Аналіз діяльності туристичного оператора "Одіссей 2012"

Содержание


Вступ

Розділ 1. Охорона праці

1.1 Організація охорони праці на підприємстві "Одісей 2012"

1.2 Пожежна безпека

Розділ 2. Основні характеристики підприємства " Одісей 2012"

2.1 Структурні підрозділи підприємства "Одісей 2012"

Розділ 3. Загальна характеристика туристичного продукту підприємства "Одісей2012"

3.1 Тури по Україні

Розділ 4. Організаційні системи менеджменту та маркетингу на підприємстві " Одісей 2012"

4.1 Система менеджменту підприємства

4.2 Система маркетингу підприємства

Висновок

Список використаної літератури

Вступ


Туризм є однією з провідних та найбільш розвинутих галузей економіки. Через свій швидкий темп розвитку він визнаний економічним феноменом століття. Масовий розвиток туризму дозволяє мільйонам людей розширити свій кругозір, познайомитися з визначними пам'ятками, культурою, традиціями тієї чи іншої країни.

В Україні туризм визнано одним з пріоритетних напрямків національної культури й економіки. В період становлення ринкових відносин в Україні туризм як одна з найбільш перспективних та динамічних галузей світового господарства отримав усі умови для інтенсивного розвитку. Загальна площа цінних з туристично-рекреаційної точки зору природних ландшафтів України становить 9,4 млн. га або 15,5 % її території.

Значення туристичного бізнесу постійно зростає. Це повязане із підвищенням його впливу на розвиток міжнародних звязків, пожвавлення економічного стану країни та окремих регіонів, можливістю поповнення валютних надходжень. За рахунок проведення послідовної економічної та культурної політики між різними народами світу туризм виступає стабілізатором налагодження та укріплення відносин між державами, дійовим фактором посилення престижу країни в світовому співтоваристві, ділових колах.

Нині в Україні ліцензовано понад 2100 туристичних фірм.

Розділ 1. Охорона праці


1.1 Організація охорони праці на підприємстві "Одісей 2012"


Охорона праці на підприємстві "Одісей 2012" починається з організації управління охороною праці.

На підприємстві в кожному структурному підрозділі і на робочому місці створено умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечено додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою підприємство забезпечує функціонування системи управління охороною праці, для чого:

·створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх дотримання;

·розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

·впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;

·забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;

·організує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці в порядку і строки, що встановлюються законодавством;

·вживає за їх підсумками заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;

·розробляє і затверджує положення, інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства, та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих і галузевих нормативно-правових актів про охорону праці, забезпечує безплатно працівників нормативно-правовими актами про охорону праці;

·здійснює постійний контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;

·організує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;

·вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків. Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Згідно з Законом України "Про охорону праці" на підприємстві "Одісей 2012" створена служба охорони праці.

Служба охорони праці вирішує завдання:

·забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд;

·забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту;

·професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці;

·вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працівників;

·професійного добору виконавців для визначених видів робіт.

Обов'язкові медичні огляди працівників.

Підприємство за свої кошти організовує проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників. За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець забезпечує проведення відповідних оздоровчих заходів.

Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здоров'я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров'я працівника.

Проведення медичних оглядів визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

Роботодавець має право в установленому законом порядку притягнути працівника, що ухиляється від обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

Роботодавець зобов'язаний за свій рахунок забезпечити позачерговий медичний огляд працівників:

·за заявою працівника, коли він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці;

·за своєю ініціативою, коли стан здоров'я не дозволяє працівнику виконувати свої трудові обов'язки.

За час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток.

Навчання з питань охорони праці. Питанням охорони праці працівники повинні навчатися постійно.

Усі працівники при прийнятті на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця на підприємстві інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки при виникненні аварії.

Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.

Працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці, не допускаються до роботи

Коли у працівників, у тому числі посадових осіб, виявлені незадовільні знання з питань охорони праці, вони повинні у місячний строк пройти повторне навчання і перевірку знань.


1.2 Пожежна безпека


Для підтримання пожежної безпеки підприємство здійснює комплекс обовязкових організаційних заходів, перелічених у "Правилах пожежної безпеки в Україні, а саме:

визначено обовязки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки;

призначено відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту;

запроваджено відповідний протипожежний режим;

підготовлено й затверджено загальнообєктову інструкцію про заходи пожежної безпеки й відповідні інструкції для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень, а також ознайомлено з тими інструкціями всіх працівників;

складено плани (схеми) евакуації людей у разі пожежі;

затверджено порядок (систему) сповіщення людей про пожежу, ознайомлено з ним усіх працівників;

встановлено на території, у будівлях та приміщеннях відповідні знаки пожежної безпеки, таблички з вказівкою номеру телефону та порядку виклику пожежної охорони.

Окрему увагу присвячено спеціальним заходам, що запобігають пожежам від теплового прояву електричного струму.

Розділ 2. Основні характеристики підприємства " Одісей 2012"


База практики - Туристичний оператор "Одісей 2012"

Місце розташування - м. Київ, вул. Саксаганського 133 А

Реквізити:

Юр. адреса: 45108, Волинська обл., Рожищенський р-н, c. Носачевичі, вул. Прилісна, буд.4

Фактична адреса: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського 133 А

Тел. (044) 227-45-91

(097) 941 24 48

(093) 215 07 98

Сайт: #"justify">Структурний підрозділ: офіс для роботи з туристами та партнерами

Штатний розклад:

понеділок - пятниця 10: 00-21: 00

субота - 10: 00 - 18: 00

вихідний день: неділя

Форма власності: Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид господарської діяльності: Туроператорська діяльність

Правовий статус субєкта: Юридична особа

Туристична фірма "Одісей 2012" була утворена 07.09.2011 року. Організатором є Кравценюк Володимир Миколайович.

Ліцензія Державного агентства України з туризму та курортів на тур операторську діяльність серія АГ № 580561 від 13 вересня 2011 року.

ТОВ "Одісей 2012" займається розробкою та реалізацією туристичних продуктів та послуг.

Основні послуги - туристичні подорожі:

Масовий туризм (Єгипет, Туреччина, Греція, Болгарія, Хорватія, Польща, ОАЕ, Таїланд, Шрі-Ланка, Австрія, Німеччина, Франція, тощо);

-Індивідуальні тури.

Додаткові послуги:

Оформлення закордонних паспортів та дитячих проїзних документів;

-Консультації при оформленні візи;

Оформлення страхових полісів;

Продаж авіа та ж/д квитків;

Продаж TrevelSim (телефонні картки для вигідного спілкування закордоном).

Отже, основна діяльність туристичної компанії полягає в:

Організації відпочинку за кордоном і на території України;

Бронюванні готелів з урахуванням усіх побажань клієнтів, як на території України, так і за кордоном;

Продаж туристичних пакетів (транспорт + трансфер + готель + страховка) по наступних напрямках:

Індивідуальні

Освітні

Лікувальні

Тури вихідного дня

Екскурсійні тури по одній країні

Комбіновані екскурсійні тури по Європі.ІР-туризм;

Індивідуальні тури будь-якої складності;

Групові тури;

Організація проведення конференцій, семінарів, тренінгів, презентацій;

Комплексне обслуговування корпоративних клієнтів;

Освіта за кордоном;

Страхування виїжджаючих за кордон;

Продаж авіа та з/д білетів;

Продаж TrevelSim;

Переклад документів;

Оформлення закордонних паспортів та дитячих проїзних квитків;

Допомога в оформленні візи.

Основними напрямками туристичної діяльності "Одісей 2012 є:

Внутрішній туризм.

Пріоритети: Україна - Крим, Карпати.

Міжнародний туризм.

Пріоритети: Словаччина, Польща, Чехія, Болгарія, Греція, Туреччина, Хорватія, Австрія, Італія, Іспанія, Франція, Мальта, Фінляндія, Швейцарія, Китай, Таїланд, ОАЕ, Єгипет, Ізраїль, США, Домініканська Республіка, Мексика.

Згідно даних форми №1 - ТУР за 2012 рік послуги надано 93 туристам, з яких всі 93 чол. виїжджали закордон.

Підприємство має самостійний баланс, печатку, штамп, бланки та інші реквізити. Підприємство несе відповідальність за своїми зобовязаннями в межах належного майна та згідно з чинним законодавством України.

Установчі документи:

Діяльність підприємства ТОВ "Одісей 2012" регламентують наступні законодавчі документи:

Господарський Кодекс України;

Податковий Кодекс;

Цивільний кодекс України;

Закон України "Про туризм";

Закон України "Про рекламу";

Закон України "Про податок на додану вартість";

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Закон "Про захист прав споживачів" тощо.

До складу внутрішніх установчих документів відносяться:

Установчий договір;

Статут підприємства.

В установчому договорі підприємства зазначені всі засновники ТОВ "Одісей 2012", наміри засновників щодо створення підприємства, мета його створення та предмет діяльності, розмір статутного капіталу і відповідно його розподіл по частках, а також кошти та майно, що були внесені засновниками у статутний фонд.

У статуті відображено дані щодо:

найменування та правового статусу і юридичної адреси;

відомості про засновників, їх права та обовязки;

мета, предмет діяльності;

статутний капітал, розподіл його часток;

перелік майна підприємства;

порядок розподілу прибутку та покриття збитків;

органи управління підприємством та принципи трудових відносин з працівниками;

організація звітності на підприємстві;

припинення діяльності організації, а також принципи ліквідації та реорганізації;

порядок внесення змін до статуту.

Головною місією діяльності туристичної фірми "Одісей 2012" є підтримка та розвиток українського туризму, як провідної галузі економіку України. Створити та підтримувати міжнародний імідж країни в галузі туристичних подорожей.

Головною цілю діяльності туристичної фірми "Одісей 2012" є досягнення фінансових результатів, стабільного економічного положення на туристичному ринку, досягнення особистого фінансового збагачення всіх працівників фірми та вихід на міжнародний рівень.

Офіс знаходиться в центрі Києва за адресою: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 133а. Зручне місце розташування (недалеко від метро, транспортних вузлів, центру міста тощо) сприяє іміджу туристичної компанії та полегшує співпрацю з партнерами та клієнтами, а біля входу в будівлю завжди є вільне місце для паркування авто клієнтів.

Саме офісне приміщення розділене на дві зони: рецепція та кабінет, де працюють директор і менеджер.

Робочі місця оснащені комплектом меблів і засобами оргтехніки для комфортної роботи (письмові столи, столи-приставки для персональних ЕОМ, крісла, картотека, канцелярські предмети, телефонні апарати, факс, ксерокс тощо). У кожного працівника власний робочий компютер чи ноутбук.

В приміщенні є зона відпочинку, де можна приготувати чай чи каву.

Кожне підприємство, яке працює у сфері надання послуг має партнерів та осіб, яким вони надають ті чи інші послуги. Туристичний оператор "Одісей 2012" на туристичному ринку виступає як туроператор та посередник (агент).

Як туроператор - при розробці власних туристичних продуктів. В цьому випадку підписуються договори з партнерами (готельні комплекси, страхові компанії, заклади харчування, перевізники та ін.).

Як агент - у випадку реалізації туристичного продукту, розробленого іншим туристичним оператором за агентську винагороду. В цьому випадку підписується Агентський договір з туроператором та Договір на реалізацію туристичних послуг (від імені туроператора).Основними партнерами нашої фірми є такі туроператори: "Тourtess", "TPG", "NEWS Travel", "Coral", "Аккорд Тур", "Океан тур", "Наталі турс", "Пегас", "Анекс тур", "Ільтур", "Альф", "Міст-тур", та інші компанії по реалізації окремих послуг: "IATI", "АйТи Тур", "Авіалайн", "TravelSim", страхова компанія "Інго" та ін.

Якщо реалізується індивідуальний тур, розроблений менеджерами туристичного підприємства "Одісей 2012", тоді з туристами підписується Договір на туристичне обслуговування (від імені ТОВ "Одісей 2012").У випадку надання окремих послуг, підписується Договір про надання послуг.

На даний момент туроператор робить спроби створити свою мережу агенцій. У цьому випадку зявиться ще одна схема роботи з туристами та партнерами.

У процесі роботи туристичний оператор використовує також інші документи, такі як заявка на бронювання туристичних послуг, підтвердження замовлення, рахунок на оплату, ваучер, страховка, памятка туристу, прибутковий касовий ордер тощо.


2.1 Структурні підрозділи підприємства "Одісей 2012"


Для досягнення поставлених цілей для туристичного оператора "Одісей 2012" була підібрана гарна команда професіоналів, яка поставила собі за мету стати гідними конкурентами існуючим туристичним фірмам та зайняти свою нішу на ринку туристичних послуг.

Можна побудувати наступну організаційну структуру підприємства:Туристична фірма "Одісей 2012" має лінійну структуру управління. На туристичній фірмі "Одісей 2012" вона заснована на зосередженні управлінських функцій у керівника, якому підпорядковуються всі працівники фірми.

Ця структура застосовується на фірмі тому що:

-власник підприємства має можливість постійно контролювати роботу;

-фірма невелика.

Переваги функціональної структури над іншими:

-відповідальність;

-чітко визначені обовязки;

-чіткий розподіл обовязків та повноважень;

-оперативний процес прийняття рішень;

-простота розуміння та використання;

-можливість підтримувати дисципліну.

Штатне число постійних працівників визначається чинним законодавством та власником підприємства. В штат працівників входять тільки ті особи, з якими укладено трудовий договір чи контракт в порядку, передбаченому трудовим законодавством України. Трудові відносини штатних працівників з підприємством та власником регулюються чинним статутом, трудовим договором та діючим законодавством України про працю. Кількість осіб, які виконують роботу по трудових угодах та прийняті на роботу по найму визначається виробничою необхідністю в залежності від обсягів робіт та термінів виконання.

Розділ 3. Загальна характеристика туристичного продукту підприємства "Одісей2012"


3.1 Тури по Україні


Кавові мандри у Львові

Тривалість - 3 год.

Де ще є краще пити каву як не у Львові? Це місто перейняло кращі кавові традиції Відня і виплекало цілі покоління гурманів цього напою.

Споглядання прекрасних памяток архітектури, блукання вузькими вулицями та куштування найцікавіших варіацій на тему кави!

Ви дізнаєтесь хто привив європейцям традиції кавопиття і що його звязує із Львовом… Що вкладають львівяни у фразу "йдемо на каву"… Де пють та пили каву у Львові. А також численні історії про існуючі і неіснуючі каварні!

Ми побачимо: Площа Ринок - Аптека-музей - Палац Корнякта - Ратуша - Успенська церква - Порохова вежа - Домініканський собор - Вірменська церква - Оперний театр - Пр. Свободи - Катедральний собор - Єврейський квартал - Бернардинський комплекс

А також спробуємо:

"Афродіта у сметанці" - кава з присмаком пікантних насолод в найеротичнішому "Мазох-кафе"!

"Кава по єврейськи" - в місті багатьох культур, де жили вірмени, поляки, німці, австрійці, українці, євреї, греки, не можливо залишатись осторонь різноманітних традицій цих народів, тому пізнання однієї з найцікавіших громад через каву в галицькій жидівській кнайпі "Під Золотою Розою"! Для кожного учасника туру в подарунок мішечок запашних зерен кави! Найкращий сувенір зі Львова!Ексклюзивний тур: "Таємниці та містерії Закарпаття" 1 день любові!

Один день - 400 грн.

Карпати - Мукачево - Чинадієво (тур обслуговуватиме високо кваліфікований екскурсовод, розповіді якої базується на дослідженні архівних матеріалів Закарпаття, Словаччини, Угорщини, Австрії, Німеччини, Англії)

ДЕНЬ

Карпати

Зустріч групи на залізничному вокзалі

Екскурсія: "Святий Грааль на вітражах замку" Берегвар "

"Noli me tangere" в перекладі з латинської означає "Не торкайся мене". Точно ця фраза є гербовим девізом сім'ї італійських князів з роду Ді Фрассо, і однією з найвідоміших фраз з Євангеліє від Матвія. А яке відношення має це прізвище до замку в Карпатах, і чому один з вітражів на замку Шенборнів так нагадує фреску Леонардо да Вінчі ви дізнаєтеся з екскурсії в санаторій "Карпати".

Мукачево

Екскурсія: "Війна, любов, і. герцогська шапка"

тільки лише шостий, з п'ятнадцяти, умовою здачі замку Монкац в січні 1688 була "беззастережна здача гармат, зброї і залишків амуніції". А, ось що було важливіше військового спорядження, ви дізнаєтесь з екскурсії по Мукачівському замку "Паланок". Вас чекає історія його господарів та найдраматичніших днів з його існування, а також нова, зовсім свіжа версія виникнення назви міста Мукачево.

Чинадієво

Екскурсія: "Факел кохання" (Проходить в зимовий сезон)

Екскурсія: "Замок двох сердець" (проходить у всі сезони)

Атмосфера нічного середньовічного замку "Сент-Міклош, свічки, факели і романтична історія кохання

Замок "Сент-Міклош", побудований в 15 столітті, зустріне вас однією з цікавих історій середньовічного Закарпаття. Ще з часів Середньовіччя, оповитих щільним туманом легенд, вигадок містицизму, що дійшли до нас розповіді про війни, змови, таємні зустрічі, дивовижні любов та вірність. Але на цей раз вас чекає історія без краплі вигадки з прекрасною можливістю не тільки почути про таємні зустрічі і змови, але й зануритися в атмосферу в стінах середньовічного замку. Замку, який в ті давні часи називали "Замком любові"

Прощальний лист Терези Шенборн

По завершенню екскурсійного дня кожному учаснику роздадуть архівну "Пам'ятку", прощальний лист Терези Шенборн до своїх дітей:

"Вище голову! Підніміть ваші серця, дорогі мої діти, моліться Богу, щоб Він вам показував завжди правильну дорогу. І якщо прийде ваша остання година, прийдіть за вашою матір'ю на небеса, туди, де все - лише щастя і любов, де немає більше розставання "

У вартість мандрівки включається:

·Транспортне обслуговування

·Професійні екскурсії

·Вхідні квитки

·Харчування згідно з програмою (обід)

·Страховка

·Супровід групи

У вартість мандрівки не включається:

·Квитки на поїзд

3.2 Тури по світу


"Танець Відня і Будапешта" - Мега тур від 1430 грн!

Мішколь-Тапольце - Будапешт - Відень - Егер

день

Зустріч у Львові. В 20: 00 - виїзд зі Львова. Нічний переїзд. Проходження кордону.

день

Прибуття в Мішкольц - Тапольце. Відвідування термальних купалень у печері.

Переїзд в Будапешт. Екскурсія по місту - площа Героїв (пам'ятник Тисячоліття), проспект Андраші, базиліка Св. Іштвана, Парламент. Розміщення в готелі. Увечері для бажаючих пропонується факультативна вечірня прогулянка по Дунаю. Ночівля в готелі.

день

Сніданок. Оглядова екскурсія по місту - Королівський палац, Рибацький бастіон, церква Матяша.

Факультативна екскурсія в Сентендре - місто художників і ремісників. Це мальовниче місто-музей під відкритим небом, який має свою неповторну атмосферу в чергуванні звивистих вуличок. Відвідання Музею Марципанів. Та придбання сувенірів.

Увечері для бажаючих пропонується вечеря з фольклорною програмою.

Повернення в готель. Ночівля.

день

Сніданок. Вільний день в Будапешті або факультативна екскурсія у Відень.

В ході екскурсії по місту ми побачимо:

пам'ятники, котрі пам'ятають блиск і славу столиці Великої Імперії Габсбургів - бульварне кільце Ринг, золотий пам'ятник Штраусу, Оперний театр, Бургтеатр, Ратуша, Парламент, Університет;

епатуючі творіння громадянина світу та оборонця живої природи Фріденсрайха Хундертвассера. Продовжимо знайомство з історичним центром Відня в ході пішохідної екскурсії по центру з оглядом вулиць і площ старого міста - Кольмаркт, Грабен, собору св. Стефана, будинок Моцарта та ін.

Вільний час.

Скарбниця Габсбургів, де зберігаються безцінні предмети найвищого рангу, вони відображають 1000-літню європейську історію і слугували для демонстрації панування і влади.

день

Сніданок. Виселення з готелю. Невеликий переїзд - і ми вже на півночі Угорщини. Нас чекають термальні дива Угорщини, "Угорський Памуккале" -

місто Егерсалок. До Ваших послуг незвичайні масажі, розважальні басейни, ексклюзивні сауни, приємні і ніжні ванни.

: 00 - Оглядова екскурсія "Егер - скринька коштовностей". Ми познайомимось з одним із найкрасивіших середньовічних міст Угорщини - містом квітів, студентів і знаменитого червоного вина. Егер також відомий як "місто - патріот", адже комендант Егерської фортеці Іштвана Добо зробив історичний подвиг: він із невеликою кількістю воїнів цілий місяць протистояв туркам, які мали майже двадцятикратну перевагу! А ще Егер - центр виноробного регіону: найвідоміше з вин - "Бичача Кров", а найприємніше - "Егерська Дівчина". Так що після екскурсії, запрошуємо всіх на дегустацію в Долину Красунь. Переїзд до Львова.

день

Прибуття до Львова після 9: 00

У вартість туру входить:

·Проїзд автобусом по маршруту

·Проживання в готелі

·Харчування - сніданки

·Медична страховка (покриття 30 000 євро)

·Екскурсійне обслуговування за програмою без вхідних квитків

·Дегустація в Егері

У вартість туру не входить:

·Оформлення візи - 385 грн. +10 Грн

·Вхідні квитки в екскурсійні центри, музеї.

·Мішкольц-Тапольце - 110 грн.; Відень - 495/440 грн.;

·Скарбниця Габсбургів - 220/110 грн.;

·Сентендре - 165 грн.; Прогулянка по Дунаю - 165 грн.;

·Егерсалок - 110 грн.; Вечеря в Егері - 55-88 грн.

Романтична подорож в день Св. Валентина! Від 5321 грн.!

Будапешт (4 ночі) - Відень - Хевіз - Любляна (1 ніч) - Флоренція (1 ніч) - Піза - Рим (3 ночі) - Ватикан - Неаполь - Помпеї - Тревізо (1 ніч) - Венеція - Надьканижа (1 ніч)

День

Відправлення з Києва до Львова поїздом № 91 в 22: 15 (за розкладом).

День

Прибуття до Львова в 6: 33 (за розкладом). Посадка в комфортабельний автобус. В 08: 30 виїзд зі Львова в Чоп. Проходження українсько-угорського кордону. Прибуття в Егер - перлину угорського барокко і батьківщину вогненно-червоних вин. Пішохідна оглядова екскурсія по місту: Егерська фортеця 13 століття, Кафедральний собор (Базиліка), Мінарет, площа Іштвана Добо. Відвідування винних підвалів в Долині прекрасних жінок з дегустацією вин і гуляшем (дорослі - 10 євро, діти до 15 років - 8 євро, оплата по прибуттю на екскурсію). Переїзд в Будапешт. Розміщення в готелі категорії 3*. Ночівля.

День

Пізній сніданок в готелі. Автобусно-пішохідна екскурсія по Будапешту: Будайська фортеця, собор Богородиці (Св. Матяша), Рибальський бастіон, Королівський палац, огляд території Парламенту, Базиліка Святого Іштвана, площа Героїв, памятник Тисячоліття. Замок Вайдахуняд, монумент Аноннімусу, міський парк Варошлігет. Вільний час або факультативна екскурсія на кораблику з келихом шампанського "Будапешт в ілюмінації" (дорослі - 20 євро, діти до 15 років - 15 євро, оплата по прибуттю на екскурсію). Повернення в готель. Ночівля.

День

Сніданок в готелі. Вільний день або факультативна екскурсія у Відень (дорослі - 50 євро, діти до 15 років - 35 євро, оплата по прибуттю на екскурсію) - столицю Австрії, імператорський вигляд якої, помітний у будь-якому куточку міста і майстерно поєднується з сучасним мистецтвом, музикою і стилем життя. В ході екскурсії перед Вами з'являться пам'ятники, що несуть блиск і славу столиці Великої Імперії Габсбургів: Ринг, Оперний театр, пл. Марії Терезії, Хофбург, Грабен, собор св. Стефана та ін Відвідування Імператорської Скарбниці (вхідний квиток 20 євро, оплата по прибуттю на екскурсію), де Ви побачите Корону Священної Римської Імперії, окремий зал "Бургундської скарбниці" (регалії, церемоніальні шати, коштовності і реліквії ордена Золотого руна і герцогів Бургундських, в тому числі "Священний спис", яким був нібито пронизаний розп'ятий Христос. Вільний час. Повернення в Будапешт. Ночівля.

День

Сніданок. Звільнення номерів. Переїзд в Любляну - невелике, але дуже гарне місто, розташоване на обох берегах ріки Любляниці. На правому березі річки розкинулось Старе місто, на лівому - парадні будівлі минулого століття. Мабуть, саме знамените місце в Любляні - Люблінський Град - старий замок, зведений ще в 10-11 століттях. Найбільш центральною частиною Любляни є Тримістя - три пішохідних мости, перекинуті через ріку Любляницю і прикрашені драконами. Оглядова екскурсія по місту. Розміщення в готелі категорії 3*. Ночівля.

День

Виїзд у Флоренції - один з найкрасивіших міст Італії, колиска Відродження, скарбницю мистецтва. Поселення в готель категорії 2*, 3*. Вільний час або факультативна екскурсія до Пізи (дорослі - 30 євро, діти до 15 років - 20 євро, оплата по прибуттю на екскурсію). Колись Піза оспорювала вплив Генуї і Венеції в італійському морі. А тепер лише покірно пожинає лаври однієї комічної архітектурної помилки, завдяки якій місто стало брендом, листівкою, предметом національного надбання. Але не варто віддавати забавній башті всю увагу: вона лише таблоїдний привід для візиту. І тіні її не вистачить, щоб залишити в тіні Площу Чудес, причали Лунгарні, студентську атмосферу і будинок Галілео Галілея. Повернення у Флоренцію. Ночівля.

День

Сніданок. Звільнення номерів. Виїзд на громадському транспорті в центр Флоренції. Оглядова екскурсія по місту: собор Санта Марія дель Фльоре з дзвіницею Джотто, Бабтістерій, площа Сеньйорії, Санта-Гроче -

пантеон титанів епохи Відродження, будинок Данте, Понте Веккіо. Вільний час або відвідування картинної галереї Уффіці, яка є не тільки одним з найстаріших музеїв Італії, але і самим повним і значним зібранням італійського живопису в світі (вхідний квиток - 25 євро, оплата по прибуттю на екскурсію). Виїзд в Рим. Поселення в готель категорії 2*, 3*. Ночівля.

День

Сніданок. Виїзд на громадському транспорті в центр Риму. Пішохідна оглядова екскурсія "Площі і фонтани Риму". Екскурсія присвячена огляду (зовні) основних архітектурних пам'яток Риму, серед яких: Римський і Імператорський Форуми, древній іподром Чирко Массимо, найбільш збережена давньоримська будівля, кращий зразок архітектури періоду Адріана - Пантеон. А також ви побачите пам'ятники Середньовіччя, епохи Відродження і Бароко - Іспанська площа, Фонтан Треві. і безліч інших визначних пам'яток, без яких неможливо собі уявити "Вічне Місто". Вільний час або факультативна екскурсія "Античний Рим" (дорослі - 25 євро, діти до 15 років - 20 євро, оплата по прибуттю на екскурсію) Ця екскурсія нам допоможе зробити подорож крізь товщу століть - де переплітаються міфи і легенди. У них розповідається про долі великих людей, про славу імперії, її розквіт і падіння. Відвідуючи археологічний парк ми, як ніби торкаємося до вічності, відображеної в руїнах. Ця екскурсія тематична відрізняється від оглядової, так як ми входимо на територію археологічного парку, де знаходиться Римський Форум, Холм Палатин, музей, Колізей. Вільний час. Увечері факультативна автобусна екскурсія "Нічний Рим" (дорослі - 25 євро, діти до 15 років - 15 євро, оплата по прибуттю на екскурсію). Вічний Рим - єдине в світі місто з таким титулом. Він знав часи не тільки розквіту, але і занепаду, але продовжував залишатися великим навіть в епоху заходу, після адміністративного дроблення величезній території Римської імперії. Ночівля.

День

Сніданок. Вільний день або факультативна автобусна екскурсія в Неаполь і Помпеї (дорослі - 60 євро, діти до 15 років - 40 євро, оплата по прибуттю на екскурсію). Оглядова екскурсія по Неаполю - пл. Плебесціто, Королівський палац, базиліка Св. Франциска ді Паола, Оперний театр Сан Карло, галерея Умберто I і величний Анжуйський замок, а також Помпеї -

похований під шаром попелу в результаті несподіваного виверження вулкана Везувій в 79 г. н. е. Помпеї побачив світ лише через 1700 років. Ви побачите останні миті життя міста, відчуєте паніку, яка охопила все живе в момент трагедії, все ніби завмерло, як ніби на мить зупинився час (вхідний квиток оплачується додатково - 11 євро, оплата по прибуттю на екскурсію). Повернення Рим. Ночівля.

День

Сніданок. Звільнення номерів. Вільний час в місті або факультативна екскурсія в Ватикан (дорослі - 30 євро, діти до 15 років - 20 євро, оплата по прибуттю на екскурсію) - під час якої Ви відвідаєте знамениті ватиканські музеї, серед експонатів яких представлені шедеври світового мистецтва (Аполлон Бельведерський, Лаокоон, Бельведерський торс і т.д. Відродження, маньєризму і бароко представлені перш за все роботами Джотто, Рафаеля, Леонардо, Караваджо, Караччі, Доменікіно, Берніні) і, звичайно, відвідування Сікстинської капели, де з моменту її заснування, католики знаходять главу своєї церкви - Римського Папу. Виїзд в Тревізо. Транзитна ночівля в готелі 3*.

День

Сніданок. Вільний день або факультативна автобусна екскурсія в Венецію (дорослі - 60 євро, діти до 15 років - 40 євро, оплата по прибуттю на екскурсію) - саме дивне місто Італії, що стоїть на воді, де замість вулиць - канали, місто гондол, карнавалу і Казанови (проїзд на катері до Венеції і назад - 15 €, оплата по прибуттю на екскурсію). Оглядова екскурсія по місту з оглядом Палацу Дожів (група не менше 25 осіб ? 25 €, оплата по прибуттю на екскурсію). Повернення в Тревізо. Виїзд в Угорщину. Транзитна ночівля в готелі 3* в м. Надьканижа.

День

Сніданок. Звільнення номерів. Виїзд на озеро Хевіз - друге у світі тепловодне озеро в курортному місті Хевіз, поверхня якого покрита приголомшливо красивими червоними водяними ліліями, спеціально завезеними з Індії. Прибуття в Будапешт. Розміщення в готелі категорії 3*. Вільний час або за бажанням відвідування термальних купалень "Сечені" (вхідний квиток - 13 євро - безлімітний, оплата по прибуттю на екскурсію) - одних з найбільших термальних комплексів Європи, побудований в оригінальному стилі з скульптурами і скляною мозаїкою, що прикрашають купальню. Ночівля.

День

Сніданок. Звільнення номерів. Виїзд в Україну. Орієнтовне прибуття в Чоп - 16: 00, прибуття до Львова - 21: 00. Від'їзд до Києва поїздом № 92 в 22: 48.

День

Прибуття до Києва о 06: 40 (за розкладом) поїздом № 92.

У вартість туру входить:

·Автобусне обслуговування по програмі;

·Проживання в готелях категорії 2* або 3* в 2 - 3-х місних номерах з вигодами;

·Сніданки в готелі;

·Екскурсійне обслуговування по програмі;

·Супровід керівника по всьому маршруту.

У вартість туру не входить:

·Ж / д квитки Київ - Львів - Київ (купе) - 484 грн;

·Оформлення візи та медична страховка для громадян України - 430 грн;

·Для пенсіонерів, дітей до 18 років та студентів денної форми навчання (до 20 років включно!) Оформлення візи та медична страховка - 54 грн;

·Проїзд в громадському транспорті;


Розділ 4. Організаційні системи менеджменту та маркетингу на підприємстві " Одісей 2012"


4.1 Система менеджменту підприємства


Створення кожного підприємства починається з написання бізнес - плану, якого підприємство дотримується у процесі своєї діяльності.

Під час написання плану керівник підприємства вказує цілі та місії фірми і, дотримуючись яких, туристичне підприємство з кожним роком стає міцнішим та все більше туристів відправляє за кордон та задовольняє їх потреби.

Здебільшого, однією з найголовніших завдань туристичної фірми, як і "Одісей 2012", являється збільшення об'єму прибутку на фірмі, її рентабельності, що досягається у процесі її діяльності.

Саме тому туристичні фірми завжди намагаються удосконалити свою роботу, запустити нові проекти, які передбачають вкладення фінансових, матеріальних та людських ресурсів у створення нових технологій та організацію нових виробництв, випуск конкурентоспроможних послуг як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках.

На сьогоднішній день цілями туристичного оператора "Одісей 2012" є:

Досягнення щорічного зростання прибутку фірми;

Відкриття нових офісів по території України;

-Створення агентської мережі;

Організація ефективної рекламні компанії для підвищення іміджу підприємства;

Створення бази даних постійних клієнтів;

Створення унікального конкурентоздатного продукту;

Отримання ліцензії на діяльність, повязану з освітою;

Створення всесвітньовідомого інформаційного сайту по туристичній Україні;

Тощо


4.2 Система маркетингу підприємства


На туристичному підприємстві "Одісей 2012" немає окремої маркетингової служби, але обовязки і завдання маркетолога покладені на менеджерів та директора.

Вони займаються такими питаннями:

üаналізом ринкових ситуацій

üвивченням тенденцій розвитку ринку

üпрогнозуванням обсягів продажу

üвивченням покупців

üвивченням каналів товарообігу, збуту, методів продажу

üпідготовкою рекомендацій по просуванню та реалізації туристичного продукту

üвизначенням часу, коли необхідно виводити на ринок нові товари та знімати з виробництва стару (малоприбуткову) продукцію

üкоординацією дій стосовно створення нових товарів, які користуються попитом у споживача

üконтролем діяльності підприємства, яке впливає на споживчу поведінку стосовно придбання товарів підприємства

üрозробкою бюджету маркетингу

У сучасній концепції маркетингу вивченню ринків надається особливе значення. Дослідження слугують за основу для формування стратегії підприємства та тактики проведення цілеспрямованої товарної політики.

Під маркетинговими дослідженнями зазвичай розуміють впорядкований систематизований процес збору, обробки, аналізу та формування обєктивної інформації з метою прийняття конкретних ефективних управлінських рішень. Загалом у маркетингових дослідженнях можна виокремити два головних напрямки:

üдослідження характеристик та параметрів ринку (зовнішні маркетингові дослідження);

üдослідження власних можливостей та перспектив підприємства, як реальних, так і потенційних (внутрішні маркетингові дослідження).

Метою будь-якого маркетингового дослідження є оцінка існуючої ситуації (конюнктури) і розробці прогнозу розвитку ринку. Програма такого комплексного вивчення залежить від особливостей товарів, характеру діяльності підприємства, масштабу виробництва експортних товарів та ряду інших чинників. Використання маркетингових досліджень широко варіюється в залежності від виду організації та типу необхідної інформації.

В туристичному операторі "Одісей 2012" використовуються як зовнішні так і внутрішні маркетингові дослідження.

Зовнішні направлені на дослідження товарів та послуг конкурентів, їх відмінність та особливості, визначення переваг над власними туристичними продуктами. Цю інформацію збирають та оформлюють у вигляді звітів для керівництва туристичною фірмою для вивчення та прийняття рішень.

Основними обєктами для внутрішніх досліджень є попит туристів їх побажання та зауваження стосовна обслуговування в офісі. Для цього були складені спеціальні анкети по опитуванню потенційних туристів, та туристів, які вже повернулися з туру, організованого менеджерами. Також був розроблений "Бланк повідомлення про проблему", його заповняють у разі виникнення проблеми при виконанні якогось завдання менеджери, чи безпосередньо при роботі з туристом.

Кожного місяця на нараді всі ці звіти розглядаються та приймаються рішення стосовно запровадження нових туристичних продуктів чи вирішуються питання стосовно покращення якості надання послуг, також іде обговорення проблем та шляхи їх усунення.

Продуктовий асортимент підприємства:

Організація відпочинку за кордоном і на території України;

Бронювання готелів з урахуванням усіх побажань клієнтів, як на території

України, так і за кордоном;

Продаж туристичних пакетів (транспорт + трансфер + готель + страховка)

по наступних напрямках:

Індивідуальні

Освітні

Лікувальні

Тури вихідного дня

Екскурсійні тури по одній країні

Комбіновані екскурсійні тури по Європі.ІР - туризм;

Індивідуальні тури будь-якої складності;

Групові тури;

Організація проведення конференцій, семінарів, тренінгів, презентацій;

Комплексне обслуговування корпоративних клієнтів;

Освіта за кордоном;

Страхування виїжджаючих за кордон;

Продаж авіа та з/д білетів;

Продаж TrevelSim;

Переклад документів;

Оформлення закордонних паспортів та дитячих проїзних квитків;

Допомога в оформленні візи.

Одну із найважливіших функцій в маркетинговій діяльності туристичного підприємства виконує ціна, адже саме вона узгоджує інтересів туристичного підприємства та його клієнтів. Основне питання, яке виникає при реалізації туристичного продукту, це метод ціноутворення.

Процес ціноутворення в туризмі у значній мірі визначається різними зовнішніми факторами. В одних випадках ці фактори обмежують свободу підприємництва в ціноутворенні, в інших - розширюють.

До числа найважливіших факторів ціноутворення в туризмі слід віднести:

·співвідношення туристичного попиту та пропозиції;

·рівень та динаміка конкуруючих цін;

·державне регулювання ціноутворення в туризмі;

·споживачі туристичних послуг.

В туристичній компанії ТОВ "Одісей 2012" є два варіанти формування ціни:

. Ціна на туристичні послуги та товари від туристичного оператора з урахуванням агентської винагороди

. Формування власних туристичних продуктів та встановлення на них ціни в залежності від вартості послуг, які входять в цей продукт, та урахування власного чистого прибутку.

В основному, на підприємстві, реалізуються вже готові туристичні продукти від партнерів (туристичні оператори, авіакомпанії, страхові компанії, готелі) за фіксованою вартістю. А у випадку розроблення індивідуального туру до вартості входить: вартість послуг від партнерів (без агентської комісії) з додаванням 20 % до кінцевої ціни з урахуванням усього комплексу послуг.

Туристичний продукт має свою специфіку збуту та канали розповсюдження послуг.В нашій фірмі використовується 3 канали збуту:

Реалізація туристичного продукту від туроператора (ми виступаємо як посередник)

Туристичний оператор ? Туристичне агентство (ТОВ "Одісей 2012") ? Турист

Реалізація власних туристичних продуктів

Туристичний оператор (ТОВ "Одісей 2012") ? Турист

Туристичний оператор (ТОВ "Одісей 2012") ? Туристичне агентство ? Турист

Реклама туристичного продукту є цілеспрямованим розповсюдженням інформації про туристичний продукт з метою інформативного впливу на споживача для просування і продажу самого продукту, що сприяє появі у покупця зацікавленості і бажання купити даний продукт.

Так, як туристична фірма ТОВ "Одісей 2012" працює на ринку не так давно, їй необхідна якісна і рентабельна реклама.

Основними видами реклами на підприємстві є:

Реклама на сайті - публікується необхідна інформація як для потенційних клієнтів, так і для туристичних агентств. Тут міститься наступна інформація: дані про туроператора (його найменування, логотип, адреса, телефони, дані про контактних осіб, номери ліцензій і сертифікатів); асортимент пропонованих турів і напрямків; інформація про країни і курорти, в які пропонуються тури; цінові пропозиції оператора; форма заявки туру, що дає можливість замовити або забронювати тур безпосередньо в Інтернеті (#"justify">-Соціальні мережі:

Вконтакте: сторінка "ЕвроТур" #"justify">сторінка "Путишествия Всем" #"justify">події, які відбуваються на фірмі;

сторінка "Хочу Зарубеж" #"justify">Роздатковий матеріал (флаєра).

-Розклейка оголошень про послуги ТОВ "Одісей 2012" в університетах.

Реклама в інтернеті: google Adwords, розміщення оголошень в інтернет ресурсах, на дошках оголошень та на форумах.

Відео - два рази на тиждень знімаються відеоролики, в понеділок - гаряча пропозиція на тиждень (тур зі скидкою), в пятницю - поради туристам.

Реклама туристичного продукту виконує такі завдання на користь покупців:

üінформує про асортимент наявних у продажі туристичних продуктів, їхні корисні властивості і способи використання;

üповідомляє про нові туристичні продукти (готує покупця до їхньої появи на ринку);

üформує смаки покупців, виховувати їх;

üнагадує про необхідність зробити сезонну покупку у зв'язку з якою-небудь подією або про можливість купівлі випадково (наприклад, знижка);

üінформує про місця зручнішого придбання туристичного продукту.

На користь просування і продажу туристичного продукту:

üпропагує туристичний продукт (компанію);

üстимулює попит і зацікавленість покупців;

üінформує і нагадує про сприятливі можливості вибору і купівлі (наприклад, знижки, сезонні ярмарки);

üвпливає на попит і пропозицію шляхом вивчення і прогнозування запитів і побажань покупців.

На користь виробників туристичних продукті:

üпропаганда нових туристичних продуктів (компаній);

üінформує про розширення асортименту, поліпшення якості.

До методів стимулювання збуту, що використовуються в ТОВ "Одісей 2012" можна віднести такі:

організація відпочинку співробітників у період міжсезоння за пільговими цінами (спрямована на персонал);

реалізація власних проектів (спрямована на персонал);

надання знижок постійним клієнтам та тим, що користувались послугами підприємства від 3-х разів (спрямована на споживачів);

заохочення до співпраці (спрямована на посередників) шляхом проведення презентацій турів (по Україні);

реклама в періодичних виданнях (тематичні видання залучають цільову аудиторію); (використовується досить рідко);

розсилка інформаційних матеріалів та пропозицій про знижки та пільги поштою;

створення пакету з декількох продуктів зі знижкою;

стимулювання продажів за підсумками рекламних акцій і бонусних програм.

Зазвичай підприємство вдається до електронної розсилки такої інформації:

свої цінові пропозиції та різна туристська інформація;

спеціальні пропозиції щодо будь-яких змін умов продажу турів в кращу сторону;

інформація про гарячі путівки;

інформація про наявність місць на конкретний заїзд, або в конкретному засобі розміщення;

коментарі тих подій, що відбуваються на туристичному ринку;

стимулюючі збут акції (наприклад, привітання, запрошення на організовувані заходи тощо).

Висновок


Під час проходження виробничої практики в туристичному операторові "Одісей 2012" мною були придбані навички в сфері технологій туристичного бізнесу, заглибилися теоретичні знання та були придбані практичні навички самостійної роботи, що допоможуть у подальшому житті.

Мною була зроблена спроба виділити й проаналізувати основні принципи ведення туристичної діяльності та менеджменту у такій сфері як обслуговуюча, на прикладі туристичної фірми "Одісей 2012". Працює на туристичному ринку України з 2011 року.

ТОВ "Одісей 2012" займається розробкою та реалізацією туристичних продуктів та послуг. У даній фірмі великий асортимент послуг: оформлення закордонних паспортів та дитячих проїзних документів, консультації при оформленні візи, оформлення страхових полісів, продаж авіа та ж/д квитків, продаж TrevelSim та різноманітні тури на будь-який смак.

Туристичний оператор "Одісей 2012" має стабільний прибуток та зростання попиту на внутрішній та міжнародний туризм.

У свою чергу хочу відзначити, що отримані мною теоретичні знання в галузі туризму, управління бізнесом та персоналом допомогли мені у створенні та реалізації нових ідей на практиці. Директором агентства була відзначена моя відповідальність, готовність працювати і розвиватися в даній сфері.

туристичний оператор тур україна

Список використаної літератури


1. Александрова А.Ю. Международный туризм. Учеб. пособие. - М.: Аспект-Пресс, 2007.

. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування. Монографія. - К.: Видавн. - поліграф. центр "Київський університет", 2008.

. Биржаков М. Введение в туризм (3-є изд.). - СПБ.: Герда, 2008.

. Гандзюк М.П. Основи охорони праці - К., 2004

. Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг в туризме: Учсб. пособие/ Под общей ред.З.М. Горбьшевой. - Мн.: Экономпресс, 2008.

. Зорин И., Квартальнов В. Толковьій словарь туристских терминов. - М.: Афины ПЧРОСКШР, 2007.

. Идьина Е.Н. Туризм - путешествия. Создание туристической фирмы. Агентский бизнес. - М.: РМАТ, 2008.

. Менеджмент туризма: Туризм и отраслевые системи: Учебник. - М: Финансы и статистика, 2008.

. Михайліченко Г.І. Практика організації туристичних подорожей: Навчальний посібник. - К.: Київ. над. торг-екон. ун-т, 2003. - 156 с.

. Основні туристичні напрями туристично-екскурсійних маршрутів України/ За ред. к. і. н. Науменка Г.П. - К.: Національна туристична організація, 2008.

. Сокол Т. Організація туристичної діяльності в Україні: Навчальний посібник. - К.: Музична Україна, 2002.

. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (Реєстр ДНАОП). Видання офіційне. - К., 1995. - 222 с.

. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. Державні санітарні норми. ДСН 3.3.6.042-99. - К., 1999. - 15 с.

. ГОСТ 12.0.003-74. Опасные и вредные производственные факторы.

. ГОСТ 12.1.003-84; СН 3223-85 Рівень шуму на робочих місцях

. ГОСТ 12.2.032-78; Вимоги до обладнання робочого місця користувача.

. (ДСТ 279554-88). Вимоги до відеомоніторів ПК.

. ГОСТ 12.1.019-79. Электробезопасность. Общие требования.

. ГОСТ 12.004-91. Пожарная безопасность.

. СНиП 2-4-79. Естественное и искусственное освещение.

21. odisej2012.com


Теги: Аналіз діяльності туристичного оператора "Одіссей 2012"  Отчет по практике  Туризм
Просмотров: 21035
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Аналіз діяльності туристичного оператора "Одіссей 2012"
Назад