Аналіз фінансової діяльності підприємства

Варіант – 3

Приватне підприємство Маяк

1.Проаналізувати фактичні витрати діяльності підприємства за 2011 р.

2.Зіставити отримані результати господарської діяльності і витрати;

3.На основі аналізу витрат і доходів та очікуваних результатів діяльності скласти бюджет коштів;

4.Розробити комплекс пропозицій щодо вдосконалення господарської діяльності підприємства за результатами аналізу цієї діяльності.31.12.10

31.12.11

Основні засоби

252000

220000

Сировина і матеріали

24800

24800

Паливо

2200

5100

МШП

3200

3900

Виробництво

87000

80000

Готова продукція

120000

100000

Каса

100

100

Поточні розрахунки в банку

166200

66200

Розрахунки з покупцями і замовниками

44700

46700

Статутний капітал

369800

281600

Знос основних засобів

72000

80000

Нерозподілений прибуток

46200

46000

Резервний капітал

47200

47200

Короткострокові кредити банку

35000

33000

Заборгованість постачальникам

37000

23000

Заборгованість із заплати

66000

36000

Баланс

700200

546800


Ціни на сировину і матеріали та норми витрат на одиницю продукції


Вид матеріалів

Ціна за одиницю

Норма витрат на виріб, кг/од

Шифр 01

Шифр 02

Матеріали «А»

20

1

1.2

Матеріали «Б»

10

1.5

1.4

Матеріали «В»

50

2

2.2


Залишки по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку 201 «Сировина і матеріали» на 31.12.2010 р.


Назва рахунку

Ціна за одиницю, грн

Кількість, од.

Сума, грн

Матеріали «А»

20

700

14000

Матеріали «Б»

10

388

3880

Матеріали «В»

50

100

5000

ТЗВ1920

Всього, грн..24800


Залишки по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку 201 «Сировина і матеріали» на 31.12.2011 р.


Назва рахунку

Ціна за одиницю, грн.

Кількість, од.

Сума, грн..

Матеріали «А»

20

700

14000

Матеріали «Б»

10

388

3880

Матеріали «В»

50

100

5000

ТЗВ1920

Всього, грн24800


Залишки по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку 23 «Виробництво»


Назва рахунку

31.12. 2010

31.12.2011

Продукція 01

47000

40000

Продукція 02

40000

40000

Всього, од.

87000

80000


Кількість продукції, виробленої за звітний 2011 р.

Обсяги виробленої продукції та реалізаційні ціни на готову продукцію у 2011 р.


Назва рахунку

31.12. 2010

31.12.2011

Продукція 01

4100

241

Продукція 02

4100

240

Всього, од.

8200Залишки на аналітичних рахунках до синтетичного рахунка 26 «Готова продукція»


Назва рахунку

31.12. 2010

31.12.2011

Фактична собівартість, грн.

120000

100000

у т.ч.продукція 01, грн.

80000

70000

продукція 02, грн.

40000

30000


Залишки готової продукції в натуральних показниках


Продукція

31.12. 2010

31.12.2011

продукція 01, грн.

1360

1209

продукція 02, грн.

1111

1302


Зробити всі необхідні розрахунки, скласти бухгалтерські проводки

Перелік господарських операцій підприємства за 2011 рік


Зміст господарських операцій

Кореспонденція

Сума

Дт

Кт

1.   Відпущено у виробництво матеріали:

а) на виробництво продукції 01

 - матеріали А: 800 од.

 - матеріали Б: 660 од.

 - матеріали В: 340 од.

 Сума ТЗВ

б) на виробництво продукції 02

 - матеріали А: 620 од.

 - матеріали Б: 310 од.

 - матеріали В: 90 од.

 Сума ТЗВ


23

23


201

201


39600

16000

6600

17000

1980

20000

12400

3100

4500

1000

2.   Відпущено допоміжні матеріали на обслуговування обладнання

а) на виробництво продукції 01

б) на виробництво продукції 02


23

23


209

209


4500

2990

1510

3.   Нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва у грн.

а) на виробництво продукції 01

б) на виробництво продукції 02


23

23


66

66


18000

7300

 4. Нарахована заробітна плата наладчикам цеху в грн.

91

66

1800

5. Нараховано заробітну плату адмінперсоналу в грн.

92

66

11500

6. Нараховано заробітну плату продавцям магазину в грн.

93

66

2700

7.   На суму заробітної плати зроблено нарахування відповідно до чинного законодавства

Проведено нарахування на фонд оплати праці працівників основного виробництва

a.   на виробництво продукції 01

b.   на виробництво продукції 02

Проведено нарахування на фонд оплати праці наладників

Проведено нарахування на фонд оплати праці адмінперсоналу

Проведено нарахування на фонд оплати праці продавців магазину

Страховий тариф відрахувань на соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві прийняти у розмірі 1%


23

23

91


92


93


65

65

65


65


656804

2759,4

680,4


4347


1020,6

8.   Нараховано амортизацію основного виробничого обладнання у грн.

а) на виробництво продукції 01

б) на виробництво продукції 02


23

23


131

131


1700

1200

9. Нараховано амортизацію цехового приміщення у грн.

а) на виробництво продукції 01

 б) на виробництво продукції 02


23

23


131

131


600

500

10. Нараховано амортизацію основного виробничого обладнання у грн.

а) на виробництво продукції 01

б) на виробництво продукції 02


23

23


131

131


3000

2000

11.Нараховано амортизацію адміністративного приміщення підприємства

92

131

6110

12.Нараховано амортизацію транспортних засобів, які розвозять продукцію покупцям

93

131

900

13.Обсяг відвантаженої готової продукції за 2011 р. у грн.

а) продукції 01;

б) продукції 02;

Сума ПДВ

Списано суму доходу на фінансовий результат

Розрахунки зробити самостійно. Обсяг відвантаження розрахувати, виходячи з реалізованої кількості реалізованої продукції у натуральних показниках (табл. 9,13)


36

701

701

901


701

641

791

26


1948191

1010031

938160

389638

14. Доходи від продажу зайвих виробничих запасів підприємства у 2011 р. у грн. Сума без ПДВ

 Сума ПДВ

36


712

712


641

2400

2000


400


1. Скласти фактичну калькуляцію виробленої у 2011 р. готової продукції, використовуючи дані журналу реєстрації господарських операцій (табл. 14). Самостійно поділити витрати на виробничі та невиробничі, прямі та непрямі виробничі витрати. Для наглядного представлення інформації заповнити таблицю 15.


Таблиця 15

Приватне підприємство “Маяк”

Фактична собівартість виробництва готової продукції (за даними роботи підприємства у 2011р.)

Статті витрат

Сума витрат

Витрати в розрізі одиниць виробленої продукції

прод.1

прод.2

прод.3


прод…

прод. Х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Прямі матеріали

67080

44570

22510

2.

Пряма зарплата

34863

24804

10059

3.

Інші прямі витрати

9000

5300

3700

4.

Загально виробничі витрати

2480

1764,711

715,6885

5.

Всього виробничі витрати за період

113424

76439

36985

6.

Незавершене виробництво на початок

87000

47000

40000

7.

Незавершене виробництво на кінець

80000

40000

40000

8.

Собівартість виробленої продукції

120424

83439

36985

9.

Кількість продукції, виробленої за період

8200

4100

4100

10.

Одиниці виміру


шт.

шт.

11.

Фактична собівартість


20,35089

9,02077


Допоміжні матеріали, використані для загально виробничих потреб, розподілити між видами продукції пропорційно до використання основних матеріалів. Заробітну плату, нараховану загально виробничим робітникам, і нарахування на неї розподілити між видами продукції пропорційно до прямих витрат на оплату праці та прямих нарахувань на неї.

Незавершене виробництво на початок і кінець періоду, кількість виробленої продукції вибирають залежно від варіанту з таблиць 7, 8 (або 1, 2), 9.

2. Скласти звіт про фінансові результати за 2011 р. Для цього заповнити таблицю 16.


Таблиця 16

Приватне підприємство «Маяк» Фрагменти звіту про фінансові результати (за даними роботи підприємства у 2011 р.) За період:

Статті

Код рядка

За рік

1.

Чиста виручка від реалізації

В т.ч.

 продукції

-1

-2

товарів

робіт

послуг

035


1948191

1948191

1010031

938160

2.

Собівартість реалізації всього

В т.ч.

 продукції

-1

-2

робіт

послуг

040


140424

140424

93439

46985

3.

Валовий прибуток (збиток) всього

В т.ч.

продукції

робіт

послуг

050(055)


1807767

1807767

4.

Інші операційні доходи

060

2000

5.

Адміністративні витрати

070

21957

6.

Витрати на збут

080

4621

7.

Операційні витрати

В т.ч.

 витрати на дослідження та розробки

 нестачі і витрати від псування цінностей

 визнанні штрафи, пені, неустойки

 інші витрати операційної діяльності

090


8.

Прибуток(збиток)


1783190


3. Фактичну собівартість реалізованої продукції (собівартість реалізації) розраховують за даними таблиць 11, 12, 15. Розрахувати фактичні показники рентабельності різних видів готової продукції за 2011 р. Заповнити таблицю 17, використовуючи вхідні та дані таблиць 15 і 16.


Таблиця 17

Приватне підприємство «Маяк» Фактичні показники рентабельності різних видів готової продукції ( за даними роботи підприємства у 2011 р.)

За період:

Види готової продукції

Залишок готової продукції на початок періоду(грн.)

Вироблено готової продукції протягом періоду (грн.)

Залишок готової продукції на кінець періоду(грн.)

Собівартість реалізованої готової продукції (гр.3+гр.4-гр.5)

Чиста виручка від реалізації (ряд 035 Звіту про фінансові результати)(грн.)

Валовий прибуток (збиток)(гр.7-гр.6)(грн.)

Рентабельність(%)(гр.8/гр.6*100%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Продукт1

80000

988100

70000

998100

1010031

11931

1,20%

2.

Продукт2

40000

984000

30000

994000

938160

-55840

-5,62%Всього

120000

1972100

100000

1992100

1948191

-43909

-2,20%


Проаналізувати фактичні затрати за 2011 р. При цьому розподілити їх на:

1) затрати на продукт і затрати періоду (таблиця 18);

2) постійні та змінні (табл..19,20).


Таблиця 18

Приватне підприємство «Маяк»

Аналіз фактичних витрат підприємства з метою поділу на затрати

на продукт і витрати періоду ( за даними роботи підприємства у 2011 р.) За період:

Статті витрат

Фактична сума

Прямі затрати

Загально

виробничі

Аміні-стративні

Витрати на збут

Інші операційні

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Основні матеріали

59600

59600

2.

Допоміжні матеріали

4500

4500

3.

Осн. Зарплата прац.осн. вир-ва з нарахуваннями

34863

34863

4.

Зарплата наладникам з нарахув.

2480


2480
5.

Зарплата адмінперсон. з нарахув.

15847158476.

Зарплата продавцям з нарахув.

3721
3721


7.

Амортизація обладнан., виробнич., і складськ. приміщ.

9000

9000

8.

Амортизація адмінприміщень

611061109.

Амортизація збтових транспорт.засобів

900
900Всього

137021,4

107963

2480

21957

4621

0


Таблиця 19

Приватне підприємство «Маяк»

Аналіз фактичних витрат підприємства з метою поділу на постійні та змінні ( за даними роботи підприємства у 2011 р.) За період

Статті витрат(фактичні)

Фактична сума витрат

Постійні

Змінні

1

2

3

4

5

1.


2.


3.


4.


5.

Прямі затрати всього

В т.ч. у розрізі основних видів:

 - матеріали

 - зарплата основних робітників з нарахуваннями

 - амортизація виробничого обладнання, виробнич. і складських приміщень

Загально виробничі витрати, всього:

В т.ч. у розрізі основних видів:

- зарплата наладникам з нарахуван.

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Інші операційні витрати

Всього

107963


64100

34863


9000


2480


2480


21957

4621

137021

9000


21957


900


31857

64100


34863


2480


3271


105164


Таблиця 20

Приватне підприємство «Маяк»

Аналіз фактичних витрат підприємства з метою поділу на постійні та змінні у розрізі видів продукції ( за даними роботи підприємства у 2011 р.)

За період:

Статті витрат

Фактична сума витрат, грн

Постійні

Змінні

01

02

01

02

1

2

3

4

5

6

7

1.

Прямі затрати:

- матеріали

- зарплата робітн. з нарахув.

- амортизац. обладнання

64100

34863


9000


5300


3700

44570


2480

22519


10059

2.

Загальновиробничі витрати

 - зарплата наладникам з нарахув.

24801756

716

3.

Разом виробничих витрат

113424

5300

3700

71139

33285


Таблиця 21

Приватне підприємство «Маяк»

Аналіз загальновиробничих витрат з метою поділу на загальновирбничі витрати підрозділів підприємства та загальновиробничі витрати підприємства в цілому ( за даними роботи підприємства у 2011 р.)

За період:

з/п

Статті загальновиробничих витрат

Сума всього

Групування фактичних загальновиробничих витрат

Загальновиробничі витрати підрозділів підпрємства

Загальновиробничі витрати в підприємства в цілому

Підрозділи основного виробництва

Допоміжні підрозділи

№1

№2

№3

№1

№2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Змінні
1.

зарплата наладник.

2480

1765

716

2.

3.

4.

Всього:

2480

1765

716

0

0

0

0

Постійні
1.

2.

3.

4.

Всього:

0

0

0

0

0

0

0


6. Скласти звіт про прибутки і збитки за системою калькулювання змінних витрат. Заповнити таблицю 22. Розрахувати точку беззбитковості та запас міцності у натуральному і грошовому вираженні


Таблиця 22

Приватне підприємство «Маяк»

Звіт про прибутки і збитки за системою калькулювання змінних витрат

( за даними роботи підприємства у 2011 р.)

За період:

Показники

Всього

В розрізі видів готової продукції

Продукт1

Продукт2

Продукт3

1

2

3

4

5

6

1.

Обсяг реалізації(одиниць)

8200

4400

4100


2.

Відсоток в загальній сумі реалізації одиниць

100,00%

50,00%

50,00%


3.

Виручка від реалізації готової продукції за мінусом вираху

1948191

1010031

938160


4.

Виручка в розрахунку на одиницю продукції

237,58

246,3490244

228,8195122


5.

Змінні виробничі витрати на одиницю (грн..)

13

17,35

8,12


6.

Виробничий маржинальний дохід (грн./од)

224,85

229,00

220,7011815


7.

Змінні операційні витрати

8.

Загальний мержинальний дохід (ряд1 х ряд6)

1843767

938892,3577

904874,8443


9.

Відсоток маржинального доходу (ряд8/ряд3 х 100%)

94,64%

92,96%

96,45%Таблиця 23.1

Приватне підприємство «Маяк»

Бюджет продажів ( за прогнозними даними роботи підприємства у 2012 р.)За період:

з/п

Показник

Квартал

Всього за рік

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

1.

Обсяг реалізації(одиниць):

 1 продукція 01

 2 продукція 02


927

935


1158

1169


1158

1169


1390

1402


4633

4674

2.

Ціна за одиницю, грн:

 1 продукція 01

 2 продукція 02


278,23

252

3.

Дохід від реалізації,грн.(р.1 х р.2):

 1 продукція 01

 2 продукція 02


230009,9

235569,6


287512,4

294462


287512,4

294462


345014,9

353354,4


1150050

1177848


Разом

465579,5

581974,4

581974,4

698369,3

2327898


На основі бюджету продаж і прогнозного рівня розрахунків клієнтів з підприємством скласти графік очікуваних надходжень (табл.23.2)


Таблиця 23.2

Приватне підприємство «Маяк»

Графік очікуваних грошових надходжень, грн. ( за прогнозними даними роботи підприємства у 2012 р.) За період:

з/п

Показник

Квартал

Всього за рік

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

1.

Дебіторська заборгованість за станом на початок періоду


2.

Реалізація в 1 кварталі


3.

Реалізація в 1 кварталі


4.

Реалізація в 1 кварталі


5.

Реалізація в 1 кварталі


6.

Всього грошових надходжень(сума рядків1-5)При заповненні таблиць 23.1, 23.2 врахувати наступні аспекти:

1. Передбачають зростання обсягів реалізації у 2012р.

Відсотки зростання наведенні в табл.24

Таблиця 24

Обсяги зростання обсягів реалізації, %

Продукція 01 13

Продукція 02 14

2. Цінова політика передбачає зростання цін на продукцію. Показники зростання наведені в таблиці 25.

Прогнозне зростання цін, %

Продукція 01 3

Продукція 02 5

3. За результатами господарської діяльності підприємства в минулому періоді передбачають, що у 1-у кварталі 2012 р. буде реалізовано 20% продукції, 2-у, 3-у – 25%, 4-у – 30%

4. Очікують, що у першому кварталі 2012 р. надійдуть грошові кошти за продукцію, відвантажену в 2011 р.

5. За результатами аналізу господарської діяльності підприємства і розрахунків клієнтів за продукцію очікуються надходження грошових коштів у такій послідовності (за продукцію, відвантажену у відповідному кварталі): 25% - у поточному кварталі, 40% - у кварталі, наступному за кварталом відвантаження, 30% - через квартал після квартал відвантаження, 5% - взагалі не надійдуть.

За прогнозним бюджетом реалізації скласти бюджет виробництва (див. пункт 8 вихідних даних). Заповнити таблицю 26.


Таблиця 26

Приватне підприємство «Маяк»

Бюджет виробництва  ( за прогнозними даними роботи підприємства у 2012 р.) За період:

Показник

Квартал

Всього за рік

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1.

Бюджетний обсяг реалізації (одиниць)

1 продукція 01

2 продукція 02


926,6

934,8


1158,25

1168,5


1158,25

1168,5


1389,9

1402,2


4633

4674

2.

Необхідні залишки готової продукції на кінець періоду(одиниць)

 1 продукція 01

 2 продукція 02


1185

1276

3.

Всього потреба в готовій продукції (од.) (ряд1 + ряд2)

 1 продукція 01

 2 продукція 02


927

935


1158

1169


1158

1169


1390

1402


5818

5950

4.

Запас готової продукції на початок періоду(одиниць)

 1 продукція 01

 2 продукція 02


1209

1302

5.

Необхідний обсяг виробництва (од.) (ряд3 – ряд4)

 1 продукція 01

 2 продукція 02


922

930


1152

1162


1152

1162


1383

1394


4609

4648


Заплановано зменшити кількість залишків готової продукції на кінець 2012р. на 2% рівня залишків цього ж періоду 2011 р.

Розподіл за кварталами: 20%, 25%, 25%, 30%.

Для дотримання бюджету виробництва потрібна відповідна кількість матеріальних ресурсів. Скласти бюджет прямих матеріалів.

Заповнити таблицю 27.

Ціни на сировину, норми витрат на одиницю продукції у 2012р. залишаться на рівні 2011р.


Таблиця 28

Приватне підприємство «Маяк»

Бюджет прямих витрат на оплату праці  ( за прогнозними даними роботи підприємства у 2012 р.) За період:

Показники

Квартал

Всього за рік

1

2

3

4

1.


2.


3.

Обсяг виробництва , одиниць готової продукції

 1 продукція 01

 2 продукція 02

Прямі витрати на оплату праці на одиницю продукції (тарифна ставка), грн.

 1 продукція 01

 2 продукція 02

Загальні прямі витрати на оплату праці, грн.

 1 продукція 01

 2 продукція 02


922

930


6,05

2,45


5576,4

2280,8


1152

1162


6,05

2,45


6970,6

2851,0


1152

1162


6,05

2,45


3970,6

2851,0


1383

1394


6,05

2,45


8364,7

3421,1


4609

4648


6,05

2,45


27882,2

11403,8


Прямі затрати на оплату праці у розрахунку на одиницю продукції в 2012 р. залишаються на рівні 2011р.

Розподіл прямих затрат за кварталами: 20%,25%,25%,30.

Скласти бюджет загальновиробничих витрат. Заповнити таблицю 29.

Заплановані змінні загальновиробничі витрати на одиницю продукції у грошовому вираженні й структурно залишатимуться на рівні 2011р. Постійні витрати повністю відповідатимуть витратам 2011р.

Розподіл загальновиробничих витрат за кварталами планового року аналогічний до розподілу всіх інших витрат. Скласти бюджет адміністративних витрат і витрат на збут. Заповнити таблицю 30.

Планові адміністративні та збутові витрати заплановані на рівні 2011р. У 2012 р. передбачено витрати на рекламу на загальну суму 20000грн. Розподіл витрат по кварталах: 20%, 25%, 25%, 30%.

Скласти бюджет грошових коштів за даними попередніх бюджетів. Заповнити таблиці 31. Зробити висновки.


Таблиця 31

Приватне підприємство «Маяк»

Бюджет адміністративних витрат і витрат на збут  ( за прогнозними даними роботи підприємства у 2012 р.) За період:

Показник

Сума

1.

2.

3.

4.

5.

Залишок грошових коштів на початок періоду

Надходження грошових коштів у вигляді виручки

Всього грошових коштів (р.1 + р.2)

Виплати грошових коштів

-   витрати на придбання матеріалів

-   прямі витрати на оплату праці

-   загальновиробничі витрати

-   адміністративні витрати та витрати на збут

Надлишок (нестача) грошових коштів (р.3 – р.4)

66300

1769344

1835644

1394562

1307801

39286,1

2795,1

44679,9

441082,4


Висновки


Діяльність підприємства є досить ефективною. Так, у звітному періоді підприємство отримало прибуток у розмірі -43909грн., що забезпечувало рентабельність на рівні -2,20%.

В умовах діяльності підприємства ефективним є виробництво продукції лише 01. Таким чином, підприємству доцільно виробляти продукцію лише 01.

В прогнозному періоді підприємство матиме надлишок грошових коштів.


Теги: Аналіз фінансової діяльності підприємства  Контрольная работа  Антикризисный менеджмент
Просмотров: 14598
Найти в Wikkipedia статьи с фразой: Аналіз фінансової діяльності підприємства
Назад