачаючи м'яча з поля зору. У засвоєнні техніки цих прийомів важливу роль грає рухливі ігри, естафети, акробатичні вправи.

В процесі проведення рухливих ігор і естафет у спортсменів розвивається сила волі до перемоги, відчуття колективізму, дисциплінованість (ігрова дисципліна).

При грі в захисті найважливіше значення має місце на майданчику. При низьких і швидкісних передачах необхідні: швидка реакція, уміння миттєво оцінювати обстановку, приймати м'яч з падінням і перекидами, швидко переміщатися по майданчику не втрачаючи м'яча з поля зору. У засвоєнні техніки цих прийомів важливу роль можуть зіграти акробатичні вправи.

Акробатичні вправи - один з ефективних засобів спеціальної фізичної підготовки волейболістів. З їх допомогою у тих, що займаються розвиваються швидкість, спритність, рішучість і уміння добре орієнтуватися в просторі. Ці якості необхідні волейболістам для швидкого засвоєння техніки гри.

Сучасний волейбол характеризує орієнтація на атлетизм і універсалізація гравців, підвищення темпу гри, різноманітність тактичних варіантів. Це пред'являє особливі вимоги до підготовки волейболістів і зумовлює необхідність пошуку ефективних методів контролю і управління спортивним тренуванням з метою оптимізації і індивідуалізації тренувального процесу спортсменів. Фахівці волейболу вважають, що для досягнення високих спортивних результатів слід розвивати фізичні якості, починаючи зі шкільної лавки.

Література


 1. Ахмеров Э.К. Волейбол в школе - М.: Просвещение, 1974. - 98 с.
 2. Ахмеров Э.К., Канзас Э.Г. Волейбол в школе. - Минск: Нар. асвета, 1981. - 72 с.
 3. Волейбол - юным / Хапко В.Е. - Киев.: Здоров'я, 1987. - 120 с.
 4. Волейбол. Пляжный волейбол: Правила соревнований / Пер. с англ. - М.: Терра-Спорт, 2001. - 132 с.
 5. Волейбол. Тестовые задания по изучению правил соревнований. - Омск: СибГАФК, 2002. - 52 с.
 6. Волейбол: Сб. статей /Сост.: Ю.Н. Клещев - М.: Физкультура и спорт, 1983. - 93 с.
 7. Волейбол: Учебник для высших учебных заведений физической культуры / Под ред. А.В. Беляева, М.В. Савина. - М.: СпортАкадемПресс, 2002. - 368 с.
 8. Волейбол: Учебник для ин-тов физ. культ. / Под ред. Ю.Н. Клещева, А.Г. Айриянца. - 3-е изд., испр., доп. - М.: Физкультура и спорт, 1985. - 270 с.
 9. Волейбол: Учебник для ин-тов физ.культ. Изд. 2-е, доп. /Под ред. А.Г. Айриянца. - М.: Физкультура и спорт, 1976. - 230 с.
 10. Волейбол: Учебник для ин-тов физ. культуры / Под ред. А.Г. Айриянца. - М.: Физкультура и спорт, 1968. - 216 с.
 11. Голомазов В.А., Ковалев В.Д.; Мельников А.Г. Волейбол в школе. - М.: Просвещение, 1989. - 110 с.
 12. Железняк Ю.Д. 120 уроков по волейболу: Учеб. пособие для начинающих. - М.: Физкультура и спорт, 1965. - 192 с.
 13. Железняк Ю.Д. Волейбол: методика обучения школьников 11-14 лет. - М. - 1961. - 90 с.
 14. Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе. - М.: Физкультура и спорт, 1978. - 224 с.
 15. Железняк Ю.Д. Юный волейболист: Учеб. пособие для тренеров. - М.: Физкультура и спорт, 1988. - 192 с.
 16. Железняк Ю.Д., Клещев Ю.Н., Чехов О.С. Подготовка юных волейболистов: Учеб. пособие для тренеров. - М.: Физкультура и спорт, 1967. - 298 с.
 17. Железняк Ю.Д., Шулятьев В.М., Вайнбаум Я.С. Волейбол: Учеб. программа для ДЮСШ и ДЮСШОР. - Омск.: ОмГТУ, 1994. - 198 с.
 18. Жуков Ю.Е. и др. Акробатическая подготовка волейболистов. - М.: Физкультура и спорт, 1967. - 48 с.
 19. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики воспитания. - М.: Физкультура и спорт, 1970. - 200 с.
 20. Ивойлов А.В. Волейбол. - Минск, 1979. - 192 с.
 21. Ивойлов А.В. Волейбол: Учеб. для пед. ин-тов. - 3-е изд., испр. и перераб. - Минск: Выш. школа, 1985. - 261 с.
 22. Ивойлов А.В. Волейбол: Учебн. для пед. ин-тов - 3-е изд., испр. и перераб. - Минск: Выш. школа, 1985. - 261 с.
 23. Клещев Ю.Н. Учебно-тренировочная работа с юными волейболистами (15-16 лет): Методич. материалы. - М., 1962. - 80 с.
 24. Клещев Ю.Н., Фурманов А.Г. Юный волейболист. - М.: Физкультура и спорт, 1979. - 231 с.
 25. Кожевникова З.Я. Тренировка ловкости и быстроты баскетболиста: Специальные упражнения. - М.: Физкультура и спорт, 1971. - 96 с.
 26. Королева М.С. К 68 Специальная физическая подготовка волейболистов в вузе: Методические указания. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. -22 с.
 27. Маркосьян А.А. Вопросы возрастной физиологии - М., "Просвещение" 1974.
 28. Мармор В.К. Специальные упражнения волейболиста. - Кишинев: "Карта Молдовеняскэ", 1975. - 46 с.
 29. Мерзляков В.В., Гордышев В.В. Игры, эстафеты, игровые упражнения волейболиста. - Волгоград, 1977. - 96 с.
 30. Осколнова В.А., Сунгуров М.С. Волейбол: Учеб. пособие. - М.: Физкультура и спорт, 1961. - 296 с.
 31. Основы волейбола / Сост. О. Чехов. - М.: Физкультура и спорт, 1979. - 168 с.
 32. Педагогический контроль за физической подготовленностью волейболистов (методические рекомендации). - Самара, 1999.
 33. Перльман М.Р. Специальная физическая подготовка волейболистов. - М.: Физкультура и спорт, 1968. - 136 с.
 34. Семейкин А.И., Красавина В.Ф., Ольшевская Л.Е. Проведение занятий по волейболу с учащимися 8-11 классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Метод. рекомендации. - Омск, СибГАФК, ОмГТУ, гимназия № 140, 1999. - 32 с.
 35. Системы планирования и комплексного контроля в специализированных детско-юношеских школах Олимпийского резерва по волейболу: Уч. пособие для ст-тов инст. физич. культуры - М., 1981. - 116 с.
 36. Слупский Л.Н. Волейбол: игра связующего. - М.: Физкультура и спорт, 1984. - 96 с.
 37. Стибиц Ф. Волейбол /сокр. пер. с чешского. - М.: Физкультура и спорт, 1960. - 224 с.
 38. Тучин В.Е., Колчева В.В. и др. Спортивные и подвижные игры в школе: Учеб. пособие. - Волгоград, 1988. - 102 с.
 39. Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. Волейбол - М.: "Физкультура и спорт", 1979.
 40. Чехов О. Основы волейбола - М.: "Физкультура и спорт", 1979.
 41. Шерстюк А.А., Рогов И.А. и др. Учебная программа для учащихся специализированных 5-11 спортивных классов по игровым видам спорта (баскетбол, волейбол). - Надым: Мэрия г. Надыма и Надымского района; Управление образования и науки, Омск: СибГАФК, 1997. - 67 с.
 42. Якубовский П.Г. Физическое воспитание. - М., 1993 . - 124 с.

Теги: Фізична підготовка юних волейболістів  Курсовая работа (теория)  Туризм
Просмотров: 22630
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Фізична підготовка юних волейболістів
Назад